You are on page 1of 8

20

ô.ã.vÞ.M®. 2010 nj®it neh¡» 23 MfÞ£ 2010

c§fŸ tskhd fšÉ¡F xU áwªj tÊfh£o


8
fšÉ¢Rl® 23 MfÞ£ 2010 k¡fŸ Xir
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
À¢üº¢ 1 ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
ô.ã.vÞ.M®.
7. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Å¢Çì¸òÐìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢×
1. À¢ýÅÕõ š츢Âò¾¢ø ¸¡Ä¢Â¢¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦ºö¸.
þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
Å¡ú쨸¢ø ±îºÃ¢ì¨¸Ô¼ý ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç §Áü
“«ó¾ ÅƢ¡¸î ¦ºøÄ¡§¾. «ôÀ¡¨¾ _______________ ¦¸¡ñ¼¡ø ±¾¢÷ÅÕõ ÐýÀí¸¨Ç§Â¡ þ¼÷¸¨Ç§Â¡
þÕìÌõ. ¯ý À½õ Á¸¢ú «Ç¢ôÀ¾¡¸ þÕ측Д ¾Å¢÷ì¸Ä¡õ
A. ¬Æõ «È¢Â¡Áø ¸¡¨Ä Å¢¼¡§¾
A. ¿ý¨Á¾£¨Á¡¸ B. ÓÂüº¢Ô¨¼§Â¡÷ þ¸ú «¨¼Â¡÷
B. ̨ȿ¢¨È¡¸ C. ÅøÄÅÛìÌô ÒøÖõ ¬Ô¾õ
C. ¸ÃÎÓü¡¸ D. ¦ÅûÇõ ÅÕÓý «¨½§À¡Î
D. ¯Õñξ¢ÃñÎ

2. š츢Âí¸Ç¢ø ¯ûÇ ¸¡Ä¢Â¢¼í¸ÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É À¢üº¢ 2 : þÄ츽õ (§¸ûÅ¢¸û 1 - 15)


þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
1. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢×
¿¡õ Å¡ú쨸¢ø Óý§ÉÈ §ÅñÎÁ¡É¡ø ___________ ¦ºö¸
¯¨Æì¸ §ÅñÎõ. ±Îò¾ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ___________
®ÎÀðÎ ÓبÁ¡¸ þÈí¸¢É¡ø¾¡ý «¾¢ø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ A B C D
þÂÖõ. ¯Â¢÷ ±Øòиû - 18 1 12 216
¦Áö¦ÂØòиû- 12 216 18 1
A. «øÖõ À¸Öõ ÓØ ã¸
B. ¸ÃÎÓü¡¸ «øÖõ À¸Öõ ¬ö¾ ±ØòÐ - 216 12 1 18
C. ÌÃíÌô À¢Ê¡¸ ÍüÚõ ÓüÚõ ¯Â¢÷ ¦Áö ±Øòиû- 1 18 216 12
D. ¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸ ÌÃíÌô À¢Ê¡¸
2. ¬ö¾ ±ØòРӨȡ¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò
3. ¾ÅÈ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢ š츢Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A. «·Ð Å¢ÁÄ¡Å¢ý Á¢¾¢ÅñÊ¡ ?
A. «ô¦Àñ ¸Ä¸Ä¦ÅÉ º¢Ã¢ò¾ º¢Ã¢ô¦À¡Ä¢ «¨ÉÅÕ B. «·Ð ¡ը¼Â ţΠ?
¨¼Â ¸ÅÉò¨¾Ôõ ®÷ò¾Ð. C. «·Ð ¬º¢Ã¢Ââý Òò¾¸Á¡ ?
B. «Ä÷§ÁÖ ¾ý §Å¨Ä¸¨Ç ÁÇÁǦÅÉ ÓÊò¾ À¢ý D. ±·Ð ÓÌó¾É¢ý Òò¾¸ô¨À ?
Å¢¨Ç¡¼ µÊÉ¡û.
C. ÌÎÌΦÅÉ «íÌÁ¢íÌõ µÊ¡Ê º¢ÚŨÉì 3. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¸ñÎ «¨ÉÅÕõ Á¸¢úó¾É÷.
D. «Å÷Ó¸õ ±ô¦À¡ØÐõ ¾¢Õ¾¢Õ¦Åý§È þÕìÌõ À¡ø ¾¢¨½
A. Òò¾¸õ ÀÄÅ¢ý «·È¢¨½
4. §¸¡Êð¼ þ¼òÐìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É ÁÃÒ ¦¾¡¼¨Ãò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸. B. ¬º¢Ã¢Â÷ ¦ÀñÀ¡ø «·È¢¨½
C. Á¡½Å¢¸û ¦ÀñÀ¡ø ¯Â÷¾¢¨½
¾¡ý Å¡í¸¢Â À½òÐìÌ þÃðÊôÒò ¦¾¡¨¸ ¾Õž¡¸ì D. «õÁ¡ ¦ÀñÀ¡ø ¯Â÷¾¢¨½
ÜȢ §¸¡À¡Äý ÀÄÕìÌì _____________ Å¢ðÎò
¾¨ÄÁ¨ÈÅ¡½ý.
4. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±¨Å ´Õ¨Á¨Âì ÌÈ¢ì¸Å¢ø¨Ä ?
A. ¸Î측ö ¦¸¡ÎòÐ
B. ¸¡Ð Ìò¾¢
C. ¨¸ ¦¸¡ÎòÐ I II
D. ¸Ã¢ ⺢ŢðÎ

5. ¸£ú측Ïõ ÝÆÖìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É ¯Å¨Áò


¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¿ÁÐ ¿¡Î ¬í¸¢§ÄÂâý ¬ðº¢Â¢ø þÕó¾Ð. ¿¡Î
Ţξ¨Ä «¨¼Â§ÅñÎõ ±ýÚ §À¡Ã¡ÊÉ¡÷ ÐíÌ
«ôÐø ÃÌÁ¡ý «Å÷¸û. ¿¡Î ;ó¾¢Ãõ «¨¼ó¾Ð. III
«ÅÃÐ Ò¸ú ¿¡¦¼íÌõ ÀÃÅ¢ÂÐ.
IV
A. º¢¨Ä §Áø ±ØòÐ §À¡Ä
B. þ¨ÄÁ¨È ¸¡ö §À¡Ä
C. ÁÄÕõ Á½Óõ §À¡Ä
D. ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä

6. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÝÆÖìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× A. I , II B. I , IV


¦ºö¸. C. II , IIII D. II , IV

§¸¡À¡Äý ¾£Â ¿ñÀ÷¸Ù¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¯ûÇÅý.


«Å÷¸ÇÐ ¦¸ð¼ ÀÆì¸í¸û «ÅÛìÌõ ´ðÊì 5. §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âò
¦¸¡ñ¼É. §À¡¨¾ôÀÆì¸òÐìÌ «Ê¨Á¡ɡý. ¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
ÁÚ Å¡ú× ¿¢¨ÄÂòÐìÌ «ÛôÀôÀð¼¡ý. «ÅÉÐ
A. ¬ÄÁÃò¾¢ý þ¨Ä¸¨Ç ¯¾¢÷ó¾É
Á¸ý Á½¢Á¡Èý Á¢¸×õ ¦¸ðÊ측Ãý. «Ãº¡í¸ò B. ÁÄÕ¼ý §º÷ó¾ ¿¡Õõ Á½õ ¦ÀÚõ
§¾÷Å¢ø ¿¡ðʧħ º¢Èó¾ Á¡½ÅÉ¡¸ò §¾È¢É¡ý. C. ¸Îõ Á¨Æ Åó¾¡ø ÁÃì ¸¢¨Ç¸û ÓÈ¢ó¾É
Àø¸¨Äì ¸Æ¸õ ¦ºýÚ ÀÊòÐô À𼾡â¡ɡý. D. ţΠÍÅ÷ þÊóРŢð¼Ð
þô¦À¡ØÐ º¢Èó¾ §Å¨Ä¢ø þÕ츢ȡý.

A. ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ 6. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±Ð ÌýÈ¢ÂÅ¢¨É š츢Âõ ?


B. ¿ò¨¾ Å¢üÈ¢Öõ ÓòÐ À¢ÈìÌõ
C. ¸¨ÃôÀ¡÷ ¸¨Ãò¾¡ø ¸øÖõ ¸¨ÃÔõ A. ÌÁ½ý ¸½¢¾ô À¡¼õ ¦ºö¸¢È¡ý.
D. Å¢¨ÇÔõ À¢÷ ӨǢ§Ä ¦¾Ã¢Ôõ B. Á½¢ ¸¢¨Ç¸¨Ç ¦ÅðÊÉ¡ý
C. ¾¡ö Á¢¸×õ Á¸¢ú «¨¼ó¾¡û.
k¡fŸ Xir 23 MfÞ£ 2010 fšÉ¢Rl® !
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
ô.ã.vÞ.M®.
7. §¸¡Êð¼ þ¼òÐìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
À¢üº¢ 3
àö¨Á째𨼠¯ÕÅ¡ìÌõ ¦ºÂø¸ÙìÌò Ш½ §À¡¾ø 1. ¸£ú측Ïõ š츢Âò¾¢ø ¦Áö ±Øò¨¾ì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸¨Çò §¾÷ó¦¾Î!
¿øľøÄ. _____________ «¨Å ¿ÁìÌò ¾£¨Á¨Âò ¾Õž¡Ìõ.
Ì¨È ¸ñʼ «È¢× Ш½Â¡Ìõ
A. ±É§Å B. þÕôÀ¢Ûõ I II III IV
C. ²¦ÉÉ¢ø D. ¬É¡ø A. I , III B. I , IV C. II , III D. II , IV
8. §¸¡Êð¼ þ¼òÐìÌ ²üÈ Á¢¸îºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸ §¸ûÅ¢¸û 2 - 3 À¢ýÅÕõ š츢Âò¾¢ø §¸¡Êð¼ôÀðÎûÇ ¦º¡ü¸ÙìÌô
¦À¡Õò¾Á¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
Á¨Æ ÅÕõ §À¡Ä¢ÕôÀ¾¡ø Á¡Ä¡ ţΠ§¿¡ì¸¢ __________ ¿¼ó¾¡ý.

A. §Å¸Á¡¸ B. §Å¸Á¡É “«Å÷¸û ±ÉìÌô ÀÃ¢Í ÅÆí¸ ÅÕ¸¢È¡÷¸û” ±ýÈ¡ý Ó¸¢Äý


C. §Å¸ò¾¢ø D. §Å¸Ó¼ý (2) (3)

9. ºÃ¢Â¡É þÈó¾¸¡Ä Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸ 2. A. ¾ý¨Á 3. A. ¾ý¨Á


B. ÓýÉ¢¨Ä B. ÓýÉ¢¨Ä
C. À¼÷쨸 C. À¼÷쨸
A. «ôÀ¡ ±ÉìÌô ÀÃ¢Í Å¡í¸¢ ÅÕÅ¡÷
B. ±ý «ñ½ý Å¢¨Ç¡Ê즸¡ñÊÕ츢ȡý 4. ¿¡¨Ç ÁÚ¿¡û ¿¡í¸û Àí§¸¡÷ ¾£Å¢üÌî ÍüÚÄ¡ ______________
C. þýÚ Á¡¨Ä¢ø ¿¨¼¦ÀüÈ §ÀîÍô§À¡ðÊ¢ø «Ó¾¡ Ó¾ø ÀÃ¢Í ¦ÀüÈ¡û.
D. Á¡½Å÷¸û À¢üÀ¸ø 2.00 Á½¢ìÌ ¿¨¼¦ÀÚõ Å¢¨Ç¡ðÎô§À¡ðÊ¢ø ¸ÄóÐ A. ¦ºý§È¡õ
¦¸¡ûÅ÷. B. ¦ºý§Èý
C. ¦ºø§Å¡õ
10. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦ºöÅ¢¨É š츢ÂòÐìÌ ²üÈ ¦ºöÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âò¨¾ò
5. ¸£ú측Ïõ À¼í¸Ç¢ø ¦ÀñÀ¡¨Äì ÌÈ¢ìÌõ À¼í¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

þó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼ò¨¾î º¢Èó¾ ¸ð¼¼ ÅøÖ¿÷ ¯Õš츢ɡ÷.


I. II.
A. º¢Èó¾ ¸ð¼¼ ÅøÖ¿÷ «ó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼ò¨¾ ¯Õš츢ɡ÷.
B. «ó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼õ º¢Èó¾ ¸ð¼¼ì¸¨Ä Åøֿáø ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼Ð.
C. º¢Èó¾ ¸ð¼¼ Åøֿáø «ó¾ šɡǡŢ ¸ð¼¼õ ¯Õš츢ÂÐ
D. º¢Èó¾ ¸ð¼¼ ÅøÖ¿÷ «ó¾ Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼õ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼Ð.

11. Á¢¸îºÃ¢Â¡É §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

III IV.
A. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å¨Éô À¡Ã¡ðÊÉ¡÷
B. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½ÅÛìÌô À¡Ã¡ðÊÉ¡÷
C. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½ÅÉ¡ø À¡Ã¡ðÊÉ¡÷

12. À¢Ã¢òÐ ±Øи. ¸üêñ =


A. I , II B. I , IV
A. ¸ü + êñ C. II , III D. III , IV
B. ¸ø + êñ
C. ¸ü + àñ 6. ________________ ÀÄ ºòÐûÇ ¯½×ô ¦À¡Õû¸û ¾Â¡Ã¢ì¸ôÀθ¢ýÈÉ.
D. ¸ø + àñ
A. À¡Ä¡ø B. À¡Ä¢Ä¢ÕóÐ
C. À¡ÖìÌ D. À¡Ä¢ÉÐ
13. §º÷òÐ ±Øи ÌÕÎ + ¸ñ =
A. ÌÕθñ B. ÌÕðθñ 7. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø º¢¨Éô¦À¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ À¼í¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
C. ÌÕÎì¸ñ D. ÌÕðÎì¸ñ

14. ²üÈ ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

Á¨ÈÁ¨Ä «Ê¸û ¸ýÉ¢ò¾Á¢¨Æì ¸üÈ¡÷ ÀÄ ¾Á¢ú áø¸û ±Ø¾¢É¡÷

A. . . B. : ;
C. ; : D. ; .
I II III IV

15. ¸£ú측Ïõ š츢ÂòÐìÌ Á¢¸ô¦À¡Õò¾Á¡É þ¨¼î¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A. I , II , III B. I , II , IV


C. I , III , IV D. II , III , IV
¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ þÄ츽, þÄ츢 ÅÇõ ¿¢¨Èó¾Ð. ____________,
¿¡õ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢¨Â ¬úóÐ ¸ü¸ §ÅñÎõ. 8. ¸¾¢ÃÅý §ÀîÍô §À¡ðÊ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼¡ý. _____________ «ÅÛìÌô
ÀÃ¢Í ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä
A. ²¦ÉÉ¢ø / ¬¸§Å I. §ÁÖõ II. þÕôÀ¢Ûõ
B. ¬¸§Å / ±É§Å III. ±É§Å IV. ¬É¡Öõ
C. ¬Â¢Ûõ / ¬¸§Å
A. I , II B. I , III
D. ±É¢Ûõ / ±É§Å
C. II , III D. II , IV
" fšÉ¢Rl® 8 23 MfÞ£ 2010 k¡fŸ Xir
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
9. ¸£ú측Ïõ š츢Âí¸Ç¢ø ¸¡Ä¢Â¢¼í¸ÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸¨Çò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
ô.ã.vÞ.M®.
gƉá 3 - ïizbkhÊfŸ
§¸¡Àõ ¦À¡È¡¨Á ¦ÅÚôÒ §À¡ýÈÅü¨È 3. ¯ý¨É «È¢ó¾¡ø, ¿£ ¯ý¨É «È¢ó¾¡ø ¯Ä¸ò¾¢ø §À¡Ã¡¼Ä¡õ
¿¡õ Å¢ðΠŢ¼ §ÅñÎõ I II

A. , , ! B. ; ; . I II
C. , , . D. , ; . A. ¾ý¨Á À¼÷쨸
B. ÓýÉ¢¨Ä ÓýÉ¢¨Ä
10. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦ºöÅ¢¨É š츢Âò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦ºÂôÀ¡ðÎ C. À¼÷쨸 À¼÷쨸
Å¢¨É š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

Àø ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂý ¸Å¢¾¡×ìÌî º¢¸¢î¨º «Ç¢ò¾¡÷ 4. ¸£ú측Ïõ À¡¼ø Åâ¸ÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¸¡Äò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ¸Å¢¾¡Å¢ý Àü¸ÙìÌî º¢¸¢î¨º ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂÉ¡ø ¿øÄ ¦À¡Ø¨¾¦ÂøÄ¡õ àí¸¢ì ¦¸Îò¾Å÷¸û


«Ç¢ì¸ôÀð¼Ð. ¿¡ð¨¼ì ¦¸Îò¾Ð¼ý ¾¡Ûõ ¦¸ð¼¡÷
B. ¸Å¢¾¡Å¢ý Àø ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂÉ¡ø º¢¸¢î¨º «Ç¢ì¸ôÀð¼Ð
C. ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Ê了ƢÂÉ¡ø ¸Å¢¾¡×ìÌô Àø º¢¸¢î¨º «Ç¢ì¸ôÀð¼Ð
D. ¸Å¢¾¡×ìÌî º¢¸¢î¨º Àø ÁÕòÐÅ÷ ¦¿Î了ƢÂÉ¡ø «Ç¢ì¸ôÀð¼Ð A. þÈ󾸡Äõ
B. ¿¢¸ú¸¡Äõ
§¸ûÅ¢¸û 11 - 12 C. ±¾¢÷¸¡Äõ

¸£ú측Ïõ š츢Âò¨¾ô ¦À¡Õò¾Á¡É «¨¼¸Ç¡ø ¿¢¨È× ¦ºö¸.

(11) ±¾¢÷¸¡Äõ «¨Á (12) ¸øÅ¢ ¸ü¸ §ÅñÎõ

11. A. ÅÇÁ¡É 12. A. º¢ÈôÒ


TAMIL - jĜbkhÊ
B. ÅÇõ B. º¢Èì¸ brh‰fis th¡»a¤âš mik¡fî«
C. ÅÇÁ¡¸ C. º¢ÈôÀ¡É
D. ÅÇò¾¢üÌ D. º¢ÈóÐ
1) ef« - Éuš ef«
13. ¸£ú측Ïõ ¦¾¡¼÷ š츢Âò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¾É¢ š츢Âí¸¨Çò ¦¾Ã¢× 2) ehf« - ehf¥ gh«ò
¦ºö¸.
3) ïd« - tif / Fy«
ÀØò¾ ÀÆí¸Ùõ ¸¡öó¾ þ¨Ä¸Ùõ ¸£§Æ Å¢Øó¾É 4) <d« - ïÊî /Fiwî
5) bjhif - bkh¤j«
A. ÀÆí¸û ÀØòÐ ¸£§Æ Ţظ¢È¡ý 6) njhif - kÆÈwF
þ¨Ä¸û ¸¡öóÐ ¸£§Æ Å¢Øó¾É 7) bjhš - giHa
B. ÀØò¾ ÀÆí¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É 8) njhš - clš njhš
¸¡öó¾ þ¨Ä¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É 9) jtiy - cnyhf¥ gh¤âu« (Fl«)
C. ¸¡öó¾ ÀÆí¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É
10) jtis - áW ãuhÂ
ÀØò¾ þ¨Ä¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É

D. ÀØò¾ ÀÆí¸û ¸£§Æ Å¢Øó¾É


MATHS - fÂj«
¸¡öó¾ þ¨Ä¸Ùõ ¸£§Æ Å¢Øó¾É 1) Basic block - mo¤js¡ f£il
14. §º÷ò¦¾Øи « + ¸¨Ã 2) Basic unit - mo¥gil myF
A. «¸¨Ã
3) Bench mark - tiuaiu
B. «ó¾ì¸¨Ã 4) Credit card - g‰W m£il
C. «ì¸¨Ã 5) Credit sales - fl‹ ɉgid
D. «ó¾¸¨Ã
6) Dash line - щW¡ nfhL
15. À¢Ã¢ò¦¾Øи ÁÃòàñ = 7) Economy - bghUshjhu«
A. Áà + àñ 8) Entrepreneur - bjhʚ Kidt®
B. ÁÃõ + àñ 9) Fixed price - mWâ Éiy
C. ÁÃòÐ + °ñ 10) lnvest - KjäL
D. ÁÃòÐ + àñ

À¢üº¢ 4 SCIENCE - m¿Éaš


1. ¸£ú측Ïõ §º÷쨸¢ø ºÃ¢Â¡É ¯Â¢÷¦Áö ±Øò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. 1) Allergy - x›thik
A. õ + ¬ = Á 2) Antibiotic - cÆ® v⮥ã
B. ô + ´ = §À¡
C. î + ¯ = Í 3) Calculus - fšyil¥ò
D. ó + ¾ = ¾¡ 4) Diarrhoea - tƉW¥ ngh¡F
5) Genetic - kuãaš
2. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ø ºÃ¢Â¡É š츢Âí¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
I. ¬Î¸û Òø §Áö¸¢ÈÐ 6) Hearing defect - fhJ nfshik
II. Á¡½Å÷¸û ¾¢¼Ä¢ø ÀóРŢ¨Ç¡θ¢ýÈÉ 7) Heridity - kuòtÊ
III. â¨É ±Ä¢¨Âò ÐÃò¾¢ÂÐ 8) Heritage - kuòÇik
IV. Á¡½Å÷¸û ¸¨¾ôÒò¾¸õ Å¡º¢ì¸¢È¡÷¸û
9) Immunization - nehŒ¤jL¥ò
A. I , II B. I , III 10) Nutrition - czñ£l«
C. II , III D. III , IV
k¡fŸ Xir 8
23 MfÞ£ 2010 fšÉ¢Rl® #
Grammar Revision Mrs. Girijah Balakrishnan

Ganesh visited Pulau Merpati with his cousins during last April holidays. 9 They more often had their meals at the Sea Food Restauarant
The map below shows the places they visited on different days. A just behind the Blue Lagoon Hotel
Study the map carefully and answer the questions that follow. B opposite the airport
C in front of the Deer Park

10 On the11TH they left Pulau Merpati early in the morning


A 6 day package holiday
B 10 day package holiday
C 7 day package holiday

Passage1
Complete the passage
Muthu is a farmer in Cameron Highlands He 1——————— many
types of vegetables. Muthu 2————— early in the morning, then weeds,
waters and 3——————the plants. He then collects all the vegetables
for 4 ————————He has to load the vegetables into the lorry which
5 —————————— them to the market. Besides the workers on
his farm, his family also helps him harvest the vegetables.
1 Ganesh and his cousins arrived on 5th April and took a taxi to
A The bird park 1 A helps 2 A wakes 3 A manure 4 A sell 5 A transport
B The fishing village
B grows B awaken B manures B sale B transports
C The Blue Lagoon Hotel.
C collects C awake C manured C sold C transported
2 On the 6th and 7th they spent time D sells D woke D manuring D shop D transporting
A scuba diving and fishing in the island
B scuba diving and visiting Merpati village
C scuba diving, visiting both Merpati and the Fishing Villages.

3 They went para-sailing and boating


VOCABULARY
A on the 10th of April Label the tools with the names given below. Provide
B on the 8th of April the same in Tamil
C on the 9th of April ( ) Axe ( ) file ( ) needle ( ) razor ( )scissor
( ) spade ( ) corkscrew ( ) Hammer ( ) pin ( )saw
4 On the way to the National Park they noticed ( ) screwdriver ( ) spanner
A a Limestone ridge on the right
( )nfhlÇ, ( )j¡if ( ) âU», ( ) R¤â, ( ) muhîfUÉ, ( ) T®bk‹f¤â,
B a speed boat on the right ( ) Cá, ( ) âUF ( ) KL¡F« fUÉ, ( ) ïu«g«, ( ) F©^á, ( ) âU¥òË,
C jungle on the right ( ) k©thÇ, ( ) f¤jÇ¡nfhš

5 After jungle trekking in the National Park on the 9th they visited
A The Firefly Bay
B The Bird Park
C The Deer Park

6 On the 10 Ganesh wanted to go to the jetty to take a ride in a__________


To visit the coral Caves
A a sampan
B a ferry
C a yacht

7 Before going to the Firefly Bay Ganesh got off to check out the
A Blue Lagoon Hotel
B Merpati Airport
C Sea View Chalets

8 It was dark when they stood still and quiet in a boat in the bay to see
A birds B bats C fireflies
$ fšÉ¢Rl® 23 MfÞ£ 2010 k¡fŸ 8Xir
Comprehension 2 1 A. late 2 A breakfast 3 A sports
Mrs Chen is a very hard working teacher in a secondary school. She is also B. early B brunch B sported
known to be very strict and punctual. She teaches English Language and C. quick C dinner C sporting
Geography for SPM students. D. lately D break D sport
She makes sure her students complete their daily work. She prepares her
class work for the week in a record book and corrects all the exercise 5 A fresh 5 A dive
books. The students learn reading, writing and grammar. She never hesitates B refresh B diving
to praise the good students. She always pulls up the lazy students so that C refreshing C dived
they are able to keep up with the other students in class. Though Mrs. Chen D refreshed D dives
scolds the students, she is still loved very much for they know she means
well. Comprehension 3
Mrs Chen is a very dedicated teacher because after school, she spends
Read the dialogue carefully.
time helping students to complete their homework and clear their doubts.
Anand : Hi Helmi! Have you ordered your food?
Study the passage and answer the questions that follow.
Helmi : Hi Anand ! Yes I have ordered Chicken rice. Your food looks
1. What does Mrs. Chen teach? interesting. What is it?
A. English Language B. English Language and Geography
C. English Language and Geology. Anand : It is fried rice with curried chicken. Why don’t you try this for
2. Where does she record her daily class work? change?
A. her diary B. her record book Helmi : I tried mee goreng, nasi campur, and nasi lemak.
C. her log book All of them are not very tasty. I also feel very thirsty after eating these
3. Why do her students like her though she’s strict? dishes.
A. They know she can’t help it. B. They know she is difficult.
Anand : I know why you feel thirsty. It is the Ajinomoto salts they use for
C.They know she means well.
flavouring. Actually it is not good for health.
4. The word never ‘hesitates’ means :
A. does not stop B. does not pull Helmi : Oh I see. I think food from home is healthier and safe.
C does not care Anand : Yes I am also thinking of doing that.
5. The students learn
A . reading, writing and grammar B. reading, writing and poetry Helmi : Here comes my food? It looks good. Hope it is tasty.
C. writing, comprehension and grammar Anand : Actually mine is not too bad. I prefer to have some greens
6 She is a dedicated teacher means with it.
A. very caring and hardworking B. very loving and caring Helmi : Well I must say the food is tasty but check out the prices.
C. very strict and punctual
Anand : They range from Rm 4 to Rm 5 .50. I notice that the more expensive
7 Why does she pull up the lazy students?
the tastier the dish.
A. so that they can be awake B. so that they can do better.
C. so that they can stand up. Helmi : Well it is getting late. The bell will go in a minute. Let’s finish our
8 She can clear their doubts means meals.
A. make them understand B. make them clever Anand : Yes, you are right. Teacher is giving us the SPM Mathmatics questions
C. make them clean. to try out today.
9 Mrs Chen does not only teach but also
A. plays games B. spends time with the students Answer the questions based on the dialogue.
C. punishes them
10 Mrs Chen praises her good students because she 1 What form are Anand and Helmi in?
A favours them B. loves them more ————————————————————————————
C. can make them even better. 2 Where are the two boys talking?
————————————————————————————
Passage 2 3 Why is Helmi thirsty after eating those dishes?
Fill in the blanks with the correct answers given below ————————————————————————————
Our school organized a trip to Port Dickson. We left school by bus quite 1 ————————————————————————————
———— in the morning. On the way, we stopped for 2 ————— and 4 What did Anand notice about the prices and taste of the dishes?
soon we were on our way. We sang, talked and even played games on the ————————————————————————————
bus. Our teachers were 3———— enough to join us. When we reached ————————————————————————————
the beach we quickly changed and jumped into the sea. It was very 4—— 5 According to Helmi why is food from home better?
——— after the long hot drive. Later we took a boat ride to the Blue ————————————————————————————
Lagoon. Here some of the students 5——————to see the colourful ————————————————————————————
coral. After a heavy lunch we slept under the shade of trees on the beach. ————————————————————————————
k¡fŸ Xir 23 MfÞ£ 2010 fšÉ¢Rl® %8
KARUNA - RAVI - TARA
BAHASA MALAYSIA
4. Beberapa buah kereta diletakkan di __________ dua bangunan kedai tersebut. 17.Baju Mohana yang ___________ itu dicuci oleh ibunya.
A.celah B.dalam A.koyak B.gelap
B.tengah C.antara C.kotor D.jarang
18.Dinesh duduk di __________ kerusi sambil membaca sajak yang ditulis oleh
5. Kuih yang dimasak menggunakan minyak yang ____________ tidak sedap Sivasangkaran.
dimakan. A.atas B.dalam
A.tengik B.hangit C.bawah D.hujung
B.basi D.busuk
19.Mahes ditampar oleh Yogeswaran kerana ______________ terhadap ibunya.
6. Janane merebut - rebut untuk duduk di atas kerusi _______________ di bilik A.yakin B.biadap
mesyuarat itu. C.lalai D.megah
A.keras B.lembik
B.gebu C.empuk 20.Wajah Bawani ___________ kerana dia demam selama seminggu.
A.ceria B.pucat
7. Sharmini _________ mendengar ceramah yang disampaikan oleh pegawai itu. C.layu D.kelat
A.jemu B.ghairah
C.bosan D.khusyuk Gariskan kata adjektif yang terdapat
8. Asam jawa yang digunakan oleh Pn. Nirmala adalahuntuk menghilangkan bau dalam ayat berikut.
____________ ikan.
A.tengik B.hapak Tharrany seorang murid yang rajin dan selalu datang awal ke sekolah.
C.hancing D.hanyir
Kaki Tharshiny sakit kerana tersepak seketul batu yang besar itu.
9.Siput sedang mengesot pada ______________ daun pokok betik itu. Ravinah seorang murid yang bijak dalam matapelajaran Matematik.
A.pucuk B.pangkal Kapal terbang itu terbang tinggi di awan.
C.hulu D.bawah Telatah Sanggetha sungguh lucu sehingga para murid di kelasnya ketawa
10.Cikgu Ravi ___________ apabila John Agimas sengaja tidak menyiapkan kerja
terbahak – bahak.
sekolahnya.
A.berang B.gembira Masakan yang dimasak oleh ibu Deepa sungguh enak.
C.seronok D.girang Pn. Mariai berasa gembira apabila melihat cucunya itu lancar membaca buku
cerita itu.
11.Dinesh dan Rishitharan berasa _____________ bermain layang – layang di
En. Subramaniam ketawa apabila melihat seluar yang dipakai oleh cucunya
padang pada waktu petang.
A.seronok B.sedih terlalu longgar.
C.marah D.gembira Para murid memberikan tepukan yang gemuruh apabila Parimalar selesai
menyanyikan lagu.
12.Thulasi sangat _________________ akan kucing peliharaannya.
Tanaman di kebun Puvin Raj subur setelah disiram air pada setiap hari.
A.benci B.sayang
C.jemu D.bosan
ISI TEMPAT KOSONG DENGAN DENGAN
13.Setiap hari Puan Kogilah menyikat rambut anaknya yang ________________
itu.
JAWAPAN YANG SESUAI.
A.kesat B.tebal
C.panjang D.nipis 1.Kayu balak itu sangat _____________ untuk diangkat oleh pemuda itu.

14.Pokok betik itu berbuah ______________ di dusun datuk Hema.


2.Bangunan Berkembar Petronas merupakan salah satu bangunan yang
A.segar B.banyak
C.lebat D.tebal ______________ di dunia.

15.Urmila sedang ________________ merakamkan gambar sukan tahunan 3.Rambut Tharaniyah berwarna ______________ setelah terkena tepung gandum.
sekolah.
A.lalai B.asyik
C.bosan D.cepat 4.Buah durian mempunyai duri yang _________________________ .

16.Bola yang __________________ itu dipam oleh Arvindran. 5.Ayah Vinoth membeli sebuah kereta yang ______________________ .
A.kempis B.nipis
C.lembik C.lemau
CMYK
10 fšÉ¢Rl®8 23 MfÞ£ 2010 k¡fŸ Xir

ÉilfŸ fšÉ¢Rl® 20
jĜbkhÊ ENGLISH - ANSWERS
(KALVICHUDAR 20)
gƉá 1 gƉá 2 Grammar Revision Complete the passage
1. C 1. C 1. C 5. C 8. C 1. B 4. B
2. A 2. C 2.
3.
C
B
6. B
7. C
9. A
10. C
2. A 5. B

3. D
3. B
3. D 4. A

4. A 4. C
5. B
Comprehension 2
5. D
Passage 2
1. B 6. A 1. B 4. C
6. B 6. C 2. B 7. B 2. A 5. C
3. C 8. A
7. D 7. C 4. A 9. B
3. C

8. A 5. A 10. C

9. C VOCABULARY
gƉá 3 10. B 1. saw - u«g«,
2. spanner - KL¡F« fUÉ
1. D 11. A 3. razor - T®bk‹f¤â,

2. C 12. D 4. corkscrew
5. Hammer
- j¡if âU»
- R¤âaš
3. A 13. D 6. pin - F©^á
- muhîfUÉ
14. D
7. file
4. C 8. scissor - f¤jÇ¡nfhš

5. B 15. B 9. needle - Cá
10. screwdriver - âU¥òË
6. B gƉá 4 11. Axe - nfhlÇ
12. spade - k©thÇ
7. A
8. D 1. C Answer the questions
based on the dialogue.
9. C 2. D 1. Form 5
10. D 3. B 2. School Canteen
11. A 4. A
3. Ajinomoto salts
4. The more expensive the tastier the dish
12. C 5. Food from home is healthier and safe