You are on page 1of 17

5 .

0 DAPATAN KAJIAN

Bahagian ini membincangkan hasil dapatan kajian berdasarkan analisis data yang telah
ditetapkan. Pada bahagian pertama , huraian adalah berdasarkan aspek latar belakang
responden . kemudian , perbincangan tentang analisis kategori pengunjung ke gerai cendol
SS15 , subang jaya .

5 . 1 DEMOGRAFI RESPONDEN – BAHAGIAN A

Seramai 30 orang telah memberikan maklum malas terhadap maklum balas terhadap
soal selidik yang telah diedarkan . pemilihan responden menepati sasaran kajian . Hal ini
telah dibahagikan mengikut maklumat responden iaitu jantina , umur dan kaum . Kajian ini
juga dapat menepati objektif kajian analisis kajian daripada 30 orang responden .

a) Kategori Jantina

Jadual 1 : Jantina

Jantina Bilangan (Orang ) Peratus (%)


Lelaki 12 40
Perempuan 18 60
Jumlah 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 1 : Peratusan Jantina Responden

JANTINA

40% Lelaki
60%
Perempuan

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Berdasarkan rajah 1 menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina orang ramai


yang mengunjung gerai cendol SS15 , Subang Jaya yang disoal selidik . Seramai 12 orang
adalah responden lelaki bersamaan 40 peartus manakala responden perempuan adalah
seramai 18 orang yang bersamaan 60 peratus . Bilangan responden perempuan tercatat yang
paling banyak mungkin kerana berhampiran kawasan kajian , gerai cendol SS215 , Subang
Jaya terletaknnya sebuah asrama perempuan sekolah agama .
b) Kategori Umur

Jadual 2 : Umur Responden

Umur Bilangan (Orang) Peratusan (%)


11-20 Tahun 11 36.6
21-30 Tahun 8 26.7
31-40 Tahun 8 26.7
41-50 Tahun 2 6.7
50 Ke Atas 1 3.3
Jumlah 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

UMUR RESPONDEN
3.3%
11-20 Tahun
6.7%
21-30 Tahun
36.6%
26.7% 31-40 Tahun
41-50 Tahun
26.7%
50 Ke atas

Rajah 2 : Peratusan Umur


Sumber : Kajian Lapangan 2018
Rajah 2 menunjukkan demogradi beerdasarkan umur responden yang orang yang
mengunjung gerai cendol SS15 yang disoal selidik . Ternyata bahawa 36 . 6 peratus
responden iaitu seramai 11 orang yang disoal selidik terdiri daripada likungan umur
11 tahun hingga 20 tahun . Peratus ini adalah peratus yang paling tinggi tercatat dalam
demografi umur responden . Hal ini mungkin kerana Asrama perempuan yang terletak
berhampiran lokasi kajian . Yang kedua tertinggi adalah dalam likungan umur
daripada 21 hingga 30 tahun iaitu seramai 8 orang bersamaan 26 . 7 peratus .
Seterusnnya adalah , dalam likungan umur 31 hingga 40 tahun iaitu 26 . 7 peratus
juga sama seperti likungan umur 21 hingga 30 tahun . Selebihnya adalah daripada
umur 41 tahun hingga 50 tahun bersamaan dengan 6 . 7 peratus dan berikutnya
likungan umur 50 tahun dan ke atas seramai seorang yang membawa 3.3 peratus .
c) Kaum Responden

Jadual 3 : Kaum Responden

Kaum Bilangan (Orang) Peratusan (%)


Melayu 15 50
India 7 23.3
Cina 8 26.7
Jumlah 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 3 : Peratusan Kaum Responden

KAUM RESPONDEN

26.7% Melayu
India
55%
23.3% Cina

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 3 menunjukkan demografi berdasarkan kaum responden yang terdiri daripada kaum
seperti Melayu , Cina dan India . Daripada 30 responden yang disoal selidik , seramai 15
orang yang berkaum Melayu bersamaan 26. 7peratus . Seterusnnya adalah responden yang
berkaum Cina adalah seramai 8 orang bersamaan 55 peratus dan responden selebihnya yang
berkaum India seramai 7 orang yang membawa persamaan sebanyak 23 . 3 peratus.
5 . 2 MENGENAL PASTI PUNCA ORANG RAMAI KE GERAI CENDOL SS15 ,
SUBANG JAYA – BAHAGIAN B

Bil . Penyataan Ya Tidak


ʄ % ʄ %
1. Soalan 1 23 76.6 7
2. Soalan 2 12 40 18 60
3. Soalan 3 14 46.6 16
4. Soalan 4 9 30 21 70
5. Soalan 5 20 66.6 10
5.2.1: Adakah anda Pengemar Cendol
Jadual 4 : Adakah anda pengemar cendol.

Responds Bilangan Peratus (%)

Ya 24 80
Tidak 6 20
Jumlah 30 100
Sumber kajian lapangan 2018

Rajah4 : Adakah Anda Pengemar Cendol?

ADAKAH ANDA PENGEMAR CENDOL ?

23%

77% YA TIDAK

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 4 menunjukkan peratus berdasarkan soalan yang disoal selidik oleh pengkaji iaitu
adakah anda pengemar cendol ? Soalan ini adalah soalan yang pertama yang ditanya dalam
borang soal selidik pengkaji . Seramai 23 orang telah menyatakan ‘ ya’ sebagai jawapan
mereka yang mana membawa persamaan peratus sebanyak 77 peratus . Manakala , responden
yang menjawab ‘Tidak’ adalah seramai 7 orang yang membawa peratus sebanyak 23 peratus .
Maka pengkaji dapat tahu bahawa faktor orang ramai ke gerai cendol SS15 , Subang Jaya
adlah oleh kerana majoritinnya adalah pengemar cendol .

.
5.2.2 : ADAKAH ANDA DATANG KE SINI SEMATA MATA UNTUK
MENIKMATI CENDOL ?
Jadual 5: Adakah anda datang ke sini semata mata untuk menikmati cendol ?

Responden Bilangan Peratus (%)

Ya 12 40
Tidak 18 60
Jumlah 30 100
Sumber kajian lapangan 2018

Rajah 5 : Adakah anda datang ke sini semata mata untuk menikmati cendol ?

ADAKAH ANDA DATANG KE SINI SEMATA


MATA UNTUK MENIKMATI CENDOL ?

40%

60%

YA TIDAK

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 5 menunjukkan demografi kepada soalan pengkaji adakah anda datang ke sini semata
mata untuk menikmati cendol ? Majoriti responden menjawab tidak pada jumlah seramai 18
orang yang bersamaan 60 peratus . Hal ini mungkin kerana , mereka datang untuk urusan lain
ataupun mereka berkerja di sekitar lokasi Kawasan kajian . Yang selebihnya , seramai 12
orang telah menjawab ya bersamaan 40 peratus . Kumpulan responden yang menjawab ya
adalah orang yang semata matannya datang ke SS15 , Subang Jaya untuk menikmati cendol
di sini .
5.2.3 JADUAL 6 : ADAKAH GERAI INI TERKENAL ?

Jadual 6: Adakah gerai ini terkenal ?

Responden Bilangan Peratus (%)

Ya 14 46 . 7
Tidak 16 53 . 3
Jumlah 30 100
Sumber kajian lapangan 2018

Rajah 6 : Adakah gerai ini terkenal ?

ADAKAH GERAI INI TERKENAL ?

19%

YA TIDAK

81%

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 6 menunjukkan demografi kepada soalan yang ketiga yang disoal selidik oleh pengkaji
iaitu adakah gerai ini terkenal ? Kebanyakkan orang responden telah menjawab ya iaitu
seramai 16 orang telahpun menjawab ya yang mana membawa persamaan sebanyak 81
peratus manakala selebihnya seramai 14 orang responden telah menjawab ‘tidak’ yang
bersamaan 19 peratus

5.2.4 JADUAL 7 : ADAKAH LOKASI INI MENJADI LOKASI KEGEMARAN


ANDA UNTUK MENIKMATI CENDOL ?

Rajah 7 : Adakah lokasi ini menjadi lokasi kegemaran anda untuk menikmati cendol ?

Responden Bilangan Peratus (%)

Ya 9 30
Tidak 21 70
Jumlah 30 100
Sumber kajian lapangan 2018

Rajah 7 : Adakah lokasi ini menjadi lokasi kegemaran anda untuk menikmati cendol ?

ADAKAH LOKASI INI MENJADI LOKASI KEGEMARAN ANDA


UNTUK MENIKMATI CENDOL?

30%

70%
YA TIDAK

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 7 menunjukkan demografi untuk soalan keempat yang disoal selidik oleh pengkaji iaitu
soalannya , adakah lokasi ini menjadi lokasi kegemaran anda untuk menikmati cendol ?
Seramai 9 orang telah menanda tidak untuk soalan ini yang membawa persamaan sebanyak
30 peratus . Selebihnya telah menjawab Tidak untuk soalan ini iaitu seramai 21 orang
responden yang mebawa persamaan 70 peratus . Majoriti orang responden telah menjawab
tidak oleh kerana mungkin kemudahan yang kurang memuaskan di gerai cendol itu .
Kemudahan seperti kerusi , meja , pinggan dan mangkuk yang kurang moden atau yang tidak
mencukupi adalah faktor kerana mereka tidak berapa suka lokasi kajian ini sebagai lokasi
kegemaran mereka

5 . 2 . 5 Jadual 8 : Adakah anda setuju cendol SS15 , Subang Jaya adalah cendol
tersedap yang pernah anda jumpa ?

Jadual 8 : Adakah anda setuju cendol SS15 , Subang Jaya adalah cendol tersedap yang pernah anda
jumpai ?

Responden Bilangan Peratus (%)

Ya 20 66.6
Tidak 10 33.3
Jumlah 30 100
Sumber kajian lapangan 2018

Rajah 8 : Adakah anda setuju cendol SS15 , Subang Jaya adalah cendol tersedap yang
pernah anda jumpai ?

ADAKAH ANDA SETUJU CENDOL SS15 , SUBANG JAYA


ADALAH CENDOL TERSEDAP YANG PERNAH ANDA
JUMPAI ?

9%

91%
TIDAK YA

Sumber : Kajian Lapangan 2018


Rajah 8 menunjukkan demografi kepada soalan soalan lima iaitu adakah anda setuju cendol
SS15 adalah cendol yang tersedap anda pernah dijumpai? Seramai 20 orang telah menjawab
ya bersamaan dengan 66.6 peratus . Ini telah membuktikan bahawa ramai orang datang ke
gerai cendol SS15 , Subang Jaya kerana kelazatan cendol di sini . Responden yang selebihnya
pula , seramai 10 orang responden telah menjawab tidak , mungkin kerana mereka bukan dari
Kawasan SS15 dan mkurang pasti tentang gerai cendol ini .

RAJAH 9 : MENGKAJI FAKTOR KELEBIHAN GERAI CENDOL SS15 , SUBANG


JAYA

MENGKAJI FAKTOR KELEBIHAN GERAI CENDOL SS15 ,


SUBANG JAYA
30
25
20
15
10
5
0
CENDOL SS15 KEMASYURAN KESEDAPAN CENDOL KELAZATAN CENDOL CENDOL DURIAN DI
SANGAT SEDAP CENDOL SS15 INI MENYEBABKAN INI BERBALOI SINI ADALAH PALING
MENYEBABKAN ANDA KERAP HARGANNYA ? ANDA GEMARI ?
ANDA MENNUNGU DATANG KE SINI ?
LAMA ?

SANGAT SETUJU SETUJU TIDAK PASTI TIDAK SETUJU SANGAT TIDAK SETUJU

Sumber : Kajian Lapangan 2018


5 . 3 . 1 JADUAL 10 : CENDOL SS15 SANGAT SEDAP

SKALA BILANGAN PERATUS


SANGAT SETUJU 18 60
SETUJU 12 40
TIDAK PASTI 0 0
TIDAK SETUJU 0 0
SANGAT TIDAK SETUJU 0 0
JUMLAH 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 10 : Cendol SS15 sangat sedap ?

CENDOL SS15 SANGAT SEDAP ?


1% 1% 0%

SANGAT SETUJU

SETUJU
39%
TIDAK PASTI

59%
TIDAK SEUJU

SANGAT TIDAK
SETUJU

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 10 adalah mengenai demografi tentang soalan pertama dalam bahagian C iaitu ,
cendol SS15 sangat sedap . Daripada pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji , pengkaji
mendapat tahu bahawa oleh kerana cendol di gerai cendol SS15 ini begitu sedap , maka
mendapatlah begitu banyak pengunjung ke gerai tersebut .
Seramai 18 orang responden telah menjawab ‘Sangat Setuju’ untuk soalan ini . Bilangan ini
membawa peratusan sebanyak 59 peratus . 18 orang ini telah bersetuju bahawa cendol di
gerai cendol SS15 adalah sedap . Seterusnnya pula adalah seramai 12 orang telah menanda
‘Setuju’ yang mana membawa persamaan sebanyak 39 peratus . Manakala tiada orang yang
menanda ‘Tidak Pasti’ , ‘ Tidak Setuju’ atau ‘ Sangat Tidak Setuju’ .

5 . 2 . 2 . KEMASYURAN CENDOL SS15 MENYEBABKAN ANDA MENUNGGU


LAMA ?

Jadual 11 : Kemasyuran Cendol SS15 Menyebabkan Anda Menunggu Lama ?

SKALA BILANGAN PERATUS


SANGAT SETUJU 13 43.3
SETUJU 16 53.3
TIDAK PASTI 1 3.3
TIDAK SETUJU 0 0
SANGAT TIDAK SETUJU 0 0
JUMLAH 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 11 : Kemasyuran cendol SS15 menyebabkan anda menunggu lama ?

KEMASYURAN CENDOL SS15 MENYEBABKAN ANDA


MENUNGGU LAMA ?
0%

3%
SANGAT SETUJU

43% SETUJU

TIDAK PASTI
54%
TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK
SETUJU

Sumber : Kajian Lapangan 2018


Rajah 11 menunjukkan demografi berkenaan soalan seterusnnya yang disoal selidik oleh
pengkaji . Soalannya ialah kemasyuran cendol SS15 menyebabkan anda menunggu lama ?
Kebanyakkan responden iaitu 16 telah menjawab ‘Setuju’ untuk soalan ini yang bersamaan
54 peratus . Mereka bersetuju bahawa mereka menunggu lama oleh kerana kemasyuran c
endol di gerai cendol SS15 . Selain itu , seramai 13 orang telah menjawab ‘ Sangat Setuju’
untuk soalan ini yang membawa persamaan sebanyak 43 peratus .
Seorang responden telah menjawab ‘Tidak Pasti’ untuk soaln ini , manakala untuk skala yang
lain seperti ‘Tidak Setuju’ dan ‘Sangat Tidak Setuju’ tinggal kosong dan tidak ada nilai
peratusan .
5 . 2 . 3 . KESEDAPAN CENDOL SS15 MENYEBABKAN ANDA DATANG KE SINI ?

Jadual2 : Kesedapan cendol SS15 menyebabkan anda datang ke sini ?

SKALA BILANGAN PERATUS


SANGAT SETUJU 11 36 .6
SETUJU 9 30
TIDAK PASTI 10 33.3
TIDAK SETUJU 0 0
SANGAT TIDAK SETUJU 0 0
JUMLAH 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 12 : Kesedapan cendol SS15 menyebabkan anda datang ke sini ?

KESEDAPAN CENDOL SS15 MENYEBABKAN ANDA DATNAG


KE SINI ?
0%
SETUJU

33% 37% SANGAT SETUJU

TIDAK PASTI
30%
TIDAK SETUJU

Sumber : Kajian Lapangan 2018


Rajah 12 menerangkan demografi tentang soalan setersunnya iaitu kesedapan cendol SS15
menyebabkan anda datang ke sini ? Seramai 11 orang telah menanda jawapan ‘Sangat Setuju’
persamaan 30 nilai peratusan . Seterusnnya , Sebanyak 10 orang telah menanda jawapan
‘Tidak Pasti’ yang bersamaan 33 peratus . Selebihnya , seramai 9 orang responden telah
menjawab ‘ Setuju’ sama dengan 37 peratusan . Tiada responden yang menandakan pada
skala ‘Tidak Setuju’ dan ‘Sangat Tidak Setuju’.
Pengkaji telah mendapat tahu daripada kaedah pemerahatian yang dilakukan selama 3 hari di
lokasi kajian bahawa pengunjung yang sama datang mengunjung ke gerai cendol SS15
mungkin kerana kesedapan cendol yang begitu luar biasa dengan pelbagai perisa yang
membuatkan mereka datang mengunjung ke gerai cendol SS15 , Subang Jaya kerap kali .
5 . 2 . 4 KELAZATAN CENDOL INI BERBALOI HARGANNYA ?

Jadual 13 : Kelazatan cendol ini berbaloi hargannya ?

SKALA BILANGAN PERATUS


SANGAT SETUJU 24 80
SETUJU 4 1.3
TIDAK PASTI 2 6.6
TIDAK SETUJU 0 0
SANGAT TIDAK SETUJU 0 0
JUMLAH 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 12 : Kelazatan cendol ini berbaloi hargannya ?


0%
1%
8%

SANGAT
SETUJU
SETUJU

TIDAK PASTI

91% TIDAK SETUJU

SANGAT TIDAK
SETUJU

Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 13 menerangkan tentang demografi tentang soalan seterusnnya iaitu , kelazatan


cendol ini berbaloi hargannya ? Seramai 24 orang responden bersamaan 91 nilai peratusan .
Ini telah membuktikkan bahawa majoriti pengunjung sangat setuju bahawa kelazatan cendol
di gerai cendol SS15 , Subang Jaya berboloi dengan hargannya . Selain itu , seramai 2 orang
responden telah menjawab ‘ Tidak Pasti’ yang membawa persamaan 8 peratus untuk
soalan ini . Selebinhya , 2 orang responden telah menjawab ‘Setuju’ yang membawa
persamaan 1 peratusan .
5.2.5 CENDOL DURIAN DI SINI ADALAH CENDOL YANG PALING GEMARI ?
Jadual 14 : Cendol durian di sini adalah cendol yang paling anda gemari ?

SKALA BILANGAN PERATUS


SANGAT SETUJU 25 83.3
SETUJU 3 10
TIDAK PASTI 1 3.3
TIDAK SETUJU 1 3.3
SANGAT TIDAK SETUJU 0 0
JUMLAH 30 100
Sumber : Kajian Lapangan 2018

Rajah 14 : Cendol durian di sini adalah cendol yang paling anda gemari ?

CENDOL DURIAN DI SINI ADALAH


CENDOL YANG PALING ANDA GEMARI ?
3% 3%
10% SANGAT
SETUJU
SETUJU
84%
TIDAK PASTI

TIDAK SETUJU

Sumber : Kajian Lapangan 2018


Rajah 14 menerangkan gtentang demografi soalan yang terakhir iaitu cendol durian di sini
adalah cendol yang paling anda gemari ? Seramai 25 orang responden menanda di kotak
skala ‘Sangat Setuju’ yang mana membawa persamaan sebanyak 84 peratus . 25 orang
responden ini berasa sangat bersetuju dengan soalan ini bahawa cendol durian adalah cendol
yang paling emreka mengemari berbanding dengan perisa perisa yang lain seperti cendol
pulut dan sebagainnya yang dijual di gerai cendol SS15 , Subang Jaya .
Selain itu , seramai 3 orang responden telah menjawab ‘Setuju’ kepada soalan ini yang
membawa persamaan sebanyak 10 peratus . Selebihnya , seorang responden telah
menyatakan bahawa dia tidak ‘Tidak Pasti’ dan seorang lagi telah mendakan ‘Tidak Setuju’
dengan soalan ini . Ini mugkin kerana mereka mengemari Persia lain yang dijual di gerai
cendol SS15 berbanding dengan cendol durian di gerai cendol SS15 . Daripada kaedah
pemerhatian yang dijalankan oleh pengkaji , pengkaji mendapat tahu bahawa cendol durian
adalah satu- satunnya perisa cendol yang paling laris dijual di gerai cendol SS15 , Subang
Jaya .