You are on page 1of 32

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 • ΤΕΥΧΟΣ 119

¶E P I E X OM E NA
Συναγερμός προσευχῆς χρειάζεται......................................................................... σελ. 1
Λυπηθεῖτε ἐπί τέλους τά παιδιά .......................................................................... σελ. 3
ΙΝΚΑ: «Νά μή δεχθεῖ κανείς ἠλεκτρονική ταυτότητα» ................................ σελ. 4
Δημοσκόπηση σόκ! Τό θαῦμα ἐπιτελεῖται στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων ...... σελ. 7
Τέσσερις γρήγορες «κατραπακιές» στή Νέα Τάξη καί τή Νέα Ἐποχή .. σελ. 9
Σχέδιο παράκαμψης ἀποφάσεων δικαιοσύνης γιά τά Θρησκευτικά......... σελ. 11
Ἡ «ἐπίθεση» τοῦ Ἰσλάμ γιά κατάληψη τῆς Εὐρώπης .................................... σελ. 13
Ἡ Ἀμερική θά χάσει τόν πόλεμο μέ τή Ρωσία ................................................ σελ. 18
Εἰδήσεις καί Σχόλια .................................................................................................. σελ. 23

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

K αζάνι πού βράζει ὁ κόσμος ὁλόκλη-


ρος. Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ξεσαλώσει.
Ὁ προπάππος τοῦ γενίτσαρου Ἐρντογάν,
στήν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου τοῦ
Θεοῦ, στήν ἔλευση δηλαδή τῆς βασιλείας
Του (ἔτσι ὅπως αὐτοί τή φαντάζονται),
Πόντιος ἀντάρτης, πού πολεμοῦσε τόν ἀφοῦ προηγηθεῖ ὁ Ἀρμαγεδώνας!
Κεμάλ, θά ἀγάλλεται στούς οὐρανούς, Καί στήν Ἑλλάδα; Ἐδῶ εἶναι πού ἔχουν
βλέποντας ὅτι αὐτό, πού δέν κατάφερε πέσει ὅλα τά δαιμόνια μαζί, νά γκρεμί-
νά κάνει ὁ ἴδιος, θά τό κάνει ὁ ἐγγονός σουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ὄρθιο. Τελευταῖο
του· νά διαλύσει τήν Τουρκία! «κατόρθωμά» τους ὁ νόμος τῆς ντροπῆς,
Οἱ neocons (νεοσυντηρητικοί) Ἀμερι- πού ψηφίσθηκε στίς 9 Μαΐου 2018, μέ
κανοί προτεστάντες σιωνιστές, μέ ἐπικε- τόν ὁποῖο καί ζεύγη ὁμοφυλοφίλων θά
φαλῆς τόν δυστυχῆ Τράμπ, ἐνισχύουν μέ μποροῦν νά υἱοθετοῦν παιδιά!
κάθε τρόπο τό ἀρχι-γεράκι Ἰσραήλ ἐναντί- Πρωτοφανής ἡ σαπίλα. Ἡμέρα ντρο-
ον Συρίας, Ἰράν, Παλαιστινίων καί παντός πῆς γιά τή Βουλή ἡ 9 Μαΐου 2018, ἡμέρα
ἑτέρου, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι συνεργοῦν ψηφίσεως τοῦ νόμου τῆς ἀνομίας.
AP. 119
Λίγες ἡμέρες ἐνωρίτερα ἡ «γιά πρώτη χρονικοῦ διαστήματος, μέ κορυφαία τήν
φορά ἀριστερή κυβέρνηση» στήν Ἑλλάδα, ἀπόφαση –καταπέλτη τοῦ «Συμβουλίου
μέ «κοινή ὑπουργική ἀπόφαση» (Κ.Υ.Α.) τῆς Ἐπικρατείας» (Σ.τ.Ε.)– πού ἀκυρώνει
(γιατί φοβήθηκαν, προφανῶς, νά πᾶνε ὡς παράνομα καί ἀντισυνταγματικά τά
στή Βουλή) πέρασε τίς νέες ἠλεκτρονι- «Νέα Προγράμματα» τοῦ μαθήματος τῶν
κές ταυτότητες, τήν «κάρτα τοῦ πολίτη» Θρησκευτικῶν, πού ἐξεπόνησαν οἱ μπερ-
τοῦ «Γιωργάκη» Παπανδρέου. Αὐτό γιά δεμένοι θεολόγοι τοῦ «Καιροῦ» (Σταῦρος
τό ὁποῖο ἐδῶ καί τριάντα χρόνια ἀγωνί- Γιαγκάζογλου κ.ἄ.) καί ὑλοποίησε ἡ συγ-
ζονταν ξένοι ἐντολοδότες καί οἱ ντόπιοι κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. μέ ὑπουρ-
ὑποτακτικοί τους, πέρασε ἀπό τόν πο- γούς τούς Ν. Φίλη καί Κ. Γαβρόγλου.
λιτικό χῶρο, πού κάποτε διαδήλωνε μέ Κάνει τό ταγκαλάκι τή δουλειά του,
αἴτημα «νά καοῦν οἱ φάκελοι» (!) ἀλλά ἔχει καί ὁ Χριστός τούς ἀνθρώπους
Καί ἐπειδή ὁ κατήφορος δέν ἔχει τέ- Του καί τό σχέδιό Του. Καί νά εἶναι βέ-
λος, ἐπίκειται ἡ προδοσία τῆς Μακεδο- βαιοι οἱ πάντες ὅτι τελικά «τοῦ Θεοῦ θά
νίας, μέ τήν παραχώρηση τοῦ ὀνόματός γίνει». ῾Ο Χριστός θά νικήσει. Αὐτό εἶναι
της στούς Σκοπιανούς πλαστογράφους 100% σίγουρο.
τῆς Ἱστορίας. Τώρα ὅμως εἴμαστε ἀκόμη στά δύσκο-
Θά πεῖτε ὅτι αὐτό τό καταθλιπτικό λα. Γι᾽ αὐτό καί χρειάζεται, ὅπως ἔλεγε
τοπίο εἶναι ἡ μία πλευρά. Πράγματι, ὑ- σεβαστός Γέροντας, συναγερμός προσευ-
πάρχει καί ἡ ἄλλη, ἡ φωτεινή. χῆς. Μέ τήν προσευχή καί μέ τίς παρεμβά-
Ὁ π. Ἰωάννης Φωτόπουλος στό ἄρθρο σεις μας ἄς γίνουμε συνεργοί τοῦ Χριστοῦ
του «Τέσσερις γρήγορες “κατραπακιές”», στή νίκη Του ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ
πού δημοσιεύουμε στήν «Π», ἀναφέρει τέσ- σκότους.
σερα χαροποιά γεγονότα τοῦ τελευταίου Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Ἐγώ πετάω γιά τήν Πατρίδα μου»*


«...Πετάω γιά τόν Πατέρα μου, πού καμαρώνει στήν ἄκρη στό χωράφι, ὅταν
περνοῦν τά μαχητικά μας,
Πετάω γιά τό παιδί στή Φλώρινα, πού περπατάει στό χιόνι νά πάει στό σχο-
λειό του. Πετάω γιά τόν Παπά μας, πού κάνει χιλιόμετρα νά κάνει Ἀνάσταση μέ
τούς τσοπαναραίους στό ὕψωμα τῆς Παναγιᾶς!
Πετάω γιά τόν ψαρά, πού βγῆκε 4 τό πρωΐ μέ τήν ψαρόβαρκα, νά φέρει τό
μεροκάματο στή φαμελιά του,
Πετάω γιά τόν δασκαλάκο, πού πληρώνει ἀπό τήν τσέπη του τίς φωτοτυπίες
στά Ἄγραφα τῆς Καρδίτσας.
Γιά αὐτούς πετάω. Γιά νά μποροῦν νά κάνουν αὐτό πού χρόνια κάνουν καί
νά κρατᾶνε τήν Πατρίδα μας ζωντανή!
Οὔτε αὐτοί, οὔτε ἐγώ θά ζητήσω ὑπερωρίες, γιορτές καί Κυριακές, γιατί ἐγώ
πετάω γιά τήν Πατρίδα μου».

* Ἀπό παλαιότερη συνέντευξη τοῦ σμηναγοῦ Γεωργίου Μπαλταδώρου, ὁ ὁποῖος στήν ἡλικία τῶν 34
ἐτῶν ἔδωσε στίς 12 Ἀπριλίου 2018 τή ζωή του γιά τήν Πατρίδα, «παθών ἐν ὑπηρεσίᾳ καί ἕνεκα ταύτης».

2
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018

«ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»*


τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου

Εἶναι ἡ ὥρα νά μιλήσουμε καθαρά ἑαυτό τους, ΔΕΝ ἔχουν τό δικαίωμα νά


καί χωρίς μισόλογα. κάνουν τά πάντα στούς ἄλλους καί μά-
Εἶναι ἡ ὥρα πού πρέπει νά ζητήσου- λιστα στά παιδιά.
με ἀπό τήν Κυβέρνηση νά μᾶς πεῖ ξεκά- Αὐτά τά παιδιά ἔχουν δικαίωμα στή
θαρα ἐάν εἶναι μέ τά παιδιά ἤ ἐάν εἶναι ζωή, στήν ὁμαλή ἀνάπτυξη, στήν ψυχική
μέ τά ὁμόφυλα ζευγάρια. καί τήν ψυχολογική τους ἰσορροπία.
Εἶναι ἡ ὥρα νά μᾶς πεῖ καί ἡ Κυ- Αὐτοί, πού θά ψηφίσουν ἕνα τέτοιο
βέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα γιατί νομοσχέδιο, θά ἔχουν τό δικαίωμα νά
στρέφονται εὐθέως ἐναντίον τῶν παιδι- ἑορτάσουν αὔριο «Τήν παγκόσμια ἡμέρα
ῶν. γιά τό παιδί»; Αὐτοί πού θά κακουργή-
Ποιός τούς ἔδωσε τό δικαίωμα νά σουν ἐναντίον τους, μετά θά ἑορτάσουν
καταστρέψουν ἀθῶα παιδιά γιά νά τό κακούργημά τους.
ἱκανοποιήσουν μιά μικρή ἐκλογική πε- Διαχρονικά καί παγκόσμια ἡ οἰκογέ-
λατεία ἤ κάποιοι ἄλλοι γιά νά ἀγρεύ- νεια συνίσταται ἀπό τόν γάμο ἀνδρός
σουν ψήφους ἀπό μιά μικρή ἐκλογική καί γυναικός.
πελατεία. Σχέσεις ὑπάρχουν πολλές, ἀκόμη
Εἶναι ἡ ὥρα νά μᾶς ἀπαντήσουν καί μέ ζῶα, γάμος ὅμως εἶναι ἕνας καί
αὐτοί πού τάχα ὑπερασπίζονται τά δι- μόνον αὐτός πού διαχρονικά καί παγκό-
καιώματα τῶν ὀλίγων, νά μᾶς ποῦν, ποι- σμια ἔχει θεσπισθεῖ καί ἐκφράζεται μέ
ός θά ὑπερασπίσει τά δικαιώματα τῶν τό ρητό τοῦ ἀρχαίου νομικοῦ, τοῦ Κε-
παιδιῶν καί ποιός ἔχει τό δικαίωμα νά λεστίνου.
ἐφαρμόσει στά παιδιά καί γιά τά παιδιά Ὅσοι νομίζουν ὅτι αὐτά ξεπεράστη-
ἕνα ἰδιότυπο παιδομάζωμα. καν, φανερώνουν πόσο ρηχοί καί ἐπιπό-
Εἶναι ὥρα νά μᾶς ποῦν ὄχι οἱ προ- λαιοι εἶναι. Ἄνθρωποι τοῦ φαίνεσθαι καί
οδευτικοί ἀλλά οἱ χαλασμένοι τοῦ ΣΥ- ὄχι τῆς οὐσίας καί τῆς σκέψης.
ΡΙΖΑ καί τοῦ ὁποιουδήποτε κόμματος Ἔχω στά ἀρχεῖα μου τήν κραυγή
ποιός τούς ἔδωσε τό δικαίωμα νά κα- ἑνός παιδιοῦ ἀπό τόν Καναδᾶ, πού με-
κουργήσουν ἐναντίον τῶν παιδιῶν. γάλωσε σέ ὁμόφυλο ζευγάρι καί κραυ-
Μέ ὅση κατανόηση καί ἐάν θέλει νά γάζει: «Σῶστε τά παιδιά ἀπό ἕνα τέτοιο
δεῖ κανείς μιά μικρή μειοψηφία ἀνθρώ- γεγονός».
πων, ἡ κατανόηση αὐτή ἔχει ὅρια. Εἶναι κατάπτωση γιά τή Βουλή
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά κατα- τῶν Ἑλλήνων νά ἔχει σήμερα βουλευτές
λάβουμε ὅτι δέν δικαιούμεθα τά πάντα μέ τόσο χαμηλό ἦθος, μέ τόση λαγνεία
σέ αὐτή τή ζωή. γιά τήν ἐξουσία, μέ τόσο ἀμοραλισμό.
Καί ἐάν κάποιοι πιστεύουν ὅτι ἔχουν Κάποιοι νομίζουν ὅτι ἡ ἱστορία ξεκι-
τό δικαίωμα νά κάνουν τά πάντα στόν νάει ἀπό αὐτούς.

Σημ. «Π»: Οἱ ὑπογραμμίσεις μέ ἔντονα εἶναι τοῦ περιοδικοῦ.

3
AP. 119
Ἡ ἱστορία ἔχει ξεκινήσει πρό πολ- ἀποδεχθεῖ μιά τέτοια νομοθεσία, θά ἔχει
λοῦ καί κάτι τέτοιους τύπους θά τούς σαπίσει.
προσπεράσει καί θά τούς ἀφήσει πίσω. Ἀντισταθεῖτε λοιπόν καί μήν σκύ-
Ὅσοι αὐτοβαπτίζονται προοδευτικοί βετε τό κεφάλι, μήν φοβᾶσθε τούς
,γιατί ψηφίζουν νόμους ἐξανδραποδι- ἀνθρώπους τοῦ τίποτα.
σμοῦ τῶν ἀνθρώπων, προσπαθοῦν νά Ἡ εὐθύνη ὅλων εἶναι ἱστορική. Ἕνας
πείσουν τόν ἑαυτό τους καί μόνο. τέτοιος νόμος κλείνει τό μάτι στούς
Ὅσοι μέ τόση εὐκολία κολλοῦν τή παιδεραστές καί στούς πάσης φύσεως
ρετσινιά τοῦ συντηρητικοῦ σέ ὅσους ἀρρωστημένους ἀνθρώπους.
ὑπερασπίζονται τήν ἀξιοπρέπεια τῶν Εἶναι σημαντικό νά καταλάβει ἡ κ.
παιδιῶν καί τή φυσιολογική τους ἐξέλι- Φωτίου ὅτι μιά Κυβέρνηση δέν εἶναι
ξη δείχνουν πόσο ἐγκληματικά φασι- προοδευτική, γιατί «ἐκσυγχρονίζει» τά
στική εἶναι ἡ νοοτροπία τους. κολαστήρια τῶν παιδιῶν καί ἀπό τήν
Δέν εἶναι, κύριοι βουλευτές, ἡ κοι- Σκύλλα τά στέλνει στήν Χάρυβδη, ἀλλά
νωνία μας πού δέν εἶναι ὥριμη γιά νά ὅταν τά καταργεῖ καί δημιουργεῖ προϋ-
ἀποδεχθεῖ μιά τέτοια νομοθεσία. Ἡ ποθέσεις γιά τό φυσιολογικό μεγάλωμα
κοινωνία ἀντιστέκεται, γιατί εἶναι τῶν παιδιῶν.
ὑγιής, γιατί δέν ἔχει παράδειγμα τούς Ἡ Κυβέρνηση, ἐάν συνεχίσει πρός
ἀποτυχημένους καί χρεωκοπημένους αὐτή τήν κατεύθυνση, θά δικαιώσει τά
οἰκογενειακά ἀνθρώπους, ἀλλά γιατί, ὅσα εἶπε ὁ Μίκης Θεοδωράκης.
ἄν «ὡριμάσει» καί φθάσει στό σημεῖο νά

«ΝΑ ΜΗ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»


τοῦ «Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν» (ΙΝ.ΚΑ)

Τό «Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν» (ΙΝ.ΚΑ.), ἕ- Δελτίο Τύπου του, «ἀπαντώντας στά ψευ-


νας μή θρησκευτικός ὀργανισμός, εἶναι γνωστό δῆ δημοσιεύματα περί τῶν λόγων πίεσης
γιά τούς ἀγῶνες του κατά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τῶν ΗΠΑ νά ἐκδοθοῦν ἠλεκτρονικές ταυ-
φακελώματος καί γενικῶς ὑπέρ τῶν καλῶς τότητες, καθώς καί στά πρόσφατα ἔγ-
ἐννοουμένων δικαιωμάτων τῶν καταναλωτῶν. γραφα ἐπικοινωνίας ἑπτά (7) Βουλευτῶν
Σέ μιά ἐκτενῆ Ἀνακοίνωσή του τοποθετεῖται τῆς ΝΔ μέ τόν ἀναπληρωτή Ὑπουργό
ξεκάθαρα ἐναντίον τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ἐσωτερικῶν Νίκο Τόσκα», γράφει τά ἑξῆς:
ταυτοτήτων, τίς ὁποῖες πέρασε (καί αὐτές, 1. Ἡ ἔκδοση ταξιδιωτικοῦ ἐγγράφου
μετά τά μνημόνια, τούς γάμους ὁμοφυλοφίλων (διαβατηρίου) διαχειρίζεται καί ἐλέγχεται
καί τόσα ἄλλα) ἡ «γιά πρώτη φορά ἀριστερή ὁλοκληρωτικά ἀπό τήν Ἑλληνική ᾽Αστυ-
κυβέρνηση» μέ «Κοινή ὑπουργική ἀπόφαση» νομία μέ ὑπερυψηλά κριτήρια ἀσφαλείας.
(Κ.Υ.Α.), πού δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ 1476, Εἶναι ψέμα ὅτι μπορεῖ κάποιος νά
τεῦχος β´ τῆς 27.4.2018 προσέλθει σέ Ἀστυνομικό Τμῆμα Ἀσφαλεί-
Τό ΙΝΚΑ μέ τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 589/12.3.2018 ας μέ πλαστή ταυτότητα καί νά ἐκδοθεῖ

4
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
πλαστό διαβατήριο, ἐπειδή τό ἁρμόδιο 350 ἑκατομμύρια εὐρώ, μέ τήν ἔκδοση
ἀστυνομικό ὄργανο ἐλέγχει ἄμεσα τήν τῆς ταυτότητας σέ ἰδιωτικές ἑταιρεῖες. Τό
ταυτότητα τοῦ κατόχου της, μέσῳ τοῦ πακέτο εἶναι μεγάλο καί ἐνδιαφέρον, οἱ
online ἀσφαλέστατου καί ἀλάνθαστου ἐν λόγῳ πιέσεις τῶν ΗΠΑ καί Γερμανί-
συστήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. ας ἔχουν νά κάνουν μέ τήν κερδοσκοπία
Τό συγκεκριμένο δημοσίευμα στοχο- τῶν ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν, πού ἐπιδιώκουν
ποιεῖ ἔμμεσα τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία καί κάποιοι νά βάλουν στό παιχνίδι;
γιά ὁποιαδήποτε ἀναδημοσίευση ἀπό τά Ἐμεῖς λέμε ὅτι, ἡ διαχείριση καί ἔκ-
ΜΜΕ στό ἑξῆς πέσει στήν ἀντίληψη μας, δοση τῶν ταυτοτήτων καί διαβατηρίων
θά προσφύγουμε στόν Εἰσαγγελέα γιά ἀπαιτεῖται νά συνεχίσει νά γίνεται μο-
ψευδῆ εἴδηση ἐναντίον Δημοσίας Ἀρχῆς, νάχα μέσῳ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί Διασπορά καί ἐπίσης ὅτι εἶναι ἀπαγορευτικό νά
ἀνησυχίας, δίνοντας ἐκτεταμένη ἀνάλυ- συμμετέχει καί νά ἔχει πρόσβαση σέ
ση τοῦ ἀσφαλέστατου τρόπου ἔκδοσης εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα πο-
διαβατηρίου. λιτῶν ὁποιαδήποτε ἰδιωτική ἑταιρεία,
2. Τό Ἑλληνικό Διαβατήριο, πού καθώς καί ὅτι, ἐάν στά μέσα τοῦ 2016 ἡ
συγκαταλέγεται τό 2017 στήν 6η θέ- κυβέρνηση σκεφτόταν τά 80 ἑκατομμύ-
ση ἀξιοπιστίας παγκοσμίως, ἀνοίγει ρια εὐρώ τώρα τῆς περισσεύουν 450%
διάπλατα τίς πόρτες γιά ταξίδια σέ ὅλο περισσότερα;
σχεδόν τόν κόσμο χωρίς τήν ἀνάγκη ἔκ- 4. Τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο μᾶς εἶχε
δοσης βίζας. ἐνημερώσει ἐπίσης, προφορικά, ὅτι δέν
Τά ἀναφερόμενα, ὅτι οἱ ΗΠΑ θά ἐ- χρειάζεται καμμία νέα ταυτότητα γιά
παναφέρουν τή βίζα γιά τήν εἴσοδο στή νά γίνει ἡ ἕνωση τῶν Ὑπουργείων καί
χώρα τους, ἀπό πολίτες τῆς Ἑλλάδας, Δημόσιων ὀργανισμῶν, στά πλαίσια τῶν
εἶναι μιά ἐκβιαστική εἰκονική ἀπειλή γιά δισεκατομμυρίων εὐρώ πού ἔχουν ξοδευτεῖ
τήν οἰκονομική μας ἀφαίμαξη, γιά νά γιά τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση. [...]
ἐκδοθεῖ νέα ταυτότητα πού νά περιέχει 5. Στό γράμμα τῆς 5ης Φεβρουαρίου
βιομετρικά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον 2018 τοῦ Βουλευτῆ τῆς Ν.Δ. Μάξιμου
ἐφάμιλλα τῶν διαβατηρίων, ὥστε ὁ κάθε Χαρακόπουλου καί τῶν ἕξι πού συνυ-
πολίτης νά παρακολουθεῖται καί σίγουρα πογράφουν: κ.κ. Γεώργιος Γεωργαντᾶς,
δέν συσχετίζεται μέ τή βίζα πού πάντα Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, Γεώργιος Κα-
θά ἀπαιτεῖ διαβατήριο, σύμφωνα μέ τά ρασμάνης, Δημήτριος Κυριαζίδης, Νίκος
προαναφερόμενα. Παναγιωτόπουλος καί Κωνσταντῖνος Τζα-
3. Πρίν ἑνάμιση χρόνο στελέχη τοῦ Ὑ- βάρας (δεῖτε το ἐδῶ: https://tinyrl.com/
πουργείου Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης, σέ y93o8gj8), ἀναφέρουν - ρωτοῦν, «γιά
συνάντηση στό Ὑπουργεῖο, μᾶς εἶχαν ἐνη- ποιό λόγο καθυστερεῖ ἡ ἔκδοση τῶν
μερώσει προφορικά ὅτι τό κόστος αὐτῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων ἀσφαλείας;»,
τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀνέρχεται πιέζοντας οὐσιαστικά τήν κυβέρνηση ΣΥ-
σέ 80 ἑκατομμύρια εὐρώ, ποσό πού ΡΙΖΑ γιά τά 350 ἑκατομμύρια εὐρώ.
δέν διαθέτουν, ἔχοντας σημαντικότερες Θά σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι στίς 14 Ἰου-
ἀνάγκες τό Ἑλληνικό κράτος, ἐνῶ μέσα νίου 2012 τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξης
στό 2018 δημοσιεύματα ἀναφέρουν ὅτι τό εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι ἀπό τόν Σεπτέμβρη
κόστος αὐτό ἐκτοξεύεται στά πάνω ἀπό 2012 θά ἐκδοθοῦν νέα δελτία ἀστυνομικῆς

5
AP. 119
ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἀπό τῆς Ε.Ε. γιά τήν ἔκδοση νέων δελτίων
τό 2012 μέχρι τό 2015, πού ἡ Ν.Δ. ἦταν ταυτοτήτων ἔληγε τήν 01/01/2006, δέν
κυβέρνηση, γιατί δέν ἐξέδωσε αὐτές τίς προσδιορίζει ὅμως καί κρύβει τό ὅτι δέν
νέες ταυτότητες πού ἀναφέρουν οἱ βου- ἦταν ὑποχρεωτική, γι᾽ αὐτό καί τό Ἑλ-
λευτές της σήμερα; ληνικό κράτος δέν ἔχει πρόστιμο γιά τήν
Μήπως πιέζουν τή σημερινή κυβέρ- δῆθεν παράλειψή του, ἀλλά καί γι᾽ αὐτό
νηση, γιά νά βροῦν ἕτοιμη ἠλεκτρονική ὑπάρχουν σήμερα μέλη τῆς Ε.Ε. πού
ταυτότητα καί νά μήν ἔχουν αὐτοί τό δέν ἔχουν καθόλου(!) ἀστυνομικές ταυ-
οἰκονομικό καί πολιτικό κόστος, γνω- τότητες.
ρίζοντας ὅτι ἑκατομμύρια λαοῦ θά στρα- Γιά τά ταξιδιωτικά ἔγγραφα (διαβατή-
φοῦν ἐνάντιά τους γιά θρησκευτικούς, ρια) ἡ Ε.Ε. ἀλλά καί οἱ διεθνεῖς κανόνες
ἰδεολογικούς καί τῆς αὐτοπροστασίας μας (πρότυπα) ἔχουν ἐκδώσει ὁδηγίες γιά τά
λόγους; Ποῦ ἦταν τότε αὐτοί οἱ ἑπτά (7) τεχνικά τους χαρακτηριστικά καί στά
βουλευτές τῆς Ν.Δ. καί γιατί δέν πίεσαν ὁποῖα ἡ Ἑλλάδα εἶναι πλήρως ἐναρμο-
τόν τότε πρωθυπουργό κ. Σαμαρᾶ νά ἐκ- νισμένη, διαθέτοντας στούς πολίτες της
δώσει ἠλεκτρονικές ταυτότητες; τό πιό ἀσφαλές διαβατήριο παγκοσμίως.
6. Εἶναι γεγονός ὅτι ἀπό τόν Νοέμ- Τά ὑπόλοιπα πού διαδίδονται προ-
βριο 2017 μέχρι καί τόν Φεβρουάριο 2018 φανῶς εἶναι ψέματα μέ κύριο σκοπό νά
ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἐξονυχιστικοί μᾶς πείσουν γιά τήν ἀναγκαιότητα νέας
ἔλεγχοι στά ἀεροδρόμια τῆς Γερμανί- ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, γιά τά 350
ας, σέ 280.000 ἐπιβάτες ἀπό Ἑλλάδα. ἑκατομμύρια εὐρώ. [...]
Σέ ὅλους αὐτούς βρέθηκαν μονάχα 35 Μέ βάση προηγούμενες ἔρευνες, πλα-
περιπτώσεις ἀτόμων πού ταξίδευαν μέ στά διαβατήρια μπορεῖ νά παραγγείλει
πλαστά ταξιδιωτικά ἔγγραφα (διαβατήρια ὁποιοσδήποτε μέσῳ τοῦ διαδικτύου μέ
ἤ ταυτότητες), ἀριθμός πού ἀντιστοιχεῖ κόστος ἀπό 500 εὐρώ μέχρι 2000 εὐρώ
στό (1/10.000) ἕνα δεκάκις τοῖς χιλίοις. καί νά τά παραλάβει στό σπίτι του ἀπό
Μεταξύ αὐτῶν τῶν πλαστῶν ἐγγρά- τρίτες χῶρες, καί αὐτό τό γνωρίζουν καλά
φων, δέν βρέθηκε οὔτε ἕνα Ἑλληνικό. οἱ ἁρμόδιες ἀρχές, ἀλλά καί ἡ Γερμανία
Ἡ στάση τῆς Γερμανίας ὡς πρός τήν καί οἱ ΗΠΑ.
Ἑλλάδα καί τούς ταξιδιῶτες πρός αὐτή, Τό ΙΝΚΑ μαζί μέ φορεῖς καί συλλόγους
παραβιάζει τή συνθήκη Σένγκεν καί εἶναι δέν θά σταματήσει τόν ἀγώνα κατά τῆς
ὁ μοχλός πίεσης τῆς Γερμανίας, γιά νά νέας, χωρίς κανένα χρηστικό στοιχεῖο γιά
ἐκδοθοῦν νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες τόν πολίτη ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, πού
στήν Ἑλλάδα, (γιά τά 350 ἑκατομμύρια θέλουν νά μᾶς περάσουν γιά τά 350 ἑκα-
εὐρώ) [...] τομμύρια εὐρώ. [...] [Σημ. «Π»: Ἡ ἀλήθεια
Πιθανότατα στίς 5 Φεβρουαρίου 2018, εἶναι –καί αὐτό πρέπει νά τονίζεται– ὅτι
πού ἔστειλαν οἱ 7 τό γράμμα στόν κ. δηλαδή τό πρῶτο καί βασικότερο κίνη-
Τόσκα, δέν γνώριζαν τά ἀνωτέρω. Τώρα τρο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων γιά νά
πού τά ξέρουν θά ἦταν πρέπον νά ἀνα- μᾶς «φορτώσει» τίς νέες ταυτότητες μέ
θεωρήσουν τίς ἀπόψεις τους. τσιπάκι, δέν εἶναι τό οἰκονομικό κέρδος,
7. Στήν ἀπάντηση τῆς ἀνωτέρω ἐρώ- ἀλλά τό καταχθόνιο σχέδιό τους γιά τό
τησης ὁ κ. Τόσκας ἀναφέρει ὅτι ἡ προ- παγκόσμιο σφράγισμα καί τόν παγκόσμιο
θεσμία ἐναρμόνισης τῶν Κρατῶν - Μελῶν ἔλεγχο τῶν πάντων].

6
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018

Ζητοῦμε ἀπό τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τε ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἐπειδή δέν


νά σεβαστεῖ τίς δύο διαβουλεύσεις πού ἔχει σκοπό τήν ταυτοποίηση τοῦ πολίτη,
πραγματοποιήθηκαν γι᾽ αὐτές τίς νέες ταυ- ἀλλά τόν ἔλεγχο καί τήν παράνομη καί
τότητες, τίς συγκεντρώσεις μέ συμμετοχή ἀφανῆ παρακολούθησή του, γιά νά εἶ-
χιλιάδων πολιτῶν σέ Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη ναι ἕρμαιο τοῦ ἑκάστοτε Ὑπουργοῦ καί
καί ἄλλες πόλεις, ἀπό τό 2010, πού ἀ- κόμματος, πού θά μπορεῖ ὅποτε θέλει νά
νακοινώθηκε ἡ λεγόμενη «κάρτα πολίτη», προσθαφαιρεῖ ἐξ ἀποστάσεως στοιχεῖα
μέχρι σήμερα. κατά τό δοκοῦν.
Νά μήν δεχθεῖ κανένας ὁποιαδήπο-

VVVVVVVVVVVVVVVV
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΟΚ!
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!*

Δημοσκόπηση «χαστούκι» γιά τήν ὑποχωρήσει κι ὅτι μεγάλο μερίδιο τοῦ


Ἀριστερά. πληθυσμοῦ τάσσεται ὑπέρ τῆς ἐπανα-
Ἡ Ἑλληνική κοινωνία πλέον στρέφε- φορᾶς τῆς θανατικῆς ποινῆς.
ται ξανά στίς παραδόσεις, πιστεύει βα- Ὑπάρχει ἐπίσης ἔντονη ταύτιση μέ
θύτατα στήν Ὀρθοδοξία, ἐνῶ δέν θέλει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἀρνητική
τούς γάμους μεταξύ ὁμόφυλων ζευγα- ἀντίληψη γιά τό μουσουλμανικό στοι-
ριῶν. χεῖο.
Ὅση προπαγάνδα καί ἐάν λαμβάνει Τό 72,1% τῶν πολιτῶν κρίνει ὅτι ἡ
χώρα στήν πατρίδα μας, τό μήνυμα πού παρουσία μεταναστῶν στή χώρα μας
περνάει πλέον εἶναι πώς ἡ παγκοσμιο- αὐξάνει τήν ἐγκληματικότητα, ποσοστό
ποίηση καί ἡ πολτοποίηση, πού θέλουν σχεδόν ὀκτώ μονάδες ὑψηλότερο σέ σχέ-
ὁρισμένοι νά μᾶς περάσουν, δέν θά ἔχει ση μέ τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016. Σχεδόν
τά ἀποτελέσματα πού ἐπιθυμοῦν. δύο στούς τρεῖς πιστεύουν ὅτι ἡ εἰσροή
Ἐνίσχυση τῆς ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας μεταναστῶν αὐξάνει τήν ἀνεργία (αὔξη-
καταδεικνύει ἡ ἔρευνα τῆς ΔιαΝΕΟσις ση ἄνω τῶν ἑπτά μονάδων).
γιά τήν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων στίς Μόλις τό 30% θεωρεῖ ὅτι ἡ παρου-
ἀρχές του 2018. σία μεταναστῶν ἐμπλουτίζει τόν πολιτι-
Ἀπό τίς ἀπαντήσεις, πού ἔδωσαν σμό μας, σχεδόν τέσσερις μονάδες κάτω
οἱ 1250 συμμετέχοντες, προκύπτει ὅτι ἡ συγκριτικά μέ τά τέλη τοῦ 2016, ἐνῶ
συντριπτική πλειονότητα τῶν πολιτῶν πάνω ἀπό τά τρία τέταρτα δέν βλέπουν
εἶναι σκεπτική ἕως ἐχθρική πρός τούς συμβολή τῶν μεταναστῶν στήν ἐπίλυση
πρόσφυγες καί τούς μετανάστες, ὅτι ἡ τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος.
στήριξη γιά τούς γάμους ὁμοφύλων ἔχει Μόλις τό 2,9% τάσσεται ὑπέρ τῆς

* Ἀποτελέσματα δημοσκόπησης τῆς ἑταιρείας «ΔιαΝΕΟσις», ὅπως τά διαβάζουμε στό


yiorgosthalassis.blogspot.com.

7
AP. 119
πλήρους ἐνσωμάτωσης στήν ἑλληνική στήν ὕπαρξη Θεοῦ, σχεδόν ἕξι μονάδες
κοινωνία, ἄν καί ὑπάρχει ἐλαφρά αὔξη- πάνω σέ σχέση μέ τό 2016, ἐνῶ σχεδόν
ση σέ αὐτό τό ποσοστό κατά 0,7 μονά- ἕξι στούς δέκα αἰσθάνονται «πολύ κον-
δες. Ἡ δημοφιλέστερη λύση (μέ διαφορά τά» στή θρησκεία. Πάνω ἀπό τό ἕνα τρί-
ἀπό τήν ἑπόμενη), πού στηρίζεται ἀπό το πηγαίνει στήν ἐκκλησία τουλάχιστον
τό 37%, εἶναι ἡ προώθηση τῶν λαθρομε- μία φορά τόν μήνα.
ταναστῶν στή χώρα ἐπιλογῆς τους, ἀνα- Τό κομμάτι τῆς θρησκείας συμπλη-
φέρει τό δημοσίευμα. ρώνεται ἀπό μία βαθιά ἐθνική ταυτότη-
Στή δημοσκόπηση δέν φαίνεται νά τα, μέ πάνω ἀπό ἐννέα στούς δέκα νά
γίνεται καθαρή διάκριση ἀνάμεσα σέ δηλώνουν ὅτι εἶναι προσωπικά περή-
πρόσφυγες καί μετανάστες. φανοι πού εἶναι Ἕλληνες. Σχεδόν τό
Πέφτει ἡ στήριξη γιά τούς γκέϊ. 75% ἐκτιμᾶ ὅτι «οἱ Ἕλληνες εἶναι ἕνας
Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά δικαιώματα τῶν λαός μέ μεγάλη ἱστορία, πού παρά τή
ὁμοφυλοφίλων, λιγότεροι ἀπό τέσσερις σημερινή κρίση ξεχωρίζει ἀκόμη γιά τήν
στούς δέκα δηλώνουν ὅτι συμφωνοῦν μέ εὐφυΐα καί τόν πολιτισμό του».
τούς γάμους ὁμόφυλων ζευγαριῶν –«βου- Αὐτή ἡ περηφάνεια ἀντανακλᾶται
τιά» 11 καί πλέον μονάδων– σέ σχέση μέ καί στά κριτήρια, πού θέτουν οἱ Ἕλ-
τό 2016. ληνες, γιά νά δεχτοῦν ὅτι κάποιος εἶναι
Μόλις τό 18% στηρίζει τήν υἱοθεσία ὅμοιός τους. Τό 54,5% πιστεύει ὅτι Ἕλ-
παιδιῶν ἀπό ζευγάρια ἀνδρῶν ἤ γυναι- ληνας γεννιέσαι καί δέν γίνεσαι, αὔξηση
κῶν, σχεδόν ὀκτώ μονάδες κάτω συγκρι- ἄνω τῶν ἑπτά μονάδων σέ σχέση μέ τό
τικά μέ τήν προηγούμενη ἔρευνα. 2016.
Τό 49,8% δηλώνει πώς θά συμφω- Περισσότεροι ἀπό τέσσερις στούς
νοῦσε ἤ μᾶλλον θά συμφωνοῦσε στήν δέκα πιστεύουν ὅτι δέν εἶσαι Ἕλληνας,
ἐπαναφορά τῆς ἐσχάτης τῶν ποινῶν, ἐάν δέν ἔχεις γεννηθεῖ ἀπό Ἕλληνες γο-
ἐνῶ λιγότεροι, σέ ποσοστό 49,2%, δια- νεῖς.
φωνοῦν ἤ μᾶλλον διαφωνοῦν. Πάνω ἀπό τούς μισούς θέτουν ὡς
προϋπόθεση τήν υἱοθεσία ἠθῶν καί ἐθί-
Θρησκεία καί πατρίδα μων, ἐνῶ σχεδόν τό ἕνα τέταρτο ὑπο-
Ἡ ἔρευνα τῆς ΔιαΝΕΟσις καταδει- στηρίζει ὅτι, γιά νά θεωρεῖσαι Ἕλληνας,
κνύει τέλος ὅτι οἱ περισσότεροι Ἕλ- πρέπει νά εἶσαι καί χριστιανός ὀρθόδο-
ληνες ἔχουν μία ἔντονη θρησκευτι- ξος.
κή-ἐθνική ταυτότητα, ἡ ὁποία ἔχει Στόν ἀντίποδα, πάνω ἀπό τό 65%
ὡς ἄξονες τήν πίστη καί τήν ἐθνική δηλώνει ὅτι ἡ λέξη «μουσουλμάνος» τοῦ
ὑπερηφάνεια. προκαλεῖ ἀρνητικούς συνειρμούς.
Σχεδόν τό 85% δηλώνει ὅτι πιστεύει

8
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΡΗΓΟΡΕΣ «ΚΑΤΡΑΠΑΚΙΕΣ»


ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φωτοπούλου,
ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς

«Ἐπιτέλους νά γελάσει καί λίγο τό ἐλεύθερη ἔκφραση, τήν ὁποία ὑπονο-


χειλάκι μας...», εἶπε ἕνας καλός φίλος μεύει ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος, κάνοντας
καί ἀδελφός μετά τήν ἀπαξιωτική ἀπό- κακή ἀρχή στόν περιορισμό τῶν συνταγ-
φαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιά ματικά κατοχυρωμένων ἐλευθεριῶν καί
τό νεοεποχήτικο μάθημα τῶν Θρησκευ- β) ἀπαξίωσε τή φιλοσοφία τοῦ νόμου,
τικῶν. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτή ἡ ἀπό- πού προσπαθεῖ μέ τό πρόσχημα τῆς κα-
φαση πού μᾶς ἔκανε ἐμᾶς τούς ἁπλούς ταπολεμήσεως τῆς δῆθεν «ἐχθροπάθει-
Ἕλληνες νά ἀναθαρρήσουμε. Τέσσερα ας» νά ἐπιβάλει τήν ὁμοφυλοφιλία στήν
ἠχηρά χαστούκια δέχθηκε τό νεοταξι- κοινωνία μας σάν μιά πλήρως ἀποδεκτή
κό-νεοεποχήτικο σύστημα αὐτές τίς μέ- καί ἐπαινούμενη κατάσταση ἐνάντια στά
ρες: χρηστά ἤθη πού ἀποτελοῦν τήν σπον-
Α) Τό συλλαλητήριο γιά τή Μα- δυλική στήλη τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης
κεδονία. Ὁ κυρίαρχος ἑλληνικός λαός τάξης, τοῦ ἀληθινά νομικοῦ μας πολι-
μέ τόν Θούριο τοῦ Μίκη Θεοδωράκη τισμοῦ.
ἔδειξε στήν ναζιστική μπότα τῆς Νέας Γ) Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ μέ τήν
Τάξης πού ποδοπατᾶ ὅλον τόν κόσμο ὁποία ἀπαιτεῖ τό δικαστήριο μέσῳ τοῦ
ὅτι αὐτός ὁ καταφρονούμενος συστημα- μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν νά καλ-
τικά λαός παρά τήν ἐξωτερική γύμνια λιεργεῖται στούς ὀρθόδοξους μαθητές ἡ
του εἶναι ντυμένος μέ τήν ρωμαίϊκη δόξα ὀρθόδοξη χριστιανική συνείδηση. Ἀπο-
του καί τήν ἑλληνική λεβεντιά του. Διε- δέχθηκε τήν ἀγωνία τῶν γονέων, μελέτη-
κήρυξε παντοῦ urbi et orbi ὅτι παρά τίς σε τίς τεκμηριωμένες εἰσηγήσεις καί τά
φανερές καί ἀόρατες ἀπειλές δέν ἐκποι- Ὑπομνήματα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως
εῖ τόν πολύτιμο τόπο του, τήν πατρίδα Θεολόγων (ΠΕΘ) καί ἐφήρμοσε ὅλες τίς
του, τήν ἱστορία του. προβλέψεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγμα-
Β) Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειο- τος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Δι-
δικείου Αἰγίου πού ἀθώωσε τόν Σεβ. καιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Ταυτόχρονα
Μητροπολίτη Καλαβρύτων, ὁ ὁποῖος ἔσβησε ὅλη τήν ἀμπελοφιλοσοφία τοῦ
λόγῳ κάποιας ἀναρτήσεώς του στό δι- Ὑπουργείου, τῆς κυβέρνησης καί τῶν
αδίκτυο –ἀρκετά ὀξείας εἶναι ἀλήθεια– νεοεποχητῶν ἐκσυγχρονιστῶν θεολόγων
πού μιλοῦσε αὐστηρά καί «τά ἔψελνε» τοῦ συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ. Ἔπαινος ἁρμό-
στούς ὁμοφυλόφιλους κατηγορήθηκε ζει πρῶτα στούς δικαστές γιά τή λαμπρή
γιά παράβαση τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νό- τους ἀπόφαση, στόν Σεβ. Μητροπολίτη
μου. Διαβάζοντας κανείς τή δικαστική Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, στήν ΕΣΤΙΑ ΠΑ-
ἀπόφαση «ἀνάμεσα στίς γραμμές» δια- ΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί στούς ἄλλους
κρίνει ἕνα βαθύτερο πνεῦμα· καί πιό συ- φορεῖς, πού ἔκαναν αἴτηση ἀκυρώσεως
γκεκριμένα δύο στόχους: α) Δέν δέχθη- τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργείου (Ἀ)
κε τό δικαστήριο τόν περιορισμό στήν παιδείας.

9
AP. 119
Δ) Ἡ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας διανοουμένους προπαγάνδα του.
τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου Ὑγείας Προσωπικά εἶμαι παιδί τῆς «γενιᾶς
(ΚΕΣΥ) γιά τήν Ὁμοιοπαθητική. Τό τοῦ Πολυτεχνείου». Βρισκόμουνα ὡς
ΚΕΣΥ ἀποφάσισε ὅτι ἡ Ὁμοιοπαθητική φοιτητής Νομικῆς μέσα στίς φοιτητικές
ὄχι μόνο δέν εἶναι ἰσότιμη τῆς Ἰατρικῆς, συνελεύσεις πού γίνονταν ἐπί χούντας
ἀλλά οὔτε κἄν συμπληρωματική τῆς Ἰα- στίς ἐσωτερικές σκάλες τῆς Νομικῆς
τρικῆς ἐπιστήμης. Ἀποφάσισε ἐπίσης Σχολῆς (ὁδός Σόλωνος). Κι ἔχω ζήσει
ὅτι δέν συνιστᾶ ἡ Ὁμοιοπαθητική οὔτε τά πρό, τά κατά καί τά μετά τή χού-
κἄν «ἐναλλακτική ἰατρική». Πρέπει νά ντα. Πρό τῆς Χούντας ὅσοι δέν ἦσαν
ὀνομάζεται «Ὁμοιοπαθητική πρακτική». βασιλόφρονες ἤ ἀκραιφνεῖς δεξιοί, ὅσοι
Ἠχηρότατο κι αὐτό τό χαστούκι στή συ- ἀγόραζαν τό «Βῆμα» καί τά «Νέα» χα-
νασπισμένη ἀγυρτεία, στούς ἀναρίθμη- ρακτηρίζονταν ἀριστεροί ἤ «συνοδοιπό-
τους συλλόγους ὁμοιοπαθητικῆς, στούς ροι τῶν κομμουνιστῶν». Ἐπί χούντας
συνοδοιπόρους τους καθηγητές καί σέ ὅσοι δέν συμφωνοῦσαν μέ τήν «ἐθνική
ὅλο τό νεοεποχήτικο σύστημα συμφερό- ἐπανάσταση» ἦσαν «κονδυλοφόροι τῆς
ντων, πού λυμαίνονται τόν ἀνθρώπινο ἀριστερᾶς», «κομμουνισταί» καί εἶχαν
πόνο καί πολλές φορές ὁδηγοῦν τούς «ἀντεθνικάς ἰδέας». Ἀμέσως μετά τή
ἀσθενεῖς σέ ἀποκρυφιστικές ἀτραπούς Χούντα ὅσοι δέν συμφωνοῦσαν μέ τίς
τῆς Ν. Ἐποχῆς. ἀριστερές, «προοδευτικές» ἰδέες χαρα-
Στίς παραπάνω περιπτώσεις ὁ κυ- κτηρίζονταν ἀπό τίς «δημοκρατικές δυ-
ρίαρχος ἑλληνικός λαός, τά δικαστήρια νάμεις» τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ ΚΚΕ «χου-
καί ἡ κρατική ὑπηρεσία Ὑγείας λειτούρ- ντικοί», «φασίστες» καί «νοσταλγοί τοῦ
γησαν ὑπεύθυνα ἀπέναντι στό Σύνταγ- παρελθόντος». Καί σήμερα ὅσοι ἀγα-
μα καί τούς νόμους, ἀπέναντι στήν πε- ποῦν ἁπλῶς τήν πατρίδα τους, τόν τόπο
μπτουσία τοῦ δικαιϊκοῦ μας συστήματος τους, στιγματίζονται ὡς ἐθνικιστές καί
πού εἶναι τό ὅριο τῶν χρηστῶν ἠθῶν καί ναζιστές. Ὅσοι ἀγαποῦν καί προβάλ-
ἀπέναντι στήν ἐπιστήμη, ἐν προκειμένῳ λουν τήν ἀξία τῆς ἑλληνικῆς σημαίας,
τῆς Ἰατρικῆς, πού χιλιετίες ἐρευνᾶ καί ὅσοι ζητοῦν προστασία τῆς Ἑλλάδος μέ
κοπιάζει γιά τή θεραπεία καί τήν ἀνα- μιά κατάλληλη μεταναστευτική πολιτική
κούφιση τῶν πασχόντων. ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη ἐπέλαση «μετανα-
Ποιά ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ κυβερ- στῶν» θεωροῦνται «χρυσαυγῖτες». Ὅσοι
νῶντος κατεστημένου; Ὁ λαός καί τά ἐπιμένουν στήν ὑγιῆ σεξουαλικότητα
δικαστήρια χαρακτηρίστηκαν ρατσιστές, μέσα στά πλαίσια τῆς ἑλληνορθόδοξης
ναζιστές, σκοταδιστές. Ἡ ἐξουσία θρηνεῖ οἰκογενείας, ὅσοι προφυλάσσουν τά
γιατί ἡ στάση τοῦ λαοῦ καί οἱ ἀποφά- παιδιά τους ἀπό τήν ὁμοφυλοφιλική μα-
σεις τῶν δικαστῶν μᾶς πᾶνε πίσω, λέει, νία εἶναι «ὁμοφοβικοί» καί «ρατσιστές».
στόν Μεσαίωνα! Στήν οὐσία τά ὄργανα «Ἕλληνες», φώναζε ὁ ἐκφωνητής
τῆς Νέας Τάξεως ἐπικαλοῦνται τά γνω- τοῦ κρατικοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ,
στά σκοταδιστικά στερεότυπα, μέ τά καθώς ἔμπαιναν στήν Ἀθήνα τά ναζι-
ὁποῖα τό Σύστημα προσπαθεῖ νά κρα- στικά στρατεύματα, «ψηλά τό κεφάλι».
τήσει στό μαντρί του ὅσους ἔχουν ὑπο- Νομίζω ὅτι ἔφθασε ἡ ὥρα νά σηκώσου-
στεῖ ἐπί δεκαετίες τήν χιλιοπληρωμένη με κι ἐμεῖς κεφάλι καί νά ἀρνηθοῦμε
σέ κανάλια, δημοσιογράφους καί δῆθεν τίς ἐτικέττες, τά στερεότυπα τῆς Νέας

10
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
Τάξεως καί τῆς Νέας Ἐποχῆς. Εὔκο- παντοῦ, ἐννοοῦμε... παντοῦ! Στό χῶρο
λο εἶναι! Χωρίς φόβο καί μέ ξεκάθαρη τῆς οἰκογένειας, τῶν συγγενῶν καί φί-
κρίση καί σαφῆ λόγο παντοῦ νά διακη- λων, στό ἐπαγγελματικό περιβάλλον, μέ
ρύσσουμε τήν ἀγάπη μας πρός τήν Πα- κάθε ἀφορμή, ακόμη καί στούς συλλό-
τρίδα μας, τήν Πίστη μας στόν Χριστό γους πού συμμετέχουμε, στίς συνδικα-
καί τήν Ἐκκλησία μας, τή συμμόρφωσή λιστικές ὀργανώσεις –γιατί ὄχι– ἀκόμη
μας μέ τό ὀρθόδοξο ἦθος, τόν σεβασμό καί στίς κομματικές «συμμαζώξεις», ὅσοι
στήν Ἱστορία μας, τήν ἀφοσίωση στήν συμμετέχουν.
πανέμορφη γλῶσσα μας. Κι ὅταν λέμε «Οἱ καιροί οὐ μενετοί».

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου Καθηγητοῦ

Ὁ Ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γα- καί ἐπειδή ἐπιπλέον ἐκκρεμοῦν αἰτήσεις


βρόγλου ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού δη- ἀκύρωσης καί γιά τίς Υ.Α. Γαβρόγλου,
μοσιοποιήθηκε ἡ ἀπόφαση 660/2018 τῆς ἤδη ἑτοιμάζεται, ὅπως ὅλα δείχνουν,
Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά νέα Υ.Α. ὥστε νά παρακαμφθοῦν καί
δήλωσε ὅτι, καί μετά ἀπό αὐτήν, τίποτε πάλι οἱ νέες ἀποφάσεις τῆς Δικαιο-
δέν ἀλλάζει στό μάθημα τῶν Θρησκευ- σύνης, πού εἶναι ἀναμενόμενο ὅτι θά
τικῶν, γιατί ἀκυρώνεται ἡ Ὑπουργική ἀκυρώνουν καί τίς Υ.Α. Γαβρόγλου πού
Ἀπόφαση (Υ.Α.) Φίλη καί ὄχι ἡ ἰσχύου- σήμερα ἰσχύουν. [Σημ. «Π»: Πράγματι,
σα σήμερα δική του Υ.Α. ἀκυρώθηκαν καί οἱ Υ.Α. Γαβρόγλου]
Τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνει στίς πάμπολ- Τό ἐγχείρημα ἔχει ἐπενδυθεῖ καί
λες συνεντεύξεις του. Νομικίστικο κόλ- μέ δῆθεν παιδαγωγικά ἐπιχειρήματα.
πο ἡ ἐναλλαγή τῶν Υ.Α. πού στήν οὐσία Τό Πρόγραμμα Σπουδῶν εἶναι δυναμι-
ἐλάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους, τό ὁ- κό, ὑπόκειται σέ διαρκεῖς βελτιώσεις
ποῖο υἱοθετήθηκε ὡς τακτική ἀπό τήν καί ἔτσι εἶναι λογικό οἱ Υ.Α, νά διαδέ-
πρώτη στιγμή πού ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ χονται ἡ μία τήν ἄλλη, ἰσχυρίζονται τά
ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ μᾶλλον θά δικαίωνε στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας! Εἶναι
τούς προσφεύγοντες πού ζητοῦσαν ὀρ- ὅμως ἀπορίας ἄξιον γιατί καμμία ἀλλαγή
θόδοξο χριστιανικό μάθημα Θρησκευτι- δέν ὑπάρχει στίς Υ.Α. πού ἀφοροῦν στά
κῶν. προγράμματα σπουδῶν τῶν ὑπολοίπων
Τό κόλπο ἔχει ὅμως καί συνέχεια. μαθημάτων. Τόση «δυναμική» ἔχει μόνο
Ἐπειδή ὡς γνωστόν ἡ ἄρνηση συμμόρ- τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;
φωσης τοῦ Ὑπουργείου μέ τήν ἀπόφαση Τό χειρότερο ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι ἡ Ἱε-
τοῦ ΣτΕ ὁδήγησε ἄμεσα σέ προσφυγές ρά Σύνοδος ἐπιβεβαιώνοντας τήν βού-
στήν Ἐπιτροπή Ἀναστολῶν ἀλλά καί λησή της γιά συνέχιση τοῦ διαλόγου ἐπί
τήν Ἐπιτροπή Συμμόρφωσης τοῦ ΣτΕ τῶν «νέων» Προγραμμάτων Σπουδῶν,

11
AP. 119
βοηθᾶ τό Ὑπουργεῖο στήν ὑλοποίηση ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ὑπουργείου ὁ
τοῦ σχεδίου παράκαμψης τῶν δικα- Μητροπολίτης Μεσσηνίας τόνισε ὅτι τό
στικῶν ἀποφάσεων. Ἐκτός τῆς «δυ- ΣτΕ ἀκύρωσε Υ.Α. πού πλέον δέν εἶναι
ναμικῆς» τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν, σέ ἰσχύ. Τήν ἴδια στιγμή τό αἴτημα τοῦ
τό Ὑπουργεῖο θεωρεῖ δῆθεν ἀναγκαία Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου
τήν διαρκῆ ἐναλλαγή τῶν Υ.Α. γιά τά γιά ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας
Θρησκευτικά ἐπειδή, ὅπως διατρανώ- γιά τό ζήτημα ἀπορρίφθηκε ἐπειδή προ-
νει, ἐπέρχονται σέ αὐτά ἀλλαγές πού φανῶς θά ὑπῆρχαν ἰσχυρές ἀμφισβητή-
εἶναι καρπός τοῦ διαλόγου Ἐκκλησί- σεις τῆς τακτικῆς νά συνεχισθεῖ ὁ διά-
ας – Ὑπουργείου. Οἱ παρατηρήσεις τῆς λογος Ἐκκλησίας – Ὑπουργείου ἐπί ἑνός
Ἐκκλησίας λαμβάνονται σοβαρά ὑπόψη, προγράμματος σπουδῶν πού στήν οὐσία
λέει ὁ Ὑπουργός, ἐνῶ στήν πραγματι- ἔχει ἀκυρωθεῖ ἀπό τό ΣτΕ.
κότητα πραγματοποιοῦνται μικρές καί Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἑτοιμάζει μία
ἐπουσιώδεις διαφοροποιήσεις. Ἡ πλειο- ἀκόμη ἀλλαγή τῆς Υ.Α. γιά τά Θρησκευ-
νότητα τῶν Ἱεραρχῶν, πού ἀντιτάσσεται τικά ἐντός τοῦ καλοκαιριοῦ ἤ καί νωρί-
στά «νέα Θρησκευτικά», προφανῶς δέν τερα, ὥστε, ἀφοῦ ἐξασφάλισε τήν συνέ-
συμμερίζεται τήν τακτική τοῦ Ὑπουρ- χιση τοῦ παρελκυστικοῦ διαλόγου μέ
γείου. Δέν ἰσχύει ὅμως τό ἴδιο γιά τόν τήν Ἐκκλησία, νά παρακάμψει τίς νέες
Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσό- ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης πού ἔρχον-
στομο, πού εἶναι μέλος τῆς Τριμελοῦς ται καί εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι θά εἶναι
Ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων πού διαλέγεται ἀκυρωτικές τῶν Υ.Α. Γαβρόγλου. Ἐπιδι-
μέ τό Ὑπουργεῖο γιά τά Θρησκευτικά, ώκει ἔτσι νά παραμείνουν στά σχολεῖα
καί ὁ ὁποῖος λίγες μόνο ὧρες μετά τή τά «νέα Θρησκευτικά» καί οἱ Φάκελοι
δημοσιοποίηση τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ Μαθήματος, πού τό ΣτΕ ἀκύρωσε καί
ἔσπευσε νά δηλώσει σέ συνέντευξή του ἡ κοινότητα τῶν θεολόγων, τῶν γονέων
ὅτι ἡ ὅλη συζήτηση, πού ξέσπασε μετά καί τῶν μαθητῶν ἀπέρριψαν ὡς παν-
τήν δικαστική ἀπόφαση, γίνεται περί τελῶς ἀκατάλληλα.
ὄνου σκιᾶς. Ἀκολουθώντας πλήρως τήν

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ


φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης,
παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν
τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή
μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή
Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.

12
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018

Η «ΕΠΙΘΕΣΗ» ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


τοῦ κ. Ἰωάννου Δρούγκα, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ.

Τό Ἰσλάμ δέν εἶναι θρησκεία εἰρήνης πης ποτέ δέν κόπασαν, μέ κορύφωση
καί ἀγάπης. Ἡ ἵδρυσή του συνοδεύτηκε τήν ἑπόμενη μεγάλη ἐπίθεση κατά τῆς
ἀπό ἐξοντωτικούς ἐπεκτατικούς πολέ- Βιέννης τό 1683 μ.Χ. Οἱ ἑνωμένες χρι-
μους καί ἡ παρουσία του στόν κόσμο στιανικές δυνάμεις τῶν Ἁψβούργων, τῆς
οἰκοδομήθηκε πάνω στά ἐρείπια τῶν Γερμανίας, τῆς Πολωνίας, Λιθουανίας
κατακτήσεών του καί τό αἷμα τῶν ἀντι- καί ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Βασιλιᾶ Ἰωάννη
πάλων. τοῦ 3ου Σομπιέσκι, τούς ἐνίκησαν.
Τό 600 μ.Χ. δέν ὑπῆρχαν πουθενά Τό ὅραμα γιά τήν τελική ἐπέκταση
μουσουλμάνοι. Τό 632 μ.Χ. πεθαίνει, ὁ τοῦ ἰσλάμ, σέ ὁλόκληρη τή Δύση καί σέ
προφήτης γι᾽ αὐτούς, Μωάμεθ. Μέσα σέ ὅλο τόν ὑπόλοιπο κόσμο, πού ἀποτελεῖ
λίγα χρόνια τό 641 μ.Χ., οἱ μουσουλμα- οὐσιαστικά τήν καρδιά τῆς μουσουλμα-
νικοί στρατοί ἔχουν κυριεύσει τή Συρία, νικῆς πίστης καί προπαγανδίζεται μέσα
τήν Παλαιστίνη, τήν Αἴγυπτο, τό Ἰράκ ἀπό τό κοράνι, ποτέ δέν ἔπαψε νά πο-
καί τούς Ἁγίους Τόπους. Τό 700 μ.Χ. ὁλό- δηγετεῖ τίς σκέψεις καί τίς διαθέσεις
κληρη τήν Ἱσπανία, τό Πακιστάν καί τό των. Μέσα ἀπό τά γραπτά τῶν «Ἀδελ-
μεγαλύτερο μέρος τῆς κεντρικῆς Ἀσίας. φῶν Μουσουλμάνων» καί τίς διδασκαλί-
Ἡ Εὐρώπη ὁλόκληρη γλύτωσε τόν ες ἄλλων γενικῆς ἀποδοχῆς θεωρητικῶν
ἐξισλαμισμό λόγῳ ἱστορικῶν συγκυριῶν τοῦ ἰσλάμ, ἡ ἐμμονή τῆς κυριαρχίας τῆς
καί κάποιων σημαντικοῦ μεγέθους προ- ἰσλαμικῆς πίστης στόν κόσμο ὁλόκληρο,
σωπικοτήτων. ποτέ δέν ἔχει ἐκλείψει.
Ἡ Γαλλία καί ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη Πρόκειται γιά πραγματική κήρυξη
σώθηκε ἀπό τήν ἰσλαμική κατάκτηση, τοῦ πολέμου τῶν πολιτισμῶν, ὅπως τόν
ὅταν ὁ Κάρολος Μαρτέλ τούς ἀπέκρου- ἔχει εὐαγγελιστεῖ ἀπό τό 1993 ὁ Σάμουελ
σε στήν περίφημη μάχη τοῦ Πουατιέ τῆς Χάντιγκτον (Ἀμερικανός καθηγητής τοῦ
Γαλλίας (732 μ.Χ.) (γνωστή καί ὡς μάχη πανεπιστημίου Ἴτον καί τοῦ Χάρβαρντ
τῆς Τούρ). Τό 1480 μ.Χ. οἱ ὀθωμανοί ἐπι- καί σύμβουλος Ἀσφαλείας τῶν Προέ-
τέθηκαν στό λιμάνι τοῦ Ὀντράντο τῆς δρων τῶν ΗΠΑ, μέ ἕνα συγκλονιστικό
Ἰταλίας. Ὁ πάπας Σίξτος ὁ 4ος κήρυξε ἄρθρο στό Foreign Affairs (Ἀμερικανικό
ἀμέσως Σταυροφορία καί τό 1481 μ.Χ. οἱ περιοδικό γιά θέματα ἐξωτερικῆς πολι-
ὀθωμανικές δυνάμεις γνώρισαν τήν ἧττα. τικῆς). Ἀναφέρει μεταξύ τῶν ἄλλων: «Ἡ
Τό 1529 μ.Χ. εἰσέβαλαν στήν Αὐστρία σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν θά δεσπόσει
καί πολιόρκησαν τή Βιέννη, ἡττήθηκαν στήν παγκόσμια πολιτική. Τό ἰσλάμ ἔχει
ὅμως στή μάχη τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας. ματωμένα σύνορα».
Τό 1565 μ.Χ. πολιόρκησαν τή Μάλτα. Ἀπαντώντας μάλιστα σέ ἐπικριτές
Οἱ ἱππότες τοῦ τάγματος τοῦ Νοσοκο- του, ὁ Χάντιγκτον προειδοποιεῖ μέ ἐξα-
μείου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη κατόρθωσαν νά φάνιση τῶν ΗΠΑ, ἄν δέν διατηρήσουν
τούς ἀποκρούσουν. Οἱ βλέψεις τῶν μου- τό σημερινό πολιτισμικό τους χαρακτή-
σουλμάνων ὀθωμανῶν κατά τῆς Εὐρώ- ρα. «Ἄν οἱ ΗΠΑ γίνουν πραγματικά πο-

13
AP. 119
λυπολιτισμική χώρα καί διαπεραστοῦν Ὁ Ρασίντ Γκανουσί, ἡγέτης τῶν
ἀπό ἐσωτερική σύγκρουση πολιτισμῶν, ἰσλαμιστῶν τῆς Τυνησίας, πολιτικός
θά ἐπιβιώσουν ὡς φιλελεύθερη δημο- πρόσφυγας ἀπό τό 1993 στό Λονδίνο,
κρατία;». Ἐρωτᾶ καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: «Οἱ –καθώς τοῦ ἔχει ἀπαγορευτεῖ ἡ παραμο-
ΗΠΑ, ὅπως τίς γνωρίζετε, θά πάψουν νή του στή Γαλλία καί Γερμανία– γράφει
νά ὑπάρχουν καί θά ἀκολουθήσουν τήν στήν Γερμανική Die Zeit καί μέ σαφήνεια
ἄλλη ἰδεολογικά προσδιορισμένη ὑπερ- καθορίζει τούς στόχους τοῦ ἰσλαμικοῦ
δύναμη (ἐννοεῖ τήν Σοβιετική ῞Ενωση κινήματος. «Ἡ ἐπανάκτηση τῆς ταυτό-
πού εἶχε διαλυθεῖ τό 1989) στόν σκουπι- τητας τοῦ ἰσλάμ ὡς κοινότητας - φο-
δοτενεκέ τῆς ἱστορίας». (Foreign Affairs ρέα μιᾶς αἰώνιας παγκόσμιας ἀποστο-
τ. 72., ἀρ. 5, 1993). λῆς. Ἀπαιτεῖται ἡ ἀφύπνιση τῆς πολι-
«Ἡ Εὐρώπη Ἑάλω» εἶναι τό μήνυ- τιστικῆς καί πολιτικῆς ταυτότητας τῆς
μα πού ἐξέπεμπε μιά ἀξιόλογη ἔκθεση ἰσλαμικῆς κοινότητας. Θέτει θέμα τῆς
τοῦ «Βασιλικοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν ἰσλαμικῆς ἀντεπίθεσης γιά ριζική ἀλλα-
Ὑποθέσεων» τοῦ Λονδίνου, ἕνα χρό- γή τοῦ συσχετισμοῦ δυνάμεων. Σκοπός
νο πρίν ἀπό τό ἄρθρο τοῦ Χάντιγκτον. τῆς ἀποστολῆς μας στήν Δύση εἶναι
«Γιά τούς Εὐρωπαίους τό ἰσλάμ πάντα ὁ ἐξισλαμισμός της».
ἦταν αἰτία ἀνησυχίας. Ἤδη συνιστᾶ μέ- Ὁ Φαχμί Χοβεϊντί, ἕνας ἄλλος κο-
ρος μιᾶς πολιτισμικῆς πραγματικότητας ρυφαῖος ἀναλυτής ἰσλαμιστής ἀπό τήν
πού χαρακτηρίζει τίς πιό φτωχές συνοι- Αἴγυπτο, πού ζεῖ στό Λονδίνο, σέ ἕνα
κίες ἀρκετῶν πόλεων τῆς Δυτικῆς Εὐρώ- ἄρθρο στή Σαουδαραβική ἐφημερίδα
πης. Ὁ παλαιός ἐχθρός γλίστρησε μέσα Ἄλ-Ματζαλά, πού ἐκδίδεται στό Λον-
ἀπό τήν πίσω πόρτα». (Λονδίνο 1992). δίνο, γράφει: «Οἱ ὁμάδες τῆς Ἰσλαμικῆς
«Ἀπειλή» χαρακτηρίζεται ἀπό τό ΝΑΤΟ ἄνθησης τρέφουν τήν ἐλπίδα τῆς οἰκο-
τό ἰσλάμ, σέ ἔκθεσή Του τό 1994 στήν δόμησης ἑνός ἀνεξάρτητου μοντέλου
κοινοβουλευτική του συνέλευση, «λόγῳ πολιτισμοῦ, τό ὁποῖο θά βασίζεται στίς
τῆς ἐχθρότητας τῶν ἰσλαμιστικῶν κινη- ἀρχές τοῦ ἰσλάμ. Καί συνεχίζει: «Πρέπει
μάτων, ἀπέναντι στίς δυτικές ἀξίες». (ἔγ- νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ἡ μουσουλμανική
γραφο AL 73, /MB (94), 2 Μαΐου 1994). συνείδηση εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητη στό
᾽Αλλά καί κατά τό Εὐρωκοινοβούλιο «ἡ θέμα τῆς ἡγεμονίας».
ἐξάπλωση τοῦ ἰσλαμικοῦ φονταμεντα- Ὁ Μπασάμ Τιμπί, Ἰρανός πού ζεῖ
λισμοῦ» εἶναι ἡ πρώτη ἀπό τίς αἰτίες στή Γερμανία, γνώστης καί τῶν δύο κό-
πού «ἐπιδείνωσαν τήν ἀποσταθεροποί- σμων, τῆς Δύσης καί τοῦ ἰσλάμ, προσεγ-
ηση τῆς Νότιας καί τῆς Νοτιοανατολι- γίζει τό θέμα τῆς σύγκρουσής τους μέ
κῆς Μεσογείου» (Resolution on the role διεισδυτική θεωρητική. «Ὁ μουσουλμανι-
of Europe in relation to security in the κός πολιτισμός σίγουρα μπόρεσε νά ἐξι-
Mediterranean). σλαμίσει τεράστια τμήματα τοῦ κόσμου,
Ἄν περάσουμε στήν ἀπέναντι ὄχθη, ὅμως δέν κατόρθωσε νά ξεδιπλώσει ἕνα
θά γνωρίσουμε τήν πολιτική σκέψη κο- τόσο παγκόσμιο πλαίσιο ἀναφορᾶς».
ρυφαίων ἐκπροσώπων τοῦ πολιτικοῦ Στό διαδίκτυο ἀνέβηκε συνέντευξη
ἰσλάμ, μέσα ἀπό ἐνδεικτικά, ἀλλά χα- τοῦ προέδρου τῶν μουσουλμάνων Ἑλ-
ρακτηριστικά ἀποσπάσματα δικῶν τους λάδος (δέν περιλαμβάνονται οἱ μουσουλ-
κειμένων. μάνοι τῆς Δυτ. Θράκης). Εἶναι Αἰγύπτι-

14
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
ος στή καταγωγή, ζεῖ στήν Ἀθήνα δέκα τοῦ 2016 στήν Εὐρώπη οἱ μουσουλμά-
χρόνια περίπου, ἔχει ὀκτώ παιδιά καί νοι ἀπό 19,5 ἑκατομμύρια αὐξήθηκαν σέ
ἀσχολεῖται μέ τό ἐμπόριο. «Στήν Ἑλ- 25,8 ἑκατομμύρια. Αὐξήθηκαν ἀπό 3,8%
λάδα δέν ἤλθαμε γιά ἕνα μεροκάμα- σέ 4,9 %. Τό 2050 ἐκτιμᾶται ὅτι θά ξεπε-
το. Σκοπός μας εἶναι νά ἐπανέλθει ἡ ράσουν τό 11,2%.
Ἑλλάδα ἐκεῖ πού ἀνῆκε, στό ἰσλάμ». Καί ἄν ἀκόμη σήμερα μπεῖ φραγμός
Ὅσα δέν κατόρθωσε τό ἰσλάμ μέ τούς σέ ἀφίξεις μουσουλμάνων καί σταμα-
πολέμους θά τά πετύχει, τώρα μέ τήν τήσει ἡ μετανάστευση (πρᾶγμα ἀπίθα-
ὑπεργεννητικότητα τῶν μουσουλμά- νο), ὁ μουσουλμανικός πληθυσμός θά
νων καί τήν ὑπογεννητικότητα τῶν ἀνέλθει πάνω ἀπό τό 7,4%, λόγῳ ὑπερ-
Εὐρωπαίων, ἀργά-ἀργά καί μεθοδικά. γεννητικότητας τῶν μωαμεθανῶν καί
Ὁ Λίβανος τό 1932 εἶχε ἀναλογικά ὑπογεννητικότητας τῶν Εὐρωπαίων. Οἱ
στούς 15 κατοίκους: ἕξι (6) χριστιανούς, μουσουλμάνοι εἶναι πολύ νεότεροι ἀπό
πέντε (5) μουσουλμάνους καί τέσσερις τούς ἄλλους Εὐρωπαίους. Τό 2016 ἡ
(4) λοιπῶν δογμάτων. Τό 1986 (πενήντα μέση ἡλικία τῶν μουσουλμάνων σέ ὅλη
περίπου χρόνια μετά) ὑπῆρχαν 70% μου- τήν Εὐρώπη ἦταν 30,4. Δεκατρία (13)
σουλμάνοι, 9% Χριστιανοί καί 21% ἄλλα χρόνια μικρότερη ἀπό τή μέση τιμή γιά
δόγματα (ἔρευνα CIA / Πηγή: Βιβλιοθή- τούς Εὐρωπαίους (43,8). Βλέποντάς το
κη Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου). μέ ἄλλο μάτι τό 50 % ὅλων τῶν Εὐρω-
Σήμερα: Στή Σουηδία ὑπάρχουν 57 παίων μουσουλμάνων εἶναι κάτω τῶν
περιοχές γκέτο (No Pass area). Ὑπάρ- 30 ἐτῶν, σέ σύγκριση μέ τό 32% τῶν μή
χουν μουσουλμανικές οἰκογένειες μέ 6-8 μουσουλμάνων στήν Εὐρώπη. Ἐπί πλέ-
παιδιά πού ἀπό τούς δύο γονεῖς κανείς ον ἡ μέση μουσουλμάνα γυναίκα στήν
δέν ἐργάζεται. Ἀμφότεροι οἱ γονεῖς λαμ- Εὐρώπη ἀναμένεται νά ἔχει 2,6 παιδιά
βάνουν ἐπιδόματα λόγω παιδιῶν. ἐνῶ ἡ μή μουσουλμάνα 1,3 παιδιά.
Στήν Ἀγγλία ἐννέα (9) μεγάλοι Οἱ μεγάλες χῶρες λόγῳ δεκάδων καί
δῆμοι ἔχουν μουσουλμάνους δημάρχους ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων γηγενῶν
(London, Birmingham, Leeds, Sheffield, κατοίκων θά καθυστερήσουν νά αὐτο-
Oxford, Luton, Oldhan, Pochdale, Black διαλυθοῦν. Ἡ Ἑλλάδα ὅμως, λόγῳ τοῦ
-burn). Ὑπάρχουν 3.000 τζαμιά, 130 δι- μονοψήφιου ἀριθμοῦ ἑκατομμυρίων γη-
καστήρια Σαρίας, 50 μουσουλμανικά γενῶν κατοίκων, τῆς ὑπογεννητικότη-
συμβούλια Σαρίας. Τό 78% τῶν γυναικῶν τας, τῆς μετανάστευσης τῶν νέων τῆς
καί τό 63% τῶν ἀνδρῶν δέν ἐργάζονται, χώρας στό ἐξωτερικό, τῆς εἰσόδου ἀνε-
γιατί ἔχοντας 6-8 παιδιά λαμβάνουν ξέλεγκτου ἀριθμοῦ μουσουλμάνων μέ
ἀνάλογο ἐπίδομα. κλειστά τά βόρεια σύνορα (ἄρα ἀπαγό-
Στή Βιέννη, ἀρχές Σεπτεμβρίου τοῦ ρευση μετακίνησης ἐκτός Ἑλλάδος), καί
2017, πού ἄρχισαν τά μαθήματα, στά τῆς ὑπεργεννητικότητας τῶν μετανα-
σχολεῖα, οἱ μουσουλμάνοι μαθητές ξε- στῶν- λαθρομεταναστῶν πολύ σύντομα
πέρασαν σέ ἀριθμό τούς καθολικούς. Ἡ θά ἐξαφανισθεῖ!
Βιέννη ἀντιστάθηκε μέ ἐπιτυχία τό 1683 Ἐπιστήμονες πού παρακολουθοῦν
μ.Χ. καί ἔπεσε τώρα μέ μιά ἁπλή ἀλλά τό ὅλο θέμα ἀνακοίνωσαν ὅτι τό 2050 ἡ
μελετημένη μέθοδο. Ἑλλάδα θά ἔχει 15 ἑκατομμύρια κατοί-
Ἀπό τά μέσα τοῦ 2010 ἕως τά μέσα κους, ἐκ τῶν ὁποίων 2 ἑκατομμύρια θά

15
AP. 119
εἶναι γηγενεῖς Ἕλληνες καί τά 13 ἑκα- καί ἀποσκοπεῖ στήν ἀποχριστιανο-
τομμύρια κυρίως μουσουλμάνοι. Ὡς ἐκ ποίηση τῆς Εὐρώπης. Γιατί οἱ Σύρι-
τούτου θά ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐκλέ- οι, Ἀλεβίτες καί Χριστιανοί δέν φεύγουν
γουν μουσουλμανική κυβέρνηση μέ ἀπό- ἀπό τή Συρία; Μόνο σουνίτες φεύγουν.
λυτη πλειοψηφία στήν ἑλληνική Βουλή Γιατί οἱ Σύριοι σουνίτες δέν πᾶνε στά
καί ἄρα τή δυνατότητα νά ἀλλάξουν, τό ὁμόθρησκα σουνιτικά Ἀραβικά κράτη
σύνταγμα, τό ὄνομα, νά ἐπιβάλλουν τή καί μέ ἀρκετούς κινδύνους φεύγουν γιά
Σαρία κλπ. κλπ. Τόν ἑπόμενο αἰώνα θά τήν Εὐρώπη; Γιατί οἱ χῶρες Σαουδική
διδάσκεται στίς μεγάλες χῶρες τῆς γῆς Ἀραβία, Κατάρ καί Ἑνωμένα Ἀραβικά
«ὅτι σέ αὐτή τήν περιοχή ὑπῆρχε κάπο- Ἐμιράτα δέν τούς τό ἐπιτρέπουν. Ἔχουν
τε ἡ Ἑλλάδα καί ὁ ἑλληνοχριστιανικός δαπανήσει δισεκατομμυρία δολάρια γιά
πολιτισμός». νά φτιάξουν τά στρατόπεδα στό Λίβανο
Νά σᾶς θυμίσω, μετά τή Γερμανική καί Ἰορδανία, ἀλλά δέν τούς ἐπιτρέπουν
- Ἰταλική - Βουλγαρική κατοχή τῆς Ἑλ- νά εἰσέλθουν στίς χῶρες τους.
λάδος, στήν Κρήτη ὑπῆρχε μία πινακίδα Ὁ Καντάφι, πρίν τόν «βγάλουν ἀπό
πού ἔγραφε «Ἐδῶ ὑπῆρχε ἡ Κάνδανος». τή μέση», εἶχε δηλώσει ὅτι θά κατακτή-
Εἶχε ἐξαφανισθεῖ ἀπό τόν Γερμανό κα- σουμε τήν Εὐρώπη χωρίς ἅρματα καί ἀε-
τακτητή. ροπλάνα.
Ἡ ὅλη αὐτή αὔξηση τῶν εἰσερχομέ- Ὁ πανέξυπνος Τοῦρκος πολιτικός
νων στήν Εὐρώπη μουσουλμάνων βασί- Ὀζάλ εἶχε δηλώσει: «Θά κατακτήσουμε
ζεται σέ συγκεκριμένο σχέδιο καί χρημα- τήν Ἑλλάδα πληθυσμιακά». Ἤδη στή
τοδότηση τῶν Ἀραβικῶν σουνιτικῶν χω- Δυτική Θράκη ἔχει ἐπέλθει πληθυσμια-
ρῶν (Σαουδική Ἀραβία, Κατάρ, Ἑνωμένα κή ἀνατροπή. Τώρα αὐτή ἐπεκτείνεται
Ἀραβικά Ἐμιράτα), τῆς Τουρκίας ἀλλά στά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί στήν Ἀθήνα.
καί τῶν ἀνθρώπων πού προσπαθοῦν νά Μέ ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῶν ἑλληνικῶν
ἐπιβάλουν τή Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ἡ κυβερνήσεων, γιά νά λάβουν τίς ψήφους
παγκοσμιοποίηση εἶναι ἄρρηκτα συνδε- τῶν μουσουλμάνων, ἄφησαν τή Θράκη
δεμένη μέ τή μετανάστευση. μας στά χέρια τοῦ Τούρκου Προξένου,
Λένε «οἱ εἰδήμονες» ὅτι ἡ φτώ- ὁ ὁποῖος διά τοῦ ψευδομουφτῆ ἐλέγχει
χεια καί οἱ πόλεμοι σπρώχνουν ὅλα καί κατευθύνει στά τζαμιά τήν τελευ-
αὐτά τά στίφη πρός τήν Ἑλλάδα καί ταία Παρασκευή πρίν τίς ἐκλογές τίς
τήν Εὐρώπη. Αὐτό δέν στέκει. Ἡ με- ψήφους τῶν ἀγράμματων καί φανατικῶν
γαλύτερη δυστυχία ὑπάρχει στήν Ἰνδία. μουσουλμάνων. Σέ ἐρώτηση κάποιου
Γιατί οἱ Ἰνδοί δέν ἔρχονται ὀργανωμένα μουσουλμάνου ἀπό Ἕλληνα φίλο του,
στήν Εὐρώπη; Ἁπλούστατα γιατί δέν εἶ- γιατί ἐκτελοῦν τίς ἐντολές τοῦ μουφτῆ,
ναι μουσουλμάνοι. Ἀπεναντίας ἔρχονται ἡ ἀπάντηση ἦταν: «Τί λές, Κώστα, νά
Ἀφγανοί, Πακιστανοί, Σύριοι, Τυνήσιοι, πεθάνει ἡ γυναίκα μου καί νά ψοφή-
Μαροκινοί. Γιατί δέν ἔρχονται οἱ ταλαί- σουν οἱ ἀγελάδες μου»;
πωροι Αἰθίοπες; Ἁπλούστατα γιατί εἶ- Ὁ Νταβούτογλου, στό περίφημο
ναι Κόπτες. Αὐτοί πού ἔρχονται εἶναι «Στρατηγικό βάθος» ὁρίζει τό μοντέλο
κυρίως φανατικοί σουνίτες καί πολύ ὀργάνωσης τῶν Βαλκανίων, τῆς Μέσης
ὀλίγοι σιίτες. Ἡ προώθησή τους γί- Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς
νεται μέ σχέδιο καί χρηματοδότηση στά πλαίσια τῆς ἀνασύστασης τῆς

16
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (Pax- γυναῖκες θέλουν, ὑπόσχεται στήν ἄλλη
ottomanica). ζωή ἕνα βουνό πιλάφι, μιά λίμνη γιαούρ-
Στήν Εὐρώπη οἱ μουσουλμάνοι μέ τι, ἕνα ποτάμι μέλι. Καί ὅσες ἁμαρτίες
χρήματα τῶν Ἀραβικῶν κρατῶν, καί ἐνῶ καί ἄν ἔχουν, ἅμα τούς λούσουν μέ ζε-
ἔχουν οἰκόπεδα, ἀγοράζουν ἕτοιμες Χρι- στό νερό, ὅταν πεθάνουν, καθαρίζονται.
στιανικές Ἐκκλησίες (κυρίως Προτεστα- Πᾶνε στόν Ἀλλάχ καθαροί, τί ἄλλο θέ-
ντῶν) πετυχαίνοντας ἔτσι διπλό σκοπό λουν; Ὅλα εἶναι βολικά».
τήν αὔξηση τῶν μουσουλμάνων καί τήν (Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι
ἐλαχιστοποίηση τῶν χριστιανῶν. Α´, Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρο-
Οἱ ἰσλαμιστές ἐπιδιώκουν μέ ποικί- νο ἄνθρωπο, σ. 45).
λους τρόπους νά προσηλυτίσουν ἄτο- Δέν θά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο
μα καί ὁμάδες. Οἱ μέθοδοι πού χρησι- μέ τίς δοξασίες καί τίς ἐπιδιώξεις τοῦ
μοποιοῦνται ποικίλλουν, παραπλα- Ἰσλάμ.
νοῦν καί πολλές φορές γοητεύουν τούς Ὁ Ἑλληνισμός ἔχει ἀποδείξει ὅτι
Εὐρωπαίους πού ἔχασαν τόν πνευματι- στά δύσκολα συσπειρώνεται μέ ἑνο-
κό τους προσανατολισμό καί ψάχνουν ποιητική δύναμη τήν Ὀρθοδοξία, τήν
νά βροῦν τό νόημα τῆς ζωῆς μέ βάση τήν Ἱστορία, τήν Ἐθνική του ταυτότητα, μά
ὑλιστική ἀντίληψη πού ἔχουν περί τῆς πάνω ἀπό ὅλα Προσευχόμενος, ἐλπίζον-
ζωῆς. Εὔστοχη ἡ παρατήρηση τοῦ Ἁγίου τας στή Χάρη τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ
Παϊσίου: ἀληθινοῦ Θεοῦ, Πατρός, Υἱοῦ καί Πνεύ-
«Στή Γαλλία, παρ᾽ ὅλο πού εἶναι ματος Ἁγίου καί ἔχοντας πάντοτε ὑπ᾽
κράτος προοδευτικό, ἔγιναν τελευταῖα ὄψιν τό «Ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων,
ὀγδόντα χιλιάδες μουσουλμάνοι (σήμερα ἄλλα δέ Θεός κελεύει».
εἶναι περίπου πέντε ἑκατομμύρια). Για- Θά κλείσω μέ τό λεχθέν ἀπό τόν Θε-
τί; Γιατί ἔχουν κάνει τήν ἁμαρτία μόδα. όδωρο Κολοκοτρώνη στήν Πνύκα στίς
Ἐλέγχονται ὅμως καί θέλησαν νά ἀνα- 7 Ὀκτωβρίου 1838 σέ παράφραση «Ὁ
παύσουν τή συνείδησή τους... Ὁ μου- Θεός ἔδωσε τήν ὑπόσχεσή του ὅτι ἡ Ἑλ-
σουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο τούς λάδα θά εἶναι ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ καί
ἐξυπηρετεῖ. Ἐπιτρέπει νά πάρουν ὅσες δέν τήν παίρνει πίσω».

Νά μήν ξεχνοῦμε Ἄγγελο καί Δημήτριο

Οἱ δύο στρατιωτικοί μας, ἀνθυπολοχαγός Ἄγγελος Μητρετώδης καί


λοχίας Δημήτριος Κούκλατζης, βρίσκονται αἰχμάλωτοι - ὅμηροι στά χέρια
τῶν Τούρκων ἤδη ἀπό τήν 1η Μαρτίου 2018.
Ἕνα σπουδαῖο ὅπλο γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους εἶναι ἡ προσευχή.
Μήν τούς ξεχνοῦμε, λοιπόν, στίς προσευχές μας.
Εἶναι ἀξιομίμητη ἡ πρωτοβουλία νά γίνονται γιά τό θέμα αὐτό καί
θεῖες λειτουργίες καί μάλιστα νυκτερινές (μικρές ἀγρυπνίες), στίς ὁποῖες
εἶναι εὐκολότερο νά λάβουν μέρος καί περισσότεροι χριστιανοί.

17
AP. 119

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΙΑΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ


ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ*
τοῦ Paul Craig Roberts

Σήμερα εἶναι Πάσχα, μιά μεγάλη ἀλλά ὄχι τό Πάσχα; (kwanzaa: «Πόλε-
χριστιανική γιορτή. Ἀλλά δέν ἀναφέρε- μος κατά τῶν Χριστουγέννων!: Ἑορτή
ται στό ἡμερολόγιο τοῦ λογισμικοῦ τοῦ Ἀφρο-Ἀμερικανῶν ἐθνικιστῶν»)
ἐπιτραπέζιου ὑπολογιστῆ μου τῆς (κο- – Τήν Groyndhog Day, στίς 2 Φε-
ρυφαίας ἀμερικανικῆς ἑταιρείας) Apple. βρουαρίου, (ἡμέρα τῆς μαρμότας), ἀλλά
Σήμερα εἶναι ἐπίσης πρωταπριλιά, ἡμέρα ὄχι τό Πάσχα;
τοῦ ἐλαφρόμυαλου καί αὐτή ἀναφέρεται – Τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πατρικίου
στό ἡμερολόγιο τοῦ ὑπολογιστῆ μου. Ἡ (προστάτη τῆς Ἰρλανδίας), στίς 17 Μαρ-
Πρωταπριλιά παραγκωνίζει τό Πάσχα. τίου, ἀλλά ὄχι τό Πάσχα;
– Πῶς γίνεται μιά ἀμερικανική ἑται- – Τήν Ἡμέρα τῆς Γῆς, στίς 22 Ἀπρι-
ρεία, ἡ Apple, νά μπορεῖ νά θυμᾶται νά λίου, ἀλλά ὄχι τό Πάσχα;
ἐπισημαίνει στό ἡμερολόγιο τήν Cinco de – Τήν πρώτη μέρα τοῦ Ραμαζανιοῦ,
Mayo (5η Μαΐου), τήν μεξικανική ἐπέ- στίς 15 Μαΐου, ἀλλά ὄχι τό Πάσχα;
τειο τῆς νίκης τοῦ μεξικανικοῦ στρατοῦ – Τήν Ἔϊντ ἀλ Φίτρ, τελευταία μέρα
ἐναντίον τῶν Γάλλων στή μάχη τῆς Που- τοῦ Ραμαζανιοῦ, 15-17 Ἰουνίου, ἀλλά ὄχι
έμπλα τό 1862, ἀλλά νά μήν θυμᾶται τό Πάσχα;
τό Πάσχα; – Τήν Ἔϊντ ἀλ Ἄντα, μουσουλμανική
– Νά ἐπισημαίνει τήν ἑβραϊκή Χα- γιορτή τῆς θυσίας, στίς 20 Αὐγούστου,
νούκα, στίς 13 Δεκεμβρίου, ἀλλά ὄχι τό ἀλλά ὄχι τό Πάσχα;
Πάσχα; – Τό Yom Kippur, ἑβραϊκή γιορτή στίς
(Hanukkah): Ἑβραϊκή γιορτή, σέ ἀνά- 19 Σεπτεμβρίου, ἀλλά ὄχι τό Πάσχα;
μνηση τῆς ἐπανάκτησης τοῦ Ναοῦ τοῦ – Τήν Ἀσούρα, μουσουλμανική γιορ-
Σολομῶντος, κατά τή διάρκεια τῆς ἐξέ- τή, στίς 20 Σεπτεμβρίου, ἀλλά ὄχι τό
γερσης τῶν Μακκαβαίων ἐναντίον τοῦ Πάσχα;
ἑλληνιστικοῦ βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν – Τό Ντιβαλί, ἰνδουϊστική γιορτή τῶν
τόν 2ο π.Χ. αἰώνα). φώτων, στίς 7 Νοεμβρίου, ἀλλά ὄχι τό
– Τήν kwanzaa, στίς 26 Δεκεμβρίου, Πάσχα;

* Ἀπό τήν ἱστοσελίδα PaulCraigRoberts.org μέ ἡμερομηνία 5.4.2018. Ὁ δημοσιογράφος


κ. Μιχαήλ Στυλιανοῦ, παρουσιάζοντας τό ἄρθρο παρατηρεῖ εἰσαγωγικά: Ὁ συντάκτης [Paul
Craig Roberts] δέν εἶναι Ρῶσος, Κουβανός, Ἰρανός, Βορειοκορεάτης ἤ κομμουνιστής. Εἶναι
Ἀμερικανός συγγραφέας, ἀπόφοιτος τῶν κορυφαίων ἀμερικανικῶν καί ἀγγλικῶν πανεπιστη-
μίων καί ἐν συνεχείᾳ καθηγητής, πρώην ἀρχισυντάκτης τῆς Wall Street Journal, (ὀργάνου
τοῦ μεγάλου κεφαλαίου), καί πρώην ὑπουργός στήν κυβέρνηση Ρέϊγκαν, ἡ ὁποία κορύφωσε,
ἀλλά καί ἔκλεισε τόν Ψυχρό Πόλεμο. Τά ἄρθρα του ἀναπαράγονται σέ ὅλο τόν κόσμο, ὡς ἡ
φωνή μιᾶς ἄλλης Ἀμερικῆς, ἐπειδή ἡ κατηγορία τοῦ ἀντιαμερικανισμοῦ στήν περίπτωσή
του αὐτογελοιοποιεῖται. Ἀπό τήν ἑλληνική ὀπτική γωνία τό ἄρθρο του περιέχει διδάγματα
μεγάλης ἐσωτερικῆς χρησιμότητας!

18
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
Νά πῶς ἡ ἐθνική μας παράδοση ἀπό τή σφαγή πού διέπραξαν οἱ Ἀμε-
ἔχει κλαπεῖ καί οἱ ἀναμνήσεις μας ρικανοί μόνο στόν 21ο αἰώνα, μέ θύματα
ἔχουν θολώσει. Στίς μέρες μας ἡ γιορτή Ἀφγανούς, Ἰρακινούς, Λίβυους, Σύρους,
τῆς ἄνοιξης ἦταν γνωστή ὡς Γιορτή τοῦ Πακιστανούς, Σομαλούς, Σέρβους καί –
Πάσχα. Σήμερα τήν λένε Ἀνοιξιάτικες ὑποστηρίζοντας τό Ἰσραήλ καί τήν Σα-
Διακοπές, ἕνα χρονικό διάστημα ὀργίου ουδική Ἀραβία– Παλαιστινίους καί Ὑε-
μέθης καί σέξ στίς ἀκτές τῆς Φλώριδας. μενίτες, οἱ Ἀμερικανοί ἔχουν πάψει νά
Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θεμελιώ- λογαριάζουν τούς ἄλλους παρά μόνο ὡς
θηκαν ὡς ἕνα Χριστιανικό ἔθνος. Αὐτό μή «μοναδικούς» καί ὡς ἀναλώσιμους
δέν σήμαινε ὅτι ἕνας πολίτης ἔπρεπε νά ἀνθρώπους, πού μποροῦν νά θαφτοῦν,
εἶναι Χριστιανός ἤ νά στέλνεται σέ ἐξο- χωρίς νά διαταραχθεῖ ἡ ἀμερικανική
ρία, ἐάν δέν ἦταν. Ἁπλά ἐσήμαινε ὅτι ἀντίληψη περί καλοῦ καί κακοῦ.
πρέπει νά λογαριάζεις καί τούς ἄλλους Καί ὄντως, Ἀμερικανοί «διπλωμάτες»
καί νά μπορεῖς νά κοιταχτεῖς στόν κα- λένε σέ ἄλλες κυβερνήσεις, «κάνε ὅ,τι
θρέφτη τό πρωΐ. Ὁ Χριστιανισμός ἔδωσε σοῦ λέω, ἀλλιῶς θά σᾶς γυρίσουμε, μέ
στήν ἀμερικανική πολιτιστική παράδο- βόμβες, πίσω στήν λίθινη ἐποχή».
ση ἕνα ἠθικό τόνο. Ναί, ξέρω, ὑπῆρξαν Καθόλου περίεργο, λοιπόν, ὅτι ἡ
πολλοί ὑποκριτές καί ἔχουν διαπραχθεῖ δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή τῆς Χριστια-
πολλές κακοπραγίες, ἀλλά ὑπῆρχε ἕνας νοσύνης –τό Πάσχα– ἐξαφανίστηκε ἀπό
κανόνας, ἕνα ἠθικό μέτρο κρίσης. τό ἡμερολόγιο τοῦ ὑπολογιστῆ τῆς Apple
Ποῦ εἶναι σήμερα τό μέτρο γιά νά καί ὅτι ἕνας-δύο ἄθεοι καί μιά δράκα
κρίνεις τήν καταστροφή πολυάριθμων Ἑβραίων κατόρθωσαν νά ἐμποδίσουν
χωρῶν καί ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων τόν τόν δημόσιο ἑορτασμό τῶν Χριστουγέν-
21ο αἰώνα ἀπό τήν Οὐάσιγκτων, πάνω νων. Σήμερα τά Χριστούγεννα δέν εἶναι
στή βάση τοῦ ψεύδους; Ἐκτός ἀπό μιά παρά μιά ἐξόρμηση γιά ψώνια.
δράκα ἀνθρώπων, κανείς δέν μιλάει ἐπι- Μιά χώρα χωρίς ἑνωτική ἠθική παρά-
κριτικά γιά τά μαζικά ἐγκλήματα πολέ- δοση δέν εἶναι πιά χώρα. Ὡστόσο, αὐτή
μου τῆς Οὐάσιγκτων. πού ὑποκρίνεται πώς εἶναι χώρα, οἱ
Σήμερα ἕνας Ἀμερικανός, ἤ μιά ἀπό ΗΠΑ, σύρεται σέ ἕναν πόλεμο μέ τή Ρω-
τίς σημαντικές πόλεις, δέν μπορεῖ νά σία, μιά πραγματική χώρα. Δέν ὑπάρχει
κοιταχτεῖ στόν καθρέφτη, ἐκτός ἐάν ἡ παραμικρή πιθανότητα νά ἐπικρατή-
ἔχει ξεκάνει κάποιον εὔπιστο ἤ ἀδύνα- σουν οἱ ΗΠΑ στόν ἐπερχόμενο πόλεμο.
μο ἄνθρωπο ἤ ἀνθρώπους. Κρίνοντας

– Γέροντα, πέστε μας κάτι πρίν φύγετε.


– Τί νά σᾶς πῶ; Τόσα σᾶς εἶπα!
– Πέστε μας, κάτι, γιά νά τό δουλέψουμε, μέχρι νά ξαναρθῆτε.
– Ἔ, ἀφοῦ ἐπιμένετε νά σᾶς πῶ... Μία εἶναι ἡ ἀρετή, ἡ ταπείνωση· ἐπειδή
ὅμως δέν τό καταλαβαίνετε, ἄντε, νά σᾶς πῶ καί τήν ἀγάπη. Ἀλλά, ὅποιος ἔχει
ταπείνωση, δέν ἔχει καί ἀγάπη;
Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε´, Πάθη καί ἀρετές,
ἐκδ. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015, σ. 17.

19
AP. 119

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΛΑ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ

Δι᾽ ἐμέ ἡ σκέψις, ἡ κάθε σκέψις, εἶναι τό μεγαλύτερον βάσανον πού ὑπάρχει
ὑπό τόν οὐρανόν ἕως ὅτου μεταμορφωθῇ εἰς Θεο-σκέψιν, εἰς Χριστο-σκέψιν,
ἕως ὅτου δηλαδή λογοποιηθῇ, νοηματοποιηθῇ. Ἀλήθεια, ἡ σκέψις εἶναι κόλα-
σις, ἐάν δέν μεταμορφωθῇ εἰς Χριστο-σκέψιν. Ἄνευ τοῦ Λόγου ἡ ἀνθρώπινη
σκέψις εὑρίσκεται συνεχῶς εἰς τήν ἄλογον (alogosnom) παραφροσύνην, εἰς τό
παραλήρημα, εἰς τήν σατανικήν ἀνόητον αὐτοβεβαίωσιν, εἰς ἐκεῖνο τό σατανι-
κόν: ἡ σκέψις διά τήν σκέψιν, ἀναλόγως πρός τό l' art pour l' art.
Ἡ ἀνθρώπινη σκέψις μωραίνεται διά τῆς ἁμαρτίας, ὅπως καί ἡ αἴσθησις.
Ὁ μοναδικός ἰατρός καί τό μοναδικόν φάρμακον ἀπό αὐτήν τήν τρέλλαν εἶναι
ὁ Θεάνδρωπος, διότι Αὐτός εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός Λόγος. Ἐν αὐτῷ καί
δι᾽ Αὐτοῦ ἐδόθη καί ἐξησφαλίσθη εἰς τήν ἀνθρωπίνην σκέψιν ἡ δυνατότης
τῆς ἀπείρου θείας τελιοποιήσεως. Αὐτός ἔγινεν ἄνθρωπος ἀκριβῶς διά νά μή
καταντήσῃ τελικῶς καί ἀνεπανορθώτως ὁ πλανήτης οὗτος, ὁδηγούμενος ὑπό
γυμνοῦ, τοῦ «καθαροῦ» ἀνθρωπίνου λόγου, ἕνα πλῆρες τρελλοκομεῖον.

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος,


ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1974, σσ. 34-35.

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας


Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-
πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA
Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-
κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-
στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης,
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.

20
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018

ΝΑΤΑΛΙΑ. «ΠΩΣ ΓΑΡ ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΡΟΤΟΣ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΩ;»*


τοῦ † Ἀντωνίου (Bloom), Μητροπολίτου Sourozh (1914-2003)

Σὲ κάποιο ἐπαρχιακὸ χωριουδάκι, ποὺ σκοτώσουν ἐσένα», καὶ ἡ ἄλλη ν’ ἀπά-


µόλις εἶχε ἀλλάξει χέρια µεταξὺ τῶν ἐµ- ντησε: «Ναὶ, µὰ ἐγὼ δὲν ἔχω παιδιά. Ἐσὺ
πολέµων, τὴν ἐποχὴ τοῦ Α΄ παγκοσµίου πρέπει νὰ γλιτώσεις». Καὶ ἡ µητέρα ἔφυγε.
πολέµου καὶ τοῦ ἐµφυλίου πολέµου στή Ἡ νεαρὴ συγχωριανὴ της ἔµεινε στή
Ρωσία, τότε πού ἡ χώρα αὐτὴ εἶχε ἐµπλα- θέση της. Τὴν ἔλεγαν Ναταλία. Δὲ θέλω
κεῖ σὲ πολεµικὲς ἐπιχειρήσεις ἐντὸς καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ φανταστῶ τί συνέβη
ἐκτὸς τῶν συνόρων της, µιὰ νέα γυναῖκα ἐκεῖνο τὸ βράδυ. Θὰ ἤθελα ἁπλῶς νὰ ἐπι-
εἴκοσι ἑπτὰ περίπου ἐτῶν εἶχε παγιδευ- σηµάνω µερικὲς ὁµοιότητες… Ἔπεφτε τὸ
τεῖ µὲ τὰ δύο της παιδιά. Ὁ ἄντρας της βράδυ, ἕνα φθινοπωρινὸ βράδυ πού ὅσο
ἦταν µὲ τὸ στρατό πού εἶχε ἀποχωρήσει. προχωροῦσε γινόταν πιὸ κρύο, πιὸ ὑγρὸ
Ἐκείνη δὲν εἶχε κατορθώσει νὰ ξεφύγει καὶ πιὸ σκοτεινό. Αὐτὴ ἡ νεαρὴ γυναῖκα,
ἐγκαίρως καὶ ἔµεινε κρυµµένη προσπα- µόνη, χωρὶς νὰ περιµένει ἀπὸ κανένα τὸ
θώντας νὰ σώσει τὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν παραµικρό, ἐκτός ἀπὸ τὸ θάνατο, ποὺ σὲ
της καὶ τή δική της. λίγο θὰ ἀντιµετώπιζε χωρὶς φανερὸ λόγο.
Πέρασε µιὰ µέρα καὶ µιὰ νύχτα µε- Ἦταν νέα, ὑγιὴς καὶ κανεὶς δὲν τὴν
γάλου τρόµου ὥσπου τὸ ἀπόγευµα τῆς κυνηγοῦσε. Θυµηθεῖτε τὸ ὄρος τῶν Ἐλαι-
ἑποµένης ἡ πόρτα τοῦ κρυψώνα της ἄνοι- ῶν. Κάποιο δειλινὸ ἦταν κάποιος ἄνδρας,
ξε καὶ µιὰ συγχωριανή, στήν ἡλικία της, ἐπίσης νέος στήν ἡλικία, τριαντάρης, ποὺ
µπῆκε µέσα. Ἦταν ἁπλή, χωρὶς κάτι τὸ περίµενε τὸ θάνατο. Oἱ φίλοι Του γύρω
ξεχωριστὸ στὸ παρουσιαστικὸ της. Τῆς εἶχαν πέσει σὲ ὕπνο. Ἐκεῖνος περίµενε
εἶπε: «Αὐτὸ εἶναι τ’ ὄνοµά σου;» τοὺς δηµίους Του γιατὶ εἶχε ἀποδεχτεῖ νὰ
Ἡ µητέρα ἀπάντησε, κατατροµαγµέ- πεθάνει στή θέση µας. Τὴν εὐαγγελικὴ
νη: «Ναί». ἱστορία τὴν ξέρουµε, τὴν ὀδύνη Του, τὴν
«Σὲ ἀνακαλύψανε, καὶ θὰ ’ρθουν ἀπό- κραυγὴ πρὸς τὸν Πατέρα Του, τὸν ἱδρῶτα
ψε νὰ σὲ σκοτώσουν. Πρέπει νὰ φύγεις». τὸν ἀνακατεµένο µὲ αἷµα… Ξέρουµε πώς
Ἡ µητέρα κοίταξε τὰ παιδιὰ της καὶ ὅταν κάποια στιγµὴ δὲν µποροῦσε ἄλλο
εἶπε: «Καὶ ποῦ νὰ πάω, πῶς µπορῶ νὰ ν’ ἀντέξει τή µοναξιὰ Του, πῆγε νὰ δεῖ
φύγω µ’ αὐτὰ ἐδῶ τὰ παιδιά; Δὲν εἶναι ἂν οἱ µαθητὲς Του εἶχαν ξυπνήσει, καὶ
δυνατὸ νὰ περπατήσουν οὔτε πολὺ µα- ἐπέστρεψε γιὰ ν’ ἀντιµετωπίσει τὸ θάνατο
κριὰ οὔτε γρήγορα γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ µόνος. Ἕνα θάνατο πρὸς χάριν τῶν ἄλλων,
γλιτώσουµε». ἀπίθανο, ἀλλόκοτο. Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα:
Καὶ τότε ἡ συγχωριανὴ ἔγινε ξαφνικὰ Ἡ Ναταλία σὰν τὸν Χριστό.
ὁ πλησίον µ’ ὅλη τὴν εὐαγγελικὴ σηµασία Ἡ Ναταλία θὰ πρέπει νὰ πλησίασε
τῆς λέξης. Πλησίασε τή µητέρα καὶ χαµο- κάµποσες φορὲς τὴν πόρτα καὶ νὰ σκέ-
γελώντας τῆς εἶπε: «Δὲ θὰ σ’ ἀκολουθή- φτηκε: «Δὲν ἔχω παρὰ νὰ τῆς δώσω µιὰ
σουν, γιατὶ θὰ µείνω ἐγὼ στή θέση σου». ν’ ἀνοίξει καὶ ἀµέσως θὰ πάψω νὰ εἶµαι
Ἡ µητέρα θὰ πρέπει νὰ εἶπε: «Μὰ θὰ κάποια ἄλλη. Θὰ ξαναγίνω ἡ Ναταλία

* Ἀπό τό βιβλίο: Ἀντωνίου τοῦ Σουρόζ, Θέλει τόλμη ἡ προσευχή, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα
1996, σσ. 83-87.
3

21
AP. 119
πού δὲν ἔχει καταδικαστεῖ σὲ θάνατο». ἕνα πράγµα γνωρίζουν, πὼς ἀπὸ κείνη
Ἀλλὰ δὲν ἔφυγε. Μποροῦµε νὰ φαντα- τὴν ὥρα καὶ µπρός ζοῦν µὲ δανεισµένες
στοῦµε τὴν ἀγωνία της, ἂν θυµηθοῦµε τὴν ζωές. Οἱ δικές τους ζωὲς πέθαναν µὲ τὴ
αὐλὴ στὸ σπίτι τοῦ Καϊάφα. Ὁ Πέτρος, ὁ Ναταλία, κι ἐκείνη συνεχίζει νὰ ζεῖ µέσα
θεµέλιος λίθος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ δυνατὸς ἀπ’ τὰ σώµατά τους. Ζοῦν γιατὶ ἐκείνη
πού εἶχε δηλώσει στόν Χριστὸ ὅτι κι ἂν πέθανε. Πῆρε τὸ θάνατό τους ἐπάνω της
ὅλος ὁ κόσµος Τὸν ἀρνιόταν, ἐκεῖνος δὲ καὶ τοὺς ἔδωσε τή ζωή της. Ζοῦν µὲ µιὰ
θὰ Τὸν ἄφηνε, ἀλλὰ θὰ πέθαινε γι᾽ Αὐτὸν, ζωή ποὺ τῆς ἀνήκει.
συνάντησε ἐκείνη τὴν παιδούλα πού δὲ Αὐτὴ ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δείχνει καὶ
χρειάστηκε νὰ πεῖ παρὰ µόνο «Καὶ σὺ µαζί κάτι ἄλλο πολὺ σηµαντικὸ σχετικὰ µὲ τὴ
Του ἤσουν», γιά ν’ ἀπαντήσει: «Οὒκ οἶδα σωτηρία. Μᾶς δείχνει τὴ σκληρὴ πραγµατι-
τὸν ἄνθρωπον» καὶ ν’ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστὸ κότητα τῆς µεσιτείας. Συχνὰ µεσιτεύουµε:
δύο φορὲς ἀκόµη, ἔτσι πού ὁ Χριστὸς νὰ Προσευχόµαστε στόν Θεὸ νὰ συγχωρέσει
γυρίσει νὰ τὸν κοιτάξει… καὶ νὰ ἐλεήσει ὅσους βρίσκονται σὲ ἀ-
Καὶ ἡ Ναταλία θὰ µποροῦσε νἄχει ὑ- νάγκη. Ἐν τούτοις ἡ µεσιτεία εἶναι κάτι
ποκύψει καὶ νὰ εἶχε πεῖ: «Δὲ θὰ πεθάνω, πολὺ περισσότερο. Στὰ λατινικὰ ἡ λέξη
θὰ πάω νὰ φύγω». Ὅµως δέν τό ᾽κανε. intercessio (= µεσιτεία) ὑποδηλώνει ὅτι
Ἡ νεαρὴ γυναῖκα, γύρω στὰ τριάντα, ὑ- κάνουµε ἕνα βῆµα µπρός, ποὺ µᾶς τοπο-
πέµεινε ἐν Χριστῷ, ὅταν ὁ Πέτρος Τὸν θετεῖ στὸ ἐπίκεντρο µιᾶς καταστάσεως,
εἶχε προδώσει. Καὶ θὰ πρέπει ἡ ἴδια νὰ ὅπως ὅταν κάποιος ἐπεµβαίνει ἀνάµεσα
ἀναρωτήθηκε µήπως ὁ θάνατός της ἦταν σὲ δύο πρόσωπα ἕτοιµα νὰ ἀντιδικήσουν.
µάταιος. Καλὰ κι ἄξια νὰ πεθάνει κανεὶς Ἀνάλογη εἶναι κι ἡ ἑρµηνεία τῆς ἑλληνι-
γιὰ νὰ σώσει µιὰ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιὰ κῆς λέξης.
της. Ἀλλὰ τὶ θὰ γινόταν ἂν τελικὰ τὴν Ἡ πρώτη εἰκόνα πού ἔρχεται στὸ νοῦ
ἔπιαναν καὶ τή σκότωναν κι ἐκείνη; εἶναι ἀπὸ τόν Ἰώβ, (κεφ. 9). Ὁ ἄνθρωπος
Ἀλλὰ ἡ Ναταλία δὲν ἔλαβε ἀπάντηση. ἐκεῖνος πού εἶχε ὑποφέρει τόσο σκλη-
Θὰ µποροῦσα νὰ τῆς πῶ σήµερα ὅτι ἡ ρὰ λέει: «Πῶς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς
ἄλλη σώθηκε καὶ πὼς τὰ παιδιά της εἶναι παρὰ Κυρίῳ;» (Ἰώβ 9, 2). Ποῦ θὰ βρεθεῖ
πάνω ἀπὸ πενήντα ἐτῶν. Θὰ µποροῦσα ὁ ἄνθρωπος πού µὲ θάρρος θὰ σταθεῖ
νὰ τῆς πῶ καὶ ἄλλα ποὺ δὲν τὰ ἔµαθε ἀνάµεσα στόν Θεὸ καὶ στὸ ἄτυχο πλά-
ποτὲ — γιατὶ ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἐκτελέστηκε. σµα Του γιὰ νὰ τοὺς χωρίσει, ἀλλὰ καὶ
Ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο στή µεσιτεία, νὰ τοὺς ἑνώσει: Νὰ τοὺς χωρίσει ἀπὸ τὴν
ἐκτὸς ἀπὸ τή θυσία. Μαζὶ µὲ τὸν σταυρὸ ἀντίθεση πού κάνει τὸν καθένα τους δέ-
καὶ τὸν κῆπο τῆς Γεσθηµανῆ ὑπάρχει κι σµιο τοῦ ἄλλου καὶ νὰ τοὺς ἑνώσει στήν
ἡ ἀνάσταση, µιὰ ἀνάσταση προσαρµο- ἐλευθερία τῆς ἁρµονικῆς ἀποκαταστάσεως
σµένη στὰ µέτρα τῆς συµµετοχῆς µας στὸ τῶν σχέσεών τους;
µυστήριο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ Χριστός.
ἀνθρώπινη µικρότητά µας. Ὁ Χριστός πού εἶναι Θεός, ὁ σαρκωθεὶς
Θὰ θυµᾶστε τὸ χωρίο ὅπου ὁ Ἀπό- Λόγος, ποὺ θὰ τολµήσει νὰ σταθεῖ ἀνάµε-
στολος Παῦλος λέει: «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, σα στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο καὶ στόν
ζῇ δὲ ἐν ἐµοὶ Χριστός» (Γαλ. 2, 20). Ἀπο- Θεό. Εἶναι ἴσος πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἴσος
ροῦµε συχνὰ τὶ τάχα νὰ σηµαίνουν αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἕνα µὲ τὸν Θεὸ, γιατὶ
τὰ λόγια. Ἡ «ἄλλη» καὶ τὰ παιδιά της εἶναι Θεὸς, καὶ ἕνα µὲ τὸν ἄνθρωπο, γιατὶ

22
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018

εἶναι ἄνθρωπος, ἕτοιµος νὰ ἀποδεχτεῖ τίς ταλαβαίνουµε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ὁ-


συνέπειες πού ἡ θεία ἀγάπη Του θὰ ἔχει δός, ὁ τρόπος ζωῆς, ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τοῦ
πάνω στὴν ἀνθρώπινη σάρκα Του. χριστιανοῦ, ἡ µόνη ἀνθρώπινη καὶ θεία
Αὐτὸ εἶναι µεσιτεία! Αὐτὸ σηµαίνει νὰ πραγµατικότητα. Εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς,
κάνει κανεὶς τὴν κίνηση ποὺ θὰ τὸν φέ- µιᾶς ζωῆς τόσο γεµάτης καὶ πληθωρικῆς,
ρει στὸ ἐπίκεντρο µιᾶς καταστάσεως γιὰ ὥστε νὰ χαρίζει τὴν αἰωνιότητα — καὶ σὲ
πάντα, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων, κεῖνον ποὺ τὴ βιώνει καὶ στοὺς γύρω του,
ἀφοῦ ὁ Χριστός, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, µὲ τίµηµα τὸ σταυρό. Εἶναι ἡ νίκη τοῦ
εἶναι συγχρόνως αὐτὸς ποὺ πέθανε στὸν µαρτυρίου, ἡ νίκη τοῦ ἀδύνατου πάνω
σταυρὸ κι αὐτὸς ποὺ ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν στὸν ἰσχυρό, ἡ νίκη τοῦ εὐάλωτου – µιὰ
καὶ µὲ τὴν Ἀνάληψή Του ἔφερε τὴν ἀν- ἀνθρώπινη καὶ θεία ἀγάπη πάνω σ’ ὅ,τι
θρώπινη φύση Του στὸ ἐπίκεντρο τοῦ εἶναι φαινοµενικὰ ἀνίκητο — στὸ µῖσος
µυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος. πού µ’ ὅλ’ αὐτὰ ἐξαντλεῖται καὶ δὲν ξα-
Μὲ τὸ παράδειγµα τῆς Ναταλίας κα- ναγεννιέται.


 E I ¢HC EIC & CX O § IA 
τήν ἀπόφαση ὑπ᾽ ἀριθμ. 660/2018 τοῦ
Π.Ε.Θ. πρός θεολόγους: Ἀνώτατου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου –
Εὐθυγραμμισθῆτε τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ)–
μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. μέ τήν ὁποία ἀκυρώνεται τό ἰσχύον Πρό-
Ἡ Π.Ε.Θ. σέ Δελτίο Τύπου, μέ ἡμε- γραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν
ρομηνία 23.3.2018, ὅπου σχολιάζει τήν Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου
ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπι- ὡς ἀντισυνταγματικό καί ἀντίθετο πρός
κρατείας (Σ.τ.Ε) ὅτι «Τό νέο Πρόγραμ- τίς διεθνεῖς συμβάσεις καί τήν Εὐρωπα-
μα κλονίζει τή θρησκευτική χριστιανική ϊκή καί Ἑλληνική νομοθεσία.
συνείδηση, ἀλλοιώνοντας τόν ὀρθόδοξο Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ λαμβάνει ὑπό-
χαρακτῆρα», καλεῖ τούς ἐκπαιδευτικούς ψη τά δομικά στοιχεῖα λειτουργίας ἑνός
νά διδάσκουν τό μάθημα τῶν Θρησκευ- Προγράμματος τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
τικῶν εὐθυγραμμιζόμενοι μέ τήν ἀπό- σκευτικῶν στό ἑλληνικό σχολεῖο, πού
φαση τοῦ Σ.τ.Ε., πού ἀκυρώνει τά προ- ἀφοροῦν στήν ὀρθόδοξη ταυτότητα τῆς
γράμματα Φίλη-Γαβρόγλου. πλειονότητας τοῦ μαθητικοῦ πληθυ-
Διαβάζουμε στό Δελτίο Τύπου: σμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, στήν ἐπι-
«Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων μέ κρατοῦσα ὀρθόδοξη θρησκευτική πίστη,
ὑπευθυνότητα, συνέπεια καί σεβασμό στό συνταγματικό καί νομικό πλαίσιο
πρός τίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης καί τῆς χώρας, στίς διεθνεῖς συμβάσεις γιά
ἰδιαίτερα τοῦ Ἀνωτάτου Ὀργάνου της, τά δικαιώματα τῶν γονέων ὡς πρός τόν
ἀλλά καί πρός τήν ἑλληνική κοινωνία, θρησκευτικό προσανατολισμό καί προσ-
τούς γονεῖς, τούς μαθητές καί τίς μαθή- διορισμό τῶν τέκνων τους, στό πνευμα-
τριες τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου, χαιρετίζει τικό ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν, στό κοινω-

23
AP. 119
νικό καί πολιτισμικό πλαίσιο στό ὁποῖο
ἐντάσσονται οἱ μαθητές. Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα
Ἡ ἱστορική ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ Ἀθηνῶν: Ἡ Κυβέρνηση νά συμμορφω-
ἀποτελεῖ μιά νέα εὐκαιρία ἀνάδει- θεῖ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου
ξης τῶν παραδοσιακῶν θεμελιωδῶν Ἐπικρατείας γιά τά Θρησκευτικά
ἀρχῶν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μέσῳ Tά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα
τῶν ὁποίων ὀφείλει ἡ ἑλληνική Πολιτεία Ἀθηνῶν σέ Δελτίο Τύπου μέ ἡμερομ.
νά ἀντιμετωπίζει τά θέματα τῆς ἑλλη- 24.2.2018, γιά τήν ἀπόφαση τῆς ὁλομέ-
νικῆς παιδείας καί εἰδικά τή διδασκα- λειας τοῦ ΣτΕ σχετικά μέ τά νέα Θρη-
λία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, σκευτικά ἀναφέρουν:
προκειμένου τό μάθημα νά διατηρεῖ τίς «Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα
διαχρονικές του δομές, πιστά προσηλω- Ἀθηνῶν χαιρετίζουμε μέ ἐνθουσιασμό τήν
μένο στίς ρίζες τῆς ὀρθόδοξης πίστεως ἀπόφαση, πού ἐξέδωσε ἡ ὁλομέλεια τοῦ
καί παραδόσεως. Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας στίς 20/3/2018
Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή ἡ Πανελ- σχετικά μέ τά Νέα Προγράμματα τοῦ μα-
λήνια Ἕνωση Θεολόγων μέ πνεῦμα σύμ- θήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
πνοιας συνεχίζει τίς προσπάθειές της, Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση τοῦ
προκειμένου νά διαφυλάσσεται τόσο ὁ ἀνωτάτου δικαστηρίου τῆς Χώρας μας
ὀρθόδοξος χριστιανικός προσανατολι- συνιστᾶ δικαίωση τῶν ἀγώνων τῶν γο-
σμός τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν νέων τῶν μαθητῶν και τοῦ Ἑλληνικοῦ
ὅσο καί ἡ ἐπιστημονική του συνάφεια Λαοῦ γενικά, προκειμένου νά ἀποτραπεῖ
μέ τίς σπουδές τῶν Θεολόγων ἐκπαιδευ- ἡ ἀντισυνταγματική καί ἀνισόνομη μετα-
τικῶν καί τῶν δασκάλων Πρωτοβάθμιας χείριση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μαθητῶν
Ἐκπαίδευσης πού διδάσκουν τό μάθημα ὡς πρός τό ἀναφαίρετο δικαίωμά τους νά
στό ἑλληνικό σχολεῖο. διδάσκονται τήν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἀ-
Γιά τόν σκοπό αὐτόν ἡ Πανελλήνια νατολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
Ἕνωση Θεολόγων, παρακολουθώντας τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Χώρας μας.
τίς ἐξελίξεις, θά τοποθετεῖται ἐπί ὅλων Τό μεγάλο συλλαλητήριο τῆς 4ης Μαρτίου
τῶν σχετικῶν μέ τό μάθημα ζητημάτων. 2018 στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου
Παράλληλα καλεῖ ὅλους ἀνεξαιρέτως Ἀθηνῶν κατέδειξε πρός ὅλες τίς κατευ-
τούς ἐκπαιδευτικούς τοῦ ἑλληνικοῦ σχο- θύνσεις αὐτή τήν εὔλογη ἀπαίτηση τῶν
λείου, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νά διδάσκουν γονέων γιά τήν παιδεία τῶν παιδιῶν τους.
τό μάθημα μέ βάση τήν πρόσφατη ἀπό- Ζητοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά δείξει
φαση τοῦ ΣτΕ, σέ μιά κοινή προσπάθεια στοιχειώδη δημοκρατική εὐαισθησία καί
πολύπλευρης βελτίωσης τοῦ μαθήματος. νά συμμορφωθεῖ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ
Ἀναμένει δέ τήν ἄμεση συμμόρφω- Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Κάθε προ-
ση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τήν σπάθεια παρακάμψεως καί μή ἐφαρμογῆς
Ἀκυρωτική ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ, δεσμευό- τῆς ἀποφάσεως μέ τή χρήση σοφιστειῶν,
μενη γιά κάθε περαιτέρω ἐνέργεια, πού μομφῶν καί ἀθέσμων ἐπεμβάσεων στή
θά συμβάλει στή χριστιανική καί πνευ- Δικαστική ἐξουσία, τίποτε ἄλλο δέν ἐπι-
ματική ἀνάπτυξη ὅλων τῶν μαθητῶν καί τυγχάνει, ἀπό τό νά πλήξει ἀνεπανόρθωτα
μαθητριῶν τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου». τήν ἀξιοπιστία της ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ
vvv Λαοῦ, νά ἀναδείξει τό σοβαρότατο δημο-

24
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
κρατικό ἔλλειμμά της, νά προκαλέσει γιά καί τῆς πλειοψηφίας τοῦ ὀρθόδοξου χρι-
μία ἀκόμη φορά τήν δίκαιη ὀργή τοῦ κυ- στιανικοῦ λαοῦ μας, γιά τά νεοεποχίτικα
ρίαρχου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί νά ἐπισύρει προγράμματα σπουδῶν τῆς μειοψηφικῆς
ἀμείλικτες τίς νόμιμες κυρώσεις (ἀστικές, ὁμάδας θεολόγων «ΚΑΙΡΟΣ» καί τῶν Ὑ-
ποινικές, πειθαρχικές) στούς ὑπευθύνους. πουργῶν Φίλη καί Γαβρόγλου.
Παράλληλα, θεωροῦμε ὅτι τώρα εἶναι [...]
ἡ ὥρα εὐθύνης τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας Καλεῖ τούς δασκάλους καί τούς θεολό-
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία γους νά σταματήσουν νά διδάσκουν τούς
μέ σεβασμό καλοῦμε νά προβεῖ σέ ἐνέρ- προδήλως ἀντισυνταγματικούς φακέλλους.
γειες, βασιζόμενη καί στήν ἀπόφαση τῆς Τονίζεται δέ ὅτι «Πᾶς ἐκπαιδευτικός (τῆς
ἀνωτάτης δικαστικῆς Ἀρχῆς τοῦ τόπου, στοιχειώδους ἤ μέσης ἐκπαιδεύσεως), πού
προκειμένου νά καταστήσει σέ ὅλους γνω- καλεῖται, νά διδάξει τό μάθημα τῶν Θρη-
στό ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν σκευτικῶν, ὑποχρεοῦται νά σεβασθεῖ τίς
στά σχολεῖα γιά τά δικά της μέλη, εἶναι ἀποφάσεις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβου-
ἀνάγκη νά ἔχει ἀπόλυτη συνάφεια μέ τή λίου Ἐπικρατείας 660/2018 καί 926/2018
δική της ἐκκλησιαστική διδασκαλία καί νά καί νά ἀρνηθεῖ νά ἐξακολουθήσει, νά δι-
ἀποσκοπεῖ στήν ἀνάπτυξη καί καλλιέργεια δάσκει τό «προηγουμένης κοπῆς» μάθημα
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως Θρησκευτικῶν (τό γνωστό πολυθρησκεια-
τῶν μαθητῶν. κό), ἔστω καί ἄν τοῦ δοθεῖ ἐντολή πρός
Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σω- τοῦτο. Ἐκ δέ τῆς τοιαύτης ἀρνήσεώς του
ματεῖα, δηλώνουμε ὅτι θά συνεχίσουμε καμμία δυσμενής συνέπεια δέν ἀνακύπτει
τόν ἀγώνα μας, ἀφουγκραζόμενοι τήν εἰς βάρος του οὔτε πειθαρχική οὔτε καί
ἀγωνία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας ποινική. Ἀρκεῖ νά ἀναφέρει, ὅτι ἀρνεῖται
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, μέχρι τήν τελική νά διδάσκει μάθημα Θρησκευτικῶν πολυ-
δικαίωσή του». θρησκειακό, διότι τοῦτο τυγχάνει «προ-
(Ἀκολουθοῦν τά ὀνόματα τῶν Χριστια- δήλως ἀντισυνταγματικό» ὡς κυριαρχικῶς
νικῶν Σωματείων) καί ἀμετακλήτως ἔχουν ἀποφανθεῖ οἱ
Σημ. «Π»: Παρόμοιες Ἀνακοινώσεις προαναφερόμενες ἀποφάσεις τῆς Ὁλο-
ἐξέδωσαν τά Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς μελείας τοῦ ΣτΕ, οἱ ὁποῖες πέραν τῆς
Θεσσαλονίκης, Λαρίσης καί ἄλλων πόλεων. προδήλου ἀντισυνταγματικότητος τῆς πο-
λυθρησκευτικῆς ὕλης τοῦ μαθήματος τῶν
vvv Θρησκευτικῶν ἐπισημαίνουν περαιτέρω
καί τήν διά τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ δι-
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν: άπραξη καί ἀξιοποίνου πράξεως καί
Τελοῦν ἀξιόποινη πράξη ὅσοι μάλιστα ὁμαδικῶς καί ὑπό συνθῆκες
θά διδάξουν τά «Νέα Θρησκευτικά» ἰδιαιτέρως ἐπιβαρυντικῆς περιστάσε-
Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν χαιρε- ως.» (ἀπό 16/4/2018 Γνωμοδότηση Νομι-
τίζει τίς ὑπ’ ἀρ. 660/2018 καί 926/2018 ἀ- κῶν Γεωργίου Κρίππα Συνταγματολόγου,
ποφάσεις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου Ἀποστόλου Βλάχου Προέδρου Ἐφετῶν).
τῆς Ἐπικρατείας, οἱ ὁποῖες δικαιώνουν Καλεῖ τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν νά
μέ πανηγυρικό τρόπο τή θέση τῆς ΕΠΜ ἐπιστρέψουν τούς φακέλλους στό Ὑπουρ-
καί τῶν ὁμοδίκων μας (Ἱ. Μητρ. Πειραι- γεῖο καί νά διεκδικήσουν ἀπό τό σχολεῖο
ῶς, ΠΕΘ, γονεῖς καί καθηγητές), καθώς μέ κάθε νόμιμο τρόπο τήν ἀνάπτυξη τῆς

25
AP. 119
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης τῶν καί συντάσσεται μέ ἀπόψεις ἀκραίων
τέκνων τους. καί σκοταδιστικῶν θεολογικῶν κύκλων».
«Ἀρνητική ἔκπληξη» χαρακτήρισε ὁ
vvv Νίκος Φίλης τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ γιά
τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, προσθέ-
Πλήρης περιφρόνηση τῶν Συριζαίων τοντας ὅτι πρόκειται γιά «σκοταδισμό,
στή δικαστική ἐξουσία μεσαίωνα καί ἀναχρονισμό», ὡστόσο,
Θαυμάστε ἀντίληψη περί δημοκρατί- ὅπως ἐνημέρωσε, ἀπό τήν ἀπόφαση δέν
ας ἐπιφανῶν Συριζαίων ἐξ ἀφορμῆς τοῦ κινδυνεύει τό μάθημα τῶν νέων Θρη-
«χαστουκιοῦ», πού ἔφαγαν ἀπό τό Συμ- σκευτικῶν στὰ σχολεῖα.
βούλιο τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ἐ.) γιά τά Ὁ πρώην ὑπουργός παιδείας ὑπο-
Νέα Προγράμματα Θρησκευτικῶν. γράμμισε ὅτι «τό ΣτἘ υἱοθετεῖ ἀπόψεις
Τά ἀποσπάσματα, πού ἀκολουθοῦν, ἀκραίων φονταμενταλιστῶν». Πρόκειται
ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τά ἱστολόγια aktines. γιά «σκοταδισμό, μεσαίωνα καί ἀναχρο-
blogspot.gr καί thriskeftika.blogspot.gr νισμό».
τῆς 21.3.2018 μέ τίτλους ἀντιστοίχως «Δέν ὑπάρχει πρακτική συνέπεια τῆς
«ΣΥΡΙΖΑ καί Ὑπουργεῖο Παιδείας κατά ἀπόφασης. Τό μάθημα θά συνεχίσει ὡς
Σ.τ.Ἐ. γιά τά Θρησκευτικά» καί «Παρα- ἔχει» πρόσθεσε, ἐνῶ ἀπόρησε μέ τό νέο
λήρημα Ν. Φίλη ἐναντίον τοῦ Σ.τ.Ἐ...» καί ρόλο πού φαίνεται νά ἀναλαμβάνει τό
«Νίκος Βούτσης γιά τά Θρησκευτικά...». Σ.τ.Ἐ. υἱοθετώντας ἀπόψεις παραθρη-
«Μήνυμα ἀναχρονιστικῆς ἀναδίπλω- σκευτικῶν ὀργανώσεων ἐνῶ συμπεφέρε-
σης καί κατήχησης στά σχολεῖα», χαρα- ται «ὡς ἐφεδρεία τοῦ παλαιοῦ πολιτι-
κτήρισε ὁ Νίκος Βούτσης τήν ἀπόφα- κοῦ συστήματος, ἄν καί αὐτό δέν ἀφορᾶ
ση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Σέ ὅλους τούς δικαστές».
συνέντευξή του στό «Κόκκινο» ὁ πρό- Καί συμπλήρωσε: «Τό μάθημα τῶν
εδρος τῆς Βουλῆς ἔκανε λόγο γιά «συ- νέων Θρησκευτικῶν θά συνεχίσει ὅπως
ντηρητικές νοοτροπίες, οἱ ὁποῖες γίνεται διαβεβαιώνει καί τό ὑπουργεῖο Παιδεί-
προσπάθεια ἀπό ὁρισμένες πλευρές νά ας». «Φαντάζομαι ὅτι ὅποιες ἀλλαγές
ἐπιβληθοῦν». γίνονται σέ κάθε μάθημα δέν θά πη-
«Ἡ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ γαίνουν στό ΣτἘ, εἶναι ἕνας πολύ ὀλι-
ΣτΕ γιά τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος σθηρός δρόμος αὐτός» εἶπε ὁ κ. Φίλης
τῶν Θρησκευτικῶν στό Δημοτικό καί συμπληρώνοντας «μοῦ κάνει ἐντύπωση
στό Γυμνάσιο βασίζεται, σύμφωνα μέ πώς τό ΣτἘ ἐμφανίζεται πάνω ἀπό τήν
ὅσα ἔχουν δεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητας, Ἱερά Σύνοδο μέ τήν ἀπόφαση αὐτή καί
σέ ἕνα σκεπτικό βγαλμένο ἀπό ἐποχές ὁ κ. Σακελλαρίου φαίνεται νά διεκδικεῖ
ἀλήστου μνήμης, τό ὁποῖο προσομοιάζει ρόλο ἀρχιεπισκόπου»(!).
μέ σκοταδιστικές ἀπόψεις ἀκραίων θε-
ολογούντων», σημειώνει σέ ἀνακοίνωσή vvv
του ὁ ΣΥΡΙΖΑ.
Ὑπουργεῖο Παιδείας (Κ. Γαβρό- «Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας»
γλου): «Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση πη- (ΚΕ.Σ.Υ.):
γαίνει τήν ἐκπαίδευση καί τήν κοινωνία Ἡ Ὁμοιοπαθητική δέν εἶναι Ἰατρική
πολλά χρόνια πίσω, καθώς ταυτίζεται Οἱ καημένοι οἱ ὁμοιοπαθητικοί «πῆ-

26
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
γαν γιά μαλλί καί βγῆκαν κουρεμένοι»!
Θεωρώντας, προφανῶς, ὅτι οἱ συνθῆκες Βέλγοι μαθητές διαδήλωσαν
εἶναι εὐνοϊκές γι᾽ αὐτούς στήν παροῦσα ὑπέρ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
φάση, ἐκίνησαν ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ Στὴ Γάνδη τοῦ Βελγίου 1000 Βέλγοι
2016 διαδικασίες γιά τήν κρατική ἀνα- μαθητές καί 100 καθηγητές τους δια-
γνώριση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς. Ὅμως τό δήλωσαν, στίς 3.5.2018 ὑπέρ τῆς διδα-
«Κεντρικό Συμβούλιο Ὑγείας» (ΚΕ.Σ.Υ), σκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί
τό Ἀνώτατο Γνωμοδοτικό Ὄργανο τοῦ τῶν Λατινικῶν, διαμαρτυρόμενοι, διότι ἡ
Ὑπουργείου Ὑγείας μέ ἐκτενές καί τεκ- Βελγική κυβέρνηση θέλει νά περιορίσει
μηριωμένο ἔγγραφό του, πού ἔχει τίτλο τή διδασκαλία τους καί νά αὐξήσει τίς
«Ἀπόφαση Σχετικῶς μέ τή Θεσμοθέτη- ὧρες τῶν τεχνολογικῶν μαθημάτων.
ση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς» καί ἡμερομη- Σημ. «Π»: Πῶς φαίνεται ἄραγε ἡ εἴ-
νία 22.2.2018 (Ἀριθμ. Ἀποφ. 2 τῆς 266ης δηση στούς Ἕλληνες μαθητές καί στό
Ὁλομέλειας /15.12.2017), κυριολεκτικά Ὑπουργεῖο Παιδείας;
μετέβαλε σέ ἀφόρητη λύπη τίς ἐλπίδες
τῶν ὁμοιοπαθητικῶν. vvv
Τό πέντε σελίδων ἔγγραφο, τό ὁποῖο
ὑπογράφει ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΕ.Σ.Υ Κα- «Ἀφῆστε με νά ζήσω!»
θηγητής κ. Κώστας Μάρκου, καταλήγει Διαβάζουμε στό Δελτίο Τύπου τῆς
ὡς ἑξῆς: «Μετά τήν ἀναλυτική συζήτη- Ἡμερίδας πού πραγματοποιήθηκε στό
ση τοῦ θέματος καί ἀνταλλαγή ἀπόψε- Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν στίς 6.5.2018:
ων καί ἐπιχειρημάτων ἀποφάσισε ὁμό- «Μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία καί τή συμ-
φωνα τά ἀκόλουθα: Ἡ Ὁμοιοπαθητική μετοχή πλήθους κόσμου, ἰδίως νέων ἀν-
δέν συνιστᾶ ἰατρικά οὔτε φαρμακευτικά θρώπων, πραγματοποιήθηκε τήν Κυρια-
θεραπευτική ἐπιστημονική μεθοδολογία κή 6 Μαΐου 2018 στό Ἀμφιθέατρο τοῦ
καί πρακτική. Δέν εἶναι ἰσότιμη οὔτε συ- Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἀπό τά
μπληρωματική τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης. Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθη-
Δέν συνιστᾶ οὔτε κάν “ἐναλλακτική ἰα- νῶν καί τήν Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία
τρική”. Συνιστᾶ Πρακτική καί θά μπο- Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), ἡμερίδα
ροῦσε νά χρησιμοποιήσει ὡς τίτλο τόν γιά τήν προβολή καί γνωριμία στό κοι-
“Ὁμοιοπαθητική Πρακτική”. νό τοῦ νέου Κινήματος μέ τήν ὀνομασία
»Σέ κάθε περίπτωση ἀφορᾶ μόνο «Ἀφῆστε με νά ζήσω!». Τό νέο Κίνημα
ἰατρούς καί ὀδοντιάτρους, ἡ λειτουργία μάχεται ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου
τῶν ὁποίων ὑπόκειται στόν Κώδικα Δε- παιδιοῦ καί ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων.
οντολογίας. Ἡ ἡμερίδα περιελάμβανε πρωϊνό καί
»Στόν τίτλο “Ὁμοιοπαθητική Πρα- ἀπογευματινό πρόγραμμα.
κτική” δέν θά πρέπει νά ἀναφέρονται Τό πρωΐ ἔλαβαν χώρα διαδραστικές
οἱ προσδιοριστικοί ὅροι “ἐναλλακτική ἐκδηλώσεις γιά ἐφήβους καί νέους, μέ
ἰατρική”, “θεραπευτική”, “ἰατρική πρά- στόχο τήν εὐαισθητοποίησή τους γύρω
ξη” ἤ “θεραπευτική πρακτική” καί ἄλλοι ἀπό τό θαῦμα τῆς ζωῆς καί τῆς δημι-
σχετικοί ἰατρικοί τίτλοι καί ὅροι». ουργίας ἑνός νέου ἀνθρώπου, καθώς καί
τήν ἐνημέρωσή τους γιά τή μεθοδολογία
vvv τῶν ἐκτρώσεων καί τίς ποικίλες ἀρνητι-

27
AP. 119
κές συνέπειές τους. Ὑπεύθυνη τοῦ πρω- συλλήψεώς του. Τονίσθηκε ὅτι οἱ ἐκτρώ-
ϊνοῦ προγράμματος ἦταν ἡ κα Παναγιώ- σεις συνιστοῦν τή σύγχρονη «ὕβρι» τοῦ
τα Χατζηγιαννάκη–Τσαγκαροπούλου, Ἑλληνισμοῦ πρός τόν Θεό καί ὅτι μόνη
Ἰατρός Πνευμονολόγος, καί ἡ κα Ζωή λύση γιά τό συνεχιζόμενο αὐτό ἔγκλημα
Σιάσου, Μαιευτήρας–Χειρουργός Γυναι- κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί τῆς πατρί-
κολόγος, Διδάκτωρ Ἰατρικῆς Σχολῆς Πα- δος μας –ἡ ὁποία ἔχει χάσει ἕναν πλη-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν. θυσμό 12 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων
Τό ἀπογευματινό πρόγραμμα πε- ἀπό τότε, τό 1986, πού τέθηκε σέ
ριελάμβανε ἐπιστημονικές εἰσηγήσεις ἰσχύ ὁ νόμος γιά τίς ἐκτρώσεις– εἶναι
γιά τό κοινό. Ὁ ἰατρός κ. Παναγιώτης ἡ μετάνοια. Ἄν δέν ὑπάρξει αὐτή, τότε
Δημακάκος, Ὁμότ. Καθηγητής Ἀγγειο- ὁδηγούμαστε σέ πλήρη δημογραφική κα-
χειρουργικῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπι- τάρρευση.
στημίου Ἀθηνῶν καί τ. Διευθυντής Β´ Τό νέο Κίνημα «Ἀφῆστε με νά ζήσω!»
Χειρουργικῆς Κλινικῆς Ἀρεταίειου Νο- θά ἀγωνίζεται γιά τά δικαιώματα τῶν
σοκομείου, προσέγγισε τό θέμα ἀπό τήν ἀγέννητων παιδιῶν, τά ὁποῖα βάναυσα
ἰατρική σκοπιά. Ὁ κ. Δῆμος Θανάσου- καταπατοῦνται σήμερα στήν πατρίδα μας
λας, Δικηγόρος παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ, τό ἀπό τόν ἐγκληματικό νόμο τῶν ἐκτρώσεων,
ἀνέπτυξε ἀπό τή νομική ἄποψη καί ὁ καθώς καί γιά τήν ἠθική καί οἰκονομική
Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Φιλόθεος στήριξη ἐγκύων γυναικῶν, ἐντός ἤ ἐκτός
Γρηγοριάτης ἀπό τή θεολογική. Ἀπό γάμου, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ
βιωματικῆς πλευρᾶς τό θέμα προσέγγι- ἔκτρωση καί νά σωθεῖ μία ἀνθρώπινη
σε ἡ κα Μαρία Σπυροπούλου, μητέρα ζωή, ἄλλωστε τά θύματα σέ μιά ἔκτρω-
11 παιδιῶν. Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ση εἶναι πάντα δύο: τό ἀθῶο μωρό καί ἡ
ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος, θε- μητέρα του! Εἶναι ὑπόθεση ὅλων μας τό
ολόγος, ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως νά δώσουμε χαρά, ἐλπίδα καί προοπτική
Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. Στήν ἡμερίδα στή νέα οἰκογένεια καί τήν πατρίδα μας!».
ἀναγνώσθηκε μήνυμα τοῦ Μακαρι-
ωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί vvv
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, μέσῳ ἐκ-
προσώπου του, ἐνῶ εἰδική συνέντευξη ῞Αγιον Ὄρος: ΟΧΙ στήν υἱοθεσία
γιά τό θέμα παρεχώρησε ὁ Σεβασμιώ- παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλοφίλους
τατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Παρέμβαση στό κρίσιμο θέμα τῆς
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Πρόεδρος υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό ζευγάρια ὁμοφυ-
τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἱ. Συνό- λοφίλων ἔκανε καί ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τόν Ἁγίου Ὄρους ῎Αθω (τελικά –δυστυχῶς–
ὅλο συντονισμό τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἡ ψηφίσθηκε ὁ νόμος στίς 9 Μαΐου 2018).
κα Ἰωάννα Σκαρλάτου, ἐκπαιδευτικός, Στό ἱεροκοινοτικό γράμμα ἐκφρά-
δημοσιογράφος καί συγγραφέας. ζουν «...τόν ἔντονον προβληματισμόν καί
Στήν ἡμερίδα ὑπογραμμίσθηκε ὁ ἀνησυχίαν τόσον ἡμῶν τῶν Ἁγιορειτῶν
σεβασμός τῆς ἀξίας καί τοῦ δικαιώμα- μοναχῶν, ὅσον καί τῶν πολυπληθῶν
τος τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους διά τάς
τό ὁποῖο ὑφίσταται ὡς ψυχοσωματική προσφάτως σχεδιαζομένας νομοθετικάς
ὀντότητα ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς μεταβολάς, αἱ ὁποῖαι δύνανται νά ἐπηρε-

28
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
άσουν δυσμενῶς τήν κοινωνίαν μας, καί ρώθηκε μέ τόν νέο νόμο τῆς ντροπῆς,
ἰδιαιτέρως μίαν εὐαίσθητον κατηγορίαν πού δίνει τό δικαίωμα ἀναδοχῆς (μήν
τῶν μελῶν αὐτῆς, αὐτήν τῶν παιδιῶν». παίζουμε μέ τίς λέξεις· ἡ ἀναδοχή φέρ-
Καί συνεχίζει τό ἔγγραφο τῶν Ἁγιο- νει καί τήν υἱοθεσία) καί σέ ζευγάρια
ρειτῶν: ὁμοφυλοφίλων.
«Πῶς εἶναι δυνατόν τό νομοσχέδιον Ὅπως πληροφορούμεθα ἀπό τό δι-
νά μεριμνᾷ διά τήν ψυχικήν καί συναι- αδίκτυο (βλ. ἐνδεικτικῶς newpost.gr στίς
σθηματικήν ὑγείαν τοῦ παιδιοῦ, ὅπως 9.5.2018) τό ἐπίμαχο ἄρθρο 8 τοῦ νόμου
ἰσχυρίζεται ἡ Αἰτιολογική Ἔκθεσις ἐπί 264 παρόντων βουλευτῶν ὑπερεψή-
αὐτοῦ, καί νά ἐπιτρέπῃ τό παιδί νά ἀνα- φισαν 161, ἐνῶ κατεψήφισαν 103. Πιό
τρέφεται ἀπό «ζεῦγος», ὅπου τήν θέσιν ἀναλυτικά: Ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ κατεψή-
τοῦ πατρός θά κατέχῃ γυναίκα ἤ ἀντι- φισαν: Γ. Μιχελογιαννάκης καί Θ. Πα-
στοίχως τῆς μητρός ἄνδρας, χωρίς αὐτό ραστατίδης. Ἀπουσίαζαν: Γ. Γενιά, Μ.
νά ἔχῃ οἱανδήποτε δυνατότητα ἐπιλο- Μπόλαρης, Γ. Καραγιάννης, Ἄννα Βα-
γῆς; Δέν παραβιάζονται τά στοιχειώδη γενᾶ, Ν. Κασιμάτης (στό ἐξωτερικό), Γ.
ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ, Κατρούγκαλος καί Στ. Κοντονῆς (ὑπουρ-
ὅταν ἀπό τήν τρυφερήν ἡλικίαν του θά γός· δέν πρόλαβε, λέγει, νά ψηφίσει).
διατρέχῃ σοβαρούς ἠθικούς κινδύνους; Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
»Ὀφείλομεν διά τῆς παρούσης ἐπι- ὑπερψήφισαν.
στολῆς ἡμῶν, νά δηλώσωμεν σαφῶς ὅτι Ἀπό τή Ν.Δ. Ὑπέρ: Ντόρα Μπακο-
κάθε μορφή τεκνοθεσίας ἤ ἀναδοχῆς, ἡ γιάννη, Ὄλγα Κεφαλογιάννη, Νίκη Κε-
ὁποία ἀντίκειται εἰς τήν εὐαγγελικήν δι- ραμέως, Κατερίνα Μάρκου. Ἀπόντες: Κ.
δασκαλίαν, τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀλλά Καραμανλῆς, Ἀντ. Σαμαρᾶς, Β. Μεϊμα-
καί εἰς τό ἦθος καί τάς παραδόσεις τοῦ ράκης, Ν. Δένδιας, Θ. Φορτσάκης, Γ. Βα-
λαοῦ μας, ὅσον ἀφορᾷ τόν ἱερόν θεσμόν γιωνᾶς, Μ. Βαρβιτσιώτης, Λ. Αὐγενάκης.
τῆς οἰκογενείας καί τοῦ γάμου, εὑρίσκει Ἀπό ΑΝΕΛ.: Ἀπών ὁ Πρόεδρός
ἡμᾶς ἀπολύτως ἀντιθέτους. τους Πάνος Καμμένος. Ὑπέρ: Κώστας
Σημ. «Π»: Τό Ἅγιον Ὄρος ἐξέδωσε, Ζουράρις (μᾶς προξενεῖ ἀφόρητη θλίψη
ὅπως καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη- ἡ περίπτωσή του)
σίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἄλλο ἐπικριτικό
κείμενο μετά τήν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυ- vvv
ντου ἄνομου νόμου.
Ἀκραῖο ἰσλαμικό κόμμα στό Βέλγιο
vvv Ὅπως διαβάζουμε σέ σχόλιο τοῦ κ.
Ἀθανασίου Παπανδρόπουλου στό δι-
9 Μαΐου 2018 Ἡμέρα ντροπῆς γι᾽ αδίκτυο (tempo24news, 30.04.2018) ὁ
αὐτούς πού ψήφισαν τήν υἱοθεσία Redouane Ahrouch εἶναι ἕνας ἀπό τούς
Μετά τό «Σύμφωνο συμβίωσης» γιά τρεῖς ἱδρυτές τοῦ κόμματος ISLAM στό
ζεύγη ὁμοφυλοφίλων (προτιμοῦμε αὐτόν Βέλγιο, τό ὁποῖο ἔχει τήν ἕδρα του στήν
τόν ὅρο καί ὄχι τόν ὅρο «ὁμόφυλα ζεύ- περιοχή Μαλενμπέκ τῶν Βρυξελλῶν.
γη») καί τόν νόμο γιά δυνατότητα ἀλλα- Πρόκειται γιά ἕνα προάστιο τῆς βελ-
γῆς φύλου μέ ἁπλή δήλωση ἀκόμη καί γικῆς πρωτεύουσας, στό ὁποῖο ἤδη οἱ
ἀπό 15χρονα παιδιά, τό κακό συμπλη- βελγικοί νόμοι ἔχουν ἐλάχιστη ἰσχύ. Ἐξ

29
AP. 119
ἄλλου, στό προάστιο αὐτό, πού ἐδῶ καί Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ δήμαρχος
τριάντα χρόνια τελεῖ ὑπό σοσιαλιστική τῶν Βρυξελλῶν, Ἰβάν Μαγιέρ, ἀναγνωρί-
διακυβέρνηση, ἄφαντη εἶναι καί ἡ ἀστυ- ζει ὅτι ὅλα τά τζαμιά τῆς «πρωτεύουσας
νομία, ἐνῶ δεδηλωμένοι τζιχαντιστές συ- τῆς Εὐρώπης» βρίσκονται στά χέρια σα-
ναντῶνται δημοσίως μέ κάθε ἄνεση, χω- λαφιστῶν, οἱ ὁποῖοι καλλιεργοῦν μίσος
ρίς κανείς νά ἐνοχλεῖται γι᾽ αὐτό. [...] καί βία. Ὑπάρχουν δέ σαφεῖς ἐνδείξεις
Στόχος τοῦ κόμματος εἶναι ἡ ἐγκα- ὅτι, μόνον στό Μαλενμπέκ, 51 ὀργανώ-
τάσταση στό Βέλγιο μίας ἰσλαμικῆς δη- σεις ἔχουν σχέσεις μέ τόν διεθνῆ τζιχα-
μοκρατίας τό 2030, τονίζει ὁ Redouane ντισμό καί τά παρακλάδια του.
Ahrouch. Προσθέτει δέ ὅτι «τό πρόγραμ-
μα τοῦ κόμματος εἶναι σχετικά ἁπλό. Ἡ vvv
βελγική ἔννομη τάξη θά ἀντικατασταθεῖ
ἀπό τόν νόμο τῆς σαρίας. Παράλληλα, «Σφύριξε» τήν ἔναρξη πολέμου
θά ἀπαγορευθεῖ ἡ κατανάλωση οἰνο- μέ ΗΠΑ καί Νέα Τάξη ὁ Πούτιν.
πνεύματος, θά καθιερωθοῦν ξεχωριστά Αὐτό πού ἔκανε δέν ἔχει προηγούμενο
λεωφορεῖα γιά ἄνδρες καί γυναῖκες, θά Μεταφέρουμε ἀπό τό διαδίκτυο σχό-
καταργηθοῦν τά καζίνα καί τά τυχερά λιο, ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο, πού ὑπο-
παιχνίδια, καί βέβαια, θά ἀλλάξουν ἄρ- γράφει γιά τήν «Ὁμάδα Διεθνῶν Σχέσε-
δην τά σχολικά προγράμματα». ων καί Γεωπολιτικῆς» ὁ κ. Ἀντώνιος Ι.
Στήν ἐρώτησή μας πῶς θά γίνουν ὅλα Γρυπαῖος.
αὐτά χωρίς τό Βέλγιο νά ἀλλάξει ριζικά «Ἀποκηρύσσει» ἐντελῶς τό δολάριο ὁ
καί πολιτικό καθεστώς, ὁ συνιδρυτής Ρῶσος Πρόεδρος κηρύσσοντας πραγμα-
τοῦ ISLAM ἀπάντησε ὅτι «θά ὑπάρχει τικό πόλεμο κατά τῆς Νέας Τάξης Πρα-
ἀπαραίτητη ἰσλαμική πλειοψηφία». Μέ γμάτων καί τῆς οἰκογένειας Rothschild,
ἄλλα λόγια, προβλέπει ὅτι σέ 12 χρόνια πού ἐλέγχει τόν μισό πλανήτη.
ἀπό σήμερα θά ὑπάρχουν στό Βέλγιο Μέ λίγα λόγια, μόλις «σφύριξε» τήν
μουσουλμανική πλειοψηφία καί χρι- ἔναρξη πολέμου μέ τίς ΗΠΑ ὁ Β. Πού-
στιανική μειονότητα. Μπορεῖ ὅλα ὅσα τιν, καθώς ἡ ΝΤΠ καί οἱ ΗΠΑ δέν πρό-
προηγοῦνται νά φαίνονται ὑπερβολικά κειται ποτέ νά δεχτοῦν κάτι τέτοιο.
καί νά προκαλοῦν ἀνάλογα εἰρωνικά μει- Ἀπευθυνόμενος στό ρωσικό κοινο-
διάματα. Ὑπάρχουν ὅμως κάποια στοι- βούλιο, μετά τήν πρόσφατη ἐκλογική
χεῖα πού, ἀντί γιά χαμόγελα θά ἔπρεπε του νίκη, ὁ Πούτιν εἶπε δηλώνοντας τήν
νά προκαλοῦν μελαγχολικές σκέψεις. [...] πλήρη ἀνεξαρτησία ἀπό τό παγκόσμιο
«Ἡ κατάσταση εἶναι πολύ σοβαρό- τραπεζικό καρτέλ καί τούς διεθνεῖς Ὀρ-
τερη ἀπό αὐτήν πού φαίνεται», μᾶς λέει γανισμούς πού ἐκφράζουν τά δολάρια
ὁ κοινωνιολόγος Ὀλιβιέ Σερβέ, πού δι- τῶν Rothschild, καί ὅτι αὐτό θά εἶναι τό
δάσκει στό Καθολικό Πανεπιστήμιο τῆς «μεγαλύτερο δῶρο», πού μπορεῖ νά δώ-
Λουβαίν. «Στίς Βρυξέλλες τό 30% τοῦ σει στίς μελλοντικές γενιές ὄχι μόνο τῆς
πληθυσμοῦ εἶναι μουσουλμάνοι καί, μέ χώρας του ἀλλά ὁλόκληρου τοῦ πλανή-
βάση τή δημογραφική τους πρόοδο, περί τη.
τό 2040 θά ἀντιπροσωπεύουν πάνω Πρίν ἀπό δύο χρόνια ὁ Ρῶσος Πρό-
ἀπό τό 50% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ εδρος εἶχε ἀπαγορεύσει στόν γνωστό
τῆς πρωτεύουσας». Jacob Rothschild καί τήν Νέα Παγκόσμια

30
MAPTIOC - A¶PI§IOC 2018
Τάξη τῆς τραπεζικῆς ἐλίτ νά δραστηρι- ὁποῖο προωθεῖται ἀπό τό Διεθνές Νομι-
οποιοῦνται στό ρωσικό ἔδαφος «κάτω σματικό Ταμεῖο καί τόν ΠΟΕ.
ἀπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες». «Εἶπαν ὅτι δέν μπορούσαμε νά τό
Τώρα, μετά τήν αἴσθηση ὑπεροχῆς κάνουμε, εἶπαν ὅτι θά καταστραφοῦ-
μετά τήν πρόσφατη ἐκλογική του νίκη, με», δήλωσε ὁ Πούτιν σέ προσωπικό καί
ὁ Πούτιν διακηρύσσει τήν πλήρη «ἀπαλ- ἀνώτερους συνεργάτες σέ μιά ἐκδήλωση.
λαγή» τῆς οἰκονομίας τῆς Ρωσίας ἀπό «Οἱ μελλοντικές γενιές μας...θά
τό ἐπικίνδυνο μονοπώλιο πού ἀντιπρο- γεννηθοῦν χωρίς τίς ἁλυσίδες τῶν
σωπεύει τό δολάριο ΗΠΑ, προκειμένου Rothschild γύρω ἀπό τούς καρπούς
νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ κυριαρχία τῆς Ρωσίας καί τούς ἀστραγάλους τους», κατέλη-
σέ ἕναν ὅλο καί πιό παγκοσμιοποιημένο ξε ὁ Ρῶσος ἡγέτης.
πλανήτη. «Αὐτό θά εἶναι τό μεγαλύτερο
Ἡ ἀντίδραση τοῦ ρωσικοῦ Κοινο- δῶρο πού μποροῦμε νά τούς δώσου-
βουλίου μετά τή δήλωση Πούτιν, ἦταν με», τόνισε ὁ ἴδιος.
θυελλώδης μέ χειροκροτήματα καί ἐπευ- Ὁ Ρῶσος ὑπουργός Οἰκονομικῶν
φημίες. Alexei Kudrin μίλησε ἐπίσης στήν ἐκ-
«Συνηθίζαμε νά συμπεριφερόμα- δήλωση καί ἐπαίνεσε τό ἐπίτευγμα τοῦ
στε ἀφελῶς, ἀλλά τώρα βλέπουμε ὅτι Πούτιν στήν ἐκδίωξη τῶν Rothschilds
ὁ ΠΟΕ (Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ἐμπο- ἀπό τή χώρα.
ρίου) θέτει κανόνες παρανοϊκούς, πού «Δέν φεύγουν εὔκολα», εἶπε ὁ
ἐπιβάλλονται γιά πολιτικούς λόγους, Kudrin. «Ἀλλά ἔχουμε ἀποδείξει ὅτι
τούς ὁποίους ἀποκαλοῦν κυρώσεις. αὐτό εἶναι δυνατόν. Ἡ μεγαλύτερη κλη-
Ἐπιπλέον, ὅλο καί περισσότερες ρονομιά, πού μπορεῖ νά περάσει στά
ἀπό αὐτές τίς «κυρώσεις» ἐπιβάλλονται, παιδιά καί τά ἐγγόνια μας, δέν εἶναι τά
γιά νά ἐξασφαλίσουν τά ἀγαπημένα χρήματα ἤ ἄλλα ὑλικά πράγματα, ἀλλά
ἀνταγωνιστικά πλεονεκτήματα τῆς πα- ἡ ἀνεκτίμητη κληρονομιά τῆς ἐλευθερίας
γκόσμιας ἐλίτ, δήλωσε ὁ Πούτιν. ἀπό τήν ὑποδούλωση», κατέληξε ὁ Ρῶ-
Ὁ ἴδιος τόνισε ἐπίσης ὅτι οἱ νέοι «πε- σος ΥΠΟΙΚ.
ριορισμοί», οἱ ὁποῖοι παραβιάζουν τίς Κάνοντας τήν τελική κίνησή του σέ
ἀρχές τοῦ παγκόσμιου ἐμπορίου, κάνουν ὅλες τίς πρώην Σοβιετικές Δημοκρατί-
τόν κόσμο νά βλέπει ὅτι τό μονοπώλιο ες, καί τά χρέη τους πρός τίς κεντρικές
τοῦ ἀμερικανικοῦ δολαρίου εἶναι ἐπικίν- τράπεζες τοῦ κόσμου, ὁ Πούτιν θέτει τή
δυνο γιά πολλές περιοχές τοῦ πλανήτη. Ρωσία ὡς τήν πρώτη χώρα πού ἐκδιώκει
Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, ἡ ἀπο-δολαρι- τό τραπεζικό σύστημα τῆς Νέας Παγκό-
οποίηση πρέπει νά προωθηθεῖ κατ᾽ ἀρ- σμιας Τάξης, ἐξασφαλίζοντας ὅτι οἱ μελ-
χήν, προκειμένου νά διατηρηθεῖ ἡ κυρι- λοντικές γενιές τῶν Ρώσων δέν θά ζή-
αρχία τῆς Ρωσίας ἀλλά καί κάθε χώρας. σουν στή σκλαβιά τοῦ χρέους πρός τήν
Ὁ Πούτιν δέν κατονόμασε κάποιο εἰ- παγκοσμιοποιημένη ἐλίτ.
δικά ἐναλλακτικό νόμισμα, ἀλλά πιστεύ- Ὁ Rothschild καί ἡ παρέα του εἶχαν
εται ὅτι εἶναι ἐνάντια σέ ὁποιοδήποτε βάλει «μιά θηλιά» γύρω ἀπό τό λαιμό
νόμισμα, ὥστε αὐτό νά καταστεῖ ἕνα τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας ἔτσι ὥστε, ὅταν
οἰονεί παγκόσμιο νόμισμα, εἰδικά γιά θά τήν ἔσφιγγαν ἡ οἰκονομία νά κατέρ-
τό νόμισμα τῶν Ρότσιλντ (δολάριο), τό ρεε..

31
AP. 119
Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο (ΔΝΤ) στό ΔΝΤ ἤ τήν Παγκόσμια Τράπεζα,
καί ἡ Παγκόσμια Τράπεζα ὑπῆρξαν πρω- τότε δημιουργοῦνταν ἕνα πακέτο δανεί-
ταγωνιστές στό παγκόσμιο οἰκονομικό ων μέ μυστικές ἐγγραφές τῶν κεντρικῶν
τοπίο ἀδιαλείπτως ἀπό τήν ἵδρυσή τους τραπεζιτῶν καί ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν,
τό 1944, κυριαρχώντας ἔτσι στό παγκό- πού ὑπονόμευαν τήν ἐθνική κυριαρχία
σμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. τους καί τίς ἀνάγκαζαν νά υἱοθετήσουν
Οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, οἱ ὁποῖοι πολιτικές λιτότητας πού βλάπτουν τούς
ἰδιωτικά ἐλέγχονται ἀπό τήν περιβόητη ἐργαζόμενους, τίς οἰκογένειες καί τό πε-
οἰκογένεια Rothschild, πίεζαν καί ἐκβί- ριβάλλον.
αζαν τά ἔθνη, ἐπιτρέποντας στίς ἰδιω- «Δέν κατέχουν τόν κόσμο καί δέν
τικές τράπεζές τους νά λεηλατοῦν τίς ἔχουν λευκές κάρτες γιά νά κάνουν ὅ,τι
οἰκονομίες τους. θέλουν. Ἐάν δέν τούς ἀμφισβητήσουμε,
Ἀπό τή στιγμή πού οἱ κυβερνήσεις θά ὑπάρξουν καί ἄλλα ζητήματα. Δέν
ἀναγκάζονταν γιά νά διασώσουν τόν φοβόμαστε», εἶχε δηλώσει ὁ Πούτιν σέ
χρηματοπιστωτικό τους τομέα, νά πᾶνε συνεργάτες του... καί εἶχε ἀπόλυτο δίκιο.

¶APAKATA£HKH
Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση «Παρακαταθήκη»
Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 020007
Ἐκδότης - ὑπεύθυνος κατά τόν νόμο: Βασιλική σύζ. Ἡρ. Λαμπροπούλου
Σύμβουλος Ἐκδόσεως: Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης
Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Ἐκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Συνδρομή ἐσωτερικοῦ ἐτήσια: 10 €
Συνδρομή ἐξωτερικοῦ ἐτήσια: 30 €
Συνδρομή Κύπρου ἐτήσια: 15 €
Ἐπιστολές – Συνδρομές: Περιοδικόν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Τ.Θ. 18407, Τ.Κ. 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.222.511, FAX: 2310.462.562
e-mail: parakatathiki@gmail.com
Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους
καί ἀκολουθοῦν τήν ὀρθογραφία τους.
© ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.

32