You are on page 1of 17

‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬

‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 - 1‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬

‫فصل دهم‬
‫نقشه خوانی ابشار دقیق‬
‫فهزست مطالب ‪:‬‬
‫‪ : 10 -2‬دیاگزام مسیز جزیان )‪FD(Flow Diagram‬‬

‫‪ : 10 -3‬دیاگزام مسیز جزیان فزآینذ (‪PFD ( Process Flow Diagram‬‬

‫‪ : 10 -5‬دیاگزام فزآینذ و ابشار دقیق ‪P&ID‬‬

‫‪ : 10 -8‬جذول حزوف مخفف در ‪P&ID‬‬

‫‪ : 10 -10‬جذول حزوف و عالئم منابع تغذیه در‪P&ID‬‬

‫‪ : 10-11‬معزفی سنبل های بکار رفته در نقشه های ‪P&ID‬‬

‫‪www.Autosystem.ir‬‬

‫‪Akbar.normohammadi@gmail.com‬‬

‫‪AK.NM.55@GMAIL.COM‬‬

‫‪Akbar.normohammadi@gmail.com‬‬

‬ػذم آشٌایی تا سایش سشسِ ّای هٌْذسی ٍ‬ ‫فشآیٌذّای واسی ٍ اتضاسّای آًْا هی تاشذ‪ .‬اسزثاط تا سایش سیسسوْا ًیض دس دیاگشام ‪ FD‬روش هی گشدد‪ .‬تذٍى سػایر همیاس تَدُ ٍلی زا حذ اهىاى سایض هخاصى ٍ زدْیضاذ سا‬ ‫هسٌاسة تا اًذاصُ ٍالؼی آًْا اًسخاب هی وٌٌذ‪ ٍ.ir‬‬ ‫‪Akbar.com‬‬ .‬دس اداهِ هغالة تا تشخی اص دیاگشاهْا وِ دس طٌؼر واستشد فشاٍاًی داسد ‪ ،‬آشٌا هی شَین‪.‬‬ ‫‪www. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .‬‬ ‫دیاگزام مسیز جزیان )‪: FD(Flow Diagram‬‬ ‫اص ایي دیاگشام تشای ًشاى دادى شوازیىی اص ػولیاذ هشزثظ هسَالی وِ دس حیي فشایٌذ سخ هی دّذ ٍ اعالػاذ‬ ‫هَسد ًیاص خْر آًالیض فشایٌذ ًٍشاى دادى خشیاى اطلی زدْیضاذ ٍ فشآیٌذ زَلیذ تىاس هی سٍد‪ ٍ .Autosystem.‬لزا الصم اسر تشخی اص اطغالحاذ ٍ ًوَداسّا ٍ اتضاسّای هَسد اسسفادُ دس‬ ‫سایش سشسِ ّای هٌْذسی ًظیش تشق ٍ اتضاس دلیك‪ ،‬خایدیٌگ‪ ،‬زدْیضاذ ٍ فشآیٌذ ٍ غیشُ سا تذاًٌذ ‪.‬سوثل زدْیضاذ اطلی ٍ شیشّا ٍ شیشّای وٌسشلی وِ تشسٍی ػولىشد‬ ‫سیسسن فشآیٌذ‪ ،‬دخالر هسسمین داسد‪،‬سسن هی شَد‪ .2‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫هشىلی اسر وِ ّش هٌْذس دس تذٍ ٍسٍد تِ طٌؼر تا آى هَاخِ هی شَد ‪ .‬زا تسَاًٌذ اص ًمشِ ّا ٍ‬ ‫دیاگشاهْا اسسفادُ وٌٌذ‪ .‬ایي‬ ‫دیاگشام هسذاٍل دس هٌْذسی شیوی ٍ هٌْذسی فشآیٌذ هی تاشذ‪.normohammadi@gmail.‬اص چح تِ ساسر تش‬ ‫اساس خشیاى فشآیٌذ سسن هی شَد‪ FD .

ir‬‬ ‫‪Akbar.‬هی زَاى گفر دیاگشام ‪ً PFD‬وایش‬ ‫شوازیىی اص ػولیاذ هشزثظ هسَالی وِ دس حیي فشایٌذ سخ هی دّذ ٍ اعالػاذ هَسد ًیاص خْر آًالیض فشایٌذ ٍ‬ ‫ػولیازی وِ تِ ٌّگام زغییش ػوذی ّشیه اص خَاص فیضیىی ٍ شیویایی هَاد سخ هی دّذ زا زثذیل تِ خَسان‬ ‫هٌاسة‪ ،‬تشای هحظَالذ هشخض گشدد ‪ ،‬هی تاشذ‪.3‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫دیاگزام مسیز جزیان فزآینذ (‪: PFD ( Process Flow Diagram‬‬ ‫ایي دیاگشام زىول شذُ دیاگشام ‪ FD‬تَدُ ٍ ولیِ فؼالیر ّایی وِ دس فشآیٌذ زَلیذ اًدام هی شًَذ سا دس تش داشسِ ٍ‬ ‫دستشداسًذُ اعالػاذ هَسد ًیاص تشای زدضیِ ٍ زحلیل واهل فشآیٌذ اسر‪ .com‬‬ .‬‬ ‫‪ً ‬وایش گشافیىی چیذهاى زدْیضاذ اطلی وِ تش اساس خشیاى فشآیٌذ چیذُ شذُ اًذ‪،‬تِ ّوشاُ سوثل‪ً ،‬ام ٍ وذ‬ ‫شٌاسایی زدْیضاذ اطلی ‪ ،‬خغَط فشآیٌذی ٍ لَج ّای وٌسشلی‬ ‫‪ ‬هحذٍدُ خشٍسِ اًثاس هَاد خام‪ ،‬هحظَل ٍ ًشخ خشیاى خظ اطلی ٍ ششایظ ػولىشدی‪ ،‬زشویة هایؼاذ‬ ‫‪ ‬یَزیلیسی ّایی وِ دس خشٍسِ تظَسذ هذاٍم هَسد اسسفادُ لشاس هی گیشًذ‪ًَ ٍ .normohammadi@gmail.‬‬ ‫‪ ‬هؼوَال سایض ‪ PFD‬تِ اتؼاد ٍسق ‪ A1‬تَدُ ٍ ػٌَاى آى دس خذٍل گَشِ سور ساسر خاییي ًَشسِ هی شَد‪.‬ع آى هشخض شَد ( خغَط یَزیلیسی‬ ‫تایذ فمظ دس طَسزیىِ زدْیضاذ اطلی سا زشن ٍ یا تِ آى ٍاسد هی شًَذ ًوایش دادُ شًَذ )‬ ‫‪ ‬شیشّا ٍ شیشّای وٌسشلی اطلی ‪ ،‬اسزثاط تا سایش سیسسن ّا ‪ ،‬اًشؼاتاذ فشػی )‪ ٍ (Bypass‬خغَط سیشوَلِ‬ ‫‪ً ‬شخ ّای سیسسن ٍ همادیش ػولىشدی هاًٌذ حذالل‪ً ،‬شهال ٍ حذاوثش خشیاى‪ ،‬فشاس یا دسخِ حشاسذ‬ ‫‪ ‬دس زواهی خغَط خشیاى ًام سیال تِ اخسظاس تش سٍی خظ ًشاى دادُ شَد‪.Autosystem.‬‬ ‫‪www.‬‬ ‫‪ ‬زغییشاذ ششایظ فشایٌذی دس عَل خغَط خشیاى هدضای فشایٌذ‪ً ،‬ظیش دتی خشیاى ّا‪ ،‬فشاس ٍ دهای ػولیازی ٍ‬ ‫خذٍل هَاصًِ خشم ‪(Material Balance).‬‬ ‫دیاگشام ‪PFD‬دس تش گیشًذُ هَاسد صیش تَدُ ٍلی هحذٍد تِ آًْا ًیسر ٍ هوىي اسر اعالػاذ آى تیشسش تاشذ ‪:‬‬ ‫((زَخِ وٌیذ وِ زؼذادی اص ایي هَاسد دس دیاگشام ‪ٍ FD‬خَد داشر ٍلی دس دیاگشام ‪ PFD‬زىویل شذُ اسر‪)).‬‬ ‫‪ ‬دس خظ ٍسٍدی ٍ خشٍخی‪ ،‬شواسُ ٍسیلِ ٍ ًمشْای وِ ایي خظ تِ آى هسظل هی شَد‪ ،‬هشخض گشدد ‪. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .‬‬ ‫‪ ‬آًالیضٍس اطلی فشایٌذ ‪ ،‬ششایظ ػولیازی اعشاف زدْیضاذ ‪،‬ظشفیر حشاسزی زدْیضاذ اًسمال حشاسذ ‪.‬‬ ‫‪ ‬دس دیاگشام ‪ّ PFD‬ش دسسگاّی تایذ تا یه ‪، Tag number‬وِ شاهل زؼذادی حشٍف ٍ ػذد هغاتك تا اسساًذاسد‬ ‫هشخض گشدد‪.

com‬‬ .Autosystem.4‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫در سیز یک نمونه اس نقشه ‪ PFD‬آورده شذه است‪.normohammadi@gmail.ir‬‬ ‫‪Akbar.‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .‬‬ ‫‪www.

normohammadi@gmail.‬‬ ‫‪.ir‬‬ ‫‪Akbar.‬‬ ‫ًوایش ولیِ ٍسایل وٌسشلی ٍ اًذاصُ گیشی ( اتضاس دلیك ) ّوشاُ تا هشخظاذ آًْا ٍ ًمش آًْا‬ ‫•‬ ‫• ولیِ زدْیضاذ هىاًیىی تِ ّوشاُ ًام ٍ شواسُ آًْا ‪،‬ولیِ شیشّا تِ ّوشاُ سایض ٍ هشخظاذ آًْا‬ ‫ولیِ اعالػاذ هشتَط تِ خایدیٌگ شاهل شواسُ خغَط‪ ،‬اًذاصُ‪ ،‬زغییش هشخظِ ّا‪ ،‬عثمِ تٌذی خغَط ٍ خْر خشیاى‬ ‫•‬ ‫ٍ خٌس لَلِ ّا‬ ‫ولیِ وَسوي ّا )‪ ، (Blind‬فلٌح ّا‪ ،‬شیشّا‪ ،‬زدْیضاذ ایوٌی ٍ حذ زٌظیوی آًْا‪ ،‬دسیچِ ّا )‪ ،(Vent‬هحل ّای‬ ‫•‬ ‫زخلیِ )‪ ،(Drain‬فیسیٌگ ّا )‪ ، (fittings‬زثذیل ّا ‪ ،‬خٌدشُ ّای تاصتیٌی )‪(sight glasses‬‬ ‫خغَط ششٍع ٍ زخلیِ هَلسی ٍ هحلْای ًوًَِ گیشی ‪TP‬‬ ‫•‬ ‫ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخی ّای وٌسشلی ٍ سیسسن وٌسشل واهدیَزشی ‪ ،‬ایٌسشالن ّا‬ ‫•‬ ‫ولیِ ٍسایل وٌسشلی شاهل لَج ّا‪ ،‬اسزثاعاذ ًشم افضاسی ٍ ّشذاسّا ٍ سیسسن هٌغمی‬ ‫•‬ ‫• اعالػاذ اسساسذ ٍ اخشازَسی اٍلیِ ‪ ،‬حذ خاساهسشّای ًشهال ٍ خغش آفشیي )‪(Hazard OP‬‬ ‫‪www.‬دس ٍالغ هی زَاى گفر وِ‬ ‫‪ P&ID‬شىل واهل شذُ ‪ PFD‬هی تاشذ ‪ .Autosystem.‬‬ ‫دس ایي دیاگشام تشای ًشاى دادى زدْیضاذ ٍ ٍسایل وٌسشلی اص سوثل ّا ٍ اشىال خاطی اسسفادُ هی شَد وِ اغلة تش‬ ‫اساس اسساًذاسد ‪ ٍ ISA‬یا اسساًذاسدّای دیگشی هثل ‪ٍ DIN‬یا ‪ ETC‬عشاحی هی شًَذ ‪. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .‬دس یه ‪P&ID‬‬ ‫تایذ حذالل اعالػاذ صیش ًشاى دادُ ٍ هَاسد صیش سػایر شَد ‪:‬‬ ‫• ولیِ زدْیضاذ اتضاس دلیك ٍ اًذاصُ گیشی ‪ ،‬هىاًیه‪ ،‬خایدیٌگ ٍ غیشُ تایذ داسای ‪ Tag number‬تاشذ‪.com‬‬ .‬ایي دیاگشام خس اص زْیِ ٍ زاییذ ‪ PFD‬زْیِ هی گشدد ‪.‬وِ دس تؼضی اص هَالغ تذلیل شثاّر تِ دیاگشام) ‪P&WD‬‬ ‫( دس خشٍسِ ّای تا ػولیاذ فیضیىی ٍ هىاًیىی داسد ) )‪ً P&WD (Piping and wiring diagrams‬یض‬ ‫هی گَیٌذ‪.‬‬ ‫دس ٍالغ ‪ P&ID‬زشویثی اسر اص ًمشِ ّای خایدیٌگ ‪ ،‬خشٍسِ ‪ ،‬هىاًیه ‪ ،‬خٌَهازیه ‪ّ ،‬یذسٍلیه ‪ ،‬الىسشیىال ‪،‬‬ ‫اتضاسدلیك ٍ وٌسشل وِ دس لالة یه ًمشِ تظَسذ خالطِ ای اص آًْا تیاى شذُ اسر‪ ،‬هی تاشذ‪.‬ایي‬ ‫ایي دیاگشام وِ اسزثاط تیي زدْیضاذ فشآیٌذی ٍ اتضاسدلیك ّای هَسد اسسفادُ تشای وٌسشل فشآیٌذ سا ًشاى هی دّذ‬ ‫دیاگشام تش اساس دیاگشام خشیاى فشآیٌذ )‪ (PFD‬زْیِ شذُ ٍ ًشاًِ ّای گشافیىی زدْیضاذ ٍ خایدیٌگ سا تِ ّوشاُ ًشاًِ‬ ‫ّای گشافیىی هشتَط تِ اًذاصُ گیشی فشآیٌذ ٍ ػولىشدّای وٌسشلی ًشاى هی دّذ ‪.5‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫دیاگزام فزآینذ و ابشار دقیق ‪:P&ID‬‬ ‫‪ P&ID‬سشًام ػثاسذ )‪ ٍ (Process and Instrumentation Diagram‬یا هی زَاى آى سا سش ًام ػثاسذ‬ ‫)‪ (Piping and Instrument Drawings‬داًسر‪.

‬تا زَخِ تِ اسساًذاسد )‪ ANSI/ISA14617.‬‬ ‫ّوچٌیي خس اص زْیِ ‪ ٍ P&ID‬زْیِ هذاسن زفظیلی خایدیٌگ ًظیش ًمشِ ایضٍهسشیه زَسظ واسشٌاساى خایدیٌگ تىوه‬ ‫آى هی زَاى زمشیة ًسثسا خَتی اص هشخظاذ ٍ هیضاى زدْیضاذ هَسد ًیاص تشای خشیذ ًیض فشاّن وشد ‪.‬مشِ ّا ٍ دیاگشاهْای دیگش سا تشهثٌای ایي دیاگشام شواسُ تٌذی ٍ عثمِ تٌذی‬ ‫هی ًوایٌذ‪.‬‬ ‫دس دیاگشام ‪ّ P&ID ٍ PFD‬ش دسسگاّی تایذ تا یه ‪، Tag number‬وِ شاهل زؼذادی حشٍف ٍ ػذد هغاتك‬ ‫تا اسساًذاسد هشخض گشدد ‪ ،‬وِ تِ عَس هؼوَل ٍ دس طَسذ اهىاى شواسُ ّش دسسگاُ دس تاال یا خاییي طفحِ دس‬ ‫ًضدیه زشیي هحل تِ خظ ػوَد گزسًذُ اص هشوض ّواى دسسگاُ ًَشسِ هی شَد ٍ زدْیضاذ (سصسٍ) ٍیا هَاصی تا‬ ‫خسًَذّایی هثل زَالی حشٍف هشخض هی گشدد‪.com‬‬ .‬‬ ‫‪www.6‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫واسشٌاساى اتضاسدلیك ًیض تا اسسفادُ اص دیاگشام ‪ً P&ID‬سثر تِ عشاحی هذاسن زفظیلی اتضاسدلیك ًظیش هٌغك وٌسشلی‪،‬‬ ‫طفحاذ ٍاسظ ٍ غیشُ الذام هی ًوایٌذ ‪ً ٍ .normohammadi@gmail.1-1984 (R1992‬آٍسدُ شذُ اسر‪.Autosystem.ir‬‬ ‫‪Akbar. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .‬دس ٍالغ هی زَاى گفر وِ ‪ P&ID‬یه هذسن ولیذی دس زْیِ تسیاسی دیگش اص هذاسن هَسد ًیاص دس‬ ‫عشاحی فشآیٌذ هی تاشذ ‪.‬‬ ‫دس اداهِ دیاگشاهْا ٍ اشىال(سوثل) اسساًذاسد زدْیضاذ ٍ حشٍف اخسظاسی تىاس سفسِ دس دیاگشاهْا وِ واستشد صیادی‬ ‫داسًذ‪ .6 S5.

‬وِ دس سِ حالر ٍخَد داسد‪.‬‬ ‫‪www.‬حشٍف تؼذی ػولىشد زدْیض سا تیاى هی وٌٌذ‪.‬‬ ‫در جذول صفحه بعذ حزوف بکار رفته و معنای هز کذام در محل قزار گیزی آنها آورده شذه است‪.Autosystem.com‬‬ .7‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫• دس ًمشِ ّا ًَع ٍ واسوشد ٍ هحل لشاس گیشی ولیِ زدْیضاذ اتضاس دلیك سا هشخض هی وٌٌذ‪ ،‬تشای ایي واس اص یه‬ ‫دایشُ وَچه تِ لغش ‪ 1‬زا ‪ 2‬ساًسیوسش اسسفادُ هی وٌٌذ ٍ تا اسسفادُ اص حشٍف اخسظاسی ٍ اػذاد وِ دس داخل ایي‬ ‫دایشُ ًَشسِ هی شَد‪ ،‬هشخظاذ زدْیض تیاى هی گشدد‪.‬‬ ‫دس ًیوِ تاالی دایشُ دٍ یا سِ حشف دسج هی شَد ‪ ،‬وِ حشف اٍل هشخض وٌٌذُ ‪ ،‬خاساهسش ( وویر ) اسر وِ زدْیض‬ ‫تشسٍی واس هی وٌذ‪ ٍ .‬‬ ‫اػذادی ٍ حشٍفی وِ ًیوِ خاییي دایشُ ًَشسِ هی شَد‪ ،‬شواسُ خظ خشسِ ٍ یا شواسُ خظ وٌسشل سا تیاى هی ًوایذ‪.‬‬ ‫اگش دس ٍسظ دایشُ خظ چیي ٍخَدداشسِ تاشذ‪،‬تیاى وٌٌذُ آى اسر وِ زدْیض دس خشر ٍ یا داخل زاتلَ ازاق وٌسشل تَدُ‬ ‫ٍ دس خلَ دیذ اخشازَس ًوی تاشذ‪.normohammadi@gmail.‬‬ ‫هثال‪ :‬شىل یه فشاس سٌح تا لاتلیر ثثر ٍ اًسمال اعالػاذ وِ تش سٍی خظ وٌسشل شواسُ ‪ً 3‬ظة شذُ ‪ ٍ ،‬سٍی خاًل‬ ‫زاتلَ ازاق وٌسشل لشاس داسد سا ًشاى هی دّذ‪.‬‬ ‫اگش دس ٍسظ دایشُ خغی خش ٍخَدداشسِ تاشذ‪،‬تیاى وٌٌذُ آى اسر وِ زدْیض تشسٍی زاتلَ ازاق وٌسشل ٍ دس خلَ دیذ‬ ‫اخشازَس لشاسداسد‪. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .ir‬‬ ‫‪Akbar.‬‬ ‫اگش دس ٍسظ دایشُ خغی ٍخَد ًذاشسِ تاشذ‪،‬تیاى وٌٌذُ آى اسر وِ زدْیض تشسٍی خظ خشٍسِ ٍ یا دس ًضدیىی آى‬ ‫لشاسداسد‪.

8‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫‪www.‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .com‬‬ .ir‬‬ ‫‪Akbar.Autosystem.normohammadi@gmail.

‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪10 .normohammadi@gmail.‬‬ ‫‪www.Autosystem.ir‬‬ ‫‪Akbar.9‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫هثالْایی اص چگًَگی تیاى هشخظاذ زدْیضاذ دس دیاگشام ‪ P&ID‬آٍسدُ شذُ اسر‪.com‬‬ .

com‬‬ .normohammadi@gmail.10‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫دس خذٍل صیش حشٍف تىاس سفسِ تشسٍی خغَط زغزیِ ٍ خشسِ وِ ًَع آًْا سا تیاى هی ًوایذ روش شذُ اسر‪.ir‬‬ ‫‪Akbar.‬‬ ‫دس شىل ّای صیش تشخی اص سوثل ّای هَسد اسسفادُ دس سسن خغَط اًسمال ٍ زغزیِ یه دیاگشام ‪ً P&ID‬شاى دادُ شذُ‬ ‫اسر‪:‬‬ ‫دس طفحاذ تؼذی تشخی اص سوثل ّای هَسد اسسفادُ دس سسن یه دیاگشام ‪ P&ID‬عثك اسساًذاسد ًشاى دادُ شذُ اسر ‪:‬‬ ‫‪www.Autosystem. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪ 10‬نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪.

‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪ 10‬نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪.Autosystem.11‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫‪www.com‬‬ .ir‬‬ ‫‪Akbar.normohammadi@gmail.

12‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫‪www. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪ 10‬نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪.ir‬‬ ‫‪Akbar.Autosystem.com‬‬ .normohammadi@gmail.

‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪ 10‬نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪.13‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫‪www.com‬‬ .Autosystem.normohammadi@gmail.ir‬‬ ‫‪Akbar.

14‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫‪www. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪ 10‬نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪.com‬‬ .normohammadi@gmail.Autosystem.ir‬‬ ‫‪Akbar.

Autosystem.ir‬‬ ‫‪Akbar. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪ 10‬نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪.15‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫‪www.com‬‬ .normohammadi@gmail.

ir‬‬ ‫‪Akbar.Autosystem. ‫ﺍﺗﻮﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫‪ 10‬نقشه خوانی ابزار دقیق‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪.normohammadi@gmail.16‬‬ ‫ابزار دقیق کاربردی‬ ‫‪www.com‬‬ .