You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Data:

FACULTATEA DE INFORMATICĂ Student:


SPECIALIZAREA INFORMATICĂ Grupa:

Examen la “Algoritmica grafurilor”,


Sesiunea mai-iunie 2014, An I – ID,
Nr. 1
I. a) Să se calculeze suma:
Sn  Cn1  2Cn2  3Cn3  ......  nCnn ;
b) Definiţi conţinutul noţiunilor următoare şi precizaţi, unde este cazul, formula de calcul şi restricţiile
impuse numerelor naturale care intervin în formule:
- permutări de n elemente;
- aranjamente de n elemente luate câte k;
- combinări cu repetiţie de n elemente luate câte k;
c) Fie A  a1, a2 , a3 , a4  şi B  b1, b2 , b3 ,..., b7  . Care este numărul funcţiilor injective f : A  B şi
care este numărul funcţiilor bijective f : A  A ?
d) Care este numărul tuturor funcţiilor f : A  A  B şi al tuturor submulţimilor mulţimii B ?

e) Să se scrie formula de calcul pentru dezvoltarea:  a1  a2  ...  an m , n, m  2 utilizând noţiuni


specifice de combinatorică. Să se aplice formula pentru cazul particular  x  y  z  .
3

II. Se dă graful G   X , A  prin mulţimea vârfurilor sale, X   x1, x2 , x3 , x4  şi prin matricea booleană
0 1 1 0
0 0 1 1 
asociată : A = 
0 0 0 1
 
0 0 0 0
a) Să se construiască reprezentarea sagitală a grafului G ;
b) Să se prezinte algoritmul lui Chen pentru determinarea matricei conexe terminale T (matricea
drumurilor) asociate unui graf G şi să se utilizeze acest algoritm în cazul grafului dat. Precizaţi cu ajutorul
matricei T determinate la punctul b) dacă graful G are circuite;
c) Să se calculeze puterea de atingere a fiecărui vârf al lui G , să se stabilească dacă în G există un drum
hamiltonian şi în caz afirmativ să se precizeze succesiunea vârfurilor sale.
III. a) Enunţaţi principiul (teorema) care se află la baza algoritmului lui Ford (Bellman) pentru determinarea
drumurilor de valoare maximă dintre două vârfuri ale unui graf şi descrieţi pe scurt fazele şi etapele acestui
algoritm.
b) Să se determine drumul de valoare maximă de la x0 şi x6 în graful următor,
X3 5 X5

5 4 8
n
X4
X0 6 10
X6
6 6
30-n
3 7
5
9
X1 X2
unde n reprezintă numărul de ordine la catalog al fiecărui student în grupa sa, utilizând algoritmul descris
la punctul a).