You are on page 1of 2

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
CLASA A VII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele
de mai jos:

E cald şi lângă trunchiuri umbra treptat se face tot mai mică,
Văzduhul tot nu se-nfioară de niciun zbor de rândunică.
Şi doar furnicile de-aleargă acuma fără de hodină,
Mărgele negre semănate pe drumuri albe de lumină.

În straturi florile-s trudite; un crin din când în când se-ndoaie
Şi lung priveşte-n sus, să vadă: nu se purcede-un nor de ploaie?
Dar întristat în ţărnă iarăşi îşi frânge trupul zvelt în două...
Ce n-ar da florile să aibă acum măcar un strop de rouă!
(Dimitrie Anghel - Amiază)
A. Limba română (39 de puncte)
1. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele:
niciun, lung (priveşte), a se întrista. 6p
2. Găseşte în text trei cuvinte care conţin diftongi şi precizează felul acestora indicȃnd sunetele
componente. . 6p
3. Scrie antonimul potrivit pentru fiecare dintre cuvintele: cald, lumină, lung. 6p
4.Analizează sintactic şi morfologic următoarele sintagme: n-ar da ,să aibă, e cald 9p
5. În sintagma e cald verbul subliniat este :
a)predicativ b)copulativ c)auxiliar 2p
6.Transcrieţi din text un predicat verbal format cu un verb auxiliar. 2p
7.Transcrieţi din text un predicat verbal exprimat prin verb la modul indicativ,timpul prezent. 2p
8.Propuneţi câte un sinonim pentru următoarele cuvinte : văzduh, zvelt, (a se) înfiora. 6p

B. Înţelegerea textului (21 de puncte)
9. Numeşte modul de expunere folosit în textul citat. 6p
10. Cărui gen literar aparţine textul citat?Precizează două trăsături ale acestui gen care se
regăsesc în text. 6p
12. Motivează folosirea cratimei în structura Şi lung priveşte-n sus. 6p
14.Găseşte în text două figuri de stil diferite.Numeşte-le. 3p
Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Scrie o compunere de 10-15 de rânduri, în care să argumentezi că povestirea „Iapa lui
Vodă” de Mihail Sadoveanu este o operă epică.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 precizarea trăsăturilor genului epic;
 enunţarea a două argumente care susţin apartenenţa la genul epic şi ilustrarea
lor cu ajutorul textului studiat;
 prezentarea particularităţilor operei studiate
 respectarea lungimii textului precizată în cerinţă

22p 9.graţios.a se emoţiona.a se înfricoşa. 6p descriere 10. eul liric. 4p oricare verb la indicativ. 6p genul liric . B.3 x 3p Tipul predicatului.mod de expunere.a se tulbura 8.prezent 7.valoarea verbului.conjugarea 5.2p x 3= 6p Ploaie.numarul.sprinten. 4p copulativ 6.timpul.elegent Înfiora=a se speria. 6p văzduh=cer Zvelt=suplu.subţire.2p x 3 =6p Cald – frig Lumină. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I 60p A 39p 1.ȋntuneric Lung – scurt 4.modul.persoana.(-)nfioară 3.vioi. uneşte 2 cuvinte SUBIECTUL II 30p -precizarea trăsăturilor genului epic 9p -ilustrarea trăsăturilor cu exemple din textul strudiat 12p (6p x 2 ) -prezentarea particularităţii operei indicate 2p -coerenţa şi ortografia 4p -respectarea limitei precizată ȋn cerinţă 1p -vocabularul şi stilul 2p . 2p x 3= 6p Niciun – compunere prin alăturare 2p Lung – conversiune 2p A se ȋntrista – derivare cu sufix şi prefix 2p 2. 8p ȋnlocuieşte litera ȋ. (-)ndoaie.limbaj figurat 11.