14

ô.ã.vÞ.M®. 2010 nj®it neh¡»

2 MfÞ£ 2010

c§fŸ tskhd fšÉ¡F xU áwªj tÊfh£o

fšÉ¢Rl®

8

ô.ã.vÞ.M®.

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
îñ¤ö¢ ªñ£ö¤ (î£÷¢ - 1)
´ù¦Å¡Õ Ţɡ×ìÌõ ãýÚ «øÄÐ ¿¡ýÌ Å¢¨¼¸û
¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. þÅüÚû Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Â
ÁðÎõ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
À¢Ã¢× A : ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ
[§¸ûÅ¢¸û 1 – 15]
1. À¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦ºöÔ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

“Á¡½Å÷¸§Ç! ¿£í¸û
¸øŢ¢ø º¢ÈóРŢÇí¸
§ÅñÎÁ¡É¡ø , §º¡õÀø
þøÄ¡Áø ¦¾¡¼÷óÐ
ÀÊìÌõ ÀÆì¸ò¨¾ì
¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ.”

A.
B.
C.
D.

k¡fŸ Xir

2 MfÞ£ 2010

°ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.
µÐŦ¾¡Æ¢§Âø.
±ñ¦½Øò ¾¢¸§Æø.
þÂøÅÐ ¸Ã§Åø.

4.

¸£úì¸ñ¼ Å¢Çì¸ò¾¢üÌ ²üÈ ÌȨÇò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¸À¢Äý ¿ýÌ ¸üÚ º¢Èó¾ ¸øÅ¢Á¡É¡¸ Å¢Çí¸¢É¡÷.
«Å¨Ã «¨ÉÅÕõ À¡Ã¡ðÊÉ÷.
«Å÷ ¾¡õ ¸üÈ ¿üÀñÒ¸¨Ç Å¢¼¡Áø À¢ý ÀüÈ¢ ÅÕ¸¢È¡÷.
A. ¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý
¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý.
B. ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý
¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸
C. ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ.
D. §¸Êø Å¢ØøÅõ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ
Á¡¼øÄ Áü¨È ¨Å.
5.

¸£úì¸ñ¼ ¦ºöÔÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É À¼ò¨¾ì
¸ñÎÀ¢Ê.
¿ýÈ¢ ´ÕÅüÌî ¦ºö¾ì¸¡ Äó¿ýÈ¢
±ýÚ ¾Õí¦¸¡
¦ÄɧÅñ¼¡ - ¿¢ýÚ
¾Çá ÅÇ÷¦¾íÌ ¾¡Ùñ¼ ¿£ ¨ Ãò
¾¨Ä¡§Ä ¾¡ý ¾Õ¾Ä¡ø.

A.

B.

C.

D.

2. À¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦ºöÔ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¿¡õ ºòÐûÇ ¯½¨Å
¯ñ¼¡ø¾¡ý ¯¼ø
ÅÄ¢¨Á ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ..

A.
B.
C.
D.
3.

þ¨Çò¾ø þ¸ú
°ñÁ¢¸ Å¢ÕõÒ.
¶¼¾õ ̨È.
¯¼Ä¢¨É ¯Ú¾¢ ¦ºö.
¸£úì¸ñ¼ À¼ò¨¾ô À¡÷ò¾×¼ý ¿ÁÐ ¿¢¨É×ìÌ
ÅÕõ ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý ¦ºöÔû ¡Ð?

6.

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦ºöÔ¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºö¸.
Á¡º¢ø______ («) _______ Á¡¨Ä Á¾¢ÂÓõ
Å£Í _____(¬)_____ Å£í(Ì) þÇ §ÅÉ¢Öõ
ãÍ Åñ¼¨È _____(þ)_____ §À¡ýȧ¾
®ºý ±ó¨¾ _____(®)_____ ¿¢Æ§Ä.

A
B
C
D
7.

«
Å£¨½Ôõ
¦¾ýÈÖõ
¦À¡ö¨¸Ôõ
Å£¨½Ôõ
¾ÅÈ¡É

¬
¦¾ýÈÖõ
¦À¡ö¨¸Ôõ
Å£¨½Ôõ
¦À¡ö¨¸Ôõ

þ
¦À¡ö¨¸Ôõ
þ¨½ÂÊ
¦¾ýÈÖõ
þ¨½ÂÊ

®
þ¨½ÂÊ
Å£¨½Ôõ
þ¨½ÂÊ
¦¾ýÈÖõ

¦À¡Õû ¦¸¡ñ¼ ¦ºöÔû ±Ð?

¦ºöÔû

¦À¡Õû

A

±Øò¾È¢ Å¢ò¾Åý
þ¨ÈÅÉ¡Ìõ

¸øÅ¢¨Âì ¸üÀ¢ìÌõ ¬º¢Ã¢Â÷
þ¨ÈÅÛìÌ ¿¢¸Ã¡ÉÅ÷.

B

ÁýÉ÷ì ¸ÆÌ ¦ºí§¸¡ý «Ãº÷ìÌâ º¢ÈôÒ ¿£¾¢§Â¡Î
ӨȨÁ.
¬ðº¢ ¿¼òоø ¬Ìõ.

C

¦ºøÅ÷ì ¸ÆÌ ¦ºØí¸¢¨Ç À ½ ì ¸ ¡ à ÷ ¸ Ù ì Ì î º ¢ È ô Ò
¾¡í̾ø
¿ñÀ÷¸¨Ç ¬¾Ã¢ò¾ø ¬Ìõ.

D. ¸øÅ¢ì ¸ÆÌ ¸º¼È ¦Á¡Æ¢¾ø À ¢ ¨ Æ Â È ô § À Í Å § ¾ ¸ ü È
¸øÅ¢ìÌî º¢ÈôÀ¡Ìõ
8.
A.
B.
C.
D.

¾¢¨Ã ¸¼§Ä¡ÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î.
Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢¸.
³Âõ Ò¸¢Ûõ ¦ºöÅÉî ¦ºö.
ÌüÈõ À¡÷츢ý ÍüÈõ þø¨Ä.

’ÒøÄ¢¾ú âÅ¢üÌõ ¯ñΒ ±ýÚ ÓÊÔõ
¿¡ÄÊ¡âý Ó¾ø «Ê ±Ð?

A. ¿øÄ¡÷ ±Éò¾¡õ ¿É¢Å¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ñ¼¡¨Ã
B. «øÄ¡÷ ±É¢Ûõ «¼ì¸¢ì ¦¸¡Çø §ÅñÎõ
C. ¦¿øÖìÌ ¯Á¢ÔñÎ ¿£÷ìÌ Ñ¨ÃÔñÎ.

k¡fŸ Xir
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
9.

fšÉ¢Rl®

2 MfÞ£ 2010

ÝÆÖìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

ÌÁ½ý º¢Èó¾ Á¡½Åý. ¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸ì ¸üÚ þýÚ º¢ÈóРŢÇí̸¢È¡ý.
A.

B.

C.

D.

!

ô.ã.vÞ.M®.
15. §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ. þöÔÙìÌî ºÃ¢Â¡É
¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

±øÄ¡ þ¼í¸ÙìÌõ ÍüÚÄ¡ ¦ºøÄ §ÅñÎõ.
¦ºøÄ Å¢ÕõÀ¡¾ þ¼í¸ÙìÌî ¦ºøÄì ܼ¡Ð.
¦ºøÄò ¾¸¡¾ þ¼í¸ÙìÌî ¦ºøÄì ܼ¡Ð.
§À¡¸ §ÅñÊ þ¼í¸ÙìÌô §À¡¸ §ÅñÎõ.

À¢Ã¢× - B :
þÄ츽õ
[§¸ûÅ¢¸û 16 -30]
16. ¸£ú측Ïõ ¾Á¢ú ±ØòиÙû ӾĢø Åá¾ ±Øòиû ±¨Å?

10. À¼ò¾¢ü§¸üÈ ÁÃÒ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ¶, ¸,
C. Å, ¹, »

½

B.
D.

È,
¼,
À
·, §Ã¡, Æ

17. þÅüÚû ±ó¾ô À¼õ µ¦ÃØòÐî ¦º¡ø «øÄ.
A.
B.
C.
D.

¸¢ûÙ츣¨Ã
¸Ã¢ â;ø
¸õÀ¢ ¿£ðξø
¨¸Ôõ ¸Ç×õ

11. À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

“¸ñ½É¡ þùÅÇ× Å¢¨ÃÅ¡¸
µÊ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈ¡ý. þÐŨà þÅý
______________________
þÕóРŢ𼡧É!”
ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä
º¢¨Ä §Áø ±ØòÐ §À¡Ä
ÀÍò§¾¡ø §À¡÷ò¾¢Â ÒÄ¢§À¡Ä
þ¨ÄÁ¨È ¸¡ö§À¡Ä

13. ¯¨Ã¡¼ÖìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
À¡Äý :

Å¢ÁÄ¡, ¿£ Á¢¸×õ º¢ì¸ÉÁ¡ö þÕôÀ¾¡¸ «¨ÉÅÕõ
ÜÚ¸¢È¡÷¸§Ç! ź¾¢ÔûÇ ¿£ ºüÚ ¬¼õÀÃÁ¡¸ þÕì¸ §Åñ¼¡Á¡?

Å¢ÁÄý:

À¡Ä¡, ±ý À¢û¨Ç¸û §Áø ÀÊôÒìÌî ¦ºøÖõ§À¡Ð ±ÉÐ
§ºÁ¢ô¨Àô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ «øÄÅ¡!

A.
B.
C.
D.

º¢Ú ÐÇ¢ ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ.
¿¢ÆÄ¢ý «Õ¨Á ¦Å¢Ģø ¦¾Ã¢Ôõ.
¦ÅûÇõ ÅÕÓý «¨½ §À¡Î.
ÓÂüº¢ ¯¨¼§Â¡÷ þ¸ú «¨¼Â¡÷.

14. ¸¡üÚûÇ §À¡§¾ àüȢ즸¡û. þôÀƦÁ¡Æ¢Â¢ý ºÃ¢Â¡É Å¢Çì¸ò¨¾ò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

A. À¡õÒ
B. «ÃÅõ
C. …÷ôÀõ
D. ҉Àõ

¾É¢ ÁÃõ §¾¡ôÀ¡¸¡Ð.
Ýâ¨Éì ¸ñ¼ ÀÉ¢ §À¡Ä.
¿¢ÆÄ¢ý «Õ¨Á ¦Å¢Ģø ¦¾Ã¢Ôõ.
¾£ðÊÉ ÁÃò¾¢§Ä Ü÷ À¡÷ôÀ¾¡?

12. ¦À¡Õò¾Á¡É ¯Å¨Áò ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A.
B.
C.
D.

18. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼ò¾¢ü§¸üÈ ¸¢Ãó¾ ±ØòÐ ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ø¨Äò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¸¡üÚ Å£Íõ §À¡Ð ¦¿ø¨Äò àüÈ¢ô ¦ÀȧÅñʨ¾ô ¦ÀȧÅñÎõ.
¸¢¨¼ìÌõ Å¡öô¨Àô À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÎ Óý§ÉÈ §ÅñÎõ.
Å¡öôÒ ¿õ¨Áò §¾Ê ÅÕõŨà ¸¡ò¾¢ÕóÐ º¡¾¢òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
¸¢¨¼ìÌõ Å¡öô¨Àô ÀÂýÀÎò¾¢, Ýú¿¢¨Ä º¡¾¸Á¡¸ þÕìÌõ§À¡§¾ ¾ÉìÌ
§Åñʨ¾î º¡¾¢òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

19. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ
I.

II.

A. I, II

§¸ûÅ¢¸û

À¼í¸Ç¢ø «·È¢¨½¨Âì ÌȢ측¾¨Å ±¨Å?
III.

B. I, IV C. II, III

20 - 23

IV.

D. III, IV

ŨÃ

§¸¡Êð¼ þ¼í¸Ù째üÈ Å¢¨¼¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
20. ¯Ä¸¢ý Á¢¸ ___________ º¢¸Ãõ
A. ¬ÆÁ¡É
C. ¯ÂÃÁ¡É

þÁÂÁ¨Ä¢ÖûÇ '±ÅÊð' ¬Ìõ.
B. ¦ÀâÂ
D. ¦¿Õì¸Á¡É

21. «øÖõ À¸Öõ _______________ Ó¸¢½ý
__________ Å¢Çí̸¢È¡÷.
A. ¯¨Æò¾
C. ¯¨ÆìÌõ

º¢ÈóÐ
º¢Èó¾

þýÚ Å¢Â¡À¡Ãò¾¢ø
B. ¯¨Æì¸
D. ¯¨Æò¾

22 ÀȨŸû ¯½× §¾Ê «íÌõ þíÌõ _________________.
I. «¨Äó¾É.
III. «¨Ä¸¢ýÈÉ.

II. «¨ÄÔõ.
IV. «¨ÄÅ÷

A. I, II, III
C. I, III, IV

B. I, II, IV
D. II, III, IV

º¢ÈóÐ
º¢ÈôÒ

" fšÉ¢Rl® 8
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
23 ÀûÇ¢ôÀ¡¼ §¿Ãò¾¢ø §ÀÍžüÌì ¸ðÎôÀ¡Î ¯ûÇÐ. _____________,
µö× §¿Ãò¾¢ø ±ùÅÇ×õ §ÀºÄ¡õ.
A. ¬É¡ø

B. «øÄÐ

C. §ÁÖõ

º¢Èó¾
º¢Èó¾
º¢Èó¾
º¢Èó¾

ô.ã.vÞ.M®.
TAMIL - jĜbkhÊ
brh‰fis th¡»a¤âš mik¡fî«

D. ²¦ÉÉ¢ø

24 ºÃ¢Â¡É ¦ºÂôÀ¡ðΠŢ¨É š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

k¡fŸ Xir

2 MfÞ£ 2010

1)
2)

¸¨¾ ±Ø¾¢ÂÐ §¸¡Á¾¢§Â.
¸¨¾ §¸¡Á¾¢Â¡ø ±Ø¾ôÀð¼É.
¸¨¾ §¸¡Á¾¢Â¡ø ±Ø¾ôÀð¼Ð.
¸¨¾¨Âì §¸¡Á¾¢ ±Ø¾¢É¡û.

3)
4)
5)

6)
25. ¸£ú측Ïõ À¼í¸Ùû ´Õ¨Á¨Âì ÌÈ¢ìÌõ À¼í¸û ¡¨Å?

7)

8)
9)
10)

Úy«
Ús«
fyf«
fHf«
e‹F
eh‹F
x£L
X£L
Éy¡F
És¡F

- Úy Ãw«
- msit¡ F¿¥gJ
- FH¥g« / r©il
- mik¥ò
- e‹whf
- X® v©(4)
- x£Ljš
- XL«go brŒjš
- jL¤jš / Éy¡fˤjš
- És¡f« jUjš / xËjU« rhjd«

MATHS - fÂj«
A. I, II, III

B. I, II, IV

C. I, III, IV

D. II, III, IV

26. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âí¸¨Ç ´§Ã š츢ÂÁ¡¸ Á¡üÚ¸.
º£Äý º¢Èó¾ §ÀÇ÷
º£Äý ÀÄ ¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýÚûÇ¡÷.
º£Äý À¡Ã¡ðθ¨Çô ¦ÀüÚûÇ¡÷.

‘
“
“
‘

±ýÀÐ ´Õ ÀƦÁ¡Æ¢.

‘
“
!
“

A. ¦ºí
+
C. ¦ºõ¨Á +

§¸¡ø
§¸¡ø

B. ¦ºõ
+
D. ¦ºíÌ +

§¸¡ø
§¸¡ø

30. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
I.
II.
III.
IV.

ÅÃõ
¦À¡Ð
¸ø
Áñ

A. I, II
C. II, III

+
+
+
+

3)
4)
5)
7)

¦ºí§¸¡ø =

¾¡
«È¢×
àñ
̼õ

=
=
=
=
B.
D.

I, IV
II, IV

ÅÃõ¾¡
¦À¡ÐÅÈ¢×
¸üêñ
Áü̼õ

Strategy
Cube
Cuboid
Hexagon
Polygon
Average
Calculator
Piechart
Plateau
Mode

-

mQFKiw / Éôf«
fd¢ rJu«
fd¢br›tf«
mW§nfhz«
gšnfhz«
ruhrÇ
f崋
t£l¡F¿tiuî
Õl«
KfL v©

SCIENCE - m¿Éaš

6)

þýÚ ¾í¸û ÀûǢ¢ø ÀâºÇ¢ôÒ Å¢Æ¡ ¿¨¼¦ÀÚž¡¸ Á¡Ä¡ «È¢Å¢ò¾¡û.
«ýÚ ¾í¸û ÀûǢ¢ø ÀâºÇ¢ôÒ Å¢Æ¡ ¿¨¼¦ÀÚž¡¸ Á¡Ä¡ «È¢Å¢ò¾¡û.
þýÚ ¿õ ÀûǢ¢ø ÀâºÇ¢ôÒ Å¢Æ¡ ¿¨¼¦ÀÚõ ±É Á¡Ä¡ «È¢Å¢ò¾¡û.
«ýÚ ¾í¸û ÀûǢ¢ø ÀâºÇ¢ôÒ Å¢Æ¡ ¿¨¼¦ÀÈÅ¢ÕôÀ¾¡¸ Á¡Ä¡ «È¢Å¢ò¾¡û.

29. À¢Ã¢ò¦¾Øи.

8)
9)
10)

1)
2)

28. «ÂüÜüÚ Å¡ì¸¢ÂÁ¡¸ Á¡üÚ¸.
“þýÚ ¿õ ÀûǢ¢ø ÀâºÇ¢ôÒ Å¢Æ¡ ¿¨¼¦ÀÚ¸¢ÈÐ,”
±É Á¡Ä¡ «È¢Å¢ò¾¡û.
A.
B.
C.
D.

4)
5)
7)

27. ¦À¡Õò¾Á¡É ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A.
B.
C.
D.

3)
6)

A. º£Äý º¢Èó¾ §ÀÇá¾Ä¡ø ÀÄ ¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýÚ À¡Ã¡ð¨¼ô
¦ÀüÚûÇ¡÷.
B. º¢Èó¾ §ÀÇÃ¡É º£Äý ÀÄ ¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýÚ À¡Ã¡ðθ¨Çô ¦ÀüÚûÇ¡÷.
C. º¢Èó¾ §ÀîÍ §Àº¢Â º£Äý ÀÄ ¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýÚ À¡Ã¡ðÊÔûÇ¡÷.
D. ÀÄ ¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýÈ º£Äý º¢Èó¾ À¡Ã¡ðÎô §ÀÇáš÷.

____ «Ø¾ À¢û¨Ç À¡ø ÌÊìÌõ ____

1)
2)

8)
9)
10)

Pulley
Gear
Drill
Load
Nuts
Screw
Design
Complex machine
Prototype
Steering

-

f¥ã
g‰r¡fu« - gšÈid
JisÆL§fUÉ
gS
fliy
âUfhÂ
totik¥ò cUtiu
T£L vªâu«
_yK‹khâÇ
R¡fh‹

ïÅa brh‰bwhl®fŸ - nfhg«
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

nfhg¡fdš
ÉÊfŸ átªjd
nfhg« vÇkiybad bto¤jJ
nfhg¥ gh®it
gh®itƚ mdš bjǤjJ
mdš gwªj ÉÊ
nfhg¤â‹ c¢áƚ
Kf¤âš nfhg« á«khrdÄ£oUªjJ
nfhg¤â‹ rhaš Kf¤âš
bt¿¤j f©fŸ
M¤âu« f©iz kiw¤jJ
nfhg¤âš btF©L

8

k¡fŸ Xir

2 MfÞ£ 2010

FW¡bfG¤J¥ Ò¾Àòâ®
id

!

%

š

$

#

É

&

Ä
' 

1. murŋ ïU¥ãl«
2. khiy neu«
3. ntf«
5. gaÂfŸ j§FÄl«
10. ca®î

m

"

î

ïlÄUªJ ty«

ò

nkÈUªJ ќ 

«

1. òâa òâa f©Lão¥òfis cUth¡F« Jiw
2. kiyÆŋW ÉG« Ú®.
8. m¿îiu
10. cyf«

ÑÊUªJ nkš 

" 

!

k

7. ïo¡F¥ ã‹d® V‰gLtJ
8. C£Ljš
11. cWâ, tÈik
12. jika‹ kidÉ
14. ïÅ¥ò

ng

nk 

tyÄUªJ ïl«

â

â

ò 

m

4. X§» tsU« ku«
6. ehŸ
7. mâf«
9. bg© ghš gwitfŸ
12. mL¤j ãwÉ
13. th¡»a¤â‹ ïWâƚ ïLtJ.

c§fŸ áªjid¡F FW¡F«
beL¡F« - 14

(thu« 10 nfŸÉfŸ)

10 âU¡Fwˋ Kjš brhšiy¡
f©Lãoí§fŸ.
ã‹d® mjid
KGik¥gL¤jî«

jĜ¢brh‰fis
m¿f

c

J

Å

î

¤

Â

©

v

bgh

L

£

bjh

£

l

id

v

¥

u

¡

K

a

š

f

‰

ah

bgh

Ÿ

njh K

a

‰

á

fh

fh

Ÿ

e

‹

ng

o

š

th

U

bd

¿

ig

¥

f

‰

f

U

bgh

‰

¡

F

¡

¿

‹

e

c

L

¡

if

v

©

o

š

c

njh ‹

nf

th if

#

ô.ã.vÞ.M®.

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd® 

fšÉ¢Rl®

V‰w brŒÉidfis m¿f
v.fh£L - ghlš - ïa‰Wjš
1. ghŒ

6. XÉa«

2. Tiu

7. És¡F

Ë

3. ghid

8. ky®

¥

›

4. åL

9. eh‰W

f

v

Ë

l

¡

T

5. áiy

10. gš

$ fšÉ¢Rl®
Present Tense
1

We use the present tense for everyday actions
Examples:

2

We use the present tense for instructions, commands and requests.
Examples:

3

My brother goes to school by bus.
They watch TV in the evenings.

Examples:

Mrs. Girijah Balakrishnan

Exercise 3

Choose the correct verb given in the brackets
Mr Lim (is,are) fishing by the river. It (is,am) his favourite pastime. He
(like,likes) fishing because it (help,helps) him relax. The countryside
(is,are) very peaceful. The running water (is,are) very soothing. He
always (spend,spends) his weekends here. He usually (catch,catches) at
least one fish each time.

Shut the window.
Take the pencil from the drawer.
Put the kettle on.

Some things that are always true are also in the present tense.
The sun rises in the East.
Birds fly in the sky.
Spring comes after winter.

VOCABULARY
Exercise 1
Replace the words on Tamil with words of similar
meaning in English given in the box.
Exercise, Work, Tool, Finger, Walking,
Ride, Chain, Breaksdown, But, Useless, What to do?,
Hammer, Fix, Repair

Exercise 1
Choose the correct Present tense
verb form from the brackets.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

What (did, do) you do on weekends?
I always (cooks cook) dinner for the children.
The bus to Kajang (arrives arrive) at 7am.
She (reads, read) the newspaper everyday.
Follow the sign, then (turn, turns) left.
The earth (go, goes) round the sun.
Do you (likes like) this story?
He (watches, watch) the sports channel on TV.
Granny (call, calls) us ‘little monkeys’ because we are naughty.
Who (drive, drives) you to school?

Exercise 2
Fill in the blanks with correct verb form.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

We ——————— (eat) in the hawker centre every Sunday.
Do all birds ——————— (lay) eggs?
The sun —————— (set) in the west.
He -————— (wake) up at seven every morning.
‘(Fetch )——————the ball Frisky’ shouted Ah Lek to his dog.
They ——————— (love) to watch the movies.
It ————— (put) its paw into the water.
Let me —————— (catch) you talking again!
Stop and ————— (pick) up the next clue for your treasure hunt.
This artist, usually ——————— (do) not use bright colours.

k¡fŸ 8Xir

2 MfÞ£ 2010

What do you do when something (1).........................(gGjilªJ
É£lhš ) Do you know how things (2).........................(ntiy brŒí«)
or do you ask an expert to (3).........................(gGJ gh®¤jš) your
things? I am actually quite a (4).........................(gad‰w ) person at this
kind of work. When I use a (5)........................ (R¤âaš ) I always hit
my (6)......................... (Éuš) and I can never find the right
(7)......................... (fUÉ ) to do any kind of hand work.
Once my bicyle (8)......................... (r§»È ) Broke and I attempted
to (9)......................... (bghU¤J) It but I failed. I usually
(10)......................... (rthÇ ) my bicyle, (11)......................... (Mdhš)
now I am (12)......................... (el¡»nw‹ ) to school.
(13).........................(v‹d brŒtJ ) I am not a good handyman.
Anyway walking is good (14)......................... (cl‰gƉá).

Exercise 2 : Write the names given below in Tamil.
1. Submarine
2. Wheel chair
3. Motorbike
4. Bus
5. Boat

- ...............................
- ...............................
- ...............................
- ...............................
- ...............................

Exercise 3 : Write the names given below in English.
6.
7.
8.
9.
10.

FË®rhjd¥ bg£o
r£o
KŸfu©o
mL¥ò
rikayiw mykhÇ

-

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

k¡fŸ Xir

2 MfÞ£ 2010

KARUNA - RAVI - TARA
Soalan 1 hingga soalan 5

%8

BAHASA MALAYSIA

8.

I
II
III
IV

Rumahnya terletak di antara sekolah dengan pejabat pos.
Laporan itu diserahkan ke pihak polis.
Di manakah ikan segar itu dijual?
Di dalam perbincangan tadi, Dharsini dilantik sebagai Ketua
Murid.
A
I dan II sahaja
C II dan IV sahaja
B
I dan III sahaja
D III dan IV sahaja

9.

I
II
III

Kebanyakan murid perempuan suka bermain bola jaring.
Semua ahli-ahli Tunas Puteri berkhemah di padang sekolah.
Banyak murid yang melibatkan diri secara aktif dalam
persatuan.
Sesetengah murid lebih suka membawa bekalan dari rumah.
I dan II sahaja
C I, III dan IV sahaja
III dan IV sahaja
D II, III dan IV sahaja

IV
A
B

fšÉ¢Rl®

15. Jurutrengkas
_______________________________________________
16. Juruulis ________________________________________________
17. Juruukur
________________________________________________
18. Juruulas
________________________________________________
19. Juruwang
________________________________________________
20. Juruiring
________________________________________________
21. Juruselam
________________________________________________
22. Juruaudit
________________________________________________

LATIHAN BAHAGIAN A
10.

I
II
III
IV

Pelayan hidang semangkuk bubur ikan kurau.
M.S Maniam telah bersara dua bulan lagi.
Murid yang berdisiplin akan mematuhi peraturan sekolah.
Depan dan Mohan sedang membaiki kerosakan motosikal
Ayah.
A.
B.

I dan II
II dan III

C
D

II dan IV
III dan IV

C. Permainan bahasa-Aktiviti mencari maksud imbuhan pinjaman dengan
menggunakan kamus dan bina ayat bagi imbuhan tersebut.
1. Juruacara
______________________________________________
2. Jurubahasa
________________________________________________
3. Jurubina
________________________________________________
4. Juruhebah
________________________________________________
5. Juruganbar
________________________________________________
6. Jurulatih
________________________________________________
7. Jurulelong
________________________________________________
8. Jurumudi
________________________________________________
9. Jurujual ________________________________________________
10. Jururawat
________________________________________________
11. Jurusolek
________________________________________________
12. Jurutaip________________________________________________
13. Jurutera
________________________________________________
14. Juruteknik
________________________________________________
CMYK

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 fšÉ¢Rl® 8

SCIENCE
5.

Distance (m)
800
800
800
800

Time (minutes)
4.2
4.5
4.0
3.8

Who is the fastest?
A. K

B. L

C. M

D. N

8. Translation

3.

The information below states the characteristics of fruits L, M and N.
LMN-

Has hooks
Small and has fine hairs
Light and has air spaces

Which is correct about the dispersal agent of the fruits?
L
Wind
Water
Wind
Animals

A
B
C
D

M
Water
Animals
Explosive Mechanism
Wind

N
Animals
Explosive Mechanism
Water
Water

4. Table 1 shows the result of an investigation.

- To Test knowledge about the statement / data/ facts that given and normally
students able to state the meaning or transfer the data to other shapes.
Data / statement can be in graph, symbol, diagram or picture.

Example:

Substances
P
Q
R

The changes of Litmus paper
Red à Red
Blue à Red
Red à Blue

What will happen if waste materials do not decay?
i. The Earth will one day be completely covered with materials.
ii. Nutrients cannot be returned to the soil.
iii. Environmental pollution will be reduced.
iv. The survival of humans will be threatened.
A. i and ii
B. iii and iv

2.

K.RAMAN

The diagram below shows the time taken by four pupils to run a distance of
800 m.
Student
K
L
M
N

1.

k¡fŸ Xir

2 MfÞ£ 2010

C. i, ii and iv
D. I, ii, iii and iv

When P is connected, bulb L lights up. When Q is connected, bulb M does
not light up.

What could possibly P,Q and R be?

A
B
C
D

P
Toothpaste
Apple
Water
Syrup

Q
Orange
Coffee
Shampoo
Lemon Juice

R
Coffee
Water
Vinegar
Toothpaste

5. The bar chart below shows the number of tigers in a forest from 2005 to
2009.

What do P and Q represent?

A
B
C
D

P
Copper wire
Needle
Wooden ruler
Hairpin

Q
Nichrome wire
Toothpick
Steel ruler
Key

What conclusion can be made from the bar chart?
A. The tigers do not reproduce.
B. The tigers are facing extinction.
C. The tigers are short of food.
D. The number of tigers is decreasing.

8

k¡fŸ Xir

Two - Dimensional Shapes
Find the area of the shaded part of the figure
below.
2cm

Given that WX=2XY and the shaded area is
12cm². Calculate the area, in cm², of the region
that is not shaded.
8. The diagram above shows 4 identical cubes. The
total volume of the cubes
108cm³. Find the total surface area, in cm², of the
shaded regions.

5cm

4cm

2 In the figure below, the length of X is twice the
length of Y. The length of Z is ½ of the length of X.
Calculate the perimeter of the figure.
5cm
Y
(3.5 cm)

3.The total of 5 numbers is 41.3. What is their
average?
A 36.3
B 9.5
C 20.65
D 8.26
4. A car travels 540km at an average speed of 90km
an hour. How long does it takes to cover the
distance?
A 6 hours
B 5 hours
C 8 hours
D 9 hours
The pictograph shows the number of students in
Year 5 and Year 6. Questions 5 to 7 are based on
the pictograph.

9. In the diagram below, PQRS is a square.
P
Q

Z

Year 5
Year 6

X

3 The diagram below consists of two triangles and a
rectangle. If the perimeter of the whole diagram
44 cm, what is the value of x?

represents 20 students
5. What is the total number of students in Year 5 and
Year 6?
A 180
B 240
C
200
D 160

x cm

S
8cm
R
What is the area of the shaded region?

12 cm
5cm

10.The diagram below shows two identical cuboids.

13cm

Xcm
4. The aquarium contains 7200cm³of water. If the
base are of the aquarium is 1200cm², find the height
of the water level in the aquarium

5. How many small cuboids 4cm by 3cm by 2cm
can be packed into a cuboid measuring 16cm by
9cm by 8cm?
6. 6cm Diagram consists of squares of equal size.
Calculate the area of the Shaded area.

4cm

Data Handling
1. Calculate the average of RM33.50, RM28.95,
RM35.25 and RM32.30.
A RM32.15
B RM32.25
C RM32.50
D RM32.60

Jug
Volume (ml)

7. Diagram shows a rectangle, WXYZ.
W
X
3cm
Y

A
250

B
320

The bar chart shows the rainfall in five months.
Questions 8 to 10 are Based on the bar chart.
cm 16

2 Table shows the volume of orange juice in 4 jugs.
6 cm

6. What is the average number of students in year 5
and Year 6?
A 100
B 110
C 130
D 120
7. How many more students are there in Year 5 than
in Year 6?
A 40
B
30
C
50
D
20

The volume of the solids is 384cm³. What is the
value of X?

=========
=========

Z

9

Mathematics

TANGKAS GROUP

1

fšÉ¢Rl®

2 MfÞ£ 2010

C
270

12

8

D
4

If the average volume of orange juice in 4 jugs is
270ml,find the volume Of orange juice n jug D.
A
C

240ml
260ml

B 250ml
D 270ml

0
Jan Feb

Mar

Apr

May

10

fšÉ¢Rl®8

k¡fŸ Xir

2 MfÞ£ 2010

ÉilfŸ fšÉ¢Rl® 14
jĜbkhÊ - gƉá 1

ENGLISH - ANSWERS
Fill in the blanks with
correct verb form

Choose the correct
answer

Exercise 2

Exercise 1
6. goes

1. B

11. C

21. A

1.do

2. B

12. D

22. A

2. cook

7.like

3. A

13. C

23. A

3. arrives

8. watches

4. B

14. D

24. C

4. reads

9. calls

5. D

15. C

25. A

5. turn

10. drives

6. A

16. D

26. B

7. C

17. D

27. A

8. A

18. C

28. B

1. breaksdown

5. hammer

9. fix

12. walking

9. B

19. A

2. work

6. finger

10. ride

13. What to do

10. D

20. C

29. C
30. C

3. repair

7.tool

11. but

14. exercise

4. useless

8. chain

1. eat

6. love

2. lay

7.puts

3. sets

8. catch

4. wakes 9. pick
5. fetch

10. does

Vocabulary-Exercise 1

FW¡F« beL¡F« -14

Write the names given
below in Tamil.

(10 âU¡Fwˋ Kjš brhšiy¡ f©L ão)

Exercise 2

1. ahfhth 2. e‹¿¡F 3. njh‹¿‰ 4. f‰f 5.

Write the names given
below in English.
Exercise 3

1. Ú® _œ»¡ f¥gš

bjh£lid 6. nfoš 7. v¥bghUŸ 8. v©Â

6. Refrigerator

2. r¡fu eh‰fhÈ

7. pot

9. Ka‰á 10. cL¡if

3. nkh£lh® ir¡»Ÿ
4. ngUªJ

9. stove

thu« 10 nfŸÉfŸ (14)

5. glF

10. kitchen cabinet

1. Kiljš 2. ntŒjš 3. tidjš
4. f£Ljš 5. brJ¡Fjš / to¤jš
6. tiujš 7. V‰Wjš 8. bfhŒjš
9. eLjš 10. Jy¡Fjš

8. fork

BAHASA MALAYSIA
Soalan 1 hingga soalan 5
8

B

9C

10 D

MATHEMATIC - ANSWERS
SCIENCE - ANSWERS

Two - Dimensional Shapes

5 D

(7). Interpret

Paper 2

(8). Translation

1C

2B

3D

4D

5B

1
2.
3.
4.
5.

1.705m
50 minutes
94cm
2800ml
a) 35%

6.
7

b) 9 pupils
24hours
30minutes
2 hours
20 minuts

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful