You are on page 1of 5

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2018

MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)

TARIKAN PELANCONGAN KE STADIUM BUKIT


TAJUK JALIL : SATU KAJIAN KES

NAMA CALON SYARUL AMIN BIN ISMAIL

NOMBOR KAD 990204-56-5341


PENGENALAN

ANGKA GILIRAN SB9012/1225

KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA,


ALAMAT SEKOLAH/ JALAN PJS 5/26 , 46150, PETALING JAYA SLANGOR
ALAMAT CALON DARUL EHSAN

NAMA GURU/PENILAI PN. MAZLINA BINTI ABDUL MALIK

TANDATANGAN
GURU/PENILAI

TARIKH
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2018
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG PERAKUAN CALON
Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon,
dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/ pemeriksa. Kegagalan calon
menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk
kerja kursus yang dihasilkan.

Nama Calon SYARUL AMIN BIN ISMAIL


No. Kad Pengenalan Calon 990204-565341
Angka Giliran Calon SB9012/1225
Nama Pusat Kerja Kursus Calon KOLEJ TINGKATAN ENAM PETALING JAYA

Makluman kepada calon:


Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh
dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk
meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara
sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.

Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:


Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan kerja
kursus .......................................... tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali penerangan dan
bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran ........................... di sekolah (untuk
calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau pemeriksa
kerja kursus mata pelajaran ......................................... (untuk calon persendirian individu).

Tandatangan Calon
Tarikh

Perakuan oleh Guru/Penilai:


Saya mengesahkan bahawa kerja kursus ........................................................ telah dihasilkan mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati bahawa
sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.

Tandatangan Guru/Pemeriksa
Nama Guru/Pemeriksa
Tarikh
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2018
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON

No. Pusat/Angka Giliran: .SB9012/1225........... No. Kad Pengenalan: 990204-56-5341...........

Aktiviti dalam Penghasilan


Kerja Kursus Tandatangan Tandatangan
Tarikh Ulasan Guru
Guru Calon
(diisi oleh calon)

(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)


Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Pengajian Am

Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam
penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am Tahun 2018 mengikut peraturan yang
ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

Tandatangan Guru: .....................................

Nama Guru: ................................................

Tarikh: .......................................

Cap Sekolah:

Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama kerja kursus.


MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2018
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON
Nama Calon: …SYARUL AMIN BIN ISMAIL…….. Angka Giliran: …SB9012/1225.........
No. Kad Pengenalan: …990204-56-5341………………….

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras)


Kriteria Pentaksiran Markah Markah Markah
Penuh Guru/Pemeriksa Penyelaras
A. Penulisan

1. Abstrak 2
2. Kandungan (butiran dan muka −
surat)
3. Penghargaan −
4. Pengenalan 4
5. Objektif Kajian 3
6. Lokasi Kajian 2
7. Metodologi Kajian 5
8. Dapatan Kajian dan Perbincangan 18
9. Rumusan dan Kesimpulan 4
10. Bibliografi/Rujukan 2
11. Lampiran (jika perlu) −
B. Sesi Pembentangan dan Soal Jawab

1. Pembentangan 2
2. Kreativiti Persembahan 2
3. Keterampilan 1
4. Soal jawab 5
C. Impak Keseluruhan 5
Jumlah Markah 55
PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS
Saya memperakui bahawa markah dan Saya mengesahkan bahawa markah dan
butiran di atas adalah benar. butiran di atas adalah benar.
Tandatangan Guru/Pemeriksa: ……………….. Tandatangan Penyelaras: ...................................
Nama: ................................................................... Nama: ................................................................
No. Kad Pengenalan: ............................................. No. Kad Pengenalan: .........................................
Tarikh: ................................................................... Tarikh: ..............................................................
No. Telefon (sekolah): ....................................... No. Telefon (sekolah): ......................................
(bimbit): ....................................... (bimbit): .....................................

Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian
e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS
PENGGAL 2 TAHUN 2018
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON

Nama Sekolah: ……………………………………………………………………

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)

Bil Angka Giliran No Kad Pengenalan Markah

10
(Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman)
PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENGETUA
Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas
benar. adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa:…………………….……... Tandatangan Pengetua:………………………..…......


Nama : ………………………………………….…............ Nama : …………………………………………..…...
No. Kad Pengenalan : ………………….........…………… No. Kad Pengenalan : ………………………………..
Tarikh : ………………………………………. Tarikh : ……………………………………….
No. Telefon (sekolah) : ……………………… No. Telefon (sekolah) : ………………………
(bimbit) : ……………………… (bimbit) : ………………………
Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia
selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission.