You are on page 1of 2

FACULTATEA DE LITERE

Programul de studii universitare de licenţă:
Limbi moderne aplicate Limba franceză- Limba engleză
An universitar 2017-2018
Anul III Semestrul V
Pachet
Disciplina opțională/ Descriere deisciplină opțională
opțional
Comunicare mediatică
Cursul are ca obiect de studiu comunicarea mediatică : paradigme și teorii în științele comunicării,
teoreticieni media, noțiunea de comunicator, tipuri media, noțiunea de public, teorii despre procesul de
selecție a mesajelor mediatizate, utilizarea și consumul media, teorii despre efectele comunicării.
Pragmatică
Pragmatica este o componentă a domeniului lingvistic ce abordează limba în context, în complementaritate
cu sintaxa şi semantica. Obiectivele acestui curs introductiv sunt acelea de a vă oferi noţiunile fundamentale
de pragmatică, de a vă prezenta câteva lucrări clasice şi recente din domeniu, de a vă sugera subiecte
O3F interesante pentru cercetare şi nu în ultimul rând, de a promova o abordare generală, cu caracter integrator a
studiului fenomenului lingvistic, pornind de la analiza datelor de limbă naturală.
franceză
Semantică cognitivă
Lingvistica cognitivă pleacă de la postulatul că limbajul este parte integrantă a cogniției umane, altfel spus
limbajul este considerat ca fiind un produs ale proceselor cognitive. Astfel, semantica cognitivă se ocupă de
funcționarea spiritului uman raportat la psihologie. Ramura cea mai cunoscută a acestei discipline este
cunoscută sub numele de « semantica prototipului », unde prototipul este cel mai bun exemplar dintr-o
categorie.
Cursul nu își propune numai o familiarizare a studenților cu noțiunile de baza din semantica cognitivă, cum
ar fi prototipul, categorizarea, organizarea ierarhică a categoriilor și legatura acestora cu sensul cuvintelor,
etc., ci și îmbogățirea vocabularului prin stailirea diferitelor relații ierarhice existente între cuvinte
(hiperonimie, hiponimie).

Semantică
The optional course in semantics aims at offering the students deeper insights into the nature and structure of
language. It covers topics that are specific to lexical and cognitive semantics, viewed within a broad
interdisciplinary framework, which makes it possible to establish various links with pragmatics,
sociolinguistics, cognitive linguistics and phonology. By attending this course, the students will be able to
distinguish between phenomena such as ambiguity and vagueness, to understand the way in which metaphors
work and to identify semantic universals and language-particular characteristics with respect to body parts,
colour vocabulary, and deictic motion.
Traducerea în domeniul audiovizual
Din punct de vedere al conţinutului, acest curs urmăreşte, pe de o parte, familiarizarea studenţilor cu
principalele trăsături ale traducerii din domeniul audiovizual determinate de particularităţile domeniului:
O3E combinaţia de canale de transmitere a informaţiei şi modul în care aceste canale pot influenţa produsul final
engleză al traducerii, constrângeri de timp şi de spaţiu care derivă din componenta tehnică a domeniului,
constrângerile care derivă din convenţiile adoptate sau standardele impuse la nivel local sau european în
domeniu. Aceste trăsături vor fi discutate pentru fiecare dintre principalele forme de traducere din domeniul
audiovizual: subtitrarea (de film, de teatru, de operă, pentru persoane cu deficieţe de auz, subtitrarea
bilingvă), dublajul, voice-over (dublajul care foloseşte o singură voce), fansubs (subtitluri realizate de fanii
desenelor animate japoneze) etc. Cursul vine în completarea celorlalte module de traducere care abordează în
principal traducerea scrisă, introducând un domeniu relativ nou în traductologie.
Sociolingvistică

Cursul își propune prezentarea noțiunilor de bază în sociolingvistică : comunitatea lingvistică, contactul
lingvistic (sau diglosic), bilingvismul, diglosia , interferenţa lingvistică, glotopolitica, glotofagia (războiul
limbilor), norma lingvistică.

precum şi strategii de redactare a unui text argumentativ. ca abordare introductivă în domeniu. interferenţa lingvistică. aplicații care pot oferi perspective practice de lucru unui absolvent al secției de limbi modern aplicate. abordări teoretice dar şi practice ale problemelor principale. arhivare. unele duc la rezultatul dorit. baze de date terminologice (accesare și creare). psihologie. dar și “la modă”. precum și incursiuni aplicate în diversele aspecte concrete ale subdomeniilor ei. motoare de traducere. care se ocupă cu “modelarea bazată pe reguli a limbajelor naturale”. dar cu extensii vitale în lingvistică. antropologie. franceză Sociolingvistică Cursul își propune prezentarea noțiunilor de bază în sociolingvistică : comunitatea lingvistică. bilingvismul. a lingvisticii teoretice și a lingvisticii aplicate. corpusuri de texte și instrumente de căutare specifice acestora. contactul lingvistic (sau diglosic). În cadrul acestui curs. cu rădăcini în domeniul informaticii. mijloace de verificare a calității traducerii etc. în cadrul traductologiei moderne.Limba engleză An universitar 2017-2018 Anul III Semestrul VI Pachet Disciplina opțională/ Descriere deisciplină opțională opțional Teoria discursului argumentativ Exersăm argumentarea chiar dinainte de a fi capabili să folosim limbajul. studenții sunt inițiați în tipurile cele mai actuale ale traducerii asistate de calculator. altele nu. constatăm că atunci când vine vorba de argumentare în vederea obţinerii adeziunii sau a comportamentului dorit din partea interlocutorului. Ajutorul pe care calculatorul îl poate oferi traducătorului se realizează printr-o varietate largă de mijloace electronice. norma lingvistică . alături de o trecere în revistă a principalelor momente ale evoluţiei O4F teoriei discursului argumentativ (Teoria argumentării) ca ştiinţă. traducerea în absența utilizării mijloacelor electronice este de neconceput. diglosia . astfel încât. neurologie.FACULTATEA DE LITERE Programul de studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate Limba franceză. glotopolitica. . lingvistica computațională este o ramură extrem de modernă. Relevanța acestui curs opțional rezidă în faptul că. glotofagia (războiul limbilor). Traducere asistată de calculator Cursul reprezintă o extensie utilă și de actualitate a cursurilor de Teoria și Practica Traducerii oferite studenților de la programul de studii Limbi Moderne Aplicate. după parcurgerea cursului. unele argumente sunt mai bune decât altele. O4E beneficiind de aplicații practice în laboratoarele Facultății de Litere. să ofere o bază de cunoaștere a noțiunilor elemetare ale acestei materii în plină ascensiune la universitățile din străinătate. Cursul de față își propune. engleză să fie capabili a practica traducerea asistată de calculator cu succes. indiferent de perechea de limbi implicată în traducere. Pe măsură ce trece timpul şi înaintăm în vârstă. Introducere în lingvistica computațională Percepută ca o materie interdisciplinară. Cursul propune. cum ar fi: dicționare online.