You are on page 1of 18

Curtea Europeană de Conturi

Prezentare generală

 Rol: verifică dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate corect și ajută la
îmbunătățirea gestiunii financiare a UE
 Președinte: Klaus-Heiner Lehne
 Membri: câte un reprezentant din fiecare țară a UE
 Înființare: 1977
 Sediu: Luxemburg

În calitatea sa de auditor extern independent, Curtea Europeană de Conturi apără
interesele contribuabililor din UE. Nu dispune de puteri juridice, dar are misiunea de a
îmbunătăți gestionarea bugetului UE de către Comisia Europeană și de a raporta pe
marginea situației financiare a Uniunii.

Ce face Curtea de Conturi?

 Auditează veniturile și cheltuielile UE, pentru a verifica dacă fondurile au fost colectate și
cheltuite corect, dacă au fost utilizate în așa fel încât să producă valoare adăugată și dacă au fost
contabilizate corespunzător.
 Verifică toate persoanele și organizațiile care gestionează fonduri UE, efectuând inclusiv
controale la fața locului în instituțiile UE (în special în cadrul Comisiei Europene), în țările
membre și în țările care primesc ajutor din partea UE.
 Formulează constatări și recomandări în rapoartele de audit, destinate Comisiei Europene și
guvernelor naționale.
 Raportează suspiciuni de fraudă, corupție sau alte activități ilegale către Oficiul European de
Luptă Antifraudă (OLAF).
 Elaborează un raport anual pentru Parlamentul European și Consiliul UE, pe care Parlamentul îl
examinează înainte de a decide dacă să aprobe sau nu modul în care Comisia gestionează bugetul
UE.
 Publică avize formulate de experți, menite să ajute factorii politici să ia cele mai bune decizii
pentru o utilizare cât mai eficientă și transparentă a fondurilor europene.
Publică, de asemenea, avize privind actele legislative pregătitoare care vor avea impact asupra
gestiunii financiare a UE, precum și documente de poziție, analize și publicații pe teme legate de
finanțele publice ale Uniunii.
Pentru a fi eficientă, Curtea trebuie să fie independentă față de instituțiile și organismele pe care
le verifică. De aceea, este liberă să decidă:

 ce auditează
 cum auditează
 cum și unde își prezintă constatările.

 Înființare: 1952  Sediu: Luxemburg Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. plus 11 avocați generali o Tribunalul: 47 de judecători. În anumite circumstanțe.  Membri: o Curtea de Justiție: câte 1 judecător din fiecare țară a UE. . pentru un mandat de 3 ani care. într-un mod cât mai economic. care poate fi reînnoit. În 2019. Curtea este constituită din grupuri de audit numite camere.  Audit de conformitate . întreprinderi sau organizații care doresc să introducă o acțiune împotriva unei instituții UE pe care o suspectează că le-a încălcat drepturile. de asemenea. deoarece Comisia gestionează majoritatea fondurilor UE (aproximativ 80 %) împreună cu acestea.  Audit al performanței . Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) Prezentare generală  Rol: se asigură că legislația UE este interpretată și aplicată în același mod în toate țările UE. după consultarea Parlamentului. Membrii își aleg un președinte. Cum lucrează Curtea de Conturi? Ea efectuează 3 tipuri de audit.examinează conturile pentru a verifica dacă acestea reflectă cu acuratețe situația financiară.verifică dacă tranzacțiile financiare respectă regulile. garantează că țările și instituțiile UE se supun dreptului european. pentru un mandat de 6 ani. Curtea poate fi sesizată de persoane fizice. Activitatea de audit a Curții se concentrează mai ales asupra Comisiei Europene. Curtea colaborează îndeaproape și cu autoritățile naționale. poate fi reînnoit. rezultatele și fluxurile de numerar din exercițiul financiar încheiat.verifică dacă finanțarea UE își atinge obiectivele utilizând cât mai puțin resurse.  Audit financiar . Acestea pregătesc rapoarte și avize care sunt adoptate de membrii Curții. Componență Membrii Curții sunt numiți de Consiliu. principalul organism responsabil cu implementarea bugetului UE. devenind astfel oficiale. numărul acestora va crește la 56 (câte 2 judecători din fiecare țară a UE).

Comisia sau (în anumite condiții) Parlamentul European consideră că un anumit act legislativ al UE încalcă drepturile fundamentale sau tratatele Uniunii. celelalte instituții ale UE și (în anumite condiții) persoanele fizice sau întreprinderile pot înainta o plângere Curții. agricultura și mărcile comerciale. . Judecătorii și avocații generali sunt numiți de statele membre. Același mecanism poate fi utilizat și pentru a determina dacă un act legislativ sau o practică națională este compatibilă cu dreptul UE.dacă un stat membru.se ocupă de cererile de hotărâre preliminară adresate de instanțele naționale și de anumite acțiuni în anulare și recursuri. Aceste acțiuni pot fi inițiate de Comisia Europeană sau de altă țară din UE.orice persoană sau întreprindere care a avut de suferit de pe urma unei acțiuni sau a lipsei de acțiune din partea instituțiilor UE sau a angajaților acestora poate introduce o acțiune împotriva lor prin intermediul Curții. Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unui act legislativ al UE.  respectarea legislației (acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor sau proceduri de infringement) . pentru un mandat de 6 ani. care poate fi reînnoit. care poate conduce la aplicarea unei amenzi.instanțele naționale ale țărilor UE sunt obligate să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației europene. pentru un mandat de 3 ani. ajutorul de stat. Consiliul și Comisia au obligația de a adopta anumite decizii în anumite situații. În caz contrar.este vorba despre acțiuni introduse împotriva unui guvern național care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația europeană. Dacă nu fac acest lucru. În practică. În cazul în care țara vizată se dovedește a fi vinovată. să solicite Curții anularea unui act al UE care le privește în mod direct. care poate fi reînnoit.  Tribunalul . de asemenea. Consiliul UE. Ce face CJUE? Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare. de guvernele UE. guvernele statelor membre.  anularea unor acte legislative ale UE (acțiuni în anulare) .Parlamentul. Componență CJUE este formată din 2 instanțe:  Curtea de Justiție . întreprinderi și.  garantarea unei acțiuni din partea UE (acțiuni în constatarea abținerii de a acționa) . Persoanele fizice pot. aceasta poate să solicite opinia Curții de Justiție. Judecătorii din cadrul fiecărei instanțe aleg un președinte. ea are obligația de a remedia situația imediat. comerțul. dar există riscul ca instanțele din țări diferite să interpreteze legislația în mod diferit. în anumite cazuri. de comun acord. Cele mai frecvente tipuri de cauze sunt:  interpretarea legislației (hotărâri preliminare) .  sancționarea instituțiilor UE (acțiuni în despăgubire) . această instanță se ocupă în principal cu legislația privind concurența. îi poate cere Curții de Justiție să anuleze actul respectiv. se poate introduce o a doua acțiune împotriva ei.se pronunță asupra acțiunilor în anulare introduse de persoane fizice.

pentru fiecare caz se desemnează un judecător („judecătorul raportor”) și un avocat general. o În cazul în care Curtea a decis că este nevoie de un punct de vedere din partea avocatului general. cât și în afara Uniunii  Președinte: Werner Hoyer  Consiliul de administrație: câte un administrator din fiecare stat membru. Sunt foarte rare situațiile în care se implică toată Curtea. . instituțiile UE și uneori persoanele fizice pot transmite observații. cu deosebirea că majoritatea cazurilor sunt soluționate de 3 judecători și nu există avocați generali. plus un reprezentant al Comisiei Europene  Înființare: 1958  Sediu: Luxemburg Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt membre ale Băncii Europene de Investiții (BEI). Banca Europeană de Investiții (BEI) Prezentare generală  Rol: oferă finanțare pentru proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor UE. Majoritatea cazurilor sunt soluționate de 5 judecători.  Etapa orală .  Procedura Tribunalului este similară. Cazurile sunt evaluate în două etape:  Etapa scrisă o Părțile dau declarații scrise în fața Curții.audierea publică o Avocații ambelor părți pledează în fața judecătorilor și a avocatului general. Scopul său este:  să consolideze potențialul UE în materie de locuri de muncă și creștere  să sprijine acțiunile menite să atenueze efectele schimbărilor climatice  să promoveze politicile UE în afara Uniunii. 5 sau 15 judecători (întreaga Curte). atât în interiorul. o Toate acestea sunt sintetizate de către judecătorul raportor și apoi discutate în cadrul reuniunii generale a Curții. acesta este prezentat după câteva săptămâni de la audiere. care le pot adresa întrebări. o Judecătorii deliberează și apoi pronunță verdictul. în funcție de importanța și de complexitatea cazului.  dacă este nevoie de o audiere sau de un punct de vedere oficial din partea avocatului general. care stabilește:  numărul de judecători care se vor ocupa de caz: 3. Cum lucrează CJUE? În cadrul Curții de Justiție. Autoritățile naționale.

ținând cont de punctele forte ale fiecărui proiect și de oportunitățile oferite de piețele financiare. În cazul împrumuturilor cu o valoare mai mică. BEI este un organism independent și adoptă propriile decizii în materie de împrumut și creditare.clienții pot combina fondurile acordate de BEI cu investiții adiționale. în condiții avantajoase. este alcătuit din 28 de membri numiți de statele membre și unul desemnat de Comisia Europeană. Componență Acționarii BEI sunt statele membre ale UE. Cum funcționează BEI? Banca adoptă decizii de împrumut și creditare.  consiliere și asistență tehnică . Colaborează cu alte instituții ale UE. Acesta aprobă operațiunile de contractare și acordare a împrumuturilor. Parlamentul European și Consiliul UE. BEI sprijină politicile de dezvoltare și cooperare din diverse țări ale lumii.  Comitetul de direcție. BEI oferă 3 tipuri principale de produse și servicii  credite .pentru a valorifica la maxim fondurile disponibile.  Consiliul de administrație. iar acest sprijin contribuie. prezidat de președintele BEI. organul executiv al Băncii. Deciziile sunt luate de către următoarele organisme:  Consiliul guvernatorilor este alcătuit din miniștri (de obicei de finanțe) din toate statele membre. BEI deschide linii de credit pentru instituțiile financiare care ulterior acordă credite beneficiarilor. în special cu Comisia Europeană. Comitetul de audit verifică dacă operațiunile BEI se derulează în mod corespunzător. pentru proiecte care sprijină obiectivele UE. gestionează activitățile de zi cu zi. . Acesta stabilește politica generală de creditare a Băncii. de multe ori. În cadrul UE. În afara Uniunii. Împrumuturile de peste 25 de milioane de euro sunt acordate direct de BEI. la atragerea altor investitori.  finanțare mixtă . Aceste fonduri nu provin niciodată de la bugetul UE. Ce face BEI? Banca contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări.aproape 90 % din angajamentul financiar. Banca acordă împrumuturi pentru a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Diverse direcții ale Băncii pun în aplicare deciziile manageriale. Aproximativ 90 % din finanțări se acordă în interiorul UE. creditele se acordă în funcție de anumite priorități.

 Garantează siguranța și soliditatea sistemului bancar european. . pentru un mandat de 8 ani. Este format din președintele și vicepreședinte BCE și alți 4 membri desemnați de liderii țărilor din zona euro.  Consiliul general are mai ales un rol de consultanță și coordonare. Este format din președintele și vicepreședintele BCE și din guvernatorii băncilor centrale din toate statele membre.  Gestionează rezervele valutare străine din zona euro. BCE dispune de următoarele trei organisme decizionale:  Consiliul guvernatorilor este principalul organ decizional.  Comitetul executiv gestionează activitățile cotidiene ale BCE. precum și cumpărarea și vânzarea de valută pentru a echilibra cursurile de schimb.  Se asigură că instituțiile și piețele financiare sunt supravegheate corespunzător de către autoritățile naționale și că sistemele de plăți funcționează corect. Scopul său principal este să mențină stabilitatea prețurilor. sprijinind astfel creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Ce face BCE?  Fixează rata dobânzilor la care acordă credite băncilor comerciale din zona euro. Este alcătuit din Comitetul executiv (a se vedea mai jos) și din guvernatorii băncilor centrale din zona euro. Banca Centrală Europeană (BCE) Prezentare generală  Rol: gestionează moneda euro. Componență Președintele BCE reprezintă instituția la reuniunile europene și internaționale la nivel înalt. menține stabilitatea prețurilor și trasează politica economică și monetară  Președinte: Mario Draghi  Membri: președintele și vicepreședintele BCE și guvernatorii băncilor centrale din toate statele membre  Înființare: 1998  Sediu: Frankfurt (Germania) Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro și trasează și pune în aplicare politica economică și monetară a UE.  Monitorizează evoluția prețurilor și evaluează riscul pe care aceasta îl poate reprezenta pentru stabilitatea prețurilor. controlând astfel masa monetară și inflația.  Autorizează tipărirea de bancnote euro de către țările din zona euro.

formează Sistemul European al Băncilor Centrale. Ce face Ombudsmanul? Ombudsmanul investighează diferite tipuri de administrare defectuoasă. Împreună. birourilor și agențiilor UE. BCE dirijează cooperarea între băncile centrale din zona euro (eurosistem).  Consiliul general contribuie la acțiunile de consultare și coordonare și oferă sprijin țărilor care se pregătesc să adere la zona euro. de exemplu:  comportament abuziv  discriminare  abuz de putere  lipsa de informații sau refuzul de a furniza informații  întârzieri nejustificate  proceduri incorecte. Cum lucrează BCE? BCE colaborează cu băncile centrale ale tuturor statelor membre ale UE. Atribuțiile organelor decizionale  Consiliul guvernatorilor analizează evoluțiile economice și monetare.  Ombudsman: Emily O'Reilly  Înființare: 1995  Sediu: Strasbourg (Franța) Ombudsmanul European investighează plângerile cu privire la cazuri de administrare defectuoasă de către instituțiile și organismele UE. pregătește reuniunile Consiliului guvernatorilor și exercită competențele pe care acesta din urmă i le deleagă. Plângerile pot fi înaintate de cetățeni ai statelor membre sau de rezidenți pe teritoriul Uniunii ori de asociații și întreprinderi cu sediul în UE. organismelor. Ombudsmanul European Prezentare generală  Rol: investighează plângerile formulate împotriva instituțiilor.  Comitetul executiv aplică politica monetară. . gestionează operațiunile zilnice. definește politica monetară a zonei euro și fixează ratele dobânzilor la care băncile comerciale pot obține bani de la BCE.

ținând cont de interesele strategice ale Uniunii și de implicațiile în domeniul apărării. iar acesta ia măsurile care se impun. îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate. În fiecare an. se fac toate eforturile necesare pentru găsirea unei soluții amiabile. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate  Președinte: Donald Tusk  Înființare: în 1974 (forum informal). Acesta reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările UE. În caz de eșec. în 1992 (statut oficial). Cum este ales Ombudsmanul? Ombudsmanul este numit de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit.  Definește politica externă și de securitate comună a UE. Consiliul este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii și se prezintă sub formă de summituri (de obicei. Consiliul European Prezentare generală  Rol: definește direcția politică generală și prioritățile Uniunii Europene  Membri: șefii de stat sau de guvern ai țărilor membre ale UE.  Tratează chestiuni complexe și sensibile care nu pot fi soluționate la niveluri mai joase de cooperare interguvernamentală. Ce face Consiliul European?  Stabilește orientarea generală și prioritățile politice ale UE. dar nu adoptă acte legislative. Ca organism imparțial. este posibil ca Ombudsmanul să vă soluționeze problema informând. președintele Comisiei Europene. Dacă este nevoie de mai mult.  Desemnează și numește candidați la anumite posturi de importanță majoră la nivelul UE. Dacă acestea nu sunt acceptate. trimestriale). . prezidate de un președinte permanent. Ombudsmanul poate adresa recomandări instituției în cauză. nu primește instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a vreunei alte organizații. cum ar fi BCE și Comisia. Cum funcționează Ombudsmanul? Biroul Ombudsmanului începe investigații după primirea unei plângeri sau din proprie inițiativă. în 2009 (instituție a UE)  Sediu: Bruxelles (Belgia) Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili agenda politică a Uniunii. Uneori. instituția vizată. Ombudsmanul poate redacta un raport special pe care îl înaintează Parlamentului. pur și simplu. Aceasta este una dintre primele sarcini care le revin deputaților proaspăt aleși.

Consiliul este principalul organism cu putere decizională al UE. Pentru fiecare chestiune. Consiliul UE nu trebuie confundat cu: . Consiliul Uniunii Europene Prezentare generală  Rol: reprezintă guvernele statelor membre ale UE. adoptă legislația europeană și coordonează politicile UE  Membri: miniștrii din fiecare țară a UE care răspund de domeniul de politică supus discuțiilor  Președinte: fiecare stat membru al UE deține președinția prin rotație. se reunește de 4 ori pe an. pe o perioadă de 6 luni  Înființare: 1958 (sub denumirea de Consiliul Comunității Economice Europene)  Sediu: Bruxelles (Belgia) Miniștrii din statele membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru a discuta. Împreună cu Parlamentul European. Cum lucrează Consiliul European? De obicei. care este ales chiar de către Consiliu pentru un mandat de doi ani și jumătate. modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. dar președintele poate convoca reuniuni suplimentare pentru a soluționa probleme urgente. cu unanimitate sau cu majoritate calificată în unele cazuri. Deciziile se iau în general prin consens. Ei sunt abilitați să angajeze guvernelor lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora s-a convenit în cadrul reuniunilor Consiliului. președintele Comisiei Europene și Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate Se reunește la convocarea președintelui său. care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele Consiliului European reprezintă Uniunea în relația cu lumea externă. Consiliul European poate:  să îi ceară Comisiei Europene să elaboreze o propunere  să i se adreseze Consiliului UE. Numai șefii de stat sau de guvern pot vota. Componență Consiliul European este format din șefii de stat sau de guvern din toate țările membre.

în cazul în care Consiliul de mediu se reunește în perioada în care Estonia deține președinția UE. Acesta este format din reprezentanții permanenți ai statelor membre pe lângă UE. Cine prezidează reuniunile? Consiliul „Afaceri externe” este prezidat întotdeauna de aceeași persoană . Toate celelalte reuniuni sunt prezidate de ministrul de resort din țara care deține președinția UE în momentul respectiv.  Elaborează politica externă și de securitate a UE. care este sprijinit de Comitetul Reprezentanților Permanenți. Componență Nu există membri permanenți ai Consiliului UE. împreună cu Parlamentul European.  Deciziile pot fi adoptate doar dacă se întrunește o majoritate calificată : . care au rang de ambasadori. În funcție de configurație. în cadrul Consiliului. De exemplu. fiecare corespunzând unuia dintre domeniile politice supuse dezbaterii.instituție care nu face parte din UE. De exemplu.  Coordonează politicile țărilor UE. La vot participă doar țările din zona euro. fiecare țară își trimite ministrul care se ocupă de domeniul abordat. pe baza propunerilor înaintate de Comisia Europeană. la reuniunea Consiliului pentru afaceri economice și financiare („Ecofin”) participă miniștrii de finanțe din fiecare țară. reuniunea va fi prezidată de ministrul estonian al mediului. Acesta se reunește în ziua dinaintea reuniunilor Consiliului „Afaceri economice și financiare”.  Adoptă bugetul anual al UE.Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Acesta se reunește în 10 configurații diferite. alcătuit din miniștrii economiei și finanțelor. Acordurile la care se ajunge în întrunirile Eurogrupului sunt adoptate în mod oficial în ziua următoare.summit trimestrial în cadrul căruia liderii UE se reunesc pentru a stabili direcțiile generale ale politicii europene  Consiliul Europei . plecând de la orientările Consiliului European. Coerența globală este asigurată de Consiliul „Afaceri Generale”. Țările din zona euro Țările din zona euro își coordonează politicile economice în cadrul Eurogrupului. Ce face Consiliul UE?  Negociază și adoptă legislația UE. în colaborare cu Parlamentul European.  Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații internaționale. Consiliul European . Cum lucrează Consiliul?  Toate discuțiile și voturile se desfășoară în public.

 Pentru aspectele procedurale și administrative este suficientă majoritatea simplă de voturi.o 55 % din țări (la numărul actual de 28 de state membre. propunând acte legislative. asigurând respectarea acestora și implementând politicile și bugetul Uniunii  Membri: o echipă („colegiul”) de comisari. Garantează respectarea legislației UE  Alături de Curtea de Justiție. Comisia Europeană Prezentare generală  Rol: apără interesul general al UE. Comisia are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se aplică în mod adecvat în toate statele membre. necesită unanimitate de voturi (vot favorabil din partea tuturor țărilor). . având ca scop:  protejarea intereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la nivel național  soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.  Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu. Ce face Comisia? Propune noi acte legislative Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună acte legislative. împreună cu Consiliul și Parlamentul. câte unul din fiecare țară a UE  Președinte: Jean-Claude Juncker  Înființare: 1958  Sediu: Bruxelles (Belgia) Comisia Europeană este organul executiv al UE.  Excepție: subiectele delicate. pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului și Consiliului. reprezentând cel puțin 35 % din populația totală a UE.  Controlează cheltuielile. Pentru a bloca o decizie este nevoie de cel puțin 4 țări. Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene  Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE. precum politica externă sau impozitarea. care sunt verificate de Curtea de Conturi. independent din punct de vedere politic. aceasta înseamnă vot favorabil din partea a 16 țări) o reprezentând cel puțin 65 % din populația totală a UE. Este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Componență Conducerea politică este exercitată de o echipă formată din 28 de comisari (câte unul din fiecare stat membru). pentru a-și prezenta viziunea și pentru a răspunde la întrebări. Mandatul Comisiei actuale durează până la 31 octombrie 2019. Echipa formată din candidații nominalizați este apoi supusă votului în Parlamentul European. în aceeași măsură.  Negociază acorduri internaționale în numele UE. Pentru a fi ales. Cum lucrează Comisia? Planificare strategică Președintele definește direcția politică generală a Comisiei. cei șapte vicepreședinți. Pentru a asigura colaborarea strânsă și flexibilă a comisarilor. Funcționarea cotidiană a Comisiei este gestionată de personalul său (avocați. cu majoritate calificată. Vicepreședinții acționează în numele președintelui și coordonează activitatea în domeniul lor de competență. În cele din urmă. și alți 20 de comisari responsabili pentru diverse portofolii. economiști etc. fiecare dintre ele ocupându-se de un anumit domeniu de activitate. decât dacă primesc o autorizație specială în anumite situații. Colegiul comisarilor este alcătuit din președintele Comisiei. Proces decizional colectiv Deciziile sunt luate pe baza responsabilității colective. Alegerea echipei Candidatul la funcția de președinte îi selectează pe potențialii vicepreședinți și comisari pe baza sugestiilor primite din partea țărilor UE. numirea în funcție a comisarilor. Reprezintă UE pe scena internațională  Se exprimă în numele tuturor țărilor din UE în cadrul instanțelor internaționale. inclusiv prim-vicepreședintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. . Lista persoanelor nominalizate trebuie să fie aprobată de liderii naționali în cadrul Consiliului European. se definesc o serie de proiecte prioritare. Acesta decide de ce domeniu politic răspunde fiecare comisar. pe baza rezultatelor obținute la alegerile pentru Parlamentul European. Numirea președintelui Candidatul este nominalizat de liderii naționali în cadrul Consiliului European. candidatul propus are nevoie de sprijinul majorității membrilor Parlamentului. Fiecare candidat se înfățișează apoi în fața Parlamentului European. Toții comisarii sunt egali în cadrul procesului decizional și răspund. pentru deciziile luate. ceea ce le permite apoi comisarilor să stabilească obiectivele strategice și să elaboreze programul anual de lucru. în special în domeniul politicii comerciale și al ajutorului umanitar.). Ei nu dețin competențe decizionale individuale. împreună cu mai mulți comisari. în fruntea cărora se află președintele Comisiei. Consiliul European decide. repartizat pe departamente numite direcții generale (DG).

Scopul său este să sporească eficiența și coerența politicii externe a UE.peste tot în lume. este nevoie de majoritate simplă. .prin sprijin politic. Acestea sunt apoi retrimise comisarilor spre adoptare în cadrul reuniunii săptămânale.Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Serviciul este alcătuit din:  experți transferați de la Consiliul UE. Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) Prezentare generală  Rol: gestionează relațiile diplomatice ale UE cu țări terțe și conduce politica externă și de securitate a Uniunii Europene  Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate: Federica Mogherini  Înființare: 2011  Sediu: Bruxelles (Belgia) Serviciul European de Acțiune Externă (SEAS) este serviciul diplomatic al UE. În general.prin politica europeană de vecinătate dezvoltarea și ajutorul umanitar și reacția în situații de criză  combaterea schimbărilor climatice și apărarea drepturilor omului. Comisarii îi sprijină pe vicepreședinți în prezentarea de propuneri în cadrul colegiului.  Colaborează cu serviciile diplomatice ale țărilor UE. Direcția-Generală relevantă (condusă de un director-general care răspunde în fața comisarului competent) se ocupă apoi de chestiunea respectivă. fiecare comisar dispunând de un vot. deciziile se iau prin consens. Comisia Europeană și serviciile diplomatice ale statelor membre . În acest caz.în baza politicii de securitate și apărare comunămenținerea de bune relații cu țările vecine . Componență Serviciul European de Acțiune Externă este condus de șeful diplomației europene . cu ONU și cu alte puteri mondiale. Ce face SEAE?  Îl sprijină pe Înaltul Reprezentant în punerea în aplicare a politicii externe și de securitate a UE. economic și practic  garantarea securității .  Gestionează relațiile diplomatice și parteneriatele strategice cu țări din afara Uniunii. contribuind astfel la creșterea influenței Europei la nivel global. după care devin propuneri oficiale și sunt transmise Consiliului și Parlamentului pentru etapa următoare a procesului legislativ. Iată câteva domenii concrete în care intervine SEAE:  consolidarea păcii .la Bruxelles  o rețea de „ambasade” (delegații) ale UE . Acest proces conduce la definirea unor proiecte de propuneri legislative. dar se pot supune și votului.

Sunt desemnați de guvernele naționale și numiți în funcție de Consiliul UE pentru un mandat de 5 ani. Componență Membrii CESE reprezintă angajatorii și lucrătorii. Comitetul Economic și Social European (CESE) Prezentare generală  Rol: organism consultativ reprezentând organizațiile lucrătorilor și angajatorilor și alte grupuri de interese  Președinte: Georges Dassis  Membri: 350 de reprezentanți. coordonează activitatea Comisiei Europene în domeniul relațiilor externe și prezidează reuniunile miniștrilor de externe. Acesta reprezintă politica externă și de securitate a UE în lume. astfel. ai apărării și ai dezvoltării din statele membre. ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE. Consiliul UE și Parlamentul European. CESE îndeplinește trei misiuni principale:  garantează că politicile și legislația UE se adaptează condițiilor economice și sociale. Uniunea Europeană este reprezentată de o serie de birouri locale- delegațiile UE . CESE își alege președintele și doi vicepreședinți pentru un mandat de doi ani și jumătate. și menținând dialogul cu acestea  promovează valorile integrării europene. susține democrația participativă și organizațiile societății civile. Membrii sunt repartizați în 3 grupuri: . care poate fi reînnoit. Cum lucrează SEAE? Înaltul Reprezentant este și vicepreședinte al Comisiei Europene. Ce face CESE? Le oferă grupurilor de interese posibilitatea de a se exprima oficial în legătură cu propunerile legislative ale UE. oferindu-le organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și altor grupuri de interese posibilitatea de a se exprima. Numărul membrilor din fiecare țară depinde de populația țării respective. precum și grupurile sociale de interes din toată Europa. În afara frontierelor sale. căutând un consens care servește binelui comun  promovează o Uniune participativă.care au un rol similar celui îndeplinit de o ambasadă. Acest lucru contribuie la asigurarea coerenței în materie de politică externă. din toate țările UE  Înființare: 1957  Sediu: Bruxelles (Belgia) Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. acționând. beneficiind de resursele disponibile la nivel național și european. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană. Înaltul Reprezentant implementează politica externă și de securitate a UE. împreună cu statele membre.

educația. Ce face CoR? CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE. Cum lucrează CESE? CESE este consultat de Parlamentul European. politica socială. CoR poate sesiza Curtea de Justiție. asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.  Dacă nu este consultat. Comitetul pregătește și adoptă un aviz pe care îl transmite apoi tuturor instituțiilor europene relevante. energia și combaterea schimbărilor climatice. Prin intermediul CoR. ocuparea forței de muncă.  Din momentul în care primește o propunere legislativă. CoR poate emite avize și din proprie inițiativă. din toate țările UE  Înființare: 1994  Sediu: Bruxelles (Belgia) Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE. de Consiliul UE și de Comisia Europeană pe o gamă largă de subiecte. Ei se reunesc de 9 ori pe an.  Comisia Europeană. Grupurile de reflecție ale CESE (așa-numitele observatoare) și Comitetul de coordonare Europa 2020 monitorizează evoluția strategiilor UE. emite avize și din proprie inițiativă. format din reprezentanți ai celor 28 de state membre. CESE menține legătura cu consiliile economice și sociale existente la nivel regional și național. consumatori). aleși la nivel local și regional. Membrii săi lucrează pentru Uniunea Europeană.  De asemenea. aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor. coeziunea economică și socială. Avizele se adoptă cu majoritate simplă. transportul. fiind independenți față de guvernele naționale. De asemenea. angajatori  lucrători  alte grupuri de interese (de exemplu. . agricultori. în special pentru a face schimb de informații și pentru a discuta anumite chestiuni. Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea. Comitetul European al Regiunilor (CoR) Prezentare generală  Rol: organism consultativ reprezentând autoritățile locale și regionale din Europa  Președinte: Karl-Heinz Lambertz (PSE)  Membri: 350 de reprezentanți. Reuniunile sunt pregătite de către secțiunile specializate ale CESE și de comisia consultativă pentru mutații industriale.

recuperarea. care îl pot modifica și apoi adopta prin vot. de asemenea. există cinci grupuri politice reflectând o serie de afilieri politice: Partidul Popular European (PPE). scris sau vizual. Cum lucrează CoR? CoR numește un raportor (unul din membrii săi) care consultă părțile interesate și pregătește avizul. stocarea. . instituțiile și organismele UE prelucrează uneori date cu caracter personal ale cetățenilor. Aceștia sunt numiți de Consiliul UE pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Prelucrarea include colectarea. pentru a garanta respectarea normelor privind protecția vieții private. transmiterea. care guvernează aceste activități. blocarea sau ștergerea datelor. Anual au loc până la 6 ședințe plenare. regional și local al țării respective. Ce face AEPD?  Supervizează modul în care administrația UE prelucrează datele cu caracter personal. Fiecare membru poate decide să facă parte dintr-un grup politic în cadrul CoR. Membrii au. posibilitatea de a alege să nu facă parte dintr-un grup politic. Partidul Socialiștilor Europeni (PSE). în cadrul cărora se adoptă avize care acoperă între 50 și 80 de proiecte legislative. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are misiunea de a garanta respectarea normelor stricte privind protecția vieții private. Fiecare țară își desemnează membrii. în format electronic. Membrii provenind dintr-o țară formează delegația națională care reflectă echilibrul politic. Componența Membrii CoR sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale sau regionale. Avizul este ulterior prezentat în sesiune plenară tuturor membrilor. Grupul Alianța Europeană EN (AE) și Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni EN (CRE). avizul este transmis tuturor instituțiilor relevante ale UE. Numărul de membri din fiecare țară depinde de mărimea populației. Textul este discutat și adoptat de comisia din cadrul CoR care se ocupă de domeniul politic respectiv. dacă doresc acest lucru (neafiliați). geografic. Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). În cele din urmă. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) Prezentare generală  Rol: garantează că instituțiile și organismele UE respectă dreptul la viață privată al cetățenilor atunci când prelucrează datele lor cu caracter personal  Șeful Autorității: Giovanni Buttarelli  Adjunct: Wojciech Wiewiórowski  Înființare: 2004  Sediu: Bruxelles (Belgia) În desfășurarea activităților lor. În prezent. CoR numește un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat de doi ani și jumătate. înregistrarea.

Cele mai recente alegeri au avut loc în iunie 2014. cu responsabilități bugetare și de control  Membri: 751 de deputați (membrii Parlamentului European)  Președinte: Antonio Tajani  Înființare: în 1952.  Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative. Bruxelles (Belgia). Pentru operațiunile cotidiene.  Colaborează cu autoritățile naționale din țările UE pentru a asigura consistența în materie de protecție a datelor.  Monitorizează noile tehnologii care pot avea impact asupra protecției datelor. sub denumirea de Parlamentul European. Cum lucrează AEPD? Șeful Autorității și adjunctul său sunt numiți pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. în 1962. ales în mod direct.  Entitatea „Politică și consultare” le oferă legislatorilor europeni consultanță privind protecția datelor în diverse domenii și în contextul elaborării noilor propuneri legislative. primele alegeri directe au avut loc în 1979  Sedii: Strasbourg (Franța). Consiliază instituțiile și organismele UE cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și de legislația și politicile conexe.  Gestionează plângeri și organizează investigații. . pe baza propunerilor Comisiei Europene. există două entități principale în cadrul AEPD.  Ia decizii cu privire la extinderea UE. împreună cu Consiliul UE. Ce face Parlamentul European? Parlamentul are trei roluri principale. ca Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Este ales direct de cetățenii UE.  Ia decizii cu privire la acordurile internaționale. o dată la 5 ani. Rol legislativ  Adoptă legislația UE. Parlamentul European Prezentare generală  Rol: organism legislativ al UE.  Entitatea „Supraveghere și punere în aplicare” evaluează respectarea protecției datelor de către instituțiile și organismele UE. Luxemburg Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE.

în principiu. Componență Numărul deputaților din fiecare țară este.  Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. împreună cu Consiliul. iar deputații și grupurile politice pot propune modificarea sau respingerea unui act legislativ. Cum lucrează Parlamentul? Activitatea Parlamentului se împarte în două etape principale. Poate recurge la o moțiune de cenzură.  Adresează interpelări Comisiei și Consiliului. Rol bugetar  Stabilește bugetul UE.  Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană. nu de naționalitate. dar se pot organiza și sesiuni suplimentare la Bruxelles. fiecare ocupându-se de un anumit domeniu politic. În general. ședințele plenare de desfășoară la Strasbourg. proporțional cu populația sa. Comisiile examinează propunerile legislative. patru zile pe lună. dar în practică se aplică sistemul „proporționalității degresive”: nicio țară nu poate avea mai puțin de 6 parlamentari sau mai mult de 96.  Acordă descărcarea de gestiune.  Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă. Deputații se reunesc în plen pentru votul final pe marginea legislației și a amendamentelor propuse.  Participă la misiuni de observare a alegerilor. Parlamentul numără 20 de comisii și 2 subcomisii. adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE. Aceste aspecte sunt discutate și în cadrul grupurilor politice. Președintele reprezintă Parlamentul atât în relația cu celelalte instituții ale UE. cât și pe plan extern. iar numărul total al acestora nu poate depăși 751 (750 plus președintele).  Comisiile pregătesc legislația. Rol de control  Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE. . obligând Comisia să demisioneze. și are ultimul cuvânt de spus cu privire la bugetul Uniunii.  Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”). Membrii Parlamentului European sunt repartizați în funcție de afilierea politică.  Ședințele plenare au ca scop adoptarea legislației.