You are on page 1of 31

CAP. VI. S.F.

STUDIU DE FEZABILITATE

1

CUPRINS:

CAP. VI. STUDIU DE FEZABILITATE
CAP. VI.1. S.F – E Studiu de fezabilitate – electrice
S.F.L.A. – Linii electrice aeriene de distribuţie publică sau dee utilizare
S.F.L.C. Linii electrice în cablu
S.F. IL.1 Iluminat stradal sau din incinte industriale
S.F.IL.2. Iluminat decorativ şi ornamental
S.F.Br.1.A. Branşamente noi
S.F.Br.1.B Reconstrucţia sau repararea branşamentelor existente
S.F.Br.2. Adaptarea branşamentelor existente la reţeaua nouă
S.F.PT. Posturi de transformare aeriene supraterane,subterane, pentru diverse utilităţi şi
puncte de conexiuni, tipizate
S.F. ST.1 Staţii de transformare şi conexiuni
S.F.ST.2 Instalaţii de protecţie prin relee, automatizare, blocaj şi instalaţii speciale la IT
sau MT
S.F.ST.3. Completări, schimbări de aparataj, modernizări în instalaţiile care nu
corespund cerinţelor de exploatare
S.F.ST.3.I. Aparataj primar
S.F.ST.3.II. Bare şi instalaţia de p.p.
S.F.ST.3.III. Canale de cable
S.F.ST.3.IV.Instalaţii de protecţie şi automatizare

CAP.VI.2. S.F.C. Studiu de fezabilitate -
CONSTRUCŢII
S.F.C.1. Extinderi de clădiri
S.F.C.2. Modernizări şi transformări de construcţii existente
S.F.C.3. Reparaţii la construcţii
S.F.C.4. Consolidări la construcţii în cazul avariilor uzuale
S.F.C.5. Reţele exterioare
I. Alimentare cu apă
II. Canalizare
S.F.C.6. Instalaţii de preparare a apei calde menajere cu ajutorul energiei solare
S.F.C.7. Staţii de hidrofor
S.F.C.8. Instalaţii interioare speciale de combatere a incendiilor
S.F.C.9. Sistematizarea verticală a terenului
S.F.C.10. Ziduri de sprijin
S.F.C.11. Împrejmuiri şi porţi metalice
S.F.C.12. Podeţe peste cursuri de apă
S.F.C.13. Subtraversări de obsrtacole (drumuri, linii CF) prin forare pentru introducerea
cablurilor electrice
S.F.C.14. Trecerea cablurilor electrice protejate în ţevi peste obstacole (pârâuri, canale
deschise)
S.F.C.15. Fundaţii pentru echipamente electrice (pompe, compresoare, ventilatoare,
celule electrice de exterior, transformatoare) montate pe sol
S.F.C.16. Canale de cabluri
S.F.C.17. Căi de rulare pentru transformatoare (în afara clădirii)

2

S.F.C.18. Estacade pentru susţinerea cablurilor electrice

CAP. VI .3. S.F.R. STUDII DE FEZABILITATE PENTRU REPARAŢII
S.F.R.1. Linii electrice aeriene de distribuţie publică sau de
S.F.R.2. Linii electrice în cablu
S.F.R.3. Iluminat stradal sau din incinte industriale
S.F.R.4. Iluminat decorativ şi ornamental
S.F.R.5. Posturi de transformare (aeriene supraterane, subterane, pentru diverse utilităţi)
şi puncte de conexiuni

CAP. VI.3. D.A.A. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI DE ACORDURI ŞI AVIZE
D.A.A.1. Documentaţii tehnice pentru obţinerea de avize
D.A.A.1.1. Documentaţie tehnică pentru obţinerea : aviz tehnic de principiu, aviz de la
Cons. Local, certificat de urbanism
D.A.A.1.2. Documentaţie tehnică pentru obţinerea avizelor definitive de la organele
centrale şi/sau teritoriale ale agriculturii, silviculturii, apelor, organizarea
teritoriului, sistematizării patrimoniului statului şi monumentelor istorice,
apărării naţionale, transporturilor, poştei şi telecomunicaţiilor, drumuri,
canalizare, gaze, termice, asigurarea coexistenţei, etc.
D.A.A.2. Documentaţie tehnică pentru obţinere avize privind asigurarea cu utilităţi
(combustibil, energie termică, poştă telecomunicaţii, drumuri, etc.).
D.A.A.3. Documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului din partea unităţii de
exploatare
D.A.A.4. Documentaţii tehnice pentru încrucişare sau paralelism.
D.A.A.4.1. Documentaţii tehnice pentru încrucişare aeriană şi paralelism LEA şi LEC
cu alte obiective (LTc, CFR, DN, conducte de orice fel, canale navigabile,
ape curgătoare, etc).
D.A.A.4.2. Documentaţie tehnică pentru încrucişare şi paralelism între LEC şi canale
navigabile, tunele sau metrou, conform prevederilor normativelor în vigoare.
D.A.A.5. Documentaţie tehnică pentru expropiere şi scoatere din circuitul agricol al
terenurilor.
D.A.A.5.1. Linii electrice aeriene
D.A.A5.2. Posturi de transformare, puncte de conexiuni şi linii în cablu până la 20 kV
D.A.A.5.3. Staţii de transformare noi, extinderi în staţii existente şi linii în cablu
de 110 kV
D.A.A.6. Documentaţie tehnică pentru transmiterea şi scoaterea definitivă din fondul
forestier
D.A.A.6.1. Lucrări de linii noi
D.A.A.6.2. Lucrări în linii existente
D.A.A.7. Documentaţie de întabulare a terenurilor
D.A.A.8. Obţinerea acordului de la deţinătorii de teren
D.A.A.8.1. De la Primărie
D.A.A.8.2. De la deţinătorul particular
D.A.A.9. Documentaţie tehnică pentru exproprieri de construcţii
D.A.A.10. Documentaţie tehnică pentru obţinerea avizului pentru protecţia mediului
emis de Ministerul Mediului sau unitatea teritorială a acestuia, conform
ordin 170/1990 al Ministerului Mediului.

3

DIV.S. Încheierea documentului privind stabilirea condiţiilor de execuţie cu constructorul (antreprenorul) şi beneficiarul lucrării.5. VI.3.A. Întocmirea graficului de eşalonare a investiţiei şi a programului privind controlul de calitate.9.1.S. Prezentare contract spre semnare (negociere) DIV. Linii electrice de medie tensiune O.VI.A. Documentaţie tehnice pentru obţinerea avizului deţinătorilor de teren pentru executarea unor reţele sau demolări de construcţii.7.2. Întocmire documente de anunţare a licitaţiei executată pentru investitor DIV.S. Calculul cheltuielilor privind transport muncitori DIV.5.1.A.13. DIV.8. Întocmirea graficului de livrare a utilajului (echipamentului) DIV.12. Elaborare forme de contractare DIV.S. Linii electrice aeriene de înaltă tensiune O.12. La lucrări la care beneficiarul nu prezintă elemente de proiectare şi solicită elaborarea temei DIV. Întocmirea graficului de asigurare a forţelor de muncă DIV.10.8.11. ELABORAREA PROIECTULUI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER O.3.2.5.5.15. Condiţii generale şi speciale DIV. Analiza documentaţiilor privind echipamentele din import DIV. Calculul cheltuielilor privind cazare muncitori DIV.1. Obţinerea avizelor CAP. Întocmire program de urmărire a execuţiei lucrărilor DIV. Elaborare temă de proiectare DIV.A.8. Posturi de transformare.11. Linii electrice de joasă tensiune O.4.S.S.3.4. Activitatea de postnormare 4 .14. Verificare de proiecte (elaborate de alte firme de proiectare) DIV. La lucrări comandate altor proiectanţi de specialitate care nu intră în profilul de lucrări prevăzute în prezentele norme de muncă.D. Avizare de proiecte DIV. Analiza şi întocmirea referatului în vederea însuşirii documentaţiilor elaborate de alţi proiectanţi de specialitate DIV.O.2.2. Întocmire acte adiţionale DIV.4. DIV – DIVERSE DIV.1. puncte de conexiuni şi staţii de transformare şi conexiuni CAP. Linii electrice în cablu de înaltă tensiune O.5. D.5.6. DIV.

avizarea documentaţiei. În cazul în care sunt necesare calcule de dimensionare şi / sau verificare.întocmirea părţii desenate de către proiectant. . Cînd la întocmirea SF – ului beneficiarul nu pune la dispoziţia proiectantului toate datele necesare. atunci proiectantul va norma corespunzător şi elementele care stau la întocmirea SF (studiu de soluţie. În cazul în care pentru întocmirea studiului de fezabilitate este necesară şi întocmirea unor studii . prescripţiilor şi instrucţiunilor în vigoare cu încadrarea în normele de conţinut aprobate.verificarea documentaţiei elaborate. . SPF (utilizate în documentaţia SF–ului).normarea documentaţiilor.XV PSAQ. normativelor. 5 . .evaluarea părţii economice a investiţiei. II. la tarifarea capitolului SF se va norma suplimentar şi elementele din cap. acestea se vor norma separat aplicând normele din cap. . .I (S1 – S15). Pentru partea desenată întocmită de desenator sunt elaborate norme de timp (de muncă) separate care se adaugă la norma de timp de la documentaţia tehnică pentru lucrarea respectivă. CAP.proiectarea propriu – zisă conform normelor de conţinut aprobate. Normarea se face utilizând tabelele prezentate la fiecare categorie de studii în funcţie de parametrii şi factorii de influenţă caracteristici.urmărirea predării documentaţiei.coordonarea activităţii de proiectare.colaborarea între proiectanţii de diferite specialităţi. . studii topo. . .organizarea şi pregătirea proiectării .colaţionarea pieselor scrise şi desenate. acestea se vor norma separat aplicând normele din cap. În cazul când la faza SF – la solicitarea expresă a beneficiarului – se întocmesc antemăsurători iar devizele se rulează pe calculator.XI. . Volumul total de muncă normat necesar elaborării studiului se determină prin cumularea normelor de muncă a elementelor componente. DV. geo.8. capitole care sunt de sine stătătoare. se va norma în plus 50% din normele aferente cuprinse în capitolele PT şi DEV. capXIV. VI. Valoarea finală a normei de timp (de muncă) se determină luînd în considerare şi prevederile Instrucţiunilor de aplicare. cadastru energetic. Deasemenea la stabilirea valorilor de normare se vor lua în considerare şi prevederile cap. S. etc ) În cazul în care se comandă de către beneficiar DOAR faza SF. . La întocmirea proiectului în faza SF se consideră fazele anterioare de proiectare avizate şi aprobate. a standardelor. cap. ED – Ediţie.Ds – Desen. STUDIU DE FEZABILITATE Normele de timp (de muncă) cuprind următoarele activităţi generale: .F. Documentaţiile de proiectare se vor elabora cu respectarea în totalitate a prevederilor legale. înmulţite cu coficientul 0.

85 21 105 29 60 . .F – E Studiu de fezabilitate – electrice S. Linii electrice în cablu S.F.L. . NT în opm/linie Lungimea liniei în km Joasă tensiune Medie tensiune Înaltă tensiune până la: Specialitatea E C E C E C 0. . 42 17 210 49 6 . .1 18 3 13 6 48 12 0. . 32 14 185 43 14 .3 10 3 13 5 58 15 0. . .L. .L. 79 19 99 27 40 . VI. 38 16 200 47 20 . .5 11 3 14 5 63 16 1 13 3 16 6 77 19 2 18 4 19 7 100 24 3 20 5 22 8 130 30 4 22 6 24 9 156 36 5 24 7 26 10 169 39 8 . .1. .C NT în opm/linie Lungimea liniei în km Joasă tensiune Medie tensiune Înaltă tensiune până la: Specialitatea E C E C E C 0.F.F.3 19 3 15 6 49 12 0.F.L. . 98 23 117 32 80 . 29 13 179 41 11 . CAP. . 122 34 100 .A. 127 36 Notă: La liniilede medie tensiune cu conductoare preizolate valorile corespunzătoare din tabel se majorează cu 50% S. 35 15 192 45 17 .1 9 3 12 4 53 14 0. – Linii electrice aeriene de distribuţie publică sau de utilizare S.C.A.5 19 3 17 7 50 12 1 20 4 21 7 51 13 2 21 5 30 8 54 14 3 24 6 36 9 59 15 5 27 7 44 11 65 17 8 31 8 49 12 68 18 10 32 9 53 13 75 20 12 33 10 57 14 78 21 15 35 11 60 15 82 22 20 38 12 67 17 88 24 25 42 13 73 18 91 25 30 . S. .

Iluminat decorativ şi ornamental S.1. 5.1 0.2. IL.55 0. reconstruite sau reparate Normele de timp (de muncă) se utilizează la stabilirea numărului de ore normă necesare pentru proiectarea branşamentelor noi şi reconstrucţia sau reparaţia branşamentelor existente.1.1. S.5 c În cablu subteran 5 5 La două sau mai multe branşamente de acelaşi tip.5 5 b Cu 1 – 2 stâlpi intermediari 5.85 0.A.50 0. până la : Specialitatea 5 15 25 40 60 80 100 Peste 100 E 11 16 22 28 36 44 52 60 C 8 10 12 15 18 20 22 23 S. se vor aplica normele de timp (de muncă) pentru linii electrice aeriene de joasă tensiune. În cazul în care un branşament are mai mult de 2 stâlpi intermediari. norma de timp (de muncă) se va determina cu formula NT = K1 x NT(BR1A) unde coeficientul K1 se regăseşte în tabelul de mai jos: Nr. NT în opm/linie Număr de puncte luminoase de acelaşi tip. stabilirea soluţiei de alimentare. până la km: Specialitatea 0. Normele de muncă au ca factor de influenţă una bucată branşament. calculul electric al branşamentului ( estimativ ). Branşamente noi Norma de muncă cuprinde: 1.60 0.80 0.Br.F. 4. stabilirea tipului de firidă.F.3 0.F. stabilirea traseului inclusiv măsurători.2.45 Vezi Nota 1 Vezi Nota 2 7 . când branşamentele rămân neschimbate ca tip. S.5 1 3 5 Peste 5 E 8 9 10 13 16 18 21 C 2 3 3 4 5 6 7 S.00 0.F.1.Br. Branşamente noi. 7. 8.IL. 1 Iluminat stradal sau din incinte industriale S. 6. evaluarea costului lucrărilor.70 0. NT în opm/bucată Tip branşament 1. stabilirea de stâlpi intermediari.IL. 2. Monofazate 2.F.F. Normele de timp (de muncă) nu se aplică în cazul adaptării branşamentelor la o reţea existentă care se repară sau se reconstruieşte pe acelaşi traseu.F. memoriu tehnic. Normele de muncă nu cuprind priza de pământ pentru care se vor aplica normele de muncă cu simbolul IP.Trifazate a Fără stâlpi intermediari 4.A.Br. NT în opm/linie Lungimea reţelei de iluminat public.IL. 9. 3. plan de situaţie inclusiv vecinătăţi.bran 1 2 5 10 20 30 40 50 Peste 50 99 Peste100 şamente K1 1. coordonare verificare. S.5 6.

d.F. coordonarea activităţii de proiectare şi avizarea lucrării.1.5 9 12 15 16 1 14 19 24 28 2 25 35 49 51 3 36 49 63 72 4 45 62 79 91 8 . 3. S.1. Nr.Br.A) K1 x K2 aferentă lucrărilor care se execută (montare. NT în opm/km linie Lungimea liniei.B. ca urmare a executării lucrărilor de modernizare. completarea foii de echipare. 40 60 80 100 0. K2 Tip branşament 1.1.2 0. Cu 1-2 stâlpi intermediari 2.2 1.Br.8 0. Norma de timp (de muncă) conţine: 1.Br.9 a.F. schiţe de situaţie pentru fiecare branşament. Norma de timp (de muncă) se aplică în cazul branşamentelor aeriene de orice tip inclusiv branşamentele în cablu subteran racordate la o reţea aeriană.I. Normele de timp (de muncă) se aplică la adaptarea branşamentelor existente la noile poziţii ale stâlpilor amplasaţi în urma proiectării electrice noi cât şi în cazul lucrărilor de modernizare. Adaptarea branşamentelor existente la reţeaua nouă 1.9 1 b. reconstrucţie sau reparaţie la care poziţia stâlpilor a fost schimbată.montare 0. Reconstrucţia sau repararea branşamentelor existente Norma de timp se calculează cu formula: NT(BR.Monofazat 2. reconstrucţie sau reparaţie la proiectarea branşamentelor se vor aplica normele de timp (de muncă) BR. Fără stâlpi intermediari 2. 4.1.Trifazat 1. Pentru valori intermediare se fac interpolări liniare.demontare 0.2 0.2 0. mediu de branşamente pe km de linie în km. evaluarea costului lucrărilor. măsurători de teren.B.F.8 c. dar norma nu va depăşi cu mai mult de 25 % valoarea pentru 50 branşamente.demontare 0. întocmirea antemăsurătorii.demontare 0. 3. 2. În cablu 2. b.2 S. până la: a.2.7 0. În cazul modificării traseului reţelei electrice de joasă tensiune existentă.B.B) = NT(BR.Br. demontare sau montare + demontare) Norma de timp (de muncă) cuprinde: 1. c. coordonare verificare.2.montare 0.montare 0.2 1.F. S. 4. NOTA 2 – La peste 100 de branşamente se poate negocia etapizarea investiţiei în module de până la 100 branşamente / etapă. 2. măsurători de teren. S. NOTA 1 – Între 50 şi 99 branşamente se face interpolare liniară între valorile 10 şi 50.

Lungimea liniei. până la: a.subterane. d. E C 1 PT cu transformatorul pe platformă sau agăţat pe 1 stâlp 7 3 pe 2 stâlpi 10 5 2 Post de transformare înglobat în clădire sau pentru irigaţii 14 8 3 Post de transformare pentru clădire publică în construcţie independentă 12 6 4 Post de transformare la consumator în construcţie independentă a). b.F. Posturi de transformare aeriene supraterane. mediu de branşamente pe km de linie în km.PT. tipizate S. Nr. Specialitatea Categoria postului de transformare crt. cu 1 unitate de transformare 14 8 b). 40 60 80 100 6 61 85 109 124 8 76 105 134 153 10 87 120 153 180 13 110 151 192 220 16 128 174 220 236 20 154 221 268 310 S. cu 2 unităţi de transformare 17 10 5 Post de transformare în construcţie subterană 18 10 6 Post de transformare metalic ( PTM ) 12 4 7 Post de transformare compact în anvelopă cu 1 unitate 14 4 cu 2 unităţi 17 5 8 Puncte de conexiuni 22 12 9 . NT în opm/lucrare Nr.F. pentru diverse utilităţi şi puncte de conexiuni.PT. c.

. 57 27 72 35 76 36 88 42 La proiectarea staţiilor noi cu utilizând tehnologie nouă (celule cu protecţii.S.MT sunt care trafo de forţă şi instalaţiile de Staţii de transformare sau conexiuni cuite care instalaţiile de IT şi trafo forţă atât la staţiile cu dispoziţia IT în montate în intrerior iar trafo de forţă IT şi MT sunt montate în interior MT/MT prima. valorile din tabel se majorează ca 50% 10 .1 Staţii de transformare şi conexiuni ( tehnologie clasisă ) S. . .T. 52 25 66 32 70 33 81 39 30 . . cir Staţii de transformare de IT/MT la partea de MT (normele se aplică care instalaţiile de IT. . . . etc ). . .1 NT opm/staţie Partea de IT Partea de MT Felul staţiei Felul staţiei Staţii de transformare de IT/MT Staţii de transformare de IT/MT la Staţii de transformare de IT/MT la Nr. teleconducere.T. . trafo măsură. . . S.B) re şi B) până Amplificare Amplificare Amplificare Amplificare Amplificare la: Staţii noi (extinderea Staţii noi (extinderea Staţii noi (extinderea Staţii noi (extinderea Staţii noi (extinderea staţiilor) staţiilor) staţiilor) staţiilor) staţiilor) Specialitatea Specialitatea E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C 2 54 24 67 30 61 34 76 41 83 44 99 52 14 7 18 10 18 10 23 11 4 68 31 101 40 88 45 105 54 117 58 131 68 18 9 22 12 22 13 29 14 5 78 36 111 48 100 55 118 61 136 66 140 74 24 12 30 14 32 15 36 17 7 95 40 121 51 108 60 126 65 141 73 160 85 26 13 36 18 38 18 41 19 10 103 48 132 62 118 65 141 74 158 81 181 98 29 14 43 20 47 22 50 24 13 112 51 146 71 129 70 153 85 174 92 200 109 31 16 48 23 50 24 58 26 15 119 54 155 74 138 75 163 90 185 98 214 115 40 18 52 25 56 27 61 29 16 126 57 158 75 144 78 165 92 188 103 226 120 46 21 55 27 59 29 68 31 20 133 60 176 82 160 85 180 102 207 109 243 133 48 23 58 30 64 31 74 34 25 . . S. .F. . . A la exterior (categ. . descărcătoare. . sunt montate în exterior exterior cât şi în interior) (categ. . . .F. .A) (categ.

E 9 (un tip de protecţie) 19. Protecţia diferenţială de bare de 110 kV E 17 28. Instalaţie de alegerea tensiunilor E 9 17. Instalaţie de RART la MT E 5 9. transformatoare. Instalaţie DRRI la IT sau MT E 17 34. SP c. E 9 simultan pe liniile de 20 kV (IDTS) 26. Protecţia de cuvă (trafo de forţă. Instalaţie de reglaj automat a tensiunii la transformator E 5 2. Instalaţie de comandă de la distanţă celule MT E 5 7. NT în opm/una instalaţie sau un tip de protecţie Nr. Protecţia la arc liber. Instalaţie de înregistrare a evenimentelor (osciloperturbograf) E 17 35.) E 9 14. Instalaţie de AAR (linie. trafo de nul) E 17 11 .2 Instalaţii de protecţie prin relee. automatizare. Instalaţie de reglaj bobină de stingere E 5 Instalaţie de redresare cu redresoare tampon pentru încărcarea 5.S. Protecţia contra defectelor de mare rezistenţă E 9 23. E 6 distanţă) 22. Protecţia de distanţă E 17 31. Speciali Lucrarea NT crt tatea 1.S. 50 m 21. Instalaţii de semnalizare şi protecţie a punerilor la pământ E 9 Instalaţie de semnalizare la locuinţa personalului (aflată la max. Protecţia bateriei de condensatori E 9 27. Protrecţia homopolară temporizată E 9 24. Instalaţie pentru blocaje generale în staţii de MT (separat pe tensiuni) E 6 20.ST. PPRN.F. Protecţia diferenţială a blocului linie – transformator E 17 30. Instalaţie de automatizare a răcirii la transformator E 5 4. E 5 bateriilor de acumulatoare RTA 6. PRBM. Instalaţia de comandă automată a bateriei prin BCA E 5 11.F. blocaj şi instalaţii speciale la IT sau MT ( tehnologie clasică ) S. Semnalizare generală E 17 33. Instalaţie de control pe sincronizări E 9 15. Protecţia diferenţială de linii cu alte relee decât maximale E 17 29. Instalaţia de protecţie la bateria de acumulatori prin USOL E 5 12. Instalaţie de DAS sau instalaţie RAS E 9 Protecţie diferenţială cu relee maximale la linii protecţia diferenţială 18. Lucrări antiseismice la bateria de acumulatoare de tip staţionar E 5 8.2. Instalaţie de automatizare a încălzirii la celule de MT E 5 13. Protecţia maximală de curent şi altele similare ca şi complexitate E 5 10. Instalaţie de comandă de la distanţă a comutatorului de ploturi E 4 3.T. Protecţia de punere la masă a barelor de MT (PMB) E 17 36. Instalaţie pentru blocaje generale în staţia 110 kV E 17 32. Instalaţie de RART (M) la IT E 9 16.a. şi altele similare (un tip protecţie) E 9 Instalaţii pentru evitarea declanşării transformatorului la defecte 25.

valorile din tabel se majorează ca 50% S. separatoare. Tipul staţiei Lucrarea Specia NT crt litatea 1 Staţii de transformare a). E oxid de zinc) C 12 . Montare aparataj primar simplu E 11 IT/MT.a. descărcătoare. Instalaţia de producere şi distribuţie a aerului comprimat C 6 Instalaţia de răcire transformatoare închise în boxe (partea de E 12 43.ST. modernizări în instalaţiile care nu corespund cerinţelor de exploatare S. Speciali Lucrarea NT crt tatea 37. etc ). izolatoare suport şi altele similare ca şi C 5 complexitate) b). homopolară trafo (PDLH).ST. trafo măsură. teleconducere. Completări. Pod de bare necapsulate (un tronson cu lungimea de peste 15 m) C 9 NOTĂ : Proiectarea cablurilor de semnalizare la domiciliu cu lungimea de peste 50 m se normează după normele pentru cabluri de joasă tensiune. inclusiv legătura la panoul de servicii proprii 39. Bateria de acumulatoare. E 17 MT) fără clădire aferentă ( partea de circuite primare este cuprinsă sus) E 12 46. circuite primare e cuprinsă mai sus) C 6 Instalaţie de compensare a energiei electrice (bateria de condensatori 45. Montare aparataj complex modern ( SF6.3. Instalaţia de anclanşare a buclei de alimentare (RABD) şi alte similare E 17 Protecţia diferenţială temporizată. E 12 de curent continuu 40.3.F.I. La proiectarea staţiilor noi cu utilizând tehnologie nouă (celule cu protecţii.Nr. vid.F. (un tip) E 12 E 9 41.I NT în opm/un tip de montaj şi celulă Nr. partea de IT (transformatoare de măsură.ST.F.3. Pod de bare capsulate (un tronson cu lungimea până la 10 m) C 9 E 6 50. SP c. CSDR şi altele similare (un tip de E 17 protecţie).c. protecţia diferenţială longitudinală 38. Instalaţie fixă de radio emisie – recepţie C 9 E 4 48. Schema de distribuţie cu reglajul protecţiei la SP c. Aparataj primar S. schimbări de aparataj. Montare aparataj complex clasic E 27 (întreruptoare) sau aparataj similar ca şi complexitate C 14 c).

NT în opm/ un pas – celulă sau o celulă Nr.III.F.F.Instalaţii de protecţie şi automatizare 13 .ST.F. Tipul staţiei Lucrarea Specia NT crt litatea 2 Staţii de transformare A1). NT în opm/un tronson cu lungimea până la 10 m Nr.ST. vid. partea de MT (transformatoare de măsură.F.II. partea de MT celulă) sau staţii MT/MT b). Canal de cabluri carosabile C 7 (completare) S.3. Tipul staţiei Lucrarea Specialitatea NT 1 Staţii de transformare a). Montare întrerupătoare de MT clasice E 14 B2) Idem. tehnologie modernă ( SF6.F.3. tehnologie modernă ( SF6.II.ST. Montare panou de bare (un pas E 4 IT/MT.Nr.III.3. descărcătoare şi altele similare ca şi complexitate) clasic A2) Idem.crt. Canal de cabluri necarosabile C 4 IT/MT (completare) b). oxid E de zinc) B1). Bare şi instalaţia de p.ST. Canale de cable S. Montare aparataj primar simplu IT/MT. separatoare.3. partea de IT celulă) C 5 b).crt Tipul staţiei Lucrarea Specialitatea NT 1 Staţii de transformare a). E 4 sau staţii MT/MT izolatoare. oxid E de zinc) S. Montare panou de bare (un pas E 7 IT/MT. Îmbunătăţirea instalaţiei de punere la pământ în staţii IT/MT (o celulă) E 11 2 Staţii de transformare a). S.p.IV.ST. Îmbunătăţirea instalaţiei de punere la E 5 pământ în staţii MT/MT (o celulă) S. vid.3.

protecţia de gaze.S. DAS. La proiectarea staţiilor noi cu utilizând tehnologie nouă (celule cu protecţii. cu ape freatice de suprafaţă) norma se majorează cu un coeficient K = 1. S. până la : 50 100 200 300 400 500 45 76 130 180 243 288 Normele de muncă sunt stabilite pentru proiecte unicat cu elemente tipizate.11.F. umpluturi.2. etc ). loessuri. (o staţie E 25 şi instalaţie servicii proprii) NOTĂ: 1. protecţia împotriva dublelor puneri la pământ.F. Protecţii de complexitate medie sunt considerate: protecţia diferenţială a transformatoarelor. protecţia diferenţială de bare. din cap. INSTRUCŢIUNI DE APLICARE. protecţia diferenţială cu alte relee decât maximale. NT în opm/clădire Suprafaţa desfăşurată. RAR(T) la IT. semnalizare generală.1. protecţia diferenţială a blocului linie – transformator. În cazul amplasării construcţiilor în teren dificil de fundare (conpresibile. Protecţii prin relee şi automatizări de E 16 complexitate medie (un tip de protecţie) c). macroporice.a. E 18 sincronizare (o instalaţie) e) Servicii proprii de c. S. 2. valorile din tabel se majorează ca 50% CAP. DRRI.F. etc ) se acordă în plus la norma de construcţie un coeficient de 15% pentru fiecare tip de instalaţie. mâloase. 14 . Protecţii prin relee şi automatizări E 5 IT/MT.2.C. ventilaţie. Protecţii complexe sunt considerate protecţiile de distanţă.1.crt Tipul staţiei Lucrarea Specialitatea NT 1 Staţii de transformare a).c. descărcătoare. Instalaţii de blocaj. 3. sau c.ST. CONSTRUCŢII Normele se aplică pentru proiectarea lucrărilor de construcţii specifice în domeniul electroenergetic care nu se regăsesc în normele de proiectare a părţii electrice. Protecţii prin relee complexe (un tip E 27 de protecţie) d). trafo măsură. Extinderi de clădiri S. amplasate în teren normal.C. teleconducere. protecţia diferenţială cu relee maximale a liniilor.3.F. 3. mp. instalaţia de RAR la MT. 4. instalaţia de blocaje în staţia de IT. RAS. semnalizare.C. instalaţia de semnalizare a punerilor la pământ. Nr. instalaţia pentru blocaje generale în staţia de MT. Vezi şi pct.IV. partea de IT simple (un tip de protecţie) b). Pentru proiectarea instalaţiilor interioare ( încălzire. alegerea tensiunilor.VI. protecţia homopolară de curent şi de tensiune. sanitare. Protecţie simplă se consideră protecţia maximală de curent.

refaceri acoperiş.1.F. mp.C.C. Lucrările de instalaţii se vor tarifa conform normei S. fără modificarea structurii de rezistenţă.C.F.C. documentaţie de rezistenţă şi panouri mari stâlpi + 18 27 41 65 76 detalii de armare.C.F. indiferent de zidărie portantă perioada executării construcţiei B). modificări de compartimente. pardoseli.5.1.2. Zidărie Instalaţii sanitare 2 3 4 6 7 9 Instalaţii încălzire 4 4 4 7 11 13 Construcţii 11 16 25 34 43 65 b).F.2. modificări scări.F. NT în opm/clădire Tipul structurii Suprafaţa construcţiei.4.F.F. refaceri instalaţii.F.4.C. Alimentare cu apă S. Pentru lucrări deosebite se poat lua în considerare prevederile ordinului MLPAT 11/N/1994 S. Clădiri pentru care există Diafragme celulare. Consolidări la construcţii în cazul avariilor uzuale S.3.5. Reţele exterioare I.3. mp până la: Specialitatea 50 100 200 300 500 1000 2000 Construcţii 14 16 20 23 29 34 63 Prin transformări şi modernizări se înţeleg lucrările care se execută în scopul schimbării funcţiunii clădirilor sau modernizării acestora.C. NT în opm/reţea 15 .C. Reparaţii la construcţii S. planşee. până la : Documentaţia de rezistenţă 100 200 500 1000 2000 A). Reparaţia de mare amploare presupune modificări ale elementelor de structură. plafoane. S.C. Clădiri pentru care nu există docuimentaţie privind structura de Cadre parter elastic 23 32 45 72 86 rezistenţă şi detalii de armare S.F. Beton Instalaţii sanitare 2 3 4 6 7 9 Instalaţii încălzire 4 4 6 9 11 13 Prin reparaţie de mare amploare se înţelege repararea totală a unei clădiri pentru a fi adusă la starea iniţială. NT în opm/clădire Suprafaţa desfăşurată. S. NT în opm/clădire Structura Suprafaţa desfăşurată a construcţiei (mp) Specialitatea clădirii Până la 50 100 200 500 1000 2000 Construcţii 14 20 27 38 49 70 a). Lucrările de construcţii pot cuprinde: schimbări finisaje. Modernizări şi transformări de construcţii existente S.

Instalaţii de preparare a apei calde menajere cu ajutorul energiei solare S.7. Canalizare S. m Până la 100 101 – 200 201 – 300 A 20 7 11 14 B 50 11 16 22 C 100 18 25 27 D 200 22 32 45 E 500 36 52 72 Lungimea reţelei se consideră de la reţeaua publică până la intrare în clădire cumulându-se şi eventualele derivaţii proiectate simultan.F.II.F. mm Lungimea.C67. până la : 3 5 7 10 25 36 58 86 În cazul executării staţiei de hidrofor într-o construcţie existentă norma se reduce cu 40%.6.F. Staţii de hidrofor S. 16 . mm Lungimea.F.C. NT în opm/reţea Diametrul conductei. NT opm/ staţie de hidrofor Debitul l/s.C.C. II. mp 0. m Până la 200 201 – 400 401 – 600 A 20 12 23 41 B 50 14 26 47 C 100 15 32 57 D 200 18 38 68 E 500 35 78 140 S.F. Debitul de apă caldă preparată l/s până la: Amplasamentul captatorilor torilor. Diametrul conductei.7. NT în opm/instalaţie Suprafaţa capta.C.5.5 1 2 3 La sol 53 74 105 128 Până la A Pe acoperiş 79 110 158 192 100 Încorporaţi în acoperiş 87 121 173 211 La sol 63 96 126 153 101 - B Pe acoperiş 87 121 173 211 500 Încorporaţi în acoperiş 95 132 191 232 La sol 68 96 137 166 501 - C Pe acoperiş 95 132 189 230 1000 Încorporaţi în acoperiş 104 145 200 252 La sol 79 110 158 192 Peste D Pe acoperiş 105 147 210 256 1000 Încorporaţi în acoperiş 116 162 231 281 S.

9. Normele de muncă sunt date pentru calculul structurii de rezistenţă la grD. S.C.A.9. -evaluarea lucrării. norma se majorează aplicându-se un coeficient K = 1. -stabilirea volumului de lucrări. Curb sau poligonal 25 36 56 77 97 106 124 133 Unitatea de măsură a normei este suprafaţa zidului văzută de la teren lacoronament.8. S. mâloase.e seismice mai mari de 7. loessuri.F. cu ape subterane la mică adâncime).A.C. mp. Instalaţii interioare speciale de combatere a incendiilor Norma de timp ( de muncă) cuprinde : -stabilirea sistemului de combatere a incendiilor. NT în opm/buc Suprafaţa. Ziduri de sprijin S.ul 6 seismic norma se reduce cu coeficientul K = 0. NT în opm/clădire Suprafaţa de protejat.9. S. până la : 200 400 500 600 700 800 1000 40 68 86 108 122 137 144 S. Drept 20 29 45 61 77 85 99 106 B. -cartograma terasamentelor.10. mp.C. Sistematizarea verticală a terenului Norma de timp (de muncă) cuprinde: -documentare pe teren. mp.D.ul 7 seismic. Teren cu înclinare 14 18 23 29 32 36 40 43 până la 12 % B.A.A. -dimensionarea hidraulică.C. S.A. -evaluarea lucrării.C. Pentru grD.F.10. macroporice. -studierea planului cu cotele de nivel din zonă. iar pentru gr. NT în opm/bucată Suprafaţa. norma se majorează cu coeficientul K = 1. -studierea rezultatelor studiilor geologice de teren. până la: Felul zidului 50 100 200 400 600 800 1000 2000 A.F. -determinarea ariilor protejate. umpluturi.8.F.10. până la : Felul terenului 50 100 200 400 600 800 1000 2000 A.10. 17 .F.C.A.F. Teren cu înclinare 18 22 29 38 43 47 50 58 peste 12 % În cadrul lucrărilor a căror soluţii sunt condiţionate de amplasarea pe terenuri dificile de fundare (compresibile.

Fundaţii pentru echipamente electrice (pompe. canale deschise) S. în m.F. NT în opm/subtraversare Lungimera subtraversării.10.15. NT în opm/buc Lungimea împrejmuirii. ventilatoare. compresoare.13.C. transformatoare) montate pe sol S.C.C. Trecerea cablurilor electrice protejate în ţevi peste obstacole (pârâuri.C. Podeţe dalate Suprafaţa podeţului. linii CF) prin forare pentru introducerea cablurilor electrice S. S.F. până la: 10 15 20 25 30 5 7 11 14 18 S. cu ape freatice de suprafaţă) norma se majorează cu coeficientul K = 1. Pe stâlpi de lemn cu 4 4 5 5 6 7 8 9 sârmă ghimpată B.F.C.C. NT în opm/buc A).F. Din prefabricate 4 5 5 6 7 8 9 11 C. Podeţe tubulare B).11. m.F.C. Pentru amplasarea zidurilor de sprijin în terenuri dificile de fundare (compresibile. S. mp: 5 10 15 20 5 10 15 20 7 8 10 12 9 10 12 14 S. Subtraversări de obstacole (drumuri. celule electrice de exterior.F.13.15. loessuri.C.12.F. în m.F. NT în opm/tip de fundaţie 18 . macroporice.14.14 NT în opm/traversare Lungimera subtraversării.15. până la: 5 10 15 20 25 30 20 25 28 32 36 45 Norma se acordă pentru o traversare cu o singură ţeavă. Podeţe peste cursuri de apă S.F.12.F.11. umpluturi mâloase. Împrejmuiri şi porţi metalice S.C. Din panouri de plasă de sârmă pe stâlpi 5 6 7 8 9 9 10 11 metalici sau de beton S. pânlă la : Tipul împrejmuirii 50 100 200 400 600 800 1000 2000 A.C. Pentru fiecare ţeavă în plus norma se majorează cu coeficientul K = 1.

F.C. -determinarea volumului de lucrări. -analiza rezultatelor din teren. până la: 5 10 15 20 30 40 9 11 13 14 16 18 Norma de muncă se aplică pentru proiectarea căilor de rulare a transformatoarelor în staţii existente sau în afara incintei staţiei.C.16.16.C. Din beton simplu 9 11 14 18 B. NT în opm/lungimea căii Lungimea în m. S.F.15. Carosabil 9 11 13 14 18 22 24 B. Pentru proiectarea canalelor de cabluri în terenuri cu ape subterane de suprafaţă norma se majorează cu coeficientul K = 1.C.F. S. Cu inimă plină 52 66 84 105 114 124 19 . Canale de cabluri S. -stabilirea tipului de estacadă.C. Estacade pentru susţinerea cablurilor electrice Norma de timp (de muncă) cuprinde: -stabilirea soluţiei. -calcule. S. Din beton armat 16 20 22 32 C. S.F. Căi de rulare pentru transformatoare (în afara clădirii) S. -evaluarea lucrării. deci acele căi de rulare care nu fac parte din proiectul staţiei de transformare.F.18. norma se majorează cu coeficientul K = 1.C. Volumul fundaţiei (în mc) până la : Felul fundaţiei 3 5 10 15 A.20.17.18. Pentru proiectarea canaleor de cabluri cu elemente prefabricate.17. Prefabricate 18 22 25 34 Norma se acordă pentru un tip de fundaţie. Necarosabil 7 9 11 13 16 18 20 Norma de muncă se aplică la proiectarea canalelor de cabluri care nu fac parte integrantă din proiectul de staţie de transformare.F. NT în opm/tip Lungimea canalului de un tip (în m) până la : Tipul canalului 5 10 15 20 30 40 50 A. NT în opm/o estacadă Lungimea (în m) până la : Tipul estacadei 10 20 30 40 50 60 A.

.R.3.1 17 5 20 6 86 23 0. NT în opm/linie Lungimea liniei Joasă tensiune Medie tensiune Înaltă tensiune în km până la: Specialitate E C E C E C 0. 221 62 100 . Cu zăbrele 42 80 101 126 141 150 C. Linii electrice în cablu S. .1 35 6 24 11 86 21 0. . STUDII DE FEZABILITATE PENTRU REPARAŢII S.3 35 6 27 11 87 21 0. . B. NT în opm/linie Lungimea liniei în km Joasă tensiune Medie tensiune Înaltă tensiune (până la): Specialitate E C E C E C 0.3 18 5 21 7 95 24 0. 162 41 215 60 80 . VI .F.F.F. 48 21 291 68 20 .R. . Suspendată în cablu 48 93 117 147 164 174 CAP.R.1.R.1.2. S.5 36 8 30 12 89 23 1 36 8 38 12 92 23 2 38 9 54 14 98 24 3 42 11 65 15 105 27 5 48 12 80 20 117 30 8 56 14 87 21 122 32 10 57 17 95 23 135 36 12 59 18 102 24 140 38 15 63 20 108 27 147 39 20 69 21 120 30 159 42 25 75 24 131 32 164 45 30 . 153 38 210 57 60 . .R. . .5 20 5 23 8 104 26 1 23 5 26 9 128 30 2 29 6 30 11 165 39 3 33 8 36 14 215 50 4 36 11 39 15 258 59 5 39 12 44 17 278 65 9 .2. .F. Linii electrice aeriene de distribuţie publică sau de utilizare S. 141 33 177 48 40 . 228 65 S.F. Spaţială (cu zăbrele) 45 86 110 137 156 162 D. .

F.F.A.R. 57 24 317 74 17 . . Iluminat decorativ şi ornamental S. D. NT în opm/lungimea linie Lungimea reţelei de iluminat publicat. Iluminat stradal sau din incinte industriale S. cu 2 unităţi de transformare 23 17 5 Post de transformare în construcţie subterană 24 17 6 Post de transformare metalic ( PTM ) 17 6 7 Post de transformare compact în anvelopă cu 1 unitate 20 14 cu 2 unităţi 23 17 8 Puncte de conexiuni 29 20 CAP. E C 1 PT cu transformatorul pe platformă sau agăţat pe 1 stălp 11 5 pe 2 stîlpi 14 5 2 Post de transformare înglobat în clădire sau pentru irigaţii 21 14 3 Post de transformare pentru clădire publică în construcţie independentă 16 11 4 Post de transformare la consumator în construcţie independentă a). pentru diverse utilităţi) şi puncte de conexiuni S.4.3. .Lungimea liniei Joasă tensiune Medie tensiune Înaltă tensiune în km până la: 11 .F. până la km Specialitatea 0. VI.F. cu 1 unitate de transformare 20 14 b).puncte luminoase de acelaşi tip Număr de puncte luminoase de acelaşi tip.R. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI DE ACORDURI ŞI AVIZE Prezentele norme de timp (de muncă) se aplică la stabilirea numărului de ore necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii acordurilor şi avizelor stabilite prin : 21 .F. . 69 27 347 81 S. Specialitatea Categoria postului de transformare crt.5 NT în opm/lucrare Nr.5 1 3 5 Peste 5 E 14 15 17 21 26 29 35 C 3 4 5 6 8 9 11 S. . NT în opm/nr.5.R.4.1 0.R. subterane. 63 26 330 78 20 .3 0. până la: Specialitatea Peste 5 15 25 40 60 80 100 100 E 18 26 36 47 59 72 86 99 C 14 17 20 24 29 33 36 38 S. 53 23 306 71 14 .R.A.3.4.R.F. Posturi de transformare (aeriene supraterane.

1. gaze. reamenajări sau reparaţii .linii ÎT. M.1.verificarea documentaţiei.A.. aviz de la Cons. Local NT = 20 opm/documentaţie b. 18/1991 privind fondul funciar. NT = 6 opm/documentaţie b. organizarea teritoriului. drumuri.A. 22 .Legea nr.T.linii j. silviculturii. Documentaţie tehnică pentru obţinerea avizelor definitive de la organele centrale şi/sau teritoriale ale agriculturii.întocmirea memoriului în conformitate cu normativul cadru. NT = 15 opm/documentaţie D.t. asigurarea coexistenţei.A.întocmirea schiţelor de către proiectant. NT = 10 opm/documentaţie. termice. . . D.Normativ cadru de întocmire a documentaţiilor pentru proiectarea instalaţiilor noi.1. sistematizării patrimoniului statului şi monumentelor istorice. poştă telecomunicaţii. . Documentaţie tehnică pentru obţinere avize privind asigurarea cu utilităţi (combustibil. .4. canalizare. Modul de aplicare a normelor: Normele de timp (de muncă) se aplică prin cumulare în funcţie de numărul şi felul documentaţiei de avizare întocmite pentru fazele de proiectare.3. D.2.Legea nr. Documentaţie tehnică pentru obţinerea : a. energie termică.A. transporturilor.A. certificat de urbanism b. Documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului din partea unităţii de exploatare NT = 8 opm/documentaţie.1.extragerea datelor din proiecte şi a datelor calculate.3.t. etc.branşamente j.2.Precizările metodologice privind activitatea de avizare şi aprobare a investiţiilor. aviz tehnic de principiu.descrierea soluţiilor analizate. . apărării naţionale. drumuri. la întocmirea proiectului.A.PC NT = 30 opm/documentaţie b. D. poştei şi telecomunicaţiilor. PT.A. şi cuprinde: .). . .A.refacerea sau completarea documentaţiilor în timpul avizării.A. etc.documentare pe teren. ST NT = 50 opm/documentaţie D.A.A.A. Documentaţii tehnice pentru obţinerea de avize D. .2. 50/1991 privind autorizarea exercutării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. . Documentaţii tehnice pentru încrucişare sau paralelism. apelor.1.

Documentaţia va conţine : .memoriu justificativ. NT = 30 opm/documentaţie D. Documentaţie tehnică pentru încrucişare şi paralelism între LEC şi canale navigabile. Documentaţii tehnice pentru încrucişare aeriană şi paralelism LEA şi LEC cu alte obiective (LTc.5. . etc). D.punctul de vedere al organelor judeţene de specialitate privind protecţia mediului.acordul de principiu al oficiului de cadastru şi organizarea teritoriului.planul de situaţie de ansamblu de încadrare cu evidenţierea variantelor studiate. . .planul de situaţie de ansamblu cu încadrarea în zonă a obiectivului de investiţii.A.2. proprietarii terenurilor. transmitere etc. . concesionare. . Documentaţie tehnică pentru expropiere şi scoatere din circuitul agricol al terenurilor.acordul de principiu al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu privire la amplasament. canale navigabile.avizul Oficiului de cadastru şi organizarea teritoriului cu privire la scoaterea din producţia agricolă a terenurilor prevăzute în varianta pentru care Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi-a dat acordul.planul de situaţie de detaliu însoţit de recapitulaţia detaliată pe obiecte prin care se justifică suprafaţa solicitată.A. În cazul în care în aceeaşi deschidere (tronson) de linie sunt mai multe elemente traversate. cu privire la amplasament.aprobarea sau avizarea de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a terenurilor solicitate. Norma se aplică integral pentru o încrucişare în aceeaşi deschidere (tronson).memoriu justificativ în care se face descrierea variantelor studiate cu precizarea categoriilor de folosinţă propuse a fi dezafectate.4. 23 . D. etc. sau contractul de închiriere pentru terenurile ce se scot temporar din producţia agricolă.1.A.4. funcţie de patentele prevăzute de lege. ape curgătoare.punctul de vedere al comisiei judeţene de urbanizare şi amenajarea teritoriului. . se acordă integral norma pentru un element de încrucişare şi câte 0. conform prevederilor normativelor în vigoare.A. . .A. conducte de orice fel. suprafeţe. CFR. NT = 11 opm/încrucişare. .5 din normă pentru fiecare încrucişare în plus. Se face în două faze: Prima fază : . poziţia faţă de intravilan.acordul proprietarilor de teren. tunele sau metrou. A doua fază: . DN. .A.actul de proprietate a terenurilor obţinute de beneficiarul investiţiei prin cumpărare.

prevăzute în capitolul de avize. .stâlpi 5 10 15 20 30 50 75 100 150 200 250 300 400 până la: NT (opm) 42 48 51 56 68 85 93 102 148 177 202 222 250 D.A. .3. .A.stabilirea suprafeţelor de teren.întocmire breviar de calcul şi centralizator pe proprietăţi inclusiv a categoriilor de folosinţă a terenurilor. Staţii de transformare noi.A. .A.A. 24 . întocmirea profilului longitudinal cu porţiunea ce traversează prin pădure.6. .A.A.A. . se înmulţeşte cu coeficientul K = 1.5. Posturi de transformare.A. NT în opm/ documentaţie Nr.A. . temporar şi care se defrişează.colaţionare. . . extragerea datelor din evidenţa Ocolului Silvic.6. .1. completarea planului de situaţie cu obiectivul proiectat.plan de situaţie cu amplasamentul obiectivului pe care se desenează tabelul cuprinzând terenurile ce se scot din suprafaţa agricolă pe proprietăţi şi categorii de folosinţă.1.) se normează conform normelor pentru avizul respectiv.A. întocmirea planului cu unităţi amenajistice şi productive. întocmirea memoriului justificativ. Linii electrice aeriene Norma de muncă cuprinde: .5. D.verificare. de terminarea coridorului de lucru şi de siguranţă a liniei.1.2. de stâlpi 5 10 20 30 50 Peste 50 până la : NT 32 35 42 48 58 65 Pentru zona de munte norma de muncă D. D. întocmirea tabelului centralizator.A.A.5. . D.A.5. cu stabilirea suprafeţelor pe localităţi (intravilan şi extravilan). extinderi în staţii existente şi linii în cablu de 110 kV NT = 32 opm/documentaţie D. întocmirea breviarului de calcul cu suprafaţa ocupată definitiv. puncte de conexiuni şi linii în cablu până la 20 kV NT = 22 opm/documentaţie D.5.A.1.20.6. Lucrări de linii noi D.A. Documentaţie tehnică pentru transmiterea şi scoaterea definitivă din fondul forestier Norma de muncă cuprinde: .6. NOTĂ: Avizele menţionate în generalităţi (D.memoriu tehnic.A.1. NT în opm/documentaţie Nr.A. .

11.1. întocmirea memoriului justificativ. Documentaţie tehnică pentru obţinerea avizului pentru protecţia mediului emis de Ministerul Mediului sau unitatea teritorială a acestuia.2. Documentaţie tehnică pentru exproprieri de construcţii Norma de muncă cuprinde: . D.A. D. . realizarea contractului cu deţinătorul.1.9.12.A.A.A. . . D. NT = 20 opm/documentaţie D.6.A.A. De la Primărie NT = 10 opm/lucrare D. 25 .8. Obţinerea avizelor Procesul de muncă constă din: .A.A.7. D.8.A. Documentaţie de întabulare a terenurilor NT = 15 opm/ documentaţie D. deplasarea de la un deţinător la altul.A.A. NT = 30 opm/documentaţie. .10. De la deţinătorul particular NT = 8 opm/1 proprietar D. colaborarea cu organele locale.8.A. conform ordin 170/1990 al Ministerului Mediului. . Obţinerea acordului de la deţinătorii de teren Norma de muncă cuprinde : . întocmirea planului de situaţie cu amplasamentul construcţiei ce urmează a se demola. Documentaţie tehnice pentru obţinerea avizului deţinătorilor de teren pentru executarea unor reţele sau demolări de construcţii.A.A.A.A. identificarea deţinătorului pe zone şi localităţi.2.A.A.A.A.6. NT = 20 opm/documentaţie D. legătura cu proprietarul construcţiei în vederea acordului.susţinerea documentaţiei la forul de avizare. Lucrări în linii existente NT = se acordă 50 % din norma D.

Linii electrice în cablu de înaltă tensiune O.stabilirea volumului de construcţii şi amenajări necesare şantierului. ELABORAREA PROIECTULUI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER Normele de timp (de muncă) se utilizează la stabilirea numărului de ore normă necesare pentru elaborarea proiectului de organizare de şantier pentru lucrări noi sau reamenajarea celor existente. Linii electrice aeriene de înaltă tensiune O. factorul de influenţă este capacitatea în MVA şi norma se aplică la capacitatea totală a instalaţiilor electroenergetice.a nu sunt cuprinse cheltuielile de deplasare. . Când forul de avizare este în aceeaşi localitate cu firma de proiectare.S. NT în opm/lucrare Lungimea liniilor până la: 5 km 10 km 20 km Peste 20 km 4 5 7 8 O. NT = 4 opm/susţinere documentaţie la for avizare. CAP. NT în opm/lucrare 26 . . . .A. În cazul liniilor electrice. Linii electrice de medie tensiune O.A.O.2.S. 12.S. . NT în opm/lucrare Lungimea liniilor până la: 5 km 20 km 50 km Peste 50 km 14 16 21 23 O.S. NT în opm/lucrare Lungimea liniilor până la: 5 km 10 km 20 km Peste 20 km 5 6 8 9 O.1. a). puncte de conexiuni şi posturi de transformare. Prin susţinere documentaţie la forul de avizare se înţelege şi solicitarea emiterii avizului.1. factorul de influenţă este lungimea în km a liniilor electrice şi norma se aplică separat pentru fiecare categorie de lucrare.2.răspuns la solicitările suplimentare ale forurilor de avizare.5. O.4.4.VI.memoriu justificativ.amenajarea surselor de apă.S. b).3.S. Pentru staţii de transformare. Când forul de avizare este în altă localitate: NT = 8 opm/susţinere documentaţie la for avizare.evaluarea proiectului de organizare de şantier. Linii electrice de joasă tensiune O.S.S. diurnă etc.3. NOTĂ: În norma D. cheltuieli care se vor contracta separat.stabilirea punctelor de amplasare a construcţiilor.S. Norma de muncă cuprinde: .

crt.t.t. VI.1. crt. Felul graficului NT Pentru lucrări de rreţele de j. Întocmirea graficului de livrare a utilajului (echipamentului) DIV 3 NT opm/lucrare Nr. şi MT. şi MT.5.3.S. Felul graficului.2. Întocmirea graficului de asigurare a forţelor de muncă DIV 4 NT opm/lucrare Nr.5. norma de timp se obţin prin însumarea normelor de timp de la punctele A şi B şi reducerea sumei cu 20 %.4.1. Întocmirea graficului de eşalonare a investiţiei şi a programului privind controlul de calitate. Posturi de transformare. posturi de A 8 transformare. DIV.S. staţii de transformare 14 La lucrările care cuprind (A+B). DIV. puncte de conexiuni B Una sau mai multe categorii de lucrări de linii de IT. pentru utilaje din : NT A Ţară 7 B Import 12 DIV. NT în opm/grafic Nr. DIV – DIVERSE Normele de timp (de muncă) din acest capitol se vor utiliza şi la alte faze de proiectare. Felul investiţiei NT Una sau mai multe categorii de lucrări de linii de j. DIV. Analiza documentaţiilor privind echipamentele din import NT = 8 opm/documentaţie DIV. posturi de transformare şi puncte de A 7 conexiuni B Pentru lucrări de reţele de IT şi staţii de transformare 12 27 . Lungimea liniilor până la: 2 km 5 km 10 km Peste 10 km 18 21 24 28 O. puncte de conexiuni şi staţii de transformare şi conexiuni O. crt. 6. NT în opm/lucrare Capacitatea instalaţiilor până la: 1 MVA 3 MVA 10 MVA 30 MVA 80 MVA Peste 80 MVA 3 9 13 17 22 28 CAP.

Felul instalaţiilor NT 1 Înstalaţii de j.2.5. crt. DIV. DIV.5. 5 4 Lucrări de posturi de transformare 3 5 Lucrări de puncte de conexiune 4 6 Lucrări de staţii 6 NOTĂ: Pentru lucrările de proiectare care cuprind mai multe categorii de instalaţii din cele de mai sus.5.t. Încheierea documentului privind stabilirea condiţiilor de execuţie cu constructorul (antreprenorul) şi beneficiarul lucrării. 6 3 Instalaţii de IT 8 DIV. La lucrări comandate altor proiectanţi de specialitate care nu intră în profilul de lucrări prevăzute în prezentele norme de muncă.t. crt. Condiţii generale şi speciale NT = 8 ore mp/lucrare DIV. 28 .6. norma de muncă pentru temă se stabileşte prin însumarea normelor de muncă aferente categoriilor de instalaţii ce intră în lucrare.t.8.2. Calculul cheltuielilor privind transport muncitori NT = 4 ore mp/lucrare DIV. NT în opm/temă Nr. La lucrări la care beneficiarul nu prezintă elemente de proiectare şi solicită elaborarea temei DIV. Calculul cheltuielilor privind cazare muncitori NT = 4 ore mp/lucrare DIV. crt.1.7. Întocmire documente de anunţare a licitaţiei executată pentru investitor DIV.8. iar suma totală se reduce cu 20 %.6.7. 4 3 Lucrări de linii de î.5. 3 2 Lucrări de linii de m. 4 2 Instalaţii de m.t. Elaborare temă de proiectare Norma de muncă prevede elaborarea de către proiectant a temelor de proiectare în următoarele cazuri: DIV.8. DIV. Întocmire program de urmărire a execuţiei lucrărilor DIV. Felul lucrării din temă NT 1 Lucrări de linii de j.t.1. NT opm/documentaţie Nr.1.8. NT opm/documentaţie Nr. Documentaţie NT 1 Preaviz de licitaţie 2 2 Anunţ de licitaţie 2 3 Invitaţie de participare la licitaţie 2 4 Scrisoare de acceptate (adjudecare) 2 DIV.3.

Analiza şi întocmirea referatului în vederea însuşirii documentaţiilor elaborate de alţi proiectanţi de specialitate NT = 8 opm/analiză şi documentaţie DIV. . studierea comenzii şi a temei de proiectare. DIV 10 NT opm/contract Norma Nr. concilierea elemente de contractare . 35 B 1 Lucrări proprii 12 DIV. .t. Felul instalaţiei/lucrării NT A 1 Instalaţii de j. 25 3 Instalaţie de î. .11. . studierea comenzii beneficiarului. Întocmire acte adiţionale NT = 4 opm/buc act adiţional Norma se aplică pentru elaborarea actelor adiţionale întocmită în urma nerespectării clauzelor contractuale de către beneficiar. antenormarea lucrării.Pentru lucrări proprii .8. Felul lucrării din temă NT 1 Protecţia liniilor de telecomunicaţii 30 2 Lucrări telefonice pentru diverse obiective 8 3 Lucrări de telemecanizare 13 4 Lucrări geotehnice.Pentru terţi . crt. B.9. Prezentare contract spre semnare (negociere) 1. conciliere termene de predare parţiale şi finale. NT = 8 opm/proiect sau rundă de conciliere 29 . stabilirea contractului de de compartimentul plan. NT în opm/temă Nr. metrologice. . documentare pe teren (şef proiect şi proiectant). DIV.10. crt. Conciliere elemente de contractare Procesul de muncă cuprinde: . Elaborare forme de contractare Norma de muncă cuprinde: A.t. antenormarea lucrării.t. 20 2 Instalaţii de m. documentare pe teren (dacă este strict necesar). hidrologice sau topometrice 4 5 Lucrări de instalaţii edilitare 4 6 Lucrări de protecţie contra inundaţiilor 6 DIV.12. conciliere clauze generale şi speciale .2. DIV.

DIV. întocmite de alte firme de proiectare. exprimată în opm. Avizare de proiecte a. se va introduce şi timpul necesar pentru deplasare (pct. 2.13.14. fără TVA şi actualizat cu inflaţia) – proiect întocmit de altă firmă de proiectare şi costul C (lei/opm) al orei de proiectare al firmei verificatoare. Linii electrice aeriene 5 8 10 15 8 ÷10 2. Iluminat 5 8 10 15 8 ÷10 4. SA. Valoarea PN se poate stabili astfel: a. verificarea proiectului din punct de vedere tehnic. 5 8 10 15 8 ÷10 coloane 3.10. Staţii de transformare 5 6 8 10 15 7.Avizare de proiecte. colaborarea cu beneficiarul. Norma de muncă se referă la avizarea proiectelor în calitate de proiectant general. Semnare contract de proiectare NT = 8 opm/proiect. post normarea PU a lucrării de proiectare verificată. Cabluri electrice subterane 5 8 10 15 8 ÷10 5. Norma de timp pentru avizare de proiecte AP se determină cu formula: p2 AP =  PN 100 30 . Nu se avizează verificarea proiectelor (conform DIV 13). DIV. Posturi de transformare 5 8 10 15 8 ÷10 6.Instrucţiuni de aplicare pct. b. Verificare de proiecte (elaborate de alte firme de proiectare) Verificarea proiectului constă din: a. a b c d e Categoria de lucrări crt. proiectul de specialitate supus avizării fiind executat de altă firmă. Norma de timp pentru verificare de proiecte VP se determină cu formula : p1 (%) VP =  PN (opm) 100 Unde : p1 este procentul din tabelul de mai jos: p 1 (%) Nr. Ss SPF SF PT+CS DE 1. Construcţii 5 8 10 15 15 Acolo unde este cazul. Instalaţii electrice interioare branşamente. făcând raportul dintre preţul proiectului P (în lei. fie folosind prezentele norme de timp (de muncă) corespunzător fazei de proiectare şi lucrărilor proiectate (metodă mai laborioasă dar mai precisă) sau b. c. verificarea pe teren a amplasamentului (dacă este necesar – motiv pentru că în normă nu este cuprinsă şi deplasarea).C de mai sus) conform cap. d.3.

5 1. se va introduce şi timpul pentru deplasare conform cap.5 2 3 b). .15. actele D. etc. Avizare de proiecte proprii 1.stabilirea a ce se face cu diferenţele (conform contract): . 25 3 Instalaţie de î. .act adiţional. Pentru lucrări proprii Procesul de muncă cuprinde : . Linii electrice aeriene 1 1. Instalaţii electrice interioare branşamente.10.5 1. DIV. 35 B 1 Lucrări proprii 12 31 . etc. Staţii de transformare 1 1. Cabluri electrice subterane 1 1.stabilirea diferenţelor + / . Construcţii 1 1.returnare valoare încasată nejustificat. când s-a încasat mai puţin sau . Posturi de transformare 1 1.5 2 4 3 2. contractul. Când CTA este în aceeaşi localitate cu firma de proiectare NT = 4 opm/lucrare 2.t. Activitatea de postnormare a.5 2 4 3 coloane 3.prezentarea actelor de post normare spre sremnare la beneficiar DIV 15 NT opm/contract Norma Nr. 1 1. celelalte avize.t. avizul CTE.efectuarea postnormării conform situaţiei prevăzute în proiect. crt.3.Unde: PN – are aceeaşi semnificaţie ca la norma VP P2 – este procentul din tabelul de mai jos: P2 (%) Nr.faţă de contract.5 2 4 3 5. SA. . Acolo unde este cazul. Categoria de lucrări a b c d e crt. Pentru terţi b.A. Ss SPF SF PT+CS DE 1.t.5 2 4 3 6.5 2 4 3 4. Iluminat 1 1. .A. 20 2 Instalaţii de m.pregătirea proiectului.5 2 4 7.iţionale. Când CTA este în alte localitate faţă de firma de proiectare NT = 8 opm/lucrare.I pct. Felul instalaţiei/lucrării NT A 1 Instalaţii de j.pregătirea elementelor de contractare. .