You are on page 1of 2

Khi châu Á thành ngọn cờ đầu của tự do thương mại

N1+V1+O1(Np1+Np2)

Asian become lead banner of Free Trade/ Asia Becomes The Flagship of Free Trading.

Hiệp định TPP từng được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu quần áo, giày dép, các sản phẩm nông
nghiệp và thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ, Mexico, Canada và các đối tác khác của TPP. Vì vậy, động
thái rút Mỹ khỏi TPP của Tổng thống Trump đầu năm 2017 không phải là một tin tốt lành cho Việt Nam.
.S(Np1)+V1+O1(Np1+Np2). Np1+Np2+V+Np
.TPP Agreement was expected that would raise import and export quotas of clothes, foowear, agriculture and
seafood products of Viet Nam to Market in America, Mexico, Canada and other TPP members. So, Decission get
America out TPP of Trump in the first 2017 was not a good new for Viet Nam.

The TPP agreement was expected to significantly increase Vietnam's exports of clothing, footwear, agricultural and
seafood products to the US, Mexico, Canada and other TPP partners/members. So, the move to pull the US out of
Trump's TPP in early 2017 is not good news for Vietnam.
.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn và quan trọng nhất cho không chỉ doanh nghiệp thủy sản mà còn cho cả nền kinh tế
Việt Nam. Mặc dù Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (TPP-11) vắng mặt Mỹ,
vẫn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp thực phẩm của Việt Nam. Trong tất cả các thành viên TPP, Việt
Nam có lẽ là quốc gia hưởng lợi lớn nhất. Năm 2017, Hùng Vương xuất khẩu 20 triệu USD thủy hải sản sang thị
trường Nhật Bản, Canada và Australia. Nay, khi hiệp định CPTPP đã chuẩn bị được ký kết, Hùng Vương kỳ vọng
giá trị xuất khẩu sẽ tăng thêm tối thiểu 30%.
.N1+is + O(Np1+Np2). Athough Np1+V1+O3, V2+O3. N1+V1+O1.2017, N1+V1+O1(Np1+Np2). S1+V1, S2+V2+N2

America is the most importand and biggest export market for not only seafood businesses but also all Viet Nam
market. Although Comprehensive and Processive Agreement for Trans-Pacific Parnership (TPP-11) absent
America, it bring many profits for Viet Nam food businesses. On all TPP members, Viet Nam may be take the most
profit. In 2017, Hung Vuong exported 20 mil USD seefoods to Nhat Ban, Canada, Aus Market. To day, When
CPTPP prepring to sign, Hung Vuong hope exported value increase min 30% (Althought theo sau phải là 1 clause,
Dispite theo sau là 1 noun phrase).
.
America is the largest export market and most important for not only seafood enterprises but also for Vietnam
economy. Despite the absence of the United States in Comprehensive and Processive Agreement for Trans-Pacific
Parnership (TPP-11), there will still be many benefits for Vietnam's food enterprises. Of all the TPP members,
Vietnam is probably the biggest beneficiary. In 2017, Hung Vuong exported $ 20 million of seafood to Japan,
Canada and Australia. Now that the CPTPP agreement has been signed, Hung Vuong hopes the export value will
increase by at least 30%.

CPTPP sẽ giảm thuế nhập khẩu tại 11 quốc gia có tổng GDP hơn 10.000 tỷ USD, chiếm hơn 13% toàn cầu. Với
gần 500 triệu dân, đây là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. CPTPP sẽ có hiệu lực khi được
ít nhất 6 quốc gia thành viên phê chuẩn. Quá trình này dự kiến hoàn tất trong năm nay.

CPTPP will decrease imported tax in 11 nations, that have total GDP is more 10,000 bil USD, acount for 13% of all
the world. There are 500 mil people, TPP is the biggest Trade Agreement in the world. CPTPP will valid when there
are min 6 nations sign. This process was expected that finish in this year.
The CPTPP will reduce import duties in 11 countries with a combined GDP of more than $ 10,000 billion,
accounting for more than 13% of the global economy. With nearly 500 million people, this is one of the largest trade
agreements in the world. The CPTPP will be effective when approved by at least 6 member countries. This process
is expected to be completed this year.

Related Interests