20

ô.ã.vÞ.M®. 2010 nj®it neh¡»

23 MfÞ£ 2010

c§fŸ tskhd fšÉ¡F xU áwªj tÊfh£o

fšÉ¢Rl®

8

ô.ã.vÞ.M®.

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
À¢üº¢ 1

¦Á¡Æ¢Â½¢¸û

1. À¢ýÅÕõ š츢Âò¾¢ø ¸¡Ä¢Â¢¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É
þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

7. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Å¢Çì¸òÐìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸.
Å¡ú쨸¢ø ±îºÃ¢ì¨¸Ô¼ý ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç §Áü
¦¸¡ñ¼¡ø ±¾¢÷ÅÕõ ÐýÀí¸¨Ç§Â¡ þ¼÷¸¨Ç§Â¡
¾Å¢÷ì¸Ä¡õ
A.
¬Æõ «È¢Â¡Áø ¸¡¨Ä Å¢¼¡§¾
B.
ÓÂüº¢Ô¨¼§Â¡÷ þ¸ú «¨¼Â¡÷
C.
ÅøÄÅÛìÌô ÒøÖõ ¬Ô¾õ
D.
¦ÅûÇõ ÅÕÓý «¨½§À¡Î

“«ó¾ ÅƢ¡¸î ¦ºøÄ¡§¾. «ôÀ¡¨¾ _______________
þÕìÌõ. ¯ý À½õ Á¸¢ú «Ç¢ôÀ¾¡¸ þÕ측Д
A.
B.
C.
D.

¿ý¨Á¾£¨Á¡¸
̨ȿ¢¨È¡¸
¸ÃÎÓü¡¸
¯Õñξ¢ÃñÎ

2. š츢Âí¸Ç¢ø ¯ûÇ ¸¡Ä¢Â¢¼í¸ÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É
þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¿¡õ Å¡ú쨸¢ø Óý§ÉÈ §ÅñÎÁ¡É¡ø ___________
¯¨Æì¸ §ÅñÎõ. ±Îò¾ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ___________
®ÎÀðÎ ÓبÁ¡¸ þÈí¸¢É¡ø¾¡ý «¾¢ø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ
þÂÖõ.
A.
B.
C.
D.

«øÖõ À¸Öõ
¸ÃÎÓü¡¸
ÌÃíÌô À¢Ê¡¸
¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸

ÓØ ã¸
«øÖõ À¸Öõ
ÍüÚõ ÓüÚõ
ÌÃíÌô À¢Ê¡¸

3. ¾ÅÈ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢ š츢Âò
¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

«ô¦Àñ ¸Ä¸Ä¦ÅÉ º¢Ã¢ò¾ º¢Ã¢ô¦À¡Ä¢ «¨ÉÅÕ
¨¼Â ¸ÅÉò¨¾Ôõ ®÷ò¾Ð.
«Ä÷§ÁÖ ¾ý §Å¨Ä¸¨Ç ÁÇÁǦÅÉ ÓÊò¾ À¢ý
Å¢¨Ç¡¼ µÊÉ¡û.
ÌÎÌΦÅÉ «íÌÁ¢íÌõ µÊ¡Ê º¢ÚŨÉì
¸ñÎ «¨ÉÅÕõ Á¸¢úó¾É÷.
«Å÷Ó¸õ ±ô¦À¡ØÐõ ¾¢Õ¾¢Õ¦Åý§È þÕìÌõ

4. §¸¡Êð¼ þ¼òÐìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É ÁÃÒ ¦¾¡¼¨Ãò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¾¡ý Å¡í¸¢Â À½òÐìÌ þÃðÊôÒò ¦¾¡¨¸ ¾Õž¡¸ì
ÜȢ §¸¡À¡Äý ÀÄÕìÌì _____________ Å¢ðÎò
¾¨ÄÁ¨ÈÅ¡½ý.
A.
B.
C.
D.

À¢üº¢ 2

¯Â¢÷ ±Øòиû ¦Áö¦ÂØòиû¬ö¾ ±ØòÐ ¯Â¢÷ ¦Áö ±Øòиû-

A
18
12
216
1

B
1
216
12
18

C
12
18
1
216

D
216
1
18
12

2. ¬ö¾ ±ØòРӨȡ¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

«·Ð Å¢ÁÄ¡Å¢ý Á¢¾¢ÅñÊ¡ ?
«·Ð ¡ը¼Â ţΠ?
«·Ð ¬º¢Ã¢Ââý Òò¾¸Á¡ ?
±·Ð ÓÌó¾É¢ý Òò¾¸ô¨À ?

3. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

Òò¾¸õ
¬º¢Ã¢Â÷
Á¡½Å¢¸û
«õÁ¡

À¡ø

¾¢¨½

ÀÄÅ¢ý
¦ÀñÀ¡ø
¦ÀñÀ¡ø
¦ÀñÀ¡ø

«·È¢¨½
«·È¢¨½
¯Â÷¾¢¨½
¯Â÷¾¢¨½

II

¯Å¨Áò

III
IV

º¢¨Ä §Áø ±ØòÐ §À¡Ä
þ¨ÄÁ¨È ¸¡ö §À¡Ä
ÁÄÕõ Á½Óõ §À¡Ä
ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä

6. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÝÆÖìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸.
§¸¡À¡Äý ¾£Â ¿ñÀ÷¸Ù¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¯ûÇÅý.
«Å÷¸ÇÐ ¦¸ð¼ ÀÆì¸í¸û «ÅÛìÌõ ´ðÊì
¦¸¡ñ¼É. §À¡¨¾ôÀÆì¸òÐìÌ «Ê¨Á¡ɡý.
ÁÚ Å¡ú× ¿¢¨ÄÂòÐìÌ «ÛôÀôÀð¼¡ý. «ÅÉÐ
Á¸ý Á½¢Á¡Èý Á¢¸×õ ¦¸ðÊ측Ãý. «Ãº¡í¸ò
§¾÷Å¢ø ¿¡ðʧħ º¢Èó¾ Á¡½ÅÉ¡¸ò §¾È¢É¡ý.
Àø¸¨Äì ¸Æ¸õ ¦ºýÚ ÀÊòÐô À𼾡â¡ɡý.
þô¦À¡ØÐ º¢Èó¾ §Å¨Ä¢ø þÕ츢ȡý.
ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ
¿ò¨¾ Å¢üÈ¢Öõ ÓòÐ À¢ÈìÌõ
¸¨ÃôÀ¡÷ ¸¨Ãò¾¡ø ¸øÖõ ¸¨ÃÔõ
Å¢¨ÇÔõ À¢÷ ӨǢ§Ä ¦¾Ã¢Ôõ

1 - 15)

1. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸

I

¿ÁÐ ¿¡Î ¬í¸¢§ÄÂâý ¬ðº¢Â¢ø þÕó¾Ð. ¿¡Î
Ţξ¨Ä «¨¼Â§ÅñÎõ ±ýÚ §À¡Ã¡ÊÉ¡÷ ÐíÌ
«ôÐø ÃÌÁ¡ý «Å÷¸û. ¿¡Î ;ó¾¢Ãõ «¨¼ó¾Ð.
«ÅÃÐ Ò¸ú ¿¡¦¼íÌõ ÀÃÅ¢ÂÐ.

A.
B.
C.
D.

: þÄ츽õ (§¸ûÅ¢¸û

4. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±¨Å ´Õ¨Á¨Âì ÌÈ¢ì¸Å¢ø¨Ä ?

¸Î측ö ¦¸¡ÎòÐ
¸¡Ð Ìò¾¢
¨¸ ¦¸¡ÎòÐ
¸Ã¢ ⺢ŢðÎ

5. ¸£ú측Ïõ ÝÆÖìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É
¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A.
B.
C.
D.

k¡fŸ Xir

23 MfÞ£ 2010

A.
C.

I , II
II , IIII

B.
D.

I , IV
II , IV

5. §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âò
¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A.
B.
C.
D.

¬ÄÁÃò¾¢ý þ¨Ä¸¨Ç ¯¾¢÷ó¾É
ÁÄÕ¼ý §º÷ó¾ ¿¡Õõ Á½õ ¦ÀÚõ
¸Îõ Á¨Æ Åó¾¡ø ÁÃì ¸¢¨Ç¸û ÓÈ¢ó¾É
ţΠÍÅ÷ þÊóРŢð¼Ð

6. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±Ð ÌýÈ¢ÂÅ¢¨É š츢Âõ ?
A.
B.
C.

ÌÁ½ý ¸½¢¾ô À¡¼õ ¦ºö¸¢È¡ý.
Á½¢ ¸¢¨Ç¸¨Ç ¦ÅðÊÉ¡ý
¾¡ö Á¢¸×õ Á¸¢ú «¨¼ó¾¡û.

k¡fŸ Xir

ô.ã.vÞ.M®.

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
7. §¸¡Êð¼ þ¼òÐìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
àö¨Á째𨼠¯ÕÅ¡ìÌõ ¦ºÂø¸ÙìÌò Ш½ §À¡¾ø
¿øľøÄ. _____________ «¨Å ¿ÁìÌò ¾£¨Á¨Âò ¾Õž¡Ìõ.
A.
C.

±É§Å
²¦ÉÉ¢ø

B.
D.

À¢üº¢ 3
1. ¸£ú측Ïõ š츢Âò¾¢ø ¦Áö ±Øò¨¾ì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸¨Çò §¾÷ó¦¾Î!
̨È
I

þÕôÀ¢Ûõ
¬É¡ø

B.
D.

A.
B.
C.
D.

2.

«ôÀ¡ ±ÉìÌô ÀÃ¢Í Å¡í¸¢ ÅÕÅ¡÷
±ý «ñ½ý Å¢¨Ç¡Ê즸¡ñÊÕ츢ȡý
þýÚ Á¡¨Ä¢ø ¿¨¼¦ÀüÈ §ÀîÍô§À¡ðÊ¢ø «Ó¾¡ Ó¾ø ÀÃ¢Í ¦ÀüÈ¡û.
Á¡½Å÷¸û À¢üÀ¸ø 2.00 Á½¢ìÌ ¿¨¼¦ÀÚõ Å¢¨Ç¡ðÎô§À¡ðÊ¢ø ¸ÄóÐ
¦¸¡ûÅ÷.

10. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦ºöÅ¢¨É š츢ÂòÐìÌ ²üÈ ¦ºöÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âò¨¾ò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

4.

A.
B.
C.

C. II , III

¾ý¨Á
ÓýÉ¢¨Ä
À¼÷쨸

3.

¿¡¨Ç ÁÚ¿¡û ¿¡í¸û Àí§¸¡÷ ¾£Å¢üÌî ÍüÚÄ¡
A.
B.
C.

D. II , IV

A.
B.
C.

¾ý¨Á
ÓýÉ¢¨Ä
À¼÷쨸

______________

¦ºý§È¡õ
¦ºý§Èý
¦ºø§Å¡õ

5. ¸£ú측Ïõ À¼í¸Ç¢ø ¦ÀñÀ¡¨Äì ÌÈ¢ìÌõ À¼í¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

þó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼ò¨¾î º¢Èó¾ ¸ð¼¼ ÅøÖ¿÷ ¯Õš츢ɡ÷.
A.
B.
C.
D.

B. I , IV

Ш½Â¡Ìõ
IV

“«Å÷¸û ±ÉìÌô ÀÃ¢Í ÅÆí¸ ÅÕ¸¢È¡÷¸û” ±ýÈ¡ý Ó¸¢Äý
(2)
(3)

§Å¸Á¡É
§Å¸Ó¼ý

9. ºÃ¢Â¡É þÈó¾¸¡Ä Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸

«È¢×
III

§¸ûÅ¢¸û 2 - 3 À¢ýÅÕõ š츢Âò¾¢ø §¸¡Êð¼ôÀðÎûÇ ¦º¡ü¸ÙìÌô
¦À¡Õò¾Á¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

Á¨Æ ÅÕõ §À¡Ä¢ÕôÀ¾¡ø Á¡Ä¡ ţΠ§¿¡ì¸¢ __________ ¿¼ó¾¡ý.
§Å¸Á¡¸
§Å¸ò¾¢ø

¸ñʼ
II

A. I , III

8. §¸¡Êð¼ þ¼òÐìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸

A.
C.

!

fšÉ¢Rl®

23 MfÞ£ 2010

I.

II.

º¢Èó¾ ¸ð¼¼ ÅøÖ¿÷ «ó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼ò¨¾ ¯Õš츢ɡ÷.
«ó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼õ º¢Èó¾ ¸ð¼¼ì¸¨Ä Åøֿáø ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼Ð.
º¢Èó¾ ¸ð¼¼ Åøֿáø «ó¾ šɡǡŢ ¸ð¼¼õ ¯Õš츢ÂÐ
º¢Èó¾ ¸ð¼¼ ÅøÖ¿÷ «ó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼õ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼Ð.

11. Á¢¸îºÃ¢Â¡É §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

III

A. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å¨Éô À¡Ã¡ðÊÉ¡÷
B. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½ÅÛìÌô À¡Ã¡ðÊÉ¡÷
C. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½ÅÉ¡ø À¡Ã¡ðÊÉ¡÷

12. À¢Ã¢òÐ ±Øи.
A.
B.
C.
D.

¸ü
¸ø
¸ü
¸ø

¸üêñ
+
+
+
+

13. §º÷òÐ ±Øи

=

A. I , II
C. II , III

êñ
êñ
àñ
àñ

6.

ÌÕÎ + ¸ñ

A. ÌÕθñ
C. ÌÕÎì¸ñ

IV.

________________

B. I , IV
D. III , IV
ÀÄ ºòÐûÇ ¯½×ô ¦À¡Õû¸û ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ.

A. À¡Ä¡ø
C. À¡ÖìÌ

=

B. À¡Ä¢Ä¢ÕóÐ
D. À¡Ä¢ÉÐ

7. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø º¢¨Éô¦À¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ À¼í¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

B. ÌÕðθñ
D. ÌÕðÎì¸ñ

14. ²üÈ ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
Á¨ÈÁ¨Ä «Ê¸û ¸ýÉ¢ò¾Á¢¨Æì ¸üÈ¡÷ ÀÄ ¾Á¢ú áø¸û ±Ø¾¢É¡÷
A.
C.

.
;

.
:

B.
D.

:
;

;
.

15. ¸£ú측Ïõ š츢ÂòÐìÌ Á¢¸ô¦À¡Õò¾Á¡É þ¨¼î¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ þÄ츽, þÄ츢 ÅÇõ ¿¢¨Èó¾Ð. ____________,
¿¡õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Â ¬úóÐ ¸ü¸ §ÅñÎõ.
A.
B.
C.
D.

²¦ÉÉ¢ø /
¬¸§Å /
¬Â¢Ûõ /
±É¢Ûõ /

¬¸§Å
±É§Å
¬¸§Å
±É§Å

I

II
A. I , II , III
C. I , III , IV

III

IV

B. I , II , IV
D. II , III , IV

8. ¸¾¢ÃÅý §ÀîÍô §À¡ðÊ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼¡ý. _____________ «ÅÛìÌô
ÀÃ¢Í ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä
I. §ÁÖõ
III. ±É§Å

II. þÕôÀ¢Ûõ
IV. ¬É¡Öõ

A. I , II
C. II , III

B. I , III
D. II , IV

" fšÉ¢Rl® 8
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®

9. ¸£ú측Ïõ š츢Âí¸Ç¢ø ¸¡Ä¢Â¢¼í¸ÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸¨Çò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

,
,

!
.

B. ;
D. ,

;
;

.
.

10. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦ºöÅ¢¨É š츢Âò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦ºÂôÀ¡ðÎ
Å¢¨É š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
Àø ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂý ¸Å¢¾¡×ìÌî º¢¸¢î¨º «Ç¢ò¾¡÷
A.
B.
C.
D.

ô.ã.vÞ.M®.
gƉá 3 - ïizbkhÊfŸ

3. ¯ý¨É «È¢ó¾¡ø, ¿£ ¯ý¨É «È¢ó¾¡ø ¯Ä¸ò¾¢ø §À¡Ã¡¼Ä¡õ
I
II

§¸¡Àõ
¦À¡È¡¨Á
¦ÅÚôÒ §À¡ýÈÅü¨È
¿¡õ Å¢ðΠŢ¼ §ÅñÎõ
A. ,
C. ,

k¡fŸ Xir

23 MfÞ£ 2010

¸Å¢¾¡Å¢ý Àü¸ÙìÌî º¢¸¢î¨º ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂÉ¡ø
«Ç¢ì¸ôÀð¼Ð.
¸Å¢¾¡Å¢ý Àø ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂÉ¡ø º¢¸¢î¨º «Ç¢ì¸ôÀð¼Ð
ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Ê了ƢÂÉ¡ø ¸Å¢¾¡×ìÌô Àø º¢¸¢î¨º «Ç¢ì¸ôÀð¼Ð
¸Å¢¾¡×ìÌî º¢¸¢î¨º Àø ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂÉ¡ø «Ç¢ì¸ôÀð¼Ð

§¸ûÅ¢¸û 11 - 12

A.
B.
C.

I
¾ý¨Á
ÓýÉ¢¨Ä
À¼÷쨸

II
À¼÷쨸
ÓýÉ¢¨Ä
À¼÷쨸

4. ¸£ú측Ïõ À¡¼ø Åâ¸ÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¸¡Äò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¿øÄ ¦À¡Ø¨¾¦ÂøÄ¡õ àí¸¢ì ¦¸Îò¾Å÷¸û
¿¡ð¨¼ì ¦¸Îò¾Ð¼ý ¾¡Ûõ ¦¸ð¼¡÷
A. þÈ󾸡Äõ
B. ¿¢¸ú¸¡Äõ
C. ±¾¢÷¸¡Äõ

¸£ú측Ïõ š츢Âò¨¾ô ¦À¡Õò¾Á¡É «¨¼¸Ç¡ø ¿¢¨È× ¦ºö¸.
(11)
11. A.
B.
C.
D.

±¾¢÷¸¡Äõ

«¨ÁÂ

(12)

ÅÇÁ¡É
ÅÇõ
ÅÇÁ¡¸
ÅÇò¾¢üÌ

12.

¸øÅ¢ ¸ü¸ §ÅñÎõ
A.
B.
C.
D.

º¢ÈôÒ
º¢Èì¸
º¢ÈôÀ¡É
º¢ÈóÐ

13. ¸£ú측Ïõ ¦¾¡¼÷ š츢Âò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¾É¢ š츢Âí¸¨Çò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸.
ÀØò¾ ÀÆí¸Ùõ ¸¡öó¾ þ¨Ä¸Ùõ ¸£§Æ Å¢Øó¾É
A.

ÀÆí¸û ÀØòÐ ¸£§Æ Ţظ¢È¡ý
þ¨Ä¸û ¸¡öóÐ ¸£§Æ Å¢Øó¾É

B.

ÀØò¾ ÀÆí¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É
¸¡öó¾ þ¨Ä¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É

C.

¸¡öó¾ ÀÆí¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É
ÀØò¾ þ¨Ä¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É

D.

ÀØò¾ ÀÆí¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É
¸¡öó¾ þ¨Ä¸Ùõ ¸£§Æ Å¢Øó¾É

14. §º÷ò¦¾Øи
A.
B.
C.
D.

«¸¨Ã
«ó¾ì¸¨Ã
«ì¸¨Ã
«ó¾¸¨Ã

15. À¢Ã¢ò¦¾Øи
A.
B.
C.
D.

« + ¸¨Ã

ÁÃòàñ

TAMIL - jĜbkhÊ
brh‰fis th¡»a¤âš mik¡fî«
1) ef«
2) ehf«
3) ïd«
4) <d«
5) bjhif
6) njhif
7) bjhš
8) njhš
9) jtiy
10) jtis

MATHS - fÂj«
1)
2)
3)
4)
5)

6)
=

7)
8)
9)
10)

ÁÃ + àñ
ÁÃõ + àñ
ÁÃòÐ + °ñ
ÁÃòÐ + àñ

Basic block
Basic unit
Bench mark
Credit card
Credit sales
Dash line
Economy
Entrepreneur
Fixed price
lnvest

-

-

mo¤js¡ f£il
mo¥gil myF
tiuaiu
g‰W m£il
fl‹ ɉgid
щW¡ nfhL
bghUshjhu«
bjhʚ Kidt®
mWâ Éiy
KjäL

SCIENCE - m¿Éaš

À¢üº¢ 4
1. ¸£ú측Ïõ
A.
B.
C.
D.

- Éuš ef«
- ehf¥ gh«ò
- tif / Fy«
- ïÊî /Fiwî
- bkh¤j«
- kÆÈwF
- giHa
- clš njhš
- cnyhf¥ gh¤âu« (Fl«)
- áW ãuhÂ

§º÷쨸¢ø ºÃ¢Â¡É ¯Â¢÷¦Áö ±Øò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
õ
+
¬
=
Á
ô
+
´
=
§À¡
î
+
¯
=
Í
ó
+
¾
=
¾¡

2. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ø ºÃ¢Â¡É š츢Âí¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
I. ¬Î¸û Òø §Áö¸¢ÈÐ
II. Á¡½Å÷¸û ¾¢¼Ä¢ø ÀóРŢ¨Ç¡θ¢ýÈÉ
III. â¨É ±Ä¢¨Âò ÐÃò¾¢ÂÐ
IV. Á¡½Å÷¸û ¸¨¾ôÒò¾¸õ Å¡º¢ì¸¢È¡÷¸û
A. I , II
C. II , III

B. I , III
D. III , IV

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Allergy
Antibiotic
Calculus
Diarrhoea
Genetic
Hearing defect
Heridity
Heritage
Immunization
Nutrition

-

x›thik
cÆ® v⮥ã
fšyil¥ò
tƉW¥ ngh¡F
kuãaš
fhJ nfshik
kuòtÊ
kuòÇik
nehŒ¤jL¥ò
czñ£l«

k¡fŸ Xir

8

Grammar Revision
Ganesh visited Pulau Merpati with his cousins during last April holidays.
The map below shows the places they visited on different days.
Study the map carefully and answer the questions that follow.

fšÉ¢Rl®

23 MfÞ£ 2010

#

Mrs. Girijah Balakrishnan
9 They more often had their meals at the Sea Food Restauarant
A
just behind the Blue Lagoon Hotel
B
opposite the airport
C
in front of the Deer Park
10 On the11TH they left Pulau Merpati early in the morning
A
6 day package holiday
B
10 day package holiday
C
7 day package holiday

Passage1

Complete the passage
Muthu is a farmer in Cameron Highlands He 1——————— many
types of vegetables. Muthu 2————— early in the morning, then weeds,
waters and 3——————the plants. He then collects all the vegetables
for 4 ————————He has to load the vegetables into the lorry which
5 —————————— them to the market. Besides the workers on
his farm, his family also helps him harvest the vegetables.
1 Ganesh and his cousins arrived on 5th April and took a taxi to
A
The bird park
B
The fishing village
C
The Blue Lagoon Hotel.
2 On the 6th and 7th they spent time
A
scuba diving and fishing in the island
B
scuba diving and visiting Merpati village
C
scuba diving, visiting both Merpati and the Fishing Villages.
3 They went para-sailing and boating
A
on the 10th of April
B
on the 8th of April
C
on the 9th of April
4 On the way to the National Park they noticed
A
a Limestone ridge on the right
B
a speed boat on the right
C
jungle on the right
5 After jungle trekking in the National Park on the 9th they visited
A
The Firefly Bay
B
The Bird Park
C
The Deer Park
6 On the 10 Ganesh wanted to go to the jetty to take a ride in a__________
To visit the coral Caves
A
a sampan
B
a ferry
C
a yacht
7 Before going to the Firefly Bay Ganesh got off to check out the
A
Blue Lagoon Hotel
B
Merpati Airport
C
Sea View Chalets
8 It was dark when they stood still and quiet in a boat in the bay to see
A
birds
B
bats
C
fireflies

1 A helps
2 A wakes 3 A manure
4 A sell
B grows
B awaken
B manures
B sale
C collects
C awake
C manured
C sold
D sells
D woke
D manuring
D shop

5 A transport
B transports
C transported
D transporting

VOCABULARY
Label the tools with the names given below. Provide
the same in Tamil
( ) Axe
( ) file
( ) needle
( ) razor
( )scissor
( ) spade
( ) corkscrew ( ) Hammer ( ) pin ( )saw
( ) screwdriver
( ) spanner
( )nfhlÇ, ( )j¡if ( ) âU», ( ) R¤â, ( ) muhîfUÉ, ( ) T®bk‹f¤â,
( ) Cá, ( ) âUF ( ) KL¡F« fUÉ, ( ) ïu«g«, ( ) F©^á, ( ) âU¥òË,
( ) k©thÇ, ( ) f¤jÇ¡nfhš

$ fšÉ¢Rl®

k¡fŸ 8Xir

23 MfÞ£ 2010

Comprehension 2
Mrs Chen is a very hard working teacher in a secondary school. She is also
known to be very strict and punctual. She teaches English Language and
Geography for SPM students.
She makes sure her students complete their daily work. She prepares her
class work for the week in a record book and corrects all the exercise
books. The students learn reading, writing and grammar. She never hesitates
to praise the good students. She always pulls up the lazy students so that
they are able to keep up with the other students in class. Though Mrs. Chen
scolds the students, she is still loved very much for they know she means
well.
Mrs Chen is a very dedicated teacher because after school, she spends
time helping students to complete their homework and clear their doubts.

Study the passage and answer the questions that follow.
1. What does Mrs. Chen teach?
A. English Language
B. English Language and Geography
C. English Language and Geology.
2. Where does she record her daily class work?
A. her diary
B. her record book
C. her log book
3. Why do her students like her though she’s strict?
A. They know she can’t help it.
B. They know she is difficult.
C.They know she means well.

1

A. late
B. early
C. quick
D. lately

2

A breakfast
B brunch
C dinner
D break

5

A
B
C
D

5

A
B
C
D

fresh
refresh
refreshing
refreshed

3

A sports
B sported
C sporting
D sport

dive
diving
dived
dives

Comprehension 3
Read the dialogue carefully.
Anand : Hi Helmi! Have you ordered your food?
Helmi : Hi Anand ! Yes I have ordered Chicken rice. Your food looks
interesting. What is it?
Anand : It is fried rice with curried chicken. Why don’t you try this for
change?
Helmi : I tried mee goreng, nasi campur, and nasi lemak.
All of them are not very tasty. I also feel very thirsty after eating these
dishes.
Anand : I know why you feel thirsty. It is the Ajinomoto salts they use for
flavouring. Actually it is not good for health.

4. The word never ‘hesitates’ means :
A. does not stop
B. does not pull
C does not care

Helmi : Oh I see. I think food from home is healthier and safe.

5. The students learn
A . reading, writing and grammar
B. reading, writing and poetry
C. writing, comprehension and grammar

Helmi : Here comes my food? It looks good. Hope it is tasty.

6 She is a dedicated teacher means
A. very caring and hardworking
C. very strict and punctual

Helmi : Well I must say the food is tasty but check out the prices.

B. very loving and caring

7 Why does she pull up the lazy students?
A. so that they can be awake
C. so that they can stand up.

B. so that they can do better.

8 She can clear their doubts means
A. make them understand
C. make them clean.

B. make them clever

Anand : Yes I am also thinking of doing that.

Anand : Actually mine is not too bad. I prefer to have some greens
with it.

Anand : They range from Rm 4 to Rm 5 .50. I notice that the more expensive
the tastier the dish.
Helmi : Well it is getting late. The bell will go in a minute. Let’s finish our
meals.

9 Mrs Chen does not only teach but also
A. plays games
B. spends time with the students
C. punishes them
10 Mrs Chen praises her good students because she
A favours them
B. loves them more
C. can make them even better.
Passage 2

Fill in the blanks with the correct answers given below
Our school organized a trip to Port Dickson. We left school by bus quite 1
———— in the morning. On the way, we stopped for 2 ————— and
soon we were on our way. We sang, talked and even played games on the
bus. Our teachers were 3———— enough to join us. When we reached
the beach we quickly changed and jumped into the sea. It was very 4——
——— after the long hot drive. Later we took a boat ride to the Blue
Lagoon. Here some of the students 5——————to see the colourful
coral. After a heavy lunch we slept under the shade of trees on the beach.

Anand : Yes, you are right. Teacher is giving us the SPM Mathmatics questions
to try out today.
Answer the questions based on the dialogue.
1 What form are Anand and Helmi in?
————————————————————————————
2 Where are the two boys talking?
————————————————————————————
3 Why is Helmi thirsty after eating those dishes?
————————————————————————————
————————————————————————————
4 What did Anand notice about the prices and taste of the dishes?
————————————————————————————
————————————————————————————
5 According to Helmi why is food from home better?
————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————

k¡fŸ Xir
KARUNA - RAVI - TARA

23 MfÞ£ 2010

fšÉ¢Rl®

%8

BAHASA MALAYSIA

4. Beberapa buah kereta diletakkan di __________ dua bangunan kedai tersebut.
A.celah
B.dalam
B.tengah
C.antara
5. Kuih yang dimasak menggunakan minyak yang ____________ tidak sedap
dimakan.
A.tengik
B.hangit
B.basi
D.busuk
6. Janane merebut - rebut untuk duduk di atas kerusi _______________ di bilik
mesyuarat itu.
A.keras
B.lembik
B.gebu
C.empuk
7. Sharmini _________ mendengar ceramah yang disampaikan oleh pegawai itu.
A.jemu
B.ghairah
C.bosan
D.khusyuk
8. Asam jawa yang digunakan oleh Pn. Nirmala adalahuntuk menghilangkan bau
____________ ikan.
A.tengik
B.hapak
C.hancing
D.hanyir
9.Siput sedang mengesot pada ______________ daun pokok betik itu.
A.pucuk
B.pangkal
C.hulu
D.bawah
10.Cikgu Ravi ___________ apabila John Agimas sengaja tidak menyiapkan kerja
sekolahnya.
A.berang
B.gembira
C.seronok
D.girang
11.Dinesh dan Rishitharan berasa _____________ bermain layang – layang di
padang pada waktu petang.
A.seronok
B.sedih
C.marah
D.gembira
12.Thulasi sangat _________________ akan kucing peliharaannya.
A.benci
B.sayang
C.jemu
D.bosan

17.Baju Mohana yang ___________ itu dicuci oleh ibunya.
A.koyak
B.gelap
C.kotor
D.jarang
18.Dinesh duduk di __________ kerusi sambil membaca sajak yang ditulis oleh
Sivasangkaran.
A.atas
B.dalam
C.bawah
D.hujung
19.Mahes ditampar oleh Yogeswaran kerana ______________ terhadap ibunya.
A.yakin
B.biadap
C.lalai
D.megah
20.Wajah Bawani ___________ kerana dia demam selama seminggu.
A.ceria
B.pucat
C.layu
D.kelat

Gariskan kata adjektif yang terdapat
dalam ayat berikut.
Tharrany seorang murid yang rajin dan selalu datang awal ke sekolah.
Kaki Tharshiny sakit kerana tersepak seketul batu yang besar itu.
Ravinah seorang murid yang bijak dalam matapelajaran Matematik.
Kapal terbang itu terbang tinggi di awan.
Telatah Sanggetha sungguh lucu sehingga para murid di kelasnya ketawa
terbahak – bahak.
Masakan yang dimasak oleh ibu Deepa sungguh enak.
Pn. Mariai berasa gembira apabila melihat cucunya itu lancar membaca buku
cerita itu.
En. Subramaniam ketawa apabila melihat seluar yang dipakai oleh cucunya
terlalu longgar.
Para murid memberikan tepukan yang gemuruh apabila Parimalar selesai
menyanyikan lagu.
Tanaman di kebun Puvin Raj subur setelah disiram air pada setiap hari.

ISI TEMPAT KOSONG DENGAN DENGAN
JAWAPAN YANG SESUAI.

13.Setiap hari Puan Kogilah menyikat rambut anaknya yang ________________
itu.
A.kesat
B.tebal
C.panjang
D.nipis

1.Kayu balak itu sangat _____________ untuk diangkat oleh pemuda itu.

14.Pokok betik itu berbuah ______________ di dusun datuk Hema.
A.segar
B.banyak
C.lebat
D.tebal

2.Bangunan Berkembar Petronas merupakan salah satu bangunan yang
______________ di dunia.

15.Urmila sedang ________________ merakamkan gambar sukan tahunan
sekolah.
A.lalai
B.asyik
C.bosan
D.cepat

3.Rambut Tharaniyah berwarna ______________ setelah terkena tepung gandum.

16.Bola yang __________________ itu dipam oleh Arvindran.
A.kempis
B.nipis
C.lembik
C.lemau

5.Ayah Vinoth membeli sebuah kereta yang ______________________ .

CMYK

4.Buah durian mempunyai duri yang _________________________ .

10

fšÉ¢Rl®8

k¡fŸ Xir

23 MfÞ£ 2010

ÉilfŸ fšÉ¢Rl® 20
jĜbkhÊ
gƉá 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C
A
D
A
D
B
D

gƉá 3
1. D
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B
7. A
8. D
9. C
10. D
11. A
12. C

gƉá 2
1. C
2. C
3. D
4. C
5. B
6. C
7. C
8. A
9. C
10. B
11. A
12. D
13. D
14. D
15. B

gƉá 4
1. C
2. D
3. B
4. A

ENGLISH - ANSWERS
(KALVICHUDAR 20)
Grammar Revision
1.
2.
3.
4.

5. C
6. B
7. C

C
C
B
A

Complete the passage

8. C
9. A
10. C

1.
2.
3.

Comprehension 2
1.
2.
3.
4.
5.

B
B
C
A
A

6.
7.
8.
9.
10.

B
A
B

4.
5.

B
B

Passage 2

A
B
A
B
C

1.
2.
3.

B
A
C

4.
5.

C
C

VOCABULARY
1. saw
2. spanner
3. razor
4. corkscrew
5. Hammer
6. pin
7. file
8. scissor
9. needle
10. screwdriver
11. Axe
12. spade

- u«g«,
- KL¡F« fUÉ
- T®bk‹f¤â,
- j¡if âU»
- R¤âaš
- F©^á
- muhîfUÉ
- f¤jÇ¡nfhš
- Cá
- âU¥òË
- nfhlÇ
- k©thÇ

Answer the questions
based on the dialogue.
1. Form 5
2. School Canteen
3. Ajinomoto salts
4. The more expensive the tastier the dish
5. Food from home is healthier and safe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful