You are on page 1of 512

Редни Наставна јединица: Пред нама је нова Тип часа

:
број: 1. школска година – говорна вежба увежбавање

Циљеви и задаци часа: уочавање значаја планирања на почетку нове
школске године; неговање и развијање љубави према школи,
наставницима, друговима; истицање етичких вредности у свакодневној
комуникацији у школи.

Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.7.

Облици рада: фронтални,
Наставне методе: дијалошка, монолошка
индивидуални

Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, плакат

ТОК ЧАСА

Учитељ жели добродошлицу ученицима.

Уводни
Разговорају о својим расположењима на почетку школске године
Учитељ ставља плакат СТАБЛО БУДУЋНОСТИ (1. 9. 2015 – 28. 6. 2016).
На стаблу су нацртане гране. Сваки ученик има своју (написано име и
иницијал презимена уколико има више ученика са истим именом).
Учитељ дели дечацима листове различитих облика, а девојчицама
различите цветове.

Ученици закључују да их очекује нова школска година, која је, за њих,
изазов у сваком погледу. Разговарају о страху, нелагодностима,
узбуђењима пред сусрет са новим предметима.
Ученици разговарају о стаблу будућности, сваки ученик исписује своје Главни
идеје односно очекивања у новој школској години на листу или цвету.
На стабло лепе листове и цветове са написаним идејама, које претходно
прочитају.

Ученици закључују да их у новој школској години очекују: другарство,
Завршни

нова знања, учитељ, добре оцене, награде, играчке, књиге, излети, нови
предмети, спорт, музика, родитељи, рођендани, итд.
Учитељ саопштава да ће дрво бити на паноу до краја школске године.
Тада ће сви ученици проверити шта се од њихових идеја реализовало.

Литература: Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и
књижевности, Педагошки факултет, Сомбор, 2006.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)

Показатељи 1 2 3 4
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни Наставна јединица: Друг другу – Драган
Тип часа: обрада
број: 2. Лукић

Циљеви и задаци часа: упознавање са естетским и сазнајним
вредностима Лукићеве песме; уочавање главног мотива, значаја и
вредности другарства; неговање љубави према друговима и хуманог
односа према пријатељима; уочавање брзог и спорог ритма.

Стандарди постигнућа: СЈ.1.2.8. СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.6 СЈ. 2.2.8 СЈ.3.5.2.
СЈ.3.5.3.

Наставне методе: дијалошка, текстуална Облици рада: фронтални,
метода, илустративно-демонстративна индивидуални, рад у пару

Наставна средства: уџбеник, свеска, плакат

ТОК ЧАСА
Учитељ на таблу ставља плакат на коме се налазе: дечак, девојчица, знак

Уводни
питања и написана реч другарство. Ученици у паровима размењују
мишљења о томе шта је другарство и исписују их на наставним
листићима. Саопштавају своја размишљања.
Учитељ најављује песму Друг другу, интерпретативно је чита.

Ученици саопштавају естетске утиске, а затим још једном изражајно
читају песму.
Они уочавају шта је лепо у песми, нежно, племенито...
Анализирају наслов, учитељ их подстиче да смисле нове наслове.
У пару проналазе стихове који најизразитије говоре о вредностима
другарства (ко има друга, има све; другарство није птица, није бели зец,
није шапутање).
Ученици самостално траже одговоре на питање шта су другови

Главни
(очекивани исходи: кућа у разреду две половине јабуке, деле све, од
лопте до ужине).
Уочавају тему и главне поруке.
Рад у пару: ученици проналазе строфе, број стихова у строфама.
Запажају неуједначен број слогова у стиховима.
Закључују какав је ритам у песми (да може бити брз или спор, да зависи
од понављања одређених елемената).
Анализирају стилску и сазнајну вредност поређења: другарство је као
храброст војничка, као стално сећање.
У пару уочавају знакове интерпункције и утврђују њихову стилску
вредност.

Учитељ на табли пише табелу са две рубрике:

1. Вредности другарства у 2. Ми још ценимо...
Завршни

песми

Ученици истичу вредности песме, њене идеје и закључују какво је
песниково виђење другарства.
Закључују у чему је вредност другарства.

Литература: Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији
и пракси, Змај, Нови Сад, 2003; Павле Илић, Лирска поезија у савременој
настави, Нови Сад, 1990.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)

Показатељи 1 2 3 4
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни Наставна јединица: Научили смо из Тип часа:
број: 3. граматике у трећем разреду обнављање
Циљеви и задаци часа: поновити и утврдити ниво усвојености појмова из
граматике и правописа обрађених у претходном разреду; развијање
сарадње и међусобног помагања.
Стандарди постигнућа: сви стандарди који су обухватили граматику и
правопис у трећем разреду.
Облици рада: фронтални,
Наставне методе: дијалошка, монолошка
групни, индивидуални
Наставна средства: наставни листић за групе, Поуке о језику
ТОК ЧАСА

Учитељ помаже ученицима да се поделе у групе и мотивише их за
обнављање граматичких садржаја из претходног разреда:

Уводни
 Градиво из трећег разреда поновићемо кроз групни рад. Биће то мали
квиз знања и брзине.
 Можемо да почнемо. Сви имате исте задатке. Оцењује се брзина, али и
тачност.

Квиз час организован је према следећим играма/захтевима:
„Ко брже, ко тачније”.
Свака група треба да каже по једну брзалицу, пословицу и загонетку.

„Ово већ добро знамо”!
1. Свако у групи записује по једну: властиту; заједничку именицу; три
глагола као примере за значење радње, стања и збивања; придеве:
описне, присвојне.
Главни
2. Од претходних речи, група заједно:
а) Саставља узвичну, упитну и обавештајну реченицу,
б) Сваку од тих реченица пише у одричном облику.

3. Од датих речи саставити реченицу и у њој одредити службу речи:
Мору Сара на пливала у је јуну неуморно.

4. Напиши наслов једне књиге коју си прочитао/-ла и име њеног писца;
наведи наслове бар двеју басни.

Учитељ честита победничкој групи и похваљује све учеснике; задаје

Завршни
вежбу коју ће ученици радити у пару; најављује шта ће се у току године
учити из граматике:
 Победник је група...
 Рад у пару у Поукама од 4. до 6. стр.
 Разговарамо о томе шта ћемо учити ове године из граматике.
Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)

Показатељи 1 2 3 4
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
Наставна јединица: Виолина – М. Демак Тип часа: обрада
број: 4.
Циљеви и задаци часа: развијање свести о вредности лепоте у људском
животу и о значају уметности и уметника; разумевање и усвајање
елемената анализе приповетке и основних њених епских
карактеристика: теме, мотива, основне идеје, поенте, композиције и
облика казивања; уочавање стилских особености текста; неговање и
развијање стваралачких, имагинативних и језичких потенцијала ученика.
Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.7.
1С.2.2.10. 1СЈ.2.5.7. 1СЈ 3.5.1. 1СЈ.3.5.3
Наставне методе: текстуална-метода, Облици рада: фронтални,
дијалошка, монолошка групни, индивидуални
Наставна средства: уџбеник, свеска, табла, ЦД

ТОК ЧАСА

Уводни
Ученици слушају композиције у којој је доминантан звук виолине (Ђорђе
Миловановић – Ђурђевдан Виолина, YouTube). Разговорају о музици,
њеним вредностима; појму уметника. Учитељ проверава да ли су сви
ученици прочитали текст код куће.

Учитељ интерпретативно чита. Разговарају о тексту, а затим ученици
читају.
Ученици уочавају идејну основу дела кроз анализу целина (опредељење
виолинисте да свој инструмент оставља уметницима, вредности
стваралаштва сликара и песника, тежња виолинисте да виолина
припадне најбољима, дечакове рукотворине – замак и песма).
Анализирају вредности мисли у претпоследњем пасусу, истичу зашто је
дечакова музика била несигурна у почетку.
Главни
Проналазе и обележавају: 1. глаголска времена, запажајући њихове
стилске вредности; 2. нарацију, дескрипцију, дијалог.
Разговарају о композицији епског дела.
Расправљају о илустрацијама у Читанци.
Деле се на групе и раде задатке:
1. oпишите како замишљате старог виолинисту;
2. oпишите како замишљате двојицу уметника;
3. oпишите како замишљате дечака;
4. напишите другачији крај приче;
5. напишите другачији почетак приче.
Задатак за децу са сметњама у развоју – цртање инструмента који
воле.
Завршни

Ученици анализирају задатке, исказују примедбе, сугестије.
Закључују да постоји плуралитет значења ове приче, проналазе их и
записују.

Завод за уџбенике. Нови Сад. 1993. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Зона Мркаљ. Београд. На часовима српског језика и књижевности. Београд. . 2011. Змај. 2003.Литература: Ђ. Павле Илић. Методика разредне наставе. Лекић. Нова просвета.

Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици активно учествују у раду на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици су заинтересовани за рад на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. идеје. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник похваљује напредак ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ .

сваки ученик се враћа у своју основну групу. развијање свести о важности и улози знања српског језика. 1СЈ. Бројеви један.. наставни листић. и дебела горила Знате ону жуту Онај мајмун са гране фину.Редни Наставна јединица: Заједничке и властите Тип часа: број: 5.. групни Наставна средства: уџбеник. закључивања. . одређивање рода.. Ученици проверавају како су урадили задатке.. од поменутих именица саставити што више нових речи – четворке. 1СЈ. Сваки ученик унутар групе добије свој број – од један до четири.1. плакат.1.4. једнине. множине – двојке. Облици рада: фронтални.1. које су стручњаци за један део задатака из Главни текста на коме ће радити (препознавање врсте именице – јединице. три и четири излазе из својих основних група и формирају експертне групе јединица.4.4. графофолија / ПП презентација ТОК ЧАСА Ученици слушају композиције Ишли смо у Африку. именице утврђивање Циљеви и задаци часа: обнављање и утврђивање знања о заједничким и властитим именицама уз развијање језичке креативности. тројки и четворки. Уводни Ишли смо у Африку Зачас се ту створила да садимо паприку. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.1. два. монолошка. Кооперативна слагалица Разред се дели у групе од четири ученика.2. двојки. илустративно-демонстративна индивидуални. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ.7. примена именице у реченицама – тројке. Након проучавања задатака.4. али љуту мисли да су банане. свеска. Једногрба камила зачас се помамила Ученици понављају појмове о властитим и заједничким именицама. доноси текст и помаже осталима да га што боље ураде. Учитељ ставља плакат са стиховима песме Љ. развијање способности образлагања. броја.2. Ршумовића.

. Методика наставе српског језика и књижевности. Томислав Цветковић. Сомбор. Педагошки факултет. 2003. Литература: Павле Илић. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Завршни Учитељ проверава знање уз коришћење Радне свеске – узима питања по свом избору. Нови Сад. 2006. Змај.

Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник похваљује напредак ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. коментаре ученика за рад на часу). идеје. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици стичу знања на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Атмосфера за рад је подстицајна. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.

Редни Тип часа: Наставна јединица: Род и број именица број: 6. Наставник наглас чита песмицу Земљопис. подржавања. Наставне методе: дијалошка.4.  Број именица.4. писаних радова. Ученици раде задатке индивидуално. Затим понављамо род именица и ту објашњавамо ученицима да у Главни граматици постоји природни и граматички род.1.4. 1СЈ. метода Облици рада: фронтални. Нагласити да морају више пута прочитати песму да би урадили задатак. 1СЈ. Песмицу за број именица чита неко од ученика.2. развијање међусобне сарадње. Ученици их могу радити самостално или у пару. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Задатке радимо на исти начин.2.4. Да ли се овде спомињу још неке врсте именица? Њих ћемо радити у току ове године. могу да раде у пару. шофери – возачи). Објашњавамо свако занимање и тражимо за њега неку другу реч која исто значи (звездознанци – астролози. а потом ученици у пару раде задатке. коментаришемо грешке и зашто је до њих дошло. све што им није јасно треба да питају и да уз помоћ учитеља дођу до одговора.2.1.3.1. 1СЈ. Ученици имају отворене књиге.) понављамо све оно што смо учили о именицама. Које именице немају множину?  Род именица? Како га одређујемо. 1СЈ. 1СЈ.2.  Поновимо! Уводни  Шта су именице?  Врсте именица које смо учили.1. пажљивог слушања.4. текстуална индивидуални.2. у пару Наставна средства: Поуке о језику ТОК ЧАСА Помоћу графикона у Поукама (7. стр. ЈЕДНИНА МНОЖИНА ТАЈ ТИ ТА ТЕ ТО ТА Даље радимо задатке у Поукама. обнављање Циљеви и задаци часа: поновити и проширити знања везана за именице. Решења проверавамо читањем.4.8. подстиче ученике да заједно објашњавају непознате речи.2. а једни другима прегледају по принципу замене свезака. .

ученици песму могу и да илуструју. већ промена броја именице повлачи и промену облика и других речи.Песмицу Ноћна стража преписују у свеске тако да све именице у њој Завршни буду написане у множини. Веома је важно да ученици уоче да се не мења само облик именице. стих по стих.  Уколико им остане времена. Литература: . То најпре радимо усмено.

Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. коментаре ученика за рад на часу). Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици стичу знања на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици процењују тачност одговора/решења. идеје. Наставник похваљује напредак ученика.

метода Облици рада: фронтални.3. 1СЈ. Разговарамо о томе која се врста текстова ученицима више допада. Главни Анализирамо њихове садржаје и уочавамо сличности и разлике.2.6. Договарамо се како и ми да учествујемо у раду овог часописа. Завршни Радимо забавну страну у часопису (укрштенице.2. подстицање маште.. 1СЈ. ребусе. коју би они радије писали. Разговарамо о томе какву забаву нуди овај часопис.4. на које конкурсе да шаљемо своје радове.3.2. у пару Наставна средства: Дечји часопис ТОК ЧАСА Уводни Упознавање са дечјим часописом који ћемо читати ове године: ко га уређује. Уочавамо које све врсте текстова ту можемо да пронађемо.2.8.. СЈ.4..2.5..2.2. 1СЈ.3.2. 1СЈ..5. о чему и како да пишемо. тестове опште културе. Читамо по један текст из сваке области (рубрике). текстуална индивидуални.1. .2.2. Прелиставамо часопис и упознајемо се са садржајем.Редни Наставна јединица: Прелиставамо дечју Тип часа: број: 7. 1СЈ. Стандарди постигнућа: 1.СЈ.2. ко пише за њега. штампу утврђивање Циљеви и задаци часа: развијање радозналости за ову врсту публикација намењених деци и развијање читалачких навика. како је илустрован.1. писаних радова. упућивање ученика да примењују различита знања и вештине везане за читање и разумевање различите врсте текстова. зашто. креативности и жеље да се та креативност покаже другима....3.).2. 1СЈ. Наставне методе: дијалошка.

Литература: .

Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. идеје. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици активно учествују у раду на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. коментаре ученика за рад на часу). Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник похваљује напредак ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

Ученици одређују тему песме и разговарају о наслову. 1СЈ. уочавају везу наслова и краја песме.1.8. упоређују их и коментаришу.3 Наставне методе: дијалошка. Главни Разговорају о функцији понављања стихова на крају песме. компјутер ТОК ЧАСА Уводни У уводном делу часа ученици слушају композицију Воз (Бајага). Ученици саопштавају своје написане идеје. провере доживљаја и кратког разговора о тексту. заправо. Ученици проналазе примере из свакодневног живота. понављање. разговарају о значају путовања и причају о сопственим искуствима са путовања. Уочавају интерпункцијске знакове и запажају њихову стилску вредност. На компјутеру им се приказују слике са путовања – ученици их коментаришу. следи још једно читање песме у себи.10. У пару уочавају карактеристике ритма песме (дужине стихова и строфа. У пару му постављају по једно Завршни питање. рад у пару Наставна средства: уџбеник. 1СЈ. 1СЈ. (брод). мотиви (кључне речи). компаративна метода индивидуални.5. . ко ће нас дочекати. Ученици замишљају да им је писац гост. Ученици бирају најзанимљивије питање и то им је тема домаћег задатка.Редни Наставна јединица: Ко да то буде – С. Наставник примењује технику олује идеја према кључним речима. развијање љубави према српском језику. књижевни и музички израз.3. За децу са сметњама у развоју: цртање брода.5. функција интерпункције у лирском тексту. текстуална метода. брод. Стандарди постигнућа: 1СЈ. монолошка. Разговарају о ликовном представљању теме у Читанци. Ученици проналазе идејну основу: песник поставља недоумицу и запитаност читаоцу. кога то. Тип часа: обрада број: 8. ритам. Издвајају кључне речи у свакој строфи: локомотива.2. изазивајући у њему буђење мисли и осећања према блиској особи (ко ће то бити.2.2. ЦД.2. табла. Облици рада: фронтални.2. недоумице и упитаност пред сопственим жељама и очекивањима. Анализирају шта је лепо у песми. желимо да видимо). Раичковић Циљеви и задаци часа: уочавање и усвајање основних елемената анализе лирске песме: тема. пут без траве”. свеска. Одгонетају загонетку: „Коњ без главе. авиона или локомотиве. Слушају још једном Бајагину музичку композицију и упоређују књижевно и музичко стваралаштво. понављања).2.2. авион. Након интерпретативног читања учитеља. 1СЈ.1. Упоређују ликовни.

Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Лирска поезија у савременој настави. .Литература: Павле Илић. 1990. Педагошки факултет. Змај. Томислав Цветковић. Методика наставе српског језика и књижевности. Нови Сад. Павле Илић. 2003. Сомбор. Нови Сад. 2006.

Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. коментаре ученика за рад на часу). Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици су заинтересовани за рад на часу. идеје. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.

3.3. развијање естетског сензибилитета.  опис његових поступака. покрета. палетама боја. образлажу разлоге свог опредељења за тог јунака. Ученици анализирају особине и поступке јунака. Након написаних асоцијација ученици представљају свој омиљени лик.  који ти се поступци омиљеног јунака допадају. 1СЈ. речима. према плану.  најзанимљивији детаљ из цртаног филма. уочавају композицију рада. Београд. Асоцијацијама долазе до значајних појмова везаних за цртани филм. табла. 1СЈ.3.  опиши чиме те је тај филм очарао. метода индивидуални писаних радова. уочавају функцију музике. Милија Николић. плакат ТОК ЧАСА Уводни Примена технике грозд  на табли стоји плакат са нацртаним Пајом Патком и речима цртани филм.  шта би ти том јунаку додао/-ла. Наставне методе: дијалошка. остали естетски процењују радове.2.2. илустративно-демонстративна. 1СЈ. драмску напетост у појединим ситуацијама. 2010. 1СЈ. број: 9.3. . прате реализацију према плану.3. Наставна јединица: Мој омиљени јунак из Тип часа: Редни увежбавање. развијање способности самосталног писменог изражавања. Педагошки факултет.5.3.0.1. Домаћи задатак: нацртати омиљени лик из цртаног филма.6. хумор.3. компаративна метода Наставна средства: свеска. Завод за уџбенике.4.7. Литература: Томислав Цветковић. Ученици на табли бележе речи или фразе које им падају на памет. На примеру лика (Пепељуге) исписују његове особине на табли. итд. Методика наставе српског језика и књижевности. пишу о музици. Истичу вредност боја. Сомбор. План писмене вежбе: Главни  опис спољашњег изгледа лика. 2006. стваралачке имагинације и креативности. Завршни Ученици (по три ученика) један за другим читају своје радове. Ученици пишу писмену вежбу на задату тему. Методика наставе српског језика и књижевности. цртаног филма – говорна и писмена вежба понављање Циљеви и задаци часа: развијање способности усменог и писменог изражавања доживљаја. монолошка Облици рада: фронтални.  објасни зашто је он/а твој омиљени јунак. Стандарди постигнућа: 1СЈ.

.

Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици активно учествују у раду на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. идеје. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици стичу знања на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Атмосфера за рад је подстицајна.

Домаћи задатак: Моје писмо Босоногом.2. Пронађите примере поступака родитеља и дајте свој коментар. На примерима из текста утврдите какав је однос старијих према Главни Босоногом. пронађите духовите сцене у тексту и протумачите их. да је у животу извор великих могућности за човека. чуваркућа.1. Црнчевића. земљопоседник. коментарисања и просуђивања.8. уочавају вредност реченице да је Босоноги довољан за причу. презиме Кривокућа). кућа. Воде расправу да ли одобравају или не Завршни поступак Босоногог. метода.3.5. Задаци: 1. Исте речи користе у састављању реченица. 1СЈ.1.3. развијање способности анализирања и закључивања. .2.5. игра: од постојећих речи саставити нове. 4. Уводни Ученици у пару од задатих речи творе нове: бос. 1СЈ. Закључују да је машта један од најзначајнијих мотива у причи. крив (босоног. Деле се на пет хетерогених група. 2.3.1. Тип часа: обрада брoj: 10. Након анализе. крив. 1СЈ.2. развијање смисла за његовање хуманих односа. поседник.6. етичка карактеризација ликова. 3. ученици уочавају да се сложеница налази и у наслову приче Б.5. Анализирајте наслов. Црнчевић Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног стваралачког мишљења на предметно-садржајном слоју текста.5. уметничких и естетских вредности. 1СЈ.5. 5.2.2.Редни Наставна јединица: Босоноги и небо – Б. Задатке раде двадесет минута. кривоног. После писања на табли назива наставне јединице. 1СЈ. свеска ТОК ЧАСА Грађење речи – сложенице. развијање способности препознавања људских. рад у пару. Опишите изглед и поступке Босоногог.5. ученици читају још једном текст. На примерима из текста утврдите какав је однос деце и Босононог.4. текстуална индивидуални. Облици рада: фронтални. 1СЈ. Ученици читају одговоре. хеуристичка групни Наставна средства: уџбеник. Након интерпретативног читања учитеља и провере естетског доживљаја. Стандарди постигнућа: 1СЈ.8. Наставне методе: дијалошка. нога. чувар. земља.

Београд. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. 2003. На часовима српског језика и књижевности. Зона Мркаљ.Литература: Павле Илић. 2011. Змај. Нови Сад. . Завод за уџбенике.

Ученици стичу знања на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. идеје. Атмосфера за рад је подстицајна. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. коментаре ученика за рад на часу). Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању.

Тип часа: Редни Наставна јединица: Босоноги и небо – Б. Уочавају поуке приче. Завршни Анализирају симболику наслова. развијање свести о духовном богатству и његовој вредности.2. уочавање: фабула.5. 1СЈ. индивидуални. главна мисао или идеја. Дају предлоге на који би начин они ликовно представили главног јунака. 1СЈ.3. Уводни Препричавају је по деловима. нарцис.5. метода писаних радова.5. Саставите другачији крај приче.4. свеска.1. текстуална Облици рада: фронтални. табла. елементи фабуле. глаголска времена.1. тема текста. број: 11. процењује задатке. Црнчевић обрада и утврђивање Циљеви и задаци часа: откривање етичких и идејних стајалишта у причи. тему приче. Ученици процењују и анализирају задатке.5. Ученици уочавају у тексту: нарацију.1. дијалог. проналазе поступке индивидуализације ликова. Добијају беџеве као ознаке групе (соко. . приповедање у трећем лицу. љубичица. на табли је записан наслов: ПИШЕМО. метода. 3. Драматизујте део приче. групни компаративна метода Наставна средства: уџбеник. а на крају часа стручни жири (из сваке групе по један члан). Предлажу нови наслов. Анализирају главне и споредне ликове. приповедање у трећем лицу.1. Главни По две групе ученика имају идентичан задатак. СТВАРАМО. Предлажу музику за филм. 1СЈ. 2.5. Деле се на шест група (две групе имају идентичан задатак). 1СЈ. Предлажу како би урадили костимографију за филм о Босоногом. паун. дескрипцију. главни лик. Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.1. Саставите нови почетак приче. Гласање се спроводи на два начина – оцене жирија и оцене разреда. невен).3. папирићи са задацима ТОК ЧАСА Ученици у уводном делу часа изражајно читају причу. споредни лик. ластавица. Уочавају фабулу. МАШТАМО Свака група извлачи задатак написан на наставном листићу: 1. Наставне методе: дијалошка. Укупан број бодова доноси редослед победника.

Милија Николић. Томислав Цветковић. . Педагошки факултет. 2010. Нова просвета. 2006.Литература: Ђ. Београд. Лекић. 1993. Сомбор. Методика наставе српског језика и књижевности. Методика наставе српског језика и књижевности. Завод за уџбенике. Методика разредне наставе. Београд.

Ученици су заинтересовани за рад на часу. идеје. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици стичу знања на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. коментаре ученика за рад на часу). Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

1.Редни Наставна јединица: Збирне именице Тип часа: обрада број: 12. јабуке.4. Упиши одговарајућу заједничку или збирну именицу (поред реченице напиши коју си именицу употребио/-ла).3.4.2. наставни листићи ТОК ЧАСА Игра Јесењи ветар – ученицима се поделе имена лишће.1. дуње. У парку се играла група ______________. Читамо именице које су подвукли и одређујемо им род и број. Један ученик хода и говори: „Јесењи ветар дува и односи све лишће!” – сви који су лишће морају да устану и замене места. остварити унутарпредметну корелацију: језик – језичка култура (писање сценарија за стрип) и међупредметну: српски језик – ликовна култура (цртање стрипа). Оне обликом једнине исказују множину. ЗБИРНА ЈЕДНИНА МНОЖИНА 1.2. Газили смо суво _______________ у парку. свеска. али да видимо шта оне показују. Жуто ___________ ширило је опојне мирисе. У коју врсту речи бисмо сврстали већ подвучене речи? Наравно..4.1.1. метода писаних радова индивидуални. Збирне именице немају множину. Уводни више ученика мора имати исто име. Текст прво чита наставник. На грани је један лист. Мноштво грана је грање.4.2. у пару Наставна средства: језичке поуке. а камион односи лишће из парка. грозд – (грожђе).) Прочитаћемо текст из Поука који је написао један ваш вршњак и у коме је описао јесен у парку. а жеље за вечеру ових јунака изрази збирним именицама. Попуни ИМЕНИЦА таблицу: кестење грожђе пруће перје камење јагњад пилад жбуње цвеће 2. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Нацртај стрип. 3. кестен – (кестење)? Како гласи множина ових истих именица? ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ ЈЕДНИНА МНОЖИНА цвет цветови цвеће дрво дрвета дрвеће пиле пилићи пилад кестен кестенови кестење жбун жбунови жбуње Главни Именице које означавају скуп или мноштво предмета или бића који се схватају као једна целина називају се ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ.4. 1СЈ. грање. метода. 1СЈ. 1СЈ. а потом ученици подвлаче именице (могу да раде у пару). Ветар је њихао голе ____________ кестена. 1СЈ. . вук и веверица се спремају за вечеру. ветар је однео неколико листова.. Лија. (Водитељ налази место за себе.2. а како би гласило мноштво следећих именица: прасе – (прасад). текстуална Облици рада: фронтални.2. Циљеви и задаци часа: усвојити појам збирних именица. Наставне методе: дијалошка. и то су именице. .

Завршн Литература: .

коментаре ученика за рад на часу). Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. идеје. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Делови часа су повезани и структурирани. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици стичу знања на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник похваљује напредак ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.

4.1. материјал за израду паноа. свеска. 1СЈ. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.3.2. утврђивање Циљеви и задаци часа: утврђивање појма збирних именица.1. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ. ТОК ЧАСА Уводни Правимо разредни пано са врстама речи. Попуњаваћемо га како будемо проширивали наша знања. Решења проверавамо читањем.4. 1СЈ. Главни Радимо задатке у Поукама. Уписујемо у њега све што смо до сада научили о именицама. Пано може бити и у облику дрвета чија ће стабла бити врсте речи.2.Редни Тип часа: Наставна јединица: Збирне именице број: 13.2. стр. метода Облици рада: фронтални. повезивање са већ стеченим знањима из граматике.1.4.1. 15. ..4. наставни листићи. а онда му додајемо гране.2.4.2..

коље и камење и тако их штитио од ветра. 1. Уочава где су најчешће грешили и даје додатна објашњења. Класје се крунило. множину. Литература: . Завршни Поред шуме је гомила сувог ___________________. а када збирну именицу. Ветар је одломио највећу ___________ на липи.Да проверимо шта смо научили. Ветар је обарао снопље. Пронађи и подвуци збирне именице. Небојша је стављао на купе снопља. За то време јагњад су му побегла у жбуње. На багрему су посечене три _____________ . 2. Допуни следеће реченице водећи рачуна о томе када ћеш употребити једнину. трње и шипражје поред њиве. Наставник прикупља наставне листиће и прегледа.

Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Атмосфера за рад је подстицајна. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. идеје. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

5. Ја сам глумац (пантомимом се дочарава шта зец ради). наглашене и ненаглашене слогове. учитељ најављује циљ часа. 1СЈ. Расправљају о томе шта је писац постигао овом песмом. 1СЈ. Усмено описујем зеца из песме. 1СЈ.5.7.5. а куче није?.1. 2. апликација ТОК ЧАСА СКРИВАЛИЦА – ОТКРИВАМО САДРЖИНУ КУТИЈЕ – у кутији се налази играчка зеца. Уводни Учитељ подстиче ученике да откривају шта би у њој могло да буде (Одгонетају: Ко скаче – а мачка није? Ко скаче по пољани.1.2. може се организовати додатна активност: Завршни ИЗАБЕРИ ШТА ЖЕЛИШ 1.4. Ученици пишу како су доживели песму. Ученици анализирају значај наслова. Дају предлоге за тему и поруке песме. текстуална Облици рада: фронтални. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ.. Изражајно читам.1. звуковно понављање. Читају песму у себи.. 1СЈ. Уочавају шта је у песми лепо.5. понављање одређених стихова. Уочавају лирске и епске елементе песме.2. откривање дубљих слојева песме. уочавају глаголска времена и утврђују њихов значај за ток радње.5.8. . Стандарди постигнућа: 1СЈ. маштовито. а затим следи изражајно читање целе песме (по деловима). Такмичење парова: од пронађених глагола састављају нове. Циљеви и задаци часа: уочавање мотива. Ученици дају различите предлоге и када дођу до зеца. занимљиво.). рад у пару Наставна средства: уџбеник.Редни Наставна јединица: Плави зец – Д.3. 1СЈ. буђење интересовања за нове песничке теме (форме).2. подстицање ученика за откривање експресивности песничке слике. Проналазе најлепши стих. итд. најзанимљивији део. Анализирају значај понављања на почетку стихова: да вам. целовито доживљавање поезије као естетске (различите од свакодневне) стварности. Интерпретативно читање учитеља. неједнаке дужине стихова.3. у чему је њена особеност.2.2. свеска.1. Анализирају ритам у песми. по чему се она памти. Радовић Тип часа: обрада број: 14. метода. најдуховитије стихове. У пару подвлаче глаголе. дужину строфа. Уколико остане времена. ритма песме.2. 3. Разговарају о илустрацијама песме. илустративно-демонстративна индивидуални. необично.10. Главни Разговарају о бајковитим елементима песме.

1993. Београд. . 2010. Ђ. Милија Николић. Завод за уџбенике. 1990. Лирска поезија у савременој настави. Методика разредне наставе. Београд. Методика наставе српског језика и књижевности. Нова просвета. Нови Сад.Литература: Павле Илић. Лекић.

Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Делови часа су повезани и структурирани. коментаре ученика за рад на часу). Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици активно учествују у раду на часу. идеје. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ .

Завршни Радимо задатке у Поукама.2.4. 1СЈ. 17. Литература: .4. 1СЈ. узео штап од дрвета и упутио се пречицом ка Ланиној кућици од камена. свеска ТОК ЧАСА  Погледајте и прочитајте причу која је написана на хамеру. повезивање са већ стеченим знањима из граматике.Редни Наставна јединица: Градивне именице Тип часа:обрада број: 15.  Закључујемо: Именице којима се означава нека грађа или материја називају се градивне именице. ставио кравату од свиле.  О коме говори ова прича?  Зашто су неке речи истакнуте?  Којој врсти речи припадају?  Шта оне означавају?  Можемо ли да им одредимо број?  Напиши испод слике колико воде има. Послужиће га медом и водом.2.4. Наставне методе: дијалошка.4. 1СЈ. На разредни пано додајемо још једну врсту именица. обуо ципеле од коже. КАП ВОДЕ ЧАША ВОДЕ МОРЕ ВОДЕ Главни  Од чега је направљена твоја омиљена играчка?  Све на свету саздано је од неке материје. Стандарди постигнућа: 1СЈ.1. Користе се у једнини и када означавају малу и када означавају највећу количину те материје. индивидуални Наставна средства: поуке о језику. Циљеви и задаци часа: усвајање појма градивних именица.1. Уводни Јоца се спрема у госте Обукао је најновије одело од памука.1. Решења проверавамо читањем.2.1. метода Облици рада: писаних радова фронтални.3. стр. Лана воли пријатеље. 1СЈ.4.2.2.

.

Ученици активно учествују у раду на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици стичу знања на часу. идеје. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. коментаре ученика за рад на часу). Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим.

развијање естетских и етичких вредности. уз коришћење старих речи из текста. изражајно читају бајку. Уводни Ученици су десетак дана раније добили задатак да прочитају ову бајку из Читанке. критичког расуђивања и решавање проблема кроз разумевање фабуле. Проналазе тему. основни мотив – прогоњена пасторка.5. уочавају промену њеног имена (Мара: Пепељуга).1. послушност.1.. . корисна је.2. Облици рада: фронтални. трпељивост. слике. допуњавање приче и одабир најбољих стратегија у грађи приче. врше корелацију са претходним знањем о Вуку Стефановићу Караџићу. шта јој је значила мајка. Стандарди постигнућа: 1СЈ.Редни Наставна јединица: Пепељуга – народна Тип часа: обрада број: 16. 1СЈ. Главни страх. фотографије. трагичну судбину. Ученици представљају своје резултате. Анализирају лик главног јунака – Пепељуге. монолошка. развијање способности слушања бајки и препричавање. 1СЈ. 1СЈ. свеска. затим су подељени на групе и свака од њих требало је да пронађе слику.. Препричавају бајку по целинама. Ученици разговарају о бајци.4.1. текстуална метода. интернет ТОК ЧАСА ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: Ми смо пронашли. У пару врше компарацију Пепељуге из ове и раније прочитане истоимене бајке. компаративна метода индивидуални Наставна средства: уџбеник.5. ликова. Објашњавају зашто је народни стваралац мајку претворио у краву (она је ту.3. близу је. 1СЈ. Разговарају о старим речима.5. Наставне методе: дијалошка. богаћење речника. На примерима из текста доказују колико је била незаштићена.5. Завршни ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА * Ученици расправљају о положају Пепељуге као детета. Интерпретативно читање (учитељ).2.8. бајка Циљеви и задаци часа: подстицање логичког мишљења. хранитељка је.1. апликације.5. издвајају целине. фотографију предмета из богатог народног речника ове бајке.2. нико неће посумњати у то која је њена улога).

Сомбор. . Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. Београд. Методика наставе српског језика и књижевности. Једноставни облици народне књижевности /приредила Марија Клеут/. 2010. 2010. Педагошки факултет. Нови Сад.Литература: Н. Издавачки центар Матице српске. Милија Николић. Завод за уџбенике. 2006.

(1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици процењују тачност одговора/решења. Делови часа су повезани и структурирани. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. коментаре ученика за рад на часу). идеје. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици стичу знања на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.

Принц си из бајке. метода индивидуални. Зла се клони. Пронађите и анализирајте очеве особине. подсећање на тему.2. Помоћу језика бајке доказују да она припада народној књижевности. .5. 4. 3.2. 1СЈ.7. увежбавање ученика у сажетом казивању и сажимању израза.8. бајка и утврђивање Циљеви и задаци часа: сагледавање жанровских и језичких карактеристика народне бајка. Учини добро не кај се. свеска ТОК ЧАСА Уводни Понављање градива са претходног часа.Редни Наставна јединица: Пепељуга – народна Тип часа: обрада број: 17. Ученици у групи анализирају споредне ликове. сам у њу пада.2. Ко доброту сеје. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Шта би нам поручио? Ученици бирају најзанимљивије поруке. Шта би нам поручила? 2. 1СЈ. ИГРА ПОРУКАМА – БИРАЊЕ ЗАДАТКА 1.4.2. 1СЈ.2.2. Пепељугин си отац.2. Ко се туђем злу радује.3. саопштавају своје резултате. добру се поклони. Ученици раде у групама. нек се своме нада. Анализирају народне пословице и предлажу неке за поруке бајке. Шта би нам поручила? 4. Пронађите и анализирајте особине маћехиних кћерки. проналазе примере из бајке. љубав жање. боље дочека. лик Пепељуге. уочавање и функционално коришћење антонимских парова речи.  Ко добро чини. Користе их у реченицама које су садржински везане за „Пепељугу”. Главни Расправљају о општељудским моралним начелима. Пепељугина си мајка. марљиво – лењо. Шта Завршни би нам поручио? 3. Задаци: 1. Пронађите и анализирајте принчеве особине. анализирање споредних ликова.1. надај се. Ко другом јаму копа. ученици усмено препричавају бајку. Пепељуга си из бајке. Ученици уочавају антониме: добро – зло. 2. Наставне методе: дијалошка.5. Пронађите и анализирајте маћехине особине. основни мотив. текстуална Облици рада: фронтални. групни Наставна средства: уџбеник.5. лепо – ружно. богаћење речника. 1СЈ. учини зло.

Зона Мркаљ. . Сомбор.Литература: Н. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. Педагошки факултет. Друштво за српски језик и књижевност Србије. Београд. Наставно проучавање народних приповедака и предања. 2006. 2008.

Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици стичу знања на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. идеје. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.

4. поред самог Ибра. . Што је другима било злато. Ученици подељени у четири групе заједно раде следеће задатке на наставном листићу: 1. а око ње јагњади. Стандарди постигнућа: 1СЈ. у делу Краљева са ниским породичним кућама.1. утврђивање Циљеви и задаци часа: понављање и утврђивање знања о именицама (врсте именица према значењу). индивидуални. По јаворовом дрвету. Облици рада: Наставне методе: дијалошка.4. Кћерку је назвао Јела. 1СЈ. Радимо задатке у Поукама о језику. Његова деца волела су Гоч. Такмичење редова: који ред ће брже и тачније разврстати именице у коверте залепљене на табли.1. У земљи Србији. Кад му се родио син.1. Знао је све шумско цвеће и дрвеће. Именице из текста разврстај у табелу. живео је необични столар Мицко. Главни ИМЕНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ВЛАСТИТЕ ЗБИРНЕ ГРАДИВНЕ 2.2.4.2. Тачност решења проверавамо читањем. По витој јели. 1СЈ. сребро или нафта.4.1. уз упутства учитеља: Именице са картончића стави у одговарајући коверат. дао му је име Јавор. 1СЈ.2. Имао је жену Јану и верног пса Бобика.2. за Мицка је било дрво. писаних радова групни Наставна средства: Поуке о језику. видео-бим (графоскоп) ТОК ЧАСА Уводни Час започиње језичком игром. Сваког дана обилазио је падине Гоча. стр. и деце која су се играла у песку. Знали су га сви Краљевчани. 18–20. метода фронтални. Дрвеће је волео и од њега је живео. У Рибници је било много воде. Испиши властите именице из текста које именују: ЉУДЕ: ЖИВОТИЊЕ: РЕКЕ: ПЛАНИНЕ: НАСЕЉА: Тачност решења проверавамо уз помоћ видео-бима (графоскопа). наставни листић. богаћење речника и развијање језичке културе. Ибар и Рибницу.Редни Тип часа: Наставна јединица: Именице број: 18.

Заврш Домаћи задатак: довршити задатке у поукама и направити свој плакат за именице. Литература: .

Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици процењују тачност одговора/решења. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. идеје. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици активно учествују у раду на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

4. метода Облици рада: фронтални. 1СЈ.2.2.2. Главни Наставник даје додатна објашњења ако су потребна.1. Давање упутства за рад. Завршни Анализа контролног задатка биће на следећем часу. Наставне методе: дијалошка.2. Ученици који пре краја часа заврше.Редни Тип часа: Наставна јединица: Именице број: 19. провера Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености појмова везаних за именице.1. Литература: . 1СЈ.4. Стандарди постигнућа: 1СЈ.1. Ученици раде контролне задатке. писаних радова индивидуални Наставна средства: контролни задатак ТОК ЧАСА Уводни Подела контролних задатака.4.4. могу да читају дечју штампу.1. 1СЈ.

Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици стичу знања на часу. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици су заинтересовани за рад на часу. идеје. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици процењују тачност одговора/решења. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.

занимљивости. Најбоље је било када смо чамцем наилазили на подводно стење. . која би прскала свуда около. снажне и брзе горске краљице.. час мирна – напросто ме фасцинирала. Ученици дају различите могућности завршетка овог рада и догађаја. монолошка индивидуални.1..1. Главни Ученици предлажу план за причање: опис природе. Било је ту много чамаца. 1СЈ. тако зелен. ТАКМИЧЕЊЕ: Гласам за најузбудљивији.. То за мене значи много игре и смеха. Наставне методе: дијалошка. догађај. најсликовитији опис. Пишу тезе за своје излагање. промишљеног) изражавања доживљаја.0.0.5. а самим тим и мој одлазак код деке.. Дека и ја смо сплаварили планинском реком. Пејзаж кањона је био диван: тако жив. Вода је била бисерна и тако освежавајућа док су ме капи пљускале по лицу. Учитељ им објашњава циљ часа. У почетку сам се мало плашила те силовите.Редни Наставна јединица: Доживео/-ла сам у Тип часа: број: 20. па нисам ни осећала врелину тог августовског дана. природи – говорна вежба увежбавање Циљеви и задаци часа: развијање и неговање културе усменог изражавања. нисмо били сами. упознавање посебности детињства. тако чист.0. Облици рада: фронтални..4. А потајно се надам и понекој авантури. развијање способности (непосредног. опис осећања.. његов ток. развијање литерарно. преобликовање учениковог спонтаног поетског доживљаја у стваралачки чин. и док се деда борио са њеним бунтовним током и опасним брзацима. Тада би он поскакивао и ударао снажно о површину воде. Прошлогодишњу авантуру никада нећу заборавити.6. Сунце је било високо на небу и пекло би да ми нисмо тако брзо јурили низ реку. 1СЈ. Осећала сам једино топлоту у образима од силног узбуђења које ме је обузимало. рад у пару Наставна средства: свеска. најлепши. Стандарди постигнућа: 1СЈ. тако да на то гледам као на групну авантуру јер смо сви делили Уводни исти осећај задовољства. табла ТОК ЧАСА ПРЕДВИЂАЊЕ – ПОГОДИМО КРАЈ (одломак из једног писменог састава) Ближи се крај школске године. -комуникацијских искустава и способности. Река је била час дивља.1. а јако мало обавеза. закључак.

Сад. Змај. . Нова просвета. Н. Лекић. 2008. 1993.” Литература: Ђ. М. У пару тумаче латинску пословицу: „Природа је и у најмањим стварима највећа. Завршни На крају часа проглашење најбољих говорних вежби појединаца. Београд. Савремена настава говорне културе у основној школи. Јањић. Методика разредне наставе.

Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. коментаре ученика за рад на часу). У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. идеје. Ученици стичу знања на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.

нежни тонови.2. писаних радова.. метода Облици рада: фронтални.3.3. да је природа својим даровима обогатила човека.3. Наставне методе: дијалошка.6. Закључују да и народне песме певају о јесени. Описују јесен. роморење. Естетска процена радова Ученици процењују написане радове. усавршавање правилног. поља. налепљено лишће). тајанствени шапат. о њеним лепотама. користећи речи написане на табли. пано (дрво. Слушају део о јесени из Вивалдијевог опуса Четири годишња доба. јесен рана – Тип часа: број: 21.0.3. итд. Сви имају на Завршни наставним листићима бројеве од 1 до 5. Описују боје јесени са слике и паноа и звукове (Вивалди). златножута. шушкање.3. 1СЈ. илустративно- индивидуални демонстративна Наставна средства: свеска. планинског пејзажа. . На табли су написана имена оних који читају. Расправљају о томе колико природа може да буде врело уметничког надахнућа.. нежнозелена.2.5. писмена вежба вежбање Циљеви и задаци часа: развијање способности писменог изражавања описа и доживљаја.3.8. пишу их на табли (игра облачића.1. Уводни Ученици пореде боје са слике и са дрвета на паноу. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Сами бирају тему и дају наслов. фотографија јесени.3. композиција Вивалдија Четири годишња доба ТОК ЧАСА Ученици разговарају о богатству јесени.3. 1СЈ.3.Редни Наставна јединица: Јесен је. Све радове оцењују. читког и уредног писања.1. 1СЈ. 1СЈ. о њему разговарају и предлажу оцене. 1СЈ. Када ученик прочита рад. парка. подстицање на коришћење пуне реченице у писменом саставу. природе. Разговор о слици „Златна јесен” чувеног руског пејзажисте Исака Левитана (1860–1900). Главни Ученици предлажу о чему ће писати: опис врта. примена дескрипције и нарације.). а поени се добијају сабирањем оцена свих ученика.7.

Змај. Методика наставе српског језика и књижевности. Сомбор. Педагошки факултет. Милија Николић. Завод за уџбенике. Нови Сад. 2006. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. 2010. . Методика наставе српског језика и књижевности. 2003.Л Литература: Томислав Цветковић. Павле Илић. Београд.

Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици стичу знања на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици активно учествују у раду на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. идеје. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.

Тумаче повезаност дужине стихова са расположењем у песми. Главни слика домаћина окупљених око огњишта. Ученици писмено тумаче ту мисао.. Уочавају песничке слике. Провера естетског доживљаја ученика. . 1СЈ. Уочавају стилогене особине придева: дражестан. Циљеви и задаци часа: разумевање и усвајање појмова описна песма. свеска ТОК ЧАСА Уводни МИСЛИ И РАЗМЕНИ МИСЛИ У ПАРУ Учитељ је написао мисао француског песника Ламартина: „Ни у својим најлепшим сновима човек није могао смислити нешто лепше од природе”. откривање битних обележја поетског исказа.2. пореде их са песмом Плави зец. Нови Сад. шта је необично. Стандарди постигнућа: 1СЈ. пуцкарати. Проналазе стилске вредности глагола прошуштати. 1СЈ. Завод за уџбенике. Проналазе описне придеве. Методика наставе српског језика и књижевности. слика куће. анализирају шта је лепо у песми. слика магле. 1990.2. Уочавају дуге стихове. златно.2. мотиви. Литература: Павле Илић. слика. Одређују и записују тему песме. дванаестерац. рад у пару Наставна средства: уџбеник. откривање поетске функције ритма.1.Редни Наставна јединица: Јесен – Војислав Илић Тип часа: обрада број: 22. 1СЈ. текстуална Облици рада: фронтални. Уочавају поруке песме. Лирска поезија у савременој настави.4.7. Београд.2.2. Интерпретативно читање учитеља. пуцкарати. њихов ономатопејски карактер.5. користе га у новим синтагмама: бајан сан. а затим још једном гласно.5.2.. 1СЈ. Анализирају придев бајан. ЈЕЗИЧКА ИГРА У пару пишу што више реченица. Објашњавају како је настао глагол васкрснути. ономатопејски глаголи. песничка. метода индивидуални.1. Читају песму у себи. Наставне методе: дијалошка. Ученици саопштавају своје утиске.1. 2010. бајна хаљина. Деле песму на мотивске целине и записују их: слика јесени. Милија Николић. користећи глаголе прошуштати. МИСЛИ И РАЗМЕНИ МИСЛИ У ПАРУ Завршни Ученици пишу и саопштавају како тумаче мисао Николе Тесле: „Нема ничега што би било вредније проучити од природе”.5.8. развијање способности интерпретативног читања. горд.

Наставник похваљује напредак ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. идеје. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици активно учествују у раду на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици стичу знања на часу. коментаре ученика за рад на часу). Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

чита своје Завршни текстове. углавном добро изговара речи. разговарају о књигама као тајнама. не прати у довољној мери реченичну интерпункцију. Оцена 4 Чита текст као целину углавном сигурно. замуцкује. Свака група треба да има идентичан број ученика. текстуална Облици рада: фронтални. наставни листићи са оценама ТОК ЧАСА ОЛУЈА ИДЕЈА Уводни Приказати насловну страну књиге Добрице Ерића Пусти пужу рогове. На таблу поставити критеријуме за рангирање квалитета читања.Редни Тип часа: Наставна јединица: Читајмо изражајно број: 23. док остали прате читање. има добру реченичну интонацију. правилно изговара већину речи.). Ученици саопштавају идеје. метода индивидуални. . чешће замуцкује. групни Наставна средства: уџбеник. Наставне методе: дијалошка.2. на сваком столу имају коверат са текстовима које треба да прочитају (Све групе морају имати уједначену дужину и тежину текстова. табла. има добру реченичну интонацију. Ученици треба да напишу идеје (асоцијације) везане за наслов књиге. свеска. Стандарди постигнућа: 1СЈ. ритам је спор. Поделити ученике на неколико група. правилно изговара речи. вежбање Циљеви и задаци часа: усавршавање технике читања. Оцена 5 Течно чита текст као целину. Оцена 2 Слабије чита. Сваки ученик (ван групе која чита) даје своје мишљење о техници читања (ученика који је читао текст) и образлаже га.1. Групе смишљају називе. Главни Оцена 3 Углавном сигурно чита реченицу као целину. о потреби читања. развијање позитивног односа према читању и интересовања за самостално читање. Свака група излази пред одељење. развијање сарадничких односа у оквиру групе.2.

Сомбор. .Литература: Томислав Цветковић. Методика наставе српског језика и књижевности. Педагошки факултет. 2006.

Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Делови часа су повезани и структурирани. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. коментаре ученика за рад на часу). Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. идеје. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици процењују тачност одговора/решења.

4. утврђивања Циљеви и задаци часа: ученици треба да уоче везу између именица и заменица. Наставне методе: дијалошка.4.3.1. да „пребацују” причу у различита лица.4.2. 1СЈ. да користе заменицу као субјекат. да у реченицама умеју да издвоје различите облике заменица. да се правилно служе заменицама при писању састава.4.Редни Тип часа: четири број: Наставна јединица: Личне заменице часа обраде. 1СЈ.4. два 24–29. да одреде род и број.2.1.1. 1СЈ.2.1. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.4. писаних радова индивидуални Наставна средства: наставни листићи.1. 1СЈ.4.2. 1СЈ.3. Поуке о језику . метода Облици рада: фронтални.2.3.2.

Активност Ко је говорио? Са ким је говорио? О коме је говорио?  Прво лице је оно које говори – ЈА. 2. а ____________ је мој најбољи ___________________. саговорник – ТИ. Милица је рекла Јелени: „Сада ћемо ЈА и ТИ да окрећемо вијачу. ОН. ОНО. а ОНА нека прескаче”. Да видимо какве су њихове улоге у говору. ТИ. па се зато називају ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ.  Друго лице је оно коме се говори. Сваки дан _______________ купујем хлеб. ОНО упућују на појединачне личности.  Треће лице је оно о коме се говори.  Ко овде говори?  Коју реч Милица употребљава уместо свог имена. а да бисте направили једнакобројне екипе за фудбал. ОН и ОНО друга”. ТОК ЧАСА Личне заменице за једнину (род) (ово може да се одглуми како би деца уочила једнину) Милица и Јелена су позвале Наташу. додај им и комшијско дете. Рад у пару: 1. У претходном примеру уместо имена девојчица стави имена дечака. . ОНА. а које речи уместо имена својих другарица?  Речи ЈА.  Пошто личне заменице ЈА. све су оне у ЈЕДНИНИ. Душан је рекао Марку: „ЈА и ТИ ћемо бити једна екипа. ОНА. ОНА упућују на поједина лица. предмет разговора – ОН. Допуни следеће реченице: __________ си моја најбоља другарица. Пример: Душан и Марко су позвали Жељка и дете из комшилука. а неки пут и замењују њихова имена. ТИ.

више њих на једном месту. (и ово треба одглумити) Ми смо победили. ОНА Личне заменице су ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ. а Гоца нек понесе корпу”. Рад у пару: 1. једна група могу бити они који говоре. Личне заменице за множину (род) – Турнир у малом фудбалу. Покушај да. Сад су они на реду. При томе.  Ја сам тајне увек шапутао мору. а најбоља другарица би ми била Мала Сирена. личне заменице за 1. ОНО ОНИ. и 2. Упознао бих подводни свет.3. а која је ван ситуације. 2.  И овде само заменица трећег лица има облике за сва три рода ОНИ. Волим да се играм са ___________. ОНА и само она упућују и на ПРЕДМЕТЕ И ПОЈАВЕ. _____________ је моја другарица. МИ (говорници) ВИ (слушаоци) ОНИ (ван говорне ситуације). Једна група је победила и хвали се. скицираш ситуацију. донеси цвеће. ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ Активност ЈЕДНИНА МНОЖИНА 1. лице: ТИ ВИ 3. . мушког или женског рода. лице: ЈА МИ 2.  Личне заменице могу означавати и неки скуп. у пару са другом из клупе. друга је изгубила и слуша их. ОНЕ. ОНЕ. Следеће реченице допуни личном заменицом ОНА. Препиши текст тако да причање буде у трећем лицу множине. лице: ОН. Често о _________причам. трећа се спрема за игру. Од _______ понекад преписујем. – Да ли се заменица ОНА појављује увек у истом облику? – Пробајте да и остале личне заменице употребите у другом облику. Са _______ идем у школу. Ви сте слабији. затим они који их слушају и она група о којој се говори. ОНА. Желео сам да имам брод и да као гусари пловим морем. лице упућују само на ЉУДЕ. Замени именице личним заменицама: Јована је рекла: „Мишо. У мом срцу има посебно место за ___________.

 Миша чита књигу. _____ се сливала низ прозоре. лице заменица за . и 2. – Снег је вејао цели дан.. – Које си заменице користио да би означио предмете и појаве? Ког је лица та заменица? Пробај да употребиш 1. и оне могу да врше службу субјекта у реченицама. ПАЗИ: заменица ОНЕ може се појављивати у облицима: ЊИХ. 1. Од ________ песме нисам могао да заспим. _______ је завејао брег. – Киша је лила целу ноћ. Вас. ИХ. Активност Личне заменице могу заменити речи које означавају предмете и појаве. – Напиши по једну реченицу у којој ће субјекат бити лична заменица за било које лице и било који број. Пришао сам санкама и погледао санке.  Санке су појуриле. ______ капи су добовале по стаклу. Вама). Замени их (тамо где је назначено) одређеним обликом заменице и текст ће бити лепши. Данас сам извукао санке на брдо и сео на санке.  ОН чита књигу. Санке су појуриле као вихор. ИМ. Већ знаш да су именице често у улози субјекта у реченици. Али њу употребљавамо и када говоримо (пишемо) о само једном лицу којем желимо да укажемо посебно поштовање и почаст. – Сада уместо именице која означава субјекат стави одговарајућу личну заменицу. По _______ остају трагови мојих ципела. Санке су биле поломљене. Неке именице у овом тексту су „досадне”. – Пошто личне заменице упућују на именице. Допуни реченице одговарајућим обликом личних заменица. Наједном санке лупише о неки камен и ја падох на санке.  ОНЕ су појуриле.. Одмах сам устао из снега. Од ________белине очи сузе.Личне заменице у улози субјекта – У датим реченицама подвуци субјекат и предикат. Употреба заменице ВИ из поштовања  Лична заменица ВИ упућује на друго лице множине. – Напиши три реченице у којима ћеш личну заменицу ВИ употребити из почасти. Тада се ова заменица пише великим почетним словом (Ви. ЊИМА! 2.

али лепа. Ја имам пуно другара. 22–32. Моја школа је мала.. ЈА. Активност Унапред ____________хвала! – Уочи који су облици личних заменица овде употребљени. Подвуци субјекат у датим реченицама: – Ја волим исто што и ти. – Весели смо ми! – Саша и он су добри другови. 3. Пре тога подвуци све заменице. ______ много воли чоколаду. Тако би мало чоколаде остало и за _______. а _______ књиге би биле сачуване. Отисци _______ прстију су на свакој _______ свесци.Личне заменице – вежбамо 1... – Издвој облике личне заменице ЈА и личне заменице МИ у овом свом тексту. али и моје књиге. 2. МОЈА . стр.. Препиши текст тако да прича буде у првом лицу множине. До школе ме увек прати Мајин пас. Наведи те заменице. (домаће распоредити на све часове) Обавезно допунити разредни пано са врстама речи! . НАША . Допуни реченице одговарајућим заменицама Поштовани докторе! Пишем ______. Домаћи: Поуке. Молим ________ да ми пошаљете нешто што ће умањити ______ апетит.  Ја живим у подножју Авале. МИ. јер ми млађа сестра прави проблеме.

.

идејних и емоционалних слојева лирске песме.Редни Наставна јединица: Мјесец и његова бака – Тип часа: обрада број: 30.5. ПОДЕЛА УЧЕНИКА НА ГРУПЕ – вође групе извлаче коверат са питањима.3. 1СЈ. 1СЈ.3. Прва група: Зашто је писац дечака односно унука представио у лику Ме- сеца? Које речи највише користи писац у описима? Који стихови показују да је бака одустала од намере да казни унука? Друга група: У којим сти- ховима је описана ноћ? Која строфа је најкраћа? Објасните зашто. индивидуални. њиховим особинама. развијање способности повезивања језичкостилских елемената.5. саопштавају шта су истражили: 1) пишчева биографија.7. Ћопић Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са главним ликовима дела. Наставне методе: илустративно- Облици рада: групни.2.3.2. ученици читају у себи. ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА Завршни Ученици расправљају о томе шта мисле о кажњавању деце. 2) анегдоте о Бранку.7.2. фронтални дијалошка Наставна средства: уџбеник. . уочавање идеје да постоји потреба сваког човека за љубављу и пажњом. свеска ТОК ЧАСА Уводни ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: Ученици.2. уочавање ијекавског изговора. 1СЈ. 3) фотографије из пишчевог живота – ученици своје написано излагање лепе после саопштавања на празан плакат са насловом наставне јединице.2. Учитељ интерпретативно чита песму. демонстративна.10. још једном гласно читају по деловима. текстуална метода.3.5.1.0.1.5.2. Б. 1СЈ.2. одређују тему и поруке песме. 1СЈ. подељени на групе. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.8. проверава утиске.1. 1СЈ.3. Како је Главни описан унук? Трећа група: Шта је лепо у песми? Који стихови показују време одласка унука? У чему бака највише ужива? Четврта група: У ко- јим стиховима преовлађује хумор? Шта је племенито у песми? Зашто је дат овакав наслов? Пета група: Шта је у песми бајковито? Какав говор писац користи? Какав је ритам у песми? Након саопштавања одговора ученици анализирају наслов. разговарају о илустрацијама у Читанци.

2006. Нови Сад. други део. Нови Сад.Литература: Томислав Цветковић. Педагошки факултет. Методика наставе српског језика и књижевности. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Сомбор. уџбеник из методике наставе. приредила Оливера Радуловић. 2009. 2003. Павле Илић. Змај. Филозофски факултет. . Тумачење књижевног дела и методика наставе. Одсек за српску књижевност.

Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. идеје. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици стичу знања на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Делови часа су повезани и структурирани. коментаре ученика за рад на часу). У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.

могу додати и нове. Наставне методе: дијалошка. лист. илустративно. 1СЈ. свеска. киша. Ученици описују небо (сивкасто. развијање естетскога укуса ученика. сиво небо. зеленкаст. пут. жут. Стандарди постигнућа: 1СЈ. итд. Ученици их разврставају.1. Облици рада: индивидуални. бирају речи које желе.0. тмурно. гласно га читају и лепе на пано (речи: висибаба. компјутер ТОК ЧАСА Учитељ на столу има онолико наставних листића колико има ученика. итд. облачно. неговање правилног односа према природи. оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања. ученици описују свој крај. трепери. фронтални -демонстративна. развијање способности за откривање језичкостилских могућности. Уводни Ученици излазе.). Главни црвенкаст.1.). подстиче ученике да наведу што више речи које описују лист (сув. . крају – говорна вежба вежбање Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за изванлитерарно перципирање пејзажа. узимају листић. монолошка Наставна средства: уџбеник. снег. корелација са ликовним стваралаштвом (ликовна обрада теме). жут.Редни Наставна јединица: Октобарске боје у мом Тип часа: број: 31. наставни листићи. развијање говорних способности.).0. на пример: лист (појмове везује за крај у коме живе). опао. Учитељ најављује наставну јединицу.5. На сваком листићу (различитих боја) написана је једна или више речи.ф Учитељ понавља поступак за све речи. Када се утврде групе речи. Учитељ саопштава ученицима да на други пано одвоје речи које се односе на јесен (речи су одабране тако да описују пејзаж). итд. Учитељ са ученицима гради лексичке низове. правилно акцентовање. уморно. приказује снимак на компјутеру.6. Завршни Ученици ликовно представљају октобарске боје у свом крају.

2003. Павле Илић. . Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Методика наставе српског језика и књижевности. 2006. Сомбор. Нови Сад. Змај.Литература: Томислав Цветковић.

Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. идеје. Ученици стичу знања на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.

9. 1СЈ.6.2.2. 1СЈ.3. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3. писмени задатак утврђивање Циљеви и задаци часа: На основу анализе домаћих задатака навести ученике да уоче грешке у писању (композиционе.3. Анализа домаћег задатка. правописне) и припремити их за писмени задатак.1.3.2.3. писаних радова индивидуални Наставна средства: табла.2. Анализу вршимо заједно.3. 1СЈ. Истицање увода.3.2.7. 1СЈ. .2. свеске ТОК ЧАСА Уводни Понављамо шта један добар писани састав мора да има. језичке. разраде.3.8. Наставне методе: дијалошка.3.3. 1СЈ.3. пасуса. Завршни Договор око писменог задатка. 1СЈ. 1СЈ.2. Главни Скретање пажње на најчешће правописне грешке: Писање речце ЛИ и НЕ. 1СЈ.1.Редни Наставна јединица: Припрема за први Тип часа: број: 32.3. закључка.3. стилске.3. метода Облици рада: фронтални. Употреба знакова интерпункције.

Литература: .

Делови часа су повезани и структурирани. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. идеје. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици стичу знања на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник похваљује напредак ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

Стандарди постигнућа: 1СЈ.2. 1СЈ.6.2.3. Наставне методе: дијалошка.3.9.3.8. 1СЈ. 1СЈ. Завршни Они који заврше пре звона могу да читају текстове по слободном избору.2. .3.3.1.3.Редни Тип часа: Наставна јединица: Први писмени задатак број: 33.2.3.7. 1СЈ.3. 1СЈ.3.3. Ученици добијају три теме. провера Циљеви и задаци часа: Проверити вештину и умеће примене стечених знања у писању састава. Бирају једну и њу уписују у вежбанке.3. 1СЈ.3.2.3. метода Облици рада: фронтални. 1СЈ.2. 1СЈ. Упутства за рад. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Уводни Подела вежбанки.1.3. Теме: Октобарске боје у мом крају Главни Јесен у мојој улици Јесење јутро Ученици пишу састав.2.

Литература: .

Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Делови часа су повезани и структурирани. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. идеје. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици стичу знања на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. коментаре ученика за рад на часу). Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

своје мишљење потврдите примерима из приче. Учитељ чита причу.Редни Наставна јединица: Прича о дечаку и Тип часа: обрада број: 34. откривање етичких и идејних стајалишта у тексту. Друга каже да је тамо осликано гумно на коме се одвија вршидба жита. свеска ТОК ЧАСА СЛАГАЛИЦА (позадина месец.3. утврдите тему. Према једној причи. илустративно.3. Радојица одлази у свет.5. уочавање корелације са ППД. радозналости и напишите своје мишљење о томе.5.1.2. Месец се сусреће са трговцем. Месец се сусреће са Радојицом.5. Месецу – Б. Задаци: Главни  Опишите лик трговца. Месец је извор надахнућа у народној и уметничкој књижевности. групни демонстративна фронтални Наставна средства: уџбеник. звезде) Разговор о месецу (корелација са ППД) и народним веровањима. Постоје објашњења о настану месеца. следи кратак разговор о тексту.2.4. а затим последњи део приче са измењеним крајем. Радичевић Циљеви и задаци часа: развијање способности самосталне карактеризације ликова. 1СЈ.  Пронађите моралне особине на примерима из приче. своје мишљење потврдите примерима из приче. По једнома.5.2.  Пронађите примере о учењу. 1СЈ.3. Мамина прича. ређају према фабули: 2. на месецу се види орач који оре. . Облици рада: индивидуални. 3. уочавање карактеристика фабуле и композиције. на којој је брат брата случајно ударио лопатом. 1. Следеће целине. 1СЈ.2. 1СЈ. написане на табли.1. дискутују о њима и доносе закључке. усмерено читање ученика који причу деле на целине. дијалошка. 4. * Ученици препричавају делове по целинама.1. 1СЈ.4.5.  Објасните наслов. хронолошки.3. наставом књижевности (народним веровањима и предањима). Ученици се деле на групе.5. поруке и објасните значај Месеца. 1СЈ. В. Месец је настао од Сунчевог Уводни зрака.8.5.  Опишите лик Радојице. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Наставне методе: текстуална метода. а по другом Месец је Сунчев брат. Ученици саопштавају одговоре.

2003. сазнајне и васпитне вредности дела. 2006. Литература: Томислав Цветковић. Они тумаче синтагму – сто хиљада пута. у чему је драж те приче. . одговарају зашто је мамина прича не- Завршни што што се памти. Запажају вредност рада и читања. запажају особеност стила. Констатују шта су научили из приче. Методика наставе српског језика и књижевности. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Сомбор. истичу: естетске. Нови Сад.Ученици праве синтезу излагања. Змај. Педагошки факултет. Павле Илић.

Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици процењују тачност одговора/решења. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. идеје. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Делови часа су повезани и структурирани.

групни фронтални. ствара поређења. развијање позитивних етичких вредности и естетскога укуса ученика.2.2.1. зашто је клупче сиво.7. 1СЈ. Учитељ пројектује слику паукове мреже. ослушкује птичје речи.  Природа ће нам чинити живот лепшим док је будемо чували. уочавање антонима у тексту. Тип часа: обрада број: 35. песничке слике.2. дају предлог новог наслова. тумаче зашто је последња строфа најкраћа. Домаћи задатак: Размишљам о пауковој мрежи. Утврђују ритам.  Лепота природе је и у пауковом ткању. наставни листићи. пишу их у реченицама. Тумаче стих: али ми беше жао. дијалошка. развијање способности за откривање језичкостилских и идејних слојева дела.2. СЈ. .6. коју је реч и за- што песникиња ставила на почетак и крај последње строфе. неговање правилног односа према природи.8. Максимовић Циљеви и задаци часа: уочавање и разумевање кључних елемената лирског дела: ритам. Наставне методе: текстуална метода.2. Одређују тему. пока- зује место радње.1. Тумаче наслов. На кружан начин их саопштавају. Облици рада: индивидуални.2. илустративно. Главни Проналазе и анализирају придеве и њихову стилогену вредност у опису пејзажа. стрм. Откривају поруке у песми:  Паук је можда срце у танане нити прео. лево.4. ученици откривају стихове у којима песнички субјекат ужива у природи.2. ономатопеја. компјутер ТОК ЧАСА КОЛО-НАОКОЛО Уводни Ученици су подељени на групе. свеска. Уочавају: шта је лепо у песми. Стандарди постигнућа: 1СЈ. рад у демонстративна пару Наставна средства: уџбеник. истом оловком около-наоколо пишу своје асоцијације и идеје везане за пројекцију. 1СЈ. 1СЈ. На једном наставном листићу.Редни Наставна јединица: Пауково дело – Д. зашто је његова мрежа плетиво.2. дубок. СЈ. мотиве. Након интерпретативног читања учитеља. Тумаче стих да се и паук обазрео. колико је за паука вредна његова мрежа.1.5. мотиви. * У пару траже речи супротног значења: узак.5.4.

Змај. Методика наставе српског језика и књижевности. . Нови Сад. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Сомбор. Павле Илић. Лирска поезија у савременој настави. Завршни ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА Расправа о пауковом праву на живот. Павле Илић. 2006. 2003. Литература: Томислав Цветковић. 1990. Нови Сад.

Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. идеје. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник похваљује напредак ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици стичу знања на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

9.3.3.1. 1СЈ. 1СЈ. писменог задатка Циљеви и задаци часа: уочити најчешће грешке. 1СЈ. развијати способност процењивања квалитета писменог задатка.3.2. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Уводни Учитељ коментарише степен успешности израде писменог задатка одељења у целини: похваљује креативност.2. детаљно коментаришемо све грешке и оцену. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.1.7.2. саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења. писменост.Редни Наставна јединица: Анализа првог Тип часа: обрада број: 36.2.8. Читамо најквалитетније радове и образлажемо критеријуме квалитета и успешности. 1СЈ.6.2. Главни У школске свеске записујемо најчешће грешке и како правилно треба урадити.2.3.3.3. занимљивост састава.3. Сваком ученику предајемо рад са сугестијама о томе како може да напише побољшану верзију састава.3.3. Пре него што ученику дамо свеску.3. метода Облици рада: фронтални.2. . 1СЈ. 1СЈ.3. истиче у чему су ученици највише грешили. Наставне методе: дијалошка.

Завршни Припремити се за исправак писменог задатка. Литература: .

Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Атмосфера за рад је подстицајна. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. идеје. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици стичу знања на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. коментаре ученика за рад на часу). Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања.

3. 1СЈ.2.3. Наставне методе: дијалошка.2. 1СЈ. 1СЈ.2. 1СЈ.3. метода Облици рада: фронтални.2. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.7.3.3. наспрам задатка који сте писали.3.3.3.1.3. писменог задатка утврђивање Циљеви и задаци часа: оспособљавање за самостално исправљање грешака које су на претходном часу уочене.9.3.2.3.8. 1СЈ.3. Ученици са табле преписују „заглавље” задатка. 1СЈ. Пишу исправак.2. 1СЈ.1. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Учитељ подсећа ученике о правилима израде исправка писменог задатка: Уводни Исправак писменог задатка ради се на десној страни.Редни Наставна јединица: Исправак првог Тип часа: број: 37.3.6. . Главни Учитељ пружа додатна објашњења ако је потребно.3.2.

Литература: . Завршни Читамо побољшане верзије састава оних ученика који су имали много грешака.

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици су заинтересовани за рад на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. коментаре ученика за рад на часу). Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник похваљује напредак ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. идеје. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду.

развијање способности за откривање језичкостилских могућности. Заједнички праве план причања: Увод (у њему се описује шта је претходило доживљају) Главни Главни део (опис самог доживљаја.1.5. излагање јасно. 1СЈ. занимљиви детаљи) Закључак (по чему ће се тај доживљај памтити) Учитељ пише упутство: реченице треба да су јасне. описи сликовити. Он пројектује слику са луткарске представе. Завршни Ученици ликовно представљају свој доживљај.1. . наставни листићи. Најављује циљ часа.0. свеска.0. доживљај – говорна вежба вежбање Циљеви и задаци часа: развијање говорних способности.6. Наставне методе: дијалошка. табла. а затим га причају. Ученици Уводни су глумили у луткарској представи. Он подстиче ученике да објасне шта је то незабораван доживљај. За њих је то био незабораван доживљај. вежбе у правилном акцентовању.Редни Наставна јединица: Мој незаборавни Тип часа: број: 38. Облици рада: индивидуални. Ученици пишу план свог доживљаја. компјутер ТОК ЧАСА Учитељ прича да је недавно организована позоришна представа. илустративно- фронтални -демонстративна. Стандарди постигнућа: 1СЈ. монолошка Наставна средства: уџбеник.

. 2003. Методика наставе српског језика и књижевности. Сомбор.Литература: Томислав Цветковић. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Павле Илић. 2006. Нови Сад. Змај.

Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . идеје. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици су заинтересовани за рад на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Делови часа су повезани и структурирани. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота.

. -три реченице). Заједно са ученицима прави план писања: увод – обично се пише један пасус. Наставне методе: дијалошка. Стилске вежбе. разрада – у њој се одговара на тему.4. табла ТОК ЧАСА Учитељ подсећа ученике на то шта су радили на претходном часу. пружа интересантан приступ теми. Главни Завршни Читање радова. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Ли Литература: Милија Николић. Најављује писмену вежбу. Индивидуалан рад ученика. примењивање познавања одређених правописних правила и правила о композицији текста.3.2. две. Београд. Облици рада: индивидуални. закључак – (понављање главних мисли из разраде. али сажетим мислима.3. има више одељака. Како написати писмени задатак : вежбанка за ученике основних и средњих школа са примерима. Сваки ученик пише план своје писмене вежбе. ЈНИП Просветни преглед. 2003. један одељак. метода писаних задатака фронтални Наставна средства: уџбеник. 2000. не Уводни би требало да има само једну реченицу. памтити – писмена вежба вежбање Циљеви и задаци часа: развијање вештине писања. Б. дају се појединости које су повезане са уводом. монолошка. Београд.8. свеска. естетска процена. развијање способности за откривање језичкостилских могућности.6. Павловић. Редни Наставна јединица: Доживљај који ћу Тип часа: број: 39. 1СЈ. Ваша књига.2.2.3. 1СЈ.

Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици активно учествују у раду на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. идеје. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Делови часа су повезани и структурирани. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. коментаре ученика за рад на часу). Ученици стичу знања на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.

истинољубивости. оспособљавање ученика за самостално читање. разумевање. фабула. наставни листићи ТОК ЧАСА Уводни Ученици се подсећају бајки које су читали. доживљавање..4.5. Грим Циљеви и задаци часа: оспособити ученике за доживљавањe књижевноуметничког текста и самосталну и садржајну анализу бајке. 1СЈ.1. 1СЈ. Облици рада: фронтални. Наставне методе: вербално-текстуална. свака добија текст дела бајке и питања.2. групни Наставна средства: уџбеник.2. солидарности.3. РЕБУС – плакат (решавање ребуса: трн ’сова+ружа' + ''птица) Учитељ проварева домаћи задатак. ликови. .1. Стандарди постигнућа: 1СЈ. илустративно-демонстративна индивидуални.1. истичу народно и ауторско порекло ове књижевне врсте. поруке. подстицање на уметничко стваралаштво. свеска.5.1.2. 1СЈ. Прва група (Шта желе цар и царица? Ко пориче царици да ће добити дете? Зашто је цар организовао славље? Кога је позвао на славље? Чиме виле дарују дете? Шта је урадила последња вила? Друга група (Шта је цар наредио после славља? У какву је девојку израсла принцеза? Чиме су вас изненадили принцезини родитељи? Како је принцеза искористила одсуство родитеља? Шта јој је посебно привукло Главни пажњу? Ко је био у собичку?) Трећа група (Зашто је ограда прерасла дворац? О коме је царством кружила прича? Зашто су многи цареви долазили пред двор? Шта им се догодило? Шта се догодило након сто година? Шта одлучује царевић?) Четврта група (Зашто је важно то што се навршило сто година од клетве? Шта се догодило кад се царевић приближио трновој огради? Шта је царевић затекао у двору? Шта је очарало царевића.. па је пољубио принцезу? Како се завршава бајка?) Ученици читају одговоре и дискутују.). радња.5.6. После још једног читања бајке. који се састојао у томе да ученици прочитају бајку код куће. 1СЈ. свестрано тумачење књижевноуметничког дела (осећања.8.5. плакат. васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма. ученици се деле на четири групе.Редни Наставна јединица: Трнова Ружица – Браћа Тип часа: обрада број: 40.

Литература: Н.БИРАЈ ЗАДАТАК ПО ЖЕЉИ – ученици се опредељују за један од задатака 1. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. 2003. . Нови Сад. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нацртај позивницу за позориште у коме се изводи Трнова Ружица. Замисли овакав крај бајке: „А потом се богато прослави венчање царевића и Трнове Ружице. Педагошки факултет. 4. одјекну страшан крик…” Настави бајку. Илуструј део који ти се допада 2. 5. Одједном небо пре- кри таман облак. Сомбор. Драматизуј Завршни део бајке који ти се највише допао. 2006. 3. Нацртај стрип о бајци. Змај. Павле Илић.

Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. коментаре ученика за рад на часу). Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. идеје. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Атмосфера за рад је подстицајна. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици активно учествују у раду на часу.

2. Облици рада: фронтални. Наставне методе: текстуална метода. плакат.1. 2003. Сомбор. Закључују да је љубав допринела обрту у бајци. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. компјутер ТОК ЧАСА Уводни Ученици бирају најзанимљивији стрип. Н. Стандарди постигнућа: 1СЈ. табла. Ученици у пару праве табелу реалних и фантастичних мотива.6. уочавање одлика ауторске бајке. драматизацију. 2006. илустративно. развијање способности образлагања. Грим и утврђивање Циљеви и задаци часа: откривање етичких и идејних елемената у бајци.3. ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА Расправа о љубави. Завршни  Ученици гледају инсерт из цртаног филма Трнова Ружица. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси.3. откривање повезаности језичкостилских елемената и идејних слојева текста. Педагошки факултет. Анализирају глаголска времена и откривају њихов значај за уверљивост приповедања. развијање литерарних аналитичко-истраживачких способности. У пару издвајају нарацију. свеска. крај бајке. рад у пару дијалошка. уочавају слојевитост прозног исказа. откривање битних обележја прозног исказа.8.5. У пару издвајају позитивне и негативне ликове и пишу њихове особине. дескрипцију и дијалог. анализе. 1СЈ. -демонстративна. Нови Сад. метода компарације Наставна средства: уџбеник. Змај.  Праве компарацију између књижевног текста и филма. индивидуални. Литература: Павле Илић. синтезе и закључивања. 1СЈ.Редни Наставна јединица: Трнова Ружица – Браћа Тип часа: обрада број: 41. позивницу. Главни Самостално траже бројеве.1.0. актуализација. . Утврђују њихов значај за бајку.5. илустрацију.3.5. 1СЈ.

.

Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Атмосфера за рад је подстицајна. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. коментаре ученика за рад на часу). Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. идеје. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Делови часа су повезани и структурирани.

Наставне методе: монолошка. а ако погрешиш.1. а онда им задаје да у речнику пронађу реч и открију њено значење.Редни Наставна јединица: Употреба заменице ВИ из Тип часа: број: 42. Ако дајеш неком нешто. дијалошка индивидуални.4. Облици рада: фронтални. реци изволи. свеска. реци хвала. наставни лист ТОК ЧАСА Учитељ саопштава ученицима да ће на плакату наћи нешто што добро знају. плакат. 1СЈ. извини. Кад нешто добијеш. групни Наставна средства: уџбеник. Телефоном треба говорити јасно и разговетно и не викати. Учитељ проверава да ли ученици знају значење те речи. увежбавање употребе личне заменице „Ви” из поштовања. реци молим. поштовања утврђивање Циљеви и задаци часа: обновити и проширити сазнања о заменицама. речник. чак и ако мислиш да његови родитељи познају твој глас.1.2. . Подсећа их на нека правила: Уводни Чаробне речи Кад хоћеш да ти неко нешто дâ.7. То је БОНТОН. проширити и уобличити у чврсту целину сазнања о заменицама.4. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3. оспособити ученике да самостално закључују на основу аналитичког приступа и да систематизују градиво. Телефонирај пристојно Кад зовеш пријатеља на кућни телефон. компујутер.4. графоскоп. обавезно се представи и реци с ким би хтео да разговараш. 1СЈ. Није довољно рећи: „Ја сам”.2.

На листићима имају илустрације шта и кога посећују (Бели двор – краљ. Пројектује слику манастира Хопово. пореде одговоре. Београд. ПРОНАЂИ ГРЕШКУ – ОЦЕНИ СЕБЕ Учитељ дели наставне листиће са Завршни погрешно написаном заменицом Ви. Литература: Милија Николић. Зоо-врт Палић – директор. стадион Црвене звезде – тренер. Ученици су захвалили игуману и написали на разгледници: Поштовани оче. Српска школска књига. Нама Ви увек помажете и зато смо Вам много захвални. Користе заменицу Ви. са бодовном листом на крају.. предлажу назив наставне јединице. Приређена је дивна представа за децу. Граматика српског језика (за основне школе). Проверавају бодове и према броју бодова дају себи оцену. Главни Деца су се захвалила директору школе. Завод за уџбенике и наставна средства. Ученици исправљају грешке. Хвала Вам што бринете о нама. Предлажу правило коришћења. Београд. Љубивоје Ршумовић) – обраћају им се текстом који сами смисле. Хвала Вам што сте нас лепо дочекали и испричали дивне приче о Хопову. Ваши ученици из. 2008. објашњавају како су написали заменицу Ви. Сава центар – управник.Учитељ упознаје ученике да и у обраћању људима постоји бонтон. 2010. Ученици саопштавају шта су написали. дечје одмаралиште – портир. 2. . Учитељ саопштава назив наставне јединице. Све групе прво читају задатак број један. Ученици уочавају употребу заменице ВИ из поштовања. Деле се у групе. Ученици уочавају начин обраћања старијој особи. Душка Кликовац. начин писања. Методика наставе српског језика и књижевности. Поштовани господине директоре. Проверава знање личних заменица. то чини касније на предлог ученика.. које учитељ пише на табли.

Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник похваљује напредак ученика. идеје. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.

Проналазе део о Оклагији и расправљају да ли су јунаци стварно добили батине.4.2.. Ерића и на крају фотографију самог песника.. хамер. развијање способности интерпретативног читања. Уочавају шта је лепо у драмској радњи.3.2. Ћопића. уочавање функције дидаскалија. а затим наглас. Проналазе најдуховитије сцене. продубљивање знања о драми. као и повезаност ове две појаве у свакодневном животу. Истичу поруке драмског текста. 1СЈ. развијање сценског говора и сценског покрета. Проналазе дидаскалије и тумаче њихов значај. Анализирају смењивање поетског и прозног текста. упознавање посебности детињства. табла. . Фотографије приказују село. Прате интерпункцијске знаке и закључују колико они утичу на динамику радње.7.3.2. Уочавају бајковиту функцију Сунца и Месеца и упоређују (пишу на табли и у свескама) драму са песмом Прича о дечаку и Месецу Б. наслов неке збирке песама Д. Радичевића и Мјесец и његова бака Б. Интерпретативно читање по улогама. свеска. фрулу. уочавање да хумор и духовитост помажу у решавању проблема. Уочавају митски утицај. Ученици закључују зашто је ово дело драмски текст. фотографије ТОК ЧАСА Уводни ОТКРИВАМО ТАЈАНСТВЕНУ ЛИЧНОСТ: На хамер учитељ ставља неколико покривених фотографија. буђење интересовања за нове књижевне теме. Д. 1СЈ.2. Учитељ почиње причу: „У једном селу живи песник. Проналазе делове текста који показују особине главних и споредних Главни јунака. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности. В. 1СЈ.2.7. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Наставна јединица: Чик да погодите због Редни чега су се посвађала два златна брата – Тип часа: обрада број: 43. Облици рада: фронтални. пут.” Ученици погађају која би то личност могла бити. текстуална методa индивидуални Наставна средства: уџбеник.5. Његова кућа изгледа овако. Наставне методе: монолошка. Објашњавају функцију Сунца и Месеца. дијалошка. стваралачке имагинације и креативности. Уочавају сличности и разлике. или се писац шали. Читају текст најпре у себи.5. Расправљају о томе зашто јунаци немају имена. Ерић Циљеви и задаци часа: развијање естетског сензибилитета.

Београд. Методика наставе српског језика и књижевности. опиши неки лик из текста. Завод за уџбенике. Београд.Домаћи задатак: БИРАЈ ШТА ЖЕЛИШ: илуструј део текста. 2010. ЧИТАЊЕ ТЕКСТА ПО УЛОГАМА Литература: Милија Николић. 2011. нацртај стрип. пронађи Завршни музику коју би волео/--ла да слушаш док се текст изводи у позоришту. . напиши песму. На часовима српског језика и књижевности. Завод за уџбенике. Зона Мркаљ.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици су заинтересовани за рад на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник похваљује напредак ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Делови часа су повезани и структурирани. идеје. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. коментаре ученика за рад на часу). Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.

Према драми саставите причу. 4.2. утврђивање Д. развијање способности вредновања. текстуална метода индивидуални. дијалошка. Сваки ученик Главни оцењује интерпретаторе (листић са бројевима од 2 до 5).) Откривају синонимију тог појма: Шта све може бити златно? Дају своје примере. Жири сабира оцене и пише ранг-листу на табли. ученици се самоиницијативно деле у групе према одабраном задатку. 2. Златко. табла. златоруни. неговање доброг читања. уведите још једну личност. повезивање граматике и књижевности. Златановић. Наставна јединица: Чик да погодите због Редни Тип часа: чега су се посвађала два златна брата – број: 44. Ученици уочавају значај придева ЗЛАТАН. Ученици предлажу три ученика који ће бити у жирију. Стандарди постигнућа: 1СЈ.5. Облици рада: фронтални. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности. 1.5.6. златокоса. Уводни Изводе речи од овог придева (Игра речи: златник.3.1. Након такмичења. уочавање да одрастање може донети неугодности и да оно тражи одговорно понашање. Део текста ставите у индиректан говор. Ученици се такмиче у читању.5.1. итд.4. На табли написати критеријуме за добру глуму и читање. . 1СЈ. 3. Преглед домаћих задатака. групни Наставна средства: уџбеник. наставни листић ТОК ЧАСА Кратак осврт на претходни час. злато. ТАКМИЧЕЊЕ У ИНТЕРПРЕТАТИВНОМ ЧИТАЊУ ПО УЛОГАМА ЗАДАТАК: Прочитај текст тако да гласом дочараш занос. Наставите драму. Наставите драму. Ерић Циљеви и задаци часа: развијање способности компарације песничког и ликовног стваралаштва. дивљење и одушевљење. златар. 1СЈ. Наставне методе: монолошка. развијање такмичарског духа. развијање сценског говора и сценског покрета. Завршн Анализирају одговоре. свеска.

Милија Николић. Сомбор. 2010. . Београд. Завод за уџбенике. Методика наставе српског језика и књижевности. Методика наставе српског језика и књижевности. 2006.Литература: Томислав Цветковић. Педагошки факултет.

Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици су заинтересовани за рад на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици стичу знања на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Делови часа су повезани и структурирани. Атмосфера за рад је подстицајна. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. идеје. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник похваљује напредак ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.

свеска.1. Завршни Одговарају на неколико питања из Радне свеске (по избору учитеља) и анализирају одговоре. распуст) = лето 2. 1СЈ. Те придеве користе у реченицама.2. Проналазе описне придеве о њима и пишу их на плакат. тему. плажа.7. Закључују. Наставне методе: монолошка. сладолед. 1. Одређују тему и поруке. проверава естетски доживљај. оспособљавање ученика за изванлитерарно перципирање дела. Тип часа: обрада број: 45. Запажају који звуци и мириси долазе из шуме. У пару проналазе описне придеве и трагају за новим који би могли заменити пишчеве. ученици проналазе део који им се највише допада. текстуална метода. Облици рада: фронтални. (жута. табла. Стандарди постигнућа: 1СЈ. на основу описа. Пореде текст са илустрацијама у Читанци.1.5. плакат. Учитељ интерпретативно чита текст. шта се догађа са животиња- ма у јесен.2. Објашњавају зашто је књижевница особине живих бића дала неживој природи. .4. Читају део текста без придева и закључују у чему је стилогена вредност описних придева. Анализирају како биљке доживљавају јесен. Главни Проналазе групе речи којима се приказује позна јесен. На- кон тихог усмереног читања.8. (море. Одговорају на питања: шта је лепо у опису.СЈ.1. ђаци. метода компарације индивидуални. 1СЈ. Проналазе део у коме је описана барица. киша) = јесен Ученици описују јесен. стваралачке имагинације и креативности. како је приказан бик. дијалошка.Редни Наставна јединица: Позно јесење јутро – И. развијање способности усменог изражавања утисака о прочитаном тексту.5.3. Секулић Циљеви и задаци часа: подстицање на активну и стваралачку улогу маштања.1. Деривација речи: од појединих придева граде нове речи. птице селице. развијање естетског сензибилитета. ИГРА РЕЧИМА Ученици посматрају изглед БАРИЦЕ и ЛИСТА (плакат). итд. рад у пару Наставна средства: уџбеник. а како врабац. Радна свеска ТОК ЧАСА Уводни Учитељ на таблу ставља плакат – ИГРА АСОЦИЈАЦИЈА 1. шта је пејзаж. уочавају боје. развијање способности комуницирања с ликовним и музичким делом.

Завод за уџбенике. Методика наставе српског језика и књижевности. . Београд.Литература: Милија Николић. На часовима српског језика и књижевности. Београд. Зона Мркаљ. Завод за уџбенике. 2010. 2011.

Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. идеје. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици стичу знања на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Делови часа су повезани и структурирани. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици активно учествују у раду на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

2.1.4.2. Облици рада: фронтални.3.Редни Тип часа: Наставна јединица: Личне заменице број: 46. 1СЈ.4.1.4.1. Главни Ученици раде контролни. 1СЈ. Наставне методе: монолошка. Давање упутства за израду задатака.4.1. Ученици који заврше пре краја часа читају дечју штампу.1. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: контролни задатак ТОК ЧАСА Уводни Подела контролних задатака.4.2.2. дијалошка. Завршни Анализа контролног на следећем часу.4. 1СЈ. 1СЈ. провера Циљеви и задаци часа: провера стечених знања о личним заменицама. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.2.2.3. Наставник даје додатна објашњења ако су потребна. Литература: .4.3. 1СЈ.

Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. идеје. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици стичу знања на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици активно учествују у раду на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.

Тај храстов крст и данас стоји у Вуковој спомен-кући у Тршићу. У невољи се познаје право пријатељство. Ученици одговарају шта запажају. Учитељ им поставља питање: Да ли знате шта је написао Вук о својој кући? Открива им други део паноа. Главни Ученици у пару тумаче пословице о пријатељству и саопштавају своја виђења. читају предлоге. 1СЈ. 1. Стандарди постигнућа: 1СЈ. нег’ рођени брат. Турци су за време Карађорђеве владавине палили десет пута Вукову кућу.Редни Наставна јединица: О Вуку Караџићу – Тип часа: обрада број: 47. а сто је пријатеља мало. текстуална метода индивидуални. дијалошка. свеска. два сељака из Тршића поболи су велики храстов крст на месту где је била кућа у којој се Вук родио.php?topic=30. шта им је необично.0 ТОК ЧАСА ОТКРИВАМО ТАЈАНСТВЕНУ ЛИЧНОСТ Учитељ открива део паноа. неговање успомена на рад великана српске прошлости. Фала је први корак пријатељства. Ученици у пару предлажу текст. плакат.1. Учитељ поставља питање шта би ученици написали на плакату поводом Вуковог рођендана. Ученици саопштавају шта је све Вук сакупљао.1. рад у пару Наставна средства: уџбеник.net/riznicasrpska/index. говорна вежба Циљеви и задаци часа: развијање правилног односа према традицији и историји српског народа. Завршни ЗАМИСЛИТЕ Учитељ подстиче ученике да маштају и замисле да су они редитељи. Послије Бога ништа није боље од добра пријатеља. Који биографски детаљ би приказали у филму о Вуку? Ученици одговарају у пару. Облици рада: фронтални.Ученици треба да погоде ко је написао ове речи: „Ја сам се у Србији Уводни родио и узрастао и зато ми се чини да на свијету нема љепше земље од Србије.3. Учитељ поставља питање зашто је значајан Вуков рад на сакупљању народних пословица. У време преноса Вукових посмртних остатака из Беча у Београд 1897.riznicasrpska. ни љепшег места од Тршића”. И један је непријатељ много. струје. 2. Наставне методе: монолошка. проширење сазнања о Вуковој свестраној личности. .0. Више вриједи ваљан пријатељ. Закључују како се некад живело. Ученици коментаришу ову мисао. Учитељ пушта снимак Вукове куће. у селима без школа. развијање љубави према домовини. табла. Открива трећи део плаката. Tršić – Kuća Vuka Karadžića www.7. Подсећају се Вуковог доприноса развоју српског језика и писма. године.1.

Литература: Милија Николић. Зона Мркаљ. . На часовима српског језика и књижевности. Завод за уџбенике. 2011. Београд. Београд. Завод за уџбенике. Методика наставе српског језика и књижевности. 2010.

Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици процењују тачност одговора/решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици стичу знања на часу. идеје. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Атмосфера за рад је подстицајна. коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

Проналазе најлепши и најпотреснији део. 1СЈ. користе компјутер. пореде ликове Винке и Ковиљке.5.5. Уочавају тему. ликова. о ковиљу. текстуална Облици рада: фронтални.Редни Наставна јединица: Јетрвица адамско Тип часа: обрада број: 48. коментарисања.2.1. Износе своје моралне ставове о њима. Тумаче вредности деминутива у њиховом опису: Главни јетрвице.3. Трагају за примерима адамског колена у свакодневном животу и разговарају о њима. Наставне методе: дијалошка. Васкрсењу. народним веровањима о биљкама.3.2. итд. а не јетрве. разборитост.3.5. развијање способности аргументовања. развијање способности рационалног стваралачког мишљења на предметно-садржајном слоју текста.2. табла.8. Изражавају своје мишљење о љубави. 1СЈ. анализирају појам адамског колена. дијалога. развијање поштовања према културном наслеђу. метода групни.2. родољубљу и добрим делима. уочавање одлика епске радње. Анализирају вредности породице и значај поштовања традиције. колено – народна песма Циљеви и задаци часа: оспособити ученике да схвате и усвоје темељна морална начела. ученици пишу о свом естетском доживљају. истицање вредности усменог народног стваралаштва. просуђивања. 1СЈ. .8. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Завршни Уочавају поруке песме. Проналазе стихове који показују Ковиљкину племенитост. адамском колену.2.1. 1СЈ. образлагања и закључивања.2. храброст. 1СЈ. Након интерпретативног читања песме.5. индивидуални Наставна средства: уџбеник. компјутер ТОК ЧАСА Уводни Ученици саопштавају шта су сазнали (групни истраживачки задаци дати пре десетак дана пре часа): о животу патријархалне породице некада. свеска.7. Ученици саопштавају шта су истражили.

Змај. Одсек за српску књижевност. . приредила Оливера Радуловић. уџбеник из методике наставе. 2009. други део. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад.Литература: Павле Илић. Нови Сад. Филозофски факултет. Тумачење књижевног дела и методика наставе. 2003.

Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици стичу знања на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник похваљује напредак ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. идеје. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици активно учествују у раду на часу.

Нови Сад. д) анализирају стилску вредност интерпункцијских знака. колено – народна песма утврђивање Циљеви и задаци часа: развијање свести о важности и улози љубави у животу. Филозофски факултет.1. 2006. закључују на основу којих је елемената ово књижевно дело епска песма. . У пару замишљају да су на месту Ковиљке. в) проналазе лирске делове.2. Сомбор. развијање свести да је слобода вредност која се налази испред свих других.3.5. повезују је са истраживачким задацима из првог часа.4. табла ТОК ЧАСА Ученици још једном читају песму по деловима. а затим их читају. 1СЈ. текстуална Облици рада: индивидуални.Редни Наставна јединица: Јетрвица адамско Тип часа: број: 49. Одсек за српску књижевност. Проналазе стихове који показују драмску напетост у радњи. метода фронтални. Наставне методе: дијалошка. Стандарди постигнућа: 1СЈ. ђ) проналазе места у којима се приказује положај двојице браће. истицање да човекова љубав у животу треба да буде значајан смисао његовог живота.8. Пишу њене поруке деци. истичу његову улогу. развијање смисла за неговање хуманих односа и племенитих осећаја. Уочавају делове фабуле епске песме. доживљавање епске поезије као естетске стварности. 1СЈ.5. У пару: а) проналазе и анализирају значај дијалога. развијање свести о језичким вредностима у обликовању различитих садржаја.3. Методика наставе српског језика и књижевности. Литература: Томислав Цветковић. а затим их читају. г) тумаче шта значи Васкрсење у песми. истичу значај религије у понашању главне јунакиње. 2009.3. развијање позитивних етичких вредности и естетског укуса. приредила Оливера Радуловић. У пару Ковиљки Завршни постављају по два питања.5. свеска.2. Анализирају ритам. уочавају његову симболику. МАШТАМО – Ученици замишљају да су новинари. други део.3. Проналазе делове песме у којима је описан народ. 1СЈ. Тумачење књижевног дела и методика наставе. Главни б) проналазе бајковите делове. 1СЈ.1. уџбеник из методике наставе. рад у пару Наставна средства: уџбеник. Уводни Утврђују тему песме.5.1.

.

Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици стичу знања на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. идеје.

као и младожењиној мајци.3. придевима. свеска. стари свате! Моли вам се женикова мајка: зарана јој снау доведите. костиме).1. Стандарди постигнућа: 1СЈ. све је раскошно. 1СЈ. заран'. Једне се певају кад се проси девојка. да су име добиле према речи обичај. Саопштавају шта су написали. народној традицији.1. Највише се пева о млади и младожењи. Главни Учитељ чита још неке песме. Заран'.5. Пишу шта знају о старим сватовским обичајима.5. куме. Ученици закључују шта су обичајне песме.3. 1СЈ. рад у пару -демонстративна. игру. Ученицима објашњава да је у народним песмама опеван сваки тренутак свадбе. Учитељ пројектује на компјутеру текстове неколико успаванки и слике старих колевки. метода писаних радова Наставна средства: уџбеник. друге кад се по девојку путује. Упознаје их са народним успаванкама. Наставне методе: текстуална метода. компјутер ТОК ЧАСА МОЗГАЛИЦА (Ученици у пару пишу све оно што знају о обичајима за време Уводни свадбе). 1СЈ. Богате су описима.5.3. .5. обичајне песме (по избору) обрада Циљеви и задаци часа: упознавање са древним врстама лирских песама и њиховом практичном наменом (извођење ових песама везано је за музику.1. неговање и чување обичаја. 1СЈ. Облици рада: фронтални. да донесе сунце у недрима. у младожењиној кући. индивидуални. потреби да што више знамо о нашој прошлости. Саопштавају шта су написали.0.7. илустративно.3.2. Посматрају Кићење невесте Паје Јовановића. причају о обичајима.Редни Наставна јединица: Народне лирске Тип часа: број: 50. на повратку. табла. Ученици у пару пишу своје утиске о песмама. Разговарају о вредностима ових песама. Учитељ чита песму и касније ставља пано са текстовима.1. у рукав'ма сјајне месечине.

маскирање и ритуали Србије. 2008. Маска. Бања Лука. Саопштавају шта су написали. Завршни Ученици у пару размењују мисли о вредностима ове поезије. Весна Маријановић. Београд. . Методика разредне наставе. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. Нова просвета. 1993.Чигоја. Лекић. Пишу шта мисле о овим песмама. Зоја Карановић. 2004. Литература: Ђ. Антологија српске лирске усмене поезије.

Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. идеје. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици стичу знања на часу. коментаре ученика за рад на часу). Атмосфера за рад је подстицајна. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења.

Редни Наставна јединица: Народне лирске Тип часа: број: 51.3. 1СЈ.1.7. Стандарди постигнућа: 1СЈ.5.).5.3.  шаљиве песме. најраније детињство.1. Наставне методе: текстуална метода. 1СЈ. Обичајне лирске песме описују најважније догађаје у животу човека: рађање детета. свеске ТОК ЧАСА Уводни Учитељ на почетку часа поставља питања ученицима: – Шта је то народна књижевност? Које врсте књижевних дела спадају у народну књижевност? Лирске врсте народне књижевности чине песме са различитом тематиком. НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ ЕПСКА ЕПСКО. сватовске песме и др. ЛИРСКА ЛИРСКА БАЈКЕ БАЛАДЕ ОБИЧАЈНЕ БАСНЕ РОМАНСЕ ЉУБАВНЕ ПРИЧЕ ШАЉИВЕ ПОСЛОВИЦЕ ПЕСМЕ О РАДУ . Облици рада: фронтални.3. обичајне песме (по избору) утврђивање Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са вредношћу и значајем народне књижевности и оспособљавање за самосталну анализу књижевног дела.  љубавне песме.5. Зато се лирске песме деле на:  обичајне песме (успаванке. илустративно. Главни Које би то песме биле везане за рођење и за рано детињство? Знате ли неку? Наведите неки обичај везан за младу и свадбу. -демонстративна. у току и непосредно после венчања и тугу за умрлим.2.1.3.  песме о раду. 1СЈ.5. дешавања пре. 1СЈ.1.0. индивидуални метода писаних радова Наставна средства: збирка народних песама.

. Завршни  Изабери три обичајне песме. маскирање и ритуали Србије. 1993. Весна Маријановић. Маска. Лекић.Чигоја. 2004. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства. Бања Лука. Београд. Нова просвета. Антологија српске лирске усмене поезије. Литература: Ђ. препиши их и анализирај. Методика разредне наставе. Зоја Карановић. 2008.

Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. коментаре ученика за рад на часу). дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици стичу знања на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици процењују тачност одговора/решења. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. идеје. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

да ли су одговорили на постављени задатак. води се расправа о њима: да ли су јасно написани. Раде следеће задатке: Главни 1. Опишите како су се деца васпитавала.0. -демонстративна. табла.5.8. ученици у пару уочавају шта је реално описано.5.вања. београдској опсерваторији. уочавање одлика стила. 2. Опишите како су се играла деца. небеским телима.2. читања. Опишите како замишљате лик Милутина Миланковића. 3. рад у метода писаних радова пару Наставна средства: уџбеник. 1СЈ.3. 4. развијање способности замишљања. итд.4. – М. Завршни Вође група читају радове.2. групни. Облици рада: фронтални.8. индивидуални. говорења. неговање љубави према завичају и домовини. илустративно. Након упознавања са текстом. слушања. прича о Милутину Миланковићу.8. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3. 1СЈ. разговора о утисцима.Редни Наставна јединица: Кроз васиону и векове Тип часа: број: 52. о васиони.2. критичког процењивања и закључи. Опишите кућу Милутина Миланковића. развијање способности откривања емоционалних и мисаоних импулса научно-популарног текста. . компјутер ТОК ЧАСА Уводни ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА: Ученици саопштавају резултате својих истраживачких задатака: прича о Даљу. Миланковић обрада Циљеви и задаци часа: развијање способности повезивања спознаја и проницања у односе тих спознаја. колико су занимљиво писали. 1СЈ.1.1. учитељ приказује слике на пројектору. Наставне методе: текстуална метода.6. свеска. 1СЈ. развијање способности властите имагинације.5. Деле се на више група.1.2. 1СЈ.

Београд.Литература: Ђ. Нова просвета. Методика разредне наставе. . 1993. Сомбор. 2006. Лекић. Методика наставе српског језика и књижевности. Томислав Цветковић. Педагошки факултет.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. идеје. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. коментаре ученика за рад на часу). Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици стичу знања на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици активно учествују у раду на часу.

Ученици уочавају важност читања и библиотеке за српског научника. у прошлости. Миланковић и утврђивање Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са појавом да љубав према завичају надахњује уметнике. . знао је многе епске песме напамет. Миланковићева кућа је имала библиотеку.Редни Наставна јединица: Кроз васиону и векове Тип часа: обрада број: 53.2. али је вредно учио и на страном језику. наводе примере још неких личности које родни крај носе у срцу. Разговарају о читању као неопходном кораку у стицању знања. чување. на територији која је била под Аустроугарском.4. 1СЈ. Ученици процењују колико је знање језика значајно у животу научника и у обичном животу. Милутин Миланковић је као дечак маштао о томе шта ће постати у животу. 3. Запажају да нас њиве хране. Ученици расправљају о томе колико је значајно имати у Главни животу план о својој будућности. школовала на немачком језику. врше локализацију текста. 6.5. иако им је матерњи био српски језик – као Милутину Миланковићу. научнике. о значају земље за сваког од нас.1. 1СЈ. Деца су се. У неким кућама су гувернанте чувале децу. 4. Миланковићу је и као светски познатом научнику био важан родни крај. Облици рада: индивидуални. табла ТОК ЧАСА Уводни Ученици још једном интерпретативно читају текст по пасусима. свеска. развијање интелектуалне радозналости и тежње за проширивањем сазнајних хоризоната. одређују тему. развијање и поштовање властитог националног и културног идентитета у књижевним и научно-популарним делима.1. упознавање и усвајање појма научно- -демонстративни текст. – М. а посао на њивама је напоран и тежак.7. упознавање. 5.3. компаративна метода фронтални Наставна средства: уџбеник. Њиве Миланковићевог оца су биле разбацане по атару у Даљу. развијање способности рационалног стваралачког мишљења. Разговорају о тексту према следећем плану: 1. Ученици расправљају о Миланковићевом пореклу. дијалошка. Наш научник је одмалена ценио вредност матерњег језика.2. Наставне методе: текстуална метода. Ученици анализирају економски положај неких српских породица у прошлости. Стандарди постигнућа: 1СЈ. обичне људе. Ученици говоре о родном крају.5. 2.

пут превалимо док смо мали. а после дуго причамо себи како смо лепо путовали. Ученици тумаче мисли овог књижевника. Литература: . Детињство личи на путовање.Учитељ ставља плакат са стиховима књижевника Слободана Станишића: Детињство Детињство је чаробно клупко што се врло брзо одмота у свилен конац успомена Завршни које памтимо целог живота. пореде га са идејном основом Миланковићевог текста.

Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. коментаре ученика за рад на часу). Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици стичу знања на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. идеје.

2.2. Али враголасти лептир одлете ка Уводни плавом небу. Наставне методе: дијалошка. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику. 1СЈ.2. 1СЈ.2. .Редни Наставна јединица: Придеви Тип часа: обрада број: 54. табла ТОК ЧАСА Учитељ најављује тему часа и упућује ученике да пажљиво прочитају следећи кратак текст јер их после тога очекују питања: Бели лептирић је слетео на шарени цветић.4. Учитељ упућује ученике на обнављање досадашњег градива о придевима. свеска. метода Облици рада: фронтални.1. 1СЈ.3.2.8. стране. па тек онда радимо даље. Шта о свакој од тих именица знамо? – Која нам врста речи ближе описује оно што именице именују? – Подвуци придеве у тексту.4. Главни – Обнављаћемо тако што ћемо радити задатке у Поукама од 34.4.1.1. Радознала Маја је братовом мрежицом покушала да га ухвати. – Пошто ураде задатке за једну врсту придева.4.4. Стандарди постигнућа: 1СЈ. – Које врсте придева имамо? – Објасни сваку од њих и дај неколико примера.4. до 38.2. Циљеви и задаци часа: поновити и проширити знања о придевима.1. – Подвуци именице у датом тексту. читамо решења. 1СЈ. 1СЈ. – Можете радити и у пару.

Литература: . Завршни Домаћи задатак: довршити задатке које нисмо стигли да урадимо на часу.

Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. идеје. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Делови часа су повезани и структурирани. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици активно учествују у раду на часу. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.

1СЈ. Проналазе народне умотворине о књизи и знању: Знање – имање. листове има дрво није. Стандарди постигнућа: 1СЈ. компаративна метода индивидуални. Главни Успостављају компарацију између ове приче и текста Кроз васиону и векове М. Уочавају значај наслова Бескрајна прича. учитељ најављује наставну јединицу. разумевања. развијање читалачких интересовања и мотивисање ученика за самостално читање лектире. Књига је најбољи друг. итд. Врше локализацију текста. меморисања. 1СЈ.2. развијање љубави према књизи. рад у пару Наставна средства: уџбеник.2. Михаел Енде Циљеви и задаци часа: развијање способности перципирања. Ученици пишу како су доживели текст из романа. Описују Бастијанов лик на примерима из текста. расуђивања.8. . Анализирају Бастијанов однос према књизи.Редни Наставна јединица: Бескрајна прича – Тип часа: обрада број: 55. Предлажу другачији наслов.3.4.2. (Књига) Завршни У пару пишу поруке: НАШЕ ПОРУКЕ БАСТИЈАНУ Читају поруке. анализирају ванвременске и ваннационалне вредности текста.3.5. развијање способности индивидуалног и нијансираног изражавања искуства и властитих доживљаја изазваних сусретом и комуникацијом с литерарним текстом. табла ТОК ЧАСА Уводни ШТА КРИЈУ КЊИГЕ? ОЛУЈА ИДЕЈА Након што ученици саопште своје идеје.5. метода. критичког и стваралачког мишљења. текстуална Облици рада: фронтални. упознавање света књиге. Учитељ чита одломак. Уочавају поруке. образовању). свеска. предочавања. тумачење одломка из романа. најлепше пишу на паноу. Наставне методе: дијалошка. Одгонетају загонетку: Корице има – нож није. Миланковића (однос према књизи. стицање навике и културе читања.

Завод за уџбенике. Методика наставе српског језика и књижевности. Београд.Литература: Милија Николић. . 2010.

Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. коментаре ученика за рад на часу). идеје. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Атмосфера за рад је подстицајна. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици стичу знања на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник похваљује напредак ученика.

„Зато што је направљена од бакине зимске чарапе.2.4. 1СЈ.4. – Ученици раде наставни листић (дат у прилогу).1. Она воли да шета дунавским кејом.2. (Ерић) (Морава) . од поставе дединог капута. Виолета је Јованова сестра. од татине рукавице. Стандарди постигнућа: 1СЈ.8. напиши придев супротног значења. 1. 1СЈ. – Издвој придеве у овим реченицама.4. Ово је одломак из приче Крпењача Д. пише реченице на табли и помоћу питања које поставља ученицима проверава колико су савладали основна знања Уводни о придевима.1. – Којој врсти придева они припадају? – Прошири реченице описним придевима. Од датих именица направи присвојне придеве.4.1. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику. наставни листић ТОК ЧАСА Учитељ најављује тему часа. Поред сваког описног придева.2.2. (Лазар) (Милош) Прочитала је _____________ песме док је путовала ____________ долином. Лукића. стар – ____________ леп – ______________ прав – ____________ сув – ______________ спор – ____________ весео – ____________ хладан – __________ тврд – _____________ 3. од сестрине беле чарапице. 38–42. метода Облици рада: фронтални. 1СЈ. Плавом бојом подвуци описне придеве. од парчета мамине кецеље и од моје старе поцепане марамице.4. стр. – Понављамо присвојне придеве радећи задатке у Поукама.2.2. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ. 1СЈ. од Миркове ногавице.” 2. (Сава) (Шабац) На журки је упознала ________________ сестру и __________________ брата.1. Допуни реченице одговарајућим придевима. придеви знања Циљеви и задаци часа: поновити и проширити знања о придевима. а зеленом присвојне. Шетала је _______________ кејом и посматрала _______________ веслаче. Тип часа: Редни Наставна јединица: Описни и присвојни проширивање број: 56.3.4. Главни Иван – ____________________ Београд – ___________________ Милан – ____________________ Весна – _____________________ Урош – _____________________ Шабац – ____________________ Рашка – ____________________ 4.

Литература: . Веома је важно да уоче где најчешће праве грешке. Завршни Читањем проверавамо тачност решења и ученици сами себе оцењују.

Ученици стичу знања на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. идеје. Ученици активно учествују у раду на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима.

Тип часа: обрада број: 57.6. а све остале животиње су радо глумиле? Главни – Које то особине магарац има? Које су његове добре особине? – Ко је нашао решења за проблем? – Које особине су показали дечаци када су се због штрудле предомислили? – Како је редитељ поступио на крају? – Да ли мислите да је био у праву? Да ли тако сме да се поступа са децом? – Три ученика нека образложе своју тврдњу да је редитељ добро поступио.0.2.) Учитељ најављује тему часа: Данас ћемо радити драмски текст Подела улога. компаративна метода индивидуални. развијање сценског говора и сценског покрета.5.1. Како се зову речи које ближе одређују именицу? Уводни 2. а три супротну тврдњу.2.5. – Ко су ликови у овој драми? – На каквим мукама се нашао редитељ? – Зашто дечаци нису хтели да глуме магарца.2. рецепција драмског дела.5. Укрштеница: 1. – Остали ученици биће публика која ће својим гласањем одлучити ко је у праву. Облици рада: фронтални. Како се зове прича са нестварним бићима и појавама? (Коначно решење је драма.1. коментарисања и просуђивања. хамер са укрштеницом ТОК ЧАСА Учитељ позива ученике да решавају укрштеницу која је дата на хамеру. али пре тога да се подсетимо шта је то драма. 1СЈ.3. Наставне методе: текстуална метода. шта она мора да има. предмет или појаву? 5.8. Стандарди постигнућа: 1СЈ. усвајање појмова хумор и пародија.2. Како се зове део песме састављен од два стиха или више њих? 3.5. Како се зову речи које означавају неко биће.1.Редни Наставна јединица: Подела улога – Г. Тартаља Циљеви и задаци часа: развијање способности аргументовања.2. 1СЈ. рад у пару Наставна средства: читанка. 1СЈ. 1СЈ. 1СЈ. – Где се изводи драма? – Шта је потребно да би се она извела на позорници? Слушамо драму са ЦД-а.2. Који се правописни знак ставља на крају обавештајне реченице? 4. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности.2.7. 1СЈ.5. дијалошка. .5.

Завршни У зависности од резултата гласања. пишемо другачији крај приче. Домаћи задатак: увежбати читање по улогама. Литература: .

Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. идеје. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици стичу знања на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. коментаре ученика за рад на часу). Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.

6. понављамо садржај драме. групни Наставна средства: Читанка ТОК ЧАСА Уводни Одговарајући на питања испод текста.5.5.5. убедљивост. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Тип часа: број: 58. 1СЈ.3. дијалошка.2. Бирамо најуспешнију групу. интонацију. Оцењујемо тачност читања. драматизација индивидуални.. 1СЈ. усвајање појмова хумор и пародија. 1СЈ.Редни Наставна јединица: Подела улога – Г. . поштовање знакова Главни интерпункције. Тартаља утврђивање Циљеви и задаци часа: рецепција драмског дела. 1СЈ.1. тако да сваки члан групе може да чита једну улогу. Читамо текст. развијање сценског говора и сценског покрета.0.5. Облици рада: фронтални. Ученици заједно са наставником оцењују целу групу. Ученици су подељени у групе.5.2. Наставне методе: текстуална метода.3. али и сваког члана.2.2.7. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности.

Литература: . Уколико се текст глуми на приредби. Спајамо слике и добијамо целовит стрип. ови цртежи се могу користити за плакат. Текст поделимо на слике и свака група добије да нацрта једну или више слика. Завршни Правимо заједнички стрип.

Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. коментаре ученика за рад на часу). Ученици су заинтересовани за рад на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. идеје. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник похваљује напредак ученика.

Градивни придеви су постали од градивних именица. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику.4.2. 1СЈ.2.4. 1СЈ. Радимо задатке у Поукама.1. Мара је утрошила 500г вуне.2.2.8. Градивни придеви означавају од које је грађе (материјала) нешто сачињено.1. 1СЈ.4. хамер ТОК ЧАСА Учитељ започиње час тако што следећи текст показује на хамеру (помоћу графоскопа или у ПП презентацији.2.4.2. наставни листић. Ученици добијају папириће са овим текстом и могу да га залепе у свеске. Уводни За зимски џемпер. Љуба сјајно шије. Наставне методе: дијалошка. Хаљина је _______________. стр.4.1.4. Љуба и Гина су добре другарице. Гина прави најбоље колачиће у крају. према могућностима): Баке Мара. ако је од вуне) Љуба је својој унуци сашила новогодишњу хаљину и потрошила метар свиле. Циљеви и задаци часа: Усвојити појам градивних придева Стандарди постигнућа: 1СЈ. Бака Мара воли да плете. Учитељ поставља ученицима следећа питања: – Којој врсти именица припадају истакнуте речи? – Којој врсти речи припадају речи којима сте допунили реченице? – Шта нам они казују? Главни Учитељ обавештава ученике о теми часа: Данас ћемо учити о још једној врсти придева: они се зову градивни придеви. метода Облици рада: фронтални. . Торта је ___________. 42–44.Редни Наставна јединица: Градивни придеви Тип часа: обрада број: 59. Гина је за Нову годину направила торту у коју је ставила 300г чоколаде.3.1. 1СЈ. 1СЈ. (какав. Џемпер је ______________.

Литература: . Завршни Решења задатака проверавамо читањем.

Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. идеје. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици стичу знања на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. коментаре ученика за рад на часу). Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

писаних радова индивидуални. – Треба да пронађете по пет речи на пет слова које често користите или чујете. шустер. Главни – Свака група ће добити по један речник страних речи и израза.4. као и у свим другим језицима.9.4. Наставне методе: дијалошка. свеске ТОК ЧАСА Уводни Учитељ тражи од ученика да се присете синонима за речи: авлија. постоји много речи које су страног порекла.Редни Наставна јединица: Речи народног говора Тип часа: обрада број: 60. – У речнику поред сваке речи у загради пише из ког језика потиче. Учитељ. шор. групни Наставна средства: речници страних речи и израза. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3. То су речи које свакодневно користимо и знамо њихово значење а нисмо ни свесни да воде порекло из неког другог језика. џокеј.2. Могу да пронађу и више од пет речи. Ученици раде по групама.4. метода Облици рада: фронтални. 1СЈ. . а оне нису пореклом из нашег језика. – У нашем. и страног порекла Циљеви и задаци часа: развијање љубави према језику. богаћење речника путем унутарпредметне – корелације језик (лексика) и језичка култура. – Сада ћемо се поделити у групе по четворо. пре но што зада ученицима задатак да истражују у речнику говори о присуству речи страног порекла у нашем језику и помаже ученицима да се поделе у групе.

– Уз помоћ учитеља ученици настоје да закључе зашто је то тако. а онда испод њих речи и њихово значење на Завршни нашем језику. у којој области има највише речи. – Напишемо називе језика. – Учитељ наводи ученике да закључе из ког језика. Литература: .Групе извештавају.

Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник похваљује напредак ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. коментаре ученика за рад на часу). Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. идеје. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици стичу знања на часу. Атмосфера за рад је подстицајна.

2. метода Облици рада: фронтални. Исто то учини и за придев који је објашњава. (Према причи Оскара Вајлда) Читамо одломак и подсећамо се шта смо још читали од овог писца. Стаклене очи блистале су као да су живе.1. – За почетак.2. Наставне методе: дијалошка.4.4. 1СЈ.2.4. Срећни принц На мермерном стубу стајала је статуа срећног принца. 1СЈ. Овај део приче послужиће нам да поновимо све што знамо о придевима.4.1. Именица Придев Врста Род Број придева Главни стуб мермерн градивни мушки једнина и – За сваку именицу одреди род и број. (Када ученици заврше. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику.) – Сада поред сваког придева у табели упишите именицу коју он објашњава. Закључијемо: Придеви примају род и број од именице уз коју стоје. заједно их подвлачимо на хамеру. 1СЈ. 1СЈ.2.8. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ. Сав је био Уводни прекривен танким златним листићима.2. Људи су се радо окупљали на пространом мраморном плочнику. а ученици је добијају на папиру који треба да залепе у свеске. Рески звук бронзаног звона их је опомињао да крену својим кућама.2. хамер ТОК ЧАСА Прича коју учитељ користи за мотивацију написана је на хамеру.1.4. свеске. подвуците све придеве у причи. Тип часа: Редни Наставна јединица: Род и број придева проширивање број: 61. .3. тј.1. Посматрали су необичну статуу. слажу се са именицом у роду и броју. знања Циљеви и задаци часа: проширити знање о придевима и применити већ стечена знања из ове области.4.

Литература: . Завршни Радимо задатке у Поукама. 44–46. стр. Задаци који се не ураде остају за домаћи задатак.

коментаре ученика за рад на часу). Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици стичу знања на часу. идеје. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.

4. .3.1. писаних радова индивидуални Наставна средства: контролни задаци ТОК ЧАСА Уводни Подела контролних задатака.2. провера Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања везаних за придеве.4. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ. 1СЈ.4.1. Ученици који раније заврше читају дечју штампу. Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2.4.2.2.Редни Тип часа: Наставна јединица: Придеви број: 62.2. Давање упутства за рад. 1СЈ. Наставник даје додатна објашњења ако су Главни потребна.8.4. метода Облици рада: фронтални. 1СЈ. Ученици раде задатке. 1СЈ.1.4.1.

Завршни Анализа контролног задатка на следећем часу. Литература: .

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник похваљује напредак ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Атмосфера за рад је подстицајна. идеје. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. коментаре ученика за рад на часу). Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици стичу знања на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено.

метода Облици рада: фронтални. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке.2. – Којим знаком смо сада одвојили пишчеве речи и управни говор? III облик – „Пожури”. рече Јовица. хамер са графичким приказом ТОК ЧАСА Обнављамо на примеру! Јован и Стевица су се дуго задржали на путу до школе. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Наставне методе: дијалошка. I облик – Јовица рече: „Пожури да не закаснимо”.Редни Наставна јединица: Управни говор Тип часа: обрада број: 63. рече Јовица.2. а како други? – Како се зову знаци којима се обележава управни говор? – Како још можемо записати управни говор? II облик – „Пожури да не закаснимо”. свеска. Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знања о управном говору. Уводни – Који знак се ставља иза говорникових речи? – Како зовемо први део реченице.3.” . „да не закаснимо.

Управни „ пишчеве речи.Научено представљамо графички! Пишчеве речи : „ Управни говор . . „ управни „ „ говор. говор. .” Главни „. . . „ Управни говор пишчеве речи.

а пишчеве речи одвајају запетама.  Када је управни говор растављен пишчевим речима. „А што си јутрос закаснио у школу?” „Закаснио сам”.  Када су ПИШЧЕВЕ речи испред управног говора.Закључујемо!  Туђе речи написане тачно онако како их је неко изговорио називамо УПРАВНИ ГОВОР. рече Мића. „јер сам морао свеску хитно да одведем лекару.). иза њих се стављају две тачке (:)  Ако су пишчеве речи после управног говора. Главни Примењујемо научено! Диктат Сналажљивост Учитељица упита Мићу: „Зашто ниси донео домаћи задатак?” „Разболела ми се свеска”.” . оне се одвајају запетом (. одговори он. онда се оба његова дела стављају под наводнике.  Знаци којима се обележава (наводи) управни говор зову се НАВОДНИЦИ („ ”).

а уместо црта правилно употреби наводнике. Литература: .Домаћи! Завршни – Већ знамо да се у штампаном тексту управни говор обележава цртама. – Одломак Запалио сам море из приче Босоноги и небо препиши латиницом.

Отвори Воја фиоку и нађе оловке.2. 3. „шећер у коцкама. Диктат У продавници „Дајте ми килограм шећера”. поуке ТОК ЧАСА Учитељ на почетку часа укратко обнавља са ученицима основна правила Уводни о писању управног говора: Шта је управни говор? Које делове има? Како се обележава? Колико модела управног говора имамо? Објасни их.Редни Тип часа: Наставна јединица: Управни говор број: 64. Продавац је упитао: „Хоћете ли ситни шећер или у коцкама?” „Дајте ми”. Са тим твојим редом до вечери би тражио рече мајка. Воја упита мајку Мама да ли знаш где ми је оловка. рече жена. метода Облици рада: фронтални. Уз помоћ дате слике напиши реченицу у сва три модела управног говора. Ко их је овде ставио љутито рече Воја сав ми је ред покварио. Завршни Домаћи задатак: Поуке од 107. Стандарди постигнућа: 1СЈ. стране. утврђивање Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знања о управном говору. писаних радова индивидуални Наставна средства: наставни листић. Наставне методе: дијалошка. Напиши одговарајуће знаке.2. Главни Погледај у фиоци рече мама. до 110. .3.” 2. замоли једна жена продавца.

Литература: .

Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици стичу знања на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . идеје. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Атмосфера за рад је подстицајна.

уз помоћ Веновог дијаграма.2. У пару утврђују ритам епске песме. Стандарди постигнућа: 1СЈ. следи интерпретативно читање. Описују како замишљају живот српског народа у време Турака. Венов дијаграм ТОК ЧАСА Уводни АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗАДАТАКА Ученици саопштавају резултате свог истраживачког рада: опис живота хајдука. индивидуални.Редни Наставна јединица: Стари Вујадин – Тип часа: обрада број: 65. .5. компаративна метода рад у пару Наставна средства: уџбеник. дијалошка. Анализирају особине ликова. Анализирају значење мотива очију (чарне. слике хајдука. уочавање одлика народне епске песме. 1СЈ.5.5. Језичка игра – полисемија речи Завршн На примеру речи хајдук. развијање осећаја припадности своме народу.4. У пару проналазе заједничке елементе жртвовања за слободу – а) Косово Главни (кнез Лазар и српска војска).2. језик ученици откривају значења ових речи. изграђивање свести о улози језика и уметности у остварењу народа и особе. фабулу.8. Одређују тему. варљиве). подстицање ученика на самостално коришћење и прикупљање секундарних извора литерарне грађе.5. 1СЈ. живот у Србији у време турске владавине. Облици рада: групни. народна песма Циљеви и задаци часа: упознавање и усвајање језичке културе српског народа. уочавају спољашњи и унутрашњи опис.1. њено тумачење. његовој материјалној и духовној баштини. фронтални.1.5. Ученици запажају шта је лепо и племенито у песми. 1СЈ. тумаче наслов. 1СЈ. свеска. композицију.2. лексичко вежбање – турцизми и вишезначност речи. слике предмета које означавају речи из песме. тумаче поређење да је неко као „перо соколово”. б) Вујадин (и хајдуци). главних и споредних.1. Након провере да ли су ученици прочитали песму.1. Уочавају шта значи појам соко. 1СЈ. табла.2. Наставне методе: текстуална метода.5.6. поруке песме.3. проналазе особине епске песме. дужину стихова.

2010. Сомбор.Литература: Томислав Цветковић. 2006. Методика наставе српског језика и књижевности. Методика наставе српског језика и књижевности. Милија Николић. . Завод за уџбенике и наставна средства. Београд.

Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Атмосфера за рад је подстицајна. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. коментаре ученика за рад на часу). Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. идеје. Ученици стичу знања на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

Учини то писмено. да ће ОНА обрисати таблу. Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знања о неуправном говору. Вера је рекла како ће обрисати таблу. у пару Наставна средства: свеска.3. Мајка јој рече да се мора вратити до једанаест сати. онда је то неуправни говор. Вера је рекла: „Ја ћу обрисати таблу”.2. Наставне методе: дијалошка. У следећем тексту су истакнуте реченице које су у неуправном говору. Неуправни говор се може исказати управним и обрнуто. Њене речи се могу саопштити и у нешто измењеном облику: да ће обрисати таблу. усмено. Стандарди постигнућа: 1СЈ. графоскоп (или видео-бим) ТОК ЧАСА Уводни Учитељ даје пример за сваки модел управног говора.2. метода Облици рада: фронтални. 2. Подсетила ју је да је напољу хладно и да не иде без џемпера. 2. а затим три реченице запиши у свеску. Са ученицима обнавља научено: Шта је управни говор? У ком лицу је управни говор? Записује пример: 1. Мајчине и Споменкине речи правилно обележи. . Он се не обележава наводницима. свиња и лисица претвори у неуправни. Вежбање: 1. која заменица упућује на њу? ЗНАЧИ: Главни Када се нечије речи казују посредно (индиректно) и у нешто измењеном облику. писаних радова индивидуални. Мајка упита Споменку куда је пошла.Редни Наставна јединица: Неуправни говор Тип часа: обрада број: 66. Управни говор у причи Међед. Она одговори да иде код Светлане да заједно уче. Ради у пару. табла. Претвори их у управне. – Како Вера говори у првом примеру? Коју заменицу користи? – Да ли и у другом примеру говори Вера? Какве су њене речи? Шта је она сада. листићи са задацима.

Литература: . Завршни Тачност одговора проверавамо на графоскопу (или помоћу ПП презентације).

Атмосфера за рад је подстицајна. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. коментаре ученика за рад на часу). дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици стичу знања на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. идеје. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

Керол Циљеви и задаци часа: развијање способности естетског сензибилитета.1.2. индивидуални.6. Причају о филмовима за децу. 1СЈ. Ученици закључују да једно књижевно дело може бити повод за стварање и новог драмског дела. рад у пару дијалошка.5. филм. 1СЈ. цртаном.3. Учитељ им приказује слајд са цртаним филмом Алиса у земљи чуда. Учитељ им приказује слајд драмске представе истоименог дела. подстицање асоцијацијског и фантазијског мишљења. ученици одређују тему и врше локализацију текста.5. -демонстративна.1. развијање способности анализе. прича – Л. свеска.2. стваралачке имагинације и креативности. Главни Учитељ им интерпретативно чита одломак из романа. илустративно. табла.8. компарације. .5. Облици рада: фронтални. 1СЈ.5. Дају примере. играном. Ученици гледају инсерт из цртанога филм Алиса у земљи чуда. Проверава њихов доживљај и након још једног читања. Уочавају могућности да се по неком књижевном делу Уводни може снимити цртани и играни филм. Наставне методе: текстуална метода.1. 1СЈ. Развијање могућности мултимедијалног приступа роману.4. компаративна Наставна средства: уџбеник. Стандарди постигнућа: 1СЈ. компјутер ТОК ЧАСА Ученици разговарају о филмовима. синтезе.Редни Наставна јединица: Изборна трка и дуга Тип часа: обрада број: 67. Разговорају о филму.2.1.

Милија Николић. Методика наставе српског језика и књижевности. Литература: Томислав Цветковић. У пару пишу табеларни Завршни приказ: сличности. . Читају своја запажања. 2006. Методика наставе српског језика и књижевности. 2010. Сомбор. Београд. Завод за уџбенике.Ученици врше компарацију одломка романа са инсертом из филма. роман) – Венов дијаграм. закључују да свако дело има посебан уметнички израз. У пару планирају текст позивнице за драмско извођење овог дела. разлике (филм.

Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици стичу знања на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Делови часа су повезани и структурирани. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . идеје. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

Додоа. Разговарају о могућностима прераде романа у драмски текст. развијање интелектуалне радозналости и тежње за проширивањем спознајних хоризоната. Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.5.3. анализирају важност њихових промена за епску радњу.  Драматизујте одломак (одредити одломак) Ученици бирају жири. Објашњавају појам Шекспирове позе.5. пише великим словом.2. Проналазе бајковите и реалистичне мотиве. рад у метода пару Наставна средства: уџбеник. Наставне методе: дијалошка. прича – Л. свеска. текстуална индивидуални. У пару: проналазе дијалог.Редни Наставна јединица: Изборна трка и дуга Тип часа: обрада број: 68. развијање читалачких интереса и мотивисање ученика за самостално читање лектире. Задатак је исти за све групе. бирају најбољи. 1СЈ. Проналазе најлепши текст позивнице за драмско извођење романа. развијање љубави према књизи и оспособљавање за самостално служење књигом.2. Анализирају зашто су им важне награде. групни. Уочавају особине Миша. табла ТОК ЧАСА Уводни Ученици се подсећају на ток романа и ток филма. тренутак када је добила напрстак. а затим сценски изводе драматизовани део. Завршни Читају радове. Описују како замишљају Алису. Читају још једном одломке романа по деловима. . вреднују трајност њеног пријатељства.3. утврђују глаголска времена.2.7. Ученици се деле на групе. издвајају фабулу. Разговорају о тексту. иако представља Главни заједничку именицу. упознавање света књиге. Тумаче зашто се његово име.2.4.5. 1СЈ. њено друштво. Облици рада: фронтални. Керол и утврђивање Циљеви и задаци часа: подстицање на самостално читање романа.5. 1СЈ.

уџбеник из методике наставе. Филозофски факултет. Одсек за српску књижевност. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад. приредила Оливера Радуловић. други део. Нови Сад.Литература: Павле Илић. . Змај. Тумачење књижевног дела и методика наставе. 2003. 2009.

Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник похваљује напредак ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. идеје. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.

. Мислио је. Јурила га је двоглава аждаја. а сивом збивање. метода писаних радова индивидуални. Иза првог угла На животном путу Неки ђаво чучи Па иза кривине Нека мука чека Чека нека брига Да човека ______ Да човека _________ Иза прве горе Тамо где у трави Па у другој гори Цвета љутић жути Чека нека мора Чека нека љутња Да човека ______ Да човека _________ . У реченици имају службу предиката. Глаголи често настају од именица. у пару Наставна средства: Поуке о језику. способности за мишљење у језику и креативан однос према језику. Наставне методе: дијалошка. табла. али никако да побегне. У датим реченицама плавом бојом подвуци глаголе који означавају радњу.4. Милош је сањао страшан сан. Закључујемо: Глаголи су врста речи које означавају радњу. 2. 51. шта је то дневник? Радимо задатке у Поукама: 51–52. размишљао. – Разговарамо о тексту: шта значе речи у загради.4.1.1.4.1. 1СЈ. Грмело је и севало. наставни листићи ТОК ЧАСА Уводни Читамо текст Дани цвећа у граду. на крају се расплакао.1. Поуке.Редни Тип часа: Наставна јединица: Глаголи број: 69. Баш тада је зазвонио сат и Милош се Главни пробудио у свом кревету.2. текстуална Облици рада: фронтални.4.2. Лила је киша. стр. стање и збивање.4. свеска.3.2. метода. 1СЈ. Ученици решавају задатке на наставним листићима.2. стр. моћи ћеш да довршиш стихове. 1СЈ.. у корелацији са наставом књижевности и језичке културе. зеленом стање. 1. развијати осећај за језик. Трчао је. Стандарди постигнућа: 1СЈ.8.2.2. 1СЈ. обнављање Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знање о глаголима. Ако од подвучених именица направиш глагол. 1СЈ.4.

Завршн Решења проверавамо читањем у пару. Литература: .

Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици активно учествују у раду на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. идеје. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици стичу знања на часу. Делови часа су повезани и структурирани.

Опишите и нацртајте сцену на којој би се ово дело изводило. Постепено долазе до решења. 3. текстуална групни.8.1. Бој се злога. Деле се на групе. свиња и Тип часа: обрада број: 70. Облици рада: фронтални. У фронталном облику рада одговарају ко су главни и споредни јунаци.2. Наставите причу. свеска. Следи читање у себи. сами бирају задатак који им одговара. развијање позитивних етичких вредности и естетскога укуса ученика. РАЗМИСЛИ И РАЗМЕНИ МИСЛИ У ПАРУ Има ли и данас оваквих примера понашања? Ученици саопштавају своја виђења. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1.1. 2. проналазе њихове особине. . Након интерпретативног читања учитеља.2. У пару ученици откривају особине народног говора. Драматизујте крај приче. 5. Завршни њему двије. Драматизујте први део приче. Домаћи задатак: нацртајте стрип о овим јунацима. свиња и лисица. рад у метода. има дуг реп. усвајање знања о одликама шаљиве народне приповетке. развијање способности самосталне карактеризиризације ликова.2. одређују тему. Део приче у директном говору препричајте у индиректном говору. Учитељ описује животињу. упоређивање књижевне са животном стварношћу. Ум царује.5. 1СЈ. место и време догађаја.2. ситна је. спознавања и вредновања уметничког дела.Редни Наставна јединица: Међед. пано ТОК ЧАСА СКРИВАЛИЦА Уводни На паноу (три покривена поља) представљени су: медвед. која су дата на покривеним пољима. Наставне методе: дијалошка. Причају о тим животињама – корелација са Познавањем природе. Препричавају приповетку по деловима. метода писаних радова пару Наставна средства: уџбеник. одговарају на питање зашто је ово књижевно дело народна прича. 4. Главни Читају приповетку по улогама. 1СЈ. Анализирају рад по групама. Ученици проналазе поруке приче. табла.5. лисица – народна приповетка Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања. Тумаче народне умотворине: Ко умије. снага кладе ваља. индивидуални.2.2. подела на целине и још једно гласно читање ученика. откривање етичких и идејних стајалишта у тексту. развијање литерарно- комуникацијских искустава и способности. итд.1. ученици погађају о којој је реч: Живи у шуми. 1СЈ. ученици саопштавају свој естетски доживљај.

Наставно проучавање народних приповедака и предања. Методика наставе српског језика и књижевности. Завод за уџбенике. Сомбор. Милија Николић. .Литература: Томислав Цветковић. Зона Мркаљ. Друштво за српски језик и књижевност Србије. Београд. 2006. 2008. Београд. Методика наставе српског језика и књижевности. 2010.

Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. коментаре ученика за рад на часу). Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. идеје. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици стичу знања на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.

стр.2. Будуће време – ФУТУР – Са газдом ће ићи у лов на зечеве.2. прошло или будуће) и које време недостаје.4. ах. текстуална Облици рада: фронтални. 1СЈ.2. наставни листићи. табла. свеска. у пару Наставна средства: Поуке о језику.Редни Наставна јединица: Време вршења Тип часа: обрада број: 71. Закључујемо: Глаголи имају и посебне облике за време.4.2. Глагол ПЕВАТИ мењамо по лицима и временима у свескама. 53–54. глаголске радње Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знање о глаголима упознавањем са глаголским временима (и глаголском променом по лицима).1. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Радимо задатке на 54–55. Радимо задатке у Поукама. Покушајте да сами саставите стих који недостаје. 1СЈ.4. 1СЈ.2. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ.1. метода писаних радова индивидуални.1.1.4.2. метода. Садашње време – ПРЕЗЕНТ Главни – Жућа чува кућу. стр. Ваш задатак је да одредите која су глаголска времена употребљена у песми Уводни (садашње. сам ћу лежати Говорили су за мене и режати да сам. Прошло време – ПЕРФЕКАТ – Жућа је био весело куче. Сам ћу се кроз живот пробијати. .4. Да се разумемо: Да се разумемо: ја сам колико јуче сам ћу гонити и сам бежати био куче. 1СЈ. слатко штене.4.3.8. графоскоп (видео-бим) ТОК ЧАСА Учитељ уводи ученике у наставну јединицу из језика помоћу књижевног текста: Ово су стихови из песме Владе Стоиљковића Дугачка псећа песма.

Литература: . Завршни Решења проверавамо на графоскопу (или помоћу ПП презентације).

Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. идеје. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.

1. развијање способности за исказивање и аргументацију сопствених ставова. 1СЈ.1.0. Главни – Трећа група треба да издвоји ликове из бајки који су по њиховом мишљењу најзанимљивији.8.0. Извештавање група. 1СЈ. Такође мора да објасни зашто је баш њих изабрала. као и лепе описе.7. да их прочита и објасни зашто је баш њих изабрала. Ученици су подељени у три групе. утврђивање полугодишту Циљеви и задаци часа: критички осврт на прочитана дела. метода писаних радова индивидуални.0.3. Наставне методе: дијалошка. Стандарди постигнућа: 1СЈ. наставни листићи ТОК ЧАСА Учитељ уводи ученике у осврт на прочитане текстове: Уводни – Које смо све приче до сада читали? – Које песме смо до сада учили? – Наведите наслове дела која су вам се највише свидела и образложите свој избор. – Прва група има задатак да изабере стихове који су јој се највише свидели: да наведе из којих су песама. Наставна јединица: Најлепши стихови и Редни Тип часа: одломци из лектире у првом број: 72.1. текстуална Облици рада: фронтални. групни Наставна средства: свеска. . Анализа њихових извештаја. Ликове треба да опишу и истакну њихове особине. метода. – Друга група има задатак да из прича које смо читали изабере и прочита најлепше одломке. Док ученици раде. табла. наставник им помаже.

Литература: . Завршни Илуструјемо делове које смо изабрали.

Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Атмосфера за рад је подстицајна. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. коментаре ученика за рад на часу). Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. идеје. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици су заинтересовани за рад на часу.

4.3.1.2. . Закључујемо да глаголи имају облик за лице и број. 1СЈ. табла.4.1.4.Редни Наставна јединица: Лице и број глагола Тип часа: обрада број: 73. – Ученици излазе.2.2. наставни листићи ТОК ЧАСА Уводни Учитељ има припремљене картончиће у различитим бојама на којима је исписан по један глагол.8. Циљеви и задаци часа: обновити и проширити знање о глаголима. Понављамо род и број именица и личне заменице. 1СЈ.4. текстуална Облици рада: фронтални. 1СЈ.4. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ. 1СЈ. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику.2.1. Затим на примерима показујемо како глаголи казују које лице врши Главни радњу и да ли је то једно лице или више њих. стр. свеска.4.2.1. Радимо задатке у Поукама. 55–59. Наставне методе: дијалошка. метода.2. узимају картончиће са глаголима и кажу све што знају о том глаголу.

читамо га и анализирамо. па онда идемо даље. Допуњавамо разредни пано са врстама речи и сваки ученик прави свој плакат. Завршни Када урадимо задатак. Литература: . Задаци који остану могу се урадити за домаћи.

Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици активно учествују у раду на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици су заинтересовани за рад на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. идеје. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања.

свог понашања.9.2.6.3.2. 1СЈ. 1СЈ. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: план причања ТОК ЧАСА Уводни Учитељ мотивише ученике да размисле о осећању страха и да га опишу: – Шта значи пословица У страху су велике очи? – Како се манифестује страх? Шта вам се тада дешава? Треба да се присетите неког догађаја када сте се страшно уплашили за себе или за неког другог.6.2. метода.2. 1СЈ. 1СЈ.2.0. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3. .3. Пажљиво слушамо и анализирамо. држите се плана: – Време и место дешавања (што детаљнији опис). 1СЈ.3.8.5. Наставне методе: дијалошка. Да би вам причање текло лакше. Присетите се емоција.3.0.2.2.3.1. 1СЈ.3.1.1. 1СЈ.2.3. – Ко су учесници догађаја? Главни – Како се све десило? – Како си се осећао? – Како су се други осећали и шта су радили? – Како се све завршило? Ученици причају.3.3. 1СЈ. уплашио Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.5.3. текстуална Облици рада: фронтални. 1СЈ.Редни Наставна јединица: Страшно сам се Тип часа: обрада број: 74.6.3.3.3. 1СЈ. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3. Покушајте да нам то испричате.3.

Литература: . Завршни Домаћи задатак: напиши састав са истом темом.

Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици активно учествују у раду на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Делови часа су повезани и структурирани. Атмосфера за рад је подстицајна. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. идеје. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник похваљује напредак ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. коментаре ученика за рад на часу). Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду.

3. – Пишемо пенкалом.2. О чему морамо водити рачуна при изради писменог задатка: Главни – Рад мора бити уредан и прегледан.3.3.1.2.2.8. 1СЈ.1.3. 1СЈ.3.3.2.Редни Наставна јединица: Страшно сам се Тип часа: број: 75. Стандарди постигнућа: 1СЈ. уплашио утврђивање Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.3.3. 1СЈ.2.5.3. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: домаћи задаци ТОК ЧАСА Уводни Наглашавамо да је анализа овог домаћег уједно и припрема за писмени задатак.6.3.3.2. Анализирамо сваки задатак.0. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.2. а шта не. . метода.6. Наставне методе: дијалошка.3. 1СЈ.6.3.0. – Водити рачуна о правопису. уочавамо шта је добро.3. 1СЈ. 1СЈ.5. 1СЈ. писаним словима латинице.9. 1СЈ.3. текстуална Облици рада: фронтални. – Правилно издвојени пасуси.1. Ученици редом читају задатке.3. 1СЈ. 1СЈ.2.

Литература: . Завршни Још једном читамо најбоље саставе.

Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. коментаре ученика за рад на часу). Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. идеје. Ученици процењују тачност одговора/решења. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник похваљује напредак ученика.

1.3. Наставне методе: дијалошка.2.3.9.3. 1СЈ.3.5. Бирају једну и њу уписују у вежбанке. 1СЈ.3. 1СЈ.1.6.6.3. метода Облици рада: фронтални.3.0. Упутства за рад.3.3.2. 1СЈ. 1СЈ.3. задатак провера Циљеви и задаци часа: проверити вештину и умеће примене стечених знања из писања састава. Главни Теме: – Страшно сам се уплашио/уплашила – Слатко сам се насмејао/насмејала – Догађај који ћу памтити Ученици пишу састав.1.3.0.Редни Наставна јединица: Други писмени Тип часа: број: 76.1.3. 1СЈ.3. .5.6.2. Завршни Анализа писменог задатка најављује се за два часа. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Уводни Подела вежбанки. Они ученици који заврше пре звона могу да читају дечју штампу.2.2.3.2. 1СЈ.3.2.2. 1СЈ. 1СЈ.8.3. 1СЈ. Ученици добијају три теме. 1СЈ.3. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.3.

Литература: .

Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици стичу знања на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник похваљује напредак ученика. идеје. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици активно учествују у раду на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. коментаре ученика за рад на часу). Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

Најава песме.. развијање језичке креативности. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ. М. БОГАТИМО РЕЧНИК Од речи из песме градимо нове: путник (путовање.. Тумаче зашто песникиња користи множину у одређивању „претрчавања” још једне године.Редни Наставна јединица: Новогодишња песма – Тип часа: обрада број: 77. Утврђују број строфа.6. још једно читање ученика. Проналазе речи којима мајка назива свога сина. метода индивидуални.). .2. изљубити). беличаст. рад у пару Наставна средства: уџбеник. У пару пишу поруке песме.1. стихова у строфи. уочавање вредности осећајне везаности мајке и детета у поетском свету и свакодневном животу кроз анализу лирске песме и конкретних песничких слика. дванаестина. Разговарају о људима који иду по мраку. који вредно и марљиво раде. Проналазе редне и основне бројеве и одређују њихову стилску вредност. У пару пишу своје утиске о илустрацијама. текстуална Облици рада: фронтални. 1СЈ.2. развијање способности рационалног мишљења на предметно-садржајном слоју. Алечковић Циљеви и задаци часа: развијање способности асоцијацијског мишљења. развијање способности (непосредног. проналазе мотиве.. Ученици пишу новогодишње честитке. свеска.5. промишљеног) изражавања доживљаја. на који начин им исказати своје поштовање. Наставне методе: дијалошка. пишу речи које се римују.3.).2. провера утисака. Ученици одређују тему.5.).10.. Пореде те речи са онима којим њих мајка назива и доносе одређене закључке. дванаест (дванаесторица. Предлажу нови наслов.. бео (белина.2. трчати (претрчати. развијање способности читања у себи и уживљавања у песму. богаћење речника помоћу унутарпредметне корелације: књижевност – језик (лексикологија).10. Белка. Анализирају какав је дечак путник. 1СЈ. табла ТОК ЧАСА ОЛУЈА ИДЕЈА – НОВА ГОДИНА Уводни Ученици износе своје идеје везане за овај велики дан.2.. 1СЈ. Главни Износе своје мишљење када се људима може вратити љубав.3. путни.3. дотрчати). Завршни Домаћи задатак: учење песме напамет. љубити (пољубити. интерпретативно читање учитеља.3.

На часовима српског језика и књижевности. 2011.Литература: Павле Илић. Нови Сад. Завод за уџбенике. . Београд. Зона Мркаљ. Лирска поезија у савременој настави. 1990.

Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. идеје. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици процењују тачност одговора/решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици активно учествују у раду на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици стичу знања на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.

провера Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања о глаголима. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Наставне методе: дијалошка.Редни Тип часа: Наставна јединица: Глаголи број: 78. 1СЈ.3. .4.4.1.1.2.4. 1СЈ. метода Облици рада: фронтални.2.1. 1СЈ. Давање упутства за рад.8.1. 1СЈ.4. писаних радова индивидуални Наставна средства: умножени контролни задатак ТОК ЧАСА Уводни Подела контролних задатака. Ученици који раније заврше читају дечју штампу.2.2.2.4. Учитељ даје додатна објашњења уколико је Главни потребно.2.4. 1СЈ. Ученици раде задатке.

Литература: . Завршни Анализа контролног задатка најављује се за следећи час.

Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Атмосфера за рад је подстицајна. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. идеје. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.

метода Облици рада: фронтални. 1СЈ.0. обновити поједина правила везана за ортографску норму српског језика. 1СЈ.6.8. Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.3. Читамо најбоље радове.3.3.2.9. У школске свеске ученици записују најчешће грешке и како правилно треба урадити.2.3. 1СЈ.2.2.3. .3. Главни Предаје сваком ученику рад са написаним коментарима.3. 1СЈ.1. 1СЈ. 1СЈ.0. Креће се са читањем од најбољих задатака. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Уводни Учитељ анализира успешност ученичких радова у целини.2. издваја најчешће (стилске. језичке и правописне) грешке и саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења.3.3.3.1.3. 1СЈ. 1СЈ.2.1. Пре него што ученику да свеску.5.2.3. писменог задатка Циљеви и задаци часа: истаћи задатке који су добри. 1СЈ. Наставне методе: дијалошка.3.3.6.3. 1СЈ. издвојити најчешће грешке.Редни Наставна јединица: Анализа другог Тип часа: обрада број: 79. пружити помоћ ученицима који праве превише грешака при писању.2.3.3. 1СЈ. 1СЈ.5. учитељ детаљно коментарише све грешке и оцену.6.3. композиционе.

Завршни Припремити се за исправак писменог задатка. Литература: .

Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици стичу знања на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Делови часа су повезани и структурирани. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. коментаре ученика за рад на часу). Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. идеје. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања.

8.3.2.3.2.0. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.1. 1СЈ. Пишу исправак. .1.3. 1СЈ. метода Облици рада: фронтални.1.2. писменог задатка утврђивање Циљеви и задаци часа: богаћење речника и писање побољшане верзије састава. 1СЈ. 1СЈ.3.3. 1СЈ.2.5.2.3.0.6.2.5. 1СЈ.6.3. Главни Учитељ пружа додатна објашњења ако је потребно.3. Наставне методе: дијалошка.3.3.3.Редни Наставна јединица: Исправак другог Тип часа: број: 80. 1СЈ. усвајање ортографске норме српског језика.3. 1СЈ.3. 1СЈ. Ученици са табле преписују заглавље задатка. наспрам задатка који сте писали.1.6. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.3. 1СЈ. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Уводни Учитељ пре почетка писања исправка подсећа на правила: Исправак писменог задатка ради се на десној страни.9.3.2.

Литература: . Завршни Читамо побољшане верзије састава оних ученика који су имали много грешака.

Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. идеје. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Делови часа су повезани и структурирани. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. коментаре ученика за рад на часу). дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу.

2. -садржајном слоју драмског дела. 1СЈ. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Завршни Ученици читају текст по улогама.1. који чита учитељ. Анализирају свакодневни језик у новом обликовању приче о Пепељуги.1. јунаке који употребљавају модерне изразе. Расправљају о вредностима стављања радње у савремене услове. свеска.2. развијање способности аргументовања. Уочавају занимљиве протагонисте.Редни Наставна јединица: Пепељуга – А. табла ТОК ЧАСА ОДГОНЕТКА Уводни Ученици пажљиво слушају одломак из Поповићеве бајке. рецепција драмског дела. Учитељ чита цео одломак из драме. „добар укус” и малограђанштину. дијалошка. Ученици пореде Пепељугу (народна бајка) са драмским делом Александра Поповића. примитивизам.2.0. компаративна метода индивидуални. читају текст у себи. развијање литерарних аналитичко-истраживачких способности. Воде разговор и препознају о којој личности је реч у драми. . да је оригиналан. уочавање комичких елемената и њихова анализа: хумор и пародија. Уочавају положај деце. Закључују да писац жели да нас насмеје. Главни Проналазе дидаскалије.2. рад у пару Наставна средства: уџбеник. Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног мишљења на предметно. природно и извештачено понашање.5. Објашњавају сукоб добра и зла.8. Проналазе хумористичне сцене. објашњавају њихову важност за сценско извођење. развијање сценског говора и сценског покрета. Наставне методе: текстуална метода. Ученици износе своје утиске. Ученици у пару проналазе елементе стваралачке оригиналности. јер има бројних примера широм света оваквих малих Пепељуга. Запажају драмски карактер дела. коментарисања и просуђивања. а затим по улогама. Облици рада: фронтални. 1СЈ. Разговарају о илустрацијама у Читанци. Поповић Тип часа: обрада број: 81. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности.

Нови Сад. 2006. Змај. Педагошки факултет. Тодоров: Методолошко- методички приступи школској интерпретацији бајке.Литература: Павле Илић. 2003. . Сомбор. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Н.

Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. коментаре ученика за рад на часу). Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. идеје. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици стичу знања на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.

Ученици истичу вредност драме. Главни  Поставите десет питања принцу. 1СЈ. изводе драму.5. развијање сценског говора и сценског покрета. Поставите питања. метода. уочавају значај дидаскалија. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 2006. компаративна метода групни.2. Тип часа: обрада број: 82.1. Извлаче наставне листиће са задацима. Сомбор. Завршни ТИМСКО ТАКМИЧЕЊЕ: БИРАМО НАЈБОЉЕ ГЛУМЦЕ И ТИМ Ученици се организују у тимове. сцену. Деле се у групе. компјутер ТОК ЧАСА Учитељ усмерава ученике да замисле сцену. Литература: Томислав Цветковић. настојте да будете што духовитији.2. драмски приказ и увежбавање Циљеви и задаци часа: развијање способности преобликовања учениковог спонтаног доживљаја у стваралачки чин. Н. уочавање потребе за ведријим сагледавањем живота: важно је радовати се. Методика наставе српског језика и књижевности.8. уочавање битних карактеристика драме. Поповић.2. дају своје коментаре.  Поставите десет питања Пепељугином оцу.1. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности. табла. индивидуални Наставна средства: уџбеник. свеска. . волети.  Поставите десет питања Росини и Бепини.Редни Наставна јединица: Пепељуга – А. Наставне методе: дијалошка. играти се. текстуална Облици рада: фронтални. 1СЈ. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. оцењују се. уочавање доброг и злог у свакодневици. Педагошки факултет. проглашавају најбољи тим и појединачне улоге.0. 2006. смејати се. Сомбор. анализирају подсмех аутора за понашање мајке и осталих њених саучесника у драми. Ученици запажају костиме.  Поставите десет питања Пепељуги. затим им показује како она Уводни изгледа.5. Најзанимљивија питања ученици пишу на табли.  Поставите десет питања маћехи.

Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. идеје. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици стичу знања на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Атмосфера за рад је подстицајна.

драматизација индивидуални.1. утврђивање Циљеви и задаци часа: критички осврт на прочитана дела.1. Завршни Бирамо најбоље извођаче. Дајемо времена групама да се припреме. Трећа група изводи неки драмски текст. Прва група припрема неколико песмица које ће рецитовати.0. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3. развијање сценског говора и сценског покрета.0. – Избор омиљених песама. Главни Друга група драматизује неку причу по избору.8.Редни Тип часа: Наставна јединица: Глумимо и рецитујемо број: 83. развијање креативних способности. 1СЈ. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности. 1СЈ. – Драмски текстови које смо читали и учили. – Избор група које драматизују урађене приче. групни Наставна средства: Читанка ТОК ЧАСА Уводни Учитељ усмерава осврт ученика на прочитана дела. Пажљиво слушамо једни друге.7. Наставне методе: дијалошка. .0. Коментаришемо зашто су ученици изабрали баш то и како су извели. текстуална Облици рада: фронтални.1. неговање културе говора. метода. усвајање ортоепске норме.

Литература: .

Наставник похваљује напредак ученика. Делови часа су повезани и структурирани. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. коментаре ученика за рад на часу). идеје. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици активно учествују у раду на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.

Разговор о томе. Литература: .. – Шта смо прочитали у првом полугодишту? – Шта смо из тога научили? – Да ли су вас нека дела подстакла да и сами нешто напишете? Ученици читају своје радове.. Главни – Читамо одломке из књига које су препоручене. Завршни – Шта за мене значи читање? – Написати неколико реченица о овој теми.Редни Наставна јединица: Библиотекар нам Тип часа: број: 84. писању. метода индивидуални Наставна средства: час се одржава у библиотеци. препоручује утврђивањe Циљеви и задаци часа: развијање љубави према читању. књиге ТОК ЧАСА Према претходном договору са школским библиотекарем. текстуална Облици рада: фронтални. – Шта прочитати на зимском распусту? – библиотекар препоручује. Стандарди постигнућа: Наставне методе: дијалошка. овај се час Уводни одржава у библиотеци. Читамо одломке и песме који су им се посебно допали.

.

Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник похваљује напредак ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици стичу знања на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици активно учествују у раду на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. идеје. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.

зимски. Заједно анализирамо. зимогрожљив. Завршни – Читамо готове саставе. путешествије.. путовање.9.) – Сада покушајте да.5.3.3.0.3.2. 1СЈ.3.2. 1СЈ.2. богаћење речника. 1СЈ.6.. опишете своје зимовање или неки догађај са зимског распуста. 1СЈ. Главни а онда описују свој зимски распуст.3.3. снежити. 1СЈ.2. Снежана. – Неколико ученика прича.3. 1СЈ. дајте наслов. 1СЈ..2. зимзелен.2.1. путник.3..3. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: свеске ТОК ЧАСА Учитељ час започиње кратком језичком игром у грађењу нових речи: Уводни  Од датих рачи направи нове речи: ЗИМА – (зимовање. Наставне методе: дијалошка.3. 1СЈ.3. 1СЈ. метода.Редни Наставна јединица: На почетку другог Тип часа: број: 85.) ПУТ – (путић. – Ученицима се оставља довољно времена да смисле о чему ће причати.2.1.3.) СНЕГ – (снежан/снежни..3. текстуална Облици рада: фронтални.6. – Ученици пишу саставе у својим свескама.3. 1СЈ. 1СЈ.0. 1СЈ. путопис.3. Снешко. остали слушају.6.3. користећи ове и друге речи.3. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Ко од ученика није завршио састав ради за домаћи.8..1.1.2. . – Према ономе што ћете описивати.5.3. путоказ. полугодишта утврђивање Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.

Литература: .

Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. идеје. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици процењују тачност одговора/решења. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Делови часа су повезани и структурирани. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Атмосфера за рад је подстицајна. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици су заинтересовани за рад на часу. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.

Пишу своје утиске о прочитаној причи.3. Утврђују делове фабуле. ученици још једном гласно читају причу.Редни Наставна јединица: Златно јагње – С. Описују сусрет вука и Растка. Описују како замишљају златно јагње. Тип часа: обрада број: 86. Завршн Читају своје радове. доживљавања и вредновања књижевног дела. Велмар Јанковић Циљеви и задаци часа: изграђивање свестране стваралачке особе развијених способности изражавања. Након најаве циља часа. 1СЈ. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Радна свека ТОК ЧАСА СВЕТИ САВА – ОЛУЈА ИДЕЈА Уводни Ученици пишу своје идеје.1. развијање способности промишљеног изражавања доживљаја. развијање језичке креативности. драмско стварање у складу са способностима. ТАКМИЧЕЊЕ Ученици се деле у групе и драматизују другу целину. .5. свеска. Проналазе сличности и разлике између њега и браће. Проналазе најлепше описе. 1СЈ. најзанимљивије пишу на табли. Анализирају симболику Растковог сна. ослобађање емоција и развијање љубави према сценској уметности.1. 1СЈ. метода. индивидуални компаративна метода Наставна средства: уџбеник. Уочавају новине у приказу Растковог лика. развијање способности за драматизацију приче.5. Након читања у себи. слушају интерпретативно читање приче Златно јагње. Текст деле на целине. стварања.1. Главни Тумаче реченицу у којој се описује како је вук ставио главу на колена Стефана Немање.6. дају им наслове. текстуална Облици рада: фронтални. комуницирања.5. а затим их саопштавају.2. бирају најбоље. групни. табла.3. Наводе место и време вршења радње.4. Анализирају особине главног лика и споредних ликова. метода писаних радова. развијање сценског говора и сценског покрета. Одговарају на неколико питања из Радне свеске. Наставне методе: дијалошка.5.

Сомбор. 2006. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке.Литература: Томислав Цветковић. 2006. Н. Сомбор. Методика наставе српског језика и књижевности. Педагошки факултет. .

Наставник похваљује напредак ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. идеје. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.

подстицање на самостално стварање и креативност.3. 5.3. Наставне методе: дијалошка. и о начинима на које се он може победити. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Велмар Јанковић утврђивање Циљеви и задаци часа: развијање литерарних аналитичко-истраживачких способности. метода писаних радова пару Наставна средства: уџбеник. унутарње очи има свако од нас у себи.5. подстицање ученика на самостално примењивање усвојених принципа литерарне комуникације. дискутују о њима. Протумачите какве то духовне. Главни 3.4. Тип часа: број: 87. Стављају се у Расткову позицију – шта би они учинили? Ученици се деле у групе и решавају следеће задатке: 1.Редни Наставна јединица: Златно јагње – С.2.5. рад у метода. Протумачите реченицу: Желео је да у потпуности свој живот посвети Богу.5.7. развијање сигурности самопоуздања у стваралачком напору. ко му је у томе помогао. интегрисање ученикових знања о приповеци као жанру. развијање осећаја за лепо (естетског укуса ученика). 1СЈ. Облици рада: фронтални. Уочавају вредности порука и приче. 1СЈ. Објасните значај наших духовних очију. 4. 2. Читају одговоре. Протумачите реч просветитељ. Разговарају на који начин је Растко победио страх. текстуална индивидуални. невидљиве. групни. Завршни У пару. ни отети. свеска.1. ученици постављају два питања Светлани Велмар Јанковић. Читају их. табла ТОК ЧАСА Уводни ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА – КАКО ПОБЕДИТИ СТРАХ Ученици расправљају о страху. . Протумачите које богатство се не може ни опљачкати.

Литература: Павле Илић. . Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. 2003. Змај. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. 2006. Нови Сад. Сомбор. Н. Педагошки факултет.

идеје. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици стичу знања на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. коментаре ученика за рад на часу). Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник похваљује напредак ученика.

Запишите сада следеће реченице: Ми смо ученици четвртог разреда. – Ако ове речи прочитамо саме. Главни – Хајде да из реченица издвојимо само бројеве: четвртог. Поуке о језику..Редни Наставна јединица: Бројеви Тип часа: обрада број: 88. бројеви су основни (колико има на броју предмета или бића).2. свеске ТОК ЧАСА Уводни Учитељ час започиње кратким дијалогом са ученицима: – Реците један број. двадесет пет. али ово је час српског језика..4. 1СЈ. Пети. а речима у граматици. можете рећи? Дакле: Бројеви се цифрама пишу у математици. Сада реците све што о њему знате.1.1. Већ у трећем разреду смо научили: Један. три. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику. Има нас двадесет пет: шеснаест дечака и девет девојчица.. метода Облици рада: фронтални. – Подвуците бројеве у овим реченицама... 1СЈ.1. .4. везано за језик. седми. Стандарди постигнућа: 1СЈ. бројеви су редни (које је по реду). два. чега ту толико има? – То значи да: Бројеви нису самосталне речи.2. – Шта нам они казују? – Шта су онда бројеви? Бројеви су врста речи која показује колико је ствари или бића на броју или који су по реду.. Циљеви и задаци часа: усвајање појма броја као врсте речи. да ли знамо о чему нам оне говоре.2.4. – Шта нам о том броју. не могу да стоје сами за себе. Наставне методе: дијалошка. стр. – То је била математика. Бројеви обично стоје уз именице и онда знамо на шта се односи број. 63–65. шести.

Литература: . Завршни Домаћи задатак: поновити правила о писању бројева.

Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. идеје. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник похваљује напредак ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Атмосфера за рад је подстицајна. коментаре ученика за рад на часу). Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици стичу знања на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања.

Стандарди постигнућа: 1СЈ. група – добија пет пословица. група – добија пет загонетки. група – добија три анегдоте.2. Наставне методе: дијалошка.3. књига народних умотворина ТОК ЧАСА Уводни Понављамо шта је усмена књижевност и које се врсте књижевних дела у њу сврставају.Редни Наставна јединица: Избор из усмене Тип часа: број: 89. Задаци: Шта су пословице? Зашто су их људи смишљали? Протумачити сваку дату пословицу. развијање љубави према усменој књижевности и језику.7.5. 2. текстуална Облици рада: фронтални. књижевности (пословице. 1. Задаци: Главни Шта су загонетке? Зашто су их људи смишљали? Одгонетнути загонетке и објаснити како баш на то решење асоцирају. групни Наставна средства: уџбеник.5. Задаци: Шта су анегдоте? Како су настале? Шта из њих може да се научи? Извештавање група. Завршни Састављамо пословице.2. Ученици раде у три групе.5. анегдоте) утврђивање Циљеви и задаци часа: разумевање и тумачење пословица и осталих кратких врста усмене књижевности. 1СЈ. метода писаних радова индивидуални. метода. 1СЈ.2. . 3. загонетке и анегдоте.3.

Литература: .

Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. идеје. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици стичу знања на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању.

школа. итд. Проналазе шта је добро учинио млађи богаташ (помогао путнику да Главни изађе из блата. чесма. изграђивање правилног односа према материјалним и духовним вредностима. задужбине које се подижу новцем. лишавајући се и сам мучећи се. народна прича Циљеви и задаци часа: развијање поштовања и бриге за народну баштину.Редни Наставна јединица: Најбоље задужбине – Тип часа: обрада број: 90. Задужбина коју неко чини сам собом. свеска. Наставне методе: дијалошка. Стандарди постигнућа: 1СЈ. описивање. три школе. три лађе.) закључују шта све може бити задужбина. спасао је дете да га кола не прегазе. уочавање важности добрих међуљудских односа. итд. три извора. уочавају значење новца у приповеци.3. дијалог). откривање битних обележја прозног исказа – народне приче: облици казивања (приповедање. Читају причу са оловком у руци. Ученици анализирају значење речи ЗАДУЖБИНА.5. уз помоћ маште. мање су од задужбина које се чине добрим делима. спасао човека и његову породицу из пожара. засадио воћке.” Расправљају о томе шта новац значи у нашем животу.. Слушају интерпретативно читање учитеља народне приче Најбоље задужбине. сликовитост у приповедању.3. табла. фабула.4. Објаснити да је реч Уводни ЗАДУЖБИНА настала од речи ЗА + ДУШ(У) и додатка на крају речи – БИНА. Хиландар. три моста. текстуална Облици рада: фронтални.1. Коларац. како их замишљају. пано са фотографијама ТОК ЧАСА Разговор са ученицима о значењима глагола ЗАДУЖИТИ.2. Препричавају текст по целинама. изражавају свој естетски доживљај.). упознавање културе српског народа. 1СЈ.3. својим личним радом.5.3..). Анализирају однос Светог Саве и богатих трговаца. седам дана и ноћи чувао је болесника. метода индивидуални. три гостионице. Описују. ви- ше вреди од задужбине која се новцем подиже. 1СЈ. три болнице. . одвајају целине. рад у пару Наставна средства: уџбеник. Проналазе шта је све учинио први трговац (саградио је три велике цркве. На основу неколико приказаних фотографија – задужбина (црква. Проналазе и тумаче реченицу: „Но.

Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Литература: Српска народна књижевност. Др Слободан Ристановић. Сава Немањић – Свети Сава у историји и традицији. 2001. Народна библиотека Србије. У пару проналазе сличности народне приче Најбоље задужбине и Виолине М. 1995. . приредила Марија Клеут. Ср. Карловци. Београд. Демака. Завршни Разговарају о теми чиме нас је све задужио Свети Сава.

Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. коментаре ученика за рад на часу). идеје. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Делови часа су повезани и структурирани. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.

рад у пару Наставна средства: уџбеник. Тумаче народне пословице: „Ко ништа не чини. текстуална Облици рада: фронтални. Проналазе исказ да „богатство неће дуго трајати” и тумаче га.3. „Више ваља шака доброте него врећа мудрости”. метода писаних радова индивидуални.2. 1999. Друштво за српски језик и књижевност Србије. погледај његова дела”. Београд. доброта). Шабац. истиче људске врлине (несебичност. табла ТОК ЧАСА ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА Уводни Ученици расправљају о кинеској народној пословици „Хоћеш ли упознати човека. Православна народна хришћанска заједница. Анализирају повод долажења трговаца код Светог Саве. Примењују кинеску пословицу на нашу народну причу. Стандарди постигнућа: 1СЈ. уочавање вредности и значаја народне књижевности (сачувала је дух народа. Зона Мркаљ. Главни У пару пишу поруке приче. 1СЈ.Редни Наставна јединица: Најбоље задужбине – Тип часа: број: 91. стрпљивост. Наставно проучавање народних приповедака и предања. метода. . Пишу састав са темом: Посетио/-ла сам једну задужбину Завршн Анализирају састав.3. народна прича утврђивање Циљеви и задаци часа: развијање способности читања у себи и уживљавања у народну причу. зло чини”. Читају причу Најбоље задужбине по деловима. 1СЈ.3.3. свеска.5.4. разумевање. Литература: Свети Сава – српска слава. његов начин поимања света и вредности. Проналазе придеве и утврђују њихов значај за сликовитост приче. уочавање елемената фабуле и улоге придева у приповедању (унутарпредметна корелација).1. Наставне методе: дијалошка.5. благост. 2008.

Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. коментаре ученика за рад на часу). Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици стичу знања на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици процењују тачност одговора/решења. идеје. Делови часа су повезани и структурирани. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим.

Главни Ученици описују како замишљају двор Савиног оца – Стефана Немање. лози Светог Саве. Анализирају Савин значај као књижевника. Након откривања слике библиотеке у Хиландару. Сава учи да се посте сриједа и петак. Стандарди постигнућа: 1СЈ. . Читају песму Момчила Тешића Светом Сави. компјутер ТОК ЧАСА Уводни Учитељ ставља плакат на таблу и саопштава ученицима да замисле како иду на занимљиво путовање.6.Редни Наставна јединица: Свети Сава у причи и Тип часа: број: 92.0. развијање свести да је баштина део бића једног народа. плакат. 1СЈ. композицију изведену у Сава центру. клепалу. текстуална метода. Наставне методе: илустративно- Облици рада: фронтални. песми – говорна вежбa увежбавање Циљеви и задаци часа: упознавање са духовним и материјалним вредностима које су остале као баштина из живота Светог Саве.1. прате видео-запис у коме је приказан свакодневни живот у овом манастиру. демонстративна.8. неговање говорне културе. музиком. успостављање корелација са сликарством. Слушају песму Војислава Илића Свети Сава и народну песму Свети Сава. Читају предања Савина пећина и Савин лакат. Закључују да је заслуга Светог Саве за српски народ веома велика. Слушају песму Николе Хаџи-Николића о Светом Сави. Ученици разговарају о чарима путовања. разговарају о занимљивостима. Слушају Павла Аксентијевића. табла. Читају легенде о Светом Сави: Свети Сава и ђаци. После откривања првог поља на плакату. ученици препознају Хиландар.1. ученици помоћу маште дочаравају време када је Растко био њихов вршњак. архитектуром. свеска. индивидуални дијалошка Наставна средства: уџбеник.0.

com/2012/01/30/свети-сава-у-књижевности/ 30.) Литература: Милија Николић. Друштво за српски језик и књижевност Србије. СВЕТИ САВА У КЊИЖЕВНОСТИ Завршни silvy1102. Наступ Николе Хаџи- Николића из групе „357” на Светосавској академији (Дан свих просветитеља.. . Наставно проучавање народних приповедака и предања.. јан 2012 – Свети Сава – инспирација и другима.wordpress. Зона Мркаљ. 2008. 2010. Методика наставе српског језика и књижевности.Гледају неколико презентација са сајта. Београд. Београд. Завод за уџбенике.

Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици стичу знања на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. коментаре ученика за рад на часу). идеје. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Атмосфера за рад је подстицајна. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.

Оне нека буду полазиште за вашу причу.1..3.2.3.3. 1СЈ.3.2.3.2.3.8.3. 1СЈ. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: свеске ТОК ЧАСА Учитељ уводи ученике у тему часа кратким дијалогом: Уводни – Шта нам је потребно да би настала прича? – Шта је то инспирација? – Како бисте изабрали мотиве за своју причу? – Ја ћу вам дати неколико речи.1. писаним словима латинице. Стандарди постигнућа: 1СЈ. девојчица.2. 1СЈ. 1СЈ.3.1. – Ученици пишу саставе.3.3. 1СЈ.2.6.Редни Наставна јединица: Састављамо причу на Тип часа: број: 93.3. 1СЈ.3.0. – Читамо и анализирамо саставе. метода.5. прозор. . текстуална Облици рада: фронтални. Главни – Речи: мећава. основу датих речи утврђивање Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања.1. 1СЈ.3.0.2. 1СЈ.2.. – Причу ћете писати у својим свескама. Завршни – Бирамо најуспешнији састав.2. 1СЈ.3.3.5.3.3. врабац.6. Наставне методе: дијалошка.9. 1СЈ.6. 1СЈ.3. 1СЈ.

Литература: .

Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици активно учествују у раду на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Атмосфера за рад је подстицајна. идеје. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици стичу знања на часу. коментаре ученика за рад на часу).

1СЈ.2. писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику.2.1. 1СЈ.) Радимо задатке у Поукама.Редни Наставна јединица: Писање бројева Тип часа: обрада број: 94.4.4. I) – Треба да каже све што о том броју зна и да га напише речима.2. усвајање и неговање језичке и ортографске норме. картончићи са бројевима ТОК ЧАСА Учитељ започиње час тако што позива ученике да изаберу међу Уводни разнобојним картончићима. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 5. – Ученик излази и са гомиле извлачи један број (4.4. . метода Облици рада: фронтални.1. стр. 65–69.1. (Може се организовати и као такмичење између редова. Циљеви и задаци часа: усвајање појма бројева као врсте речи и њихово правилно писање. Завршни Правимо плакат о бројевима. Наставне методе: дијалошка. Главни Читамо решења и проверавамо њихову тачност.

Литература: .

Ученици су заинтересовани за рад на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . идеје. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. коментаре ученика за рад на часу). (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник похваљује напредак ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици активно учествују у раду на часу.

Редни Наставна јединица: Бели витез – Р. свеска. развијање етичких норми понашања. укротитељи коња. . индивидуализацију ликова (споредних и главних).1. ученици откривају да је дивљи ждребац Бела Грива јурио слободно мочварама. Одговарају на неколико питања из Радне свеске. који такође жели да га припитоми.5. Уочавају који све фактори утичу на понашање јунака.5. -синтетичка Наставна средства: уџбеник. развијање креативног приступа у тумачењу односа међу јунацима дела. текстуална метода. Сви су посматрали како заједно чине једну белу тачку. дивну белу кобилу. откривање карактеристика ликова (поступци. илустративно. Наставне методе: дијалошка. Проналазе поруке.4. Гијо Тип часа: обрада број: 95. а затим гласно читају. У пару праве план препричавања. Бела Грива је гледао како му силом одводе мајку. апликација ТОК ЧАСА ОТКРИВАМО САДРЖИНУ РОМАНА Учитељ ставља плакат. Ипак је касније дозволио да га Фолко узјаше. Ученици описују слике без речи (има их четири). 1СЈ. Главни Расправљају о понашању људи. Проналазе дијалог и утврђују његове функције у приказивању радње.1. Уводни После откривања првог поља. рад у пару аналитичко.1. изглед. 1СЈ. упознаје дечака Фолка. каже ученицима да ће на њему видети коња који се зове Бела Грива.2. речи. али не на на- силан начин. СЛИКА 4. уочавање улоге пејзажа. индивидуални. читају га у себи. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Уочавају карактеристике илустрација.3. Бела Грива је остао сам. 1СЈ. Облици рада: фронтални. СЛИКА 2.8. СЛИКА 3. Ученици тумаче наслов.5. ухватили су Белој Гриви мајку. особине). уочавање и именовање садржинских целина романа и стварање плана препричавања. У пару анализирају ток радње. Ученици слушају интерпретативно читање ученика одломка из романа. -демонстративна.2.5. Гардијани. Циљеви и задаци часа: упознавање ученика са садржајем романа помоћу креативног приступа. развијање љубави према животињама. табла. Расправљају о односу човека и животиња.

2011. Завод за уџбенике. Литература: Павле Илић. Нови Сад. Београд. 2003. Змај. Завршни Препричавају део романа према плану препричавања. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Зона Мркаљ. . На часовима српског језика и књижевности.

Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици процењују тачност одговора/решења. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици стичу знања на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. идеје. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник похваљује напредак ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици активно учествују у раду на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. коментаре ученика за рад на часу). Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика.

1СЈ.Редни Тип часа: Наставна јединица: Бели витез – Р. уочавање основних карактеристика романа као најдуже епске врсте и поступка карактеризације ликова. у облачиће пишу текст дијалога.3. дескрипција (опис). подстицање и неговање свести о потреби очувања природе.2. свеска. метода писаних индивидуални. изводе закључке: Сва жива бића имају права на живот. Ученици анализирају одговоре. дијалог. наставни листић. Главни * На примерима из романа објасните какав треба да буде однос људи према животињама. . * На примерима из романа опишите на који начин се бране животи- ње од злих поступака људи.4. Уочавају да је роман за децу дужа епска Уводни творевина.5. Саопштавају своје идеје. Облици рада: фронтални. Праве концепт шта би они урадили да су на његовом месту. да доминира једна радња. 1СЈ. дијалошка. табла. У пару. 1СЈ. користећи аргументе за своје ставове.1.3. Природа је део нас. * На примерима из романа објасните зашто чувајући природу чувамо себе. Наставне методе: монолошка. Гијо број: 96. утврђивање Циљеви и задаци часа: развијање љубави према књизи и оспособљавање ученика за самостално служење књигом. да има више ликова. Завршни Ученици се стављају у Фолкову позицију. текстуална метода. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.1. да се кори- сти нарација (приповедање). развијање језичке креативности.5. будимо њени чувари. развијање способности образлагања и закључивања. Деле се у групе и раде задатке: * На примерима из одломка романа опишите како се понашају поје- дини људи према животињама. богаћење речника.5. групни радова Наставна средства: уџбеник. стрип ТОК ЧАСА Ученици разговарају о роману. на понуђеном стрипу о Белој Гриви.5.5.

Методика наставе српског језика и књижевности. Сомбор. Педагошки факултет. 2006.Литература: Томислав Цветковић. Зона Мркаљ. . 2011. Београд. На часовима српског језика и књижевности. Завод за уџбенике.

коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. идеје. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици стичу знања на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.

Пишемо за часопис: ученици састављају песме.2.2.5.Редни Наставна јединица: Занимљиве странице Тип часа: број: 97. Завршни Читамо радове. дечје штампе утврђивање Циљеви и задаци часа: развијање љубави према писаној речи.2. 1СЈ.2. Облици рада: фронтални. – У организацији часа учествује и библиотекар.4. Главни Извештавање група.6.3.3. песму и причу и да направе приказ сваког текста. маште. у пару Наставна средства: дечји часопис ТОК ЧАСА Према претходном договору са школским библиотекарем. примењивање различитих знања и вештина везаних за читање и разумевање различитих врста текстова. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ. писана. – У сваком часопису треба да пронађу неки занимљив научни текст.3.2. текстуална индивидуални. . 1СЈ.3. – Свака група добија други часопис. развијање радозналости. Уводни Ученици су унапред припремљени на то да ће час бити одржан у библиотеци. – Ученици су подељени у три групе. Наставне методе: дијалошка. овај се час одржава у библиотеци. – Користимо различиту дечју штампу. приче које ћемо послати одређеном часопису/часописима. креативности и жеље да се та креативност покаже другима.

Литература: .

Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Атмосфера за рад је подстицајна. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. идеје. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика.

постављају по два питања.2. развијање способности фантазијског и стваралачког мишљења. свеска. Учитељ изражајно чита песму. компаративна метода индивидуални Наставна средства: уџбеник.5. проверава доживљај. Тумаче однос мајке (аждаје) и њеног детета. 1СЈ.2. успостављање корелације са ликовним и музичким стваралаштвом: развијање способности уочавања саодноса литерарног. тепа – Љ.1. Ршумовић Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања песничких слика и основног расположења у песми. 1СЈ. Ученици слушају како глумица Ружица Сокић рецитује песму Аждаја своме чеду тепа (има је на интернету). Сокић. строфа). 1СЈ. 1СЈ. свира). Анализирају тему. Главни Тумаче поређење (као репе). разне друге композиције. пева. 1СЈ. развијање литерарног слуха и сензибилитета за хумористичко виђење и примање појава и догађаја. Слушају још једном композицију песме. Ученици упоређују два извођења. Наставне методе: дијалошка.Редни Наставна јединица: Аждаја своме чеду Тип часа: обрада број: 98. фотографије. EP-ови за децу – Оне и они – Аждаја своме чеду тепа (ПГП РТБ ЕП) ТОК ЧАСА Ученици одговарају на питања: ШТА СВЕ РАДИ ГЛУМАЦ? – (глуми.5. ШТА СВЕ РАДИ КОМПОЗИТОР? (компонује песме. Разговорају о наслову песме. Процењују ликовно представљање песме. композитора Миње Суботе (интернет извори). Ученици читају песму. Суботе.5. Уочавају хумор.5. рецитује). Албуми за децу – Миња Субота и Љубивоје Ршумовић: Миња и Ршум (ПГП РТБ ЛП). Завршни Учитељ ставља на пано три фотографије: Љ.3. Уводни игра. песничке слике. певају је. Разговорају о порукама песме. ликовног и музичког израза.7.3.1. Предлажу нови. Анализирају уметничку вредност деминутива.3. пева. Проналазе речи којима мајка ословљава своје дете и тумаче их.2.1. Ршумовића. табла. Ученици слушају музичку композицију ове песме. текстуална Облици рада: фронтални. Уочавају форму песме (дужина стихова. Уочавају естетске и васпитне вредности песме. Ученици им. уз помоћ маште.5. Проналазе персонификацију. Р. метода. игре. мотиве. Стандарди постигнућа: 1СЈ. уочавање особености лирске песме.10. Тумаче реч чедо у ужем (песма) и ширем контексту (наша свакодневица).2. богатству песме. . М.2. развијање ученикових интересовања према шаљивој поезији. њеног ритма и мелодије.

Литература: Петар Недић, Бранислава Недић, Књижевност и српски
језик, Нови Сад, 2007; Милија Николић, Методика наставе српског језика
и књижевности, Завод за убенике и наставна средства, Београд, 2010.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)

Показатељи 1 2 3 4
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни Тип часа:
Наставна јединица: Бројеви
број: 99. провера

Циљеви и задаци часа: провера степена усвојености знања о бројевима.

Стандарди постигнућа: 1СЈ.1.4.1. 1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4.2.

Наставне методе: дијалошка, метода Облици рада: фронтални,
писаних радова индивидуални

Наставна средства: умножени контролни задатак

ТОК ЧАСА

Уводни
Подела контролних задатака.

Наставник даје упутства за израду задатака.

Ученици раде контролни.

Главни
Они ученици који раније заврше читају дечју штампу.
Завршни

Анализа контролног задатка најављује се за следећи час.

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)

Показатељи 1 2 3 4
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
број: Наставна јединица: Зимски пејзаж Тип часа: обрада
100.

Циљеви и задаци часа: вежбање у сажетом и јасном усменом и писменом
изражавању; богаћење речника, уочавање начина на који се помоћу
мотива обликује композиција састава – успостављање корелације са
ликовном културом.

Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.

Наставне методе: дијалошка, текстуална Облици рада: фронтални,
метода, метода писаних радова индивидуални

Наставна средства: слике зимског пејзажа (уметничке репродукције,
фотографије, плакати или ПП презентације – по могућности и избору
наставника)

ТОК ЧАСА

Уводни
Учитељ, према плану, на почетку часа приступа краткој анализи
контролног задатка.

Следи приказивање призора зимског пејзажа.
– Слике које видите представљају зимске пејзаже.
– Шта значи реч пејзаж?

– Хајде сада да речима сликамо зиму.
– Слике могу да вам у томе помогну.
Главни

– Одаберите сами један зимски пејзаж. Може то бити шума, пољана,
улица.
– Затим описујте део по део: небо, облаке, ветар, дрвеће...
– Свака слика нека буде нов пасус.

– Ученици причају и једни друге пажљиво слушају.
– Анализирамо и допуњујемо сваку причу.

Завршни
Бирамо најсликовитију причу.

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)

Показатељи 1 2 3 4
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Редни
Тип часа:
број: Наставна јединица: Сликамо речима
утврђивање
101.

Циљеви и задаци часа: вежбање у сажетом и јасном усменом и писменом
изражавању; богаћење речника, уочавање начина на који се помоћу
мотива обликује композиција састава; успостављање корелације са
музичком културом – развијање код ученика способности да користе у
својим саставима и аудитивне елементе.

Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.0.1.6. 1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.6. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9. 1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.5. 1СЈ.3.3.6.

Наставне методе: дијалошка, текстуална Облици рада: фронтални,
метода, метода писаних радова индивидуални

Наставна средства: ЦД са песмама о зими

ТОК ЧАСА

Учитељ на почетку часа најављује да ће се слике зимског пејзажа са

Уводни
прошлог часа сада допунити музиком и стиховима који преносе
очараност пред природним лепотама. (Визуелне представе зимског
пејзажа сада се допуњавају звуковним/аудитивним.)

Слушамо песме о зими са ЦД-а.

– На прошлом часу усмено смо описивали зиму.
– Данас ћемо радити то исто, али у писаној форми.
– Дакле, ваш задатак на овом часу јесте да напишете састав са темом:
Главни

Зимски пејзаж.

Ученици пишу саставе.

Читамо и анализирамо саставе.

Завршни
За следећи час прочитати бајку Ружно паче.

Литература:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)

Показатељи 1 2 3 4
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
Коментар наставника:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

. број: Тип часа: обрада 102. Праве компарацију између народне бајке Пепељуга и ове Андерсенове бајке (констатују нове мотиве. Завршни Домаћи задатак: цртање плаката за драмску представу Ружно паче. Гледају инсерте цртаног филма Ружно паче (интернет извори). 1СЈ. развијање способности компарације задатих елемената двају различитих дела – књижевног и филмског. компјутер ТОК ЧАСА Ученици слушају причу учитеља о Андерсеновој љубави према деци. вредновање илустрација у бајци. К. Наставне методе: дијалошка. Облици рада: фронтални. индивидуални. Упоређују сличности и разлике између књижевног и филмског дела.5.2.). Проналазе најлепше пејзаже и уочавају њихове стилске вредности.1. Деца су га сваки дан чекала испред врата и молила: „Испричај нам само још једну бајку”. Разговарају о наслову бајке. Изражавају своје утиске.4. 2003. богатство описа. Н. У пару издвајају реалне и фантастичне мотиве. заједничке особине: бајковитост. Андерсен Циљеви и задаци часа: развијање способности слушања и доживљавања лепог изражајног говора. Читају је још једном.5. табла.7. рад у пару компаративна метода Наставна средства: уџбеник. необичну машту.8.2. 1СЈ. Змај. борбу добра и зла. цртани филм.Редни Наставна јединица: Ружно паче – Х.3. 2006.3. Стандарди постигнућа: 1СЈ. текстуална метода. Расправљају о појму лепог: да ли је лепо спољашња манифестација или Главни нека унутарња особина. уочавање особина ауторске бајке. о теми. Нови Сад.2. Литература: Павле Илић. На примерима из текста проналазе особине јунака бајке. 1СЈ. Ученици слушају бајку (Небојша Дугалић „Ружно паче” – YouTube). свеска. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси.5. у ликовном стваралаштву. Разговарају о теми илустрација бајке. Воде расправу о томе да ли свако књижевно дело може да се представи у музици. деле на целине. итд. илустративно. на филму. развијање позитивних етичких норми. Сомбор. фабули и ликовима. Ње- Уводни гови савременици кажу да је био прави чаробњак у причању бајки. Анализирају мајчине поступке. ПП. -демонстративна. Тодоров: Методолошко- методички приступи школској интерпретацији бајке.

Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. идеје. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ .

развијање партнерских односа у раду. свеска ТОК ЧАСА Уводни Ученици стављају плакате (домаћи са претходног часа).3. бирају најлепши. Поједине групе ће бити за позитивну. 3. Главни 2. развијање етичких норми. 1СЈ.5. 4.1.3. богаћење речника. Расправљају о необичној теми бајке. Тип часа: обрада број: Андерсен и утврђивање 103. 1СЈ. К.5. Стандарди постигнућа: 1СЈ. развијање љубави према лепој речи. Хипотезе: То је тачно. компаративна метода групни. извлаче наставне листиће са задацима: 1. Након рада од двадесет минута. Кроз анализу лика мајке докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од других бајки.2. Ученици се деле у групе. Бајка се по мотивима приказивања нестварних догађаја разликује од осталих. Следи закључак: Поједини делови бајке су слични другима. развијање свести о потреби тимског рада. То није тачно. али и да се битно разликује. Завршни Ученици препричавају део бајке по избору. Уочавају да је ова бајка слична другима.3.3. а друге за негативну тврдњу. . следи декомпозиција проблема. Наставне методе: дијалошка. уочавање особености ауторске бајке. Кроз анализу понашања животиња докажите да ли се ова бајка раз- ликује или не разликује од других бајки.Редни Наставна јединица: Ружно паче – Х. Кроз анализу лика Ружног пачета докажите да ли се ова бајка раз- ликује или не разликује од других бајки. текстуална Облици рада: индивидуални. Циљеви и задаци часа: развијање аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Учитељ организује рад по систему ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ: Учитељ подстиче ученике да поставе проблем: Ружно паче се не раз- ликује од осталих бајки. Ученици саопштавају резултате анализе. Кроз анализу стварних и нестварних ситуација докажите да ли се ова бајка разликује или не разликује од других бајки.5. метода. фронтални Наставна средства: уџбеник.

2003. Змај. Сомбор. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. ПП. 2006. . Нови Сад.Литература: Павле Илић. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Н.

Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици активно учествују у раду на часу. идеје. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици стичу знања на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Атмосфера за рад је подстицајна. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. коментаре ученика за рад на часу). Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

коју су упознали на Копаонику прошле зиме. слова Циљеви и задаци часа: понављање и проширивање знања везаних за употребу великог слова. свеска ТОК ЧАСА Учитељ на почетку часа најављује да ће се на овом часу проширити и утврдити знање о писању великог слова. Пера је понео Политикин забавник и Еуреку да се забављају током путовања. стр. Позвала их је Гркиња Хелена. метода Облици рада: индивидуални.Редни Наставна јединица: Употреба великог број: Тип часа: обрада 104. – Решења проверавамо читањем. Она живи у Солуну и упознаће их са богатом грчком културом. у близини солунског залива. Поука. Уводни – Ученици проучавају плакат који је дат у Поукама. Стандарди постигнућа: 1СЈ. као поклон другарици. Маја је одабрала књигу „Цвонки” Слободана Станишића. понављају све што су о овој теми учили. Њена породица живи у Улици цвећа. Уживаће посматрајући Егејско море. Завршни Анализа диктата на следећем часу.2. Путовање Главни Маја и Пера за Ускрс путују у Грчку. усвајање ортографске норме српског језика. . писаних радова фронтални Наставна средства: Поуке. Пишемо диктат латиницом. Наставне методе: дијалошка.3. – Учитељ тражи од ученика да за сваку тврдњу наведу примере. – Ученици раде задатке на 106.2.

2006. Н. Змај. Тодоров: Методолошко-методички приступи школској интерпретацији бајке. .Литература: Павле Илић. Нови Сад. Сомбор. ПП. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. 2003.

Ученици стичу знања на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици процењују тачност одговора/решења. идеје. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. коментаре ученика за рад на часу). Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Атмосфера за рад је подстицајна.

3. правимо сцену и припремамо представу. дотерујемо.2.8. фабула.) – Која смо прозна дела до сада обрађивали? (примери). 1СЈ. 4. 1СЈ.6. – Готове радове читамо.3.2. антологија дечје поезије ТОК ЧАСА Учитељ организује час према следећим примерима обраћања ученицима.0. сами формирају групе и праве себи атмосферу за рад. Напиши песму. групни Наставна средства: свеске.5.3.3. Напиши бајку. 1СЈ. 1СЈ. .1. Циљеви и задаци часа: подстицање ученика на самостално језичко. строфа.2. 1СЈ.6. сукоби… – Можете радити у групи. 1СЈ.3.2.0. 3. Напиши причу. 1СЈ.3.1.3.1. – Заједно вршимо поделу улога за драмске текстове.2. питањима и задацима: Уводни – Наведите имена писаца чије вам се песме и приче највише допадају. 1СЈ. – Све радове ћемо користити како бисмо организовали јавни час.3.2.3. а све ћемо изложити као зидне новине. 1СЈ.2.Редни број: Наставна јединица: Учимо на примерима Тип часа: 105. пару или сами. осећања…)? – Проза: тема. 1СЈ. Главни (На основу врсте задатка могу се направити групе). пасуси. Напиши драмски текст. 2.3. Наставне методе: дијалошка.6.2.3. и песника утврђивање 106. Ученици бирају место за рад. 1СЈ.3.3.3. ликови. Напиши басну.5. – Задаци су следећи: 1. рима.3. Стандарди постигнућа: 1СЈ.9. 5. текстуална Облици рада: фронтални. 1СЈ.3. – Како пишемо песме (основне карактеристике песме: стих. исправљамо.3. метода писаних радова индивидуални. – Најбоље радове ћемо послати дечјим часописима.3. – Сви радови ће бити откуцани и илустровани. литерарно и драмско стваралаштво.1. – Шта знамо о писцима које смо до сада читали? – Које смо врсте песама до сада читали? (Тражимо примере за њих и читамо их. метода.

. Завршн Смишљамо текст позивнице за јавни час. Београд. Едука. Литература: Мр Марија Бјељац. 2013. Позваћемо родитеље и прваке. Школска сцена.

Делови часа су повезани и структурирани. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. идеје. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици активно учествују у раду на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици стичу знања на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.

„Идеш ли данас на базен?”. упита Цица Мају. Завршни Задатке које не завршимо на часу завршити за домаћи. заграда знања Циљеви и задаци часа: понављамо и проширујемо знања везана за употребу наводника и заграда. имам госте. Маја одговори: „Не. метода Облици рада: индивидуални. разочарано рече Цица. усвајање ортографске норме српског језика. .” На графоскопу/видео-биму проверавамо тачност решења. графоскоп/видео-бим ТОК ЧАСА – Понављамо која три модела управног говора имамо.Редни Тип часа: Наставна јединица: Употреба наводника и број: проширивање 107.2.3. страни прво радимо усмено. писаних радова фронтални Наставна средства: Поуке. Стандарди постигнућа: 1СЈ. стр. Главни – Задатке на 107. а затим писмено. свеска. – Радимо задатке у Поукама 107–111. Наставне методе: дијалошка. Записујемо је. „биће ми досадно самој. Уводни – Записивање управног говора проверавамо кроз кратак диктат. Састављамо причу Јежић и зец.” „Штета”.2.

Литература: .

Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. идеје. Ученици активно учествују у раду на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици су заинтересовани за рад на часу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота.

Циљеви и задаци часа: подстицање ученика на самостално језичко. 1СЈ. 1СЈ. примена стечених знања из језика.Редни Наставна јединица: Наше песме и приче – Тип часа: број: јавни час утврђивање 108. метода.3.0.6. Рецитујемо. . метода писаних радова.1.1. вежбање јавних наступа. Главни Ученици су за овај час припремили своје песме и скечеве.2. певамо. литерарно и драмско стваралаштво. Наставне методе: дијалошка. Стандарди постигнућа: 1СЈ. текстуална Облици рада: фронтални.1.2. групни драматизације Наставна средства: разни реквизити ТОК ЧАСА Уводни Дочекивање гостију. индивидуални. укључивање родитеља у наш рад.0. глумимо.

Завршни Напомена: овај час представља корелацију више предмета: ликовно. музичко. ваннаставне активности. Литература: .Дружење са гостима.

Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици стичу знања на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. идеје. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. коментаре ученика за рад на часу). Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.

Стандарди постигнућа: 1СЈ. Уочавају песничке слике.5. итд. 1СЈ.5.5. Главни Доказују ритмичност.7.1. Анализирају песничке слике: слика крова. Описују како замишљају бакин лик.2. сунце. тама. Откривају универзалне поруке: лепота пролећа. 1СЈ. провера естетског доживљаја. откривање дубљих слојева песме. дрвеће. а шта пролазно (пролеће). слика сунца. подстицање емоционалних и интелектуалних активности слушањем. Откривају говор сунца. одређују тему. улице. дарови природе.5. Могуће је да код ученика настане „аха” ефекат када открију да су погодили речи из песме. мотиве (изглед баке. фронтални компаративна метода Наставна средства: уџбеник. сунца. 1СЈ. пролеће.3. Наставне методе: дијалошка. дом.) Ученици бирају речи које би желели да пронађу у песми. Разговарају о илустрацијама у Читанци. шапутати).2.Редни Наставна јединица: Мартовско сунце – М. подстицање доживљајно-спознајних процеса у различитим облицима књижевне комуникације. Интерпретацијско-аналитички састав се може пратити по питањима из Читанке. читањем и разумевањем песме. пролеће може бити и на другом крају света.1.3.4. број: Тип часа: обрада 109. вредност директног говора. Ученици гласно читају песму. усавршавање технике и логике читања. доживљавање поезије као естетске (различите од свакодневне) стварности. . његово значење у песми и животу. Проналазе шта је вечно (сунце). свеска ТОК ЧАСА ЛЕКСИЧКИ НИЗ: Учитељ пише на табли низ речи које се састоје од речи из песме („топлих речи”: кућица. метода. Уочавају повезаност мотива баке и старог учитеља. свет који личи на кућу која се кречи. уметничку снагу поређења. Уочавају симболику последњег стиха. текстуална Облици рада: индивидуални. Након читања одабраних лексичких низова следи најава песме. старог учи- теља). итд. Предлажу своје. аналитичко-синтетичка.) и неких Уводни других („хладних речи”: киша. Анализирају наслов. Подвлаче глаголе ономатопејског карактера (куцкати. месец. Интерпретативно читање учитеља. истраживање индивидуалног и колективног доживљаја књижевног дела. Данојлић Циљеви и задаци часа: уочавање лепоте и значаја песме. утврђују глаголска времена и њихов значај за естетски доживљај.

Нови Сад. Завршни Одговарају на одабрана питања из Радне свеске. Београд. . Нови Сад. уџбеник из методике наставе. Литература: Др Ђорђе Лекић. Одсек за српску књижевност. Методика разредне наставе. 2009. Филозофски факултет. 1990. приредила Оливера Радуловић. Павле Илић. Лирска поезија у савременој настави. други део. 1995. Тумачење књижевног дела и методика наставе.

Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник похваљује напредак ученика. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици стичу знања на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. идеје. коментаре ученика за рад на часу). У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим.

Мали Пољаци су смештени код Симине баке. – Издвој придеве према врстама: Главни а) описни придеви: б) присвојни придеви: в) градивни придеви: – Правилно написан диктат се даје на графофолији (или ПП презентацији). – Ученици оловком у боји исправљају грешке. чоколадне бомбице.2. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Децу из Брчког примила је Веснина породица. метода Облици рада: индивидуални. На папирним тацнама шепурили су се медени колачи. . говорило се разним језицима: српским. графоскоп/видео-бим ТОК ЧАСА Уводни Учитељ на почетку часа са ученицима усмено обнавља претходно научено градиво везано за придеве. али и децу коју су упознали на сусрету Радост Европе.Редни Наставна јединица: Писање присвојних Тип часа: број: придева изведених од властитих проширивање 110. писаних радова фронтални Наставна средства: Поуке. пољским… – Подвуци све придеве. свеска. Наставне методе: дијалошка.2. Ученици су позвали своје другаре из многих градова Србије. бугарским. шећерне лулице… У сали се чуо весели жамор.3. бугарске ученике је угостио Јованов тата. Поуке 112–114. именица знања Циљеви и задаци часа: понављање и проширивање знања везаних за присвојне придеве. Шта све знамо о придевима? (понављање) Диктат: У једној београдској школи организован је сајам слаткиша. као и решења задатка. стр. У свечаној сали постављене су шарене тезге са слаткишима.

Литература: . Завршни За домаћи довршити задатке у Поукама.

Ученици стичу знања на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици активно учествују у раду на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. идеје. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Делови часа су повезани и структурирани. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. коментаре ученика за рад на часу).

деле на целине и по целинама гласно читају.2. Задаци:  Анализирајте описе куће М. Уочавају разлику између овог текста и бајке (Ружно паче). подстицање на активну и стваралачку улогу маштања у планирању будућности властитог живота. Пупин описује своје детињство (као књижевник.  Анализирајте породичне односе.  Анализирајте значај традиције у тексту.5. аналитичко-синтетичка. знање је светлост која осветљава наш пут кроз живот и води нас у живот будућности пун вечне славе. 1СЈ.2. 1СЈ. о коме си толико слушао на нашим поселима. језика. Знање. Ученици у својим свескама описују како су доживели текст. Читају га. прошлости. Деле се на групе. Пупина. развијање љубави према своме народу. Констатују да писац описује стварне догађаје. Пупина и куће у Идвору ТОК ЧАСА АНАЛИЗА ПОРУКЕ МАЈКЕ МИХАЈЛА ПУПИНА Учитељ је припремио плакат са фотографијом М. У свету има много чега о чему не можеш сазнати ако не умеш да читаш и пишеш.3. Пупина и следећим Уводни цитатом: „Дете моје. плакат са цитатом. Објашњавају да је начин писања сличан књижевном. Пишчев начин писања је близак Главни говорном језику. али су речи биране. то су златне лествице преко којих се иде у небеса.8.8.4. будућности. фотографијама М.1. 1СЈ. новинар или научник).  Уочите како М. групни компаративна метода Наставна средства: уџбеник.Редни Наставна јединица: Од пашњака до број: Тип часа: обрада 111. садашњости. Наставне методе: текстуална метода. развијање поштовања и бриге за народну баштину: материјалну и духовну. Стандарди постигнућа: 1СЈ. дијалошка. мораш имати још један пар очију — очи за читање и писање. 1СЈ.1. научењака – Михајло Пупин Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног стваралачког мишљења на тематско-садржајном слоју научно-популарног текста.5.2.” Упознавање са Пупиновим доприносом развоју човечанства. Изражајно читање текста (учитељ). .1. Анализирају наслов. ако желиш да пођеш у свет. упознавање са одликама научно-популарног текста. историје. развијање осећаја националног поноса и достојанства.2. фронтални.  Анализирајте опис живота на селу.5. Облици рада: индивидуални. развијање и подстицање свести о јединствености домовине.4. свеска.

градимо будућност (прича о ђацима победницима на различитим такмичењима. Завршни РАСПРАВА: На темељима наших предака. Нови Сад. 2003.). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Змај. итд. . спортистима. Литература: Павле Илић.

Делови часа су повезани и структурирани. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. идеје. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду.

Редни број: Наставна јединица: Променљиве и Тип часа: обрада 112. Стандарди постигнућа: Наставне методе: текстуална метода. Дозивам: „Миро!” Дружим се с Миром. Циљеви и задаци часа: уочавање речи које у говору мењају свој основни облик (променљиве речи) – без дефиниција и захтева за променом по падежима и временима. дијалошка. и непроменљиве речи 113. Па Мири дадох у срцу место. Од Мире добијаш осмех често. . аналитичко-синтетичка фронтални. Облици рада: индивидуални. Сад снивам Миру. Причам о Мири. у пару Наставна средства: хамер са песмицом ТОК ЧАСА Промене: Уводни Зове се Мира.

шта му се додаје? Шта из свега овог можемо закључити? ИМЕНИЦЕ се појављују у ВИШЕ ОБЛИКА. Ко је главни у овој песми? МИРА Главни Од кога добија осмех? Од МИРЕ Коме даде место у срцу? МИРИ Кога сад снева? МИРУ Хеј! Како дозива? „МИРО!” С ким се дружи? С МИРОМ О коме прича? О МИРИ Шта се десило са именицом МИРА из реченице у реченицу? Шта ова именица казује у свакој реченици. . Рад у пару: Покушај да за сваку реченицу поставиш питање на које ће одговор бити неки облик именице Мира. само се наставци мењају. Остала иста. А она – ништа.И ја се мењам Уз мука триста. То значи да су именице ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ (мењају се по падежима). Основа именица остаје иста. коју службу има? Да ли се цела именица мења? Који део остаје исти. Оне мењају свој облик и прилагођавају га служби коју имају у реченици.

– Ја и Мира ћемо шетати. 4.  Задатак: Покажи кроз реченице промену именице кућа и придева који стоје уз њу. Задатак: У датој реченици подвуци глагол. – Ти и Мира сте шетали. 3. Бака иде ка __________________ _________. активност: Индивидуални рад. Дим се вије из ________________ _________. – Он и Мира ће шетати. ЈОВАН ЈЕ ЧИТАО КЊИГУ. 3. а затим промени глаголске облике тако да казују прошло и будуће време. 1. – Ја и Мира смо шетали. ЈОВАН ЋЕ ЧИТАТИ КЊИГУ. Главни Глаголи имају различите облике и за лица и за времена. I група – мала кућа II група – дедина кућа III група – дрвена кућа. На слици је мала (дедина) дрвена кућа. 2. – Он и Мира шетају. Дечак одлази од ______________ _________. ЈОВАН ЧИТА КЕЊИГУ.МИР А Е И И ОМ У 2. активност: Групни рад – три групе НАД ИЗ ИЗА ОД КА ПРЕД  Различити положаји и односи бића и ствари према кући утицаће на ПРОМЕНУ именице кућа. – Ти и Мира шетате. – Ти и Мира ћете шетати. – Он и Мира су шетали. .

– Како се са променом именице мења придев?  Са променом облика именице.  Колико си различитих облика употребио/употребила за исти број? Значи:  Бројеви су променљиве речи. _____________одељење. _______________клупа. заменице. _____________разред. 3. Прво си/је ми/ти/он. са ___________ клупом. Значи: * ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ имају различите облике. Лепо је с ______________ причати. глаголи и редни бројеви појављују се у више облика. мења се и облик придева. . Свима о _______________ говорим најлепше. Зато ___________________посебно ценим. Главни 5. 4. сада облицима множине допуни исте реченице. она/ помогао. Сада усмено допуни реченице личним заменицама за множину. па их називамо променљивим речима. од ___________ клупе. активност: Групни рад – три групе Задатак: Уместо имена користимо ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ и допуњавамо реченице. 2. Верујем _______________ више него другима. из ___________ разреда. по ____________ клупи. Значи и придеви су променљиве речи. Шта смо до сада научили: Именице. Завршн Понављамо које се врсте речи сврставају у променљиве речи. придеви. I група – друго лице једнине (ТИ) II група – треће лице једнице мушког рода (ОН) III група – треће лице једнине женског рода (ОНА) 1. активност: * Индивидуални рад Задатак: Уз следеће именице напиши словима облике редног броја 4. 5. 4.Замисли да је насликано више малих кућа. са ______________ разредом. те су и оне ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ.

Литература: .

Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Делови часа су повезани и структурирани. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . идеје. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици стичу знања на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици су заинтересовани за рад на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања.

Г. Разговарају о симболици трансформације дечака у ђердан – сједињавање љубави мајке и детета. Дар је дечји загрљај. симболика чистоте детиње душе. Уочавају маштовитост и снове (да постане сребро и вода). повезати податак о њој са причоме Бела и жута девојчица). Домаћи задатак: научити песму напамет.2. 1СЈ. Најава циља часа. свеска. оптимистичко гледање на појаве у животној свакодневици. развијање љубави према лепој речи. број: Тип часа: обрада 114. илустративно- индивидуални. Мајке дају нашем духу топлину.7. бриге). понављање је у функцији изражавања осећања. Лорка Циљеви и задаци часа: развијање способности самосталног процењивања поетског исказа. .3.. постанем. Мајка разуме оно што дете не каже (јеврејска пословица). Ученици повезују пословице са фотографијом породице.2. 1СЈ.1. Ученици анализирају наслов песме.5. 1СЈ. интерпретативно читање учитеља. фотографија. провера естетског доживљаја. дијалошка. а очеви светлост (Перл Бак. рад у пару демонстративна.Редни Наставна јединица: Луцкаста песма – Ф. Ученици читају песму у себи. Описују лик мајке. Мај- ци је дете једини свет. истицање улоге и величине љубави и породичне хармоније.5. Пореде ликове мајки у песмама Мајка и Луцкаста песма.2. компаративна метода Наставна средства: уџбеник. Раде у пару: проналазе речи које се понављају и Главни образлажу за такав песнички поступак (хладно би ти било. објашњавају функцију правописних знакова. плакат ТОК ЧАСА РАЗГОВОР О ПОСЛОВИЦАМА И ИЗРЕКАМА Уводни Учитељ је написао на плакату: Дете је славуј у кући (народна изрека).8. Стандарди постигнућа: 1СЈ. о градацијском поступку у опису љубави. Наставне методе: текстуална метода.3.3..1.2. Проналазе поруке: Љубав мајчина је безмерна. Облици рада: фронтални. 1СЈ. бо- јим се. већ је мило што је срцу драго. о загрљају као најважнијем симболу сједињавања. хтео бих.6.5. вежбе из граматике и лексикологије: творба речи и полисемија. откривање етичких и идејних стајалишта у песми. 1СЈ. Није мило ни сребро ни злато.5. Утврђују доминантан мотив – љубав мајке.1. гласно читање ученика.2.

Златко. Златков. бити између ватре и воде. Проналазе што више насељених места која у саставу имају реч вода. мутити неком воду. Златин).. Злата- новић). придеве (златно. вода) 1. * глаголи (златити. златара). превести неког жедног преко воде. златаст.Језичке игре (плакат са исписаним речима: злато. Нови Сад. Полисемија речи – од придева луцкаст састављају што више нових синтагми. 1990. Ученици закључују да значење речи зависи од текста.. . Завршни 2. бити кап у води. златица. сврхе коришћења. Литература: Павле Илић. 2011. зла- тан. Златар. Завод за уџбенике. На часовима српског језика и књижевности. 3. Творба речи – Од речи злато састављају нове речи: *именице (зла- тар. Београд. луцкаст. Зона Мркаљ. Лирска поезија у савременој настави. властите именице (Злата. Објашњавају изразе: расти као из воде. позлатити). Нове речи користе у реченицама.

Атмосфера за рад је подстицајна. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици су заинтересовани за рад на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник похваљује напредак ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. идеје. Делови часа су повезани и структурирани.

Учитељ најављује наставну јединицу.5. Ученици пишу како су доживели песму. следи читање песме у себи.2. Облици рада: фронтални.5. ритма.7. Праве паралелу између мајке Света. песничких слика. стилску вредност поређења: као сунце. У пару одређују тему и поруке песме. илустративно-демонстративна. интерпретативно чита песму. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Проналазе бајковите делове.3. Утврђују ритам у песми. развијање способности асоцијативног мишљења. кô биљ- ка.3. песничке слике. тумачење лирске песме. промишљеног) изражавања доживљаја. са обичном мајком.5. развијање способности читања у себи и уживљавања у песму. свеска.Редни број: Наставна јединица: Мајка – Р. још једно читање гласно.5. Јовановић Тип часа: обрада 115. Наставне методе: дијалошка. развијање језичке креативности. . Откривају описе мириса у песми. са кореном и цветом Ученици саопштавају своје идеје. развијање способности рационалног мишљења на предметно-садржајном слоју. проналазе одговор како се мај- ка може огледати у деци. апликација ТОК ЧАСА Уводни ОЛУЈА ИДЕЈА – АПЛИКАЦИЈА – Учитељ ставља апликацију: дрво. Богородице.1. Ученици откривају значај поређења мајке са дрветом на апликацији. 1СЈ. Циљеви и задаци часа: развијање способности доживљавања основног расположења лирске песме.4. 1СЈ. уочавање осећајне везаности мајке и детета као мотива у књижевном делу и у животу.1. Након провере њихових утисака. Објашњавају наслов и симболику представљања мајке у цвету руже. Анализирају њен однос према Исусу и однос мајке у песми. текстуална метода. Откривају у којим се стиховима наглашава дужина трајања мајчине бриге за децу. Проналазе мотиве. индивидуални компаративна метода Наставна средства: уџбеник. развијање способности (непосредног.2. 1СЈ. Тумаче синтагму радост читав један век. Уочавају шта Главни им је заједничко.

Литература: Павле Илић. Лирска поезија у савременој настави. Завршни Разговарају о теми исказаној изреком: ЧОВЕК ЈЕ БОГАТИЈИ ШТО ВИШЕ ДАЈЕ ДРУГИМА. Београд. . 2011. На часовима српског језика и књижевности. 1990. Завод за уџбенике. Нови Сад. Зона Мркаљ.

Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици стичу знања на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. идеје. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.

0. моја мајка. ОШ „Исидора Секулић”. нешто што се цени и поштује. Мајка ме увек саветује како да се понашам у школи и код куће.0. 1СЈ. Драга личност коју највише волим. 1СЈ. јесте моја мајка.3.Редни Наставна јединица: Драге личности из мог Тип часа: број: детињства – говорна вежба увежбавање 116. свеска ТОК ЧАСА Учитељ чита састав са истом темом: Драга личност мог детињства. 4/2. Када ме помилује.0. развијање аналитичко. која је увек ту када ми нешто треба. Има тридесет две године. . Та предивна особа. Уводни зове се Хелга Вукичевић.В. 4. по чему ћу је памтити. како да причам са старијим људима и са децом. Облици рада: фронтални. Мамино лице је румено и нежно. Наставне методе: монолошка. а понекад и бескрајно воли.1.1. Главни 2. нека помоћ или лепа реч. Често делимо исто мишљење и пуно времена проводимо заједно.1. дружећи се и слушајући лагану музику и читајући занимљиве књиге. као две црвене јабуке. осетим нежност и топлину њених руку. 5. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Ученици пишу план препричавања. И. Драга личност је нешто велико. 3. зашто ми је драга. увек ћу је ценити.5. живи у Шајкашу и домаћица је. Циљеви и задаци часа: развијање способности правилног изговора. опис њених поступака. развијање љубави према српском језику. -синтетичког приступа задатој теми. дијалошка индивидуални Наставна средства: уџбеник. Очи су јој смеђе и сијају као два драгуља. Та предивна драга личност је моја мајка. спољашњи опис (изглед) личности. Шајкаш Ученици разговарају о овој теми. развијање способности шире комуникације. поштовати и волети до краја живота. Моја мама ми пружа пуно пажње и љубави. проналазе личност и описују је. састављају план говорне вежбе: 1. опис неког занимљивог податка из њеног живота. Мама има црну косу и обожавам њене локнице.6.

Читају поруке. . 2006. Сомбор. Завршни Ученици пишу поруке драгим личностима. Педагошки факултет. Литература: Томислав Цветковић. Методика наставе српског језика и књижевности.

Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици стичу знања на часу. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. коментаре ученика за рад на часу). Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Атмосфера за рад је подстицајна. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. идеје. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.

3. – Основне карактерне црте.6. – Ученици пишу саставе. 1СЈ.6.1.3. како говори.2. писаних радова индивидуални Наставна средства: свеске. 1СЈ.6.2. – Спољашњи изглед особе.0.3.3. 1СЈ.2.Редни Тип часа: број: Наставна јединица: Моја мајка утврђивање 117.3.3.8.3.3.0. 1СЈ. начин на који обавља послове.1.2.3. Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања. метода.1. 1СЈ. 1СЈ. . План писања: – Име и занимање.2. Наставне методе: дијалошка.5. – Хајде да се подсетимо како су песници описивали мајку.5. које су јој мане. како се понаша према друштву. текстуална Облици рада: фронтални.2.3. која су поређења користили.2. Стандарди постигнућа: 1СЈ. врлине.3.9. 1СЈ.3. – Данас ћемо писмено описати мајку. 1СЈ.3.3.2. план писања ТОК ЧАСА Учитељ најављује тему часа и мотивише ученике: Уводни – На прошлом часу смо усмено описивали неку драгу личност. 1СЈ. 1СЈ.3.1. – Како проводите време заједно.3. шта је повређује). Главни – Поступци и понашања у неким конкретним животним ситуацијама (чиме се одушевљава.3. 1СЈ.3. 1СЈ.

Завршни – Читамо неколико састава. – Домаћи задатак: Мој деда – састав. Литература: .

Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици стичу знања на часу. коментаре ученика за рад на часу). дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. идеје. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Делови часа су повезани и структурирани. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици активно учествују у раду на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици су заинтересовани за рад на часу.

9. текстуална Облици рада: фронтални.2.2.3. 1СЈ. уочавамо шта је добро. 1СЈ.5.3.3.3.2.1. Наставне методе: дијалошка.1.3. 1СЈ. Анализирамо сваки задатак.3.6.1. – Правилно издвојени пасуси. 1СЈ.0.3. 1СЈ.3.2. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: домаћи задаци ученика.3. – Водити рачуна о правопису.3. метода. а шта не. 1СЈ.Редни Наставна јединица: Мој деда – припрема Тип часа: број: за писмени задатак утврђивањe 118. 1СЈ.6.3. свеске ТОК ЧАСА Уводни Анализа домаћег задатка уједно је и припрема за трећи писмени задатак.3.6. .2. 1СЈ. Циљеви и задаци часа: вежбање сажетог и јасног усменог и писменог изражавања. 1СЈ.3.3.0.2. писаним словима ћирилице.3. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.1. О чему морамо водити рачуна при изради писменог задатка: Главни – Рад мора бити уредан и прегледан. Ученици редом читају задатке. – Пишемо пенкалом. 1СЈ.5.2. 1СЈ.3.8. 1СЈ.3.2.

Литература: . Завршни Још једном читамо најбоље саставе.

идеје. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици активно учествују у раду на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Делови часа су повезани и структурирани. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . коментаре ученика за рад на часу). Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.

1СЈ.6.3.3.2.3.3.1.2. Стандарди постигнућа: 1СЈ. – Они ученици који заврше писање пре звона могу да читају дечје часописе.3. – Ученици добијају три теме.5. – Бирају једну и њу уписују у вежбанке. 1СЈ.2.3. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Уводни – Подела вежбанки. 1СЈ. – Теме: Драга личност мог детињства Мој најбољи друг / Моја најбоља другарица Главни Личност коју ћу памтити – Ученици пишу састав.6.5.2.6.3.3.2. Упутства за рад. .0.3. 1СЈ. Циљеви и задаци часа: проверити вештину и умеће примене стечених знања из писања састава. 1СЈ. метода Облици рада: фронтални. 1СЈ.3.0. 1СЈ. 1СЈ.3.3.9.2.Редни Наставна јединица: Трећи писмени Тип часа: број: задатак провера 119.1.3.3. 1СЈ. 1СЈ.8. 1СЈ.3. 1СЈ.3.3.1.2.1. Наставне методе: дијалошка.3.2.

Литература: . Завршни Анализа писменог задатка најављује се за два часа.

Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Делови часа су повезани и структурирани. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Атмосфера за рад је подстицајна. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. идеје. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.

дијалошка. пушта музику из Јапана. трешње у цвету. развијање интернационализма. Најављује да и други уметници пишу о трешњи. број: Тип часа: обрада 120.2. 1СЈ.Редни Наставна јединица: Трешња у цвету – М. Данојлић Циљеви и задаци часа: развијање креативности и интелектуалне способности ученика. рад у пару Наставна средства: уџбеник. ЦД. Стандарди постигнућа: 1СЈ. Наставне методе: текстуална метода.5. богаћење речника (вежбања из деривације речи). оспособљавање ученика за вредновање књижевног текста. . свеска. развијање способности естетског процењивања дела у плуралитету значења. сликају је.8. 1СЈ.5.1.1.3. Објашњава да су дани цветања трешње у Јапану. схватање идејне подлоге текста.3.7. национални празник овог народа.2. успостављање унутарпредметне корелације (језик /глаголи и придеви/ – књижевност). аналитичко-синтетичка фронтални. развијање позитивног односа према читању. Приказује слике пролећа. Облици рада: индивидуални.4.5. компјутер ТОК ЧАСА ЗАНИМЉИВО ПУТОВАЊЕ – Уводни Учитељ објашњава ученицима да ће сада упознати земљу која се зове Јапан. 1СЈ.

У пару проналазе описне придеве (узаврела. Запажају ономатопејски карактер неких глагола. рада. Утврђују глаголска времена и закључују колико она доприносе буђењу емоција у песми. мрмљају.). расцветала). Проналазе Главни персонификацију.Након интерпретативног читања (учитељ) и провере естетског доживљаја. добијају бодове. Разговарају о илустрацијама. бојама. у пару проналазе особине ритма. проналазе именице уз које стоје. Налазе такве примере у свом разреду. нијансама. Проналазе у пару глаголе који означавају радњу (лете. пчелар. . опис ра- да пчела. мотива и песничких слика (опис цвета. 1990. Цветко. читају песму без придева. мирисна. изглед цветног грмља). пчелица. Ученици врше локализацију текста. Дају предлоге за другачији наслов песме. читају). итд. 2003. бела. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. У пару пишу поруке песме. Проналазе стихове у којима се налазе описи боја и звукова. Цветковић. У пару врше компарацију песама (Трешња у цвету и Пауково дело Д. Нови Сад. Пишу како доживљавају заједницу пчела. а затим следи рангирање. Литература: Павле Илић. Максимовић). Нови Сад. ученици гласно читају песму. цветно. деривација речи од именица пчела и цвет (цвета- ти. Змај. Након утврђивања теме. праве компарацију са Јапаном. Завршни ТАКМИЧЕЊЕ: ОТКРИВАМО ТАЈНЕ ПРИРОДЕ – Ученици у пару проналазе што више глагола и именица ономатопејског карактера. Према броју речи. Павле Илић. закључују у чему је естетски значај придева. Читају своја запажања и закључују да је сложност пчела – тајна њиховог живота. Богаћење речника. цветић. Уочавају карактеристике описне песме. Анализирају изреку: Вредан као пчела. зузоре. Лирска поезија у савременој настави.

Наставник похваљује напредак ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Делови часа су повезани и структурирани. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. коментаре ученика за рад на часу). Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Ученици процењују тачност одговора/решења. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. идеје. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика.

1. Ученици одређују врсту сваке подвучене речи и понављају све што о њој знају. .4. текстуална Облици рада: фронтални. Главни Раде задатке у Поукама. Циљеви и задаци часа: уочавање речи које у говору мењају свој основни облик (променљиве речи) – без дефиниција и захтева за променом по падежима и временима. стр.1. Наставне методе: дијалошка. метода. Стандарди постигнућа: 1СЈ.Редни Тип часа: број: Наставна јединица: Променљиве речи утврђивање 121. Тачност решења проверавамо читањем. Њих четворица су весело јурила шарену лопту. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику ТОК ЧАСА Учитељ час започиње реченицама у којима ће ученици уочити променљиве речи: Уводни – У датим реченицама подвуци променљиве речи: Дечаци су играли фудбал на зеленој ливади. 72–77.

Учитељ мотивише ученике за следећу лексичку вежбу: Завршни – Нађи реч сличног значења... супротним. – Ученици једни другима задају реч и треба да пронађу другу са сличним. Литература: . умањеним и увећаним значењем.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици стичу знања на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. идеје. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник похваљује напредак ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. коментаре ученика за рад на часу). Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици активно учествују у раду на часу. Ученици су заинтересовани за рад на часу.

1СЈ.2.2.3. – Читамо најбоље радове.2. 1СЈ.2. – Пре него што ученику дамо свеску. 1СЈ. 1СЈ.6.8.Редни Наставна јединица: Анализа трећег број: Тип часа: обрада 122. 1СЈ.1. истиче у чему су ученици највише грешили. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Учитељ коментарише степен успешности израде писменог задатка Уводни одељења у целини: похваљује креативност.1.2.1.3.0.0. саопштава појединачне оцене и средњу оцену одељења. . издвојити нaјчешће грешке.3.3.3. занимљивост састава. 1СЈ.2. 1СЈ. детаљно коментаришемо све грешке и оцену. – Предајемо сваком ученику рад са написаним коментарима.3.3. 1СЈ. писменог задатка Циљеви и задаци часа: истаћи задатке који су добри.3.3.2.3.2. – Полази се од најбољих задатака.9. 1СЈ.3.6.3. 1СЈ.3.6. Стандарди постигнућа: 1СЈ.3.3. 1СЈ. метода Облици рада: фронтални.3.3.5.3. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ. пружити помоћ ученицима који праве превише грешака при писању.5.1. Главни – У школске свеске записујемо најчешће грешке и како правилно треба урадити. писменост.

Литература: . Завршни – Припремити се за исправак писменог задатка.

дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици стичу знања на часу. коментаре ученика за рад на часу). Ученици процењују тачност одговора/решења. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник похваљује напредак ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Делови часа су повезани и структурирани. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. идеје. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.

Главни Учитељ пружа додатна објашњења ако је потребно.1.2. Наставне методе: дијалошка.3.3. 1СЈ.3.6.2.1.2.9.1.2. 1СЈ.3.3.3.3. 1СЈ. Циљеви и задаци часа: писање побољшане верзије састава.3. 1СЈ.8.3. богаћење речника и усвајање правила ортографске норме српског језика. 1СЈ.1. 1СЈ. писаних радова индивидуални Наставна средства: вежбанке ТОК ЧАСА Уводни Учитељ даје неопходна упутства за израду исправка писменог задатка: – Исправак писменог задатка ради се на десној страни. 1СЈ.5. метода Облици рада: фронтални.2. наспрам које сте писали.2.3. 1СЈ.3.3.6. Стандарди постигнућа: 1СЈ. 1СЈ.0.0. 1СЈ.3.3.6.2.3.Редни Наставна јединица: Исправак трећег Тип часа: број: писменог задатка утврђивање 123. .2. – Пишу исправак.5.3. 1СЈ.3. 1СЈ.3. – Ученици са табле преписују заглавље задатка.

Литература: . Завршни Читамо побољшане верзије састава оних ученика који су имали много грешака.

Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Делови часа су повезани и структурирани. идеје. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици стичу знања на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.

77–79. Циљеви и задаци часа: уочавање речи које у свим ситуацијама задржавају исти облик – без именовања те врсте речи. Те речи утичу на промену именице. САДА. текстуална Облици рада: фронтални. ПА... Наставне методе: дијалошка. Радимо задатке у Поукама..  Наведене речи одређују међусобне положаје и односе између ствари и бића. Све речи које се не мењају већ увек остају у једном облику јесу НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ. од брата. ИЗ. да ли се оне појављују у више облика? Пример: идем од куће. ЛЕТОС. ВЕЋ. ПРЕД. ЛЕВО. ГОРЕ. ИЛИ. али да ли се оне мењају. стр. Оне се увек појављују у истом облику. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: Поуке о језику ТОК ЧАСА Уводни Учитељ кратким дијалогом са ученицима најављује тему часа: – Које су врсте речи променљиве? Шта то значи? – Наведи неке примере.  Увек имају исти облик и речи као што су ДАНАС.4. КА. ЈУЧЕ. метода. АЛИ. Стандарди постигнућа: 1СЈ.. ИЗА. Посматрај речи које се налазе око кућице.  Не мењају се ни речи које повезују поједине речи у реченици: И. .. У.1..Редни број: Наставна јединица: Непроменљиве речи Тип часа: обрада 124. НАД. ЈЕР. Завршни Израда плаката о променљивим и непроменљивим речима. Шта оне означавају? НАД ИЗ ИЗА ОД КА На слици са кућицом видимо да су написане поједине речи које стоје Главни уз имена предмета и бића: ОД. ПОСЛЕ. ДОЛЕ.1. А. ТЕ.

Литература: .

Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. коментаре ученика за рад на часу). Ученици стичу знања на часу. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици активно учествују у раду на часу. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник похваљује напредак ученика. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Ученици процењују тачност одговора/решења. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. идеје. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Делови часа су повезани и структурирани. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика.

текстуална Облици рада: фронтални. Након тога пишу кратак састав: Моји утисци о Егзиперијевим илустрацијама.8. 1СЈ. Деле се у групе. лепи их на пано. добијају идентичне задатке: Напишите шта мислите о руској народној пословици: „Хоћеш ли пријатеља – буди пријатељ”. компаративна метода индивидуални. Објашњава им да је писац сам илустровао своју књигу. поштење. в) садрже лепе Главни мисли. о вредностима пријатељства.3. Читају своје радове. б) приказују сусрет са лисицом. дочарава његове занимљиве згоде. уочавање одлика романа.5. разумевање.5.1. Ученици посматрају композиције. изражавају своја естетска осећања.5.1. злобе. Ученици проналазе делове текста који: а) приказују зашто је Мали принц остао веран својој ружи. . Сасвим је једноставна: човек само срцем добро ви- ди.Редни Наставна јединица: Мали принц – Антоан де Тип часа: обрада број: Сент Егзипери 125. „Ево моје тајне. 1СЈ. Завршн Ученици читају своје радове.7. Пореде поруке романа са порукама ове пословице. Приказује им неколико илустрација из романа.2. описује живот Малог принца. Ученици анализирају главне особине Малог принца – способност да види срцем. 1СЈ. Суштина се очима не да сагледати. откривање повезаности језичкостилских елемената и идејних слојева текста.” Расправљају о вредностима. Разговарају о њима. стрпљивост. подстицање на размишљање о добру и злу. Циљеви и задаци часа: развијање способности рационалног стваралачког мишљења на тематско-садржајном слоју романа. Проверава утиске.2. лакомости. пријатељства. а затим следи још једно читање с оловком у руци.1. искрености и љубави човек не може живети.5.4. Наставне методе: дијалошка. уочавање људских мана: похлепе. Закључују да без рада. Учитељ интерпретативно чита део романа. Домаћи задатак: илуструјте део романа. 1СЈ. развијање сазнања о племенитим људским особинама као што су скромност. метода. свеска ТОК ЧАСА Уводни Учитељ уводи ученике у романескну структуру.4.2. групни Наставна средства: уџбеник. Осветљава судбину дечака који је оставио сликарство и постао пилот. Стандарди постигнућа: 1СЈ.

Београд. зборник радова. Народна књига. Београд. Антоан де Сент Егзипери између мита и бајке. БМГ. Београд. Мирјана Вукмировић.Литература: Воја Марјановић. 2004. уредио Душан Иванић. „Мали принц” између сна и јаве. Милка Андрић. 1981. Антоан де Сент Егзипери: „Мали принц” у: Ка савременој настави српског језика и књижевности. у: Мој поглед. 1996. .

Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник похваљује напредак ученика. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. идеје. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици активно учествују у раду на часу. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. коментаре ученика за рад на часу). Ученици су заинтересовани за рад на часу. Атмосфера за рад је подстицајна. Ученици стичу знања на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици процењују тачност одговора/решења. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ .

Циљеви и задаци часа: подстицање ученика да размишљају о љубави.1. . рад у пару писаних радова Наставна средства: уџбеник.4.5.5. компјутер ТОК ЧАСА Уводни Ученици препричавају део романа Мали принц (стваралачко препричавање). развијање потребе за сарадњом и уважавањем других.Редни Наставна јединица: Мали принц – Антоан де Тип часа: обрада број: Сент Егзипери и утврђивање 126.2. метода индивидуални. свеска. 1СЈ. метода. текстуална Облици рада: фронтални.3.3. неговање свести о улози и важности пријатељства у међусобним односима у животу. Стандарди постигнућа: 1СЈ.2.2. упоређивање елемената и одлика романа и цртаног филма. откривање повезаности језичкостилских елемената и емотивних слојева. 1СЈ. подстицање имагинације ученика и креативног изражавања. компаративна метода.3.10.3. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ. неговање заједништва и пријатељства.

Разговарају о лепоти филма. пун љубави. рад. дају своје предлоге како би они урадили неке делове. 1996. 2004. Антоан де Сент Егзипери: „Мали принц” у: Ка савременој настави српског језика и књижевности. Милка Андрић. . пријатељство. Откривају да је Мали принц дечак отвореног срца. Београд.Гледају одломак из цртаног филма (Mali Princ ~ Antoan de Sent Egziperi – YouTube). љубав. Литература: Воја Марјановић. „Мали принц” између сна и јаве. Закључују да су најважније вредности за Малог принца: истина. Анализирају однос лисице и дечака. Завршни Читају своја писма. а шта је посебно. Главни Пореде филм и књижевно дело. БМГ. Уочавају начин изражавања. Београд. проналазе шта им је заједничко. уредио Душан Иванић. искрен. зборник радова. у: Мој поглед. У пару пишу писмо Малом принцу.

Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Ученици процењују тачност одговора/решења. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. коментаре ученика за рад на часу). Делови часа су повезани и структурирани. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. идеје. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Атмосфера за рад је подстицајна. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици активно учествују у раду на часу.

4. 1СЈ. метода. метода писаних радова индивидуални Наставна средства: контролни ТОК ЧАСА Уводни Подела контролног задатка.2. Давање потребних објашњења за израду задатака. Ученици раде задатке. текстуална Облици рада: фронтални.1. Они који заврше пре звона читају дечју штампу. Наставне методе: дијалошка. 1СЈ.1.4.4. 1СЈ.3.2.4.2.1.1. . Стандарди постигнућа: 1СЈ. Циљеви и задаци часа: проверити степен усвојености знања о променљивим и непроменљивим речима. 1СЈ. Главни Завршни Анализа контролног најављује се за следећи час.Редни Наставна јединица: Променљиве и Тип часа: број: непроменљиве речи провера 127.1.4.2.

Литература: .

(1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици активно учествују у раду на часу. идеје. Делови часа су повезани и структурирани. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици процењују тачност одговора/решења. Атмосфера за рад је подстицајна. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. коментаре ученика за рад на часу). Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Наставник похваљује напредак ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.

У једном од њих сам се и родио. 1СЈ. Тај догађај Уводни пада на дан 5. крај реке Пека. у којој сам провео добар део детињства.2. Наставне методе: дијалошка. неговање културе писменог изражавања. свеска ТОК ЧАСА Учитељ чита одломак из аутобиографије С. 1СЈ. Следи индивидуални рад ученика. правилна употреба правописних правила. крај Тисе.8. писаних радова фронтални Наставна средства: уџбеник.2.1. премештани са службом као и толики други учитељи.Редни Наставна јединица: Моја неостварена Тип часа: број: жеља – писмена вежба увежбавање 128. Родно место не памтим. Зовем се Стеван Раичковић и пре и после мога рођења моји родитељи су се стално селили с места у место. Отишао сам из њега када сам имао две године. Збио се у селу Нересници. јула 1928.” Ученици разговарају о песниковој неоствареној жељи.3. Други је Београд. године.6. у Србији. Раичковића. Један од њих је Сента. град у коме одавно живим.3. уочавање да су и они били деца и имали своје неостварене жеље. „Ово је кратка прича о мени. у коме сам проћердао своју младост. Циљеви и задаци часа: развијање правилног односа према ствараоцима.1. Уместо једног – пронашао сам многе. Стандарди постигнућа: 1СЈ. метода Облици рада: индивидуални. Свако од нас има неостварену жељу. моји снови  Опис једне жеље  Зашто је нисам остварио/-ла  Моје размишљање о тој жељи. Наслов на табли – Моја неостварена жеља – План рада:  Главни Моје жеље. Од тада па до дана данашњег одвија се моје безуспешно трагање за завичајем.3. .

2010. Литература: Милија Николић. Завод за уџбенике. Завршни Читање по три рада. . Београд. Методика наставе српског језика и књижевности. анализа и бирање најбољих.

Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. идеје. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Делови часа су повезани и структурирани. Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Наставник похваљује напредак ученика. Ученици стичу знања на часу. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. коментаре ученика за рад на часу). Ученици процењују тачност одговора/решења.

. Силвија. и-е (дијета. КОЈИ. Да ли је ова реченица правилно написана? Шта је ту вишак? У трећем разреду смо научили да се сугласник Ј не пише и не изговара између самогласника И и О.Редни Тип часа: број: Наставна јединица: Писање сугласника Ј проширивање 129. цијук. Дијана). премијер.) – код придева који се завршавају на –ски. подијум). али се пише и изговара ако се нађе између О и И. аустријски..3. козји. Наставне методе: дијалошка. усвајање ортографске норме српског језика. дечји. метода Облици рада: индивидуални. фијук. историјски. Радимо задатке у Поукама.2. . свеска ТОК ЧАСА Уводни Учитељ на почетку часа укратко анализира резултате контролног задатка. Србија. ТВОЈИ Главни Самогласник Ј се пише и изговара: – у присвојним придевима (вучји. писаних радова фронтални Наставна средства: уџбеник. Стандарди постигнућа: 1СЈ. КИОСК. армија. алуминијум.. БРОЈИ.) – по правилу се пише између самогласника и-а (хемија.. а изведени су од именица на – ија (армијски.2. СВОЈИ. знања Циљеви и задаци часа: проширивање знања о правилном писању сугласника Ј. 114–115. АВИОН. стр. клијент. којом најављује тему часа: Авијон је летео изнад кијоска. ривијера) и и-у (пијук. Учитељ пише на табли (или пројектује) следећу реченицу. РАДИО.

Завршни Решења проверавамо читањем. Литература: .

Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика. Постојећа наставна средства су функционално искоришћена. Ученици активно учествују у раду на часу. Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Атмосфера за рад је подстицајна. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Ученици процењују тачност одговора/решења. коментаре ученика за рад на часу). Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин и у складу са договореним правилима. Ученици стичу знања на часу. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом раду. дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу. Наставник похваљује напредак ученика. (1‒ присутно у најмањој мери) Показатељи 1 2 3 4 Време на часу је ефикасно искоришћено. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. Ученици су заинтересовани за рад на часу. Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика. Коментар наставника: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . идеје. Делови часа су повезани и структурирани. Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутно