You are on page 1of 31

LPM283/2003

ID intern unic: 312291 Fişa actului juridic
Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 283
din 04.07.2003

privind activitatea particulară de detectiv şi de pază

Publicat : 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200-203 art Nr : 769

MODIFICAT
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577
LP169 din 15.07.16, MO247-255/05.08.16 art.525
LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23
LP149 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.466
LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576, în vigoare 01.11.08
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

NOTĂ:
În cuprinsul legii, cuvintele „împotriva efracției” se exclud prin LP169 din 15.07.16,
MO247-255/05.08.16 art.525

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul reglementării
Prezenta lege stabileşte principiile, scopurile, subiectele şi modul de prestare a serviciilor
particulare de investigare şi de pază persoanelor fizice şi juridice, inclusiv celor străine, în
condiţiile legii.
Articolul 2. Obiectivele legii

Principalele obiective ale prezentei legi sînt:
a) reglementarea procesului organizatoric de acordare, în bază de contract, a serviciilor
particulare de pază de către persoane autorizate în modul stabilit şi a serviciilor particulare
de investigare;
[Art.2 lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în
vigoare 27.10.17]
b) asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale clienţilor;
c) asigurarea protecţiei sociale a lucrătorilor din organizaţiile de detectiv şi de pază;
d) contribuirea la respectarea intereselor statului şi la menţinerea ordinii publice;
e) asigurarea controlului de stat asupra modului de desfăşurare a serviciilor particulare de
investigare şi de pază;
f) prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în organizaţiile de detectiv şi de
pază.
Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
activitate particulară de detectiv – gen de activitate care constă în acordarea serviciilor
de investigare, desfăşurat de către persoane specializate în domeniu, în bază de contract,
conform condiţiilor prevăzute de prezenta lege;
[Art.3 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
activitate particulară de pază - gen de activitate autorizat de acordare a serviciilor de pază
întru apărarea vieţii, sănătăţii şi bunurilor de către persoane specializate în domeniu, în bază
de contract, conform condiţiilor de autorizare;
[Art.3 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în
vigoare 27.10.17]
subdiviziune specializată de pază - subunitate interioară de pază care nu dispune de statut
de persoană juridică, înfiinţată de o persoană juridică sau de un întreprinzător individual
pentru asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi bunurilor sale;
gardian (paznic) - persoană care a absolvit cursuri de pregătire specială pentru a activa în
calitate de paznic, a susţinut prin examen dreptul de păstrare şi de port-armă de serviciu şi
de mijloace speciale, încadrată în bază de contract în serviciu într-o organizaţie de pază;

gardian (paznic) particular - persoană autorizată pentru a desfăşura activitate de
întreprinzător în acordarea de servicii pentru asigurarea securităţii vieţii, sănătăţii şi
bunurilor împotriva unor atentate criminale;
[Art.3 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în
vigoare 27.10.17]
sistem de alarmare – ansamblu de instalații electronice aferente construcțiilor, compus
din centrală de comandă și de semnalizare optică și acustică, centrală de comandă și de
semnalizare optică și acustică împotriva incendiilor, detectoare de prezență, detectoare
antișoc și acustice, detectoare de fum, de temperatură, de foc și de gaze, butoane și pedale
de panică, control acces și televiziune cu circuit închis, cu posibilități de înregistrare și
stocare a imaginilor și datelor, de natură să asigure o protecție corespunzătoare obiectivelor
și persoanelor fizice;
[Art.3 naţiunea în redacția LP169 din 15.07.16, MO247-255/05.08.16 art.525]
[Art.3 noțiunea „aviz prealabil”exclusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17
art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.3 naţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
operator (supraveghetor) - persoană care supraveghează funcţionarea dispeceratului
centralizat de pază şi întruneşte condiţiile de gardian;

grupă mobilă - grup format din 2 sau 3 angajaţi ai organizaţiilor particulare de pază, dotat
cu automobil şi mijloace speciale, destinat intervenţiei rapide la primirea semnalelor de
alarmă;
proiect al sistemului de alarmare – set de documente care cuprinde calcule tehnice,
desene, instrucțiuni etc., necesare pentru instalare și orice modificare a sistemului de
alarmare;
[Art.3 naţiunea în redacția LP169 din 15.07.16, MO247-255/05.08.16 art.525]
dispecerat de pază centralizat - punct de control destinat pazei centralizate a unor
obiective dispersate împotriva pătrunderii nesancţionate sau împotriva incendiilor, cu
utilizarea sistemelor de transmitere a înştiinţărilor referitoare la evenimentele ce au loc la
obiectivele păzite.
[Art.3 naţiunea modificată prin LP169 din 15.07.16, MO247-255/05.08.16 art.525]
[Art.3 noţiuni introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 4. Principiile activităţii particulare de detectiv şi
de pază
(1) Activitatea particulară de detectiv şi de pază se întemeiază pe principiile legalităţii,
umanismului, echităţii sociale, respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei şi se desfăşoară
în interacţiune cu autorităţile publice şi asociaţiile obşteşti în vederea asigurării ordinii de
drept.
(2) Activitatea particulară de detectiv şi de pază se desfăşoară în conformitate cu
legislaţia.
Articolul 5. Autorizarea şi restricţia activităţii particulare
de detectiv şi de pază
[Art.5 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în
vigoare 27.10.17]
(1) Activitatea particulară de detectiv se desfăşoară în condiţiile prezentei legi, cu sau fără
notificarea organului de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne.
[Art.1 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(11) Activitatea particulară de pază se desfăşoară în bază de autorizaţie, eliberată de
organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne. Persoanelor juridice care nu
dispun de autorizaţie pentru activitatea de pază le este interzisă prestarea serviciilor
prevăzute la art. (6).
[Art.1 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare
27.10.17]
(2) Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pentru activitatea de detectiv şi de pază se
efectuează în centre specializate de învăţămînt, stabilite de Guvern.
(3) Se interzice desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţii organizaţiilor
de detectiv şi de pază străine.
(4) Organizaţiilor de detectiv şi de pază străine, cetăţenilor străini şi apatrizilor li se
interzice:
a) să desfăşoare activitate de detectiv şi de pază în calitate de întreprinzător individual;
b) să fondeze ori să participe ca asociat la constituirea de organizaţie de detectiv şi de
pază;
c) să aibă în subordine organizaţie particulară de detectiv şi de pază ori subdiviziune
specializată de pază.
Articolul 6. Genurile de activităţi particulare de detectiv
şi de pază
(1) În activitatea particulară de detectiv este permisă prestarea următoarelor servicii:

(2) Nu se admite utilizarea drepturilor acordate persoanelor fizice şi juridice care practică activitate particulară de detectiv şi de pază la îndeplinirea unor obligaţii care nu sînt prevăzute de legislaţie. cu acordul lor. [Art.6 al. bunurile ce îi aparţin. a colportorilor.(3). paza bunurilor. d) protejarea întreprinderilor şi a firmelor contra spionajului industrial.12. în limitele competenţei. a zonelor criminogene. f) acordarea de ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice. (2) În activitatea particulară de pază este permisă prestarea următoarelor servicii: a) ocrotirea vieţii şi sănătăţii. d) colectarea (încasarea) valorilor importante. precum și transportul. g) identificarea locului de aflare a persoanelor dispărute. c) proiectarea. în comun cu organele de drept. executarea gărzii de corp. Articolul 8. a bunurilor personale.23] e) patrularea. d) să solicite. după caz. b) să presteze întregul pachet de servicii prevăzute în contract. d) să desfăşoare activitatea cu personal atestat pentru executarea serviciilor de investigare şi de pază. cu participarea şi cu acordul proprietarului (al reprezentantului lui) teritoriul. în bază de contract. paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante. a informaţiilor. c) să repare prejudiciile cauzate prin încălcarea clauzelor contractuale. i) colectarea de date în cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept în bază de contract încheiat cu participanţii la proces. a) colectarea. . localurile.15. concluzia specialistului în problemele care necesită cunoştinţe speciale. cu acordul ei scris. lit. depistarea partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insuflă încredere.01. Articolul 7. importante pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice. e) să elucideze cauzele şi condiţiile care au condus la comiterea infracţiunilor şi să ia măsuri. c) să inspecteze. MO2-12/15. colectarea de informaţii pentru negocieri. h) căutarea bunurilor pierdute. cu acordul clientului. f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime.16 art. a componentelor acestora. c) studierea pieţei. pentru lichidarea lor. precum şi exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor. b) colectarea de probe în cauze civile în bază de contract încheiat cu participanţii la proces. g) informarea publicului în probleme de protecţie contra acţiunilor ilicite. b) să obţină în modul stabilit informaţii şi copii de pe documente din partea persoanelor fizice şi juridice. e) colectarea de date biografice sau de altă natură pentru persoana cu care se încheie contractul. la asigurarea securităţii oamenilor.d) în redacția LP232 din 10. Drepturile persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază au dreptul: a) să presteze în bază de contract servicii de investigare şi de pază în conformitate cu legislaţia. b) paza fizică şi tehnică a localurilor şi a teritoriilor. instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare. Obligaţiile persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază (1) Persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază este obligată: a) să respecte prevederile legislaţiei şi clauzele contractuale.

23] Articolul 9. înregistrat conform Legii cu privire la asociaţiile obşteşti. h) să prezinte organului teritorial de poliție dare de seamă statistică. În cazul activității particulare de pază. (2) Lucrătorii din organele de drept nu pot practica şi activitate în organizaţiile particulare de detectiv şi de pază şi în serviciile de pază interioară. (2) Uniunea funcţionează în bază de statut. acordă ajutor organelor cu funcţie de control şi de supraveghere a acestei activităţi. precum şi a baremului. să reţină la locul infracţiunii persoanele care au săvîrşit-o şi să le predea imediat organelor competente.11 lit.01. [Art. MO2-12/15. de coordonare a lor cu organele de drept şi cu alte autorităţi publice.8 al.15.(1). pentru ajutorarea lor în protecţia bunurilor periclitate şi în alte situaţii excepţionale. Asociaţia persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază se pot asocia în uniuni. descoperirii infracţiunilor.b) abrogată prin LP232 din 10. Articolul 11.16 art.(2) modificat prin LP232 din 10.15.12. desfăşoară activitate de îmbunătăţire a calităţii serviciilor particulare de investigare şi de pază.23] i) să plătească în termen impozitele şi taxele prevăzute de lege.12. Organizaţiile particulare de detectiv nu au atribuţii de urmărire penală şi nici atribuţii judecătoreşti.23] c) acordarea ajutorului de specialitate în organizarea pazei. care nu sînt subiecte ale activităţii de întreprinzător. MO2-12/15. însemnelor distinctive pentru dotarea personalului din paza particulară. [Art.01. precum şi asupra modului de executare a gărzii de corp. acestea fiind de competenţa exclusivă a organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti. în pregătirea personalului de pază. curmării. de pază şi prestează servicii de pază interioară nu au dreptul să le cumuleze cu serviciul de stat. d) exercitarea controlului asupra executării legislaţiei şi modului de desfăşurare a serviciilor la paza obiectivelor. Interdicţia desfăşurării activităţii particulare de detectiv şi de pază (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază nu sînt învestite cu împuterniciri de organe de drept. (3) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne De competenţa Ministerului Afacerilor Interne în domeniul controlului asupra activităţii particulare de detectiv şi de pază ţine: a) prezentarea de propuneri Guvernului în vederea stabilirii echipamentului de protecţie. .15. aceasta va fi prezentată conform anexei nr. g) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor. să nu o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor.16 art.12. f) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate.8 al. ale conducătorilor de organizaţii. e) să păstreze confidenţialitatea informaţiei pe care o cunoaşte în procesul activităţii. 1 pct. f) prezentarea propunerilor pentru modificarea legislației în partea ce ține de stabilirea condiţiilor de autorizare a activităţii particulare de pază şi de confirmare a legalităţii activităţii particulare de detectiv.16 art. e) organizarea conlucrării cu persoanele care desfăşoară activitate de detectiv şi de pază în vederea prevenirii. [Art. condiţiile de pază a transportului unor valori importante se stabilesc conform anexei nr. 2. lit. (2) Obligaţiile personalului de pază. căutării persoanelor declarate dispărute şi menţinerii ordinii publice. 6.h) în redacția LP232 din 10. Articolul 10. MO2-12/15.01. bunurilor şi valorilor. întocmirea listei de documente suplimentare pe care trebuie să le prezinte solicitantul de autorizaţie. urmăririi făptuitorilor.

11 lit. [Art. în limitele competenţei. în adresa conducătorilor organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază şi subdiviziunilor de pază internă.17] [Art.08 art.f) modificată prin LP280-XVI din 14. autorităţilor administraţiei publice locale.17 art.632. (2) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază achiziţionează din mijloace proprii dispozitivele tehnice.05. Mijloacele financiare şi materiale (1) Activitatea particulară de detectiv şi de pază se practică în bază de autofinanţare.12.08 art. Interacţiunea cu autorităţile administraţiei publice locale (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază pot acorda ajutor.10. Nu constituie divulgare comunicarea informaţiilor despre viaţa privată a oamenilor la solicitarea organului de drept care acţionează în exercitarea şi în limitele competenţei sale legale.10.11 lit. Înlesnirile sociale (1) Lucrătorii din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază sînt supuşi asigurării sociale obligatorii din contul organizaţiei (uniunii) respective.23] [Art.09.12.07.11 lit. [Art.05.11 lit.11 lit.17 art.11 lit. [Art.05.16 art. ameninţarea sau aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa şi sănătatea lor în exerciţiul funcţiunii au ca urmare răspunderea administrativă sau penală prevăzută de lege. [Art. (2) Se interzice imixtiunea în activitatea particulară de detectiv şi de pază legală. în 1 vigoare 27. (2) Dacă persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază îşi pierde capacitatea de muncă sau viaţa în exerciţiul funcţiunii.12.i) introdusă prin LP280-XVI din 14.07.12. Articolul 13.17. MO94-96/30. .08 art. MO94-96/30.f) în redacția LP185 din 21. [Art. MO94-96/30. familiei sau persoanelor întreţinute de ea se acordă un ajutor bănesc unic din mijloacele organizaţiei (uniunii) respective.349] i) trimiterea.15.h) introdusă prin LP280-XVI din 14.632.f) modificată prin LP80 din 05.08 art.11 lit.01.17 art.17] g) elaborarea regulamentului-tip al activităţii particulare de detectiv care se aprobă prin lege.17.284] [Art.349] h) exercitarea controlului asupra subdiviziunilor de pază internă ori asupra altor subdiviziuni care exercită atribuţiile acestora.11 lit.10. precum şi cererea ca persoanele care o practică să prezinte informaţii despre viaţa privată a oamenilor.12. a prescripţiilor executorii cu privire la înlăturarea neajunsurilor depistate. MO162-170/26.349] Articolul 12. Ele cad sub incidenţa legislaţiei care protejează drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale participanţilor la menţinerea ordinii publice şi la combaterea criminalităţii.05. MO2-12/15.17. Articolul 15.05.g) introdusă prin LP280-XVI din 14.05. MO94-96/30.07. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Opunerea de rezistenţă unor astfel de persoane.349] f1) eliberarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază şi confirmarea legalităţii activităţii particulare de detectiv. MO371-382/27.g) modificat prin LP232 din 10.07.09. (2) Autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază: a) la arendarea localurilor. în vigoare 27. Protecţia juridică a persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază se află sub protecţia statului. acesteia. inventarul şi utilajele necesare. Articolul 14. MO371-382/27.10.f ) introdusă prin LP185 din 21.

în urma căreia pot obține confirmarea capacităților și a întrunirii cerințelor stabilite de prezenta lege.01.17.181 denumirea modificată prin LP185 din 21.632. dotat cu seifuri pentru păstrarea registrelor.10. securităţii şi ordinii publice.181 introdus prin LP232 din 10. în vigoare 27. f) dispune.17] Capitolul II ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE DETECTIV Articolul 18.09. materială.632. acumulate în rezultatul serviciilor prestate. c) are studii superioare juridice sau a activat cel puțin 3 ani în cadrul instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării.17 modificat prin LP185 din 21.12.10.17] Este în drept să desfășoare activitate particulară de detectiv persoana care îndeplinește următoarele condiţii: [Art. La notificare se anexează: a) copia de pe contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea .12. administrativă sau penală prevăzută de lege.17 art.09. (2) Pot practica activitate particulară de detectiv numai cetăţenii Republicii Moldova care au studii juridice sau pregătire specială în domeniu. b) este cetăţean al Republicii Moldova. Notificarea 2 și confirmarea desfăşurării activităţii particulare de detectiv (1) Persoanele care desfășoară activitate particulară de detectiv și doresc să obțină o confirmare oficială în acest sens depun o notificare la organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne.17. în conformitate cu prezenta lege.08 art.10.16 art. MO371-382/27.10. Detectivul particular (1) Este detectiv particular persoana care prestează serviciile stipulate la art.17] a) a împlinit vîrsta de 21 de ani.23] Articolul 18 . Articolul 16.632. în vigoare 27. Condiţiilepentru desfăşurarea activității particulare de detectiv [Art. organelor de drept la prevenirea.17. e) nu a fost condamnată pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.(1).15. în uniuni cu statut de persoană juridică.6 alin. în limitele competenţei.17 art. MO371-382/27.05.07. b) la obţinerea de înlesniri fiscale şi de înlesniri la plata arendei. Articolul 17. Interacţiunea cu organele de drept (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază vor acorda ajutor. MO371-382/27. dovezilor/probelor scriptice sau electronice și de orice altă natură.349] (2) Colaborarea persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază cu organizaţii internaţionale nestatale se face în temeiul unor acorduri bilaterale. MO2-12/15. Articolul 181.10. conform unei sentinţe judecătoreşti definitive. [Art. cu drept de proprietate sau alt drept de folosință. în vigoare 27. contracararea şi descoperirea infracţiunilor. [Art. materialelor.(1) modificat prin LP280-XVI din 14. d) nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru.10.17 art. răspunderea disciplinară. (3) Detectivul particular poate activa în cadrul unei organizaţii sau independent. de spațiu cu destinație nelocativă. documentelor de lucru.09. [Art.181 alineat modificată prin LP185 din 21. neinterzise de lege. în condiţiile legii.16 al. MO94-96/30. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în vigoare Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi are ca urmare suspendarea sau retragerea autorizaţiei. (4) Detectivii particulari se pot asocia.

despre viaţa privată sau a . precum şi privind absenţa dependenţei acestuia de substanţe stupefiante şi alcool.17.17 art. audio). (3) În desfăşurarea activităţii de detectiv particular se permite utilizarea mijloacelor de comunicaţie.576. localurilor şi altor obiective.23] Articolul 19. studierea obiectelor şi a documentelor.17 art. Articolul 20.17. Organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne acordă confirmarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării sau de la data notificării. MO2-12/15. dispozitivelor tehnice de fixare a informaţiei (aparate foto.(4) modificat prin LP162 din 22.07. e) prezentarea detectivului particular drept lucrător al organelor de drept.10.632. b) certificarea despre luarea la evidență la medicul narcolog sau psihiatru în modul stabilit de lege.01. care nu dăunează sănătăţii omului şi mediului înconjurător.19 al.(1) modificat prin LP185 din 21.182 modificat prin LP232 din 10.17] a) condamnarea pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie.17] (1) Drept temei pentru retragerea sau suspendarea confirmării servesc: [Art. [Art.10.08. culegerea de informaţii. în vigoare 2 27.16 art. în vigoare 27.09.10.08. c) copia de pe diploma de studii juridice. [Art. inclusiv a celor cu funcţie de răspundere. detectivul particular este obligat să aibă asupra sa legitimaţia.17.08] (4) La îndeplinirea misiunii.16 art.11 art.11. MO140-142/01. în vigoare 01. MO265-276/19. conform clauzelor contractuale.16. detectivul este obligat să înştiinţeze în scris despre faptul acesta ofiţerul de urmărire penală.08.confirmată.10.17 art. controlul exterior al construcţiilor.632. b) copia de pe buletinul de identitate. MO371-382/27.10. Temeiurile de retragere sau suspendare a confirmării pentru activitatea particulară de detectiv [Art. [Art.09.5 şi 6.498] (5) În 24 de ore de la încheierea contractului cu clientul privind selectarea informaţiei.07. MO170-175/14.09. religioase.20 denumirea modificată prin LP185 din 21. (2) În activitatea de detectiv particular se admite audierea persoanelor fizice. procurorul sau instanţa judecătorească în a cărei procedură se află dosarul penal. în vigoare 27.11. e) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale. video. pentru obţinerea de informaţii.20 al. MO371-382/27.(3) modificat prin LP181-XVI din 10. Activitatea detectivului particular (1) Detectivul particular desfăşoară activitate în conformitate cu art.08.07. d) întreprinderea acţiunilor ce țin de activitatea specială de investigaţii conform actelor legislative și normative în domeniu.07. c) necomunicarea către organele de drept a datelor şi a informaţiilor devenite cunoscute privind pregătirea sau săvîrşirea de infracţiuni.10.182 modificat prin LP181 din 22. f) culegerea datelor despre convingerile politice.10. cu acordul scris al posesorilor. d) copiile de pe certificatele medicale privind sănătatea psihică a solicitantului.12.08 art.17.182 modificat prin LP164 din 20.17 art.577] [Art.18 în redacția LP185 din 21. (2) Notificarea poate fi depusă de către detectivul particular cu sau fără solicitarea confirmării privind întrunirea condiţiilor legale de activitate în domeniu.19 al.632. cu acordul lor. necesare îndeplinirii misiunilor. fiind interzisă utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei. MO277-288/04.15.485] [Art. MO371-382/27.17] [Art.

onoarea.20 al. k) divulgarea informaţiei culese.10.10. inclusiv ale celor cu funcţie de răspundere. în vigoare 27.t) introdusă prin LP185 din 21. demnitatea şi averea persoanelor fizice.17.12.10.(1).17] q) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente. MO371-382/27.17. să depună la autoritatea emitentă confirmarea retrasă. [Art. [Art.10. lit.10.08 art.17.17 art. în scop de profit sau în interesul unor terţi.349] Articolul 21. i) întreprinderea de acţiuni care atentează la viaţa.10. Contractul dintre detectivul particular şi client (1) În cazul prestării de servicii. MO371-382/27.10.09.20 al.17 art.632.17] s) omiterea înlăturării. [Art. în vigoare 27. h) recurgerea la acţiuni care atentează la drepturile. libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor fizice. lit. [Art.21 al.17.632. m) prestarea serviciilor de detectiv fără încheierea cu clientul a contractului în scris. Contractul trebuie să conţină clauze în care părţile îşi iau angajamentul de a păstra confidenţialitatea în relaţiile lor şi îşi stabilesc răspunderea.632. [Art. MO371-382/27.07. [Art.10.17 art.(1). n) punerea sub învinuire.(1). alineatul unic devine al.(2) introdus prin LP185 din 21.17. detectivul particular este obligat să încheie cu clientul contract în scris.09.(1).23] [Art.05. în vigoare 27.15.17] [Art.(1).20 modificat prin LP280-XVI din 14. MO371-382/27.632.09.17] . în vigoare 27. a circumstanţelor care au condus la suspendarea confirmării. MO94-96/30.20 al. sarcinile şi termenul lor de îndeplinire.10.20 al.q) introdusă prin LP185 din 21. [Art.(1).632. j) falsificarea materialelor ori crearea situaţiilor artificiale pentru a obţine profit sau a induce în eroare clientul. în vigoare 27. MO2-12/15. cheltuielile aproximative şi onorariul pentru servicii.632.17.17. care să cuprindă date despre părţile contractante. MO371-382/27. g) instigarea la acţiuni ilicite.20 al.datelor familiale fără acordul expres scris al persoanelor. lit.20 al. o) cererea deținătorului confirmării privind retragerea acesteia.s) introdusă prin LP185 din 21.09.17] p) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a deținătorului confirmării.09.17 art. l) pierderea cetățeniei Republicii Moldova.632. lit.16 art. MO371-382/27.17 art.20 în redacția LP232 din 10. sănătatea. MO371-382/27.17 art. folosirea acesteia împotriva intereselor clientului său.17] (2) Deținătorul confirmării este obligat.09.10. în termenul stabilit.17. lit.o) în redacția LP185 din 21.10.20 al. în vigoare 27. MO371-382/27.10. data încheierii.01.17] r) stabilirea faptului de transmitere a confirmării sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate confirmat.17 art.10.09.17] t) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de confirmare.10.(1).12.r) introdusă prin LP185 din 21.17 art. pînă la pronunţarea sentinţei definitive.(1) modificat prin LP185 din 21.p) introdusă prin LP185 din 21. lit.10. în vigoare 27. numărul şi data eliberării confirmării.10.09.632. în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a confirmării. în vigoare 27. [Art.

[Art.15.01.(2) modificat prin LP232 din 10. nu încalcă sistematic ordinea publică şi nu au fost condamnaţi pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie. [Art.(4) modificat prin LP232 din 10.10. c) încadrarea în activitatea particulară de pază doar a persoanelor care: – au împlinit vîrsta de 18 ani.(4) modificat prin LP280-XVI din 14. MO371-382/27.16 art.498] (6) Gardianul (paznicul) din organizaţia de pază îşi îndeplineşte atribuţiile fără autorizaţie de prestare a serviciilor de pază.632. director executiv sau alte funcţii similare.(5) modificat prin LP162 din 22.11 art. certificat de absolvire a cursurilor de calificare.22 al. în vigoare 27. împotriva unor acţiuni ilicite.22 al. 1 în vigoare 27. b) dispunerea de bunuri cu caracter special.01. Condiţiile de autorizare a activității particulare de pază [Art. la care să anexeze calculul specificat al onorariului şi al cheltuielilor pe care le-a suportat.17.09.(3) modificat prin LP185 din 21. nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru.17.349] (4) În categoria de conducător al organizaţiei particulare de pază intră persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de administrator.22 al. arme de foc şi mijloace speciale de telecomunicaţii.17 art. în vigoare 27.17 art.17] a) dispunerea.17] [Art.12.05. MO170-175/14. [Art.12.17. MO371-382/27. [Art.23] (3) Pot fi conducători ai organizaţiilor particulare de pază cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în ţară care au împlinit vîrsta de 21 de ani.17 art. MO371-382/27. în vigoare 27. inscripţia „pază particulară” fiind aplicată în partea dreaptă a pieptului). organizate de Ministerul Afacerilor Interne.22 al. de spaţiu cu destinaţie nelocativă.(3) modificat prin LP280-XVI din 14. după caz.07.10. precum şi a bunurilor persoanelor juridice.07.05.(3) modificat prin LP185 din 21.17 art.10.09.10.632.08 art.17] Articolul 221.08 art.10.(1) modificat prin LP185 din 21. cu drept de proprietate sau alt drept de folosință. Organizaţiile particulare de pază (1) Organizaţia particulară de pază este organizaţie comercială care prestează servicii de ocrotire a vieţii. sănătăţii şi bunurilor persoanelor fizice.10.349] (5) În exerciţiul funcţiunii.22 al. posedă studii superioare.15. lucrătorul organizaţiei particulare de pază trebuie să aibă asupra sa legitimaţie. mijloace de intervenţie şi de apărare individuală şi. Copia de pe raport se păstrează în arhiva detectivului în decursul a 3 ani.16 art. cu excepţia vînzării-cumpărării utilajului necesar pentru desfășurarea activităţii particulare de pază.632.221 al.09. MO2-12/15.17.632. MO94-96/30.09. . MO2-12/15. MO371-382/27.11. autovehicule cu însemnele distinctive ale organizaţiei de pază.12.10. Capitolul III ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE PAZĂ Articolul 22.17] (1) Condiţiile de autorizare a activității particulare de pază sînt următoarele: [Art.22 al. – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. cu ecuson pe mîneca stîngă cu denumirea şi sigla organizaţiei.07. care includ uniformă (de culoare verde.23] [Art.22 denumirea modificată prin LP185 din 21. dotat cu mobilier de birou şi echipament de telecomunicații.12.10.22 al. [Art. MO94-96/30. (2) Organizaţia particulară de pază nu are dreptul de a practica o altă activitate de întreprinzător. (2) Contractul stipulează obligaţia detectivului particular de a prezenta în scris clientului raport de activitate.10.

– sînt absolvenți de cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate conform legii sau își asumă responsabilitatea ca.10. – nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru.17 art.09. a mijloacelor speciale şi a armei de foc.17] [Art. Documentele 2 ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire a autorizației pentru activitatea particulară de pază [Art. – au cel puțin studii gimnaziale.10. e) înființarea și exploatarea dispeceratelor de pază centralizate cu documentele ce atestă proprietatea dispeceratelor și cu dovada dispunerii de programe licențiate pentru funcționarea acestora. în litigii individuale şi conflicte colective de muncă sau în opunere acţiunilor de restabilire a ordinii de drept ale autorităţilor publice competente.09. conform unei hotărîri judecătoreşti definitive.632.221 introdus prin LP232 din 10.10. a armelor de foc şi animalelor de serviciu. 22 alin.17] La cererea de eliberare/prelungire a autorizației pentru activitatea particulară de pază se anexează: [Art.17.632. .16 art. – nu au fost sancţionate pentru contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică. a componentelor acestora doar cu certificate de calitate conform standardului naţional sau internaţional şi cu precizarea clasei de siguranţă conform normelor europene în care se încadrează. în vigoare 27. 22 alin.(1). conform cerințelor tehnice stabilite de către Guvern. [Art. MO2-12/15.632. g) neadmiterea implicării de către conducătorii organizaţiilor particulare de pază a personalului propriu în acţiuni de forţă. să frecventeze și să absolvească astfel de cursuri.17 art. în vigoare 27. în vigoare 27.22 al.a) modificată prin LP185 din 21. [Art. cagulelor și măştilor de protecţie a feţei.(1).17] a) copia contractului de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea autorizată.10. IV. MO371-382/27. MO371-382/27.10.17] b) pentru conducătorii organizaţiilor particulare de pază (inclusiv persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de administrator.10.222 alineatul în redacția LP185 din 21.22 al. 1 [Art.23] Articolul 22 . – nu au fost condamnate pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. prevăzute în cap.10.17. [Art. în vigoare 27.632.17.12.09. (3).17. MO371-382/27.632. instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare. în executări silite.17] (2) Condiţii de autorizare a activității particulare de pază sînt şi cerinţele prevăzute la art.09. în decurs de 3 luni de la data angajării.(2) modificat prin LP185 din 21.10.222 denumirea modificată prin LP185 din 21. d) comercializarea.17 art.01. precum și a cătuşelor. MO371-382/27.17 art. însemnelor şi uniformelor de modelul celor utilizate și acceptate pentru organele de drept.i) introdusă prin LP185 din 21. i) întrunirea de către conducătorul organizaţiei particulare de pază a condiţiilor prevăzute la art.17 art. lit.15. 26.10. lit.632. în vigoare 27.222 lit. MO371-382/27. h) respectarea condiţiilor de aplicare a forţei fizice.e) în redacția LP185 din 21. în 1 vigoare 27.09. MO371-382/27.17] f) folosirea în mod autorizat a accesoriilor de echipament.10.221 al.09.17. (2) şi art.10.17.17 art. recuperări de mijloace băneşti.10.

MO371-382/27.g) introdusă prin LP185 din 21. [Art. – copia de pe documentul care atestă înregistrarea întreprinderii. în vigoare 27.09. g) pentru crearea (sau confirmarea) şi exploatarea dispeceratului de pază centralizat: – dovada dreptului de proprietate sau de locațiune a spaţiilor destinate pentru funcţionarea dispeceratului de pază centralizat.17 art.09.17. – declarația pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale și contravenționale. în decurs de 3 luni de la data angajării.17 art. 221. – copia diplomei de studii superioare.d) modificată prin LP185 din 21. – certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru echipamentul radio. – dovada frecvenţelor utilizate.17.09.17 art.17] c) pentru specialiştii în domeniul proiectării.222 lit.17] f) modelul legitimaţiei.222 lit. – dovada prezenţei echipamentului radio. conform normelor legislației Uniunii Europene. MO371-382/27.director executiv sau alte funcţii similare): – copia buletinului de identitate. – lista gardienilor din care se vor constitui grupele mobile. cu indicarea gradului de securitate corespunzător.10.632.17] e) modelul siglei organizaţiei. MO371-382/27. [Art.632.10. eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii. să frecventeze și să absolvească cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate.222 lit. [Art. – lista automobilelor dotate şi echipate conform cerinţelor stabilite.10.10. conform cerințelor art.632. în vigoare 27. – certificatul de la medicul psihiatru.10.222 lit. în vigoare 27. – dovada permisiunii pentru utilizarea frecvenţelor radio. – lista operatorilor dispeceratului de pază centralizat. – dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii electrice. eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii. MO371-382/27.d) modificată prin LP185 din 21.17. [Art. – copia certificatului de absolvire a cursurilor de calificare sau copia carnetului de muncă ce confirmă activitatea de cel puţin 3 ani în organizaţii specializate de pază ori declarația prin care își asumă responsabilitatea ca.09. a componentelor acestora (în cazul în care se preconizează prestarea serviciilor respective): – copia diplomei de studii medii sau superioare de specialist în calculatoare. cu indicarea gradului de securitate corespunzător.632.b) modificată prin LP185 din 21.17 art. în . – certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru dispeceratul de pază centralizat. d) lista serviciilor de pază pe care solicitantul autorizaţiei preconizează să le presteze. conform normelor legislației Uniunii Europene.17. – procesul-verbal privind măsurarea rezistenţei legăturii cu pămîntul.10. – dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii antiincendiare. automatică și informatică sau electronică.10. – extrasul din ordinul privind numirea în funcţie a conducătorului organizaţiei particulare de pază sau copia procesului-verbal al şedinţei asociaţilor privind numirea în funcţie a administratorului organizaţiei. – certificatul de la medicul narcolog. ce urmează a fi aprobat de organul de specialitate al Ministerul Afacerilor Interne. instalării şi întreţinerii sistemelor de alarmare.

stabilite conform legii. pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a autorizaţiei.10. Menţiunea privind data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei se aplică pe cererea depusă sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a autorizaţiei. Menţiunea privind prelungirea valabilității poate fi aplicată pe acelaşi formular al autorizaţiei sau. pînă la expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia. pe un formular nou. pe autorizaţie se aplică menţiunea privind prelungirea valabilității autorizației. (3) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare. 222. în cadrul cărora se desfășoară activitatea în baza autorizaţiei obţinute. acesta este obligat să depună la autoritatea emitentă o cerere de reperfectare a autorizaţiei. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii autorizaţiei se autentifică prin aplicarea ştampilei autorităţii emitente şi a semnăturii conducătorului. [Art.23] Articolul 223. în vigoare 27.222 lit. (4) Dacă solicitantul.10. (9) În cazul în care deținătorul autorizaţiei înființează o nouă filială sau subdiviziune separată. după caz. Termenul nou de valabilitate a autorizaţiei curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia.17. în vederea includerii în anexa la autorizaţia deținută a noii adrese la care se va desfășura activitatea. deținătorului autorizaţiei i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. (10) În caz de lichidare a filialei sau a subdiviziunii separate a deținătorului autorizaţiei . cu solicitarea copiei autorizate de pe autorizaţie. acordare. în temeiul căreia achită taxa prevăzută la art.vigoare 27. precum şi să depună documentele prevăzute la art.15.01. cu indicarea noului termen. (8) Pentru fiecare filială sau subdiviziune separată a deținătorului autorizaţiei. cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizația.223 introdus prin LP232 din 10.16 art.12.17] h) dovada achitării taxei prevăzute la art. autoritatea emitentă este în drept să suspende decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei. suspendare și retragere a autorizației pentru activitatea particulară de pază este stabilit de Legea nr.632. (5) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se eliberează pe un termen de 5 ani. MO371-382/27. în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei.17] [Art. Eliberarea și prelungirea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază (1) Modul de solicitare. 225.h) introdusă prin LP185 din 21. 225. (6) În cazul în care deținătorul autorizaţiei intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în autorizaţie după expirarea termenului de valabilitate a acesteia. iar acesta este informat în scris despre decizia adoptată. MO2-12/15.09. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege. În acest caz. începînd cu data primirii documentului care confirmă achitarea taxei corespunzătoare.17 art. (2) Documentele pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază se examinează în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării certificatului constatator cu privire la recepționarea cererii solicitantului. nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia. Copiile confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate de a desfăşura activităţi în baza autorizaţiei obţinute. cu achitarea taxei respective. (7) Deținătorul autorizaţiei nu este în drept să transmită autorizaţia sau copia de pe aceasta altei persoane. dar nu mai tîrziu de ultima zi a acestuia.10. el este în drept să solicite prelungirea valabilității autorizaţiei pe un termen de 5 ani.

17] Articolul 224. (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea autorizaţiei. (2).10. (10) Deținătorul autorizaţiei este informat în scris despre suspendarea termenului de examinare a cererii de reperfectare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adresării. Autorizaţia reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau. să depună la autoritatea emitentă o cerere de reperfectare a autorizaţiei împreună cu autorizaţia care necesită a fi reperfectată şi documentele (sau copiile de pe acestea. (4) Autorizaţia se consideră reperfectată prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu a comunicat solicitantului de autorizaţie decizia în termenul prevăzut la alin.17. în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a autorizaţiei şi a documentelor anexate. deținătorul acesteia îşi continuă activitatea în baza certificatului constatator. se eliberează copiile necesare de pe această autorizaţie. [Art. MO371-382/27. (6) La reperfectarea autorizaţiei. acesta depune la autoritatea emitentă o сerere de reperfectare a autorizaţiei în vederea excluderii adresei respective din anexa la autorizaţie. (11) Modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizației care nu conduc la schimbarea datelor reflectate în autorizație nu reprezintă temei pentru reperfectarea autorizației. după caz. (5) Termenul de valabilitate a autorizaţiei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în autorizaţia precedentă. b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor alin. în cazul în care autorizaţia reperfectată se eliberează pe un formular nou. (9) Autoritatea emitentă suspendă termenul de examinare a cererii de reperfectare dacă: a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu deține împuternicirile necesare. cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările respective. .10. în termen de 10 zile lucrătoare. totodată. Reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază (1) Temeiurile pentru reperfectarea autorizaţiei sînt schimbarea denumirii deținătorului autorizaţiei şi modificarea altor date care se conţin în autorizaţie. deținătorul acesteia este obligat. eliberat de autoritatea emitentă. (8) Autorizaţia care nu a fost reperfectată în termenul stabilit se consideră ca fiind nevalabilă.09. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. (11) Solicitarea și eliberarea duplicatului autorizaţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. (7) În perioada examinării cererii privind reperfectarea autorizaţiei. indicîndu-se temeiurile suspendării.223 introdus prin LP185 din 21. autoritatea emitentă adoptă o decizie privind declararea nulității autorizaţiei precedente. în vigoare 27. se consideră că autorizaţia a fost reperfectată. Autorizaţia este reperfectată şi în cazul în care autoritatea emitentă constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării autorizaţiei. După expirarea termenului de adoptare a deciziei privind reperfectarea autorizaţiei. în lipsa unei comunicări în scris privind respingerea cererii de reperfectare a autorizaţiei. Solicitantul este obligat să notifice autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanțelor ce au servit drept temei pentru suspendarea termenului de examinare.632. ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere și.17 art. emite decizia privind reperfectarea autorizaţiei şi o comunică solicitantului. pe un formular nou. (3). fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre autorizație şi deținătorul acesteia.care a desfăşurat activităţi în baza autorizaţiei obţinute. (3) Autoritatea emitentă. curgerea acestuia fiind reluată din ziua suspendării.

10. subdiviziune separată). [Art. aprobate o dată cu eliberarea autorizaţiei. Taxa pentru autorizaţie (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază este de 3250 lei.485] [Art.349] (4) Conducătorii organizaţiilor particulare de pază sînt obligaţi să asigure respectarea legislaţiei şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea pazei particulare. în vigoare 27. prelungirea.(10) modificat prin LP280-XVI din 14.10.09. inclusiv în cazul extinderii activităţii autorizate pe o nouă adresă (filială.632. MO371-382/27. pregătirea şi controlul personalului. (9) Plata serviciilor de pază se efectuează în bază de contract. în angajarea.05. (8) Regulile de port-armă şi de păstrare a armamentului se stabilesc de legislaţia în vigoare. [Art.(5) modificat prin LP185 din 21. (2) Taxa pentru prelungirea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază este de 1250 lei.08. (3) Taxa pentru reperfectarea autorizaţiei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta.09. materialelor explozibile ce aparțin autorităților publice. [Art.(10) modificat prin LP164 din 20. în portul uniformei şi al însemnelor distinctive.17. MO371-382/27. documentele specifice serviciului de pază. psihotrope și a precursorilor (cu excepția instituțiilor medicale și a farmaciilor private).07.23 al. a substanțelor stupefiante.17 art.08 art. MO94-96/30. Folosirea de girofaruri sau sirene pe autovehiculele acestor organizaţii este interzisă. munițiilor.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.23] [Art.17 art.224 introdus prin LP185 din 21.17] Articolul 225.12.23 al.12. radioactive și periculoase.10. iar taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei este de 585 de lei. în vigoare 27. reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta sau a duplicatului se transferă pe contul autorității emitente.17 art. MO371-382/27. MO277-288/04.09.10. [Art.349] . [Art. componenţa numerică a personalului de pază.16 art. încheiat cu beneficiarul. precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi de apărare individuală.17. (4) Taxa pentru eliberarea.17.07. (2) În planul de pază se stabileşte în principal numărul de posturi şi amplasarea lor. consemnul posturilor. măsurile de asigurare a transportului valorilor importante.23 al. instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare.05. se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia. amenajările.08 art.10. (10) Activitatea particulară de pază nu poate fi practicată la obiectivele de depozitare și păstrare a armelor.225 introdus prin LP185 din 21. sigla şi numerele lor de telefon.23 al. MO2-12/15. Organizarea şi efectuarea pazei particulare (1) Paza particulară se organizează şi se efectuează potrivit unui plan întocmit în comun cu beneficiarul serviciilor de pază.12. (7) Portul uniformei de către lucrătorii organizaţiilor particulare de pază se permite numai în incinta şi în raza amplasării obiectivului păzit. (3) Modelul documentelor specifice necesare executării şi evidenţei serviciilor de pază se stabileşte prin lege. (5) Echipamentul personalului de pază se inscripţionează numai cu denumirea şi sigla organizaţiei.10.632.15.17 art.07. precum și la Banca Națională a Moldovei.23 al.17] Articolul 23.17. la obiectivele de depozitare și păstrare a substanțelor toxice.(10) în redacția LP232 din 10.01. în vigoare 27.632. MO94-96/30.17] (6) Pe autovehiculele din dotarea organizaţiilor particulare de pază se inscripţionează numai denumirea.

(4) Personalul care execută serviciul de gardă de corp are dreptul la port-armă în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. paza locului unde s-a comis infracţiunea şi a mijloacelor materiale de probă pînă la sosirea poliţiei. MO2-12/15. 3. drepturile şi libertăţile omului.25 al. solicitate de beneficiarul de gardă de corp. producere. organizate de o persoană juridică acreditată în modul stabilit.(5) abrogat prin LP232 din 10. Garda de corp (1) Persoana fizică poate apela pentru protecţie personală la serviciile unui gardian (paznic) din cadrul unei organizaţii particulare de pază numai în bază de contract încheiat în scris cu această organizaţie.632.349] Articolul 26. organizate de instituţii de învăţămînt acreditate conform legii.10. d) să anunţe poliţia imediat ce a intrat în posesiunea de date despre pregătirea sau săvîrşirea unor infracţiuni. în măsura posibilităţilor. instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare . e) să oprească şi să imobilizeze. g) să se subordoneze autorităţilor şi să-şi dea concursul la îndeplinirea misiunilor ce le revin în reţinerea făptuitorilor. [Art.05.16 art. integritatea corporală. Articolul 24.(3) modificat prin LP232 din 10.23] [Art.12. pe cei care au săvîrşit tentativă sau infracţiune împotriva beneficiarului de gardă de corp şi să le predea de îndată organului de poliţie proxim.15.23] [Art. [Art.07. Pregătirea personalului pentru activitatea de pază (1) Pregătirea şi perfecţionarea personalului pentru activitatea de pază a obiectivelor.17 art.24 al.10. gardianul are următoarele obligaţii specifice: a) să apere beneficiarul de gardă de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa.09. în vigoare 27. MO2-12/15. care depăşesc atribuţiile sale legale. MO94-96/30.349] (4) După 3 ani de activitate în cadrul unei organizaţii particulare de pază.25 al. (3) Condiţiile de pregătire. MO94-96/30.b). Condiţiile speciale privind acordarea serviciilor de proiectare.(3) modificat prin LP280-XVI din 14. fără a încălca obligaţiile faţă de beneficiarul de gardă de corp.08 art. bunurilor şi altor valori şi gardă de corp se efectuează în cadrul unor cursuri de calificare.05.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.23 al. în limita posibilităţilor.01. MO371-382/27.349] 2) Sînt scutite de absolvirea cursurilor de calificare persoanele care posedă pregătire specială în domeniu şi care au activat în organizaţii specializate de pază cel puţin 3 ani. MO94-96/30.08 art.15. f) în cazul săvîrşirii faptelor consemnate la lit.12.16 art.(1) modificat prin LP280-XVI din 14. [Art. perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază şi de acordare acestuia a certificatelor de atestare se stabilesc conform anexei nr. [Art. c) să nu execute acţiuni.01. (2) Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legislaţia în vigoare.12. b) să ia primele măsuri (medicale sau de altă natură) pentru salvarea beneficiarului de gardă de corp în cazul rănirii lui.17] Articolul 25.12. (3) În timpul executării serviciului de gardă de corp.12.(4) introdus prin LP185 din 21. să asigure.07. fără a-şi abandona misiunea de a executa serviciul de gardă de corp. gardienii sînt obligaţi să urmeze cursurile de perfecţionare pentru activitatea de pază.24 al.07.24 al. sănătatea sau bunurile lui.08 art.17.05.

09.10.26 al. b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a deținătorului autorizaţiei.10. [Art. iar normele metodologice şi tehnice de proiectare şi realizare a sistemelor de alarmare sînt stabilite de către Guvern. în conformitate cu prevederile Legii nr.17. 2.(3) modificat prin LP232 din 10. [Art.(1) în redacția LP185 din 21.17.17 art. MO371-382/27. MO371-382/27.09.10.26 al.632. MO371-382/27.(11) introdus prin LP185 din 21.10.17. care controlează stadiul lucrărilor.632.10. [Art. MO371-382/27. c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente.17. MO371-382/27.09. precum şi orice modificare adusă sistemelor de alarmare.17] (2) Instalarea.17] (1 ) Deținătorul de autorizaţie este obligat. (3) Condiţiile privind acordarea serviciilor de proiectare. taxa pentru autorizaţie nu se restituie.17] (1) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se retrage în cazurile de încălcare a condiţiilor de autorizare prevăzute la art.10. [Art.17 art. 221 al prezentei legi.10. în vigoare 27.17.632.10. fără adresare în instanța de judecată. în vigoare 27.17 art. d) stabilirea faptului de transmitere a autorizaţiei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate autorizat. [Art. e) omiterea înlăturării. în cazul neachitării taxei prevăzute de lege sau la cererea deținătorului.632.17.10. c) doar dacă serviciile respective sînt incluse în autorizație. Autorizația se retrage de către autoritatea emitentă. a circumstanţelor care au condus la suspendarea autorizaţiei.17 art.10. MO371-382/27.09.17] [Art. (2) lit. MO371-382/27. 6 alin. VI al regulamentului-tip din anexa nr.01.17] (2) Autoritatea emitentă retrage autorizația. inclusiv punerea în funcţiune.26 al.10.12.16 art. în conformitate cu prevederile Legii nr.09. Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se suspendă.(13) introdus prin LP185 din 21. se efectuează numai după avizarea proiectelor de către organul de poliţie competent. în decurs de 10 zile lucrătoare de la data 3 adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei sau de la data la care hotărîrea instanței de judecată a rămas definitivă.17 art.632. în vigoare 27. Temeiurile de retragere sau suspendare a autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază [Art. la apariția unuia dintre următoarele temeiuri: a) cererea deținătorului autorizaţiei privind retragerea acesteia.17 art.10.10.27 al.(3) în redacția LP185 din 21. instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare sînt prevăzute în cap. [Art. în vigoare 27. în termenul stabilit.632.17.27 al. fără adresare în instanța de judecată.09. să depună la autoritatea emitentă autorizaţia retrasă.17] (11) Decizia autorității emitente sau hotărîrea instanței de judecată privind retragerea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizaţiei şi a Serviciului Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.27 al.632.(1) în redacția LP185 din 21. MO2-12/15. la apariția unuia dintre .(12) introdus prin LP185 din 21.23] Articolul 27.17] (12) În cazul retragerii autorizaţiei.27 denumirea modificată prin LP185 din 21.15. în vigoare 27.10.09. (1) Deținătorul autorizației pentru activitatea particulară de pază poate acorda serviciile prevăzute la art.27 al. în vigoare 27. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. în vigoare 27. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.17 art.

27 al. c) omiterea completării documentelor specifice necesare pentru executarea şi evidenţa serviciilor de pază. [Art. b) utilizarea programelor licențiate pentru funcționarea dispeceratului de pază centralizat fără autorizarea proprietarului programelor respective.10. MO371-382/27.10.10.15. b) să păstreze confidenţialitatea informaţiei comerciale de care ia cunoştinţă în procesul .10.05.17] (5) Reluarea acțiunii autorizaţiei se efectuează prin decizia autorității emitente în temeiul cererii deținătorului autorizaţiei.27 al. Obligaţiile persoanelor încadrate în subdiviziunile de pază internă Persoana încadrată în subdiviziunile de pază internă este obligată: a) să respecte prevederile legislaţiei. MO371-382/27.23] [Art. Articolul 272.17. e) desfăşurarea de către filială sau subdiviziunea separată a deținătorului autorizaţiei a activităţii autorizate fără deținerea copiei autorizate de pe autorizaţie.27 modificat prin LP280-XVI din 14.08 art.(3) introdus prin LP185 din 21.632.17.632.(4) introdus prin LP185 din 21.12.17.10.17 art. MO371-382/27.17 art. MO146-151/12. avînd funcţie de asigurare a securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor.632. în vigoare 27. MO371-382/27. ce dispune de un efectiv numeric de cel puţin 10 gardieni.următoarele temeiuri: a) înființarea dispeceratului de pază centralizat şi exploatarea componentelor lui în lipsa titlului de proprietate asupra acestuia.09. sau prin hotărîrea instanţei de judecată care a pronunțat hotărîrea de suspendare a acesteia.27 modificat prin LP149 din 14.07. MO2-12/15.10. [Art.466] [Art.17] (3) Decizia autorității emitente sau hotărîrea instanței de judecată privind suspendarea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.27 al.27 al. [Art. în vigoare 27.10. MO94-96/30. în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii deținătorului autorizaţiei sau a înştiinţării instanţei de judecată. d) nerespectarea de către deținătorul autorizaţiei a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului autorizaţiei pierdute sau deteriorate. [Art.349] Capitolul III1 PAZA INTERNĂ Articolul 271.10. în vigoare 27. Termenul de suspendare a autorizaţiei nu poate depăşi 2 luni.12.06.09.09.09.13 art.(5) introdus prin LP185 din 21. MO371-382/27. în vigoare 27.10.(2) în redacția LP185 din 21.01. Decizia sau hotărîrea se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizației în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.16 art.17.(6) introdus prin LP185 din 21.10.17] [Art.27 al.17 art.17.17] (4) Deținătorul autorizaţiei este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea autorizaţiei.17] (6) Termenul de valabilitate a autorizaţiei nu se prelungeşte pentru perioada de sistare temporară a activității.27 în redacția LP232 din 10. în vigoare 27.07. în cazul în care suspendarea a fost dispusă prin decizia autorității respective. [Art.17 art. Prevederi generale Paza internă este o subdiviziune în statele de organizare a unei persoane juridice.632.17 art. securităţii bunurilor aflate în proprietate.09.632.13.

pentru ajutorarea lor în asigurarea securităţii bunurilor periclitate şi în alte situaţii excepţionale.12. A MIJLOACELOR SPECIALE ŞI A ARMEI DE FOC Articolul 28. [Capitolil III1 introdus prin LP280-XVI din 14.07.349] Capitolul IV APLICAREA FORŢEI FIZICE.466] b) este cunoscută ca persoană care încalcă sistematic ordinea publică. MO94-96/30.06. să reţină persoanele prinse în flagrant delict şi să le predea imediat organelor competente. Restricţii în activitatea lucrătorilor subdiviziunilor de pază internă Se interzice încadrarea în activitatea subdiviziunilor de pază internă a persoanei care: a) nu a împlinit vîrsta de 18 ani. c) se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru. de către organele afacerilor interne. (2) Detectivii particulari. cu excepţia cazurilor cînd tergiversarea aplicării forţei fizice. să nu o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor. c) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate. a mijloacelor speciale şi a armei de foc (1) Persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază are dreptul să aplice forţă fizică. Dacă se constată incapacitatea unora pentru astfel de acţiuni. personalul care practică activitate de pază sînt obligaţi: a) să avertizeze că intenţionează a face uz de ele. a mijloacelor speciale sau a armei de foc pune în pericol direct viaţa şi sănătatea lor. să folosească şi să aplice mijloace speciale şi armă de foc în modul stabilit de legislaţia în vigoare. precum şi de forţa rezistenţei opuse.activităţii. păstrare şi purtare a acestora se stabilesc de Guvern. ordinea de achiziţionare. ca prejudiciul adus la înlăturarea pericolului să fie minim.13. a mijloacelor speciale sau a armei de foc are ca urmare răspunderea prevăzută de lege. (3) Modelele de arme şi mijloacele speciale pentru dotarea personalului încadrat în activitatea particulară de pază. d) să comunice imediat organelor de drept toate cazurile de rănire sau de deces. sînt atestaţi periodic. a mijloacelor speciale sau a armei de foc. personalul care practică activitate de pază sînt obligaţi să treacă un instructaj şi o pregătire specială privind aplicarea forţei fizice. să păstreze.07. Articolul 273.05. Condiţiile de aplicare a forţei fizice. în funcţie de caracterul şi gradul de pericol al infracţiunii şi al persoanei care a comis-o. (5) Aplicarea abuzivă a forţei fizice. d) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor. d) a fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie. e) se află în urmărire penală. privind pregătirea pentru acţiuni în condiţii care cer aplicarea forţei fizice. MO146-151/12. (4) La aplicarea forţei fizice. Ministerul Afacerilor Interne este în drept să le interzică deţinerea.13 art. acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor sale.08 art. păstrarea şi folosirea mijloacelor speciale şi a armei de foc. Articolul 29. c) să asigure persoanelor cărora li s-au pricinuit leziuni corporale primul ajutor medical şi să comunice de urgenţă faptul organelor de ocrotire a sănătăţii şi organelor afacerilor interne. să poarte. a mijloacelor speciale şi a armei de foc în modul stabilit pentru lucrătorii de poliţie.a) modificată prin LP149 din 14. viaţa şi sănătatea oamenilor sau poate conduce la alte urmări grave. Aplicarea mijloacelor speciale (1) Mijloacele speciale se aplică: .273 lit. detectivul particular. evidenţă. [Art. b) să facă tot posibilul. a mijloacelor speciale şi armei de foc.

Supravegherea și controlul de stat (1) Ministerul Afacerilor Interne supraveghează organizațiile care dețin autorizația pentru activitatea particulară de pază și cele care dețin confirmarea desfășurării activității particulare de detectiv în vederea asigurării respectării cerințelor stabilite de prezenta lege și a ordinii publice. Articolul 30. în cadrul activităților speciale de investigații și/sau în cadrul procesului contravențional. cu excepţia cazurilor în care aceştia opun rezistenţă armată. sănătăţii sau bunurilor oamenilor. minorilor. în contextul emiterii. la inițiativa solicitantului de autorizație/confirmare. cu excepţia cazurilor în care aceştia opun rezistenţă armată. în limita atribuțiilor stabilite de legislație. se inițiază și se desfășoară cu coordonarea și cooptarea . Capitolul V CONTROLUL ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII Articolul 31. e) la avertizarea (prin efectuarea unei împuşcături în plan vertical) că se intenţionează aplicarea armei. săvîrşesc un atac armat sau în grup care pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor. precum şi pentru a se da semnal de alarmă sau de chemare în ajutor. femeilor şi împotriva persoanelor de vîrstă înaintată. Vizitele de inspecție se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne. în vederea verificării respectării prezentei legi. 3) Detectivul şi gardianul (paznicul) din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază sînt obligaţi să comunice de urgenţă fiecare caz de aplicare a armei de foc organului de poliţie teritorial unde a avut loc aplicarea armei. (2) Solicitarea și colectarea informației cu privire la activitatea organizațiilor respective. c) la reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată. Orice alte vizite de inspecție. precum şi la contracararea tentativelor de însuşire forţată a armelor lor. (2) Se interzice aplicarea mijloacelor speciale împotriva persoanelor cu handicap vădit. femeilor şi împotriva persoanelor de vîrstă înaintată. Aplicarea armei de foc (1) Arma de foc se aplică: a) la apărarea oamenilor de un atac ce pune în pericol viaţa şi sănătatea lor. precum şi în locuri publice cînd în urma aplicării armei pot avea de suferit oameni neimplicaţi. dacă informația prezentată de solicitant este incertă sau dacă nu este suficientă pentru a constata îndeplinirea cerințelor stabilite de prezenta lege. locurilor de păstrare a bunurilor materiale dacă se pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor care se află în (lîngă) ele. săvîrşesc un atac în grup sau de altă natură care pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor. minorilor. (3) Controlul de stat asupra organizațiilor care desfășoară activitate particulară de pază. colectări de probe sau solicitări de informații în privința organizațiilor care dețin autorizație/confirmare se efectuează în cadrul procesului de urmărire penală. în limitele stabilite de legislația în vigoare. inclusiv asupra lucrătorilor din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază. surprins în flagrant delict împotriva vieţii. de procesul de urmărire penală și/sau de desfășurarea procedurii contravenționale corespunzătoare. (2) Se interzice aplicarea armei de foc împotriva persoanelor cu handicap vădit. precum și vizitele de inspecție efectuate de Ministerul Afacerilor Interne nu sînt considerate control de stat asupra activității de întreprinzător. a) la respingerea atacului nemijlocit asupra oamenilor. prelungirii sau reperfectării autorizației/confirmării. d) la respingerea unui atac în grup sau a unui atac armat asupra localurilor unităţilor de stat şi private. b) la reţinerea celui care încearcă să fugă. în alte aspecte decît cele ce țin de asigurarea ordinii publice. b) la respingerea unui atac nemijlocit asupra lucrătorilor din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază care pune în pericol viaţa şi sănătatea lor.

în vigoare 27. precum și actele și procesele-verbale întocmite în cadrul procesului de urmărire penală.12.17 art.08 art. în termen de 10 zile de la data survenirii modificărilor. d) dreptul de a ataca acțiunile sau actele întocmite în cadrul verificărilor.349] Articolul 321. poate efectua vizite de inspecție dacă din informația prezentată se constată necesitatea reperfectării autorizației sau există indicii asupra abaterilor de la prevederile prezentei legi în baza cărora s-a acordat autorizația. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.632.17] [Art.17. împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările respective.05.08 art.17.32 al.32 modificat prin LP280-XVI din 14. în termen de 10 zile. cu sau fără prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea neconformităților.10. se întocmește.17] [Art.12. (5) În urma vizitelor de inspecție.(1) în redacția LP185 din 21. b) neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege.09. în vigoare 1 27.07.05.10.05. efectuate de Ministerul Afacerilor Interne în temeiul prezentei legi. toate actele eliberate de aceasta. Ministerul Afacerilor Interne. (7) Drept temei documentar pentru inițierea procesului de suspendare sau de retragere a autorizației/confirmării în modul stabilit de prezenta lege poate servi actul privind inspectarea organizației care deține autorizare/confirmare.632.10. Lucrările de secretariat în domeniul supravegherii activităţii de detectiv şi de pază (1) Ministerul Afacerilor Interne întocmește un dosar de supraveghere pentru fiecare organizație/persoană fizică care deține autorizația pentru activitatea particulară de pază sau confirmarea desfășurării activității particulare de detectiv. MO94-96/30. (6) La efectuarea verificărilor.09.17.10. MO162-170/26.349] Articolul 32.17 art. [Art.17 art. Încetarea activităţii Persoanele care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază pot înceta activitatea din proprie iniţiativă. Ministerul Afacerilor Interne.10. procesul-verbal de constatare a contravenției. prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică. În cazul în care în cadrul vizitei de inspecție sînt identificate fapte care cad sub incidența legii contravenționale sau penale. inițiază procesul contravențional sau penal în modul corespunzător.10. după caz. MO371-382/27.284] [Art. în două exemplare. Înștiințarea se prezintă autorității emitente personal. MO371-382/27. precum şi în temeiul deciziei autorității emitente a autorizației/confirmării. (4) Deținătorul autorizației/confirmării este obligat să înștiințeze Ministerul Afacerilor Interne despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizației/confirmării. MO94-96/30. după caz.31 modificat prin LP280-XVI din 14. în limitele Legii nr.17 art. un act privind inspectarea organizației care deține autorizație/confirmare.17.32 în redacția LP185 din 21.09. [Art. dacă ele au încălcat legislaţia. restituind autorității emitente.31 modificat prin LP80 din 05. c) acoperirea cheltuielilor de verificare și supraveghere din contul statului. decizia autorității emisă în baza actului de inspecție sau a procesului-verbal de control emis de un organ de control în privința organizației care deține autorizație/confirmare.632.05. Ministerul Afacerilor Interne se conduce de următoarele principii: a) legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege.07. În scopul evaluării și confirmării informațiilor înștiințate.31 în redacția LP185 din 21. [Art.Ministerului Afacerilor Interne.17] . MO371-382/27. în vigoare 27.

05. Legea nr. (2) Personalul organizaţiilor particulare de pază încadrat în acordarea serviciilor prevăzute la art. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC Chişinău. Articolul 35 La data intrării în vigoare a prezentei legi.6 alin.12.11.07.16 art. în comun cu Ministerul Afacerilor Interne.321 al. se abrogă: Legea nr. MO371-382/27.17.15. Nr.23] Anexa nr.263-XIV din 24 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.17] 1 [Art.11 art. [Art. (3) Organizaţiile particulare de pază care acordă serviciile prevăzute la art.41-XIV din 4 iunie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea nestatală de depistare-protecţie. va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.(2) modificat prin LP185 din 21. copiile avizelor eliberate.1 introdusă prin LP232 din 10. articolul VIII al Legii nr.(2) modificat prin LP162 din 22. MO94-96/30. 4 iulie 2003.6 alin. în condiţiile prezentei legi.07. în termen de 3 luni: va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege. pentru eliberarea autorizaţiei/confirmării.632.12.(2) se supune atestării. MO2-12/15. în termen de un an de la data intrării ei în vigoare.c) înfiinţate anterior adoptării prezentei legi sînt obligate ca.283-XV. anexa nr. în condiţiile prezentei legi.32 al. (2) În dosarul de supraveghere se păstrează copiile tuturor documentelor prezentate pentru înregistrarea întreprinderii. în termen de 3 luni de la intrarea ei în vigoare.10. 2 REGULAMENTUL-TIP al activităţii particulare de pază Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE . va efectua avizarea prealabilă a licenţelor în scopul reconfirmării lor.1 [Anexa nr.47-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea nestatală de depistare-protecţie.(2) lit.17 art.01.10. să obţină avizul prealabil. modelul legitimaţiei lucrătorului şi alte acte ce ţin de activitatea întreprinderii.09. copia statutului (regulamentului) aprobat.10. MO170-175/14. în vigoare 27. Camera de Licenţiere.240-XV din 13 iunie 2003 privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Articolul 34 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. articolul IX al Legii nr.08 art.349] Capitolul VI DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 33 Guvernul.321 introdus prin LP280-XVI din 14.498] [Art.

modelele de arme şi mijloacele speciale admise pentru dotarea personalului organizaţiei. normele metodologice. şi este înfiinţată pe un timp nelimitat. Sarcinile de bază ale organizaţiei particulare de pază sînt: prestarea. angajaţii pazei primesc instrucţiuni în conformitate cu obligaţiile de serviciu. precum şi privitor la mijloacele existente de stingere a incendiilor şi metodele de utilizare a acestora. dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat. 2. iar în cazul lipsei acestuia – nu permite intrarea persoanelor. inclusiv şeful turei. precum şi modalitatea păstrării acestora. anunţînd imediat şeful pazei. gardianul de serviciu. Organizarea sistemului de pază al organizaţiei particulare de pază se bazează pe regimul de trecere şi control. practică activitatea sa în bază de autofinanţare. poartă răspundere și poate să fie reclamant şi pîrît în procesul de judecată. . c) în cazul vizitării obiectivului păzit de către persoane străine. 6. c) înainte de intrare în tură. în privința specificului fiecărui post de pază. d) accesul pe teritoriul obiectivului păzit. cu indicarea sediului. precum şi ieşirea de pe teritoriu se efectuează doar cu prezentarea permisului de intrare-ieşire. se află scopul vizitei. precum şi instrucţiuni în privinţa faptelor ce au avut loc în lipsa acestora la obiectiv. se raportează şefului pazei sau şefului de schimb al pazei şi se aşteaptă sosirea lor pentru luarea deciziei corespunzătoare. obligaţiile conducătorului şi ale personalului acestor organizaţii. asigurarea respectării drepturilor şi a intereselor legitime ale clienţilor. numărul de posturi şi componenţa nominală a angajaţilor de pază la posturi. Organizarea regimului de trecere şi control presupune respectarea obligatorie a următoarelor restricţii: a) intrarea pe teritoriul obiectivului păzit. să dobîndească drepturi patrimoniale şi drepturi personale nepatrimoniale. se efectuează numai în baza permiselor temporare sau permanente. cu coordonarea administraţiei. a măsurilor de securitate antiincendiară. condiţiile de pază la transportul unor valori importante. poate să încheie în numele său contracte. în bază de contract. tehnice de proiectare şi realizare a sistemelor de alarmare. g) se efectuează controlul (permanent sau selectiv) al unităţilor de transport la intrarea pe teritoriul obiectivului păzit în vederea asigurării regimului de securitate şi excluderii potenţialelor provocări. e) se efectuează controlul unităţii de transport cu scopul de a curma scoaterea de pe teritoriul obiectivului păzit a bunurilor care nu sînt indicate în documentele prezentate. contribuirea la respectarea intereselor statului şi la menţinerea ordinii publice. Prezentul regulament stabileşte modul şi domeniul de activitate a organizaţiilor particulare de pază. 5. 1. Capitolul II ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI PARTICULARE DE PAZĂ 3. f) la ieşirea persoanelor fizice şi a unităţilor de transport de pe teritoriul obiectivului păzit se retrag permisele în cazul în care le-a expirat termenul de valabilitate sau în cazul în care persoanele vizate şi-au pierdut dreptul de a le folosi. sistemul de pază continuă. sistemul de reacţionare operativă şi sistemul de radiocomunicaţii. asigurarea protecţiei sociale a angajaţilor. b) temei pentru a intra în serviciu este programul de muncă de 12 ore. Organizaţia particulară de pază are statut de persoană juridică de drept privat cu scop lucrativ. în ultimele 24 de ore. colaboratorul operativ. 4. atentate etc. gardianul cere prezentarea permisului pentru intrarea pe teritoriul obiectivului păzit. are cont de decontare şi alte conturi. b) în timpul vizitării obiectivului de către persoane fizice. a serviciilor particulare de pază. în care se indică componenţa continuă a serviciului. Organizarea sistemului de pază continuă are următoarele caracteristici specifice: a) serviciul de pază se axează pe principiul desfăşurării lucrului pe schimburi.

precum şi introducerea. care: a) se constituie din şeful turei şi colaboratorul operativ. amenajările. selectarea persoanelor cu profil moral corespunzător. întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură. iar în cazul lipsei acestora sau al sigilării necorespunzătoare. c) asigură. cît şi cu drept de posesie şi folosinţă. pentru executarea serviciului de pază. Capitolul III OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI ŞI PERSONALULUI ORGANIZAŢIEI PARTICULARE DE PAZĂ 9. specificul producţiei şi locul aflării acestora. după caz. b) analizează temeinic necesităţile stricte de pază şi stabileşte efectivele necesare în funcție de importanţa. f) întreprinde măsuri de preîntîmpinare a situaţiilor criminogene pe teritoriul obiectivului păzit. d) reprimă toate tentativele de pătrundere frauduloasă pe teritoriul obiectivului păzit. care pot aparţine organizaţiei particulare de pază atît cu drept de proprietate. inclusiv al celui aferent obiectivului păzit. existenţa sigiliilor. Organizaţia particulară de pază nu are dreptul să comercializeze sau să transmită unei alte persoane fizice sau juridice frecvenţa radio asignată. d) întreprinde măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi verifică modul în care acesta îşi execută atribuţiile de serviciu. Sistemul de comunicaţii electronice constă dintr-un anumit număr de aparate telefonice şi numere de telefon distincte. Conducătorul organizaţiei particulare de pază are următoarele obligații: a) răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei obiectivelor. e) asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază. instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare. Se interzice exploatarea staţiilor de radiocomunicaţii care nu corespund normelor de emisie. Organizarea sistemului de radiocomunicaţii include staţii radio portative care funcţionează în baza permisului tehnic. serviciul de pază se conduce de instrucţiunile aprobate de beneficiar. efectuează primirea obiectivelor date sub pază. bunurilor şi valorilor pe care le deţin. eliberat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. g) întocmeşte. d) în activitatea sa. mărimea şi vulnerabilitatea obiectivelor respective. controlează eficacitatea lacătelor. 7. în modul stabilit. în comun cu beneficiarul. 8. parametrilor tehnici specificaţi în permisul tehnic sau care provoacă perturbaţii în funcţionarea altor staţii şi reţele de radiocomunicaţii. cu orice titlu. f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă de culoare verde şi însemnele distinctive și. în condiţiile legii. Organizarea sistemului de reacţionare operativă presupune existenţa grupei mobile. c) împreună cu personalul de pază externă. cu armament şi mijloace speciale. ajutor personalului de pază internă şi externă în ceea ce ţine de menţinerea ordinii interne la obiectivul păzit. nu primește obiectivul sub pază pînă la înlăturarea neajunsurilor. componenţa numerică a personalului de pază. aceste obiective. e) efectuează controlul în raza teritoriului obiectivului păzit şi raportează cu regularitate despre schimbările produse pe acesta. efectuează controlul vizual al teritoriului. prin care se stabilesc numărul de posturi şi amplasarea lor. angajaţii reţelei radio folosesc culegerea de expresii convenţionale. neîntîrziat. planuri în vederea organizării şi efectuării pazei. b) acordă. măsurile de asigurare a transportului valorilor importante. . cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi. a sistemelor de pază şi de alarmare. Pentru comunicare.

m) să permită acces liber la obiectivul păzit colaboratorilor de poliţie care verifică obiectivul în scop de serviciu şi să informeze despre aceasta conducerea organizaţiei particulare de pază. bunurilor şi valorilor încredinţate. 10. la reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sînt de natură să producă pagube. în combaterea infracţionalităţii şi menţinerea ordinii publice. a bunurilor şi a valorilor în caz de calamităţi naturale sau catastrofe tehnogene şi să informeze administraţia obiectivului. în modul stabilit. l) să întreprindă măsuri pentru salvarea persoanelor. j) în caz de incendii. a bunurilor şi a valorilor. la intrarea şi ieşirea din incinta obiectivului supus pazei. i) să informeze organele competente în caz de accidente produse la instalaţii. luînd măsuri pentru conservarea sau paza lor și întocmind procesul-verbal respectiv. al persoanelor. iar în cazul infracţiunilor flagrante. pe cele care încalcă normele regulamentelor interne. i) stabileşte reguli privind accesul la obiectivul păzit şi circulaţia în interiorul acestuia. cu întocmirea anuală a actului de inventariere. l) asigură conlucrarea cu organele de drept. este obligat: a) să cunoască şi să îndeplinească atribuţiile ce-i revin. întreprinde măsuri pentru păstrarea şi utilizarea corectă a armamentului. g) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvîrşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit. k) să folosească mijloacele tehnice de semnalizare antiincendiară şi de pază şi mijloacele de comunicaţie. conducte sau rezervoare de apă. să informeze serviciul de pompieri. e) să efectueze controlul. verifică periodic prezenţa şi starea tehnică a lor. îndeosebi privind condiţiile de securitate a muncii. materialelor şi altor bunuri. b) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit. prin acordarea ajutorului. de combustibil sau de substanţe chimice. h) asigură spaţiile şi amenajările necesare pentru păstrarea în deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor aferente destinate serviciului de pază. Personalul de pază particulară (gardianul). c) să păzească obiectivul. la prevenirea. k) respectă legislaţia muncii. poliţia. în limitele competenţei. f) să nu permită accesul pe teritoriul obiectivului păzit al persoanelor suspecte și al celor aflate în stare de ebrietate. organele teritoriale de poliţie privitor la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute. fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor. mijloacelor speciale şi de transport. bunurile şi valorile primite sub pază şi să asigure integritatea acestora. m) informează. n) să contacteze poliţia în legătură cu orice faptă care poate prejudicia patrimoniul . să întreprindă măsuri urgente de salvare a persoanelor. în comun cu organele de poliţie. în timpul exercitării serviciului de pază. contracararea şi descoperirea infracţiunilor. h) să informeze imediat conducerea organizaţiei şi pe şeful ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate. d) să permită acces la obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne. j) stabileşte responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor. mijloacelor de transport. conducerea organizaţiei şi să întreprindă măsuri de stingere a focului pînă la sosirea organelor competente. bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite. stabilirea duratei normale a timpului de muncă şi salarizarea muncii. să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor. precum şi să ia imediat primele măsuri după constatare.

o) să păstreze secretul de stat şi alte informaţii cu accesibilitate limitată. p) să poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi să aplice arma numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. utilizarea armelor de foc. 13. precum și în cadrul organelor afacerilor interne. b) să nu permită accesul la obiectiv persoanelor străine. c) să nu admită dormitul la post sau distragerea în alt mod de la serviciu. q) să poarte uniforma de culoare verde şi însemnele distinctive ale organizaţiei numai în timpul serviciului. e) să nu întreprindă acţiuni ce contravin serviciului şi obligaţiilor funcţionale. Achiziţionarea. gardienilor liberi de la serviciu fără permisiunea administraţiei obiectivului. d) veste şi scurte antiglonţ. Organizaţia particulară de pază poate deţine în posesie arme de diferite categorii. 14. Armele de foc şi mijloacele speciale pot fi eliberate doar angajaţilor care deţin permis de port-armă și doar pentru perioada efectuării serviciului. Organizaţia particulară de pază îşi desfăşoară activitatea în bază de autorizaţie şi dispune de dreptul de proprietate asupra armelor de foc şi mijloacelor speciale. este supus următoarelor restricții: a) să nu părăsească postul încredinţat fără a preda serviciul.obiectivului păzit şi să acorde concurs la îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru reţinerea infractorilor. r) să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu de modelul stabilit. În cadrul organizaţiei particulare de pază. armele de foc şi mijloacele speciale se eliberează contra semnătură în baza procedurii de înregistrare într-un registru special de evidenţă a armelor de foc. transportul. Angajaţii organizaţiei particulare de pază care au dreptul la port-armă. APLICAREA FORŢEI FIZICE 12. c) căşti de protecţie. şi anume: a) baloane cu gaz. sînt instruiți de către superiorul său. 11. PĂSTRAREA ŞI UTILIZAREA ARMELOR DE FOC ŞI MIJLOACELOR SPECIALE. cît şi mijloacele speciale proprii. organizaţia particulară de pază poate folosi atît armele din dotare. Pentru asigurarea pazei şi securităţii obiectivelor sau valorilor importante. numită prin ordinul conducătorului organizaţiei particulare de pază. purtarea. situaţiile şi împrejurările speciale în care au dreptul de a aplica arma de foc. prevăzute de legislaţia în vigoare. Utilarea tehnică a încăperii destinate pentru păstrarea armelor de foc se efectuează conform cerinţelor stipulate în legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă. care se păstrează la persoana responsabilă. Capitolul IV ACHIZIŢIONAREA. EVIDENŢA. păstrarea. Personalul de pază particulară (gardianul). modelele date fiind reglementate de legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu . dacă prin atribuţiile de serviciu are acces la asemenea date şi informaţii. muniţiilor aferente şi mijloacelor speciale de către organizaţia particulară de pază se efectuează conform legislaţiei în vigoare privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă. despre condiţiile de păstrare şi eliberare a acesteia. despre modul de folosire. d) să nu poarte uniforma de serviciu în afara zonei amplasării obiectivului păzit. anterior eliberării armei de foc. b) bastoane speciale de cauciuc sau plastic. în exercitarea serviciului de pază a obiectivului. primirea de la alte persoane sau însuşirea obiectelor care nu se referă la serviciu.

în conformitate cu hotărîrile și dispozițiile în domeniu ale Băncii Naționale a Moldovei și cu alte acte legislative și normative în vigoare. în caz de evadare a persoanelor surprinse în flagrant delict ce atentează la viața. acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor sale. organizației particulare de pază i se interzice deţinerea. mijloacele de transport folosite. Instrucţiunile privind aplicarea armelor de foc se desfăşoară zilnic înainte de încadrare în serviciu. a mijloacelor speciale sau a armei de foc pune în pericol direct viaţa şi sănătatea personalului. Colectarea (încasarea) valorilor importante. Dacă se constată incapacitatea unor angajaţi pentru astfel de acţiuni sau alte încălcări prevăzute de legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă. transportul. de comun acord. ca prejudiciul adus la înlăturarea pericolului să fie minim. situaţia operativă. în funcţie de rezultatul tragerilor practice în tiruri autorizate. paza acestuia se asigură cel puţin cu o persoană înarmată. precum și în alte valori materiale care fac parte din circuitul bancar. sănătatea sau bunurile persoanelor. păstrarea şi folosirea armelor de foc. se efectuează de către organizațiile particulare de pază cu mijloace de transport anume destinate. Mijloacele speciale se aplică în următoarele cazuri: a) la respingerea atacului nemijlocit asupra persoanelor. Personalul de pază particulară. cecuri ori alte înscrisuri de valoare. titluri de credit. . importului şi tranzitului de mărfuri strategice. d) să comunice organelor de drept despre toate cazurile de rănire sau de deces. Este interzisă paza de către organizaţiile particulare de pază a transportului mărfurilor strategice specificate în Legea cu privire la controlul exportului. b) să întreprindă măsuri. cu excepţia cazurilor cînd tergiversarea aplicării forţei fizice. la aplicarea forţei fizice. precum şi de forţa rezistenţei opuse. Efectivele necesare pentru paza bunurilor şi valorilor importante se stabilesc. de către conducătorul organizaţiei particulare de pază şi beneficiari prin planul de pază şi prin contract. 16. Persoanele care practică activitate particulară de pază sînt obligate să urmeze anual o pregătire specială privind aplicarea armei de foc în modul stabilit de angajator şi. de cultură și artă. viaţa şi sănătatea altor persoane sau poate conduce la alte urmări grave. în funcţie de caracterul şi gradul de pericol al infracţiunii şi al persoanei care a comis-o. 15. c) să acorde primul ajutor medical persoanelor cărora li s-au pricinuit leziuni corporale şi să comunice de urgenţă despre acest fapt organelor de ocrotire a sănătăţii şi organelor afacerilor interne. b) la reţinere. a mijloacelor speciale și a armelor de foc. Indiferent de natura transportului. valori științifice. conform reglementărilor legale în vigoare. durata transportului și condiţiile meteo. importanţa bunurilor. inclusiv asupra lucrătorilor organizaţiei de pază. vor fi atestate pentru acţiuni în condiţii care cer aplicarea armei de foc. 18. are următoarele obligații: a) să avertizeze că intenţionează a face uz de ele. metale și pietre prețioase. a mijloacelor speciale sau a armei de foc. ținîndu-se cont de cuantumul. În restul cazurilor se aplică prevederile Legii privind modul de aplicare a forței fizice. reexportului. precum şi despre aplicarea armelor de foc. Capitolul V CONDIŢIILE DE PAZĂ A TRANSPORTULUI UNOR VALORI IMPORTANTE 17. tehnice. constînd în sume de bani. paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante.destinaţie civilă.

cu informarea organelor afacerilor interne. 21. încheiat între proprietar şi organizaţia particulară de pază. mărimea şi vulnerabilitatea valorilor respective. care: a) este responsabil de formarea echipelor pentru transportul valorilor. b) elaborează itinerarele pentru transportarea valorilor cu transportul auto. apreciază particularităţile păstrării armamentului. iar la proprietarii mijloacelor de transport înmatriculate în alte state – permisul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Pe durata transporturilor valorilor în afara localităţilor sau cînd situaţia din zonă o impune. d) conducătorul organizației particulare de pază întreprinde măsuri stabilite de lege pentru neadmiterea transportului valorilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova. luînd în considerare punctele de staționare sau parcare. b) personalul implicat la transportare este asigurat cu uniformă. b) autovehicule blindate pentru transportul valorilor. c) determină ordinea susţinerii legăturii cu destinatarul valorilor (expeditorul valorilor). la încheierea contractului pentru însoţirea încărcăturii proprietarului. în limitele teritoriului Republicii Moldova. mijloace speciale. care asigură securitatea deplină a persoanelor însoţitoare şi a valorilor transportate. d) compartimente special amenajate sau rezervate pentru transporturile navale sau aeriene. oraşe şi alte localităţi. feroviar. naval şi aerian. 24. membrilor acesteia li se aduc la cunoştinţă următoarele: a) modalitatea deplasării tur-retur a echipei pentru primirea-predarea valorilor. conducătorul organizaţiei particulare de pază asigură cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia valorilor importante. aerian. c) autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru însoţirea transportului auto. condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului. În scopul asigurării integrităţii valorilor importante în timpul transportului acestora se stabilesc următoarele: a) personalul organizaţiei particulare de pază pentru transportul valorilor importante cu mijloacele de transport auto. În timpul instruirii echipei de însoţire a transportului valorilor importante. Autovehiculele destinate transportului bunurilor şi valorilor importante se certifică potrivit legii. se numeşte din rîndul celor mai bine pregătiţi angajaţi. şi se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvenţele aprobate conform legii. numărul lor fiind stabilit în raport cu importanţa. porturi. se dotează cu dispozitive tehnice de pază şi alarmă. 19. naval. particularităţile de primire-predare a acestora. staţii de radio şi armament conform normelor în vigoare. apartenenţa acestora. Pentru efectivele care însoţesc paza transportului bunurilor şi valorilor importante. organelor de comandă ale transporturilor pe calea ferată. . beneficiarii asigură. pe apă şi aeriene din staţii. feroviar. 23. conducătorul organizaţiei particulare de pază verifică corectitudinea întocmirii documentelor pentru transportul valorilor. 22. după caz. cantitatea şi particularităţile bunurilor. dreptul proprietarului de a se ocupa de transportul valorilor în cauză. documentelor de serviciu la punctele de primire-predare la pază (de la pază) a valorilor. b) modul de întocmire a documentaţiei respective la primirea-predarea valorilor. se amenajează în mod corespunzător. c) temei pentru însoţirea valorilor proprietarului îl constituie contractul bilateral. și anume: a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă pentru transportul pe calea ferată. d) organizează instruirea echipei de însoţire în conformitate cu prezentul regulament. 20. c) tipul transportului. Organizarea serviciului de transport al valorilor se pune în sarcina conducătorului organizaţiei particulare de pază.

lacătelor. Echipa de însoţire a transportului valorilor poartă răspundere pentru păstrarea lor. b) documentele de detaşare şi de călătorie. Autovehiculele care aparţin organizaţiei particulare de pază nu dispun de regim prioritar de circulaţie. a componentelor acestora. 25. Capitolul VI CONDIŢIILE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE. INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE A SISTEMELOR DE ALARMARE 28. Primirea. unul dintre exemplarele documentaţiei de proiectare rămîne în posesia subdiviziunii specializate. d) acţiunile echipei la depistarea încălcării integrităţii bunurilor şi a mijlocului de transport. numai după includerea acestor servicii în lista indicată în anexa la autorizaţie. 26. 29. Pentru însoţirea transportului valorilor importante. . c) actele de identitate şi legitimaţiile de serviciu. 27. în două exemplare. sigla şi numărul ei de telefon. Organizaţia particulară de pază poate presta serviciile de proiectare. f) modalitatea de folosire. conducătorul organizaţiei particulare de pază detaşează echipe formate din cel puţin doi angajaţi. examinarea şi aprobarea documentaţiei de proiectare se efectuează în modul următor: a) documentația de proiectare pentru montarea sistemelor de alarmare. cu excepția sectorului locativ. g) măsurile de respectare a regulilor tehnicii securităţii pe parcursul însoţirii transportului valorilor. se transmite de către organizaţia particulară de pază subdiviziunii specializate de poliție. sigiliilor şi a plombelor aplicate pe ele. c) pentru întocmirea actului de inspectare se creează o comisie în a cărei componenţă se includ reprezentanţii beneficiarului şi organizaţiei de proiectare. precum şi de exploatare a dispeceratelor de pază centralizate. zăvoarelor. proiectantul prezintă organului abilitat cu controlul şi supravegherea activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază următorul set de documente şi materiale: a) copia de pe autorizaţie pentru acordarea serviciilor de proiectare a sistemelor de alarmare. iar folosirea de girofaruri şi semnalizatoare sonore speciale pe ele este interzisă. acesta poate fi prelungit pentru o perioadă similară de către comisia cu aceeaşi componenţă. Echipa nu poartă răspundere pentru starea bunurilor şi valorilor care se găsesc în containere şi ambalaje dacă starea acestora nu se datorează culpei în acţiunile sau inacţiunile echipei în cauză. aplicare şi păstrare a armamentului şi muniţiilor aferente. Pentru aprobarea documentaţiei de proiectare. Pe portierele din faţă ale autovehiculelor se inscripţionează în limba de stat denumirea organizaţiei particulare de pază. sau inspectoratului teritorial de poliție. care vor avea asupra lor următoarele documente: a) ordinul cu privire la numirea echipei pentru transportul valorilor. e) modalitatea de folosire a mijloacelor şi a semnalelor de legătură între efectivul echipei. abilitată cu controlul şi supravegherea activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază. 30. e) în procesul de montare a instalaţiilor sistemelor de alarmare nu se admit abateri de la proiectul aprobat. d) termenul de valabilitate a actului de inspectare este de un an. d) copia contractului de transport al valorilor încheiat cu proprietarul. integritatea ambalajului. concomitent cu proiectul lucrărilor de montare a sistemului de alarmare. b) după aprobare. instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare.

cel căruia i s-a desfăcut contractul de muncă sau cel care a fost pensionat nu mai are dreptul să poarte uniforma şi însemnele distinctive ale organizaţiei particulare de pază. 3 REGULAMENT privind condiţiile de pregătire.2 modificată prin LP185 din 21. 34. 40. precum şi regulile privind portul uniformei se aprobă prin ordin intern de către conducătorul organizaţiei particulare de pază.17. Personalul care beneficiază de uniformă de serviciu şi însemne distinctive este obligat să le poarte îngrijit.09. 33.10. 37. în vigoare 27. perfecţionarea şi atestarea personalului organizaţiilor particulare de pază se efectuează. Capitolul VII REGULILE PRIVIND PORTUL UNIFORMEI. În alte cazuri. 39. 36. Personalul organizației particulare de pază are dreptul la uniformă de serviciu de culoare verde şi însemne distinctive inscripţionate cu denumirea şi sigla organizaţiei. c) contractul pentru efectuarea lucrărilor de proiectare şi montare a instalaţiilor sistemelor de alarmare.2 introdusă prin LP232 din 10. perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază şi de eliberare acestuia a certificatelor de atestare 1. operatori (supraveghetori). 38. controlori de acces. Personalul cu atribuţii de pază este format din gardieni (paznici). durata de utilizare. gardieni care execută paza de corp (garda de corp). 32. în funcție de specificul obiectivului păzit (în cadrul oficiilor) și la cerința beneficiarului. b) cererea solicitantului privind dotarea obiectivului cu mijloacele sistemelor de alarmare.01. 3. MO2-12/15. MO371-382/27.10. Personalul de pază particulară şi şeful subdiviziunii de pază cu drept de port al uniformei de serviciu şi însemnelor distinctive sînt obligaţi să le poarte numai în timpul serviciului. 35.23] Anexa nr. precum și modificarea acestora. în funcție de sarcinile executate şi locul de dislocare.12.632. DESCRIEREA EI ŞI A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE 31. fiind interzisă purtarea împreună cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte. Pregătirea.15. a însemnelor distinctive și a părţilor componente. 2. [Anexa nr. în bază de contract. Uniforma de serviciu va fi ajustată pe talia purtătorului. Trecerea la portul uniformei de vară sau de iarnă se efectuează în modul stabilit de administraţia organizaţiei particulare de pază. Personalul de pază particulară care a fost încadrat în alte funcţii. perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază şi de eliberare acestuia a certificatelor de atestare de forma stabilită.16 art. Uniforma de serviciu şi însemnele distinctive se acordă personalului de pază particulară şi şefilor subdiviziunilor de pază de către administraţia organizaţiei particulare de pază. Se interzice portul uniformei şi însemnelor distinctive care nu corespund modelelor stabilite. să le întreţină corespunzător şi să respecte cu stricteţe regulile privind portul acestora. Prezentul regulament stabileşte condiţiile de pregătire. controlul şi coordonarea activităţii de pază. portari. însoţitori de bunuri şi valori sau din alte persoane stabilite ori desemnate de conducerea unităţii să asigure instruirea.17 art. de către instituţiile de învăţămînt licenţiate şi acreditate în . Descrierea uniformei personalului de pază particulară. personalul de pază are dreptul de a purta costum civil de tip clasic.17] [Anexa nr.

12. MO2-12/15. Perfecţionarea personalului de pază presupune dezvoltarea aptitudinilor practice. Persoanele care au activat ca angajaţi atestaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi au încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în serviciul public. 8. Cel puţin semestrial. care se va efectua în cadrul cursurilor de reciclare. iar pe parcursul ultimului an de muncă aveau atribuţii directe de supraveghere sau control al organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază. se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pază care deţine permise de port-armă pentru armele aflate în dotarea organizaţiilor particulare de pază. a documentelor care atestă că nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute de prezenta lege. Fac excepţie de la obligaţia de a obţine certificatul de atestare prevăzut la pct. contra plată. 6. formării cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru a desfăşura activitatea de pază. Înscrierea la cursurile de calificare se efectuează în baza cererii candidatului. Costul muniţiilor consumate în cadrul tragerilor de antrenament se suportă de către angajator. Centrului Național Anticorupție şi Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor. Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. 5. Cursurile de calificare se desfăşoară în baza unei tematici specifice. 10.23] . 12. Serviciului de Informaţii şi Securitate. Plata pentru cursurile de calificare se suportă de către candidat şi. cu durata minimă de 120 de ore. Pregătirea se efectuează în scopul instruirii. confirmată prin hotărîre a comisiei de atestare. 11. 7. precum şi angajaţii atestaţi în rezervă ai structurilor statale prevăzute în pct. de revizie sau de control ale acestor organizații. contra plată. care nu au fost concediaţi pe motiv de constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente. 5 persoanele care prezintă dovada că au activat ca angajaţi atestaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. şi se finalizează prin examinarea şi atestarea absolvenţilor de o comisie desemnată de către rectorul instituţiei de învățămînt. de către angajator. Cursurile de calificare se finalizează cu eliberarea unui certificat de atestare de modelul aprobat de către Ministerul Educaţiei. sub supravegherea efectivelor de poliţie competente. 9.01. Sînt admise la perfecționare persoanele care au activat în cadrul organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază cel puţin 3 ani. Perfecţionarea personalului de pază presupune aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea aptitudinilor practice. 7 dacă de la încetarea raporturilor de muncă au trecut nu mai puţin de 5 ani. Ministerului Apărării. 15. precum şi atestarea gărzii de corp se efectuează după frecventarea cursurilor de calificare. Poliției de Frontieră. 14.15. prevăzută de programul de studii aprobat de Ministerul Educaţiei. 13. după caz.3 introdusă prin LP232 din 10. [Anexa nr.modul stabilit de lege. din care face parte şi un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.16 art. cu durata minimă de 240 de ore. nu sînt în drept să se angajeze timp de un an în structurile de administrare. bunurilor şi valorilor. în care va fi indicată calificarea corespunzătoare. 4.