You are on page 1of 60

a

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -8 ΜΑΡΤΙΟγ 20 I 4 ΑΡ. ΤΕΥΧΟγΣ 9

Forbes
8 I ΕDΙΤΟRΙΑL
Μια επαίσχυντn όσο και επικι'νδυνn συμφωνι'α.
ΤΟγ sΤΕνΕ FΟRΒΕs

16 1 ΟΙ ΤΟΡ 50 ΜΗ ΕΙΣΗΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Ιδού οι επιχειρήσειs που καταφέρνουν να
επιβιώνουν και να αναπτύσσονται χωρίs τιS
«πλάτεs» μιcιS χρnματιστnριαιώs αγοράs.

LΕΑDΕRΒΟΑRD
2Ο Ι Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ RΕΑL ΕSΤΑΊΈ
Το αφεντικό τns Αrsenαι και των st. LΟυίs Rαms,
Stαn ΚrοenΚe, είναι ο όγδοοs μεγαλύτεροs
ιδιοκτήτns γnS στιs ΗΠΑ. Από τn «φωλιά» τns
πριγκίπισσαs Ντα.ι.άνα και του Dοdί Fαyed έωs το
ρετιρέ στο Ρeρsί Center των Denνer ΝυggetS.

ΕΠΕΝΔΉΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
22 I Ι70 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ: ΣΎΊνmΟηιλΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ

24 Ι ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΜΕ... ΜΑΠΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Πώs το «μπουκέτο» μετατρέψιμων ομολόγων του
Εdwαrd Sίινersteίn εκμεταλλεύεται τnν όνοδο
των μετοχών και„. αποφεύγε] τnν τιτώσn.

28 1 ΤΑ «ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ» ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ


Η επόμενn... Sαmsυng βρίσκεται κάπου μέσα
αnν καταναλωτική «ζούΥκλα» τnS Ανατολήs.
ΠΟιοS Θα τnν ανακαλύψει πρώτοs;

32 1 Ο... ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔγΓΩΝ


Ο ελλnνιιώs καταγωήs JαmeS Κουtουιαs αντλεί
δύναιιn από τnν ελλnνική μυθολογι'α και προσ[ατεύει τα
συμφέροντα των επενδυτών αιs αΥορέs παραγώγων.

36 1 ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ... ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ


Το ίδρυμα του JαcΚ Κent CΟοΚe προσπαθεί να κόνει
πραγματικότnτα το όνειρό του. Να δnμιουργhσει ένα
thίnΚ tαnΚ ταλαντούχων, Cιλλά φτωχών παιδιών.

40 1 ΜΙΑ ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ... ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ


Οι κλnρονόμοι του Lυdwίg ΒemeΙmαns δυσκολεύονται
να συνεχίσουν τnν παράδοσn τns μικρήs ΜαdeΙίne.
Μια οικογενειακή επιχείρnσn σε κρίσn.

46 1 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔγΣΕΙΣ


Μπορεί n αγορά έργων τέχνns να
αποτελεί επενδυτιιώ επιλοΥh ;

52 I ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ'Η ΦΕΤΙΧ;


Η Ηαmρtοn creeΚ Foods ανατρέπει τα
καθιερωμένα και έχει βάλει στο... μάτι τα αυγά.

4 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ20ι4
ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΜΗΜΑ:ΑλέξnsΜούzΟs,
Έλενα Γιατzόγλου
γποΔΟχΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Πέννυ Κουρέτα

ΑRΤ DιRΕCΤΟR: Λι'νοs |ερίδns

ΑΤΕΛΙΕ: Χριστίνα Βουρλιώτn,

Μαι'ρn Κιοπεκτzή, Μαρία Μιχελοπούλου


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε1ΚΟΝΑΣ: Λευτέρns Ντουντούμns
ρΗοτο ΕDιτΟR: Γωγώ Βαρυπάτn
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:

ΕυrοΚίnίssί,shυtterstοcΚ/νίsυα|heΙΙas.gr

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: Δnμήτρns Καμπίτns

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κωνσταντίνοs Μαρ ιόλns


ΣΥΝΕΡΓΆΣΤΗΚΑΝ ΟΙ:

ΔnμήτρnsΔελεΒέγκοs,ΣπύροsΔnμnτρέλns,
Βι'κυ Κουρλιμπίνn, Χάρns Φλουδόπουλοs,
Νίκοs Χρυσικόπουλοs
ΔιορθΩΣΗ: Πόλυ Κονδύλn, Τzίνα Πάλλα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Στέλλα Χαραμαρά

ΔΙΕγθγΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
54 1 Η SΙΠCΟΝ νΑLLΕΥ ΑΠΟΚΊΆ ΑΝΤΙΠΑΛΟ
Μίλτοs Ηλιόπουλοs Η Αρρrendα αποδεικνύει ότι n πλnροφορικh μπορεί
να ευδοκιμήσει και μακριά από τnν Καλιφόρνια.
ΔΙΕγeΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Κώσταs Νικολόπουλοs
56 Ι ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΡγκτο ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ
ΥΠ ΕγθγΝ ΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΙΑΣ: Ο λιγνι'τns τnS ανάπτυξns, οι ανεκμετάλλευτεs σπόνιεs γαίεs, τα δισ.
ΓιώργοsΔραμουντάνns του χρυσού και το εξαγώγιμο αλουμίνιο τnS ελλnνικώs επικράτειαs.
γπΕγθγΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Δώρα ΠαναΥιωτοπούλου SυcCΕSS SΤΟRΙΕs
ΕΚΤΥΠΩΣΗ -CΤΡ: Χα.ι.δεμένοs ΑΕΒΕ
68 1 Ο ΚΑΡΕΛΙΑΣ: ΤΩΝ ΒΟΝυs ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕκτγπΩΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χα.ι.δεμένοs ΑΕΒΕ Η ιστορική καπνοβιομnχCινι`α συνεχίζει
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ1: FΕDΟΝ ακάθεκτn τnν επιτυχίcι των 126 ετών.
ΒΙΒΛιΟΔΕΣΙΑ: Αφοί Γκουνταρέλn

7Ο I ΓΕΥΣΉ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟγτΕΝΗ


ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε. Η WeΙΙαby's από το Κιλκίs κατακτά τον
Το περιοδικό FΟRΒΕs κυκλοφορεί κόσμο με τα χωρίs γλουτέ`m σνακ.
μαzί με τnν εφnμερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ
και ύστερα μόνο του στα περίπτερα.
72 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ sΤΑRΤυρs
Τα γραφεία Βρίοκονται στn Λεωφ. Κnφισίαs 4Ο,
Η «χώρα του φραπέ» εξελίσσεται σε φυτώριο
Τ.Κ. ι5125, Παράδεισοs Αμαρουσι'ου
επιχειρήσεων υψnλήs τεχνολογι'αs.
Τnλέφωνο επικοινωνίαs: 210-34464ΟΟ
Fαχ: 21Ο-6800589, 210-6199869
e-mαίι: ρress@Κefαιαίο.gr 78 Ι ΦΟΡΟΛΟΠΚΕΣ «ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ»
Έξυπνεs κινήσειs και νόμιμα παράθυρα για μικρότερn «λυπnτερώ».

6 | FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΤΟΥ2014
FΟRΒΕS

ΕD|ΤΟRΙΑL - SΤΕνΕ FΟRΒΕS


«Με όλα όσα αποκτάς, αrrόκmσε και κατανόnσιΊ»

ΜΙΑ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΟΣΟ


ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔγΝΗ ΣγΜΦΩΝΙΑ
ΤΟΥ sΤΕνΕ FΟRΒΕs, ΕDΙΤΟR-|Ν-cΗ|ΕF

ΣΤΙΣ 24 ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ 1940, καθώs n κα- τά του. Τέλοs πόντων, το Ιράν πιΘανότα-
τάστασn για τιs συμιιαχικέs στρατιωτικέs τα δεν Θα επιτεθεί με πυρnνικά στο Ισ-
δυνάμειs στn Ι1ίλλι'α χειροτέρευε, ο υπουρ- ραhλ, συνεπώs προS τι όλοs ο πανικόs;
Υόs Εξωτερικών τns Μ. Βρετανι`αs, Λόρ- Θα φτιάξουν πυρnνικά όπλα οι Σαουδάρα-
δοs Χάλιφαξ, κατέθεσε μια δραστικh πρό- βεs και οι Τούρκοι; Σύμφωνα με τnν άπο-
τασn στο συμβούλιο πολέμου: Η Βρετανι'α Ψn του Ομπάμα για τον κόσμο, μπορούν
Θα έπρεπε να διερευνήσει μια διαφορε- να κάνουν ό,τι Θέλουν.'Οσο δεν εμπλέκο-
τικh ειρήνn με τn ναζαικh Γερμανι'α. νται οι ΗΠΑ, ο κόσμοs γι`νεται καλύτεροs.
Ο Ουίναον Τσόρτσιλ τρομοκρατhΘnκε, Όμωs, έναs όλο και πιο επικίνδυνοs
υποcπnρίζοπαs τn μεγάλn αλάθεια ότι, και εχθρικόs κόσμοs δεν Θα μαs αφή-
από τn σ[ιγμή rιου Θα ξεκινούσαν οι δι- σει ανέγγιχτουs. Συγγνώμn, κύριε πρό-
απραγματεύσειs, πολύ γρhγορα Θα ξέ- εδρε, n Αμερική δεν είναι n πnΥή του
φευγαν από κάθε έλεγχο - και ο πόλεμοs Θα τελείωνε, κακού. ΤΟ πρόβλnμα είναι ότι ο αμερικανικόs λαόs
αφήνονταs τn Βρετανι'α Cπο έλεοs των ναα'. Αυτό που τό- Θα πλnρώσει το τίμnμα για τnν αφροσύνn σαs.
νισε ο Τσόρτσιλ hταν πωs ο ΧΙ'τλερ ήταν αδυσώπnτοS. Και πού βρίσκεται το Ισραήλ μέσα σε όλα αυτά; Οι ΗΠΑ
Οι μουλάδεs του Ιράν είναι αδυσώπnτοι και απολύτωs αρνhΘnκαν να αναλάβουν στρατιωτική δράσn κατά των
αποφασισμένοι νcι φτιόξουν πυρnνικh βόμβα. Η ιρανι- πυρnνικών εγκατασ[άσεων του Ιράν, όμωs το Ισραήλ
κh οικονομία βρίσκεται σε χάοs. Οι κυρώσειs, οι οποί- έχει βρεθεί κοντό Cπο να το πράξει μόνο του, περισσότε-
εs χρειάστnκαν χρόνια επώδυνων διαπραΥματεύσεων ρεs από μία φορέs. Τnν άνοιξn του 20 Ι2 το Ισρώλ απο-
για να επιβλnΘούν, άρχισαν επιτέλουs να έχουν αντί- φάσισε να επιτεθεί. Οι ΗΠΑ μετέφεραν μεΥάλα αρα-
κτυπο και το ΚΟγκρέσο ήταν έτοιμο να περάσει ακό- τιωτικά «αssetS» στο συγκεκριμένο μέροs του πλανή-
μα πιο αυστnρά μέτρα.Όμωs, ο υπουργόs Εξωτερικών, τn, Υια να απιμετωπίσουν τιS επιπτώσειs, τnν ώρα που
Τζον Κέρι, φάνnκε να αΥνοεί αυτά που γνώριζε ο Τσόρ- n Ουάσινγκτον πίεζε τnν Ιερουσαλhμ να κάνει πίσω.
τσιλ για τουs αδυσώπnτουs αντιπάλουs. Η συμφωνι'α Το Ισραhλ το έκανε, ενώ υποχώρnσε εκ νέου το φθι-
του με το Ιράν είναι καταστροφh. Οι κυρώσειs Θα αρχι`- νόπωρο, όταν επανεξέτασε τn δυνατότnτα επίθεσnS.
σουν να καταρρέουν. Οι προσπάθειεs του Ιράν Υια τnν ΤΟ Ισραhλ είναι στριμωγμένο. Είναι κατανοnτό γιατί αυτή
κατασκευή πυρnνικών όπλων Θα εμποδιστούν αο ελά- n μικρh χώρα διστάζει να πάει κόντρα αιs επιθυμίεs του
χιαο από μια συμφωνι`α που έχει κενά μεγαλύτερα. μοναδικού τns συμμάχου.Όμωs, το Ιράν είναι μια από
Και αυτή n διαπραΥματευτική διαδικασίcι Θα ξεφύγει από αυτέs τιS σπόιηεs περιπτώσειs στιs οποίεs το Ισραhλ Θα
τον έλεγχο. Το Ιράν ξέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχι'- έπρεπε να ρισκάρει να δυσαρεστήσει τnν ΟυάσινΥκτον
σουν τιs διαπραΥματεύσειs, μhπωs φcινεί ότι απέτυχαν. και να κάνει αυτό που Θα έπρεπε να κάνει, όπωs ακρι-
Ο Κέρι ίσωs δw ξέρει τι κάνει, όμωs Ο πρόεδροs Ομπά- βώs έκανε το 1981, όταν βομβάρδισε τα πυρnνικά εργο-
μα γνωρίζει ακριβώs τι σnμαίνει αυτό: Το Ιράν Θα γι`νει στάσια του Σαντάμ ΧΟυσετν, και το 2007, όταν, παρά τιs
πυρnνική δύναμn. Η Θέσn του Ομπάμα είναι να το ξεπε- αντιδράσειs τns κυβέρνnσnS Μπουs, κατέστρεψε τιs προ-
ράσουμε και να αν[ιμετωπίσουμε τn νέα πραγματικότn- σπάθειεs κατασκευήs πυρnνικών όπλων τns Συρίαs.
τα. Για εκείνον, n παρουσία των ΗΠΑ στον κόσμο απο- Σήμερα δεν υπάρχει πιΘανότnτα οι κυρώσειs να υπονο-
τελεί μια δύναμn κατά του κακού, ενώ το Ιράν είναι μια μεύσουν το ιρανικό καθεαώs, n υπαρξιακή απειλή από
Θιγόμενn δύναμn που οι ΗΠΑ και n Βρετανι'α δεν έκαναν ένα «πυρnuκό» Ιράν μπορεί να ωθήσει το Ισραhλ να επι-
καλά να στnρίξουν τn δεκαετία του '50, Cιν όχι νωρίτερα. τεθεί, παρά τιs τεράστιεs δυσκολι`εs και τιs αντιδράσειs
'Οσο για τnν ασφάλεια του Ισραhλ; Ο Ομπόμα πισ[εύ-
από τιS ΗΠΑ, τnν Ευρώπn και τον υπόλοιπο κόσμο.
ει ότι προκάλεσε μόνο του τα περισσότερα προβλήμα- Ό,τι και να γι'νει, Θα είναι εξαιρετικά επικι`νδυνο.

8 | FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
$1.180
Ί1ο κόqτοs ms πι_ο ακριβήs τσάνταs Lοι'ιgchαmρ,
πgυ_ έχει σχεδιάσει n Καte Μοss, ένcι βολικό
ταξιδιωιικό σακίδιο που βΎαίνει σε τρ{α χρώμαια.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ 50 Δ1ΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΥΣ ΝΕΟΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ

ΣΕ ΠΝΕγΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ CΕΟRCΕ Ηι Β|SΗΟΡ


Ποιο εfναι το αγαπnμένο σου ποτό;
ΤΗΣ GΕΟSΟυτΗΕRΝ ΕΝΕRΘγ
Ο μεγιαάναs του πετρελαί-
ου παρέμεινε επί μακρόν επόs
προβολέων - έωs τα μέοα ΝΟ-
εμβρίου, όταν n Deνοn Εnergy
αΥόρασε τιS δραστnριότnτεs
4f"μ.Ι--,, 'Ι
τns GeoSουthern στο Τeχαs
έναπι $6 δισ. Από αυτά, $ 1,5
δισ. ενδέχετα] να πάνε στnν
ΒιαcΚstοne, n οποία έχει χρn-
ματοδοτήσει τιs γεωτρhσειs,
και τα υπόλοιπα στον 77χρο-
νο Βίshορ, o oποίοs ίδρυσε τnν
GeοSουthern το Ι98Ι και πι-
σ[εύεται ότι του ανhκει εξολο-
κλήρου. Αν οι εκτιμήσειs για
ΝΕΟ «ΑΙΜΑ» τn συνολικά παραγωιή πετρε-
λαίου είναι ακριβείs, n συμ-
φωνι'α με τnν Deνοn αξιώνει
ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ λιγότερα από τα μισά περιου-
Αυτοί οι επιχειρnματίεs κερδίζουν φέρνοπαs δn- σιακό τnς στοιχεία και n περι-

μιουργικέs γαcπριμαργικέs εμπειρίεs στα σπίτια ουσία του Βίshορ Θα μπορού-


σε να φτάνει και τα $4 δισ.
μαs, τα σχολεία μαs, ακόμα και σε ελικοδρόμια.

Βrίαn Βοrdaίnίd< DιΝΝΕR ιΑΒ


Ο 28χρονοs ΒΟrdαίnίcΚ λάνοαρε το dίnner |αb του τον ΘΑLΕRΙΕS LΑFΑγΕΠΕ
περασμένο χρόνο ωs έναν τρόπο να συνδέει άγνω-
στουs σεφ με περιπετειώδn γεύματα. Σήμερα εργάΖε-
ΘΙΝΕΠΕ ΜουLΙΝ
ται με 80 σεφ σε διάφορεs πόλειs, από το ΛοS 'ΑντΖε- Η 86χρονn μcγάλn κυρία του λιcινεμπορίου
τns Γάλλι'αs και n οικογένειά τns έχουν πcρι-
λεs μέχρι τn Νέα γόρκn, παρουσιάzονταs γεύματα οε
ουσία τnS τάξnS των $3 δισ., χάρn στο Υεγονόs
εξωτικέs τοποΘεσι'εs, όπωs αντιπροσωπι'εs μοτοσυ-
ότι τουs ανήκει n πcισίγνωστn αλυσίδα πολυ-
κλετών και ελικοδρόμια. Χρεώνει $ 175 ετnσι'ωs για συνδρομέs και $40 έωs
καταcπnμάτων Grουρe GαιerίeS Lαfαyette,
$ 1 ΟΟ και παραπάνω για κάθε γεύμα. Τα έσοδά του το 2013 ήταν $2,4 εκατ.
τnν οποία ίδριισε n γιαγιά τnS το Ι 893.

ΜίchαeΙ και Νίdqr ΒrοιmerυΝRΕΑL ΕSΤΕΕ LΑυDΕR


Όταν ο πατέραs του, ο 54χρονοs ΜίchαeΙ, κατέσχε-
σε τα έσοδά του από το Ηα||οWeen πριν από τρία χρό- JΑΝΕ LΑυDΕR
νια, ο 16χρονοs σήμερα ΝίcΚy Βrοnner βάλθnκε να Η εγγο`ά τnS ιέρειαs των καλλυντικών Εstee
μάθει τι κάνει τα γλυκά τόσο κακά για τnν υγει'α. Ακολού- Lαυder και κόρn του κροίσου Rοn Lαυder
Θnσε μια οδύσσεια που οδήγnσε τουs Βrοnners στον μπαίνει στn λΙ`στα με τουs δισεκατομμυριού-
Αdαm Μelοnαs, έναν Αυστραλό σεφ ο οποι'οs συμφώ- χουs έπειτα από μια τερόστια μετcιφορό μετο-
νnσε να προσπαθήσει να αντιγράψει αγαπnμένα γλυκά χωρίs τεχνnτά συ- χών. Η 40χρονn Jαne και n 43χρονn αδελφή τns,
στατικά. Η ομάδα τουs έχει συγκεντρώσει $ 14 εκατ. από ιδιωτικά κεφάλαια. Αerίn, βρίσκονται στο δ.σ. τnS Εstee Lαυder.

LΟΝΘcΗΑΜΡ
ΞοςΓR$ίsέΕΟΞΞb#οΤΈ:ΝΤΞDs ΡΗΙLΙΡΡΕ cΑSSΕΘRΑΙΝ
Οι δύο μnτέρεs, 35 και 38 ετών, ξεκι'νnσαν φτιάχνο-
νταs Θρεπτικά και οικονομικά γεύματα για μαθnτέs. Η γαλλική εταιρεία τσαπών, n οποfα ιδρύθn-
Σήμερα τα προ.ι.όντα τουs Βρι'σκονται σε καταστήμα- κε το Ι 948, έχει καταγράψει αύξnσn πωλήσε-
τα όπωs τα WhΟΙe FΟοdS και τα sαfewαy, ενώ σερ- ων τns τάξnS του 75% από το 2009, φτόνοντας
τα $600 εκcιτ. πέρυσι. Ο Ρhίιίρρe, γιοs του ιδρυ-
βι'ρουν 1 εκατ. γεύματα τnν εβδομάδα σε μαθnτέs.
ώ, διοικεί τn Lοngchαmρ, ενώ ο ίδιοs κCιι τα
Έχουν συγκεντρώσει αρκετά εκατομμύρια, ενώ έχουν τn στήριξn τns Jυdy
τρία τοιι παιδιά είναι οι μοναδικοf ιδιοΗhτεs.
Ρα|frey, επικεφαλήs τns πρωτοΒουλι'αs του Λευκού Οίκου «Let's Μονe».

ΙΟ l FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
Ο LΕΟΝ cα)ΡΕRΜΑΝ, αφεντικό τnS Οmegα Αdνίsοrs ΕκΘέτει ένα αντι'γρα- Το ΣγροΜΕΝΟ ΓγΑΛ]ι Γλυπτό του ΑLΕΧΑΝDΕR
των $9,8 δισ., απέκτnσε εμμονή με τιs αγορέs από τότε φο ενόs τύπου ΙΔ1ΩΤΙ- ΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ π ι'σω cΑLDΕR. Ωστόσο, λέει
που άφnσε τnν οδοντιατρική σχολή και μια Θέσn στn ΚΟΥΤzΕΤ, το οποι'ο νοι- από το γραφείο του πα- ο Cοορermαn, «δεν ει'-
Χerοχ για να λάβει μεταπτυχιακό από το CοΙυmbία, το κιάzει για 25 ώρεs τον Ραμένει ανοιχτό κατά μαι συλλέκτnS έργων τέ-
1967. Αποτέλεσμα: εντυπωσιακέs αποδόσειs, μεταξύ χρόνο. Από τn στιγμή τn διάρκεια τns nμέραs, χνns, αλλά πιο πολύ με-
των οποι'ων το 31 % πέρυσι. Ανάλογο τns κλι'σns του που Θα μπορούσε εύ- για να μπορει' να τοχών που ελπι'Ζω ότι Θα
για πράγματα αξίαs και τnS περιφρόνnσήs του για επΓ- κολα να αγοράσει ένα, δι'νει εντολέs στn γραμ- αυξnΘει' n αξία τουs».
δειξn, το περισσότερο λειτουργικό παρά καλαίσθn- το αεροπλάνο αντανα- ματέα του, ΜίcΚey
το γραφει'ο του περιλαμβάνει ένα συνονθύλευμα ανα- κλά από τn μια πλούτο (στο κέντρο), και
μνnστικών από τnν καριέρα του στn Wαιι Street. και από τnν άλλn φειδώ. στουs trαderS.

12 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
: =®εντικό τnS Οmegα Έναs συνεργάτns από Ένα ΣΚΓΤΣΟ ΑΠΟ ΔΙ- Ο wΑRRΕΝ ΒυFFΕΠ Οι ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΜΑΙΙΚΕΣ

. -.:Φερει από χρόνιουs τnν GοΙdmαn sαchS τού ΚΑΣΠΚΗ Α1ΘΟγΣΑ τού έστειλε ένα σnμείω- ΑΡΧΕΣ™ΣGΟLDΜΑΙ\Ι
-ι= , ]ιjS στn μέσn από έδωσε ένα ΜΑΣΤΙΠΟ ΠΑ τον δείχνει να καταθέ- μα επαινώνταs τον για sΑCΗs από τn δεκαετία
-: . ;τ8.Όμωs, κάθεται ΤΑγρογΣ αφού nγή- τει στn δι'κn τnS ΤyCο τnν «κόντρα στο ρεύμα» του '70. Ο CΟΟΡermαn
=ιι=-=υτικάσεμιαΚΑΡΕ- Θnκε ενόs εξαντλnτι- |nternαtίοnαι, το 2004. ανάλυσή του για τn μετο- πέρασε 25 χρόνια στnν
•.ι.iΗΕRΜΝΜ|LLΕRμε κού rοαdshοw 30 nμε- Δήλωσε ότι ο Dennίs χή τnS ΤeΙedyne τn δεκα- εταιρει'α, όπου δnμι-
ι.ι, ι=ι: <ό ντιΖόιν από τουs ρών για τn συγκέντρωσn ΚοzlοWsΚί τού είπε ψέ- ετι'α του '80. 'Εχει συνυ- ούργnσε το τμήμα δια-
=-ιΞ -Ξs και Rαy Εαmes. $500 εκατ. για το πρώ- ματα σε ό,τ1 αφορά μ1α Πογράψει τnν κίνnσn του χει'ρισnS κεφαλα ίων.
το αμοιβαίο κεφάλαιο πλnρωμή προs έναν δι- Βυffett «Gίνίng ΡΙedge».
τnS Gο|dmαn το 1990. ευθυντή τnS εταιρει'αs.

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2ΟΙ4 FΟRΒΕS Ι 13


820ο/Ο
Η μειcιβολή τοιj ΑΕΠ τns Ινδοινnσίαs
από το 1998, 6ιοΝ Ο ειτί μαιφ6ν δικιάιορcις
τns χώραs, Sυhαrto, ανατράπnκε.

ΒΑeΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟγχοι

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ο1 ΠΛΟΥΣ1ΟΤΕΡΟΙ
ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣ]Α
Η οικονομία τns χώραs
έχει επιβραδύνει, με αποτέ-
λεσμα ορισμένοι να επεν-
δύουν σε... όλλα μέρn. Για
παράδειγμα, Ο δισεκατομ-
μυριούχοs Μοchtαr Rίαdy:
τον περοσμένο Ιούιηο αγό-
ρασε το υψnλό-
Jeff Dανid RΟbert Τερο ΚΤίριο Τns
ΒezΟs Fίιο ρera Καλιφόρνια,
+$550 εκατ. +$20Ο εκατ. +$ 1 70 εκατ. το υs Βαnκ
ΤΟwer ΤΟυ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α: ΛΟs`Αντζέλεs.
$34,3 ΔΙΣ. $2'8 Δ,Σ. $2,6 ΔΙΣ.
Η μετοχή τns Αmαzοn Τα κέρδn τnS Υαhοο Η υbίqυίtί ΝetWοrΚS, τnν 1. R. ΒυDΙ ΗΑRΤΟΝΟ & Μ|CΗΑΕL ΗΑRΤΟΝΟ
συνεχίΖει το Θεαματικό τns μένουν στάσιμα, όμωs το οποία ι'δρυσε, απολαμβάνει $15 Δ1Σ. <>
σερι', καθώs έκανε πρεμιέρα πρόγραμμα επαναγοράs τριμnνιαι'ααύξnσn Το μεγαλύτερο μερίδιό τουs είναι στnν ΒanΚ
Centrα| Αsίa, τn μεγαλύτερn τράπεΖα τnS χώραs.
n πρώτn τnλεοπτική σειρά μετοχών δι'νει ώθnσn πωλήσεων 88% στn
τnS, «ΑΙρhα Ηουse», για στnν τιμή τns, αυξάνονταs βασική πnγή εσόδων τns, 2. ΕΚΑ ΤJΙΡΤΑ wΙDJΑJΑ
τουs συνδρομnτέs του τnν περιουσία του τnν ασύρματn τεχνολογι'α $7 Δ1Σ. Τ
προνομιακού πακέτου. συνιδρυτή τnS. Η εταιρει'α Αsίa Ρυιρ & Ραρer ανακοι'νωσε ότι Θα
υψnλών ταχυτήτων αίrΜΑΧ.
σταματήσει να κόβει φυσικά δάσn.

3. ΑΝΤΗΟΝ1 sΑLΙΜ
$6,3 Δ1Σ. ^
Η Sα|ίm Grουρ κατέχει τn μεγαλύτερn εταιρεία
παραγωγήs nοοdleS στον κόσμο.

4. sυsILΟ wΟΝΟwlDJΟJΟ
$5,3 Δ1Σ. ,
Οι μετοχέs τnS Gυdαng Gαrαm υποχώρnσαν
λόγω τns κακήs συγκομιδήs.

5. CΗΑ|RυL ΤΑΝJυΝG
$4 ΔΙΣ. ^
Η Τrans Cοrρ. έχει δύο τnλεοπτικούs σταθμούs
κα1 τα καταστήματα τnS Cαrrefουr στn χώρα.

6. sR| ΡRΑΚΑSΗ LΟΗΙΑ


$3,7 Δ1Σ. ^
Κατέχει μια εταιρει'α παραγωγήs πολυεστέρα
και ένα εργοστάσιο πετροχnμικών στn Νιγnρία.

7. ΒΟΕΝJΑΜΙΝ SΕΤΙΑWΑΝ
Μarκ ΕΙοn LeΌn $3 ΔΙΣ. ^
Στον «Dr. Βοen» ανήκει n μεγαλύτερn εταιρει'α
Ζυcκeώerg Μυsκ Βιαcκ ιατρικήs ένδυσnS και μια αλυσι'δα νοσοκομείων.
-$1,3 ΔΙΣ. -$1,1 Δ,Σ. -$470 ΕΚΑΤ. 8. ΡΕΤΕR sΟΝDΑΚΗ
$2'7 Δ1Σ. `
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞ1Α: Του ανήκουν... τα πάντα, από το ξενοδοχείο
St. Regίs ΒaΙί έωs ένα ορυχει'ο χρυσού.
$21,6 Δ,Σ. ;5,8 ΔΙΣ. $5,6 ΔΙΣ.
9. ΜΟCΗΤΑR RΙΑDΥ
Η μετοχή τns FαcebοοΚ Ο ΜυsΚ κατnγορει' τα Η εταιρει'α του ρrίνate eqυίty
$2,5 ΔΙΣ. ^
συνεχι'Ζει νο «βουλιάzει», ΜΜΕ ότι τα δnμοσιεύματα Αρο1Ιο GΙοbα| Μαnαgement Η Lίρρο Grουρ έχει συμμετοχέs σε εταιρει'εs ακι-
καθώs οι έφnβοι στρέφονται για πυρκαγιέs λόγω τnS εμφανι'Ζει τριμnνιαι'α αύξnσn νήτων, λιανεμπορι'ου, υγείαs και εκπαι'δευσns.
αλλού, ενώ n snαρchαt μπαταρίαs στα αυτοκ|'νnτα κερδών 39%, όμωs n
1 Ο. sυκΑΝΤΟ ΤΑΝΟΤΟ
φέρεται να απέρριψε τnν ΤeSιa ΜΟdeΙ S οδήγnσαν μετοχή τns υποχωρεί έπειτα $2,3 Δ1Σ. Τ
πρότασn εξαγοράs ύψουs τn μετοχή τnS ετα|ρει'αs από άνοδο ενόs έτουs. Ταπεριθώριακέρδουsέχουνσυρρικνωθείσmν
$3 δισ. από τnν εταιρει'α. σε πτώσn περι'που 30%. εταιρει'α παραγωγήs χάρτου Αρrίι.

ΤΑ ΣΤΟ1ΧΕ1Α ΑΝΤ1ΚΑΤΟΠΤΡ1ΖογΝ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΞ1Α Ε1ΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΕΩΣ ΤΙΣ 2Ο ΝΟΕΜΒΡ1Ογ 2Οι 3.
ΠΗΓΕΣ: ΙΝΤΕRΑCΤ|νΕ DΑΤΑ ν1Α FΑcΤSΕΤ RΕSΕΑRCΗ SΥSΤΕΜS, «FΟRΒΕS» ^ ΑΝΟΔΟΣ γ ΠΤΩΣΗ -> ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ *ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

14 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4
Με δική του εντολή: αυτά κυρίωs χόρn στο όραμα -και στnν αυταρχικh
«Πιστεύουμεότι βριο, έναs υπόλλnλοS του ΜenαrdS με διαχείρισn- του 73χρονου ιδρυτh τnS, John Μenαrd
το να παραμείνουμε μπλε πουκάιιισο εξετάζει, στn ναυαρ- Jr., του πλουσιότερου ανθρώπου του Wίscοnsίn
εκτόsχρnματιστnρΓου
χι`δα των καταστnμάτων υλικών, στο (περιουσίο $7,5 δισ., Νο 57 στnν πιο πρόσφατn λί-
είναι n καλύτερn
απόφασn για τnν ΤέσσεριsΕαυ
μήνεs πριν
CΙαίre από τον Δεκέμ-
του Wίscοnsίn, Ψεύτικα χρι- στα «Τhe FοrbeS 400»). Αν n ετhσια λΙ'στα μcιs με
κατάστασή μαs», ωουγεννιότικcι δέντρα. Από πόνω του ένα «χιονι- τιS μεγαλύτερεs μn εισnγμένεs εταιρείεs τnS Αμε-
λέε1 Ο Μenard. σμένο» έλατο 2,30 μ. και τnν ίδια ώρα να απαντά ρικhs είχε κάποιον ωs πρόσωπο, αυτόs Θα ήταν ο
σε μια κλήσn. «Φυσικά και πουλάμε προστατευτικά Μenαrd, που κατέχει το 89Ο/ο τnS εταιρείαs.
Υυαλιά! Εδώ είναι το Μenαrds! Πουλόμε τα πάπα, Ενώ ο Μenαrd δnλώνει στο «Fοrbes» ότι τα μέλn
από πάνεs μέχρι αποσμnτικά», λέει. Και όλα σε χα- τnS οικογένειάs του διοικούν σhμερα τnν εταιρεία
μnλέs τιμέs. «μαζι' με ορισμένα πολύ ικανά και έμπειρα διοικn-
Η συνταή είναι n εξhs: πεντακάθαρα δάπεδcι, τCι- τικά στελέχn», οι γνώστεs λένε ότι ο ίδιοs συνεχι'ζει
κτοποιnμένα προ.ι.όντα, υπόλλnλοι που είναι γνώ- να επιβλέπει και τιS μικρότερεs λεπτομέρειεs, από τα
στεs και πρόθυμοι να βοnΘήσουν. Η εταιρεία λιανι- υλικά για τουs χώρουs στάθμευσns των καταστnμά-
κήs των $7,9 δισ. (πωλhσειs 2012) -n μεγαλύτερn των έωs τα απαντnτικά e-mαίιs τns εταιρείαs. Ποτέ
μn εισnγμένn «φτιάξ' το μόνοs σου» αλυσίδα στιs δεν ένιωσε τnν ανάγιm να εισαγάγει στο χρnματι-
ΗΠΑ σε πωλήσειs, πίσω μόνο από τnν εισnγμέ`m στhριο το„. βασίλειό του. «Πιστεύουμε ότι το να πα-
Ηοme Deροt των $74,8 δισ. κCιι τn Lοwe των $50,5 ραμείνουμε εκτόs αγοράs είναι n καλύτερn από-
δισ.- κατετάγn ωs n πιο πελατοκεντρικh εταιρεία φασn για τnν κατάσ[αώ μαs», υποστnρίζει. Είναι
λιανικhS μεταξύ του ανταγωνισμού από τnν εται- κατανοnτό. Το Cπυλ του δεν Θα ταίριαζε εύκολα σε
ρεία ερευνών Dυnnhυmby και, ενδεχομένωs, εί- μια εισnγμένn εταιρεία.`Ολοι, συμπεριλαμβανομέ-
ναι το καλύτερο κατάστnμα υλικών στn χώρα.`Ολα νων των διοικnτικών στελεχών, υποτίθεται ότι χτυ-

16 Ι FORΒΕS 8ΜΑΡτιογ2o]4
πάνε κάρτα. Οι διευθυπέs καταστnμότων πλnρώ-
νοπcιι με τnν ώρα, αλλά μπορούν να βγάλουν και Το Τορ 50 των μn εισπγμένων
$ ΙΟΟ.000 με τα ετhσια μπόνουs.
Ο1 DΕLL ΚΑΙ ΗΕ1ΝΖ ΜΠΑ1ΝογΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΗΙLΤΟΝ,
Οι mαnαgers πρέπει να τnρούν τιS εντολέs τnS ΑRΑΜΑRΚ ΚΑ1 Β|-LΟ ΗΟLDΙΝGS ΕΤΟ1ΜΑΖΟΝΤΑ1 ΝΑ Ε1ΣΑΧΘΟΥΝ
εταιρείαs για τα πάπα, από το πού να τοποΘετήσουν ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑ1 ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣογΝ.
τα εμπορεύματα μέχρι το τι προ.ι.όν να χρnσιμοποιh-
σουν για να καθαρίσουν τα πCιτώματα των καταστn- 1 Cαr8ίιι (κατόταξn 2Οι 2: 1 ) 11 Reyes ΗοΙdίngs ( ι 4)
ΤΡΟΦ1ΜΑ ΚΑ1 ΠΟΤΑ
μότων. Μια ομόδο ελεγκτών τnS εταιρείαs φεύγει ΤΡΟΦ1ΜΑ ΚΑ1 ΠΟΤΑ

Cιπό το Εαυ CΙαίre για να διασφαλίσει ότι τα κατα- κΕΡΔΗ: $Ι 36,7 ΔΙΣ. $22 ΔΙΣ.
Πρώτn σ[n λΙ'αα για έκm διαδοχικώ χρονιά.
στήματα λειτουργούν όπωs πρέπει και ο Μenαrd
12 C&s whοΙesαιe Grοcers (ι ο)
προσωπικά διαβάζει τιs αναφορέs. Στουs διευθυ- 2 Κοch Ιndυstries (2) ΤΡΟ®1ΝΑ ΙuΙ ΠΟΤΑ
`τέs που δεν συμμορφώνονται επιβάλλονται πρόστι- ΜυLΤΙcΟΜΡΑΝγ $21 ,7* Δ,Σ.

μα. «Ο John κατά βάθοs σmρίζεται αα αποτελέσμα- $115 ΔΙΣ.


13 υs FοοdS (ι ι)
τα.,, λέει ο Τοny Μίsυrα, έναs πρώnν μόνατζερ των ΤΡΟΦ1ΜΑ ΚΑ1 ΠΟΤΑ
3. DeΙΙ (-)
}ΙenαrdS. «γπάρχουν οι στόχοι του και οι αξίεs του, ΤΕΧΝΟ^ΟΓ1ΚΟΣ ΕΙΟΠ^ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ $20'8 Δ,Σ.
j τρόποs που τουs κατανοεί και δεν υπόρχουν άλ- ΗΑRDwΑRΕ

:._οι κανόνεs από τα αποτελέσματα». Τον περασμένο $156,9 ΔΙΣ. 14 ΗΕ Βυtt Grοcery Cο. tι 2t
Έπειτα από μια αδυσώπnτn ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟ®1ΜΩΙΨ
.τρόνο n εταιρεία αποώμίωσε σε έναν παλιό υπάλ- $20 Δ,Σ.
μάχn με τον ακτιβιστή επενδυτή
:mλο που ισχυρίστnκε ότι έπεσε Θύμα nλικιακάs διό- CαrΙ ΙCαhn, Ο ΜίchαeΙ DeΙΙ και
•±.]ισns, καθώs, όταν έγινε 60, τον έδιωξαν άτσαλα. 15 ΕnterΡrise ΗοΙdίngS (2ο)
n εταιρεία ρrίναte eqυίty sίινer
γπΗΡΕΣ1ΕΣ
.\Ιια παρόμοια περίιπωσn με έναν 34χρονο βετε- Lακe Ραrtners Ολοκλhρωσαν
$Ι6,4 ΔΙΣ.
= ά`'ο ακόμn εκκρεμεί. Η εταιρεία συνεχίζει να βρί-
-ιεταισεαντιδικίαμεμιαπρώnνδικnγόροτων μια εξαγορά $25 δισ. τον περασμένο
Οκτώβριο. Είναι n πρώτn εταιρεία που
κάνει ντεμπούτο στnν πρώτn δεκάδα JfΗΈΞΞΞf#FΕtΑίι#etι7)
:. Ιenα].dS, που κέρδισε $ Ι ,65 εκατ., καθώs ισχυρί- ύστερα από αυτό τns Chrysιer το 2007. ΚΑΙ ®γΣιΚΟΥ ΑΕΡΙΟγ
=τιικε σεξιστική διάκρισn και αδικαιολόΥnτn λύσn
$Ι6* ΔΙΣ.
Γjμβολαίου. ΚCιι πέρυσι n Μenαrds συμφώνnσε 4 ΒeChteΙ (4)
•-= Γimρώσει $ 1 εκατ. γιατί κάποιο] Αφροαμερικα- ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ
17. CΟχ ΕnterΡrίses ( ι 6)
-Γ Ξι,ί ισχυρίαnκαν ότι συcπnματικά n εταιρεία αρνιό- $37,9 ΔΙΣ. ΝΜΕ
$Ι 5,3 ΔΙΣ.
τ_ι-`.α τουs δώσει προCιγωγή. «Κράτα το στόμα σου 5 Μαrs (3) Τον Ιανουάριο του 2013 ακύρωσε τnν ΙΡΟ
Ξ..ειστό για οποιαδhποτε απόρρnτn δραστnριότnτα ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑ1 ΠΟΤΑ
$300 εκατ. τnς ΑυtοΤrαder, επικαλούμενn
=_S εταιρείαs», αναγράφει ένα συμβόλαιο εργαζο- $33 ΔΙΣ. τιS συνθhκεs τns αγοράs.

_ί-`-ι]υ του 2001-2002. ΤΟ γεγονόs ότι είναι αυτοδn-


6 ΡrίceWαterhουseCοορers (5) 18 CυmberΙαnd FαmιS (3ο)
_ ΞιύρΥnτοs εξnγεί πολλά. Ο Μenαrd είναι ο μεγα- γπΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕΩΝ Κ^Ι ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ψ1^1 ΚΩΝ
ΠΡΟΜΗeΕ|ΕΣ
• .τεροs μιαs οικογένειαs Οπώ πα]διών από το Εαυ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑγΣ1ΜΩΝ
$32, 1 ΔΙΣ. $Ι5 Δ,Σ.
= . Ξ:τe. ΊΜετακομίσαμε σε μια φάρμα όταν ήμουν
Ξ ιτ,ίι`' κα] μεγάλωσα εκεί», σnμειώνει. «Η ζωή στn 7 ΡiΙΟt FΙyίng J (6) 19 Μeίjer ( ι 5)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ψ1^1ΚΩΝ ΙuΙ ΠΡΑΤΗΡ1Α ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟ®ΙΜΩΝ
=.Ξj'ιCι είναι σκλnρή, αλλά είναι και μια εκπλnκτική
ΚΑγΣ1ΜΩΝ
=τ ΞιJφαιρα για να μεγαλώσει κανείs». Ξεκίνnσε να $30,4 ΔΙΣ.
$15 * ΔΙΣ.

= ι= =Ί`-ει αΥροτικέs κατασκευέs όταν ήταν φοιτnύs


- : '.-ni`-erSίty of WίscοnSίn-Εαυ CΙαίre.
2Ο ΑrαmαrΚ ( ι 9)
8 ΡυbΙίχ sυρer ΜαrΚets (7) γπΗΡΕΣ1ΕΣ ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕΩΝ ΚΑ1
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦ1ΜΩΝ ΠΡΟΝΗΘΕΙΕΣ
Ξ,ΞΙΊαξε mν επιχείρnσh του το Ι 962, έναν χρό-
$27,5Δ,Σ. $13,9* Δ,Σ.
..ίτά τnν εισαγωή τns Lοwe στο χρnματιστήριο. Η μεγαλύτερn ετcιιρείcι που ανhκει Cποιιs
τ =.- ιαποφοίτnσε το 1 963 αε πτυχία στα μαθnLια- εργαζομένουs CπιS ΗΠΑ ανεβάζει ρυθμό 21 ΤοyS «R» υs ( ι 8)
ώστε να παλέψει για να κερδίσει μερίδιο ^ΙΑΝΕ:ΜΠΟΡΙΟ
=.ί= _τs επιχειρήσειs και τnν Ψυχολογι`α), έβγα-
= :.=.= του έδινε και n ΒΜW για να τον προσλόβει αγοράs, τnν ώρα που n Wαι-Μαrt σιινεχίζει $Ι3,5 Δ,Σ.
να επεκτείνεται στn Νότια Φλόριπα. Σχεδιάζει να ανοίξει Ι ΟΟ καταστhματα σε
ίιί =ιπ. cιπέρριψε τnν πρότασn, με σκοπό να φτιά-
21 χώρεs.
Ξ. =_ Ξ.υώ του επιχείρnσn. Ο Μenαrd άρχισε να 9 Lονe's ΤrανeΙ StορS
τιι ιι.`._ι= εύ}.α, που ξέμεναν από τα κcιτασκευαστικά & CΟυntry StΟres ,9, 22 Ρerfοrmαnce Fοοd GrΟυρ (22)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΙ^ΙΚΩΙΨ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡ1Α ΤΡΟΦΙΙγιΑ ΚΑ1 ΠΟΤΑ
ι ι =Γ=ιjectst τα Σάββατα, όταν οι αποθhκεs ξυλείαs
ΚΑγΣ1ΜΩΝ
$Ι2,8 ΔΙΣ.
r =, ί.jΞιcπες. $26, 1 ΔΙΣ.
ι.-ι :,:ιασε ένα ακι'νnτο κοπά στο οποίο περνού-
τ ιι:-Ξρόδρομοs και άρχισε να αγοράζει απευθείαs 2ι:®FοίΞοenΙέ#ΜΙΕnΝΈΞstmentst2ι7
J9ΗΞΞΞ±Ε&πιyΕ?ρΉgΩtΞ'κΑι ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΓ1ΟΜΙΚΕΣγπΗΡΕΣ1ΕΣ
πιι - = _jαΥόνιο ξυλείαs που κατέφθαναν από τn Δυ- ΠΡΟΜΗΘΕ1ΕΣ
$Ι2,6Δ,Σ.
-.Ηι- ίLΞi. Ειτέλει, αύξnσε τα αποθέματά του με νύ- $25,8 ΔΙΣ.

8 ΜΑΡΤΙΟγ 20Ι4 FΟRΒΕs Ι Ι7


Ο1 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΗ Ε1ΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ

χια και με δόντια και άνοιξε το πρώτο του κατάστn- 24 ΤrαnSαmmοnία (24) 39 RαceΤrαc ΡetrοΙeυm (36)
ΕΝΠΟΡ1ΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕ1ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ψ1^1ΚΩΝ ΚΑ1 ΠΡΑΤΗΡΙΑ
μα πο Εαυ CΙαίre το 1964 -Ι4 χρόιηα πριν ο Βernίe ΚΑγΣ1ΜΩΝ
$12'2 Δ,Σ.
Μαrcυs και ο Αrthυr ΒιαnΚ ιδρύσουν τn Ηοme $9, Ι ΔΙΣ.

Deροt. Στιs αρχέs του '90 n Μenαrds διέθετε 78 κα- 25 ΡΙαtίnυm Εqυίty t23)
ΙγιυLΤΙcΟΜΡΑΝγ 4ο WaWα (4Ο)
ταστήματα και ο ιδρυτήs τnS σταμάτnσε να χτίζει υπό- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ψ1^1ΚΩΝ ΚΑ1 ΠΡΑΤΗΡ1Α
$Ι2* Δ,Σ. ΚΑγΣ1ΜΩΝ
στεγα και εαίασε αποκλειστικά στο λιανεμπόριο.
$9, 1 ΔΙΣ.
Η Μenαrds ήταν n πρώτn εταιρεία «φτιάξ' το μό- 26 Η. J. Ηeίnz (-,
ΤΡΟ®ΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
νοs σου» που χρnσιμοποίnσε το σύστnμα διανομhs 41 ΜαnSfeΙd Οίι (54)
$11,5 ΔΙΣ. γπΗΡΕ:ΣΙΕΣ πΕτΡΕ^ΑιΟγ κΑι ®γΣικΟγ
«hυb-αnd-sροΚe», στέλνοwαs φορτnγά από το Εαυ
Η ΒerΚshίre Ηαthαwαy τnν εξαγόρασε τον ΑΕΡΙΟγ
CΙαίre. «Καθώs μεγάλωναν, n Deροt και n Lowe περασμένο ΙΟύνιο σε ένα deαι αξίcιs $28 $8,Ο ΔΙΣ.
δεν ξέρω αν αντέγραψαν το σχέδιο τm Wαι-Μαrt ή δισ. μαζι` με τα χρέn.
τnS Μenαrd, γιατί αυτόs το έκανε σίγουρα πρώτοs»,
27 IΜ Fαmίιy ΕnterρriSeS (37) $2ΗΞ:gιΟΕΣmΕΡιΞΞFρi4ΣΞ'ΩΝΚΑι
δnλώνει ο εμπορικόs σύμβουλοs John Cαshmοre. Η Δ1ΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑ^ΩΤ1 ΚΑ ΑΓΑeΑ ΠΡΟΝΙΜΘΕΙΕΣ
εΊαιρεία εξοικονόμnσε χρήματα, κοΘώs επεξεργαζό- $1 Ι ,5 ΔΙΣ. $7,9 ΔΙΣ.
ταν τα δικά τns ξύλα, και τελικά έφτιαξε ένα πλhρεs Ο ιδρυτήs, ΜίchαeΙ ΒΙΟοmberg,
λέει ότι δεν Θα επιστρέψει
τμhμα παραγωής: εργοστάσια που φτιάχνουν έτοι-
Ξ?ο#τΧ#ιΚξΞ'γριογκΑιπροΣΩπικΗΣ στn διοίκnσn τnS εταιρείαs
μεs πόρτεs, ξύλινcι κουτιά συσκευασίαs και άλλα. ®ΡΟΝΤ1ΔΑΣ
ΧΡnματοοικονομικών
Τα καλοκαίρια έκοβε παλέτεs και τιS μεταπωλού- $Ι 1,3 ΔΙΣ. πλnροφοριών μετά το
σε ωs αχυρόστρωμα, ενώ τουs κρύουs χειμώνεs στο δnμαρχείο τnS Νέαs γόρκnS. Τα έσοδα
29 ΚίeWίt CοrΡ. (28) αυξhΘnκαν μόλιs 4%, στα $7,9 δισ., λόγω
Wίsconsίn έβαζε παλιέs, σπασμένεs παλέτεs σε κα- ΚΑΤΑΣΚΕγΕ:Σ
τnS μείωσnS των συνδρομών στο τερμοτικό
μίνι για να Θερμόνει τα $11,2Δ,Σ.
του ΒΙοοmberg.
«Ο JΟhn κεντρικά κτίρια τnS εται-
3κΑΡτ2ΣΈLL]LΤiΙΡψ(ι2^6kΩΝΚΑιπρΑΤΗριΑ
ρείαs του. «Ποτέ δεν 43 ΜenαrdS (56)
επnρεάζεται σπατάλnσε ούτε ένα ΚΑγΣ1ΜΩΝ ^ιΑιηΕΜΠΟΡ1Ο

από ΤΟ εκατοστό ξύλου», λέει $1 Ι ,2 ΔΙΣ. $7,9* ΔΙΣ.

αποτέλεσμα. ο πρώnν συντάκτns του


ΗΟme chαnneΙ ΝewS,
31 FίrSt Dαtα (27)
#ΗΨΕΞιΚ±ΈΞtyΕιgΜΣCΕ8htlΖι'
γπάρχουν Gαry Rυdermαn. Η
γπΗΡΕ:Σ1ΕΣ ΕΠ1ΧΕΙΡΗΣΕΩΙΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙ[Σ ΠΡΟΜΗeΕ|ΕΣ
$7,8*ΔΙΣ.
στόχοι και τάσn λΙΤότnταs του δι-
$10,7 ΔΙΣ.

αξiες, αλλά σεκατομμυριούχου δια- 32 Sουthem wίne & sρίritS (32> 45 SίnCΙαίr Οίι (43)
ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΏ1 ΠΟΤΑ γπΗΡΕΣΙΕΣ πΕτρΕ^Α1ογ κ^Ι ΦγΣ1ΚΟγ
μόρφωσε και τnν πορεία
τίποτα δεν ανόιπυξns τnS εταιρείαs $ΙΟ,5 ΔΙΣ.
ΑΕρ1ογ
Υ]7* ιΝίΣ.
είναι σαν το του. Απί να προσπαθh- 33 Gίαnt Εαg1e t29>
Ο δισεκατομμυριούχοs ιδιοκτhτns τnS

αποτέλεομα» σει τn δεκαετία του '90


να καταβροχθίσει μικρό-
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟ®Ι ΜΩΝ
$9,9 Δ,Σ.
sίncΙαίr Οίι, Robert ΕαrΙ ΗοΙdίng,
απεβίωσε τον περασμένο Απρίλιο. Ο γιοs
του, Steρhen, πιΘανότατα Θα αναλόβει τα
τερουs παίκτεs, όπωs
34 Gordοn Fοοd serνίce (39) nνι'α,
έκοναν n Deροt και n Lοwe'S, n Μenαrds κατά κύ- ΤΡΟ®1ΜΑ ΚΑ1 ΠΟΤΑ

ριο λόγο επεκτάθnκε οργcΜκά, χρnματοδοτώνταs $9,8 ΔΙΣ. 46 Ηy-νee (49)


τnν ανόιπυξή τnS με δικά τnS κεφάλαιcι. Μεταξύ τοιι ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟ®ΙΝΩΝ

Ι990 και του 1998, n εταιρεία σχεδόν διπλασίασε


35 Βί-Lο ΗοΙdingS (33) ΥJ ,S ΙΝΙΙ.
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
τα καταστhματά τns, ενώ n ΗΟme Deροt πενταπλα- νf ,7 ΝίΣ.. 47 ΤenαsΚα Εnergy (35)
σίασε κατά τnν ίδιο περίοδο τα καταστhματά τnS σε ΜυLΤ|cΟΜΡΑΝγ
761. Σήμερα n ΗΟme Deροt διαθέτει 2.260 κατα- $7,2ΔΙΣ.
Ξ$ο$ος:τJΑΟΝ*Ξ8κnγρξο$ΟκΑΡιtπ3ρ43ΣΩπικΗΣ
αήματα αιs ΗΠΑ, στον Καναδά και αο Μεξικό. Η ΦΡΟΝΤ1ΔΑΣ

ΜenαrdS παραμένει πιο τοπική: 279 καταστhματα σε $9,6* Δ,Σ. #ΗLρΞΞΕSΞΤΕ`Ξ\χΓΓΕΤ,ΞΞΣeΕΩGΝΤ#Ρω


Ι 4 πολιτείεs στα μεσοδυτικά και το Wyomίng. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο CΕΟ FίsΚ ΠΡΟΝΗΟΕ1ΕΣ
JοhnSοn ανακοίνωσε μια παγκόσμια $7,2ΔΙΣ.
Ο εμπορικόs σύμβουλοs Cαshmοre κάποτε συνέ-
αναδιάρθρωσn
κρινε τιs τιμέs τnS ΜenαrdS με τον ανταγωνισμό 49 Μοmentίνe Ρerfοπnαnce
και τιS βρhκε χαμnλότερεs Υια όλα τα προ.ι.όντα - συ- Μαterία1S ΗοΙdίngs t42>
3ΖΗΑΈFΕΞΕSπΞΞ%ΞΡΕλ4Ν'Lι χΗΜ1κΑ
χνά κατά ένα λεπτό. «ΤΟ να μnν είσαι εισnγμένn ΠΡΟΝΗeΕΙΕΣ
έχει πολλά πλεονειπhματα», λέει n Αnne Βrουwer $7' Ι ΔΙΣ.
$9,5 ΔΙΣ.
τnS ΜCΜίιιαn DοοΙίttΙe. «Δεν έχειs να αντιμετωπί-
σειs υψnλό επίπεδο ελέγχου και εποπτείαs για 38 Ηίιtοn wοrΙdwίde (38) Ξ&ΦςοαροίπtοqΗΞΕrΝΟΕΈΡCΟs.t5υ
ΙΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡ1Α ΧΩΡΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΝ1ΚΕΣ γπΗΡΕΣ1ΕΣ
να ανnσυχεί. Μπορεί να τn διοικεί σχεδόν με τον ΑΝΑψγχΗΣ
$7* ΔΙΣ.
τρόπο που εκείνοs Θέλει». Είναι καλό να είσαι εσύ $9,3 ΔΙΣ.

ο βασιλιάs... *ΕΚΤ1ΜΗΣΗ

18 | FΟRΒΕs 8ΜΑρτιογ2οι4
$Ί8ΟΕΚΑΤ.
Ί1o κόστοs κατασκειjήs του αθλnιικού συγκροτήματοs του Κroenhe
στο Denυer, Ρeρsί center, το οποίο άνοιξε το 1 999 - Ολόκλnρο
το ποσό τns χρnμc[ιοδ6τnσns κdλ:ύφθnκε από ιδιωτικά κεφά:λnια.

ΑΞΙΑ ΑΚ1ΝΗΤΩΝ

ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟγ SΤΑΝ ΚRΟΕΝΚΕ


Ο SΤΑΝ ΚRΟΕΝΚΕ ΕΚΑΝΕ τnν ακίνnτn περιουσία του κατασκευόζονταs αποθhκεs και εμπορικά κέντρα, πολλά εκ των οποίων
χρnσιμοποιήθnκαν από τn Wαι-Μαrt, n οποία ιδρύθnκε από τον Θείο τns γυναίκαs του, Αnn Wαιton. Από τότε, έχει δnμιουργήσει μια
αθλnτικh αυτοκρατορία με τουs st. Lουίs Rαms του ΝFL και τnν αγγλιιώ ποδοσφαιριιώ ομάδα ΑrSenαι, ενώ το ΚrοenΚe Grουρ
επιβλέπει κοινοπραξίεs στnν ανάπτυξn ακινhτων και τnν κατασκευή αποθnκών. Επιπλέον, υπάρχει n σταθερh «μnχCινή» απόκτnσns γns:
ο ΚrοenΚe είναι σhμερα ο όγδοοs μεγαλύτεροs ιδιοκτήτnS γnS στnν Αμερικh, σύμφωνα με τn λΙ`στα «Lαnd Reροrt Ι ΟΟ». Στα 66
του και με περιουσία $5,3 δισ., έχει επτά σπίτια και Ι ,5 εκατ. εκτάρια στn ΜΟntαnα, στο Wyοmίng και στnν Βrίtίsh CοΙυmbία.

ς-, .~ _+ώ ή=± `*LΒt=3*=αb; `

Φάρμα m Μοnm
ΒRΟΚΕΝ Ο RΑΝCΗ, ΑυGυsΤΑ, ΜΟΝΤ.
Τ1ΜΗ^|ΣΤΑL.$132,5ΕΚΑΤ.
Οι νόμοι τns πολιτει'αs κρατούν
απόρρnΤn Τnν τιμή στnν οποι'α
αγοράστnκε τον Νοέμβριο του 2Ο12.
Πρόκειται για ένα ράντσο 124.00Ο
εκταρίων, που εκτείνεται σε τρειs
κομnτει'εs και διαθέτει ένα κεντρικό
οι'κnμα 10.000 τετραγωνικών ποδών
με εσωτερική πισίνα, στάΒλουs,
πάνω από 4.000 Βοοειδή, καθώs
και καλλιεργήσιμn έκτασn.

Η 1.Ι 14 τ.μ. κύρια κατοικι'α, n οποι'α χτι'στnκε το 1988, βρι'σκεται σε έκτασn σχεδόν 84 εκταρι'ων και
διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, έξι πλήρn μπάνια και μια πισίνα με περι'στυλο κτίριο παραπλεύρωs.

Σιιίτι στο όρος Μεζονέm cm


Ξ8Ξ#σσιο
CaΙίfοmίa
ΞΞ##υnοΞ
RΙDGΕ RοΑD,
Αψ em
sΟυτΗ ΜΙLL sΤRΕΕΤ,
steambΟat sρhngs
RΟΒΕRΤ Ε. LΕΕ
ΡΑCΙ FΙC cΟΑsΤ ΑsΡΕΝ, CΟLΟ. ΑsΡΕΝ, cΟLΟ. LΑΝ Ε, SΤΕΑΜΒΟΑΤ
ΗΙGΗWΑΥ' ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΑΠΟΤ1ΜΗΣΗ: $6,2 ΕΚΑΤ. sρRlΝGS, cΟLο.
ΜΑLlΒυ, cΑLIF. $20,75 ΕΚΑΤ. Ο ΚrοenΚe αγόρασε ΑΠΟΤΙΜ ΗΣΗ: $872.ΟΟΟ
ΑΠΟΤ1ΜΗΣΗ: $8,9 ΕΚΑΤ. Η πιο ακριβή πώλnσn αυτό το οι'κnμα των Κατέχει εμπορικά
Η Βιλα των 2.40Ο κατοικι'αs το 2011 στο 664 τ.μ. και τεσσάρων ακίνnτα και κτι'ρια σε Ρεqι± nσυχασώριο
τ.μ., που Βρι'σκεται Αsρen. Το ακι'νnτο υπνοδωματι'ωντο όλn τnν πόλn του σκι, ΡΕΡsΙ CΕΝΤΕR, DΕΝνΕR, CΟLΟ.
σε 2,5 εκτάρια δι'πλα περιλαμΒάνει ένα 2ΟΟ4, έναντι $5,9 συμπεριλαμΒανομένnS ΑΠΟΤ1ΜΗΣΗ: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
στn Θάλασσα, ανήκε μοντέρνο κεντρικό εκατ. Βρίοκεται αυτήs ΤnS Ο ι'διοs φέρεται να διανυκτερεύει
στον Dοdί Fαyed, ο|'κnμα 975 τ.μ., με στο πανάκριβο πολυκατοικι'αsπου ενίοτε στο 1.Ο68 τ.μ. δίπατο ρετιρέ
τον σύντροφο Τns Θέατρο, ένα κελάρι συγκρότnμα Τορ οf χτι'στnκε το 1982 και πάνω από το αθλnτικό συγκρότnμα
πριγκίπισσαs Ντα.ι.άνα με 1.60Ο μπουκάλια ΜΙ1, στουs πρόποδεs εκτείνεται σε λιγότερο ΡeρSί Center, όπου αγωνίΖονται οι
έωs το Θανάσιμο κρασιού και πισίνα του όρουs Αsρen. από μισό εκτάριο. ομάδεs των οποίων ει'ναι ιδιοκτήτns:
τροχαίο το 1997. αντι'στασns. Οι Denνer Νυggets του ΝΒΑ και οι
CοΙοrαdο Ανα|anche του ΝΗL.

2Ο Ι FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
$328 ΕΚΑΤ.
Οι συνολικέs πωλfισειs e-bοοks στιs ΗΠΑ, ms πι.Ο
προοοδοφόροι) μορφήs βιβλίοι], το πρώιο τρίμπνο του 2013.
(Ί1cι βιβλία τσέπns ήταν δεύτερα, cπα $306,6 εκαι.)

Φ1ΛΑΝΘΡΩΠ1Α

Μ1ΣΘΟΙι.. ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ
Τα μεΥαλύτερα φιλανθρωπικό ιδρύματα τnS Αμερικάs δέχονται πολλέs δωρεέs - και τα ανώτερα διοικnτικά τουs στέλέχn λαμβάνουν
πολύ καλούs μισθούs.Όμωs, Ο λόγοs των δύο αυτών αριθμών ποικΩιλει σnμαντικά: Το Sαιναtίοn Αrmy συΥκεντρώνει ποσά σχεδόν
7πλάσια για κάθε δολάριο που πλnρώνει τον επικεφαλήs του, όπωs και ο οργανισμόs υnίted Wαy. Δείτε τα δέκα μεγαλύτερα φιλανθρω-
πικόιδρύματατωνΗΠΑκcιιτnσύΥκρισnμετοξύτωνχρnμάτωνπουσυγκεντρώνουνκαιτωναπολαβώντωνnγετικώντουsστελεχών.

#-.
1+1
ΠΟΣΑ ΔΩΡΕΩΝ
ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑ ΔΟΛΑΡ1Ο
($ ΕΚΑΤ.) ΕΠ Ι ΚΕΦΑΛΗΣ Α Π ΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ι. υΝΠΈD wΑΥ 3,926 ΒRΙΑΝ GΑLLΑGΗΕR $ι,5 ΕΚΑΤ.. $2,6Ο7

2. sΑινΑΤ|ΟΝ ΑRΜΥ 1,885 wl LLΙΑΜ Α. RΟΒΕRΤs 25Ο.ΟΟΟ 7,544

3. ΤΑsΚ FΟRcΕ FΟR GLΟΒΑL ΗΕΑLΤΗ 1,66Ο ΜΑRΚ RΟsΕΝΒΕRG 320.ΟΟΟ 5,189

•. FΕΕDΙΝG ΑΜΕRΙcΑ 1,511 ΒΟΒ ΑΙΚΕΝ 431.ΟΟΟ 3,5Ο6

5. cΑ™οLιc cΗΑRιΤιΕs υsΑ 1Α47 RΕν. LΑRRγ sΝγDΕR 354.οοο 4,ο91

6. GΟΟDwlLL ΙΝDυsΤR|Εs lΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL 949 J|Μ G|ΒΒΟΝS 725.ΟΟΟ 1,3Ο8

7. FΟΟD FΟR ΤΗΕ ΡΟΟR 891 RΟΒΙΝ G. ΜΑΗFΟΟD 411.ΟΟΟ 2,166

Ι ΑΗΕRΙcΑΝ CΑΝCΕR sΟclΕΤΥ 889 JΟΗΝ R. SΕFΙ:RΙΝ 832.ΟΟΟ 1,Ο68

9. γΜCΑ 827 ΝΕ|L Ν|cΟLL 5Ο1.ΟΟΟ 1,65Ο


ι Ο. wΟRLD νιslΟΝ 826 RΙcΗΑRD Ε. sΤΕΑRΝs 457.ΟΟΟ 1,809

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ

ΤΑ ΚΑλγτΕΡΑ Β1ΒΛΙΑ ΤΟγ 2ΟΊ 3


ΤΟ δυναμικό του «Fοrbes» επιλέγει τα πιο διασκεδασ[ικά και λαμπερά πεζογραφhματα.
Για περισσότερεs πλnροφορίεs, δείτε το Fοrbes.cοmΛ>ΟοΚs.

ΤmΕ
cRΕΑR_]
Εs3ΑΡΞ
:§ίnΙίe#qέυΈίιί:g;tnhξ
lDΕΑLISΤ
JξrrΒ[γ

ΑιιQ

ειιο
ΤΗ'

1ιΙ[

+.`
SΔC„S

Ουεsί

ί>ΟνεRιγ
ΤΓj
.:ίf
ΔFfΤυοsΝ N Ι ΙΙ Α Μ ΙΙ Ν Κ

ΞΤ_1Ε «ΒRΙcκ «ΤΗΕ «ΤΗΕ GRΕΑΤ «ΗΑΤcΗIΝG «ΤΗΕ «ΤRΑDΙΝG

Βγ ΒRlcκ» FRΑcκΕRs» ΕscΑΡΕ» ΙW[πΕR» ΙDΕΑLlsΤ» ΒΑSΕs»


Ξ:,LJΟΝΑIRΕ
1.ΊD™Ε πώs n LΕGΟ Η ασυνήθιοτn ΥΥεία, πλούτοs Μια αλnΘινή οJeffrey Μια ιστορία
στορ,'α sαchs κα1 n
ώ™ΝΙC»
-φfs Ο La Γry
έγραψε
των νέων
και οι ρίzεs τns
ανισότnταs.
ιστορία για τα
χρήματα, τnν αναzήτnσn
γ,α Τn waΙl
street, ΤΟν
ξανά τουs
κανόνεs τnS δισεκατομ- ΤΟυ Αngυs εξουσία, τn γ'α ΤΟν Τzόγο και το
ΞΗΞm και ένοs basebαιI (όχι
καινοτομι'αs μυριούχων Deatοn φιλία και τnν τερμcιτισμό
rmΙνικόs
L-Των και κατέκτnοε κερδοσκόπων
Των
προδοσία. τns φτώχειαs.
Τns Νίna ΜυnΚ
απαραίτnτα
μεαυτήν
-ΊΦαγτον τnν παγκόσμια
εξορύξεων.
Του ΝίcΚ Βίιtοn
Τn σε,ρά).
Lfdnυτερο βιομnχανία
παιχνιδιών. ΤΟυ Gregοry ΤΟυ JΟe ρeta
=ψφνα
-crm5.
-LΞ _Ι.._ an
ΤΟυ Daνίd c.
RοbertSon
zυcκerman

:1_=~e

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2Ο14 FORΒΕS | 21


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΌΣ 2014
170 διαφορετικέs συμβουλέs από τουs καλύτερουs.
ΑΠΟ ΤΟΥΣ JΑΝΕΤ ΝονΑcΚ ΚΑΙ ΜΑΠ scΗ|FR|Ν

συνδυασμό με τιS αναταρcιχέs αιs αναδυόμενεs αγορέs συνεπάγονται ότι Θα είναι δύσκολο μέσα στο 2014 να αυξhσει κα-
νείs τnν περιουσία του. Σε αυτό το διαφορετικό επενδυτικό αφιέρωμα μπορεί κανείs να βρει ένα σnμαντικό απόααγμα επεν-
Οι Θεοί τωνδυτικήs γνώσnS υπό
χρnματαγορών... τn μορφή
είχαν κέφιαλΙ`σταs. Οι πλουσιότεροι
το 2013, και πιο
όμωs n οικονομικά επιτυχnμένοι
αβεβαιότnτα καιστον χώρο των επενδύσεων
οι εξελι`ξειs μοιράζοπαι
νομισματικήs μικρό
πολιτικhs σε
αλλά και... μεγάλα μυστικά για ένα καλύτερο επενδυτικό, και όχι μόνο, μέλλον.
Παράλλnλα, Θα γνωρίσει τον ελλnuκήs καταγωήs «ΡΟμπέν των Επενδυτών», ο οποίοs υπερασπίζεται τα συμφέροπα όσων τοποΘετού-
παι σε παράγωγα, και Θα μάθει πώs μπορεί να εκμεταλλευτεί τιs εκδόσειs μετατρέψιμων ομολόγων ωs μια εναλλακτική μορφή επένδυσns
τόσο των μετοχών όσο και των ίδιων των ομολόγων. Θα ιιάθει, επίσnS, πώs μπορεί, με επιλεκτικέs κινhσειs, να κεφαλαιοποιήσει το τσου-
νάμι τns καταναλωτικhS δαπόνns που κινείται απειλnτικά από τnν Ασία προS τον υπόλοιπο κόσμο, καθώs n κινεΦκή μεσαία τάξn γιγαντώ-
νεται. Τέλοs, Θα έχει τnν ευκαιρίο να Υνωρίσει το έργο του ανθρώπου που αποφάσισε νο γι`νει φιλάνθρωποs μετά Θάνατον και, χάρn στο
όραμά του, φτωχά παιδιά αλλάζουν ζωή, αποκτώνταs δικαίωμα σε υψnλώs ποιότnταs εκπαίδευσn και ανάπτυξn δεξιοτήτων.

#2 #4
Μn συγχέεις έναι χαμnλό Ρ/Ε με μια μετοχh Άσε τους δικnγόρους σου
ιιε εγγειίή αξι'α. να σε συντροφεύουν, μnν τους βάζεις,
όμως., σττ'ι Θέσn τοι> οδnγού.
#3
Βenjαmίn Gmhαm: «Η υπομονh είναι ο mο
ισχυρός σψμαχος ενός επενδυιή».

#Ι #5
Sίr Jοhn ΤemρΙetοn: «Εττένδυσε Να Θυμάσαι τnν Εnrοn και να μειώσεις
στο αποκορύφωμα τnς απαισιοδοξίας». τις επενδύσεις σε μετοχές εργοδότn.

22 | FΟΙΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟΥ2Ο14
#12 #18
Πα προστασία από τον πλnΘωρισμό και τnν υποτίμnσn Πρόσεξε τnιt απάm πωι/
νομισιιάτων, αγόθασε γn μέχρι εκεί ποι) μπορείς. σχέσεων. Ανακάλιιψε τον
Θεό, όχι καιtτές. επει/δύσεις

#13 στnν εκκλnσία, m


στ)ναγωγή ή στο ιζαμι'.
Να ξέθεις πόσο ρίσκο αντέχεις. Επίλεξε μια κατανομh
επενδύσεων που σου εmτρέπει να κοιμάσαι τα βράδια, για
να μγ|ν παν|κοβλnΘείς κα| πουλhσεις μετοχές στον ττάτο. #19 #20
Η απόδοσn είναι καλh, Όταν οι «αρκούδες»
#6 #14 αλλά n συνολικh απόδοσn βρυχώνται,
ΤΠαrren Βυmett: «Ο πρώτΌς ει'ναι αι>τή ττοι) ιιετράει. κράm m Θέσn σου.
Δrιιfιούργ7'ισε ένα «ταιfει'ο έκτακ™ς ανάγmς»,
καγόνας ει'ιtαι να μn χάνεις πέρα αrrό το συνmξιοδοτικό σου.
ποτέ λεφτά. Ο δεύτερος
κανόι/ας ει'ναι να μnιt #21
€εχγάς ποτέ UοιJ πρώιο». Μn διαθέτεις πολλές ισοδύναμες των μετρrιτών επενδύσεις
-με τ:nν πάθοδο του χρόνου, αυτές οι «ασφαλείς»
#7 επενδύσεις μετά βίας συμβαδίζοιιν με τον πλnΘωρισμό.
Στhριξε τn stαrtυρ ενός
+rνωιπού με μετατρέψιμο #22
δάyειο για να έχεις
Μπν επενδύεις σε hedge ήλnd, εκτός και αν τα ελεγμένα
μερίδιο mν άνοδο. αποτελέσματά του δnμοσιεύονται σε συμμόρφωσn με
τα Διεθνh Πρότιιπα Απόδοσnς Επενδύσεων (GΙΡS).
! Remίnίscences ;
stοέcκ #23
Πα προστασία από τον πλnΘωρισμό, αγόρασε

ορerαtΟr , (
εταιρικά ομόλσγα με κυμαινόμενο εmτόκιο.

..................... 1 #27
ΕDWιΝ LΕFΞνRΕ I Βenjαmίn Grαhαm:
Ι:ΟRΕwΟRD Βγ RΟG ΕR LΟwΕΝSΤΕ [ Ν
Ι (``,|™, `,Τ^Ι1ψ` 1
«yι οΘέmσε απλούς και/όι/ες
και μει'νε σε αυτούς».
#15
Διάβασε το «RemίnίscenCes of α StοcΚ #28
Ορerα1οr» του Εdwίn Lefewe. Ακόμα και οι πιο
προσnλωμένοι ωυς
#8 #16 #24 δείκτες Θα τ[ρέπει να
ΞιΓry Stem\ίcht.. «Δώσε ΑγόρασεΒίtcοίn Χρnσιμοποιούν ήιndS
Παρακολούθnσε -αλλά μnν εmμείνεις- τις προμhΘειες
τςmοχή σια μεγάλα και τα έξοδα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ως κερδοσκοmκh κίνnσn h ειrεργής δ ιαει'ρισrις`
ΞΙΞυιm" , διότι είναι αυτά πολιτικh δhλωσn και για ιία αγοράσοιtιί
:=υ Θα σε βοnΘhσουν όχι ως αντιστάθμισ» δnjιοτικά ομόλσγα
τ, α δεκαπλασιάσεις κινδύνοι). και οιιόλογα ιtψnλώι/
τα λεφτά σου». αποδόσεων, καθώς.
#25 και ]ιετοχές αξι'ας'.
#9 Αφού καθορίσεις
ΧςJ nσ1μοποίnσε τα τnι/ καmνοι4ή ιων #29
Ξι]rιορεψα™ για ιtα κεφαλαίων, προχώρα Βυrton ΜαικίeΙ:
.-nΘμίσεις τον κίνδυνο σε αιίαδιάρθρωσn «Δεν φτιάχνονmι όλα
:.ιιί, πλnΘωρισμού. του χαρτοφυλακίου σε τα ίndeχ ήmdS με
ετhσια βάσn. Αυτό σε τους ι'διους όροι)ς.
#10 αιtαγκάζει ιία κατοχυρώνεις. Ορισμένα έχουν αrΓι'στευm
Ξ-. μβουλέψου έναν κέρδn όταν οι μετοχές υψnλά έξοδα».
•ΨΤεχγι7(όττριν έχουν ενισχυθεί και
-μχωθhσεις σε να ποι>λάς. μειοχές
Lβ.-,|]Υτσμό|Jιαςαγωγής. στον πάτο.

#11 #26
.-|.ί1 Υα μnν έχε1ς Μnν αφάσεις τις ειίαλλαγές.
τL:.:έ mματα με συγγενείς #17 σm διάθεσn ιnς. κι)ρι'ας
ξ=: Ξφία, δhλωσε όλα Ρeter Lynch: «Ποτέ μnν επενδύεις σε μια ιδέα ΑγΌράς να σε ωθώσοιtν
ειώσεις
-L; .-qΕίη™ακά δάνεια. που δεν μπορείς να εξγηιhσεις με ένα μολύβι». στnν κεθδοσκοπία.
$ότn.

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2014 FΟRΒΕS Ι 23


ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑ1 ΟΜΟΛΟΓΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕ... ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το αμοιβαι'ο κεφάλαιο του ΕdWαrd Το αμοιβαίο του sίινersteίn, ύψουs $838 στιs επιδοτήσειs. Η ΤesΙα δεν μπορεί να
sίινersteίn κερδι'Ζει τόσο τιs μετοχέs εκατ., ΜαίnStαy CοnνerιίbΙe, έχει αποδώ- επιβιώσει χωρίs τιs φοροαπαλλαγές που
όσο και τα ομόλογα. Πώs το κάνει; σει 7,9% και αυτό μετά τnν προμήθεια του ισχύουν Υια τουs αγοραστέs nλεκτρικών
ΑΠΟ ΤΟΝ wlLLΙΑΜ ΒΑLDwlΝ Ι Ο/ο. Ο 46χρονοs Sίινersteίn ασχολήθnκε αυτοκινhτων και τα emίsSίοn credίts που
με το επάγγελμά του από τnν «πίσω πόρ- πουλά σε όλλεs αυτοκινnτοβιομnχανι`εs.
τα». Αφού πήρε πτυχία λογιστικhS και νο- «Οι φορολογούμενοι ίσωs κουραστούν
νομενικά διαθέτει μαγικέs ιδ]- μικhS, κατάλαβε ότι δεν του άρεσε τίποτα να στnρίζουν ανθρώπουs που πλnρώνουν
ότnτεs: Πιάνει το μεγαλύτερο από τα δύο. Πώs να μετατρέψει αυτά τα δι- αυτοκίνnτα $80 χιλ. και τουs κροίσους
Εδώ έχουμε
μέροsέναν τίtλοόταν
των κερδών πουnφαι-
με- απιαευτήρια σε κάτι που να ανέχεται; Ξε- που τα κατασκευάζουν», σnμειώνει. Ο
τοχή ανεβαίνει, αλλά χάνει μόλιs τα μισά κι'νnσε στο νομικό τμήμα μιαs τράπεζαs, Sίινersteίn αγοράζει αρκετά από τα μετα-
όταν n μετοχά βουλιάζει. Ο διαχειρισ[ήs μεταπήδnσε γρήγορα σε μια Θέσn σχετική τρέψιμα όταν είναι ολοκαίνουργια. Οι εκ-
κεφαλαίων Εdwαrd Sίινersteίn έχει 90 τέ- με επενδύσειs και μετά βρέθnκε να ερευ- δότεs προτίθενται να τα βγάλουν με μικρό
τοια «πραγματάκια» στο χαρτοφυλάκιο που νά επενδύσειs.Έχει διατελέσει επικεφαλάs dίscουnt από τn μαθnματικh τουs αξία,
«τρέχει». Είναι μετατρέψιμοι τίτλοι: ομό- του μετατρέψιμου fυnd από το 2004. εξnγεί, γιατί n άντλnσn κεφαλαίων με τον
λογα (h κάποιεs φορέs προνομιούχεs με-
συΥκεκριμένο τρόπο είναι λιγότερο επώδυ-
τοχέs) τα οποία ο κάτοχοs μπορεί να με- Ο slΙνΕRsΤΕ|Ν ΚΑΙ Η ΑΝΑΠ^Η- νn από τις εναλλακτικέs. Μια «κανονική»
τατρέψει σε κοινέs μετοχέs.Όπωs και οι ΡΩΤΡΙΑ ΤΟγ Ειίzαbeth Χυ είναι κατά έκδοσn ομολόγου Θα έφερε μεγαλύτερο
υβριδικοί τίtλοι, αποτελούν τnν τέλεια
βάσn αναλυτέs μετοχών, όχι αγοραστέs επιτοκιακό βάροs, ενώ μια «κανονική» αύ-
επένδυσn για έναν δειλό «ταύρο». ομολόγων, και n επιτυχία τουs έχει να κά- ξnσn κεφαλαίου Θα δnμιουργούσε υποψί-
Αν n εν λόγω μετοχh κινείται ανοδικά, νει με το να περνάς περισσότερο χρό- εs ότι n διοίκnσn περιμένει προβλάματα.
εξασκείs το δικαίωμα να μετατρέψειs και νο σκεπτόμενοs τιs προοπτικέs ανάπτυ- Όταν ένα νέο μετατρέψιμο αμοιβαίο
να πάρειs το μεγαλύτερο μέροs του κέρ- ξnS και τα αποτελέσματα ανά μετοχh κCιι βγαfνει αnν αγορά, τοποΘετείται στο επεν-
δουs που Θα είχεs αν είχεs μόνο τn ιιετοχή. όχι τιS πισ[ολnπτικέs αξιολογήσειs. Είναι δυτικό φάσμα κάπου στn μέσn μεταξύ ομο-
Αν n μετοχh υποχωρεί, ξεχνάs τn μετcιτρο- «Ονerweίght» πιS φαρμακευτικέs (Gίιeαd λόγων και μετοχών. Με τον καιρό ενδέ-
πh και εισπράττειs τnν ονομαστικh αξία του και Τeνα) και σε υπnρεσίεs πετρελαιοπn- χεται νο κινnΘεί προS τn μια ά τnν άλλn
ομολόγου όταν ωριμάσει. Κορώνα κερδί- γών (SchΙυmberger και ΗeΙίχ Εnergy). κατεύθυνσn. Αν n υποκείμενn μετοχh βου-
ζειs, γράμματα δεν χάνειs πολύ. Είναι έναs ΤΟυs αρέσουν τα καταναλωτικό αγαθά. λιάξει, το προνόμιο τns μετοτροπήs καθί-
σίγουροs τρόποs να κερδίσειs τnν αγορά; Δεν είναι τόσο υπέρ των εναλλακτικών πn- σταται σχεδόν άχρnαο και το ομόλογο
Όχι ακριβώs. ΤΟ λεπτό σnμείο είναι ότι οι γών ενέργειαs. Ο ΕΙοn ΜυsΚ, το χρυσό διαπραγματεύεται ωs απλό ομόλογο (πι-
μετοχέs ανεβαίνουν πιο συχνά από ό,τι πέ- παιδί τns Sίιίcοn ναιιey, βρίσκεται πίσω Θανώs ένα ομόλογο jυnΚ, οι εκδότεs συνn-
φτουν, συνεπώs το ποπάρισμα είναι στnν από δύο εταιρείεs με μεγόλεs εκδόσειs με- Θίζουν να μnν έχουν εκπλnπικούs ισολο-
πραγματικότnτα αρκετό δίκαιο. Ωαόσο, τατρέψιμων που εκκρεμούν: τn SοΙαr Cίty, γισμούs). Αν n μετοχh κινείται ανοδικά, το
Cπα σωστά χέρια αυτόs ο συμβιβασμόs με- n οποία εγκαθιστά nλιακά πάνελ σε στέ- μετατρέψιμο κερδίζει και συμπεριφέρεται
ταξύ των μετοχών και των ομολόγων μπο- γεs, και τnν ΤesΙα Μοtοrs. Ο Sίινersteίn ωs μετοχή.
ρεί να υπεραποδώσει τ6σο των ομολόγων δεν αγγίζει καμία από αυτέs. Μnν τον πείτε Η Gίιeαd Scίences εξέδωσε ένα μετατρέ-
όσο και των μετοχών. «απι-πράσινο», γιατί πnγαίνει στn δουλειά
Ψιμο ομόλοΥο του 1 Ο/ο πριν από τρία χρό-
Τnν τελευταίcι δεκαετία ο δείπnS ομο- του στο Μανχάταν με ποδήλατο. νια, σε μια στιγμή που n μετοχh τns πα-
λόγων τns ΒαrcΙαys απέδωσε 4, 7Ο/ο εΊnσί- Αυτό που ενοήεί τον Sίινersteίn είναι ρέπαιε, Υιατί οι επενδυτέs περίμεναν τnν
ωs και ο δείκτnS μετοχών S&Ρ 500 7,7%. ένα επιχειρnματικό πλάνο που βασίζεται επικείμενn τότε λήξn των πατεντών για

24 | FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤιογ2Οι4
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑ1 ΟΜΟΛΟΓΑ

ΥΒΡΙΔΙΑ
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡ1ΜΕΝΟ «ΖΩΟ» ΕΧΕΙ ΣΩΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ε1ΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑ1 ΚΕΦΑΛΙ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΟΣΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟ ΡRΕΜ|υΜ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΤΟΣΟ ΠΕΡ1ΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΙΙ1ΙΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΤΟΧΗ

ΕΚΔΟΣΗ Τ1ΜΗ ΜΕΞΞ#όυπΜΗΣι οΜΟΑΛΞόΑΓογ2 ΑπΚοΕ;8gΞΣ3 ιΗFLR;ιΤΜCΑΑΝLΣLΗ

cΗΑRΤ ΙΝDυsΤRΙΕs 2% $1.447 1 5,Ο% $768 1,6% ΑγΓ. 2Ο 1 8

#3Ο GΙLΕΑD sclΕΝCΕs 196 3.158 0,1% $1.οΟ1 0,3% ΜΑΤ.2Ο14

Sίr Jοhn ΤemΡΙet0n: ΗΕL|Χ ΕΝΕRGγ sΟLυτ|ΟΝs GΡ 3-Ί /4% 1 .2οΟ 35,1% $933 3'7% ΜΑΡΤ. 2Ο18
«Οι πέντε rΓ!ο ε77ικz'ιlδυνες JΑRDΕΝ cΟRΡ.1-7/8% 1.3Ο5 13,2% $874 1,6% ΣΕΠΤ. 2Ο18
λέξέις σ[ις επεγδύσεις
JDs υΝ|ΡΗΑSΕ 5/8% 992 55,7% $847 1'Ο% Αγr. 2Ο18
είναι οι εξhς:
"Αι>τώ m φορά ΜΙCRΟΝ ΤΕCΗ 1 -5/8% 1.8Ί Ί 5,3% $6'9 ο,9% ΦΕΒΡ. 2Ο18
είναι διαφοθετικά"». sΤΑΝLΕΥ ΒLΑcΚ & DΕcΚΕR $4,75 ΡFD 129 17,5% $Τ15 1,996 ΝΟΕΜΒΡ. 2Ο15
ΤΕνΑ ΡΗΑRΜΑCΕυτ|cΑL ΙΝDs 1 /4% 996 7'9% $978 2,5% ΔΕΚ. 2Ο13
#3Ι
Μnν υποτψάς m σnj/α-
σι'α τ»ς. ρευστόmmς.

φόρμακα κατά του ΑΙDS. Ο Sίινersteίn βράκε ότι «eqυίty ΚίcΚer» - το δικαίωμα να αλλάξειs σε μετο-
#32 n εταιρεfα Θα κατέλnγε σε νέεs ανακαλύψεις για να χέs. Και Θα ολλάξειs, αν δεν καταρρεύσει n μετοχh.
Χρnσιμοποίnσε
διαφορετικούς κωδικούς αντικατοστάσει τιS παλιέs.Έτσι, αγόρασε τα ομόλο- Ο SίινerSteίn βλέπει αυτήν τnν επένδυσn από
για ιtάθε διαδικτυακό χρn- γα. Από τότε, μια εταιρεία τnS Gίιeαd έπιασε τζακ ποτ τnν άλλn πλευρά. Ο κάτοχοs του μετατρέψιμου έχει
ματοοικονομικό με μια Θεραπεία που φαίνεται πωs είναι πολύ αποτε- πΡCιγιιατικά στnν κατοχή του μετοχέs τnS Jαrden,
λογαριασμό σου. Πθόσθε- λεσματική στnν καταπολέμnσn τns nπατίτιδαs C. Η εξnγεί, αλλά πλnρώνει λΙ'γο πcιραπάνω για το δικαί-
σε προαιρετικές ερωτhσεις
μετοχή τns Gίιeαd έχει τετραπλασιαστεί. Τα ομόλογα ωμα να δώσει πίσω τιs μετοχέs έναντι $ 1.000, αν
τωι/ οποι'ων οι απαντήσεις
που αγόρασε ο Sίινersteίn έχουν τριπλασιάσει τnν κάτι πάει σ[ραβά. Για να υπολογι'σειs πόσο κοστίζει
δεν μπορούν
να βρεθούν στα προ- αξία τουs αα $3. Ι 58, λΙ'Υο πόνω από τnν αξία τnS το ρυt ορtίοn, ξεκίνα με το γεγονόs ότι οι 2 Ι ,2 μετο-
φίλ σου cπο FαcebοοΚ μετοχhs με τnν οποία μπορεί να ανταλλcιχΘούν. Η χέs αξίζουν $ Ι . Ι 53. Πλnρώνειs $ Ι 52 παραπόνω γι'
h Το LίnκedΙr'. τιμή αποπλnρωμήs του ομολόγου στα $ 1.000 και το αυτό. Αλλά Θα πάρειs $90 σε κουπόνια τα επόμενα
ετήσιο κουπόνι των $ 10 είναι σχεδόν ανούσια. πέντε χρόνια, ενώ n μετοχή δεν πλnρώνει μέρισμα.
#33 Τότε, το ρυt ορtίοn που έχει αξίζει $62. Αν μπο-
Σnμείωσε τους κωδι- Ο1 ^1ΓΟΤΕΡΟ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ1» ΤΙΤ^ΟΙ του ρείs να κοιμnΘείs το βράδυ, είναι μια καλh επένδυ-
κούς σου και κρύψ' τους.
fυnd έχουν μεγαλύτερn προτίμnσn στα ομόλογα. σn. Το χαρτοφυλάκιο του ΜαίnStαy δείχνει μεγά-
Π€ς. ιιόνο σε ένα άιο-
Πρόπερσι n Jαrden Cοrρ. πούλnσε στον Sίινersteίn λn προτίμnσn στιs μετοχέs.'Εχει mαrΚet senSίtίνίty
μο πού βρίσκονται.
μετατρέψιμο ομόλογο Ι-7/8% με δικαίωμα του κα- 0,79, που σnμαίνει ότι, με άνοδο ή πτώσn Ι % σ[ο
#34 τόχου σε 21,2 μετοχές. Η εταιρεία είναι ένα μείγ- χρnματιστhριο, το fυnd αναμένεται να κινnΘεί ανο-
Μnν πολεμάς τα δnμογρα- μα καταναλωτικών προ.ι.όπων, όπωs τα Μr Cοffee, δικά h καθοδικά κατά ο,79%. Η μέσn «ευαισθnσία»
φικά cποιχεία - διάθεσε CοΙemαn και γαnΚee CαndΙe. ΤΟ fυnd ΜαίnStαy Υια το σύμπαν των μετατρέψιμων, σύμφωνα με τουs
ένα μέρος του χαρτοφυλα- πλήρωσε $ Ι .000 Υια κάθε ομόλογο. Αν Θέλειs σήμε- υπολογισμούs τns Μerrίιι Lynch, είναι ο,59. Τα με-
κίου σου σε μετοχές υγεί-
ρα ένα, κοστίζει $ Ι .305. Τι παίρνειs για αυτό το τίμn- τατρέψιμα είναι μια εφικτh επιλοΊή για τουs επενδυ-
ας και βιοτεχνολογίας.
μα; Αν πιαεύειs ότι είσαι επενδυτήs σταθερού εισο- τέs, που σε άλλn περίιπωσn Θα αγόραζαν ένα μείγμα
δήιιατοs, τότε αγοράζειs ένα ομόλογο που ωριμόζει μετοχών και ομολόγων.
τον Σεπτέμβριο του 2018 έναν[ι $ 1.000 και πλn- Πρέπει να καταλάβειs, ωστόσο, ότι τα εν λόγω
ρώνει ετήσιο κουπόνι $ Ι 8,75. Χωρίs τn δυνατότn- ομόλογα είναι jυnΚ. Αν Φσουμε άλλο ένα 2008
τα μετατροπήs, ο τίτλοs Θα άξιζε $874, σύμφωνα με ύταν σχεδόν τα πάντα κατέρρειισαν-, αυτοί οι τίτ-
το ΒΙοοmberg. Συνεπώs, πλnρώνειs $431 για ένα λοι δεν θα μείνουν απρόσβλnτοι. '

κn, ούιε (γm [οιtς πε- μnν το ™ρακάνεις. StyΙe Βοχ καιι Χ-Rαy επίσnς σnμαντικό είναι
#35 ρισσότερους) γεμί- Τnς ΜΟmίngstαr. να διαφοροποιείς
Διαφοθοποιhσου σε πα- ζει ΤΟ ΠΟΘΤΟφόλι». #39 και ιις επει/δύσεις

γκόσμ]α κλιtιακα, για ιία Θέσε στον εαυτό σου #41 εισοδhματος.
ειίισχύσεις ιnιί προσαρ- #37 επενδυτικούς κανό- Χρnσιμοποίnσε λογισμι-
μοσμένn ως πθος τον κίν- Αγόρασε εm ι ρει'- νες που εμποδίζουν πα- κό για ι/α ™ρακολουθει'ς #43>
δυνο απόδοσh σου. ες με steαιth dίνίdendS ρορμrmκές απο φάσεις. τrτν κατανομh κεφαλαί- ΟΙ Τίτλοι ΠΟυ
- που σnμαίνει επα- ων σ[ις επενδύσεις σοιt. προααιεύουν από τον
#36 ναyορέςμετοχώγ. #40 πλnΘωρισμό (ΤΙΡS )
Βenjαmίn Grαhαm: «Η κερ- Ψάξε πέρα από ιο #42 δεν πθοστατεύουν
δοσκοτΗα δεν είναι ούτε #38 όνομα ενός ήmd, με Η κλψάκωσn οjιολόγων από rnιί αύξn-
™ράνομn, ούιε ανήθι- Δ ιαφοροποιάσου, Ωλλά εργαλει'α όπως m ει'ναι καλή, αλλά σ71 ιων ε7τι[οκι'ωι/.

*
ή

26 | FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4

Ι
ΤΗουGΗΤ LΕΑDΕRS
Α GΑRγ SΗΙLL|ΝG -ΧΡΗΜΑΤΟΟ1ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ

ΘΔ ΞΑΝΑΡΘΟγΝ
ΚΜΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΟΠΟΤΕ ΚγριΑΡΧΟγΝ ΑΝΩΜΑΛΕΣ οι- στnν ΚΙ'νcι, ο αριθμόs των νεοεισcιχΘέντων
ΞΟ`'ομικέs συνθήκεs, επ]νοούνται Θεωρί- Cπο εργατικό δυναμικό μειώνεται. Στnν
ι`` `ια νο εξnήσουν γιατί Θα κρατήσουν πραγματικότnτCι, n ΚΙ'να είναι n μόνn χώρα
-Γ.α πάπα. Και γιατί όχι; Αυτοί που κυκλο- που Θα γεράσει πριν γι'νει πλούσια. Μnν
Ξ.jρούν τιs Θεωρίεs έχουν πολύ δεΗικούs υποτιμάτε το αδόμαστο επιχειρnματικό
=±ροατέs, οι οποίοι ενισχύουν τnν αξιοπι- πνεύμα αυτού του έθνουs. Σκεφτείτε τnν
='Ο τουs. Η ανάπτυξn του πρCιγματικού έκρnξn τnS κινnτήs τnλεφωνι'οs και των μέ-
ΕΙ
ΙΕΠ τα τελευταία έξι χρόνια διαμορφώ- σων κοινωνικήs δικτύωσnS.
=τ=±:ε κατά μέσο όρο στο ο,8Ο/ο, σύμφωνα ΤΟ ετήσιο, ύψους $400 δισ., έλλειμμα τρε-
Ιί- ι τ]S εκτιμήσειs μου, κCιι ήταν αναιμική σε χουσών συναλλαγών των ΗΠΑ μετρά
_-.ι.ψισn με το 3,4Ο/ο στα χρόνια μετά τον τον βαθμό αον οποίο οι ξένοι ανακυκλώ-
=Ι Ξ Παγχόσμιο Πόλεμο. Συνεπώs, ακριβώs νουν το δολόριο για να χρnματοδοτήσουν
ο- Γ=.ι- ώρα τουs, έχουν βΥει Θεωρίεs που το ομοσπονδιακό έλλειμμα και άλλα κενά.
μ, -+.=φ.ί.έπουν υποτονικέs οικονομικέs επι- γποχώρnσε από τα $800 δισ. πριν από τn
ΜεγάλnΎφεσn και Θα συνεχίσει να υπο-
α i.:.]αs τΊα πάντα. Μέχρι να διορθωθούν χΘεί πλήρωs.
-= ιCtιχεία τουs από έναν απόφοιτο, οι Η Βιομnχανικh Επανάστασn ξεκίνnσε χωρεί, καθώs οι καταναλωτέs Θα συνεχί-
.- Ξmen Reίnhαrt και Κenneth Rοgοf έπει- στnν Αγγλία και στn Νέα ΑΥγλι'α στα τέλn σουν να πnγαίνουν από τnν 30ετh συνh-
-._-. Ίο}λούs πωs, όταν το κρατικό χρέοs του Ι 700. Αναιπύχθnκε πολύ, αλλά μόνο Θεια του «δανείζομαι και ξοδεύω» σε μια
Ξί-LέΞι`-ά το 90% του ΑΕΠ (των ΗΠΑ είναι μετά το τέλοs του εμφυλίου έγινε αρκε- τάσn αποταμίευσnS, μειώνοπαs τn ζήτn-
-iΞΤΞό`-στο Ι ΟΟ°/ο), n οικονομία συρρικνώ- τά μεΥόλn στιs ΗΠΑ, για να τροφοδοτhσει σn για εισαγωγέs. ΕπίσnS, n άνθnσn του
τ= = κατά Ι% ετnσίωs. Οι GΙenn Ηυbbαrd τnν ανάπτυξn και τnν παραγωγικότnτα. σχιαολιθικού πετρελαίου σnμαίνει ότι οι
L= Τιm Καne του CοΙυmbία Βυsίness Δίχωs αμφιβολ1`α, οι Βαby ΒΟΟmerS γερ- ΗΠΑ κινούνται γρήγορα προS τnν ενεργει-
>= .-., :.:ι1 βλέπουνt`«τα σύννεφα βροχήs τns νούν.`Ομωs, n έλλειψn αποταμίευσns για ακή αυτονομία. Αυτό Θα μειώσει τn γεω-
-. :..: ίαs .> να μαζεύονται στον αμερικανικό m συνταξιοδότnσn τουs υποχρεώνει να πολιτική «ευαισθnσία» τουs προS τn Μέσn
L , =ΞΙΊτα. λόγω τnS πολιτιιώs αδράνειαs,
~ _τ. _ιηαναπτυξ]ακών πολιτικών, τnS «δ]-
ι-.:ιL[mS» mS οικονομικήs ευρωστίαs και Η ΚΙΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΕΙΆΛΙΙ ΧΩΡΑ
-_τ, =ερβολικών κρατικών δαπανών.
ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΡΑΣΕΙ ΠΡΙΝ ΠΛΟΥΤΙΣΕΙ
. Ξ.Ξ„Τκrt J. Gordοn τΟυ ΝΟrthwestern ΠΙ-
τ_-. ι.-. πωs όλεs Οι μεγάλεs τεχνολογίεs
τ« +. Ξι.+-C>ιΓ`' ώθnσn στnν ανόπτυξn έχουν συνεχίσουν να δουλεύουν. Αντίθετα με Ανατολή. Εκτιμώ ότι το δολάριο Θα αντι-
LΥ.-L-ίt- κορεστεί και δεν βλέπει τίποτα στο τnν Ευρώπn, που ιστορικά εξόγει κόσμο, στρέψει τnν επί μακρόν πτώσn του. Η με-
kr., ι Ξτ.-που να ισοδυναμεί με το αυτοκι'νn- οι ΗΠΑ είναι μια χώρα μετανcιστών, νό- λέτn μου για τα νομίσματα από τουs ρω-
ι -Ξ ]}.έφωνο, το ραδιόφωνο ή το αερο- μιμων και παράνομων. Θα συνεχι'σουν να μα.ι.κούs χρόνους δείχνει ότι Θα συνεχι'σει
ενισχύουν το εργατικό δυναμικό. Η Ιαπω-
τμτ ιL~.-:ι . Το κερασάκι hταν το εξώφυλλο του να κυριορχεί ωs παγκόσμιο αποθεματικό
Ξ,Ξ=τ:.Γ. , τnS 28ns Οκτωβρίου, που φώνα- νι'α, αον αντίποδα, διαθέτει το μεγαλύτερο νόμιομα. Το δολάριο εμπλέκεται στο 87Ο/ο
Ξ-:-Ξ ΡΊ.οm'νnτn οικονομία». Σίγουρα, προσδόκιμο ζωήs μεταξύ των G-7, καθό- των διεθνώs συναλλογματικών συναλλα-
τ Ήι :.ι-ι]μ]'α βρίσκεται εδώ και πέντε χρό- λου μετανάστευσn και χαμnλώ γονιμότnτα. Υών. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ αντιμετω-
•-ψ= τ =πομόχλευσn - σχεδόν αα μισά τns Κατά συνέπεια, έχει μια δεξαμενh nλικιω- πίζουν προβλhματα. Αλλά οι ζοφερέs προ-
->
qΗιιτς -Ομωs, σε σχεδόν τέσσερcι χρόνια μένων να τατσει κCιι μειούμενο πλnΘιισμό. βλέψειs για υποτονική ανάπτυξn για πάπα
Όy +: _-.~ι=±:πήσει τn φυσιολογικh τnS άνοδο, Η Ευρώπn Θα ακολουθήσει σύντομα. Με αποτελούν ακόμα μία περίπτωσn Θεωριών
;) 1τ.-Ξι με bonυs. Οι παραγωγικά πλού- τnν πολιτικh ενόs παιδιού ανά οικογένειο που βασίζονται σε λάθοs στοιχεία.
πι-: =ψLτ.-0}.ογι`εs, όπωs οι υπολογ1στέs, n
+ι Lιι:=ιή. n βιοτεχνολογι'α ή οι προσθετι- Ο GΑRγ sΗ|LLΙΝG Ε1ΝΑ1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α. GΑRΥ SΗ|LL|ΝG & CΟ ΚΑΙ ΣγrΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ «ΤΗΕ ΑGΕ
qL-ι ς.=C:σΕίευές, δεν έχουν ακόμn αναπτυ- ΟF DΕLΕνΕRΑGΙΝG: |ΝνΕsΤΜΕΝΤ sΤRΑΤΕG|ΕS FΟR Α DΕCΑDΕ ΟF sLΟW GRΟνπΗ ΑΝD DΕFLΑΤΙΟΝ»

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2ΟΙ4 FΟRΒΕs I 27


ΑΝΑΚΑλγπτοΝΤΑΣΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ «SΑΜsυΝG» Cπnν ιστορία. Η μεσαία τάξn τns Ασίαs Ασία, μιλά με mαnαgers υγείαs Cπn Βομ-
ΑΨnφώνταs τnν τεράστια
hδn ξεπερνά τουs 500 εκατ. ανθρώπουs βάn και χα.ι.δεύει αγελάδεs στnν Μπεν-
καταναλωτική Ζούγκλα τnS Ασι'αs,
και δαπανό μόλιs $5 τρισ. ετnσίωs. Καθώs γκμπού. Τnν ίδια ώρα, κοιτάζει τον δείκτn
σε αναΖήτnσn τns επόμενns
n ΚΙ'να και άλλεs χώρεs αστικοποιούπαι ΜscΙ Αsία Εχ Jαραn, αν και δεν πιστεύ-
μετοχήs που Θα κάνει πάταγο, και το κατά κεφαλhν εισόδnμα αυξάνεται, ει στουs δείκτεs αναφοράs. Από τότε που
n μικροκαμωμένn διαχειρι'στρια αυτh n μεγάλn δεξαμενh καταναλωτών με- n Αn ανέλαβε τον πλhρn έλεγχο του Αsία
χαρτοφυλακι'ων τns Μίrae, Jοοhee σαίαs τάξnS Θα γι'νεται ωκεανόs. Greαt CοnSυmer Fυnd, τον Φεβρουάριο
Αn, αφήνει πι'σω τn5 τα κριτήρια Εκτιμάται ότι έωs το 2030 μόνο n περι- του 201 Ι , καταγράφει κέρδn 14,7Ο/ο, ενώ ο
αξιολόγnσn5. φέρεια Ασίαs-Ειρnνικού Θα απιστοιχεί ΜSCΙ Αsία Εχ Jαραn κερδίζει μόλιs 6,5°/ο.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΝΕΤΗ RΑΡΟΖΑ σχεδόν στα δύο-τρίτα τns παγκόσμιαs με- ΩCπόσο, n Αn δεν ψάχνει επαίνουs:
σαίαs τάξnS, δαπανώνταs $33 τρισ. ετnσί- «Χρnσιμοποιώ τουs δείιπεs μόνο για να
ωs. Εκατοντάδες επιχειρhσειs Θέλουν ένα έχουν οι πελάτεs μου ένα σnμείο αναφο-
νέστερn μορφή κολακείαs, κομμάτι τnS πίταs, ενώ οι έξυπνοι επενδυ- ρόs, όμωs δεν βασίζω τn στρατnγική μου
τότε n fυnd mαnαger τns κο- τέs αναώτούν μετοχέs που Θα τουs φέρουν σε αυτούs. Τρέχω ένα εξαιρετικά επιλεΗι-
Αν n μίμnσn είναιΜίrαe
ρεατικής n ειλικρι-
Αsset GΙοbαι μπροστά από αυτό το παλιρρο.ι.κό κύμα. κό Θεματικό fυnd, όμωs το Θέμα αυτό εί-
ΙnνeStments, JΟοhee Αn, Θα πρέπει να εί- «Αν κάποιοs σαs έλεγε πριν από 20 χρό- ναι αυτό που συμβαίνει στnν Ασία», σn-
ναι ευχαριαnμένn. Είναι n επικεφαλήs δι- νια ότι έχει βρει τnν επόμενn SαmSυng, Θα μειώνει. Σε αντίθεσn με το νέο ΕΤF τns
Cιχειρίαρια χαρτοφυλακίων των Εmergίng Θέλοτε να αγοράσετε σε οποιαδήποτε τιμή, WίsdοmΤree, που επενδύει σε 200 με-
ΜαrΚets Greαt ConSυmer Fυnd (ΜΙCGΧ) σωστά; Ταξιδεύω στnν Ασία κάνονταs τοχέs, n Αn έχει μόλιs 28 στο δικό τns
και Αsία Greαt CοnSυmer Fυnd (ΜGCΙΧ) ακριβώs αυτό για σαs. Θα βρω έστω και fυnd. Και ενώ n αρατnγική τns στnν επι-
τns Μίrαe. Τα fυndS λανσαρίστnκαν το μία», λέει n 33χρονn Αn από το γραφείο λογh μετοχών με καλά Θεμελιώδn δεν εί-
2010 ωs τα πρώτα τέτοιου «κλάδου» που τnS αnν περιοχh Αdmίrαιty στο Χονγκ ναι πολύ διαφορετικh από δεκάδων άλ-
είναι διαθέσιμα για ιδιώτεs επενδυτέs στιs ΚονΥκ. Για να γνωρίσειs τnν Αn, πρέπει να λων mαnαgers που Ψόχνουν ανάπτυξn σε
ΗΠΑ. καταλάβειs ότι δεν πρόκειται για μια γυναί- λογικέs τιμέs χρnσιμοποιώιη[αs τον δείκτn
Τώρα, που οι επενδυτέs επιστρέφουν κα που τα παρατάει λόγω απαγωνισμού. Ρrίce/Εαrnίngs-tο-Grοwth και τιS ισχυρέs
στιs μετοχέs και οι αναδυόμενεs αγορέs Μnν αφήσειs τουs κορεατικούs τnS τρό- χρnματικέs ροές ωs οδnΥούs, n Αn έχει
παραπαίουν, n WίsdomΤree ανακοίνω- πουs, τnν κατάλευκn μπλούζα Αρμάνι h το ουσιαστικό πλεονέκτnμα λόγω τnS τοπικhs
σε ότι λανσόρει ένα νέο ΕΤF με τnν επω- γεγονόs ότι είναι μικροκαμωμέ`m να σε ξε- τnS εξειδίκευσnS και τns επιιιονήs τnS ότι n
νυμία WίsdοmΤree Εmergίng ΜαrΚets γελάσουν. Ομάδα τns ερευνά τα πάντα και ακολουθεί
Cοnsυmer Grοwth Fυnd (ΕΜCG). Και Η Αn μιλά σιγά, όμωs το κάνει με τnν πιστά τιS οδnγίεs.Ένα Cιπό τα μεγαλύτερα
έρχονται ακόμα περισσότερα. αυτοπεποίθnσn και τnν εμπειρfα ενόs βε- μερίδια Cπο χαρτοφυλάκιό τns κατcιλCιμβά-
`Ολοι προσπαθούν πάσn Θυσία να προ-
τεράνου διαχειριαή κεφαλαίων. Είναι νει ο κινεακόs αντίπαλοs τnS FαcebooΚ, n
λάβουν αυτό που ενδεχομένωs είναι μια το απόλυτο παράδειγμο μάχιμου stοcΚ Τencent. ΤΟν Οκτώβριο του 2013 οι πλατ-
από τιs σnμαντικότερεs ροέs χρhματοs ρίcΚer, που ταξιδεύει σε ολόκλnρn τnν φόρμεs WeChαt και QQ διέθεταν ενεργh

28 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4
- .-= j,μnτn manαger τns Μίrae, Jοοhee Αn, στο Μακάο. ΟρΥώνει τnν Ασία για να Βρει μετοχέs blοcκbυster, με... Gαngnam-style.

_=τ-_ι='α βάσn χρncπών τns τάξnS των Ι ,1 μεγαλύτερο κομμότι στο fυnd τns, n Gαιαχy σιασμένn και το δείχνει: «Η κατασκευh τns
+ι,_- ι+-Cr`τι Ι,2 δισ. του FαcebοοΚ, το οποίο Εntertαίnment, Θα δαπανήσει έωs $7,7 Gαιαχy στο Cοtαί εξελι`σσεται τCιχύτερα από
rη=-.-=ιύεύεται στnν ΚΙ'να.Όμωs, n μnνι- δισ. για τnν επέιπαώ τnS στο cοtαί μέχρι το αναμενόμενο.Έτσι, μπορούμε να περι-
ιιι : Ξ.ιΞη]n ενεργών χρnστών των WeChαt το 2015. Σhμερα το Cotαί διαθέτει μόλιs Ι2 ιιένουμε αυξnμένα κέρδn πιο γρhγορο», το-
L =.] αυξάνεται με 64Ο/ο, έναντι 18% του καζίνο, ενώ το παλαιότερο τμήμα του Μα- νι'ζει. Η αντίλnΨn τnS Αn για τιS επενδύσειs
= ί-ΞJ=.ι]Κ. Για πρώτn φορά n Αn επένδυσε κάο έχει 23. Το Lαs νegαs strίρ (περιο- πnΥάζει από τον Θρυλικό ιδρυύ και πρόε-
ιΓ=-, ΤΞnCent το 20ΙΟ, όταν οι μετοχέs τns χh έξω από τnν πόλn του Lαs νegαs) έχει δρο τns Μίrαe, τον 55χρονο ΡαrΚ Ηyeοn-
τ .`:Ξ.`1.κ Κονγκ διαπραγματεύοπαν στα 28 καζι'νο, ενώ το Lαs νegαs έχει συνολι- Jοο. Ο ΡαrΚ είναι γνωστόs ωs ο άνθρωποs
Ψ : = Σiμερα βρίσκεται στα $586. κά 80. Το Πεκι`νο έχει ξεκαθαρίσει ότι Θέλει που δnμιούργnσε τn λιανική αΥΟρά αμοι-
-: }.:C:κάο είναι ακόμα ένα εύφορο μέ-
n περιοχή του Μακόο να αποτελεί ταξιδιω- βαίων κεφαλαίων τns Νότιαs ΚΟρέαs, στον
Lι ` .-., = Ή`-Αn. Φονταστείτε το Lαs νegαs τικό προορισμό και χτίζει υποδομέs, όπωs απόnχο τnS ασιατικήs χρnματοπιστωτικhs
ι,1gΜ ψΓ[ί1μένο». Για παράδειγμα, κατά τn τn γέφυρα Μακάο - Ζουχάι -Χονγκ Κονγκ κρίσnS στα τέλn τns δεκαετίαs του '90. Σh-

Γmι κΞ=ι= τnS Χρυσήs Εβδομάδαs, τον πε- που συνδέει τnν ενδοχώρα με το Μακάο, μερcι ο ΡαrΚ είναι έναs από τουs πλουσι-
ιιuύ ιj=~.-Ξι οιπώβριο, τα έσοδα του τζόγου για να παροτρύνει τον κόσμο να ταξιδεύει ότερουs ανθρώπουs στnν ΚΟρέα. Τα υπό
π 'u[ =άο αυξήθnκαν κατά 32Ο/ο, ποσο- περισσότερο. διαχείρισn κεφάλαια τns εταιρείαs του δι-

m -.ι=ιΞ..j `ια έναν μήνα, στα $4,6 δισ. cιμορφώνονται στα $58 δισ. Ο ΡαrΚ λέει:
JL\ηΓ=πτ_τ _ξ, n Νεβάδα κέρδισε $ 1,1 δισ. ΟΙ GΑLΑχγ ΚΑΙ sΑΝDs cΗΙΝΑ εί- «Είναι πολύ σnμαντικό να έχειs δύο μάτια.
τmι ιΓ ιΞ._`jτερό τnS μήνα για το 2013. ΤΟν ναι οι κορυφαίεs επιλογέs τnS Αn στnν πε- Με το ένα να παρατnρείs τι συμβαίνει. Με
ΊΠΕL.ι.τ.-ι-`] .\ύγουστο, n Αn πήγε στο Μα- ριοχή.`Εχονταs επιστρέψει πρόσφατα από το άλλο να βλέπειs το μέλλον».
ιm: ιι.iτ.ΊΞt`ταs για ελεύθερα οικόπεδα αο το Cotαί και ενώ μελετά το μελλοντικό σπί- Η Joohee Αn πήγε στn Μίrαe το 2006,
: Ίιτ:ί Ξ=.ρ. `ιατί n εταιρεία που κοτέχει το τι των Gαιαχy Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, n Αn είναι ενθου- μετά το τέλοs τnS Θnτείαs τnS ωs αναλύτρι-

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2Ο14 FΟΒΒΕs Ι 29


FυΝDS

αs στnν LG ΙnνeStments & SecυrίtίeS τns Σεούλ. ποτο. Η αξία βρίσκεται στn διοίκnσn και τn στρατnγι-
Μεγάλωσε στnν πασίγνωστn πλέον γειτονιά τns Σε- κh που υιοθετούν μακροπρόθεσμα».
ούλ Gαngnαm και αποφοίτnσε οπό το φnμισμένο Η πιο πρόσφατn αγορά τnS Αn είναι n ινδική
κορεατικό πανεπιαήμιο γοnseί. Στn Μίrαe n Αn ΑροΙΙο ΗοSρίtαιs. «Η ΑροΙΙο πάπα μού φαινόταν
ανέβnκε γρήγορα και μέσα σε τρfα χρόνια μεταφέρ- πολύ καλh, αλλό ακριβh».Όσο n μετοχh τnS υποχω-
Θnκε στο ΧΟνγκ ΚΟνγκ, όπου έπαιξε οργανωτικό ρεί, τόσο αυτh αγοράζει. Η αγαπnμένn τnS τάσn εί-
#44 ρόλο στn δnμιουργι'α του Εmergίng ΜαrΚets Greαt ναι ο κινεΦκόs τουρισμόs. Πρόσφατα αγόρασε τnν
|ohn ΒοgΙe: «Ο χρόνος εί- Cοnsυmer Fυnd το 20 Ι Ο.
ναι φίλος σου. Η πα- τα.ιλανδική Μίnοr Ιnternαtίοnαι. Λειτουργεί 82 ξε-
Παρά το γεγονόs ότι n Αn είναι πολύ αισιόδο- νοδοχεία αnν Ασία, τnν Αφρική και τn Μέσn Ανα-
ρόρμnσn εχθρός σου».
ξn για τιs μετοχέs που σχετίζονται με καταναλωτικά τολh, όπωs τα FΟυr Seαsοns και το πολυτελέs reSort
#45 προ.ι.όντα cπnν αναδυόμενn Ασία (τα διψφια ποσο- Αnαntαrα. tΈχουν ξενοδοχεία σε καυτούs τουριστι-
ΑΨhφnσε mν κοινh λο- στά αύξnσnS εισοδnμάτων σε Τα.ιλάνδn, Ινδονn- κούs προορισμούs, όπωs εfναι οι Μαλδίβεs και n
γική και αύξnσε mιί κα- σίcι και ΚΙ'να είναι λόγοι αγοράs) , είναι επιλειπικh Αυcπραλία», υπογραμμίζει. «Τα κέρδn Θα ξεπερά-
mνο!ιή rωι/ j4ετοχών j4ετά όταν πρόκειται για τιS συμπεριλάβει στο χαρτοφυλά- σουν τιS προσδοκίεs και το πιο σnμαντικό είναι ότι οι
τn συνταξιοδότnσn. κιό τnS. Πρόσφcιτα επισκέφθnκε φάρμεs γαλακτο- Κινέζοι ταξιδιώτεs λατρεύουν τιS φίρμεs τnS Μίnor».
κομικών στnν επαρχία Αnhυί τns Ανατολικήs ΚΙ'ναs,
#46 όπου διαμένουν 59 εκατ. Κινέζοι9 που όλοι τουs Θυ- Π1ΣΩ ΣΤΟ ΜΑΚΑΟ, κινείται πέρα από το Cοtαί
nα να κερδίσεις από μετο-
χές μικρhς κεφαλαιοποίn- μούνται κολά τnν κρίσn με το μολυσμένο Υάλα το strίρ, αναώτώνταs πnγέs κέρδουs. Μελετά το νnσί
σnς, Ψάξε για καιιίαόμες 2008, n οποία προκάλεσε τον Θάνατο έξι βρεφών, Νehgqίn, μια έιπασn 40 τετραγωνικών ποδών, που
μεθόδους και όχι για το ενώ 300.000 άνθρωποι μολύνθnκαν. εfναι σχεδόν άδειο και βρίσκεται δίπλα στο Μακάο.
επόμενο σούπερ φάρμακο. Η κινεζκή κυβέρνnσn ανακοίνωσε μια στρατnγι- Αποτελεί μέροs του ευρύτερου σχεδίου του Πεκίνου
κή με αόχο τnν ανοικοδόμnσn τnS βιομnχανι'αs που για το Μακάο, όπου Θα κατασκευαστούν εμπορικά
#47 αποδεκατίστnκε από το σκάνδαλο κCιι τn δnμιουρ- κέντρα, νέα_ΘεματικΦ πάρκα, εσ[ιατόρια και, φυσι-
Μnν αφhνεις επενδυ-
γι'α εθνικών πρωταθλnτών στα γαλακτοκομικά. Εί- κά, ξενοδοχεία. Τον περασμένο Οκτώβριο, στnν τρί-
τικές αποφάσεις για
νcιι ακριβώs n αλλαγή που έψαχνε n Jοοhee. <{Εμει- τn επέτειο του Εmergίng ΜαrΚets Greαt Cοnsυmer
τον σύντροφό σου.
να μακριά από τα γαλακτοκομικά για δύο χρόνια, Fυnd, n ΜοmίngStαr τού έδωσε αξιολόγnσn πέ-
όμωs, από τn στιγμή που n κυβέρνnσn προωθεί βελ-
#48 ντε αστέρων. Αυτό σnμαίνει ότι στο μέλλον n Αn Θα
Να είσαι υποψιασμένος και τιώσειs, ήθελα να το τσεκάρω», δnλώνει από το σπίτι περνά μάλλον λιγότερο χρόνο ταξιδεύονταs στnν
να το Ψάχνεις περισσότε- τnS στnν περιοχh Stαr Street τΟυ ΧΟνγκ ΚΟνΥκ, ΠΟυ Ασία κCιι περισσότερο γιcι να κάνει γνωστά τn Μίrαe
ρο όταν μια εταιρεία αλ- απέχει τρία λεmά με τα πόδια από το γραφείο τnS. σε πελάτεs στn Β. Αμερικh και τnν Ευρώrιn.
λάζει ελεγκτικh εταιθεία.
Παρά τnν ικανότnτα τnS εταιρείαs τns στιs αναδυ-
Η ΑΝ ΣγΝΑΝΤΗΟΗΚΕ με τιs διοικήσειs τns νε- όμενεs αγορέs, τα δύο αμοιβαία που διαθέτει στιs
Οώλανδικήs Fοnterrα, τnS Βίοstίme Ιnternαtίοnαι ΗΠΑδενξεπερνούντα$ΙΟΟεκατ.Επιλεκτικοίσύμ-
ΗΟΙdίngs, τns Chίnα ΜΟdern Dίαιy και τns Chίnα
βουλοι πρέπει να πειστούν ότι τα ταλέντcι τns αξί-
Μengnίυ Dαίry Cο. «Πρέπει να τουs γνωρίσειs
ζουν το eχρense rαtίο του Ι ,6Ο/ο του αμοιβαίου τns.
από κοντά. Αυτό τα ταξίδια είναι τα πάντα», επιμέ- Η ανακάλυψn τnς επόμενnς SαmSυng Θα βοnΘήσει
νει.Όμωs n Αn ακόμn δεν αγοράζει.'Οταν κάποιοs σε αυτό. «Δεν μπορώ να πω ότι όλα τα παγκόσμια
επενδύει σε ιιετοχέs ανάmυξnS σε αναπτυσσόμενεs brαndS που κCιτέχω Θα γι`νουν n επόμενn μεγ6λn
χώρεs, λέει n Αn, είναι σnμανtικό να ιιnν κολλάs επιτυχία», σnμειώνει. «ΩCπόσο, αs μnν ξεχνάμε ότι
πολύ στουs πολλαπλασιαστέs. Η πραγματικh αξία, πρόκειται για μια αγορά δισεκατομμυρίων ανθρώ-
εξnγεί, έρχεται από τnν nγεσία των εταιρειών, τnν πων. Αν κάποιεs από αυτέs τιS εταιρεfεs μπορούν να
καλh διοίκnσn και τιS στρατnγικέs που μπορούν να
γι'νουν τοπικοί γι`γαπεs, όπωs n Αιίbαbα (n Αmαzοn
#49 διασφαλ1`σουν τn συνέχεια τns ανάπτυξns. «Μπορεί τnS Ασίαs), τότε μπορούμε ακόμn να βγόλουμε πολ-
wαmen Βυff;ett: «Να φο-
να διαπραγματεύεται σε 40χ, αλλά αυτό δεν λέει τί- λά λεφτά».
βάσαι όταν οι άλλο\ εί-
ναΖ άπλnστοι ι(αι ιια γι'-
ι/εσαι άπλnστος όmν
οι άλλοι φοβούνται». να ει'σαι τοtjλάχιcπον
καλός με τα παιδιά σου».
#54 #57
Κράτα πάνω από $250.ΟΟΟ Κράτα αποστάσεις αrrό
#50 σε κάθε τράπεζα. m προ.ι.όντα πΟΙ) πΡΟ-
Επένδυσε για να πετύ- #53 ιει'νουν οz «γκουρού».
χεις στόχους και όχι για Ρeter Lynch: «Διάλεξε
να κερδίσεις τους δείκτες.
#55
μια εmχείρnσn που κάθε
ανόnτος μποθεί να
Αγόρασε ένα ίndeχ fλnd #58
rrου αnρι'ζε™ι σε jιε[ο- Οι πιο εmτιιχnμένοι επεν-
διοικhσει -γιατί, αgγά
#51 χές με βάσn τα Θεμελιώδn. δυτές ξοδεύουν πολλές
ή γρήγορα, δειί απο-
Σκέψου ΤΟ φοθολογι- #52 κλείεται κάθε ανόn-
ώρες τrιν nμέρα και έχουν
κό όφελος ή κόστος.
όmιr καθορι'ζεις njιε-
Dαn Αrι.eJy.. tΑι/ δεν ιιrrο-
ΤΟς να τn διο1κhσε|. #56 πάθος και ιtποιιοιίά. Δεν
ρείς να εξο1κονομhσεις αρ- Κράτα τnν ανωνυμία σου, υπάρχοι)ιίμέσεςλύσεις.
ρομγwίαγάμου. κετά χρhματα, αν κερδίσεις τn λοταρία.

3Ο Ι FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟΥ2014
nγι
ΤΗουGΗΤ LΕΑDΕRS
ΝCΗ ΚΑRLGΜRD -ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑ1ΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η ΕΞγπΝΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΊΆΙ ΜΕ ΤΟ Ι.Q.
ΟΊΑΝ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ χρnσιμοποι- δεν ευθυγραμμίζονται άμεσα με τον επι-
Ξι .ίr`' m λέξn «εξυπνάδα», συνήθωs εννοούν σtnμονικό ορισμό τns νοnμοσύνnS. Αλλά,
•:τ`ικότερα τn νοnμοσύνn, ή «g» για συπο- πριν απορρίψετε τουs ορισμούs τnS εξυ-
.Ξα. Πρόκειται για τnν ικανότnτα μάθnσnS, πνάδαs που παρατίθενται σε αυτό το άρ-
=t:έψnS και εφαρμογήs. Για δεκαετίεs, οι Θρο, αφhαε με να σαs δείξω πώs το κου-
Lιστήμονεsπροσπαθούνναμετρhσουντο ράγιο οδnγεί απευθείαs στο να γι`νει κανείs
Ξ ψnσιμοποιώνταs το Ι.Q. και παρόμοια πιο έξυπνοs. Αυτό συμβαίνει γιατί το κου-
•.-.- υ+στικά τεστ.Όμωs, n εξυπνόδα εfναι
ράγιο οδnγεί σε μια αυξnμέ`m ικανότnτα
± =τ] διαφορετικό Cπον πραγματικό κόσμο. μάθnσns και τCιχύτερnS προσαρμοήs.
J:Η' καθορίζεται μόνο από τουs βαθμούs
=cι μαθnματικά. Σχετίζεται περισσότερο ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
.Ξ τn σnμασία τns σκλnρήs δουλειάs, τns ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΞγπΝΑΔΑ
-=ιμοιiiS κCLι τns ανθεκτικότnταs. Πείτε το Από τnν προγεννnτική περίοδο έωs το τέ-
+=tροS, πείτε το κουράγιο, πείτε το πείσμα. λοs τns ζωήs μαs, αυτό που διαμορφώνει
Ξι=ε]δh αυτά είναι παλιομοδίτ]κεs έννοι- τα νευρωνικά κυκλώματα που διέπουν τn
Ξ.< εf\-αι εύκολο να τ]s χάσειs. ΣτιS επιχει- σία. Μεταφέρονταs τnν ιδέα σε μια πιο επι- συμπεριφορό μαs είναι n εμπειρία. Αυτό
_ =_ι_τε]S τα ερωτήματα είναι τα εξήs: ΠΟιοS χειρnματικh κατεύθυνσn, ο Greg Βecκer, μπορεί να περιλαμβάνει ανεξέλεγκτεs
_τι Ξρεί να καταφέρει πράγματα; Πο]οs CΕΟ τnS Sίιίcοn ναιιey ΒαnΚ, μου είπε: επιρροές, όπωs οι απιξοότnτεs, καθώs και
=,:ρεί να αντέξει και να πετύχει; «Ορισμένεs από τιS καλύτερεs εταιρείεs εκούσιεs επιρροέs, όπωs n μάθnσn και n
: ψδοσκόποs πετρελαίου αn Βόρεια νentυre cαρίtαι που γνωρίζω Θέλουν άτο- εκπαίδευσn. Ο Cινθρώπινοs εγκέφαλοs εμ-
``τ ιότα h ο κορυφαίοs ασφαλιστhs αο
μα που έχουν περάσει δοκιμασίεs και τα- φανι'ζει καταπλnκτικh πλαστικότnτα -τnν
`-.Ξι.-,]αs ίσωs δεν είναι μαθnματικέs ιδι- λαιπωρίεs. Αυτοί οι άνθρωποι Θα βρουν ικανότnτο να τροποποιεί τn νευρική συν-
Ί= `_-Τεs. όπωs ο Sergey Βrίn τnS GοοgΙe, τρόπο να τα καταφέρουν, ό,τι και να γι'νει». δεσιμότnτα και λειτουργι'α- ακόμα και στα
ί-:. έ και οι δύο είναι πανούργοι, έξυπνοι Ο Μαynαrd Webb, πρόεδροs του δ.σ. τns 70 μαs. Οι εξυπνότεροι όνθρωποι στιs επι-
ιι κc[νοί. Θα επιβιώσουν σε καλέs και Υαhοο και μέλοs του δ.σ. τns Sαιesfοrce. χειρήσειs δεν είναι αυτοί που διαθέτουν
L=±έs καταστάσειs. Θα προσcιρμοστούν σε cοm, πρόσθεσε: «Αυτό που αναώτώ εί- το υψnλότερο «g», αλλά όσοι ταιπικά βά-
.=τ =βαλλόμενεs αγορέs και Θα κερδίσουν ναι το ταλέ`πο. Το ταλέντο, όμωs, δεν εί- ζουν τουs εαυτούs τουs σε καταστάσειs που
πέΞ :ι]σότερα απ' όσα Θα χόσουν. Ενώ συ- ναι μόνο ο νουs, αλλά και το τι έχειs κάνει. απαιτούν κουράγιο. Αυτέs οι πράξειs Θάρ-
Ι--= tιCι τnν εξυπνάδα, ο Τοm Geοrgens, Αν είσαι επιχειρnματίαs που προσπαθεί να ρουs επιταχύνουν τn μάθnσn μέσω τnS
: Ξι =1 τns ΝetΑρρ, τns εταιρείαs αποθήκευ- κάνει τn διαφορά, Θέλει σκλnρή δουλειά. προσαρμογhs. Π.χ., οι πωλnτέs που κά-
Γ.i Ξ€δομένων των $6,3 δισ., έκανε μια Πρέπει να είσαι σκλnρόs και πρόθυμοs να νουν περισσότερα τnλεφωνhματα πάντα
τιι. :._ : ε`'διαφέρουσα παρατήρnσn. «.Ξέρω δεχτείs πολλά χτυπhματα.Έτσι, Ψάχνω τον υπεραποδίδουν εκείνων που κάνουν λιγό-
+ ι =`jτό ενοχλεί πολύ κόσμο, αλλά, όταν παράγοντα Θάρροs». Αυτά είναι καλά νέα τερα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο γιατί n επα-
ί=ι=ιιοS βρίσκεται σε συγκεκριμένο σnμείο για τουs περισσότεροιιs από μcιS. Δεν μαs ναλαμβανόμενn πράξn μαθnματικά αυξά-
=< .±αριέραs του i;χι πολύ μακριό, ίσωs περιορίζει, ούτε καθορίζει το μέλλον μαs το νει τιs πιΘανότnτεs επιτυχι`αs. Είναι πολύ
τ = =ρώτα πέντε χρόνια-, όλοι οι βαθμοί Ι.Q. που έχουμε κλnρονομhσει. Αυτό που περισσότερα. Φέρνονταs ειs πέραs τnν
L= :α Cικοδnμα.ι.κά διαπιαευτήρια του κό- μαs κάνει έξυπνουs στον πραγματικό κό- αποστολh πραγματοποίnσns μιαs κλhσns,
ι_,: -_ι δεν έχουν απολύτωs καμία σnμασία. σμο πnγάζει από αυτά που έχουμε μάθει - όσοι τnλεφωνούν συχνότερα βάζουν τουs
: .. = έχουν να κάνουν με το τι καταφέρνειs συνhΘωs με κακό τρόπο. Οι ακαδnμα.ι.κοί εαυτούs τουs σε μια ταχύτερn καμπύλn ιιά-
ι-,: εκεί και πέρcι». Σε ό,τι αφορά τιs δικές Θα πουν ότι αυτά τα πράγματα δεν καθορί- Θnσns. Συνεπώs, n απόδοσh τουs βελτιώ-
- ι. =ροσλάψειs, ο GeοrgenS σnμειώνει:
ζουν από τεχνικhς πλευρόs τnν εξυπνάδα. νεται. Στον πραγματικό κόσμο το κουράγιο
Ι-.-Ί`.ωρίζω καν πού ή τι έχουν σπουδά- Σύμφωνοι. Η προσπάθεια και n επιμο`ή είναι αυτό που μαs κάνει έξυπνουs.
Ί:: :ρισμένα μέλn του προσωπικού μου».
~t Ξ ι~±:εί`'ον και Υια άλλουs CΕΟs, από
Ο RΙCΗ ΚΑRLGΑΑRD ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟγ «FΟRΒΕs». Γ1Α ΠΑΛΑ1ΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟγ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕ1ΤΕ
Γ r: mμείο και μετά δεν έχει καμία σnμcι- ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ WWW.FΟRΒΕS.cΟΜ/ΚΑRLGΑΑRD.

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2Ο14 FΟRΒΕs Ι 3Ι


SΗΟWΜΕ
ΤΗΕ ΜΟΝΕΥ αποφασισμένοs να «μnν τnν ξαναπατήσει» στο πτωχευτικό δικαστhριο, αλλά και στο
Ο Jαmes Κουtου|αs ει'ναι
από δικnΥόρο. CΝΒC. Ο ύψουs Ι ,82 μ. άνδραs, με τα πυ-
επικεφαλήs ενόs μικρού hedge
Η νομική κατάρτισn ώταν πολύ πρακτι- Ηνό μαύρα μαλλιά και τα οκούρα γυαλιά,
fυnd που ποντάρει σε fυtυreS
κά. Στο Ηαιιοween του 20 Ι 1, n ΜF GΙοbαι έλεγε αυτά που δεν τολμούσαν οι πρεσβύ-
σιτnρών και κτnνοτροφ|'αs. υπέβαλε αίτnσn υπαΥωγήs στον πτωχευ- τεροι, ζιτώνταs από νωρίs και συχνά τnν
'Ομωs, το μεγαλύτερό του
τικό κώδικα στn Νέα γόρκn και $5 δισ. ποινικh δίωξn του Jon S. Cοrzίne, πρώ-
«λάφυρο» Θα ει'ναι να καταφέρει κεφάλαια πέλατών πάγωσαν, συμπερι- nν κυβερνhτn του Νew Jersey, γερουσια-
να πάρει πι'σω όλα τα λεφτά λαμβανομένων $55 εκατ. που προέρχο- στh και επικεφαλhs τnS GοΙdmαn Sαchs, Ο
των πελατών τns ΜF G|οbαι. νταν από πέλάτεs τns Τyρhοn Cαρίtαι οποίοs διοικούσε τnν ΜF GΙΟbαι στουs 18
ΑΠΟ ΤΟΝ JΟΗΝ F. wΑsΙΚ Μαnαgement, ενόs hedge fυnd που ξεκί- τελευταίουs μήνεs τns. Q:τον Cοrzίne δεν
νnσε ο Κουtουιαs το 2008, δύο μόλιs χρό- έχει ασκnΘεί δίωξn και ο ίδιοs αρνείτα] ότι
νια αφού αποφοίτnσε από τn Νομικh Φε έκανε κάτι κακό. Απιμετωπίζει μια αγωΥή
τα -και n αυτοπεποίθnσn- δεν χαρακ[nριαικό Θράσοs, είχε ονομάσει τnν τns Επιτροπhs Διαπραγιιάτευσns ΠροΘε-
έλειπαν ποτέ από τον JαmeS εταιρεία του Τυφώνα, το τέραs τnS ελλnνι- σμιακών Εμπορευ ματικών Συναλλαγών,
Το μυαλό, n αποφασιαικότn-
L. Κουtουιαs. Στα 15 του, με κhs μυθολογι`αs με τα εκατό κεφάλαια που Cοmmodίty Fυtυres Τrαdίng CοmmίsSίοn
$ Ι Ο.000 που είχε κερδίσει σχεδιάζονταs πολέμnσε τον Δία) . - cFΤc, που αναφέρει ότι είναι υπεύθυ-
ιστοσελίδεs, άρχισε να κάνει συναλλαγέs Μέσα σε λΙ'γεs nμέρεs μετά τnν αίτnσn νοs για τnν παράνομn χρήσn εκ μέρουs τns
μετοχών. Αγόρασε τn μετοχή τns ΑρρΙe mώχευσns τns ΜF GΙοbαι, ο ΚΟυtουιαs ΜF GΙοbαι χρnιιάτων πελατών ύψουs σχε-
αα $ 17 το 1997 και τnν πούλnσε έναν και ο σύμβουλοs εμπορευμάτων του Σι- δόν $ Ι δισ. για να στnρίξει τιS καταστροφι-
χρόνο μετά για τα διπλάσια, χρnσιμοποι- κάγο, Jοhn Rοe, είχαν δnμιουργhσει το κέs επιλογέs του ρrορrίetαιy trαdίng σε ευ-
ώντcιS τα κέρδn για να αγοράσει το πρώτο Commοdίty cυstomer Cοαιίtίοn (CCC) , ρωπα.ι.κά ομόλογα. Η εταιρεία συμφώνnσε
του αυτοκίνnτο, μια ΒΜW του 1983. Στο έναν μn κερδοσκοπικό όμιλο που βρέθnκε τον Νοέμβριο να πλnρώσει $ 100 εκατ.
ψμνάσιο Cοορer Cίty τns FΙοrίdα έφτιαξε να αντιπροσωπεύει χιλιάδεs πελατών, συ- πρόστιμο για να κλείσει n υπόθεσn).
το προφίλ του ωs αυτόs που χόρευε swίng, μπεριλαμβανομένων συνταξιούχων, αγρο- Ο Corzίne δεν ήταν το μόνο μεγάλο όνο-
λάτρευε τα αυτοκι'νnτα και hταν σπασίκλαs τών που δεν μπορούσαν να αγοράσουν μα ποιι είχε βάλει στο μάτι ο Κουtουιαs.
των υπολογισ[ών - Ο τολμnρόs με το Θο- σπόρουs και μιαs άγαμns μnτέραs που κιν- Η κριτική που ασκούσε αnν J.Ρ. Μοrgαn
ρυβώδεs γέλιο. δύνευε νcι χάσει το σπίτι τns. ήταν τόσο οξeία, που n τρόπεζα του είπε
Αφού ολοκλήρωσε... αβίαστα το Πανε- Μέχρι εκείνο το σnμείο, n ειιπειρία του να πάει αλλού τιs τραπεζκέs δρααnριό-
πιστhμιο τns FΙοrίdα με πλήρn ακαδnμα- Κουtουιαs αrιό δικαστικέs αίθουσεs περιο- τnτεs τnS Τyρhοn. (Γον Μάρτιο, n τράπε-
•ι.κή υποτροφία για ιπυχι'ο στα χρnματοοι-
ριζόταν στο ότι είχε βοnΘhσει τnν αδελφή ζα, που λειτουργούσε τόσο ωs Θεματοφύ-
κονομικά, ο Κουtουιαs έβαλε στόχο να δι- του να πάρει πίσω μια εγγύnσn και σε μια λακαs των χρnμάτων των πελατών τns ΜF
αχειριστεί λεφτά. Πρώτα, όμωs, γράφτn- υπόθεσn $8.000 που είχε αναλάβει εθελσ GΙοbαι όσο και ωs πιαωτhS τnS, συμφώ-
κε αn Νομικh Σχολή του Νοrthwestern ντικά. Δεν είχε ποτέ παρακολουθhσει μά- νnσε να επιστρέψει $546 εκατ. από τα χρh-
υnίνersίty, γιατί, όπωs ο ίδιοs λέει, έπειτα Θnμα χρεοκοπίαs.Όμωs, ωs πρόεδροs του ματα των πελατών τns ΜF GΙοbαι που εί-
από ιιια κCικh εμπειρία που είχε όταν ενε- CCC, άρχισε να συντάσσει προτάσειs και χανπογώσει).
πλόκn σε αυτοκινnτικό δυστύχnμα, ήταν το πρόσωπό του έγινε γνωστό όχι μόνο Ίσωs όχι με τον πιο πολιτικά ορΘό τρό-

32 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
:,:.Γdτnsκουμπαράδων:0JamesΚουtου|asμπήκεστnΝομικήΣχολήτουΝοrthwesternγιανα«μnντnνπατάει»απόδικnγόρουs.ΤώραέχειΒάλει
:τ=:ιο και ΤΟν JΟn Cοrzίne.

τιι- :,μωs ο Κουtουιαs και n CCc έφεραν τών στn Νομικh Σχολh του Πανεπισ[nμί- σα να φανταστώ», σnμειώνει.Έτσι, σήμε-
=ι : :ε}έσματα.Όταν ξεκίνnσε n υπόθε- Ου Νοrthwestern, ο οποίοs hταν μέντοραs ρα ο ΚουtΟυιαs δουλεύει σε διπλό ταμπλό
τ_ = ι πελάτεs ενnμερώθnκαν ότι τα χρh- του Κουtουιαs. «Κανείs άλλοs δεν αντι- -τόσο ωs διαχειριcπήs κεφαλαίων όσο και
.ι_-= :Dυs Θα πάγωναν για εννέcι ιιήνεs και προσώπευε τουs πελάτεs στnν αρχh, όταν ωs αναμορφωτhs του κλάδου. Τον περα-
uτ = Ξια ελευθερωνόταν το 60%.Ήταν ευ- είχε τn μεγαλύτερn σnμασία», σnμειώνει σμένο Δεκέμβριο, ο ίδιοs και ο Rοe βγή-
.ι:`_i σ`-αμενόιιενο ότι δεν Θα έπαιρναν n Ηίιαιy Τίιι, διευθύν[ρια τnS Ρremία RίsΚ καν νικnτέs στnν καμπάνια Υια τιS Θέσειs
τι: Γ_Ξ :ι] σύνολο των χρnμότων πίσω. Απι- Cοnsυιtαncy στο Chίcαgο. «Η εκπροσώπn- στο συμβούλιο τns ρυθμιστικhs ΑρχhS του
τ-_ _ιi. έπειτα από έξ] εβδομάδεs πήραν σn των επενδυτών από τον ΚουtΟυιαs ήταν κλάδου, τn Ναtίοnαι Fυtυres ΑsSοcίαtίοn.
-= : : των χρnμάτων τουs, ενώ ο πρόε-
το μοναδικό φωτεινό σnμείο σε ολόκλnρο Μένει να αποδειχθεί πόσα μπορούν να αλ-
-,.- :< :ι.υ πτωχευτικού δικαστnρίου διέταξε
το σίριαλ τnS ΜF GΙοbαι». λάξουν στnν ΝFΑ. Τον περασμένο Φε-
=τι Ξ=ιστροφά του ΙΟΟ%. (Ο Corzίne και Ο ΚΟυtουιαs υποcπnρίζει ότι απέκτnσε βρουάριο δεν κατάφεραν να επιβάλουν
ιι.` .= ]ρ{ίtnν στελέχn τns ΜF GΙοbαι άσκn- τnν ικανότnτά του στο να επιδιώκει τnν nΘι- ισόβια απαγόρευσn στον Cοrzίne. (Ο πρό-
-,-- ` Ε*σn).
κh δικαίωσn από τον λοΥιστή πατέρα του, εδροs τns ΝFΑ ισχυρίσtnκε ότι μπορεί να
ο οποίοs έλεγε σε ένα δείπνο ότι προτιμού- συγκρούεται με ομοσπονδιακέs έρευνεs) .
σο ΚΟυτουLΑs ΠΡΑΓΛΛΑΤΙΙω σε να παραιτnΘεί από μια δουλειά παρά να Ωστόσο, πιο σnμαντική Υια τουs επεν-
mΣΒΛΗ®ΗΚΕ από αυτά που συνέ- «μαγειρέψει» τα βιβλία και έκανε λόγο Υια δυτέs είναι n εκστρατεία τουs υπέρ τnS δn-
: [t Γ._-.-κcυ κατάφερε τnν ταχύτερn επι- τnν αυστnρh ελλ™κh του ανατροφh. <{Εχω μιουργι'αs ενόs εγγυnτικού fυnd για τnν
τ_.:.Ξ\Ξ; χρnμάτων στnν ιστορία», λέει ο προστασία των retαίι πελατών εμπορευ-
μόθει το επίπεδο τnS διαφθοράs cπnν Ου-
τιί.=_ Τenenbαυm, καθnγnτήs και επικε- άσινΥκτον και το χρnματοπιστωτικό σύστn- μάτων και fυtυres. Το secυrίtίes ΙnνeStοr
ο1ιΞ.._-.ς του μαθhματοs προστασίαs επενδυ- μα πnγαίνει πιο βαθιά από όσο μπορού- Ρrοtectίοn Cοrρ. ασφαλι'ζει τουs επενδυ-

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2Ο]4 FΟRΒΕS Ι 33


#59 ΑΠΑΤΕΣ
Γ wαrren Βυffett.. «Η δι-
αφοροποίnσn πθοστ:α-
τεύει αrΓό ™ν άγνοΖα».
τέs έωs του ποσού των $500 χιλ. για τον κCιΘένο ένα-
γυnτικού fυnd είναι ίσωs πολύπλοκn διcιδικασία,
ντι ώμιών από ανhΘικεs πρακτικέs, όπωs του Βernίe υποστnρίζει, όμωs, ότι ειδικά οι μικροί επενδυτέs
Μαdοff, ενώ οι πελάτεs των τραrιεζών προπατεύο- χρειάζοπαι προCπασία από απάτεs. Ζnτά, επίσns,
wαι από τnν FDΙC για ποσά έωs $250 χιλ. ανά λογα- από το Κογιφέσο να τροποποιhσει τον νόμο, για
ριασμό.Όμωs, δεν υπάρχει ανάλογn προστασία για να ξεκcιΘαρίσει ότι οι επενδυτέs εμπορευμάτων και
LΙ_____ _____ί™ τουs επενδυτέs εμπορευμάτων και fυtυreS. fυtυreS είναι πρώτοι Cπn σειρά, πριν από άλλουs πι-
Παράγωγα όπωs τα fυtυres, τα ορtίοns, τα συμβό- Cπωτέs, στnν περίπτωσn χρεοκοπίαs.
#60 λαια συναλλάγματοs και τα swαρs τα διαχειρίζονται `Ομωs, ο ΚΟυtουιαs είναι έξω φρενών, εξαιτίαs
Όπως ο Κάπι:εν Κεθκ, να
έχεις συμβούλους από δι- χρnματιcπnριακέs (Fυtυre cοmmίssίοn Μerchαnts τns πρότασnS τnS cFΤC για τnν ενι`σχυσn τnS προ-
άφοροίjς. πλανώες.. -FCΜ) , που υποτίθεται ότi -φυλάσσουν τα χρήματα
Cπασίαs των επενδυτών, ιιε τnν οποία απαιτεf από
των πελατών σε χωριστούs λογαριασμούs. γποτίθε- όσουs κάνουν συναλλαγέs με mαrgίn να γνωστο-
#61 ται. Γιατί, μετά το «λουκέτο» τnS Ρeregrίne Fίnαncίαι
ποιούν το 20% των Θέσεων, έναντι 10Ο/ο που ισχύει
Παντρέψου h, ακόμα κα- GrΟυρ, μιαs FCΜ στnν Ιοwα, τον Ιούλιο του 2012, ο σήμερα. Σκοπόs του κανόνα είναι να προστατεύσει
λύτερα, πάρε διαζύγιο πρώnν CΕΟ, RυsseΙΙ wαsendorf Sr., ομολόγnσε ότι τουs πελότεs από τον κίνδυνο άλλοι πέλάτεs να μnν
από έναιr ζΖίμπλοι>το.
υπεξαfρεσε $2 Ι 5 εκατ. από λογαριασμούs πελατών. καταφέρουν να καλύψουν τα δικά τουs περιθώρια.
Η CCc έχει αναλάβει και τnν υπόθεσn τnS Ο Κουtουιαs υποσ[nρίζει πωs ίσωs ο κανόναs Θα
#62 Ρeregrίne.Όπωs λέει ο ΚΟυtουιαs, n μόνn τουs ελ-
Πθόσθεσε εμτιορικά ακίνn- πρέπει να επιβλnΘcί σε «hίgh-freqυency» trαderS.
m στο χαρτοφυλάκιό σου. πίδα να ανακτhσουν πάνω από το 50% των χρnμά- Ο ΚΟυtουιαs δίνει μιο ανnσυχnτική εικόνα για τον
των κρέμεται από τnν αγωγή που κατέθεσε n cFΤC κλάδο στον οποίο βγάζει το Ψωμί του. Λέει ότι υπάρ-
τον Ιούνιο κατά τnS υ.S. ΒαnΚ, ιαιιριζόμενn ότι πCι- χουν «βρώμικεs» εταιρείεs που λαμβάνουν υπερβο-
ρανόμωs άφnσε να χρnσιμοποιnΘούν τα χρhμα- λικά ρίσκα και μετά αλλάζουν όνομα και ξεκινούν
τα των πελατών ωs εγγύnσn σε δάνεια που χορnή- από τnν αρχή. Συμβουλεύει τουs επενδυτέs να ώ-
Θnκανστονwαsendorfκαιεπιπλέοντουεπέτρεψε τούν έγγραφα και εκθέσειs ελέγχου που δείwουν τn
να διατnρhσει εσφαλμένα τα χρήματα των πελατών σύγκρισn των αποδόσεων μιαs εταιρείαs με δείκτεs
σε εταιρικό τρεχούμενο λογαριασμό, από τον οποίο αναφοράs, αλλά και τn σύγκρισn των κινδύνων που
χρnματοδοτάθnκε, μεταξύ άλλων, n αγορά ενόs ιδι- αναλαμβάνει.
ωτικού jet και ο διακανονισμόs τοιι διαζυγι`ου του. Η Ο Κουtουιαs, επίσns, Θέλει n ΝFΑ να δnμοσιεύει
Ηοwαrd ΜαtΚs.. «Κανό- υ.S. ΒαnΚ αρνείται κάθε ευθύνn. πειθαρχικά στοιχεία για τα μέλn τnS στο Διαδίκτυο,
νας πρώπος.. Γα περισσό- Χωρίs τnν ύπαρξn ενόs εγΥυnτικού fυnd, οι πελά-
τερα πρά™αm Θα αποδει-
όπωs κάνει άδn n Fίnrα για τιs χρnματισmριακέs
τεs των χρεοκοπnμένων FcΜ βασίζονται στnν ετυ- που ασχολούπαι με μετοχέs.
χΘούν κιικλικά. Κανόνας
δεύτεθος: Μερικές από τις μnγορία των δικαστnρίων, όπου οι δικnγόροι χρε- Η Τyρhοn ασχολείται μόνο με αυτούs που n
καλύτερες ευκαιρίες εμφα- ώνουν$450έωs$Ι.000τnνώρακαιοικαθυστερh- CFΤC ονομάζει «ανcιγνωρισμένα επιλέξιμα μέρn»
νίζονται όταν οι άλλοι ξε- σειs μπορούν να οδnγήσουν σε μεγάλεs απώλειεs - πρέπει να έχουν καθαρή αξία περιουσίαs ύψουs
χι/ούν rον πρώιο κανόι/αjt. από mαrgίn cαιιs, είπε πέρυσι ο Rοe στnν Αγροτική τουλάχιστον $2 εκατ., εκ των οποfων $ Ι εκατ. σε
Επιτροπή τnS Γερουσίαs. «Πρέπει να σταματάσου-
μετοχέs ή $200.000 σε fυtυreS ή κάποιον συνδυα-
#64 με να περιμένουμε από τιS ρυθμιστικέs Αρχέs να κά- σμό τουs. Ο Κουtουιαs χαρακτnρίζει τιs στρατnγικέs
Πριν ξαναπαντρευτείς,
νουν τn δουλειά τουs και να αρχι'σουμε νcι προσφέ- του συπnρnτικέs κCιι, όπωs οι στρατnγικέs και άλ-
κάι/ε σχέδια ακινήτωιt.
ρουμε ασφάλεια όταν αυτέs δεν το κάνουν». λων hedge fυnds, δεν είναι φθnνέs. Η Τyρhοn χρε-
#65 ώνει 2% ετnσίωs ωs αμοιβh διαχείρισnS και παίρνει
Κέρδισε από m μεταβλn- ΜΕ^ΕΤΗ ΠΟγ ΔΗΜΟΣΙΕγοΗΚΕ τον περα- 20Ο/ο-25% (εξαρτάται από το fυnd) από τα κέρδn των
ιόmm τnς αγοράς.. Αγόρα- σμένο Νοέιιβριο, n Οποία χρnματοδοτhΘnκε από επενδυτών ωs «αμοιβή κινάτρου».Όχι και άσχnμα.
σε ένα fυtυres fυnd στον τnν ΝFΑ και άλλουs φορείs του Κλάδου, αντιμετώ- «Θέλουμε νcι είμαστε οι καλύτεροι στιs συναλλαγέs
νιχ και χθnσιμοποίn- πισε με σκεπτικισμό τnν έννοιcι τnS Cισφάλισns. Ο αγροτικών προ.ι.όντων, χωρίs να εξαπατούμε», τονι'-
σε άγριες. και φαιι/οιιει/ι-
ΚουtΟυιαs δεν αμφισβnτεί ότι n δnμιουργι`α ενόs εΥ- ζει ο ΚΟυtουιαs.
ιtά παράλογες jιεταβολές
ως αγΌραστικές ευκαιρ['ες..

#66 μειούμενες ταιιειακές ροές. «yουr mοney αnd J,α"


brαίn» του |αsοn Ζweίg.
#73
Gαry Shίιιίng: «Η αγο- Πνε μέλος ενός αrιgeΙ
ρά μπορεί να παραμεί-
#68 ίrWestίng cΙυb.
ιtει παράλογn rΓερισσό- Πόν™ρε κατά των αδύ- #71
τερο αrιό όσο εσύ μrrο- ιJαμωιt ι/οιι ι qιάιων, Μάθε από κάθε λά-
ότιως ο George SοrΌs. Θος που κάνεις στnν επι-
#74
ρείς να παραμείνεις οι- Κράm αι/οιχτές τις
κονομικά εύθωστος». λογh μιας μετοχhς.
εmχειρnματικές σου επι-
#69 #70 λογές`, α ποφεύγοντας.
#67 ΑποΘήκευσε πΖ οι-
Μάθε [Οιt εαιtτό σοιj. Διά- #72 ιnιί υπογραφή επαχθώι/
Φυλάξου από τις μερισμα- κονομικά σου αρ-
βασε βιβλία όπως το |υιίιm RοbertSon: 4Αγόρα- συμβάσεων μn άστςn-
τικές παΎίδες - παχιές πλn- χεία μέσω μιας ασφα- σε σε ξεχασμένες αγορές».
«ΡredίctαbΙy Ιrrαtίοnαι» σnς αιταγωνι σμού.
λούς υπnρεσίας CΙουd.
Θωμές που σmρίζονται από που Dαn ΑrίeJy και το

34 | FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
ΤΗουGΗΤ LΕΑDΕRs
ΜΑRΚ SΚΟυsΕΝ - ΚΕΦΑ/\ΑΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ


ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
νομία. Χρnσιμοποιώνταs το ως έναν πιο
ΑΡ]ΠΙΣ: ΙΈΝΟΜΕΝΗΣ από τnν άνοιξn
συνολικό δείκτn μέτρnσns τnS οικονομικhs
του 2014, n αμερικανικh γπnρεσία Οικο-
δραστnριότnταs, οι δαπάνεs των κατανα-
`-ομικhs ΑνάλυσnS (ΒΕΑ) στο υπουρΥείο
λωτών αποδεικνύεται ότι αντιαοιχούν σχε-
Εμπορίου Θα δnμοσιεύει ένα ρnξικέλευ-
δόν αο 40Ο/ο τnS οικονομίαs, όχι στο 70Ο/ο,
ώ νέο οικονομικό στοιχείο σε τριμnνι-
όπωs ευρέωs αναφέρεται. Οι δαπάνεs των
Ciι'α βάσn. Ονομάζεται ακαθάριστο προ.ι.όν
επιχειρhσεων (ιδιωτικέs επενδύσειs και εν-
GΟ) , έναs δείκτnS μέτρnσns των συνολι-
διάμεσεs εισροέs) είναι πολύ μεγαλύτερεs,
Ξών πωλήσεων σε όλα τα στάδιcι τns πα-
αντιστοιχώνταs σε πάνω από το 50% τns
.=η-ωήs. Το GΟ είναι σχεδόν το διπλάσιο
οικονομικήs δραστnριότnταs. Αυτό είναι
πό το ΑΕΠ, που είναι το πρότυπο μέτρο
περισσότερο συνεπέs με τn Θεωρία τns οι-
Τn Γ:ηψισnS Υια τn μέτρnσn των συνολικών
κονομικήs ανάπτυξns, n οποία δίνει έμφα-
:S =m.ι.όντων και υπnρεσιών που παράγει το
σn στnν παραγωΥικh αποταμίευσn και στιs
Ου ±]άτοs σε έναν χρόνο. Ξεκινώνταs με τnν
•ιΥασία μου «Η Δομh τns ΠCιραγωγήs» το επενδύσειs σε τεχνολογι'α από τnν πλευρά
του παραγωγού. Η καταναλωτική δαπάνn
1ει : :+}0. έχω υποστnρίξει ότι χρειαζόμασταν
•.-.- Cι `τέο σ[ατιστικό, πέρα από το ΑΕΠ, που στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε μείωσn είναι κατά βάσn το αποτέλεσμα, όχι n αιτία
-Α = μετρό τιs δαπάνεs σε ολόκλnρn τn δια- των λιαuκών πωλήσεων h των κρατικών τnS ευnμερίας. Δεύτερον, το GΟ είναι σn-

: ι±Cισι'α παραγωγήs και όχι μόνο το τελικό μέτρων στήριξnS είναι απαραίτnτα κακh μαντικά πιο ευαίσθnτο ωs προs τον επιχει-
=L=.]Τόν. Σύμφωνα με τnν έρευνά μου, το για τnν οικονομία. Δείτε τnν αναφορά των ρnματικό κύκλο σε σύγκρισn με το ΑΕΠ.
«Νew γοrΚ Τίmes» το 20 Ι 1 κατά τn διάρ- Κατά τn διάρκεια τns ΜεΥάλnsΎφεοnS
=.=t είναι κcιλύτεροs δείκτns μέτρnσns του
κεια τns οικονομικhs ανάκαμψns: «Οι εκτι- του 2008-2009, το ονομααικό ΑΕΠ υπο-
=τ=ιειρnμcιτικού κύκλου και πιο συνεπήs
μhσειs τnS Παρασκευήs για το ΑΕΠ β' τρι- χώρnσε μόλιs 2°/ο (κατό κύριο λόγο εξαιτί-
_.Ξ m Θεωρία τns Οικονομικήs ανάπτυξns.
μhνου (1,3% πάνω από τιS εκτιμήσειs)
αs των αντικυκλικών αυξhσεων στιs κρα-
Ξ-. ίt το ΑΕΠ αποτελεί ένcιν καλό δείκτn
ι -,= m`. εθνική οικονομική επίδοσn, έχει παρέχουν μια απογοnτευτικh Οπτική για τικέs δαπόνεs), όμως το GΟ κατέρρευσε

.-Γ= μεΥάιλο μειονέκτnμα:Όπαs περιορι-


τ_ιίl-o Cπnν τελική παραγωγή, υποτιμά τnν
=-.-ιΞ.ιόμεσn» Οικονομίο, ήτοι τnν εφοδια- Η ΚΑΤΆΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΝΜ ΤΟ
τ++ι αλυσίδα που χρειάζεται για να πCι- ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΟΧΙ Η ΆΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕγιιΜΕΡΙΑΣ
. .=ώύν προ.ι.όντα και υπnρεσίες. Αυτή n
. π-_±ι προσέΥγισn του ΑΕΠ έχει δnμιουρ-
~_. =ιι μεγάλn Cιναστάτωσn στα μέσα μα- το πώs n πτώσn τnς κρατικhs δαπάνns κCιι πόνω από 7% κCιι οι ενδιάμεσεs εισρο-
των επενδύσεων μπορεί να περιορίσει τnν έs κατά 10Ο/ο. Από το 2009 το ονομαστικό
ίf.ς ε`Ίιμέρωσns, Cπnν κυβερνnτική πο-
ι .-=έ. και στn λήψn αποφάσεων. Π.χ., οι ανάπτυξn... Ο εκπλnκτικό αργόs ρυθμόs ΑΕΠ έχει αυξnΘεί 3Ο/ο4% τον χρόνο, όμωs
• Γ_ =.Jloγράφοι διαρκώs υπερτοιη`ζουν τnν ανόπτυξnS από τον Απρίλιο έως τον ΙΟύνιο το GΟ έχει αυξnΘεί πάνω από 5Ο/Ο ετnσίωs.
οφειλότcιν σε μεγάλο βcιΘμό στnν υποτο- Πιστεύω ότι το ακαθάριστο προ.ι.όν καλύ-
L:τ _ι-ώ.ωτική και κρατική δαπάνn ωs τnν
νικh καταναλωτικh δαπάνn και στnν αύξn- πτει ένα μεγόλο κομμάτι του μακροοικονο-
t=-,-_±ρια δύναμn πίσω από τnν οικονομία,
_+, -_ ηα τnν αποταμίευσn, τιs επιχειρnμα- σn των εισαγωγών, που αφαιρείται από τα μικού παΆ. Διαμορφώνει τnν κατάλλn-
-.ιLΞ.ς επενδύσειs και τnν τεχνολοΥική πρό- νούμερα για τnν ανάπτυξn. Αλλά και οι πε- λn ισορροπία μεταξύ τns παραγωιήs και
ριορισμένεs κρατικέs δαπάνεs συγκρατούν τnς κατανόιλωσns.'Οταν n ΒΕΑ δnμοσιεύ-
•..: Λπό τn στιγμh που n καταναλωτική
-,=τ=.n cιντιαοιχεί στο 70% ή και παραπά- τnν ανάπτυξn». ΤΟ GΟ εκθέτει αυτέs τιs πα- σει τιS εκτιμhΟειs για το ΑΕΠ τnν άνοιξn,
Γ_ : :ι-_ι ΛΕΠ uκολουθεί στο 20% n κρCι- αναώτhστε ένα ακόμα πιο ζωτικό στατιστι-
ρανοhσειs. Πρώτον, παρέχει μια πιο ακρι-
κό στοιχείο -το ακαθάριστο προ.ι.όν.
:ιί- Ξιψιά`m-, ο Τύπος αφελώs καταλήΥει βh εικόνα για το τι δίνει ώθnσn στnν οικο-

-:`S`ιιιιsεΝΕΙΝΑΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣΤΟΥ«FΟRΕCΑSΤSΑΝDsΤRΑΤΕGΙΕs»ΚΑ1ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΣΤΟcΗΑΡΜΑΝυΝινΕRSΙΤΥ.ΕΙΝΑΙ
:.-4ιΦΕΑΣτοΥ«τΗΕsτRυcτυRΕοFΡRοDυcτιοΝ»,ποΥΕ1ΣΗΓΑΓΕτΗΝΕΝΝο1ΑΤογGοΩΣΣΗΜΑΝΤικοΥΜΑκροοικοΝΟΜικοΥΕΡΓΑΛΕ1οΥ.

8 ΜΑΡΤιΟγ 2oι4 FΟRΒΕs Ι 35


ΕΝΑ/\ΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕ1Σ

πΟΣ
ΕΞΥΠΝΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΤΕΧΝΗ;
Όταν ένα τρι'πτυχο του FrαnCίs Βαcοn πωλήθnκε
έναντι $ 142 εκατ., έγινε n μεγαλύτερn δnμοπράτnσn
έργουτέχνnsστnνιστορι'α.'Ομωs,ανλnφθει'υπόψn
ο πλnΘωρισμόs, δεν ξεπέρασε τον πι'νακα του
Renοίr «Χορόs στο Μουλέν ντε λα Γκαλέτ», του Ί 876.
Τα νούμερα αυτά δεν αντανακλούν τιs συνολικέs
διακυμάνσειs των τιμών στnν αγορά τέχνns, όπωs
κάνει ο δει'κτns που απεικονι'Ζεται με τnν κόκκινn
γραμμή. Τον δnμιούργnσε ο Αrthυr ΚοrteWeg και
αποτελει'ται από 21.000 έργα.
ΑΠΟ ΤΟγΣ sυzΑΝ ΑDΑΜs, JΑΝΕ LΕΕ ΚΑ1
CΑLΕΒ ΜΕLΒγ

Ποσά σε εκατ. δολ.


27,7
22,5
Γέοτ;_e_l::
SeaSCαρe:
FΟΙκeStΟne
J.Μ.w.
Ίeνant IrίseS

νίncent ίncent
νan Gοgh
1889

1983 1984 1985 1986 1987 Ί988 199Ο

46 | FΟRΒΕs 8ΜΑΡτΙΟγ2Οι4
DΑνιD ΝΑΗΜΑD
_ Ξ Ξ . ΑΤΟΜΜγρ1ΟγχοΣ
ι Ξ -ι.λ\ΕΜΠΟΡΟΣ

.=.-, ξέρεις τι κάνεις,


τ_-:έ ιι Τέχw ει'ναι n
+-.-ι`.ιLιτερn επένδυσn.

.Τ.-=πει να αγοράσεις έναν


-_:.]ι[ολ~λασάτο πι'wκα ή
ι' .-ιτοιοι/ που δεν ει'ναι
- : .``.όιαφnμισμένος. Οι
:: ;ι-Lλου[Οι πλnρώνουν
-~-:ω ποσά για υους
Η-Ξ.`_,τερουςττι'νακες
ι._: : i.ΟΙΤΡάρονται
ι ψ = τιι ι'δια έργα.

S&Ρ 500 |ΝDΕΧ

ΚΚν ΑRΤ ΜΑRΚ ΙΝDΕχ

46,2

LοndΟn: Τhe Νatυre )


Αngel ρΟrtrαίt
ΟId ΗΟrSe mΟrte' ,
FernandeΖ de l'artίste
leSgrΟsseS `
Lad
ΑΕm
GυαrdSfrΟm
St. Jαme'S
ρarκ
ροmmes
ραυι
;
ί 1 Gυstaν
de Sοtο
ρabΙο
Lereνe
ρablΟ
i
'
SanS bαrbe

1b
Τ554
canαιettο
εκτ. 1749
cezanne )
1890
_____ __ _ _ ___ )
!
ί
κΙίmt
1917
L_________
ρίcassο
1903
ΈWfeΞan:ge!
1949 ( ίg3ΞL Lγ:ΞιίΞl
'991 1992 1993 1996 1997 Ί 998

8 ΜΑρΤΙΟγ 2ol4 FΟRΒΕS I 47


DΟΝΑLD RυΒΕLL
ΣγΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ Ο1ΚΟΓΕΝΕΙΑΣ RυΒΕLL

Η πραγματικh
επανάστασn για q[άς
έγινε κάττΌια σr™ή [o
1979. Πnγαίναμε σχεδόν
σε 30 αούντιο [οιJ μήνα.
Αιί ήσουν τυχερός, σε
διάσmμα δύο-τριών
μnνών Θα έβρισκες
έναν ενδιαφέροντα
καλλιτέχνn. Ξαφνικά, το
1979, κάθε εβδομάδα
βρίσκαμε κάποιον που
μας άρεσε. Αγοράσαμε
ένα έργο mς cι.ndy
Shermαn έναντι $25.

1 1 ο,3

_;, -,JΞ.;'.:,._,-:- - ,_;

.'

νenίce' the
Grαnd cαnαl,
LοΟκίng
Rίdeαυ' ΝΟrth-east
Crυchon et frοm ΡαιazΖο Dοra Μαar
! aυχbraS
CοmρΟtίer ΒαIbί tο the αυ Chat
eter ρaυ[ Rίαιtο Βrίdge ρabΙΟ

1ΕΕΉ Rυbens cαnaΙettο ρίcαssΟ

1999 2000 2001 20Ο2 2ΟΟ3 2ΟΟ4 20Ο5 2ΟΟ6

48 Ι FORΒΕS 8ΜΑΡΤ[Ογ2oι4
ΝΟRΜΑΝ ΒRΑΜΑΝ
_-.-L`\ΗΤΗΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
= Ξ ΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ

='. .ΔΕΚΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

:εν συμβουλεύω
:.jLις αιίθρώποLtς ιία
.Γ,ΌράζοιJν έργα ιέχwς
:ς επένδυσn. Πιστεύω
.-τι είναι τεράστιο λάθος.
LCΎ ξέρω κάττοιον να
τ,όρασε έργο τέχwς ως
=ιένδιtσn που να Γου
Ξι,τίλ'ε καλά. Απλώς ει'ναι
ι.nΘασμέw προσέγγισιΊ.
.--_- τέχνn είναι ξεχωριστh.
J.', ίτπάμε m έργα ιέχ™ς.

Ι,i;:%'.`=π,

•......,.-...

whίte
center Τhree
welΙΟW, Stυdίes
ρίnκ and οf Lυdan
Laνender ΤrίρtyCh Freυd
Οn F(ΟSe) (ίn 3 ραrts) (ίn 3 ραrtS)
Μarκ Frαncίs Francίs

J RοthκΟ
195Ο _

2007
Ι Ύ:f,;Ί____

2008
LΕaΗ
2ΟΟ9
Βαcοn
1969 _

2Ο13

8 ΜΑρτ[Ογ 2oΙ4 FΟRΒΕS I 49


8 ΜΑΡτιΟγ 20Ι4 FΟRΒΕs | 51
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ1

εΥκαινι`ων ενόs νέου καταστήματοs


WhοΙe Fοοds στnν περιοχή Cαstrο
του Sαn Frαncίscο και ο Jοsh ΤetrίcΚ
Είναι 8.00
δεντο πρωίκαι
μο]άζει τnν nμέρα
πολύ των
ενθουσιασμέ-
νοs για έναν άνθρωπο που «κυνnγά» τnν πιο
«αγνά» σοs τns ανθρωπότnταs. Ιάνείται με νευρι-
κότnτα μπροστά από ένα ανοιπό Ψυγείο εφοδια-
σμένο με έτοιμεs σαλάτεs από κινόα και λάχανο
και προτρέπει τον κόσμο να επισκεφθεί το περί-
πτερο με τα δείγματα τns εταιρείαs του. Το χιτ είναι
n φυτικh μαγιονέζα τnS Ηαmρtοn CreeΚ Fοοds,
n οποία έχει αναμειχθεί σε μια ιταλική σαλάτα.
«Ελάτε να δοκιμάσετε τιs μπρουσκέτεs μαs Υια
πρωινό», φωνάζει ο γαλανομάτns -με ζυγωμοτι-
κά- ΤetrίcΚ. Αν και ο ΤetrίcΚ, CΕΟ τnS Ηαmρtοn
CreeΚ, δεν έχει καταφέρει νcι πείσει τουs πάντεs, ο
αριθμόs των ανθρώπων που έχει πείσει είναι αυ-
τόs που κάνει τn νεοφυή επιχείρnσn τροφίμων να
προκαλεί το ενδιαφέρον. Ο Βίιι Gαtes είναι υπο-
στnρικτάs, επιλέγονταs τnν εταιρεία ωs εκείνn που
μπορεί να αλλάξει το ιιέλλον τnS παραγωΥhs τρο-
φίμων. Ο ΤetrίcΚ έχει συγκεντρώσει $6 εκατ. μέ-
χρι σhμερα από το Fουnders Fυnd του Ρeter
ΤhίeΙ, τnν ΚhοsΙα νentυtes και τον οικολόγο Τοm
Steyer. Ο ΑΙ Gοre, που πρόσφατα το γύρισε σm
χορτοφαγι'α, τον στnρίζει επίσnS. Για τον Gαtes και
τουs υπολοίπουs, n αξία τns Ηamρtοn CreeΚ βρί-
σκεται στn δισεκατομμυρίων δολαρίων ευκαιρία
να καταστήσει το αυγό ξεπερασμένο, αντικαθιστώ-
νταs το με μια φυτική συπαιή που είναι φθnνότε-
ρn, χωρίs χολnστερίνn και πιο ανθρώπινn.
Είναι n νέα τάσn τnS Sίιίcοn ναιιey σε όλο tns
το μεγαλείο, με επίκεντρο το επιχειρnματικό πνεύ-
μα και τnν επιστhμn σε μια βιομnχανι'α που δεν εί-
νοι γνωαh για τnν καινοτομία τns. Με έλαφρώs

Το διατροφ1Ιώ νότια προφορά, ο ΤetrίcΚ μιλά με ιδιαίτερn οπο-


αροφή για τn βιομnχανι'α αυγών, που είναι γνω-
αή για εντατική «παραγωγική» διαδικασία και
εξαναγκασμόs σε κοτόπουλα χωρίs ρόμφοs.

φετfχ του Βill Gαtes


Μερικοί από τους πιο σnμαν[υκούς επενδυές
`Ομωs, n εταιρεία «πουλά», εκτόs από τnν περι-

βαλλοντική, κcLι για τnν οικονομικά τns διαχείρ]σn.


Ο λόΥοS τns ενεργειακάs κατανάλωσnS προs τnν
παραΥωιή ενέρΥειcιs τροφίμων για τα αυγό κόταs
είναι περίπου 39 προs 1 , πίσω μόνο από τnν κτn-
ΞΞΟΟνρΞΡΞΞαπτ:π#αΎοΤ.ΟΤΞιαnνοταΈίΞtξΞ::Ξ#σμΞΙ=ds νοτροφία βοοειδών και αρνιών. Οι μονάδεs τns
ΑΠΟ ΤΟΝ RΥΑΝ ΜΑc
Ηαmρton CreeΚ διατnρούν τον λόγο στο 2 προs
1 . Αυτό μεταφράζέται σε άμεσn εξοικονόμnσn δα-
πανών: τα ισοδύναμα αυγών κοστίζουν 39 σεντs

52 | FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
ανά λΙ'βρα - σχεδόν τα μισά από αυτά που γεwό n street στο Sαn Frαncίscο. Αντί Υια ένα μέροs γε-
κότα.'Οσο για τn μαγιονέζα, το τέλικό προ.ι.όν, ανα- μάτο προΥραμματιστέs, n Ηαmρtοn CreeΚ έχει βι-
μειιειγμένο με χυμό λεμονιού, ξύδι και άλλο συ- οχnμικούs Οι οποίοι είνοι δίπλα σε σεφ που μαγει-
στcιτικά, κοστίζει αcι WhοΙe Fοοds 10% λιγότερο ρεύουν γαλλικά τοστ και μπισκότα από κίτρινο μπι-
Cιπό τnν κανονικh μαγιονέζα. ζέλι και εκχύλισμα σόργου.
ΠροS το παρόν, n εταιρεία έχει μόνο τn μαγιο- ~Η Ηαmρtοn Cree_Κ_έχεrι μελετή.σει τιS`μοριακέs `
νέζα, αλλά Θα αρχι'σει να πουλά ζύμn Υια μπισκό- ιδιότnτεs Ι .500 τύπων yαΗ.εfδ_nμε_.
τα χωρίs αυγό σύντομα. Το «ForbeS» εκτιμά ότι n ΥΙ.α_Τ_nΧ9}|Κ_Τ_Ομ9Τ_QΓ_
Ηαmρton CreeΚ έχει εμφανι'σει κέρδn λιΥότερα πΤδιί`hδn-~σέFa`ή6%ζa'Ξiάύ-πήξnqεέΥαζεcπόLτn---
του $ 1 εκcιτ. σε έναν μώνα πωλήσεων των προ.ι.ό- Υάνι,όm;-έn-οΙήελ.έτ_gι.Τααiιοτ-έλέσματαουτά-
-Κdι n επάκ6λόύόn δnμοσιότnτα- έχουν απένα-
`των τns. Η πρόοδοs του ΤetrίcΚ δεν είναι κοκώ
ιια κάποιον που αποφοίτnσε τρίτοs από το τέλοs
πί τουs τουs παραδοσιακούs παραγωγούs ου-
στο Υυμνόσιο. ΓιοS μιαs κομμώτριαs, πέρασε στnν Υών. Το Αmerίcαn Εgg Βοαrd ξεκι`νnσε μια εκπαι-
ομάδα ποδοσφαίρου του West νίrgίnία υnίνerSίty δευτικh εκστρατεία τον Οκτώβριο, σε μια προσπά-
παι'ζονταs στn Θέσn του ΙίnebαcΚer για ενάμισn Θεια να πείσει τουs καταναλωτέs να «μn δεχτούν
ψόνο πριν καταλάβει ότι οι σπουδέs είναι ο κα- υποκατάστατα». Η πρόεδροs, Jοαnne Ινy, δnλώ- -
}.ύτεροs τρόποs γιcι να ξεπεράσει το όριο τnS φτώ- νει ότι n εκστρατεία δεν είχε στόχο τn Ηαmρtοn
mαs. Μετα- CreeΚ - πράΥματι, υποκατόστατα ουγών όπωs τα Οι ερασιτέχνεs «Χίτσκοκ»
Υράφnκε Cπο
Εgg Βeαters τnS CοnΑgrα κυκλοφορούν εδώ και που Βρίσκουν το νίne και το
CοmeΙΙ, από
Για τον GαteS χρόνια. «Οι καταναλωτέs Θέλουν φυσικά συστατι- Ιnstagrαm πολύ λίΥα για τα
κινnματογραφικά τουs όνει-
όπου αποφοί- n αξία τnς κά και μια ξεκόθαρn ετικέτα», σnμειώνει. «Και δεν
ρα Θα Θελήσουν να δοκιμά-
υπάρχει κότι πιο φυσικό από το αυΥό». Ο ΤetrίcΚ
τnσε ΠΡώτοs
στnν τόξn τΟυ.
ΗαmρtΟn Creeκ διαφωνεί και διοβάζει συαατικά όπωs n ορΥανικh
σουν το ΜίχΒίt, μια δωρεάν
εφαρμογή παραΥωγήs Βί-
Λφού έλο- βρίσκεται σmν ζάχαρn και το έλαιο cαnΟΙα, που βρίσκονται στnν ντεο που ανέπτυξαν οι chad

β€ ιπυχίο Νο- προσοδοφόρο ετικέτο τnS Jυst ΜαyΟ που παράγει n εταιρεία Υια Ηυrley και Steνe chen, των
οποι'ων το προnγούμενο κα-
να οποδείξει το επιχείρnμά του. «Το να βόζειs ένα
μικήs από το ευκαιρία να Θnλυκό πουλι' μέσα σε ένα κλουβί σε χώρο τόσο
τόρθωμα ήταν n ίδρυσn, να,
ί-nίνersίty οf του γουτυbe. Το ΜίχΒίt δι'-
}ΙiChίgαn ΤΟ
καταστήσει το μικρό που δεν μπορεί να κουνhσει τιs φτερού- νει τn δυνατότnτα στουs εκ-

:008, εργά- αυγό ξεπερασμένο γεs του, Υιο δύο χρόνια, το βρίσκω Cιντίθετο με τn κολα πτό μενουs σκnνοθέ-
τεs να τραΒήξουν Βίντεο σε
ι5τnχε πάνω φύσn», απαντά. κομμάτια των 16 δευτερολέ-
ιm στρατnγι- Κάνονταs τnν ορχή σε καταστhματο τns WhοΙe πτων και μετά να τα μοντά-
κή γιcι τnν αλλα\ή του κλΙ`ματοs και έφτιαξε έναν Fοοds, n Jυst Μαyο βρίσκεται πλέον σε Ι 20 σn- ρουν για να φτιάξουν κλιπά-
κια διάρκειαs έωs 68 λεπτών.
:.]τότοπο που σhμερα δεν λειτουρΥεί, με τnν επω- μεία και Θα είναι διαθέσιμn σε όλn τn χώρα σύπο-
Μπορείτε να πάρετε οποιο-
τ.ιjμι'α «33 ανόγκεs», ο οποίοs συγκέντρωνε χρή- μα. Τnν ίδια ώρα, μια ερευνnτικh ομάδα σε συ- δήποτε ανεβασμένο βίντεο
:ιστα για κοινωνικούs φορείs. νεργασίο με τnν Generαι Μίιιs εξετάζει αν τα προ- στο ΜίχΒίt.cοm για χρήσn.
•ι.όντα τns Ηαmρtοn CreeΚ είναι ορκετά καλό για
Ο ΤetrίcΚ, ο οποίοs έγινε χορτοφόγοs στο κολέ- Στο μεταξύ, στnν εταιρεία
'.ιο. συχνό μιλούσε στον πCιιδικό του φίλο Jοshυα των ΗυrΙey και Chen, Ανοs
ιιιο εταιρεία που έχει υπό τnν επίβλεψώ τnS φίρ-
Systems,ασκήθnκεοΥωγή
3α]± γιcι τnν nΘική τns παραγωγhs τροφίμων. Ο μεs όπωs n Βetty Crοcκer και n Ρίιιsbυιy. Η μα- από τον Καnye west και τnν
3aΙΚ. διευθυντhs εταιρικhs πολιτικήs στn Ηυmαne Υιονέζα, μια πcιγκόσμια αγορά $ Ι 1,3 δισ., Θα μπο- Κίm Κardαshίαn, επειδή δn-
_hίety, έλεγε στον ΤetrίcΚ πωs οι εταιρείεs τρο- ρούσε να είναι μόνο n αρχh. Μια ζύμn Υια μπι- μοσιεύθnκε ένα Βίντεο τns
σκότα αναμένεται σύντομα, ενώ μια άλλn συντα- πρότασns γάμου του west.
ρίμων ήθελαν να είναι φιλικέs προS τα ζώα, αλλά Μήπωs ενοχλει' hδn το Χό-
iΘέλαν περισσότερο ένα φθnνότερο αυγό χω- ή που έχει σκοπό νο μιμnΘεί τnν ομελέτα βρίσκε- λιγουντ;
τcιι... στα σκαριό. Πρόκειται γιcι μια αγορά $42,5 ΔnμιουρΥοί, σnμειώστε το
_jίs συμβιβασμούs στn γεύσn. Αυτό χρειαζόταν να
=κούσει ο ΤetrίcΚ για να επενδύσει $37.000 δικά δισ., στnν οποία κυριαρχούν οι μεγόλοι mnνοτρό- αυτό.
-Βrίan Dawsοn
:ι3υ χρhμοτα σε μιcι stαrtυρ στnν οποία έδωσε το φοι και οι κότεs τουs. Με δισεκατομμυριούχουs να
Ξι`-Ομα του σκύλου του, Βαικ, το 2011. παρακολουθούν τn δουλειό τουs στενό, Ο ΤetrίcΚ
Μέσα σε δύο χρόuα, n Ηαmρton CreeΚ FοοdS κCιι n Ηαmρtοn CreeΚ απλώs έλπίζουν να μn...
ξf`-οι μια από τιs πολλέs startυρs που έχουν εγκα- σπόσουν τα αυΥά στον δρόμο τουs Υια τn διάσωσn
:Cιααθεί στιs παλιέs αποθήκεs νότια του ΜαrΚet του πλανήτn. `®

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2ΟΙ4 FΟRΒΕs Ι 53


ΑΝΘΡΩΠ1ΝΟ ΚΕΦΑΛΑ1Ο

Η stαrtυρ που «σνομπάρει»


m sίιίcοn νdΙey
Ξi#ΞΓnmΒΞyα#ΈΞ:Ξσ;θΤnαjάδ:ίΞ#έaLΠΕ#οΡυ9ςwφ:jρΞ::ε:ς#%:ΈΈΈ:ςδτΞkόοπΕυδς#λαά.
ΑΠΟ ΤΗ sυsΑΝ ΑDΑΜs

κι'αs έξι ετών, στο CΙίftοn ΡαrΚ τnS Νέαs γόρκns,


ένα μουντό προάστιο 15 μίλια από το ΑΙbαny. Η
Αρρrendα φτιάχνει το λογισμικό Ρααs, που βο-
nΘά τουs πελάτεs τns, μεταξύ των οποίων τιs J.Ρ.
Μοrgαn Chαse, ΗοneyweΙΙ, DίebοΙd και τον δια-
νομέα φαρμάκων ΑmerίsουrceΒergen, να δnμι-
ουρήσουν κCιι να χρnσιμοποιhσουν νέεs εφαρ-
μογέs κινnτών και τεχνολογι'αs cΙουd χωρίs να
σnκώνουν το βάροs των δικών τουs τμnμάτων ΙΤ.
Η Αρρrendα βρίσκεται σε φάσn εκρnκτικhs
ανάιπυξns, καθώs ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε
$ Ι 6 εκατ. στον τρίτο γύρο χρnματοδότnσnS τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο, ανεβόζονταs το επιχειρnμα-
τικό τnS μερίδιο αα $32 εκατ. και αυξάνονταs σn-
μαντικά τιs ανάγκεs για προσωπικό. Το σχέδιο
είναι να διπλασιάσει τον αριθμό των υπαλλήλων
στουs 100 μέσα στον χρόνο. «Προσλάβαιιε πέντε
άτομα τnν περασμέ`m εβδομάδα», λέει ο 34χρο-
νοs συνιδρυτήs Μαtt Αmmermαn. «Ψάχνουμε για
κάθε τμhμα, από το sοftwαre engίneerίng μέχρι το
mαrκetίng».
Παρά τn δυσκολι'α εύρεσns προσωπικού, ο
3 Ιχρονοs CΕΟ, SίncΙαίr schυιιer, επιμένει ότι n
Από αριστερά: τοποΘεσία όπου βρίσκεται n Αρρrendα είναι πλε-
Οι ιδρυτέs Τns ΑΡΡrendaι στίζονται σε ένα δωμάτ]ο και με προ- ονεκτική. «Πιαεύω ότι το Υεγονόs πωs είμαστε
ΜαttΑmmerman'
σhλωσn γράφουν κώδικεs κάτω μια εταιρεία λογισμικού και δεν βρισκόμαστε στn
sίnCΙαίr schυ|Ιer
και Αbrahαm sυ[tan. από λάμπεs φθορίου. Ο CΕΟ κάθε- Sίιίcοn ναιιey μάs δίνει το πλεονέκτnμcι να υπο-
Εξι μnχανικοί πλnροφοριιώs
ται σε έναν συνω-
μικρό Θαλαμίσκο στον χρεώνουμε τουs επενδυτέs να εστιάζουν στn βιω-
τοίχο ακριβώs έξω από τnν κουΦ'να, όπου υπάρ- σιμότnτα τnS επιχείρnσήs μαs και όχι στn ματαιο-
χει ένο επιτραπέΦο ποδόσφαιρο δίπλα σε ένα δοξία τns τοποΘεσίαs ιιαs».
«Κegerαtοr», ένα ΨυΥειάκι γεμάτο σπιτικέs μπίρεs Οι μακρινοί χρnματοδότεs τns συμφωνούν.
που έχει φτιάξει το προσωπικό. Πιο πέρα μια αί- Η Νew Εnterρrίse ΑssοCίαteS, με γραφεία στο
Θουσα γυμναστικήs έχει ντουs, τα οποία μπορούν Sαnd Ηίιι Rοαd στο ΜenΙο ΡαrΚ, και n Ιgnίtίοn
να χρnσιμοποιhσουν οι προΥραμματιστέs που δου- Ραrtners, που έχουν υποκατάστnμα στn Sίιίcοn
λεύουν όλn νύπα. Δεν πρόκειται για μια Stαrtυρ ναιιey, έχουν συνολικά διαθέσει $20 εκατ. Ο
τnS Sίιίcοn ναιιey. FrαnΚ Αrtαιe τns Ιgnίtίοn σnμειώνει ότι n εταιρείο
ΑπιΘέτωs, είναι τα γραφεία ms Αρρrendα, του σπόwα επενδύει σε επιχειρήσειs που βρίσκο-
μιαs αναπτυσσόμενnS εταιρείαs λογισμικού nλι- νται μακριά. «ΞέραLιε ότι, αν κατόφερναν να προ-

54 | FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4
σλάβουντακατάιλλnλαταλένταγιατnνανάιπυξn Αmmermαn, το υnίοn CοΙΙege στο schenectαdy,
}^ογισμικού, n ετcιιρείο Θα πετύχαινε». το SΚίdmοre στο Sαrαtοgα Sρrίngs και το cΙαrΚsοn
Ενώ n sίιίcοn ναιιey προσελκύει μnχανικούs στο Ροtsdαm. Το Syrαcυse υnίνersίty είναι δύο
που αναώτούν ένcι περιβάλλον έντονου αντα- ώρεs προs τα δυτικό. Πολλοί νέοι προγρcιμμcιτι- ΜοΛγΒ1
στέs δεν Θέλουν να μετακινnΘούν στnν άλλn άκρn
\-ωνισμού, μισθούs που μπορεί να φτόσουν το
S250.000 και εκπλnκτικό καιρό όλο τον χρόνο, το τns χώραs και μόχοπαι για μια Θέσn Cπn Δυτική
CΙίΗΟn ΡαrΚ «πουλά» στουs ερΥαζομένουs σ[αθε- Ακώ.
Ο 27χρονος μnχανικόs λογισμικού τnS
ρότnτα και χαμnλό κόστοs διαβίωσnS, με σπίτια
που διατίθενται στο ένα έκτο των αντίστοιχων στnν Αρρrendα, Εrίc Cοοnrαdt, απόφοιτοs του SυΝΥ
Καλιφόρνια. Οι μισθοί αο ΑΙbαny για τουs μnχο- Βίnghαmtοn, μεΥάλωσε στο προάστιο Εαst
`ικούsπλnροφορικήsδενξεπερνούντα$130.000, Greenbυsh του ΑΙbαny. Δεν ήθελε να «ξενιτευ-
όμωs μένειs περισσότερο καιρό. Ενώ στn Sίιίcon τεί». t{Εχω ουτhν τnν περίεργn τοπικιστική περn-
\.aΙΙeyΟιμnχανικοίσυΝάαλλάζουνδουλειάσε φάνια», δnλώνει. «Μου αρέσει n ιδέα ότι είμcιστε
iιΥότερο από χρόνο, μόλιs τέσσεριs υπάλλnλοι το αουτσάιντερ». Ο νεοπροσλnφθείs επικεφαλήs
LiουνφύγειαπότnνΑρρrendααπότnνίδρυσh του ΗR, Deαn ΙαcΟνettί, που ήταν εξωτερικόs συ-
Η FίftyΤhree, n ετcιιρει'α ανά-
ms. Μόνο ο έναs πhγε στn Δυτικh ΑΗή. νεργάτns, λέει ότι οι καλύτερεs πnγέs είναι οι συ-
πτυξns λογισμικού που κα-
`Οτον ξεκι'νnσαν, Οι τρειs συνιδρυτέs τnS στάσειs του προσωπικού. Η εταιρεία προσφέρει τέπλnξε τουs χρήστεs των

.ίρρrendανοίκιοσανέναδωμάτιοέναντι$200 $5.000 στουs υπαλλhλουs που συστήνουν κάποιον ίραd στιs αρχέs του 20Ί 2

που τελικά προσλαμβάνεται. Ο ΙαcΟνettί επίσns όταν λάνσαρε τnν πανέ-


=ι]`-μήνα. Τότε ο Αmmermαn διέμενε σtΟ κοντι-
μορφn εφαρμοΥή αφήs
-.-ό Τrοy τns Νέαs γόρκnS, σε ένα ευρύχωρο δι- χτενι'ζει το LίnΚedΙn για να βρει «λαβράκια» σε άλ- «Ραρer», έχει πλέον προχω-
=μέρισμα δύο υπνοδωματίων σε συγκρότnμα λεs εταιρείεs τnS περιοχήs, όπωs τnν εταιρεία βι- ρήσει στο επόμενο προφα-
ντεοπαιχνιδιών νίcαrίουs νίsίοns και τnν εταιρεία νέs βήμα -αυτήν τn φορά
ίε πισι'να, με ενοίκιο $800. Οι συνέταιροί του, ο
εκτέλεσns παραγγελιών CommerceΗυb. Όταν στο hαrdware-με το Ρencίι,
LSchυιιer και ο 33χρονοs Αbrαhαm sυιtαn, έμεναν ένα stylυs που λειτουργεί
:€ κάu παρόμοιο.Έτσι, ήτcιν δυνατό, όταν έλαβαν βρίσκει το ταλέ\πα που Θέλει, ξεκινά μια διαδικα-
μέσω Βιυetοοth. Διαθέσι-
=.`-πρώτnχρnματοδότnσn$100.000απόφοιουs σία πρόσλnψnS πέντε φόσεων, όπωs τnλεφωνι- μο στα καταστήματα Walnυt
ιm συγγενείs, ο Schυιιer να παραιτnΘεί από τn κh συνέντευξn, ένα τεα προγραμματισμού κοι ένα ($59,99) και Grαρhίte
τεστ προσωπικότnταs όπου βαθμολοΥείτοι n σnμα- ($49,95), το Ρencίι μπορεί να
Ξ.:ιυλειό του σε ένα διοικnτικό Υραφείο του Stαte
•_-ni`rersίtyofΝewγοrΚστοκέντροτουΑΙbαny γίνει όσο αμβλύ ή όσο λεπτό
σία ποιοτικών χαρακτnριαικών, όπωs n ανταγω- Θέλετε ένα εργαλείο γραφήs
ιι `'α δουλέψει fυιι-tίme στnν Αρρrendα. νιστικότnτα κcιι n προσωπικh ευθύνn. ή zωΥραφικήs, ενώ n «γόμα»
Από τότε που ξεκίνnσε n Αρρrendα κcιι άλ- στο πάνω μέροs του σε κά-
Σε ό,τι αφορά τιS προσλήψειs, n περιοχή του
λεs τεχνολογικέs εταιρείεs μεταφέρθnκαν νει να σΒήνειs Υρήγορα τα
|bany παρόΥει εκπλnκτική ποσότnτα ταλέ`που λάθn, όπωs όταν ήσουν στο
π`. πλnροφορικh. Το RensseΙeαr ΡοΙytechnίc στnν rιεριοχή, με πιο τραντcιχτό ονόματα τnν δnμοτικό. (Ομοίωs, n ικα-
-_-~Sdtυte, το πανεπιστήμιο όπου σπούδασαν οι GΙοbαιFουndrίes, μια εταιρεία κατοσκευhS nμια- νότnτα «ΡaΙm Rejectίοn»
ΥωΥών από το Μίιρίtαs τns Καλιφόρνιαs που ανή- του Ρaρer σnμαίνει ότι το
ΞιJtan κCιι schυιιer, συχνά αναφέρετcιι μεταξύ των
κει αnν κυβέρνnσn του Αbυ Dhαbί και n Οποία χέρι σαs δεν Θα αφήσει μου-
ί:ρυφοίωντωνΗΠΑστnνπλnροφορική.Υπάρ- ντzούρεs,όπωsτοτραΒά-
τ=. επίσns, το SυΝγ, όπου πήρε το mυχι'Ο του ο έχει επενδύσει σχεδόν $7 δισ. από το 2009 για να τε). Η μπαταρία Θα κρατή-
φτιάξει ένο κάμπουs 900 στρ. στο γειτονικό Μαιtα σει περίπου έναν μήνα, ενώ
_ -_ +`7ΞΞζΓξ±**•.!ίj----
Τ ψ__ + `Ι,`,\,'!`:Jr, τns Νέαs γόρκns, το οποίο περιλαμβάνει ένα ερ- το Ρencί| λειτουργεί σαν
ένα συνnΘισμένο styΙυs για
γοστάσιο κατασκευήs μικροτσίπ (το κράτοs έδω-
κάθε μnχάνnμα αφήs. Μπο-
σε κίmτρα ύψουs $ 1,4 δισ.). Μέχρι σ[ιγμώs, στιs
ρείs να το βάλειs ακόμα και...
cLΙFΤΟΝ ΡΑRΚ εν λόγω εΥκαταστάσειs έχουν δnμιουργnΘεί 2.200 πίσω από το αυτί.
ΡΑLΟ ΑΙΤΟ
-Βrίan Dawsοn
τεχνολοΥικέs Θέσειs ερΥασίαs, εκτινόσσονταs τn
-'Οπ,κήσηpΕψ ΗΕwLΕπ-
ΡΑcΚΑRD ΤΕSLΑ
SΤΕWΑRΤΙs sΗΟΡs
(παγωτά) CυRτιs φhμn τns περιοχήs ωs «μαγνhτn» τολέ`πων. Το
LυΜΒΕR
Κέντρο Οικονομικhs Ανάπτυξns αο ΑΙbαny χα-
S-γραφ€ιον $3Ο/τετρ. πόδια $ 1 5/τετρ. πόδιcι

m $4.6 εκατ.
(38Ο ,.μ.)
$725,ΟΟΟ
(390 Τ.μ.)
ρακmρίζειτnνπεριοχήΚοιλάδατnsΤεχνολογι'-
αs. «Αρχικά κάποιοι οπό τουs χρnματοδότεs μαs
- ακιγήτ®ν $13,ΟΟΟ/έτοs $3,000/έτοs προσπάθnσαν να μcιS πείσουν νο μετακομίσου-
$8
~ Ρίnοt Νο1τ $15 μεστnsίιίcοnναιιey»,λέειοCΕΟτnSΑρρrendα,
ΏΕΠΎο για δύο $22Ο $109 Schυιιer. tΌμωs εμείs δεν πάμε πουθενό».

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20Ι4 FΟRΒΕS | 55


ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

'ξξ>Τ-*`.-1

μ#J-=,.:'r+. =,,$##.: -
:`,`` •,μ*#
},.;, ,,k}#.

το ερώτnμα ποιο Θα είναι το νέο ποραγωγικό μοντέλο τns χώραs. fΦ :,!f :


ΕίναιδυνατόνnΕλλάδανασυνεχίσειναπορεύεταιστnριζόμνn
αποκλειστικάκαιμόνοστονκλάδοτωνυπnρεσιώνhΘαπρέπει
ΗπροσπάθειαΥιατnνέξοδοαπότnνκρίσnέφερεστοπροσκήνιο
να αναώτήσει εκ νέου τnν παραγωγικά τns ταυτότnτο; Επί δεκαε-
τίεs, n βιομnχανική ανάιπυξn τns Ελλάδαs στnρίχθnκε στnν αξιοποίnσn του πλού-
του που βρίσκεται στο υπέδαφόs τns. Μια ανάπτυξn με βιώσιμο και μακρόιwΟο
ορίζοντα, n οποία έφερε πλούτο στn χώρα και στουs πολΙ'τεs τns. Και, όταν χάθnκε
αυτήακριβώsnπαραγωγικήταυτότnτα,κόποιοιυποστnρίζουνότιάτανnαπαρχά
Υια τnν κρίσn που βιώνουμε σhμερα. Η απάντnσn, λοιπόν, είναι στροφά στnν πα-
ραΥωγή,αξιοποίnσnτουπλούτου,παραγωγhυπεραξιώνπουΘαδnμιουρήσουν
ΘέσειsεργασίαsκαιΘαεπαναφέρουντnνΕλλάδαοτnΘέσnπουτnSαξίζει.Οιπρο-
κλάσεις είναι πολλέs: σπάνια ορυκτά, αλουμίνιο, υδρογονάνθρακεs, λιγνι'mS απο-
f,, y .,.J
τελούνχαρακτnριστικάπαραδείγματατωνευκαιριώνπουέχειnχώραμπροαά
τnS.Αρκεί,βεβαίωs,νουπάρχειnΘέλnσnκαινααφήοουμεοριστικάπίσωιιαs
τιsκακέsσυνhΘειεsτουπCιρελθόντοs,πουέφεραντnχώραστnσnμερινήδυσκολι'α.

Αναu{αλύmοντας '',f:.{ 1#,' :7,-.

.J{..,,-=.r±f/

ν ορυκιό πλούτο Ξ_-Ξ#


ΈΞΞΞΞΞ±FΞήί`

Επίδ*#β##ααξ#ΟΞΧmΞΞΟΞυΦτλmΟςύΞ#
που βρiσκε[αι cπο υπέδαφός τnς.
ΑΠΟΤΟΝΧΑΡΗΦΛΟγΔΟΠΟγλο

56 | FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4
rε$έ#, #

` ` ,,# J # περίπου Ι ,4 δισ. ευρώ.


Η νέα μονάδα αποτελεί μια από τιS με-
γαλύτερεs παραΥωγικέs επενδύσειs που
έχουν γι'νει ποτέ αn χώρα και τn μεγα-
λύτερn από όλεs τιs ενεργειοκέs επενδύ-
σειs που έχουν υλοποιnΘεί μέχρι σήμερα,
ενώ Θα ενσωματώνει τιs βέλτισ[εs διαθέσι-
μεs διεθνώs τεχνολογ1`εs με περιβαλλοντι-
κέs επιδόσειs που ικανοποιούν τιS πλέον
αυστnρέs απαιτhσειs τns ευρωπα.ι.κήs και
εθνικhS νομοθεσίαs.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟγ ΛΙΙΝΙΤΗ. Σύμφω-


να με τα διαπιπωμένα αποθέιιατα των δύο
μεγαλύτερων λιγνιτικών κέ`πρων τnS χώ-
ραs, τnS Μεγαλόπολns και τnS Δ. Μακε-
δονι'αs, λιγνι'τnS υπάρχει για τα επόμενα

Αξιοποιώπας 32 χρόνια. Η μέσn ετhσια παραγωή είναι


63 εκατ. τόνοι, ενώ τα διαπιστωμένα απο-
Θέματα είναι 2.04Ι εκατ. τόνοι (Ι .804 στn

τον λιγνim Δ. Μακεδοu'α και 237 σm Μεγαλόπολn).


Πόντωs, κάθε χρόνο τα αποθέιιατο που
εξορύσσονται είναι χειρότερns ποιότnταs
και έχουν μεγαλύτερο κόστοs εξόρυξnS. Εί-
ναι χCιρακτnρισ[ικό ότι το 2002 n σχέσn εκ-
ΞΤ:νΞΞ::LώΕΟΞ:ξυ#ΞςΞαισπιφθnνήενέρyειασπφάθι]κε μετάλλευσnS τοι] λιγνι'τn ήταν 3,52 προs Ι ,
ΑΠΟΤΟΝΧΑΡΗΦΛΟγΔΟΠΟγλο ενώ σhμερα n σχέσn αυτή έχει επιδεινωθεί
δραματικά, στο 5,78 προs Ι . Αυτό σnμαί-
νει ότι, για να εξορυχθεί έναs τόνοs λιγνι'-
άνω στnν αξιοποίnσn του Στnν πορεία των ετών, ωcπόσο, τn σκυτά- τn, χρειάζεται να γι'νουν συνολικέs εκσκα-

ΙΊ
λιΥνι'τn στnρίχθnκε n ανά- λn πήρε n ΔΕΗ, n οποία σhμερα λειτουρ- φέs περίπου πέντε τόνων μαζ' με τα άγονα
πτυξn τns ελλnνικhs οικο- γεί το σύνολο των μονάδων nλεκτροπα- υλικά. Και, βέβαια, αυτή n κατάστασn Θα
νομίαs και τns βιομnχα- ραγωΥήs που χρnσιμοποιούν λιγνι'τn. Για επιδεινώνεται, μεγαλώνοπαs ακόμα πε-
νι'αs επί δεκαετίεs, καθώs τnν ίδια τnν Επιχείρnοn, n αξία του λιγνι'- ρισσότερο το κόστοs, όσο εξαντλούνται τα
με τnν εκμετόλλευσn του εγχώριου καυ- τn είναι τεράcπια: Σε κάθε περίιπωσn, n αποθέματα των ορυχείων.
σίμου κατέαn δυνατή n παροχh ενέργει- καρδιά τns παραγωήs τnS χτυπά Cπα λι- Σήμερα στn χώρα μαs το 46Ο/ο τns nλε-
αs με χαμnλό κόσ[οs, που, με τn σειρά τns, γνιτικά, από όπου παράγεται το 46,9Ο/ο τns κτρικhs ενέργειαs παράγεται από καύσn λι-
χρnσιμοποιήθnκε Υια τnν ανόπτυξn Κλά- ενέργειαs τns ΔΕΗ. Φυσικά, και στον λι- γνι`τn, ποσοστό που εμφαν1`ζεται μειωμένο,
δων όπωs n χολυβουργι'α, n τσιμεντοβι- γνι'τn n εταιρεία εμφανι'ζε] σnμαπικά πε- αφού μέχρι τα τέλn τnS προnγούμενnS δε-
ομnχανία και n βιομnχανι`α αλουμινι`ου. ριΘώρια κερδοφορίαs, που εξαρτώπαι, καετίαs είχε φτάσει νcι ξεπερνά το 60%. Η
Πρόκειται, δnλαδή, για κλόδουs με τερά- όμωs, κυρίωs, από τnν παλαιότnτα των μο- Ελλάδα είναι n δεύτερn παραγωγόs λιΥνι'-
αια συμβολh στnν αύξnσn των εξαΥωγών νάδων, με τιs νέες λιγνιτικέs να έχουν σn- τn στnν Ευρώπn και βρίσκεται αnν πρώ-
και τns απασχόλnσns, που παράγουν σn- μαντικά περιθώρια, που περιορίζοπαι όσο τn πεντάδα σε ολόκλnρο τον κόσμο. Εκτόs
μαντικέs υπεραξίεs για τnν οικονομία. μεΥαλύτερn είναι n nλικία και n αποδοτικό- από τn Δ. Μακεδονι'α και τn Μεγαλόπο-
Η αξιοποfnσn του λιγνι'τn ξεκίνnσε αρ- τnτα του εργοστασίου. λn, κοιτάσματα υπάρχουν στn Δράμα (900
χικά από ιδιώτεs, με το πρώτο εργοστά- Γι' αυτόν τον λόγο, όλλωστε, n εται- εκατ. τόνοι) και στnν Ελασσόνα (169 εκατ.
σιο παραγωιήs nλεκ[ρικhS ενέρΥειαs με ρεία αποφάσισε να προχωρhσει σ[nν κα- τόνοι), ωστόσο οι τοπικέs αντιδράσειs κα-
καύσιμο τον λιγνι'τn να δnμιουργείται από τασκευή ακόμα μίαs νέαs λιΥνιτικήs μονά- Θιστούν εξαιρετικά αβέβαm τn δnμιουργι'α
τον Π. Μποδοσάιm στnν Πτολεμαiδα. δαs, τnS Πτολεμαiδαs ν, συμβατικήs αξίαs οΡυχείων στιs περιοχέs αυτέs. ί\\`;jιΊ,

58 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2οι4
ΑΝ ΕΚΜΕΤΑΜΕΥΤΟΣ ΠΛΟγτοΣ

«εξωτικά» Ορυκtά κCιι πετρώ-


ματα ποραμένουν αναξιοποί-
nτα και εμφονι'ζουν σοβαρέs
Στnν Ελλάδα, πολυάριθμα
προοπτικέs εκμετάλλευσns ,
χωρίs, βέβαια, αυτό να συνεπάγεται τn με-
τατροπή τns χώραs σε Ελντοράπο, όπωs
επισnμαίνουν στο «Κ» στελέχn του μεταλ-
λευτικού κλάδου. Σε αυτά ανήκουν, μετα-
ξύ άλλων, ο διατομίτns, που αξιοποιείται
ωs φίλτρο τns ζάχcιρns και χυμών, ο βολα-
στονι'τnS, που χρnσιμοποιείται στnν κερα-
μοποιία, και ο βερμικουλίτnS, που διαθέτει
Θεριιομονωτικά χαρ ακτnριστικά. Ταυτό-
χρονα, στn Θράκn, σύμφωνα με τnν αμε- Ο ιφυμμένος
«Θnσαυρός»
ρικανικh αατιστικh υπnρεσίο ενέργειαs,
έχει εντοπισ[εί ένα από τα μεγαλύτερα κοι-
τάσματα πετρέλcιιούχου σχιστόλιθου, n κα-
τεργασία του οποίου Θα μnορούσε να πα-
Ποιαέργαπαραμένουναιςελλnν™έςκαλένδες.
ραγάγει σχιστολιθικό αέριο, που αποτελεί
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟ
υψnλήs αξίαs ενεργειακh πnΥh.
Πέρcιν των παραπάνω «εξωτικών» Ορυ-
με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ από τnν Ευ- τns ΑποκεντρωμένnS Διοίκnσns Μακεδο-
κτών, Cπο Κιλκίs τCι ανεκμετόλλευτα απο-
ρωπα.ι.κήΈνωσn και σtόχοs είναι ο εντο- u'αs-Θράκns, Θύμιοs Σώκοs, προχώρn-
Θέιιατα μεταλλευμάτων χρυσού, χαλκού
πισμόs πιΘανών κοιτασμάτων σπάιηων σε (χωρίs διαγωνισμό) στn μίσθωσn στnν
κQι άλλων μεταλλευμάτων είναι τnS τάξnS
γαιών στn Γροιλανδία, τn Σουnδία, τn Φιν- Geο-νet τnS λατομικήs έπασnS 160 στρ.
των Ι ,5 δισ. ευρώ σε αξία περιεχόμενων
λανδία και τnν Ελλάδα. στονΈβρο, με στόχο n εταιρεία να λάβει
μετάλλων, ενώ τα cιναμενόμενα αποθέμα-
«Χαμένn» στn μετόφρασn ποραμένει τnν οπαιτούμενn άδεια. Η υπόθεσn έχει
τα υπολογι'ζονται στα 7 δισ. ευρώ.
και n επένδυσn, προύπολογισμού τns τά- λάβει τον δρόμο τnS ΔικαιοσύνnS, με τnν
ξns των 40 εκατ. ευρώ, στον ζεόλιθο Θρό- ετοιρεία να έχει προσφύγει κατά πολιτικών
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, στιs ελλnνικέs κα-
-+ώδεs, λόγω γραφειοκρατίαs, τείνει να κns, που σχεδίαζε n εταιρεία Geο-νet. Τnν προσώπων που Θεωρεί υπεύθυνα για τnν
CδnγnΘεί το εγχείρnμα τns πραγματοποίn- άνοιξn του 201 1, ο γενικόs γραμματέοs ματαίωσn τnS επένδυσns.
σnS ερευνών από το ΙΓΜΕ και το Ελλnνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στnν ακτο- Τ1 «ΚΡΥΒΕΙ» ΤΟ ΕΛΛΗΝ1ΚΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ
Υραμμh του Βορείου Αιγαίου για σπάνιεs =,|,.,Ι®Ι2,`IilΙ.Ι' ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑ1 ΧΙ'Ι1ίΕΙΙ

Υcu'εs, μιο ομάδα 17 μεταλλικών στοιχείων Ο^γΜΠιΑΔΑ ΧΑ^ΚΙΔΙΚΗΣ, Ν. ΕΒΡΟγ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ


ΧΡγΣΟΣΛΙrΝ|ΤΗΣ
με παρόμοιεs χnμικέs ιδιότnτεs κοι ασυνή-
ΠΤΟ^ΕΜΑΤΔΑ, ΜΕΓΑ^ΟΠΟΛΗ
Θιστεs Ονομοσίεs, όπωs Λανθάνιο, Πρασε-
zΟΟΤΡΟΦΕΣ,^1ΠΑΣΜΑΤΑ,ΧΑλγΒΑΣ,
1]δύμιο και ΠρομhΘιο. Χρnσιμοποιούνται wΚΟΝΘΟΣ ΓΕΡΑΚ1Ν Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑ
]τnν κατασκευή προ.ι.όντων υψnλήs τεχνο- ΕΠ1ΒΡΑΔγΝΕΙ ΤΟΝ ΡγθΜΟ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ
ΧΟΥΝΤ™Σ κΟzΑΝΗ nΥΡΚΑrΙΑΣ
}.ογι'αs (κινnτό τnλέφωνα, φορnτούs υπο-
ΑΣΤΡ1ΟΣχΑΛkzJρδ-χρΩΜ1™ΣΤΑ^κΗΣΓΜΙ+ΝΠΉΣ ΘΕΣΣΑ^ΟΝ 1ΚΗ, ΔΡΑΜΑ Ε1ΔΗ γπΕ1ΝΗΣ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΠΟΡΣΕ^ΑΝ Η
}.οιηστέs , επαναφορτιζόμενεs μπαταρίεs ,
cι`uπυραυλικά συαήματα κ.o.κ.) κCιι προ- ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗ ΓγΜι, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΗΛ. γπολοrlΣΤΕΣ

]ώραs n Ιά`νο παράγει σχεδόν το Ι ΟΟΟ/ο κΟzΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣ1Α ΔΕΡΜΑΤΟΣ

nς παΥκόσμιαs προσφοράs σπάνιων γαι- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΙ,ΤΑΛd{

ιjj`'. Το ερευνnτικό πρόγραμμα, με τnν κω-


ΣΤΡΑΤΩΝ 1 ΧΑ^ΚΙΔ1ΚΗΣ ΜΟΛγΒΔΟΣ
ι5ική ονομασίcι Ευrαre, χρnματοδοτείται

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2014 FΟRΒΕS I 59


κατά 730.000-800.000 oυγκιέs χρυσού σε
σχέσn με το 2013 (72 Ι .000 ουγκιέs).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΆ, ΣΤΗΝ ΟΛγΜΠΙΑΔΑ,


όπου το δεύτερο αάδιο τns παραγωιήs Θα
ξεκινήσει το 20 Ι6, n ΕΙdοrαdο εκτιμά ότι
Θα επενδύσει φέτοs περίπου 60 εκατ. δο-
λάρια, ενώ πέρυσι δαπάνnσε 94 εκατ. δολ.
Στιs Σκουριέs n εταιρεία Θα επενδύσει 2 Ι 5
εκατ. δολάρια για τnν υλοποίnσn του έρ-
γου κατεργασίαs χρυσού. Στο Στρατώ-
νι οι επενδύσειs τοποΘετούπαι σ[α 5 εκατ.
δολάρια, ενώ n εταιρεία εκτιμά ότι φέτοs
Θα εξορύξει και Θα κατεργαστεί περίπου
250.000 τόνουs μολύβδου, αρΥύρου και
ασnμιού, έναπι 250.000 τόνων πέρυσι.
Τnν ίδια στιγιιh, n εταιρεfα Θα προχωράσει

Ποιοι επενδύουν σε επενδύσειs τns τάξns των Ι2 εκατ. ευρώ


για τnν υλοποίnσn εξορυπικού έργου στn
Βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχοιjν σnμαντι-

στον ορυκτό πλούτο κέs ενδείξειs για νέα κοιτάσματα χρυσού.


Σε αντίθεσn, όιιωs, με τnν επένδυσn στn
Χαλκιδική, το έργο εξόρυξnS και κατερ-
γασίαs χρυσού στο ΠέραμαΈβρου, προ-
ΞΞΞσοσΞΟρέΞdόΞgνοfΆαέ.δΞ:ρώεπενδύα ύπολογισμού Ι50 εκατ. ευρώ, έχει καθυ-
στερήσει σnμαντικά.'Οπωs αναφέρουν οι
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕ^ΕΒΕrΙω
πλnροφορίεs, εξέλι'ξειs ωs προS τnν έγκρι-
σn των περιβαλλοντικών όρων του ρrΟject
αναιιένονται μετά τιS αυτοδιοικnτικέs εκλο-
ρων μεγεθών), n οικονομική αξία των με- γέs του ΜοΤου. Στnν ακριτικh περιοχή
λιοs 20Ι Ι) τns μελέ- τάλλων σε πισ[οποιnμένα κοιτάσματα τns έχουν εντοπιστεί ο,966 εκcιτ. ουγκιέs χρυ-
τnS περιβαλλον[ικών Βόρειαs Ελλάδαs που μπορούν να αξιο- σού, των οποίων n αξία τοποΘετείται περί-
επιπτώσεων του έρ- ποιnΘούν άιιεσα αποτιμάται περίπου αcι που στα Ι δισ. δολάριο.
Μ ετά τnν έγκρισn αού-
γου τns ΕΙdοrαdο GοΙd 12 δισ. ευρώ για τον χρυσό, στα Ι ,85 δισ. Σε... λιμνάζοντα ύδατα βρίσκεται και
Corρ. Cπn Χαλκιδική, σ[ον επενδυτικό ευρώ για τον άργυρο και περίπου στα 7 n επένδυσn Cπον χρυσό στιs Σόππεs Ρο-
χάρτn τns χώραs προστέθnκε n εξόρυξn, δισ. ευρώ Υια τον χαλκό. δόπns, όπου έχουν εντοπιστεί κοιτάσμα-
επεξεργασία και παραγωγή των κοιτασμά- Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερεs rιοσό- τα 600.000 ουγκιών χρυσού, 2 Ι Ο.000 ου-
των χρυσού, χαλκού, αργύρου, μολύβδου τnτεs του «βασιλιά των πολύτιμων μετάλ- γκιών αργύρου και 2.500 τόνων χCιλκού.
και ψευδαργύρου τns Βόρειοs Ελλάδαs λων»; Η αδειοδότnσn του εν λόγω έργου, προ-
Ο(αλκιδική και Θράκn). Στn Β.Α. Χαλκι- Στα Μεταλλεία Κασσάνδραs στn Χαλ- ύπολογισμού 78 εκατ. ευρώ, έχει παρα-
δικh, τα Μεταλλεία ΚCισσόνδραs, που βρί- κιδικh, όπου n Ελλnνικόs Χρυσόs Α.Ε. πεμφθεί στιs ελλnνικέs καλένδεs, με τnν
σκονται μεταξύ Ολυμπιάδαs, Στανού, Μ. (ελέγχεται κατά 95% από τn Ευrορeαn Πολιτεία να μnν έχει καν εγκρίνει τnν υλο-
Παναγιάs και Ιερισσού, διαθέτουν μcικραί- GοΙdfίeΙdS) εξορύσσει και κατεργάζεται ποίnσn του προγράμματοs ερευνnτικών γε-
ωνn ιστορία. τον ορυκτό πλούτο στα ορυχεία Σκουριών ωτρhσεων. Αξίζει να σnμειωθεί ότι n Με-
Η μεταλλευτική δραστnριότnτα στnν πε- και Ολυμπιάδαs. Η εταιρεία προγραμμα- ταλλευτική Θράκns έχει δαπανhσει από το
ριοχή ξεκινά από τnν αρχαιότnτα, τnν επο- τίζει για το 20 Ι 4 επενδύσειs όνω των 290 20 Ι Ο περισσότερα από 6 εκατ. δολάρια,
χή του Μακεδονικού Βασιλείου, και εκτεί- εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπει ότι n παραγω- ενώ έχει hδn παρέλθει διάστnμα 20 ετών
νεΊαι μέχρι σήμερα. ιή χρυσού uπό το σύνολο τnS δραστnρι- κατά το οποίο n εταιρεία προσπαθεf να
Σύμφωνα με το ΙΓΜΕ ωόσει παλαιότε- ότnτάs τnS- Θα είναι αυξnμένn κατά 6Ο/ο h δραcπnριοποιnΘεί στnν περιοχή. tΊ ι-`λ,

60 | FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟΥ2Ο14
ΒΑΡΙΑ Β1ΟΜΗΧΑΝ1Α

εξάγεται από τnν Ελλάδα σε


μια χώρα του εξωτερικού
κουβαλά μια τεράαια προ-
κάθε πάνελ αλουμινι'ου
στιθέμεm υπεραξία, που
που ξε-
mνό από τnν εξόρυξn κcιι αξιοποίnσn του
άφθονου στο ελλnνικό υπέδαφοs βωξίτn,
ακολουθεί τnν παραΥωγή αλουμίναs, πρω-
τόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινι'ου και
φτόνει αnν παραγω\ή τελικών προ.ι.όντων
που καταπούν τιs εΥχώριεs και διεθνείs
αγορέs. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότ] ο
κλάδοs cιλουμινι'ου αποτελείται από 7.000
μεγάλεs, μεσcιίεs και μικρέs επιχειρήσειs,
Cιπασχολεί 30.000 άτομα κCιι είναι ο δεύ-
τεροs ιιεγcιλύτεροs εξαγωγικόs Κλάδοs, με
9 Ι Ο εκατ. ευρώ αξι'α εξαΥωΥών, σύμφωνα
με στοιχεία 9μhνου 20 Ι 3.
'Ετσι, το κυριότερο πλεονέκtnμα του κλό-

δου είναι n καθετοποίnσn των εργασιών


του Φωξίτns, αλουμίνα, πρωτόχυτο και
ΞεορΞ*|υεΈΙ:Ξοε#ξΞ:ςς
δευτερόχυτο αλουμίνιο) και το ποιοτικό τε-
}ικό προ.ι.όν που τροφοδοτεί εκατοwάδεs
ΞΈΞ:ΞΟmmΤ&#ξ;Ξξyα:ΞαιανρΞ#ΟπνρΞέ#Ο:ν
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΦΛΟγΔΟΠΟγλο
επιχειρήσειs στο εξωτερικό σε βιομnχανι-
κέs εφορμογέs: Με έλλnuκά αλουμίνια
έχουν πυθεί από τα πιο εντυπωσιακά κτί- ρόΥονται εξcιρτhματα σασί τns ΒΜW γιο μεταλλουργι'α τns Αλουμίνιον Α.Ε. n πα-
τιs σειρέs 1 και 3, κάτι που ισχύει και για ραγωγh έ`πιδρns αλουμίναs έφτcισε τουs
..ια (GοοgΙe στn Νέα Υόριm, στάδιο Lυsαίι
ι]το Κατάρ) μέχρι τn βαριά βιομnχανι'α των τιS πόρτεs, τουs σκελετούs στhριξnS και 784.000 τόνουs, μειωμέ`m έναντι του
τα σασί κοι άλλων γερμανικών αυτοκινh- 201 1, λόγω τns έντονns ουγκράτnσns τns
αιττοκινήτων @ΜW, Μercedes, Jαgυαr)
των, όπωs είναι τα Smαrt, τα Αυdί και τα διεθνούs αγοράs. Το μεγαλύτερο μέροs
ώλά και τn συσκευασία τροφίμων, τn ναυ-
νοικswαgen. τns παραΥωγώs αυτhs καλύφθnκε Cιπό ελ-
mγική βιομnχανι'α, τn φαρμακοβιομnχα-
Τ.Ι,α. Πάντωs, ο Κλάδοs του αλουμινι'ου δεν λnνικό βωξίτn (1.400.000 τόνοι) ωs πρώ-
είναι σnμαντικόs μόνο για τnν Ελλάδα, τn ύλn και δευτερευόντωs από εισαγόμενο
Σnμειώνεται ότι τα ελλnνικά προ.iόπα,
ξcιτό κοι`ά παραδοχh, καλύπτουν τιs πιο όπου διαθέτει σnμαντική παρουσία μέσω (400.000 τόνοι). Η παραγωγή πρωτό-
L.Ψnλέs προδιαγραφέs σε Θέματα ασφάλει- μεγάλων ομίλων που δραστnριοποιού- χυτου αλουμινι'ου, παρά τn μέτρια ζήτn-
ι]s και rιοιότnταs και αποτελούν παράΥοwα παι στnν αγορά, αλλά Θεωρείται Cπρατn- σn στιs χώρεs τns Ε.Ε., τnν αισθnώ μείω-
γικήs σnμασίαs για τn βιομnχανι'α και τnν σn κοτανάλωσns στnν ελλnνική αγορά κCιι
nταγωνιcπικότnταs σε χώρουs όπωs n αυ-
οικονομία τns Ευρώπns. ΩCπόσο, το 2013 τn διακύμανσn τns τιμhς του μετάλλου στn
:otπνnτοβιομnχανι`α, που δεν επιδέχοπαι
hταν και για τον κλάδο του αλουμινι'ου μια διεθνh αγορά σε ιδιαίτερα χcιμnλό επίπε-
:ιJ παραμικρό ποσοστό αστοχι'αs.
χρονιά κρίσιμnS καμπάs.'Επειτα από αλ- δcι, κρατhΘnκε περίπου n ίδια με το 201 1
Χαρακτnριστικό παρόδειγμα τns δια-
λεπάλλnλες χρονιέs ύφεσnS, n πτώσn για (165.000 τόνοι). Στον τομέα του βωξίτn
ΞΌροποίnσnS των ελλnνικών προ.ι.όντων
τα προ.ι.όντο διέλασnS σε σχέσn με το 2007 δραστnριοποιούνται οι εταιρείεs S&Β Βι-
±.ουμινι'ου είναι ότι ξεκινούν από τα εύκα-
έφτασε το 70%, ενώ n πCιραγωή μειώθn- ομnχανικά Ορυκτό, Δέλφοί Δίστομο ΑΜΕ
:]ττα προ.ι.όντα (fοίι) Υια καθnμερινή χρή-
κε στα ίδια επίπεδο με τιs αρχέs του 1990. και ΕΛΜΙΝ Α.Ε. Η συνολική παραγωγή
m (αλουμίνια συσκευασίαs για σοκολάτεs
του 2012 ανάλθε σε περίπου Ι .8 Ι6.000 τό-
.=έψι συσκευοσίεs φαρμάκων και κουτά-
Η ΠΑΡΑΓΩΠΙ Σύμφωνα με τα τελευ- νουs, μειωμέ\m έναντι του 201 1, κυρίωs
m Cιναψυκτικών) και φτάνουν στα ειδι-
ταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2012, στn λόΥω τnS μείωσnS των εξαγωγών.
ιά βιομnχανικά προφίλ: Στnν Ελλάδα πα-

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2Ο14 FΟRΒΕs | 61


ΕΝΕRGΕΑΝ Ο|L & GΑs

Χ9ί9γραοχ3γιααγθΞαοκέΣ:σας
και επενδύσεις
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΘ1Ο ΡΗΓΑΙ.

κινnτικότnτα γύρω από εκμεταλλευόμαστε; Μπορεί n έρευνα γ/Θ


τnν προοπτική ερευνών να δώσει διέξοδο στα προβλhματα που

ΙΊ Υια υ δρογονάνθρακεs
σε νέεs περιοχέs τnS χώ-
ραs συμπίπτει με τn συ-
μπλhρωσn ακριβώs σαράντα ετών από
τnν ανακάλυψn του πετρελα.ι.κού κοιτόσμα-
αντιμετωπίζει n ελλnνική οικονομία;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι πολύ απλh. Πολι-


τικοί οι οποίοι δεν Θα σκεφτούν το οποιο-
δhποτε πολιτικό κόστοs και Θα πάρουν
τοs στον Πρίνο, με δοκιμαστιιώ παραγωγh έγκαιρεs αποφάσειs, επενδυτέs που Θα ρι-
τns τάξns των 2.950 βαρελιών nμερnσίωs. σκάρουν σnμαπικά κεφάλαια και αξιοποί-
Έναν χρόνο νωρίτερα είχε ανακαλυφθεί nσn του ελλnνικού επιπnμονικού και τε-
το κοίτασμα φυσικού αερίου τnS Ν. Καβά- χνικού δυναμικού είναι το τρίmυχο πάνω
λαs, ενώ το Ι981 ξεκίνnσε n παρcιγωΥh, στο οποίο πρέπει να στnριχτεί n προσπά-
n οποίο στιs αρχέs τns δεκαετίαs του '80 Θεια που έχει ώδn ξεκινhσει για να μάθου-
προσέγγισε τα 30.000 βαρέλια τnν nμέρα, με τιS απαντhσειs στα παραπάνω ερωτήμα- στον κόλπο τns Καβάλαs, αναβιώσαμε τnν
καλύιπονταs ένα σnμαντικό μέροs τα. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραγωγή, n οποία σήμερα βρίσκεται στα
των εγχώρ]ων, τότε, ανcLγκών.
Πέρασαν πάνω από 30 χρό-
νια, και ο Πρίνοs έχει πλέον
δώσει περί τα 120 εκατ. βαρέ-
`Ω δεν ανακαλύπτονται με ανακοι-
νώσειs και λεκτικούs εντυπω-
σιασμούs, αλλά με επιστnμονι-
κά τεκμnρίωσn, συγκροτnμέ`m
2.500 βαρέλια nμερnσίωs, διατnρhσαμε
και αυξhσαμε στιs 300 τιS Θέσειs ερΥασίαs
και στnρίξαμε τnν οικονομικh δραστnριό-
τnτα αnν πόλn. Ταυτόχρονο, κρατάμε τnν
λια, διπλάσια από τιS αρχικέs έρευνα και πραγματικέs επενδύ- Ελλόδα πον χόρτn των πετρελαιοπαρα-
εκτιιιήσειs. Επίσns, 900 εκατ. σειs υψnλού ρίσκου. γωΥών χωρών, ενώ τnν επόμενn διετία Θα
κυβικά μέτρα αερίου έχουν πα- υλοποιhσουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα
ραχθεί από τn Ν. Καβάλα, με Το πετρέλαιο ιααι Η ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL & GΑS, τns τόξns των 150 εκατ. ευρώ με δύο νέεs
το φυσικό αέριο n μοναδική εταιρεία που πα-
το κοίτασμα, πλέον, να Θεω- γεωτρήσειs Cπον Πρίνο, μία στον Βόρειο
ανα ιοαλύπτοντα ι με
ρείται σχεδόν εξαντλnμένο. Η ράγει πετρέλαιο και φυσικό Πρίνο, καθώs και τnν πλήρn ανάπτυξn του
συστnματι κή έρευνα
παραγωή σήμερα καλύπτει ιααι μεΥάλεs επενδύσειs, αέριο στnν Ελλάδα, απέκτn- κοιτόσματοsΈΨιλον, με αόχο τον διπλασι-
λιγότερο από το 1 % των nμε- λέει ο Μαθιόs Ρήγαs. σε τnν εκμετάλλευσn των κοι- ασμό τnS παραγωγhS.
ρήσιων ανcιγκών τnS χώραs, τασμάτων και εγκαταστάσε- Επιπλέον, n Εnergeαn Οίι & Gαs έχει
ενώ ο συνδυασμόs πολιτικhs ατολμίαs και ων του Πρίνου το 2007, οι οποίεs, ύαερα εκπονήσει ένα επενδυτικό πρόΥραμμα με
λανθασμένων επιλογών οδhγnσε στnν από σειρά λανθασμένων επιλογών, από αρχικό προύπολογισμό περί τα 35 εκατ.
πλhρn απαξίωσn και αnν ουσιαστικh δια- το 1999 και ύαερα είχαν οδnγnΘεί στnν ευρώ για τnν περιοχή των Ιωαννι'νων, για
κοπή τnS έρευναs για γ/Θ στnν Ελλάδα τα πλhρn απαξι'ωσn. Από τότε, επενδύσαμε τnν έρευνα και εκμετάλλευσn τns οποί-
τελευταία 15 χρόνια. πάνω από Ι80 εκατ. ευρώ, προχωρhσα- αs, μαφ' με τnν καναδικh Ρetrα ΡetrοΙeυm,
Είναι προφανή τα ερωτήματα που προ- με σε επανεΗίμnσn των σεισμικών δεδο- έχει αναδειχθεί σε προτιμnτέο επενδυύ
κύπτουν:`Εχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο μένων, υλοποιήσαμε μια σειρά από γεω- και βρίσκεται προ τns υπογροφήs τnS σχε-
το ελλnνικό υπέδαφοs; Αν ναι, γιατί δεν το τρήσειs φέρνονταs τέσσερα Υεωτρύπανα τικhs σύμβασnS με τnν ελλnνικh Πολιτεία.

62 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤιΟγ2Οι4
~
βιομnχανι`αs. Αυτό έχει βcισισ[εί στn μο-
ναδική τεχνογνωσία και εμπειρία του αν-
Θρώπινου δυναμικού τnς Εnergeαn Οίι &
Gαs τα τελευταία 30 χρόνια σε μια παρα-
γωγική δραστnριότnτα υπό απίξοεs συν-
Θήκεs (άντλnσn πετρελαίου με ιδιαίτερα
υψnλώ περιεκτικότnτα σε Θείο) , με μεθό-
h - ~- `

--= _`.-`ψ ..-- _ δουs που εγγυώνται τnν ασφάλεια αnν ερ-
--`---=-- -Ξ- +-*α~ ί=t ---- Τ γασία και τnν προστασίcι του περιβάλλο-

:--::::-Ξ±:-:ΞΞ:Ξλ: ντος.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ τnS


Η γεωλογική συγγένε]α των Ιωαννίνων εί- παράΥοντεs που κυριολεκτικό είχαν υπο- Εnergeαn Οίι & Gαs με nγέτεs τns παγκό-
ναι προφανhs προs γειτονικέs περιοχέs τns νομεύσει κάθε πιΘα`ώ ιδέο Υια πετρέλαιο σμιαs πετρελα.ι.κhS βιομnχανι'αs, όπωs n
Αλβανι'αs, όπωs το πετρελα.ι.κό πεδίο Ρα- και φυσικό αέριο στnν Ελλάδα. εμπορικh συμφωνι'α που \συνάφθnκε πρό-
'Οποιοs Θέλει πραγματικά να επενδύσει σφατα με τnν ΒΡ για τnν πώλnσn τns πα-
tοs Μαrίtzα και το κοίτασμα φυσικού αερί-
Ου DeΙνίnα Gαs, τα οποία επιμώνται ωs τα στnν έρευνα πρέπει αρχικά να είναι διατε- ΡαΥωγhS, n αρατnγική τεχνικh συμμαχι`α
μεγαλύτερα Cπn Νοτιοονατολικά Ευρώπn. Θειμένοs να χάσει σnμαντικά κεφόλαια και με τn SchΙυmberger, n κοινοπραξίο με τnν
Παράλλnλα, n εταιρεία μαs διεκδικεί Θα πρέπει n ελλnνική Πολιτεία να είναι ιδι- ΟceαnRίg για γεωτρhσειs σε βαθιά νερά
τnν αναδοχή για έρευνα και εκμετάλλευ- Cιίτερα προσεκτικh στnν επιλοή αναδό- αλλά και n χρnματοοικονομική Θωράκισn
σn στο διαπιστωμένο πετρελα.ι.κό κοίτασμο χων για τα ελλnuκά κοιτόσματα, αφού n με τnν επένδυσn τnS Τhίrd ΡΟίnt, δίνουν
του Κατακόλου στον νομό Ηλείαs, ενώ Θα έρευνα και παραΥωή γ/Θ, ειδικά σε υπε- το σ[ίΥμα που Θέλουμε να ακολουθήσου-
Cιξιολογήσει και τα δεδομένα από τιS πρό- ράκτια κοιτάσματα σε περιβαλλοντικά ευ- με Υια τnν ανάιπυξn στο μέλλον. Πραγμα-
σφατεs σεισμικέs έρευνεs 2ns γενιάs που αίσθnτεs περιοχέs, απαιτεί εμπειρία και τικέs επενδύσειs, στρατnγικέs συνεργασίεs
πραγμcιτοποίnσε n ΡGS σε περιοχέs τns γνώσn n Οποία δεν αποκτάται σε μια νύ- κcιι αξιοποίnσn του ελλnνικού ανθρώπινου
Δυτικήs Ελλάδαs και νοτίωs τns Κρhτns. χτα, ούτε μπορεί να τn «δανειστεί» κανείs δυναμικού.
από άλλεs δρααnριότnτεs. Και αυτό ακριβώs Θα πρέπει νcι πράξουν
ΟΛΑ ΑγτΑ, όταν, για μια ολόκλnρn δε- Είναι γνωστά τCι προβλhματα που απι- και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τnν ανά-
καπενταετία, μετά τιS έρευνεs που πραγμα- μαωπίζει οποιαδήποτε επένδυσn στnν Ελ- πτυξn του τομέα: λιΥότερα λόγια, περισ-
τοποίnσcιν διεθνείs εταιρείεs στn Δυτικh λόδα εξαιτίαs δικαιολοΥnμένων ή μn απι- σότερεs αποφάσειs μέσα σε συγκεκριμέ-
Ελλάδα στα τέλn του '90, n υπόθεσn «ελ- δρόσεων από τιS τοπικέs κοινωνι'εs. Στnν νεs προΘεσμίεs, συcπnματική δουλειό και
λnνικοί υ δροΥονάνθρακεs» κυριολεκτικά Καβάλα 30 χρόνια δεν έχει χυθεί σταγόνα επενδύσειs.
είχε νειφώσει. Κα] είναι εντυπωσιακό να πετρέλαιο στn Θάλασσα και n τουριστική
* Πρόεδροs και διευθύνων σύμβουλοs
εLιφανι`ζονται σήμερα ωs όψ]μοι και ενθου- ανόπτυξn δεν έχει επnρεαστεί στο παρα-
σιώδειs υποστnρικτέs του Story του τομέα μικρό από τnν παρουσία τns πετρελα.ι.κήs Εnergeαn Οίι & Gαs.

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2ΟΙ4 FΟRΒΕs Ι 63


ρυΒLΙ

{Δ1ΚΤΥΑΚΟ ΜΑRΚΕΤΙΝG}

ΕΜΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΆ

ναμικό αναπτυσσόμενn εταιρει`α


ΗFΜ GRΟυρ αποτελεί
στnν αγορά μιο δυ-
του δικτυακού
μάρκετινγκ, n οποία δραστnριοποι-
είτα] παγκοσμίωs από το 2004.
Το διπυακό mαrΚetίng αποτε-
λεί μια νέα επαΥγελματική προοπτ]-
κή, που τα τελευταία χρόνια αποιπά
ολοένα και περισσότερουs υποστnρι-
ιπέs. Βασίζεται στnν απευθε]'αs προώ-
Θnσn προ.ι.όντων στουs καταναλωτέs
ιιέσω διαπροσωπικών σχέσεων και
δίνει τnν ευκαιρία για δnμιουργι'α ει-
σοδhματοs κάτω από ελαστικέs προ-
ύποθέσειs.
Στnν Ελλάδα, n FΜ GRΟυρ
GRΕΕCΕ ιδρύθnκε το 2007 από τον
κύρ]ο ΜαreΚ LaczyήsΚί, ενώ τnν
επόμενn χρονιά, το 2008, ο ίδιοs
ίδρυσε τnν FΜ GRΟυρ cγρRυs
Ξ
Η FΜ GRΟυρ αποτελεί τιιν καλύτερn πρότασn στιιν ελλnνικιί ειτιχειριιμ{ιτικότnτα, κα

GRουρ

στnν Κύπρο, ακολουθώπαs έωs και


σhμερα ανόλογn επιτυχnμέ`m πο-
ρεία. Η γκάμα των προ.ι.όντων τns FΜ
GRΟυρ απαπά στ]s καθnμερινέs
ανάγκεs όλων τnν nλιmών, περι-
λαμβάνονταs προ.ι.όwα ορωματοποι-
ίαs, προ.ι.όπα μακιγιάζ, προ.ι.όπα για
τnν περιποίnσn τns επιδερμίδαs, ολο-
κλnρωμέ`m σε]ρά προ.].όπων για το
σπίτι και, τέλοs, τn νέα σειρά βιολει-
Ξ=<r--*ήέzΞΞΞΞΞ.,FΞΞΞiί-Ξ===-Ξ
τουργικών καφέδων ΑυRΙLΕ. Κα- ** J,_ __ dχ $_ ____ ν\
mmmΉΉ"mΉ"
τέχονταs μια από τιs υψnλότερεs Θέ-
Ιδιοκτήτns και cΕΟ τns FΜ
σειs στnν κατάταξn τns αγοράs του
GRΟυρ σε Ελλάδα & Κύ-
δ]κτυακού μάρκετινγκ, προσφέ- προ, ο ΜαreΚ tξ!czyήsΚί εί-
ρει τεράστιεs επαΥΥελματικέs δυ- ναι εκείνοs που πίστεψε
νατότnτεs σε όλn τnν κοινωνία, από τουs πρώτουs στnν
ανεξαρώτωs φύλου , μορφωτι- ιδέα του ΜLΜ και δικαίωs
κού εmιιέδου και nλικ]'αs. Αυτό εί- είναι ο πιο επιτυχnμένοs
ναι το μεγάλο τns πλεονέΗnμα στnν Πολωνόsεπιχειρnματι'αs
Ελλάδα του 2014, όπου όλεs οι κοι- τnS χώραs μαs.
Οι ελλnνΗκές
«φαμiλιες» που
κmακτούν τον ιώσμο
καΞ:α:iΞΞΞΤλΞ:(#ΈαΞςyΞπυΞgφΞίIΞ#ξΞο:ύπ:ΟΟΞχgώρίΞiΓα1

«δαιμόνιο» και διαφnμίζουν τn χώρα στα πέρατα του κόσμου. Η μία αποτελεί τn
μοναδικώ ελλ™κh καπνοβιομnχανι'α που εδώ και πόνω από έναν αιώνα ευn-
μερεί και σήμερα συνεχίζει να Cιφήνει.„ το στίΥμα τns, έχονταs παρουσία σε πε-
Δύο οικογένειεs εκφράζουν
ρισσότερεs από 70με τον καλύτερο
χώρεs. τρόπο
Η Καρέλιαs το ελλnνικό
αυξάνει επιχειρnματικό
τιs πωλήσειs τns με εντυπωσιακό
ρυθμό,βρfσκεταικάθεχρόνοστnνεπικαιρότnταγιαταπαχυλάετήσιαbοnυsπροsτουsεργαζο-
μένουs τnS και σχεδιάζει να επεκταθεί και να αναβαθμίσει περαιτέρω τα προ.ι.όντα τnS, Θωρακι'-
ζοπαs τn Θέσn τns σε Ελλάδα κCιι εξωτερικό.
Η άλλn είναι Cιιπh απόδειξn τnς νέαs γενιάs επιχειρnματιών που με τιs φρέσκεs ιδέεs τουs κα-
τακτούν τnν υφhλιο και... δίνουν μαθήματα υγιεινhS διατροφhs σε Δύσn και Ανατολώ. Τα χω-
ρίsγλουτένnσνcικWeΙΙαby'Sέχουνκατορθώσεινα«σκαρφαλώσουν»στcιράφιατωνσού-
περ-μάρκετ σε ΗΠΑ, Αυστραλι`α, Ιαπωνι'α και Μέσn Ανατολh, σπάζονταs το κατεστnμένο των
άχρωμων και όΥευστων σκευασμάτων. Ελλnνικά παραδοσιακά προ.ι.όντα, όπωs οι ελιέs Καλα-
μάταs, n φέτα και n ρίγανn, συνδυάζονται με «μαγικό» τρόπο και καλύπτουν όλα τα Υούστο, πεί-
Θοπαs ακόμα και τnν επιστnμονική κοινότnτα.

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2Ο14 FΌRΒΕs Ι 67


ΟΙΚΟΓΕΝΕ1Α ΚΑΡΕΛ1Α

ΟιΈλλnνες
Ξ::ΙνςοεβξιΞ#?Ξςν?1ρεκόρ
ΞαώυςλΞΞΞΞΡΞLα%gΞΊίαεναέΞΞΞΞΞΤdαιφ#ΙρσέζΞαbρΟΟnυ=Γφεσnς
ΑΠΟ ΤΟΝ Ν1ΚΟ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟγλο

τα τnS προ.ι.όπα, που Θα αποτελέσουν τn βάσn για


Ελλάδα που αδιαλείπτωs εδώ και τn μελλοντικά τnS ανάπτυξn και συνάμα Θα αποτε-
Ι 26 χρόνια συνεχίζουν τnν επιχειρn- λέσουν τα πρώτα μεταπολεμικά «brαnd nαmes».
ματική τουs δρααnριότnτCι. Η ιCπο- Τα <Έξτρα Καρέλια» και αργότερα, στn δεκαε-
Ελάχιστεs ρίαείναι οι οικογένειεs
τnS Καρέλιαs ξεκινό το Ιστnν
888 και τία του 1950, τα τσιγόρα «Αφοί Καρέλια» και τα
σήμερα έχει καταφέρει να αποτελεί μια από τιs σn- «Σέρτικα Λαμίαs» με το περίφnμο κόκκινο πακέ-
ιιαντικότερεs ελλnνικέs βιομnχανι'εs, με τn μεγαλύ- το αποτελούν τα σουξέ τnS εποχήs. Είναι n περί-
τερn παρουσία στο εξωτερικό, καθώs τα προ.ι.όντα οδοs που n εταιρεία αποκτό μεγάλn εμπειρία και
τns βρίσκοπαι σε πάνω από 70 χώρεs, από τn Δυ- γνώσn στn δnμιουργι'α εμπορικών σnμάτων.
τικά και τnν Αν. Ευρώπn μέχρι τn Β. Αμερικh, τn Το 1 962 n Καρέλιαs μετατρέπεται σε ανώνυ-
Μ. Ανατολh, τnν Άπω Ανατολή και τnν Αφρική. μn εταιρεία και σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα Η ιστορία τns Καρέλιαs
Πέρυσι, μάλιστα, οι εκτόs Ελλάδαs πωλήσειs τnS πραΥματοποιεί ένα σnμαντικό εγχείρnμcι, τnν εί- ξεκινά το 1888 και σήμερα
εταιρείαs σε καπνό Υια στριφτό τσιγάρο έφτασαν έχε] καταφέρει να αnοτελεί
σοδό τns στο Χρnιιατιστήριο ΑΘnνών. Στιs αρ-
μια από τιs σnμαντικότερεs
τουs 86 τόνουs, παρουσιάζονταs Θεαματική αύξn- χέs τnS δεκαετίαs τοιι 1 980 δnμιουργείται το σήμα ελλnνικέs Β[ομnχανΓεs,
σn 144Ο/ο, σε μια χρονιό που χαρακτnρίστnκε από ΚαreΙία Lίghts, που έρχεται πρώτο σε πανελλή- με Τn μεγαλύτερn παρουσΓα
τn διοίκnσn και αυτή ωs «Ορόσnμο», καθώs n Κα- νια κλΙ'μακα στιs πωλήσειs τns κατnΥΟρίαs του. στο εξωτερικό, καθώs
ρέλιαs για πρώτn φορά στnν ιστορία τns πούλnσε Από τιs αρχέs τns δεκαετίαs του `90, n Καρέλι- τα προΤ.όντα τns ΒρίσκΌνται
σε πάνω από 7Ο χώρεs.
(εντόs και εΗόs Ελλάδοs) 16,8 δισ. τσιγάρα, αύ- αs μετεξελι'χΘnκε από ελλnνικh εταιρεία σε διε-
ξnσn περίπου 8°/o, από τα οποία τα Ι 4,6 δισ. τσιγά- Θνh όμιλο, με Θυγατρικέs cπο Ηνωμένο Βασίλειο,
ρα, δnλαδh το 87% του συνόλου, εκτόs Ελλάδαs. στnν Τουρκία και αn Βουλγαρία. Αποτελεί, συ-
Σίγουρα πρόκειται για μια πολύ μεγάλn πορεία νάμα, μια από τιs οικονομικά υγιέcπερεs ελλnνι-
από τότε που τα πρώτα δεμάτια με καπνό έφτα- κέs επιχειρhσειs, με μnδενικό τραπεακό δανει-
ναν στnν Καλαμάτα με κατκια από το Αγρίνιο και σμό και ταμειακά διαθέσιμα 243 εκατ. ευρώ (στο
τn Λαμία, πίσω στα τέλn του Ι9ου αιώνα. Οι Γιώρ- τέλοs Σεπτεμβρίου 2013) , ενώ μόνο το 20 Ι 3 ει-
γοs και Ευστάθιοs Καρέλιαs δnμιουργούν μια μι- σέφερε στα δnμόσια ταμεία 400 εκcιτ. ευρώ από
κρή καπνεμπορική εmχείρnσn στn μεσσnνια- έμμεσουs και άμεσουs φόρουs, στα ασφαλι-
κh πόλn, που γρήγορα άρχισε να γι'νεται γνωστh αικά ταμεία 7,1 εκατ. ευρώ και σε συνάλλαγ-
σε όλn τnν Πελοπόννnσο. Τότε, n εταιρεία που- μα από διεθνείs πωλhσειs Ι 70 εκατ. ευρώ.
λούσε στnν τοπικh αγορά καπνό σε χάρτινα σα-
κουλάκια. Το Ι916, όμωs, n βιομnχανική επανά- Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
στασn αγγι'ζει και τnν Καλαμάτα, με τnν εταιρεfα Πρόεδροs τns εταιρείαs σήμερα είναι n κυ-
να αποκτά τnν πρώτn τns σιγαροποιnτικh μnχα- ρία Βικτωρία Γ. Καρέλια, όμωs στο τιμόιη τns
νή, σε μια εποχή που χαρακτnρίζεται «χρυσή» ιστορικήs καπνοβιομnχανι'αs βρίσκονται οι κ.κ.
για τον ελλnνικό καπνό, ωs ένα Cιπό τα κυριότε- Ανδρέαs και Ευστάθιοs Καρέλιαs, διευθύνων
ρα εξαγωΥικά προ.ι.όντα τnS ελλnνικήs γεωργι'αs. σύμβουλοs κcιι Cιντιπρόεδροs, απίστοιχα, εκ-
ΛΙ`γο πριν από τον πόλεμο γεννιούπαι τα πρώ- πρόσωποι τns τέταρτns γενιάs τns οικογένειαs.

68 | FΟRΒΕS 8ΜΑΡ'ΓΙΟγ20ι4
ΠΡάγματι, n |κανότnτα τns
Καρέλιαs να δnμιουργεί
νέα σήματα, πολλά εκ των
οποίων αποτελούν «σταθ-
μό» στnν ιστορία του τσι-
γάρου, έδωσε τn δυνατό-
τnτα στnν εταιρεία όχι μόνο
να ενισχύσει τnν εξωστρέ-
φειά τns, αλλά να πετύχει τα
τελευται'α οκτώ συνεχόμε-
να χρόνια διψήφιο ρυθμό
οργανικήsανάπτυξns,κάτι
που αποτυπώνεται και στο
Χρnματιστήριο ΑΘnνών.
Η μετοχή τns Καρέλιαs είναι
n πρώτn στn σύΥχρονn ιστο-
ρία του Ελλnνικού Χρnμα-
τιστnρίου που ξεπέρασε τα
επι'πεδα των 2ΟΟ ευρώ στο
ταμπλό τns Λεωφόρου ΑΘn-
νών, αποτέλεσμα τns εξαιρε-
τικά Θετικήs πορει'αs των οι-
κονομικών τns μεγεθών και,
κυρίωs, του εξαιρετικά πε-
ριορισμένουfreefΙοatτων
Ο 47χρονοs διευθύνων σύμβουλοs τns καπνο- επιπλέον, πέραν δnλαδh των μισθών και νομο- μετοχών τns καπνοβιομn-
Θετnμένων επιδομάτων, παροχέs προs τουs ερ- χανι'αs, καθώs ελάχιστοι εί-
βιομικανι`αs, ο οποίοs ανέλαβε τα nνι'α τns εται- ναι οι τι'τλοι ιιου δεν βρί-
ρείαs το 2000, μετά τον Θάνατο του πατέρα του, γαζομένουs τns εταιρείαs για το 2013 άγΥιξαν σκονται στnν κατοχή των
στα τέλn κάθε χροιηάs -και όχι μόνον- βρίσκεται το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ και ξεπέρασαν τα 5
μελών τns οικογένειαs Κα-
σ[αθερά στιs πρώτεs γραμμέs τns επικαιρότnταs, εκατ. ευρώ τn διετία 2012-2013. Σε επίπεδο, δε, ρέλια. Σύμφωνα με τα στοι-
νέων ρrοjects, n εταιρεία δρομολοΥεί νέεs επεν- χεία του Χ.Α., μόλιs το 5,5%
λόγω των ανακοινώσεων που πραγματοποιεί για
του μετοχικού κεφαλαίου
τnν πορεία τns εταιρείαs και για τιs παροχέs που δύσειs 1,9 εκατ. ευρώ για τιS αρχέs του 20Ι4, ενώ
Βρίσκεται σε ελεύθερn δια-
προσφέρει στουs εργαζομένουs του ομίλου, ωs εξετάζεται n υλοποίnσn παρεμβόσεων στnν ερ- σπορά, μόλιs 152.000 μετο-
μια προσωπι- γοστασιακή τns δομh, κίνnσn που ενδεχομένωs χέs σε σύνολο 2,76 εκατομ-
κή, οικειοθελή Οι επιπλέον να απαιτήσει κεφάλαια όνω των 6 εκατ. ευρώ. μυρίων. Με τn ΓΊροσφορά
να μnν καλύπτει τn zήτnσn
ΠΟύ στοχεύουν οι επενδύσειs; Η Καρέλιαs σχε-
δέσμευσn των παροχές προς διόζει να επεΗείνει τιs προωθnτικέs τnS ενέργει-
για μετοχέs τns καπνοβιο-
μελών τnS οι-
κογένειαs Κο-
τους εργαζομένους εs για τα προ.ι.όντα τns τόσο στnν Ελλάδα όσο και
μnχανίαs,αρκούνελάχιστεs
πράξειs για νcι εκτοξευθεί n
στο εξωτερικό και, για τον λόγο αυτό, έχει hδn δn- τιμή από τα 119 ευρώ στιs
ρέλια να επι- αρχέs του 2013 στα ιστορι-
στρέφει μέροs Ξς2%ΞL3ΡΞL#ξΈ: μιουργhσει αυτόνομο σχετικό τμήμο, ενώ οι δα-
πάνεs για τnν καλύτερn παρουσία τns στα σnμεία
κά υψnλά των 242 ευρώ τον
των εσόδων
τnS καπνο-
το ποσό των λιανικήs Θα αυξnΘούν περαιτέρω. Στο εξωτερι-
ΝοέμΒριο του 2Ο13. Σήμε-
ρα n κεφαλαιοποίnσn τns

βιομnχανι'αs 2,5 εκατ. ευρώ κό, πέρα από τn συμμετοχh τns κοπνοβιομnχαιη'αs Καρέλιαs έχει διαμορφω-
Θεί στα 252 εκατ. ευρώ.
σε όλο και περισσότερεs εκθέσειs εθνικού χαρα-
με τn μορφh
κοινωuκού κτήρα, στόχοs είναι να επενδύσει στnν καλύτερn
παρουσία των σnμότων τns στα ράφια των κοτα-
μερίσμcιτοs στο προσωπικό τnS κcιι στnν το-
πικh κοινωνι`α τnS Καλαμάταs. στnμάτων. Παράλλnλα, Οι επενδύσειs που υλοποί-
Για το 2013, οι παροχέs αυτέs εντυπωσίασαν nσε τα τελευτcιία χρόνια παρέχουν τn δυνατότn-
-σε αντιδιαστολή με τιs συνθήκεs που επικρα- τcι να κυκλοφορhσει σειρά νέων προ.ι.όντων, αλλό
τούν στnν ελλnuκh αγορά, λόγω τns εξαετούs και να αναβαθμίσει περαιτέρω τα υπάρχοντα, από
ύφεσns τnS οικονομίαs-για άλλn μία φορά. Οι πλευράs σχεδίασnS αλλά και συσκευασίοs.

8 ΜΑΡΤΙΟγ 20Ι4 FORΒΕs Ι 69


WΕLLΑΒγ's

Τα ελλnνικά σνακ
ιιου εκm αν τον κοσμο
Τπωωιςστgύχπ:Ξ#ΞΞ*ΗW#,αΞ#ΞjΤα:ΞίΞέktαΎ#ςέΞίχ„ΟuΤΟαLgΤαράφια
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟ

Το Ι Ο/ο του παγκόσμιου πλnΘυσμού πάσχει από


σε τnν Ευρώπn, τnν Αυσ[ρα- τn νόσο τnS κοιλιοκάκns, με τουs πάσχοντεs να
λία και τn Βόρεια Αμερική απαγορεύεται να κατανcιλώσουν προ.ι.όπα που πε-
μέσα σε λιγότερο από μία πε- ριέχουν γλουτένn. ΕπίσnS, ποσοστό μέχρι το Ι ΟΟ/ο
Με αφετnρία νταετία.
το Κιλκίs,
Ο λόγοs κατέκτn-
για τnν οικο- των ανθρώπων παγκοσμίωs παρουσιάζει δυσανε-
γένεια Στρατάκn, που έχει προκαλέσει φρενι`τιδα ξία στnν κατανάλωσn τns πρωτετνns που βρίσκε-
διεθνώs αουs Θιασώτεs τns υγιεινάs διατροφήs ται στο σιτάρι, στο κριΘάρι και αn σίκαλn και προ-
με τα χωρίs γλουτένn σνακ WeΙΙαby'S. Το 2006 οι καλεί το «φούσκωμα» του Ψωμιού. Στο δεδομένο
αδελφοί Δnμάτρns και Αλέξανδροs ΣτρατάκnS, αυτό «πόπαραν» Οι ιδρυτέs τns βορειοελλαδίτικns
με μέ`πορα τον πατέρα τουs, Γιώργο, ίδρυσαν τn βιομnχανι`αs, που διέβλεψαν ότι n δραστnριοποί-
υ&S υnίsmαcΚ στο ακριτικό ΚιλκΙ`S, έχονταs εντο- nσn στnν αγορά «gΙυten free» παρουσιάζε] σχετι-
πίσει στnν αγορά τροφίμων ένα σnμαντικό κενό. κά μικρό ρίσκο.

7Ο Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ20ι4
ΤΟ «μυστικό» τnS επιτυχίαs τnS Οικογενειακήs 20ΧΡΟΝΙΑ
αυτhs επιχείρnσnS υπήρξε n παραΥωιή γευστι- Η οικογένεια Στρατάκn διαθέτει μοκρά ιστορία
κών σνακ. Σε αντίθεσn, δnλαδή, με τn συπρι- στον κλάδο τnS ορτοποιίαs και αυτά είναι μια από
πτική πλειονότnτα των -χωρίs γλουτένn- προ.ι.ό- τιs βασικέs αιτίεs τns επιτυχι'αs του εΥχειρήματοs

ντων που κυκλοφορούσαν στnν αγορά και ήταν... των δύο αδελφών, που έχουν σπουδάσει bυsίneSs
άχρωμο, άΥευστα και άοσμο.Ύαερcι από χρόνια eConοmίcs και mαrΚetίng, με τον Δnμήτρn να κα-
έρευνcιs και CινάπτυξnS, τα δύο αδέλφια «εφnύ- τέχει τn Θέσn του διευθύνοντο συμβούλου και τον
Γιώργο να έχει τnν εμπορικh διεύθυνσn τns εται-
ραν» ένα μείγμα κίτρινων τυριών που μπορεί να
αντικαταστήσει με επιτυχι'α τn Υλουτέ`m και το ρείcιS. Ο πατέραs τουs, Γιώργοs, είχε ιδρύσει το
οποίο περιέχει, επίσns, ελιέs Καλομάταs. Και κά- 1 994 τnν αρτοβιομnχανι`α Cίbυs στn Θεσσαλο-
πωs έτσι γεννhΘnκαν τα τσιπs Cheese υρs, που νι'κn, στnν οποία τα δύο αδέλφια μυhΘnκαν στον
αποτελούπαι από 43% πραγματικό τυρί και 60% χώρο των διατροφήs. Η Cίbυs, που μετατράπn-
λιγότερο λΙ`ποS σε σχέσn με τα πατατάκια, όπωs κε πολύ Υρήγορα σε υπερδύναμn στn Βόρεια Ελ-
αναΥράφετcιι σm ουσκευασία. Ακολούθnσαν τα λάδα, παρόγοπαs 40 διαφορετικά είδn άρτου,
κρόκερ και τα μίνι κράκερ, με τnν Υκάμα να περι- όπωs και μια μεγάλn ποικιλΙ'α αρτοσκευασμάτων,
λαμβόνει σκευόσματα Υια όλα τα γούστα, με ελιά πουλήθnκε το 2007, μέσω δnμόσιαs πρότασns,
Καλαμάταs, κανέλα, Θαλασσινό αλάτι, φέτα, ρίΥα- στnν Κοτσέλns. Η κίνnσn αυτή υπήρξε το έναυ-
νn και παρμεζάνα. σμα για τnν ίδρυσn, ένον χρόνο
Στnν Ελλάδα, n διανομή των
προ.ι.όπων rιραΥματοποιείται από
Η επωνυμiα μετά, τnS υnίsmαcΚ -τnS οποίαs
n βιομnχανική μονάδα βρίσκε-
κατόστnμα παραδοσιακών προ- WeΙ1αby'S έχει ται στο Σταυροχώρι του Κιλκίs-
•ι.όντων στο Κολωνάκι κCLι από

cιλυσίδα βιολογικών τροφίμων


γίνει ωνώνυμο και αποτέλεσε επένδυσn ύψουs
5 εκατ. ευρώ, από τα οποία το
στn Θεσσαλονι'κn. ΠαΥκοσμί- 40Ο/ο προhλΘε από επιδότnσn
ωs, n λΙ`στο των χωρών όπου δι- Ξ:νριyςευγΓΟΙίζτω# μέσω του αναπτυξιακού νόμου
ατίθενται τα WeΙΙαby's είναι μα- δ1ατροφ1Κών και τα υπόλοιπα από ίδια κεφά-
λαια τnS οικογένειαs και τραnε-
κρά και περιλαμβάνει από τn
ΜεΥάλn Βρετανι`Cι, τn hλλΙ'ο και
σκευασμάτων ακό δανεισμό. Η επιτυχι'α του
τιS ΗΠΑ μέχρι το Μεξικό, τnν εγχειρήματοs hταν τεράστια, κα-
Ιαπωνι'α, τnν Αυστραλι'α και τιS χώρεs του Κόλ- Θώs από το 2009 n υnίsmαcΚ ξεκίνnσε να διαθέ- Ύστερααπόχρόνια
τει τα προ.ι.όπα τns στn Μεγόλn Βρετανι'α, τn Μάλ- έρευναs, τα δύο
που. Πλέον, n επωνυμία WeΙΙαby'S έχει γι'νει συ-
αδέλφιο «εφnύραν»
νώνυμοτωνγευστικώνχωρίsγλουτέ`mδιατροφι- τα, τn Γερμανι`α και τnν Ιαπωu'α.
ένα μείγμα κίτρινων
κών σκευασμάτων, έχονταs καταφέρει να πείσει Προοπτικέs στnν αΥορά των προ.ι.όντων χωρίs τυριών που μπορεί
cικόμα και τnν επιαnμονικά κοινότnτα. Είναι χα- γλουτένn διέβλεψε και το επιχειρnματικό κεφά- να αντικαταστhσει με
λοιο Ρίrαeυs-ΤΑΝΕΟ Cαρίtαι Fυnd, που έχει συ- επιτυχία τn γλουτένn.
ρακ[nριστικό ότι οι κριτικέs που συΥκεντρώνει το
WeΙΙαby's από fοrα σε όλο τον κόσμο είνοι σχεδόν σταθεί από κοινού με συμμετοχή τns Τράπεζαs
διθυραμβικέs. Πειραιώs και του Ταμείου Ανάπτυξns Νέαs Οικο-
Γιο τn φετινh χρονιά, n οικοΥένεια Στρατό- νομίαs. ΤΟ fυnd, στα μέσα του 201 Ι , εισήλθε στο
κn προΥραμματίζει να ενισχύσει τn δυναμικότn- μετοχικό κεφάλαιο τnS υnίsmαcΚ, n οποία στn δι-
τα τns παραΥωιήs τnS εταιρείαs, που αγγι`ζει τουs αδρομή τns αντιμετώπισε όλο το φάσμα τns ελλn-
1.600 τόνουs cινά έτοs, και σχεδιάζει τn διεύρυνσn νικήs γραφειοκρατίαs, καθώs n αδειοδότnσn των
τns παρουσίαs σε οκόμα περισσότερουs προορι- προ.ι.όντων χωρίs γλουτέ`m υπhρξε, αρχικά, για
σμούs. Η υnίsmαcΚ απασχολεί περίπου 45 άτομα, το Δnμόσιο... γρίφοs για γερούs λύτεs. ΤΆΟS, σn-
ενώ τnν περασμέ`m χροuό ο κύκλοs ερΥασιών μαντικό εμπόδιο Υια τnν ανάπτυξn τns εταιρείαs
αυξήθnκε στα 4,5 εκατ. ειιρώ, από 3 εκατ. ευρώ υπήρξε n έναρξn τnS ελλnνικhs ιφίσns μέσα 2009
-αρχέs 2010, οπότε το εΥχώριο εmχειρείν βρέθn-
το 2012, μέΥεθοs που αποδεικνύει τn μεγάλn ζh-
τnσn των WeΙΙαby's. Αυτό, όταν κατά τιS δύο πρώ- κε απιμέ[ωπο με τον κίνδυνο κατάρρευσnS τns
τεs χρονιέs Ο τφ'ροs διαμορφωνόταν στα 700.000 Ελλάδοs, με αποτέλεσμα πολλέs συνερΥασίεs με
ευρώ. το εξωτερικό να «παγώσουν».

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2Οι4 FΟRΒΕS | 71


ΝΕΑ ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΜΑΤ1ΚΟΤΗΤΑ

Τα πΙΟ
ελmδοφόρα
ελλnνπά startυρs
πσώες#αΞιαg:Τ:ήFgΟω*χΈωΞ;ςΞφ#Έλί,;:!έξσμσωανα1

ΑΠΟ ΤΗ Β1ΚΥ ΚΟγρλιΜΠΙΝΗ

καταφέρνει παΥκοσμίωs να αντέξει στον χρόνο, πόσω μάλλον να γί-


νει κερδοφόρα. Οι υπόλοιπεs «σβήνουν» έπειτα από λίγο διάστnμα,
όπωs και n ιδέα που τιs δnμιούργnσε. Οι λόγοι πολλοί: ένα bυsίness
Σύμφωνα μερΙαn
τα στατιστικά,
μn ρεαλιστικόμόνο μίαοποίο,
h cπο αιs ίσωs,
δέκαδεν
νεοφυείs επιχειρhσειs
προβλέφθnκαν όλα τα εν-
δεχόμενα, n χαμnλότερn των αρχικών προσδοκιών ανταπόκρισn στο καταναλωτι-
κό κοινό κcιι στnν αγορά, n έλλειψn χρnματοδότnσns h -ειδικά στnν ελλnνικh περί-
πτωσn-το ακανθώδεs επιχειρnματικό και φορολογικό περιβόλλον.
Το μόνο σίγουρο είναι πωs n δnμιουργία μιαs νέαs επιχείρnσnS κCιι το λανσάρι-
σμα μιαs φρέσκιαs, καινοτόμου ιδέας, το «κολύμπι σε άγνωαα νερό», δnλαδή, δεν
είναι εύκολn υπόθεσn. Απαιτείται, όπωs λένε, άλλωστε, όλοι οι νέοι επιχειρnματί-
εs,πίστnστnναρχικhι`δέcι,ευελιξία,προσαρμοστικότρ.τLgLqε`_διαρκώsενcιλλασσό-
μενα δεδομένα, σωστόs προγραμματισμόs, προσγειωμένο μυαλό και, φυσικά ...,
- λΙ'γnτύχn.

72 | FΟΙωΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕ1ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στnν Ελλάδα ήταν απαραίτnτn, όπωs όλα δεί- τns παρουσίαs τnS εφαρμο-
χνουν, και n οικονομικά κρίσn. Δεν είναι τυχαfο
ήs στιs υπάρχοιισεs αγορέs
rιωs τα τελευταία δύο χρόνια σnμειώνεται έκρnξn και, φυσικά, n επέκτασh τnS
τnS νέαs επιχειρnματικότnταs, ενώ n εξωστρέφεια σε άλλεs. Επόμενοs στόχοs
καιnδnμιουρΥίανέωνεπιχειρhσεωνχαρακτnρί- είναι n διείσδυσn σε νέεs
ζονται ωs σnμεία-«κλειδιά» για τnν ανάκαμψn τns αγορέs, κυρίωs σε Λατινικh
ελλnνικήs οικονομίαs. Ενδεικτικά τns «άνθnσnS» Αμερικh.
νέων ιδεών που παρατnρείται στn χώρα μαs είναι Το ενδιαφέρον, πλέον,
n πρόσφατn έκθεσn του ΙΟΒΕ για τnν επιχειρnμα- σ[ρέφεται στn ΒραΦλΙ'α.
τικότnτα, σύμφωνα με τnν οποία n Ελλάδα, με πο- Εκεί ανομένεται να κατευ-
σοστό Ι 2,3%, καταγρόφει τnν υψnλότερn επίδοσn Θυνθεί και το μεγαλύτερο
ανάμεσα στιs χώρεs καινοτομίαs. Το εντυπωσια-
μέροs τns επένδυσns των 4
κό είναι ότι το ποσοστό Cιυτό είναι υψnλότερο ακό- εκατ. από το Ηυmmίngbίrd
μα και από τον μέσο όρο των χωρών οι οικονομίεs νentυres, εν όψει και τns δι-
των οποίων βασίζονται στnν εκμετάλλευσn πρω- οργάνωσns του Παγκοσμί-
τογενών συπελεστών παραγωγήs. ου Κυπέλλου Ποδοσφαί-
Αρκετές από τιs εκατοπάδεs ελλnνικέs stαrtυρs
ρου το προσεχέs καλοκαίρι.
που αναδύονται πετυχαίνουν τον αρχικό τουs αό- Σύμφωνα με τα στοιχεία
χο, να βρουν δnλαδή τnν πρώτn τουs πnιή χρn- που δίνει το Ταχίbeαt Βρα-
ματοδότnσnS. Κάποιεs, όμωs, πέτυχcιν κάτι πολύ ΦλΙ'αs, n υπnρεσία έχει λά-
παραπόνω. Να γι'νουν περιΦτnτεs και εκτόs συ-
βει 250.000 dοwnΙοαds για συσκευέs ίοs και Η ιστορία του ΝΓκου
νόρων. Το «Fοrbes» παρουσιάζει έξι καινοτόμεs Αndrοίd, ενώ έχει Ι5.000 εγγεγραμμένουs Οδn- ΔρανδάmαΓιοτελείπnγή
επιχειρhσειs που άρθαν όχι μόνο για να μείνουν, έμπνευσnsγιαεκστοντάδεs
γούs στιs δύο πόλειs όπου δραστnριοποιείται. Κα-
αλλάπιΘανόνκαιγιανααλλάξουνέστωκαιλίγο ταλαμβάνει, μάλιστα, μερίδιο αγοράs 25% του συ- εν δυνάμει γέουs
τον κόσμο. νολικού αόλου ταξί σε Σάο Πάολο και Ρίο ντε εΓι[χε[ρnματίεs.

Τζανέιρο, ένα ποσοσ[ό που n εταιρεία αναμένει να


ΤΑΧΙΒΕΑΤ. ΤΟ ΤΑΞΙ ΑΛΛΙΩΣ φτάσει μέχρι το 30% αο τέλοs του χρόνου.
ΤΟ Ταχίbeαt έδειξε πώs μια απλή ιδέα που έρ- Στόχοs είναι n διάδοσn τnς εφαρμογήs σε όλn
χετcιι τnν κατάλλnλn στιγμή μπορεί να οδnήσει τn χώρα: Το Ταχibeαt Θα λανσαριστεί μέσα στο
στnν επιτυχι'α. Δικαίωs Θεωρείται ωs n πιο επιτυ- πρώτο εξάμnνο όχι μόνο στιs πόλειs τns Βραζλι`αs
χnμέ`m επιχειρnματική ιδέα στnν Ελλάδα. Η ιστο- που Θα φιλοξένάσουν αγώνεs του Μουντιόλ, αλλά
ρία του Νίκου Δρανδάκn, αrιό εκείνο το βράδυ σε και σε άλλεs πόλειs, στιs οποίεs ο τομέαs των με-
μια απομακρυσμέ\m περιοχή αnν Κnφισιά όπου ταφορών παρουσιάζει σnμαπικά προβλήματα.
δενμπορούσεναβρειταξι'μέχριτnνπρώτnnμέ-
ρα που n εφαρμοή «βγhκε στουs δρόμουs», απο- |ΝΤΕLΕΝ. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕ1
τελεί σfγουρα πnιή έμπνευσns για εκατοντάδεs εν ΝΑ ΕΙΝΑ[ ΠΡΑΣΙΝΗ
δυνάμει νέουs επιχειρnματίεs, καθώs ο ίδιοs κατό- Η ΙnteΙen αποτελεί Κλασικό πανεπιστnμιακό
φερε να στήσει τnν πιο πολυσυώτnμένn stαrtυρ. Stαrtυρ, ίσωs το μοναδικό στον χώρο τns ενεργει-
ΤΟ stοry του Ταχίbeαt φαίνεται, μάλιστα, να μnν ακήs πλnροφορικάs που ακουμπά Θέματα έξυπνns
έχει τέλοs.
μέτρnσnS ενέργειαs, κατανάλωσns, εξοικονόμn-
Πρόσφατα n εταιρεία, έχονταs ήδn στο ενερ- σns και συμπεριφοράs στον χώρο των ευφυών δι-
γnτικό τnS μέσα σε δυόμισι χρόνια πάνω από 3 κΤύων.
εκατ. δολάρια χρnματοδοτhσειs, ανακοίνωσε πωs Από τnν επίσnιιn ίδρυσh τns, το 20 Ι Ι , μέχρι
δέχ[nκε επιπλέον μία Serίes Α χρnματοδότnσn, τώρα έχει πετύχει να δεκαπλασιάσει το ανθρώπι-
ύψουs 4 εκατ. δολαρίων, από το Ηυmmίngbίrd νο δυναμικό τns, έχει ένα ροrtfοΙίο από έξι καινο-
νentυres, ένα επενδυτικό ταμεfο με έδρα το Λον- τόιια προ.ι.όντα sοftwαre στον τομέα του «Εnergy
δίνο. Σήμερα n εταιρεία εξυrιnρετεί συναλλα- ΑnαιytίcS» και τns εξοικονόμnσns ενέργειαs, σχε-
γέs άνω των 40 εκατ. δολ. σε αξία, ενώ εμφαιη`- διάζει δικό τnS προ.ι.όν hαrdwαre και έχει «σnκώ-
ζει ρυθμό ανάπτυξnS 18Ο/ο μnνιαίωs.Όπωs τονι'ζει σει» τρειs γύρουs χρnματοδότnσns από`Ελλnνεs
ο ειιπνευσ[ήs του Ταχίbeαt, Νίκοs Δρανδάκns, n και ξένουs επενδυτέs (αngeΙS), συνολικού ύψουs
κύρια κατεύθυνσn τώρα είναι αρχικά n ενι`σχυσn 2, Ι εκατ. δολαρίων.

74 | FORΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
ακήs Φτnσns (διαχείρισn ενεργειακού

© nteΙe n.,.ίΕ' κόστουs) σε ουνδυασμό με εξωγενείs πα-


ράγοwεs (Θερμοκρασία, χρhσn κτιρίου,
δnμογραφικά, κοινωνικέs συμπεριφο-
ρέs κ.λπ.).
Φέτοs οι δnμιουργοί τnS ΙnteΙen εκτι-
μούν ότι n εταιρεία Θα γι'νει κερδοφό-
ρα, και μάλιστcι ότι τα έσοδά τnS Θο υπερ-
βούν το 1 εκατ. δολάρια, δεδομένου ότι
βρίσκεται σε φάσn υψnλήs και τCιχύτατns
ανάπτυξnS στnν παγκόσμια ενεργειακh
4 . 837 . 223 , 75
αγορά.Όπωs εξnγεί ο Βασίλns Νικολό-
R.`ι.al yοιιr Ρν ίnν®stm.nΙ caρabίιίtίeg ίι`
πουλοs, του χρόνου n ΙnteΙen ΘCι ολοκλn-
ρώσει το τριετέs οναπτυξιακό πλόνο τnS,
Η |ntelen αποτελεΓ κλασmό με στόχο τnν υψnλή και σταθερή ανάπτυ-
πανεπιστnμιακό stαrtυρ, ενώ n Ηelίc ξn και τn δnμιουργι'α πολύ δυνατού τε-
εξυπnρετει ιιελάτεs όπωs ε1ναι n Fυjίtsυ, χνολογικού και ΙΡ υποβάθρου. «Η στρα-
n sαmsυng, n |ntel και n sοny. τnγικώ τns ήταν n επένδυσn σε ισχυρή 'Οπως δείΝει
τεχνολογι`α και ΙΡ και εν συνεχεία n αύξnσn των
πωλήσεων και n επέκτασn», συμπλnρώνει. n πρόσφαm
Η ιδέα Υια τn δnμιουργι'α ενόs προ.ι.όποs που
Θα έλυνε κάποια σnμαντικά προβλήματα στον ΗΕLΙc. Η ΕΤΑ1ΡΕΙΑ ΠΟΥ Δ1Ο1ΚΕ1ΤΑ1 έκθεm του
χώρο τnS ενέργειαs, με χρhσn συγκεκριμένns πα- ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣ1ΣΚΟ ΙΟΒΕ για τnν
τενταρισμέ`mS τεχνολογι`αs και πρ οχωρnμένων Η ΗeΙίc ήταν μια από τιS ελλnνικέs επτά
stαrtυρs που ξεχώρισε n Κομισιόν, ανοφέρονταs
επκειρnμα-
αλγορίθμων ανάλυσnS ενεργειακών δεδομένων,
ήρθε σ[ον Βασίλn Νικολόπουλο, τωρινό CΕΟ τns χαρακτnρισtικό πωs, «αν έχετε έξυπνο τnλέφω- Τn{ότnΤα,
ΙnteΙen, κατά τn διάρκεια του διδακτορικού του νο, το πιΘανότερο είναι ότι χρnΟιμοποιεί τεχνο- n Ελλάδα, με
Cπn «Διcιχείρισn ΓνώσnS», στο τμήιιο Ηλεπρολό- λογι'α που αναmύχθnκε από τnν εταιρεία ΗeΙίc.
Η εταιρεία εξυπnρετεί πελάτεs όπωs n Fυjίtsυ,
ποσοαό 12,3Ο/o,
γων Μnχανικών και Μnχ. Η/γ στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο. Συuδρυτhs τnS εταιρείαs n Sαmsυng, n ΙnteΙ, n Sοny, n Ηυαweί και n
hταν ο Κωνσταντίνοs Στάικοs, με ΜSc αnν Πλn- Ραnαsonίc και έχει παραρτhματα στnν ΑΘhνα και Ξία;αυγήφοττερn
ροφοριιώ από το Πολυτεχνείο του Μονάχου. αον Βόλο, στο Σαν ΧΟσέ (Καλιφόρνια) και στn
Γιοκοχόμα ααπωνι'α). Η έδρα τns βρίσκεται στο
επίδοσn
Αυτhν τn στιγμh αποτελεί μια stαrtυρ / eαrΙy
stαge εταιρεία, με περίπου 30 άτομα προσωπικό Σον Φρανσίσκο. ανάμεσα
σε Ευρώπn και Ηνωμένεs Πολιτείεs, με έδρα τn Οι Γιώργοs Κουτσογιαννόπουλοs κοι Σωτήρns αις χώρες
Νέα γόρκn, παρουσία σε Καλιφόρνια, Φλόριντα, Μπαντάs ίδρυσαν τnν εταιρεία ΗeΙίc το 2000, μετά
τnν ολοκλhρωσn του διδακτορικού τουs στο Εθνι-
καινοτομίας,
Γιούτα κCιι Ανατολική Ακτh, λειτουρΥικά γραφεία
ΦeνeΙΟρment και Εngίneerίng) στnν Ελλάδα και κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η ιδέα, όμωs, υπάρχει πάνω ακόμα και
παρουσία σε τρειs ευρωπα.ι.κέs χώρεs. από το 1994, ότον οι δnμιουργοί τnS προσπόθn- από τον μέσο
Η βασικh εφαρμογή κοι υπnρεσία αφορά τn σαν να προβλέψουν τnν απίδρασn ενόs πnνι`ου αν
έμπαινε σε τσιπ. Τnν εποχh εκείνn μόνο τέσσερα-
όρο των χωρών
χρhσn διαδικτυακών (CΙουd) Sααs τεχνολοΥιών
και των κοινωνικών δικτύων Υια τnν Ψnφιακh μέ- πέ\πε ότομα παγκοσμίωs ενδιαφέρονταν γι' αυτό οι οικονομίες
τρnσn, διαχείρισn και εξοικονόμnσn nλεκτρικήs το Θέμα. Μερικά χρόνια αργότερα, έναs επενδυτhs των οποίων
από τιS ΗΠΑ τούs διέθεσε το αρχικό κεφάλαιο.
ενέργειαs, βόσει αλλαΥhS ενερΥειακhs συμπερι-
φοράs και διαφόρων παρεμβατικών ενεργειών. Τι ακριβώs, όμωs, κάνει n ΗeΙίc; Αναmύσσει
βασίζονται mν
Οι υπnρεσίεs τnS ΙnteΙen χρnσιμοποιούν έξυπνουs λογισμικό για σχεδίασn ολοκλnρωμένων κυκλω- ειψετάλλευσn
μετρnτέs nλεκτρικhs ενέργειαs που συνδέονται στο μάτων. Η ανάπτυξn λογισμικού για σχεδίασn κυ
Διαδίκτυο (ΑDSL) και αναλύουν σε πραγμcιτικό
χρόνο τιS ενεργειακέs καταναλώσειs κτιρίων και
Κλωμάτων είναι μια αγορά με ιστορία 30 χρόνων,
αρκετά ώριμn όταν ξεκίνnσε n εταιρεία, με πολύ
Ξύρ#ΤΞ#::
υποδομών, με σκοπό τnν παροχά υπnρεσιών εξοι- δυνατούs αντογωνιστές και συνολικό ή'ρο γύρω παραγωγής
κονόμnσnS ενέργειαs και διαχείρισns τns ενερΥει- στα 4 δισ. δολάρια παγκοσμίωs (σήμερα n πCιγκό-

8 ΜΑΡΤΙΟγ 20Ι4 FΟRΒΕs Ι 75


ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ1ΚΟΤΗΤΑ

σμια αγορό των εργαλείων σχεδίασnS αγγίζει τα


7 δισ.) . Για τουs ιδρυτέs τnS δεν τέθnκε καν Θέμα
εξωστρέφειαs, καθώs n αγορά ήταν παγκοσμιο-
ποιnμένn.
Το 2008 εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο τnS
εταιρείαs ο `Αντι Μπεκτολσχάιμ, ιδρυτήs τns Sυn
ΜίcrosyStems και αngeΙ ίnνeStor τnS GοοgΙe. Πα-
ράλλnλα, στο μετοχικό κεφάλαιο τns ΗeΙίc ει-
σήλθε και n Fυjίtsυ Grουρ, καθώs και n Μαgmα
Desίgn Αυtοmαtίοn, n οποία εξαγοράστnκε πέρυ-
σι από τον κολοσσό SynΟρSyS.Έτσι, n ΗeΙίc έφθα-
σε να έχει δύο πανι'σχυρουs στρατnγικούs επεν-
δυτέs.
Έχει υποκcιτάαnμα στnν Ιαπωνι`α και παρου-
σία σε Κορέα, Ισραhλ, ΚΙ`να και Τα.ι.βάν. Φέτοs n
εταιρεία σκοπεύει να δοκιμάσει «νέα επιχειρnματι-
κά μοντέλα», όπωs, π.χ., τn μεταφορά ορισμένων
εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφοs με τn μορ-
φή του «Sοftwαre αs α serνίce». Η ΗeΙίc Θέλει να
ανοιχτεί στnν αγορά του.ΙΡ,.αηt.eΙΙectυαι ΡrΟΡerty
Lίcensίng) , δnλαδή στnν πώλnσn δικαια;-μάτων
χρhσns hνευματικhs ιδιοκτnσίαs, n Οποία αποτε-
λείται από σχέδια στοιχείων ολοκλnρωμένων κυ-
κλωμάτων.

cΟΝsΤΕLΕΧ. ΤΟ Δ1ΑΣΤΗΜΑ
Ε1ΝΑΙ ΚΟΝΤΑ Οι cοnsteΙeχ, zοοttΙe και Rαycαρ αποτελούν χαρακτnριστικά παραδείΥματα ελλnνικών
Με χρnματοδότnσn από τnν Ε.Ε. και σ[ήρι- νεοφυών εταιρειών που σnμειώνουν μεγαλn επιτυχία και τραβούν τουs προΒολείs.

ξn του Ευρωπα.ι.κού Οργανισμού Διαστhματοs, n


CοnSteΙeχ δnμιουργήθnκε πριν από τέσσερα χρό- αναφερεται στιs ΟικΟνομικεs καταστcισειs του ομί-
νια από τουs ερευνnτέs Στράτο Κεχαγιό και Λε- λου, οι δραστnριότnτεs Θα μεταφερθούν στο Ηνω-
όντιο Σταμπουλίδn και αεγόζεται στnν Ελλnνι- μένο Βασίλειο.
κή Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχnματισμών
Cοrαιιία, στο Μαρούσι. Μαζι' τουs και n βιολόγοs ΖΟΟΠLΕ. Ο ΝΕΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ οι ελλn™ές
Σταματία Τζανοπούλου. Είναι από τιs πιο πρόσφατεs stαrtυρs του ελ- τεχνολογ1κές
Η εταιρεία στοχεύει στnν παροχh πρωτοπορι- λnνικού οικοσυστhματοs, hδn, όμωs, το όνομά
ακών τεχνολογικών λύσεων με χρήσn Οπτικών, τnS αρχίζει να ακούγετcιι. Η ΖοοttΙe ιδρύθnκε μό-
Stαrtυρ εταιρείες
Οπτο-nλεκτρ ονι κών και φωτονικών τεχνολογι- λιS πέρυσι από τουs Νεκτάριο Συλλιγαρδάκn και δέχιmαν τον
ών. Η CοnSteΙeχ σχεδιάζει και κατασκευάζει οπτι-
κούs ενισχυτέs και Ιαsers υψnλhs οπτικήs ισχύοs
Νίκο Χασιώτn. Η ετοιρεία συγκέν[ρωσε χρnμα- προnγούμενο
με εφαρμογέs σε συστhματα τnλεπικοινωνιών, αι-
τοδότnσn ύψουs 150.000 ευρώ από ενδιαφερό-
μενουs επενδυτέs κCιι από ίδια κεφάλαια.
χρόνο c™ολικά
σθnτήρων και άμυναs. Επίσns, πορέχει μια πλhρn Τι κόνει: Η υπnρεσία διευκολύνει τnν αναζhτn- 32 επενδύσεις
σειρά συστnμάτων οπτικήs ενίσχυσnS κατάλλnλων σn κωδικού Wί-Fί σε δnμόσιουs χώρουs, λύνο- τύπου νentυre
για εργαστήρια έρευναs και ανάπτυξns. Το δίπυο παs το πρόβλnμα τnS επικοινωνίαs με τον υπάλ-
πωλήσεών τnS περιλαμβάνει εταιρείεs υψnλήs τε- λnλο του χώρου για τnν παραλαβh του κωδικού.
cαρitαι,
χνολογι'αs και ερευνnτικούs φορείs στnν Ευρώπn Κόθε χρhστns μπορεί να έχει ελεύθερn πρόσβα- συνολικού
και τnν Ιαπωνι`α.
Η εταιρεία εξαγοράστnκε στιs 26 Νοεμβρίου
σn κάνονταs Ιοgίn με τον λοΥαριασμό του στο υξΞπΟευρςΝΞ°τΞα
FαcebοοΚ και Lίκe στn σελίδα του χώρου όπου
20 Ι 3 από τον βρετανικό όμιλο Gooch & Ηουsego βρίσκεται.
(G&Η). Σύμφωνα με τnν G&Η, το τίμnμα τnS Εναλλακτικοί τρόποι εύκολnS πρόσβασnS 45 εκατ. δολ.
συμφωνι'αs ανhλΘε στα 650.000 ευρώ και, όπωs στο Wί-Fί με τn χρήσn e-mαίι και άλλων sοCίαι

76 | FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟγ2Οι4
netwοrΚs αποτελούν επίσnS μέροs τns λύ-
σns τns ΖοοttΙe. Η ΖοοttΙe έχει εΥκαταστcι-
ΔΕΚΑΕΞ1 SΤΑRΤυρs ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΞΑΣ
Θεί ήδn σε περισσότερεs από 50 εταιρείεs ΔΕΚΑΕΙ1 ΠΟ^ΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΕΣ μα νέαs γενιάs. που ανιχνεύει και ανα-

στnν Ελλάδα, ενώ έχουν Υι'νει κοι βhματα νέεs επιχειρήσειs υψnλήs τεχνολογι'- φέρει αυτόματα έκτακτεs καταστάσειs.

στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στn Νέα αs από τnν Ελλάδα ταξι'δεψαν τιS ιδέ-

γόρκn, στο ΛΟνδίνο και το Ντουμπάι. εs τουs μέχρι το Τέξαs, στο Διεθνέs ΜοοsΕΝD
Φεστιβάλ sουth by SουthweSt (SΧSW) Είναι μια Εmaί| ΜarΚetίng πλατφόρμα,

RΑγcΑΡ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΙnteraCtίνe. Από τnν έναρξn τnS λει- με παγκοσμίου κλόσnS υπnρεσίεs.
ΤΗ ΔΡΑΜΑ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ τουργίαs του, το 1 994, το SΧSW
ΤοJFκ ΙnteraCtίνe F-eStίνal λειτούργnσε ωs ΡΕΕΚ1ΝΤΟΟ
'Αλλn μία νεοφυhs εταιρεία που εξελι'- «Θερμοκο ιτίδα» κα ινοτόμων τεχνολο- Είναι ένα ανώνυμο κοινωνικό δι'κτυο,
που επιτρέπει στουs χρήστεs έξυπνων
χΘnκε σε πολυεθνικh είναι n Rαycαρ, μια γιών και ψnφιακήs δnμιουργικότnταs.
επιχείρnσn σχεδιασμού βιομnχανικών λύ- Οι συμμετέχουσεs νεοσύστατεs εm- κινnτών τnλεφώνων να ανταλλάσ-
σεων αντικεραυνικήs προστασίαs και δια- χειρήσειs που πήραν εισιτήριο για το σουν βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

χείρισnS καλωδίων Υια φορείς εκμετάλλευ- Τέξαs ήταν οι εξήs:

σns κινnτhs τnλεφωνίαs. Τα συστhματό τnS Ρ1ΝΝΑΠΆ


χρnσιμοποιούνται για τnν προCπασία σn- ΑΜΕΝ ΤΕCΗΝΟ[ΟΟ|Εs γπnρεσία για κινnτό τnλέφωνα που
Ειδικεύεται στnν ανάπτυξn Θερμοnλε- επιτρέπει στουs χρήστεs να ανταλλάσ-
μαντικών nλεκτρονικών υποδομών από
κτρικών υλικών και συνθετικών μα- σουν διαδραστικά μnνύματα.
ακραία καιρικά φαινόμενα.
Έγινε ευρύτερα Υνωστh όταν ανέλαβε να γνnΤών.
Θωρακίσει το JFΚ και όλα τα μεγάλα αμε- QRΕCΑ!

ρικανικά αεροδρόμια με τα πρωτοποριακά ΕcοΝΑIs Σειρά εύχρnστων διαδικτυακών εργα-

συστήματα προστασίαs από κεραυνούs και Κατασκευάζει ασύρματα, υψnλών επι- λείων που επιτρέπουν τnν ανάπτυξn

από άλλα φαινόμενα που Θα μπορούσαν δόσεων και εξαιρετικά χαμnλήs κατα- εφαρμογών με χαμnλό κόστοs.
να προκαλέσουν διακοπέs ρεύματοs. νάλωσnS. μικροσυστήματα Wί-Fί για

Η Rαycαρ εδρεύει στnν Αθήνα, διαθέ- το «|nternet των πραγμάτων». RΑΒΤ.cο


τει ερΥοστασιακέs εγκαταστάσειs στn Δρό- Είναι μια προσωποποιnμένn εφαρμο-

μα, στο Ροst Fαιιs των ΗΠΑ και αο Βου- GRIDΜΑΤΕs γή αναζίτnσnS, αναπαραγωγήs και
κουρέσtι. Τα συσ[ήματcι RαyνοsS άνοιξαν Ει'ναι το κοινωνικό δίκτυο τnS nλεκτρι- αποστολήs β ίντεο.

τον δρόμο για να μπει n ελλnνικh εταιρεία κήs ενέργειαs, όπου οι χρήστεs έχουν

στn διεθνή αφρόκρεμα των επιχειρήσεων τn δυνατότnτα να αναπτύξουν μια δια- RΟcΚΕΤ®RΑΡΗ
υψnλήs τεχνολογίαs, κCιταγράφονταs κάθε δραστική ενερΥειακή σχέσn. Παρέχει έξυπνεs λύσειs αυτοματοποι-

χρόνο υψnλότερεs πωλήσειs κCιι εξαγωγέs. nμένnS διαχείρισnS Μεγάλων Δεδο-

Με τζι'ρουs στα 90 εκcιτ. ευρώ, «μετρό» Θυ- ΗγρΕRΤΕCΗ μένων για επιχειρήσειs.
Παρέχει ολοκλnρωμένεs εφαρμογέs
γατρικέs εταιρείεs σε ΗΠΑ, Γερμανι'α, Κύ-
προ, Ρουμανία, Βουλγαρία και γραφεία σε και λύσειs διαχει'ρισnS λογισμικού. RΕslΝ.Iο
Πλατφόρμα SαaS που επιτρέπει τn δι-
Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, ΒέλΥιο, Μεξικό
ΙΝΤΈLΕΝ αχείρισn και ανάπτυξn JaναsCnρt σε
και Καναδά. Επικεφαλήs τnS Rαycαρ είναι
ο Κώσταs Αποστολίδns. Παρέχει αποτελεσματικά εργαλει'α για συνδεδεμένεs συσκευέs.

Επιπλέον, n Rαycαρ έχει αναπτύξει μα- τn συλλογή και διαχει'ρισn ενεργεια-

κρόχρονn στρατnγική συνεργασία με δι- κών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. scΗοοχ


ΟnΙ`ιne ακαδnμι'α εκπαι'δευσnS, όπου
εθνούs κύρουs εταιρείεs, όπωs είναι οι
ΤycΟ ΕΙectrοnίcs (ενσύρματα δίκτυα τnλε- ΜΕΑzοΝ οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πιστοποι-
Σχεδιάζει και παρόγει προ.ι.όντα δια- nτικά και οι εκπαιδευτέs ωφελούνται
πικοινωνιών και ενέργειαs) , Cοmmscορe
χει'ρισnS nλεκτρικήs ενέργειαs, καθώs οικονομικά.
(δίκτυα ασύρματns επικοινωιη`αs) ,
ΗydrορΙυs τnS νίncί Grουρ (υδροnλεκτρι- και εφαρμογέs C|ουd για ασύρματn και

κά έργα και φράγματα ύδρευσnS και άρ- φορnτή διαχείρισn τnS κατανάλωσnS. ΤΕRRΑΝονΑ
'Εξυπνοs προσωπικόs βοnΘόs, που δι-
δευσns) , ΡΟwer Οne (συστhματα ισχύ-
οS Υια τnλεπικοινωνιακά δίκτυα) και ΑΙbίs ΜΟΒΙΠRΟΝ ευκολύνει τn διασύνδεσn ανθρώπων.

ΤechnοΙοgίeS (ενσύρματα δίΗτυα τnλεπι- Ει'ναι ένα προσωπικό φορnτό σύστn- τόπων και γεγονότων.
κοινωνιών).

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2Οι4 FΟRΒΕS Ι 77


Οι ντρiμπλες
κ#μτεεγεκ##Έgn
έκπτωσn φόρου
(#αοfjΞg:,ΟRρΙ:|gμ#Ξ;;Ξαξ#Ξσα#αοξτmέg:ΤΞΟΞυ#ς: _
___-
____
=;ΞΞΞ
_- _-_-
_Τ_

σηfαωΞςκΞΞτω#ςρτLοαυδτίΞΞ:υτλδοΊyααρτLΟΞύ». ΕΞΞΞi
_L_ -__-=
ΑΠΟ ΤΟΝ Σπγρο ΔΗΜΗΤΡΕ^Η =__ _ _ __Ξ

.-=----+=

8 ΜΑΡΤΙΟγ 2Ο14 FΟΙυ3Εs Ι 79


ΠΑΡΑθγρΑ ΚΑ1 ΕΞΥΠΝΕΣ Κ1ΝΗΣΕ1Σ

καθ' όλα νό-


μιμα παρά-
Θυρα για
Μ ια σειρά από
να πλnρώ-
σουν λιΥότερο φόρο έχει αφή-
σει ορΘάνοιχτα μπροστά Cπουs
φορολογουμένουs n Εφορία.
Πρόκειται για έξυπνεs κινήσειs-
«κλειδιά», οι οποίεs οδnγούν σε
δραστική μείωσn του φορολο-
γικού λογαριασμού. ΕπίσnS, οι
φορολογούμενοι, μετά τιs τελευ-
ταίεs, ριΦκέs αλλαγέs στο σύστn-
μα φορολογι`αs, Θα πρέπει να εί- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον Από τα εισοδhματα του 2013, όπωs ισχύουν και Υια τα φετινά, καταργήθnκαν
αφορά συγκεκριμένεs φορολο- μια σειρά από φοροαπαλλcιΥέs, οι οποίεs, όμωs, προσέφερον απευθείαs μείωσn
γικέs τουs υποχρεώσειs, όπωs του οφειλόμενου φόρου εισοδhματοs. Καταρήθnκαν, έτσι, οι εκπιπτόμενεs δα-
εfναι n συλλοή αποδείξεων πάνεs για δίδακτρα, ενοίκια κ.λπ. ΔιατnρhΘnκαν, όμωs, δύο δαπάνεs οι οποίεs
αλλά και n κάλυψn τεκμnρίων, rιροσφέρουν έκπτωσn φόρου, αλλά υπό σnμαντικέs προύποθέσειs.
προκειμένου να μnν επιβαρυν- Όσον αφορά τιS ιατρικέs δαπάνεs και έξοδα, Ο φορολογούμενοs έχει δικαίωμα
Θούν με περισσότερο φόρο από να λάβει έκπτωσn φόρου για αυτέs, αλλά με τnν προύπόθεσn ότι το σύνολο των
αυτόν που πραγματικά τουs ανα- ιατρικών δcιπανών που Θα πραγματοποιήσει και για τιS οποίεs διαθέτει παραστα-
λογεί. Αs δούιιε, όμωs, αναλυτι- τικά (αποδείξειs) ξεπερνά το 5Ο/ο του συνολικού του εισοδήματοs. Για παράδειγ-
κά τιS κινήσειs που μπορούν να μα, έναs φορολογούμενουs έχει ετhσιο εισόδnμα το 2014 ύψουs 20.000 ευρώ.
κάνουν οι φορολογούμενοι και Ο ίδιοs φορολογούμενοs έχει πραγματοποιήσει ιατρικέs δαπάνεs (επισκέψειs
τιS δυνατότnτεs που έχουν για σε ιατρούs, διαγνωcπικέs εξετάσειs, έξοδα νοσnλείαs κ.λπ.) ύψουs 950 ευρώ.
να πλnρώσουν λιγότερο φόρο. Επειδh τα 950 ευρώ ιατρικών δαπανών είναι λιγότερα από το 5Ο/ο του ετήσιου ει-
σοδήματόs του (είναι μόλιs 4,75%), δεν Θα λάβει έκπτωσn φόρου για τιs δαπά-
νεs. Αν, όμωs, ο ίδιοs φορολογούμενοs πραγματοποιάσει δαπάνεs ύψουs Ι .000
ευρώ, τότε Θα λάβει έκιπωσn φόρου για αυτέs, καθώs το σχετικό ποσοστό είναι
Όσοι πρc[γματο- 5Ο/ο. Τώρα, το ερώτnμα είναι τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος Υια να καρπω-
Θεί τnν έκπτωσn φόρου. Θα πρέπει, εφόσον αθροίσει προS το τέλοs του έτουs το
ποιούν ιατρικές σύνολο των ιατρικών του δαπανών, νο υπολογι'σει το ποσοστό που αυτέs αντιπρο-
δαπάνες άνω του σωπεύουν στο συνολικό του εισόδnμα. Αν, για παράδειγμα, είναι κοπά στο 5Ο/ο,
5Ο/Ο του ετήσιου αλλά λιγότερεs από αυτό, Θα τον συμφέρει να πραΥματοποιήσει κάποιεs επιπλέ-
ον ιατρικέs δαπάνεs (π.χ., ένα τσεκ Cιπ), προκειμένου οι συνολικέs δαπάνεs να ξε-
περάσουντο5Ο/ο.
Ξ:Ξ:δλήαμμαβτέfΟυν Οι φορολογούμενοι που πραγματοποιούν ιατρικέs δαπάνεs άνω του 5Ο/ο του
απευθείας ετήσιου εισοδάματόs τουs λαμβάνουν απευθείαs έκιπωσn φόρου ίσn με το 10Ο/ο
των συνολικών δαπανών. Στο παραrιάνω παράδειγμα, ο φορολογούμενοs Θα λά-
έκπτωσn φόρου βει έκπτωσn φόρου ΙΟΟ ευρώ, ενώ, αν είχε μείνει στιs δαπάνεs ύψουs 950 ευρώ,
Ισn με Το 1 00/Ο Θα έχανε το δικαίωμα έκπτωσnS φόρου. Σε κάθε περίπτωσn, ο φορολογούμε-
των c™νολικών νοs Θα πρέπει να κάνει τον σχετικό υπολογισμό προκειμένου να διαπιστώνει αν n

δαπανών επιπλέον δαπάνn που Θα πραγματοποιήσει είναι μικρότερn ή μεγαλύτερn από το


όφελοs που Θο έχει.

8Ο Ι FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟΥ2014
ΔΩΡΕΕΣ
Οι φορολογούμενοι έχουν
στn διάθεσή τουs κcιι τn δυνατό-
τnτα έκπτωσnS φόρου Υια πΡCιγ-
ματοποίnσn δωρεών προS το
Δnμόσιο. Μπορούν να δωρί-
σοιιν χρnματικά ποσά στο Δn-
μόσιο και σε κοινωφελείs φο-
ρείs και οργανισμούs. Για το
ποσό τns δωρεάs που πρcιγμα-
τοποιούν λαμβάνουν, κατά τnν
εκκαθάρισn τnS φορολογικhS
δήλωσns, έκπτωσn φόρου ίσn
με το 10Ο/ο τns δωρεάs. γπάρ-
χουν, όμωs, τρειs κρίσιμεs προ-
ύποθέσειs. Θα πρέπει το συνολι-
κό ποσό τns δωρεάs να ξεπερνό
τα Ι ΟΟ ευρώ, το ποσό να έχει
κατατεθεί στον τραπεακό λογα-
ριασμό του φορέα στον οποίο
γι'νεται n δωρεά και το συνολι-
ΚΑλγψΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
κό ποσό των χρnματικών δω- ΧLλιάδεs φορολοΥούμενοι πιάνονται τα τελευταία τρία χρόνιcι στnν
τσιμπίδα των τεκμnρίων διαβίωσnS. Πιάνονται, κατά κύριο λόγο, επει-
ρεών προS το Δnμόσιο και τουs
κοινωφελείs φορείs που πραγ- δή τα τεκμhρια έχουν Υι`νει πολύ τσουχtερά, σε συνδυασμό με το γεΥο-
νόs ότι έχουν μειωθεί σnμαντικά και τα εισοδήματα, λόγω τnS κρίσns.
ματοποιεί ο φορολοΥούμενοs
να είναι συνολικά έωs το 5°/ο Ιδιαίτερα τσουπερά είναι και τα τεκμhρια των αυτοκινhτων για οχήματα
του συνολικού εισοδήματόs του. μεγάλου κυβισμού.
Για παράδειγμα, έναs φορολο- Οι φορολογούμενοι έχουν, ωστόσο, στn διάθεώ τουs ιιια σειρά από
γούμενοs με ετhσιο εισόδnμα νόμιμα παράθυρα, προκειμένου να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσns
ύψουs 20.000 ευρώ έχει τn (φο- και να μn φορολογnΘούν για εισόδnμα το οποίο δεν έχουν αποκτhσει,
αλλά προκύπτει επειδh, για παράδειγμα, έχουν στnν κατοχώ τουs ένα
ρολογικh) δυνατότnτα νcι πραγ-
Ι.Χ. υψnλού κυβισμού.
ματοποιεί δωρεέs rιροs το Δn-
Το μεγαλύτερο Cιπό αυτά τα παράθυρα είναι n λήψn δανείου από συΥ-
μόσιο μέχρι το ύψοs των Ι .000
ευρώ, καθώs το υπερβάλλον γειηκό ή φιλικό πρόσωπο. Στnν περίπτωσn κάλυψns τεκμnρίου διαβί-
ποσό δεν Cιναγνωρίζεται. ωσns, αρκεί το δόνειο να συναφθεί πριν από το τέλοs του έτουs, για να
είναι αποδεκτό cιπό τnν Εφορία. Στnν περίmωσn κάλυψns τεκμnρίου
απόκτnσns περιουσιακού στοιχείου (π.χ., αγοράs ακινήτου) , Θα rιρέπει
το δάνειο να έχει συναφθεί πριν από τn σύνταξn του συμβολαίου.
ΤΟ δεύτερο μεγάλο παράθυρο για τnν κάλυψn τεκμnρίων διαβίωσns
και απόκτnσns περιουσιακών στοιχείων είναι n λhΨn δωρεάs χρnμα-
τικού ποσού από συγΥενικό h φιλικό πρόσωπο. Απαιτείται n υποβολh
σχετικήs δήλωσnS δωρεάs χρnματικού ποσού στnν Εφορία από τον δω-
ρnτh. Ωστόσο, σε αυτήν τnν περίπτωσn, υπάρχει κόαοs. Ο δωρnτhS Θα
πρέπει να πλnρώσει φόρο 10% επί του ποοού που δωρίζει. Ωστόσο, εί-
νcιι πολύ πιΘανό το ποσοστό αυτό να είναι πολύ χαιmλότερο από τον συ-
ντελεστή φορολόγnσns που Θα εφαρμοστεί στο τεκμαρτό εισόδnμα του
φορολογουμένου (φτόνει και στο 42Ο/ο).

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2ΟΙ4 FΟRΒΕs | 81


#75
Αγόθασε μετοχές οι οτ[Οί- #99
ες ελέγχοιτtzι από τους. ζΖί-
Αγόρασε μετοχές με υψn-
μπλουτους 1δρυτές τους. λούς. δει'κτες ακαθάριστωιί
κερδών πθος ενεργnτικό.
#76
Leοn ΒιαcΚ: «Μελέm-
σε αρκε[ά, αλλά ιm ρ!-
σκάρεις ™ Γτάνm».

#100
|ohrι ΝefΓ: 4Αγόρα-
σε στο χάος και πού-
λα στnν Εφορία».
#77
LΟυίs Βαcοn: «Ως κεθ- #101
δοσκόπος, πρέπει να Μελέτα τn διαφοθο-
αγκαλιώεις rnν αναρ- ποι'nσn για «ισοκατΩ-
χι'α ιtαι το χάος». νψή» rων κινδύι/ων.

#78 #102
Σχεδόν όλοι οι «ιίαJιιe Μ γιtωρι'ζεις πάν™ πώς
Ι. nνes tΟrS» αιίαζnΤΟύιt πλnρώι/εται έιίας οικοι/ο-
αι/ω}ιαλι'ες τnς. αγο-
μικός σύμβουλος και τι
ράς h κενά που μπο- προμhΘειες λαμβάνει.
ρούν να εκμεταλλευτούν.
#103
#79 Κen Fίsher: «Ξέθετε ποιος
wαrren Βυfβett: «Οι ιιε- δεν είχε άσχnμα χθό-
γάλες ευκαιρι'ες έρχο- νια; Ο Βemαrd ΜαdοfΓ
νται σττάνια. 'Οταν βρέχει - ώσποιt τον έrrιασαιί».
χριJσό, rιιάσε έι/αι/ κοtt-
βά, όχι μια δαmλhΘρα».

#80
Να έχεις. πάνm κάrrοιες
επενδύσεις διαθέσιμες.

#8Η
Να κατανέμεις τις επενδύ- #104
σεις σου έναιτι τωι/ κιν-
Βυrtοn ΜαικίeΙ: «Βγάλε τα
δύι/ων για m ζωή σου.
οι7tονοιιικά ιtαιιάλια. Να
βλέπεις εκπομπές ιιαΎειρι-
#82 κhς και κnπουρικhς, αν Θέ-
Αndrew Τοbίαs: «ίΕνα λε- λεις χρhσιμες συμβουλές».

-
τπό που εξοικονομείς ισο-
δυναμεί με δύο (ττρο φό-
θων) λεπτά που κέθδισες».

#83 #86 #88 ράσεις στnν άνοδο.


Να είσαι καχύποπτος με τΙς Αγόρασε προί.όwα Αγόρασε και διακράm-
επενδύσεις που πωλούνται υψnλhς ρατmκhς από δεύ- σε με δικh σου ευθύνn. #9Ι
για φορολογικούς. λόγους. τερο χέρι. Όταν τα βα- Ει'ναι εντά€ει ιία κιt-
ρεθείς, πούλnσέ τα με #89 νnγάς μεθικές φο-
#84 Κέρδος στο eΒα[y.
Ρeter LynCh: «ΤΟ "κλει- ρές τις εmδόσεις.
Βυrtοn ΜαικίeΙ: «Ξεκί- δί" για ναι βγάλεις λε-
w ιtα απο™ιιιεύεις. τώρα, #85 #87 φτά από τις μετοχές εί- #92
όχι αργότερα: Ο χρό- Διάβασε το «Ηοw tΟ Μnιί αγοράζεις μονοjIιάς. να1 να μrW τ|ς φοβάσαι». Βυrton ΜαικίeΙ: «Στις
νος είναι χρhμα». Μακe ΜΟney ίn StocΚs» ιιεγάλες ποσόmτες. ι!ε- ΧΡnματαγοθές το παιρελ-
του wίmαm |. Ο' Νeίι. τοχών με μικρό όγκο. #90 Θόν δεν είναι πρόλογος».
Μn φοβάσαι να αγο-

38 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4
#108 νεις r[οιος κολψτιάει γυ-
Μγw αφhσεις τους φό-
jJνός όταν αποσύρονται
ρους να «φάνε» τις τα yερά τnς τιαλι'ΡΡΟΙας».
επενδύσεις σου.

#163
Επένδυσε σε επιχειρh-
σεις με βιώσιμα συγκρι-
τι κά τιλεονεκτήματα.

#164
Να Θυι4άσαι ότι τρε[ς στις
τέσσερις μετοχές ακο-
λουθούν m γεγικότε-
ρn Τάσn τnς ΨΟΡάς.

#ΗΘ9
Μάθε m χρέn τnς αρρα-
#165
Δεν χθειάζεταιι να βγά-
βωνιαστικιάς σοιj πριν
λεις χθιΨατα με τον ίδιο
φτάσεις cmν εκκλnσία.
τρόπο που τα έχασες.

#Ι10
Πρόσεχε τις αrrάτες` για
#166
Rοbert Shί1Ιer: Η Θεω-
μετοχές στο ΤWίtter.
θία τnς «αττοτελεσματι-
κής αγοράς» λέει μόνο
#111 τγ\ μ|σh αλhΘε|α. Μττο-
Βenjαmίn Grαhαm: «Εί-
ρείς να ωφελnΘείς από
ναι ™ράλογο να πιστεύεις τnν παράλογn ει)φορι'α.
ότι οττοιοσδhποτε μττοθεί
ποτέ να βγάλει λεφτά από
τις προβλέψε1ς τnς αγο-
#167
Ξόδευε 25% λιγότερα
ράς. Γιατι' ποιος. Θα αγο-
αττό αυτά που βγά-
ράσει όταν το ευρύ κοινό,
ζεις - Θα σου δώσει ει>-
σε δεδομένο σhμα, βιαστεί
ελιξία ναι κυνnνhσεις
να πουλhσει Ηε κέρδος;
τγι μεγάλn ειtκαιρι'α.

#112
Προσπάθnσε να αποφύ-
#168
ΒrΙ(ce Greenwαιd.. «Γm
γεις ξαφιίικές αλλαγές στον ιία γι'νεις πραγματι-
rρόΓrο ζωής σοιt έπειm
κά πλούσιος, w αντι'-
από έιία απρόσμει/ο καλό.
γραψε τους «άρχοντες»
των hedge fυnds , των
#113 ρrίναte eqυίtίes και των
Μετάτρεψε αυτόματα νentιιre cαρίtαιs και "άγ-
Χρhματα από τον μισθό γιξε" m χρΨατα άλλων».
σου σε αποταμίευσn μέ-
χρι εκει' όrrοιt Γrονάει.

ΡrοfΤιts», του Ρhίιίρ


βολικό ακάλυπτο χρέος. #118
#114 wαrren Βυffett: tίο,τι
Α. Fίsher.
Donαιd Τrυmρ: «Με-
#116 αποτελεί έξυπνn κίνn- Cο,wlwΟJΙ-
ρ|κές φορές ο| καλύτε-
Μrw αφhσεις τον σύμ- σn σε μια τιμh είναι ανό- SΤ®C`ΗS ( #121
θες επενδύσεις είναι αυ- nm σε μια άλλn». tL`Ξ,.,,,r',.,,fg,,ί Οι ισχυθές μετοχές
τές. rrοιt δεν κάνεις». βουλό σου ναι σε «δι-
αχειρίΦιαι».
τείνουν να παραμένουν
δι>νατές. Αyόρασε Ψnλά
#119 Ρhί|ίβ Α. [ίshθr

#115 και πούλα Ψnλότερα.


Βen steίn.. «Μn ιιετακο-
#117 Στ|ς μετοχές υψnλhς κεφα-

ιιι'σεις σm... γειτοι/ιά των


Μn βασίζεσαι στις ρυθ- λαιοποίnσnς εστίασε ττε- #120 #122
μιστικές. Αρχές για να ρισσότερο στις ταιμειακές Διάβασε ΤΟ «Cοmmon
φτωχών. Απόφυγε κάθε κα-
ττθοcπατευτείς από οι-
Μnν αφhσεις
τάστασn που μπορεί να ροές και όχι σm κέρδn. stοCκs αnd υncοmmοn
τnγ οικσyεγειακά περιοι)-
κονψ ι κές. απάτες..
σε κάι/ει να έχεις. ιJπερ-

42 Ι FΟRΒΕs 8ΜΑΙ'ΤΙΟΥ2Ο14
Αν λάβεις μια, μrW
τnιί «Πετάξεις».

#130
Leογι CΟορermαγι:
«Το να γι'ι/εις πλούσι-
Ος Θέλει σκλnθh δου-
λειά, rrάθος γι' αιtιό
που κάι/εις ιtαι τύχn».

#Ι3Ι
Αι/ ο γάμος. σοιj έχει πρό-
βλnμα, κάνε αντίγθα-
φο όλων των ο|κονομι-
κών σου οτοιχείων.

#Ι32
Βυrtοn ΜαικίeΙ: «Ποτέ
μnν αγοράζεις ιι'ποτα
από κάποιον που έχει ξε-
μείνει από αντοχές».

#Ι33
Να ξέρεις ττότε να απο-
λύσεις τοιt οιιtονομ
κό σου σύμβουλο.

#134
Να είσαι εmφυλακτι-
κός. για ια προί.όντα ttεγ-
γυnμένοιι κεφαλαίου -
ρώια rιόσο ει'ιtαι εγγυn-
μένα και με πο|Ο κόστος.

#135
Πρόσεξε τις εταιρεί-
ες που έχοιlν μπει στο
ΧΡnματιστhΘιο με αντί-
στροφn σιtγχώνευσn.

#136
oι μετοχές με χαμγ|-
λh τιμh δεν είναι αττα-
ραίmτα φθnνές.

#Ι37
Σιγουρέψου ότι τα μερί-
σμαrα ιιιας μετοχής. ει'-
σz'α να γι'νει χnΘείς, μόλλον είναι σε συγκρισrι με το όπως κάι/ει ο ναι ιιικρότερα αrrό ιις χρn-
καιάρα για τα ώρα να πουλhσεις». ι/α ε!'σα! ειτός». wαrren Βυffίett.
ματικές ιnς ροές και όιι
παιδιά σου. έτσι Θα τταραιμείνουν.
#125 #128
#123 Ψάξε ιο δι'κτι>ό σου για Αγόρασε jιετοχές ό™ιί #138 >
Ξεκίνα το παιδί σου επενδυτικές ιδέες. ένα πεθιοδικό κr\- wαrren Βυffίett:
από το χαμnλότερο ρύσσε[ [οιί «Θάνα- «Το ρι'σκο rmγάζει
σκαλί τnς εmχείρnσhς σου. #126 το των Μετοχών». αΓιό το ιία μnν ξέ-
wα™en Βυmett: ρεις ιι κάι/εις».
#124 «Οι κίνδυνοι του #129
]ο1m ΝeΠ: ιύοταν εί- ιrα ει'σαΖ εκτός rΓαιχνιδιού #127 Μn βασίΦσαι σε #139
σαι έ[οιιιος ι/α καυ- ει'ναι τεράστιοι Πούλα ρυt ορtίοns μια κλnρονομιά. Να αγοράζεις. μόνο όσα

8 ΜΑΡΙΊογ 20Ι4 FΟRΒΕs Ι 43


σπίτια μπορείς να αντέ-
ξειςοικοιίψιιtά.

#140
Αν δεν έχεις χρόνο για πο-
λύπλοκες` καmστάσεις, δι-
αφοροποίnσε το χαρ-
τοφυλάκιό σου μόνο με
τρία αμοιβαία κεφάλαια.

#141
Βυrton Μαικίe\: «Να εμm-
στεύεσαι ιον χρόνο και όχι
τnν ιtαιάλλnλn Cπιγμh}).

#142
Καθυστέρnσε τnν συντα-
ξιοδότnσn όσο μπορείς.

#143
Αλλά μnν ιtποΘέιεις
στον σχεδιασιιό σοιt ό[ι
Θα μποθείς να δουλεύ-
εις fυιι tίme μέχρι τα 70.

#Ι44
wαrren Βυffett: «Η δτ-
αφοροποίnσn προστα-
[εύει α7τό mν άyιιοzα».

#145
Ακολούθnσε τις κινή-
σεις των κορυφαίων δι-
αχειριστών. Ακόμα και
οι καλύτεροι επενδυ-
τές «κλέβουν» άλλους
έξυττνους επενδυτές.

#146
Dανίd DτΊemαn; «Η στιγ-
ιιή ι/α ποιtλήσεις ει'ναι
όταν βλέπεις... αίμα».

#147 σε εξέιtτελιστικές` τψές,


Πρόσεχε τους διευ-
#149 #151
όπως οι Μαrty whίtmαn
Θύνοντες συμβ ούλους wαrren Βυffett: «Ο χρό- Βαrry StemΙίcht: «Πθέ-
και Dανίd ΤeΡΡer.
ι/ος` ει'ναι φι'λος των ιtατα- πει να είσαι πρόθυ-
SυρerStαrs που έχουν
πλnκτικών εmχειρhσεων μος. να αλλάξεις γνώιm.
αδύναμα συμβούλι α. #Ι54
και εχθρός των μέτριωιί». Αι/ ει'σαι αγύριστο κε-
φάλι, Θα σκοτωθείς». Πρόσεξε τους κινnτούς μέ-
#148 σοι)ς όρους. 'Οται/ ο ιιέ-
Διάβασε το «ΜαrΚet
#150
σος όθος 20 h 50 rιμε-
WίΖαπds» και το «ΝeW
Μnν «κυιίnγάφ τοι>ς νι- #152 #153
κnτές τοιι χΘες, εκτός κα1 Διάβασε το αγαπnμένο βι- ρών υποχωρήσει κάτω αrrό
ΜαrΚet wίΖαrds» του Να είσαι επενδυ- τον μέσο όθο 200 nμε-
αν κερδίζουν ακόμn. βλίο του wαrren Βυffett,
Jαcκ D. Schwαger. τάς-«γύπαςt>: Αγόρα- ρών, είναι σhμα «beαhsh».
το «ΙnteΙΙίgent ΙwestΟr»
σε dίstreSsed ομόλογα
του Βenjαmίn Grαhαm.

44 Ι FΟRΒΕS 8ΜΑΡΤΙΟγ2oι4