You are on page 1of 82

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -ΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2Ο15 ΑΡ.

ΤΕΥΧΟγΣ Ι 1

8 Ι ΕDΙΤΟRLΑL
Το λάθοs του Κeynes για τnν οικονομία.
ΑΠΟ ΤΟΝ sΤΕνΕ FΟRΒΕs

ΙΟ 1 ΕDΙΤΟRΙΑL
Έναs άλλοs δρόμοs, αυτόs τnS οικονομικήs
ανάπτυξns, είναι εφικτόs!
ΑΠΟ ΤΟΝ Ν1ΚΟ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥ^Ο

Ι4~15 I ΟΙ 50 ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Φέ[οs χρειάζον[αν τουλάχιστον $ Ι 8,1 δισ. για
μια Θέσn στnν πιο εκλεκτά λέσχn του πλανήτn.

18 1 ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΙwΑΊΆ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
ΕΝΑΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ Σ
47-81 Ι ΟΙ 1.826 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Αναλυτικά n λΙ'στα με τουs πλουσιότερουs
του πλανήτn. Η κατανομή τουs ανά χώρα, n
περιουσία τουs και οι δραστnριότnτέs τουs.

22-27 Ι ΣΟΥΙΙΔΙΑ - ΜΑRΚυs ΡΕRSSΟΝ


Λατρεύτnκε ωs Θεόs από τα εκατομμύριcι
των πιστών που ζούσαν μέσα στον
εικονικό κόσμο του «Μίnecrαft».

28-32 1 ΝΙΙΉΡΙΑ - ΑLΙΚΟ DΑΝGΟΊΈ


Δεν είναι στn φύσn του να στnρίζεται σε άλλουs
για να πλουτίσει. Αλλό όλοι πάνε σε αυτόν.

34-37 I ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΊΉΟR ΒΤΟRGΟLFSSΟΝ
ΕΘισμένοs στον δανεισμό, έχτιζε πύργουs
με τραπουλόχαρτα. Τα έχασε όλα, αλλό
τώρα είναι πόλι δισεκατομμυριούχοs.

3841 1 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ - ΒRΙΑΝ ΚΙΜ


Ο άνθρωποs που είδε πρώτοs τον ερχομό τns χρυσώs
εποχήs του mοbίιe messαgίng πhγε κάποτε σε
ψυχολόγο επειδh δεν μπορούσε να αισθανθεί Θυμό.

4 | FORΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2015
ΠΕΡ1ΕΧΟΜΕΝΑ -10 ΟΚΤΩΒΡΙΟγ 20Ι 5

ΕΚΔΟΤΗΣ: Θεοχάρns Α. Φιλιππόπουλοs

Δ1 ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Δnμήτρns Παπακωνσταντίνου
ΑΡΧ1ΣΥΝΤΆΚΤΗΣ: Ν ίκοs Χρυσι κόπ ουλοs

ΕΜΠΟΡ1ΚΟΤΜΗΜΑ:
Δnμήτρns Νικολακόπουλοs,
ΤάσοsΜπι'τσικαs
ΊΞλενα Πατzόγλου
γποΔΟχΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Πέννυ Κουρέτα

ΑRτ DιRΕcΤΟR: Λίνοs Ιερι'δns


ΑΤΕΛΙΕ: Χριστίνα Βουρλιώτn,
Μαίρn Κιοπεκτzή, Μαρι'α Μιχελοπούλου
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕιΚΟΝΑΣ: Λευτέρns Ντουντούμns
ρΗοτΟ ΕDιτοR: Γωγώ Βαρυπάτn
42461 ΓΑΛΛΙΑ -ΜΟΗΕD ΑΙΤRΑD
Γεννnμένοs σε μια φυλh Βεδουίνων στnν έρnμο τns Συρίαs,
ΦΩΤΟΓΡΑΦ1 ΚΑ Π ΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
είναι n γαλλικh εκδοχή των ιστοριών του Ηοrαtίο ΑΙger.
ΕυRΟΚ|Ν|ssΙ, sΤυD|Ο ΡΑΝουLΙs,
νιsυΑLΗΕLLΑs.GR 83-94 Ι ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: Δnμήτρns Καμπίτns ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΙΊ ΤΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οι 9 εξωστρεφείs στυλοβάτεs του εγχώριου
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -ΕΠΙΜΕΛΕ1Α ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
επιχειρείν. Ποιεs ελλnνικέs εταιρείεs ιιπορούν
να φέρουν τnν πολυπόθnτn ανάκαμψn.
Αναστασία Κυριανίδn -Νικολατδn
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ:
95-99 1 ΊΆ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Δnμήτρns Δελεβέγκοs, Ηλίαs Γ. Μπέλλοs, ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦογρΓΗΣ
Χάρns Φλουδόπουλοs, ΠΟια μοντέλα έκλεψαν τnν παράαασn σm μεγαλύτερn
Δnμήτρns Χατznτόλιοs, Νίκοs Χρυσικόπουλοs έκθεσn αυτοκινήτου στον κόσμο.
Δύναμn, επιδόσειs και οικονομικh κατανάλωσn.
ΔιΟΡΘΩΣΗ: Πόλυ Κονδύλn,
Βασι'λnsΤσιάμns ΙΟΟ-1091 Η ΙΑΊΊ'ΙΚΙΤ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Στέλλα Χαραμαρά ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΔΡΑ
'Ολεs Οι νέεs εξελι'ξειs στον τομέα τns υγείαs και τns αισθnτικήs.

Δ1ΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Μίλτοs Ηλιόπουλοs 110-114 Ι ΒυsΙΝΕSS LυΝCΗ
Τέσσερα εσtιατόρια για επιτυχnμένα meetίngS.
ΔΙ ΕγθΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Κώσταs Νικολόπουλοs
ΥΠ ΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥιωοΦΟΡΙΑΣ:
Γιώργοs Δραμου ντάνns
γπΕγθΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Μεγέθη συγολικής
Δώρα Παναγιωτοπούλου περιου®ίας
ΕκτΥΠΩΣΗ -Cτρ: Χα.ι.δεμένοs ΑΕΒΕ
ΕκτΥΠΩΣΗ ΕΞΩΦγλλοΥ: Χα.ι.δεμένοs ΑΕΒΕ
ΒΙ ΒΛιΟΔΕΣΙΑ: Αφοι' Γκουνταρέλn

ΚΑΠΙΤΑΛ.GRΑ.Ε.
Το περιοδικό FΟRΒΕS κυκλοφορει' ΛΛΕΣΗ ΑΝΑΤΟ^Η
μcιΖί με τnν εφnμερι'δα ΚΕΦΑΛΑ1Ο & ΑΦρ]Ι(Η
και ύστερα μόνο του στα περι'πτερα.
Δ!χf]/ώλκοχ
Τα γραφει'α βρίσκονται στn Λεωφ. Κnφισίαs 40,
Τ.Κ.15125, Παράδεισοs Αμαρουσίου
106
^®ιπή ΑΜΕΡΙΚΗ
Τnλέφωνο επικοινωνι'αs: 210 3446400
και ΙωΝΑΔΑΣ
Fαχ: 21 Ο-68ΟΟ589, 210-6199869,
ΔJΝΩ/ώΜΟΓ.
47 1 ΟΙ ΙΣχγροι
e-mαί|: ρreSS@Κefα|αίο.gr
140
ΤΟγ ΠΜΝΗΤΗ

6 Ι FORΒΕS 1ΟΟΚΤΩΒΡΙΟγ2oι5
«Εκτεθειμένοι σε τέτοια σοφία, Θα είστε έτοιμοι για τγw πλhρn συνείδnσn».

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟγ ΚΕγΝΕS


ΠΑ ΊΉΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟγ sΤΕνΕ FΟRΒΕs, ΕDΙΤΟR-|Ν-cΗ|ΕF

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗ- στnν ανάπτυξn. Ο Λούπβιχ φον Μίζεs, μεγάλοs
ΛΙΣΜογΣ, που μολύνουν τον τρόπο που αντι- οικονομολόγοs του περασμένου αιώνα, ισχυρί-
λαμβανόμαστε τnν οικονομία -κοι χαράζουμε στnκε ότι οι κρατικέs δαπάνεs ά n εκτύπωσn χρή-
πολιτικέs-, είναι αυτόs τnS Οικονομίαs με μια μn- ματοs, που έχουν στόχο να τονώσουν τnν οικονο-
χανή. Ανcιλύσειs και δnμοσιεύματα βρίθουν σχε- μία, δεν έχουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα με τnν
τικών φράσεων, όπωs «n οικονομία υπερθερμαί- τροφοδοσία ενόs κινnτhρα με κούσιμο. Η ποσο-
νετcιι» ή «χρειάζεται οπωσδήποτε καύσιμο». τικh χαλάρωσn έφερε πλούτο στα χέρια ορισμέ-
Οι μεταφορέs αυτέs είναι n επιτομά του τρόπου νων, αλλό ειs βάροs άλλων, δυσχεραίνονταs τnν
με τον οποίο οι οικονομολόγοι μάs έχουν εκπαι- οικονομική ανάκαμψ n.
δεύσει να βλέπουμε μια οικονομία - σαν κότι που Οι οικονομολόγοι προσπαθούν να βγάλουν
μπορεί να ελέγχεται χειροκίνnτα. Στο «τ]μόνι» συμπεράσματα για τουs οικονομικούs κύκλουs
πρέπει να βρίσκεται n κυβέρνnσn, εξασφαλι'ζο- -τα σκαμπονεβάσματα τnS Οικονομίοs- εδώ κοι
παs ότι n οικονομfα πnγαίνει με σταθερh τCιχύτn- πάνω από 200 χρόνια. Οι περισσότεροι απιμε-
τα.'Ολα αυτά είναι παράλογα. Το αποτέλε.σμα είναι να έχου- τώπισαν το φcιινόμενο ωs ιιια ασθένεια που πρέπει να Θεραπευ-
με πCιρεμβατικέs πολιτικέs, που βλάπτουν -το ερώτnμα είναι: τεί, αντί για μια φυσιολοΥικh ροh «άμπωτnS» και «παλι'ρροιαs»
Πόσο; Οι οικονομίες δεν είναι μnχανέs. Είναι ένα σύνολο αν- τnS ελεύθερnS αγοράs, όπου αυτό που Θέλουν οι όνθρωποι δn-
Θρώπων, που εργάζονται είτε μόνοι τουs είτε σε οργανισμούs. μιουργείται και αυτό που δεν Θέλουν καταστρέφετcιι. Οι επιχει-
Θα μπορούσαμε ίσωs να προσθέσουμε -h τουλόχισ[ον να προ- ρnμcιτικοί κύκλοι είναι απλώs ένα σταθερό χαρακτnριστικό τns
σπαθhσουμε να προσθέσουμε- αυτά που παράγουν υπό τn κCιΘnμερινhS ζωhs σε μια ελεύθερn αγορά. Η προσπάθεια να
μορφή προ.ι.όπων και υπnρεσιών. Αλλό αυτό δεν σnμαίνει ότι εμποδίσουμε αυτήν τn διαδικασία, γνωστή ωs δnμιουργική κα-
μπορούμε να γνωρίζουμε τι σκοπεύουν να κάνουν όλοι αυτοί οι ταστροφh, οδnγεί σε στασιμότnτα. Τέλεια παραδείγματα είναι n
δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ευρώπn και n Ιαπωνι'α, Οι παρεμβατικέs κυβερνhσειs των οποί-
Αυτό που πολλοί αγνοούν h υποτιμούν σε μια οικονομία εί- ων επιχείρnσαν να διατnρήσουν τα πράγματα ωs έχουν.
ναι το ιδιότυπο μείγμα τns δροστnριότnταs σε μια ελεύθερn Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Για αιώνεs n ΚΙ'να, n Ιαπωνι'α και
αγορά. Νέεs επιχειρhσειs ανοίγουν, ενώ άλλεs κλείνουν, σε μια αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε ινδικh υποhπειρο αντιτάσσο-
αδιάλειπτn ροh. Οι επιχειρnματίεs αναπτύσσουν συνεχώs νέα παν στιs αλλαγέs στο οικονομικό κατεστnμένο. Βίωσαν μπόλι-
προ.ι.όντα και υπnρεσίεs, τα περισσότερcι από τα οποία δεν επι- κn πολιτικh και Cπρατιωτικά αναταραχή, αλλό οι ρυθμοί τnS οι-
βιώνουν. Αλλά όσο τα καταφέρνουν μπορούν νο βελτιώσουν κονομικήs ζωήs άλλαξαν ελάχιαα.
σnμαντικά τn ζωh μcιs. Για διάφορουs λόγουs n Ευρώπn, με τnν εξέλιξn τns ιουδαιο-
Αυτό που Θα έπρεπε νο κάνει n εκόαοτε κυβέρνnσn είναι να χριCπιανικήs κλnρονομιάs, έσπασε αποφασιαικά και δυναμι-
επnρεάσει το περιβάλλον στο οποίο λομβάνει χώρα n δραστn- κά αυτό το μοτίβο τnS οικονομικhs στασιμότnταs. Τα ευρωπα.ι.-
ριότnτα αυτή. Βασικά εργαλεία είναι n φορολογι'α, n νομισμα- κά κράτn στα οποία το χέρι τns κυβέρνnσns hταν «κον[ό» -πρώ-
τική πολιτικh, οι κυβερνnτικέs δαπάνεs και το ρυθμιαιιξό πλαί- τα οι βόρειεs ιταλικέs πόλειs-κράτn, στn συνέχεια n Ολλανδία
σιο. Σε όλεs σχεδόν τιS περιπτώσειs, n καλύτερn συν[αιή για και n Βρετανι'α- είδαν τιs αγορέs κεφαλοίου, τα δικαιώματα ιδι-
τnν οικονομική υγεία είνα] «ΙesS ίs mοre». Τα κατασtροφικά οκτnσίαs και τα πολιτικά δικαιώματα να αναπτύσσονται και απέ-
λάθn των κυβερνhσεων μπορούν να δnλnτnριάσουν τnν αγορό, κτnσαν το Θεσμικά όργανα και τα έθιμα που οδήγnσαν στn Βιο-
όπωs συνέβn τn δεκαετία του 1930 και, σε μικρότερο βαθμό, τn μnχανικh Επανάστασn.
δεκαετία του 1970. Διανύουμε μια παρόμοια περίοδο σήμερα. Η οικονομικh κατασ[ροφh τnS δεκαετίοs του Ι 930 γέwnσε
Η γκόφα τnS Fed και του υπουργείου Οικονομικών να αποδυ- διστακτικότnτα για τιs ελεύθερεs αγορέs, εγείρονταs τnν πεποί-
ναμώσουν το δολάριο στιs Cιρχέs τns δεκαετίαs του 2000 οδh- Θnσn ότι είναι εγγενώs οσταθείs. Αλλά ήταν το πολυάριθμα σο-
γnσε στnν επίπλαστn άνθnσn των εμπορευμάτων, στn φούσκα βαρά κυβερνnτικά λάθn που οδhγnσαν σε αυτhν τn φρικτh πε-
των ακινήτων και, τελικά, στον χρnματοπιστωτικό πανικό του ρίοδο. Ο Jοhn Μαynαrd Κeynes συμβούλεψε πωs n συνετh και
2008-2009. Μερικέs ακόμα λάθοs αποφάσειs τns Fed -ποσοτι- δραστήρια καθοδήγnσn τns κυβέρνnσnS, με τn χρήσn του σω-
κh χαλάρωσn, πρόγραμμα Ορerαtίοn Τwίst κCιι πολιτικh μnδε- αού συνδυασμού δnμοσιονομικήs και νομισματικήs πολιτικάs,
νικών επιτοκίων- κατέσ[ειλαν τnν οικονομικh δραστnριότnτα. Θα μπορούσε να φέρει διαρκή ευnμερία.
Η έννοια/σ[όχοs μιοs οικονομίαs που δουλεύει σαν καλολα- Όμωs ο Κeynes έκανε λάθοs. Αλλά n επικι'νδυνn κλnρονο-
δωμέ`m μnχα`ή ώμιώνει, δεν ενθαρρύνει, τn δnμιουργι`α πλού- μιά του -δείτε τn στασιμότnτα σε όλο τον κόσμο σήμερα- είναι
του. Φέρνει κυβερνnτικέs παρεμβάσειs που βάζουν τροχοπέδn ακόμn μαφ' μαs.

8 | FΌRΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒΡΙΟΥ20Ι5
ΕDΙΤΟR]ΑL
Ν Ι ΚΟΣ ΧΡγΣΙ ΚΟ Π ΟγλοΣ

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ,


ΑγτοΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΊΎΞΗΣ , ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ !
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΙΈΣ ΗΜΕΡΕΣ, αο περιθώριο μιαs επαγ- βερνώπεs. Οι ίδιοι χρnσιμοποιούν ένα ορΘό, φαινομεu-
γελματικhS συνάντnσnS, δόθnκε n ευκαιρία τns συνο- κά, επιχείρnμα: εάν δεν πετύχει μια αριστερή κυβέρνnσn
μιλι'αs με τον επικεφαλήs του ελλnνικού παραρτήματοs να περάσει αυτά τα μέτρα χωρίs κοινωνικέs αντιδράσειs,
μιαs από τιs μεγαλύτερεs πολυεθνικέs εταιρείεs στον κλά- δεν Θα πετύχει κανείs. Αs μcιS επιτρέψουν να διαφωνh-
δο τns, με δραστnριότnτεs στιs πέντε nπείρουs και χιλιό- σουμε. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που καλείται νο υπερκερά-
δεs εργαζομένουs αο δυναμικό τns. Ο Κλάδοs στον οποίο σει n κυβέρνnσn δεν είναι να αποδείξει τnν πίστn τnS στnν
δραστnριοποιείται δεν έχει επnρεαστεί από τα cαρίtαι υλοποίnσn του Μνnμονι`ου, αλλά να πείσει τους ετcιίρουs,
cοntrΟΙs και τn γενικότερn οικονομική κατάστασn στnν τουs επενδυτέs και τιS αγορέs ότι μπορεί να το καταφέρει.
Ελλάδα, αντίθετα συγκαταλέΥεται αουs ελάχιστουs που
συνεχίζουν να εμφανι'ζουν σταθερά ανάπτυξn. Αν και ελ- «ΚΛΕΙΔ1» Η ΕΜΠ1ΣΤΟΣΥΝΗ
λnνικhS καταγωγήs, λόγω τnS επαγγελματικhS του δια- Λένε, σωcπά, πωs, όταν χαθεί n εμπιστοσύνn, δύσκο-
δρομhs και τns παραμονήs του σε πολλέs χώρεs ανά τον λα ανακτάται. Στον κόσμο των επενδύσεων, πολύ περισ-
κόσμο Θεωρεί εαυτόν πολΙ'τn του κόσμου. Ωστόσο, το ελ- σότερο στον στίβο τns πολιτικάs και των διακρατικών σχέ-
λnuκό του στοιχείο επιτρέπει να κατανοnΘούν οι παθογέ- σεων, n έννοια τnS εμπιστοσύνns αποτελεί τn βάσn, το Θε-
νειεs αλλά και n διαφορετικότnτα τns χώραs μαs.
μέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομnΘεί n επιτυχία.
Η εισαγωγh είναι απαραίτnτn για να αντιλnφθεί όποιοs Και n Ελλάδα αυτhν τn στιγμh πάσχει σοβαρά από έλλειμ-
διαβάζει αυτέs τιs γραμμέs πωs ο εν λόγω μάνατζερ μπο-
μα εμπιστοσύνnS, επόs και εκτόs συνόρων. Οι πολίτεs
ρεί να προσεγγι'σει τnν κατάστασn και τnν πορεία των δεν εμπιαεύονται το κράτοs και κρατούν εκτόs τραπεζών
πραγμάτων στnν Ελλόδα από τn σκοπιά ενόs τεχνοκρότn, τα χρhματά τουs, οι επενδυτέs δεν rιείθονται ότι n κατάστα-
κοινωνού των μnχανισμών του επιχειρείν και συγχρόνωs σn μπορεί να αλλάξει στn χώρα και κρατούν εκτόs Ελλό-
γνώαn τns ελλnνικήs πραγματικότnταs.'Εχοπαs, λοιπόν, δαs τα χρhματά τουs.
παρακολουθάσει οπό πολύ κοντό τnν πορεία όλnS αυτήs ΗεξαέρωσnτωνκεφαλαίωνπουτοποΘετhΘnκανπρο
τns περιπέτειαs, των έξι χρόνων ύφεσns και των τεσσά- διετίαs αιs ελλnνικέs τράπεζεs, n αντιεπενδυτική ρnτορική
ρων τns δnμοσιονομικhS προσαρμοήs, τnS προσπάθειοs και n αλλοπρόσαλλn διαπρcιγμότευσn των προnγούμενων
να βγει n Ελλάδα από το Θανατnφόρο σπιράλ χρέουs και
μnνώνΚλόνισαντnνεμπιστοσύνnεπενδυτώνκαιεταίρων.
αhοπλnΘωρισμού, αλλά και τn δειλή ανάκαμψn Και βελ- Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στnν προσπάθεια
τίωσn του κλΙ'ματοs που Θυσιάστnκε στον βωμό των κομ- που καταβάλλουν n χώρα, το τραπεακό τnS σύστnμα και
ματικών συμφερόπων, πλέον σhμερα δnλώνει απογοn- εν γένει n Οικονομία να πείσουν ότι μαs αξίζει μια δεύτερn
τευμένοs. ευκαιρία. Το αφάΥnμα ακόμα ενόs ελλnνικού cοmebαcΚ,
Η απογοάτευσn Cιυτή αποτeλεί κοινό αίσθnμα πολλών, έπειτα από αυτό του 2012, οκόμn δεν πείθει.
μέσα και έξω από τn χώρα, λόγω τnS τροπhs που έλαβε n Χρειόζεται μεγόλn προσπάθεια διότι απλά δεν υπάρ-
εξάμnνn διαπραΥμάτευσn με τουs πισ[ωτέs, n οποία και χουν περιθώρια αποτυχίαs. Αυτήν τn φορά αs ακούσει το
οδhγnσε στnν υποΥραφh ενόs τρίτου, σκλnρότερου Μνn- πολιτικό προσωπικό όσουs γνωρίζουν τι σnμαίνουν επενL
μονι'ου. Απογοήτευσn υπάρχει διότι, εκτόs των άλλων, δύσειs, πώs δουλεύει n οικονομία, τι χρειάζεται για να επι-
ελάχιcποι πιστεύουν πωs αυτή n κυβέρνnσn μπορεί να πε- στρέψει n εμπιcποσύνn. Αν κάτι μάθαμε από τnν εξαετh
τύχει εκεί που άλλοι απέτυχαν. Αλλά, ακόμα και εάν προ- αυτh κρίσn, είνcιι πωs πολλέs ελλnνικέs επιχειρhσειs, ορι-
σπαθήσει, πώs μπορεί να υλοποιήσει μια συμφωνι'α που σμένεs από τιs οποίεs φιλοξενούνται Cπο τεύχοs που κρα-
δεν πιστεύει, να πάρει μέτρα που βρίσκονται απέναντι σε τάτε στα χέρια σcιS, έχουν φτιαχτεί από «σκλnρό μέταλ-
όσα πρεσβεύει; λο». Αν n ιδιωτική πρωτοβουλία ενθαρρυνθεί και σmρι-
Ορισμένοι Θα υποστnρίξουν πωs το reαιίty checΚ του χΘεί, το κέρδοs Θα είναι μεγάλο για όλουs. Χρόνοs υπάρ-
τελευταίου εξαμhνου αρκεί για να αλλάξουν ρότα οι κυ- χει ακόμn.

1Ο Ι FΟRΒΕS 1ΟΟΚΤΩΒΡΙΟγ20ι5
ΞLeαderΒοard
ΟΙ50
πλουσιότεροL
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ στnν πιο εκλε-
κτh λέσχn του πλανήτn; Καλύτερα να αρ-
χίσετε να αποταμιεύετε. Φέτοs χρειάζο-
νταν τουλάχιστον $ 18, Ι δισ. για να διαβεί
κάποιοs το κατώφλι τnS. Οι 50 πλουσιό-
τεροι άνθρωποι του πλανhτn συγκεντρώ-
νουν αθροιστικά περιουσία $ Ι ,6 τρισ. , αυ-
ξnμέ`m κατά 8Ο/ο σε σχέσn με Ι2 ιιήνεs
πριν. Ο Βίιι Gαtes, με περιουσία $79,2
δισ. , παραμένει ο πλουσιότεροs άνθρω-
ποS αον κόσμο, έναν τίtλο που έχει κατα-
Ηhσει Ι6 φορέs από το Ι995, Οπότε ανέ-
λαβε πρώτn φορά τα «χρυσά nνι'α».
Η πιο ξεχωριστή πρώτn εμφάνισn στο
«πόνθεον» του πλούτου; Αυτά του Κινέ-
ζου JαcΚ Μα, ο οποίοs εκτοξεύτnκε στnν
πρώτn 50όδα μετά τnν εντυπωσιακά αρ-
χικh δnμόσια προσφορά τns Αιίbαbα,
που αύξnσε τnν καθαρή του αξία κατά
Ι27°/ο. Δύο συμπατριώτεs του, ο Wαng
JίαnΙίn και ο Lί Ηejυn, εμφανι`ζοπαι επί-
σns πρώτn φορά στουs κορυφαίουs 50.
Το νεότερο μέλοs τnS λέσχnS είναι ο ΜαrΚ
ΖυcΚerberg του FαcebοοΚ, που έχτισε πε-
ριουσίο $33 δισ. μέχρι τα 30 του. Πλουσιό-
τερn γυναίκα n κλnρονόμοs τns Wαι-Μαrt,
Chrίsty Wαιtοn, με περιουσία $41,7 δισ.

ΒΑΣΕ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ
JΙΜwΑLΤΟΝ

Γ $Ί69L8ΔΙΣ.
Ο συνδυασμένοs πλούτοs
των τεοσάρων πλουσιότερων
κλnρονόμων τns Wαι-Μαrt
αντιστοιχεί στο 1 ΟΟ/ο τns συνο-
λικήs περιουσι'αs των κορυ-
φαι'ων 5Ο τns λίσταs.

ΒΕRΝΑRD ΑmυιLΤ


Ο αριθμόs των brαnds που
ελέγχει ο κολοσσόs ειδών
πολυτελει'αs LνΜΗ, μετα-
ξύ των οποίων τα Lουίs
νυίttοn, Μοet, Fendί και
Τα9 Ηeυer.

FΟRRΕsΤ ΜΑRs JR.

33%
Το ποσοστό αύξnσnS τns οικο-
γενειακήs περιουσίαs των Μαrs
από πέρυσι, στα $79,8 δισ. Τα
τρία αδέλφια ελέγχουν τn βιο-
μnχανία Ζαχαρωδών που παρά-
γει τα Μ&Μ'S, SnίcΚers και ΤWίχ.

LΕΕ sΗΑυ ΚΕΕ

3'2%
Η μέσn αύξnσn των
ενοικι'ων για κάθε κα-
Τnγορία ακινήτου στο
ΧΟνγκ Κονγκ το 2014.
Η καθαρή αξι'α του Lee
αυξήθnκε 26,5% τnν
ίδια περίοδο.
υ ΗΕJυΝ

crh0/Ο
Το μερίδιο τnS Κι'ναs
στnν παγκόσμια πα-
ραγωγή nλιακών
πάνελ. Ο Lί λέει πωs
είναι ο μεγαλύτεροs
παραγωγόsthίn-
D[LΙΡ sΗΑΙqGΗν]
fίιm nλιακών συλλε-
κτών στον κόσμο.
s4j Δ1Σ.
Τα συνδυσμέ-
να έσοδα των Sυn
Ρhαrmαceυtίcαιs και
Rαnbaχy το 2014, τιS
οποίεs ο Shanghνί
πήρε το «πράσινο
φωs» να εξαγοράσει
τον ΔεκέμΒριο. Η νέα
εταιρεία Θα είναι n με-
γαλύτερn παραγωγόs
γενοσήμων στnν Ασι'α.

ιΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟγ 2Ο15 FΟRΒΕs | 15


Ε1Σ ΜΝΗΜΗΝ
Ιωσαν
ΚΑRL ΑLΒRΕcΙΠ, 94
Γερμανι'α $25 ΔΙΣ.

ΙslDΟRΟ ΑLνΑRΕΖ, 79
Ισπανία $1Α5 Δ1Σ.

DΑνιD ΑzRΙΕLΙ, 92
Καναδάs $3,ι ΔΙΣ.

LΕΝ ΒυcΚΕR|ΙΜΕ, 77
Αυστραλι'α $1,2 ΔΙΣ.

s.ΤRυΕΠcΑΤΉΥ,93
ΗΠΑ $6,3 ΔΙΣ.

Η Ε|ΝΖ-ΗΟRsΤ DΕ|cΗΜΑΝΝ, 88
Γερμανία $4,9 ΔΙΣ.

WΙLLΙΑΜ cLΑγ FΟRD, ω


ΗΠΑ $1,35 Δ1Σ.

ΜΑLcΟLΜ GLJΈΕR, 85
ΗΠΑ$4,4Δ1Σ.

ΡΑΤRΙcΚ ΜcGΟνΕRΝ, 76
ΗΠΑ $5,7 ΔΙΣ.

ΑΙΠΟΝΙΟ Ε™|RJΟ DΕ ΜΟRΑΕs, 86


ΒραΖιλία $3,1 ΔΙΣ.

RΕΙΝFRΙΕD ΡΟΗL 86
Γερμανι'α $2,1 Δ1Σ®
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ mγκΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ με ΝυteΙΙα απεβίωσε στιs Ι4 Φεβρουαρίου. Ο
ΜίcheΙe Ferrerο κλnρονόμnσε τn βιομnχανι'α ζαχαρωδών Ferrerο από τον πατέρα του, ο οποίοs δn- ΡΑυL RΑΜSΑγ, 78
Αυστραλι'α $3 ΔΙΣ.
μιούργnσε το άλειμμα φουντουκιού σε ένα εργααhριο που έστnσε για να παρασκευάζει λιχουδιέs
για το ζαχαροπλαστείο τns γυναίκαs του. Το γλυκό υποκατάστατο ήρθε να καλύψει τιS ανάγκεs από ΜΟ]sΕ sΑFRΑ, 79
τnν έλλειψn κακόου στn μεταπολεμική Ιταλία. ΒραΖιλία $2,2 Δ]Σ.

Ο ΜίcheΙe, ο οποίοs τnν nμέρα που απεβίωσε hταν ο 30όs πλουσιότεροs άνθρωποs στον κόσμο, με R[CΗΑRD ΜΕLLΟΝ scΑ|FΕ, 82
περιουσία $23,4 δισ., ανέλαβε τnν επιχείρnσn μαα' με τn μnτέρα του και τον Θείο του το Ι 950. Κυ- ΗΠΑ sl,5 ΔΙΣ.

νήγnσε γρhγορα τn διεθνh επέπcισn (n ΝυteΙΙα πωλείται σhμερα σε 160 χώρεs) και τnν ανάπτυξn JΑcQυΕs sΕRν]ΕR, 92
νέων προ.ι.όντων (αυγά Κίnder, σοκολάτεs Ferrerο Rοcher, Τίc-Ταcs). γπhρξε αφοσιωμένοs καθο- Γαλλι'α $7,6 ΔΙΣ.
λικόs και πόντα στα γραφεία του περίοπτn Θέσn κατεfχε ένα άγαλμα τns Παρθένου Μαρίαs. JΑcΟΒ sΤΟLΤ-Ν ΙΕLsΕΝ, 83
Σhμερα μετατρέπεται σε ΝυteΙΙα το 25Ο/ο τnS συνολικhs συγκομιδώs φουντουκιών. Οι πωλώσειs τnS Νορβnγία $Ί,Ί 5 ΔΙΣ.
Ferrerο έφτασαν τα $ 10 δισ. πέρυσι. Μπορεί ο Θάνατοs του FerrerΟ να πυροδότnσε κάποιεs συώ- ΤsΑΙ wΑΝ-ΤsΑΙ, 85
τhσειs περί εξαγορόs, αλλά για τnν ώρα n εταιρεία παραμένει ααθερά στα χέρια τns οικογένειαs. Τα.ι.βάν $7,6 ΔΙΣ.
Ο Ferrerο άφnσε πίσω και τn σύζυΥό του, Μarία Frαncα FίsSοΙο. Ο δεύτεροs υιόs του ζευγαριού, wΑΝGΥυΝστsΑΙ,93
Ρίetrο, σκοτώθnκε σε Cιτύχnμα ιιε ποδhλατο το 201 Ι . Τα.ι.βάν $3,ι ΔΙΣ.

ΞιίξΗΞΕύΩΤΞίΑ:ΟfσρΞΣmουςναξεφουσκώνει
138 από τουs πλουσιότερουs τnS περασμένns χρονιάs δεν ει'ναι πλέον δισεκατομμυριούχοι.

WΙLLΙΑΜ ΕRΒΕγ γυRι κονΑLcΗυκ ΜΑRΚνΑDΟΝ ΡΕΊRΟ ΡΟRΟsΗΕΝΚΟ


(ΗΓΤΑ) (ρcm) (ΗΓΊΑ) (ΟγκρΑΝLΑ)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α 2Ο14: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2014: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α 2014: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α 2014:
$2,5 δισ. $1Αδισ. $1,35 δισ. $1,3 δισ.
ΤΡΕΧΟγΣΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΙωθΑΡΗ ΑΞ1Α: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α:
$540 ειqτ. $65Ο εκατ. $670 εκατ. $72Ο εmΤ.
Η τιμή τns μετοχήs τns Οcwen Ο στενόs φιλοs του νιαdίmίr Το διαδικτυακό Η περιουσία του Ουκρανού
FίnanCίaΙ του Εrbey, μεγάλns Ρυtίn (οι δυο τουs διατnρούν πολυκατάστnμα του ναdοn, Ζαχαροπλάστn Βυθι'στnκε
διαχειρι'στριαs στεγαοτικών γειτονικέs εξοχικέs κατοικίεs) Ζυ|ίιy.Cοm, δεν κατάφερε μαΖί με το νόμισμα τns χώραs
δανει'ων, έκανε «βουτιά» μπήκε στο στόχαστρο των να πει'σει τουs επενδυτέs του. Μόνn παρnγοριά του το
σχεδόν 75%, με «φόντο» τιs δυτικών κυρώσεων, που ότι μπορει' να απειλήσει τnν αμφίΒολο δώρο τns ανόδου
κατnγοριεs για παρανομεs έπλnξαν το μερίδιό του σε κυριαρχία τns ΑmaΖοn. Η του στον προεδρικό Θώκο,
κατασχέσειs και SeΙf- μέσα μαzικήs επικοινωνι'αs μετοχή έχει υποχωρήσει 80Ο/ο όπου εξελέγn τον περασμένο
deαιίng. και τράπεΖεs. από το υψnλό του 2014. Μά1Ο.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΎΧΟγ ΗΑLL ΘF FΑΜΕ

Πουθενά να παρκάρει τΌ τώ ΔΝΤfχΙJ™


Μπορει' έναs δισεκατομμυριούχοs να μnν αγχώνεται στον χρόνο
για τιs δόσειs του στεγαστικού του δανείου, ωστόσο n Αυτοι' οι 23 δισεκατομμυ-
δεκαψήφια περιουσία έρχεται μαΖί με προβλήματα.
ριούχοι διατnρούν εδώ
και πολλά χρόνια τnν ι'δια
περιουσία παρά τα γυ-
ρι'σματα τns οικονομί-
αs, κατακτώνταs σταθε-
Ρά μια Θέσn στn λίστα του
«Fοrbes» από το Ί 987.

Β|LL GΑΙΈs | ΗΠΑ | Μίcrοsοft $792 Δ1Σ.


wΑRRΕΝ ΒυFFΕΊΤ | ΗΠΑ | ΒerΚshίre Ηαthαway $72,7 Δ[Σ.
υLΙΑΝΕ ΒΕΊΙΤΕΝcΟυm | Γαλλι'α | L'οreα| $4Ο,1 Δ[Σ.
Οι επιταγέs δεν Να Θεs να ξεφορτωθει's χρήμα και να μnν LΙ ΚΑ-sΗ|ΝG | Χονγκ Κονγκ Ι Διάφορα $33J ΔΙΣ.
έχουν αρκετό χώρο. μπορει's. Ο wΑRRΕΝ ΒυFFΕΠ έχει υποσχεθεί FΟRRΕsΤ ΜΑRs JR. | ΗΠΑ | Ζαχαρώδn $26/5 ΔΙΣ.
Όπωs έμαθε να δωρίσει σχεδόν όλn τnν περιουσι'α του στο
ο πρόσφατα Ίδρυμα Βίιι & Μelίnda Gαtes -και το κάνει σε JΑcQυΕLΙΝΕ ΜΑRs | ΗΠΑ | Ζαχαρώδn $26f ΔΙΣ.
διαΖευγμένοs κομμάτια. Το πρόβλnμα ει'ναι ότι οι δωρεέs JΟΗΝ ΜΑRs | ΗΠΑ | Ζαχαρώδn $26ό ΔΙΣ.
LΙΑRΟυ) Ι™Μ του μένουν συνεχώs πι'σω σε σχέσn με τα
όταν κλήθnκε να κέρδn τns ΒerΚshίre Ηαthαwαy. Ακόμα και ΑΝΝΕ cΟΧ cΗΑΜΒΕRs | ΗΠΑ | ΜΜΕ $17 ΔΙΣ.
πλnρώσει διατροφή μετά τα $2,8 δισ. που παραχώρnσε το 2014, n DΟΝΑLD ΒRΕΝ | ΗΠΑ Ι Reαι eStαte $152 Δ1Σ.
στn γυναι'κα του, περιουσία του αυξήθnκε κατά $ 14,5 δισ.
sΑΜυΕL ΝΕW|ΊουsΕ JR. | ΗΠΑ Ι ΜΜΕ $9 ΔΙΣ.
είναι δύσκολο
να στριμώξειs 1 1
-_ J'-Ξ>-- _--Ξs DΟΝΑLD ΝΕWΗουsΕ | ΗΠΑ | ΜΜΕ $φ ΔΙΣ.
Ψnφι'α -και 13 λέξειs ΑυGυsΤνοΝ FΙΝcΚJR. | Γερμανι'α | Επενδύσειs $7,7ΔΙΣ.
ολογράφωs-στα
πεδι'α που προβλέπει LΕsL|Ε wΕΧΝΕR | ΗΠΑ Ι Λιανική $7,7 Δ1Σ.
ΙΙΙΙ`.1 ,
n παραδοσιακή
επιταγή. Τnν επόμενn _Ξ RΑγ LΕΕ ΗυΝΤ | ΗΠΑ | Πετρέλαιο, reα| estαte $5/6 Δ]Σ.
Η. RΟss ΡΕRΟΤ sR. | ΗΠΑ Ι γπnρεσι'εs Ηw, reα| estαte $3,7 ΔΙΣ.
φορά αs τα στειλει με
Western υnίοn. Ξ ±±± ±Ε έs; ` ΜΑSΑΙΌSΗ| ΙΤΟ Ι Ιαπωνι'α Ι Λιανική $3Α ΔΙΣ.
sΤΈΡΗΑΝ scΗΜ|DΗΕΙΝΜ Ι Ελβετι'α Ι Επενδύσειs $33 ΔΙΣ.
Συχνά μποτιλιαρίσματα στον αεροδιάδρομο. Το να πετάs στnν οικονομική ΕRΙνΑΝ ΗΑυΒ Ι Γερμανία | Λιανική $3,1 ΔΙΣ.
Θέσn ει'ναι φρι'κn, αλλά και τα ιδιωτικά τΖετ έχουν τα μειονεκτήματά τουs. Το
πάρκινγκ, για παράδειγμα. Οι Θέσειs στάθμευσnS των αεροσκαφών ει'ναι DΑν|D RcΚΚΕFΕLLΕR sR. | ΗΠΑ | Πετρέλαιο, τραπεzική $3 ΔΙΣ.
πάντα γεμάτεs στουs δnμοφιλείs προορισμούs των δισεκατομμυριούχων: RΟΒΕRΤ ΒΑss Ι ΗΠΑ Ι Πετρέλαιο, επενδύσειs $z,7 Δ1Σ.
τnν πόλn που διοργανώνει το Sυρer ΒοwΙ, το Νnσι' Ναντάκετ τnν 4n Ιουλι'ου
και, φυσικά, το ΝταΒόs, όπου ο ελβετικόs στρατόs παραχωρεί συνήθωs ένα
ΗΕΝRγ ΗΙLLΜΑΙ\Ι Ι ΗΠΑ | Επενδύσειs $2,5 ΔΙΣ.
στρατιωτικό αεροδρόμιο για να φιλοξενεί όλα τα Gυ|fStreαm των προυχό- LΕΕ ΒΑss | ΗΠΑ Ι Πετρέλαιο, επενδύσειs $2 ΔΙΣ.
ντων του πλανήτn.
DΑν|D sΑΙΝSΒυRγ Ι Ηνωμένο Βασι7\ειο | Λιανική $1,1 ΔΙΣ.

Ι8 | FΟRΒΕS ΙΟΟΚΤΩΒΡιΟγ2oι5
ΕΠ1ΔΟΣΕ1Σ
«Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΙΆ του μέλλοντοs - και πάντα

Δισεκατ]ομμυριούχος Θα είναι». Το παλιό αcπείο για τιS μόνιμα ανεκπλhρωτεs δυνα-


τότnτεs του νοτιοαμερικανικού γι`γαντα πήρε σάρκα και οστά
«αο σφυρί» Cπο πρόσωπο του Είκe Βαtίstα. Μόλιs πριν από πέντε χρόνια ο
ιδρυτήs τnS εταιρείαs εξόρυξns πετρελαίου και φυσικού αερίου
Τα αυτοκι'νnτα, τα σκάφn και άλλα περιουσιακά στοιχει'α
ΟGΧ ήταν ο όΥδοοs πλουσιότεροs άν- Ο| ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
του πρώnν δισεκατομμυριούχου Είκe Βαtίstα Θρωποs στον κόσμο, με περιουσία $27
κατευθύνονται προs τnν πλατφόρμα τns δnμοπρασίαs. δισ. Σήμερα, όμωs, τα υπάρχοπά του
κατάσχονται από το κράτοs.
$13.ΟΟΟ
Σ:ΎΝΑΛ^Α!ΤΜΑ
ΤΟ 2007 n ΒραΦλία ανακάλυψε έναν
δυνάμει πακτωλό οffshοre πετρελαί- 16
ΡΟΛΟΓΙΑ
Ου, ωστόσο οι πετρελαιοπnΥέs δεν απέ-
δωσαν ποτέ τιs αναμενόμενεs ποσότn-
τεs. ΤΟ 20 Ι Ο Ο Βαtίstα κατσάδιασε το
6
ΟΧΗΜΑΤΑ:
«Fοrbes» επειδή ομφισβήτnσε τα Θεμε- ΔΥΟ ΠΟΛΥΤΕΛΗ,
λιώδn τns επιχείρnσhs του. «Επιτρέψ- ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ, ΤΡΙΑ
τε μου να σαs πω», είχε δnλώσει, «ότι n
ΕΙΔ1 ΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΟGΧ είναι οΟ/ο σπέκουλα».
Τον Οκτώβριο του 20 Ι 3 n ΟGΧ υπέβα-
λε αίτnμα προστασίαs από τουs πιCπω-
3
ΤΖΕΤ-ΣΚΙ

τέs τns ιιε συνολικό χρέοs $5, Ι δισ. Ο


Βαtίstα έχει έκτοτε εΥΚλωβιστεf σε μια
1
Κ1ΝΗΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
έρευνα για ίnsίder trαdίng. ΠΟλλά από
τα υλικά του τρόπαια -n Lαmbοrghίnί 1
που στάθμευε στο σαλόνι του, το γιοτ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
του, «Sρίrίt οf Βrαzίι», και αυτοκι'νn- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

τα που βρέθnκαν στnν οικι'α τns πρώnν


1
συζύγου του, Βασιλισσαs του Καρναβα- ΑγΓΟ ΦΑΜΠΕΡΖΕ
λιού, Lυnα de ΟΙίνeίrα-έχουν κατcισχε- (ΑΡΓΟΤΕΡΑ
Θείdπότnνομοσπονδιακάαστυνομία ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΟΤΙ
τnS ΒραΦλΙ'αs. Ο Βαtίstα, που κάποτε ΗΤΑΝ ΑΠΟΜ1ΜΗΣΗ)
έλεγε ότι Θα είνοι ο πλουσιότεροs άν-
Θρωποs αον κόσμο έωs το 2015, είναι
1
ΚΡ1Σ-ΚΡΑΦΤ
τώρα βαθιά βυθισιιένοs στα χρέn.Όσοι
έδειχναν επιφυλαπικοί τόσο απένα- 1
ντι Cπον ίδιο όσο και σε μια χώρα που ΓΛΥΠΤΟ

έμελλε να είναι πρώτn, αλλά ποτέ δεν


' έγινε, σhμερα δικαιώνονται. 1
Γ1ΟΤ

2ΟΟό 2ΟΟ7 2ΟΟ8 2ΟΟ9 2Ο1 Ο 2ΟI 1 2Ο1Ι2 2Ο13 2Ο14


2ΟΙ5

2Ο | FΟRΒΕS ιΟΟΚΤΩΒΡΙΟγ2οι5
Ο1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΜΑRΙ(υs ΡΕRssΟΝ

ΤΕ ώρα είναι επτά, ένα απόγευμα Δευ-


τέραs στn Στοκχόλμn, και ο ΜαrΚυs ΡerSsοn κόθεται στn βερά-
ντα του γραφείου του αον ένατο όροφο, απολαμβάνονταs το δυ-
νατότερο από όλα τα αλκοολούχα αναψυκτικά, μιcι βότκα Red
Βυιι.Τρειsώρεsπρινείχεαποφασίσειναμnνπιεισήμερα,κα-
Θώs βρισκόταν ακόμn σε ανάρρωσn μετά τα Ι 2 ποτά που κατα-
νάλωσετnνΠέμπτn,ενώπαράλλnλαέκανεΘεραπείαγιαμια
μόλυνσnστοαυτί.Ωστόσο,να'ιιαστεεδώ,νακατεβάζουμεγεν-
ναίεs γουλιέs ΒeΙνedere, ενώ παρατnρούμε τουs εργαζομένουs
στα γειτονικά πολυώροφα κτίρια χαμένουs πάνω από τα πλn-
κτρΟλόγιά τουs.
«Δείχνει προβλnματισμένοs», λέει ο Ρerssοn, δεfwοντάs μου
έναν άνθρωπο στο απέναντι κτίριο που κρατά το πρόσωπό του
και κοιτάζει με κενό βλέμμα τnν οΘόνn ενόs υπολογιστώ.
Κοιτάζον[αs τον άνδρα για ιιερικά δευτερόλεπτα, ο ΡerSsοn
φαίνεται να ενοkλείται από το Θέαμα και αρέφει το βλέμμα
πάλιμέσα.Γιατομεγαλύτερομέροsτnsτελευταίαsπενταετίαs,
ο35χρονοsΣουnδόsάταναυτόsακριβώsοτύποs,έναsόνθρω-
ποs πλήρωs δοσμένοs αο δnμιούργnμά του, το «Μίnecrαft», το
nλεκτρονικό παιχνι'δι που έγινε n μεγαλύτερn εμπορική επιτυχία
όλωντωνεποχών.Οχαρακmρισμόs«βιντεοπαιχνι'δι»είναιμάλ-
λον ανεπcιρκήs. Με Ι ΟΟ εκατομμύρια downΙοαdS, που ολοένα
πολλαπλασιάζονται,το«Μίnecrαft»μετατράπnκεσεένανκαμβά
το όνομα Νοtch, αναδείχθnκe σε Θεό, με πιστούs τα εκατομμύ-
ανθρώπινnS έκφρασnS. Οι παίιπεs ξεκινούν σε έναν άδειο εικο-
ριCι των gαmerS, αφού εκείνοs, ωs άλλοs Δίαs και απόλυτοs όρ-
νικό χώρο, όπου χρnσιμοποιούν τούβλα τύπου Legο αε υλικά
χων,έθετεκαιεξnγούσετουsκανόνεsτουπαιχνιδιού.Όμωsο
πουεξορύσσουναπότοπεριβάλλον)γιαναχτίσουνό,τιμπο-
Ρerssοnστnνπραγματικήτουζωήείναικόθεάλλοπαράδογμα-
ρείναφαπααείκανείs,μετοαξιοσnμείωτοχαρακτnριαικόότι τικόs ά εξωστρεφήs.Όταν τον συναπάs, βλέπειs ότι πρόκειται
στο έργο τουs μπορούν να αλλnλεπιδρούν και άλλοι παίκτεs. Οι
γιαένανάνθρωποχαμnλώντόνων,πουμιλάαπλάκαιπροτιιιά
περισσότεροι είναι μικρά παιδιά που δnμιουργούν απλέs κατα-
τnνιδιωτικάζωή.@πόνιαμιλάειστονΤύπο.)Μετnνπάροδο
σκευέs, όπωs σπίτια ή χωριό, και μετά κάνουν πάρτι σε ουτό ή
του χρόνου, οι απαιτhσειs και οι προσδοκι'εs των οπαδών, που
τα χρnσιμοποιούν για να προφυλάσσοπαι από τιs επιδρομέs ζό-
προσέβλεπανστονΝΟtchγιαναδιατnρήσειτnντεράστιοεμπο-
ΙΙπΙ.
ρικά επιτυχία στnν κορυφh, τον είχαν μετατρέψει σε ένα απόλυ-
Ορισμένοιμεγαλύτεροισεnλικίαπαίκτεs,πουέχουνπάθειεμ-
τα ανασφαλέs νευρικό ράκοs.
μονήμετοπαιχνι'δι,έχουνπεράσειεκατοντάδεsώρεsδnμιουρ- Έτσι, πριν από τρειs μάνεs, ο Ρerssοn πέταξε όλα αυτά από
γώνταs ομοιώματα του Deαth stαr, του Εmρίre Stαte Βυίιdίng πάνω του, ολοΚλnρώνονταs τnν πώλnσn του «Μίnecrαft» αn
και πόλεων από το «Gαme οf Τhrοnes». Η λέξn «Μίnecrαft» έχει
Μίcrosoftέναντι$2,5δισ.Τομερίδιοτου7ΙΟ/οστnΜοjαng,τnν
αναώτnΘεί Cπο GΟοgΙe περισσότερεs φορέs από τn λέξn «ΒίbΙe»
εταιρεία πίσω από το «Μίnecrαft», τον ενέταξε αιs σειρέs των
(Αγι'α Γραφά), «Ηαrιy ΡΟtter» και <ύυstίn Βίeber». Μόνο του το νέων δισεκατομμυριούχων τns λΙ`σταs του «FοrbeS».
παιχνι'δι αυτό έχει αποφέρει συνολικά περισσότερα από $700
Έτσι, έχονταs πάνω από τn μισh του ζωή μπροστά του, Ο άν-
εκατομμύρια από τn δnμιουργι'α του, το μεγαλύτερο μέροs των Θρωποs που δnμιούργnσε ένα ολόκλnρο σύμπαν και που δέχτn-
οποίων είναι καθαρό κέρδοs. κετnνκατακραυγhinsκοινότnτάsτουεπειδhτnνεγκατάλειψε,
«Δεν συγιφίνεται με άλλα επιτυχnμένα παιχνι'δια», λέει ο Ιαn
πρέπει τώρα να ανακαλύψει εκ νέου ποιοs είναι. Τα αποτέλέσμα-
Βοgost,καθnγnτήsστοGeοrgίαΙnstίtυteοfΤechnοΙοgy,πουμε-
τα μέχρι στιγμήs δεν είναι τόσο εντυπωσιακά. Στο διάcπnμα που
λετάταβιντεοπαιχνι'δια.«Μπορείιιόνονασυγκριθείμcάλλα
μεσολάβnσεοΡerssοnαποφάσισενακόνειμιααγοράστοΜπέ-
επιτυχnμένα προ.ι.όντα, που είναι πολύ μεγαλύτερα από το παι-
βερλι Χιλs. Δεν διάλεξε, όμωs, ένα απλό σπίτι, αλλά μια αχα-
χνι'δια.Το"Μίnecrαft"είναιβασικάταLegοτnsσύγχρονnsγε-
νή έπαυλn 7.000 τετραγωνικών μέτρων, για τnν οποία έδωσε το
νιάs».
αμύθnτοποσότων$70εκατ.'Εχει,μάλιστα,cιποπάσειτnφhμn
Σε αυτόν τον εικονικό κόσμο, Ο ΡersSοn, ή μάλλον n διαδι- ότικάθεβράδυκάνειλογαριασμούs$Ι80.000σεΚλαμπτουΛαs
πυακή του περσόνα, ο ιιεγαλόcποιιοs τύποs ιιε τn φεντόρα και
ΒέΥκαs.ΜετονσυνιδρυτhτnsΜοjαng,JακοbΡοrser,έχουνξεκι-

24 | FΟRΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒΡJΟγ20]5
Υι'α, όπωs το «Βουιder Dαsh», ένα παιχνι'δι παοι των 8-bίt, και το
«Τhe Βαrd'S Ταιe», ένο παιχνι`δι ρόλων. Στο βιβλι'ο «Μίnecrαft:
Τhe υnΙίκeΙy Ταιe of ΜαrΚυs "Νοtch" Ρerssοn», n μnτέρα του
Ρersson, Ritνα, Θυμάται περιόδουs όπου ο γιοs τns προφασιζό-
ταν στομαχόπονουs για να μnν πάει σχολείο και στερnΘεί, έτσι,
τον υπολογιστh του για αρκετέs ώρεs.
Ο νεαρόs ΡersSοn βρhκε ακόμα μεγαλύτερn παρnγοριό στουs
υπολογιστέs όταν n ζωώ στο σπίτι άρχισε να καταρρέει. Οι γονείs
του χώρισαν όταν hταν 12 χρόνων. Ο πατέραs του Ρerssοn hταν
μέθυσοs και εξαρτnμένοs από__αμφεταμίνεs. Η μικρότερn αδελ-
φh του, επίσns, άρχισε να πειραμοτίζεται με τα ναρκωτικά, πριν
τελικά το σκάσει από το σπίτι.
Ο ίδιοs ο ΡersSοn δεν κατάφερε να τελειώσει το σχολείο.
Ζούσε ακόμn αο πατρικό του όταν n μnτέρα του, νοσοκόμα στο
επάγΥελμα, που δούλευε νυχτερινh βάρδια σε τοπικό νοσοκο-
μείο, τον ανόγκασε να ξεκινhσει ένα σεμινάριο προΥραιιματι-
σμού μέσω Ιnternet.Ήταν μια σοφh κίνnσn. Διοχετεύονταs το
πάθοs των παιδικών του χρόνων, ο Ρersson άρχισε να σκαρώ-
νει παιχνι'διcι, και το 2004, στο 24, έκλεισε μια δουλειά με τn
ΜίdαsρΙαyer, αργότερα Υνωστή ωs Κίng.cοm, τnν εταιρεία που
δnμιούργnσε το «Cαndy Crυsh».
Εκεί γνώρισε τον Jακοb ΡΟrser, έναν εξίσου εσωστρεφή νεα-
ρό προΥραμματιστh. <{Ηταν εξαιρετικό μέροs για ένα ξεκι'νnμα»,
λέει ο Ροrser. «Φτιάχναμε ιιικρά παιχνι'δια σε FΙαsh και hμα-
σταν υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέροs του στnσίματοs εκτόs
από τCι γραφικό». Οι δυο τουs όρχισαν να σχεδιάζουν τα δικά
τουs παιχνι'δια, μερικά από το οποία απέιπnσαν φhμn σε ιστοσε-
λΙ'δεs ανεξάρτnτων παιχνιδιών. Αυτό δεν όρεσε στα αφεντικά.
«Θεωρούσαμε ότι δεν μπο-
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΦΑΝ ρούσαμε να έχουμε κάποιον
•.Ξσει μια εταιρεία που ονομόζεται Rυbberbrαίn, για τnν περίπτω- ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ στn δούλεψή μοs που ταυ-
τόχρονα στήνει τn διιώ του
r+ που σκεφτούν μια ιδέα για ένα νέο παιχνι'δι, αλλά προs το πα- ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ εταιρεία παιχνιδιών», λέει ο
:.j.`- δεν φαίνεται να δουλεύουν πάνω σε κάτι συγκεκριμένο. ΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ Lαrs ΜαrΚgren, έναs εκ των
Οι συώτhσειs αυτέs με το «Fοrbes» αντιπροσωπεύουν τn μο- ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΆ
•.-=δικh συνέντευξn του Ρerssοn για τnν πώλnσn του «Μίnecrαft»
ΜΟΝΟΙω ιδρυτών τns ΜίdαsρΙαyer,
που είχε προσλάβει και τον
ξι τn ζωώ του ιιετά. Φαίνετcιι ότι τα ξαφιηκό χρhματα έφεραν
ΜΟΝΟΓΙΑΝΑ ρerssοn.
iι βαθιά ενδοσκόπnσn. Το μόνο πράγμα για το οποίο είναι σί-
':-: ._ιροS είναι ότι έπραξε σωστά που έδωσε το «Μίnecrαft». Εξn- ΚΑΤΑΝΟΗΣΟ™ ΤΟ 2009 Ρersson έφυγε
---i`ιταs τιS πρόσφατεs αποφάσειs του, παραθέτει τα λόγια του ΤΟ ΠΩΣ ΠΑΙzΕΤΑΙ από τn ΜίdαsρΙαyer για να
-_ιΞι]nαrdο dα νίncί: «Η τέχ`m δεν τελειώνει ποτέ, μόνο εγκcιτα- δουλέψει ωs προγραμματι-
στήs στnν Jαιbυm, μια οnΙίne
.ιέπεται».
υπnρεσία ανταλλαγhs φωτογραφιών που δεν ενοkλούντcιν από
Η .+ΡΧΗ ΤΟγ ΕΠΟγΣ Το έποs του «Μίnecrαft» ξεκινά στο το πάρεργό του. ΓρhΥΟρα άρχισε να αφιερώνει όσο ελεύθερο
ιΊn.ές σουnδικό δάσοs κάπου μεταξύ ΣτοκχόλιmS και Αρκτι- χρόνο είχε στον σχεδιασμό ενόs παιχνιδιού όπου οι παίκτεs συλ-
i :ι-:- Κύκλου, στnν πόλn Εdsbyn των 4.000 κατοίκων. Ενώ άλλα λέγουν υλικά όπωs ξύλο και πέτρα και τα χρnσιμοποιούν για να
=ι=διά έπαιζαν το κcιλοκαίρι ποδόσφαιρο και τον χειμώνα μπά- φτιάχνουν αντικείμενα και κτίρια, Cιπό τσεκούριο και φτυάρια
-.= μ]α παραλλαΥh του χόκε.ι. επί πάγου με μπάλα), ο «κλειστόs» έωs σπίτια και χωριά. Ο Ρersson το ονόμασε «Μίnecrαft» και το
Ξ ΞΓSSοn καθόταν με τιS ώρεs και συναρμολογούσε τα Legο του. «ανέβασε» τον Μάιο του 2009 ωs ένα nμιτελέs κομμάτι λοΥισμι-
= =cιτέραs του, έναs εργότnS του σιδnροδρόμου, έφερε στο σπίτι
κού στnν ΤΙGSουrce, μια ανεξάρτnτn πύλn ανεξάρτnτων παιχνι-
=-. _ι. υπολογιαh Cοmmοdore 128 όταν ο Ρerssοn hταν επτά. Ο διών. Λόγω τns μεγόλns τεχνογνωσίαs που απαιτούσε, αλλό και
•,- Ξi του είχε τέτοιο ενθουσιασμό Υια τα κομπιούτερ, που hδn στα τnS έλλειψns ΟδnΥιών, Οι πρώτοι φαν του παιχνιδιού αναΥκόστn-
;τ=i`τουχρόνιcιείχεγράψειτονπρώτοτουκώδικα. καν να σχnματίσουν μια κοινότnτα μόνο και μόνο για να κατανο-
Ξ'`-ιί] ο ΡerSsοn ήταν καλόs μαθnτήs, έβρισκε τn ζωh στο σχο- ήσουν το πώs παίζεται.
.ρ=ιΞ δύσκολn αφότου n οικογένειά του μετακόιιισε στn Στοκ- Το «Μίnecrαft» δεν hταν το πρώτο κατασκευασ[ικό παιχνι'-
ί.: :.=ι. ει-ώ εκείνοs hταν στn δευτέρα δnμοτικού.Έχονταs με- δι «sαndbοχ», ούτε το πρώτο που καλούσε τουs παίκτεs να συ-
η .Ξ._-. δυσκολι'α να κάνει φίλουs, δενόταν όλο κCιι περισσότερο γκεντρώσουν υλικά για νcι επιβιώσουν σε έναν εχθρικό κό-
.- =ι= `-Οικογενειακό υπολογιστή, που του προσέφερε Ψυχαγω- σμο. (Οι παίΗεs δέχονται επιθέσειs από πλόσματα που λέγονται

ιο οΙ(ΤΩΒρΙΟγ 2oι5 FORΒΕs | 25


ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1Ογχο1 ΜΑRΚυs ΡΕRssΟΝ

«Creeρers»ότανπέφτειnνύχταστοπαιχνι'δι.)Αλλάnχρονική
ΗΕΠΟΧΙΙΊΉΣΕΠΠΎΧΙΑΣΜειιόνο30υπαλλάλουs,n
στιγμή που κυκλοφόρnσε δεν Θα μπορούσε να είναι καλύτερn,
Μοjαngέφερνεκέρδnπουέμοιαζαναστείρευτα.Το20Ι2έκλει-
καθώsμόλιsμιανέαγενιάπαιδιών,πουήτανπολύμικράγιανα
σε με πωλάσειs περίπου $230 εκατ. και μιπά κέρδn άνω των
είναι στο FαcebΟοΚ κcιι το Ιnstαgrαm, αλλά αρκετά μεγάλα Υια
$Ι50εκατ.-εκτωνοποίων$ΙΟΙεκατ.οΡersSοnκατέβαλεστον
ναΘέλουννακάνουνπράγματαστοΙnternet,άρχιζαννααγορά-
εαυτό του ωs αμοιβέs για άδειεs πνευματικήs ιδιοκτnσίαs του
ζουν Ιαρtορs, smαrtρhοneS και tαbΙetS. «Μίnecrαft» του. (Ετσι, αγόρασε cπα γρήγορα το πιο ακριβό δια-
ΤονΙούνιοτου20ΙΟχράαεsΗΎαγόραζαν400αντίτυ-
μέρισιια στn Στοκχόλμn.)
πα του πCιιχνιδιού τnν nμέρα, πλnρώνοπαs περίπου $6 ανά
Οι επενδυτέs άρχισαν να τον περιστοιχίζουν πιεστικά. Ο
λάψn. Ο Ρersson και ο ΡοrSer άφnσαν τιs δουλειέs τουs και ο
Μαnnehλέειότιεκείνοτοδιάσ[nμαμιλούσεμεπερισσότερεs
ΡersSοn, μάλιστα, προσέλαβε το πρώnν αφεντικό του, τον CΕΟ
από Ι ΟΟ εταιρείεs νentυre, συμπεριλαμβανομένων των bΙυe-
τnsJαιbυm,CαrΙΜαnneh,γιανααναλάβειτnνεπιχειρnματι-
chίρsτnsSίιίcοnναιιey,SeqυοίαCαρίtαικαιΑcceΙΡαrtners,
κhπλευρά.Έδωσανπnνεταιρείατουsτοόνομα«Μοjαng»,που
αλλά ποτέ δεν σκέφτnκε να λάβει κεφάλαια, επειδή απλώs n
σnμαίνει «gαdget» στα σουnδικά.
Μοjαngδενταχρειαζόταν.Δέχτnκε,μάλιστα,καιμιαεπίσκεψn
από τον δισεκατομμυριούχο Seαn ΡαrΚer, που παρέλαβε τουs
ΤΟΜγΣΤΙΚΟΟΠΛΟΊΉΣΕΠΠΎΧΙΑΣΤομυcπικόόπλο Ρeι.sson,ΡοrserκαιΜαnnehστοιδιωτικότουτζετγιαμιαξέφρε-
του «Μίnecrαft» ήταν ο Νοtch. Με ένα όνομα που ήταν κάτι πε-
νnνύχταστοΛονδίνο.Απέρριψανκαιταδικάτουχράματα.
ρισσότερο από Ψευδώνυμο, ο Νοtch επέτρεπε στον ΡersSοn να Αλλάακόμακαιμετονκόσμοσταπόδιατου,οΡerSsοnμε-
βγαίνει οπό τnν εσωστρέφεια τnS πραγματικήs του ζωήs. Μέσα
ρικέs φορέs αισθανόταν σcιν να σhκωνε μόνοs όλο το βά-
από bΙοgS, fοrυms κCιι το Τwίtter, απαντούσε άμεσα σε κάθε
ροs. Μετά τnν επίσnμn κυκλοφορία του «Μίnecrαft» στα τέλn
ερώτnσnτωνπαιπώνοχετικάμετοντρόποπαιξίιιατοs,τnνανό-
του 20Ι Ι στο πρώτο συνέδριο «Μίnecοn» στο Λαs Βέγκαs, ο
πτυξn, αλλά και τnν ίδια τn ζωή. Κάθε εμφάνισή του σε κάποιον
ΡerSsοn παραιτήθnκε από επικεφαλhs προγραμματιστάs, έτοι-
Serνer του «Μίnecrαft» προκαλούσε κοσμοσυρροh μεγέθουs συ-
μοs να εξερευνhσει νέεs ιδέεs παιχνιδιών και να απολαύσει τn
ναυλιών Εινίs. Ο Νοtch έδωσε στουs οπαδούs του ένα είδωλο
ζωήμετnνκοπέλατnνοποίαπαντρεύτnκεεκείνοτοκαλοκαίρι.
με το οποίο μπορούσαν να ταυτιστούν, μιο αθυρόστομn φιγού-
ρα με το καπέλο σήμα κcιτατε- ΤΟΤΕΛΟΣΊΉΣΕγΔΑΙΜΟΝΙΑΣΗευδαιμονι`ατου,όμωs,
«ΤΟ ΝΑ Θέν του, που βρισκόταν εκεί ωs ήταν βραχύβια. Ο πcιτέραs του ΡerSsοn, που ποτέ δεν ααμά-
ΔΕχΟm ο υπερασπιστήs των απcιν[Cι- τnσε να μάχεται ενόντια στnν κατάχρnσn ουσιών και τnν κατό-
ΜΙΣΟΣ ΕΠΕΙΔΗ χού ανεξάρτnτων παιχνιδιών. ΘλιΨn, αυτοκτόνnσε πριν από τα Χριστούγεννα του ίδιου έτουs.
ΠΡΟΣΙmΘΩΝΑ Μέσω αυτού του αιter egο, ο ΜετονΘάνατοτουπατέρατουνατονβαραίνει,οΡerSsοnζού-
ΚΔΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΡerSSοn κατάφερε να συγκε- σε τn ζωά του σαν κάποιοs που δεν ήξερε τι άθελε. Χώρισε από
πρώσει πόνω από 2 εκατομμύ-
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ τn γυναίκα του έπειτα από έναν χρόνο γάμου. «Από σάμερα εί-
ρια οπαδούs σ[ο Τwίtter, μια
ΚΑΛΥΙΈΡΟ μαι ελεύθεροs: #mίχedemοtίοnS», έγραψε στο Τwίtter. Και,
Μογ» μάζα από πιστούs που διάβα-
ζαν ό,τι είχε νcι πει για τα «κυνι-
ότανεπέστρεψεcπnνεργασίατουέπειτααπόμιασύντομnάδεια,
αισθάνθnκετnνπίεσnναδnμιουργήσειεκνέουτnμαγείατns
κά καθάρματο» των ΕΙectrοnίc πρώτnS επιτυχι'αs.
ΑrtS, που καταδέχτnκαν να κυ- Ταυτόχρονα, ο Ρerssοn παρέμεινε το πρόσωπο και n φωνh
κλοφορhσουνέναπακέτοπαιχνιδιώνίndίe,ήτnσυσκευήδnμι-
του «Μίnecrαft». Δεν είχε σnμασία αν είχε παραιτnΘεί από τnν
ουργι'αs εικοιηκhs πραγματικότnταs Οcυιυs νR, για να τnν ξε-
καθnμερινή ανάπτυξn, ο Νοtch ήταν ακόμn αυτόs ιιε τον οποίο
πουλάσουν στο «απεχθέs» FαcebοοΚ.
επικοινωνούσαν οι παίκτεs για να ώτήσουν τnν τροποποίnσn
ΟΡerSsonδενξόδεψεούτεμίακορόνααομάρκετινΥκκαι
ενόs κώδικα h αν πίστευαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το παι-
το«Μίnecrαft»διαδόθnκεαστραπιαία,μετnΜοjαngνακυκλο-
χνι'δι. Αυτόs hταν το πρόσωπο που γνώριζαν και απnύθυναν τα
φορεί εκδόσειs για Αndrοίd κCιι ίοs smαrtρhοnes που σήμε- σχόλιά τουs, καλά ή κακά. Και πολλέs φορέs ήταν πολύ κακά.
ρα συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών κορυφαίων downΙΟαds «Πάλευανακαταλάβωγιατίοιάνθρωποιμπορείναγι'νουν
στιs ΗΠΑ, σύμφωνα με το Αρρ Αnnίe. Τον Μάιο του 20 Ι 2
τόσο κακοί στο Ιnternet», λέει ο ΡerSson. «Βλέπειs τα άσχnμα
n Μοjαng κυκλοφόρnσε μια έκδοσn για το Χbοχ 360 τnS
σχόλιακαινομίζειsότιείναιγραμμέναμεμεγαλύτερnγραμματο-
Μίcrοsοft, που πούλnσε πάνω από Ι εκατομμύριο αντίτυπα τnν
σειρό από τα άλλα». Ο άνθρωποs που είχε αγκαλιάσει τn διαδι-
πρώτn εβδομάδα (και Ι5 εκατοιιμύρια μέχρι σήιιερα). Στn συ-
κτυακh του περσόνα αισθανόταν να τον γονατίζει n αρνnτικότnτα
νέχεια hρΘαν οι συμφωνι'εs παραχώρnσns αδειών εκιιετάλλευ-
που εκείνn είχε προκαλέσει. Και, έτσι, άρχισαν οι σκέψειs.
σnS. Τα ρούχα με αάιιπεs «Μίnecrαft», που προωθούνταν μέσω
τnsεταιρείαsJ!ΝΧ,γι'νοντανανάρπασταμεταξύτωννεαρών
Η ΕΞΟΔΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΤWΕΕΤΉτcιν
οπαδών,ενώτοβιβλι'ασχετικάμετοπαιχνι`διγι'νονταναμέσωs
Ι6Ιουνι'ουτου20Ι4,καιοΡerssοnβρισκότανστοδιαμέρισμά
μπεστ-σέλερ. Η Εgmοnt ΡυbΙίshίng Ιntemαtίοnαι, που έχει εκ- του, ταλαιπωρούμενοs Cιπό ένο κρυολόγnμα. Οι χρhστεs του
δώσει ιιερικούs μόνο τίtλουs σχετικούs με το παιχνι'δι, έχει που-
«Μίnecrαft»είχανξεσnκωθείτnνεβδομάδαεκείνnσχετικάμε
λάσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια απίτι]πα σε περισσότερεs από
τnν απόφασn τns εταιρείαs να αρχfσει να εφαριιόζει τn Συμφω-
60 χώρεs. Πέρυσι n Wαrner Βrοs αγόρασε τα δικαιώματα από
νία Άρσns `Αδειαs Χράστn, σύμφωνα με τnν οποία έναs παίκτns
τnΜοjαngπροκειμένουναδιερευνήσειτnδυνατότnταγιαμια
μπορούσεναδιαγραφείανχρέωνεάλλουsπαίκτεsγιαπαροχή
ιιεγάλου μήκουs ταινι'α.
βοnΘnμάτων εντόs του παιχνιδιού, όπωs, π.χ., ισχυρότερο σπα-

26 | FΟRΒΕS 1ΟΟΚΤΩΒΡιΟγ2οΙ5
Θιά. Καθώs τCι tweets κατέφθανcιν κατά εκατοντάδεs, ο Ρersson, ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,
Cπο παραλhρnμα του πυρετού του, πλnκτρολόγnσε τουs 129 χα-
ρακτhρεs που Θα άλλαζαν τn ζωή του για πάντα.
ΑΥΤΟ ΤΟ «ΜΙΝΕCRΑFΤ»;
«γπάρχει κανείs που Θέλει να αγοράσει το μερίδιό μου στn
Το mοde «sυrνίναι» είναι απλό: ο ήρω-
Μοjαng για να μπορέσω και εγώ να προχωρήσω με τn ζωh άs σου, ονόματι «Steνe», πέφτει σε ένα
μου;», ρωτούσε. «Το να δέχομαι τέτοιο μίσοs επειδή προσπαθώ περιΒάλλον που έχει δnμιουρΥnΘει' τυχαία
`'α κάνω το σωστό δεν είναι το καλύτερό ιιου». και πρέπει να συλλέξει πόρουs και να χτι'σει
πράγματα Υια να επιβιώσει. Πρέπει να
Ο διευθύνων σύμβουλοs τns ΜΟjαng, CαrΙ Μαnneh, hταν σπί- πλnσιάσειs ένα δέντρο και να το χτυπήσειs
τι με τnν οικογένειά του, όταν είδε Υια πρώτn φορό το tweet. για να το διαλύσειs και να μαzέψειs κύβουs
.\Ιέσα σε 30 δευτερόλεmα από τnν ανάγνωώ του, πύπnσε το ξύλου, τουs οποίουs μπορει's να συναρμο-
τnλέφωνό του.Ένα στέλεχοs τns Μίcrοsοft που παρακολου- λοΥήσειs ώστε να να φτιάξειs ένα καταφύΥιο
S'
που τn νύχτα Θα σε προστατεύσει από τα
Ι Βούσε τn Μοjαng hΘελε να ξέρει αν ο Ρerssοn σοβαρολογούσε. επικίνδυνα τέρατα. Στο mοde «creαtίνe»
:ψn Δεν είμαι σίγουροs, επιτρέψτε μου να μιλhσω με τον ίδιο», είπε μπορείs να χτίσειs οτιδήποτε μπορει's να
JS J Μαnneh. φανταστει's -το Βίg Βen, μια ντίσκο, μια
Ενώ ο Ρerssοn έγραψε αρχικά το μhνυμα μόλλον αστειευόμε- έπαυλn-, εκτόs εάν Θέλειs αυτή n σύΥχρονn έκδοσn των Legο να σου
:φρε-
επιτρέιιει τn διάδρασn με άλλουs παι'κτεs, ωs ΒοnΘό στιs διάφορεs
ι.-οs, n ιδέα ότι Θα μπορούσε να αποσυνδεθεί από τn Μοjαng άρ-
δnμιουρΥίεs τουs.
ε- nσε να αποπά υπόστασn. Ο άνθρωποs που υποσχέθnκε κάποτε • Αρχική κυκλοφορία: Μάιοs 2ΟΟ9. DοwnΙοαds έωs σήμερα: άνω των
Ξιnμοσίωs ότι δεν Θα ξεπουλιόταν στουs τρισκατάρατουs κολοσ- 1 ΟΟ εκατομμυρίων (ήτοι πάνω από 47.ΟΟΟ ανά nμέρα).
=ι]ύs όρχιζε τώρα να το ξονοσκέφτεσαι. • Οι κόσμοι που δnμιουρΥούνται σταδιακά είναι τόσο μεγάλοι, που έναs
Τnν εβδομόδα που ακολούθnσε, το τnλέφωνο του Μαnneh χάρτns μπορεί να περιλαμβάνει έωs και 921,6 τετράκιs εκατομμύρια
:πυπούσε διαρκώs με προτόσειs εξαγορόs από εταιρεί- δομικούs κύβουs.
ι`S-κολοσσούs, όπωs τnν ΕΙectrοnίc Αrts κcιι τnν Αctίνίsίοn
• γπάρχουν 372.047 εΥγεΥραμ-GmααΗΞΒ®ΕΠΕΗμένοιθεατέsστοFαrLαndsοr
ΞiίΖΖαrd. Η Μίcrοsοft, όμωs, είχε ίσωs το πιο ισχυρό κίνnτρο
=ιό όλεs, που δεν hταν όλλο από τn φοροαποφυιή. Ο Υι'γανταs Βυst!, του Υουτυbe, που είναι nπροσπάθειαενόsανθρώπουναπερπατήσειέωsτnνάκρnτουχάρτnτου«Μίnecrαft».γπολογί-zεταιότιΘατουπάρει20χρόνια.
= =,τj }.οΥισμικού καθόταν σε ένα βουνό από μετρnτά ύψουs $93
Ξ :ι]εκατομμυρίων στο εξωτερικό, που δεν Θα μπορούσε να επα-
+t - -ΙΙ .ΟΕΕί:ιπι~__Ε:
•. mατρίσει χωρίs να καταβόλει στον Θείο Σαμ το μερίδιό του.
Έτσι, Ο Μαnneh υπαγόρευσε τουs όρουs πώλnσnS: οι τρειs
Ξ..jιjτέs hΘελαν ένα καθαρό «διαζύΥιο» και να μnν έχουν πια κα-
LC: σχέσn με τnν εταιρεία. Επίσns, δεδοιιένnS τns τεράστιαs ενο- πουλούσε ποτέ τnν εταιρεία του, ειδικό σε αυτhν που αποτελεί
ΞΙΞ,ίnσnSπροσωπικούτnsΜίcrοsοftμετάτnναγοράτnsΝΟΚία, τnν απόλυτn προσωποποίnσn των τεχνολογικών κολοσσών, ο
ι=:Η'α cιιιόλυσn. (Με μόλιs 47 υπαλλάλουs, αυτό δεν ήταν πρό- ΡerSsοn απαξιοί και λέει ότι μπορεί να ζήσει με αυτάν του τnν
Ξ._ιμα ΥιCι τον αγοραστή.) ασυνέπεια, αξίαs $2,5. «Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για αυτά
ιJ ά`Όρωποs που εκπροσωπούσε τn Μίcrοsοft, επικεφαλήs που δnλώνουμε, φυσικά», λέει, «αλλά εγώ δεν αισθάνομαι και
=_ς Ιbοχ, Ρhίι sρencer, μιλούσε αποκλειαικά με τον Μαnneh. μεγόλn προπh επειδh είπα κάτι και μετά άλλαξα γνώμn».
Ξι-. ΡerSsοn και Ροrser προτίμnσαν να μείνουν εκτόs διαπραΥμα- Τον τελευταίο καιρό προσπαθεί, όπωs λέει, να κερδίσει τον
-Ξ'.`.ιεων. Ο διευθύνων σύμβουλοs του κολοσσού του λογιομι- χαμένο χρόνο από τότε που ήταν είκοσι και δεν έκανε τίποτε
ι Ξι-:-. Sαtyα ΝαdeΙΙα, ποτέ δεν πάτnσε το πόδι του στn Σκανδινα- άλλο από το να γράφει όλn μέρα προγράμματα στον υπολογι-
Ξ _.= μα τn μεγαλύτερn εξαΥορά που έγινε κατά τn διάρκεια τnS στh. «Τα πάρτι δεν είναι υγιήs τρόποs να ξοδεύειs χρhμοτα, αλλά
Ξτ:τε]'αs του. Ο CΕΟ τns Μίcrοsoft κόλεσε μόνο δύο φορέs Cπο σίγουρα είναι άκρωs διασκεδαστικόs.Όταν ήμαααν νέοι, δεν
Ξ.έφωνο τον Μαnneh για να προωθhσει τιs συνομιλι'εs. είχαμε πολλά χρhμοτα.Έτσι, σκεφτόμουν ότι, αν ποτέ πλούτιζα,
δεν Θα γινόμουν από εκείνουs τουs βαρετούs πλουσίουs που δεν
ΙΗΙΑ ΤΟ ΊΈΛΟΣ Στιs 15 Σεπτεμβρίου 2014 n Μίcrοsοft ξοδεύουν τα χρήματό τουs».
=,-=Ξοί`-ωσε ότι Θα καταβάλει $2,5 δισ. σε μετρnτά Υια τnν από- Αυτh τnν εποχh ξοδεύει πολλά για να Cπήσει το μόνιμο γρα-
C=.,m τnS Μοjαng. Μέσα σε λΙ'γεs ώρεs από τnν ανακοίνωσn, ο φείο τnS νέαs εταιρείαs, που είναι το όνειρο κόθε teenαger, με
Ξ Ξ.ΓS`Son Θα έγραφε τnν τελευταία ανάρτnσn στο ισ[ολόΥιό του, ένcι πλήρωs εξοπλισμένο μπαρ, ένα DJ bοοth ααθαίνει πώs να
_-,-Ξ..tιο`ταs τnν αποχώρnσή του από τnν εταιρεία που δnμιούρ- μιξάρει) και μυστικά δωμάτια πίσω από βιβλιοθήκεs, παρά το
ι`=,]€. Δεν το κόνω για τα χρhιιατα», έγραφε. «Θέλω νο διατn- γεγονόs ότι n Rυbberbrαίn δεν είναι τίποτα περισσότερο από
. ι=κ:.ι-τα λογικό μοιι». ένα όνομα που περ]μένει μια ιδέα.
+:,πόζοπαs πίσω, ο Ρerssοn λέει ότι περίμενε τουs οπαδούs Ίσωs n ιδέα κάποτε έρθει. Αλλά, ακόμα κοι αν δεν γι'νει αυτό,
• :, _ . _\Ιίnecrαft» να έχουν χειρότερn αντίδρασn Cπnν ανακοίνω- υπάρχουν έναν σωρό άλλοι, νεότεροι ΜαrΚυs Ρerssοns, πιο
= =s πώλnσns. «Τnν nμέρα που ανακοινώθnκε, ήμουν έτοι- πεινασμένοι και πιο δεκ[ικοί σε αυτό που Θέλει n επόμενn γε-
_, :i τ.-cι κ}Lείσω το Τwίtter μου, γιατί δεν Θα ήμουν σε Θέσn να το νιά ποιδιών. ΕρωτnΘείs γιο το Θέμα αυτό, ο δnμιουργόs του
=ιτ_Ξιτωπίσω», λέε]. «Αλλά με έκπλnξn είδα ότι ο κόσμοs το δέ- «Μίnecrαft», απαλλαγμένοs από τα άγχn και τιS ευθύνεs ενόs ει-
=±ε κώιά. Διάβασcιν τnν εξήγnσh μου και είπαν: «Εντάξει, λοι- κονικού έθνουs, απαντά ότι νιώθει πολύ άνετα απέναπι στnν πι-
=+:-,- ξώjι τύχn και να προσέχειs». Θανότnτα n επιτυχι'α του να μnν επαναλnφθεί ποτέ. ΤCι αμύθnτα
:ι-=.:ι `ια τουs προnγούμενουs ισχυρισμούs του ότι δεν Θα πλούτn, άλλωστε, μπορούν να είναι μια κάποια παρnγοριά.

ΙΟ ΟΚΤΩΒΡ1ΟΥ 20Ι5 FORΒΕs I 27


0 «κΛΕ ΔΟΚΡΑΤΟΡΑΣ»
ΤΗΣ ΑΦΡ

αΗ#Έξ%Ξαέ:#e#ρ:Ξκ;Ο:ΙΟ:έΞ:%ζ;Ξ,:ΞαΞΞ#{αε1:ωξν::ρ`ΞΞl
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒRΑΜ ΒRΟWΝ

m Αιίκο Dαngote ζει ακριβώs έτσι όπωs


Θα φανταζόταν κανείs, δεδομένου ότι είναι ο πλουσιότεροs άν-
Θρωποs στnν Αφρικh και ζει στn χώρα που αποτελεί πεδίο δρά-
σns τns τροιιοκρατικήs οργάνωσnS Μπόκο Χαράμ, n οποία αρέ-
σκεται στο να απόγει κοπέλεs από τα χωριά.
Η έπαυλh του, χτισμέ\m στn νήσο νίctοrία, έναν πλούσιο Θύ-
λακα στο Λάγοs που διαθέτει τάφρο με τn μορφή λιμνοθά-
λασσαs και τιS πιο απομcικρυσμένεs ανcιτολικέs απέs του Ατ-
λCιντικού Ωκεανού, διαθέτει όλα τα συναφά: μαύρn σιδερένια
πύλn, αλεξίσφαιρα τζόμια, κάμερεs παρακολούθnσns α λα Βίg
Βrοther, φρουρούs κCιι μυστική καταπcικτh.
Μετά τnν είσοδό μου, έναs μπάτλερ με οδnγεί σtΟ καθιστικό
με Θέα στο αίθριο και στnν πισίνα. Το τριώροφο φρούριο προ-
στατεύεται από τnν υψnλή εξωτερική Θερμοκρασία με ισχυρά
Κλιματιστικό (τα οποία, με τn σειρά τουs, προστατεύονται από
το γνωσ[ό για τnν ανοξιοπιστία του δίκτυο nλειπρικήs ενέργειαs
τnS ΝΙΥnρίαs). Ο Dαngote, στρογγυλοπρόσωποs με τριμαρισμέ-
νο γκρίζο μουστάκι, εμφανι'ζετοι με χοκι' κοστούμι και απλό μπλε
πουκάμισο. Ο 57χρονοs, ωστόσο, δεν Θυμίζει με τίποτα τιτάνα
τns βιομnχανι'αs, μιλώνταs τόσο σιΥανά σε σnμείο που να ακού-
γεται κόποιεs στιΥμέs σcιν να ΨιΘυρίζει.
Καθώs καταφθάνουν οι δίσκοι με το πρωινό που περιέχουν
τnγανnτέs μπανάνεs, καπνιστό κοτόπουλο κοκκινιστό, γλυκοπα-
τάτεs σε κύβουs, λευκά ψάρια και αλλαντικά, εκείνοs παραμέ-

ιο Οι(τΩΒρΙΟγ 2Οι5 FΟRΒΕs Ι 29


Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΑLΙΚΟ DΑΝGΟΤΕ

νει λακωνικόs. Είτε πρόκειται για τιs τότε επικείιιενεs προεδρικέs σ[ρατιωτικhs δράσnS των Ισλαμισ[ών, που έχει ήδn αποσταθερο-
εκλογέs τnS χώραs του («Θα είναι δύσκολο και για τιs δύο πλευ- ποιhσει τn Μέσn Ανατολή και τώρα απειλεί να κάνει το ίδιο και
ρέs») είτε τn μεγάλn καθυαέρnσn ένταξnS στιs αγορέs του εξω- σε τμήιιατα τnS Αφρικάs, ο πρόεδροs των ΗΠΑ, ΒαrαcΚ Οbαmα,
τερικού τnS τσιμεντοβιομnχαu'αs του («ίσωs του χρόνου») , δεν εξέδωσε ένα εκτέλεcπικό διάταγμα που ωθεί επιχειρnματικά στε-
έχει και πολλά να πει. λέχnτωνΗΠΑναενισχύσουντουsεμπορικούsτουsδεσμούsμε
Για ένα Θέμα, όμωs, είναι πάwα ομιλnτικόs. «Η Νιγnρία εί- τnν γποσαχάρια Αφρική. Στο μεταξύ, τον Μάιο του 20Ι4 είχε
ναι ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά», λέει ο Dαngοte. σ[ειλει στn Νιγnρία τnν Ρenny Ρrίtzκer, στnν πρώτn ύπειτα από
«Πολλοί ξένοι δεν επενδύουν επειδή περιμένουν τnν κατάλλnλn δύοδεκαετίεs-επίσnμnεπίσκεψnγενικούγραμματέαΕμπορίου
στιγιιή. Δεν υπάρχει κατάλλnλn στιγμή». Cπnν περιοχή. Οι άμεσεs ξένεs επενδύσειs τnS Αμερικάs Cπn Νι-
Η Νιγnρία προσφέρει, πράΥματι, γόνιμο έδαφοs για πλού-
γnρία έφτασαν τα $8,2 δισεκατομμύρια το 20 Ι 2, τnν τελευταία
το. Αν Θέλετε αποδείξειs, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Η 67n χρονιά για τnν οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Συνολικά, οι
Θέσn του Dαngοte Cπn λΙ'στα των δισεκατοιιμυριούχων του πλα- εμπορικέs συναλλαγέs ΗΠΑ-ΝΙΥnρίαs διαμορφώθnκαν πέρυσι
νhτn και n περιουσία του, που αγΥι`ζει τα $ Ι4,7 δισεκατομμύρια στα $9,8 δισ. Πλέον, n Νιγnρία πουλά πολύ λιγότερο πετρέλαιο
από τα τρία μερίδιά του σε εταιρείεs παραγωιήs τσιμέπου, ζά- πιs ΗΠΑ ωι εξαγωγέs «μαύρου ]φυσού» προS τιS ΗΠΑ έφτα-
χαρns και αλευριού, Θα σαs πείσουν. Και δεν είναι ο μόνοs που οαν πέρυσι τα $2 δισ.-, αφού το μεγαλύτερο μέροs του εμπορίου
έφτασε Ψnλά. Σε ακόμα μία τραπcιχτh ένδειξn των δυνcιτοτh- αφορά άλλα αγαθά και υπnρεσίεs.
των τns χώραs του, n Νιγnρία ξεπέρασε τn Νότιο Αφρική στnν
κατάταξn του «Fοrbes» με τιs χώρεs όπου ζουν οι 50 πλουσιότε- Η ΔΙΑΊΉΡΗΣΗ ΊΉΣ ΕΠΙΤγχιΑΣ τns Νιγnρίαs είναι ζωτι-
ροι Αφρικανοί. Συνολικά Ι 3 Νιγnριανοί εξασφάλισαν μία Θέσn κήs σnμασίαs. Είναι n πιο πολυπλnΘhS μεταξύ των χωρών τns
στnλΙ'στοτο2014,μεταξύτωνοποίωνκαιτρειsνέοιδισεκατομ- ΑφρικhS, με περισσότερουs από Ι 70 εκατομμύρια κατοίκουs,
μυριούχοι. αριθμόs που αναιιένεται να αυξnΘεί στα 2 ΙΟ εκατομμύρια έωs
το 2020. Μέχρι το 2050 n Νιγnρία οναμένεται να ξεπεράσει και
Ο DΑΝGΟΊΈ ΚΑΙ ΟΙ ΣγΜΠΑΤΡΙΩΊΈΣ ΤΟγ δίνουν πνοή τιS ΗΠΑ (440 εκατομμύρια, έναντι 400 εκατομμυρίων). Εντού-
σm μεγαλύτερn οικονομία τns ΑφρικhS. Η ιπώσn των τιμών του τοιs, Οι περισσότεροι Νιγnριανοί επιβιώνουν με λιγότερα από
αργού πετρελαίου υποχρέωσε τΟ χρnματιστhριο τns πετρελαιο- $ Ι ,25 τnν nμέρα. Περίπου οι μισοί είναι αναλφάβnτοι, ενώ το
παραγωγού χώραs σε πτώσn 40%, παρασύρονταs και τnν καθα-
μεγαλύτερο μέροs του πλnΘυσιιού είναι πολύ νεαρήs nλικίαs (ο
ρή αξία του Dαngοte. Αυτό δεν προκαλεί έκπλnξn, δεδομένου μέσοs όροs nλικι'αs είναι τα Ι 8,3 έτn). Επίσns, οι μισέs αγροτι-
ότι οι επιχειρήσειs του Cmιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/3 του δεί- κέs περιοχέs τns Νιγnρίαs δεν έχουν πρόσβασn σε καθαρό πό-
κτn (n συρρίΗνωσn τns πεοιουσίαs του κατά ΙΟ.3 δισ. δολάοια σιυο νεοό. Είναι δύσκολο να ωανταστεί κανείs με ποιο τρόπο n
ήταν n ιιεγαλύτερn πέρυ-
κυβέρνnσn Θα χειριστεί
σι στον κόσμο). Ωστόσο,
όλα αυτά τα προβλάμα-
τα Θεμελιώδn οικονομι-
τα, ακόμα και εάν οι τι-
κά μεγέθn τns χώραs πα-
μέs του πετρελαίου ανcι-
ραμένουν ισχυρά. Από κάμψουν. Σύμφωνα με
το 20Ι Ο έωs το 2013 το
τn Διεθνή Διαφάνεια, n
ΑΕΠ τns Νιγnρίαs κCιτέ-
Νιγnρία κατατάσσεται
γραφε κατό μέσο όρο αύ- σταθερά Cπο πρώτο 25%
ξnσn 5Ο/ο ετnσίωs. Ακόμα των χωρών με το μεγα-
και στnν τρέχουσα πα-
λύτερο πρόβλnμα δια-
γκόσμια υπερπροσφορό --/ψ_ φθορόs, ενώ δεν είναι
πετρελαίου, οι οικονομο- ~ J"`ξ.ΞΞΞ. έ#$ξέ# οποτελεσματικh στnν κα-
λόγοι προβλέπουν ότι n ``= ταστολά τns ισλαμ]στικήs
ανόπτυξn φέτοs Θα ξεπε-
Οργόνωσns Μπόκο Χα-
ράσει το 5%. Σύμφωνα,
ράμ, που δρα στα βορει-
μάλιαα, με έρευνα τnS οανατολικό τμhματα τns
Cίtίgrουρ, οι οικονομο-
χώραs.
λόγοι εκτιμούν ότι στο δι- `Ολα αυτά καθιστούν
άστnμα 20 Ι Ο-2050 n Νι-
τονDαngοteωοποί-
γnρία Θα έχει έναν από οs έχει έναν διευρυμέ-
τουs ταχύτερουs μέσουs
νο κύκλο επαφών, βαθύ
ετhσιουs ρυθμούs ανά-
πλούτο και όρεξn να
ιπυξns στον κόσμο.
δραστnριοποιnΘεί επ]-
γπάρχουν και άλλοι
χειρnματικά- ολοένα
λόγοι που δικαιολογούν
και πιο σnιιαπικό «παί-
το παγκόσμιο ενδιαφέ- Ι . έ:Ξ=±±i::Ε==ίΞ_ α_&`ιαςξm-τΈ.=ίμΞ
κτn» αο παγκόσμιο στε-
ρον για τnν περιοχή. γπό ΗDαngοtecementελέγχειδέκαεργοστάσιατσιμέντου,συμπεριλαμβανομέ- ρέωμα. «Οποιοσδhποτε
τn «σκιά» τns αυξnμένnS νουτουμεγαλύτερουτnSΑφρικήs,καλύπτονταsτο53%τnsνιγnριανήsαγοράs. ασχολείται με επιχειρή-

3Ο Ι FΟRΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒΡΤΟγ2Οι5
έμποροs ρήού, ζάχαρnS και
ρο σειs Cπnν Αφρικά γνωρίζει τον
τσιμέντου.
αι Dαngοte», σnμειώνει ο επί-
Διέθετε αρκετά κεφάλαια και
mα, σns δισεκατομμυριούχοs Dανίd
είχε έμφυτο ταλέντο στο εμπό-
πε- Rυbensteίn, ιδρυτήs τns CαrΙyΙe
ριο. Εισhγε ζάχαρn από τn Βρα-
ψε GrΟυρ.
Οι «ρίζεs» τnS ανέλιξns του
αλία και ρύζ από τnν Τα.ιλάνδn
και ύστερα τα πουλούσε στον
Dangοte βρίσκονται 240 χιλιό-
τόπο του με μεγάλο κέρδοs. ΤιS
μετρα νότια τns Σαχόραs, σm
κcιλέs nμέρεs, Θυμάται, έβαζε
Υει'έτειρά του, Κόνο, τn δεύτε-
στnν τσέπn $ 10.000 τnν nμέρα.
+]nμεγαλύτερnπόλnτnS Νιγn- ~ ~~~`.ΞΞίΞΕΕ
«Τα πράγμοτα πήΥαιναν αρκε-
ρίαs. Πρόκειται για μια «σκου-
τά καλά», λέει. «Μπορέσαμε να
.Jιασμένn» μnτρόπολn, που τον
: ιb αιώνα αποτέλεσε κυρίαρ- βΥάλουμε πολύ χρhμα».
ιο εμπορικό κέντρο, χάρn στn
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ στn ΒραΦλΙ`α το
=τρατnγικh τns Θέσn, στιs παρυ-
1995 τον έπεισε να στραφεί από
=ές mS απέραντnS ερήμου. Αι-
•.--.mcικό αρώματα, λιβό™, με- το εμπόριο στn μετοποίnσn. Για-
τί να σι]νεχι'σει να παίζει ρόλο
Ξ._ά`ιcι και καθρέφτεs ήταν τα
=Ψτα βασικά προ.].όwα εμπο- μεσάζοντα, αφού μπορούσε να
παράγει το αγαθά στn ΝΙΥnρία
Ξ :-Ου. ενώ στn συνέχε]α εξέ-
τί:ι:ι.jσα Θέσn απέκτnσαν Και ΤΟ Οι κατασκευαστικέs εργασίεs έχουν ξεκινήσει στο νέο και να κερδίζει ακόμα περισσό-
διυλιστήριοπετρελαίουτουDαngοteστnνακτήτnSΝιγnρι'αs. τερα; Η επιθυμία του έγινε πιο
ΞΦμάτινα είδn. Τα καραβάνια
ισχυρή το 1999, όταν n Ν]γnρία
ίιοδείχθnκαν, όμωs, αρκετά
-+.υοδοφόραώστεναπυροδοτήσουνπολέμουsμετCιΥειτονικά οργόνωσε τιs πρώτεs δnμοκρατικέs προεδρικέs εκλογέs έπειτα
Ξ.=σά.εια.Όταν έφτασαν οι `Αγγλοι, στα τέλn του Ι800, n Κάνο από έξι χρόνια, εκλέγονταs έναν πρώnν στρατιωτικό, κτnνοτρό-
-==]-τοπιοσnμαπικόεμπορικόκέντροτnsΔυτικήsΑφρικhS.
φο αργότερα, Ονόματι ΟΙυsegυn Οbαsαnjο, τον οποίο ο Dαngοte
ΚCιτό τn βρετανικά κατοχh, ο Sαnυsί Dαntαtα, ο παππούs του Υνώριζε από το Ι 981. Βασικh δέσμευσn του Οbαsαnjο ήτον νο
= -Ξngοte, αποκόμισε μεγάλα κέρδn μέσω του εμπορίου βασι- προαατεύσει και να αναδείξει τnν εΥχώρια βιομnχανι`α.
`Ηταν ακριβώs αυτό που χρειαζόταν να ακούσει ο Dαngote. Η
€ίι. προ.ι.όπων, όπωs είναι n βρώμn και το ρύα, και κατάφε-
:€ `-α ιΊ'νει έναs από τουs πιο εύπορουs πολΙ'τεs τns Κάνο. Ο Dαngοte Sυgαr ξεκίνnσε τn λειτουργι'α τns το 2000 και γρήΥο-
: `Ξ:ιtatα επέμεινε να αναθρέψει ο ίδιοs τον εΥγονό του -μια συ- ρο κατάφερε να επεκτείνει τnν ετάσια πcιραΥωγικά ικανόmτα τnS
-,-.iσμέmκι'νnσnγιαταπολιτισtικάnρότυπατnSΒόρειαsΝιγn- μονόδαs κατεργασίαs ζάχαρns στο Λάγοs στουs 1,44 εκατομ-
: .,=ς-και ενσ[άλαξε στον Dαngοte, ήδn από όταν βρισκόταν σε μύρια τόνουs, αρκετή για να καλύψει το 90Ο/ο τns εθνικήs Φτn-
-ιή nλικι`α, τn νοοτροπία του επιχειρnματίcι. Στnν nλικία των σns.Έωs τn στιγμh που n Dαngοte Sυgαr έκανε το ντεμπούτο τnS
; =-ι Dangοte ιιετέτρεψε το χαρταλι`κι του σε stαrtυρ. «Το χρnσι-
στο Χρnματιστήριο τns Νιγnρίαs, το 2007, οι πωλήσειs είχαν τε-
_.: =Ctιούσα Υιο να αγοράσω ζαχαρωτό και τα έδινα σε ανθρώ- τραπλασιααεί, στο $450 εκcιτομμύρια. Ανάλογn πορεία είχε n
-ι: ._.i `.Cι τα πουλήσουν και νο μου φέρουν το κέρδοs», Θυμόται. αλευροβιομnχανι`α του, που ξεκίνnσε τn λειτουργι`α τnS το 1999
' =τm-σε μεγαλώνει έναs ποππούs ή έναs πατέροs με επιχειρn- κοι παράγει και ζυμαρικά. Ξεκι`νnσε με έναν μόνο μύλο, τριπλα-
σίασε τα έσοδά τns στα $2 70 εκατ., Οκταπλασίασε τnν παρcιγωγι-
_ι=ιό πνεύμα, τότε αποκtάs αυτήν τn φιλοδοξία. Σε κάνει πολύ
-L, : ιΊιιΘετικό, σκέφτεσαι πωs όλα είνοι πιΘCινά». κh τns ικανότnτα αουs Ι ,5 εκοτοιιμύρια τόνουs και έπειτα εισh-
χΘn, με τn σειρά τns, στο Χρnματιστhριο τns ΝΙΥnρίαs το 2008,
wL+Ζ] hΈ ΤΟΝ DΑΝGΟΤΕ, ωρίμασε και n χώρα. Η ααό- τn χρονιό που ο Dαngοte έγινε ο πρώτοs Νιγnριανόs που μπhκε
Ξt.= που επικράτnσε μετό τnν Cιποικιοκρατία, με τα αναρίθμnτα στn λΙ'αα του «Fοrbes» με τουs δισεκατομμυριούχουs του πλα-
-j=.=έκοπήματα και τον εμφύλιο πόλεμο τns δεκαετίαs του 1960, νήτn (Θέσn 334). Το 2005 ο Dαngοte εξοσφάλισε δάνειο ύψουs
-: Ξ : .=ιCi.ύ`Όnκε χάρn στnν εκρnκtικh άνθnσn τnS αγοράs πετρε- $479 εκατ. από τον Διεθνή Οργανισμό Χρnματοδότnσns τnS
ΠαγκόσμιαsΤράπεζαsωιuγnριανέsτράπεζεsδενείχαντnδυ-
i`:ι'_. τn δεκαετία του Ι 970. Τnν περίοδο αυτή, n οικονομία ανα-
τ_.=-ώταν με ρυθμό Ι 8Ο/ο ετnσίωs και πολλό από τα «λάφυρα» νατότnτα ή το «στομάχι» να δώσουν όλο το ποσό- και συμφώνn-
σε να βάλει από τnν τσέπn του $319 εκcιτ. για τnν κατασκευh ερ-
=_i τ.-άπτυξns κατέλnγαν στα χέρια των ισχυρών ελι`τ. Παρά τnν
-Ξ=-=._πCι αύξnσn των εσόδων, n Παγκόσμια Τράπεζα εξακολου- γοστασίου παραΥωήs τσιμέντου. Η Dαngοte Cement εισήχθn
ι:-+..]€`-CιΘεωρείτnΝιγnρία-μαζ1'μετοΜπαγκλαντέs,τnνΑιΘι- αο Χρnματιστώριο τns ΝΙΥnρίαs το 2010. Σήμερα οι τρειs εται-

. ,~_.= το Τσαπ κCιι το ΜcιλΙ`- ωs χώρα «χαμnλού εισοδhμοτοs», ρείεs αποφέρουν συνολικά έσοδα $3 δισ. Ενώ n Dαngote FΙουr
τ-.:.'gιίφιαγιαδιεθ`ύοικονομικήστήριξn. είναι φιμιογόνοs και n Dαngοte sυgαr βλέπει το περιθώριό τnS
= ι Dangοte, που hταν μουσουλμάνοs, σπούδασε διοίκnσn επι- να συρριwώνεται, n Dαngote Cement εμφανι'ζει ισχυρή κερδο-
τςΞ= Γ.π_τ€ι1N στο Πανεπισταμιο ΑΙΑzhαr, του Κάιρο.'Οταν απο- φορία, με περιθώριο 52Ο/ο - σχεδόν διπλάσιο από αυτό τnS cπε-
νhs Cινταγωνι`στριαs LαFαrge Αfrίcα.
c.: ι.=]ε` ζήτnσε από τον παππού του τnν όδεια για νο μετοκομί-
τ= =,:, .\άΥοs.Ένα δάνειο $500.000 από τον Θείο του βοήθnσε Ο Οbαsαnjο, που επανεξελέ`μ το 2003, φρόντιζε να βόζει
-_'ι,-::ψνοτότεDαngοteνcικάνειταπρώτατουβήματαωs εμπόδια σε κάθε επίδοξο αν[αγωuστh του Dαngοte στnν αγορά.

ιΟ ΟΚτΩΒΡΙογ 2oΙ5 FΟRΒΕS | 31


Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΑL|ΚΟ DΑΝGΟΤΕ

Αμέσωs μετά τnν εισαγω-


Θα κερδίσουμε εμείs και
γh στο χΡnματιστήριο των αυτό Θα είναι το καλύτε-
εταιρειών ζάχαρnS και
ρο για όλουs».
αλευριού του Dαngοte, n
Αλλά δεν είναι στn
ακατέργαστn ζάχαρn φσ
φύσn του Dαngοte να
ρολογούπαν Ι 2 φορέs
λιγότερο από τnν κατερ- :ΞΞ βασίζεται σε άλλουs για
να ευnμερhσει. Στnρί-
γασμένn, ενώ το σιτάρι
6 φορέs λιγότερο από το
ώr}4 :οαυα;'υκνυάρμίε::.' gτΙnSνδ:Ξέαsγ.
αλεύρι. Οι εταιρείεs του
ματικότnτα, εμπιαεύε-
Dαngοte διατnρούν μέψι
ται ελάχιστα πρόσωπα
σhμερα κυρίαρχn Θέσn
με πραγματική δύναμn
στουs κλάδουs τουs, ελέγ-
και συχνά λαμβόνει τιS
χοπαs τουλάχιστον το
αποφάσειs του ακολου-
hμισυ τns αγοράs τσιμέ-
Θώπαs κάτι παραπάνω
ντου και ζάχαρnS και πε-
από το ένστικ[ό του, λέει
ρίπου το 25Ο/ο τns αγοράs πρώnν κορυφαίο στέλε-
αλευριού.
χοs σε μία από τιS εται-
ρείεs του. Η εμπιστοσύ-
ΊΌΝ ΑmγΣΊΌ του νn που έχει στον εαυτό
του και ο υγιήs εγωι-
:3Ι#ΟΘSώε:στεpβιΑαεμ:Ο ί σμόs του συνθέτουν αρ-
Βόρειο Ιράκ και n Μπό- _ =iΞξΞ=-_ς=_--- μονικά τnν προσωπολα-
κο Χαράμ ίδρυε χαλιφό- _+/ -' τρία που χαρακτnρίζει τιS
το σm Νιγnρία, ο Λευ- -_ - '<.ί ----
επιχειρήσειs του. Οι τοί-
κόs Οίκοs συγκάλεσε ΠαραγωγήσεεξέλιξnστnμονάδαδιύλισnsΖάχαρnSτουDαngοteστολάγοs. χοι κοσμούπαι από τα
σύνοδο στnν Ουάσιν- ΗDαngοtesυgαrήτανnπρώτnεταιρει'ατουπουεισήχθnστοχρnματιστήριο.
πορτρέτα του και ο μέ-
γκτον για τιS εμπορικέs σοs εργαζόμενοs δείχνει
σχέσειs ΗΠΑ-ΑφρικhS. Σnμαπικό ορόσnμο τnS συνόδου ήταν κυριολεκτικά να τον λατρεύει. «Θα γι'νω σπουδαίοs, Θα είμαι ο
n ανακοίνωσn τns δnμιουργι'αs κοινού fυnd, ύψουs $5 δισ., από επόμενοs Dαngοte», μονολογεί έναs από τουs τεχνικούs τns μο-
τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο τnS ΒιαcΚstοne Grουρ, Steνe νάδαs παραγωγήs τσιμέντου.Ένα υψnλά ιCπάμενο στέλεχοs προ-
SchwαrΖmαn, και τον Dαngοte. Σκοπόs των δύο Cινδρών hταν ειδοποιεί, από τnν άλλn, πωs n παραμικρh κCιΘυαέρnσn αnν
ναεπενδύσουνσεεταιρείεsυποδομήsτnSγποσαχάριαsΑφρι- έναρξn μιαs συνάντnσnS είναι λόγοs για τον Dαngοte να αποχω-
κhS. <{Εχουμε καλέs σχέσειs ωs επενδυτέs, το ίδιο και οι χώρεs»,
ρhσει.
λέει ο Schwαrzmαn και συνεχίζει: «Γνωρίζουμε ότι το επιχειρείν
στnν Αφρικh δεν είναι τόσο εύκολο όσο σε όλλα μέρn. Θα πρέ- ΑΛΛΑΟDΑΝGΟΤΕΔΕΝΕΙΝΑΙΕΝΑΣΜΟΝΑΧΙΚΟΣερ-
πει να έχειs έναν πολύ ισχυρό εταίρο στnν περιοχά και εμείs στα-
γασιομανήs, όπωs Θέλει να δείχνει. («Δεν Θα πάρω ποτέ σύν[α-
Θhκαμε αρκετά τυχεροί που βράκαμε τον Αιίκο.'Εχει κάνει αξιό-
ξn», λέει). «Πnγαίνει σε περισσότερα πάρτι από οποιονδhπο-
λογn δουλειά». τε άλλον γνωρίζω», λέει ο στενόs του φίλοs και τραπεακόs Jίm
Στον Dαngοte είχε στραφεί το 2012 και ο RυbenSteίn, τnS Ονία. Μια Κυριακή του προnγούμενου μήνα ο Dαngote βρι-
CαrΙyΙe GrΟυρ, ανcιώτώπαs πόρουs για το πρώτο fυnd του ομί- σκόταν Cπο γιοτ του υτο οποίο έχει δώσει το όνομα τnS μnτέραs
λου του που Θα εστίαζε στnν γποσαχάρια Αφρική. Ο Dαngοte του, «Μαrίyα»-, για να πετάξει τnν επόμενn nμέρα στn Γενεύn
τελικά επένδυσε στο fυnd των $700 εκcιτ. «ΤΟ όνομά του είναι ώσtε να δει τα εγγόνια του. Αργότερα τnν ίδια εβδομάδα συνα-
εγγύnσn», εξnγεί ο RυbenSteίn. «Αν πειs ότι είναι συνεργάτnS ντήθnκε για πρώτn φορά με τον Ι1άλλο πρόξενο και στn συνέχεια
σου, τότε n κίνnσh σου αποΗά διcιφορετικό βάροs. Μαs έχει βο-
με τον Dανίdο, τον μεγαλύτερο ποπ-σ[αρ τnS Νιγnρίαs.
nΘhσει». Το fυnd τns CαrΙyΙe έχει επενδύσει μέχρι στιγμήs σε Ακόμα μίcι κοινωνική του υποχρέωσn: πρωινό με τον πρώ-
πέ`πε εταιρείεs, συμπεριλαμβανομένns μιαs συμφωνι'αs ύψουs nν πρόεδρο ΟbαsαnjΟ και αμέσωs μετά στnν Αμπούτζα, για
$Ι47εκατομμυρίωνγιατnνιΥnριανήDίαmοndΒαnΚτονΝοέμ- να γνωρίσει τον τότε πρόεδρο (αντικαταστάθnκε τον Μάιο του
βριο του 2014. 20 Ι5). Ο Dαngοte έχει καλό λόγο να διατnρεί επαφέs με τον
Όλα οφείλονται στnν ταχέωs εξαπλούμενn φήιιn του Dαngote Jοnαthαn, n κυβέρνnσn του οποίου συνέχισε να εφαριιόζει τουs
διεθνώs. Είναι ταιπικόs επισκέπτns του Νταβόs και στο Παγκό- υψnλούs δασμούs τnS εποχhs Οbαsαnjο στα εισαγόμενα προ.ι.ό-
σμιο Οικονομικό Φόρουμ του 20 Ι 4 εμφανι`στnκε δίπλα στον πα που απαγωνι'ζοπαι τα βασικά προ.ι.όπα του Dαngοte. ΠράΥ-
πρόεδρο τns Νιγnρίαs, GΟοdΙυcΚ Jοnαthαn, σε πάνελ με Θέμα
ματι, το Stαte Deραrtment Θεωρεί πλέον τον Dαngοte αναπό-
τιS επενδυτικέs προοιπικέs στnν Αφρικh. Βρισκόταν, όμωs, εκεί σπαστο κομμάτι τns κυβέρνnσnS τnS Νιγnρίαs. «Αλλά, χωρίs
και τέσσερα χρόνια νωρίτερα, Υια να συμβουλέψει: «Μn δίνε- αυτόν, πολλοί άνθρωποι δεν Θα είχαν δουλειά», υποστnρίζει
τε άλλn οικονομική βοhΘεια στnν Αφρικh. Αντ' αυτοό, επενδύ- έναs πρώnν διπλωμότns των ΗΠΑ Cπnν Αφρικh. «Και n Νιγn-
στε σε συνεργασία με τοπικούs εταίρουs. Θα κερδίσετε εσείs,
ρία Θα hταν πιο αδύναμn».

32 | FΟRΒΕs 1ΟΟΚΓΙ'ΩΒΡΙΟγ2ΟΙ5
Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1Ογχοι ΤΗΟR ΒJΟRGΟLFssΟΝ

ΗΕπ ΣΤΡΟΦΗ
ΤΟγ ΝΕΚΡΟΥ
Η Ισλανδία κάποτε έγινε n χώρα-μον[έλο τnς

:πνοκν:Τμαι:ώρςοιόαήτάθρερω:nΈί{tεα:υΞΞθστ:::ργέξ
δ1αΣπfμΞΞςΞΞi=Ο%#σΕΞ;ΙgΟfΞgΞΟΞγfΞΤρΞh.
δισεκατομμυριούχος κcιι αυτή ειναι n ιCπορΙα του.
ΑΠΟ ΤΗ LυιsΑ ΚRΟLL

RαgnαrGrίmSsοn,πρόεδροsτnsΙσλανδίαs,βρέθnκεσεπανικόόταντοξέσπασμα
τnςπαγκόσμιαsοικονομικήsκρίσnScιπείλnσενα«ισοπεδώσει»τομικρόνnσιωτι-
κότουκράτος.Ηκυβέρνnσήτουείχεήδnκατάσχειμιααπότιsμεγαλύτερεsτράπε-
ζεsτnsΙσλcινδίαs,καιτώρα,μετnνοικονομίανααγκομαχά,nLαndSbαnΚί,nδεύ-
τερnμεγαλύτερnτράπεζατnςχώραs,άρχιζεναεμφανι'ζειανnσυχnτικάσnμάδια.Ο
GrίmsSοnτnλεφώνnσεστονπλουσιότεροάνθρωποτnsχώραsκαιέναναπότουs
βασικούsμετόχουsτnSτράπεζαs,τονΤhοrΒjοrgοΙfssοn,στοΛονδίνο,μεένααπλό
μήνυμα: Γύρνα πίσω. Τώρα.
ΟΒjοrgο1fssοnείχεκάθελόγοναπιcπεύειότιμπορούσενοβοnΘήσειναδιορθω-
Θείαυτότοχάοs.Τουπήρελιγότεροαπόδέκαχρόνιαγιαναγι`νειέναsαπότουs250
πλουσιότερουsανθρώπουsστονπλανhτn,μεεπιχειρήσειsπουεκτείνοπαναπότn
ΒουλγαρίαέωsτιSΗΠΑ.Μετοιδιωτικότουσκάφοs,έναChα1Ιenger600,είχεμε-
ταφέρειπροσωπικότnτεsσαντονΜιχαήλΓκορμπατσόφ.Γιατα40άτουγενέθλια,το
προnγούμενοέτοs,είχeμεταφέρειΙ20φίλουsμεέναναυλωμένο767σεμιαπαρcι-
λίατnSΊζαμάικα,όrιουπάνωστnλευκήάμμοοΖίggyΜαrΙeyκαιο50Centτούsδι-
ασκέδασανμετατραγούδιατουs.Ωsκακόsοιωνόs,τοChαιιengerδενμπορούσε
ναπετάξει,έτσιοΒjοrgοΙfssonναύλωσεαμέσωsέναάλλοτζετκcιι,πρwτομεσnμέ-
ρι τns επόμενns μέραs, είχε φτάσει στο Ρέικιαβικ σε αποστολή «πυρόσβεσnS», έτσι
όπωs το περιγράφει σhμερα.
Δυστυχώs,εκείήρθεαντιμέτωποςμεμιακόλασn.Επόs72ωρώνnκυβέρνnσn
είχεκρcιτικοποιήσειτnντράπεζάτου.ΜέχριτοτέλοsτnsεβδομάδαsnΙσλανδίαείχε
σχεδόνχρεοκοπήσει,τονόμισμάτnςείχεαπαξιωθείκαιτοχρnματιστήριότnsήταν
Κλειστόμέχρινεωτέραs.ΧιλιάδεsΙσλανδοίέχασαντιsδουλειέsκαιτιsαποταμιεύ-
σειs τουs. Και ο άνθρωποs που κόποτε όλοι ακολουθούσαν τυφλά ωs Αυλnτή τnS

34 Ι FΟRΒΕS 1ΟΟΙ(ΤΩΒΡΙΟΥ2015
ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1Ογχοι ΤΗΟR ΒJΟRGΟLFssΟΙ|

οικονομίαs, που n τράπεζά του έδινε «εγγυnμένα» υψnλά επιτό-


σει μια εταιρεία εμφιάλωσns αναψυκτικών και αργότερα μπίραs,
κια, ξαφιηκό έγινε ένα από τα πιο μισnτά πρόσωπα στnν Ισλαν- εν μέσω τnS κατάρρευσns τnS σοβιετικήs αυτοκρατορίαs. Πέτυχε
δία,μετουsπερισσότερουsνατουαποδίδουντnμεγαλύτερnευ- σεένανσκλnρόκλάδοσεεξαιρετικάδύσκολεsστιγμέs,γεγονόs
Θύνn για τnν κατααροφh. που έδωσε το έναυσμα για ατέρμονεs καταγγελίεs Υια διασυνδέ-
+ Όταν n πατρίδα σου είναι ένcι μικρό mσί με μόνο 320.000 κα-
σειs με τn ρωσικh ιιαφία, κάτι που ο ίδιοs αρνείται. ΤΟ 2002 πού-
τοίκουs, δw υπάρχει μέροs να κρυφτείs. Στουs τοίχουs του σπι-
λnσε τnν εταιρεία πn ΗeίneΚen απί $ Ι ΟΟ εκατ.
τιού του Cπο Ρέικιαβικ έβλεπεs σκλnρά μnνύματα με γκράφι-
Εκείνnτnχρονιάεπέστρεψεστnχώρατου«μετάβατωνκCιι
τι που έδειχναν τn μορφή του και έγραφαν «2008» -το έτοs του κλάδων» και μαζι' με τον rιατέρα του, ο οποίοs ήταν ο συνεταί-
«Θανάτου» του. Κάποιοι άλλοι έλουσον το Ηυmmer του με κόκ-
ροs του αnν εταιρεία εμφιάλωσnS, αγόρασε μερίδιο 46Ο/ο αn
κινn μπογιά. Αλλά και οι δανειcπέs του ΒjοrgοΙfssοn hταν εξίσου LαndsbαnΚί. Ο ΒjοrgοΙfSSοn, ο οποίοs κάποια στιΥμh χειριζόταν
οργισμένοι μαζ' του. Οι εταιρείεs του χρωστούσαν $ Ι Ο δισεκα- περισσότερεs από 40 ΕΠΕ, είχε αρχίσει να εθίζεται στα χρέn,
τομμύρια, από τα οποία σχεδόν Ι δισ. είχε εγγυnΘεί προσωπικά. δανειζόμενοsαρειμανι`ωsκεφάλαιαγιαταοποίαέδινεπροσω-
Η ατομική του περιουσία έπεσε κατακόρυφα, από τα $ 3,5 δισ., πικέs εγγυhσειs για να φτιάξει τελικό έναν πύργο από τραrιου-
σε αρνnτικό πρόσnμο. λόχαρτα. «Συνέχιζα να κάνω αυτό που έωs τότε δούλευε, μέχρι
Όμωs, ενώ n ανάκαμψn τnS παΥκόσμιαs οικονομίαs αποδεί- που κάnκα», λέει σhμερα ο ΒjorgοΙfSsοn.
χΘnκε μια από τιs πιο αργέs και πιο χλιαρέs σm σύγχρονn ιστο-
Το 2007 ενορχhcπρωσε τn μεγαλύτερn συμφωνι`α τns ζωhS
ρία, n Ισλανδία, όπωs και οι ΗΠΑ, άρχισε τελικά νcι επιαρέφει του, μια μοχλευμέ`m εξαγορά ύψουs $6,5 δισ. τns τότε ισλανδι-
ομαλά. Το ΑΕΠ τα τελευταfα έτn τρέχει με ρυθμό 3Ο/ο, ο πλnΘω- κήs εταιρείαs γενόσnμων φαρμάκων Αctανίs. Εκείνεs τιS «ιλιΥΥι-
ρισμόs είναι χαμnλότεροs και n ανεργι'α έχει μειωθεί. ώδειs» εβδομάδεs στο αποκορύφωμα τns πιαωτικhs φούσκαs,
Οι τραπεζι'τεs απαγωνι'ζονταν μεταξύ τουs ποιοs Θα του δόνειζε
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΚΠΛΗΚΠΚΟ ΗΝΑΙ ΤΟ ΙΈΙΌΝΟΣ ότ] τα χρhματα. Η DeυtSche ΒαnΚ, n οποία είχε συνεργαστεί με τον
Ο ΒjοrgοΙfsSοn επέαρεψε. Απλώs ρωτhστε τον. Η νέα αυτοβι- ΒjοrgοΙfsSοn στnν Ανατολικά Ευρώπn και τnS οποίαs ο διευθύ-
ογραφία του, με τίtλο «Βίιιίοns tο Βυst -αnd ΒacΚ» είναι πρό- νων σύιιβουλοs, Wίιder Fυιford, ζούσε αο διπλανό σπίτι από
δnλα ναρκισσιστικh. Ο τίtλοs, ωcπόσο, αποτυπώνει τnν αλh- τον ΒjοrgοΙfsSοn στο Λονδίνο, Θέλnσε να χρnματοδοτhσει το σύ-
Θεια: Σήμερα, 48 ετών, επιστρέφει στn λΙ`σ[α των δισεκατομμυ- νολο των $5,4 δισ. του χρέουs τns Αctανίs. Το σχέδιο hταν να
ριούχων του «Fοrbes», γεγονόs που σnμαίνει ότι ανέκτnσε κάτι επωφελnΘείαπόόλεsτιSπρομhΘειεsκαιέπειταγρhγοραναΥυ-
πολύ πιο πολύτιμο από τnν περιουσία του: τnν καλή του φhμn.
ρίσει και να μοιραστεί με άλλουs τον κίνδυνο, βρίσκοπcιs συνε-
Ο ΒjοrgΟΙfSSοn μπορεί να ταίρουs δανειοδότεs.
ΕΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ υπερnφανεύεται Υια το Αλλά κάπου τότε n μουσική σταμάτnσε. Οι ογορέs ομολόΥων
ΔΑΝΕΙΣΜΟ, ΕΙ™Ε πλούσιο σε ενδιαφέρον βρόντnξαντnνπόρταπρινnγερμcινικήτράπεζαπρολάβειναεκ-
ΠΥΡΓΟΥΣm γενεαλογικό του δέντρο. ποιhσει το δάνειο και, έτσι, τns έμεινε. Τα προβλήματο επέτει-
ΤΡmΟΥΛΟΧΆΡΙΆ. Ο προπάππουs του, Τhοr νε το γεγονόs ότι n Αctανίs ταυτόχρονα προσέκρουσε σε κανο-
«Σ™Ι-ΝΑ Jensen, ήταν έναs επιχει- ιηστικά προβλήματα με τον Οργmσμό Ελέγχου Φαρμάκων και
ΚΑΝΩΑΠΟ ρnματίαs που επέώσε από
τn χρεοκοπία δύο φορέs
ΤροφίμωνκαιαναΥκάστnκεναανακαλέσειόλαταφάρμακαπου
ΠΟΥΙΏΣΤΟΤΕ πCιρασκευάζοπαναπόένασυγκεκριμένοφυτόστοΝewJersey,
και κατέλnξε να είναι έναs
ΔογλΕΥΕ, ΜΕΧΡΙ από τουs μεγαλύτερουs
το καλοκαίρι του 2008. Τnν ύστατn ώρα, n DeυtSche ανάγκα-
σε τους μετόχουs να βάλουν μέσα περισσότερα χρhμcιτα. Για να
ΠΟΥΚΑΗΚΑ» γαιοκτhμονεs τnS Ισλανδί- ανταποκριθεί αο mαrgίn cαιι, ο Βι'οrgΟΙfSson δανείστnκε $230
αs. Ο παππούs του Τhοr
.εκατομμύρια από τn δική του ίράπεζα, τn LαndSbαnΚi. Πhρε
ήταν επικεφαλήs τns SheΙΙ το τελευταία μετρnτά στιs 30 Σεπτεμβρίου του 2008, λΙ`γεs nμέ-
Ισλανδίαs. Η μnτέρα του έκανε τρειs γάμουs, και όχι πάντα τιS
ρεs πριν από τnν κατόρρευσn τns Ισλανδίαs. Το δάνειο επέτρε-
καλύτερεs επιλογέs συζύγων. Ο πρώτοs σύζυγόs τnS ήταν αθλn-
ΨεστονΒjorgοΙfssοnναδιατnρhσειτομερίδιότουστnνΑctανί-s,
τάs στίβου, που είχε συμμετάσχει αουs Ολυμπιακούs του Ι948, άλλά Θεωρείται ευρέωs ότι αυτή n πρόξn αποδυνάμωσε τn
αλλά ο δεύτεροs hταν ο απεχθήs Geοrge LίncοΙn RοcΚweΙΙ, LαndSbαnΚί στιs τελευταίεs nμέρεs τns.
ιδρυτάs του Αμερικανικού Ναζστικού Κόμματοs. Ο τρίτοs, ο πα-
τέραs του Τhοr, παρέκαμψε τnν εργατική καταγωή του για να ΕΙΝΑΙΔγΣΚΟΛΟΝΑγπΕΡΒΑΛΛΕ[ΚΑΝΕΙΣγιατοπόσο
γι'νει διοικnτήs τnS δεύτερns μεγαλύτερns ναυτιλιακήs εταιρείαs σnμαντικό ήταν αυτό το τελευταίο δάνειο τnS LαndsbαnΚί στο
τnS Ισλανδίαs, τns ΗαfsΚίρ, μέχρι που συνελhφθn με τnν κατnγο- να σώσει τον ΒjοrgοΙfSsοn από τn χρεοκοπία και τελικό να τον
ρία τns υπεξαίρεσns και τnS απάτns.Έμεινε σε κράτnσn για πέ- επαναφέρει αον χάρτn του πλούτου. tΉμουν τόσο οργισμένοs
ντεεβδομάδεs,τελικάκρίθnκεένοχοsγιαπέντεμικρότερααδι-
για όλο αυτό το χρέοs που με συνέθλιβε, cιλλά με έσωσε», λέει
κήματα και του αποδόθnκε δωδεκάμnνn ποΜί κοινωφελούs ερ- ο ΒjοrgοΙfSsοn. «Αν n Αctανίs είχε ρευαοποιnΘεί όταν έπεσε
γασίαs.Ήταν επίσns αλκοολικόs, όπωs λέει ο γιοs του. n LαndSbαnΚί, Θα έπρεπε να είχο δώσει τιS μετοχέs μου. Το γε-
Έν[ονα περήφανοs, Ο ΒjοrgοΙfSSοn hΘελε να αποκαταστήσει
γονόs [ότι n Αctανίs όφειλε τόσα χρήματα] λειτούργnσε υπέρ
τn φάμn του πατέρα του και να κερδίσει τn δικh του Θέσn Cπα βι-
μου».ΙΚα±,``όπωs Θα έλεγε κάποιοs που έχει μελετhσει τnν καριέ-
βλι`ατnSΙστορίαs.Ήτανπρόθυμοsναπάρειπολλάρίσκαγιατnν
ρα του Dοnαια Τrυmρ: Αν χρωστάs σε μια τράπεζα 1 εκατομ-
επίτευξn αυτού του στόχου. Μετακόμισε στn Ρωσία τn δεκαε-
μύριο, είναι πρόβλnμά σόυ. Αν τnS χρωστάs Ι δισ., είναι δικό
τία του Ι 990, αφιερώνονταs εκεί μία δεκαετία για να δnμιουργή- τns πρόβλnμα. «Δεν είπαν "ωραία". Μάλιστα, υπήρξαν φορέs

36 Ι FΟRΒΕs ΙΟΟΙ(ΤΩΒριΟγ2οι5
πουιιουτnλεφωνούσανκαιμουφώναζαν»,λέειοΒjοrgοΙfsson.
•-Ωσ[όσο, ήταν αναγκασμένοι να δουλέψουν μαζ'Ι' μου. Στnν επι-
φάνειcι Θα βγαίναμε ή όλοι μαφ' ή κανέναs».
Οι συμμετοχέs του ΒjorgοΙfssοn στιs εισnΥμένεs επιχειρή-
σειsτουεξαύλώθnκανΥρhγορα.Έχασε,επίσnS,το25%τnS
ΡΙαy,μιαsανερχόμενnSεταιρείαsτnλεmκοινωνιώνστnνΠολω-
`ι'Cι,αλλάδιατήρnσετο25%σεένακαταπίστευμαγιατοντρίχρο-
`-ογιοτου.ΗδριμύτnτοτnSχρnμοτ.οπιστωτικhsκρίσnSτελικά
}.ειτούργnσευπέρτου.ΜnΘέλονταsναπουλήσειπεριουσιακά
στοκείαμέσααονπανικόγιαένακλάσμοτnsυποκείμενnsαξί-
CιSτουs,οιπιCπωτέsτουδεντονεξανάγκασανσεεκκαθάρισn.Τn
χειρότερnπερίοδο,εξακολουθούσεναζειστοφαντcιχτερόσπίτι
του αο Νότινγκ Χιλ κοι είχε επίσnS πρόσβασn σε μετρnτά.

Ο ΒJΟRGΟLFsSΟΝ, ΤΟγ ΟΠΟΙΟΥ Ο προπάππουs και ο


πCιτέραsείχcινκCιιοιδύοχρεοκοπhσει,hταναποφασισμένοsνο
•jnν πέσει Θύμα τns ίδιαs μοίραs. Η αιχμh του δόρατοs τns διά-
:]ωnSήρθετονΙούλιοτου20ΙΟ,όταν100διmγόροι,σύμβου- Τοαγόριμετονμαγικόαυλόέγινεενμίανυισι'τοπιομισnτό
πρόσωπο στnν 1σλανδι'α.
:..οι.τραπεζίτεsκcιιεμπειρογνώμονεsαναδιάρθρωσnS,πουόλοι
-.ι]υs Cιντιπροσώπευαν τουs επτά πιστωτέs του ΒjοrgΟΙfssοn, συ-
•:κεντρώθnκονστοΛονδίνο.Ηεπιχείρnσnονομάστnκε«Πρό- κά διπλασίασε το στοίχnμα, δίνοπαs ό,τι μετρnτό είχε δικαίωμο
•!-ραμμα Δαρβίνοsη ιδέα του ίδιου του ΒjorgΟΙfssοn, και Cπό- .ναπάρειμεαντόλλαγμα4,3εκατ.μετοχέs,μετnνπρούπόθεσn
ότι n ΑCtανίs Θα επιτύγχανε ορισμένουs σtόχουs. Κέρδισε τελι-
ιι]ςτnsομάδαshτανναοναδιαρθρώσειτοπροσωπικάχρέnτου.
κάτομέΥιστο,μετnναξι'ατφνμετοχώναυτώνσήμερανοανέρ-
.ύiιάορισμένοιπισ[ωτέsείχανβαθιάδυσπισtίαστοπρόσωπό
χετcn
-σέi το σε $700 εκατομμύρια
υπόλοιπο - και,εκατ.
χρέοs των $330 έτσι, κατάφερε
στουs να αποπλnρώ-
Ισλανδούs πισ[ωτέs
=ι]υ. Τον Νοέμβριο του 2009 ο Dανίd Lονett, ειδικόs σε Θέιιοτα
ιι.-αδιάρθρωσnsπουεργαζότανγιατονΒjorgΟΙfssοn,τουsέστει-
το 2014 (έβαλε κι ένα «κολάρο» οε ένα μέροs των μετοχών
:.ιε μα λΙ'στα με περιουσιακά στοιχεία.
ώστεναμπορείνατουsπλnρώσειχωρίsναπουλήσειοτιδάπο-
ΟιτράπεζεsπhρανένασπίτιστοΡέ.ι.κιαβικκαιέναεξοχικόαο
τε -καλjί κίνnσn, αφού οι μετοχέs έχουν υπερτριπλασιcιστεί από
ΤΤιingνeΙΙίr.ΈπρεπεναπουλήσειτnΘαλαμnΥό,τοαεροπλάνο
το 2012 και είνοι 60Ο/ο επάνω από το 2014). Μέχρι τα μέσα του
ξcuτnFerrαrίτου._Τοποσόδενήτανσnμοντικό,ίσωs$15εκcι-
2014είχεεξοφλhσειταπάπα.νοίια!Χωρίs`τίποτοπερισσότε-
=ι=tμμύριο, για έναy άνθρωπο που χρωστούσε Ι δισ., αλλά σh-
τιοι`'ε ότι οι τραπεζ'τεs το έχουν πόρει σοβαρά. Το μεΥαλύτερο ρο από το έξυπνο παίξιμο μιοs παρτίδdS πόκερ, ο ΒjοrgοΙfsSοη
είχεεπιστρέψει.Σhμεραnπεριουσίατουφτόνειτα$1,3δισεκα-
.=έfχπτωνχρnμότωνΘαερχόταναπότnνΑctανίsκαιτnνΡΙαy.
τομμυρια.
:h mcπωτέs του ΒjοrgοΙfssοn Θα έπcιιρναν τα μερίσματcι από cιυ- - Υπάρχει-ακόμα μία ακίδα. «Προσωπικό έχω χάσει πάνω οπό
=εs. καθώs και το μεγαλύτερο μέροs των εσόδων σε περίπτωσn
=ώ-ZnσnS. Αλλό, το πιο σnμαντικό, ο ΒjοrgοΙfssοn ήταν σε Θέσn
$ 100.000, το σύνολο των αποταμιεύσεών μου», λέει ο ΟΙαfυr
•.τ διcιπραγματ-έυτεί ότι Θο έπαιρνε και ο ίδιοs ένα κομμάτι, δια- Κrίstίnssοn, Ισλcινδόs δικnΥόροs, ο οποίοs σκοπεύει να κατα-
Θέσει μαακh μhνυσn, οντιπροσωπεύοντοs 350 μικροεπενδυ-
_-.ΞώLίζονταs,έτσι,ότιτασυμφέροπάτουήτcινευθυΥραμμισμέ-
τι= με εκείνα των τραπεζών. τέs, κατά του ΒjοrgοΙfssοn. Αλλά, κατά τα όλλα, ο δισεκατομμυ-
•Οπωs ένα και μόνο τnλεφώνnμα, από τον πρόεδρο, σnματο- ριούχοs, που διαμένει στο Λονδίνο, μπορεί νο κοιτάζει προs τα
εμπρόs.ΗΡΙαy,τnνοποίακατέχειακόμnμετnμορφhτραστ,εί-
Ξ.Ξιτnσε τnν επικείμενn κατάρρευσn του ΒjοrgοΙfssοn, έτσι ένα
ναι σhμερcι n δεύτερn πιο πολύτιμn εταιρεία τnν οποία ελέγχει
i.i.οτnλεφώνnιια,απότονσυμπατριώτnτουSίggίΟΙαfssοn
καιτομερίδιότου(50°/οτωνμετοχών)αξίζειτουλάχιcπον$450
::ι=Ο1Ι,έβαλετονεπιχειρnμcιτίοκαιπόλιστοπροσκήνιο.Ο
εκcΙΤ.
=ιΙafssοn υπnρέτnσε ωs διευθύνων σύμβουλοs τnS Αctανίs
Ο ΒjοrgοΙfsson ορκίζεται ότι ο βίοs του ωs δισεκατομμυριού-
=ι-περίοδο2008-2010,αλλόείχεμετακινnΘείστηWαtson
χου Θα είναι διαφορετικόs τn δεύτερn φορά. «Σαν ένα ζώο που
Ξ:ηιαrmαceυtίcαιs, μια αμερικανική εταιρεία κατασκευήs φαρμά-
s.ιι`.. Ο ΟΙαfsSοn και το αφεντικό του, ο cΕΟ Ραυι Βίsαrο, Θέ- μαθαίνει στn ζούγκλcι», λέει ο ίδιοs. «ΠραΥμcιτικά προσπαθώ να
:._-+Cm`τναδιερευνήσουνμιασυγχώνευσnμετnνΑctανίsκαι μόθωκάτιαπόαυτό».ΛέειότιδενΘαχρnσιμοποιήσειτόσομε-
_-ίέφτnκCινότιΘαμπορούσεναβοnΘήσειστιsεπαφέsμετα γάλο δανεισμό, Θα μείνει σε Κλόδουs που γνωρίζει καλό, όπωs
αυτόντωντnλεπικοινωνιώνκαιτωνγενικώνφαρμακευτικών
Ξ.;άqχ)ραμέρn,συμπεριλαμβανομένωντωνπιαωτών.Γιατον
προ.ι.όντων, και Θα προσπαθήσει να επενδύσει με συνεταίρουs.
Ξ:.]rgοΙfSsοnhτονμιαπρόσκλnσnΥιαδράσn.
Η ζούγκλα, όμωs, ίσωs έχει ένα μεγαλύτερο μόθnμα να δώ-
ΤΟ`.Οκτώβριοτου20Ι2nWαtsοnσυμφώνnσεγιατnνύψουs
σει: οι λεοπαρδάλειs δεν cιλλάζουν τιS βούλεs τουs. Αυτοί που
_τεδόν $6 δισεκcιτομμυρίων εξαγορό τns Αctανίs κcιι πήρε το
πορακολουθούντιsφούσκεsσnμειώνουν:οΒjοrgΟΙfssοnλέει
: t.',]μά τns. Η Deυtsche πήρε περίπου $5,4 δισεκατομμύριcι
ότι δέχεται και πάλι τnλεφωνήματα Cιπό δανειστέs, συμπεριλαμ-
_-€ιιετρnτάι,Γόχεδόνδnλαδhτοποσόπουείχεβάλειπέντεχρό-
•--_ι:`-ωρίτερα.ΟιΙσλανδοίδανεισtέsπήρανμιαπρώτnδόσn, βcινομένnS τns Deυtsche, οποδεικνύονταs, ον μn τι άλλο, ότι ο
Μαμμωνάs έχει μια πολύ βρcκιιπρόθεσμn μνhμn.
.τύι]υs $230 εκατ. Τnν τελευταία ώρα ο ΒjοrgοΙfSSοn ουσιαστι-

ιο οκτΩΒριΟγ 20ι5 FΟΙΦΕs Ι 37


ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι


ΒR'ΑΝ κ1Μ

ια παγωμέ`m nμέρα του Ιανουα-


ρίου αn Σεούλ πέντε έφnβοι είναι μαζεμένοι γύρω από τn ζέστn
που εκπέμπουν οι οΘόνεs των υπολογιστών τουs σε ένα υπόγειο
στέκι για gαmers. Η Κ-ρορ από τα nχεία οροφhS μόλιs που δια-
περνά τον Θόρυβο που παράγεται από τα παιχνι'δια, καθώs κά-
ποιοι σκοτώνουν Νίντζα στο «Leαgυe οf Legends» και κάποιοι
άλλοι βάζουν Υκολ στο «FΙFΑ». Οι νεοροί Θαμώνεs κάνουν διά-
λειμμα για δύο μόνο λόγουs: για μια δαγκωνιά από το ζεσταμέ-
νο στα μικροκύματα χοτ-πογκ τουs h Υια να σ[είλουν μήνυμα
στουs φίλουs τουs μέσω ΚaΚαοταικ, τnν nλεπρονική εφαρμογh
ανταλλαγhs μnνυμάτων που χρησιμοποιείται από σχεδόν όλους
όσοι διαθέτουν smαrtρhοne στn Νότια κορέα. -{`` -"-,
Είναι τόσο απορροφnμένοι με το`-παιχνι'δι, που δεν `προσέχουν
τον τύπο με το γαλάαο παπελόνι και τα κροκό παπούτσια στnν
πίσω γωνι'α. Ο κατά 20 χρόνια μεγαλύτερόs τουs άντραs, που
αποκρούει με μανι`α τιS επιθέσειs του εξωήινου στρατού του
«stαr Crαft», είναι έναs από τουs πλουσιότερουs ανθρώπουs στn
Νότια Κορέα και ιδρυτhS τnS Κακαοταικ. Αλλά φαίνεται να χά-
νει. «Χάνω εξαιτίαs αυτhs τns συνέ`πευξns», λέει χαριτολογώ-
νταs ο «Βrίαn» Κίm Βυm-Sοο καθώs το ψnφιακό του βασίλειο
μετατρέπεται σε στάχτεs.
Για να είμαστε δίκαιοι, τα αντανακλαστικά του Κίm σε ό,τι
αφορά το «Stαr Crαft» έχουν «σκουριάσει», καθώs έχει περόσει
το μεγαλύτερο μέροs τns περασμένns δεκαετίαs στnν οικοδόμn-
σn ενόs διαφορετικού τύπου αυτοκρατορίαs. Το Κακαο Ταικ εί-
ναι το πιο δnμοφιλέs αρρ σε μια χώρα που έχει εμμονή με τιS
εφαρμογέs Υια κινnτά. Η δωρεάψ υπnρεσία ανταλλαγήs μnw-
μάτων έχει ουσιαστικά αντικαταστhσει τnν αποcπολh μnνυμά-
των sΜS, αλλάζοπαs τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν
στn Νότια Κορέα. Τα τρία τέταρτα ενόs πλnΘυσμού 50 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων χρnσιμοποιούν τn δnμιουργι`α του Κίm κάθε
μhνα, μαΦ με άλλα Ι Ο,8 εκατομμύρια εκτόs χώραs.

Ο ΧΑΜΓΙΛΩΝ ΤΟΝΩΝ 48ΧΡΟΝΟΣ Κίm είναι ο πιο επι-


τυχnμένοs επιχειρnματίαs του Διαδικτύου που έχει αναδείξει
n Νότια Κορέα, ένα σπάιηο κατόρθωμα σε μια επιχειρnματι-
κh κουλτούρα όπου n εξουσία και ο πλοό-τοS βρίσκοπαι βασι-
κά αα χέρια των chαebοΙS - πολυεθνικών ομίλων ελεγχόμενων
από μεγάλεs οικογένειεs όπωs n sαmSυng και n Ηyυndαί. Ο
Κim δεν έχ[ισε έναν, αλλά δύο πυλώνεs τnS βιομnχανι'αs τεχνο-
λογι`αs από το μnδέν. Η πρώτn επιχείρnσή του, το Ηαngαme, ξε-
κι'νnσε ωs μια επιχείρnσn Ιnternet cαfe, πριν γι'νει εταιρεία ανά-
mυξnS διαδικτυακών παιχνιδιών. Αργότερα συγχωνεύτnκε με
μιcι μnχανή αναΦτnσns για να σχnματίσουν αυτό που είναι γνω-
αό σήμερα ωs Νανer ή, αλλιώs, n απάwnσn τns Νότιαs Κορέ-
αs αnν GοοgΙe.
Η Κακαο Corρ. ήταν n συνέχεια που αποκάλυψε στον κόσμο
τn μεγάλn ενόρασn ότι οι εφαρμογέs CινταλλαγhS μnνυμάτων

38 | FΟRΒΕs ιΟΟΚΤΩΒΡΙΟγ20ι5
\
\
ιtάΕ`LΞ±ίsΞ`S
.Ξ-ς-
\ ~
ξff+ε€εrrτε+*r*κ*κsειsε3!ΣιξειξΣεis$s3s3ssfsS5ssfξsfξΞ±

\\ξΞΞggΊςτqQΞς-τί, ~```
ΞLΤLΓsΤL=ΤLΤsΞΞΞ!ΞΞΞξs

\
\\ iΞΕΊ
\-_
`\`
``.- `κ . -`` `-` - _-
Ιίi i= `` .``Ξ_τ_ `_`ι_ `ΞΞΞΞΞΞΞ`Ξ`_ζ.Lς _ _``
-a^`-` `Γ`\------- _ __5Εs

ιΟ οκΤΩΒΡΙΟγ 2Ο15 FΟΙnΕs Ι 39


ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΒRΙΑΝ Κ1Μ

μπορεί να είναι κότι πολύ περισσότερο από το chαt. Είναι πλατ- μίαs εφαρμογήs messenger πολύ δnμοφιλούs στουs εφήβουs
φόρμεs που μπορούν να πουλήσουν κάθε είδουs προσοδοφόρα τns Βόρειαs ΑμερικhS, με περισσότερα από 200 εκατομμύρια
υπnρεσία, όπωs είναι τα παιχνι'δια και τα εικονικά αγαθά, σαν dοwnΙοαdS. <Όλεs Οι εταιρείεs τοποΘετούν τα κομμότια τουs αο
τα cουροns και τα stίcΚers. Τον περασμένο Οκτώβριο n Κακαο ταμπλό και δεν έχουν προσπαθήσει να μπουν n μία στα εδά-
συΥχωνεύθnκε με τnν Dαυm, τn δεύτερn μεγαλύτερn μnχανή
φn τns άλλns. Η μελλοντική ανάπτυξn Θα έρθει όταν κάποιοι Θα
αναΦτnσns τns Νότιαs Κορέαs, για να σχnματίσουν τnν αξίαs προσπαθούν να οικειοποιnΘΟύν τουs χρήσ[εs των άλλων».
$7,4 δισεκατομμυρίων Dαυm Κακαο. Το «Fοrbes» εκτιμά ότι το
20 Ι4 ο βρcιχίοναs τns Κακαο έφερε κέρδn πάνω Cιπό Ι 20 εκα- Η ΝΟΊΊΑ ΚΟΡΕΑ, ΜΙΑ «ΔγΣΚΑΜΙΤΙΉ» ΚΟΙΝΩΝΙΑ
τομμύρια χάρn σε έσοδα ύψουs $319 εκατομμυρίων. Το μερίδιο όπου ο πλούτοs περνά παραδοσιακά από πατέρα σε Υιο, δεν έχει
39% του Κim στnν επιχείρnσn αντιστοιχεί σε περίπου $2,9 δισε- να επιδείξει και πολλέs ιστορίεs επιτυχι'αs πρώτns γενιάs, όπωs
κατομμύρια. είναι ο Βrίαn Κίm. Μεγάλωσε σε μια από τιs φτωχότερεs γειτο-
«Ο Βrίαn Κίm είναι ο πραγματικόs νονόs των εφαρμογών νιέs τns Σεούλ, από πατέρα εργάτn και μnτέρα καμαριέρα ξε-
ανταλλcιγήs μnνυμάτων μέσω κινnτού», λέει ο Εrίc Κίm τns νοδοχείου. ΤΟν Κίm και τα 4 αδέλφια του ανέθρεψε n γιαγιά
Gοοdwαter Cαρίtαι, πρώιμοs Θεσμικόs επενδυτhS τns Κακαο του όσο οι γονείs δούλευαν για να τουs Φσουν. Αλλά hταν έξυ-
και πρώnν μέλοs του διοικnτικού συμβουλι`ου. «Από τnν πρώ- πνοs και εξαιρετικό ενθουσιώδns και προσπαθούσε πάντα να
τn μέρα είδε ότι το messαgίng μπορούσε να αποτελέσει μια πο- ενθαρρύνει τον εαυτό του να προχωρά μπροστά. Ο Κίm hταν ο
λύπλευρn πλατφόρμα για πρόΥματα όπωs είναι το gαmίng, το πρώτοs από τnν οικογένεια που πήγε στο γυμνάσιο και το Ι 986
εμπόριο, τα μέσα ενnμέρωσns και οι πλnρωμές».
ξεκίνnσε σπουδέs στο Εθνικό Πανεπιπhμιο τns Σεούλ, το αν[ί-
Οι μεγάλεs ιδέεs, ωαόσο, έχουν έναν τρόπο να υποκλέπτο- αοιχο Χάρβαρντ τnS Νότιαs Κορέαs.Ήταν εκεί όπου ο Κίm
ντcιι με διαδικτυακή ταχύτnτα και ο Βrίαn Κίm έχει πέσει Θύμα
βρέθnκε μπροcπά σε έναν serνer. tίΗταν n πρώτn φορά που
άγριαs αντιγραφhs. Η WeChαt, που ιδρύθnκε από τnν Τencent, έβλεπα τι είναι το Διαδίκτυο και τι σnμαίνει διασυνδεδεμένοs
τον μεγαλύτερο εξωτερικό του επενδυτή, δεσπόζει σhμερα στnν κόσμοs», Θυμάται.
ΚΙ'να με 468 εκατομμύρια ενεργούs χρhστεs κάθε μήνα. Η Lίne, Ο Κim πέρασε 5 χρόνια εργαζόμενοs για το ΙΤ τnς Sαmsυng
που ιδρύθnκε από τn Νανer, πρώnν μέχρι που n πρώτn φούσκα dοt{οm τού προσέφερε αρκετό δέ-
«ΤΟ CΙΙΑΤ εταιρεία του Κίm, κυριαρχεί στnν Ια- λεαρ για να αναώτήσει αλλού τnν τύχn του. Μάζεψε $ Ι 84.000
ΑΠΝΤΗ πωνι'α, με $ Ι 70 εκατομμύρια. Πόνω από συγγενείς και φίλουs, παραιτήθnκε από τn δουλειά του και
ΣΉΙΜΗ ΕΙΝΑΙ απ' όλουs βρίσκεται n WhαtsΑρρ, άνοιξε μια εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών και ένα Ιnternet
ΣΑΝ ΕΝΑ για τnν απόκτnσn τnς οποίαs το cαfe. Ο ιCπότοποs του Κίm, με το όνομα Ηαngαme, περιείχε nλε-
FαcebοοΚ πλήρωσε $22 δισ. τον κτρονικέs εκδόσειs του πόκερ και του «Gο-Stορ», ενόs κορεατι-
ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ
Μάρτιο του 20 Ι4, με 700 εκατομ-
πΑΓmΔΙ κού παιχνιδιού με τράπουλα, ενώ τα πειραματόζωα για τα πρώτα
ΗSκ» μύρια χρήστεs. Στο μεταξύ, οι πρό-
σφατοι αριθμοί δείχνουν ότι το πλή-
του δnμιουρήματα δεν ήταν όλλοι από τους ίδιουs τοιιS πελάτεs
του στο Ιnternet cαfe.
| Θοs τωνπαγκόσμιωνχρnστώντns ΤΟ πείραμα προφανώs πέτυχε και εντόs τριών μnνών το
Κακαο Ταικ έχει μειωθεί σχεδόν Ηαngαme είχε συγκεπρώσει έωs και Ι εκατομμύριο παίκτεs. Ο
κατά 5% σε σχέσn με πέρυσι. Ο Κίm είναι τώρα ένα αουτσάι- Κίmχρειαζότcινένανσυνέταιροκαιτελικάεπανασυνδέθnκεμε
ντερ σε μια παγκόσμια βιομnχανι`α που ο fδιοs ξεκίνnσε. τον πρώnν συνόδελφό του στn Sαmsυng, Lee Ηαe-Jίn, ο οποί-
Εκείνοs, ωστόσο, δεν φαίνεται να ανnσυχεί, αν και Θα έπρε- οS είχε φτιόξει στο μεταξύ μια μnχανή αναΦτnσnS με το όνο-
πε. Ο άνθρωπος ιιε τn μόνιμα γαλήνια έκφρασn, που κάποτε
μα Νανer. Οι διιο τουs έφτιαξαν τnν ΝΗΝ Cοrρ., σφραγι'ζο-
είδεένανψυχολόγογιατίδενμπορούσενααισθανθείΘυμό,επι- νταs τn συμφωνι`α με πέ`πε γύρουs σφnνάκια σε ένα μπαρ στο
σnμαίνει συνεχώs τn Θέσn τns Κακαο στnν ΚΟρέα ωs τn σανι`- Gαngnαm, τnν κοσμοπολίτικn γειτονιά τns Σεούλ που έκανε διά-
δα σωτnρίαs του. Παραμένει n πλέον χρnσιμοποιούμενn εφcιρ- σnμn Ο τραγουδιcπήs ΡSy.
μοή στn Ν. Κορέα, σύμφωνα με τnν εταιρεία ερευνών αγοράs Με τον Κίm και τον Lee από κοινού Cπο τιμόνι τns εταιρείαs
RαnΚey.cοm, και χρnσιμοποιείται από τουs Κορεάτεs κατά μέσο τα επόμενα έξι χρόνια, n ΝΗΝ απέκτnσε μια ισχυρή παρουσία
όρο 33 λεπτά τnν nμέρα, σύμφωνα με τn ΝίeΙsen. «Πρόκειται στn Νότιcι Κορέα, επωφελούμενn, μάλιστα, από τουs ελέΥχουs
Υια μια διείσδυσn που δεν έχει επιτευχθεί σε καμία άλλn χώρα», που επέβαλλε το κράτοs στιs αμερικανικέs υπnρεσίες, όπωs τn
λέει στα κορεατικά. γαhοο κCιι τnν GοοgΙe.
Στρατnγικόs σ[όχοs τnS Κακαο είναι, επίσnS, n μικρότερn αγο- Ο Κίm μετcικόμισε στn Sίιίcοn ναιιey τον Ιούλιο του 2005 σε
ρά τns Νοτιοανατολικάs Ασίαs, όπου οι άνθρωποι μόλιs τώρα μια προσπάθεια να εδραιώσει τnν παρουσία τnς εταιρείαs του
αρχίζουν να αποκτούν μαΦκά φθnνά Smαrtρhones. Αλλά ούτε στιs ΗΠΑ, όμωs έπειτα από δύο χρόνια αποχώρnσε από τnν
και εδώ n Dαυm Κακαο είναι ο μόνοs παίκτns. Η εταιρεία έχει ΝΗΝ. Το 2007, και ενόσω βρισκόταν ακόμn στnν Αμερική, μπh-
δαπανάσει περίπου $ Ι 5 εκατομμύρια σε αφίσεs και τnλεοπτικέs κε στn ζωh του το ίρhοne. Η συσκευh αμέσωs μαγνhτισε το ενδι-
διαφnμίσειs για να προσnλυτίσει τουs χρήσ[εs αυτών των χω- αφέρον του. «Μπορούσα να αισθανθώ και να δω τιs άπειρεs δυ-
ρών, αλλά n επιρροh τns φαίνεται περιορισμέ\m σε σχέσn με άλ- νατότnτέs του [ίρhone]», Θυμάτcιι. Ο Ιqm επέσ[ρεψε στn Νότια
λεs καλύτερα χρnματοδοτούμενεs ε[αιρείεs, όπωs n Τencent και Κορέα με μια ομάδα συνεργατών που είχε γνωρίσει στιs ΗΠΑ
n Νανer. και ξεκι'νnσαν να δουλεύουν πυρετωδώs. `Αρχισαν να σχεδιά-
«Το chαt αυτήν τn στιγμή είναι σαν ένα γιΥαντιαίο παιχνι'δι
ζουν εφαρμογέs για ίρhone και ίροd Τουches τα οποία είχαν
RίsΚ», λέει ο Τed Lίνίngstοn, διευθύνων σύμβουλοs τnS Κίκ,
φέρει μαφ' τουs οπό τιs ΗΠΑ (το ίρhοne δεν Θα κυκλοφορήσει

40 Ι FΟRΒΕS 1oΟΙ<ΤΩΒριΟγ2oι5
.ιτn Νότια Κορέα πριν από τον Νοέμβριο του 2009). Ταικ», λέει ο διευθύνων σύμβουλοs τnS Νανer, sαng Ηυn Κim.
υs
Εκείνn τnν εποχh οι πελότεs κινnτhs τnλεφωu'αs στn Νότια Μέσα σε δύο μήνεs n ετοιρείο έκανε δοκιμέs γιcι μια νέα εφαρ-
Ια

5αο Κορέα, όπωs κοι σε πολλέs χώρεs, έπρεπε να πλnρώνουν για ιιοή μnνυμάτων που ονομαζόταν Lίne, n οποίο ξεκίνnσε εκεί-
Ύ.-α στέλνουν και να λαμβόνουν μnνύματα. Η WhαtsΑρρ είχε ξε- νο τον Ιούνιο.
LΞ`iίσει τn δωρεάν υπnρεσία γραπτών μnνυμάτων, n Οποία χρn- Είχε πολλό από τα χαρακτnριστικά chαt και ομαδικήs ανταλ-
)ΙΘα
_ημοποιούσε τn σύνδεσn δεδομένων κινnτού, αντί ενόs serνer λαγhs μnνυμότων που είχαν χαρίσει στnν Κακαοταικ τnν επιτυ-
=αρόχου τnλεφωνι`αs, τον Ιούuο του 2009, και γρhγορα προ- χι'α τns. Η Lίne είχε, όμωs, και κάτι που έλειπε από τnν Κακαο:
]έ}]{υσε πολλούs Κορεάτεs. Εμπνευσμένοs από τn WhαtsΑρρ, έναν προύπολογισμό μόρκετινγκ που υποστnριζόταν από τn με-
Ξι Κίm ξεκι'νnσε τnν Κακαο Ταικ τον Μόρτιο του 20 Ι Ο και αμέ- γαλύτερn εταιρεία Ιnternet τnS Ν. Κορέαs. Η Νανer έριξε εκο-
τομμύρια γεν σε τnλεοπτικέs διαφnμίσειs και διοφnμιστικά τα-
:.jκ εξcικοντίσ[nκε Cπnν κορυφh τnS κατάτοξns του ΑρρStοre
]s χώραs, με 1 εκατομμύριο χρή- μπλό προκειμένου να πείσει τουs Ιάπωνεs να «κατεβάσουν» τn
ιεs μέχρι τον Σεπτέμβριο. «Αν οι «ΕΙΝΑΙ Ο Lίne. Αυτό λειτούργnσε εκπλnκτικά καλά και τον Σεmέμβριο
•=Οιρείες τnλεφωνι'αs παρείχαν τα ΠΡΑΓmΤΙΚΟΣ του 2012 n Lίne είχε 60 εκατομμύρια dοwnΙοαds, ενώ σήμερα ο
Ξ`1S δωρεάν, Θα ήτον δύσκολο ΝΟΝΟΣΤΩΝ Lee είναι δισεκατομμυριούχοs.
-.-= κάνουμε επιτυχία», λέει ο Κίm.
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΊΉΣ ΚΑΚΑΟ να επωφελnΘεί από το αρχι-
Τέσσεριs εβδομόδεs αργό- ΑmΑΛΛΑΠΣ κό προβόδισμά τns στnν Ιαπωνι'α δεν ήταν ούτε το μόνο παρα-
:Ξm n Κακαο Ταικ είχε φτάσει ΜΗΝΥΊΜΑΤΩΝ πάτnμά τns, αλλό ούτε το χειρότερο. Η ετοιρεία άθελά τns συνέ-
= Ξι ._-s 2 εκατομμύρια χρήστεs κCιι ΜΕΣΩ βαλε στn δnμιουργι'α ενόs πολύ πιο ισχυρού ανταΥωνιστh στnν
Ξ έιcπομμύρια μέχρι τον Δεκέμ-
ΕΠΝΗΤΟΥ» ΚΙ'να, τn μεγαλύτερn αγορά Ιntemet στον κόσμο. Τον Απρίλιο
Ξ.:.ιο του ίδιου έτουs. Οι Κορεάτεs
=Ί.]τιμούσcιν τnν Κακαο από τn του 2012 n Κακαο, n οποία έωs τότε είχε συγκεντρώσει από το
•.: .-.-. atsΛρρ επειδή hταν δωρεάν εξωτερικό κεφάλcιια ύψουs $24 εκατ., μόζευε χρhματα για ακό-
-.\\hatsΑρρκόστιζε99σεντsτονχρόνο)καιπροσέφερεδυνα-- μα μίο φορά. Ο Κίm και στn συνέχεια ο CFΟ, Deαn Song, ήρθε
= : τπτCι ομαδικήs συνομιλι'αs. Μέχρι τn στιΥμh που έφτασε τουs
n ώρα να μιλήσουν και με τnν Τencent, τnν εταιρεία πίσω από
τnν QQ, τn μεγαλύτερn υπnρεσία συνομιλι'αs τnS Κ1'ναs για Η/γ.
. : εχcιτομμύρια χρήστεs, τον Απρίλιο του 2011, είχε αρχίσει να
•_=-Ξβά`.ει χώρα το λεγόμενο netwοrΚ effect (χρnσιμοποιείs τnν Η Κακαο hλπιζε να μάθει από τον κολοσσό, που είχε ξεκινήσει
Ξ`Ξψμογήγιοτίτnχρnσιμοποιούνhδnοιφίλοισου). τn WeChαt, τn δική του εφαρμοή Υια κινnτά, το προnγούμενο
:-:βασικhπρόκλnσnτnsΚακαοhταννασυμβαδίσειμετnζή- έτοs. Η Κακαο έλαβε $65 εκατ. από τnν Τencent, σhμερα ο δεύ-
=.Η=ι. Η εκρnκτική αύξnσn τns ΦτnσnS ασκούσε στο σύστnμα τεροs μεγαλύτεροs μέτοχοs μετά τον Κίm.
•:ΞΗεπχή πίεσn και ο Κίm, προκειμένου να σώσει τον serνer Οι δύο εταιρείεs είχαν πολλές συναντhσειs, με τον Κίm να
πετά στα κεντρικά γραφεία τnS Τencent στο Shenzhen για να συ-
=τ Ξ τn`-κοτάρρευσn, αναΥκάαnκε να απενεργοποιήσει μn απcι-
=.=ΤΓ.τεs `Λειτουργι`εs, όπωs τnν επισύναψn φωτογραφίαs στο
ναντήσει τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή και CΕΟ, ΡοnyΜα, τον
=ι.=ι.ρί_ Τον Μάρτιο του 2011 n Κακαο μόλιs όρχιζε να οποκτά Ιούνιο. Μίλnσαν για το μέλλον του chαt και αντάλλαξαν ιδέεs,
=ι=ι]+jσι'Cι αnν Ιαπωιη`α, τnν πρώτn μεγάλn αγορά εκτόs Νότι- Cιν και ο Κίm λέει ότι ο Κινέζοs εταίροs δεν φαινόταν νο πείθεται
=<-![Cρέαs,ότανέναsσεισμόs9,ΟβαθμώντnSκλίμακαsΡίχτερ Υια τιs δυνατότnτεs τns ονταλλcιγhS μnνυμάτων μέσω κινnτού.
ΞΞ._-_εε τnν περιοχή 45 μίλια Cινοιχτό των οΗών του Ειρnνικού. Μέχρι, δnλαδh, τn στιγμh που n Κακαο Ταικ απέδειξε πωs μπο-
= _-εσμόs και το τσουνάμι σκότωσαν σχεδόν 16.000 ανθρώ- ρούσαν. Τα έσοδα τnS Κακαο εκτινάχθnκαν από τον Ιούλιο του
-ι =..τS και όφnσαν εκατομμύριο χωρίs ρεύμα και νερό. Με τιs τn- 2012,μεεmτυχίεsόπωsτοπαιχνι`διΥρίφων«Αnίραng».Δενπέ-
ψέ+=.ι\`ικέs γραμμέs κομμένεs και τα δίκτυα SΜS μπλοκαρισμέ- ρCισε πολύs καιρόs πριν n Τencent αρχίσει να αwιΥράφει τnν
μ Γ= =ι=ι-rJ.Οί στράφnκαν προs τnν Κακαο Ταικ. Η υπnρεσία τns κάθε κίνnσn τnS Κακαο και, από το μέΥεθοs και μόνο τns εγχώ-
=ιιL-ιει`-ε άθικτn, καθώs παρέμειναν σχετικά ανεπnρέαστα τα ριαs αγοράs τns, ήταν σε Θέσn να αναπαράΥει το μοντέλο τns
: ιf_..] \\.ί-Fί και 3G.
Κακαο και να προσελκύει το δεκαπλάσιο πλhΘοs ενερΥών χρn-
στών. «Αντί να φέρει στnν ΚΙ'να παιχνι'δια που φτιάχτnκαν στnν
Κορέα, έφτιαξαν οι ίδιοι παιχνι`δια, αwιγράφοπαs τα κορεάτι-
:ι ΠΙυοΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟγ ΚΙΜ και συνιδρυτήs τns ΝΗΝ, Lee
-LΞΞ-.Τίπ. ήταν αο Τόκιο κατά τn διάρκεια εκείνου του σεισμού. κCι», λέει ο Κίm. «'Αρχισε να γι'νεται μια σχέσn λιγότερο φιλική».
Κάποια συγμή ο Κίm Θα έρθει αντιμέτωποs με τn We Chαt
.-.< =+5εδροs είχε αφιερώσει πολύ χρόνο προσπαθώνταs να
και τn Lίne στnν ΚΙ'να και τnν Ιαπωνι`ο. «Τα τελευταία δύο χρό-
τ_..-ε έ`-Cιν ιαπωνικό βρcιχίονα που Θα περιελόμβανε μια μnχα-
-_ _-.τιατnσnS και ένα ροrtαι, καθώs n ανόπτυξn τns ΝΗΝ στο νια hμασταν εξοιρετικά ανταγωνιστικοί στο μάρκετινΥκ [στn Νο-
-= Ξ _ τεριι:ό είχε μείνει στάσιμn. Ο Lee είχε μια απογευματινή τn- τιοανατολική Ασία] », λέει, χα.ι.δεύονταs το μούσι του. «Αλλά
ιΞ-=._..ιή διάσκεψn με τα στελέχn του στn Σεούλ, όταν χτύπnσε έχουμε διαπιστώσει ότι το πλεονέκτnμα του πρωτοπόρου προ-
σφέρει ένα προβάδισμcι που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, έτσι
~ ==.-iέ..αδοs. Γέλασαν όλοι βλέποντάs τον να βουτά κάτω από το
„Γ_.Ξι=t-.'οτου,καθώsδενγνώριζανγιατnντραγωδίαπουθαακο- πολλοί messengers καταργούν σhμερα τιS δρόσειs μάρκετινγκ...
π: ι.τΞ`:ιτjσε στnν ΙαrΙωνία.
Το ερώmμα σhμερα είναι ποιοs Θα είναι αυτόs που Θα βρει πρώ-
Ξ -_έΈ. που ορνhΘnκε να δώσει συνέντευξn για το παρόν όρ- τοS τn νέα στρατnγικh». Ρωτώ τον Κίm, έναν ενθουσιώδn gαmer
που παίζει «DίαbΙΟ ΙΙΙ» με τn γυναίκα κCιι τα παιδιά του στον
+i[ Ξ.Έιε}.ε να ξεκινήσει μια εφαρμοή συνομιλίαs στον απόn-
L: =.`: καταοτροφώs. «Εκείνn τnν εποχh πολλοί άνθρωποι σκέ- ελεύθερο χρόνο του, Cιν αυτόs Θα είναι n Dαυm Κακαο. «Είναι
ένα δύσκολο παιχνίδι», λέει χαμογελώπαs.
μ :r.τLι-ότι Θα έπρεπε να έχουμε μια υπnρεσία τύπου Κακαο

ιΟ ΟΚτΩΒΡΙΟγ 2oΙ5 FORΒΕs 14Ι


Ο1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΜΟΗΕD ΑLΤRΑD
ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΜΟΗΕD ΑLΤRΑD

π ΜΟhed ΑΙtrαd δεν ξέρει πόσων χρό-


νων είναι. Δεν υπάρχει λnξιαρχικh πρόξn που να αναφέρει
τnν nμέρα που γεννήθnκε από μια φυλή Βεδουίνων στnν έρn-
μοτnsΣυρίαs.Γιαναμπορούνναγιορτάζουνταγενέθλιάτου,
ταπαιδιότουδιάλεξανμιατυχαίαnμερομnνι'α,τnν9nΜαρτίου.
Όσο για το έτοs γέwnσnS, ήταν αναγκασμένοs να επιλέξει ένα
όταν κατέφθασε στο Μοuελιέ τns Γάλλι`αs, πριν από 46 χρό-
νια, για να αρχι'σει μια νέα ζωή -το Ι 948 φάmκε καλή επιλοή.
ΟΑΙtrαdτότεδενμιλούσεγαλλικάκαιζούσεμεέναμόνοπιότο
φατ τnν nμέρα. Δεν γνώριζε κανέναν.
Σhμερα, αν παs στο Μονπελιέ, είναι δύσκολο να μn συνα-
ντήσειs κόπου το όνομά του. Θα το δειs, κατ' αρχάs, Ήραμμένο
σε όλουs τουs τοίχουs του κεντρικού Υnπέδου ράγκμπι τnS πό-
λns, που πρόσφατα πήρε το όνομά του και τns ομώνυμnS ετcιι-
ρείαs του. Από το Θεωρείο του ιδιοκτήτn, ο ΑΙtrαd, φορώπαs
ένα μπλε πολτό που κάνει ωραία αντίθεσn με τα γκριζαρισμέ-
να σγουρά μαλλιά του, ατενι'ζει τα καθίσματα από κάτω,τα οποία
συχνά φιλοξενούν έωs και Ι5.000 Θεατέs. «Είναι παράξενο»,
λέει χαμnλόφωνα. «Συνήθωs οι άνθρωποι δίνουν τα ονόματά
τουs σε πράγματα μόνο όταν έχουν αποβιώσει».
Το 200 Ι το δnμόσιο καθήκον χτύπnσε τnν πόρτα του. Ο δή-
μαρχοs του Μονπελιέ έκανε έκκλnσn προs τουs πλουσιότερουs
τωνπολιτών,ώτώνταsτουsναδιασφαλι'σουντnνεπιβίωσnτns περιουσία του κάτι σαν φωτεινό φάρο σε μια χώρα που ακόμn
οικονομικά δοκιμαζόμενnS Ηerαυιt Rυgby και, έτσι ο ΑΙtrαd,
λέει<ύeSυίsChαrΙίe».ΣτοναπόnχοτnSσφαγήsτουΠαρισιού,n
πουδενείχεβρεθείποτέτουσεαγώνα,απάντnσεστοκάλεσμα
rάλλίαέρχεταιαντιμέτωπnμεορισμέναυπαρξιακάερωτήματα:
και αγόρασε τnν ομάδα. Τώρα, ο νέοs ιδιοκτήτns πnγαίνει σε
ΠΟιοsΘεωρείταιΓάλλοsκαιπώsαυτήnισ[ορικήχώραμπορεί
κάθε τns παιχνι'δι, ενώ στο rιέτο του σακακιού του Cιναδεικνύεται
να εντόξει στουs κόλπουs τns τον σnμαντικά μεγάλο (και κατά
περάφανα n κόκκινn καρφίτσα, σύμβολο τns Λεγεώναs τns Τι-
βάσn φτωχό) αραβικό πλnΘυσμό τnS;
μhS, που έλαβε το 2005. ' Ο ΑΙtrαd προσφέρει μια πορεία προs τα εμπρόs.Όταν έφτασε
Ο jΜtrαd είναι n γαλλική εκδοχh των ιστοριών του Ηοrαtίο στnmλλΙ'α,τnνεποχήπουοπόλεμοsτnSΑλγερίαsγιαανεξαρ-
ΑΙger.`Εχοπαsέναεξαιρετικάταπεινόξεκίνnμα,κατάφερενα
τnσίαάτανακόμnνωπόsστnμνhιmτωννέωνσυμπατριωτών
πίσει τον όμιλο ΑΙtrαd, έναν από τουs κορυφαίουs κατασκευα- του,είχεακούσεινατονχαρακτnρίζουνμεπολλάαπιαραβι-
στέ§ ικριωμάτων tπον κόσμο, με έσοδα άνω των $ Ι δισ. Οι σκα- κά επίθετα. Κατάφερε, όμωs, να μάθει γαλλικά τόσο καλά, ώcπε
λωσι`έsείναιέναπρο.ι.όναπλήsτεχνολογίαs,πουέλκειτnνκα- να γι'νει έναs καταξιωμένοs μυθιστοριογράφοs.Έπειτα δnμιούρ-
ταγωγh του από τnν αρχαία ΑΙ.γυιπο. Αλλά ο ΑΙtrαd ανtλεί από
γnσε μια διεθ`ή eταιρεία μέσα σε μια χώρα που Υνωρίζει ότι n
αυτό περιθώρια κέρδουs που, σύμφωνα με τιs εκτιμhσειs του ασθμαίνουσαοικονομίατnsχρειάζεταιέναεπιχειρnματικόάλμα
«Fοrbes», πλnσιόζουν το 6Ο/ο, ποσοστό στο οποίο συμβάλλουν -μια επιχείρnσn που, παρεμπιπτόπωs, κατέχει καίριο ρόλο Cπn
και οι πωλήσειs ποικίλων συναφών αγαθών, από μπετονιέρεs διατήρnσn τnS γαλλικήs αρχιτεκτονικhS, κάτι τόσο κοπά στnν
έωs καροτσάκια οικοδομάs, αλλά και n επιθετική του επεκτατι-
εθνική ψυχή όσο n μπαγκέτα και το Μπορντό. Ο ΑΙtrαd έχει να
κότnτα μέσω εξαγορών.Έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα στα- ταξιδέψειστnΣυρίααπότοΙ972,ότανεπισκέφθnκετοναποξε-
Θεράs αύξnσnS εσόδων Και κερδών, ο ΑΙtrαd είδε τιs πωλάσειs νωμένο πατέρα του. «Γρήγορα κατάλαβα ότι δεν μπορώ να γυ-
του να διπλασιάζονται τnν τελευταία πενταετία, ανεβάζοπαs τnν
ρίσω πίσω», Θύμάται. «Σε τι; Το εισιτhριό μου ήταν μίας κατεύ-
αξία του μεριδίου του (80% τnS εταιρείαs) σε σχεδόν $ Ι δισ. - Θυνσns».
και εξασφcιλΙ'ζοπάs του, έτσι, μια Θέσn μεταξύ των νέων μελών «Αν διαβάσετε άρθρα για μένα, πάπο αναφέρουν: "Γ6λλοs
Τns λΙ'σταs «F0rbes».
συριακάs καταγωγήs"». Κόνει παύσn. «Γιατί πρέπει να το λένε
Οι σκαλωσιέs ΑΙtrαd «κοσμούν» Οικοδομέs και βιομnχανικά αυτό;».
εργοτάξια σε περισσότερεs από 100 χώρεs, συμπεριλαμβανο-
μένων των Ηνωμένων Πολιτeιών. Αλλά n πλειονότnτα των πε- ΟΑLmΑDΣΠΑΙ\mΜΙΛΑΠΑΤΟΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟγ
λατών του ομfλου ΑΙtrαd βρίσκεται στnν Ευρώπn, κυρίωs στn και είναι εύκολο να καταλάβει κανει'S Υιατί.Όταν ήταν περίπου
rάλλία. Κάτι που κάνει αυτόν και τnν άνω του δισεκατομμυρίου
τεσσάρων, n έφnβn μnτέρα του αρρώστnσε κCιι πέθανε. Ο πατέ-

44 | FΟRΒΕs ΙΟΟΚ'rΩΒΡΙΟγ2Οι5
ΤΟ 1969 ο ΑΙtrαd έφτασε στο Μονπελιέ, μια πόλn κοντά αn
Μεσόγειο, που βρίσκεται στο μέσον τnS απόστασnS μεταξύ των
συνόρωνμετnνΙσπανι'ακαιτnνΙταλι'α.Πέρασεμερικούsμήνεs
μαθαίνοπαs γαλλικό, αλλά, όταν ξεκίνnσε τιS σπουδέs του στn
φυσικήκαισταμαθnματικάστοΠονεπιαhμιοτουΜονπελιέ,
μπορούσενακαταλάβειμόνοτοέναδέκατοαπότιSδιαλέξειs
των καθnΥnτών. Μέχρι τn στιγμή που ο ΑΙtrαd μετακόμισε στο
Παρίσι,στιsαρχέsτnsδεκαετίαsτου'70,γιανοπόρειτοδιδα-
κτορικό του στnν επιστήμn των υπολογιαών, είχε μάθει όmαι-
στατnγλώσσαώστεναγνωρίσεικcιινοπαπρευτείμιαΙ1™ίδα
συμφοιτήτριά του. Παρόλλnλα με τιs σπουδέs, εργαζόταν ωs μn-
χανικόs σε εταιρείεs τεχνολογι'αs, κατcιφέρνονταs, έτσι, να πάρει
και τn γαλλική υπnκοότnτα.
Αργότεραπέρασετέσσεραχρόνιαστο`ΑμπουΝτόμπι,όπου
εργάστnκε για τn δnμόσια εται-
«ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ρεία πετρελαίου. Με χαμnλή
ΑΡΘΡΑΙΊΑ φορολογι`α και χωρίs πολλά
ΜΕΝΑ, ΠΑΝΤΑ πράγματα να κάνει, κατάφερε
ΑΝΑΦΕΡΟ™:
"ΓΑΛΑΟΣ
να αποταμιεύσει αρκετέs εκατο-
ντόδεs χιλιάδεs δολόρια έωs τn
ΣΥΡΙΑmΣ στιΥμή που n σύμβασh του έλn-
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ"». ξε, το 1984. Μετά τnν επιαρο-
ΚΑΝΕΙ ΠΑΥΣΗ. φh στο Παρίσι, Ο ίδιοs κcιι τρειs
«ΙΊΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ φίλοι ίδρυσαν και γρhγορα
πούλnσcιν μια εταιρεία stαrtυρ
ΝΑΤΟΑΕΝΕ που κατασκεύαζε φορnτούs
ΑγΓΟ;» υπολοΥιστέs. Ο ΑΙtrαd έβγαλε
από αυτό σχεδόν $600.000, τα
οποία δεν hξερε τι να κάνει.
Τον Αύγουcπο του 1985, ενώ ο ΑΙtrαd βρισκόταν σε διακοπέs
jας του, έναs ισχυρόs nΥέ[nS τnS φυλήs που τnν είχε βιάσει, τον
-ποκώρυξε.ΚαιομοναδικόsαδέλφόsτουΑΙtrαd,οοποίοsζού-
σtn FΙοrensαc, τnν ιδιαίτερn πατρίδα τnS συζύγου του αn νότια
Ιlm`ο,έναsγείτοναsρώτnσεανΘατονενδιέφερενααγοράσει
]εμετονπατέρατουs,έχασετnζωήτουαπότιsκακουχίεs.Τον
ένα εργοστάσιο κατασκευήs ικριωμάτων που έκλεινε. Η εταιρεία
`ταρό Μοhed μεγάλωσε n γιαγιά του σε μια σκnνή που μετακι-
ι.-ούντανμαζ'μετnφυλή,ακολουθώνταsτιsβροχέsπουδnμι- Μefrαn, που απαcκολούσε τότε 200 άτομα, έχcινε αρκετέs εκατο-
ντάδεs χιλιόδεs δολάρια κάθε χρόνο και το χρέοs προς τιS τράπε-
jυρΥούσανοάσειsμεβοσκοτόπιαγιατιSκατσίκεs,ταπρόβατα
ξcυτιsκαμήλεsτουs.ΗγιαγιάτουΑΙtrαdδεντονάφnσεναπάει ζεsσωρευόταν.ΑνκαιδενγνώριζετίποτααπότnναΥορό,ούτε
καντιSβασικέsλογιστικέsαρχέsήακόμακαιτnγαλλικήλέξn
ιοαολείο,λέγονταsπωsοιβοσκοίδενχρειάζοντανβιβλι'α.
Παρ' όλα αυτό εκείνοs πήΥοινε κρυφά, φεύΥονταs το πρωί πριν για τn «σκαλωσιό», ο ΑΙtrαd αποφόσισε να αΥορόσει τnν εται-
Ειείνn ξυπνήσει και διανύονταs με γυμνά πόδια μία ώρα από- ρείαμετονRίchαrdΑΙcοCΚ,ένcινΒρετανόφίλοαπότο`Αμπου
Ντάμπι, που είχε συνέταιρο και στnν άλλn εταιρεία. Με αντίτι-
_ττCισn μέσα από τουs αμμόλοφουs. mCπευε ότι n μόρφωσn που
πCιιρνεάξιζεγιαναυπομείνειτnνορήτnS,γιαναμnναναφέ- μοέναγαλλικόφρόγκο,ανέλαβανέναβουνόαπόχρέnκαιυπο-
χρεώσειs,μετονΑΙtrαdνακατέχειτο90Ο/ο.
.mυμετιSσυνεχείsκορο.ι.δίεsτωνσυμμαθnτών.Ήτονέναsαπό- tΉταν Φτnμα διαίσθnσnS», λέει ο ΑΙtrαd. «Είδα ότι το προ.ι.όν
j.fnτοS, ακόμα και για τα δεδομένα των Βεδουίνων.
hταν πολύ χρήσιμο, δεδομένου ότι οι σκαλωσιέs είναι απαραίτn-
Ήταν ένα ένστικτο», λέει ο ΑΙtrαd. <Ήξερα ότι ήμουν καταδι-
τεs σε κόθε τομέα: οικοδομέs, διυλιστήρια, αεροδρόμια».
Ξασμένοsκαιnμόνnμουευκαιρίαήταντοσχολείο».
`Οταν hταν επτά, ο ποτέραs του ΑΙtrαd επανεμφανι'στnκε κCιι Αμέσωs περιέκοψε τα κόστn και εισήγαΥε ένα πρόγραμμα
αμοιβώνπουβασιζότανσεκι'νnτρα.ΤιSμεθόδουsτουοιΓάλλοι
:ι:.υ αΥόρασε ένα ποδήλατο, που ήταν σπάνιοs Θnσαυρόs στnν
εργάτεsτιSυποδέχτnκανΘετικό,αφούέβλεπαντοαφεντικόνα
Ερnμο.Σεμιαπρώτnεπιχειρnματικήτουπρωτοβουλία,νοίκιαζε
παίρνεισοβαρόρίσκο.«ΤΟυsείπαότιέβαζαεκείόλαταχρhμα-
: ] ποδήλατο σε άλλα πcιιδιά και χρnσιμοποιούσε τα χρήματα για
-.-α αγοράζει πρόγματα για το σχολείο. τα που είχα κερδίσει οε πέντε χρόνιcι. Σκέφτnκαν: `.Αρα, πιCπεύ-
ει σε εμάs"».
.ύ'γαχρόνιααργότεραπήγεναζήσειμεένανάλλοσυγγενh
Μέσα σε έναν χρόνο n εταιρεία πέτυχε ένα μικρό κέρδοs, ενώ
Ξ,]`τό στnν πόλn Rαqqα, σήιιερα έδρα του λεγόμενου Ισλαμι-
άνοιξε Θυγατρικέs στnν Ισπανία και τnν Ιταλι'α.
Ξι]ύ Κρότουs. Πήρε το απολυτhριό του, βγαίνοwαs πρώτοs στnν
«ΔενμιλούσεποτέγιατιSφιλοδοξίεsτου»,ΘυιιόταιοΑΙcoCΚ.
=εριοχήκαικερδίζοπαsμιαυποτροφίααπότnνκυβέρνnσnτns
«Ο στόχοs ήταν απλώs να μεγαλώσουμε».
Σ'jρίαs Υια σπουδέs στn Γm'α.
`Αενείχακανέναιδιαίτεροόνειροεκείνnτnνεποχh»,λέει. Ο στόχοs Cιυτόs γρήγορcι συνάντnσε εμπόδια. Ο ΑΙtrαd απο-
• \Ιόνο τn φιλοδοξία να μn δεχτώ τn μοίρα μοιΜ φόσισεναδιαφοροποιnΘείαγοράζοντοsμιαγαλλικήεταιρεία

ιο ΟΚτΩΒΡιΟγ 2ΟΙ5 FΟFΒΕs I 45


Ο1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΜΟΗΕD ΑLΤRΑD

που έφτιαχνε χειρουργικά γόντια. «Πολύ γρhγορα κατάλαβα ότι (γραμμένο σε γαλλικά και αγγλικά), το οποίο σε κόποια σnμεία
είχα κάνει λάθοs», λέει. t{Ενα από τα δυνατά μαs σnμεfα είναι ότι μοιάζει με μανιφέστο. Αλλά δουλεύει. Οι Θυγοτρικέs, που σήμε-
επικεντρωνόμαστε στις βασικέs μαs δραστnριότnτεs». Πούλnσε ρα ανέρχον[αι σε 92 συνολικά, λειτουργούν ωs ευέλικτεs ανε-
τnν εταιρεία, επεκτεινόμενοs παράλλnλα σε νέα προ.ι.όντα, όπωs ξάρτnτεs επιχειρήσειs, καθεμία με τον δικό τns παλμό στnν τοπι-
μπετονιέρεs, οικοδομικά εργαλεία και άλλα, που προσέλκυαν κh αγορά, ενώ ταυτόχρονα επωφελούπαι τnS ρευστότnταs, των
τουs ίδιουs πελάτεs με τιs σκαλωσιέs. Κατά τn διάρκεια τnS ύφε- προ.ι.όντων και τns εξοικονόμnσns κόσtουs μιαs πολυεθ`πκhs.
σnS στιs αρχέs τnS δεκαετίαs του Ι 990, n νεοσύστcιτn εταιρεία ΩS αφεντικό, ο ΑΙtrαd παίρνει τn διαφόνεια πολύ σοβαρά.
έχασε το ένα τέταρτο των εσόδων τnS σε έξι μήνεs. «Αυτό που Δύο από τουs τοίχουs στο γραφείο τοιι είνcιι γυάλινοι από το δά-
τnν έσωσε», λέει ο ΑΙtrαd, «hτCιν ότι είχαμε δει τnν ύφεσn να έρ- πεδο έωs το ταβόνι, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να
χεται ένο εξάμnνο νωρίτερα κcιι είχαμε περικόψει το 30Ο/Ο του ερ- τον βλέπουν όταν είναι στn δουλειά τουs. Το φωs του ήλιου λού-
γατικού δυναμικού». ζέι τουs κοραλι` τοίχουs και το ευρύ δάπεδο που είναι καλυμμέ-
Αναδυόμενοs από τnν κρίσn, ο ΑΙtrαd διαπίστωσε ότι οι τρά- νο με πλακάκια. Η καρέκλα του γροφείου του μοιάζει με Θρόνο,
πεζεs δεν Θα hταν διατεθειμένεs να δανείσουν κεφόλαια σε έναν με το μαύρο δέρμα και το περίτεχνα χρυσά τελειώματα.Έναs βα-
επιχειρnματία συριακήs καταγωήs χωρίs εμπειρία στον κλά- ρύs πολυέλαιοs κρέμεται από το ταβάνι. Το γραφείο του πλαισι-
δο, ανεξάρτnτα Cιπό το τι έλεγαν οι ισολογισμοί του.Έτσι, ο ίδιοs ώνουν πολλέs κορνι'ζεs με φωτογραφίεs των πέντε παιδιών του
έπρεπε να αναπτυχθεί με τον ίδιο τρόπο που είχε ξεκινhσει - και τnS επί Ι 3 χρόνια rάλλοβρετανι'δαs συντρόφου του.
εξαγοράζονταs μικρότερουs ανταγωuCπέs, που βρίσκοπαν σε Η μόνn ένδειξn από το παρελθόν του είναι ένα βιβλ1`ο κορνι-
κίνδυνο, αντί χαμnλών τιμnμάτων και απομυζώπαs στn συνέ- ζαρισμένο στον τοίχο. Είναι ένα μυθιστόρnμα που έγραψε με τον
χεια σιγά-σιγά τα καλύτερά τουs στοιχεία. «Είχα παλέψει πολύ τίtλο «Βαdαwί» («Βεδουίνοs»), που δnμοσιεύτnκε το 1994 και
εκείνο το διάστnμα», λέει, «και είχα σποταλήσει πολύ χρόνο για- επανεκδόθnκε αναθεωρnμένο το 2002. «Σε μεγάλο βοθμό, εί-
τί δεν με εL]π]στεύονταν». ναι αλήθεια όσα γράφω», λέε] ο ΑΙtrαd. Το «Βαdαwί» είναι λιγό-
Ένα σnμείο καμπhs ήταν το 2003. Μέχρι τότε n εταιρεία είχε τερο μια ωδή στnν επιτυχία κά-
αποΗήσει μια σταθερh βάσn, με 2 Ι Θυγατρικέs και κέρδn $ 130 «ΜΕΡΙΚΟΙ ποιου που από κουρελhs έyινε
εκατομμύρια.Έκανε τότε τn μεγολύτερn εξαγορά τnS, προσαρ- ιΝΘΡΩΠΟΙ πλούσιοs και περισσότερο μια
τώπαs τn μεγάλn γερμαιηκh απαγωνι'στρια ΡΙettαc. Η εξαγο-
κΑΝΟ™ ιαορία για τον πόνο τού να εί-
ρά έδωσε στον όμιλο ΑΙtrαd Θέα σε όλn τnν hπειρο, τοποΘετώ-
ιπαs τον σε Cινταγωνιστιιώ Θέσn για τnν ανάλnΨn βιομnχανικών
Ι™ΝΑΣΤΙΚΗ, σαι παγιδευμένοs ανάμεσα σε
δύο κόσμουs. Γρόφει συχνά
έργων, ενώ τον κατέστnσε πιο επιθετικό σε προσφορέs υψnλότε-
ΕΡΩΤΑΤΗ
πριν ξnμερώσει, όταν δεν μπο-
ρου περιθωρίου κέρδουs, όπωs είναι n χρnματοδοτικά μίσθωσn
ΠΙΝΟ™ ΕΝΑ ρεί να κοιμnΘεί. «Μερικέs φο-
και οι υπnρεσίεs εγκατάστcισnS. Η ενοποίnσn σε όλn τnν Ευρώ- ΠΟΤΟ. ΕΓΩ ΕΧΩ
πn ακολούθnσε, με τον ΑΙtrαd να κάνει κατά μέσο όρο τρειs εξα- ΑΝΑΙΊΉ ΝΑ ρέs n ζωή είναι δύσκολn», λέει
ο ΑΙtrαd. «Μερικοί άνθρωποι
γορέs τον χρόνο. Καθεμία από αυτέs, ισχυρίζεται, κατέλnξε να ΙΊ,ΑΨΩ» κάνουν γυμνααική, έρωτα h
είναι κερδοφόρα. πίνουν ένα ποτό. Εγώ έχω ανό-
γιm να γράψω».
Η ΕΔΙΆ ΤΟγ ΟΜΙΛΟγ ΑΙLΊRΑD βρίσκεται σε ένα στενό «Είναι ένα πραγματικό κομμάτι τnS λογοτεχνι`αs», λέει ο
δρομάκι μιαs άσυχns γειτονιόs του Μονπελιέ. Τα Υραφεία βρί- Frαncοίse ΝySsen, διευθυντhS του Αctes Sυd, του εκδοτικού οί-
σκονται σε μικρή απόστασn με τα πόδια από το παλαιό αρχο- κου με έδρα αnν ΑrΙes. «Είναι αρκετά έξυπνοs για να συνειδn-
ντικό του ΑΙtrαd. Διαθέτει τρειs πισίνεs, ενώ μία Ferrαrί και μία τοποιhσει ότι n ζωh είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που τnν κά-
Lαmbοrghίnί είναι παρκαρισμένεs n μία δίπλα στnν άλλn στnν νουν τα χρhματα και Cιρκετά μικρh Υια να γνωρίζουμε ότι n λογο-
αυλά. Το προσωπικό τns εταιρείαs μένει εκεί που κάποτε ήταν τεχνική επιτυχία δεν μπορεί να αγορασtεί».
το καταλύματα του υπnρετικού προσωπικού. Το γραφείο του Τα δύο επόμενα μυθιστορήματα του ΑΙtrαd, που είναι επί-
ΑΙtrαd κάποτε hταν ο στάβλοs του υποστατικού. σnS κορνιζαρισμένα δίπλα Cπο πρώτο, δεν είναι ακριβώs ό,τι Θο
Το βουκολικό σκnνικό φαίνεται εντελώs Cιταίριαστο με τnν αποκαλούσαμε «ελαφριά αναγνώσματα». Το ένα πραγματεύε-
έδρα μιαs επιχείρnσns με 1 εκατομμύριο πελάτεs και 7.000 ται το ερώτnμα αν υπάρχει ο Θεόs και το άλλο είναι για τnν αγό-
υπαλλήλουs. Μόνο 25 άνθρωποι εργάζονται εκεί, ενώ ο ΑΙtrαd πn. Τα τελευταίο τελειώνει με τnν ιστορία για τουs Εβραίουs και
δεν έχει καν βοnΘό. Λέει ότι n εταιρεία οφείλει μεΥάλο μέροs τουs Παλαιστίνιουs, ένα παραμύθι που είναι ακόμα περισσότε-
τnsεπιτυχίαsτnsσεάυτάτnναποκεντρωμένnδομή:μία«αερο- ρο φορτισμένο για τn Γάλλία, λόγω τnS νέαs έξαρσns του απισn-
δυναμικh» εταιρεία συμιιετοχών και nμιαυτόνομεs Θυγατρικέs. μιτισμού, ειδικά από μέλn τns αραβικήs κοινότnταs. Ο ΑΙtrαd, ο
`Οταν αγοράζει μια εταιρεία, Ο ΑΙtrαd επιβάλλει ένα βασικό σύ-
οποίοs μιλά σπάνια για τnν πίστn του και λέει ότι δεν ξέρει αν ο
νολο κανόνων, αφhνοπαs το μεγαλύτερο μέροs του προσωπι- ίδιοs Θεωρεί τον εαυτό του μουσουλμάνο, υπενθυμίζει ότι n εκ-
κού και τns κουλτούραs όθικτα. παίδευσn που δέχτnκε στο συριακό σχολείο τον δίδαξε ότι πρέ-
«Λατρεύω τnν ελευθερία και Θέλω οι άνθρωποι που εργά- πει να μισεί και να προσπαθεί να σκοτώσει τουs Εβραίουs. Είναι
ζονται για μένα νcι είναι ελεύθεροι», λέει. «Αφού κλείσουμε τn μια εμπειρία n οποία τον προβλnματίζει έ`πονα για χρόuα.
συμφωνι'α, καθέναs Θα τnν εφαρμόσει με τον δικό του τρόπο, «Αν πιστεύειs Cπο ασυμβίβαστο, αυτό είναι πραγματικά κα-
αλλά πάπα σε συντονισμό με τουs όλλουs». ταστροφικό. Σnμαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να Φσουν
Η αποστροφά του ΑΙtrαd προS τnν ιεραρχία εκφράζεται πε- μαζι'. Σnμαίνει πόλεμοs. Απλώs δεν είναι ανθρώπινο», λέει. «Αν
ρίτρανα στο έκτασns 605 σελι`δων κατααατικό τnS εταιρείαs Θέλειs να ζειs με ειρhνn, ξεκίνα τον διάλογο».

46 Ι FORΒΕs 10ΟΚ'ΓΩΒΡΙΟγ2Οι5
Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1ΟΥΧΟ1
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
<ΟΝΤΡΑΣΤΗ«ΒΟΥΤ1Α»τnsτιμήsτουπετρελαίουκαιτnνεξασθένnσnτουευρώ,nτάξnτωνπλουσιότερωντουπλανήτnαψήφnοετnν
ιαγκόσμιαοικονομικήαναταραχήκαιδιευρύνθnκεγιαακόμαμι'αχρονιά.ΣτnναναΖήτnσήμαsγιατο29οτεύχοsμετουsπλουσιότε-
ίjουsτουκόσμου,εντοπι'σαμετοναριθμό-ρεκόρτων1.826δισεκατομμυριούχωνμεσυνολικήκαθαρήαξία$7,05τρισ.,από$6,4τρισ.
εγανχρόνοπριν.Η«χρυσή»λίστακαλωσορι'zει290νέουsδισεκατομμυριούχουs,71εκτωνοποίωνπροέρχονταιαπότnνΚι'να.Οινέοι
5€ι'χνουνταδόντιατουs:συνολικά46άτομαδενέχουνπατήσειακόμnτα40.Καιμι'ααρνnτικήεπι'δοσn:nμέσnκαθαρήαξι'ατωνμελών
-nS λι'σταs διαμορφώθnκε στα $3,86 δισ., δnλαδή $60 εκατ. λιγότερα σε σχέσn με το 2014.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟ^Η
& ΑΦΡΙΚΗ

©
Λοιπή ΑΜΕΡΙΚΗ
και ΚΑΝΑΔΑΣ
πεΣρΙ::έιίΞ1 $204 δισ.

Δισ/ούχοι: Ι Ο6

πεΣρΙ::έιίΞ1 $55o δισ.

Δισ/ούχοι: 140

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑzΟΝΤΑΙ Ο1 ΧΑΡΤΕΣ


:ιι ι=.jιατιστοι' κύκλοι αντιστοιχούν στιs πόλειs κάθε
: _ςι=5 που συγκεντρώνουν τουs περισσότερουs δισε-
ψ_-=ι.Lυριούχουs,μετοναριθμότουsνααναγράφεται
ΘΘ®® Stαtυs πλούτου σε σχέση με το 20 Ι 4

=ι.=-Ξ.ίjs από κάτω.


Dανίd κοch ^
#6 ΔΙΑΦΟΡΑ Πηγή πλούτου
Συνολική περιουσ1α
Κατdταξη
ΠΑΝΩ ^ ΙωτΩγ ΑΜ[ΤΑΒ^ΗΤΟΣ > ΝΕΑΑΦΙΞΗ* ΕΠΙΣΤΡΟΦΗυ

ιο ΟΚΤΩΒρΙΟγ 20Ι5 FΟRΒΕS | 47


Ο1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΤΟγ ΠΜΝΗΤΗ

ΑΙΓγπτοΣ
ΑΕΠ: $282,3 Δ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 86 ΕΚΑΤ.
ΑγΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΕΠ: $Ι,4 ΤΡΙΣ.
ΔΙΣ/ΟΥΧΟ1: 8
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 2® [ΚΑΤ.
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Δ1Σ/Ογχοι: 27 (-2 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΙ4)
$23,5 Δ,Σ. ΣΥΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $69 Δ1Ι.

Π ΡΟ Ε^ΕγΣ Η ΚΟργΦΑιοι κ^ΑΔοι


π^ογτογ
Αιιόδημοι
Ί
#ΣΗ
< .::,'
jmΊnΙ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΑ

ΞΟΡΕΣΕΠιχΕιρΗΣΕΙΣ

Ναssef sαwίrίs τ γαsseen Μαns®υr ^


$ό,3 Δ1Σ. #225 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ $2,3 Δ1Σ. #81Ο Δ1ΑΦΟΡΑ
#Δ#Α#Λ:Α::::ΕΜ
Μοhαmed Μαnsουr ^ Μοhαmed ΑΙ Fαyed ^ Αγτ';ΑΞΗΑ;',Ξέ3γΣΡΑΓΞτοι #Ά&ο^ΓΙι:ΝΙΚΗ
$4 Δ1Σ. #418 Δ1ΑΦΟΡΑ $2 Δ1Σ. #949
^ΙΑΝ1ΚΗ, ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
Ναgυίb sαwίrίs ^
$3,1 Δ1Σ. #577 Οnsί sαwίrίs Υ
ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ $Ι,8 ΔΙΣ. #1.Ο54
γουsseΙ: Μαnsουr ^ ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ1ΕΣ

$2,9 Δ1Σ. #ό28 Δ1ΑΦΟΡΑ sαmίh sαwίrίs τ


$1,Ο5 Δ1Σ. #1.712
RΕΑL ΕSΤΑΤΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α

Απόξημ®ι <::' -

ΑΛΓΕΡΙΑ ο
ΑLGΙΕRs
ΑΕΠ: $Ι87,7 Δ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 37 ΕΚΑΤ.
Δ1Σ/Ογχοι: 1
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $3,1 ΔΙΣ.

Ιssαd Rebrαb & ®ικογέγεια τ Ο ΜΕΓΑ^ΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ


$3,1 ΔΙΣ. #577 ΤΡΟΦΙΜΑ
Gίnα Fίίnehαrt
Ο ΜΕΓΑ^ΟΣ Ι(ΕΡΔ1ΣΜΕΝΟΣ
Η μεγιστάναs ορυχεί-
ων είδε τnν περιουσι'α νίνeΚ Chαan Sehgαι

ΑΝΓΚΟΜ τnS να χάνει τn λάμψn


τns. οι τιμέs σιδnρομε-
ταλλεύματοs έχουν κά-
Το δικό του αστέρι λάμπει. Η
μετοχή τns κατασκευάστριαs
ανταλλακτικώναυτοκινήτων
ΑΕΠ: $I28,8 Δ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 22 ΕΚΑΤ.
Ο νει Βουτιά 47%. γπό μια ΜοtherSοn Sυmί syStemS -τnν
Δ1Σ/Ογχοι: 1
LυΑΝDΑ διαφορετική οπτική γω- οποι'α ξεκίνnσε με τον Μα
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
νία: τα χρήματα που έχα- το 1975-εκτοξεύτnκε 106%.
'ΩΘnσn στn μετοχή έχουν δώ-
$3,3 ΔΙΣ. σε Θα ισοδυναμούσαν
με τn δεύτερn μεγαλύτε- σει οι ενιοχυμένεs προοπτικέs
Ιsαbel dοs sαnΙοs Υ ανάπτυξnS και κερδοφορίαs
$®,3 ΔΙΣ. #534 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
ί,'/ ::ρΞελί;?υσι,α στhνΑυ- τns εταιρείαs στο εξωτερικό.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΙΔΗΣ[ΙΣ

Εdυαrdο ΕυrneΚίαn > Gregοrίο Ρerez CοmραnC


ΑΕΠ: $528,3 ΔΙΣ. $1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 Η δική του Ferrαrί 330 ΤRΙ/
ΠΛΗθγΣΜΟΣ: 42 ΕΚΑΤ.
ΔΙΣ/Ογχο1: 5
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ:
ΑΕΡΟΔΡΟΜ1Α, ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

Gregοrίο ρerez ®
ΒυΕΝΟs Α|RΕs
LΜ, που το 1962 ήρθε πρώτn
στον αγώνα αντοχήs 24
cοmραnc ^ Ηουrs του Le ΜαnS, Θεωρείται
$,,,2 Δ,Σ.
$1,55 Δ1Σ. #1.226 ΠΕΤΡΕΜ1Ο & n πιο πολύτιμn Ferrαrί
ΦγΣΙΚΟ ΑΕΡ1Ο
στον κόσμο, αφού ειδικοί
Μοrία |nes de LαfυenΙe δnμοπρασιών εκτιμούν ότι,
Lαcrοze & οικογέγεια ^ αν έμπαινε για πώλnσn, Θα
cαrlοs & ΑΙeίαndrο $1,3 ΔΙΣ. #1.415 ΤΣ1ΜΕΝΤΟ
μπορούσε να συντρίψει το
Βυ[gherΟnί Τ ΑlberΙο Rοemmers Τ τίμnμα-ρεκόρ των $38 εκατ.
$5,3 Δ1Σ. #283 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & $1,1 ΔΙΣ. #1.638 που δόθnκε πέρυσι για μια Ferrαrί GΤΟ Βerlίnettα.
ΦΥΣ1ΚΟ ΑΕΡ1Ο ΦΑΡΜΑΚΕγτ1 ΚΑ Ε 1ΔΗ

48 | FΟRΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒΡΙΟγ20Ι5
`` ΕΑ ΑΦΙΞΗ ;Γ,'".L.' eίnα RίnehαrΙ ,
$12,3 ΔΙΣ. #94 ΟΡγχΕΙΑ
ΑγΣΤΡΙΑ Από2ημ®' {:} -

JaCκ CΟWίn Ηαrry Τrίgυbοff ^ ΑΕΠ: $43ό,2 ΔΙΣ.

: Cοwίn εκμεταλ- $5,4 Δ1Σ. #277 ΑΚ1ΝΗΤΑ Π^ΗθγΣΜΟΣ: 9 ΈΚΑΤ.


Δ1Σ/ΟΥΧΟΙ: 7 (-3 ΣΕ Σ:ΧΕΣ:Η JνιΕ ΤΟ 2ΟΊ4)
®
•Ξύτnκε Τnν όρεξn Jαmes ραcκer Τ νιΕΝΝΑ
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $29,ό Δ1Σ. 3
-jν Αυστραλών για
:Jjηers. Ξεκι'νnσε με
-J franChίse ΤnS αλυ-
$5,2 ΔΙΣ. #291 ΚΑΖ1ΝΟ

Frαnκ Lοwy ^ ο
ι:υscΙ ΑΜ SΕΕ Ο
$4,9 ΔΙΣ. #3Τ8

-
ΗS Βυrger κίng ΕΜΠΟΡ1ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ cRΑz
α]ι το μετονόμασε σε Dίetrίch Μαteschίιz ^
JΙ®ΒΈΕΉ ©e8gο@e!©| ^
$ΊΟ,8 ΔΙΣ. #ΒΘ6 RΕD ΒυLL
ώngry JαcΚ's. Πλέ- $3,ό ΔΙΣ. #48ι
cw, διαθέτει 380 κα- ΕΜΠΟΡ1ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Jοhαnh Grαf Τ'
$6,6 Δ1Σ. #2Ο8 ΤγχΕΡΑ
-ήματα οτn χώρα. ΑFtΘh®my ρΒ,®Ξf. ^
ΠΑΙΧΝ1Δ1Α
0 rΨnν ασφαλι- $3,ό Δ1Σ. #48ι
στfιS ξεκι'νnσε με ένα ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ καrΙ wlαscheκ '
$4,2 Δ1Σ. #393 ^ΙΑΝ1ΚΗ
ιι5γο κατάστnμα ΚFC κerr ΝeίIsοn ^
Ό 1 969. $3,2 Δ1Σ. #S57 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ Ηeίdί Ηοrlen τ
$2,7 Δ1Σ. #69Ο Λ1ΑΝ1ΚΗ
ΒaίndseΞW F®χ ^
$2,8 Δ1Σ. #663 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗeΙmυ' sοhmen Τ'
$2,1 ΔΙΣ. #894 ΝΑΥΤ1^1Α
νίγeΚ chααnd sehgαι ^
$2,8 ΔΙΣ. #ό63 wοIfgαng Leί,ner Υ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ1ΚΑ ΑγτοκιΝΗΤΩΝ $Ί,6 ΔΙΣ. #Ί.Ί9Ο ΜΗΧΑΝ1ΚΗ

Αndrew Fοrres, Τ' ReίnΟId Οeίger ^


sυRFΕRs ΡΑRΑΙ)]sΕ $2,2 Δ1Σ. #847 ΟΡγχΕ1Α $1,55 Δ1Σ. #1.226
ΠΡΟΙ`ΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Εί©mea ®emίmeΙ®D, >

$2 ΔΙΣ. #949 ΣΥΣΚΕΥΑΣ1Α

ΞDeινi6Ε Η®ίms ψ
ΑΠΟ ΤΑ Α^ΩΝΙΑ ΣΤΑ ΣΑ^ΟΝΙΑ
$2 Δ1Σ. #o49
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΑ JΟhann Graf
Μίchαel Ηίnιze ^ Όταν ήταν νέοs, ο Grαf δεν έδειχνε να έχει πολ-
$1,9 Δ1Σ. #Τ.ΟΟ6 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ λέs πιΘανότnτεs να πετύχει. Μεγάλωνε με τουs παππούδεs του σε ένα
Βil©Ι@δs® wΘΞί§16ΈΖ τ δυάρι χωρίs παροχή νερού. Ξεκίνnσε να εργάzεται ωs βοnΘόs σε κρε-
$1,9 Δ1Σ. #`1.ΟΟό ΣγΣΚΕγΑΣΙΑ οπωλει'ο και n τύχn τού χτύπnσε τnν πόρτα όταν άρχισε να εισάγει φλι-
s'αnΙey ρerrοn Υ περάκιατο1974.Ίδρυσετnνεταιρει'ατου,Νονοmαtίc,έξιχρόνιααργό-
$1,5 ΔΙΣ. #1.250 ΤεραΚαιγρήγορα«μυρίστnκε»τιSεμπορικέsδυνατότnτεsτουnλεκτρο-
ΑΚ1ΝΗΤΑ, ^1ΑΝΙΚΗ νικού τzόγου. Σήμερα πραγματοποιεί εξαγωγέs σε 8Ο χώρεs.
Gerry Ηαrνey ^
$1,3 ΔΙΣ. #1.415 ^ΙΑΝ1ΚΗ

Len Αίhswοr'h Υ
$1,2 ΔΙΣ. #1.533
ΕΞΟΠ^1ΣΜΟΣ ΚΑΖ1ΝΟ ΒΕΛΓΙΟ
ΜG!υΕιίee ΑΒί.@Βρ *
ΑΕΠ: $533,8 Δ1Σ.
$Ι,2 ΔΙΣ. #1.533 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

ΑIαn Rydge ^
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 1Ι ΈΚΑΤ.
ΔΙΣ/Ογχοι: 3 Ο
$1,2 Δ1Σ. #1.533 ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣ1Α: $8,2 ΔΙΣ. cΗΑRΙΕRΟI
ΨγχΑΓΩΓΙΑ

Jαcκ cΟwίn * ΑIber, Frere >


$Ι,Ι5 ΔΙΣ. .#.Έ.6®5 ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΑ $4,9 Δ1Σ. #3Ί s ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ Αhό:ημοι ι:Ξ:ι -
RΟber' ΕΙΙ ^ Ραιοκh chοdίeν ^
$1,15 ΔΙΣ. #1.6Ο5 ΑΚ1ΝΗΤΑ $2 ΔΙΣ. #949 ΟΡγχΕ1Α, ΜΕΤΑΛΛΑ

κerry Stοκes Υ
$Ί,Ί5 Δ1Σ. #Ί.6Ο5 ΜΜΕ,
ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
ΟΡγχΕ1Α

Μίκe cαnnοn-ΒrοοΚes ΜarC CΟυcκe


* «1στορική στιγμή». Με αυτήν τn
$1,1 ΔΙΣ. #Θ.638
φράσn ο CουcΚe περιέγραψε
ΕΠΙΧΕ1ΡΗΜΑΤΙΚΟ ^ΟΓΙΣΜ1ΚΟ
στο ΤWίtter τnν αξίαs $3,1 δισ.
scο,, Fαrqυhαr * πώλnσn του φαρμακευτικού
$1,I Δ1Σ. #.1.63s ^ΟΓ1ΣΜΙΚΟ «οδοστρωτήρα» Οmegα Ρhαrmα
Lαng wαlκer Υ στnν αμερικανική Ρerrίgο. «Ει'μαι
$1,1 Δ1Σ. #1.638 ΑΚΙΝΗΤΑ υπερήφανοs και ευτυχισμένοs».
Ηυαng Βίn9wen Η χαρό του ήταν δικαιολογnμέ-
& οικ®Υένεια τ νn: ει'χε στnν κατοχή του το 44%
$1 Δ1Σ. #1.74Ί ΕΚΤΥΠΩΣΕ1Σ τns Οmegα. Ο cουcΚe είναι πο-
s©n©m®m Β.©w ' λυπράγμων -έναs λάτρns τns
$Ί Δ1Σ. #Ί.74Ί Λ1ΑΝΙΚΗ ποδnλασίαs και νικnτήs του Βελ-
γικού «Μαster chef».

ιο ΟΚτΩΒΡΙΟγ 2Ο15 FΟRΒΕs Ι 49


Ο1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟγχοι ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΒFΝΕΖΟΏΈΜ
ΑΕΠ: $518,® ΔΙΣ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 31 Ειωτ.
ΒΙΆΖΙΛΙΑ
Δ1Σ/Ογχοι: 3 ΑΕΠ: $2,2 ΤΡΙΣ.
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: $9,6 ΔΙΣ. Αnό:ημοι .` L_ Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 2Ο2 ΕΚΑΤ.
ΔΙΣ/ΟΥΧΟΙ: 54 (-Ι1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΙ4)
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣ1Α: $181,1 Δ1Σ.

ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑ™ Ι~
χΤρΤ=αD,κοr™Γ#
ΞΞΓLΜΑ&ποτΑ-
ΔΞΕΜ5ΞιχΕιρΗΣΕΈ
®υs,ανο cίsher®s &
Ι'`'`ΛΗ|ΙΞ'ιι=t)I\J©w™`ΙΣ>=,,Ρ\ΙΤ\J
i5ΞΞΞΞ5κΗ
οικ®γέγεια τ
$3,6 ΔΙΣ. +ί;t.48Έ ΜΜΕ
ΙζάΆ((Α\"ΞmΣΕέζ`\ιrι``υ

Ι{^ΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΞΚΑJΜΗΧΑΝικΗ
_J
Jυαn cαrΙ®s Εscο|eΙ ^ ΑγτοΔΗΜιογρrΗτοι 7FΕίΖ
$®,3 ΔΙΣ. #-534 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ

L®renzο Μendοzα &


οικογένεια γ
$2,7 ΔΙΣ. #ό9Θ ΠΟΤΑ

ΈΙΔΗΣΈΙΣ

Jυαn CαrΙοs Εscοtet


«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια λεπτή
γραμμή ανάμεσα στnν ευκcιιρία και το ευκαιρια-
κό». Αυτό τουι'ταρε ο ΕScοtet, ιδρυτήs τnS τραπεΖι- ΕΙΔΗΣΕΙΣ
κήs αυτοκρατορι'αs ΒαnesCο, με έδρα το Καράκαs.
Εκτόs από μια περιουσι'α $3,3 δισ., έχει συγκεντρώ-
JΟseρh sαfrα
σει και 199.000 «ακολούθουs» στο Τwίtter, με τουs Η αυτοκρατορι'α του sαfrα περιλαμβάνει τώρα, εκτόs
οποι'ουs έχει μοιραστει' περισσότερεs από 12.ΟΟΟ από μπανάνεs, και μια... πίκλα. Ο λόγοs για το GherΚίn,
εμψυχωτικέs συμβουλέs. το γνωστό κτι'ριο του Λονδίνου σε σχήμα πι'κλαs,
που εξαγοράστnκε τον Νοέμβριο από τnν ιδιωτική
επενδυτική εταιρει'α του sαfra, και για τιS μπανάνεs τns
chίqυίtα Βrαnds |nternαtίοnαι, n οποία εξαγοράστnκε

ΒΕΊΝΑΜ από τον όμιλό του τον Ιανουόριο.

ΑΕΠ: $186,2 Δ1Σ.


Π^ΗθγΣΜΟΣ: 92 ΕΚΑΤ. Ο
ΗΑΝο1
Δ1Σ/ΟΥΧΟΙ: 1
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $Ι,7 ΔΙΣ.

Ρhαm Νhαι νυοng ^


$1,7 ΔΙΣ. , ι ι Ι κ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Ο Π^ΟγΣΙΟΤΈΡΟΣ
Ρhαm Νhαt νυοng
ΟΡham,ομοναδικόsδισεκατομμυριούχοsτnsχώραs,
ξεκίνnσε να κατασκευάzει το νίnhοmeS centrαι ΡαrΚ,
ένα από τα τελευται'α έργα του, το οποίο Θα περιλαμΒά-
νει έναν ουρανοξύστn 81 ορόφων, δεκάδεs πολυκα-
τοικι'εs και ένα πάρκο εμπνευσμένο από το Central ΡαrΚ
Jοrge Ραυιο Lemαnn ^ RθbeΒΈθ Εnlm@υ ΜeΕFίmh® τ
τns Νέαs ΥόρκnS.
$25 ΔΙΣ. #2ώ ΜΠ1ΡΑ $8,2 Δ1Σ. #165 ΜΜΕ
JΟseρh sαfrα ^ Εdυαrdο sανerίn ^
$17,3 ΔΙΣ. #52 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ
$4,8 Δ1Σ. #33Ο FΑCΕΒΟΟΚ
ΜαneΙ ΗeιΊmαnn ΤeΙ[es ^ Αbίιιο dοs sαnΙοs Dίnίz ^
$13 ΔΙΣ. #s9 ΜΠΙΡΑ $4,4 ΔΙΣ. #369 ^1ΑΝ1ΚΗ
cαrJοs ΑJberrο sίcυρίrα JL Frαhcίsc® Ινehs de sα
$11,Ο Δ1Σ. #™® ΜΠΙΡΑ Dίαs Βrαnc® Υ
eg©©® R©β@eθιΈ® ΆΈGΕβ.ίm#® τ $3,7 Δ1Σ. #.462 ΤΡΟΦΙΜΑ
$8,2 Δ1Σ. #Έ65 ΜΜΕ WGΘΞΈ@r FGaFίGa ,

ςο©S@ R©b@Ερδ'© fνa©Β.ίmh® γ $3,4 Δ1Σ. #5Έ2 ΜΠΙΡΑ


$8,2 Δ1Σ. #Ί65 ΜΜΕ

5Ο Ι FΟRΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒΡΙΟΥ20Ι5
έgυ1ί® Β®ΞΞeΕΕ$© >
Ο Π^ΟγΣ1ΟΤΕΡΟΣ
$1,ό ΔΙΣ. #Ί.Τ9® ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Jοrge Ραυ1ο Lemαnn Lίnα Μαrία Αgυίαr


Ο Lemαnn και οι δισεκατομμυριούχοι εται'ροι του
sίcυρίrα και ΤeΙ|es συμφώνnσαν με τον Wαrren Βυffett
να ολοκλnρώσουν τn συγχώνευσn των Βυrger Κίng
: ΒΕΞ: $1,5 ΔΙΣ. #Ί.25© ^
ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, Κ^ΗΡΟΝΟΜ1Α

Sergί® Ε.ΞnS ΑmdΒ.GΞεΞe &


και Τίm ΗοrtοnS τον Δεκέμβριο. Η νέα εταιρεία, ονόματι ®ικ©ΥένεΈ® >
ρ^lS ίί'cο εΗ ΡΟΒ8Εz^
Restαυrant ΒrαndS |nternαtίοnαι, διαπραγματεύεται στα $Ι,5 Δ1Σ. #Έ .25Θ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Χρnματιστήρια τnS Νέαs γόρκns και του Τορόντο, με Jαyme Gαrfίnκel Τ


κεφαλαιοποίnσn $ 18 δισ. $Ί,5 Δ1Σ. #Ί.25® ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αnα Μαrία Μαrcοndes


Ρenίdο sοnΙ'Αnnα γ
$Ί,4 Δ1Σ. #1.324 ΔΡΟΜΟ1 ΜΕ
ΔJJ/οΔJλΑ

Από:ημοι ,:::, _ Rυbens οme,,ο


sίινeίrο ΜeΙΙο ψ
$1,4 ΔΙΣ. #1.324
ΖΑΧΑΡΗ, ΑΙΘΑΝΟ^Η

Νeνα|dο Rοchα &


Ο
ΛΛΑΝΑυs
οικογέγεια Υ
$1,4 ΔΙΣ. #1.324 ^1ΑΝ1ΚΗ
FΟRΤΑΙ.[zΑΟ ΑnΙοhίο Lυ|z seαbrα τ
$Ί,4 ΔΙΣ. .;?Ί .324 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΝΑΤΑι Ο ΜίchαeΙ ΚΙeίn γ


$1,3 Δ1Σ. #Τ.4Έ5 ^ΙΑΝΙΚΗ

eΡΘse Εsείε8e Ρ©reS &


®ύζυΥΦς >
$Ι,3 Δ1Σ. #i,4Ί5 ΕΜΠΟΡ1ΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

Lία Μαrία Αgυίαr >


$1,2 ΔΙΣ. #i .Ξ33
ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, Κ^ΗΡΟΝΟΜ1Α

Jοα® Α|νes de Qυeίrοz


FίIhο Τ

c?R:®a $1,2 Δ1Σ. #1.533


ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤΙ ΚΑ ΑΓΑΘΑ

]lαmαr ΙΟcκs &


οικοΥένεια *
$1,15 ΔΙΣ. #1.6Θ5 ΓΕΩΡrΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ1Σ

Βιαίrο Μαggί *
c%qjοDο ,/ $1,Ί5 Δ1Σ. #.Ί .605 ΓΕΩΡΠΚΕΣ

-
R|Ο DΕ JΑΝΕΙRΟ
Ί2
ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕΙΣ

Lυcία Μαggί *
$1,15 Δ1Σ. #].6Θ5 ΓΕΩΡΓ1ΚΕΣ
ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ

Μαυrίzίο Βί11ί *
$1,1 ΔΙΣ. #Τ.ό38 ΓΕΝΟΣΗΜΑ
Renα,α de cαmαrgο ΦΑΡΜΑΚΑ
Ναscίmen'Ο Τ Εdίι. Μαcedο &
Μίgυel Κrίgsner γ $2 Δ1Σ. ..ίf®49 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
οικογέν.ια >
sΑΟ JοsΕ $2,3 Δ1Σ. #8Έ© ΚΑΛ^γΝΤΙΚΑ Regίnα de cαmαrgο $Ι,1 ΔΙΣ. #1.ώ38
DΟs ΡΙΝΗΑΙs
Ο Fernαndο RΟber,ο
Μοreίrα sαιιes τr
Ρίres ΟΙίνeίrα Dίαs ψ
$2 Δ1Σ. #949 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
ΒRΟΑDCΑsΤ|ΝG

Μαrlί ΡίssοΙ|ο *
ΡΟRΤΟ ΑLΕGRΕ $2,1 ΔΙΣ. #894 QΒ©#g@ Μ©Μ ΕΞiΒh® ` $1,Ί Δ1Σ. #Ί.63s ΓΕΩΡΓ1ΚΕΣ

Ο ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, ΜΕΤΑΛ^ΕγΜΑΤΑ

J|©eΞ® Μ®Β.©ίΒ'eg s©|Ι®s v


$1,8 Δ1Σ. #Έ.Θ54
ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Α
ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ

Μαrίcι de Lουrdes
ΑΙοysίο de Αndrαde Εrmίrίο Ρereίrα de $2,1 ΔΙΣ. #8g4 Dυιce ρυgIίese Εgydίο νί|Ιelα υ
Fαrία Υ Μοrαes Υ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΜΕΤΑ^^ΕγΜΑΤΑ de GοdΟy Βυenο Υ $1 ΔΙΣ. #1Ι.74Έ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

s3 ΔΙΣ. #6Θ3 ΤΡΑΠΕzΙΚΗ $2,5 ΔΙΣ. #737 Δ1ΑΦΟΡΑ Ρedrο Μοreίrα sα|Ιes γ $1,7 ΔΙΣ. #Έ.1Ίs DεΞίsy ]geΒ Τ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ γΓΕ1ΑΣ
Αndre Εs,eνes Τ' Μαrία ΗeΙenα Μοrαes $2,Ί Δ1Σ. #894 $1 ΔΙΣ. #Έ.741

$2,9 Δ1Σ. #628 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ scrίρί|Ιίlί τ ΤΡΑΠΕzlΚΗ, ΜΕΤΑΛ^ΕγΜΑΤΑ Αnα Ιυcία de Μαttοs ΒΕΝΖ1ΝΗ, ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

$2,5 ΔΙΣ. #737 ΔΙΑΦΟΡΑ w®|©h©D. Μ®Βσe6ΒJe@ S®ΞΒeS


Βαrreι.ι.ο νί||elα ^ Lίυ Μίhg chυng Υ
Jοse Lυίs cυtrα|e Ι]
$ Ί,7 Δ|Σ. #q .Ί Ί 8 ΤΡΑΠΕΖ|ΚΗ
s2,5 ΔΙΣ. #737 ΧγΜΟΣ cαrlοs sαnchez * egr. , $1 ΔΙΣ. /ίΊζ.Έ.74Έ
-ι3ΡΤΟΚΑ^Ι
$2,5 ΔΙΣ. #737 ΓΕΝΟΣΗΜΑ $2,1 ΔΙΣ. #8g4 ΑIfredΟ Εgydίο ΧΑΡΤΟΠΟ1ΙΑ, ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, ΜΕΤΑ^^ΕΥΜΑΤΑ Αrrυdα νί[|elα Fίιhο ^ Ηυgο Rίbeίrο &


Α]eχαndre Grendene
Βαr'eΙIe ^ Ξds®ΕΊι d© ©©S!®W Βυem© τ Rοssαnα cαmαrgο de $1,7 ΔΙΣ. #Έ.Έ Ί8 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ οικογένεια *
s2,5 Δ1Σ. #737 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ $2,4 ΔΙΣ. #782 Αrrυdα ΒοΙeΙhο Υ Ιίrί® ΡαrίsοΙιο τ $1 ΔΙΣ. #`Ί.74η ΓΕΩΡΓ1ΚΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Α, γπΗΡΕΣ1ΕΣ γΓΕ1ΑΣ $2 Δ1Σ. #94Θ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ $Ί,7 Δ1Σ ....έ.Θ.ΟΊs ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ

ιο οκιιΏΒριογ 2oι5 FORΒΕs | 51


ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1Ογχο1 ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΓΑΛΛΙΑ
υιίαne Βeιtencοιιrι & οικ. ^ Νίcο|αs Ρυech .
ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ
π^ογτογ $4Ο,1 ΔΙΣ. #1Ο Ι'ΟRΕΑL $2 Δ1Σ. #949 ΗΕRΜΕS
Βemαrd Αrhαυ|l & οικ. ^ Βernαrd Frαίsse *
ΑΕΠ: $2,8 ΤΡΙΣ. $37,2 Δ1Σ. #ι3 ΙνΜΗ $1,9 ΔΙΣ. #ι .ΟΟ6
ΤΡΟΦ1ΜΑ & ΠΟΤΑ
Π^ΗθγΣΜΟΣ: ό4 ΕΚΑΤ. ρα'rίcκ Duhί ^ ΦΑΡΜΑΚΕγτ1 ΚΑ Ε 1ΔΗ
Δ1Σ/ΟΥΧΟ1: 47 (+4 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14) 6
γΓΕΙΑ $16 ΔΙΣ. #57 ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ DαnίeΙ Rουιιίer & οικ. >
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $253,4 ΔΙΣ.
Ι&Δm ί5 @ Β`Έ ©Μ Ε-ί ΣΕΑδ`Ψ `Ι serge Dαssαυιι & οικ. ^ $ 1,9 Δ1Σ. #1.ΟΟό ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Ι«ΑΙ ΑνΞ1τιΣΞΙΆΝ ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ ΚΑ1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ
$Ί5,3 Δ1Σ. #62 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓ1ΚΗ Ειίsαbeh Βαdίmer & οικ. τ
Α#:Ξ:#οΎ:FΗΑΤΝοι ΕοοικοΝΟΜικΑ Frαncοίs Ρίnαυιι. & οικ. τ $1,65 ΔΙΣ. #1.173 ΔΙΑΦΗΜ1ΣΗ

$I4,9 ΔΙΣ. #65 Λ1ΑΝ1ΚΗ Εdυαrdο cαrmίghαc *


Ρίerre cαstel & οικ. ^ $1,6 ΔΙΣ. #1.190
Δ1ΑΧΕ1Ρ1ΣΗ ΠΑΓ1ΩΝ
$9,9 ΔΙΣ. #125 ΚΡΑΣΙ

Αιαίh wer,heίmer ^ ΛΛαrίe-Jeαnne Μeyer >


$9,5 Δ1Σ. #Έ33 CΗΑΝΕΙ $1,5 ΔΙΣ. #1.25Ο ΕΜΠΟΡΕγΜΑΤΑ

cerαrd werΙheίmer ^ Μοrήιe Rοοsmde ι`ιeρ`neυ >


$9,5 ΔΙΣ. έm33 CΗΑΝΕΙ $1,5 Δ1Σ. #Έ.25Ο ΕΜΠΟΡΕγΜΑΤΑ

Χανίer ΝίeΙ ^ cΙαυde Dαυρhίh ^


$9,Ο ΔΙΣ. ,\;Ι Τ 36 $1,4 ΔΙΣ. #1.324 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΔΙΑΔ1ΚΤγο, ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ clemen' Fαyα' & ο,κ. >
cαrrίe ΡerrοdΟ & οικ. τ $Ί,4 ΔΙΣ. #.q.324 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

$8,8 ΔΙΣ. -,ίΊέ`1ε' ΚΛΗΡΟΝΟΜ1Α Αιαίh ΤαrανeΙ[α >


υγ $Τ,3 Δ1Σ. #1.4Τ5 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

$7,1 Δ1Σ. ` 3t,ιΊι Τγρι Αhne Βeαυf®υr ^


νίncenf ΒοΙΙοre γ
ο
ΝΑΝΤΕs
$6,7 ΔΙΣ. `it^Τ+jτ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$1,2 ΔΙΣ. #1.533
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1 ΚΑ Ε 1ΔΗ

Jeαn-c[αυde Decαυχ & Ηenrί Βeαυfουr ^


ΟΙκ. , $1,2 ΔΙΣ. #11.533
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ ΕΙΔΗ
$6,7 ΔΙΣ. ,'.',2m ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
-\
'1
\_, Ρίerre ΒeΙΙοn & οικ. γ Jeαn-chαrΙes Ναουrί *
'?αψο:κΤση $Ί,2 ΔΙΣ. #Ί .533 ΑλγΣΙΔΑ
$4,5 ΔΙΣ. #36Ο γπΗΡΕΣ1ΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣογπΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
3
Μαrtίn & Ο|ίνίer Ρίerre Ραρί||ουd τ
Αιιόδημ®. Βουygυes Υ $Ι,2 Δ1Σ. #1ο533 ΝΕΡΟ
1Ο $3,ό ΔΙΣ. #7~! w ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ, ΜΜΕ Jαcqυes sααde & οικ. v
Αιαίn Μerίeυχ & οικ. v $Ι,2 Δ1Σ. #Ί.533 ΝΑγτ1^1Α

$3,5 ΔΙΣ. :', / `,ψ>7t Jeαn ΒυrelΙe ^


ο
sΑΙΝΤ-ΕΜΙLΙΟΝ
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ ΕΙΔΗ

Jeαn ρίerre cαyαrd '


$Ί,Ί5 ΔΙΣ. #Ί.6Θ5
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑγτοκιΝΗΣΗΣ

$3,1 ΔΙΣ. ί Ι Έ,'7''Z' LαυrenΙ ΒυrelΙe ^


Ο1ΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ $Ί,15 Δ1Σ. #1.6Ο5
Ρhί|ίρρe FΟrίel-DeslezeΙ Υ ΣγΣΤΗΜΑΤΑ ΑγτοκιΝΗΣΗΣ

$2,7 ΔΙΣ. .."^;,φΊ:„ ®ίι|es Μαrtίn τ


γπΗΡΕΣ1ΕΣ ΕγρΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣ1ΑΣ
$Ί,Ί5 ΔΙΣ. #Τ.6Ο5
ΜίcheΙ Lecιercq & ®ικ. τ γπΗΡΕΣ1ΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡ1ΟΥ

ΜΟΝΤΡΕ[LΙΕR $2,6 Δ|Σ. ,'. ;,' ιι.`Ί Αέ)^ΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο
cΙΑRΕΝs cJ@©m-άυιύGύ'υteΗ Βesmί@Ορ ι,
Jeαnίne Dίcκ ^
$1,1 ΔΙΣ. #1.638

$2,5 ΔΙΣ. #737 τγρι ΚΤΗ Ν 1ΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΜεΞbέί@ Βesmίθr Β©εΞυνεΞΘ®9 τ Ηυbert d'Οrhαnο Υ


$2,5 Δ1Σ. #737 Τγρ1 $1,Ί ΔΙΣ. #Ί.638 ΚΑΛΛγΝΤΙΚΑ
ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
ΛΛίcheΙ chαιh®υb & οικ. ^ Jαcqυes Μercer®n-wcα, &
Chαrles ΕdeΙstenne ΟΙκ. Τ
$2,2 ΔΙΣ. #847 ^1ΑΝΙΚΗ
Ο ΕdeΙStenne εντάχθnκε στο δυναμικό τnS Dassαυιt IΟυίs Le Dυff ,
$1,I Δ1Σ. #1®638 ΤΣ1ΜΕΝΤΟ

Ανίαtίοn το 1960 και κατάφερε να χαράξει τn δική του $2,2 ΔΙΣ. .#847 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΛΛ®hed ΑΙ'rαd *
ΟΙΚΟr[ΝΕΙΑΚΗ επιτυχnμένn πορει'α, ιδρύονταs τn Θυγατρική Dαssαυιt $Ί Δ1Σ. ξ'ξ`;Ώ.740
Μαrc Lαdreίr de
ΒΕΝΤΕΤΑ SystemeS, εταιρει'α λογισμικού για τρισδιάστατο σχε- Ε ΞΟΠ^1ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕγΩΝ
Lαchαrrίere ^
διασμό. $2,1 ΔΙΣ. έ;.s94 chαrΙes ΕdeΙs,enne *
Lίιίαne $I Δ1Σ. #Π.74Ή ΑΕΡΟΝΑγπΗΓ1ΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΒettenCΟυrt
Πολλά από τα πρόσωπα
που Βρίσκονταν στο στε-
νό περιβάλλον τnS χρυ-
σήs κλnρονόμου τnS
L'Οreα| διώκονται ποι-
νικά, επειδή φέρονται
να εκμεταλλεύτnκαν τnν
άνοιά τnS με απώτερο
σκοπό το κέρδοs.

52 | FΌRΒΕs 1ΟΟΚΊ.ΩΒρΙΟγ20ι5
Οιιο Ηαρρel '
ΚΟΡγΦΑ™ ΚΜΟ1
ΙΈΡΜΔΝΙΑ ΜΆ&ΜΑΝ1ΚΗ
ιιιιιιD
ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ
:Ι.1Ι
$2,7 ΔΙΣ. #69Θ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ι:rίedhelm LΟh '


$2,7 ΔΙΣ. #ό9Ο ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ

chrίs,ορh zeller *
ίΕΠ: $3,9 ΤΡΙΣ.
ΤΛΗΘΥΣΜΟΣ: 81 ΕΚΑΤ.
ΙΙΙ $2,7 ΔΙΣ. ;....f Gg®
jjΣ/Ογχοι: ι Ο3 γΓΕΙΑ
Renαιe Reίmαnn-Ηααs ^ ΟΔΟ ΝΤ1 ΚΑ ΕΜΦγτΕγΜΑΤΑ
ί+18 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΙΙΙΙΞ $4 ΔΙΣ. :.?.4Ί s ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1ΚΑ Μίchαel stοscheΚ & ®ικ. v
ΜΕ ΤΟ 2Ο14) ;;' Lί\\;, ,)-,\\`γι=`m`::,ίιι\ι\ι ΤΕΧΝΟ^ΟΓΙΑ
Frlede sρrίn9er Υ $2,6 ΔΙΣ. {',Έ-7Ί 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΞΥΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡΙΟγΣ1Α:
ΒRΕΜΕΝ Ο $4 ΔΙΣ. #4Τ8 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ
s435 Δ1Σ. Αξ::Ξ:#:οΜγ:Ξ#τΝοι ΞΦΙΜΑ & ποτΑ
Rα,ρh Dοmmermυ'h Τ Gυen,Ι1er Lehmαnn ^
ΒΙΕLΈFΕLD $3,9 ΔΙΣ. .#.4,35 ΠΑΡΟΧΗ $2,45 ΔΙΣ. #781 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ο ΙΟwΕR sΑΧΟΝγ
7--` γπΗΡΕΣ1ΩΝ ΔΙΑΔ1ΚΤγογ Ιngebυrg Ηerz >
Ο DΕΤΜΟΙD ο ΒRυΝswlcΚ Αndreαs νοh $2,4 ΔΙΣ. #782 ΚΑΦΕΣ
Βech'οΙsheίm & ®,κ. ^
Ο GυΕΤΕRsLΟΗ ο
DυDΕRsΤΆDπ
$3,9 Δ1Σ. >;..435 GΟΟGΙΕ
Ει.\^rίn FrαnΖ ΛΛυeΙ|er ^
$2,4 Δ1Σ. #782 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

οwιΕΞΞΞΞΈ-υΕcκ ΤrαυdΙ ΕngeΙh®m & οιιt. * Α[eχαndrθ schοrghυber Υ


sτmΕLΕΝ ο $3,7 ΔΙΣ. .?+.462 ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ $2,4 ΔΙΣ. #782 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
ΜυΕΙΗΈΙΜ ΑΝ ΕΙΔΗ, 1ΑΤΡ1ΚΟΣ ΕΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ
DΕR RυΗR 2 Βernd Freίer '
ΚΟΕΝΙΟsΤΕΙΝ ο υrsυια ΕngeΙhοm & οικ. *
Ο ΑΙLΕΝDΟRΙ: $2,3 ΔΙΣ. .ι':,+sΠΟ ^ΙΑΝΙΚΗ

zΙJG ο $3,7 ΔΙΣ. #462 ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ


ΗΑ|®ΕR ΟΟ ΜΑRΒυRΘ cιemens ΤΟennίes *
Ε1ΔΗ, 1ΑΤΡ1ΚΟΣ ΕΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ
Ο ΟRΕΒΈΝΗΑ|Ν $2,2 Δ1Σ. #847 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α
ΜΟΝΤΆΒΑυR Ο Τheο ΜυeΙΙer ^ ΚΡΕΑΤΟΣ
$3,7 ΔΙΣ. #462
ό Ο_RΟπΕΝDοRF Ηαns ceοrg ΝαedeΓ *
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Ο ΚυΕΝZΕLsΑυ 2 $2 ΔΙΣ. #949 ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΟDΑRΜsΤΑDΤ Έιίzαbeth Μοhn & οικ. ψ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
$3,6 ΔΙΣ. #48Έ ΜΜΕ
sΤ. wΕΝDΈΙ.
ο ΜαrιΙn νιessmαnn & οικ. ^
Ge®Γg γοn ΟρeΙ .
$2 ΔΙΣ. #949
$3,5 ΔΙΣ. ί.?497 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ, ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

ξ----ώί::DΞΓiί:sέ;π:οRΑυRΗτ[ Ο ΙΝ®ΟΙsΤΑDΤ
Ε ΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Jυrgen ΒIί`κΙe *
chrίs,α celρκe * $1,9 ΔΙΣ. ±ι ιΟΟ6
$3,4 Δ1Σ. #5Έ 2 ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Αγτοκ1 Ν ΗΤΩΝ
Ο
υ!Μ ο ΜυΝΙcΗ
ό Εrίch ΚelΙerhαιs Υ
$3,4 ΔΙΣ. #5n2 Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ
Frίedrίch Κnαρρ *
$Ι,9 ΔΙΣ. ,τ',,. η .®$!έ Λ1ΑΝ1ΚΗ

ΑιύόηL[οι ΗeίnΖ-Geοrg Βαυs τ LυιΖ Μαrίο Ηelmίg >


7 $3,35 ΔΙΣ. .,:.:<533 ΟΙΚΙΑΚΑ Ε1ΔΗ
ΙΑΑLDίΕΒCΕΞG ο Ο RΟsΕΝΗΕΙΜ $1,8 ΔΙΣ. #1.054
_.-__-..,,
ΑχeΙ Οberwellαnd τ 1ΑΤΡ1ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΟΕRΝSΕΕ $3,3 Δ1Σ. #1534 ΖΑΧΑΡΩΔΗ syΙγία sιrοheΓ Υ


2
Αndreαs s,rυen9mαnn Υ $1,8 Δ1Σ. ..',ι.`.Ώ.Ο54ι ΚΑΛΛγΝΤΙΚΑ

$3,3 ΔΙΣ. ί.#534 ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ ρe'er υn9er ^


-rg schαe''Ier ^ s'efαn ουαnd' ^ Μαrία-Ε|ίsαbeιh
schαef'Ier ^ Τhοmαs slrυehgmαnn τ $1,8 ΔΙΣ. #1.Ο54 ΕΠΙΣΚΕΥΗ
s26,9 Δ1Σ. `τγr2Ί ΡΟγλΕΜΑΝ $Ί5,ό ΔΙΣ. .?.;59 ΒΜw Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ
$®,3 ΔΙΣ. #534 ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ
$ό,7 Δ1Σ. :.ξ$2®Ί ΡΟγλΕΜΑΝ
Βeαte Ηeίsιer & ΚαrΙ Jοhαhnα Qυαnd, ^ Rαίner ΒIίcκIe *
ReίnhοΙd wυerth & οικ. τ Εrίναn Ηαυb & οιιc. ψ
ΑΙbrech' Jr. * $Ί3,9 Δ1Σ. #.77 ΒΜw $1,7 Δ1Σ. #Ί .1 Έ 8 ΑΝΤΑ^^ΑΚΤΙΚΑ
$3,1 ΔΙΣ. #577 ^1ΑΝΙΚΗ
$6,7 ΔΙΣ. #.2©Έ ΣγΝΔΕΤΗΡΕΣ
s2Ι,3 ΔΙΣ. έ$37 Α^γΣΙΔΑ Κ|αυs-Μίchαel Κυehne ^ Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ
Ηeίnz Ηermαnn ΤhίeΙe & Ηαns ΡeΙer wίιd Υ
Ξ : '`ΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ $ΤΙ,9 ΔΙΣ. #ιο3 ΝΑγτι^1Α
$Ο ΔΙΣ. ±.f.6®3 wΙΙD FΙΑνοRS
chrίs,ορh Ηenκel ^
ΟΙκ. ,
Dίe'eΓ schwαrΖ Τ Ηαssο ΡΙαtΙ.ner & οιιt. ^ GΜΒΗ $1,7 ΔΙΣ. #Ί.ΊΊs
$6,4 ΔΙΣ. #22® ΦΡΕΝΑ
s Ί9,4 Δ1Σ. 2#46 Λ1ΑΝΙΚΗ $9,1 Δ1Σ. #Τ37 ΛΟΠΣΜ1ΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1ΚΑ ΑΓΑΘΑ
DαnίeΙα ΗerΖ Υ
cυrt ΕngeΙh®rn & Ο,κ. ^
ΤΙΊω Α]brechΙ Jr. & οικ. τ Ι(|αυs Τschίrα & οιιt. ^ $2,9 Δ1Σ. #628 ΚΑΦΕΣ Αnιοn Καιhreίn Jr. ^
$ό,2 ΔΙΣ. €έ23© ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ
sl9 Δ1Σ. #49 ΑΙD|, ΤRΑDΕR JΟΕ'S $8,6 Δ1Σ. #ι153 ^ΟΓ1ΣΜ1ΚΟ $Ί,7 Δ1Σ. #Έ.Ή8 ΚΕΡΑ1ΕΣ
ΚαrΙ-Ηeίnz Κίρρ γ Gυenter Ηerz & οικ. Υ
WchαeΙ ΟΙΙο & οικ. τ Αυgυst νοn FίhcΚ τ $2,9 ΔΙΣ. .*Ι628 ΚΑΦΕΣ
ΑΙeχαnder sαmwer *
$5 ΔΙΣ. έ.:3®9 ΛΙΑΝΙΚΗ
s18,1 Δ|Σ. #5Θ Λ1ΑΝ1ΚΗ, RΕΑΙ $7,7 Δ1Σ. #172 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $1,7 Δ1Σ. #1.1 Ί 8 ΤΕΧΝΟ^ΟΠΚΑ
Ηeίnrίch Deίchmαnn sίegfrίed Μeίs,er ^
ί=iΤΕ SΤΑRΤυρs
Dίeιmαr Ηορρ & οικ. ^ $2,9 ΔΙΣ. #62s ΣγΣΚΕγΕΣ
sυsαnne Κ|αιten τ & Ο'κ. * Μαrc sαmwer *
$7,2 ΔΙΣ. #Ί|8s ΛΟΓΙΣΜ1ΚΟ
$4,ό Δ1Σ. ξΈ352 γποΔΗΜΑΤΑ Dίrκ R®ssmαnn ^
51ό,8 ΔΙΣ. #54 ΒΜw, $Ί,7 ΔΙΣ. #1.1 Ί 8 ΤΕΧΝΟΛΟΓ1ΚΑ
Lυdwίg Μercκle Τ, $2,9 ΔΙΣ. #628 ΦΑΡΜΑΚΕ1Α
= ξ:ΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ SΤΑRΤυρs

$4,ό ΔΙΣ. #352 ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ ΛΛίchαeΙ & Rαίher


ΟΙίνer sαmwer *
Μίchαel Ηerz . schmίd'-Rυ|hehbecκ ^
$Τ,7 ΔΙΣ. #1.Ί β 8 ΤΕΧΝΟ^ΟΠΚΑ
ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ $2,9 Δ1Σ. ?`;ό28 ^1ΑΝ1ΚΗ
$4,5 ΔΙΣ. #36® ΚΑΦΕΣ sΤΑRΤυρs

wοlfgαn9 Ηerz > γνοnne Βαυer & οικ. ψ


ΜαrC SamWer $2,8 ΔΙΣ. #ό63 ΜΜΕ
Dίe,er schnαbel Υ
$4,5 ΔΙΣ. #3όθ ΚΑΦΕΣ $Ί,7 Δ1Σ. #Ί .ΊΈ8 ΧΗΜΙΚΑ
Δύο αρχικέs δnμόσιεs εγγρα- wοlfgαng Μαrgυerre '
ουenther Ι=ίelmαnn ΤΟrs'en Τοeller *
φέs Τns Ζalandο και τnS RοCκet $2,8 ΔΙΣ. #663 ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ
& οΙκ. ^ $Ί,7 ΔΙΣ. #q.Ί Ίs ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Ιnternet χάρισαν στουs
$4,4 Δ1Σ. #369 ΟΠΤΟΜΕΤΡ1Α Βernαrd Βr®ermαnn Υ
«αδελφούs κλώνουs» τnS R®ber' ΤΟennίes *
$2,7 ΔΙΣ .,..#;69® γπΗΡΕΣ1ΕΣ
Γερμανι'αs -Μαrc, ΑΙeχαnder ΑΙοys wοbben ^ $Ί,7ΔΙΣ.ξΊ;Ί.ΘΊ8
γΓΕΙΑΣ
$4,2 Δ1Σ. #393 Α1Ο^1ΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α ΚΡΕΑΤΟΣ
και ΟΙίνer Sαmwer-μια Θέσn
ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ Ηυbert Βυrdα ^
στnν κατάταξn των δισεκατομ-
$2,7 ΔΙΣ. #69® ΕΚΔΟΣΕ1Σ
wοΙfgαng Reίmαnn ^
μυριούχων.
$4 ΔΙΣ. :#4Ί 8 ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤΙΚΑ
Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1ΟΥΧΟ1 ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΙΈΡΝΊΑΝΙΑ ΔΔΝΙΑ Δ™ΟΚΙΆΊΊΑ


G[nD,ίsG,ί©m ©@Έ.!«@b. ν

$1,3 ΔΙΣ. #1.415


ΑΕΠ: $®4Ο,7 ΔΙΣ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: ό Ειωτ.
ΊΉΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ
Δ1Σ/Ογχο1: 5 (-1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14) ΑΕΠ: $2Οό,8 Δ1Σ.
Jοsef Β®qυοί & ®ικ. *
cFυβί© ©@ίιι€@[ο , ΣΥΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $25,7 ΔΙΣ. Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 11 ΕΚΑΤ.
$1,5 ΔΙΣ. #1.25Ο ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
$Ι,3 ΔΙΣ. #Ι.415 ΔΙΣ/Ογχοι: 5 (-Ι ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14)
ΤΡΟΦ1ΜΑ Κ|eld ΚίrΚ Κrίsιίαnsen γ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣΙΑ: $I5,5 Δ1Σ.
Frίιz DrαeχΙmα|er Υ $9,7 ΔΙΣ. #129 LΕGΟ
Εrίκα ΡοhΙ-slrοher Υ
$1,5 ΔΙΣ. #i.25Ο Αnders ΗοΙch Ρονιseh ^
$1,3 ΔΙΣ. #1.415 ΠΡΟ.1'ΟΝΤΑ
ΑΝΤΑΛ^ΑΚΤΙΚΑ Αγτοκ1Ν ΗΤΩΝ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ $5,s Δ1Σ. #27Ί ^1ΑΝ1ΚΗ
RΟl' Οerlίng Τ Lαrs Lαrseh Τ έ™ίGΕ::ΕρορονιcΕ
R©seΙν S@β@weίΖeΒπ ι,
$ 1,5 Δ1Σ. #1.25® ΑΣΦΑ^ΙΣΗ νRΑΝΕ ΝΑD
$Ί,3 Δ[Σ. #Ί .4Ί 5 $3,9 Δ1Σ. #435 ^ΙΑΝΙΚΗ νιτΑνου
schυlenberg κΙαυs- ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤΙ ΚΑ ΑΓΑΘΑ ΝίeΙs Ρeter LουίsιΗαnseh ^
ρe,er *
Ηοrs, wοr'mαnn * $3,9 Δ1Σ. #435 1ΑΤΡ1ΚΟΣ
$Ί,5 Δ1Σ. #Ί.25Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
$1,® Δ1Σ. #1.415 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣ1Α ΕΙΣ1ΤΗΡΙΩΝ

Η®rsι Jυιίυs Ρυdwί|Ι ^ Ηαnnί Τοοsbυy Καsρrzακ > ρe,r κelΙner Τ ΚαreΙ ΚοmαreΚ ^
Τhοmαs Βrυch & οικ. τr $2,7 ΔΙΣ. .#69© ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ $8,4 Δ1Σ. #1όο $Ί,7 Δ1Σ. #Ί.ΊΊ8
$1,25 ΔΙΣ. #1.5ΟΟ ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ
$1,4 Δ1Σ. #Τ.324 ^ΙΑΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, ΑΣΦΑΛ1ΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο & ΦγΣΙΚΟ
ΤΡΟΦ1ΜΩΝ ΑΙberι Βerner & οικ. * ΑΕρ1ο
sΙΙΚΕΒΟRΟ Αndreί Βαbίs ^
$1,2 Δ1Σ. #1.533 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
Βergίι D®υg|αs τ
Ο ΟΜRΗυs $2,5 Δ1Σ. #737 Ραγel ΤyΚαc ^
$Ι,3 ΔΙΣ. #1.415
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΗοrsΙ ΒrαndsΙαeΓΙer τ
$Ί,Ί Δ[Σ. #Ί.ό38 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Ο
ΒΙΙΙυΝD
ο
ΗυΜLΕΒΑΕΚ
ΑΓΡΟΤ1ΚΕΣ ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕΙΣ

Rαdοναn νίιeΚ ^
$1,Ο5 Δ1Σ. #1.712
ΑΝΘΡΑΚΩργχΕ1Α

Α|#Ιg@d ©@$ΙΚeδ' Τ

$1,3 ΔΙΣ. ,#1.4Ι5


ΒrυnΟ s,eίnhοff *
$Τ,1 ΔΙΣ. #1.638 ΕΠΙΠΛΑ
Ο
ΗΑDΕRsLΕν
$1,8 ΔΙΣ. #1.Ο54 RΕΑL
ΕSΤΑΤΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ Αndreσs ρΟhΙ *


ΑυgυsG. ©eΈΕ€®[' τ $1 Δ1Σ. #q.74Τ ΑΜΟ1ΒΑΙΑ

$Ί,3 ΔΙΣ. #1.4Ί5 ν!ΗΦΑJJνλΑ

ΕΛΒΕΊΊΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΑ ΑΓΑΘΑ Reίnfrled ρΟhl JΓ. *
Ε™Gh©Ι,@1 ©@Θ.l&©F Ι, $1 Δ1Σ. #Ί.741 ΑΜΟ1ΒΑ1Α
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
$Ί,3 Δ1Σ. έ.±1.415
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ Μοnίκα schοeller > ΑΕΠ: $7Ο8 ΔΙΣ.
@©Β!Η Feθρdβm©md ®@ΕιΙ.ζ@δ4 ψ $Ί Δ1Σ. #Ί.74Ί ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 8 ΕΚΑΤ.
$Ι,3 ΔΙΣ. #1.4Ί5 sιefαn νοn Η®|ΙΖbrίncΚ > ΔΙΣ/Ογχο1: 29 (+8 ΣΕ ΣΧ[ΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14)
ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ $Ί Δ1Σ. ,#Ί.74Ί ΕΚΔΟΣΕ1Σ ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣ1Α: $98,ό Δ1Σ.
©
GΕΝΕνΑ
Ξm@sΈ© Β@Β`#©F@||ί τ 4
Ο LυGΑΝο
ΙΚΕΡΝΣΕΙ $8,8 ΔΙΣ. #Ί4g
Β1ΟΤΕΧΝΟ^ΟΓ1Α, ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
_(:::;. Από:ημοι

ΛΛαι'gαhΙα Lουίs-Dreyfυs ^
Ενα Μοrία Βυcher-
ΑΕΠ: $2,5 Δ1Σ. Ηαefher >
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 66.ΟΟΟ $8,4 ΔΙΣ. #1όο ΕΜΠΟΡΕγΜΑΤΑ
$2,7 ΔΙΣ. #69Ο Η^ Καrl scheυfele Ι11 & οικ. *
ΔΙΣ/ΟΥΧΟ1: 1Ι
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $1,8 Δ1Σ. Ο
sΤ ΡΕΤΕR ΡΟRΤ ©ίαmΙυίgί & RαfαeΙα
Αρ®nfe ^
$7,9 ΔΙΣ. .#17Ο ΝΑΥΤ1^1Α
Μαrιίn Ηαefneι. ^
$2,7 ΔΙΣ. #ό9Θ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
$1,7 Δ1Σ. #1.Τ18 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Βenίαmίn de Rοιhschίιd Υ
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
s'eρhen Lαhsd®wh Τ wlΙί & |sοΙde Ιίebherr &
$1,5 ΔΙΣ. #Τ .25Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

$1,8 ΔΙΣ. #Έ.®54 ΟΙκ. υ


ΤhΟmαs Μeyer ^ wαιιer Frey ^
ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ1ΚΕΣ γπΗΡΕΣΙΕΣ $2,5 ΔΙΣ. #737 ΕΝΔγΜΑΤΑ $Ι,5 ΔΙΣ. #Ί.250 ΕΜ|L FRΕγ GRΟυρ
$6,Ί Δ1Σ. Ί#24Θ ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
ΛΈeΕία ©erί ψ Τh®mεsg SΘΞ]6gφrmGnn ^
ΗΟnsίοerg wyss Τ
$2,3 ΔΙΣ. #811Ο RΟCΗΕ ΗΟΙD|ΝG $Ί,4 ΔΙΣ. #Ί .324 ΕΜΦγΙΈΥΜΑΤΑ
$ό,Ί Δ[Σ. ,#24Θ ΙΑΤΡ1ΚΟΣ

ΓΟΉΑΊΈΜΑΛΑ ΕΞΟΠ^1ΣΜΟΣ

Τhοmαs schmίdheίny .
Εdgαr de Ρίccί®ιtο & οικ. ^
$2,2 ΔΙΣ. #847 1ΔΙΩΤΙΚΗ
ΜBrίcΘm Βi®eh@r ^
$Ί,3 ΔΙΣ. #Ί ,4Ί5 ΧΗΜΙΚΑ
ΤΡΑΠΕzΙΚΗ
ΑΕΠ: $58,7 ΔΙΣ. $5,5 ΔΙΣ. #271 ΤΣΙΜΕΝΤΟ Gαry Fegel υ
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 1ό ΕΚΑΤ. lναh GIαsenberg Τ ρe,er sρυhΙer * $Ί,2 Δ1Σ. #ή,533 ΣγΝΑ^ΛΑΓΕΣ
Δ1Σ/Ογχοι: 1 (+1 ΣΕ ΣΧΈΣΗ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕγΜΑΤΩΝ
$5,1 Δ1Σ. #3ΟΊ ΟΡγχΕ1Α
ΜΕ ΤΟ 2Ο14) Jeαn cΙαυde Οαndυr τr RωGΗ©Οσ m©©© *
D®nα Β@Ε4$eΞιρeΜί *
ΣΥΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡΙΟγΣ1Α: $Ι ΔΙΣ. $2,Ί Δ1Σ. '#-`894 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ $1,2 ΔΙΣ. #Ί .533 ΙΑΤΡ1ΚΕΣ
$4,6 ΔΙΣ. #352 Β1ΟΤΕΧΝΟ^ΟΓ1Α
GυΑΤΕΛΛΑLΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟγ, ΕΡΕγΝΑ ΣγΣΚΕΥΕΣ
RαheΙ ΒIΟcher ^
Μαrίο Lορez Εsιrαdα *
$Ί ΔΙΣ. #Ί,74Ί ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ
Ο
clΤγ
$3,5 ΔΙΣ. #497 ΧΗΜΙΚΑ
Ξ§Θh@r ®reaheF & ®ΙΒ&. Τ
$2,1 ΔΙΣ. #894 ΣγΜΟΓΗ ΕΡΓΩΝ
Βedα Dίe,heΙm *
$1,1 ΔΙΣ. #1.638 ΑΚΟγΣΤΙΚΑ
Μαgdα|enα Μαrtυ[|οι ΤΕΧΝΗΣ, SwΑΤCΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Βlοcher ^
$3,4 Δ1Σ. `#512 ΧΗΜ1ΚΑ
Ο Π^ΟγΣΙΟΤΕΡΟΣ ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ
Μίchαel ρieρer ^
Μαrίο LορeΖ Εstrαdα $3,3 Δ1Σ. ξ:;534 Ο1ΚΙΑΚΕΣ ΚαrΙ scheυfeΙe ΙΙ1
Ο Μarίο Lορez ΕStrαda, ο μοναδικόs δισεκατομμυριού- ΣΥΣΚΕγΕΣ
Ο scheυfeΙe αγόρασε τn Chοραrd το 1963
χοs που είχε ποτέ n Γουατεμάλα, πολεμά με τον cαrlοs s,eρhαn schmίdheίny > Και τn μετέτρεψε σε μια από τιs πιο ανα-
sΙίm ΗeΙυ, τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον $3,3 Δ1Σ. #534 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
γνωρίσιμεs εταιρείεs κοσμnμάτων στον
κόσμο, για τον έλεγχο των τnλεπικοινωνιών στn χώρα sergίο Μαntegαzzα τr r. κόσμο.15 υποψήφιοι κέρδισανΌσκαρ
του και μέχρι στιγμήs κερδίΖει. $2,9 Δ1Σ. ί'φι©28 ΤΑΞΙΔΙΩΤ1ΚΕΣ ι ενώ φορούσαν κόσμnμα τns εταιρείαs.
ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ

54 | FΌRΒΕs ]ΟΟΚΤΩΒΡΙΟγ2Οι5
ΕΛJm Αόελφ®ί Ηίndυία ^
$14,5 Δ1Σ. #69 ΔΙΑΦΟΡΑ
JΟhn whί,,ακer ^
$2,9 ΔΙΣ. #628 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
chrίsιοs Ιαzαrί *
$2,1 ΔΙΣ. #894 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
ΤΟm ΜΟrrίs *
$Ί,7 Δ1Σ. #Ί.1Ί8 Λ1ΑΝΙΚΗ

|Οn wΟ®d & ΟΙΚ. Τ


Dαγίd & sίmοn Reυben ^ ΡeΙer Ηαrgreαγes Υ Fαrhαd Μοshίrί τ
ΑΕΠ: $239 Δ1Σ.
$2,1 ΔΙΣ. #894 $1,7 Δ1Σ. #1.118 γπΗΡΕΣ1ΕΣ
1ΛΗθγΣΜΟΣ: 11 ΈΚΑΤ. $Ί3,7 Δ1Σ. #8Ο ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ, $2,8 ΔΙΣ. #663
Σ1ΔΗ ΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ, ΧΑ^γΒΑΣ, ΕΝΕΡΓΕ1ΑΣ
ΔΙΣ/Ογχοι: 3 RΕΑΙ ΕsΤΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΕΣ
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: γπΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ ΑIeχ Βeαrd Τ
®erαId cανendίsh
$7 ΔΙΣ. Grοsγenοr & οικ. Υ chαrΙes Dυns,Οne ^ ΜαrΚ cοοmbs τr $1,6 Δ1Σ. #1.Ί9Ο ΟΡγχΕΙΑ,

$Ι,9 ΔΙΣ. #ι.ΟΟ6 ΕΜΠΟΡΕγΜΑΤΑ


$Ί2,ό ΔΙΣ. #9Ί RΕΑL ΕSΤΑΤΕ $2,7 ΔΙΣ. #69Ο ΚΙΝΗΤΑ
®ίλιππος Νιdρχος . ΤΗ^ΕΦΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Αιαn Ηοwαrd >
chαrΙes cαdοgαh & ο]κ. ^
$2,5 Δ1Σ. #737 Σγλ^ΟΓΗ eβ©hm @©τιg©ίςw@ΙΙ v Βί11 Αdderley & ®Ικ. ^ $Ί,ό ΔΙΣ. #Ώ.Ι9Ο ΗΕDGΕ FυΝDS
$7,2 ΔΙΣ. #Ί85 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
ΞΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ $2,6 Δ1Σ. #7Ί4 ΚΙΝΗΤΑ $1,8 ΔΙΣ. .#Ί.Ο54 ΕΠ1Π^ΟΠΟ11Α R®ber' ΜίIIIer >
Βrυnο schrΟder &
Σπύρος ^άΊ'σης & ο1κ. τ ΤΗ^ΕΦΩΝΑ Rίchαrd ΕImαn ` $1,6 ΔΙΣ. #1.19Ο ^1ΑΝ1ΚΗ
οικογένιια ^
s2,4 Δ1Σ. #782 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ,
$5,9 Δ1Σ. #248 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ clίνe cαlder > $1,8 Δ1Σ. #1.Ο54 ΜίchΟeΙ Αshcr®', ^
\Αγτ1^1Α ΕΜΠΟΡΕγΜΑΤΑ $Ί,5 ΔΙΣ. #Ί.250 ΑΣΦΜΕΙΑ
$2,5 Δ1Σ. #737 RΕCΟRD LΑΒΕΙ
J®e ΙewΙs ^
Αρmοτέλης $5,4 ΔΙΣ. #277 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ D@naS© €©©t.@s ^ Jαmes Rα,clίffe ^ Dανίd Ηαrdίng ^
Μυααιtίδης Υ $2,5 ΔΙΣ. #737 ΟΝΙΙΝΕ ΤγχΕΡΑ $Ί,8 Δ1Σ. #Ί1.Ο54 ΧΗΜΙΚΑ $1,5 ΔΙΣ. #1.25Ο
Dανίd & Frederίcκ
$2,1 Δ1Σ. #894 ΟΡΥΧΕ1Α, ΠΑΙΧΝ1ΔΙΑ Rίchαrd Desmοnd Υ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΑ
ΒαrcΙαy ^
Ξ_`ΊΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
$5,2 Δ1Σ. #291 ΜΜΕ, ^1ΑΝΙΚΗ ινιαry & Dουg[αs ρerΚΙns ^ $Ί,7 Δ1Σ. #Ί.ΊΊ8 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Jοnαthαn Ηαrmswοrth
$2,5 ΔΙΣ. #737 ^ΙΑΝ1ΚΗ $1,5 Δ1Σ. #1.25Ο ΕΚΔΟΣΕ1Σ
Ρhίιίρ & crίsιίnα ®reen
Τ Βehedίctα chαmberΙαίn
Υ
$5,1 Δ1Σ. #3Ο1 ^1ΑΝΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΑ Α^ΩΝΙΑ ΣΤΑ ΣΑ^ΟΝΙΑ
$Ί,4 ΔΙΣ. #Ί .324 Α^ΚΟΟΛ
Απόδημοι Lαυrehce crαff & οικ. ^
3 $5 ΔΙΣ. .#3Ο9 ΔΙΑΜΑΝΤΕΝ1Α
Chrίs DαwSοn κehne,h Lο *
(:::;,- ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Μί`hαel Αshley '
Εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 και
άρχισε να πουλά τεντΖέρια σε πα-
$Ι,4 ΔΙΣ. #1.324 γΦΑΣΜΑΤΑ

ΗίI,Οn schΙΟsberg *
$4,9 ΔΙΣ. #3Ί8 ΑΘΛΗΤΙΚΑ Ε1ΔΗ zάρια το 1980. ΜαΖί με τn γυναίκα $1,®5 ΔΙΣ. #1.386 ΕΝΕΡrΕΙΑΚΑ

του, Sαrαh, άνοιξαν εκπτωτικό κα- ΠΟΤΑ ΜΟΝSΤΕR


Jαmes Dys®n ^
τάστnμα ειδών σπιτιού και κήπου Jαsmίnder sίngh &

ΗΝΩΜΙΝΑ
$4,9 Δ1Σ. #3Ί8 Η^ΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΚΟγπΕΣ στn γενέτειρά του, το Πλίμουθ, Ο1κ. *
το 1989. Σήμερα n αλυσι'δα τουs, $1,3 ΔΙΣ. #1.415 ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α
Rίchαrd Βrαhsοn Υ
_ΏΑΒΙΚΑ $4,8 Δ1Σ. #.33® νιRGιΝ Τhe Rαnge, διαθέτει 100 καταστή- Αymαn Αsfαrί τ

ΕΜΠΆΊΆ Ιαn & Rίchαrd


Ιίνίngs,Οne ^
ματα στο Ην. Βασιλειο.

ο
$1,2 ΔΙΣ. #Ί.533 ΠΕΤΡΕΛΑ1'ΚΕΣ
γπΗΡΕΣ1ΕΣ

ΑΒΕRDΕΕΝ cΒ®ΕdΕθ`Έ Gθ©ιFθs *


$4,4 ΔΙΣ. #369 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
ίΕΠ: $4Ί6,4 Δ1Σ.
$1,2 ΔΙΣ. #].533 ΟΝL|ΝΕ
Ί,\ΗΘΥΣΜΟΣ: 8 ΕΚΑΤ. Αh'hΟny ΒαmfΟrd &
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ1ΧΝ1Δ1Α
ίι/Ογχοι: 4 ®'κ. ^
=rΝΟ^|ΚΗ ΠΕΡΙΟγΣ1Α: $4,3 ΔΙΣ. #381 ΕΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ ΜαrΚ Dίχοn +
s,9.,2 ΔΙΣ. ΚΑΤΑΣΚΕγΩΝ $Ί,2 ΔΙΣ. #Ί.533
RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
Βernαrd Εccles'οne &
Αbdυ||α bίn Αhmαd ΑΙ οιιtογένεια Υ Μοhαmmed Ιbrαhίm >
$3,9 Δ1Σ. #435 ΦΟΡΜογλΑ 1 $1,1 ΔΙΣ. #11.ό38
Ghυrαίr & ο'κ® ^
ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ
s6,4 ΔΙΣ. #22Ο ΔΙΑΦΟΡΑ ΜίchαeΙ Ρ1αιι τ
Μαίίd ΑΙ Fυtιαίm ^ $3,5 ΔΙΣ. #497 ΗΕDGΕ FυΝD Rαghυνίhder Καlαrία *
$1,1 ΔΙΣ. #1.638 ΔΙΑΦΟΡΑ
S6,2 Δ1Σ. #23Ο RΕΑL ΕSΤΑΤΕ,
•.ΆΝΙκΗ
Εddίe & s®Ι zακαy >
$3,Ί Δ1Σ. #577 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ ο
|sΙΕ ΟF ΜΑΝ
Dανίd sαίnsbυry ψ
$1,1 Δ1Σ. #1.63s ^ΙΑΝ1ΚΗ
Sαίf Α1 chυrαίr & οικ. ^ s,eρhen Rυbίn *
s3,4 ΔΙΣ. #512 Δ1ΑΦΟΡΑ $3Δ1Σ.#6οΜθ^ΗτιΆρογΓί:`Από,δ3ημοι`;ι chrίs Dαws®n *
```._-,,,
Αbdυ||α Α1 Fυnαίm ^
s3,2 ΔΙΣ. #557
ο $1 Δ|Σ. ώιΊ.741 ^ΙΑΝΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ο
cΗΕsΤΕR
ί.ΎΤ1ΠΡΟΣΩΠΙΕΣΑγτοκιΝΗΤΩΝ, ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑΙΟΙ Κ^ΑΔΟΙ Μίchαel Lynch >
Ξ-,ΞΝΔγΣΕΙΣ π^ογτογ ΜΟΔΑ & ^1ΑΝΙΚΗ

ο
LΕ'cΙ:sΤΕR

sυFFοLκ
$Ί ΔΙΣ. .?Ι?Ί.74Ί ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ξ 2 Dανίd ΜCΜυrΙry *
RΕΑL ΕSlΆΤΕ $1 Δ1Σ. #1.741 ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ

®
DυΒΑΙ
4
χΤΊΜΑτοοΤ=tοΜικΑ
•Ι
Ι`ζλι-ΙΡ®LΊ©4\νqΒΗΣΑnw
ι{:Αn ΑΌυ7ΞΕcΙΣΞ#ΑΝ

Ι(^ΗΡΟΝΟΛΛΗΣΑΝ
ΜΜΕ
•Ι
ΒRlsΤοL
ο
Ι1ΑΜΡsΗ|RΕ
22

ΑγτοΔΗΜΙΟγρΓΗΤΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
Ο ΡΙγΜουτΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ι™. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Μίκe ΑShley


Η διαμdχn τρέχει στο αίμα του ιδρυτή τnS κορυφαίαs βρετανικήs εταιρει'αs αθλn-
τικώνειδώνsροrtsDίrect,ΑShΙey.Αρχικά,οιφίλαθλοιτονγιούχαρανεπειδήαπέ-
ιΞΠ: $2,9 ΤΡ1Σ.
-.^ΉΘΥΣΜΟΣ: 64 ΕΚΑΤ. κτnσε μερι'διο στουs RαngerS τns Σκωτίαs. Πο μερίδιό του στn ΝewCαstΙe έγειρε
iΣ/Ογχοι: 53 (+6 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14) ανnσυχι'εs για σύγκρουσn συμφερόντων.) Τώρα καλει'ται να καταθέσει ενώπιον
=''ΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣΙΑ: $17Ι,2 Δ1Σ. επιτροπήs του Κοινοβουλίου για τον τρόπο που μεταχειρι'στnκε εργαzομένουs.

ιΟ ΟΚΊ`ΩΒΡΙΟγ 2Ο15 FΟRΒΕs Ι 55


Ο1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχο1 ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΗΠΑ
ΑΕΠ: $17,4 ΤΡ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 319 Ειωτ. Ο ΜΕΓΑ^ΟΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΙΣ/ΟΥΧΟ1: 536 (+44 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΊ4)
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣ1Α: $2,6 ΤΡ1Σ.
Wαrren Βυffett
Κανείs δεν ουγκέντρωσε περισ-
ΟsΑΝ JυΑΝ ΙsLΑΝDs σότερο πλούτο το 2014 από τον
όcΒΗ Βυffett, αφοψ τ μετοχή κλάσns Α
τns ΒerΚShίre Ηathαwαy ξεπέρασε
για πρώτn φορά τα $200.00Ο και
συνέχισε να ανεβαι'νει. Παρότι δώ-

Ο Ο
ΜlssουLΑ
2
ρισε $2,8 δισ., n καθαρή του αξι'α
ενισχύθnκε κατά $14,5 δισ., στα
$72,7 δισ. Ανέβnκε κατά μι'α Θέσn,
ροRΤLΑΝD ΒΟzΕΜΑΝ στο ΝΟ 3 τns Κατάταξns.
3 2
Ο ΒΙRcΗwοο
Ο
ΟΕΑυc ο
ΜΑΝΟκΑLτΟοΝ8LΑΚΕ

Γ-_`_ Ο
RΕt'DΙΝG
ί\

cΗΙcο
Ο ΑDΕLο

sΑcRΑΜΕΝΤΟ
ο ο
FοRΤ cοLLlΝs L_____ Εy,
ο
Ο sΑLΤ LΑΚΕ
c'Τγ ΚΕΑRΝΕγ
ΟΛΛΑΗΑ
2

Ο sΤΟcΙσοΝ
Ο Jν`ΟDΕsΤο
sΑΝ FRΑΝcΙscΟ/ SΑΝ JώΕ
67 Ο
ΙωΝSΑs cΙΤγ 5

cΟΙυΜΒΙΑ
2
Ο
wΙcΗmΌ
ο
sρRΙΝ®FIΕΙD

ΒΕΝΤΟΝνιιιΕ
ΤυιsΑ 2

ΟΟ
2

Ο ΜΕrΑ^ΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ
8
ΕΑγΕΠΕν1Ι.ΙΕ

SheΙdΟn ΑdelSοn ΟΚLΑΗΟΜΑ cΙΤγ


3 Ο
ΙΙΠΙ.Ε RΟcΚ
Η εκρnκτική ανάπτυξn των
τυχερών παιχνιδιών στο
Μακάο ανεκόπn ξαφνι-
κά πέρυσι, καθώs n κινεΖι-
κή κυβέρνnσn έλαΒε δρα-
ο
ΕL ρΑsο
στικά μέτρα κατά τnS δι-
αφθοράs. Ο επικεφαλήs
ο
ΗΟΝοιυLυ
τns διαχειρίστριαs καΖίνο
Lαs νegαs sαndS, ο οποί-
οs ελέγχει εγκαταστάσειs 3Ο
Αυsτι:[6" wο#ΕLΑΝDs

ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑΙΟ1 Κ^ΑΔΟ1


5.ΟΟΟ στρεμμάτων στnν
ασιατική Μέκκα του τΖό-
γου, ει'δε τnν καθαρή του
αξία να συρρικνώνεται
κατά $6,6 δισ. το περασμέ-
Ο
sΑΝ ΑΝΤΟΝ1Ο
5

π^ογτογ ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
νο έτοs.

•Τ±
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΦ1ΜΑ & ΠΟΤΑ

Ι€ΛΒ]ΙΡ©Ι``\\Ι©mΙιΘΣΑrΊ
ΉΑΝ1κΗ
ΙΙΙΙΙΙΙΙ|ιΙjΊ
Ε«ΑΙ ΑνΞιε1ΣΑΝ
ΜΜΕ
ΙΜΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙtLΊ
ΑγτοΔΗ Μ1 ΟγρΓΗΤΟ1 Ε Ν Ε ΡΓΕ ΙΑ

56 | FΟΙnΕS ΙΟΟΙ(ΤΩΒΡ[Ογ2ΟΙ5
'ί`ΞΑ ΑΦΙΞΗ
Βίιι Gα,es ^ Jαmes sίmοhs ^
$79,2 ΔΙΣ. #1 Μ|CRΟSΟFΤ $14 Δ1Σ. #76 ΗΕDGΕ FυΝDS
Μίchαel JΟrdαn
wαrren ΒυffeΙ, ^ RυρerΙ Μυrdοch & οικ. ^
J nιο διάσnμοs αθλnτήs $13,9 ΔΙΣ. #77 ΜΜΕ
$72,7 ΔΙΣ. *'.3 ΒΕRΚSΗ|RΕ
3λων των εποχών έγινε ΗΑΤΗΑWΑγ Αbίgαί| Jοhnsοn τ
5ισεκατομμυριούχοs.
LαΒ'8'y ΞΙΙίs®m ^ $Ί3,4 Δ1Σ. .#85 ΔΙΑΧΕ1Ρ1ΣΗ
ίυτό που τόνωσε τnν πε- ΚΕΦΑΛΑ1ΩΝ
$54,3 ΔΙΣ. #5 ΟRΑCLΕ
]ιουσι'α του Jοrdan ήταν
chαrles κο€h ` JαcΚ ΤαyΙοr & οιιt. Υ
ι εύστοχn επένδυσή του
$42,9 ΔΙΣ. ξξ..6 Δ1ΑΦΟΡΑ $12,5 Δ1Σ. #92 ΕΝΟ1Κ1ΑΣΗ
3τουs ChαrΙΟtte ΗοrnetS. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ίπέκτnσε ένα πλειοψnφι- Dανίd Ι(οch ^
chαrles Βυιt & οικ. ^

_.
$42,9 ΔΙΣ. ίΊ;<6 Δ1ΑΦΟΡΑ
`ό μερι'διο, αντί $ 175 εκατ.,
•ο 2010. Αύξnσε το ποσοστό του $12,3 ΔΙΣ. #94 Α^γΣΙΔΑ
chrίsΙy wαιtοn & οικ. ^
ΣογπΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ
Γο 90%, cιπό 80%, το 2013. $41,7 ΔΙΣ. #8 wΑΙ-ΜΑRΤ
-έρυσι n αξία του frαnChίse του Ηαrο|d Ηαmm Υ
Jίm wαι'οn ^
$Ί2,2 Δ[Σ. #96 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο &
\ΒΑ εκτοξεύτnκε, εξέλιξn που $4Ο,ό ΔΙΣ. :χ*9 wΆΙ-ΜΑRΤ
ΦγΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
οφελεται εν μέρει στο ρατσιστι- ΑIίGe w®Ιb©m ^
ΡαιrίcΚ sοοn-shίοng ^
`ό σχόλιο του Dοnαιd SterΙίng, Ο ΗΑΝονΕR $39,4 Δ1Σ. #ΊΊ wΑL-ΜΑRΤ
$12,2 ΔΙΣ. #96 ΦΑΡΜ. ΕΙΔΗ
ο cmοίοs αποκλείστnκε από το s. Rοbsοh wαι,οn ^
πρωτάθλnμα. Rίchαrd κίnder ^
$39,1 ΔΙΣ. #12 wΑΙ-ΜΑRΤ
$12 ΔΙΣ. #1ΟΟ ΑΓΩΓΟΙ

G™t)
™Ds
Ο Μίchαel ΒΙοοmberg ^
$35,5 ΔΙΣ. #Έ4 ΒLΟΟΜΒΕRG
Ε'Οn Μυsκ ^
]
$12 Δ1Σ. #1ΟΟ ΤΕSLΑ ΜΟΤΟRS
DΕτRιΟΤ ΕΑsΤΑυRΟ Jeff ΒezΟs ^
Ζ_1
s'eρhen schwαrzmαn ^
$34,8 ΔΙΣ. #ι 5
® ΜcθΈρΚ Ευ@ΚeFbeFg ^
$12 ΔΙΣ. #ιΘΘ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

:jLΜzΟΟ Ο' ΕRΙΕ\ ροπsνιιιΕο νπsΤcΗΕsΤΕR Ρhί|ίρ Αnschυιz ^

Ο-Αο1 cΗΑοRιΝ FΑΙΙsΟ ί !\

cΟΑΤΕsνιLLΈ Ο
$33,4 ΔΙΣ. #Έ6 FΆCΕΒΟΟΚ
sheΙdοn ΑdeΙs®h Υ
$ΊΊ,8ΔΙΣ...,'ι'`ΉC4

2 ό\ c:#Ξ:Ξ#:έ$
ΡΙΠsΒΙ|ReΗ $3Ί,4 Δ[Σ. .#ΠS ΚΑΖ1ΝΟ
Αndrew ΒeαI ^
$1Ι,7 ΔΙΣ. #iΟ5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ,
ΝΈw ΑLΒΑΝγ ΘθεΕrΒ`y Ρ®9@ Υ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

ΒRΟΟΚν|ΙLΕ Ο $29,7 Δ1Σ. #Ί9 GΟΟGΙΕ


steνe cοhen ^
Ίψ=ΝΞ SeFgeν Βg,am '
$29,2 Δ1Σ. #2Ο GΟΟGLΕ
$ΊΊ,4 ΔΙΣ. #1 o9

Jοhn Ραυιsοn τ
Ο F®rres, Μαrs Jr. ^ $ΊΊ,2 ΔΙΣ. #1Ί3

ο
ΙεχιΝ®ΤΟΝ
$26,6 Δ1Σ. .#22 ΖΑΧΑΡΩΔΗ

JαcqυeΙίne Μαrs ^
ΤhΟmαs ρe,erψ ^
$ Ί Ο,9 ΔΙΣ. `-`... Ί 14

--, $26,ό ΔΙΣ. #22 ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΧΡΗΜΑΤ1ΣΤΗΡΙΑΚΕΣ γπΗΡΕΣ1ΕΣ

L--\9, Jοhn Μαrs ^ ΜΕ DISCΟυΝΤ


ΊLΑsw'ΙΙΕ
Ο ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ $26,ό ΔΙΣ. #22 ΖΑΧΑΡΩΔΗ

Geοrge SοrΟs ^
ΗαnΚ & Dουg Μeίίer ^

ό
ΠiΚΙΙΝ
ΚΝΟΧν1ΙΙΕ
2
ο ΟcLΕνΕLΑΝD
ό cΙ1ΑRΙΟΠΕ
νίnCent νίοια
Έναs δισεκατομμυριού-
$24,2 Δ1Σ. #2g ΗΕDGΕ FυΝDS
$1Ο,7 Δ1Σ. #Ί Έ 8 ΜγΣΙΔΑ
ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ

Dανίd ΤeΡΡer ^
cαr] Ιcαhn Υ
2σπ# χοS trαder υψnλήs συ-
χνότnταs δεν μπορεί να
$23,5 ΔΙΣ. #3Έ ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

s,eνe ΒΟlΙmer ^
$ΤΟ,4 ΔΙΣ. #121

LeΟnαΓd Lαυder ^
Ο cΗΑRΙΕsΤΟΙ. χάσει -n νίrtυ FίnαnCίαι Δ1Σ. #Ί37 ΕSΤΕΕ ΙΑυDΕR
$21,5 ΔΙΣ. #35 Μ|CRΟSΟFΤ
του νίοια έΒγαλε κέρδοs ΕrΕG S€hmίdί Υ
ρhίι κnίgh, ^
τιS 1.484 από τιS 1.485
$2Ί,5 ΔΙΣ. #35 ΝΙΚΕ $9,1 Δ1Σ. #137 GΟΟGLΕ
πρώτεs μέρεs λειτουργι'-
Ιen Βιαναlnίκ ^ ®e®rge καίser Υ
αs τnS. Η νίο1α έχει υπο-
$2Ο,2 Δ1Σ. #41 ΔΙΑΦΟΡΑ $9 Δ1Σ. #142 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &
χωρήσει από τnν 1ΡΟ του ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡ1Ο, ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ
2014, εξαιτι'αs τns επιρ- chαrles Έrgen ^
$2Ο,1 Δ1Σ. #43 DISΗ ΝΕΤwΟRΚ Jοhn ΛΛenαrd Jr. ^
ροήs του βιβλ1'ου με τίτλο $9 ΔΙΣ. #142 ^ΙΑΝΙΚΗ
«FΙαsh ΒοyS» του ΜίchαeΙ LαυίeίΈe Ε}ε!πΑeΕ j®ΞaS &` ®πά, ^
Ο DΑγτοΝΑ ΒΕΑCΗ Lewίs, ο οποι'οS καταδί- $19,5 Δ1Σ. #45 ΑΡΡLΕ, DιSΝΕγ sαmυeΙ Νe`^rhουse Jr. Υ
$9 Δ1Σ. #'Ί42 ΜΜΕ
καΖε το trαdίng υψnλήs Μίchαel DeΙI ^
$19,2 ΔΙΣ. #47 DΕΙL Jίm κennedy ^
$8,5 ΔΙΣ. έΞ.156 ΜΜΕ
καλούμενοs το ραυ1 ΑΙlen ^
κερδοφόρο $17,5 ΔΙΣ. #5Ί Μ|CRΟSΟFΤ, Βιαίr Ραrry-ΟΚeden ^
ΕΑ Α®DΞΕζ|
σερί τns νίrtυ ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ $8,5 ΔΙΣ. #Ί 56 ΜΜΕ
Βί1Ι Ηaslαm λόγω πλnρο- Αnne cΟχ chαmbers ^ Jοhn Μαιοne ^
1 αλυσίδα Σταθμών Εξυ- φόρnοns. $Ί7 Δ1Σ. #53 ΜΜΕ $8,3 ΔΙΣ. #162 ΚΜrmlΑΚΗ
ΤΗ^ΕΟΡΑΣΗ
πnρέτnσns Αυτοκινήτων Rαy DαIί® ^
Ρίιοt FΙyίng J παραδέχτnκε $15,4 ΔΙΣ. #60 ΗΕDGΕ Dοhθ|d Νewhουse τ
Ο ΙsΙΑΜΟRΑDΑ
$8,3 Δ1Σ. έφτ62 ΜΜΕ
οτι εξαπατούσε τουs πελά- Ο ΜΑRΑ™ΟΝ Dοnαιd Βren ^
τεs τns και κατέβαλε πρό- $15,2 ΔΙΣ. #ό4 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Ρίerre Οmίdyαr τ
3τ1μο $95 εκατ. στIs ομο- $8 Δ1Σ. #Β68 ΕΒΑΥ
Rοnαld ρereΙmαn ^
σπονδιακέs Αρχέs τον 1ού- ΞBυsίίm Μ®sΚ®να&z ^
$14,5 ΔΙΣ. #69 ΜΟΧ^ΕγΜΕΝΕΣ
j\ιο του 2014. Ο Βίιι εξακο- ΕΞΑΓΟΡΕΣ $7,9 ΔΙΣ. #Έ7Ο FΑCΕΒΟΟΚ
λουθεί να ελέγχει το 15Ο/ο
τns εταιρείαs.
ΟΙ Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

Ιm s'αnΙey κrΟenκe ^
$6,3 Δ1Σ. #225 Σ:ΠΟΡ, RΕΑL
Εsl'ΑΤΕ
Ε1ΔΗΣΙΞΙΣ

Fred DeΙυcα
Leslίe weχher ^ sυmner Redstοne ^
Ο ιδρυτήs τnS αλυσίδαs
$7,7 Δ1Σ. #Ίβ72 Λ1ΑΝΙΚΗ $ό,3 ΔΙΣ. #225 ΜΜΕ
ταχυφαγείων SυbWαy φέ-
Τh®mαs Fhs' Jr, & Ο1κ. ^ Dαnnίne Αναrα γ
ρεται να έχει παραχωρή-
$7,6 ΔΙΣ. #Ί74 ΥΠΗΡ. ΥΓΕ1ΑΣ $6,2 ΔΙΣ. #23® ΑΓΩΓΟ1
σει τα nνία τns επιχείρn-
Jαmes ®οοdnf gh' > scο', Dυncαn Τ σns στnν αδελφή του και
$7,5 Δ1Σ. #,Ί77 ΛΟΓΙΣΜ1ΚΟ $6,2 Δ1Σ. έ?23® ΑΓΩΓΟΙ αντιπρόεδρο, SυΖαnne
©©νίd ΞDυG#Ξ®|d τ Jνιί|αne Frαntz Υ GreCο. Το 2013 ο DeΙυcα
$7,4 ΔΙΣ. #Ί79 ΕΠΙΧΕ1ΡΗΜΑΤ1ΚΟ $6,2 ΔΙΣ. #23® ΑΓΩΓΟ1 (ο πρώτοs δεξιά) απο-
ΛΟΓ1ΣΜ1ΚΟ ΒΞυρ®# Jί®ΒΈm$©m J|Β'Φ > φάσισε να σταματήσει
Εdwαrd Jοhhs®h 1ΙΙ Υ $6,2 Δ1Σ. #23® ΔΙΑΧΕ1Ρ1ΣΗ προσωρινά να διοικεί τn
$7,4 Δ1Σ. ,#η7g ΔΙΑΧΕΙΡιΣΗ ΚΕΦΜ1ΩΝ SυbWαy, n οποι'α διαθέτει
ΚΕΦΑΜ1ΩΝ κeΙcy wαrren ^ περισσότερα από 42.00Ο
Ε1ί ΒrΟαd ^ $6,2 ΔΙΣ. #23Ο ΑΓΩΓΟ1 καταστήματα σε όλο τον
$7,2 ΔΙΣ. #Ί 85 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ IrΟ Rennert ` κόσμο, για να ακολου-
ΜίcΚy Αrίsοn ^ $6,1 Δ1Σ. #24Θ ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ Θήοει Θεραπει'α κατά τnS
$7,1 ΔΙΣ. #19Ί CΑRΝ|νΑΙ λευχαιμίαs. Επέστρεψε
Rαndα wί|Ιίαms τ
CRυIsΕS
$6,1 ΔΙΣ. #24φ© ΑΓΩΓΟ1
στα καθήκοντά του το
Rαιρh Ιαυren > 2Ο 1 4.
Dαγίd Greeh ^
$7 Δ1Σ ....?Τ93 RΑLΡΗ LΑυRΕΝ
$6 Δ1Σ. #246 ^ΙΑΝ1ΚΗ
Dανίd Gef(en ^ Jίn sοοΚ & Dο wοn chαng ^
$ό,9 Δ1Σ. #Ί95 ΨγχΑΓΩΓΙΑ $5,9 ΔΙΣ. #248 Λ1ΑΝ1ΚΗ RοberΓ Rοwlίng ^ whί|ney ΜαcΜίι|αn τ ΜαrΙhα Ιngrαm & οικ. ^
®®Β`d®m Μ®®r@ ^ ΜΟΔΑΣ $5,4 ΔΙΣ. #277 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ $4,7 Δ1Σ. #34Ί CΑRGΙLΙ $4,1 ΔΙΣ. #405 Δ1ΑΝΟΜΗ
$6,9 ΔΙΣ. #195 |ΝΤΕL Βrυce ΗαlIe ^ Β1Β^1ΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
LeΟh ΒιαcΚ τ cΙ®Βηm Αο §®Β3jθc®Θ® & ®ΕΞ€ο ^
chαrΙes Jοhhsοn Τ $5,9 ΔΙΣ. #248 ΕΛΑΣΤ1ΚΑ
$5,3 ΔΙΣ. #283 ΡRΙνΑΤΕ ΕQυιτΥ $4,7 Δ1Σ. #34Ί RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Jοhh ΜΟrrίs ^
$6,6 ΔΙΣ. #208 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Dehnίs wαshίng,®n ^ Τrαγίs ΚαιαnίcΚ * Ραυι Τυdοr Jοnes ΙΙ ^ $4,Ί ΔΙΣ. #4Ο5 ΑΘ^ΗΤ1ΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΕΦΑΜΙΩΝ $5,9 Δ1Σ. *Ι24© ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
$5,3 Δ1Σ. #;283 ΥΠΗΡΕΣ1Α $4,ό ΔΙΣ. #352 ΗΕDGΕ FυΝDS Dανίd shαw ^
QgεΞm Β€®υm Τ ΟΡΥΧΕΙΑ
ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΩΝ $4,Ι Δ1Σ. #4Ο5 ΗΕDGΕ FυΝDS
RαndοΙ ΚίrΚ ^
$6,6 ΔΙΣ. #2Ο8 wΗΑΤSΑΡΡ Ραυ|ίne ΜαcΜίι|αn Leοhαrd s,ern ^ $4,6 ΔΙΣ. #352 ΦΑΡΜ. Ε1ΔΗ DοnαId Τrυmρ ^
cαrΙ cοοκ * κeίnα,h ^
$ό,5 Δ1Σ. #2Ί61ΑΤΡ1ΚΟΣ $5,8 Δ1Σ. #254 CΑRGILL
$5,3 Δ1Σ. #283 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Μαrκ shΟen ^ $4,Ί Δ1Σ. #4Ο5 Τν, RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Ηenry κrανίs ^ $4,6 Δ1Σ. #352 υ.ΗΑυι Τοm & Jυdy Lονe ^
ΕΞΟΠ^1ΣΜΟΣ Rίchαrd Deνοs , $5,2 ΔΙΣ. .++29ι ΡRΙνΑΤΕ ΕQυ|ΤΥ
ΕΞ|ίΖ©bem [Ή©nΒme§ * $4 Δ1Σ. #418 ΝΑΝΙΚΗ,
κen ®rίffίn ^ $5,7 Δ1Σ. .#259 ΑΜWΆΥ
οeοrge Rοber's ^ $4,5 Δ1Σ. #36Θ ΕΞΕΤΑΣΕ1Σ
ΠΡΑΤΗΡ1Α ΒΕΝzΙΝΗΣ
$6,5 Δ1Σ. #2Ί6 ΗΕDGΕ FυΝDS Rαy Lee Ηυn' > $5,2 ΔΙΣ. #29ι ΡRΙνΑΤΕ ΕQυιτγ Α1ΜΑΤΟΣ Μί,chell RαIes ^
s'eρheh Rοss ^ $5,6 Δ1Σ. #265 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο,
RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Βrυce κονner ^ shαhίd κhαn ^ $4 Δ1Σ. #418 ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ,
$6,5 Δ1Σ. #2Ί6 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
$5 Δ1Σ. #3Θ9 ΗΕDGΕ FυΝDS $4,5 Δ1Σ. #36Θ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Rίchαrd LeFrακ & οικ. ^ Αnn wαιι®n ΚrοenΚe ^ ΑγτοκιΝΗΤΩΝ J. chrί§,Ορher Reyes ^
®e®rg© Ε.®©®s ^
$6,4 ΔΙΣ. #22Θ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $5,ό ΔΙΣ. #265 wΆL-ΜΑRΤ
$5 ΔΙΣ. #3Θ9 SΤΑR wΆRs Αndres sαnιο Dοmίngο * $4 ΔΙΣ. #4i8 ΔJΑΝΟΜΗ
GhGirΒes SGhweίΕB ^ Ηeιbeιt ΙώhΙer Jr. & ο]κ. Υ ΤΡΟΦ1ΜΩΝ
Dανίd sυn ` $4,4 ΔΙΣ. #369 ΜΠΙΡΑ
$6,4 ΔΙΣ. #220 $5,5 ΔΙΣ. #27Έ ΥΔΡΑΥ^1ΚΑ
Jυde Reyes ^
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ1ΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣγΣΤΗΜΑΤΑ
$5 Δ1Σ. ,#3®9 ΗΑRDwΆRΕ Η/Υ Α|eίαndrο sαntο
Dοmίngο Dανί|α Υ $4 Δ1Σ. #418 Δ1ΑΝΟΜΗ
DISCΟυΝΤ JΟhn Τυ ^
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
$4,4 ΔΙΣ. #369 ΜΠΙΡΑ
$5 ΔΙΣ. #3Ο9 ΗΑRDwΑRΕ Η/Υ
chαr]es DοΙαh & ®]κ. ^ Εdwαrd Rοsκί Jr. ^
ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ Jeffery Ηίιdebrαnd Τ'
$4 ΔΙΣ. #418 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
$4,3 Δ[Σ. #38Ί ΚΑΛΩΔ1ΑΚΗ
$4,9 ΔΙΣ. #3Τ8 ΠΕΤΡΕΜΙΟ
RΟdney Sαcκs sαm zell ^
ΤΗ^ΕΟΡΑΣΗ ReίhhοΙd schmίedίng ^

Το Red Βυι1 έχει κερδι'σει εδώ και χρόνια τον τίτλο του $4,9 ΔΙΣ. #3Ί8 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ,
Τcιmαrα Gυsmcοn & οιιt. ^ $4 Δ1Σ. #4181ΑΤΡΙΚΟΣ
ΕΞΟΠ^1ΣΜΟΣ
$4,3 Δ1Σ. #381
κορυφαίου ενεργειακού ποτού, ωστόσο τα αντίστοιχα ΡR|νΑΤΕ ΕQυιτγ
ΑΠΟΘΗΚΕγτ1ΚΟ1 ΧΩΡΟΙ Jerry sρeyer ^
αφεψήματα Μοnster και RοcΚstαr έχουν έκτοτε επιδοθει' DαnίeΙ zίι:f ^
σε μια αδυσώπnτn μdχn για τn $4,9 Δ1Σ. #318 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
Rοber' κrαf, ^ $4 ΔΙΣ. #4Ί8 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

$4,3 Δ1Σ. ί'έ38q ΝΕW ΕΝGLΑΝD Rί|@y ΕΒ®GΘΈΈ'el >


δεύτερn Θέσn, δnμιουργώνταs Dίrκ zί'f ^
ρΑΤRIΟΤS $3,9 Δ1Σ. #435 ΜΗΧΑΝΙΚΗ,
πολλούs νέουs δισεκατομμυρι- $4,9 Δ1Σ. #3Ί8 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
ούχουs: τουs παραγωγούs του καren ρrί'zκer ^ ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
RΟberΙ. zίι:f ^
Μοnster, Rοdney SαcΚS και Ηί|tοn $4,3 ΔΙΣ. .#3sΊ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, §ΘeΒ9ΒΈ@ΒΈ Β@GhΈeΙ J)Ε.ο >
$4,9 ΔΙΣ. #3η8 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ $3,9 ΔΙΣ. #435 ΜΗΧΑΝ1ΚΗ,
SchιοSberg, και τον δnμιουργό
ΜίchαeΙ & Μαrίαh Ι|ίιch Τreνοr Rees-Jοnes Τ ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
του RοcΚStαr, Rυss Weίner. Υπάρ-
& ο1κ. ` Rοnαιd Ιαυder ^
χουν κι άλλοι που φροντίzουν για $4,® Δ1Σ. #381 ΠΕΤΡΕΜ1Ο &
$4,8 Δ1Σ. #33® Π1ΤΣΑ
ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡΙΟ $®,9 Δ1Σ. #435 ΕSΤΕΕ LΑυDΕR
τnν ενέργειά μαs: o Rοbert Stίι|er,
Τed Lerner ^ Jerr.y Jοnes ^
ο παραγωγόs του Κeυrίg Green Geοrge undemαnn & οΙκ. ^
$4,8 Δ1Σ. #33Ο RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Μουntαίn, βρι'σκεται πι'σω από τα $4,2 Δ1Σ. #393 DΑLLΑs $3,9 Δ1Σ. #435 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

αμφιλεγόμενα Κ-cυρs. Δύο ακόμα


Ρhί|Ιίρ FrοsΙ ^ C!ίwΒΟΝs Jeffrey SκοΙΙ ^
$4,7 Δ1Σ. #34Ί ΦΑΡΜ. ΕΙΔΗ ΚίrΚ ΚerΚοrίαn γ
«νεοσύλλεκτοι»: ο πρωτοπόροs ΤnS $3,9 Δ1Σ. #435 ΕΒΑγ
DαnίeΙ GIlber' ^ $4,2 Δ1Σ. #393 ΚΑΖ1ΝΟ,
μπι'ραs Crαπ, Κen GrοSsmαn, επικε- Frederίcκ smί'h ^
$4,7 ΔΙΣ. #34Ί Qυ|CΚΕΝ ΙΟΑΝS ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
φαλήs τnS zυθοnοιίαs sίerrα Νeναdα, $®,9 Δ1Σ. #435 FΕDΕΧ
και ο SυmmerfίeΙd Johnstοn, ο άν- ΕQ@ίd Ξil©Θfme]m ` s'ewαr, & Lyndα lsrαeΙ Εnglαnder ^
Θρωποs πι'σω από τnν εμφιαλώτρια $4,7 Δ1Σ. #341 L|ΝΚΕD|Ν Resnίcκ ^
$®,8 Δ1Σ. #452 ΗΕDGΕ FυΝDS
CοCα-CοΙα Εnterρrίses. Ναncy wαι|®n Lαυrίe ^ $4,2 Δ1Σ. #393 ΑΓΡΟΤ1ΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ1Σ, ΝΕΡΟ
$4,7 Δ1Σ. #34Ή wΑΙ.ΜΑRΤ

58 Ι FΟRΒΕs 10ΟΚΤΩΒΡ[ΟΥ2ΟΙ5
Βemαrd Μαrcυs ^ gοr οIenίcΟff ` Dαn FrίedκΙn ` Dανίd ΜυrdοcΚ ^
$3,6 ΔΙΣ. #48Ί RΕΑL ΕSΤΑΤΕ $3,3 ΔΙΣ. #534 ΑΝΤ1ΠΡΟΣΩΠΙΕΣ $3,Ί ΔΙΣ. #577 DΟLΕ, RΕΑL
$3,8 ΔΙΣ. #452 ΗΟΜΕ DΕΡΟΤ
ΤΟΥΟΤΑ ΕSΤΑΤΕ
Dαnίel οch , \Λ'dΙ,er scο'' Jr. & ο1κ, ^
$3,8 Δ1Σ. #452 ΗΕDGΕ FυΝDS $®,6 Δ1Σ. #48Τ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ρe'er κelΙ®gg ^ J®r9e ρerez ^
ΚΟ1ΝΗΣ ΩΦΕ^Ε1ΑΣ, $3,3 ΔΙΣ. ι#.53® ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $3,Ί ΔΙΣ. .*'577 Δ1ΑΜΕΡ1ΣΜΑΤΑ
Τerren`e ρegυια ^
ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ Μαrίαnne Lίebmαhn ^ Ι(eγίn Ρ|αnΚ ^
$3,8 Δ1Σ. #452 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ιsααc ρerlmυtter ^
sheldοh sοΙοw > $3,3 ΔΙΣ. #534 CΑRGILΙ $3,1 Δ1Σ. #577 υΝDΕR ΑRΜουR

$3,8 Δ1Σ. ,#452 ΜΑRνΕL


$3,6 Δ1Σ. #4r8Ώ RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Leαndιο RίzΞnJb & οικ. ^ ΑIfred Ταυbmαn `
cΟΜICS s'eγen sρίelberg ^ $3,3 ΔΙΣ. #5ξ!4, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ $3,Ί Δ1Σ. +*`..577 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

$3,6 Δ1Σ. #481 ΤΑΙΝ1ΕΣ ΠΡΟ1.ΟΝΤΑ ΝeίI ΒIυhm ^


Leοn Ο. cοορermαn ^
$3,7 ΔΙΣ. #462 ΗΕDGΕ FυΝDS Εdwαrd DeΒαrΙοΙο Jr. ^ Ηαrry stίne ^ $3 Δ1Σ. #6Θ3 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

Jαmes Jαnnαrd ^ $3,5 Δ1Σ. #497 ΕΜΠΟΡΙΚΑ $3,® Δ1Σ. #534 ΑΓΡΟΤ1ΚΕΣ Αndrew & ρe99y
$3,7 Δ1Σ. #462 rγΑΛ|Α Η^ΙΟγ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠ1ΧΕΙΡΗΣΕ1Σ
cherng ^
Ηαίm sαbαn ^ Βυbbα cα,hy * $3 Δ1Σ, #όο3 ΕΣΤ1ΑΤΟΡΙΑ
GwendΟIyn sοn,heίm
Μeyer Υ $®,5 ΔΙΣ. #497 ΤΗ^ΕΟΠΤ1ΚΟ $3,2 Δ1Σ. #Ί557 CΗ|CΚ-FΙΙ.Α Μαrκ cυbαn ^
s3,7 Δ1Σ. #462 CΑRGιLL
ΔΙΚΤγο, ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ Dαn cα'hy * $3 Δ1Σ. #6Ο3 ΟΝLΙΝΕ ΜΜΕ

Η. Rοss Ρeι.οΙ sι.. ^


ΒrίeΕm Αεθ®m ^ $3,2 Δ1Σ. #557 CΗ|CΚ-FIL-Α Jeff Greene ^
$3,4 Δ1Σ. #5Ί2 WΗΑΤSΑΡΡ ®®gmeαF D®ίby & ©ΙΒ€ο ^ $3 ΔΙΣ. #603 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ,
s3,7 ΔΙΣ. #462 γπΗΡ. Η/Υ,
ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
ξΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ Μ®Ε'@ ΒeiΞί®Ξ# ^ $3,2 ΔΙΣ. #557 DΟLΒγ

s'eνen Rαιes ^ $3,4 Δ1Σ. #512 ΕΠΙΧΕ1ΡΗΜΑΤ1ΚΟ LΑΒΟRΑΤΟR|ΕS Μίn Καο & ®ικ. ^
ΛΟΓ1ΣΜΙΚΟ ®©θ.Ε$ Είsheθμ , $® ΔΙΣ. #όο3 ΣγΣΤΗΜΑΤΑ
$3,7 ΔΙΣ. #.462 ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ
J)©hm ®©@Fr > $3,2 ΔΙΣ. #557 GΑΡ Π^ΟΗΓΗΣΗΣ Jοhn ΑrnΟΙd Υ
J®hn sαιι . $2,6 Δ1Σ. #714 ΗΕDGΕ FυΝDS
$3,4 Δ1Σ. ί'έ5Ί2 νΕΝτυRΕ ΤΟm GοreS ^ wίιιίαm Κοch τ
s3,7 ΔΙΣ. ιΊ462 ^ΟΓ1ΣΜΙΚΟ
CΑρ'ΤΑL
$3,2 ΔΙΣ. #557 ΡR|νΑΤΕ ΕQυ|Τγ $3 Δ1Σ. #όο3 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο, Dcινίd Βοndermαn τ
Ιynn schυs'ermαn Τ' ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ $2,6 ΔΙΣ. #714 ΡR|νΑΤΕ ΕQυ|Τγ
s3,7 ΔΙΣ. #462 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο &
®©νid ΕΞίΒ® ^ Μαry Α|ίce Dοrrαnce
:ΥΣ1ΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$3,4 Δ1Σ. ;,Ψ51Ι2 ΥΑΗΟΟ Μαιοne ^ Jαmes Ιeρrίn® >
cΙαytοh Μαlhί|e ^ $3,2 Δ1Σ. #557 CΆΜΡΒΕΙL SΟυρ $3 Δ1Σ. #όο3 Τγρι
RΟndα s,ryκer ^
s3,7 ΔΙΣ. #462 1ΑΤΡ1ΚΟΣ
$3,4 Δ1Σ. #512 ΖΩΟΤΡΩΟΦΕΣ Τhοmαs ΡrίιzΚer ^ Dανιd R®cκefeller sr® ^
Αn'hοny ρrίtzκer ^ $3,2 Δ1Σ. #+557 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, $3 ΔΙΣ. #ζ+6®3 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο, Βhαrαι Desαί & ο]κ. ^
ΞΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ
$3,4 ΔΙΣ. #512 ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ $2,6 ΔΙΣ. #7ι4 ΟυτsΟυRαΝG
Sιeνen υdναr-Ηαzy ^
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
Rοber, Rίch Jr. ^ wίιbυr RΟss Jr. ^ Η. wαyne ΗυίΖengα ^
s3,7 Δ1Σ. #4ό2 ΙΕΑSΙΝG
ίΞΡΟΣΚΑΦΩΝ Jαy Rοbeι+ (J.Β.) Ρmzκer ^ $3,2 Δ1Σ. ,#557 ΚΑΤΕψγΓΜΕΝΑ $3 ΔΙΣ. #6Ο3 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $2,6 ΔΙΣ. #714 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

Jίm Dανίs & οικ. ^ $3,4 Δ1Σ. #5Ι]2 ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α, ΤΡΟΦ1ΜΑ ορrαh wίnfrey ^
s3,6 ΔΙΣ. #481 ΝΕw ΒΑLΑΝCΕ
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ Jeff sυ',οn ^ $3 Δ1Σ. #6Θ3 Τν
JυIίαn RΟber,sοn Jr. ^ $3,2 ΔΙΣ. #557 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ wίιιίαm cοhwαy Jr. τ
ΑΓΕhίe Α]dίs Εmmersοn ^
s3,6 ΔΙΣ. #481 Τ|ΜΒΕRLΑΝD,
$3,4 Δ1Σ. #5ι2 ΗΕDGΕ FυΝDS JΟαn πsch ` $2,9 Δ1Σ. #628 ΡR|νΑΤΕ ΕQυιτγ

~`ΜΒΕR ΜΙLΙS s'eνe wynh Τ $3,2 ΔΙΣ. #557 ΔΙΑΦΟΡΑ Jαcκ DαngermΟnd ^
$3,4 ΔΙΣ. #5Ί2 ΚΑΖΙΝΟ, R®ger wαng ^ $2,9 ΔΙΣ. #628 ^ΟΓΙΣΜΙΚΟ ρα,rίcκ Ryαn ^
Dίαne Ηendι.ίcΚs τ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ $3,2 ΔΙΣ. #557 ^ΙΑΝ1ΚΗ ΧΑΡΤΩΝ $2,6 Δ1Σ. .*..7Ί 4 ΑΣΦΜΙΣΗ
s3,6 ΔΙΣ. #481 ΣΤΕΓΕΣ
Αυs,en cαrgίII 11 ^ Jοhn cαtsίmαιίdίs ^ Dαnίel D'ΑnίelΙο τ
JeΓemy JαcΟbs sr. ^
$3,3 ΔΙΣ. #534 CΑRGILΙ $3,Ί Δ1Σ. #577 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο, $2,9 Δ1Σ. #628 ΡR|νΑΤΕ ΕQυ|ΤΥ
s3,6 Δ1Σ. #48Ί ΑΘΛΗΤΙΚΑ
-_ί_wR/ΟΛJΨλΑ Jαmes cαrgίιι 1Ι ^ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ, ΑΛΥΣ1ΔΑ ΣΟΥΠΕΡ- qg®Β™ Έ:ίsh@F >
$®,3 Δ1Σ. .#534 CΑRG|ΙL ΜΑΡΚΕΤ wίIlίαm wrίgΙey Jr. ^
$2,9 Δ1Σ. #628 GΑΡ
Rαy Dανίs ^ Εdwαrd Lαmρer' Υ $2,ό Δ1Σ. #7Ί4 ΤΣ1ΧΛΑ

$3,1 ΔΙΣ. #577 ΑΓΩΓΟΙ $2,9 ΔΙΣ. ίψf628 SΕΑRS

s'αnΙey Drυcκenmίller > Dαγίd Rυbensteίn Υ


$3,1 ΔΙΣ. #577 ΗΕDGΕ FυΝDS $2,9 ΔΙΣ. #628 ΡRΙνΑΤΕ ΕQυ|Τγ
Αmοs Ηοs,e,'er Jr, ^ Richαrd schυιze ^
$3,1 Δ1Σ. $.zS77 ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ $2,9 ΔΙΣ. #628 ΒΕSΤ ΒυΥ
ΤΗ^ΕΟΡΑΣΗ
Ηerber' sίm®h ^
Η. Fίsκ JΟhnsοn ^ $2,9 ΔΙΣ. .#ό28 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
$3,1 ΔΙΣ. #577 ΠΡΟ.Ι.ΟΝΤΑ
ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΥ
wαrren s,eρhehs ^
$2,9 ΔΙΣ. #628 ΕΠΕΝΔγτικΗ
Ιmοgene ροwers ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ

Jοhnsοn ^
DοnαId s,erΙίng `
$3,Ί Δ1Σ. #577 ΠΡΟΙ.ΟΝΤΑ
$2,9 ΔΙΣ. #628 RΕΑΙ ΕsΤΑΤΕ
ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΥ
Ξν©m wΞΒ|ίεΞmS τ
s. cυr,!s JΟhns®n ^
$2,9 ΔΙΣ. #628 ΤwlΠΕR
$3,Ί Δ1Σ. #577 ΠΡΟ'Ι.ΟΝΤΑ
Τίιmαn Ferιίιια ^
ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΥ Jοhn Ραυι DeJοrία v
$2,5 ΔΙΣ. :#737 ΕΣΤΙΑΤΟΡ1Α,
$2,8 Δ[Σ. #663 ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ
Ηelen Jοhnsοn-Leίρο|d ^ κΑΖ'Νο
ΚΟΜΜΩΤ1ΚΗΣ, ΤΕΚ1ΛΑ
$3,1 ΔΙΣ. #577 ΠΡΟ'1.ΟΝΤΑ
Ηenry ΗίιImαn >
ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΥ Jυdy Fαι,Iκher Τ
$2,5 ΔΙΣ. #737 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$2,8 Δ1Σ. #663 ΙΤ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ
ννίnhίe J®hnsοn- Β. wαyne Ηυghes
γΓΕ1ΑΣ
Μαrqυαr, ^ $2,5 ΔΙΣ. #737
$3,1 ΔΙΣ. #577 ΠΡΟ'1ΟΝΤΑ κen Iίsher ^
ΑΠΟΘΗΚΕγτικο1 ΧΩΡΟΙ
ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΥ $2,8 Δ1Σ. Ίφ663 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΕΦΜ1ΩΝ DαnίeΙ LΟeb ^
Jοhn Καροοr ^ $2,5 ΔΙΣ. #737 ΗΕDGΕ FυΝDS
$3,1 ΔΙΣ. #577 γπΗΡ. γΓΕ1ΑΣ Jίmmy ΗαsΙαm ^
$2,8 Δ1Σ. #663 ^ΙΑΝΙΚΗ
Βαrry DίIIer Τ Β®υgΒ@S Β.@©m@ * Rοdney Lewίs Υ Jοnα'hαn Grαy ^
$2,3 ΔΙΣ. #811Ο ΟΝΙ1ΝΕ ΜΜΕ $2,2 Δ1Σ. #847 νΕΝτυRΕ $2,1 Δ1Σ. #894 ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡ1Ο $1,9 ΔΙΣ. #Τ.ΟΟ6 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

Βehne,' D®rrαnce ^ CΑρIΤΑL


Ηοwαrd ΜαrΚs ^
Μίchαel Μί|Κen > $2,3 Δ1Σ. #8ιΟ CΑΜΡΒΕΙL SΟυρ Ηerber' L®υίs Τ $2,1 ΔΙΣ. #894 ΡR|νΑΤΕ ΕQυ|Τγ

$2,5 ΔΙΣ. #737 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ R©Ε9ebρ$ ®υ©gGΕΒθ ^


$2,2 ΔΙΣ. #847 ΠΡΟ'Ι`ΟΝΤΑ Jοnαιhαn ΝeΙsοn ^
ΚΑΘΑΡΙΣΜογ
$2,3 ΔΙΣ. #8ΊΟ ΦΑΡΜ. Ε1ΔΗ $2,Ί ΔΙΣ. #894 ΡRΙνΑΤΕ ΕQυιτγ
seαn ραrκer Υ
J®seΡhίne L®υίs & ο]κ. τΓ Rυss weίner *
$2,5 ΔΙΣ. #737 FΑCΕΒΟΟΚ Βίι1 ΟrΟss >
$2,2 Δ[Σ. #847 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ $2,1 ΔΙΣ. #Θ94 ΕΝΕΡΓΕ1ΑΚΑ
$2,3 ΔΙΣ. #81Ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Jeαn (Οίgί) ΡrίιzΚer ^
J®e Μαnsυe'® > ποΤΑ Ηαmί],οn Jαmes ^
$2,5 ΔΙΣ. #737 ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α, Dοn Ηαnκey ^
$2,2 ΔlΣ. #847 ΕΡΕγΝΑ $1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $2,3 Δ1Σ. #8ΊΟ ΔΑΝΕ1Α GeΟrge ΑrgyrοS & Ο]κ. Υ
Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ
ΕΠΕΝΔγΣΕΩΝ
$2 ΔΙΣ. #949 RΕΑΙ ΕsΤΑΤΕ, Μαr` Ιαsry ^
Ρenhy ΡrίιΖΚer ^
JοhnelΙe Ηυn, ^ DΓαytΟh ΜcLαne Jr. ^ ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ $Ί,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 ΗΕDGΕ FυΝDS
$2,5 ΔΙΣ. #737 ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α,
ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $2,3 ΔΙΣ. #81Ο ΦΟΡΤΗΓΑ
$2,2 Δ1Σ. #847 wΑΙ.ΜΑRΤ, Εdwαr.d Βαss Τ Μαnυe] Μοrοιιn & ο[κ. ^
ΙΟG'sΤICS
$2 ΔΙΣ. #949 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο, $1,9 ΔΙΣ. #Έ.ΟΘ6 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Μαrc Rοwαn Υ s'eρhen Μαndel Jr. ^
$2,3 Δ1Σ. #8Ί® ΗΕDGΕ FυΝDS
c. Deαn ΜeΙrορου|οs ^ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$2,5 ΔΙΣ. #737 ΡRΙνΑΤΕ ΕQυιτγ
$2,2 ΔΙΣ. #847 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ Lee Βαss Υ
Ηοwαrd schυI,Ζ ^ RΞGΒΊιGΣFGΞ Ρe@Fy ^
©©mί©| Ε'Βρ8ΈΞzΘ€@F ^ $2 ΔΙΣ. #949 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο,
$2,5 ΔΙΣ. #737 SΤΑRΒυcΚS $2,3 ΔΙΣ. #8Ί Ο RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$2,2 ΔΙΣ. #847 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΝeΙs®n ρel'z ^
Ε3®m@Sh ΉD w®dΒ™,egmί ^ cαry RοlΙίns * ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
οΙenn Dυbίn ^ $Ι,9 ΔΙΣ. #ι .ΟΟ6 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$2,5 ΔΙΣ. #737 ^ΟΓ1ΣΜ1ΚΟ $2,3 Δ1Σ. #81Ο
c9©hm ΡΘ4ίβΖ!€eΒ7 ^ $2 ΔΙΣ. #949 ΗΕDGΕ FυΝDS
ΚΑΤΑΠΟ^ΕΜΗΣΗ Ε ΝΤΟΜΩΝ
Deαn whί'e ^ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, R©b@Β'ή. Β=βsΒiι@Βd >
$2,5 ΔΙΣ. #737 ΒΙLΙΒΟΑRDS, RαhdαIΙ RΟΙnns * ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$2 Δ1Σ. #949 GΑΡ
ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α $2,® ΔΙΣ. #8ιΟ
ΚΑΤΑΠΟ^Ε Μ ΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ
Lαrry Rοbbίns ^ Wίm@m Εί$h@Β. >
Jαmes Dίhαn ^ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΗΕDGΕ FυΝDS $2 Δ1Σ. #949 GΑΡ
$2,4 ΔΙΣ. #782 ΗΕDGΕ FυΝDS Ήh©m®s S§eώ@Ε ^
$2,3 ΔΙΣ. #81Ο ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΜΑΤΙΚΟ
Jυ|ίο Μαrίο sαntο s,αnley Ηυbbαrd Τ
Τ®m ®οΙίsσnο ^ Dοmίngο ΙΙΙ *
^ΟΠΣΜ1ΚΟ $2 Δ1Σ. #949 DΙRΕCΤν
$2,4 ΔΙΣ. #782 γπΗΡΕΣΙΕΣ $2,2 Δ1Σ. #847 ΜΠΙΡΑ
Μ1ΣΘΟΔΟΣ1ΑΣ clemmίe sραngler Jr. > Τhοmαs Lee ^
FαyeΖ sαrοfίm ^ $2 ΔΙΣ. #949 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
$2,3 Δ1Σ. #81Ο ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
Τίmοthy Ηecιdίngtοn τ $2,2 Δ1Σ. #847 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
$2,4 ΔΙΣ. #782 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο & ΤαlΙσnα cαsίrαghί * ΚΕΦΑΛΑ1ΩΝ
F®rres, ρres,οn *
ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡ1Ο, ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΜΠ1ΡΑ $2 ΔΙΣ. #949 γπΗΡΕΣ1ΕΣ γΓΕ1ΑΣ
ραι s'ryκer ^
RΟber' ΜCΝαίr ^ εg©m©s @©υΒΈeΒa ^
$2,2 Δ1Σ. #847 1ΑΤΡ1ΚΟΣ
Ρhί||ίρ Rυflίn v
$2,4 Δ1Σ. fΊ±7s2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΠΟΡ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΡRΙνΑΤΕ ΕQυιτγ $2 Δ1Σ. #`949 ΚΑΖΙΝΟ, RΕΑΙ
ΕΞΟΠΛ1ΣΜΟΣ
ΕSΤΑΤΕ
Ηenry sαmυeΙί ^ Jοhn Fαrber ^ ρeΦeF Ήhβ@Β >
$2,4 ΔΙΣ. #782 ΗΜ1ΑΓΩΓΟΙ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΧΗΜ1ΚΑ J®n s'ryκer ^
$2,2 ΔΙΣ. #847 FΑCΕΒΟΟΚ
$2 Δ1Σ. #949 1ΑΤΡ1ΚΟΣ
GΙen Ταylοr ^ νίc,οr Fυn9 Τ Τed Τυrner > ΕΞΟΠΛ1ΣΜΟΣ
$2,4 ΔΙΣ. #782 ΕΚΤΥΠΩΣΕ1Σ $2,2 Δ1Σ. #847 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
$2,2 Δ1Σ. ς'έ847 ΚΑΛΩΔ1ΑΚΗ
Τy wαrner Υ ΣγΝΑΛΛΑrΩΝ ΤΗ^ΕΟΡΑΣΗ
RοhαId wαheκ ^
$2 Δ1Σ. #949 ΕΠΙΠΛΑ
$2,4 ΔΙΣ. #782 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ, Ηοαng Κίeυ ^ Αnίια zυcΚer τ
ΠΑ1ΧΝ1Δ1Α ΡΙυsΗ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΦΑΡΜ. Ε1ΔΗ fjaeg wΙηίΈm6mΈ >
$2,2 ΔΙΣ. #847 ΧΗΜΙΚΑ
$2 Δ1Σ. #949 ΕΒΑγ
hΊί@h©!©s W®®dmαn ^ Μίchαel Jαhcιrίs ^ s. DαnίeΙ Αbrαhαm ^
$2,4 Δ1Σ. #782 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΕΣ $2,2 Δ1Σ. #847 ΦΑΡΜ. ΕΙΔΗ ΕIαίne wyhh Υ
$2,1 Δ1Σ. #894 SΙΙΜ-FΑSΤ
$2 ΔΙΣ. #949 ΚΑΖ1ΝΟ,
J,®lm Δ##imGΕgea ^ Rοn Βαrοn ^ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α
$2,3 ΔΙΣ. #810 RΕΑL ΕsΤΑΤΕ
$2,1 Δ1Σ. #894 Δ1ΑΧΕ1Ρ1ΣΗ
cΗeδοFy W©ΕΈ® '
ΚΕΦΑΜΙΩΝ
$2 ΔΙΣ. #949 γΑΗΟΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ J'ίm ΒΕαeyeF ^
s,ewαr, Rαhr ^
$2,Ί ΔΙΣ. #894 νΕΝτυRΕ CΑΡ|ΤΑΙ
lra Rennert $Ι,95 Δ1Σ. #Ί .ΟΟΟ Δ1ΑΝΟΜΗ
Jοhn Βrοwn ^ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ο Rennert διαθέτει μια από τιS μεγαλύτερεs ιδιοκτnσι'εs $2,1 ΔΙΣ. #894 1ΑΤΡΙΚΟΣ
στιs ΗΠΑ: μια έκτασn 250 στρεμμάτων στnν περιοχή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΟm Βensοn ^
Ηamρtοns, με κτι'σματα που περιλαμβάνουν συνολικά $Ι,9 Δ1Σ. #1.ΟΟό ΝΕw
chαse c®lemαn ΙΙ1 ^ ΟRΙΕΑΝS SΑ|ΝΤS
29 υπνοδωμάτια, 39 μπάνια, 3 πισι'νεs, έναν διάδρομο $2,Ι Δ1Σ. #8g4 ΗΕDGΕ FυΝDS
bοwΙίng και μι'α κινnματογραφική αι'Θουσα 164 Θέσε- ΝeαθΗGgm ΒβeGh©rGzyΚ *
Gerαιd Fοrd > $1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟό ΑΙRΒΝΒ
ων. Μήπωs, όμωs, ο μεγιστάναs λεnλάτnσε οικονομικά
$2,Τ ΔΙΣ. #894 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
μι'α από τιs εταιρείεs συμμετοχών του για να πλnρώσει Νοrmαh Βrαmαn >
Jαmes Frαnce Υ $1,9 Δ1Σ. #Ί .ΟΟ6 ΤΕΧΝΗ,
μέροs όλων των παραπάνω; Αυτό τουλάχιστον λέει n
$2,1 ΔΙΣ. #894 ΝΑSCΑR, ΑΝΤ1 ΠΡΟΣΩΠ 1ΕΣ ΑΥΤΟΚ1 Ν ΗΤΩΝ
κατnγορία που οδήγnσε τον Rennert στο εδώλιο τον
ΑΓΩΝ ΕΣ ΤΑχγτΗΤΑΣ
Φεβρουάριο. Ο Fίennert κατnγορει'ται ότι άρπαξε σχε- Gαry ΒυrrelΙ ^
©®rG8©m ©©ΈΘy ^
δόν $12Ο εκατ. από τn δοκιμαzόμενn εταιρεία στα τέλn $1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
$2,1 Δ1Σ. #894 GΕπγ Ο|L Π^ΟΗΓΗΣΗΣ
τnS δεκαετ|'αs του '9Ο γ|cι να χρnματοδοτήσει μέροs τns
προσωπικήs του ιδιοκτnσι'αs. Αlec Gοres ^ ΒΕΡΞ®m GΕΈ©SΒ€V *
$2,Ι ΔΙΣ. #894 ΡR|νΑΤΕ ΕQυ|Τγ $1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 ΑΙRΒΝΒ
Νοαm Gο,tesmαn ^ chrίs'Ορher cΙίne ^
$2,Ι ΔΙΣ. #894 ΗΕDGΕ FυΝDS $1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 ΑΝΘΡΑΚΑΣ
sυsαn Ηίιt Ηαgen & οικ. ^ SG®i.Έ G©®!€ ^
$2,1 Δ1Σ. #894 ΑΣΦΑ^ΙΣΗ $Ί,9 ΔΙΣ. #`Ί .ΟΟ6 ΛΟΓ1ΣΜ1ΚΟ
Βrυce καrsh ^ Dαγίd Είhhοrn ^
$2,Ί Δ1Σ. #894 ΡRΙνΑΤΕ ΕQυιτγ $1,9 Δ1Σ. #1.ΟΟ6 ΗΕDGΕ FυΝDS
Βrαd κeΙIey ^ .Β©@ ©@bbίGα *
$2,Ί ΔΙΣ. #894 ΚΑΠΝΟΣ $1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 ΑΙRΒΝΒ

6Ο Ι FΟΙmΕs 100ΚΤΩΒΡΙΟΥ2015
ΕrΙc LefΚΟf sκy τ Ε1ΔΗΣΈΙΣ
Jαγίd wαIen'αs
$1,65 ΔΙΣ. #1.ι73 GRΟυροΝ
5Τ,® Δ1Σ. #1.Ο54 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ W. Ηerbert Ηυnt
J. JΟe Rίcκe''s ^
Jαmes Ιrsαy ^ Ο υιόs του Η.L. Ηυnt, του αν-
$I,65 Δ1Σ. #1.173 ΤD
sl,75 ΔΙΣ. #i.1Θ5
ΑΜΕR|ΤRΑDΕ
Θρώπου που αποτέλεσε τnν
`JΙΑΝΑΡΟΙ|S CΟLΤS
έμπνευσn για τον τnλεοπτικό
Leslίe ΑIeχαnder υ
+, RοSs ρerο' Jrο Υ χαρακτήρα J.R. Εwίng, έχασε
$Ί,ό ΔΙΣ. #t.η .Ί90 ΗουsΤΟΝ '! περισσότεροαπότο 1/3 τnS
sl,75 ΔΙΣ. #Ί.1Ο5 ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ
- Ύ, RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
RΟCκΕΤS

Dανίd ΒΟ®,h ^ chrίsbρher cοΙdsbυry ^ :


t
περιουσίαsτου ύψουs $2,8
δισ.μέσασεμόλιsέξιμήνεs,
Rί`hαrd γυenglίng Jr. $Ί,5 ΔΙΣ. #1.25Ο SΑLSΑ
$1,ό Δ1Σ. #1.19Ο ΑΜΟ1ΒΑ1Α
sl,75 ΔΙΣ. }`έΈ.1®5 ΜΠ1ΡΑ 1 καθώs n ραγδαι'α πτώσn τns
κΕΦΜ'Α
Ιουίs Βαc®n ^ τιμήs του πετρελαι'ου ανέκο-
sl,7 Δ1Σ. #1.1
sαrαh chαney *
Ψε τnν αλματώδn ανάπτυξn
$1,6 Δ1Σ. #1.19® CΑRGILΙ
S d ΒtΙss ' του frαcΚίng. Η μετοχή τnS
Α|eχαndrα DαίIch * Ηα|Cοn ResουrCeS, τns μονα-
5Τ,7 ΔΙΣ. #1,ΊΊ8 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο,
$Ι,6 ΔΙΣ. #η .ηg® CΑRGιιL
Ξ-ΞΝΔΥΣΕ1Σ δικήs εισnγμένnS που διαθέ-
Ηαrίο eαbellί ^
Jοhn Ηenry ^ τει, υποχώρnσε περισσότερο
$Ί,6 ΔΙΣ. #`Ί.Ί9Ο ΣΠΟΡ
sl,7 ΔΙΣ. #1.Ί Ί8 ΔΙΑΧΕ1Ρ1ΣΗ από 70% από τα υψnλά του καλοκαιριού. Ακόμα δύο
` ΞΦΑΛΑ1ΩΝ Lυcy s,ΙΙzer * πετρελαιάδεsτουΤέξαs,οJeΠeryΗί|debrαndκαιο
ι/ι ΗerberΙ. Ηυm τ $Ί,ό ΔΙΣ. #Ί.Ί9Ο CΑRGILΙ GeοrgeΒίshορ,έχασανέκαστοsπερισσότερααπό$500
s1,7 Δ1Σ. #Ί .ΊΊ8 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο Ρhίι|ίρ Rαgοn > εκατ. Ποιοs επιΒίωσε από τnν «πετρελαιοκnλίδα»; Οι
ΙΓwίn JαcΟbs τ $1,ό ΔΙΣ. `++1.Ί 9® 1Τ ΣΤΟΝ άρχοντεsτωναγωγώνπετρελαίου,RαyDανίs,Rίchαrd
ΚΛΜΟ ΥΓΕ1ΑΣ
s1,7 ΔΙΣ. #Ί.ΊΊ8 ΚίnderκαιΚeΙcyWαrren,πουαύξnσαντnνπεριουσι'α
Τh®mωs S,eyer ^ τουs κατά τουλάχιστον $ 1,5 δισ. ο καθέναs.
JΦe JαmαίI Jr. ^
$Τ,6 Δ1Σ. #1.19Ο ΗΕDGΕ
51,7 ΔΙΣ. #Ί ,ΊΊ8 ΑΓΩΓΕΣ
κα'herίne Ταnner *
Jίm Jυs'Ιce 11 ^ ΡύνcHa ©άa@]νeε * sleρhen Feίnberg υ
$Ι,ό Δ1Σ. #1.19Ο CΑRG|ΙL
s1,7 ΔΙΣ. #1.ΊΊ8 $1,3 ΔΙΣ. #1.415 ΡR|νΑΤΕ
$1,4 ΔΙΣ. #1.324 γπΗΡΕΣ1Α
-, r\οd κh®s!α ^ Jαmes cΙαrκ ^ ΕQυΓτγ
ΑγτοκιΝΗΤΩΝ
$1,55 ΔΙΣ. #1.226 ΝΕΤSCΑΡΕ,
sl,7 Δ1Σ. #1.1Ί8 νΕΝτυRΕ
s'ewαr, Η®reίsί ^ Dοnα|d ΗοΙΙ ^
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
=ίρπΆΙ $Ί,3 Δ1Σ. #1.4Ί 5 ΗΑΙΙΜΑRΚ
ΑnΤοny Ressler * $Ί,4 ΔΙΣ. #1.324 ΒΕRΚSΗ|RΕ
RίchΟrd Ηαyne `
+enry Νίchο]αs ιΙΙ ^
$Ι,5 Δ1Σ. #1.250
ΗΑΤΗΑWΆΥ Β. Wαyne Ηυghes Jr. *
$1,55 ΔΙΣ. #1ι.226 υRΒΑΝ
51,7 ΔΙΣ. #1.Ί Ί8 ΗΜ1ΑΓΩΓΟΙ
ΟυτF'πΕRs ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜΙΚΑ Jαne Lαυder ^ $Ί,3 ΔΙΣ. #Ί.415

Dαn shyder ^ ΑΠΟΘΗΚΕγτικο1 ΧΩΡΟΙ


Rοdney sαcκS * $1,4 Δ1Σ. #Ί .324 ΚΑΛ^γΝΤΙΚΑ
®αry ΜίcheΙsοn `
sl,7 ΔΙΣ. #1.Ί Έ 8 wΆSΗ|ΝGΤΟΝ
$1,5 ΔΙΣ. #i.25Θ ΕΝΕΡΓΕ1ΑΚΑ Αeιin Lαυder zίnterhοfer ^ sίdney κίmmel >
ίΞDSκIΝS $Ι,55 ΔΙΣ. #1.226 ΙΑΤΡ1ΚΕΣ
ποΤΑ $Ί,4 Δ1Σ. #Ί.324 ΚΑΛΛγΝΤ1ΚΑ $1,® ΔΙΣ. #1.415 Λ1ΑΝΙΚΗ
ΠΑΤΕΝΤΕΣ
.,l,αrκ Steνθms ^ Jίm κοch ^
ΝίcοΙαs Βerggrυen γ Εναn Sρίegel * Μίchαel ρrίce ^
sΊ,7 ΔΙΣ. #Ί.Ί Ί8 νΕΝτυRΕ $1,3 ΔΙΣ. #1.415 ΜΠ1ΡΑ
$1,5 Δ1Σ. #ι.25Ο ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $1,5 Δ1Σ. #Ί.25Ο SΝΑΡCΗΑΤ $Ί,4 ΔΙΣ. ά'.Ί .324 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
=iρπΑΙ
Εdwαrd stαcκ ^ ςιeiΙ?, R©Έ.hs@hίud ^ ΜίchΘel κrαsny ^
ΤίmοΙhy ΒοyΙe ^
γlncen' νίο'α * $1,5 Δ1Σ. #1.25® DICΚ'S $1,4 ΔΙΣ. #1.324 FΑCΕΒΟΟΚ $Ι,3 ΔΙΣ. #1.ι915 ^ΙΑΝΙΚΗ
$1,5 Δ1Σ. #Ί.25Ο CΟΙυΜΒΙΑ
sl,7 ΔΙΣ. #1.118 Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΕΣ
__ίΝΝνwΙFΣ SρΟRΤSwΕΑR SΡΟRΤΙΝG GΟΟDs
chαrles sίmοhyί ^ Jαmes Leίnίn9er >
Ε9εαΞρwam Βe©S®m ^ sυn Η®hgbίn ^ $1,4 ΔΙΣ. #1.324 Μ|CRΟSΟFΤ $1,3 ΔΙΣ. #1.4151ΑΤΡ1ΚΑ
Jοn γαΓbrουgh * ΠΡΟ'1.ΟΝΤΑ
sl,7 ΔΙΣ. #1.ΊΊ8
$1,5 ΔΙΣ. #1.25Ο ΧΕRΟΧ $Τ,5 ΔΙΣ. #Έ.250 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
chαrlοΗe cοΙΚet weber ^
Ηenry swίecα ^ $1,4 Δ1Σ. #Έ.324 CΑΜΡΒΕΙΙ
wίιιίαm ΛΛαcαυιαy ^
Ξ ΝΤΕΟΠΑ1ΧΝ1Δ1Α FrαnΚ Ferιίιισ 1ΙΙ ^
$1,5 ΔΙΣ. #Έ.25Θ Sουρ $1,3 ΔΙΣ. #ι.415 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$Ί,5 Δ1Σ. #Ί ,25Ο ΚΑΖΙΝΟ,
ΠΡΩΤΑΘ^ΗΜΑ γπΕΡΤΑΤΗΣ ΠΑ^ΗΣ Jίm ΤhΟmρs®n ^ wίιιίαm γουng * chαrles Μυnger ^
$1,3 Δ1Ι. #1.4Ι5 ΒΕRΚSΗΙRΕ
$1,5 ΔΙΣ. #'Έ.25® ΙΟGISΤΙCS $1,4 Δ1Σ. #q .324ι ΠΜΣΤ1ΚΑ
ΗΑΤΗΑWΑγ
Ή©GΗd w@9m@m ^ chαrΙes ze9αr ^
ΑΠΟ ΤΑ Α^ΩΝΙΑ ΣΤΑ ΣΑ^ΟΝ1Α $1,5 ΔΙΣ. #Ί .25Ο ΟΝL|ΝΕ ΜΜΕ $1,4 ΔΙΣ. #i.324 ΒLΟΟΜΒΕRG ΙΡ
Gαbe ΝeweΙI ^
$1,3 ΔΙΣ. #1.415
Τy Warner wίlmα Τίsch > s,eνe cαse ^ Β1ΝΤΕΟΠΑΙΧΝ1Δ1Α
$1,45 Δ1Σ. #1.3]2 Δ1ΑΦΟΡΑ $1,35 ΔΙΣ. #1.386 ΑΟL
Ο δnμιουργόs των Βeαnίe R®ger ρehsκe Υ
ΒabίeS αγωνι'zεται να γλυτώσει
[«eύίmν ΠD'©υΈ'6' ^ Βrίαn Rοber's ^
$Ί,3 ΔΙΣ. #1.4Ί 5 Αγτοκ1ΝΗΤΑ
$Ι,45 ΔΙΣ. #1.312 $Ι,35 Δ1Σ. #Έ.386 CΟΜCΑSΤ
τn φυλακή. Οι εισαγγελείs Jerry Reίnsd®r' *
ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ
άσκnσαν έφεσn επί τns J®yce Rαley ΤeeΙ '
$1,3 ΔΙΣ .....':;Έ.4Θ 5 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ
δικαστικήs απόφασnS που του Ηeιhrι ΑΙ|en Jr. & οικ. γ $Ί,35 Δ1Σ. #Ί .386 ΑΛΥΣ1ΔΑ
ΣγΜΟΓΟΙ
$1,4 Δ1Σ. #1.324 ΕΠΕΝΔγτικΗ ΣογπΕΡ.ΜΑΡΚΕΤ
επέβαλε ποινή κοινωφελούs LeοnαΓd schleίfeΙ- ^
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
εργασι'αs όταν ομολόγnσε Dαn wΙIκs '
$1,3 Δ1Σ. #.Ί .4Ί5 ΦΑΡΜ. ΕΙΔΗ
πωs φοροδιέφευγε (έκρυψε Εdmυhd Αhsίn > $Ι,35 ΔΙΣ. #Τ.38ό ΦγΣιΚΟ
$Ί,4 ΔΙΣ. #Ί`324 Τν ΑΕρ1ο Ενgeny Qυgeme) shγίdΙer ^
από τον Θει'ο Σαμ τουλάχιστον
$1,3 ΔΙΣ. #q.4Έ5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &
$25 εκατ.). Η zωή του δεν ήταν cαrο| JenΚίns Βαι.neιI ^ Fαrrίs wΙΙΚs τ
ΦγΣΙΚΟ ΑΕΡ1Ο, ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
Βελούδινn: ο Wαrner, ο οποι'οs $Ί,4 ΔΙΣ. .'ά.Ί .324 ΑΛΥΣ1ΔΑ $Ι,85 ΔΙΣ. ;>+Ή .386 ΦγΣ1ΚΟ
ΣογπΕΡ,ΜΑΡΚΕΤ ΡυΒΙ1Χ ΑΕρ'Ο ρe'er sρerlίng >
όταν ήταν παιδί φρόντιΖε
$1,® ΔΙΣ. #Έ.4η5 ΕΚΠΑ1ΔΕΥΣΗ
τn σχιzοφρενή μnτέρα του, Α|Ιred Jαmes cΙαrΚ τ ΑΒco@@Ι ΒΙcnυs#ί .
Μίchαel s`eίnhαrdt ^
έΒγαλε τα πρώτα του χρήματα $1,4 Δ1Σ. :.?Έ.324 $1,3 ΔΙΣ. #1.4Έ 5 ^ΟΓΙΣΜΙΚΟ
$1,3 ΔΙΣ. #Ί .4Έ5
ωs ΒοnΘόs σε εστιατόριο, J. chrίs'ορher FIΟwers Ι, s©mf©αρd ®mΙ@π, *
ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ
παρκαδόροs και πωλnτhs σε $1,4 Δ1Σ. #1.324 $Ι,3 ΔΙΣ. #Ί .415 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Dαnίel Ηίrschfeld `
μανόβικο προτού ιδρύσει τnν Αιαh Gerry > Jοhh Εdsοn ^
$1,25 ΔΙΣ. #Ί .5®Ο ^ΙΑΝ1ΚΗ
Τy Ιnc. και προκαλέσει τn φρε- $1,4 ΔΙΣ. #1.324 ΚΑ^ΩΔ1ΑΚΗ $1,3 Δ1Σ. #1.4Τ5 ΣΚΑΦΗ
νίτιδα τnS δεκαετίαs του '90 για ΤΗ^ΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑψγχΗΣ
τα λούτρινα Ζωάκια.
Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

iΗiΜ sαrα ΒιακeΙy >


$1 ΔΙΣ. #1.741 SΡΑΝΧ
ΙΑΠΩΓm ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑ1ΟΙ Κ^ΑΔΟΙ
_.Ί
Τοry Βυrch > ΤΕΧΝΟ^ΟrΙΑ
Jοhh Τysοn * $1 ΔΙΣ. #Ί.741 ΜΟΔΑ
$Ί,25 ΔΙΣ. ;.#Ί .5ΟΟ ΤγsΟΝ
ΑΕΠ: $4,63 ΤΡΙΣ. Ξ
Fred chαng > Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 127 ΕΚΑΤ. ΜΟΔΑ & ΝΑΝ1ΚΗ
FΟΟDS $Ι ΔΙΣ. #Ι.741 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΣ/Ογχο1: 24 (-3 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ]
Α!αn Αυerbαch * ΕΜΠΟΡ1Ο 2Ο14) RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

$1,2 ΔΙΣ. #1.533 Β1ΟΤΕΧΝΟ^ΟΓΙΑ Ιeοn chαrney > ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $97,8 Δ1Σ. Έ«ΛΕ.ΙΙD©Ι`\υά=3Ξ)ΜΒ=ίΣΑΙ\! ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ]

wίιιίαm F. Αυsιίn * $Ί ΔΙΣ. #Ί.74Έ RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Ιζίλ3Αn/Ά`τ/ΞΕ=ΙΣ>ΞΑΓ\J ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔhΑ

$Ί,2 Δ1Σ. #Π.533 ΑΚΟγΣΤ1ΚΑ R®ber, cίιrΟne , Ε€ΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΞΙ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑγτοΔΗΜΙΟγρΓΗΤΟ1 ΜΕΤΑΠΟ1 ΗΣΗ


$Ι ΔΙΣ. #ι.741 ΗΕDGΕ FυΝDS

Ο. Frαhcίs Βίοndί ^ Ραυ1 Fίremαn Ό


$1,2 Δ1Σ. #1.533 ΗΕDGΕ FυΝDS $Ί Δ1Σ. #Ί.74Ί RΕΕΒΟΚ
Rίchαrd chίI'οn Jr. Τ κeh Grοssmαn *
$1,2 Δ1Σ. #Έ.533 ΗΕDGΕ FυΝDS $1 ΔΙΣ. #Έ.741 ΜΠ1ΡΑ
Βrίαn Ηίggίns ^ R@ed Η=Ι©sGΙίngs *
Απόόιημ®Ι {::-
$1,2 Δ1Σ. #1.533 ΗΕDGΕ FυΝDs

J. Τοmί|sοn Ηίιι *
$Ί Δ1Σ. #Ί.741 ΝΕΤFL|Χ

Rαy Ιrαnί Τ
Ο
ΗοκιωιDο
$1,2 Δ1Σ. #].533 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $1 ΔΙΣ. #].741 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Dί.ew Ηουst®n > sυmmerfΙeΙd Jοhnsιοn


$Ι,2 ΔΙΣ. #1.533 DRΟΡΒΟΧ Jr.*
ΑΙeχcmdeF Καrρ * $Ι Δ1Σ. #1.741 CΟCΑ-CΟΙΑ
$1,2 Δ1Σ. #1.533 ^ΟΓΙΣΜ1ΚΟ ΜίchαeΙ Jοrdαn *
Μαggίe ΜαgerΚο υ
m Εn,mΞ
$1 ΔΙΣ. #1.741 ΣΠΟΡ

$1,2 Δ1Σ. .ΙέzΉ.533 Τhοmαs Καριαn >


ΚΑΤΑΣΚΕγΑΣΤ1 ΚΑ γ^Ι ΚΑ
$1 Δ1Σ. #1.741 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
Ο ΜΕΓΑ^ΟΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ
ΑIeχαnder Rον, ^ Ryαn Καναnαυgh >
$Ι,2 ΔΙΣ. #1.533 ^ΙΠΑΣΜΑΤΑ, $Ι Δ1Σ. #Ί.74Ί ΤΑ1Ν1ΕΣ
Ταdαshί Υαnαί
RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
cαrgίι| ΜαcΜί|Ιαn ΙΙ1 * Ο γκουρού τnS λιανικήs εξακο-
Rοber, stίller * $Ί ΔΙΣ. #Ί1.74Έ CΑRG|ΙL λουθεί να «φυτεύει» καταστήμcιτα
$Ί,2 Δ1Σ. #Τ.533 ΚΑΦΕΣ τnS υnίqΙο σε νέεs γωνιέs του
J®hn ΜαcΜΙΙ|αn *
chαrles Βrαndes ^ $Ί Δ1Σ. .#Ί.74Ί CΑRGΙLΙ
κόσμου. Ένα από τα τελευται'α
$Ί,Ί5 Δ1Σ. #1.6®5 Δ1ΑΧΕΙΡ1ΣΗ του οχυρά: το κατάστnμα του
wίι|ίαm ΜαcΜί||αh *
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Βερολι'νου, το πρώτο στn Γερμα-
$Ί Δ1Σ. #Έ.74Έ CΑRGΙΙL
clίff®rd 1ΙΙίg * νία. Το brαnd έδωσε ώθnσn $2,3
Μαrι.hα ΜαcΛΛ|ΙΙαn
Ο
•:κ,
$Ί,Ί5 ΔΙΣ. έέΊ.6Ο5 ΥΠΗΡ. γΓΕΙΑΣ δισ. οτnν περιουσι'α του Υαnαί
ΒenneH *
Τh®mαs ΒαίIey ^ $Ί ΔΙΣ. #Ί.74Ί CΑRGΙLΙ
το περασμένο έτοs και $ 12,6 δισ. Ο eυΝΜΑ
$Ι,1 ΔΙΣ. #1.638 από το 2011. οSΑιω
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Jοhn Μαr'ίh *
$Ί Δ1Σ. $?Ί.741 ΦΑΡΜ. ΕΙΔΗ ΤΡΊΨΟ cΗΙΒΑ
wίιιίαm ΒerΚ|ey *
Jοnαιhαn Οrίnger Υ
Ό
$1,Ί ΔΙΣ. #Ί .638 ΑΣΦΑΛ1ΣΗ
$1 Δ1Σ. #1.741 ΣΤΟΚ
Jίm Dαγίs * ΦΩΤΟΓΡΑΦ1ΕΣ
$1,1 Δ1Σ. #1.638 ΕΤΑ1ΡΕ1Α
Rοberl Ρίccίnίnί τ
ΣΤΕ^ΕΧΩΣΗΣ
$Ί Δ1Σ. #Ί.74Ί ΜγΣΙΔΑ
Ηenry ΕngeΙhαrd, > ΣογπΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ
$Ί,Ί ΔΙΣ. χ#Ί .ό38 ΑΣΦΜ1ΣΗ
Αhdreα Reίmαhn.
Βαrbοrα cαrΙsοn Οαge ψ cίαrdeln >
$1,1 ΔΙΣ. #1.638 ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α, $1 Δ1Σ. #Ί.74Ί ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1ΚΑ
ΤΑΞ1Δ1ΩΤ1ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΓΑΘΑ Ταdαshί γαnαί & Ακίrα Μοrί & οικοΥένεια Κα|sυmί Ταdα Υ
Jeffrey Gυndlαch * s'eνeh Rο1.h υ οικογένεια ^ Υ $Ί,5 ΔΙΣ. #Ί ,25Ο RΕΑL ΕsΤΑΤΕ
$2Ο,2 ΔΙΣ. #41 ^1ΑΝ1ΚΗ $3,7 ΔΙΣ. #462 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
$1,Ι Δ1Σ. #1.ό38 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
$1 Δ1Σ. #Ί.74Ί RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ Κenίί Καsαhαrα *
Εbrmοe ΗαmίhΌn & οικ υ sheryΙ SαndbeFg Τ Μαsαyοshί sοn ψ Μαsαιοshί Ιtο τ $1,4 ΔΙΣ. #Έ.324 ΚΟΙΝΩΝ1ΚΟ
$Ί,Ί Δ1Σ. #Ί.638 CΑΜΡΒΕΙL $14,1 ΔΙΣ. #75 Δ1ΑΔ1ΚΤγο, $3,4 ΔΙΣ. #512 ^ΙΑΝ1ΚΗ Δ1κΤγο
$I ΔΙΣ. #1.741 FΑCΕΒΟΟΚ
SΟυρ ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ
Μαsαhίrο Μίκί ^ γυsακυ Μαezαwα ^
sαnfοrd weίιι υ
J®h Ηυn'smαn > Ηίrοshί Μίκίιαnί τ $3,3 ΔΙΣ. #534 Λ1ΑΝΙΚΗ $Ι,3 ΔΙΣ. #1.415 ΟΝΙ1ΝΕ
$1 ΔΙΣ. #1.74Ί C|ΤΙGRΟυρ
$1,1 Δ1Σ. ;.'jΈ.ό38 ΧΗΜΙΚΑ $8,7 Δ1Σ. #151 ΟΝL|ΝΕ §ΒΈίgen®bυ ΝeagGίm®Fί ^ ^1ΑΝΙκΗ
^ΙΑΝΙΚΗ
Jeffrey Lυrίe υ $3,3 ΔΙΣ. #534 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Καzυο ΟΚαdα &
$1,I Δ1Σ. #'Ί.638 ΡΗΙLΑDΕLΡΗ|Α Τακemίιsυ Τακίzακί ^ γοshίκο Μοrί ^ οικ®γέγεια τ
ΕΑGΙΕS $7,ό ΔΙΣ. #174 Α1ΣΘΗΤΗΡΕΣ $1,25 ΔΙΣ. #Ί .5ΟC ΚΑΖ1ΝΟ
$2,5 ΔΙΣ. #737 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

J)®hn jνΕ©rgΘidge ` Κeίίchίrο Τακαhαrα ^ γαsυmίtsυ shίgeια Υ s®ίchίrο Fυκυιακe Υ


$1,1 Δ1Σ. #β.638 ΤΕΧΝΟ^ΟΓ1Α $5,6 Δ1Σ. #265 ΠΑΝΕΣ $1,1 Δ1Σ. έί>Ί.638 ΕΚΠΑ1ΔΕγΣΗ
$Ι,95 Δ1Σ. #ι.ΟΟΟ Κ1ΝΗΤΕΣ
Μαrίιyn cαrΙsοn Νels®n γ Κυnlο Βυsυ|ίmα & ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ γοshίκαzυ Ταnακα τ
$Ί,Ί ΔΙΣ. #1,638 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, οικογένιια ψ Τακαο γαsυdα ^ $1,1 Δ1Σ. #Τ.638 ΚΟ1ΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΞ1ΔΙΩΤ1ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ $4,5 ΔΙΣ. #36Ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Δ1κΤΥΟ
$1,75 ΔΙΣ. #1.1Ο5 ΛΙΑΝ1ΚΗ
FΆCΗ'ΝκΟ
Ε. J®e shΟen * Ακ1® Νi'οrί ^ γ®shίyυκί sαnΚαί *
$1,1 ΔΙΣ. #ι.638 υ-ΗΑυL ΗGΞn €Βη©θθg-W®® & $Ι,Ο5 ΔΙΣ. #1.712 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
$1,65 Δ1Σ. #1Ι.Ί73 ΛΙΑΝ1ΚΗ
sΤΑτυs Π^Ογτογ ©"€®WένεΕ@ ^
κehne'h Τυchmαn ^ Ναrυαtsυ Βαbα τ Νοbυtαdα sαίί τ
ΠΑΝΩ ^ ΚΑΤΩ v $4,2 ΔΙΣ. #393 ΧΩΡΟΙ
$Ι,Τ ΔΙΣ. #Τ.ό38 $1,ό ΔΙΣ. #1.190 ΠΑΙΧΝ1Δ1Α Γ1Α
$1 ΔΙΣ. #1.741 ΠΟΤΑ
ΑΜΕΤΑΒ^ΗΤΟΣ > ΝΕΟΣ * ΑΝΑψγχΗΣ ΡΑCΗ|ΝΚΟ
ουτsουRCιΝG ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ υ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ * sΜΑRΤΡΗΟΝΕS

62 Ι FΟRΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒΡΙΟγ2o]5
ΙΝΜ
ΑΕΠ: $2 ΤΡΙΣ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 1Ι,3 ΔΙΣ.
ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ
π^ογτογ
ΚΟΡγΦΑ1ΟΙ Κ^ΑΔΟ1

ΥΓΕΙΑ

m
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ
sαnίίγ ΟοenΚα *
$1,4 Δ1Σ. #Ί ο324 ΔΙΑΦΟΡΑ

Ηαrsh Μαrίwα|α *
$1,35 ΔΙΣ. ί!έΊ.386
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΑ ΑrΑΘΑ

Δ1Σ/Ογχο1: 9Ο (+33 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ i]Ξ sαmeer GehlΘυι υ


ΤΟ 2ΟΙ4) ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ $Ί,3 Δ[Σ. .?ΎέΊ .4Έ 5 ΧΡΗΜ/ΝΟΜΙΚΑ
ΣγΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $294,3 ΔΙΣ. \ΑΕ=ΙΡ©Ν®βυΉΙ-ΙΣΣΑΒ`J _.Ι Ηαrsh Gοenκα *
Ι€Αβ ΑνΞΕιΙΣΞΑΕν\j RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
$1,3 ΔΙΣ. +i Έ .4Τ 5 ΔΙΑΦΟΡΑ
Αιτόόημο1 ΙΜΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ

`:,- κ. Dίnesh & οΙκ' `


ΙΙ _:Ι
---```` ΑγτοΔΗΜ1ΟγρΓΗΤΟ1 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
$1,25 ΔΙΣ. .τ#.Έ.5Θ© ^ΟΓΙΣΜ1ΚΟ

δ
γπΗΡΕΣΙΕΣ

νίκαs Οbeι.οί υ
$Ί,25 Δ1Σ. #Ί .5©® RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Ηαsmυκh chυdgαr *
$1,2 ΔLΣ. #Ι533 ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ

νίn®d eυρίξa *
$Ί,2 Δ1Σ. #Ί .533 ΗΛΕΚΤΡ1ΚΟΣ

ΑΗΜΕDΑΒΑD ΕΞΟΠΛ1ΣΜΟΣ
6
ΑΙοΚe Lοhία ^
Μυrα|ί Dίγί ^
® $Ι,85 ΔΙΣ. #Ί .©44
$1,2 ΔΙΣ. ί',,J`Ό.533 ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Ο
ΚΟLΙωΊΆ Αnαnd Μαhίndrσ *
4 ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Ε1ΔΗ
$Ί,2 Δ1Σ. ι.Ί`Ί.533 ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΑ

Ω
senαρατhy Gορα|α-
shίshίr Βαίσί *
κrίshnαn & Ο'Ι<. ^
$1,Ί5 ΔΙΣ. .έ`Ί.6Ο5
$Ί,85 Δ1Σ. #Ί .®44 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
SQεpdhίr & Sαmίr Μehtα υ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ
Αhί| Αgαrwαι Υ
$3 ΔΙΣ. #6Ο3 ΔΙΑΦΟΡΑ Αbhαy Ι:ίrοdία *
$Ί,8 ΔΙΣ. .*'Τ.®54 ΟΡγχΕ1Α,
Καιαhίthί Μαrαn ^ ΜΕΤΑΛΛΑ
$Ί,15 ΔΙΣ. μι.δο= ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

$2,9 ΔΙΣ. #628 ΜΜΕ c.ν. ρrσsαd *


γυsυf Ηαmίed ^
Βαbα Κα|yαnί ^ $Ί,Ί5 Δ1Σ. `;'.1 ι6Ο5
$Τ,8 ΔΙΣ. #Ί .®54 ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ
$2,6 ΔΙΣ. #714 ΜΗΧΑΝ1ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε ΙΔΗ
Νίrαγ Μοdί ^
Rαίαn Rοheία & οικ. υ sΟΙίsh Reddy *
$1,8 ΔΙΣ. #1.®54 ΔΙΑΜΑΝΤΕΝ1Α
$2,ό ΔΙΣ. #714 Δ1ΑΦΟΡΑ $Ί,Ί5 Δ1Σ. ]``J Τ .6Ο5
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1 ΚΑ Ε 1ΔΗ
Rαhυ| Βαίαί ^ Νcιndαn ΝίιeΚαnί &
$2,5 ΔΙΣ. `;J,..:.737 ΜΟΤΟΣγκλΕΤΕΣ s.D. shίbυιαι υ
cΗΕΝΝΑl ΟΙκ. ^
Ο Μ.Α. γυsυff Α1ί ^
$2,5 Δ1Σ. #737 ^1ΑΝ1ΚΗ
$Ί,75 Δ1Σ. #Έ.Έ®5 γπΗΡΕΣΙΕΣ
^ΟΓΙΣΜ1ΚΟγ
$1,Ι5 ΔΙΣ. #ι .6Ο5
ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ ΛΟΓ1ΣΜ1ΚΟγ

ν.G. sίddhαrthα *
Αshwίn Dαhί ^ Β!©νΞ J)eg3Ξ9υrίeΞ ^
sαγί|rί Jίndα| & οικ. ^ $1,15 ΔΙΣ. #Ί.6Ο5 ^1ΑΝ1ΚΗ
$2,4 ΔΙΣ. #782 ΜΠΟΓΙΕΣ $Ι,7 Δ1Σ. #Έ.Έ 1s ΑΝΑΨΥΚΤ1ΚΑ
$5,3 Δ1Σ. #.283 ΧΑλγΒΑΣ
Νίrαnίαn Ηίrαnθndοnί υ
ΜίcΚy Jαgtίαnί ^ Rίshαd Ναοrοίί ^ Rαnίαn Ραί ^
$Ί,Ί ΔΙΣ. #1.638 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
$2,4 Δ1Σ. #7Θ2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1ΚΑ $Ί,7 ΔΙΣ. έξtmΊ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
$5,2 ΔΙΣ. #29Ί ^1ΑΝΙΚΗ
ΑΓΑΘΑ sυrendrα Ηίrαnαndαnί *
Β.R. she`,y ^
Αdί Οοdreί & οικ. ^ $Ί,Ί ΔΙΣ. #Ί.ό38 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Rανί Ρ1ΙΙαί ^ $Ί,7 Δ1Σ. #Ί .ΊΊ 8 γπΗΡΕΣΙΕΣ
$4,8 Δ1Σ. #33Θ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Μυκesh Αmbαnί ^ $2,4 ΔΙΣ. #782 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ γΓΕ'ΑΣ Κίshοre Μαrίwα|α *
ΑΓΑΘΑ
$2Ι Δ1Σ. #39 ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ, $Ί,1 Δ1Σ. #Ί.ό38
Β€θgΈ6Ξίρ S§m9h & νenυg®ραι Dhο®ι >
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡ1Ο Jαmshyd Gοdreί & ο,Ι`. ^ ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ
©υFb©ehean sίmgh $Ι,6 ΔΙΣ. #Ί.Ί9® ΗΛΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ
$4,8 Δ1Σ. #33Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Dίιίρ shαnghγί ^ ΞΒhamgμGa * Αzαd ΛΛοορen *
ΑrΑΘΑ Jίιendrα νίrwαnί ^
$2Ο Δ1Σ. #44 ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ $2,3 Δ1Σ. #sΊΘ ΜΠΟΓ1ΕΣ $1,1 ΔΙΣ. #Ί.638 ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ
$1,6 Δ1Σ. #i.Ί9® RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
Αzίm ρremίί ^
shαshί & Rανί Rυίο Υ γΓΕ1ΑΣ
ρ.ν. Rαmρrαsαd Reddy * νίνeί€ εheamεΕ Βυιam®m *
$4,5 Δ1Σ. #36Θ Δ1ΑΦΟΡΑ
$19,1 Δ1Σ. #48 ΛΟΓΙΣΜ1ΚΟ $2,3 Δ1Σ. ..έ.ξ8Ί ® ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Sαnίαy Sίrιgαί *
$Ι55 Δ1Σ. #Έ.226
5-hίν ΝαdεΕF ^
sυbhαsh chαndrα ^ $Ί,1 ΔΙΣ. #Ί.638 ΧΑ^ΥΒΑΣ
Μ©Ήν8m6Ι@ρ 8. Sh§νίnεΞeθρ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ
$4,2 ΔΙΣ. #393 ΜΜΕ Αchαι Βακerί *
$14,Ο Δ1Σ. ί;.66 ΙΤ sίmgh ^ ΒeνendFeΒ j®ίm *
Ιακshmί ΜίtΙ.α| Υ
Βehυ Gοραι Βαngυr ^ $2,3 ΔΙΣ. #81Θ γπΗΡΕΣ1ΕΣ $1,Ο5 ΔΙΣ. #1.7Ί2
$1,5 Δ1Σ. #ΈΦ25® ΧΗΜΙΚΑ
$4,1 ΔΙΣ. #4Ο5 ΤΣ1ΜΕΝΤΟ γΓΕΙΑΣ
ΑΝΕΜ1ΣΤΗΡΕΣ
$13,5 ΔΙΣ. #82 ΧΑλγΒΑΣ
Ε6ΞGhhm®ΒΈ D®S Μίβ9αι ^
Αnί| Αmbαnί τ chαhdrυ Rαιιeία ^ Αmίr Βυrmαn *
Κυmαr Βίrlα ^ $Ί,5 Δ1Σ. #Ί.25® ΤΡΑΚΤΕΡ
$4 ΔΙΣ. #418 Δ1ΑΦΟΡΑ $2,2 ΔΙΣ. #847 RΕΑΙ ΕSΤΆΤΕ $1,Ο5 ΔΙΣ. #1.7Ι2
$9 ΔΙΣ. #142 ΕΜΠΟΡΕγΜΑΤΑ
νίκreΞm Εθ®Ι ^
Μοfα|rαί ΜυnοΙ ^ ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
υdαy κοιακ ^ Rακesh Jhυnίhυnwαια ^ $Ί,5 Δ1Σ. #Ί .25® RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
$7,2 ΔΙΣ. #185 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ
$3,9 Δ1Σ. #435 ΜΟΤΟΣΥΚ^ΕΤΕΣ $2,1 ΔΙΣ. #894 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
Τ.s. Κα|yαhαrαmαn ^
Αnυ Α9α Ι, $1,1 Δ1Σ. #].712 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΡαnΚαί ΡαleΙ ^ Ηαbίι Κhοrακίwαια υ
Gαυtαm Αdοnί ^ $1,45 Δ1Σ. #1.3Ί2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ
$6,6 ΔΙΣ. #2Ο8 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ,
$3,9 Δ1Σ. #435 $2,1 Δ1Σ. #894 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ1ΚΑ
sίdhαr,h Βυrmαn +
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Ε1ΔΗ Rαdhe shyαm Αgαrwαι * $Ι Δ1Σ. }Ι.:.Ί.74Ί ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1ΚΑ
γποΔΟΜΕΣ Ε'ΔΗ
$1,4 ΔΙΣ. #Ί .324 ΑΓΑΘΑ
Βrίίm®hεΞn LεΞ|Ι ΜυnίeίΒ ^ Ν.R. Ναrαyαnα ΜυrΙhy
S..nί| Μίίθαι & ®ικθ ^ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ
$6,6 ΔΙΣ. #2Ο8
$®,8 Δ1Σ. #452 ΜΟΤΟΣγκ^ΕΤΕΣ & ο1κ. ^ Κίrαn Μαzυmdαr-shαw *
Αmεmd Βυrmem *
ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ Μαngα| Ρrαbhαι L®dhο ^ $2,1 ΔΙΣ. #894ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ $Τ ΔΙΣ. #Τ.741 ΒΙΟΤΕΧΝΟ^ΟΓ1Α
$Ί,4 ΔΙΣ. #Θ.324
cyrυs Ροοnαwα||α ^ $3,4 Δ1Σ. #5Ί2 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ ^C)rlΣΜΙΚΟγ sυbhαsh Rυnwαι *
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΑ ΑΓΑΘΑ
Β€υsheaΙ Ραι SamgΕΈ ^
Αίαy Ρίrαmα| ^ $1 ΔΙΣ. #Έ.74Ί RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
$ό,6 ΔΙΣ. #2Ο8 ΕΜΒΟ^ΙΑ
$2 ΔΙΣ. #949 ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Rαdhe shyαm Gοenκα *
Desh Βαndhυ Ουρ1α ^ $3,4 Δ1Σ. #5Ί2 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Βhαdresh shαh *
Βmdυ' Jαίn ^
sυnny ναrκey ^ $1,4 Δ1Σ. #Έ.324
$Ί Δ1Σ. #q.74Ί ΜΗΧΑΝΙΚΗ
$5,8 Δ1Σ. #254 ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤΙ ΚΑ ΑΓΑΘΑ
$2 ΔΙΣ. έ!949 ΕΚΠΑ1ΔΕΥΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ $3 Δ1Σ. #6Θ3 ΜΜΕ
Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1Ογχο1 ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ Ο
ΜΕDΑΝ
ΑΕΠ: $851,7 Δ1Σ.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 25Ο ΕΚΑΤ.
ΔΙΣ/Ογχο1: 22 (+3 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΊ4)
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $54,8 Δ1Σ.

Rο Βυe88 Εi!GaΒ!Έ®Βη© ^ Αthmαd Ηαmαmί & ο[κ. Υ


$9 ΔΙΣ. #142 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, $1,3 ΔΙΣ. #1.415
ΚΑΠΝΟΣ ΒΑργΣ ΕΞΟΠ^1ΣΜΟΣ

ΜΞeheael ΒΉαιFθ®n® ^ Εdwίn sοeryαdίαyα >


$8,7 ΔΙΣ. #1.51 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, $Ί,2 ΔΙΣ. #Τ.533 ΑΝΘΡΑΚΑΣ,
ΚΑΠΝΟΣ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

srί Ρrακαsh Ιοhία ^ Ηυsαίn DίοίοnegοrΌ & οικ. *


ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
$4,7 Δ1Σ. #341 ΠΟΛγΕΣΤΕΡΑΣ $1,1 Δ1Σ. #1.638

chαίrυ| Ταnίυng ^ ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑΘΑ Ρυrnοmο Ρrαwίrο


$4,3 ΔΙΣ. #38Ί Δ1ΑΦΟΡΑ Dίοκο sυsαnιο υ Αν πάρειs ταξί σε πολυσύχναστο δρόμο τns ΤΖακάρτα, είναι
Μοchlαr Rίαdy & οικ. ^ $1,Ί ΔΙΣ. #Ί.638 Λ1ΑΝΙΚΗ πολύ πιΘανό να ανήκει οτον στόλο οχnμάτων Βιυe Βίrd
$2,6 ΔΙΣ. #7Ί4. ΔΙΑΦΟΡΑ Lοw ΤυcΚ Κwοng Υ του Ρrαwίrο. Ξεκίνnσε τnν εταιρεία στο πλευρό τnS μnτέραs
ρe'er sοndακh Υ $Ί Δ1Σ. #Ί.74Ί ΑΝΘΡΑΚΑΣ του και του αδελφού του το 1972, με μόλιs 25 αυτοκίνnτα.
$2,® ΔΙΣ. #81Θ ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ Βenny sυbίαntο υ Σήμερα είναι n μεγαλύτερn διαχειρι'στρια ταξί στn χώρα,

Βαchtίαr Καrlm > $1 Δ1Σ. #1.741 ΑΝΘΡΑΚΑΣ, με περίπου 22.ΟΟΟ αυτοκίνnτα. Η πολυναμενόμενn ΙΡΟ τns
$2 ΔΙΣ. #949 ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ Βιυe Βίrd έγινε πραγματικότnταιυπcμυυιΥνψνιΥν"ωΓΨ
DιυcDιιυcγινc.ιιμυγμυιιι`υιιιιυ το περυσινό φθινόπωρο, ' 7/(^-pΨ-+'Τ`ίi, `ίΞ±
Ηαrί® sυlαnΙο τ ωθώνταs τnν καθαρή αξία του Ρrαwίrο πάνω από το 1 δισ.
ΤheΟdοre Rαchmα, ^
$Ί Δ1Σ. #Ί.74Ώ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1ΚΑ
$1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟό Δ1ΑΦΟΡΑ
ΑΓΑΘΑ
cίρυιrα & οικ. ^
$Ι,8 Δ1Σ. #1.Ο54 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Απόόημ®1
sυκαnl® ΤαnοΙο Υ
$1,8 ΔΙΣ ...,#1.Ο54 Δ1ΑΦΟΡΑ
ΙΡΛΔΝΔm Ί
>
ΙΣΆΑΝΔΙΑ
Ταhίr Τ ΑΕΠ: $243,4 Δ1Σ. ΑΕΠ: $Ί7 Δ1Σ.
$1,8 Δ1Σ. #1.1Ο5 Δ1ΑΦΟΡΑ ΠΛΗθγΣΜΟΣ: 5 ΕΚΑΤ. Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 3ΟΟ.ΟΟΟ
ΔΙΣ/Ογχοι: 5 DυΒLΙΝ ΔΙΣ/ΟΥΧΟΙ: 1 (+1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο1Ι4)
ΛΛιιrdαyα Ροο Υ
$1,7 Δ1Σ. #Ί .Ί Ί 8 Δ1ΑΦΟΡΑ
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡΙΟγΣΙΑ: $3Ο,3 Δ1Σ. Μ[ΑΤΗοό ΣγΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟγΣ1Α: $1,3 Δ1Σ.

Μαrtυα sllοrυs > Ρα||®nίί Μίsιry ^


Απόδιιμ®ι
$Ί,7 Δ1Σ. ,'#Ί .Ί Ί s ΦΟΙΝΙΚΕΛΑ1Ο $16,3 ΔΙΣ. ,#55 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
Ί
Ρυrnοmο Ρrαwίrο * Denίs ο,Βrίen ` Jοhn Dοrrαnce 111 ^ •:::Ι >

$Ί,5 ΔΙΣ. #Ί.25Θ ΤΑΞ1 $6,8 ΔΙΣ. #ι99 $2,ό ΔΙΣ. #714 CΑΜΡΒΕLΙ SΟυρ

Ηοry Ταnοesοedίbίο ^ ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ Dermο, DeSmοnd Τ Β|οrgο|fυr Τhοr


$1,4 Δ1Σ. #Τ.324 ΜΜΕ Μαrtίh Ναυght®n ^ $1,75 Δ1Σ. #Έ.1©5 Βίοrgο|fssοn ιj
$2,8 ΔΙΣ. ,.#663 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ $1,® ΔΙΣ. .Ί#Ί .415 ΔΙΑΦΟΡΑ

Αnόδημοι
© Ί

ΙΣΠΔΝΙΑ FIοren,ίnΟ ρerez >


LΑ cοRυΝΑ
3
(

ΜΑΤΑDΕΡΕRΑ Ο
(:,,

ΑΕΠ: $1,4 ΤΡ1Σ.


$2 Δ1Σ. #949 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ ΒΑRcΕLΟΝΑ Ο
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 47 ΕΚΑΤ.
Δ1Σ/ΟΥΧΟ1: 21 (-5 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΞ ΤΟ 2Ο14) Jυαn Αbellο Τ
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $116,3 Δ1Σ. $1,9 ΔΙΣ. #1.ΘΟ6 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

Jαίme Βοtίn τ
Αmαncίο Οrlegα ^ Αιίcία Ι(ορ|οwίιz ^ $Τ,7 ΔΙΣ. #1.1 Ί8 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ

$ό4,5 ΔΙΣ. #4 ΖΑRΑ $2,3 Δ1Σ. #8ιΟ ®αbrίeΙ Εscαrrer τ


ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ, ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $Ί,6 Δ1Σ. #,Ί.Ί9Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Sαndrα ΟrΙegα ΛΛerα ©
& ο'κ. ^ RαfαeΙ Del ρίn® Μαrία Del Ρίnο νΑΙΕΝcΙΑ
$6,3 ΔΙΣ. #225 ΖΑRΑ y cα|νοιsο|e[ο Υ y cαlγο-sο'elο > 3
$2,2 Δ1Σ. #847 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ $Ί,5 Δ1Σ. #Ί.25Ο ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
Jυαn-ΜίgυeΙ νί||αr Μίr
& οΙκ. ^ ΜαhυeΙ Lαο Ηerhαndez > ΑIberlο cοr'ίnα > Ε1ΔΗΣΕΙΣ
$5,7 Δ1Σ. #259 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ $2,2 ΔΙΣ. #®47 ΤγχΕΡΑ $1,4 ΔΙΣ. #1.324 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

ΦιυεΕn RΟίg ^
ΠΑ1ΧΝ1Δ1Α
ΑIbertο ΑΙcοcer ^ FIΟrentίnΟ ρereΖ
$5,4 ΔΙΣ. #277 Α^ΥΣ1ΔΑ ΗeΙenα Reνοredο ^ $1,3 Δ1Σ. #1.4Ί5 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ Ο ΡereΖ έχτισε τnν περιουσία του από
ΣογπΕΡ.ΜΑΡΚΕΤ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΑΣΦΑ^1ΣΗ το «τιμόνι» μιαs από τιS μεγαλύτερεs κα-
Jοse LIαdο
Ιsακ Αhdίc & οικ. Υ DαhίeΙ Μαιe τ Ferhαndez-υrrυιία Υ τασκευαστικέs εταιρείεs τnS Ισπανίαs,
$4,8 Δ1Σ. #33Ο ^1ΑΝ1ΚΗ $2,Ι ΔΙΣ. #894 $1,2 ΔΙΣ. #1.533 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ τnS Grυρο ΑCs, αλλά το όνομά του έγι-
ΟΡγχΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ νε γνωστό όταν ανέλαβε πρόεδροs του ποδοσφαιρικού
μ®ί-9ensίε5 ί[Ιerrer'θ * Feί.ΒqGΞnd® R®ίg ^
$2,8 Δ1Σ. #όό3 ΑλγΣ1ΔΑ Μαnυel Jονe Υ $Ί,2 Δ1Σ. #1.533 ΜΥΣΙΔΑ ομιλου Ρεάλ Μαδρίτns.
ΣογπΕΡ.ΜΑΡΚΕΤ $2 Δ1Σ. #94ι9 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ ΣογπΕΡ.ΜΑΡΚΕΤ

64 | FΟRΒΕs 10ΟΚΤΩΒριΟγ2o]5
©8ΒΕ®eΒ`8.® Βem@Θ$®m >

$2,9 ΔΙΣ. #628 ΡΟγχΑ,


ΙΣΡΑΙΊΛ
ίΞΠ: $3Ο2,2 Δ1Σ.
ΓΓΑΛΙΑ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

©ίυΕίeΞnεΠ©¸eΒΈ®n .
-.™ΘΥΣΜΟΣ: 8 ΕΚΑΤ. $2,9 Δ1Σ. #628 ΡΟΥΧΑ,
ΑΕΠ: $2,Ι5 ΤΡΙΣ.
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
ίΣ/ΟΥΧΟ1: 17 (-Ί ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΛΛΕ ΤΟ 2ΟΊ4) Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 61 ΕΚΑΤ.
=+ΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $54,2 Δ1Σ. ΔΙΣ/Ογχο1: 39 Ευeία8ιι© Βene$Θ©m >

ο
ΤΕFΕΝ
(+4 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14)
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $155,8 Δ1Σ.
$2,9 ΔΙΣ. #628 ΡΟγχΑ,
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

cRοcΕΠΑ DΕL
©ίυseρρe De'L®mgΒΊί ^

οο ΒΈRΘΑΜΟ ο
ΜΟΝΤΕΙLΟ
$2,9 Δ1Σ. #628 ΚΑΦΕΤ1ΕΡΕΣ

ο
ΒΕΤ γΑΝΑγ
cοΜο
ο Ο ΤΟΜΒΟLΟ
ο
Rοsα Αnnα Μαgnο
Οαrαν®gΙίο & οικ. τ
ΜΟΝZΑ
® ΒΑssΑΝΟ $2,9 Δ1Σ. #628

Τυ?,Ν . ®
DΕΙ
ΝΕΊΆΝγΑ οRΑρρΑ Ο1ΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
Ο2 ΤRΈνιsΟ
Βernαrdο cαρrοl|ί v
Ο
Η ΕRzLΙγΑ ΡΙΤυΑCΗ

ΜΙΊΤΝ Μο5)ΈΝΑ
5
$2,2 ΔΙΣ. #847 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕ1Α

Ε:Fε3nces€ο Gcιetαnο
Gαι,αgίrΟne ^
όΕΙ;Γ%ΚΕ $2,1 ΔΙΣ. #894 ΤΣΙΜΕΝΤΟ,
ΤΕΙ Αν1ν
6 cΑSΕΤΤΕ D'ΕΤΕ Ο ΔΙΑΦΟΡΑ
_,:'`:`,`,,Απόiημ®ι
Απόδ4™ {:::;ι-
ο Εnnίο Dοrίs & ®ικ. Υ
sΟLΟΜΕΟ Ο
Α-
sΑΝΤ'ΕLΡ|D|Ο $2,1 ΔΙΣ. #894
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

sαndrο νerοnesί Υ
RοJνιΕ $2 Δ1Σ. ;;',f94σ-9 Λ1ΑΝΙΚΗ ΜΟΔΑΣ
3
Μαrίο Μ®reΙtί ΡοΙegαιο τ
ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγ®Αm ΙΆΟ1 $1,85 ΔΙΣ. '-. η `®4Φ γποΔΗΜΑΤΑ

π^ογτογ ΜΟΔΑ & ΛΙΑΝ1ΚΗ


-ΙΙΙ

ΑIber,ο ρrαdα *
$1,8 ΔΙΣ. #1.Ο54 ΡRΑDΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ R&ποΤΑ Μαrίnα Ρrαdα *


$1,8 ΔΙΣ ..,.,^.. Έ .©54, ΡRΑDΑ
ΑrnΟn ΜίIChαn ΙΙΙΕ]
γΓΕLΑ Ιυίgί R®ναtί & ®ικ. *
Η δική του Νew RegenCy ΕnterρrίseS Βγήκε από το $1,8 ΔΙΣ .,-, _= -1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ1ΚΑ
τέλμα και έχει πάρει φόρα. ΑνέλαΒε τn ουμπαραγωγή β€^.υΕΙΡ©Ρυ©ί\nΕ.3ΣΑrd Ι1
Ε«/-\ΒΑ`/GΞmΣΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι)ιegο DelΙα να|ιe ψ
του «Βίrdmαn», το οποίο κέρδισε 'Οσκαρ καλύτερnS
Κ^ΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ $1,75 ΔΙΣ. #1.1Ο5 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ταινίαs τον Φεβρουάριο.Ήταν n δεύτερn στn σειρά
ΑγτοΔΗΜΙΟγρrΗΤΟΙ DοmenίcΟ DοΙce >
επιτυχ1'α γ1α τn Νew Regency: το
$1,65 ΔΙΣ. #1.173
«12 χρόνια σκλάΒοS» απέσπασε
DΟLCΕ & GΑΒΒΑΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
πέρυσι τnν ίδια διάκρισn. Η
εταιρει'α ανέλαΒε επι'σns τnν
stefαnο Gαbbαnα ρ,
Sίινίο Βerlυscοnί
$1,65 ΔΙΣ. #Ί.Ί73
παραγωγή των blοcκbυsterS
Ο πρώnν πρωθυπουργόs τnS DΟLCΕ & GΑΒΒΑΝΑ
«Νοαh» και «Gοne gίrΙ», που
Ιταλ/αs κέρδισε πέρυσι τnν Αlber,® Β®mbαsseί ^
μαΖί συγκέντρωσαν έσοδα $73Ο έφεσn που είχε ασκήσει για τnν $1,5 ΔΙΣ. #1.25Ο
εκατ. παγκοσμι'ωs.
καταδικαστική απόφασn σε ΦΡΕΝΑ Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ
βάροs του, μετά τnν κατnγορ|'α Ραοιο Βυ|gαrί v
ότι πλήρωσε για να συνευρεθεί $Ι1,35 Δ1Σ. #1.386 Ε1ΔΗ
Εyαι οfer ^ shαυI shαhί ^
μεανήλικn.ΤονΦεβρουάριο ΠΟ^γτΕΛΕΙΑΙ
s8,5 Δ1Σ. #Ί5ό RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ, $3 ΔΙΣ. #6Ο3 ΤΕΧΝΟ^ΟΓ1Α
ακούστnκε πωs απέρριψε πΡο-
Ρίer Ιυίgί Ιοrο Ρίαnα v
\Άγτι^'Α ΑΙeχαnder ΜαchΚeν|ch σφορά από Τα.ιλανδό μεγιστάνα
^ $1,35 Δ1Σ. #1.386 ΜΟΔΑ
sιef wer,heΙmer & οΙr`. για τnν εξαγορά τnS ΑC Μί|αn.
^ $2,2 ΔΙΣ. #847 ΟΡγχΕ1Α, ΝίcοΙα Βυιgαrί τ
s5,ό ΔΙΣ. #265 ΕΡΓΜΕ1Α WΤΙΑΝνΑ. $1,3 Δ1Σ. #Ι.415 Ε1ΔΗ
ΠΟ^γτΕΛΕΙΑΣ
Αrnοn ΜίIchαn ^ Gί] shwed ^
$2,2 Δ1Σ. #847 ^ΟΓ1ΣΜ1ΚΟ Αndreο DeΙ|α να|Ιe τ
s5,1 ΔΙΣ. #3Ο1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μαrία Frαhcα FΙssο|ο & Αυgυsι® & Οίοrgί®
-ίjΝIΩΝ $1,3 ΔΙΣ. #1.415 γποΔΗΜΑΤΑ
Μαrίυs Ναchι ^ ΟIκ. * ρer'eΠI Τ
Ιdαn Ο'er Τ $1,8 ΔΙΣ. #1.Ο54 ^ΟΓ1ΣΜ1ΚΟ $6 ΔΙΣ. #246 ΖΑΧΑΡΩΔΗ Μαssίmο Μοι.αιιί ψ
$23,4 Δ1Σ. #32 ΝυτΕLLΑ,
$1,3 Δ1Σ. #Ί.4Ί5 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο
s4,8 Δ1Σ. #33Ο ΓΕΩΤΡΗΣΕ1Σ, Dαn ®eΙ.,Ιer Τ' ΣΟΚΟΜΤΕΣ Ραοι® & ®ΙαnΙ:elίce
`Αγτι^ΙΑ $Ι,ό ΔΙΣ. #1.19Ο ΟΡΥΧΕΙΑ Leοnαrdο Del νecchίο ^ Μαrίο Rοccα ν Gίαn Μαrcο Μοrαtιί τ
$1,25 ΔΙΣ. #1.5ΟΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Shαrί ΑrίsΟn ' Μ®rί ΑrκΙn ^ $2Ο,4 Δ1Σ. #4Ο ΓΥΑ^1Α $5,2 ΔΙΣ. #29Ί ΣΩ^ΗΝΕΣ
s4,4 Δ1Σ. #369 Ραlrίzίο ΒerleΙ|ί τ Lυίgl cremοnΙnΙ & οικ. *
$1,3 ΔΙΣ. #1.415 s'efαnο ρessίnα ^
=ΑRΝινΑΙ CRυ|SΕS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ1 ΚΑ Ε 1ΔΗ $4,1 ΔΙΣ. #4Ο5 ΡRΑDΑ $1,2 ΔΙΣ. #Τ.533 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
$12,1 Δ1Σ. #99 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
'Ίtzhακ Τshυνεg ^ Ιeν Ιeνίeν τ ΚΡΕΑΤΟΣ
Μαssίαnα Lαhdίnί Μίυccία Ρrαdα Υ
s3,6 ΔΙΣ. #481 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $1,2 Δ1Σ. #Ί.533 Δ1ΑΜΑΝΤΙΑ $4,1 Δ1Σ. #4Ο5 ΡRΑDΑ Remο Rυffίnl Τ
ΑΙeοΙtί & οικ. *
Ξeny Sτeinmetz Τ $1,Ι5 ΔΙΣ. #ι.όο5 ΜΠΟγΦΑΝ
shΙοmο Ειίαhυ τr $ΙΟ,4 ΔΙΣ. #121 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Renzο Rοssο Υ
s3,5 ΔΙΣ. #497 ΟΡΥΧΕ1Α, $Ί,Ί ΔΙΣ. .#Ί.638 ΑΣΦΑΛ1ΣΗ $3,2 Δ1Σ. #557 ^ΙΑΝ1ΚΗ ΒrυneΙ|ο cυclheΙ|ί & οικ. Υ
eίοrgίο Αrmαnί Υ
™ΑΝΤ1Α, RΕΑL ΕSΤΑΤΕ ΜΟΔΑΣ . $1,Ο5 Δ1Σ. #1.7ι2 ΠΟγ^ΟΒΕΡ
ΛΛοrrίs Καhn > $7,ό Δ1Σ. #174 ΑRΜΑΝΙ
Τeddy sαgί ^ $Ι ΔΙΣ. #1.741 ^ΟΓΙΣΜ1ΚΟ sί|γίο ΒerΙυscοnί & οικ. τr e®g.8© ΒeneβιΈ®Βf@ . Gυs'ανο Denegrί *
s3,3 Δ1Σ. #534 $2,9 ΔΙΣ. #628 ΡΟγχΑ, $Ι,Ο5 ΔΙΣ. #q .7Έ2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ
•\ΟΠΣΜ1ΚΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝ1ΔΙΩΝ $7,4 ΔΙΣ. #179 ΜΜΕ
ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕ1Σ

ιο ΟΚΤΩΒΡΙΟγ 2ΟΙ5 FΟRΒΕs I 65


Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΤΟγ ΠΜΝΗΤΗ

Ε™ΑΔΑΣ
Dαγίd Τhοmsοn &
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ οικογένεια ^
$25,5 ΔΙΣ. #25 ΜΜΕ
ΑΕΠ: $Ι95,5 ΔΙΣ.
Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 17 Ειωτ. οαIen westοn &
ΑΕm $1,8 ΤΡΙΣ.
ΔΙΣ/ΟΥΧΟΙ: 5 οικογένεια ^
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 36 ΕΚΑΤ.
ΣΥΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $1Ο,8 ΔΙΣ. $9,ό ΔΙΣ. #131 ^1ΑΝΙΚΗ
Δ1Σ/ΟΥΧΟ1: 39 (+7 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΊ4)
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡΙΟγΣΙΑ: $134,7 Δ1Σ. Jίm Ραίtίsοn ^
$7,5 ΔΙΣ. #177 Δ1ΑΦΟΡΑ
ΑsΤΑΝΑ
Ο ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑΙΟ1 Κ^ΑΔΟΙ
Jαmes Irγίng ^
$6,5 Δ1Σ. #2Ί6 Δ1ΑΦΟΡΑ

ΑLΛΜτγ
π^ογτογ JΟseρh Τsαί ^
4 ΕΑΝ'κΗ $5,9 Δ1Σ. #248 ΗΛΕΚΤΡΟΝ1ΚΟ
ΕΜΠΟΡ1Ο

® ΕΕΑ
ΕΗΙΗ5] Lοre',α Rοbίnsοn
& οικογένεια *
Βυ1αι υιemυrαιον ^ ΕΣ ΕΠΙΧΕιΡΗΣΕΙΣ
$5,8 ΔΙΣ. #254 ΚΑ^ΩΔ1ΑΚΗ
Ιζ/λΕ=ΙΕ9©n`υ©mβ±ΙΣΑΝ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ ΤΗ^ΕΟΡΑΣΗ
$2,6 Δ1Σ. #7ι4 ΟΡγχΕ1Α,
Ι€ΑΠΑΙ'Ξ™ΣΑLΊ :Ι
ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Κ^ΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΜΜΕ ΑrΙhυr ΙΓνίng >
ςι
Αιίίαn |brαgίmον ^ ΑγτοΔΗΜΙΟγρΓΗΤΟΙ ΤΡΟΦ1ΜΑ & ΠΟΤΑ
$5,5 ΔΙΣ ......έ.Ξί4~< ? ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

$2,2 Δ1Σ. #847 ΟΡΥΧΕ1Α,


ΜΕΤΑυΜ
Τίmυr Κυιίbαeν ^
$2,I ΔΙΣ. #894 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ

Dίnαrα Κυιίbαeνα ^
$2,1 ΔΙΣ. #894 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ν|αdίmίr Κίm ^
$1,8 ΔΙΣ. #q.®54 ΟΡΥΧΕ1Α

ΕDΜΟΝΤΟΝ Ο

cΑΙGΑRγ
4

66 Ι FΟRΒΕS ΙΟΟΚτΩΒριΟγ2ΟΙ5
SΈ@Ε9Θq@πΈ αβ©rίsl©wsΙ«ν > ΕΞ©m©βd εg©y@e >
Gαrre'' cαmρ * ΔI©am Β©υGh®Ε,d ` ©υy Ε.©1ίΕΣι@βρΈ@ ,

$2,5 Δ1Σ. #737 ^1ΑΝ1ΚΗ $ 1,9 Δ1Σ. +Ί Ί .ΘΘ6 $1,6 Δ1Σ. #ΠJ!90 $1,2 Δ1Σ. #1.533 ΕΣΤ1ΑΤΟΡ1Α
$5,3 ΔΙΣ. έρ283 γπΗΡΕΣ1Α
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ R®b©βθβ Μί|Έebd ^
CIRQυΕ Dυ SΟLΕIL Δ1ΑΧΕ1Ρ1ΣΗ ΚΕΦΑ^Α1ΩΝ
Ηαι JαcΚmαn *
GI©y&.©m ΏίdGΖ@βι ' R®m©Id S©υΈh@Βρm , $Ί,Ί Δ1Σ. #Ί.638 ΑΣΦΑΛΙΣΗ,
Εmαnυele (Lίnο) sαρυtο $2,5 ΔΙΣ. #737 Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
^ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ $Ί,9 Δ1Σ. #Ί .®®6 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο & $Ί,55 Δ1Σ. .#Ί .226
ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΟ1ΝΗΣ
$4,8 ΔΙΣ. #33® Τγρι Jeαh cου,υ ^ ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡ1Ο κ. Rαί sαhί >
ΩΦΕ^Ε1ΑΣ
Μαrκ scheίnberg * $2,4 ΔΙΣ. #782 ΦΑΡΜΑΚΕ1Α Ν® ΜυΒdΒ'Gαν Ξdw®Ε.©1S ψ $1,Ο5 ΔΙΣ. #1.71a RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

$1,8 Δ1Σ. #Ί ,Θ54 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ρe,er ®ίιgαn ^ FrαnΚ ΗαsenfrαιΖ *


$4,1 ΔΙΣ. #4Θ5 Lαwrehce s,rοΙI >
ΟΝΙ1ΝΕ ΤγχΕΡΑ ΠΑ1ΧΝ1Δ1Α ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡΙΟ $Ί,5 Δ1Σ. #-Ί .25Θ ΚΑΤΑΣΚΕγΗ $Ι ΔΙΣ. #'Ί.74Έ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ1ΚΑ
$2,4 ΔΙΣ. #782 ^1ΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚ1ΩΝ
ΒrαndΙ Lουίe + ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΩΝ
Βemαrd (Βαrry) Gh©Β'Ι@s ΒΒ.©mGmεΞm ^
Shermαn > $1,8 ΔΙΣ. #ι.®54 Frαnκ s,rοnαch ^ J. ΜίchαeΙ Ρeαrsοn *
$2,3 ΔΙΣ. #81Ο ΜΚΟΟ^
ΑλγΣ1ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕ1ΩΝ $1,4 ΔΙΣ. #Ί.3α4 $Ί ΔΙΣ. #η.74Ώ
$3,9 Δ1Σ. #435
Μίιchell GοΙdhαr ^ ΑΝΤΑ^^ΑΚΤ1 ΚΑ Αγτοκ1 Ν ΗΤΩΝ
®ΑΡΜΑΚΕγτ1 ΚΑ Ε 1ΔΗ ΔId® Β©mseg6Ε®υn * ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε1ΔΗ
$2,2 ΔΙΣ. #847 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
$Ί,7 Δ1Σ. #η .Ή8 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ G'©@qυθs ®,Αm©υβas * ν. ρrem wαtsα *
DαryΙ κα'Ζ >
chίρ wίIsοn > $1,3 ΔΙΣ. ,έ+`η .4Ί 5 Λ1ΑΝΙΚΗ
$3,3 Δ1Σ. .*.Σ534 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Gerαld schwαr,z Τ $Ί ΔΙΣ. #Ί.74Ί
$2,2 ΔΙΣ. #847 ΙυLυιΕΜΟΝ
$Ί,7 Δ|Σ. #Ί .Ή Ίs SeFg@ ©©dίm * ΑΣΦΑ^1ΣΗ, ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
Dανίd cherίιοn ^
cαr]ο Fίdαhί Υ ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜΙΚΑ $1,2 ΔΙΣ. #η.533
$2,9 Δ1Σ. #628 GΟΟGΙΕ
$1,9 ΔΙΣ. #1.ΟΟ6 RΕΑΙ ΕsΤΑΤΕ ΤΕΧΝΟ^ΟΓ1Α ΤΗΣ Π^ΗΡΟΦΟΡ1ΑΣ

ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ

Α|dο ΒenSαdουn
Ωs ο υιόs ενόs εμπόρου υπο-
δnμάτων και ο εγγονόs ενόs
τσαγκάρn, ο γεννnμένοs στο
Μαρόκο ΒenSαdουn κλnρονό-
μnσε μεν τnν αγάπn του γ1α το
παπούτσι, αλλά δnμιούργnοε
τnν περιουσι'α του από το μnδέν.
Γνωστόs με το παρατσούκλι «Μί-
στερ Μπι», ίδρυσε τnν εταιρεία
υποδnμάτων ΑΙdο στο Μόντρε-
αλ το 1972. Ξεκι'νnσε με τσόκαρα
και τώρα πουλά οτιδήποτε, από
Ο Π^ΟγΣΙΟΤΕΡΟΣ σανδάλια έωs μπότεs, τα οποι'α
διατίθενται σε περισσότερα από
Daνίd ΤhΟmSοn 1.8ΟΟ καταστήματα.
Ο πανίσχυροs μιντιακόs του
όμιλοs, ΤhomSοn ReυterS, προέΒn
σε περικοπέs χιλιάδων Θέσεων
εργασίαs, αλλά ο ΤhοmSοn παρα- -+
Απόδημοι ι' `ι-
μένει ο πλουσιότεροs άνθρωποs 6\,
+-,
τns χώραs -και ο μεγαλύτεροs κερ-
δισμένοs τns φέτοs, βάzονταs στιs
τσέπεs του επιπλέον $2,9 δισ. μετά
το «άλμα» τns μετοχήs κατά Ί 9%.

Ο ΜΕΓΑ^γτΕΡΟΣ ΧΑΛΛΕΝΟΣ

ClαytΟn RίddeΙl
Κανέναs Καναδόs δισεκατομμυρι-
ούχοs δεν χτυπήθnκε τόσο ισχυρά
όσο ο RίddelΙ, ο οποίοs, ελλει'ψει
στρατnγικήs διαφοροποίnσnS (όλα
του τα μερι'δια είναι σε εταιρείεs
πλουτοπαραγωγικών πόρων), ει'δε
τnν περιουσι'α του να συρρικνώ-
νεται κατά 42Ο/ο το περασμένο έτοs,
μετά τn ραγδαι'α πτώσn τns τιμήs
του πετρελαι'ου.

ιο οκτΩΒρΙΟγ 2oΙ5 FΟRΒΕs Ι 67


Ο1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1Ογχο1 ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

κ™Α
ΑΕΠ: $1Ο,7 ΤΡ1Σ.
Ο Π^ΟγΣ1ΟΤΕΡΟΣ

Wαng Jίαnlίn
Ο Wαng, βετεράνοs του κινε-
Ο ΜΕΓΑ^ΟΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ

Wαn9 Jίng
Η εισαγωγή στο χρnματι-
ΠΛΗθγΣΜΟΣ: Ι,4 ΔΙΣ. Ζικού στρατού, επέκτεινε τnν στήριο τnS εταιρείαs του,
ΔΙΣ/ΟΥΧΟΙ: 2Ί3 (+6Ο ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΛΛΕ ΤΟ αυτοκρατορία του πέρα ΠΟυ δραστnΡιοποιείται στnν
2ο'4) από τnν Κι'να με τnν ΑΜc τεχνολογι'α τnλεπικοινωνιών,
ΣΥΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣ1Α: $564,7 ΔΙΣ.
Τheαtres και με ακι'νn- τον ΣεπτέμΒριο «απογει'ωσε»
τα στιs ΗΠΑ. Πρόσφα- τnν περιουσι'α του κατά 393Ο/o.
τα έβαλε γκολ «εντόs Θα χρειαστει' όσα λεφτά
ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑ[Ο1 Κ^ΑΔΟΙ
π^ογτογ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
έδραs» με δύο αρχικέs
μπορεί να Βρει για να φέρει
δnμόσιεs εγγραφέs: τnν ειs πέραs το οχέδιό του για
Dαιίαn Wαndα CοmmerCίαι τn διάνοιξn διώρυγαs στn
ΤΕΧΝΟ^ΟΓΙΑ
ΞΞ Ρrορertίes, τn μεγαλύτε- Νικαράγουα.
RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
ρn δnμόσια προσφορά nου
ΞΕ έχει γίνει ποτέ στον κλάδο
γrΕΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ -JΙ του reα| estαte, και τn Wαndα
ΑγτοΔΗΜΙΟΥΡΙ.ΗΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠ1ΧΕΙΡΗΣΕ1Σ cίnema Lίne.

wαng JίαnΙίn ^ Lυ Gυαnqίυ ^


$24,2 ΔΙΣ. #29 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $5,Ί Δ1Σ. ,#+3Θ1 Δ1ΑΦΟΡΑ

Jαcκ Μα ^ γαng Ηυίyαn τ


$22,7 Δ1Σ. #33 ΗΛΕΚΤΡΟΝ1ΚΟ $5 Δ1Σ. #S®9 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ
Lίαn9 wehgen ^
Ιί Ηeίυn ` $4,9 ΔΙΣ. ,:-Ζ3η ©
$2Ι,1 ΔΙΣ. #3s Ε ΞΟΠ^1ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕγΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣ1ΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕ1ΑΣ
zh®υ Jίαnρίng *
ΑΆεΞ ΕΕ§υGg€.@ΒΈg ^ $4,8 ΔΙΣ. #33© ΕΝΔγΜΑΤΑ
$16,Ί Δ1Σ. #56 ΔΙΑΔΙΚΤγΑΚΑ
Ιίιι γοnghαο & ®ικ. ^
ΜΜΕ
$4,7 ΔΙΣ. #34Ί ΓΕΩΡΓ1ΚΕΣ
RΟbίn Lί ^ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ1Σ

$Ί5,3 Δ1Σ. #62 Δ1ΜΙΚΤγΑΚΗ


ΤΟng Jίnqυαn ^
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
$4,7 Δ1Σ. #341 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Ieί Jυn ^
wαmg weί ^
$13,2 Δ1Σ. #87 SΜΑRΤΡΗΟΝΕS
$4,2 ΔΙΣ. ,.';;393
zοng QίnghΟυ Τ γπΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

$1Ο,3 Δ1Σ. #Ί24 ΠΟΤΑ


zhαng Jίnd®ng ^
Ηe χίαhgί|αn ^ $4,2 ΔΙΣ. .t'ξ',`3Θ3
$9,9 Δ[Σ. .,#-Ί25 Ο1Κ1ΑΚΕΣ ^1ΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
zhαng shίρίng & ®ικ. ^
w©m© W@mWίm ` $4,1 Δ1Σ. #4Θ5
$9,9 Δ1Σ. .tζ'.`η 25 Π ΡΟ'1`ΟΝΤΑ Α^ΟγΜ1 Ν 1ΟΥ
ΟΡΥΧΕ1Α, ΠΡΟΙ'ΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟγ
sυn ®υαngχίn ^
weί JίαnΙυn & οικ. ^ $4 Δ1Σ. #418 ΔΙΑΦΟΡΑ
$8,9 Δ1Σ. #`Ί 47 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
shί γυzhυ ^
Ιίυ Qίαngdοng ^ $3,9 Δ1Σ. #435
$7,4 ΔΙΣ. #Ί79 Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΟ Δ1ΑΔ1 ΚΤγΑΚΑ ΠΑΙΧΝ 1ΔΙΑ,
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

wαng Jίng ^ w©m© ehυ®m8υ Τ


$6,9 Δ1Σ. #Ί95 ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ $3,9 Δ1Σ. ,#435 ΜΠΑΤΑΡ1ΕΣ, Lί zhοngchυ ^ Χυe Χίαngdοng & οικ. ^ wαhg γυsυο & ®[κ. τ
ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΑ $3,3 ΔΙΣ. #ι534 ^ΟΓΙΣΜΙΚΟ $2,9 Δ1Σ. ..#628 ΛΟrΙΣΜ|ΚΟ $2,7 Δ1Σ. ζ*r.69®
wίιιίαm Dίng ^ Ηυαng weί ^ ραng Ι(αhg ^ chen Fαshυ ^ Δ1ΑΝΟΜΗ ΦΥΣ1ΚΟΥ ΑΕΡΙΟγ
$6,6 Δ1Σ. #ρ.2Θ8 ΔΙΑΔ1ΚΤγΑΚΑ $3,7 ΔΙΣ. #`462 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $3,3 ΔΙΣ. ,`.έ.534. ΣΟΣ ΣΟΓΙΑΣ $2,8 ΔΙΣ. .`.'?®63 Lιι Χίαngyαng τ
ΠΑΙΧΝΙΔ1Α
Qίυ Ουαnghe & ®ικ. Jίο γυe'ίng ^ ΟΡΥΧΕ1Α, γπΕΡΑΓΟΡΕΣ
$2,5 Δ1Σ. .+„4737
Ιίυ γοngχίng ^ $3,6 ΔΙΣ. #48Τ ΕΝΔγΜΑΤΑ, $3,2 ΔΙΣ. .#557 Δ1ΑΔ1ΚΤγΑΚΑ Ηυί Iίn chί, ` ΑγτοκιΝΗΤΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
$6,6 Δ1Σ. #2®8 ΓΕΩΡΓ1ΚΕΣ ^1ΑΝΙκΗ ΒΙΝΤΕΟ $2,8 Δ1Σ. ξ'./τ663 ΠΡΟ.Ι`ΟΝΤΑ Lί shυfυ ^
ΕΠΙΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ
ΡεΞm zβθengmίm & ®βΕ€ο ^ wαn9 wenχυe ^ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
$2,4 ΔΙΣ. #782 ΑγτοκιΝΗΤΑ
Ηυί Ι(α γοn ^ $3,5 Δ1Σ. #497 Η^ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μα J|αnrοng & οικ. ^
$3,2 Δ1Σ. #Ξ;57 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ chen Jίnχία ^
$ό,2 Δ1Σ. #23Ο RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
zhαng chαnghοng ^ zhυ ΧίngΙίαng ^ $2,8 ΔΙΣ. #ώ63 γΦΑΣΜΑΤΑ, $2,3 Δ1Σ. #8ιΘ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
chαn Lαίwα & οικ. ^ $3,5 ΔΙΣ. #497 ΕΝΔγΜΑΤΑ
$3,2 Δ1Σ. #557 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ηυο Qίnghυα ^
$6,Ί ΔΙΣ. #24® RΕΑL ΕSΤΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. γπΗΡΕΣΙΕΣ Qί shί & ο'κ. *
Ηυαng Rυlυn ^ $2,3 ΔΙΣ. #8ι® ΑΝΘΡΑΚΑΣ
Lυ zhίqίαng ^ wυ γαίυn & οιιt. τ $2,8 ΔΙΣ. #`663 ΙΣΤΟΣΕΛ1ΔΑ
$3,Ί ΔΙΣ. .#577 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ Κe Χίρίng & οικ. ^
$5,9 ΔΙΣ. #248 ΔΙΑΦΟΡΑ $3,4 ΔΙΣ. #5Έ2 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
γυ γοng υ Sze Μαn Βοκ ^ $2,3 Δ1Σ. #8Ί© ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
έΕh@mg ΖhίGa©mg ^ zhαng Χίn & οικ. γ $3,Ί ΔΙΣ. .#577 ΟΡΥΧΕ1Α,
$2,8 ΔΙΣ. ,#663 ΠΡΟ.Ι.ΟΝΤΑ
sοng zυοwen ^
ΥΓ1Ε1ΝΗΣ
$5,8 ΔΙΣ. #254 ΔΙΜ1ΚΤγΑΚΑ $3,4 Δ1Σ. #5Έ2 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
$2,3 Δ1Σ. ?'..,.';sΊ © ΑΛΟΥΜΙΝ1Ο,
ΜΜΕ Ιίυ zhοngΙίαn & οικ. ^
Jίαng Βίn Τ wαn9 wenίίng ^ ΔJJ,ΝΦσRΑ
Gυο GυcΙngchαng ^ $3,3 ΔΙΣ. ί`'έ`534 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ $2,9 Δ1Σ. έ;-G28
$2,7 ΔΙΣ. -;..`..69®

$5,7 ΔΙΣ. .#;259 ΔΙΑΦΟΡΑ Ηχογ ΕΝΤΕRΡRISΕ ^ΟΓΙΣΜΙΚΟ


Π ΡΟ`ΙΟ ΝΤΑ Α^ΟγΜΙΝ 1Ογ

68 | FΟRΒΕs ΙΟΟκ'ΓΏΒρJΟγ2oι5
Fυ Μeίcheng Τ wen γίbο & οικ. Υ
shαο Genhυο ^
$1,6 ΔΙΣ. #.1.Έ®® ΤΗ^ΕΟΠΤ1ΚΕΣ $1,4 Δ1Σ. #Ί.324,
$2 Δ[Σ. #94® ΓΕΩΡΓ1ΚΕΣ
ΣΕ1ΡΕΣ, ΤΑ1ΝΙΕΣ
ΔΙΑΧΕ1ΡΙΣΗ γΓΡΩΝ ^γΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ

Τίαh Μίng ^ Χίυ Ιαίgυί υ


Τse Ρίng & οικ. *
$Ί,6 ΔΙΣ. ,#Ί .Ό9® ΟΡΓΑΝΑ $1,4 ΔΙΣ. έ.;η .324
$2 Δ1Σ. άξg4® ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Ε1ΔΗ
Ε1ΔΗ

Lαm κοng ^ Sίmοn χίe * γοng κα1 '


$1,6 Δ1Σ. #ι.ηg® $1,4 ΔΙΣ. .#Έ .324
$Ί,95 ΔΙΣ. +« .©®®
Δ1ΑΔ1ΚΤγΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣ1Α ΓΑ^ΑΚΤΟΚΟΜ1 ΚΑ ΠΡΟ'1`ΟΝΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Ε1ΔΗ
Π^ΗΡΩΜΩΝ γαhg zhίmαο & οικ. *
Ιίαng γυnchαο ψ
$1,95 Δ1Σ. ,#Ήόθ©®
zαn shengdα υ $1,4 ΔΙΣ. #Έ .324
ΕmΧΕΙΡΗΣΕIΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕ^Ε1ΑΣ,
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ Δ1ΑΤΡΟΦΗΣ $Ί,6 ΔΙΣ. ;'.{-Ί .Ί 9® ΔΙΑΦΟΡΑ
RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
Ιίυ Βαο|ίn ^ zhαng ΗΟngweί Τ
$1,ό Δ1Σ. #η.Έ9Θ ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο,
γe chehg ^
$1,95 Δ1Σ. ].έΈ .®®®
ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ $Ι,4 ΔΙΣ. .f,zΠ.324 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΕ1Α, ΔΙΑΝΟΜΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ Dυ JίαngΙαο & οικ. ^ zhαng ®υίρίng & ®ικ. ^
$1,55 ΔΙΣ. #`.Έο326 ΧΗΜΙΚΑ $1,4 Δ1Σ. ;:,-... Ί .324 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
sυn χίshυcΙng *
$1,95 ΔΙΣ. έ:1 Φ®©® RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Ηυαng Lί ' Dίng shίzh®ng & ο1κ. ^
$1,35 ΔΙΣ. ,.#Έ.386 ΑΘ^ΗΤ1ΚΑ
che Fengsheng ^ $1,55 Δ1Σ. #Έ .22®
ΣγΣΤΗΜΑΤΑ γπΕργθρΗΣ ρΟγχΑ
$1,85 Δ1Σ. #ηα©44
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Ε1ΔΗ
ΑΠΕ1ΚΟΝ1ΣΗΣ Κeί Ηοί Ραng *
Rυαn shυίι®ng & οικ. * Ηυαng Qίsen * $Ι,35 Δ1Σ. #Ί.386 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

$1,85 Δ1Σ. #Ί.®4,4 ΧΗΜ1ΚΑ $Ι,55 ΔΙΣ. έ..Έ .22Θ RΕΑΙ ΕsΤΑΤΕ Ιί γίhοί *
Lίh Jίαnhυα & οικ. * $Ί,35 ΔΙΣ. #1,386
wυ Ουαngmίng & οικ. ^
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1 ΚΑ Ε1ΔΗ
$Ι,55 Δ1Σ. ;!.ίη .226 Η^ΙΑΚΗ
$1,85 ΔΙΣ. #Ή .®4ιΦ ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΕΞΟΠ^1ΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕ1Α Lίn Βίn *

Ιίυ Χυeίίng & οικ. ^ $1,35 ΔΙΣ. #Ί.§8ό


Fαng weί ^
$Ι,55 ΔΙΣ. `..*Έ .226 ΧΑΛΚΟΣ, SΜΑRΤΡΗΟΝΕS
$1,8 ΔΙΣ. #Ί ,Θ54 ΧΑλγΒΑΣ
ΠΟγ^ΕΡΙΚΑ Μα Χίngιίαn ^
Lί ShΙ,ίrοng ^
$Ί,8 Δ1Σ. #Ί .Θ54 ΠΕΤΡΟΧΗΜ1ΚΑ
wυ γί|ίng & οικ. τ $1,35 ΔΙΣ. #Έ.38ό
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Ε ΙΔΗ
$1,55 ΔΙΣ. #Ί1.226
Ιίn Χίυcheng & ®ικ. ^
ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε1ΔΗ shαο zhΟhgyί *
$1,8 Δ1Σ. #Θ .®54 Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ
Ο ι+[FΕΙ ΝΑΝέιΝ_6
Geng Jίαnmίng & οικ. υ $1,35 ΔΙΣ. #Έ .38ι` ΤRΑD|ΝG
LΟ ΝΑΝΤΟ shen γα *
$1,5 ΔΙΣ. #`Δ.25® RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
ΣΟΓ'ΑΣ
ο cΗΑΝGGΕ
ΟΧΙΝΧΙΑΝΟ Ο $1,8 ΔΙΣ. #Ί .®54
Sυn ShcmgchυεΞm & ©ΞΞ€ο *
RυzΙ1ου Ε,a Ειί ^

Ο Δ1ΑΔ1ΚΤγΑΚΕΣ ΠΩ^ΗΣΕΙΣ

s#ί,#:ΞΙΞ wαng Qίng'αο *


$1,5Δ1Σ.`ιΗ+Ί.25® $1,35 ΔΙΣ. #1.386

ΝΑΝγΑΝG

Ο ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Ε1ΔΗ Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


$1,8 Δ1Σ. #qa®547 ΤΗΞΗ ΧΑ^ΥΒΑ
ΝΟn cυhhυί ^ sυn weίίίe Τ
zhαhg Lί Υ $Ι,35 ΔΙΣ. #1.386
$1,5 ΔΙΣ. #-Έ .25® ΕΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ
wΙ'ΙΙΑΝ $1,8 ΔΙΣ. ^έ1.®54 RΕΑΙ ΕSΤΆΤΕ
Η^ΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ε ΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ Π ΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗ ΓΩΝ
4 QυΞΗου wΕΝ3zΗου
cαί Dοngqίn9 Τ weί Qί & ο1κ. *
sυn shουκυαn *
$1,75 ΔΙΣ. ι.#.16q®5 ΚΙΝ. ΣΧΕΔΙΑ $Ι,35 Δ1Σ. #Ί .386 ΧΗΜΙΚΑ
$1,5 ΔΙΣ. #Έ a25© ΧΗΜ|ΚΑ
cοο Lοngχίαng & οικ. * wαhg Jυnmίn Υ wen Jίαnρίng Τ
DΟΝΟΟυΑΝ %:Q:υί:Νυz®:2οm $1,75 ΔΙΣ. #η .ηθ5
ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε ΙΔΗ
$1,5 ΔΙΣ. #1.25® $1,35 Δ1Σ. #1.386
3 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ1ΚΑ Ε1ΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1ΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΟzΡυξ:ΑΜΕΝ2
cυΑΝGzΗοL' chen Βαng ^ zhυ οοhgshαn ' χυ J!ngren Τ
ΊΊ,_ sΗΑΝΤΟυ $Ί,7 ΔΙΣ. ίjl ,Ί Ί8 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
$1,5 ΔΙΣ. #.Έ.25® $1,35 ΔΙΣ. #Ί .386
2
Ηυαng Ηοngyυh & οικ. υ γ^ΙΚΑ Η^1ΑΚΩΝ ΠΑΝΕ^ ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε ΙΔΗ

Νc $ Ί,7 Δ1Σ. .,':tq .q Θ 8 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ


cαο Κeίίαn τ zhυ γίcαί Υ
Jίαng Rensheng & Ο,κ. ' $Ί,45 ΔΙΣ. $.±Ί.3Έ 2 $1,35 ΔΙΣ. #ηό3s6
ΝZΗΕΝ $1,7 Δ1Σ. #Π.™8 ΕΜΒΟ^1Α ΑΕΡΟΣγΜΠΙΕΣΤΕΣ ΠΡΟ.Ι.ΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ^ΙΑΝΙΚΗ
23 Jίαng weί & οικ. ^ Dίng shίίία ^
Qίυ Jίαnρίng & οικο *
$ 1,7 Δ1Σ. 5-,ξ Ί .Ί Έ 8 $Ί,45 ΔΙΣ. #Ί.3Ί2 ΕΡΓΑΛΕ1Α $Ί,3 ΔΙΣ. #.Ί .4Ή 5 ΑΘΛΗΤ1ΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε 1ΔΗ Ε1ΔΗ
weί shαοίυn ^
Ιί Lίυfα & οικ. * Jίοng Ζhαοbαί ^ $1,45 ΔΙΣ .....:;Έ.3i2 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
©υ νγeί Τ
$1,7 ΔΙΣ. #Έότ18 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $Ί,3 ΔΙΣ. 3%Ί ,4Ί5
$2,Ί ΔΙΣ. #894 ΧΜγΒΑΣ, wοng Ι(wοng γυ & οικ. Υ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ1 ΚΕΣ Η^Ε ΚΤΡΟΝΙ ΚΕΣ
Δ1ΑΦΟΡΑ ΒαίΒη u]3 ^ $1,45 Δ1Σ. #1.312 ^1ΑΝ1ΚΗ
ΣΥΣΚΕγΕΣ
ιίαng Χίnίιιn ^ $1,7 ΔΙΣ. #Έ aΈΊ3 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
chen Jίαnhυα & οικ. >
Ηυ Καίίυn ^
$2,1 ΔΙΣ. #β94 Δ1ΑΦΟΡΑ Ηυαng zhendα & οικ. ^ $1,4 ΔΙΣ. #Ώ.324 ΧΗΜΙΚΑ
wαng chαnglίαn > $1,3 ΔΙΣ. #Ί .415
s2,3 Δ1Σ. #sl®
shen Ουοίυn ^ $Ί,ό5 ΔΙΣ. έέ.Ώ.Ί73 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
Ιeί Jυfαng > ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ ΕΙΔΗ
-JΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΑf'ΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ $2,Ι Δ1Σ. #894 ^ΙΑΝ1ΚΗ sheh wenrοn9 ^ $Ί,4 Δ1Σ. #.Ί .324
Ηυαng wen Τsαί ^
=υ Lίqυαn Τ sιιn Ρίαοyαng ^ $1,ό5 Δ1Σ. <'έΈ .Έ73 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕγτ1 ΚΑ Ε 1ΔΗ
$1,3 ΔΙΣ. #Έ.4Έ5 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
χΑ^γΒΑ
s2,2Δ|Σ.#.847 $2,Ί ΔΙΣ. ?'..;@94 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ1ΚΑ Lίυ chαngqίhg & οικ. *
n]ί©mg ©QJeαmgweδ *
=.ΠΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑ^Ε ΙΑΣ
ΕΙΔΗ zhου chengίίαn ^ $Ί,4 ΔΙΣ. .;tΊ .324 ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ
$1,3 Δ1Σ. #1.4Έ 5 ΤΕΧΝΕΣ
cαί Κυί τ
χίαο wenge * $1,ό5 ΔΙΣ. .`*.Ώ .Ί73 ΛΙΑΝΙΚΗ
wαng χίng *
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Μαeα© sh®υ|ίGΕm© ^
$2,1 Δ1Σ. #894 ΨγχΑΓΩΓ1Α $|,4 ΔΙΣ. `φ;ιΕ a824 Η^ΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
s2,1 Δ1Σ. έ..ι$89Θ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
$1,3 ΔΙΣ. #ι.4η5
chαnchαί zhου γαhυί & οικ. * ΕΜΠΟΡΙΟ
Feng ΗαίIίοng ` RΕΑL ΕSΤΑΤΕ, ΔΙΑΦΟΡΑ

s2,Τ ΔΙΣ. ί+.8©4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α


Rυαyrυn9rυαn9 > $Ι,65 ΔΙΣ. ,Ψη .β73 ΔΙΑΔΙΚΤγΑΚΑ
ΠΑΙΧΝ1Δ1Α
ι.ΜΚΟγ, RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $2 ΔΙΣ. #949 RΕΑL ΕSΤΆΤΕ
Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχο1 ΤΟγ ΠΜΝΗΤΗ

κΙΝΑ wαng zhenghυα *


$Τ,2 ΔΙΣ. #1.533 ΑΕΡΟΠΟΡ1ΚΗ
wοng QίnghυI *
$Ί,Ο5 Δ1Σ. #Ί.7Ί2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟγΒΕΠ ΚυwΑ|Τ clΤγ
4
Νί zhαοχίng > ΧΑΜΗ^Ογ ΚΟΣΤΟΥΣ Αnόδημοι
$Ί,3 ΔΙΣ. #Ί.415 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ zheng γυewen & ο,κ. *
ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝ1ΩΝ

χία shυdοng *
ΑΕΠ: $177,9 ΔΙΣ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 4 Ειωτ.
1
®
Ουe wenbίn & οικ. ^ $1,2 Δ1Σ. #1.533 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ $1,Ο5 Δ1Σ. #Έ.7i2 ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ 1Τ Δ1Σ/Ογχο1: 5
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: $5,9 ΔΙΣ.
$1,3 ΔΙΣ. #1.415 ΙιΞυeΞm© Ghυι©mg * γυ Αwυ & οιιt. *
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ1ΚΑ Ε1ΔΗ

shυαί Fαngwen & οικ. *


$Ί,3 ΔΙΣ. #Ί .4Ί5
$1,15 ΔΙΣ. #Ί .6Ο5 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

naί W©mgίυm *

$1,15 ΔΙΣ. #1.όο5 ΤΡΟΦ1ΜΑ


$Ί,Ο5 Δ[Σ. #Έ.7Ί2 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
zhου γαοιίng & ®ικ. *
Fαwzί ΑΙ-Κhαrαfί Υ
$1,25 ΔΙΣ. #Έ.5ΘΘ Δ1ΑΦΟΡΑ
__Τ=_
$1,Ο5 Δ1Σ. #1.7Ί2
ΦΑΡΜΑΚΕγτι κΑ Ε 1ΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕγΣΕ1Σ
Jαssίm Α|-Κhαrαfί Υ
Lίυ Diαnb® *
w©mg ΒaΘΙίGhυm ^ $1,25 ΔΙΣ. #1.SΘΘ ΔΙΑΦΟΡΑ
$1,Ι5 ΔΙΣ. #ι.6Θ5 cheυhg γαn Τ
$1,3 ΔΙΣ. #Ί .4Ί5 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Ε1ΔΗ $1 ΔΙΣ. #Ί.74Ί ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
Μοhαnhαd Α|-Κhαrαfί τ
Η^ΕΚΤΡΟ Ν 1 ΚΑ Ε ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ $I,25 ΔΙΣ. #1.5ΘΘ Δ1ΑΦΟΡΑ
Lίυ shαοχί * Lί Fυchαο & οικ. *
weΞmg Ε.α8§h@mg ` $1,15 ΔΙΣ. #1.όο5 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $Ί ΔΙΣ. #Ί.74Ί ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ1ΚΑ
Βαssαm ΑΙghαnίm Υ
$1,3 Δ1Σ. #Ί .415 ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΩΝ $1,Ο5 ΔΙΣ. #1.712 Δ1ΑΦΟΡΑ
γαh zhί ^
Η^Ε ΚΤΡΟ Ν1 ΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κυtαybα Α|ghαnίm Υ
$1,Ι5 ΔΙΣ. #Τ.6Ο5 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ Lυ γοnghυα & οικ. *
wοn9 Lυen Ηeί Υ zΞΙΈ®υ Μίmgίίe & ®nΒ«® * $1 ΔΙΣ. #1.74Έ Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ
$Τ,Ο5 ΔΙΣ. #1.712 Δ1ΑΦΟΡΑ
$1,3 ΔΙΣ. #].4ι5
$Ί,15 Δ1Σ. #Ί.6Ο5 Lν Dαιοng *
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΑ ΗΛ1 ΚΑ
Ε ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤ1ΣΜογ $Ί Δ1Σ. #1.74Ί ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΖΒΈ®υ ©υ®Ξίιυί * ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΩΝ
zhυ Jίmαn *
$1,® ΔΙΣ. #Τ.415 LΟGlsΤ|CS
$1,Ί5 Δ1Σ. #Ί.6Ο5 R@m ΖΒnemgύ$eί υ
zhου Ηοngyί τ ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Ε1ΔΗ $Ί ΔΙΣ. #Ί.741 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
$1,3 ΔΙΣ. #1.415
chυ Μαng γee & οικ. Υ ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΩΝ Βαssαm & Κυtαybα
ΛΟΓΙΣΜ1ΚΟ ΑΣΦΑΛΕ ΙΑΣ
$Ί,Ί Δ1Σ. #Ί.638 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ W©m© Β=Ι©8Ρ©βΈ© * ΑΙghαnίm
ΞΒeυ Gh©mgyυm *
Fαn zhαοχία & οικ. υ $1 Δ1Σ. #ί.741
Οι αδελφοι' προσπαθούν διά τnS
$1,® ΔΙΣ. #Ί.415 ΧΑΡΤΟΠΟΙ1Α & ΣΧΕΤ1ΚΑ ΠΡΟ`Ι'ΟΝΤΑ
$1,Ι ΔΙΣ. #1.638 ΕΞΟΠ^1ΣΜΟΣ
^1ΑΝΙΚΕΣ ΠΩ^ΗΣΕ1Σ ΕΝΔγΜΑΤΩΝ δικαστικήs οδού να χωρίσουν
ΦΩΤΟΒΟ^ΤΑ1'ΚΩΝ wαng Jίαnfeng & οικ. >
Gαο DeΚαng & οικ. τ τnν περιουσία που κλnρονόμnσαν από τον πατέρα
D®n Gαο * $Ί Δ[Σ. #Ί,74,Έ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ1ΚΑ
τουs, μετά τn μήνυσn που κατέθεσε το 2009 ο ΒαsSαm,
$1,25 Δ1Σ. #].5ΟΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ
$1,1 Δ1Σ. #1.638 ΗΛΕΚΤΡ1ΚΑ
κατnγορώνταs τον αδελφό του πωs επιχει'ρnσε να
Ηοng Χίαοbο * ΕΡΓΑΛΕΙΑ wαng wenlίαng * παραβιάσει το e-mαίι του μετά το ξέσπασμα τns οικο-
$Ι,25 ΔΙΣ. #1.5ΟΟ
Gυο wengυί * $1 ΔΙΣ. #Τ.74Ί ΣγΝΤΗΡΗΣΗ
γενειακήs διαμάχns. Ο Βαssαm δεν συμμετέχει πλέον
Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΟ ΕΜΠΟΡ1Ο π^Ο'ΩΝ
$Ί,Ί Δ1Σ. #1.ό38 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
στnν οικογενειακή εταιρει'α συμμετοχών. Ο ανιψιόs του,
wαn Lίαhbυ * wαng γοng & οικ. >
Lίαng zhαοχίοh υ απόφοιτοs του Χάρβαρντ, είναι ο CΕΟ.
$1,25 ΔΙΣ. #1.5ΟΟ ^1ΠΑΣΜΑΤΑ $Ί ΔΙΣ. #Ί.74Ί ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ
$Ι,Ι ΔΙΣ. #1.638 ΣγΣΚΕγΕΣ
wαng χίcheng & ο,κ. * γου Χίαορίng & οικ. *
Lίυ Μίhg Ηυί *
$Ι,25 Δ1Σ. f.?Ή .500 ΕΛΑΣΤΙΚΑ $Ί Δ1Σ. #`Ί.74,Ί ΧΗΜΙΚΑ,
$1,1 ΔΙΣ. #β.638 ΔΙΑΝΟΜΗ
%iGg® Fem & ©ΈΕ€Θ *

$1,25 ΔΙΣ. #1.5ΟΟ


ΗΛΕΚΤΡΟΝ1ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

γαng γυαnqίng *
ΦΥΣΙΚΟγ ΑΕΡ1Ογ

Lου zhοngfυ & οικ. *


$1,1 ΔΙΣ. #1.638 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
sρΑΝDΕχ

γυαn γαfeί *
$Ί Δ1Σ. έM.741 ΛΙΑΝΙΚΗ,
ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ
Ε-ΟΣ
ου zοnghοng * ΑΕΠ: $22,7 ΔΙΣ.
$I,25 Δ1Σ. #ι.5®ο Η/γ Π^ΗθγΣΜΟΣ: 1 ΕΚΑΤ.
$1,Ί ΔΙΣ. #Ί .ό38 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
γί zheng * Δ1Σ/ΟΥΧΟ1: 5 (+Ι ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14)
sυn Qίnghυαn *
$I,25 ΔΙΣ. #1.5®Θ ^ΟΠΣΜ1ΚΟ

Αn καng ^
$1,Ι ΔΙΣ. #Ί.638 ΦΩΤ1ΣΜΟΣ ΚΟΛΟn4ΒΙΑ ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $15,8 ΔΙΣ.

Τυ Jίαnhυα Υ
$Ι,2 ΔΙΣ. #1.533 ΑΕΠ: $38ό,9 ΔΙΣ.
$Ί,Ί ΔΙΣ. `φΈ.638
ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε1ΔΗ Π^ΗθγΣΜΟΣ: 49 ΕΚΑΤ.
ΜΟΤΟΣΥΚ^ΕΤΕΣ, RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
ΝΙΠίπJσίΥy(ΟΛ.
chen Τίαnqίαο τ
wαng ΥΟngρίng * 3 (-1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
$ Ί,2 ΔΙΣ. ά. Ί .533 Δ1ΑΔ1ΚΤΥΑΚΑ
ΠΑ1ΧΝΙΔ1Α
$1,Ι ΔΙΣ. #1.638 γπΗΡΕΣ1ΕΣ
ΤΗΛΕΠ1ΚΟΙΝΩΝ1ΩΝ
2ο14)
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡ-ι-όΥΣ1Α:
ο
LΕFκΟsΑ
Jίαng Νίng * $,8,5 Δ1Σ.
γαng κeng ^
$1,2 Δ1Σ. #Έ.533 Απόέημοι
$Ί,Ί Δ1Σ. #Ί.ό38 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ

Ο
.-`\
cheng χυe *
Εί Ή®m υ \ ~ _ ,,
$1,Ο5 ΔΙΣ. #1.7Ι2 ΣΟΣ ΣΟΓΙΑΣ
$Ί,2 Δ1Σ. #Έ,533 ΒΟGΟΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ ΕΙΔΗ chυ Jίnfυ * 2
$1,Ο5 Δ1Σ. #].712
Lίυ γίqίαn *
ΕΞΟΠ^ΙΣΜΟΣ Η^ΕΚΤΡ1ΚΗΣ
$1,2 ΔΙΣ. #Έ.533 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕ1ΑΣ

Μα ΗΟng & ®,κ. * Dαί Demίng *


$Ί,2 Δ1Σ. :.m.533 ΛΙΑΝΙΚΕΣ
Jοhn Fredrίκsen Τ
$Ί,Ο5 ΔΙΣ. #Ί .7Ί2 Δ1ΑΝΟΜΗ
ΠΩ^ΗΣΕΙΣ ΕΝΔγΜΑΤΩΝ $ΊΟ,5 Δ1Σ. >;έΊ2® ΝΑΥΤ1ΛΙΑ
Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ Αιιόόημοι
Οίh γίhgΙίn & οικ. *
< ':::1 1 Στέλιος Χατζηιωάνγου τ
1ίυ zhengυο Τ
$1,2 ΔΙΣ. #i.533 ΠΟγ^ΕΡ1ΚΑ Lυίs cαrlοs sαrmίenΓ® $Ί,7 ΔΙΣ. .#Ί .ΊΊ8 ΕΑsγjΕΤ
$1,Ο5 Δ1Σ. #Ί.712 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ1Α
sυn Delίαng & Ο,κ. * ^γΜΑΤΩΝ
Υ Πόλυς Χατζηιωάνγου Υ
$13,4 ΔΙΣ. #85 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ $1,3 ΔΙΣ. #1.4ι15 ΕΑSΥJΕΤ
$I,2 Δ1Σ. #Ί.533 ^ΟΓ1ΣΜ1ΚΟ
wαng zhοngίυn *
wαng Jίnshυ υ Jαίme ΟίιίhsΚί Βαcαι ^ Ιαέλια Χατζηιωάνν®υ *
$1,Ο5 Δ1Σ. #1.712 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
$1,2 Δ1Σ. #1.533 ΧΗΜ1ΚΑ $3,Ι Δ1Σ. *...577 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ $Ί,2 ΔΙΣ. #..Έ.5S3 ΕΑSΥJΕΤ
ΤΑΙΝ1ΩΝ

wαng weί * cαrΙοs Αrdίια Lυ||e γ sυα, Gυnsel Υ


$1,2 Δ1Σ. #Έ .533 ΗΑRDwΆRΕ $2 ΔΙΣ. #949 $1,1 ΔΙΣ. #Έ.638
ΑΝΑψγκτ1 ΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ RΕΑL ΕSΤΑΤΕ, ΕΚΠΑ1ΔΕγΣΗ

7Ο Ι FΟRΒΕs ΙΟΟΚΤΩΒρι()γ2oΙ5
ΛΙΒΔΝΟΣ Ναίίb Μίκαtί ^ Fαhd Ηαrίrί τ ΛΙΘΟΉΑΓΠΑ
$3,3 Δ|Σ. #534 $Ί,Ί Δ1Σ. .#Ί.638
ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ, ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ ΑΕΠ: $48,3 Δ1Σ.
ΑΕΠ: $49,8 Δ1Σ.
ΠΛΗθγΣΜΟΣ: 3 Ειωτ.
Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 5 ΕΚΑΤ. Ταhα Μίκαιί ^
ΔΙΣ/Ογχο1: 1
Δ1Σ/Ογχο1: 7 (+1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ $3,3 ΔΙΣ. #534 ΤΗΜΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $1 ΔΙΣ.
ΜΕ ΤΟ 2Ο14) Βαhαα Ηαrίrί ^
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α:
$2,3 Δ1Σ. i....!8Ί Θ RΕΑL ΕSΤΑΤΕ,
$14,1 Δ1Σ. ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ Νerίίυs Νυmανίcίυs .
ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ, ΙΟGΙSΤ|CS

ΒΕΙRυτ
scιαd Ηαrίrί > RΟbert Μουαwad $1 ΔΙΣ. ;.',?-Θ.74Έ Λ1ΑΝ1ΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΕ1Ο

3® $1,5 ΔΙΣ. #Έ.25® ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Η επιχείρnσn κατασκευήs κοσμnμάτων πο-


ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

R®beιt Μουα`^rαd & οικ. *


λυτελει'αs του Μουαwαd διαθέτει περίπου 20
καταστήματα σε Μέσn Ανατολή, Ασι'α, ΕΛΒετία
νιLΝιυs
ο
$Ί,45 ΔΙΣ. ,f:.'Ώ.SΏ2 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ και Λοs 'ΑντΖελεs. Η συλλογή κοσμnμάτων τουs
Αymαn Ηαrίrί τ περιλαμβάνει το |nCοmρarαbΙe, ένα κολιέ αξι'αs
$1,1 Δ1Σ. έ;.Ή.638 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ, $55 εκατ., με ένα κίτρινο διαμάντι στο κέντρο.
Απόξημοι .:'`:`,:.. ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

ΜΣΙΑ
ΑΕπ: $328,ό Δ1Σ.
1^ΗθγΣΜΟΣ: 3Ο ΕΚΑΤ.
ιΚυυΜΈR

ο
JΕRΑΜ
Απόόηιιοι
ΊC)>

ΤΑWΑυ
ο
Lee shίn cheng ^
$4,6 ΔΙΣ. .#3Β2 ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ,
RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

γeοh τίοng Lαy ^


$3,Ο Δ1Σ. #6Θ$ ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ,
RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
nΊΔΡΟΚΟ
ΑΕΠ: $112,ό Δ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 33 ΕΚΑΤ.
Δ1Σ/ΟΥΧΟ1: 3 (-1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟ 2Ο14)
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: $5,3 ΔΙΣ.
ΔΙΣ/ΟΥΧΟΙ: Ι2 (-Ι ΣΕ ΣΧ[ΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14)
syed ΜοΚhιαr ΑΔΒυκhαιγ Υ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟγΣ1Α: $48,9 Δ1Σ.
ο
sΙΒυ
$2,9 ΔΙΣ. #628 Δ1ΑΦΟΡΑ
ΟIhmαn ΒenίelΙουn Υ
Οοh Ρeng Οοί ^ $2,3 Δ1Σ. :.','.'.8Έ ®r ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΑΣΦΑ^1ΣΗ
Ο ΜΕΓΑ^ΟΣ Ι(ΕΡΔ1ΣΜΕΝΟΣ $Ι,55 ΔΙΣ. -.ι.,?Έ .226 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
R®ber' κυοκ Τ Αzίz ΑΚhαnn®υch & οικ. ^
Τί®hg Ηίew Κίng τ
GΟh ρeng Οοί $Ί 1,3 ΔΙΣ. .#-β Ί ® Δ1ΑΦΟΡΑ $1,7 Δ1Σ. ξι..tΈ .Έ Έ8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ
$1,35 ΔΙΣ ....:έθ.$®6 Ξγ^ΕΙΑ, ΜΜΕ
Η ταχει'α επέκτασn τnS SίινerΙακe Αnαndα Κrίshnαn Υ Εκαlουd chααbί & οικ. τr
\_
$9,7 ΔΙΣ. #Έ2φ Dαnny Ταn chee sίn9 ^ $Ί,3 ΔΙΣ. #Ί .4ιΊ5 Δ1ΑΦΟΡΑ
Αχίs, που παρέχει σήμερα το
χρnματοοικονομικόλογισμικό
για το 40% τωγ τραπεΖών τns
ΤΗΛΕΠ1ΚΟΙΝΩΝ1ΕΣ

Qυeκ Leng chαh Τ'


$1,25 ΔΙΣ. #Έ.5©® RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

νίncen' Ταn Υ
$Ι,2 ΔΙΣ. έί.Ί.533 ΔΙΑΦΟΡΑ
Ο
cΑSΑΒΙΑΝCΑ
Νοτιοανατολικήs Ασι'αs, εκτόξευσε $5,ό ΔΙΣ. έί.265 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, 3
τnν περιουσι'α του κατά 4Ι Ο/ο το
RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ Lαυ ch® κυn *
περασμένο έτοs. Τeh Ηοng Ρίοw τ $Ί,Ί ΔΙΣ. #Έ.7m ΦΟΙΝ1ΚΕΛΑ1Ο,
RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
$5,4 ΔΙΣ. #277 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ

ΜΕΞΙΚΟ
ΑΕΠ: $1,28 ΤΡ1Σ.
ΕΙΔΗΣΕ1Σ

Εmίιίο ΑΖcαrrαga Jeαn


Ο τnλεοπτικόs όμιλόs του, ΤeΙeνίsα, είχε επι' 25 έτn στο δυναμικό
1^ΗθγΣΜΟΣ: Ι19 ΕΚΑΤ. του τnν ΑngeΙίcα Rίνerα, πρώnν πρωταγωνι'στρια σαπουνόπερων
ΔΙΣ/Ογχοι: Ι6 και σnμερινή πρώτn κυρία του Μεξικού. Ο όμιλοs ενεπλάκn σε
ΣΥΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: $144,4 Δ1Σ. σκάνδαλο διαφθοράs μετά τnν αποκάλυψn ότι μετέφερε στο
ΠΡΟΕ^ΈγΣΗ Ι(ΟΡγΦΑΙΟΙ Κ^ΑΔΟ1 όνομα τnS Rίνerα μια έπαυλn στο Μέξικο Σίτι το 2010.
cαrΙοs slίm ΗeΙυ & οικ. ^
$77,1 ΔΙΣ. #α
π^ογτογ iiξΞΠΜ&ΓΤκ>Τ
-Η^ΕΠ1ΚΟΙΝΩΝ1ΕΣ
=-]
ΜΕΤΑ^^Α & ΟΡγχΕυ\
Από:ημ®ι `,._
Germcιn Ιαrreα Μοια -Ι
νeΙαscο & οικ. ψ
ΜΟΔΑ & ΝΑΝΙΚΗ
$Ί3,9 ΔΙΣ. ξρ77 ΟΡγχΕΙΑ

ΑΙberιο Βαί|Ιeres ΓBΞκοΝΟΜικΑ Εd:CΗαΣ:άΣοSaιίnαsΡΙίegΟ qtm`


Gοnzα|ez & οικ. τ
$1Ο,4 ΔΙΣ. #ί2β ΟΡγχΕ1Α

Rίcαrdο sα|ίnαs Ρ|ίegο


Ο Salίnαs Ρ|ίegο αγόρασε τnν
& Ο'κ® ψ Rοber,ο Ηernαndez
Αntοnίο Del να||e Rυίz ΤΡι'τn μεγαλύτερn εταιρει'α κινnτήs
$8 Δ1Σ. #ί68 ^1ΑΝΙΚΗ, ΜΜΕ Rαmίrez >
& ΟΙκ. Τ τnλεφωνίαs του Μεξικού, LυsαceΙ|,
ΞνcΕ ©©gΒe]6g d® RίνeΒ`© & $3,7 ΔΙΣ. #462 ΧΗΜ1ΚΑ $Ί,8 ΔΙΣ. #Ί.®54 ΤΡΑΠΕzlΚΗ
•=,!ίζο ^
Εmί[ίο Αzcαrrαgα Jeαn ^ Μαχ ΜίcheΙ sυberνί|Ιe ^ :Ξ83Τ Ι:νντf;ίί3nε κκΞ;.γσ°υdναf$°8nοeΟΤεοκατ. LΡ`*
$ό,7 Δ1Σ. #2®Έ ΠΟΤΑ $Ί,45 ΔΙΣ. ξb.Έ.3Ό2 ΠΟΤΑ
$3,I ΔΙΣ. #577 ΜΜΕ χρέουs. Πούλnσε το 50% τnS εταιρείαs στον μεξικανικό
Μαrία Αsυncίοn Α|fιιedο Ηαrρ Ηelυ & ο]κ. τ
cαhοs ΗαnΚ Rhοn & οικ. ^ τnλεοπτικό όμιλο Τeleνίsα το 2Ο12, για να το επαναγο-
ΑrαmbυrυΖαbα|ο & $1,4 Δ1Σ. #iο324 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ
$2,4 Δ1Σ. #.782 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ ράσει το 2014. Η ΑΤ&Τ μπήκε επιθετικά στn μέσn για να
ο'κ. ^
c$©se & Ε=Β,©m@ίsG® Φβ©S© Rυfίnο νίgί1 ®οnzα|ez τ αγοράσει το 100% τnS LυsαcelΙ αντί $2,5 δισ. (συμπερι-
$5,6 Δ1Σ. ,#.2®5 ΜΠΙΡΑ,
ΞΠΕΝΔγΣΕΙΣ
G©Πό|@π'©m ΈΞ©ί@§ ^ $1,25 Δ1Σ. #,.Έ.5®® ΧΑ^ΥΒΑΣ λαμΒανομένου χρέουs $800 εκατ.), σε μια συμφωνι'α
$2,1 ΔΙΣ. .::;.894 ΠΟΤΑ Dανίd Ρenα|οzα Α|αnίs * που ολοκλnρώθnκε τον Ιανουάριο του 2Ο15.
JeιΌnίmο Αιtιngο & οιιG ^
$Ί,2 Δ1Σ. #Έ.533 Δ1ΟΔΙΑ
$4,Ο ΔΙΣ. έ...ι38Έ ^ΙΑΝΙΚΗ

]o ()κ ΓΩΒριΟγ 2ο15 FΟRΒΕs Ι 71


Ο1 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜγριογχοι ΤΟγ ΠΜΝΗΤΗ

ΜΟΝΔΚΟ ΝFΆ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΕΠΔΛ


ΑΕΠ: $6,9 ΔΙΣ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: Ο,Ο4 ΕΚΑΤ.
ΑΕΠ: $19Ο,8 ΔΙΣ. Ο
ΑυcΙ(LΑΝD
ΑΕΠ: $19,8 ΔΙΣ.
ΜΟΝΤΕ cΑRLΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5 ΕΚΑΤ. Π^ΗθγΣΜΟΣ: 28 ΕΚΑΤ.
ΔΙΣ/Ογχοι: 3
Σ:γΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: $4,7 ΔΙΣ. Ο1 ΔΙΣ/Ογχοι: 2
ΣΥΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $9,9 Δ1Σ.
ΔΙΣ/Ογχοι: Ι
ΣΥΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡΙΟγΣ1Α:$Ι,3 Δ1Σ.

Απόξημ®' crαeme ΗαrΙ Τ Βίn®d chαυdhαry &


Dανίd Ναhmαd ^
$1,85 ΔΙΣ. ?ί'..Ί ,®44 ΤΕΧΝΗ
:::;- $6,9 Δ1Σ. #Έ95 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ

Rίchαrd chαndler ^
οικοΥένεια ^
$1,3 Δ1Σ. #Έ.415 Δ1ΑΦΟΡΑ
Εzrα Ναhmαd > $3 Δ1Σ. έ.;.,6®3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑnόδΊημοι ':ι -
$1,5 Δ1Σ. #1.25Θ ΤΕΧΝΗ

Lίιy sαfrα >


$Ι,3 ΔΙΣ. ίM.4ι15 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ

ΝΙΙΈΙΡΙΑ
ΑΕΠ: $572,6 ΔΙΣ.
Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 1Ι75 ΕΚΑΤ.
ΝΟΡΒΙΙΠΑ
ΑΕΠ $5ΟΊ,6 ΔΙΣ.
Δ1Σ/ΟΥΧΟΙ: 5 (+1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5 ΕΚΑΤ.
ΤΟ 2Ο14)
ΔΙΣ/Ογχοι: 1Ο (+1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΈ ΤΟ 2Ο14)
ΣΥΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $22,9 Δ1Σ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $25 ΔΙΣ.

Α1ίκο Dαngοte τ
$14,7 ΔΙΣ. #67 ΤΣ1ΜΕΝΤΟ,
ΖΑΧΑΡΗ, ΑΛΕΥΡΙ

Μίκe Αdenυgα τr
•.'.`:.`,,,-
Απόδημοι
$4,2 ΔΙΣ. #393
2
ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο

FοΙοrυnshο Α1ακίία ψ
$2 Δ1Σ. #949 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο
Fο|οrυnShο Α|ακίjα Ο
ΤRΟΝDΗΕ|Μ
Femί ΟιedοΙα υ Η Αιακίj.α δnμιούργnσε ένα εμπορικό σήμα
$1 ΔΙΣ. #].74Ί ΠΡΑΤΗΡΙΑ υψnλήs ραπτικήs, τn Sυρreme stίtChes, που
ΒΕΝΖ1ΝΗΣ οτόχευε στnν υψnλή κοινωνία τns Νιγnρι'αs.
Αbdυιsαmαd Rαbίυ Υ Το 1993 n κυβέρνnσn τns χορήγnσε άδεια
$1 ΔΙΣ. #Ί.741 ΤΣ1ΜΕΝΤΟ, εξερεύνnσn5 πετρελαίου σε μια από τιs πα-
ΖΑΧΑΡΗ, ΑΛΕΥΡΙ ραγωγικέs εκτάσειs τns χώραs. Η πτώσn του
πετρελαι'ου τήs «στοι'χισε» μισό δισ. δολ.

οdd Reί,αn ^

ΝΟΊΊΑΑΦΡm Jοhαnn Rυρer. & Οικ. τ


$7,4 ΔΙΣ. #i79 ΕLΔΗ ΠΟ^ΥΤΕΛΕ1ΑΣ
$5,2 Δ1Σ. #2Θι Α^γΣΙΔΑ
ΣογπΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ

steίn Εn.Κ Ηαgen & οικ. γ


ΑΕΠ: $35Ο,2 ΔΙΣ. Νί6Ε€y ©ρΒ@@mΕ@eίm©F &
$4,7 ΔΙΣ. #341 ^ΙΑΝ1ΚΗ
Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 53 Έιωτ. ©ΒΕ€. >
ΔΙΣ/Ογχο1: 7 (-Ί ΣΕ $6,7 Δ1Σ. ξ.,!2ΟΊ Δ1ΑΜΑΝΤ1Α Jοhαn Jοhαnnsοn ^
ΣΧΕΣΗ ΛΛΕ ΤΟ 2ΟΊ4) $3,1 ΔΙΣ. ,Ψ577 ΧΟΝΔΡ1ΚΟ
chrίsΙοf el wίese ^
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣ1Α: ΕΜΠΟΡ1Ο ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
$6,3 Δ1Σ. #225 Λ1ΑΝΙΚΗ
$28,6 ΔΙΣ. Αndreαs Ηα|νοrsen ^
Κοοs ΒeΚΚer ^
$2,8 ΔΙΣ. έ$663 ΗΕDGΕ FυΝDS
$2,3 ΔΙΣ. #8Έ Θ ΜΜΕ, ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

ο
ΗΑΜΙLΤΟΝ

Ο ΕΞj©Έιι'ί@© Μ©$s@Ρe '

$2,2 ΔΙΣ. έ`;`Υ847 ΟΡΥΧΕ1Α


Αme \^/ίιheΙmsen & οικ. ^
$2,4 ΔΙΣ. #782
ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ

DυRΒΑΝ
s,eρhen sααd `
ΚΡΟγΑΖ1ΕΡΟΠΛΟ1Α ΤrΟnd ΜΟhn
Κίell Ιnge R®ΚΚe Υ Θέλετε να μιλήσουμε για καλό
cΑΡΕ ΤΟwΝ $2,Ί Δ1Σ. tΨ; 8®4ι ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ
3 $Ί,9 ΔΙΣ. #Έ.Θ®6 ΝΑΥΤΙΛΙΑ,
tίmίng,. Τον Μάιο του 2014,
ΑΙΙαn Οrαy ^
® $1,55 Δ1Σ. #Ί .226 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
ΘΑΛΑΣΣ1ΝΑ
λι'γουs μήνεs προτού ξεκινήσει
ρe,1,er s'οrdαιen ^ n ελεύθερn πτώσn τns τιμήs του
$Ι,55 ΔΙΣ. .,#Έ υ226 πετρελαίου, ο Μοhn και n οικο-
Ε1ΔΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α
γένειά του πούλnσαν τn FrαnΚ
ChrίstΟffeΙ Wίese Οίeιι wίιheΙmsen & ο]κ. * Μοhn Α/S στον βιομnχανικό
Ο Wίese έκανε Θεαματική έξοδο όταν n ΡeρΚοr, εταιρεία $Ι,3 Δ1Σ. #Ή.4ί5
γίγαντα ΑΙfα Lαναι αντί $2,2 δισ.
λιανικήs πώλnσns ενδυμάτων -στnν οποία κατείχε με- ΚΡΟγΑΖ1ΕΡΟΠ^Ο1Α
σε μετρnτά. Ο Μοhn έβαλε στnν
ρίδιο πλειοψnφίαs-, πουλήθnκε σε μια άλλn νοτιοαφρι- Α|eχαnder νίκ ^ τσέπn περισσότερα από $1 δισ. Η
κανική εταιρει'α, τn Steίnhοff |nternαtίοnαι, για $5,7 δισ. $Ί,Ο5 Δ1Σ. #Θ.7Ί2 ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ εταιρει'α, που ιδρύθnκε από τον
Η συμφωνι'α αφορά άλλο έναν πλουτοκράτn: τον Βrυnο Τrοnd Μοhn * πατέρα του Μοhn, FrαnΚ, το 1938,
Steίnhοff, τον ιδρυτή τns steίnhοff Ιnternαtίοnal. $Ί ΔΙΣ. #Ί.74Θ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ κατασκευάΖει αντλι'εs γεώτρnσns.
ΑΝΤΛΗΣΗΣ

72 | FΟRΒΕs 10ΟκτΩΒτ>ιΟγ2Ο]5
Ι

Ο ΜΕΓΑ^ΟΣ

ΝΟΊΊΑ κΟρΕΑ
ΑΓtόδΓιμο| ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ

-.::,, Ί
Sυh κyυng-Βαe
Η μετοχή τnS εταιρείαs
Κwοn Ηyυκ-Βίn * καλλυwικών Αmοre
ΑΕΠ: $1Ι,4 ΤΡΙΣ. chey Ταe-wοn ^
$2 ΔΙΣ. #949 ΔΙΑΔ1ΚΤγΑΚΑ Ραcίfίc έχει εκτοξευτεί,
ΙΛΗθγΣΜΟΣ: 5Ο Ειωτ. $3,5 Δ1Σ. #497
ΔΙΣ/ΟΥΧΟΙ: 3Ο (+3 ΣΕ ΣΧΕΣΗ γπΗΡΕΣ1ΕΣ Η/γ, ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ
ΠΑ1ΧΝΙΔ1Α οδnγώνταs τnν περιου-
ΜΕ ΤΟ 2Ο14) Lee JοΟn9-κeυn ^ σία του στα $7,2 δισ„
Κίm Βυm-sοο *
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: ΔΙΣ. #94g ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ από $2,8 δισ. πέρυσι. Το
$2,9 Δ1Σ. #ό28
$77,5 ΔΙΣ. κόστοs των προ.ι.όντων
γπΗΡΕΣ1Α CΗΑΤ ΠΑ Κ1ΝΗΤΑ Κίm Jυng-Jυ & οικ. ^
τns εταιρει'αs είναι τσου-
shίn chαng-Jαe ^ $1,8 ΔΙΣ. #Έ .®54 Δ1ΑΔ1ΚΤγΑΚΑ
Ιee κυn.Ηee ^ ΠΑ1ΧΝ|ΔΙΑ
χτερό: το μικρό Βαzάκι
$2,9 Δ1Σ. #628
$1Ι1,3 Δ1Σ. #ΈΊΘ τnS κρέμαs ανανέωσnS
ΜΕΚΤΡΟΝ1 ΚΑ, ΑΣΦΑ^ΙΣΗ Ιee ΒΟο_Jίn ^ Κοο Βοn-Μοο & οικ. ^
δέρματοs Τίme ResροnSe
$1,65 Δ1Σ. #Τ.173
Jαy γ. Lee ^ $2,2 Δ1Σ. #847 γπΗΡΕΣ1ΕΣ Η/γ, Lee Μyιιng-Ηee & οικ. τ πωλείται αντι' $450.
Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ, ΧΗΜ1ΚΑ,
ΤΟΥΡ1ΣΜΟΣ $1,4 ΔΙΣ. #Έ .324
$7,2 ΔΙΣ. #185
ΟΙΚΙΑΚΑ Ε1ΔΗ
ΜΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ, ΤΟΥΡ1ΣΜΟΣ Lee Jαy-Ηyυn ^ shίn Dοng-J®ο Υ
Ιee Ηwα-Κyυng & οικ. ^
Sυh κyυn9.Βαe ^ $2,2 Δ1Σ. #847 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΣ. ;<ί1.386 ^ΙΑΝΙΚΗ chυhg Μοng-Jοοn Υ
$1,55 ΔΙΣ. ί.,.Ιq.226
$7,2 ΔΙΣ. #Ί85
ΨγχΑΓΩΓΙΑ
Κοο Βοn-Νeυng ^ $1,15 Δ1Σ. #ι .6Ο5 ΝΑγπΗΓ1ΚΗ
Lee seο-Ηyυn ^ shίn Dοng.Βίn Υ Β1ΟΜΗΧΑΝ1Α, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
chυng ΛΛΟng-Κοο τΓ $1,3 Δ1Σ. #1.415
$1,55 ΔΙΣ. #Ί.226
ΔΙΣ. .#259 ΟΧΗΜΑΤΑ $2,1 Δ1Σ. #894 ΡαrΚ Ηyeοn-Jοο & οικ. ^ chυng γοng.Jίn Τ
γπΗΡΕΣΙΕΣ Η/γ, ΤΟΥΡ1ΣΜΟΣ Ηοng Rα-Ηee > $Ί,Ί5 Δ1Σ. #Ί .605
chυng Ευί-sυn ^ $Ί,3 Δ1Σ. #Ί ,4Ί 5 Δ1ΑΧΕΙΡ1ΣΗ
$1,4 Δ1Σ. ώ' 1.324 SΑΜsυΝG
$3,8 ΔΙΣ. #452 ΙΟGISΤ|CS
ΠΑΓΙΩΝ Κίm ΤαeΚ-Jίn ^
chαrΌ ΡyυrΈΓsm & ακ. ^ $1,15 ΔΙΣ. #1.όθ5 Δ1ΑΔ1ΚΤΥΑΚΑ
ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ $1,2 ΔΙΣ. #Ί .533 γπΗΡΕΣ1ΕΣ ΚΑ1 ΠΑ1ΧΝ1Δ1Α

ΚWοn Ηyυκ-Βίn ΠΡΟ'Ι`ΟΝΤΑ Ε ΚΠΑ1ΔΕγΣΗΣ chey κί.wοn *


seο Jυng-Jίn ^ $Ί,Ί Δ1Σ. #Ί.638
Ηεταιρείαβιντεοπαιχνιδιώνsmίιegαteείχετεράστια γπΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ
$Ί,2 Δ1Σ. #Έ.533
επιτυχι'αμετοπαιχνίδι«crοSsFίre»,τοοnοίοέφερεστα
ΒΙΟΤΕΧΝΟ^ΟrlΑ Ιee Ηο-Jίn *
ταμείατnsέσοδαύψουsσχεδόνS1δισ.το2013.Ει'ναι
chο γαng-Rαί τ $1,1 ΔΙΣ. #i.63$
έναδωρεάνπαιχνίδιπρώτουπροσώπουστοΔιαδί- ΠΕΤΡΟΧΗ Μ1 ΚΑ, Η^ΕΚΤΡΟΝ1 ΚΑ
$1,15 Δ1Σ. #Έ.6®5
κτυο, που αντλει' έσοδα μέσω των αναβαθμι'σεων. ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ ΕΛΑΣΤ1ΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΜΕ

ΑrιόδηιJ®ι ι:ι -
1

ΑΕΠ: $83,2 ΔΙΣ.


Ο
ΜυscΑΤ
ΠΛΗθγΣΜΟΣ: 4 ΕΚΑΤ.
ΑΕΠ: $865,9 Δ1Σ. ΔJJk:k/σJγχcJΛ:.2
1^ΗθγΣΜΟΣ: 17 Ειωτ. ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $2,2 Δ1Σ.
Δ1Σ/Ογχο1: 9 (+2 ΣΈ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14)
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ: $27,5 ΔΙΣ.
Μοhαmmed ΑΙ Βαrwαnί
>
Αn:ξΊμοi- $Ι,2 ΔΙΣ. #Έ.533 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο

ρ.Ν.c. Μenοn Τ
$Ι Δ1Σ. +?ί1.74Έ RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

chαrΙene de cαrναιhο-
Ηeίneκen `
$11,ό Δ1Σ. #ΊΘ7
Ο
ΑΜsΤΕRDΑΜ

Ο ΒΙΑRΙcυΜ
FΓί's cοldschmedίng '
$4,Τ Δ1Σ. #Ζaύ©5 ΓΡΑΦΕ1Ο ΕγρΕΣΗΣ
Ο ΒΑΑRΝ νοRDΕΝ
Ο ΟγτκΔΝΤΆ
1ΡΟΣΩΡ1ΝΗΣ ΕΡrΑΣΙΑΣ

Ηαhs ΜeΙchers ^
Ο scΗΙΕDΑΜ
Ο
GοRlΝCΗΈΜ
ΑΕΠ: $24,7 ΔΙΣ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 39 Ειωτ.
$2,2 ΔΙΣ. #84,7 ΧΗΜ1ΚΑ,
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

wίm ναn Der Leeg,e *


Ο
ΜΕGΕΝ Δ1Σ/ΟΥΧΟ1: 1
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $1,1 ΔΙΣ.

Δ1Σ. .,?894 ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ

J®hn de ΜοΙ Τ
Ο
Ε|ΝDΗονΕΝ
sυdhίr RυραreΙία }
$1,1 Δ1Σ. #Έ.638 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ

$1,8 Δ1Σ. #ι.Θ54 Τν

Jοορ ναn den Εnde Υ


$1,6 Δ1Σ. #1.Ί9o Τν

κ®mmer Dαmeh *
ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
$1,5 ΔΙΣ. ,#Ί.25Θ ΝΑγπΗΓ1ΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ1Α
cαrοΙυs ΝοΙet
RαIρh s®nnenberg &
ΟΝοΙetει'ναιμέλοsδέκατnsγενιάsμιαsοικογένειαsπουπαραδοσιακάασχο-
οικ®γέγεια Υ
λει'ταιμετnναπόσταξnβότκαs.Οίδιοsσύστnσεμιακοινοnραξι'ατο2ΟΟ8μετnν
$1,5 Δ1Σ. #1.25Θ ΣΤΟΡΙΑ
κορυφαι'αεταιρείααλκοολούχωνποτώνDίαgeο,nοnοι'απλήρωσε$90Οεκατ.
\\,r,`,Υ-'-Ι_ ' -'_Γ __ _
cαr®Iυs Νοle, sr * - , _ _.__.,`.._ ..., zι,n^ιι,ΑτhπRfιτι<n_κeteιοne,οεόλοτονκόσμο.
γιαναδιανέμειαποκλειστικάτnδικήτουβότκα,ΚeteΙΟne,οεόλοτον
$1,1 Δ1Σ. #Έ.638 ΚΕΤΕΙ ΟΝΕ
νοDκΑ

ιο οΚτΩΒΡ[Ογ 2()Ι5 FΟRΒΕs 173


ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤC)ΜΜγριο™ΟΙ ΤΟγ Π/\ΑΝΗΤΗ

ΟmΑΝΙΑ
ΑΕΠ: $126,9 Δ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 45 Ειωτ.
Δ1Σ/ΟΥΧΟΙ: 5 (-4 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΛΛΕ ΤΟ 2ΟΊ4) κΙΕν
®
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: $11,9 ΔΙΣ. 3Ο
Ο DΟΝ ΕΤsΚ
DΝJΡRΟΡΕΤRΟνsΚ
Rίnαι ΑΚhmelογ τΓ
$ό,7 Δ1Σ. ί.'.r<2®Ί ΧΑλγΒΑΣ,
ΑΝΘΡΑΚΑΣ

νίcΙοr Ρίnchυκ τ
$Ί,5 Δ1Σ. #q.25® ΧΑλγΒΔ1ΝΟ1
ΣfΜΗΝΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙhΟr ΚΟ|ΟmΟysκyy Υ
$1,3 ΔΙΣ. .#.'Έ.4Ί 5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ,
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

Ηenαdίy ΒοhοΙyυbον τ
$1,25 ΔΙΣ. .;..-'.Έ.5®© ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ,

ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

γυrίy Κοsίυκ ψ
$Ί,Ί Δ[Σ. <aΊ.638 ΑΓΡΟΤ1ΚΕΣ
ΕΠΙΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ
ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1Ογχοι ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ρΩΣΙΑ ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑΙΟΙ Κ^ΑΔΟΙ

ΕΝΕΡΓΕ1Α
17

ΑΕΠ: $1,9 ΤΡ1Σ.


πΞ
Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 144 ΕΚΑΤ. ΜΕΤΑΛΛΑ & ΟΡγχΕΙΑ
Δ1Σ/Ογχο1: 88 (-23 Σ[ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΙ4) •]
ΣΥΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $336,5 ΔΙΣ. ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ

[ΗΗΙΕΞΙ J
ΜΕΤΑΠΟ1ΗΣΗ
Κ^ΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ J
ΑγτοΔΗΜΙΟγρΓΗΤΟ1 ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ

sυRGυτ
Ο Π^ΟγΣ1ΟΤΕΡΟΣ Ο
νιαdίmίr Ροtαnίn
Το 2013 ο Ροtαnίn ήταν ο όγδοοs
πλουσιότεροs άνδραs τns Ρωσίαs, με δι-
αφορά $6 δισ. από τον Αιίsher υsαmον,
που κρατούσε τα nνι'α. Ο ανθεκτικόs
Ροtαnίn κατέκτnοε τελικά τnν πρώτn
Θέσn, μετά τnν κατάρρευσn του ρωσικού
νομι'σματοs, τn βουτιά τns τιμήs του
πετρελαι'ου και τιS κυρώσειs τns ΔύσnS,
ΚRΑSΝΟΙ}ΑR
που στοι'χισαν συνολικά $86 δισ. στουs
πλουσιότερουs τnS Ρωσίαs. Το μυστικό Ο
του; Το μερι'διο, ύψουs 3Ο%, που έχει στn
Νοrί|SΚ ΝίcΚeΙ, μια εξαγωγό μετάλλων
που επωφελήθnκε από το εξασθενnμένο
Ρούβλι.

νιαdίmίr Ροιοnίn ^ νιαdίmίr [ίsίn γ Α|eχeί Κυzmίcheν Υ zαrακh ΙΙίeγ ^ Α|eχαnder sνelακον >
$15,4 ΔΙΣ. #6Θ ΜΕΤΑ^^Α $ΊΊ,6 ΔΙΣ. #ΊΘ7 ΧΑΛΥΒΑΣ, $7,3 ΔΙΣ. #Έ84 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, $4,3 ΔΙΣ. #3sl RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $3,Ί Δ1Σ. #577 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, RΕΑΙ
Μίκhαί| Frίdmαn τ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ, ^1ΑΝ1ΚΗ
®Οd Νίsαn®ν ^ ΕSΤΑΤΕ
$14,6 ΔΙΣ. #68 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, Οennαdy ΤίmchenΚ® τ ΟΙeg DerίραsΚα γ
ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ,
$4,3 ΔΙΣ. #38Ί RΕΑL ΕsΤΑΤΕ IgΟr κescιeν '
$1Ο,7 Δ1Σ. #ί1s ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & $6,2 Δ1Σ. #23® ΑΛΟγΜΙΝ1Ο,
ΤΗ^ΕΠ1ΚΟΙΝΩΝ1ΕΣ ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡ1Ο
sαmνeΙ Καrαρetyαn Υ $3 ΔΙΣ. #6Θ3 Δ1ΑΝΟΜΗ
ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕ^Ε1ΑΣ
$4 Δ1Σ. #41s ΑΝΑΠΤγΞΗ ΠΡΟ.ΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ^1ΑΝΙΚΗ
Αιίsher υsmαnογ Υ Μίκhαί| ΡrοΚhοrον τ Αndreί Sκοch Τ
Dmί,ry καmenshchίκ ^ νιαdίmίr γeγιυshenΚογ
$Ί4,4 Δ1Σ. #7Ί ΧΑΛΥΒΑΣ & $9,9 Δ1Σ. #125 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ $5,7 ΔΙΣ. #259 ΧΑ^γΒΑΣ Υ
ΟΡΥΧΕ1Α, $3,8 Δ1Σ. #452 ΑΕΡΟΔΡΟΜ1Ο
Germαn κhαn Υ LeΟnίd Ι:edυn , $2,8 Δ1Σ. #663
ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ Αndreί cυrίeν ^
$9,5 ΔΙΣ. #Τ33 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, $5,® ΔΙΣ. #283 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ
νίκιοr νeκseιberg τ, ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ, ^|ΑΝ1ΚΗ
$®,5 ΔΙΣ. #497 ^ΙΠΑΣΜΑΤΑ
ρyο,r Ανen Υ
ΙsΚαnder Μακhmυdογ τr
Α|eχαnder Μαmυt ^
$14.2 Δ1Σ. #73 ΜΕΤΑΛΛΑ,
Rοmαn Αbrαmονίch > $5,1 ΔΙΣ. #3®Ό ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, $2,5 ΔΙΣ. #737 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
ΕΝΕΡΓΕ1Α $®,5 ΔΙΣ. #497 ΟΡΥΧΕ1Α,
$9,1 Δ1Σ. #137 ΧΑλγΒΑΣ, ΤΗ^ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ1ΕΣ
Α|eχey Μοrdαshον ^ ΜΕΤΑΛΛΑ, Α|eχαnder Νesίs Υ
ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
sergeί ΡΟΡΟν τ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ $2,5 Δ1Σ. #737 ΜΕΤΑΛΛΑ,
$13 Δ1Σ. .#89 ΧΑλγΒΑΣ,
Αndrey ΜelnίchenκΟ ' $4,ό Δ1Σ. #352 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ^1ΠΑΣΜΑΤΑ
ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ νίκιοr Rαshnίκον ^
$9,1 ΔΙΣ. #Έ37 ΑΝΘΡΑΚΑΣ,
ναgίι ΑΙeΚρerον γ Α|eχαnder Αbrαmογ ^ $3,5 ΔΙΣ. #`.497 ΧΑ^ΥΒΑΣ Μίκhαί| Ουιserίeγ γ
^1ΠΑΣΜΑΤΑ
$4,5 Δ1Σ. #36Θ ΧΑ^γΒΑΣ, $2,4 Δ1Σ. #782 ΠΕΤΡΕΜΙΟ,
$12,2 ΔΙΣ. #96 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Dmίιry Rybο|ονιeν Υ sυιeίmαn Κerίmον τ
ΟΡΥΧΕ1Α RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
Ιeοnίd ΜίκheΙsοn v $8,5 ΔΙΣ. .#β56 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
$3,4 Δ1Σ. #5Θ2 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ
Fί|αret ΟοΙcheν τ ΑΙeχαnder
$11,7 Δ1Σ. #1Θ5 ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡ1Ο,
sergeί Οαlί'sκy γυrί ΜίIner ^
χΗΜ'κΑ $4,4 Δ1Σ. #`369 ΡοnοmαrenΚο ^
$®,2 Δ1Σ. #557 FΑCΕΒΟΟΚ
$8,3 ΔΙΣ. ?LρΊ62 ^ΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕγΑΣΤΙΚΑ γ^1 ΚΑ $2,4 Δ1Σ. #782 Λ1ΜΑΝ1Α

76 | FΟRΒΕS ]ΟΟκΤΩΒΡιογ2Οι5
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
ναdίm ΜοShΚονίch
γυrί Shefler
Για τον ναdίm
Ο δισεκατομμυριούχοs προ- ΜοShΚονίch ο
μnΘευτήs τnS δ|άσnμnS βότκαs πόλεμοs στnν
Stο|ίchnαyα ει'ναι... φυγάs. Η με-
Ουκρανι'α ήταν
τα-σοΒιετική κυβέρνnσn, που
μια εξαιρετική
τον έκανε πλούσιο (εξαγόρα- επιχειρnματική
σε τn Stο|ίchnαyα από μια κρα-
ευκαιρία. Ο
τική παραγωγό αλκοολούχων δικόs του όμιλοs
ποτών), κατέσχε τα δικαιώματά
αγροτικών
του οτn βότκα το 2ΟΟ1 και έναν προ.ι.όντων
χρόνο αργότερα τον κατnγόρn- ετοιμάΖεται να κατακτήσει διψήφιο μερίδιο
σε πωs απείλnσε τn zωή ενόs κυ-
αγοράsμετάτοεμπάργκοστιsεισαγωγέs
Βερνnτικού αξιωματούχου. Ο χοιρινού κρέατοs που επέβαλε n Ρωσι'α, Θέ-
Shefler συνεχίzει να πουλά τn λονταs να απαντήσει στιs δυτικέs κυρώσειs.
Βότκα σε ολόκλnρο τον κόσμο, Ο δισεκατομμυριούχοs, ο οποι'οs μέχρι τον
πλnν τεσσάρων χωρών που ευ-
Θυγραμμίστnκαν με τn ρωσική
απόφασn.
ξ----- Δεκέμβριο ήταν μέλοs του ρωσικού Κοινο-
βουλίου, είδε τnν περιουσι'α του να αυξάνε-
ται κατά $600 εκατ. το περασμένο έτοs.

Ο ΜΕΓΑ^γτΈΡΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ

νιαdίmίr ΥeνtυshenΚον
Παρά το γεγονόs ότι είναι έναs από τουs πιο
ουδέτερουs πολιτικά Ρώσουs ολιγάρχεs, ο
νιadίmίr γeνtυshenΚον δεν ξέφυγε από τα δί-
χτυα τnS κυΒέρνnσns Ρυtίn, n οποι'α κατέσχε
τnν πετρελα.ι.κή του επιχείρnσn, Βαshneft, το
2014. Ενώ n κατάσχεσn φέρεται να ήταν τιμω-
ρίαγιαυποτιθέμενοξέπλυμαχρήματοsκατάτn
διαδικασία εξαγοράs τnS εταιρει'αs, φήμεs λένε
πωs n κυΒέρνnσn έψαχνε τρόπο να αφανί-
σει έναν βασικό ανταγωνιστή τnS κρατικήs πε-
τρελατκήsRοSneft.'Εχονταsαπαλλαγείαπότnν
ποινή του κατ' οι'κον περιορισμού τον Δεκέμ-
βριο και έχονταs λάΒει αποΖnμίωσn $1,1 δισ.
γιαnΘικήΒλάΒn,ογeνtυshenΚονέχειενμέρει
δικαιωθει' -αλλά και πάλι n καθαρή του αξία μειώθnκε κατά $6,2 δισ.
Ιeγ Κνetnοί Υ
$Ί,2 Δ1Σ. #1.533 ΤΣ1ΜΕΝΤΟ,
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Α6ΒαεΞb sFΈGΞίmίeν7 ^

Α|eχeί Αnαnyeν τι $1,15 Δ1Σ. #ι .6®5 Δ1γ^1ΣΗ,


Α|eχαnder FrοΙογ ^ ΑΙeχαnder Dzhαραrίdze χΗΜ'κΑ
nder Τ $1,25 ΔΙΣ. .,'ι+1.5®® ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ,
bΟgα'κο ^ $1,8 ΔΙΣ. # Έ .®54 ΟΡγχΕΙΑ,
$Ι,5 ΔΙΣ .,.-ίΈ.25® ΠΕΤΡΕΜΙΚΕΣ
Rοmαn Ανdeeν τ
1Σ. .+it782 ^ΙΜΑΝΙΑ
yJwΝΒΑJ_
γπΗΡΕΣ1ΕΣ Dmίtry Αnαnyeν ` $1,1 Δ1Σ. #Ί.ό38 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ,

καn'οr ^ γυrί shefler * ΑΝΑΠΤΥΞΗ


$Ί,75 ΔΙΣ. :.Z;Ί aη©5 ΑΛΚΟΟΛ
FαrΚhαd ΑΚhmedον > $1,25 ΔΙΣ. έ:Έ .5©® ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ,
Σ. zι:.8Έ Θ ^ΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΑΙeχeί Βοgαcheν γ
$Ί,4 Δ1Σ. #Ώο324
Μίκhαί| Βαιακίn τ Νίκοιαί ΤsνeιΚον τ $1,1 Δ1Σ. #Έ.ό38 ^ΙΑΝ1ΚΗ,
$Ί,7 Δ1Σ. ,#Ί1.ΈΈ8
ΡyοΙr Κοndrαsheν > ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
$Ί,25 ΔΙΣ. <άΉ.5®®
$Ί,4 Δ1Σ. ςι,'.`η .324
Δ1Σ. ..ξ$-894 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Νίκο1αί Βυίn®ν * Gleb Fe'ίsον ' Κοnsιαntίn Grίgοrίshίn τ
Αnαιοιy Lοmακίn >
$1,7 ΔΙΣ. ίf. mΈ8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & $1,1 ΔΙΣ. #Ή.638 ΜΗΧΑΝ1ΚΗ
$1,2 Δ1Σ. #ιη .533
ΦγΣ1ΚΟ ΑΕΡΙΟ $Ι,4 ΔΙΣ. #η.324 ΕΝΕΡΓΕ1ΑΣ
ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ,
Ιgοr Α|tυshΚίn ψ Αrκαdy Rο,enberg Υ ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ γυrί Ουshchίn ψ
$1,4 Δ1Σ. .#η .324 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ,
ίmίr Βοgdαnογ Υ $1,ό ΔΙΣ. #Έ .Έ9® ΜΕΤΑΛΛΑ ναιehfίn cαροntseν & $1,1 ΔΙΣ. #Ί®638 ΖΑΧΑΡΩΔΗ,
ΣΩΛΗΝΕΣ, ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ
Σ. iι;g49 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Dαnίι Κhαchαlυrον . οικογένεια υ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Ο|eg ΒΟyΚΟ Υ ΑΙeχαnder ΙυtsenΚο &


reί κΟzίιsyn ^ $1,ό ΔΙΣ. #Έ.βθ® ΑΣΦΑ^ΙΣΗ, $1,2 ΔΙΣ. tzΌ®533 ΛΕ`1'ΖΕΡ

ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ


$Ί,3 ΔΙΣ. Υ+Ί .415 ΨγχΑΓΩΓ1Α, οικ®γ{νεια υ
ΙΣ. #949 ΜΕΤΑΛΛΑ
^1ΑΝ1ΚΗ, RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
νιαdίmίr ΟrυΖdeγ τ
Βοrίs Μίn,s ^ $Ί,2 Δ1Σ. #r`Έ.533
$Ι,1 Δ1Σ. Ί'$Έ.638 ΓΕΩΡΓ1ΚΕΣ

$1,6 Δ1Σ. #Έ .19® RΕΑL


Αndreί Κοsοgον τ ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ
sergeί ΚαIsίeν τ
$1,3 Δ1Σ. `L'Έ .4Έ 5 ΠΕΤΡΕΜ1Ο, zίyαd Μαnαsίr ψ
Gανrίι γιιshναeν τ ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
$Ί,2 Δ1Σ. ,#.Έο533 ^1ΑΝ1ΚΗ,
$1,1 ΔΙΣ. έ}η.638 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
Δ1Σ. ..#Έ .Θ®6 ΑrΡΟΤ|ΚΕΣ $1,6 Δ1Σ. έπ.Έ9® ΠΟ^γτιΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΛΜ, RΕΑL ΕsΤΑΤΕ
Dmίtry ΜαzeΡίn τ
$1,3 ΔΙΣ. γΊ-Έ .4,Έ 5 ΧΗΜΙΚΑ

ιο οτ(`ιΊΩΒρΤΟγ 2()Ί5 FORΒΕs Ι 77


ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1ΟΎΧΟΙ ΤΟγ ΠΛΑΝΗΤΗ

ρΩΣΙΑ ΣΑογΔΙΚΗ ΑFΑΒΙΑ


ΑΕΠ: $752,5 ΔΙΣ.
Νίκο1αί Μαχίmον & Π^ΗθγΣΜΟΣ: 3Ο ΕΚΑΤ.
οικοΥέν{ια τ Δ1Σ/Ογχο1: 1Ο (+3 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠρΙγκιπας Α|wα|eed Βίn sυ|α|mαn ΑΙ Rαίhί &
$Ί,Ί Δ1Σ. #Ί.638 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 2Ο14) Τα1αι ΑΙsαυd ^ οικογένtια ^
ΣΥΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $51,9 Δ1Σ.
Αndreί RαρροροrΙ > $22,6 Δ1Σ. #34 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ $2,1 Δ1Σ. #894 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

$1,1 ΔΙΣ. #ι.638 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ 4γΑ©§n©m@m@GΞ ΑΙ Αm®υGαί Αbdυι|αh Α1 Rαίhί &


R©dm€ SheΞίΒΉi©w > Υ οικογένεια Υ
$Ί,Ί ΔΙΣ. #Ί.638 ΔιγλιΣΗ, $ΤΟ,8 ΔΙΣ. #™ό ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, $1,8 ΔΙΣ. #1.®54 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ
ΧΗΜΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Αbdυ| Μαίeed ΑΙh®Καίr
Rυε,Έ®om §υ|Ή©@w . Πρ1γκιπας Σουλτάνος *
$1,1 ΔΙΣ. #Έ.638 ΔΙΥ^1ΣΗ, bίn ΛΛοhαmmed bίn $Ί,4 ΔΙΣ. #Ί .324 Λ1ΑΝ1ΚΗ,
ΧΗΜΙΚΑ sαυd Α1 καbeer ^ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Rουstαm Ταrίκο τr $4,1 Δ1Σ. #4©5 ΦΑΡΜΕΣ ΖΩΩΝ Fαwαz Α|hοΚαίr *


$1,1 Δ1Σ. #1.638 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ Μ®hαmmed Α1 Issα ^ $1,4 ΔΙΣ. #Έ .324 ΛΙΑΝ1ΚΗ,
$3,5 ΔΙΣ. #497 ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ1ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑιώebJΉ` sΗηίg©Θ9®υΈdίm©ν τ
$Τ,Ο5 Δ1Σ. #1.712 Δ1γ^ΙΣΗ, S@IeΕn Ι€®mηeΙ ^ sα|mοn ΑΙhοΚαίr *
χΗΜ'κΑ $2,8 ΔΙΣ. .#-663 ΔΙΑΦΟΡΑ $1,4 ΔΙΣ. #1.324 ^ΙΑΝ1ΚΗ,
ΕΜΠΟΡ1ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ε|enα ΒαIυrίnο >
$1 Δ1Σ. έ??.74Ί ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ

Ευgene Καsρersκy *
$1 Δ1Σ. #1.741 ^ΟΓ1ΣΜΙΚΟ ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ
zelίmΚhαn Μυιsοeν τ
$Ί Δ1Σ. #1.74Ί ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ,
FαwαΖ Α| hοΚαίr
RΕΑL ΕSΤΑΤΕ Ο FαwαΖ και οι δύο αδελφοί του, sαιmαn και Αbdυι Μαjeed, ξεκίνnσαν
Leοnίd sίmαnογsΚy Υ με δύο καταστήματα ανδρικών ρούχων το 1990. Σήμερα n εισnγμένn
$Ί Δ1Σ. #1.74ι ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ στο χρnματιστήριο εταιρει'α τουs, FαwαΖ Αbdυ|αzίΖ ΑΙhοΚαίr, διαθέτει
δίκτυο 2.1 ΟΟ καταστnμάτων σε 16 χώρεs, συμπεριλαμβανομένns
τns ΜέσnS Ανατολήs και τnS Κεντρικήs Ευρώπns. Έχει δικαιώματα
sΤΑτυs Π^Ογτογ
ΠΑΝΩ^ ΚΑΤΩΤ frαnchίse για brαndS όπωs το Gαρ, το Βαnαnα Reρυblίc, το Α|dο, το
ΑΜΕΤΑΒ^ΗΤΟΣ > ΝΕΑΑΦΙΞΗ * Μαngο και το ΤορShορ. Διαχειρι'Ζεται, επι'οns,16 εμπορικά κέντρα.
ΕΠ1ΣΤΡΟΦΗ υ Δ1ΑΧΩΡ1ΣΜΟΣ g<

ΣΙΓΕmΟγρΗ @hαhg γυn chυng *


ΣΕΝΤ ΚΓΙΣ
ΚΔΙ ΝΕΒΙΣ
ΑΕΠ: $3Ο6,9 ΔΙΣ.
Π^ΗΘΥΣΜΟΣ: 6 Ειωτ. $2,4 ΔΙΣ. #782 ΝΑΥΤΙ^ΙΑ ΑΕΠ: $79ό Ειωτ.
ΔΙΣ/ΟΥΧΟ1: 19 (+3 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 54.8ΟΟ
Caαί Κυmαr & Ι(ίshίn RΚ ^
2ΟΙ4) ΔΙΣ/Ογχοι: 1
$2,3 ΔΙΣ. #8ΊΘ RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣ1Α: $53,6 Δ1Σ. ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡ1ΟΥΣ1Α: $1,2 Δ1Σ.
Κhοοn Ηοng Κυοκ >
ΑπόδΊημ®1 {::ι- Οeί Ηοn9 $2,3 ΔΙΣ. #8ΊΘ ΦΟ1Ν1ΚΕΛΑ1Ο
Αnόδημ®I
Ί

slΝΟΑΡΟRΕ
LeΟng Sαm GΟί ^ (::, >

'8 $2,1 Δ1Σ. #894 ΚΑΤΕψγΓΜΕΝΑ


Υιόs Ινδονήσιου
ΤΡΟΦ1ΜΑ
μεγιστάνα, είναι ιδιο-
κτήτns ενόs μουσείου ρe,er Lίm Υ
$2 ΔΙΣ. #949 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Jαcκy χυ ,
στn Σιγκαπούρn που
$1,2 ΔΙΣ. #Έ .533 ΕΝΔγΜΑΤΑ
περιλαμβάνει 5Ο.ΟΟΟ Οοn Κυίn Lίm τ/
βουδιστικά έργα τέ- $ Ί,65 Δ1Σ. ίJ.'Ί .Ί 73 ΣγΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑΙΟΙ Κ^ΑΔΟΙ
π^ογτογ Ξ χνns, ορισμένα εκ των ΠΕΤΡΕΛΑΙΟγ

ΑsοΚ Κυmαr
οποι'ων χρονολογού-
RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

ΙΙΙΙ νται από τον 7ο αιώνα. Ηίrαnαndαnί ^ ΣογΑΖΙΛΑΝΔΗ


ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ $1,35 ΔΙΣ. #1.s86 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
ΑΕΠ: $3,4 Δ1Σ.
ΙΙΙΞ chοng Νgen chοο ^ Π^ΗθγΣΜΟΣ: 1 ΕΚΑΤ.
ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ $1,25 Δ1Σ. #1.5Θ®
Δ1Σ/ΟΥΧΟΙ: 1
l{ξ#'\Ε=ΗΡι€j)F\1©υf\νΉaΙΣΞ.ΦΆG``?
Rοberι & Ρhίιίρ Νg γ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α
ΣγΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: $3,9 ΔΙΣ.
Ι ζ Α Ι Α ν Ξ ΒΦΙ ΣΞ Α. rι\j $9,6 ΔΙΣ. #Έ31 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
wee Μeng κοh ^
ΙΜΗΡΟΝΟΛΛΗΣΑΝ cheng Lίαng Gοh ^ s1,25 Δ1Σ. ??1.5ΘΘ RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ,
ΑγτοΔΗΜ1ΟγρΓΗΤΟΙ $6,8 Δ1Σ. #Έ99 ΜΠΟΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α
Να,hαn κίrsh ^
chο γαw wee ^ Rοn sίm > $3,9 Δ1Σ. .#435 Λ1ΑΝΙΚΗ, RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
$5,5 ΔΙΣ. #27i ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ $1,2 ΔΙΣ. #Ί.533 ^1ΑΝ1ΚΗ
ΜΕΓΑ^ΟΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ
Αόελφοί Κwee τr zhοng sheng Jίαn Υ
GΟh cheng Lίαng $4,9 ΔΙΣ. #3Ί8 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ $Ί,Ί Δ1Σ. #Ί,ό38 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Η περιουσία του μοναχικού βασιλιά των χρωμά- Jαsοh chαng ^ Τhίαn Ροh chυα *
των αυξήθnκε κατά $4,7 δισ., καθώs υπερδιπλα- $3,2 Δ1Σ. #557 Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ $Ί,Ο5 ΔΙΣ. #ί.7Τ2 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ ΑπόδηιJοι
σι'ασε το μερι'διό του στn Νίρροn Ραίnt„ Ί
Leng Βeng ΚweΚ & οικ. ^ Ηοn9 Leοn9 οeί * (::, >
$2,ό Δ1Σ. #7Έ4 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ $Ί ΔΙΣ. `#Ί.74Ί ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

78 Ι FΟRΒΕS ]ΟΟ1<ΤΩΒΡΙΟΥ20Ι5
s,efαn ρerssοn Υ Lο,,ίe Τhαm Τ ΤΑΙΛΑΝΔΗ
ΣογΗΔΙΑ $24,5 ΔΙΣ. #28 Η&Μ
Ηαns Rαυsίng ^
$Ι2,5 ΔΙΣ. *t92 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
$4,3 ΔΙΣ. #38Έ Η&Μ
eυs`α' DΟυgIαs `
$4,2 Δ1Σ. #393 ΑΣΦΑ^Ε1Α
ΑΕΠ: $37®,9 Δ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 69 ΕΚΑΤ.
ΑΕΠ $57Ο ΔΙΣ. ΔΙΣ/Ογχοι: Ι7 (+6 ΣΕ
Μelκer schΟrΙίng ^ Fredrίκ Lυndberg ^
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 1Ο ΕΚΑΤ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14)
$3,7 Δ1Σ. #462 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ,
Δ1Σ/Ογχοι: 23 (+4 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14) $6,4 ΔΙΣ. -:.;.ξ22® ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ:
ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
ΣγΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $11Ι5,7 ΔΙΣ. JΟrn Rαυsίng ' $56,1 ΔΙΣ.
$5,5 Δ1Σ. #27Έ Κ^ΗΡΟΝΟΜ1Α Ιngγαr Καmρrαd &
Απόόημοι
9 οικογέγεια Υ
Αntοnία Jοhnsοn v
$3,5 ΔΙΣ. #497 1ΚΕΑ
$5,3 Δ1Σ. #283 Δ1ΑΦΟΡΑ
ΚαrΙ-Jοhαn Ρerssοn *
®e@m @βss®m JΙ
$®,Ο ΔΙΣ. #6Θ3 Η&Μ
$5,1 Δ1Σ. ,#3ΘΊ ΔΙΑΦΟΡΑ
Τοm ρerssοn *
Ι:ίnn Rαυsίng >
$3,Ο ΔΙΣ. ,#6®3 Η&Μ
$5,Ι ΔΙΣ. #3Θ1 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
chαrlο''e sοders'rοm *
κίrs'en Rαυsίng > Αnόδημο]Βδκ
$5,1 ΔΙΣ. .,:,,:.3Θ1 ΣγΣΚΕγΑΣΙΑ

Βer,ίI Ηυι, ^
$3,Ο ΔΙΣ. #6®3 Η&Μ
GGιιJ] Βιζ`mneΈ. ^

$2,6 ΔΙΣ. #7Τ4 ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ


-`, 4

$5,Ο Δ1Σ. ;;..!3®9 ΕΚΠΑΙΔΕγΣΗ


S.δ`t=ιι.ι:@m ιι=\)Ιι=S`Ξm +
Frederίκ Ραυ|sen τ
$2,5 ΔΙΣ. #737 Δ1ΑΦΟΡΑ
$4,9 ΔΙΣ. #3Ί8 γπΗΡ. ΥΓΕ1ΑΣ
Τοrbί®rn Τ®rnqνίsι τ
sΤΟcΚΗΟΙΜ $2,Ο ΔΙΣ. ι';949 ΣγΝΑΛΛΑΓΕΣ
1Ο ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑ1Ογ
Dhαnίn cheαrαναn®nt ^

® ΤΟm ρerSSοn nνΓΙGιεΈdιΞiδι_`Ξ`-έ:ξ:ΞJ^.=,ι:3n-ιι


$Ί3,ό Δ1Σ. #SΊ ΤΡΟΦΙΜΑ
cΟΤΗΕΝΒυRG ΕΞl,iG[€sS®υ-: γ
4 0 29χρονοs ΡerSsοn είναι ο νεότεροs δισεκατομμυρι- chαrοen
$Ί,9 Δ1Σ. #+` Ι .Θ6ό Δ1ΑΦΟΡΑ
αψ
ούχοs τns ΕυρώπnS. Μπήκε στn λι'στα μαΖι' με τα δύο sίrίναdhαnαbhακdί ^
ΜαrΚυs Ρerssοn *
του αδέλφια, τnν 37χρονn CharΙοtte sοderStrοm και $13,2 ΔΙΣ. Ξ87 ΠΟΤΑ
$Ί,3 ΔΙΣ. # I .415 Μ|ΝΕCRΑFΤ
τον 39χρονο ΚαrΙ-Jοhαn ΡerSSοn, χάρn στα μερίδιά τουs Κrίl RαιαnαrοΚ ^
Τhοmοs sαndeΙΙ >
στnν αλυσι'δα καταστnμάτων μόδαs Η&Μ. $3,8 Δ1Σ. +ίίι52 ΜΜΕ, RΕΑΙ
$Ι,3 ΔΙΙ. .ί;'-n.4Π 5 ΗΕDGΕ FυΝDs
ΕsΤΑΤΕ

ναnίch chαίyαwαn ^
$3,7 ΔΙΣ. 'ι4ιS3 ΑΣΦΜΙΣΗ,
πΟΤΑ

ΤΑΙΒΑΝ Ιίn Rοng sαn +


$4,2 ΔΙΣ. #393 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Βαrry Lαm >


Lίαο Lοngιshίng τ
$Ί,6 ΔΙΣ. #Ί.Ί9® ΠΕΤΡΟΧΗΜ1ΚΑ

sυhοn Lίn >


Ρrαsert Ρrαsαrttοng-
οsοth ^
$2,8 ΔΙΣ. `ίtδέ3 ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Α

ΑΕΠ: $528,2 Δ1Σ. $1,ό ΔΙΣ. #1.1®® ΠΕΤΡΟΧΗΜ1ΚΑ νίchαί


$4,1 ΔΙΣ. #4®5 Η/γ
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 23 ΕΚΑΤ. Βrυce cheng ^ srίνοddhαnαρrαbhα ^
sαmυeΙ γίn ^
Δ1Σ/ΟΥΧΟ1: 33 (+5 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΊ4) $1,55 ΔΙΣ. #1.22ό
$2,6 ΔΙΣ. ±714 DυτΥ-FRΕΕ
$3,8 Δ1Σ. #4Έ52 Δ1ΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡΙΟγΣ1Α: $82,1 Δ1Σ. Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ Τhακsίrι shίnαwαιrα ^
Dαnίel Τsαί *
$Ί,7 ΔΙΣ. il ιΊ ι ιΞ; ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ
SG©mι n.ίm & ©n[€®νένεΕ® *
$3 ΔΙΣ. .,#6Θ3 ΧΡΗΜ/ΝΟΜΙΚΑ
$Ί,5 Δ1Σ. #Ί.25® ΟΠΤΙΚΑ τhοngmα νίίίtροngρυn
Rίchαrd Τsαί * ^
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
$3 ΔΙΣ. #6Θ3 ΧΡΗΜ/ΝΟΜΙΚΑ
$1,7 ΔΙΣ. # 1.Ί Έ 8 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
chαο Τeng-Ηsίυng τ
Τsαί Ηοng-tυ ^ Κeeree Καnίαnαραs ^
$Ί,45 Δ1Σ. 4:'Ί.3Έ2 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
$2,3 Δ1Σ. #.81Θ ΧΡΗΜ/ΝΟΜ1ΚΑ
ΤΑ Τsυ $Ί,ό5 Δ1Σ. #Έ .Ί73 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
chen γυng-Ταί τ
ΤsΟί cheng-dα ^ sυdlhίdα Rαtαnαrακ &
$Ι,45 ΔΙΣ. #Έ .3Έ2 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ
$2,1 ΔΙΣ. #894 ΧΡΗΜ/ΝΟΜ1ΚΑ οικογένεια *
ΙΙ_,
DουgΙαs Ηsυ &
ΤΑΙcΗυΝ® Τ.γ. Τsαί > $Ί,65 ΔΙΣ. #Τ.Ί73 ΜΜΕ, RΕΑΙ
οικογ±νεια ^
ο2 Τsαί Εng-Μeng ' $2,1 Δ1Σ. ;#-894 ΧΡΗΜ/ΝΟΜ1ΚΑ
$1,35 ΔΙΣ. #Ί .38ό Δ1ΑΦΟΡΑ
ΕsΤΑΤΕ
cΗΑΝGΗυΑ
cΟυΝτγ $8,9 ΔΙΣ. #Έ47 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ weί Ιng-chΟυ ^ wίchαί Τhοngtαng υ
Rίchαrd chαng `
Τerry Gου ^ $2,Ι ΔΙΣ. #8φ4 ΤΡΟΦ1ΜΑ, ΠΟΤΑ
$Ί,25 ΔΙΣ. ί!;.1 θ5®® RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ,
$Ί,6 Δ1Σ. #Ί.Ί9Θ ΕΠΕΝΔγΣΕ1Σ

$6,Ί ΔΙΣ. ,*z24.® ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ρίerre chen * Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ wί|Ιίαm Ηeίnecκe *


Ιίn γυ.'ίn ^ $2 Δ1Σ. #949 ΤΕΧΝΗ, $1,4 Δ1Σ. #1.324 ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Α
Ιίn Μίng-Ηsίυng ^
Η^ΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
$5,7 ΔΙΣ. #259 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ $1,25 ΔΙΣ. #Ί .5®Θ Λ1ΑΝ1ΚΗ sυrαn9 ρremρree *
Ιυο Jye & οικογένεια γ weί γίn-chυn ^ $1,4 ΔΙΣ. #Έ.324 ΜΜΕ
π®mν @Εi,em +
$4,3 ΔΙΣ. #381 Ε^ΑΣΤ1ΚΑ $2 Δ1Σ. #949 ΤΡΟΦ1ΜΑ, ΠΟΤΑ sοmρhοΙe Αhυnαί *
$1,2 ΔΙΣ. #Έ.533 ΟΠΤ1ΚΑ
weί γίng-chίαο ^ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ $1,35 ΔΙΣ. #Έ.386 ΕΝΕΡΓΕ1Α
$2 ΔΙΣ. #949 ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Κίαι chίαrαγαnοnt *
wυ chυng.γί ^
ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ weί γίn.Ηeng ^ $Ί,Ο5 Δ1Σ. #`1.7Ί2 $1,35 ΔΙΣ. #il.386 ΤΡΟΦ1ΜΑ
$2 Δ1Σ. #949 ΤΡΟΦ1ΜΑ, ΠΟΤΑ ΑΝΤΑ^^ΑΚΤ1ΚΑ Αγτοκ1ΝΗΤΩΝ
ρίerre chen Εddy κυshαdί
chαng γυn9 Fα ^ chίn J®ng Ηwα * sαrίααιmαdία *
Παρότι εκπαιδεύτnκε ωs μnχανι-
$Ί,8 Δ1Σ. έ;;Ί ,®54 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ $Ι ΔΙΣ. #ια74η ΑΝΤΑΛ^ΑΚΤ1ΚΑ $1,3 ΔΙΣ. #Π.4Έ5 ΜΜΕ,
κόs, το πάθοs του είναι n τέχνn. ΤΕΧΝΟΛΟΠΑ
Τsαί ΛΛίng-Καί ^ ΑγτοκιΝΗΤΩΝ
Είναι έναs από τουs κορυφαίουs
$1,ό5 Δ1Σ. .;t..:Ί .Ί173 ΗΜΙΑΓΩΓΟ1 Τhοmαs wυ * sυrίn υραικοοn .
συλλέκτεs δυτικήs σύγχρονnS
Τseng shίn-γί Τ $1 ΔΙΣ. #Έ.74β $1,3 Δ1Σ. #Έ .4Ί 5
τέχνnS, έχονταs αποκτήσει έργα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΑ ΤΗΛΕΠ1ΚΟΙΝΩΝ1ΕΣ, ΛΟΤΑΡ1Α,
$Ί,65 Δ1Σ. .#Ί .Ί73
των Rίchter, RοthΚο, Βαcοn κ.ά. ΑΣΦΑ^1ΣΗ
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

ιο οκΊΙΩΒρrογ 2ΟΙ5 FΟΙΒΕs Ι 79


ΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜγρ1ΟΊΧΟ1 ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΑΕΠ: $®6,5 Δ1Σ.
ΤΟγρκιΑ Μυstαfα Lαtίf Τορbαs ^
$1,35 Δ1Σ. .#Τ.Ss6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ^1ΑΝΙΚΗ

α
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 51 ΕΚΑΤ. ΑΕΠ: $8ΟΟ,5 Δ1Σ. Ηαmdί υιυκαyα τr
Δ1Σ/Ογχο1: 2 Π^ΗθγΣΜΟΣ: 7ό ΕΚΑΤ. $Ί,35 Δ1Σ. λ*Ίο386 ΠΑογρτι
(+1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Δ1Σ/Ογχο1: 32 (+8 ΣΙΞ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2Ο14) Μυrα, υIκer ^ CΗΟΒΑΝI
2Ο14) ΣΥΝΟ^1ΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $52,5 ΔΙΣ.
$4,4 ΔΙΣ. #3ώ9 ΠΑΡΑrΩΓΗ Μehmet ΑydίnΙαr *
ΣγΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣΙΑ:
ΤΡΟΦ1ΜΩΝ
$1,3 Δ1Σ. #Ί .4Έ 5 ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Α
$2,25 ΔΙΣ.
Ηυsnυ Οzyegίn τ Μυbαrίz ®υrbαnοglυ >
Απόξημοι ι:::- $2,7 ΔΙΣ. #`69Θ $1,3 ΔΙΣ. #ι.4Π5 ΝΑγτ1^1Α
ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ ΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ
Τυrgαy cίner υ
Semαhα, seνίm Αrsel ^ $Τ,25 Δ1Σ. #Έ .5Θ® Δ1ΑΦΟΡΑ
DΑR Εs sΑυ™

Ο2
Ο
ΑΝΚΑRΑ
$2,6 Δ[Σ. }Ι.ξ7Ί4 ΔΙΑΦΟΡΑ

Μυslαfα Rαhmί Ι(οc ^


$2,5 Δ1Σ. ξμ` 737 ΔΙΑΦΟΡΑ
Denίz scιhenκ ^
$Ί,25 ΔΙΣ:. *`Έ .5®® ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ, ΜΜΕ

ΙsΤΑΝΒυι Μehmet Rυstυ Βαsαrαn υ


3ο Ferίt Fαίκ sαhenΚ ^ $1,2 ΔΙΣ. hΙΙΈ.S33 ΤΡΑΠΕzΙΚΗ,
$2,5 Δ1Σ. #737 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΜΜΕ ΑΕρΙΟ

sαrίκ Ταrα Υ ΜehmeΙ Ναzίf Gυnα[ Υ


ΜΟhαmmed Dewίί * ΚΟΡγΦΑ1Ο1 Κ^ΑΔΟΙ
$2,4 Δ1Σ. #782 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:
$1,2 Δ1Σ. ή'.Ί.533 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ
$Ί,25 Δ1Σ. ,ί.,ξΊ.5®© ΔΙΑΦΟΡΑ
π^ογτογ Εrmαn |[ίcακ τr ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Rοs,αm Αzίzί > Δ1ΑΦΟΡΕΣ ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕ1Σ $2,2 Δ1Σ. .$ι847 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ Μehmet sίnαn Ταrα τ
$1 ΔΙΣ. #Ί.74Έ 1 Sυnα κίrαc ^ $1,2 ΔΙΣ. #Έ.533 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ, ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ1ΚΑ $2,2 Δ1Σ. #847 ΔΙΑΦΟΡΑ Μehme, Εmίn
ιιιιιιιιιιιιιιι[ ι
Fίlίz sαhenκ ^ καrαmehme, Υ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ1ΚΗ
$2,2 ΔΙΣ. #s47 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΜΜΕ $Ί,15 ΔΙΣ. #Ί.6Θ5
ΝΕΑ ΑΦ1ΞΗ Ιι€4``Ι,ΙΕ2>©Ι\](tΞ)ί`ντιιΉΣΕΑJ\ύ ΙΙΙΙΙΕ]
Α1ί Ιbrαhίm ΑgαοgΙυ ^
ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ
Ι€.ΛΘ/Ιί\γΞΕαιΣΞΑ`[\] ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
$1,75 Δ1Σ. #Έ.β®5 ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ Μυstαfα νehbί Κοc υ
Κ^ΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΙΙ1
ΜeΟ*,ίmmed ΑΥΤΟΔΗΜΙΟγρrΗΤΟΙ ΤΗ^ΕΠΙΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ Αhsen οzοκυr ^ $1,Ο5 ΔΙΣ. #Έ.7Έ2 Δ1ΑΦΟΡΑ

$Ί,7 Δ1Σ. #ΈφΈΊ8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ seνκet sαbαncί υ


Μετέτρεψε τn μικρή
ΤΡΟΦΙΜΩΝ $1,Ο5 ΔΙΣ. #Τ.7Έ2 Δ1ΑΦΟΡΑ
βιοτεχνία του πατέρα
του στον βιομnχα- Βυ|ent Εczαcίbαsί ψ Αydίn Dοgαn '
$Ί,45 Δ1Σ. #Ί.3Ί2 $Ί Δ1Σ. #Ί.74ιΊ ΜΜΕ
νικό κολοσσό ΜeΤL ΒLΕΕΕΕΕΕΗB5ΕΞΕΞΞΕΕ
Grουρ. Εξαγόρασε Ηαmdί υιυκαyα CΗΟΒΑΝ/. ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ ΕΙΔΗ, Δ1ΑΦΟΡΑ
serrα sαbαncί υ
cπΈεκ γοGυρτ
Ζnμιογόνα, κρατικά Ο Τούρκοs παραγωγόs του αγα- Αhme, cαιίκ ^ $Ί Δ1Σ. #Έ.74Έ Δ1ΑΦΟΡΑ

ελεγχόμ ενα εργοστά- πnμένου ελλnνικού γιαουρτιού τnS $1,4 ΔΙΣ. #Έ.324 ΕΝΕΡΓΕ1Α, Sυzαn sαbθncί Dίncer υ
ΜΜΕ,ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
σια υφαντουργίαs Αμερικήs, του chοbαnί, έλαΒε έκτα- $1 ΔΙΣ. #``Έ.74Έ ΔΙΑΦΟΡΑ

και ελαιουργίαs και κτο δάνειο τον Απρίλιο του 2014. Fαrυκ Εczcιcίbαsί ψ Μυrαt ναrgί >
στα χέρια του έγιναν Εκει'νο τον καιρό, n εταιρεία, που απέσυρε από $I,4 Δ1Σ. #1.324 $1 ΔΙΣ. #1φ743
ΦΑΡΜΑΚΕγτικΑ Ε1ΔΗ, ΔΙΑΦΟΡΑ
κερδοφόρεs επιχει- τnν αγορά μουχλιασμένα γιαούρτια, ήταν στα ΤΗ^ΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ

ρήσειs. πρόθυρα να μείνει ταπι'. Τώρα αναznτά CΕΟ. Αhmeι' Ναzίf zοrΙυ ^ Fαιmα γαzίcί *
$1,4 ΔΙΣ. #Ί .324 ΔΙΑΦΟΡΑ $Ί Δ1Σ. #Ί.74m ΔΙΑΦΟΡΑ

ΦΙΛJLJLJJJ™Σ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΑΕΠ: $284,6 ΔΙΣ. Ηenry sy & ΟΙκ. ^ ΑΕΠ: $27Ο,4 Δ1Σ.
Π^ΗθγΣΜΟΣ: 1ΟΟ ΕΚΑΤ. $14.2 ΔΙΣ. #73 Δ1ΑΦΟΡΑ ΠΛΗθγΣΜΟΣ: 5 ΕΚΑΤ.
ΔΙΣ/Ογχοι: 11 (+1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Jοhn Gοκοngweί Jr. ^ ΔJΙk:k/σίΥΧΟλ.
ΤΟ 2Ο14) $5,8 ΔΙΣ. #254 Δ1ΑΦΟΡΑ 5 (+1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ΟΊ4)
ΣΥΝΟ^ΙΚΗ ΠΕΡ1ΟγΣ1Α: $51,3 ΔΙΣ. ΣΥΝΟΛ1ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: $8,Ί Δ1Σ.
Εnrίqυe Rαzοn Jr. `
$5,2 Δ1Σ. #29Ί ΛΙΜΑΝ1Α Αn',ί ΗerΙίn ^
Αndrew Ταn ^ $3,ό ΔΙΣ. #48Έ
$4,8 Δ1Σ. #33® Δ1ΑΦΟΡΑ ΑΝΕ^ΚγΣΤΗΡΕΣ, ΚΥ^ΙΟΜΕΝΕΣ

Ο
'f#®:κΤαη Lυcίο Ταn & οικ. τΓ ΣΚΑ^ΕΣ

$4,4 ΔΙΣ. #369 Δ1ΑΦΟΡΑ 11ΚΚα ΗerΙίn ^ ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ


Θeοrge Τy & οικ. ^ $1,2 ΔΙΣ. #.Έ .533
ΑΝΕ^ΚγΣΤΗΡΕΣ, Κγ^1ΟΜΕΝΕΣ
$4,4 Δ1Σ. ,#36Θ ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ
ΣΚΑ^ΕΣ ΜήtLr?arnίο-
Dανίd cοnsυnίί ^
Ν|Κ|αs ΗerΙίn ^ Από ιδιωτικά αεροσκά-
$4,Ί ΔΙΣ. #4Θ5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
$ Ί,Ί 5 ΔΙΣ. έφιΊ .6θ5 φn έωs μπουλντόzεs και
Τοny Ταn cαιdίοng & ο]κ. ^ ΑΝΕΛΚγΣΤΗΡΕΣ, Κγλ1ΟΜΕΝΕΣ οπωροπωλεία, ο όμιλοs
$2,7 Δ1Σ. #69® ΤΑΧΥΦΑΓΕ1Α
ΣΚΑΛΕΣ τnS οικογενει'αs του έχει μια
Lυcίο & Sυsαn cο υ ΙlΟnα Ηerlίn > ευρει'α γκάμα δραστnριο-
$2,3 Δ1Σ. φfl,81® ΛΙΑΝ1ΚΗ
$1,Ι ΔΙΣ. #Έ.638 τήτων. Το τμήμα χονδρικήs
RΟber' cοyίυ,Ο Jr. ^ ΑΝΕ^ΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΚΥ^ΙΟΜΕΝΕΣ τnS Wίhυrί Grουρ έχει
$1,8 Δ1Σ. #Έ.Θ54 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΚΜΕΣ ΟΟΗΕLs2ΙΝΚι ήδn κλει'σει έναν αιώνα
ΚΙRΚΚΟΝυλλΜΙ
ΜοnυeΙ νίι|αr * ΑhΗί Ααmίο-\Λ/ίhυrί * λειτουργίαs.
$1,6 Δ1Σ. ;;..';Ί .Έ 9© RΕΑL ΕSΤΑΤΕ $Ί Δ1Σ. ξ...:1.74q ΔΙΑΦΟΡΑ

8Ο | FΟΙωΕs ]ΟΟΚΊΩΒΡΙΟγ2Οτ5
Ιί κα.shίng ^ wίι|ίαm Fυng Υ
$2,2 Δ1Σ. #s47
$3®,3 Δ1Σ. #Ί7 Δ1ΑΦΟΡΑ
Ιαwrence Ηο Τ,
$2 ΔΙΣ. #949 ΚΑΖΙΝΟ
ΠΡΟΕ^ΕγΣΗ ΚΟΡγΦΑ™ ΚΜΟΙ
οr wαί sheυn .
π^ογτογ ΕΕFΙΤΞiΓΤΕ Ά
Τhοmαs & RαymΟnd
κwοκ ^ $2 Δ1Σ. #949 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ

Κίng Ρακ Fυ *
ΓΞαΗΣΗ cheng γυ.Ιυng ' $Ί,9 ΔΙΣ. #Ί .©Θό RΕΑΙ

$14,4 ΔΙΣ. #7Έ ΔΙΑΦΟΡΑ Lίn Τίαnfυ *


ΓΞΡΕΣΕπιχmΗΣΗ
$1,85 ΔΙΣ. #1.Ο44
ΙζλιJΙΡ©h\j©JtΛΕ=ΕΣΕΑΕ\Ί Lί sze Lf m '
ΕzζΆΉ /4\νΞΙ=ΙΙΣΑΒ\Ι
ΞΔΑ&ΛιΑΝικΗ
Jοseρh Ιαυ ^ $Ι,75 Δ1Σ. #Ί.1Θ5
Ι(^ΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ
ΑγτοΔΗΜΙΟγρrΗΤΟ| ΞΑ™ΝΙΔLΑ $1Ο,9 ΔΙΣ. #Έq4 Αngelα Leοng Υ
ραn sυtοng * sΙ,7 Δ1Σ. #Έ.118 ΚΑΖ1ΝΟ

$8,6 ΔΙΙ. #Τ53 RΕΑΙ νίncen' ΙΟ '


Απόδηιι®ι
9 ρe'er wοο ^ $1,7 ΔΙΣ. #Ί .ΊΊ 8 RΕΑL

$e,6 Δ1Σ. #Ί 53 Α'Ιαn wοng ^


wαι'er κwοκ ^ $1,ό Δ1Σ. #1.Ίg®

$7 ΔΙΣ. #ΊΘ3 RΕΑΙ Ρο|Ιyαnnα chυ τr


ΜίchαeΙ Καdοοrίe τ $1,55 Δ1Σ. #Έ .226

Δ1Σ. #23Ο Δ1ΑΦΟΡΑ


ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜ1ΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣ1ΕΣ
Ηυί wίng Μαυ τ
sίt Κwοng Ιαm τ
$5,4 ΔΙΣ. #27? RΕΑΙ
$1,55 ΔΙΣ. #1.226 ΠΕΤΡΕΛΑ1Ο,
νίνίen chen & οικ. * ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
$5,2 ΔΙΣ. #291 RΕΑΙ ΕSΤΑΤΕ
chο ΤΟκ wοng ^
ραnsy Ηο Τ
$Ι,5Δ1Σ. τ.ιsι=!
$5 ΔΙΣ. #3Θ9 ΚΑΖΙΝΟ ΑΝΤΑ^ΛΑΚΤ1ΚΑ ΑΥΤΟΚ1ΝΗΤΩΝ
Gοng Ηοngίία & οικ. ^ Χίοng Χυqίαng & οικ. ^
$4,7 ΔΙΣ. #34Ί
$Ι,5 Δ1Σ. ``,' @ .e5tί^) RΕΑΙ

Rίchαrd Lί ^
Τhοmαs Ιαυ * `
$4,5 Δ1Σ. #36Θ
$Ί,4 ΔΙΣ. #1.324
ΤΗΛΕΠ1ΚΟ1ΝΩΝ1ΕΣ
Ο Π^ΟγΣ1ΟΤΕΡΟΣ Lee Μαn Τα' ^
Frαncίs chΟί ^
Lί κa-Shίng $Ί,4 ΔΙΣ. #Ές324
$3,7 Δ1Σ. #462
Ο πλουσιότεροs άνθρωποs τnS Ζhαng zhίrοn9 Τ
|rίs Ι:®ntbΟnο & οικ. γ chee chen Τυng ^
$1,4 Δ1Σ. #1 324 ΝΑγπΗΠΚΗ
Ασίαs αναδιάρθρωσε τnν αυτο- $3,4 Δ1Σ. #5Τ2 ΝΑγτ1^1Α
ΔΙΣ. #82 ΟΡγχΕ1Α Β1ΟΜΗΧΑΝ1Α
κρατορι'α του και τn χώρισε σε
Ηοrst Ραυιmαnn Ταng γίυ ` chen Jίnsοng & ΟΙκ. *
δύο νέεs επιχειρήσειs, εισnγ-
& Ο'κ. Τ $3,1 Δ1Σ. #577 ^1ΑΝ1ΚΗ
$1,3 Δ1Σ. ιι,' η ,4ι 5
μένεs στο Χρnματιστήριο του
$4,4 Δ1Σ. #369 γe chenghαί & Ο,κ. ^ Βίl'y καn *
Χονγκ Κονγκ. Οι επενδυτέs
Βernαrdο Μα',e ^ επιδοκίμασαν τnν κι'νnσn και
$3 ΔΙΣ. #6®3
$Ί,3 ΔΙΣ. #Ί.4Ί5
ΦΑΡΜΑΚΕγτ1ΚΑ Ε1ΔΗ
$2,8 Δ1Σ. #663 πρόσθεσαν μερικά δισ. στnν Αlber' γeυng ^
Ειίοdοrο Μαιιe ^ sαmυeΙ Τακ Lee Υ
περιουσία του. Πρό- $1,3 ΔΙΣ. #1.415 RΕΑL ΕSΤΑΤΕ,
ΔΙΣ. #663 ΧΑΡΤΟΠΟΙ1Α $2,9 Δ1Σ. #628 RΕΑΙ
σφατα ανακοίνωσε τnν ^ΙΑΝΙΚΗ

Ραtrίcία Μαtle ^ εξαγορά τns βρετανικήs eοrdοn wυ ^


ΕνershοΙt Rαίι Grουρ. $2,9 Δ1Σ. #628
$2,8 Δ1Σ. #663 $1,25 ΔΙΣ. #ι

sebαstίαn Ρίnerα ^ Ηυαng shίh Τsαί ^ Ταng Ηsίαng-chίen *


$2,8 ΔΙΣ. #663 RΕΑL
$2,5 ΔΙΣ. #737 $Τ,2 Δ1Σ. #i .533 γΦΑΣΜΑΤΑ,

Αιγαrο sαίeh ΒendecΚ ^ Lαw καr ρο ^ Η^ΕΚΤΡΟΝ1ΚΑ

$2,5 ΔΙΣ. #737


$2,8 ΔΙΣ. #663 RΕΑΙ wοhg Μαn Η >
Μαrία Ιυίsα sοΙαrί Μίchαel γίng τ $1,2 ΔΙΣ. #1.533
$2,8 ΔΙΣ. #663 ^ΙΑΝΙΚΗ γυ Ρeίdί & οικ. υ
Fαιαbellα
& Ο1κ® ' RοncιΙd ΜCΑυ|αy υ $Ι,Ο5 ΔΙΣ. έ{Π.7Έ2

$2,4 ΔΙΣ. #782 $2,7 ΔΙΣ. ..#69Θ cυί Lί Jίe *


Jυ|ίο Ροnce Υ sίIαs chΟυ ^ $1 ΔΙΣ. #1.741 ΤΥΧΕΡΑ
Δ1Σ. #894 ^1ΠΑΣΜΑΤΑ $2,5 Δ1Σ. #737 ΠΑ1ΧΝΙΔ1Α

Rοbertο Αngelίnί Rοssί τ ρα,rίcκ Ιee ' Ι® sίυ γυ & οικ. *


$1,55 ΔΙΣ. ί'±Ή .236 $2,4 ΔΙΣ. #782 Δ|Σ. .#ιq.74β ΣγΓΧΩΝΕγΣΕ1Σ

ΔΑΣΟΚΟΜ1Α, ΟΡγχΕΙΑ Fοng γυn wαh Τ ΝeίI shen *


Ραιrίcία Αngelίnί Rοssί ψ $2,3 ΔΙΣ. #8Ί® $1 ΔΙΣ. #Ί`74β νΕΝτυRΕ
$1,3 Δ1Σ. *$Έ.4Έ5 CΑρlΤΑΙ
chυ Ιαm γίυ ^
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΟΡγχΕ ΙΑ
$2,2 ΔΙΣ. #847 ΑΡΩΜΑΤ1ΚΕΣ
Lιιίs Εnrίqυe γαrυr Rey τ γ^ΕΣ

$1,2 Δ1Σ. #Ίο533 ΤΡΑΠΕΖ1ΚΗ


ΤΕΛΕΥΤΆ1Α ΣΚΕΨΗ
«Μπορεί να διδαχτεί μ6Νο όποιοs
είναι πρόθιjμοs να μόθει».
-Β.C. FORΒΕS

ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ

«Ο έξυπνοs άνθρωποs δεν κάνει


μικρέs γκάφεs».
- ΟΟΕΤΗΕ

«Πήγαινε για ύπνο εξυπνότεροs από ό,τι ξύπνnσεs».


- cΗΑRLΙΕ ΜυΝGΕR

«Θα μπορούσεs να φανταcπεfS ότι Θα


μπορούσεs να είσαι έξυπνοs σαν τον
Wίttgensteίn απλώs και μόνο σκεπτόμενοs πιο
πολύ. Αλλά ο Εινίs απλώs το είχε.'Ηταν σχεδόν
πνευματικό. Κάτι σαν Θεία χάρn».
-RΙcΗΑRD ΗΕLL

«Η Θεμελιώδns αιτία για τα βάσανα του σύγχρονου


κόσμου είναι ότι οι βλάκεs είναι απόλυτα σίγουροι,
ενώ οι έξυπνοι είναι Υεμάτοι αμφιβολι'α».
- ΒΕRΤRΑΝD RυssΕLL

«Το 1993 n Cocα-CοΙα Cο. ήταν έτοιμn να εισβάλει «Είναι χαρακτnριστικό ενόs πεπαιδευμένου μυαλού
αποφασιστικά στnν ΚΙ`να, αλλά αυτό εfναι μια να μπορεί να επεξεργάζεται μια ιδέα χωρίs να τnν
δύσκολn υπόθεσn. Η CοΚe κατάλαβε ότι n ενστερνίζεται».
ΚΙ`να μπορούσε να αποδειχθεf χρυσωρυχεfο ή -ΑΡΙΣΤΟΤΕ^ΗΣ
καταστροφή. Χρειαζόταν έναν τοπικό συνεργάτn
που να είναι Υνώσ[nS. Η προώθnσn ενόs
χαρακτnριστικού αμερικανικού προ.ι.όντοs στα «Το μέΥεθοs τnS εξυπνάδαs ορίζεται από τnν
βάθn τnS ΚΙ'ναs χρειαζόταν προσεκτικό χειρισμό. ικανότnτα να τnν κρύβειs».
Κάθε καπιταλιστhS στnν Ασία επιβουλευόταν τn -FRΑΝcΟΙs DΕ LΑ RΟcΗΕFΟυcΑυLD
συμφωνfα. Η CοΚe διάλεξε τον Rοbert Κυοκ.
Σκέφτnκα "Θεέ μου, αυτό είναι δώρο εξ ουρανού"», «Δύο άνθρωποι κοιτούν μέσα από τα ίδια κάγκελα: Ο
Θυμάται ο Κυοκ. έναs βλέπει τn λάσπn και ο άλλοs τα αστέρια».
-ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟγ^ΙΟγ 1997 -FRΕDΕRΙcΚ LΑΝcΒRΙDGΕ
ΤΟγ «FΟRΒΕs»

«Είχα τnν εξυπνάδα «Το πανεπιστήμιο hταν


ΑΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΕ1ΝΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
του δρόμου. για τουs ανθρώπουs
™ΑΤ'S ΑΜΟRΕ! «Η γυναι'κα ι4ου κι εγώ βγήκαμε έξω σm
Δυστυχώs ο δρόμοs που δεν ήξεραν ότι hταν
βεράντα του δωματίου μας σε ένα ξενοδοχείο στο Αμάλφι. ήταν n Ερμού». έξυπνοι».
Το ολόγιοιιο φεγγάρι έλουζε m Μεσόγειο. Η γι>ναι'κα μοι], πο
-cΑRRΙΕ F[sΗΕR - sΤΕΡΗΕΝ Κ|ΝG
ορκίζομαι, ξαφνικά έμοιαζε στn Σοφία Λόρεν και hΘελα να τnν
κυwγήσω γύρω αττό rα έττιrιλα σαν ιον ΜαρΓσέλο Μασ[ρογιάνm
«Εξυπνάδα είναι n γρήγορn απίλnΨn -
ΤΗΑΤ.s ΑΜΟR[! ωιΑΦΟΡΕΤΙΚΟγ Τγπογ) «το Γαmαgοfchι. ει'ναι
διαφέρει από τnν ικανότnτα, που εfναι n
ένα εικονικό κατοικίδιο που ζει σε μια οΘόνn υγρών κρυστάλλων,
ιδιότnτα να πράττειs συνετά σε σχέσn με το
jιέσα σε ένα πλασrικό αυγό. Και, όταν λέω κατοικι'διο, πο εwοώ
-απαιτεί τnν αμέριστn προσοχh σου. Πθέττει να το ταtζεις, να ανά χεfραs έρΥΟ».
- Α.Ν. wΗΙΤΕΗΕΑD
παίζεις μαζί του και να του δίνεις φάρμακα όταν αθρωσταίνει».

82 | FORΒΕs lΟΟΚ'ΓΩΒΡΙΟy2Οι5
ΤΗΕ GRΕΕΚ CΟΜΕΒΑCΚ

ΜΟΤΟΡ Ο.ΙΙΛ ΕΛΛΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ


ΑΓΟΡΑΣΔ[γλιΣΗΣ
Οι πωλήσεις του ομiλου αντιπροσωπεύουν το 5Ο/Ο του ελλnνικού ΑΕΠ.
συνθήκεs. Χαρακτnριστικέs ήταν οι προ-
μνnστοs Νίκοs Βαρδινογιάν- σαρμογέs που έγιναν στο μείγμα προμήθει-
νns δnμιουργούσε ένα από τα αs αργού, αλλά και στο μείγμα προ.ι.όπων
Οταν, πριν από 43αμιγώs
μεγαλύτερα χρόνια, ο αεί-
ιδιωτικά που παράγει το διυλιστhριο, ώστε οφενόs
βιομnχανικό συγκροτήματα τnS χώραs, τn να επιτευχθεί το κατά το δυνατόν μικρότε-
Μότορ'Οιλ Ελλάs, n δυναμικότnτα παρα-
ρο κόστοs, αφετέρου να προσαρμοσ[εί n
γωγhs του διιιλιστnρίου βρισκόταν στοιιs παραγωή στιs ανόγκεs τns ΦτnσnS. Ανά-
2 εκατοιιμύρια τόνους ετnσίωs. 43 χρό- λογα με τn διαθεσιμότnτα των ποικιλιών
νια μετά, ο διυλιστnριακόs όμιλοs του οποί- αργού, n ΜΟΗ εκμεταλλεύτnκε τιS διcιχρο-
ου nγείται ο κ. Βαρδhs ΒαρδινογιάννnS νικέs σχέσειs εμπιαοσύνnS με μεγάλουs
ξεπερνά σε παραΥωή τούs 12,5 εκατομ- προμnΘευτέs, όπωs τn Σαουδική Αραβία,
μύρια τόνουs, ενώ οι ενοποιnμένεs πωλή- τn Ρωσία, τn Λιβύn και το Ιράκ.
σειs τnS ΜότορΌιλ Ελλάδαs ισοδυναμούν ΕπίσnS, οι σχέσειs εμπιστοσύνnS του ομί-
με το 5Ο/ο του ελλnνικού ΑΕΠ, κοΘιστώνταs λου με τnν αγορά τον βοήθnσαν ώστε να
τnν έναν από τουs καίριουs σ[υλοβάτεs τns
βρει απευθείαs χρnματοδότnσn για τιs αγο-
εθνικhs οικονομίαs.
ρέs Cιργού από τουs κύριουs προμnΘευτέs
Η ΜότορΌιλ Ελλόδαs έχει καταξιωθεί του, γεγονόs που αποδεικνύει τnν αξιοπι-
διεθνώs ωs ένα από τα πιο σύγχρονα και στία που έχει πίσει στnν παγκόσμια πετρε-
ευέλικτα διυλιστήρια στnν ευρύτερn περιο-
λα.ι.κή βιομnχανι`α. Αυτh ακριβώs n δυνα-
χh τnS Μεσογείου και κατέχει nγετικό ρόλο τότnτα προσαρμογήs του διυλιστnρίου CπιS
στον χώρο τnS διύλισns αργού πετρελαί- δύσκολεs συνθήκεs τnS αγοράs ήταν που
ου και τns εμπορίαs προ.ι.όντων πετρελαί- οδhγnσε τn ΜΟΗ σε Θετικό έδαφοs στn δι-
ου.'Ηδn από τnν εποχή που δnμιουργήθn- άρκεια τnS κρίσnS.
κε, το διιιλιστhριο ήταν αμιγώs εξαγωγικό,
γεγονόs που δnμιούργnσε μια διαχρονι-
κή κουλτούρα εξωστρέφειαs και σχέσεων
γλαφυρά τn διαδικασία μετάβα-
ειιπιστοσύνns με τn διεθ\ή αγορά και τουs Θνούs οίκου SοΙοmοn ΑSsocίαtes, που εξέ- Ηισ[ορία
σnSτns ΜΟΗ
από το αποτυπώνει
εμπόριο στn βιομnχα-
μεγάλουs ξένουs πελάτεs με τουs οποίουs τασε συνολικό 306 διυλιστήρια από όλο νι'α, τnν ενσάρκωσn κλάδων τnS ελλnνικhs
συναλλάσσεται n ΜΟΗ. Ακόμα και σήμε- τον κόσμο, τα οποία αντιπροσωπεύουν το οικονομίαs στο διεθνέs οικονομικό περι-
ρα το 68Ο/ο των πωλήσεων του ομίλου κα- 85Ο/ο τns παγκόσμιαs δυναμικότnταs, κα- βάλλον, αλλά και τnν ιδιαίτερn συμβολh
τευθύνεται προs το εξωτερικό, καθισ[ώνταs τατάσσοπαs το ελλnuκό διυλιστήριο στnν των προσωπικοτhτων στn χάραξn επιχειρn-
τn ΜΟΗ έναν από τουs μεγαλύτερουs εξα- υψnλότερn κατnγορία μεταξύ των πλέον ματικών στρατnγικών που άλλαξαν τn ροή
γωγείs του ελλnνικού επιχειρείν. Χαραπn- αποδοτικών μονάδων παγκοσμίωs. των γεγονότων στn χώρα μαs, ανοίγοπcιS
`Αλλωστε, με τιS τελευταίεs επενδύσειs
ριστικό είναι ότι μεταξύ των πελατών του νέεs επιχειρnματικέs προοπτικέs.
διυλισmρίου περιλαμβάνονται το αμερικα- που ολοκλnρώθnκαν, ο δείκτns τnS συν- Και, όπωs συνέβn στο παρελθόν, έτσι
νικό πολεμικό ναυτικό, το βρεταν]κό πολε- Θετότnταs ΝCΙ του διυλιστnρίου αυξήθnκε κCιι ώμερα, ο διυλιστnριακόs όμιλοs, που
μικό ναυτικό, n Sαυdί Αrαmcο, n Λιβύn, ακόμα περισσότερο (ΝCΙ Ι Ι ,54), βελτιώ- βρίσκεται σε προνομιακή Θέσn στο Cπαυ-
μεγάλοι Ευρωπαίοι πελάτεs, n ΒΡ, καθώs νοντας τιS επιδόσειs του. ροδρόμι τριών nπείρων, συνεχίζει μια μα-
και μεγάλο κομμάτι τnς εγχώριαs και διε- κρά εμπορικh παράδοσn, που χαρακτnρίζει
Θνούs ναυτιλίαs. ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ το ελλnνικό επιχειρnματικό δαιμόνιο. Ιδι-
Μεταξύ των πιο πρόσφατων διεθνών δι- Στn διάρκεια τns κρίσnS, Ο όμιλοs έχει αίτερα τώρα που το περιβάλλον χαμnλών
ακρίσεων για τον όμιλο και τn ναυαρχίδα μέχρι στιγμhs επιδείξει γρhγορα Cιπανα- τιμών τnS παγκόσμιαs αγοράs δnμιουργεί
του, το διυλιστήριο των Αγι'ων Θεοδώρων, κλαcπικά και έχει καταφέρει να προσαρμό- ευνο.ι.κέs συνθhκεs ανάπτυξnS για τον κλά-
περιλαμβάνετcιι n μελέτn του έγκυρου διε- σει με επιτυχι'α τn λειτουργι'α του στιs νέεs δο τnS διύλισns.

84 | FΟRΒΕs ι()οκι[ιΩΒρ[()γ2οι5
ΤΗΕ GRΕΕΚ CΟΜΕΒΑCΚ

ΟΜ1ΛΟΣ ΜγτιλΗΝΑ1ΟΣ

ΜΕΓΕΡΕΣΒΑΣΕΙΣΣΤΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΤΗΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΙΤΙΣΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
2oχπρέΞασΞ1Ξό1Ξνδ1::αωγ#1ΟδΞαρθnΞΞΤΞΈΞ#1&όδΈελθοάππρααρΈυα:?αΞΟ1εί
σχολεί πόνω από 30.000 εργαζομένουs.
έτοsσυμπλnρώθnκον20χρό- ΕξίσουσnμαντικήΥιατονόμιλοείναιn
Πράγματι, από το 1966, οπότε και ξεκίνnσε
νιcι Cιπό τnν πρώτn γενική συ- ΘυΥατρική που δραστnριοποιείτcιι στον το-
ναλειτουρΥείυπότnνιδιοκτnσίατnsΥαλλι-
νέλευσn που πραΥματοποίn- μέατωνκατασκευώνέργωνnλεκτρισμού,
κήs Ρechίney, μέχρι και σήμερα, n Αλου-
σε το 1995, ωs εισnγμέ`m στο
ΦτnSβόσnκαιναμπεισετροχιάανόπτυξnS. ΜΕΤΚΑ. Η εταιρεία, που εξειδικεύτnκε
μίνιοντnsΕλλάδοςέχειcιναδειχθείσεμια στοντομέατατελευταίαχρόνια,έχειCινα-
ΧρnματιστhριοΑΘnνών,οόμιλοsΜυτιλn-
από τιs πιο σύΥχρονεs καθετοποιnμένεs μο-
ναίοs. δειχθείσεέναναπότουsπλέονικανούsκcιι
'Εκτοτε, υπό τnν καθοδήΥnσn του επι- νάδεs αλουμινίου Cπον κόσμο.
καταρτισμένουsαναδόχουςμεΥάλωνέρ-
κεφαλήsτου,ΕυόγΥελουΜυτιλnναίου,ο Υωνανάtονκόσμο.Όπωsείχεεmσnμά-
όμιλοsέχειναεμφανίσειμιαCιξιοθαύμα- νει αο αφιέρωμα που είχε κόνει στnν εται-
σmπορείαανόπτυξnS,καταγράφοπαςκύ- ρείαn«ίnsίder»έκδοσnτnSWα1ΙStreet
κλοερΥασιώνύψουs1,2δισεκατομμυρίων «Grαnt's», n ελλnνική εταιρείcι εμφανι'ζει
ευρώκαικέρδnΕΒΙΤDΑστα254εκατομ- έναενδιαφέρονεπενδυτικόπροφίλ,καθώs
μύριαευρώ,ωsαιιοτέλεσματωνκινhσεων είναικερδοφόροsκαιαμιΥώsεξαγωΥικh,
ιιου έγιναν για τn διcιχείρισn και τnν ενερ- μεδιεθνήανταγωνιστικότnταστοντομέα
γήCιντιμετώπισnτnSκρίσnSαπότο2008 τnSμελέτns,προμήθειαsκαικατασκευήs
και μετά. ενερΥειακώνέρΥων.Παρόλλnλα,nελλnνι-
ΑκόμακCιισήμερα,πουnελλnνικήοικο- κήκατασκευαστικήχαρακmρίζεταιαπότnν
νομίαδοκιμόζεταικαιnαΥΟρόαwιμετωπί- ικανότnτανααναλαμβάνεινέαέργα,ξε-
ζεισοβαράπροβλήματα,τοχαρτοφυλόκιο κλειδώνονταs νέεs αΥορέs σε περιοχέs με
του ομίλου, που έχει διεθνοποιήσει το προ- ιδιαιτερότnτες,όπωsτnΜέσnΑνατολήκαι
φίλτουκαιέχειδιαφοροποιnμένεsδρα- τnΒ.Αφρική,κcιιναανανεώνειτοανεκτέ-
σmριότnτεsστιsκατασκευές,τnβιομnχανι'α λεστό τns. ΑΛΥερία, Τουρκία, Ιρόκ, Συρία,
κCιι τnν ενέρΥεια, έχει προσελκύσει σnμα- Ιορδανι'αοποτελούνχαρακτnριαικόπα-
ντικούs ξένουs επενδυτέs, όιιωs τnν κανα- ρcιδείγματα,ενώ,πιοπρόσφατα,nελλnνι-
δικήFαίrfαχτουΡremWαtsα.Είναιχαρα- κήεταιρείαάνοιξετnνπόρτοκοιστnνπολ-
κ[nριστικόότι,ενώστnναρχhτnSκρίσnsn λάυποσχόμενnαγορότnsγποσcιχάριcιs
μετοχικhσύνθεσnπεριελόμβανεσεποσο- Αφρικήs,αρχήsΥενομένnSαπότnνΓκάνα.
αό 16Ο/ο ξένουs Θεσμικούs, πλέον το ποσο-
στόέχειονέβειστο31Ο/ο,Cκεδόνδιπλασια- τοντομέατnsενέργειαsοόμιλοsδι-
ζόμενο.Ηεμπιαοσύνnαυτήεδράζεταιστο
γεγονόsότιοόμιλοsΜυτιλnναίοsαντιπρο-
σωπεύει τn δυναμική ιιραΥματική οικονο-
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Σήμερααποτελείένααπότοσnμαντικότε-
Σ αθέτει ισχυρή παρουσία, ωs ο με-
Υαλύτεροs ανεξόρτnτοS nλεκτρο-
παραΥωΥόsστnνΕλλόδα,μεΘερμικέs
ρακεφάλαιατnSεγχώριcιsπαραγωγήsκαι
μία,πουέχειεπιδείξειτεράστιεsαντοχέs, μονάδεsστοχCιρτοφυλόκιοτnsΘυΥατρικήs
τονβασικόβιομnχανικόβρcm'ονατουομί-
ευρnματικότnταdλλόκαιπροσαρμοαικό- Ρrοtergίαισχύοs1.215ΜW,καθώsκCιι
λου Μυτιλnναίοs, ο οποίοs, εφαρμόζοπαs
τnτα αn διάρκεια τns κρίσns. έρΥαΑΠΕισχύοs53ΜW.ΕπίσnS,nκοινή
CπαχρόνιατnSκρίσnSέναπρωτοφανέsΥια
Στονόμιλοανήκειαιιότο2004μιααπό εταιρείατουομίλουμετnΜοtοrΟίιΗeΙΙαs
ταδεδομένατουκλάδουπρόγραμμαμεί-
τιsιστορικότερεsκcιισnμαντικότερεsβιο- αοντομέατουφυσικούαερίου,Μ8Μ
ωσnsτουκόcπουs,μπορείπλέονναατενί-
μnχανι'εsτnSχώραs,nιnουμίνιοντnSΕλ- Gαs,αποτελείτονμεγαλύτεροανεξόρτnτΟ
ζειτομέλλονμεαισιοδοξία.Παράλλnλαμε προμnΘευτήστnνελλnνικήαγορό,μεέντο-
λάδοs.Ηδnμιουργι'CιτnSΑλουμίνιοντnS
τιSέντονcιεξωστρεφείsδραστnριότnτέsτnS,
Ελλάδος, το 1960, χαρακτnρίστnκε ωs ένα νn δρασmριότnτα στιs εισαγωΥέs υΥροποι-
nΑλουμίνιοναποτελείτοναιμοδότnτnsεγ-
απόταέργαπουβοήθnσανκαθοριστικότn nμένου φυσικού αερίου LΝG.
χώριαsβιομnχανι'αsαλουμινίου,πουαπο-
χώραναανασυγκροτασειτnνπαραγωΥική

Ι() ()Κ Ι ΩΒΡΙΟγ 20ι5 FΟRΒΕs | 85


ΤΗΕ GRΕΕΚ CΟΜΕΒΑCΚ

ΟΜ1ΛΟΣ CΗΙΡ|ΤΑ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜ10 SυcCΕSS SΤΟRγ


ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝ1ΚΗΣ ΠΟΛγΕΘΝΙΚΗΣ
Ο όμnιος που ξειdνnσε αα μέσα τnς δεκαετιας του '70 από το Μοσχάτο
σήμερα διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε Ευρώπn και Ασια.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ για σχήμα καθ' υπερβολάν: πραγματοποιεί


τnν πλειονότnτα των εγχώρι- Πλέον, n επόμενn μεγάλn κι'νnσn του χα- 80Ο/ο του τζ1'ρου τnS εκτόs Ελλάδαs, διαθέτει
ων επιχειρήσεων, για τον όμι- μnλού προφιλ Σπύρου Θεοδωρόπουλου ισχυρό δίκτυο Cπnν Κεντρική και Ανατολι-
Ηδιετία2014-20Ι5,αντίθεταμε
λο Chίρίtα υπhρξε μια από τιS είναι το ενδεχόμενο απόκτnσnS του ελέγ- κή Ευρώπn κcιι είναι μία από τιS ελάχιστεs,
καλύτερεs περιόδουs τnS πολυετούς ιστορί- χου τns αλλαποβιομnχανι`αs Νίκας, σε συ- εάν όχι n μόνn, μεγάλn ελλnνική εταιρεία
αs του. Εκτόs του ότι ενίσχυσε τα οικονομι- νεργασία με τnν ολλανδικών συμφερόπων τροφίμων με εργοσ[άσιο στn Ρωσία, μια
κά του μεγέθn, κόντρα στο κύμα εξόδου με- Ιmραια ΙnνeSt Βν. Η πρότασn εξαγοράs, αγορά 300 εκατ. κατοίκων, μαζι` με τιS χώ-
γάλων εταιρειών από τn χώρα, αποφάσισε υπό συγκεκριμένουs όρουs ποιι σχετίζοπαι ρεs τnS πρώnν ΣοβιετικhSΈνωσnς, που δι-
να επαναφέρει τnν έδρα του αnν Ελλάδα, με τnν αναδιάρθρωσn του δανεισμού τns αθέτει τεράcπιεs προοπτικέs. Ο όμιλοs, με
πραΥματοποιώνταs ένα σnμαπικό βήμα Νίκαs, βρίσκεται στο τραπέΦ και μένει να έδρα τn Μεταμόρφωσn Αττικήs, προσφέ-
στον cπρατnγικό του σχεδιασμό.
ρει τα προ.ι.όπα του στουs καταναλωτέs 66
Οι αλλαγέs κcιι n διεθνοποίnσn βρίσκο- χωρών συνολικά, είτε απευθείαs είτε μέσω
νται στο DΝΑ του ομίλου, που δραστnριο- στρατnγικών συνεργασιών, τα οποία παρά-
ποιείται αnν παραγωγh και εμπορία προ.ι.-
γοπαι σε Ι9 εργοστάσια Ι Ι διαφορετικών
όντων αρτοποιίαs & σοκολατοποιίαs. Από χωρών. Ενδεικτικά, n μάρκα 7dαyS, που
τιS αρχέs τns δεκαετίαs του Ι 990 Cπο μετο-
περιλαμβάνει γλυκό και αλμυρά προ.ι.όπα
χικό κεφάλαιο συμμετείχε ο γνωστόs όμι-
με βάσn το αλεύρι, κυκλοφορεί σήμερα σε
λοS ΟΙαyαn, φτάνοπαs αργότερα να κατέ-
65 περίπου χώρεs, ενώ n μάρκα Fίnetί (ζα-
χει ποσοcπό Ι 8Ο/ο τnS εταιρείαs.
χαρώδn - σοκολατοειδh προ.ι.όντα) εντοπί-
Η Chίρίtα εν συνεχεία πουλήθnκε στn
ζεται σε περίπου 30 χώρεs.Όσον αφορά το
Δέλτα του Δ. Δασκαλόπουλου και, μετά
παιδικό κρουασάν Chίρίcαο, κυκλοφορεί
τnν πώλnσn τns γαλακτοβιομnχανι'αs σm
σε Ι6 χώρεs.
ΜΙG, πέρασε Cπον έλεγχο τns τελευταίαs
μέχρι το 20 ΙΟ, οπότε και επαναγοράστnκε
από τουs αρχικούs τns ιδιοκτhτεs, τον επι-
εργcιζομένουs, εμφάνιΦ στον ισο-
χειρnματία Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον
Ηελλnνικά Chίρίtα
λογισμό ΑΕΒΕ,
χρhσnS 20 με 828
Ι 3 ενεργnτι-
όμιλο ΟΙαyαn. κό 334 εκατ. ευρώ και πωλhσειs ΙΟ2 εκατ.
Έκτοτε έχει αναπτύξει σnμαντικά τιS δι- φανεί εάν Θα προχωρhσει n υπόθεσn. Στο ευρώ. Σύμφωνα με τον ισολογισμό με-
εθνείs τnS δραστnριότnτεs και με jοίnt πλάνο βρίσκεται και ένα μελλοντικό Ιίstίng τασχnματισμού, ο ενιαίοs πλέον όμιλοs
νentυres, με κυριότερα αυτά των Εdίtα τnS Chίρίtα στο Ελλnuκό Χρnμcιτιστhριο. έχει συνολικό ενεργnτικό 466 εκατ. ευρώ,
Fοοd Ιndυstrίes (κοινοπραξία μεταξύ τnS Βέβοια, οι τελικέs αποφάσειs Θα εξαρτn-
με πωλhσειs που φθόνουν στα 500 εκατ.
Chίρίtα και τns οικογένειαs Βerzί για τnν ΘΟύν από τn σταθεροποίnσn τnS ελλnνικhS ευρώ και Θετικό τελικό αποτέλεσμα για το
ΑΙ`γυπτο και τn Μ. Ανατολή), Chίρίgα οικονομfαs και από τn δnμιουργι'α συνθn- 20Ι4. Η Chίρίtα δραστnριοποιείται εμπο-
(κοινοπραξία μεταξύ τnS chίρίtα και τnS κών ανάπτυξnS, ενώ το μόνο βέβαιο είναι ρικό σε τουλόχιστον 35 χώρεs ανά τον κό-
GαmeSα, nγέτιδαs στnν αγορά cοοΚίes ότι n πρωτογενήs`παραγωιή αποτελεί έναν σμο. Διαθέτει πcιραγωγικh παρουσία με Ι Ι
του Μεξικού και ΘυγατρικhS τns ΡeρSίcο από τουs λιγοστούs κλάδους με προοπτικέs ιδιόκτnτα εργοστάσια κCιι 37 γραμμέs πα-
FΟοds Μeχίcο) και τnS Μοdern Fοοd σταθερέs, ανεξαρτήτωs τnS πολιτικήs και ραγωγhs στnν Ελλάδα, τn ΒουλΥαρία, τnν
Ιndυstrίes (δnμιουρΥήθnκε το 2007 στn οικονομικhς συγκυρίαs. Ινδία, τnν Πολωνία, τn Ρουμονι'α, τn Ρωσία
Σαουδική Αραβία ωs κοινοπραξία μετα- και τnν Τουρκία, ενώ μέσω αρατnγικών
ξύ τnS Chίρίtα, τns ΑΙmαrαί και του ομίλου ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ συνεργασιών λειτουργεί άλλα 7 εργοcπό-
ΟΙαyαn, με έδρα το Ριάντ και εργοστάσια Χωρίs υπερβολh, n Chίρίtα αποτελεί πα- σια και 30 γραμμέs παραγωΥήs σε ΑΙ'γυ-
στnν Τζέπα και σ[ο ΑΙ Κhαrj). γκόσμιο SυcceSS Story. Και δεν πρόκειται πτο, Μεξικό και Σαουδικh Αραβfα.

88 Ι FΟRΒΕS ΙΟΟι<ΤΩΒΡΙΟγ20ι5
ΤΗΕ GRΕΕΚ CΟΜΕΒΑCΚ

ΤΑ ΠΟΛγΕΘΝΙΚΑ ΑΝΑψγκτικΑ
<<ΜΑDΕ 1Ν ΠΑΤΡΑ»
Ποιο είναι το μυστικό mς επιτυχίας
mς cιχα.ι.ιώς εταιρείας που εξάγει σε 20 χώρες.

νει φέτοs n εταιρεία Cιναψυκτι-


κών Λουξ, που ίδρυσε το Ι950
Εξήπα πέντε χρόνιαΜαρλαφέκαs.
ο ΠαναγιώτnS ύπαρξns κλεί-
Επρόκειτο για μια μικρή οικογενειακή επι-
χείρnσn, που αρχικά παρήγε πορτοκαλά-
δα, λεμονάδα και γκαζόζα.
Με το πέρασμα των χρόνων n Λουξ εξα-
πλωνόταν και το 1972 o ιδρυτήs τnS, λόγω
και του εντεινόμενου απαγωuσμού των
πολυεθνικών ομίλων, αποφάσισε να προ-
χωρhσει στn μετεγκατάστασn του εργο-
σ[ασίου σε ιδιόκτnτεs, μεγαλύτερεs και
πιο σύγχρονεs εγκαταστάσειs στnν περιο-
χή του Κεφαλόβρυσου. Και, παρότι n ενέρ-
γεια αυτή φαινόταν, τότε, να στερείται λο-
γικhs, αποδείχθnκε μετέπειτα ότι ήταν
κίνnσn-ματ: το υπέδαφοs του Κεφαλόβρυ-
σου «έκρυβε» ένα άριστnS ποιότnταs νερό, με τnν οικονομική διαχείρισn, τnν παραγω- Ανατολήs, τns Νοτίου και Κεντρικήs Αφρι-
ελαφρύ, ολιγομεταλλικό και σπάνιαs φυ- ή και τον τομέα έρευναs και ανάπτυξnS. κhS και τns Βόρειαs ΕυρώπnS. Είναι, επί-
σικhS αξίαs. ΤΟ «συστατικό» αυτό, το νερό Η χρόνια εφαρμοή αρχών όπωs n χρn- σns, ενδειπικό ότι στο διάσ[nμα τnS τε-
Κεφαλόβρυσου, φcιίνεται να αποτελεί ένα στh διοίκnσn κcιι n λιτή διαχείρισn επέ- λευταίαs οκταετίαs πραγματοποιhΘnκαν
από τα σιιΥκριτικά πλεονεΗhμcιτα τns πα- τρεψε στn Λουξ να μn χρειάζεται για τnν επενδύσειs που αγγι'ζουν τα 20 εκατ. ευρώ,
τρινήs εταιρείαs. ανόπτυξh τnS τραπεακό δανεισμό, καθώs ενώ κατά τnν ίδια περίοδο οι Θέσειs εργασί-
επίσnS και να αντιμετωπίσει επιτυχώs τnν αsαυξhΘnκανκατά30Ο/ο.
«Δ1ΑΜΑΝΤ1» τρέχουσο πρωτοφανh οικονομική κρfσn.
Σταδιακά από το Ι 989 τα nνι`α τns εται- Είναι χαρακmριστικό ότι κατά τn διάρκεια
ρείαs πέρασαν στουs τρειs γιουs του ιδριι- τns πΡώτnS μνnμονιακhS πενταετίαs βεί αnν κατασκευh τnS δεύτερnS
τή τns ΛΟυξ, Γιάννn, Κώστα και Πλάτωνα. n Λουξ αύξnσε τον κύκλο εργασιών τns Στο πλαίσιο αυτό,μονάδαs
βιομnχανικήs n ΛουξτnS
έχει προ-
στο ΑΙ'-
Από πολύ μικρή nλικία, το τρία Cιδέλφια κατά 40Ο/ο. Ταυτόχρονα, n διαρκήs επcινε- γιο, που αφορά τnν καθετοποιnμέ`m παρα-
συμμετείχαν στnν παραγωγική διαδικcισία, πένδυσn των κερδών τnS έχει συwελέσει γωή συσκευασιών, και φέτοs υλοποιεί τnν
με αποτέλεσμα να επιτευχθεί πολύ γρήγο- στnν ανόδειξh τns στnν πρώτn Θέσn των ελ- εγκατάστασn μιαs νέαs γραμμήs παραγω-
ρα n «ώσμωσn» που οδhγnσε τον Κώστα λnνικών εταιρειών αnν παραγωιή αναψυ- ήs στο Κεφαλόβρυσο Αχαταs, που αποτε-
να εγκαταλείψει τιs σπουδέs ιατρικήs και να κτικών και στn δεύτερn σtον σχετικό κλάδο λεί επένδυσn ύψουs 5,5 εκατ. ευρώ.
αφοσιωθεί αn διοίκnσn του εργοστασίου. γενικότερα, εξάγονταs σε 20 χώρεs Φετα- Να σnμειωθεί ότι n Λουξ έχει απο-
Ο ίδιοs ανέλαβε τιS πωλhσειs, Ο Πλάτων ξύ των οποίων Γερμανι'α, Καναδάs, ΗΠΑ, σπάσει σnμαντικέs διακρίσειs, όπωs εί-
επικεντρώνεται στnν επέκτασn σε διεθνείs Ιταλι`α, Αυστραλι`α, Κύπροs, ΚΙ'να, Ηνωμένο ναι n βράβευσn για τnν «Καινοτομία και
αΥορέs, όνταs παράλλnλο επικεφαλήs του Βασίλειο, Σκωτία, Ισραhλ, Μάλτα, Πανα- Δnμιουργικh Επιχειρnματικότnτα» από
τμhμοτοs Μάρκετινγκ, Εξαγωγών & Μn- μάs, Ελβετία, Ρουμανι`α, Κορέα, Αλβcινι'α, το Επαγγελματικό Επιμελnτήριο ΑΘn-
χανοΥράφnσns, και ο μεγαλύτεροs όλων, Κατάρ, Ντουμπάι, Βέλγιο και Ολλανδία) , νών το 2014 και n πρόκρισh τns στn φάσn
Ο ΓιάννnS Μαρλαφέκαs, είναι ο πρόεδροs με το προσεχέs διάαnμα να σχεδιάζει εξα- των Ναtίοnαι Chαmρίοn των Ευrορeαn
και διευθύνων σύμβουλοs, επιφορτισμένοs γωγέs στnν ευρύτερn περιοχh τnS ΜέσnS Βυsίness Αwαrds το 20Ι5.

92 Ι FΟRΒΕs ιοοι(ι[ιΩΒριογ2οι5
ΤΗΕ GRΕΕΚ CΟΜΕΒΑCΚ

ΑΤΤ1ΚΑ ΠΟΛγκΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟγ RΕΤΑΙL
Από τnν πρώτn nμέρα λειτουρ\ήας τους, αποτελούν τον απόλυτο
προορισμό για Shορρίng σε Αθήνα και Θεσσαλονί]m.

Ισχυρό χαρτί για τα αttίcα, που πέρυ-


λαξε τα δεδομένα στον κλά- σι έκλεισαν τn χρήσn με πωλhσειs Ι41
δο του λιανεμπορίου, ούτε τα εκατ. ευρώ, αποτελεί και ο τουρισμόs, που
Ούτε n εξαετhs ύφεσn,κατάφεραν
cαρίtαι contrοΙs που άλ-να αντιστάθμισε κατά το φετινό καλοκαίρι τιS
κλονίσουν τnν nγετικά παρουσία στnν εγ- όποιες απώλειεs προήλθαν από τουs κεφα-
χώρια ογορά των αttίcα deραrtment stοres, λαιακούs ελέγχουs. Είναι χαρακ[nριστικό
με πωλάσειs που πλέον τα συγκαταλέγουν ότι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκα-
στιs 50 μεγαλύτερεs εμπορικέs εταιρείεs ταρκτικά στοιχεία, οι πωλήσειs αυξhΘnκαν
ΤnS χώραs. άνω του 10Ο/ο έναπι του αντίστοιχου περ-
Σήμερα τα αttίcα, που αποτελούν το συ- σινού μhνα, γεγονόs το οποίο στnρίχθnκε
νώνυμο των πολυτελών φιρμών, βρί- πολύ και από τιS Cιυξnμένεs πωλhσειs tαχ-
σκονται στα μεγαλύτερα εμπορικά κέ- free, ειδικά για το κεντρικό αttίcα Cπο Cίty
ντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονι'κn, στο Cίty LίnΚ του Συντάγματοs. Συνολικά σε επίπε-
LίnΚ, το GΟΙden Ηαιι, το Μαιι ΑthenS, το δο επταμήνου τα πολυκαταστήμοτα αttίcα,
Μedίterrαneαn Cοsmοs, και cπnν εμπορική πλnν αιιτού τnς Τσιμισκή, το οποίο παρου-
αρτnρία τns Τσιμισκh στn Θεσσαλονι'κn. σιάζει επιδόσειs πάνω από τιs αρχικέs προ-
Η εταιρεία σιιστάθnκε το 2004 από μια n εταιρεία καλύπτει όλεs τιs ανάγκεs των βλέψειs, κινούνται με αύξnσn 5Ο/o, ενώ οι
ομάδα Ελλhνων επιχειρnματιών από τον σύγχρονων καταναλωτών μέσα από πλh- tαχ-free πωλήσειs «τρέχουν» με αύξnσn φέ-
χώρο τns ένδυσns και των πολυκατασ[nμό- Ρn τμhματα γυναικείαs, ανδρικάs και παι- τοS άνω του 30%.
των μόδαs, με σκοπό να αναλάβει τnν κα- δικhS μόδαs, λαμπερά τμhματα καλλυπι-
τασκευή και λειτουργι`α του μεγαλύτερου κών και ειδών σπιτιού, αλλά κοι μοναδικέs
ελλnνικού πολυκαταστhματοs. Ο χώροs υπnρεσίεs. ειιπορεύματα από 1.000 περίπου
που επελέγn για το πρώτο πολυκατάστnμα Στnν ΑΘhνα, το πολυκατόσmμα αttίcα Σήμερα n εταιρεία
brαnds προμnΘεύεται
τns Ελλόδαs και του εξωτε-
εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα, σε από τnν πρώτn nμέρα λειτουργι'αs του, τον ρικού και τα διοθέτει λιανικώs μέσα από το
8 επίπεδα, εντόs του κτιρίου του Μετοχικού Απρίλιο του 2005, αποτελεί τον απόλυ- αttίcα, το μεγαλύτερο μέροs του οποίου λει-
Ταμείου Στρατού (cίty LίnΚ), αον αριθ- το προορισμό γιο shορρίng στο κέντρο τns τουργεί με συμφωνι'εs τύπου «Shορs-ίn-α-
μό 9 τnS οδού Πανεπιστnμίου στο κέ`προ πόλns. Αντίσιοιχα, το αttίcα στο GοΙden ShΟρ». Στο ροrtfοΙίο σnμάτων τns περιλαμ-
τns Αθάναs. Το πολυκατάσmμα τnS εταιρεί- Ηαιι, το οποίο ξεκίνnσε τn λειτουργι'α του βάνονται brαnds όπωs ΒrοοΚ Βrοthers,
αs έχει το όνομα «αttίcα, the deραrΙment το 2008 μέσα στο πιο hίghmd εμπορι- Βυrberry, νersαce CοΙΙectίοn, Jυίcy
stοre» και είναι το μεγαλύτερο, πιο μοντέρ- κό κέντρο τnS ΑΘhναs, αποτελεί το απόλυ- CΟυtυre και εκατοντάδεs άλλα.
νο και πιο πλhρεs εμπορικό πολυκατάστn- το fαshίοn meetίng ροίnt στα βόρεια προά- Διατnρώνταs σταθερh πολιτικh, τα αttίcα
μα τnς ελλnuκήs αγοράs. στια τnS πόλns. Στn Θεσσαλοιη`κn, το αttίcα συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδιcι, αφού,
σ[ο Μedίterrαneαn cοsmοS ξεκίνnσε τn λει- χάρn στnν κερδοφορία, τnν απουσία δανει-
τουργι'α του τον Μάρτιο του 20 Ι 2, δίνονταs ακών βαρών και τα υψnλά επίπεδα ρευαό-
αttίcα στο Cίty LίnΚ Cπο κέντρο το δικό του μοναδικό fαshίοn Cπίγμα στn συ- τnταs που απολαμβάνουν, είναι σε Θέσn,
Με βασικό
τnsπολυκατάστnμα τοακό-
ΑΘhναs, αλλό και τρία μπρωτεύουσα, ενώ το αttίcα στο κέντρο τnS ακόμα και στο τρέχον δύσκολο περιβάλ-
μα πολυκαταστhματα -το αttίcα στο GΟΙden Θεσσαλονι`κnS αποτελεί τον απόλυτο προ- λον, να ανανεώνουν το ροrtfοΙίο σnμά-
Ηαιι Cπο Μαρούσι, που άνοιξε τιS πόρτεs ορισμό shορρίng, με επιλογέs από περιΦ- των τουs, εμπλουτίζοπάs το με νέα εμπορι-
του το 2008, το αttίcα στο Μedίterrαneαn τnτα ονόματα στον χώρο τnS γυναικείαs, κά σhματα, διατnρώνταs τnν ισορροπία του
CοSmos τns Θεσσαλονι'κnS, που ξεκίνn- ανδρικάs μόδαs, αξεσουάρ και ομορφιάs, μείγματοs με brαnds προσιτά στο ευρύ κοι-
σε τn λειτουργία του το 2012, και το αttίcα μέσα σε έναν χώρο υψnλήs αισθnτικάs, λει- νό και brαnds μεγάλων οίκων για πιο απαι-
στnν Τσιμισκή, που ξεκι'νnσε το 2014-, τουργικότnταs και εξυπnρέτnσnS. τnτικού s καταναλωτέs.

94 | FΟRΒΕs ιοοΚιΓΩΒρ[ογ2οι5
ΜΑΡ1Α ΙωρΔΑΣΗ*

Ανδριιώ αντιγιίρανσ ιι
Είναι κοινώs αποδειπό πλέον πωs το κεφάλαιο τns αντιήραν- κns μεγόλων όγκων υλικών, που, ιδιοίτερα στο ανδρικό πρό-
σns δεν αφορά μόνο το «ωραίο» φύλο, αλλά και το «ισχυρό». σωπο, είναι ανεπίτρεπτn.
Έτσι, πλέον, και οι άνδρεs δείχνουν ενδιαφέρον για τnν απι-
στροφή των δειπών του ρολογιού και τn βελτίωσn τnS εικόναs > ΡRΡ: Η ετερόλογn μεσοθεραπεία είναι μια εξελιγμένn Θε-
τουs. Πρώτο κCιι βασικό Θέμα είναι n στροφή σε μια πιο υγιει- ραπεία αντιήρανσnS, με τnν οποία γι'νεται έγχυσn ενόs κοπέ-
`ά διατροφh, ώστε να μnν αυξnΘεί n διόμετροs τnS περιοχhs ιλ ουσιών Φιταμίνες, υαλουρονικό οξύ, ιχνοστοιχεία, πεπτίδια
τns μέσns και τnS κοιλιάs, που είναι κατεξοχhν λιποαποθήκn. κ.λπ.) στnν ανώτερn στιβάδα τnS επιδερμίδαs, και χαρίζει ενυ-
Επίσns, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να ελέγχουν είναι το δάτωσn, λάμψn, σύσφιξn, μείωσn Υραμμών και ρυτίδων. Η αυ-
καρδιαγΥειακό τουs και, φυσικά, να πουν «όχι» στο κάπνισμα τόλογn μεσοθερcιπεία (ΡΙαteΙet Rίch ΡΙαsmα) επιτυγχάνεται με
για τn διατήρnσn τns καλήs υγείαs και τnν επίτευξn τnS εσωτε- τn χρώσn των δικών μαs αιμοπεταλι`ων. Με μια απλή αιμολnΨία
ρικhS οντιγhρανσnS. κcιι φυγοκέντρnσn του αίματοs, συγκεντρώνουμε το τμhμα του
ορού του αίματοs που είναι πιο πλούσιο σε αιμοπετάλια και το
ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙ- εγχύουμε σε όλn τnν
ΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟγΣ: επιφάνεια του δέρ-
> Βοtοχ: Το ανδρικό πρόσωπο συνhΘωs δnμιουρΥεί βαθιέs ρυ- ιιατοs και στα σnμεία
τίδεs έκφρασns, που συχνά είναι και χαρακτnριστικό τns γοn- όπου υπάρχουν ατέ-
τείαs του.`Ομωs και το «ισχυρό» φύλο Θα πρέπει να καταφεύ- λειεs. Τα αιμοπετά-
γει στο bοtοχ, και μάλιαα από νεαρότερn nλικία, πριν οκόμn λια, λόγω των αυξn-
n επιδερμίδα του χαραχθεί ανεπανόρθωτcι οπό τnν υπερκινn- τικών παραγόντων
τικότnτα των μιμnτικών μυών. Ο τρόποs έγχυσns στουs άνδρεs που περιέχουν, βοn-
είναι τελείωs διαφορετικόs σε σχέσn με τιS γυναίκεs, καθώs και ΘούνστnνCιναπαρα-
το τελικό αποτέλεσμα σm δυναμικh τnS ματιάs h τΟυ βλέμμα- γωγh τόσο των επι-
τοs πρέπει να είναι εντελώs διαφορετικό.Όσον Cιφορά τον άν- δερμικών κυττάρων
δρα, Θέλουμε να συνεχίσει να έχει ευθεία ματιά και σε καμία όσο και στn Lιεγιστο-
περίπτωσn ανασnκωμένα φρύδια. ποίnσn του κολλαγό-
νου και τnS ελαστί-
> Εμφυτεύματα: Επίσns, χρειάζεται μαεστρία και μια προσέγ- νns. Είναι εξαιρετική

γισn διαφορετιιώ από ό,τι στιs Υυναίκεs, πάντα με απόλυτο σε- Θεραπεία για καπνι-
βασμό cπα αρρενωπό χαρακτnριαικό και στnν ανδρική φύσn. στέs, αλλά και για
Έτσι, λέμε «όχι» στα προτεταμένα ζυγωματικά και «όχι» στο δι- δέρματα με nλιακέs
ογκωμένο πρόσωπο όταν μιλάμε για εμφυτεύματα σε άνδρεs. φθορέs, κακοποιn-
Συνήθωs, n κοιλάδα των δακρύων υποχωρεί προS τα μέσα και μένα δέρματα έπει-
καταλhγει να χωρίζέι το μόγουλο σε δύο κομμάτια. Η τοποΘέ- τα από μακροχρόνιεs ασθένειεs, αλλά και καλύτερn πρόλnψn
τnσn του υλικού εκεί γι`νεται με τρόπο ώστε να μειώσει το βά- τns επιδερμικήs φθοράs σε κάθε nλικία.
Θοs τns, σε συνδυασμό με μια μικρή επανορθωτικh προσπά- Έτσι, αποκαθίστcιται πλήρωs n κατατομh του προσώπου και
Θεια προS τιS ρινοπαρειακέs αύλακεs. του λαιμού, ενώ για τn διατήρnσn του αποτελέσματοs επιβάλ-
λεται n καθnμερινή καλλυντική φροντίδα. Οι Θεραπείες ιατρεί-
> ΡDΟ νhματα: ΠΟλύ μεγάλn βοhΘεια στnν ου, όπωs ρeeΙίngs, μεσοθεραπεία, ΡRΡ, φω-
προσπάθεια ανάκτnσns τnS νεανικότnταs του * Δερματολόγοs-αφροδισιολόγοs τοανάπλασn, είναι άριστα συνδυαζόμενεs με
και πρόεδροs τns Ελλnνικήs τιS τεχνικέs αποκατάστασns όγκου και χαλά-
προσώπου μάs έδωσε και n χρήσn των ΡDΟ
Ακαδnμίαs ΑντιγήρανσnS
νnμάτων, τα οποία, πολύ απλό, φυσικό και με www.mαrίακαrdαsί.gr, ρωσns, ώστε n ολοκλnρωτικά νεανικh εικό-
μεΥόλn ασφάλεια, αποκαθιστούν τnν πτωτικh www.heΙ|enίc-αntίαgίng- να να συνοδεύει κCιι τον άνδρα σε όλn τn δι-
αcαdemy.9r άρκεια τnS ζωήs του.
τάσn του δέρματοs χωρίs τnν ανάγκn προσθh-
ΤΟ ΝΕΟ LΙFΤ
>ΠρόκειταιγιατοDentαιFαceLίft,μιατεχνικήκατά
τnν οποία ο οδοντίατροs καλείται να «χτίσει» τα δό-
ντια και τα κοπτικό τουs άκρα και έτσι νο επιτύχει το
να φορδύνει έωs έναν βοθμό n γνάθοs και νcι σn-
κωθούν τα χείλn και τα μάγουλα. ΣυΥκεκριμένα, αν
ιιροαεθεί μόλιs 1 mm στα πίσω δόντιcι, αυτό αμέ-
σωsμεταφράζεταισε3mmΥιαταμπροστινάδόντια,
Υεγονόsτοοποίοκάνειαυτομάτωsτουsανθρώπουs
ΧΡΗΣΤΟΣ ^Ω^ΗΣ* ναφαίνονταινεότεροι.Ηπροσθήκnόγκουστοδόντι
Υι'νετοιμετnβοήθειαειδικώνόψεων,ενώκάθεόψn

Dentαι Fαce Lift: δnμιουργείταιξεχωριστόγιακάθευποψhφιο,ανάλο-


Υαμετοσχήματουπροσώπουκαιτουαόματόsτου.

Η σύγχρονΓι ΟΙ ΧΡγΣΕΣ ΑΝΑΛΟΠΕΣ


>Ηαισθnτικήοδοντιατρικήβασίζεταισεακριβείsμα-
Θnματικέs εξισώσειs που ανακαλύφθnκαν ήδn από

οδοντιατριιώ τουs αρχαίουsΈλλnνεs. Οι αναλογίεs αυτέs είναι


γνωστέsωsοι«χρυσέsαναλοΥι'εs».ΓιαπCιρόδειγμα,
ανακεδίαζεκCινείsέναορΘογώνιοπαραλλnλόγραμ-

στιιν υπιιρεσία μοΥύρωαπότοπρόσωποτnsΜόναΛΙ`ζα,οιαναλο-


Υι'εs ύψουs και πλάτουs Θα hταν Cιπόλυτα συιιμετρι-
κέs. Αυτό συμβαίνει ΥιCιτί ο Ντα Βίwσι σχεδίαζε με

τ nς αντιγιίρανσ ιις βόσnτοπυθαγόρειοΘεώρnμα.Ανεφαρμόσει,όμωs,


κCινείs αποκλειστικά και μόνο τιs «χρυσέs αναλογι'-
εs»,ΘαδιcιπιστώσειπωsτοχαμόΥελοείναιένακαθαράεπιστn-
Είναιπλέονγνωαόπωsοόγκοsτουπροσώπουμαsπαίζεικα-
Θοριστικόρόλοστnνεανικήμαsεικόνακαιπωs,ότανξεκινόn μονικό και όχι καλλιτεχνικό αντικείμενο. Θα ταίριαζε, όμωs,
ένα απόλυτα συμμετρικό χαμόγελο σε ένα Cισύμμετρο πρόσω-
απώλειό του, τότε n επιδερμίδο αρχίζει να φαίνεται Υnρασμέ-
πο;Φυσικάκαιόχι,αφούτοοποτέλεσμαδενΘαήτανφυσικό.
νn.'Ετσι,σιΥά-σιΥάοιγιατροίπουασχολούνταιμετnναισθnτικh
Γι'αυτότοπλατύκαιτυποποιnμένοχαμόγελομεταυπερβολικά
ιατρικήστρέφοντcιιόλοκαιπερισσότεροπροSτCιενέσιμαεμφυ-
λευκό κοι μεγάλα δόντια uπόλυτα ουμμετρικά μεταξύ τουs-
τεύματαγιαπροσθάκnόγκου,καιμάλιααμεπολύκαλάαποτε-
δεναποτέλείμιαωραίαεικόνα,ακριβώsεπειδήδενείναισυμ-
λέσματα.Όμωsοιέρευνεsδείwουνπωs,γιαναδιοτnρhσουμε
τn νεανική μαs εικόνα για ακόμα περισσότερο, δεν έχει σnμα- μετρικόμετοπρόσωπο,ταμότια,τnμύτn,τοσαγόνικαιταχεί-
λn-μόλιsστο5%τωνανθρώπωνπαρατnρείταισυμμετρίαστο
σίαμόνοτοποσοστόκολλαγόνουκαιλΙ`πουsστοπρόσωπόμαs,
πρόσωπο.'Αρο,οστόχοsτωναισθnτικώνοδο-
αλλάκαιnεικόνατωνδοπιώνμαs,καθώsοι * DDS, DICΟΙ.
wιάτρωνείναιναδnμιουργhσουντnνΨευδαί-
αλλαΥέsπουεπιβαρύνουντnνοδοντοστοιχίcι Λέκτοραs στο ΝeW γοrΚ
σθnσn τnS απόλυτns συμμετρίαs χωρίs ουτh να
μαsμετοπέρασματουχρόνουσυντελούνκαι υnίνerSίty. Εμφυτευματολογία
και αισθnτική οδοντιατρική. υφίσ[αταιαnνπραγματικότnτο.Αφού,λοιπόν,
αυτέsστονcιφαινόμαστεμεγαλύτεροι.Αρχί-
Επ. καθnγnτήs ChαrΙes υnίνersίty, ολοκλnρωθείαυτhnπρώτnφόσn,μπορείμετό
ζέι, λοιπόν, να διαφοίνεται n τάσn πωs n «σω- επ. διευθυντήs των sDΑ C|ίnίc
να επέμβει ο δερματολόγοs h ο πλαστικόs χει-
στhσειρά»γιατnναwιήρανσnείναιπρώτα σε Ψυχικό, Μύκονο (sΕΑ ΜedίcaΙ
Ηeαιth CΙίnίc -ΜyΚοnοS) ρΟυρΥόs,Υιανατελειοποιhσειτnνεικόνακαιτο
n επίσκεψn στον οδοντίατρο κCιι έπειτα στον
ν\'ww.athensdentίstry.gr αποτέλεσμαναείναιάψοΥΟκαι,κυρίωs,φυσικό.
δερμcιτολόΥΟ h στον πλασ[ικό χειρουρΥό.
ΑΡΓγρΩ ΚγπρΑ[Ογ*

Το Stαtυs μιας
εττιτυχιιμένιις
ΡΙνοττλαοτιιώς
Η ρινοπλααικά είναι μια επέμβασn που παρουσιάζει ξεχωρι- των τριτnμορίων αυτού (en fαce και ρrοfίιe). Η φωτογράφισn
αό ενδιαφέρον, καθώs οφείλει ταυτόχρονα να βελτιώσει το και οι μετρhσειs των γωνιών τnS μύτnS με το μέτωπο, τα χεί-
σχhμα τns μύτns -ενόs τρισδιάστατου σχnματισμού- αλλά και λn και το πnγούνι είνοι απαραίτnτn. Η προσομοίωσn του απο-
να ελευθερώσει τnν αναπνοh. τελέσμcιτοs με nλεκτρονικό υπολογιστh έχει μέγιστn σnμασία
Είναι απαραίmτο νο έχουμε επιτυχι'α και στουs δύο αυτούs cπό- τόσο για τn συμβουλευτική του ασθενούs όσο και για να κατα-
χουs, καθώs n υγεία του ανώτερου αναπνευστικού συστήματοs νοήσει ο χειρουργόs τιs επιθυιιίεs του. Με τn φωτογράφισn και
είναι απολύτωs συνδεδεμέ`m με τn λειτουργία τnS μύτnS, ενώ, τιS αναλύσειs που Θο γι'νουν, Ο χειρουργόs Θέτει το πλάνο τns
βέβαια, δεν είναι ανεκ[ό πλέον να έχουμε καλύτερn εμφόνισn επέμβασnS κCιι τιs τεχνικέs που Θα απαιτnΘΟύν.
cιλλά n μύτn να μnν αναπνέει! Επιτυχnμένn είναι Η σύγχρονn ρινοπλαστιιώ προσφέρει λύσειs ακό-
* Χειρουργόs ΩΡΛ -
n επέμβασn που πλnροί όλουs τουs λειτουργικούs μα και σε περιστατικά-πρόκλnσn, που έωs τώρα
ρινοπλαστικόs, δεν έβρισκαν σnμαντικέs βελτιώσειs. Απιμετωπί-
και αισθnτικούs τnS στόχουs σε υψnλό επίπεδο.
μέλοs τns Ευρωπα.ι.κήs
Ακαδnμίαs Πλαστικήs ζει τιS πολύ λοξέs και παραμορφωμένεs μύτεs, τιs
Α) ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟ ΜΕΡΟΣ Χειρουργικήs ουλέs και τιS ασυμμετρίεs από παλαιότερεs επειι-
Προσώπου
> Το ρινικό διάφραγμα πρέπει να είναι σωστά βάσειs h τραύματα. ΕπίσnS, περιστατικά με εκ γε-
www.fαceαnαtοmy.gr,
ευθειασμένο, χωρίs να απουσιάζουν (να έχουν www.fαcebΟοκ.cοm/ νετhs δυσμορφίεs στn μύτn κοι στα χείλn, περιστα-
αφαιρεθεί) τα περισσότερα τμhματά του. Επομέ- Κyρrαίου.FαceΑnatοmy τικά με διατρhσειs στο ρινικό διάφραγιια, ακόμα
νωs, στα δύσκολα και μετατραυματικά ρινικά δια- και ελλείψειs χόνδρων και δέρματοs στn μύτn.
φράγματα ο χειρουργόs πρέπει να έχει μια πλnΘώρα τεχνικών Το επίπεδο των αποτελεσμάτων είναι υψnλό, τόσο στα απλό
αποκατάστασns και συναρμολόγnσns των σπασμένων τμnμά- όσο κοι στα περίπλοκα περιστατικά. Η τόσn είναι οι αλλcιγέs
των, τα οποία Θα συνθέσει δουλεύονταs εσωτερικά ή εξωσω- να μnν είναι υπερβολικέs, n μύτn να είναι ισχυρh και σtαθερή
ματικά.'Ετσι, n μύτn Θα πάρει το απαιτούμενο ύψοs και n κο- Cπον χρόνο και να μn φαίνεται χειρουργnμένn. Επιτυχnμένn
ρυφή δεν Θα έχει κλίσn προs τα χείλn. είναι n ρινοπλααική όταν n μύτn έχει αρμονικέs αναλογι`εs και
φωτοσκιάσειs σε όλεs τιs γωνι'εs, έτσι ώστε να αναμειγνύετcιι με
Β) ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ τα χαρακτnριστικά του προσώπου και να αφhνει το βλέμμα του
> Απαιτείται ανάλυσn των χαρακτnριστικών του προσώπου και συνομιλnτή να επικεντρωθεί στα μάτια και τα χείλn.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣογκΑΣ*

ΠΡΟΟωττοττοιιιμένιι
ΟρΘοτταιδιιώ ΑΟλnτιατριιώ
διαφοροποιnΘούν σε υψnλhs ποιότnταs οστό και χόνδρο, επι-
ΑρΘρίτιδαείναιnπροοδευτικhφθοράκαικαταστροφήμιαsάρ-
ΘρωσnS λόΥω βλάβns του αρθρικού χόνδρου, Ο οποίοs είναι
διορθώνονταshαναπλnρώνονταsελλείμμcιταπουοφείλονται
σε τραυματισμό ή σε εκφυλιστική αρθρίτιδα, ενώ n ικανότnτά
ελαστικόs συνδετικόs ιστόs σε αρθρώσειs μεταξύ των οστών,
τουsναμεταφέρουνήνακινnτοποιούναυξnτικούsπαράγοπεs
σε μεσοσπονδύλιουs δίσκουs, μύτn, αυτιά, πλευρέs, Θώρακα
στnνπεριοχήτnSβλάβnSεπιτcιχύνειτnδιαδικασίαεπούλωσns
καιβροψχικόσωλnνάρια.Μιαβλάβnαονχόνδροπροκαλείται
και βελτιώνει τnν ποιότnτα του ιστού που προκύιπει. Η τεχνι-
λόγωεκφύλισnsμετnνπόροδοτουχρόνουιδίωsσευπέρβαρα
κή συνι'σταται σε ένcιν συνδυασμό μιαs ελάχιστα επεμβατικήs
άτομο(εκφυλισ[ική),λόγωτραυματισμούαετοτραυματικh)h
λόγω φλεγμονώδουs διεργασίαs (π.χ. , ρευματοειδήs αρθρίτι- μεθόδου, που καλύπτεται από τιs ιδιωτικέs ασφαλιστικέs εται-
δα). Ο αρθρικόs χόνδροs στερείται αγΥείων, Οπότε έχει περιο- ρείεs κοι κατά ένα μεΥόλο ποσοστό από τον ΕΟΠγγ, και τns
ενδαρθρικήs έΥχυσnS στο ιοτρείο.`Ετσι, κόνουμε πρώτα έναν
ρισμένο δυναμικό επιδιόρθωσnS και ανόπλασns.
αρθροσκοπικόκαθαρισμότουΥόνατοs,καισυγκεκριμένατου
Η CιρΘρίτιδα γόνατοs, που είναι πιο συχνή στιs γυναίκεs, είναι
χόνδρου, των μnνι'σκων h τυχόν οστεόφυτων κCιι ελεύθερων
ένα σοβαρό πρόβλnμα, γιατί: α) Cιπασχολεί έναν στουs πέντε
οστεοχόνδρινων σωμάτων. Αποκλείονται γόνατα με φλεγμο-
ενhλικεs, β) τα δύο τρίτα των πασχόπων είναι κότω των 65
νή,πουέχουνυποβλnΘείσεπαλαιότεροαρθροσκοπικόκαθα-
ετών,γ)είναιnπιοσυχ`ώαιτίαοπουσίαsαπότnνεργασίο,δ)
συνεπάΥεται μεγάλο οικονομικό κόστοs σε ένα σύστnμα υγεί- ρισμό, με σοβαρό τραύμα, με αρθρίτιδα βαριό (στάδιο 4 κατά
ΚeΙΙgren-Lαwrence),ενώμόνοοαπλόsορΘροσκοπικόsκαθαρι-
αs (φάρμακα, φυσικοθερcιπείεs, χειρουργεία).
σμόsέχειαποδειχθείότιδενβελτιώνειουσιασtικότnνκCιτάστα-
ΤακύριασυμπτώματαείναιάλΥΟsΥόνατοs,δυσκαμψία,οίδnμα,
σn του γόνατοs.
κριγμόs,αστόθεια,δυσχέρειαβάδισnSκαιπεριορισμόsτnSκι-
Παράλλnλα, λαμ-
νnτικότnταs.Ηαντιμετώπισnεξαρτάταιαπότοαόδιοτnsοστε-
βάνουμε με λιπο-
οαρθρίτιδαs και από τιS συνοδέs βλάβεs Φήξn μnνίσκων και
αναρρόφnσn από
συνδέσμων, κακόs ανατομικόs άξοναs κ.λπ.). Σε πολύ προ- πλαστικό χειρουρ-
χωρnμέναστάδιαγ'ι'νεταιοντικατόστασnτnSάρθρωσnSμεμε-
Υό λιπώδn ιστό από
ταλλικό γόνατο (ολική αρθροπλαστικh). Σε αρχό-
* Διευθυντήs τnν κοιλιά και μια
μενα στάδια συστhνουμε απώλεια βάρουs, μυ.ι.κh ΟρΘοπαιδικήs και εξειδικευμένn εται-
ενδυνάμωσn, δραστnριότnτεs όπωs κολύμβnσn, Κλινικήs ΑΘλnτικών
Κακώσεων
ρεία β ιοτεχνολογι'-
πελματογρ άφnμcι κοι κατασκευ h εξατομικευμένων
Μedίterrαneο ΗοSρίtαι, αs απομονώνει από
ορΘωτικών πελμάτων, συμπλnρώματα κολλαΥό- αυτόνβλασ[οκύττα-
διευθυντήs Κέντρου
νου , χονδρο.ι.τίνnS-Υλυκοζαιιίνns, φυσικοθεραπεί- Ελάχιστα Επεμβατικήs
ρα εμπλουτισμένα
εsκαιαποφυγήδραστnριοτήτωνόπωsσκαλοπότια. ΟρΘοπαιδικήs
και ΑΘλnτιατρικήs με ΡRΡ σε μορφh
Χειρουργικήs Μ|ΟSΜΕD ένεσns περίπου 3
>Ένcι σnμαντικό κενό στnν αντιμετώπισn Cιφορα τιs www.tSουκαs-οrthο.gr εβδομάδεsμετότnν
μεσαίαsβcιρύτnταsαρθρίτιδεsπουδενυποχωρούν αρθροσκόπnσn.
μεσυντnρnτικάμέσcι,αλλόδενείναιακόμnγιαολι- Μπορούμε να
κήαρθροπλαστική.Αρκετάελκυστικhφαίνεταιnχρnσιιιοποί-
έχουμε βλαστικά
nσn αυτόλογων μεσεΥχυματικών κυττάρων (stemceΙΙs) σε εν-
κύτταρα από τον λιπώδn ιστό (SνF) ή βλαστικά καλλιεργnμέ-
δαρθρικh έγχυσn (ένεσn), με σκοπό τnν ελάττωσn του πόνου
να παρόγωγα από λιπώδn ιστό. Η ανώδυνn αυύ ένεσn Υίνε-
καιβελτίωσnτnSλειτουργίαsτουΥόνατοs.Ταβλοστικάκύττα-
ται στο ιατρείο και δίνουμε συΥκεκριμένεs οδnγι'εs, καθώs και
ροαυτοανανεώνονται,πορόγονταsακριβhαντίτυπατουεαυτού
ειδικό ασκnσιολόγιο. Τα αποτελέσματα κρίνονται με βάσn τον
τουs Υια μεγάλο χρονικό διόστnμα, και μπορούν να διαφορο-
ποιούνται σε ώριμο κύτταρα υπό κCιτάλλnλεs συνθhκεs. Προ- βαθμό ικανοποίnσnS του ασθενh, τιs κλίμακεs αξιολόγnσnS
LyshοΙm, ΚΟΟS και νΑS για τον πόνο και με ακτινογραφίεs
έρχονται οπό: το έμβρυο, τον ομφόλιο λώρο και τον ενhλικα.
στουs 3, 12 και 24 μhνεs μετά τnν επέμβασn.
Το βλαστοκύτταρα ενnλίκων διακρίνονται κυρίωs σε αιμοποι-
Σίγουρααποιτείταιμεγαλύτεροχρονικόδιόστnμοπαρακολού-
nτικό (ΜsCs) και μεσεγχυματικά (ΜSCs). Τα τέλευταία προ-
ΘnσnSμετεγχειρnτικάκαιμελέτεsπλήρωsτεκμnριωμένεs,αλλό
έρχονταιαπότονμυελότωνοστών,τοπεριόστεο,τολίποsκαι
το δέρμα. Είναι πολυδύναμα κύτταρα, ικανά να διαφοροποι- φαίνεταιότιnμέθοδοsενδαρθρικhSέΥχυσnsμεσεγχυματικών
nΘΟύν σε χόνδρο, μυs, οστό, τένοντεs, συνδέσμουs και λΙ`ποs. βλαστοκυττάρωνέπειτααπόαρθροσκοπικόκαθορισμότnsάρ-
ΘρωσnsείναιυποσχόμενnγιατnνCιρΘρίτιδαΥόνατοs.
ΣτnνορΘοπαιδικήέχουνιδιαίτερnσnμασία,γιατίμπορούννα
ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ*

Σεζ & ιφίσΓι


«Η ανδρική ταυτότnτα συνδέεται με τnν έννοια του κατέχω,
κατακτώ, εισχωρώ, κυριαρχώ και επιβάλλομαι στnν ανάΥκn
με τn βία». Ε. ΒΑDΙΝΤΕR. Μέσα στα τελευταία 100 χρόνια
οι κοινωνικέs δομέs όλλαξαν, n οικοΥένεια διαφοροποιhΘn-
κε, οι γυναίκεs κατέκτnσαν δικαιώματα. Οι σχέσειs άλλαξαν,
αφhνοπαsσυχνάτονάνδρα,σύζυγο-εραcπή-πατέρα,σεένα
πΡαγματικό αβέβαιο βhμα: αυτό του επαναπροσδιορισμού τns
ταυτότnτάs του. Αυτόs ο ίδιοs άνδραs κλήθnκε στnν αρχή τns
δεκαετίαs να αwιμετωπίσει και μια καινούργια πρόκλnσn: τnν
οικονομικh κρίσn.
Μιακρίσnπουτουαφαίρεοεβίαιcιτοπιοσnμαντικόχαρακτnρι-
στικό του χαρακτήρα του: το «έχω». Κλήθnκε, λοιπόν, να παίζει
τουs ίδιουs ρόλουs -του πατέρα, του σύζυΥου και του εραστή-
δίχωs όπλcι. Το «να έχει κανείs h να ιιnν έχει» αντικατέστnσε το
«να ζει κανείs ή να ιιn ζει». Αυτόs ο ατελείωτοs, καθnμερινόs
αγώναs για το «έχω» οδnγεί αnν απόγνωσn και n απόγνωσn
στn βία.Όλο και περισσότερεs μελέτεs μιλούν για βίο. Με αυ-
τόν τον τρόπο ξεχάσαμε -μετcιξύ άλλων- και ένα κομμάτι τns
σεξουαλικότnτάs μαs: το μαζί.
Το σεξ είναι μια λειτουργι'ο βίοιn αλλά και συμμετοχική, nΥεμο-
νική και παθnτικh μαζ'. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, κά-
ποια από αυτά τα κομμάτια χάθnκαν. Δεν είναι τυχαία n δρα-
ματική αύξnσn τnS πορνείαs και στn χώρα μαs, όπωs επίοns
και n σnμcιντική ελάττωσn των ερωτικών επαφών και n αύξn-
σn τns σεξουαλικήs δυσλειτουργι'αs. Η επιτομh του «μοιράζο-
και τns στυτικήs δυσλειτουρΥι'αs. Οργανικh. Μια σχέσn που δυ-
μαι», το σεξ δnλαδh, χάνει τα χαρακτnριστικά τns. Ο πρόωροs
εκσπερματιστhS -35Ο/ο των ανδρών- και ο αΥχωμένοs «ανι'κα- στυχώs πnγαίνει πολύ πιο μακριά από το πέοs και ακουμπά τnν
νοs»εραστhs-πάνωαπό50%-αποτελούνμιακαθnμερινότnτα. καρδιά, τα αγγεία και τιS Ορμόνεs. Η απίλnψn του άνδρα ωs
Τιμπορεί,όμωs,ναπροσφέρειnανδρολογι'ασεαυτότοαρσενι- συνόλου αποτελεί μια από τιS σnμαπικότερεs κατακτhσειs τns
κό;Μπορείnιατρικήνααποτέλέσειτονκρίκοπουλείπειστοσεξ; σύγχρονns ανδρολογίαs. Με αυτh τnν προοπτικh, Θεραπείεs
Η απάντnσn είναι «ναι», με τρειs τουλόχιστον διαφορετικούs όπωs n Ορμονική υποκατάστασn μπορεί να αποτελέσουν μια
τρόπουs: αξιόπιστn λύσn.

>1.Προστασία-ιιρόλnΨn.ΗπρόλnΨnτnSσεξουαλικhSδυ- > 3. Χρόνοs - δυνατότnτα. Ο άνθρωποs αποτελεί ένα φύσει


σλειτουργι'αs και n προστcισία του στυτικού μnχανισμού απο- αισιόδοξο πλόσμα. Θcι περάσουμε τnν κρίσn.`Ισωs βγούμε κα-
λύτεροι. Αλλά μέχρι τότε τι; Η σεξοι]αλικότnτα
τελούν πραγματικότnτα. Η ανδρολογι'α έχει τα
# Χειρουργόs είνcιι κομμότι τns προσωπικότnτάs μαs. ΤΟ σεξ
μέσα για να προλόβει τn δnμιουρΥι'α μόνιμων
ουρολογοανδρολόγοs, δεν είναι μια απλh βιολογική λειτουργία. Είναι
βλαβών.Ηστυτικήδυσλειτουργι'αδενείναιμόνο
διδάκτοραs ΤΟυ ευδαιμονι'α, είναι ικανοποίnσn, είναι εκπλήρω-
Ψυχικάs αιτιολογι'αs. Ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν Πανεπιστnμίου ΑΘnνών,
τn δική μαs, με 1 εκατομμύριο ανθρώπουs με διευθυντήs του Ανδρολογικού
σn και δεν μπορούμε να το σ[ερούμε ούτε από
σακχαρώδn διαβήτn και ποσοστά πCιχυσαρκί- Ινστιτούτου ΑΘnνών και τον εαυτό μαs Ούτε από τιs συντρόφουs μαs.
του Ανδρολογικού Πειραιά, ΕίτεΨυχογενhSείτεοργονικh,nσεξουαλικhδυ-
αs που αυξάνονται δραματικό. διευθυντήs τns Ουρολογικήs
Κλινικήs του νοσοκομείου
σλειτουργι'α δεν μπορεί να αποτελεί ακόμα ένα
> 2. Αποκατάστασn. γπάρχει πλέον μια σcι- Νέο Αθήναιον εμπόδιο στn ζωh μαs. Και σε αυτό τουλάχιαον
www.αndrοΙοgίκορeίrαία.gr το κομμάτι n ιατρική μπορεί να δώσει λύσn.
φήsβιολογικhσύνδεσnμεταξύτουόγχουsυτρεs
ΚγριΑΚΟΣ ΒΑΛΛΒΑΚΙΔΗΣ*

Λεμφαδενικός καθαρισμός
τραχώλου και νεοΊτλάσματα
Ουρεοειδούς αδένα
Η θυρεοειδεκτομή είναι μια επέμβασn που πραγματοποιεί- ρουρΥείου, που προκύπτει από τιs μετεγχειρnτικέs συμφύσειs,
ται όλο και περισσότερο συχνά στnν καθnμερι`ώ κλιuκh πρά- αλλά και λόγω τns Ψυχολογικhs επιβάρυνσns του ασθενούs.
ξn. Σε Υενικέs γραμμέs είναι μια ασφαλhs χειρουρΥικh επέμ-
βcισn,: ειδικό όταν διενεργείται από εξειδικευμένο και έμπειρο ΕΙΔΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟγ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
χειρουργό. Η συχνότερn ένδειξn είναι τα κακοήθn νεοπλάσμο- ΠΟλύ αδρό διακρίνουμε:
τα του Θυρεοειδούs αδένα. 1) Κεντρικό τραχnλικό λεμφαδευκό καθαρισμό, που
Πολύ συχνά, όμωs, n ολικh Θυρεοειδεκτομή δεν επαρκεί Υια περιλαμβάνε] τουs λεμφαδένεs κοντά στον Θυρεοειδή.
να καλύψει τn χειρουργικά Θεραπεία του ασθενούs. Ακούμε > Τομή: Δεν χρειάζεται μεΥαλύτερn τομά, αρκεί n τομή τnS Θυ-
συχνά για τnν ανάΥιm οφαίρεσns λεμφαδένων μαζ1' με τον Θυ- ρεοειδεΗομhs.
ρεοειδή αδένα h ότι, παρό τnν αφαίρεσn του Θυρεοειδούs, ο > Επιπλοκέs: Σπάνιεs, ίδιεs με τns Θυρεοειδεκτομhs Φράχνια-
ασθενήs πρέπει να ξαναχειρουργnΘεί, διότι υπάρχουν λεμφα- σμα φωνhS, μόνιμn υπασβεστιαιμία).
δενικέs μετασ[άσειs που επιβάλλουν τnν επανεπέμβασn και τον > Νοσnλεία:Ίδια με τn Θυρεοειδειπομή (24 ωρών -μία διανυ-
λεμφαδενικό καθαρισμό. κτέρευσn στnν κλινικh).
2) Πλάγιο λεμφαδενικό καθαρισμό, που περιλαμβάνει
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣγΜΒΑΙΝΕΙ; τουsλεμφαδένεs
Τα κακοήθn νεοπλάσματα του Θυρεοειδούs αδένα, επf τα εκτόs των
ειδικά τα Θnλώδn και τα μυελοειδή, συχνά έχουν δώ- μεγάλων αγΥεί-
σει λεμφαδενικέs μεταστάσειs ήδn κατό τn σ[ιγμh τnS ων του τραχhλου
διόΥνωσnS. Επομένωs, n αφαίρεσn μόνο του Θυρεο- και διακρίνεται
ειδούs δεν Θα επιφέρει τnν απόλυτn Θεραπεία στουs σε αριστερό και
ασθενείs αυτούs και Θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο να δεξιό.
υποβλnΘούν σε λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου. > Τομή: Μεγαλύτε-
Ειδικά στιs περιπ[ώσειs του μυελοειδούs ρn τομh, επεκτείνε-
καρκινώματοs, n Ολική Θυρεοειδεκτομή * Χειρουργόs ται στα πλάγια του
πρέπει σχεδόν πάπα να συνοδεύετοι από ενδοκρινών αδένων, τρCιχhλου.
feΙΙοW οf the Ευrορeαn
τουλόχιστον κεντρικό τραχnλικό λεμφαδε- > Επιπλοκέs: Σπά-
Βοαrd οf ΕndοChne
νικό καθαρισμό. Sυrgery, διευθυντήs νιεs, αφορούν κυ-
ΤμήματοsΧειρουργικήs
Στα Θnλώδn καρκινώματα του Θυρεοει- ρίωs κινnτικά νεύ-
Ενδοκρινών Αδένων
δούs τεράστια είναι n σnμασία τns προ- Κεντρικήs Κλινικήs ρα που διέρχονται
εγχειρnτικhS χαρτογράφnσns λεμφαδέ- Α!fjrΝώΝ από τnν περιοχή.
νων, του υπερnχοΥραφhματοs δnλαδή από wWw.drνamνακίdίs.gr > Νοσnλεία: 2-5
έμπειρο ακτινολόγο, που Θα επικεντρωθεί nμέρεs, ανάλογα
στnναναζίτnσnπαθολογικώνλεμφαδένωνστοντρά- με τnν πλευρά και
χnλο. Στιs περιπτώσειs όπου υπάρχει υπόνοια επινέ- τnν έΗασn του κα-
μnσns τns νόσου αουs λεμφαδένεs τnS περιοχhs, Θα Θαρισμού.
πρέπει n αρχική επέμβασn Θυρεοειδεκτομhs να συ- Σε κάθε περίπτω-
νοδεύεται από λεμφαδενικό καθαρισμό στα προσβε- σn, ο Θερόπων εν-
βλnμένα τραχnλικά διαμερίσματα. Με αυτόν τοντρόπο θα μει- δοκρινολόγοs πρέπει, έπειτα από ενδελεχή κλΜκό, αιματολο-
ωθεί n πιΘανότnτα δεύτερns χειρουργικήs επέμβασnS, που δεν γικό και απεικονιστικό έλεγχο, να κατευθύνει τον ασθενh και
είναι επιθυμnτή, και λόΥω τns μεγαλύτερnS δυσκολι'αs του χει- να του υποδεικνύει τnν κατάλλnλn Θεραπεία.
ΑΠΟΣΤΟ^ΟΣ ΣΑ^ΙΒΕΡΟΣ*

Ανεύρυομα κοιλιαιώς αορώς


λιcικήs αορτήs». Τρίπλεξ κοιλιακhS αορτήs κάνουμε σε περί-
Οι αρτnρίεs είναι τα αγγεία που μεταφέρουν το αιμα απο τnν
καρδιάπροsόλοτοσώμcι.Στnνουσία,είναιελαστικοίσωλή-
ιπωσn Κλnρονομικότnταs (είναι Κλnρονομικh πάθnσn) ή υπο-
νεs που έχουν τnν ικανότnτα να διοστέλλονται και νο συσπώ- ΨίcιS ανευρύσματοs από τnν Κλινικh εξέτασn (π.χ., σφύζουσα
νται,ώστεανάλογαναρυθμίζουντnνπαροχήαίματοs.Αυτοί, ιιάζακοιλΙ'αs).ΟιβασικέsαιτίεsανευρύσματοsείναιnΚλnρο-
νομικότnτα και το κάπνισμα.
λοιπόν, οι «σωλήνεs» μπορεί νcι «ξεχειλώσουν» σε κάποιο σn-
μείοκαιναδnμιουρΥnΘείμιαδιόΥκωσnτοπικά,κάτιπουονο- 'Εχω ανεύρυσμα. Τι ιιρέπει να προσέχω;
μόζεται «ανεύρυσμα». Στο σnμείο εκείνο το τοίχωμο λεπταί-
>Ηαπιμειώπισnείναιανάλογnμετομέγεθοsτουανευρύσμα-
νει,γι'νεταιεύθραυαοκαιμπορείνασπάσει.Ανσυμβείαυτό,
τοs. Αν έχετε μικρό ανεύρυσμα, τότε αυτό Θέλει τακτικh παρα-
το αποτέλεσμα είναι κατακλυσμιαία CιιιιορραΥι'α και ο όνθρω-
κολούθnσnκαιπροσοχήσταεξhS:ρύθμισnτnSαρτnριακήsπίε-
ποs κινδυνεύει από το cιιιιορραγικό σοκ. Τα ανευρύσματα συ-
σns,δενσnκώνουμεβάρn,αντιμετωπίζουμεόμεσατονέ`πονο
νhΘωsδενγι'νονταιαντιλnπτάαπότονασθενήκαιμόνοσεμιcι
παθολογικό βήχα με αντιβnχικά και τn μεΥάλn δυσκοιλιότnτα
τυχαία εξέτασn, όπωs είναι n αξονική ή οι υπέρnχοι, μπορεί
αρχικό με δίαιτα και, αν δεν πετύ-
νcι βρεθούν. γπόρχουν πολλέs
χει, με nπαπικά φόρμακα. Φυσι-
εντοπίσειs όπου μπορεί να δnμι-
κά, σtαματάμε το κάπνισμο.
ουρΥnΘεί ανεύρυσμα, αλλά n πιο
συχνα είναι στnν κοιλιακή αορτή.
Η ενδαγγειακά μέθοδοs με το
Ανάλογcι με το πού βρfσκεται ένcι
στεπ κάνει για όλουs;
ανεύρυσμο Θα έχει και άλλn αντι-
>`Οχι. Υπάρχει ένα μικρό ποσο-
μετώπισn, όμωs n πιο συνnΘισμέ-
στό ασθενών ποιι, λόγω ανατομι-
νn πλέον Θεραπευτική προσέΥγισn
κών παρcιγόντων, δεν συνιστάται
είναι n ενδαγΥειακά, που πραγ-
να προχωρήσουν ενδαγγειακά.
ματοποιείται με τnν τοποΘέτnσn
ΑυτόΘαφανείαπότnνειδικήαξο-
επενδεδυμένων στεντ μέσα από
νική που γι'νεται πριν αποφασιστεί
μικρέs οπέs στιs βουβωνικέs πε-
n τέλικh μέθοδοs διόρθωσnS. Επί-
ριοχέsκαιμετοπικhαναισθnσία.
σns, άλλεs αντενδείξειs είναι n αλ-
Έτσι, το ανεύρυσμα αντιμετωπί-
λερΥι'αστασκιαΥραφικόήnνεφρι-
ζεται πλέον εύκολα και γρhΥορα,
ιώ ανεπάρκεια.
χωρίs πολύωρn νάρκωσn και χω-
ρίsανάγκnιδιαίτερnSνοσnλείοs.
Τι ιιρέπει να προσέχω μετά το
Συν]aΘειs εντοπίσειs ανευρυσμά-
στεντ;
των είναι n κοιλιακh αορτh, n Θω-
> Δεν πρέπει να σnκώνουμε με-
ρακική αορτή, n μnριαία αρτnρία,
γάλα βάρn ή νcι κCιπνι'ζουμε, πρέ-
n ιγνυακή Cιρτnρία κοι n καρωτί-
πειναλαμβάνουμετnναντιπnκτι-
δα,όμωsμπορούνναβρεθούνσε
κή ογωγή σωστά και, φυσικά, να
οποιοδήποτε σnμείο του σώμα-
ελέγχουιιε τακτικά το μόσχευμα,
τοS.'Ετσι, κάποιοs που είναι άνω
* Αγγειοχειρουργόs, σύμφωναμετιsοδnγ1'εsτουαγγειοχειρουργού.
των 45 ετών καλό είναι να βεβαιωθεί ότι του-
λάχιστον δεν έχει ανεύρυσμα πn Θωρακικh h διδάκτωρτου πανεπιστnμι'ου
_ _` _ ___Lί ~_ιι`_;ί ΑΘnνών, μέλοs τns ΕυrΟΡeαn Προκαλούνκακόαυτάταμοσχεόματαστον
Τnν κοιλ1ακή αορτή. nνι ιΥω.ι ι--ι`νι-ι ..--.-.- Γ --- ι,Γν.`_ινψ ,
rτ_ Δ, `^~ .,.., jί n^^τΑ /τnτ,π`nnΊ`τnn ιΊnίnn τnς` SοCίetyοfναscυιarSυrgery
_ _ _ . _ -. fL_ .,--- υ οργανισμό;
Τn Θωρακικώ αορτή (τnν ανιούσα μοίρα τns) -ν`.`-ίL;.-fΤe-;e-S-.έ;
>'Οχι. Τα υλικά τουs είναι βιοσυμβατά και υπάρ-
μπορείνατnδεισυνήθωsοκαρδιολόΥοsκόνο-
χουν εδώ και πολλέs δεκοετίεs. Οι ασθενείs που «φέρουν» τέ-
ίτοs-τρίπλεξ καρδιάs. Τnν κοιλιακή Cιορτή μπορεί νcι τn δουν
τοια υλικά είναι εκατομμύρια και είναι πολύ μεγάλn n εμπειρία
πολλέs εξετάσειs, συνήθωs κάνονταs υπέρnχο κοιλίαs, αλλά
υπάρχει κCιι εξειδικευμέ`m εξέτασn, που λέγεΊαι «τρίπλεξ κοι-
των γιατρών πλέον. Οπότε, είναι πολύ ασφαλή.
ΟΔΗΓΟΣ
Α1Σ1ΟΔΟΙ1ΑΣ
{ Rακκαn Βαr ReStαυrαnt }

Reserναtίοns: 21 Ο8Ο8 7941


Λεωφ. Κnφισι'αs 238-240, Κnφισιά
Εmαίι:ίnfο@rακκαnreStαυrαnt.Cοm
Web:www.rακκαnrestaυrαnt.gr/
FαcebοοΚ: fαcebοοΚ.Cοm/
RaΚΚαnΒαrLουngeRestαυrαnt/
ΙnStαgrαm: rακκαnreStaυrαnt

ε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον με βασική Θεματικh τον ια- ρώπn και τnν Άπω Ανατολh, δnμιουργώνταs ιιια ανατρεπτική

Σ πωνικό μινιμαλισμό, όπωs αυτόs εκφράζεται μέσα από


τnν εντυπωσιακή κατασκευή με τουs 9.900 κύβουs που
στολι'ζουν τnν οροφή του χώρου και απλώνονται σχεδόν σε
«eυrοrίentαι» προσέγΥισn τns υψnλήs γευcπικήs τέχms με κCιι-
νούργια sίgnαtυre πιάτα.
Σούπεs, Θnσαυροί τns Θάλασσαs, ρremίυm κοπέs κρέατοs
όλn τnν επιφάνεια, δnμιουργώνταs ένα είδοs ανάποδου κρε- και, φυσικά, τα διάσnμα Rακκαn rοΙΙs παντρεύον[αι δnμιουρ-
μαστού κήπου που καταλhγει πόνω από το μπαρ, το Rακκαn γικά με εξωτικά υλικά τns Άπω Ανατολήs, ώστε να δnμιουρ-
Βαr Restαυrαnt εποναπροσδιορίζει τnν οπόλαυσn για όλεs γήσουν ένα μενού που Θα κερδίσει από τnν πρώτn στιγμή τούs
τιs αισθήσειs. Άλλωστε, οι λάτρειs τnS ιαπωνικήs fυsίοn κου- γνώστεs και Θα μυήσει τουs «πρωτάρnδεs» στnν υψnλή γοστρο-
Φ'ναs στnν Αθήνα Υνωρίζουν καλά το πιο κοσμοπολι'τικο στέ- νομικh απόλαυσn με ρίζεs ιαπωνικέs. Τα μοναδικά πιάτα συνο-
κι των βορείων προαστίων, που έχει συώτnΘεί όσο λΙ'γα εστι- δεύονται από εκλεπτυσμένεs επιλογέs από βραβευμένα ποτά
οτόρια τόσο για τnν άρτια αισθnτικh του άποψn όσο και για το σε ποτήρι, sίgnαtυre cοcκtαίιs και ρremίυm sρίrίts με επικε-
υψnλό επίπεδο τnS κουα'ναs, διό χειρόs του πολυβραβευμέ- φαλhs τον bαr mαnαger Απόστολο Τσατσίρα. Το Rακκαn Βαr
νου Ναrυse Fυmίακί. Ο καταξιωμένοs Ιάπωναs chef, σε συνερ- Restαυrαnt είναι n ιδανική επιλοή για bυsίness Ιυnches και
Υασία με τον sυshί chef Νίκο ΧΟλέβα, βρίσκουν πάντα τον τρό- dίnners, αλλά και εταιρικέs παρουσιάσειs, επαΥγελματικέs συ-
πο να εκπλhσσουν ευχάριστα τόσο το πιστό κοινό τουs όσο και νανtήσειs κcιι προ.ι.Οπικά λανσαρίσματα, κοΘώs το άψογο σέρ-
τουs νέουs τουs φίλουs και, έτσι, αποφάσισcιν να εμπλουτίσουν βιs, ο επαΥΥελματισμόs του προσωπικού και n μονcιδικότnτα
τn fυsίοn κουζι'να τουs με τεχνικέs και συνταγέs Cιπό τnν Ευ- του χώρου συμβάλλουν στnν απόλυτn επιτυχία του κάθε eνent.

ιο οκΊ ΩΒ['ιογ 2oι5 FΟRΒΕs Ι 111


RΕSΤΑυRΑΝΤS

ΚΟΡΥΦΗΣ
{ ΊΊιe Dα11ίαnce Ηουse }
ε ένα εμβλnματικό νεοκλασικό στnν καρδιό τnS Κnφι-

ΣΣγΝΑΝΤΗΣΗ
σιάs, που χτίστnκε τn δεκαετία του 1890 Υια να φιλοξε-
νήσει μία Cιπό τιs εξέχουσεs οικοΥένειεs τnS εποχήs, βρί-
σκεται ένα αιι dαy bαr restαυrαnt, που από τnν πρώτn nμέρα
λειτουργι'αs του έχει αποτελέσει tαικ οf the tοwn, τόσο σtΟυs κύ-
Κλουs των fοοdίes όσο και στουs κύκλουs τns «καλhs» ΑΘhναs.
Η αριαοκρατικh αύρα του Ψnλοτάβανου ορχοwικού παντρεύ-
εται με τnν προσεΥμέ`m hοmey διcικόσμnσn, ενώ τα χρώματα
μπερδεύονται με τον ίδιο τρόπο που το παλιό συνδιαλέΥεται με
το νέο. Το Τhe Dαιιίαnce Ηουse σφύζει από ζωή όλεs τιs ώρεs
τnS nμέραs, καθώs κάθε ώρα έχει τn δική τns μαΥεία στο πα-
νέμορφο αυτό κτίριο και στουs υπέροχουs κήπουs του. Η nμέ-
ρα εδώ ξεκινά με brυnch, το οποίο περιλαμβάνει απολαυσ[ικά
σάντουιτs, αυγά σε διάφορεs εκδοχέs, σπιτικά κέικ κCιι ποιοτι-
κό καφέ και τσάι, ενώ συνεχίζεται με εμπνευσμένεs μεσογει-
ακέs συνταγέs, ελαφρώs πειραγμένεs με ανατολικέs και δυτι-
κέs πινελιέs, που συναρπάζουν κάθε λότρn του καλού φαγnτού.
Πιάτα όπωs το Καρπάτσιο Μόσχου με παρμεζάνα, λάδι λευκhS
τρούφαs και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών, ο Τόνοs Τατάκι με κρού-
στα μπαχαρικών, λάιιι, φουντούκι και wακαme, αλλά και n τCι-
λιότα μόσχου είναι από μόνα τουs ικανά να κλείσουν ακόμα και
τnν πιο δύσκολn επαγγελματικά συμφωνι'ο. Το Τhe Dαιιίαnce
Ηουse αποτελεί μιο από τιS καλύτερεs επιλογέs ΥιCι εταιρικά
eνentS, bυsίnesS Ιυnches και dίnners, καθώs συνδυάζει αριστο-
τεχνικό τnν κομψότnτα με τον άκρατο επαγγελματισμό, ενώ οι
προτάσειs του bαr και τnS κουα'ναs χαλαρώνουν τn διάθεσn και
τέρπουν τον ουρανι'σκο.

Κυριαzή 19, Κnφισιά,


τnλ. 210 623Ο775,
wWw.thedαιιίαnCehουse.Cοm

112 Ι FORΒΕs ΙΟοΚΤΩΒριΟγ2()ι5


ΟΠΩΣ ΛΕινιΕ
ΒRΑssΕRΙΕ
( ραstίs )

ντόs του βραβευμένου εμπορικού κέντρου GοΙden Ηαιι, γοτάραο, λεμόνι και τζι'ντζερ, το ριζότο με όγρια μανιτάριο κCιι

Ε όμορφα τοποΘετnμένο στον hσυχο τρίτο όροφο, το


Ραstίs είναι μια αυθεντικh brαsserίe, που σε προδιαθέ-
τει για άνετεs στιγμέs ΥCιστρονομικήs απόλαυσnS και χαλαρh
λάδι τρούφαs και n μοσχαρίσιcι πικάνια με πέστο μα.ι.ντανού πCι-
ντρεύουν τα πιο αγνά υλικά σε ένα αέναο παιχνι'δι των γεύσεων
κCιι των αρωμάτων από τnν Ελλάδα και όλn τn Μεσόγειο. Οι
συΦτnσn. Ανοιχτό από το πρωί για πλούσιο πρωινό και ελα- ήινοι τόνοι, τα άνετα βαθιό καθίσματα, n έλλειψn διακοσμnτι-
κήs «πολυλογίαs» και οι μικρέs πινελιέs πολυτέλειcιs συνθέτουν
φρύ φαΥnτό μέχρι αργά το βράδυ Υια ένα σαφώs Cιτμοσφαιρικό
δείπνο, το Ραstίs είναι ιδανικό για κάθε επαΥγελματικh συνά- το τέλειο σκnνικό Υια κόθε έξοδο, επαγγελμcιτική, οικογενεια-
ντnσn, μικρή ή μεγάλn, επίσnμn h ανεπίσnμn, καθώs το περι- κh και φιλική, για κόθε ώρα τns nμέραs, ενώ τα fίχed menυs δί-
νουν τn δυνατότnτα να σχnματίσει κανείs πλήρn άποψn για το
βάλλον είναι ζεαό και οικείο, το φαγnτό προσεΥμένο και εξαι-
ρετικά ενδιαφέρον κCιι n ατμόσφαιρα πρόσφορn Υιο συώτήσειs μενού του ταλαντούχου σεφ.
κCιι bυsίnesS αναλύσειs. Ο σεφ Κώσταs Παπαμανωλόπου- Φυσικά, ειδικh μνεία πρέπει να Υι'νει στn λίστα των επιδορπί-
λοS έχει δnμιουρΥήσει ένα μενού που Θα ικανοποιhσει ακόμα ων, που μπορεί να μnν είναι μεγάλn, αλλά διακατέχεται ξεκά-
και τον πιο απαιτnτικό πελάτn, καθώs ισορροπεί αριστοτεχνικά Θαρα από παριφάνικn νοοτροπία Cπnν πιο Υλυκιά εκδοχή τnS.
ανάμεσα στn hίgh-stαndαrd αύρα τns Υαλλικhs κουα'ναs και τnν Αν πάλι κάποιοs επιθυμεί, ιιπορεί να απολαύσει το ποτό του στο
αγάπn για τιs μεσοΥειακέs γεύσειs. Πιάτα όπωs το κριΘαρότο μπαρ, συνοδεύοντάs το με κάποια από τα ελαφριά πιάτα του κα-
ταλόΥου, που δεν υστερούν σε τίποτα των «κυρίωs» επιλογών.
με βασιλικό καβούρι, μυΦΘρα κCιι πομάτα, το λινΥκουίνι με Cιυ-

ι() οι('τιΩΒρι()γ 2oι5 FΟRΒΕS | Ι13


RΕSΤΑυ RΑΝΤS

ΓΕγΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΙγιΑΓΕΙΑ
{ Gαsραr Fοοd & Μοοd }

Ο «μάγοs»τnSγεύσnSκαιτnSδιασκέδασnS,τομικρότεροαδελφάκιτουΒαιthαzαr,έχει
καθιερωθείπλέονχωρίsδεύτερnσκέψnωsένααπόταπιοhotαιιιdαyστέκιατωνβο
ρείωνπροαστίωνκαιωsκορυφαίαεπιλογήγιαέναεπιτυχnμένοbυsίnessΙυnchή
dίnner,α-φούσυύδυάζειτοdesίgnπεριβ6λλον,τιsεξαιρετικέsγεύσειsτουσεφκαιτnχαλα-
ρήαλλάσυνάμαhίρατμόσφαιραπουμόνοοιαδελφοίΠιτσιλhξέρουνναδnμιουργούνστα
μαΥααάτουs.ΜέσαστονσχεδόνσανσκnνικόΨnλοτόβανοχώροτου,μετιsπολλέsγωνιέs,
γύρωαπόταμεγόλατραπέζατουκαικάτωαπότnνπολύιδιαίτερnβιβλιοθήκnτουΘασυνα-
ντήσειs ένα fυsίοn κοινό, αποτελούμενο από φρέσκεs παρουσίεs, επωνύμουs, κυρίεs των βο-
ρείωνπροαστίωνκαιbυsίnesSsυίts,νοαπολαμβάνουναπόκαφέκCιιπρωινόμέχριδnμιουρ-
γικάπιάταμεσογειακήsλογικhsμεδιοκριτέsαsίαnπινελιέs,πουδίνουνακόμαμεΥαλύτερn
ένtασnαομενού,αλλόκαιμιαενδιαφέρουσαποικιλίααπόsυshί,πουενθουσιάζειτουsλά-
τρειsτουείδουs.Εwοείταιπωsδενλείπουνκαιταδιόσnμαπλέονγλυκάτουταλαwούχουζα-
χαροπλόστnΔιονύσnΑλέρτα.Ομεγάλοsεοωτερικόsχώροs,ανκαιγεμάτοsζωή,αφήνειπό-
ντοτεπεριθώριοχαλαρότnταsγιαιδιωτικέsσυφιτήσειsκαισnμαντικάραντεβού,πουπρέπει
νακρατnΘούνμακριάαπό«αδιάκριτα»αυτιάκαιβλέμματα.Φυσικά,nμπάραπαραμένειισχυ-
ρόατούγιατοGαsραrFοοd&Μοοd,μεωραίαποτά,πλούσιακάβακαιευφάπασταεπο- Λ. Δnμ. Βασιλείου
χικάcοcκtαίιs,πουδίνουντοντόνοαnβραδινhδιασκέδασn.Τομnτροπολιτικόcπυλκαιn & Λυκούργου 8,
cοsmοροΙίtαnαύρααυτούτουαιιdαyrestαυrαntτοέχουναναδείξειαδιαμφισβhτnτασεένα Φάροs Ψυχικού, Νέο Ψυχικό,
τnλ. 210 6775Ο11
απόταπιοαγcιπnμέναιιαΥααότnSπεριοχήsτουΝέουΨυχικού,πουεξυπnρετείτόσοτουsερ-
χόμενουs Cιπό κέντρο όσο και τουs κατοίκουs των βορείων.

114 Ι FΟRΒΕs ιοΟΚΤΩΒΡτογ2oι5