You are on page 1of 3

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”

Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Domeniul: Masterat
Specializarea: Ştiinţe penale
Durata programului de studiu: 2 semestre
Forma de învățământ: ZI
Anul universitar: 2012 - 2013
PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE CERCETARE

Codul disciplinei M.SP.1.2.9 Semestrul II Numărul de credite 4

Facultatea Științe Juridice și Administrative Numărul orelor pe semestru / activități
Domeniul MASTERAT Total C S L P SI
Specializarea STIINTE PENALE 52 0 28 24
Categoria formativă a disciplinei DSI
DAP – disciplină aprofundată; DSI – disciplină de sinteză
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DF – fundamentală, DS – de specialitate, DC – complementar DC

Discipline anterioare Obligatorii
Recomandate
Obiective  Aprofundarea şi dezvoltarea tehnicilor de documentare cu privire la elementele esenţiale care caracterizează
fenomenul juridic penal in starea şi evoluţia sa în timp şi spaţiu;
 Identificarea vulnerabilitatilor care se manifesta in sfera reglementarilor penale sau in activitatea de aplicare a lor;
 Formarea deprinderilor necesare pentru identificarea căilor şi a mijloacelor de eficientizare a justiţiei penale în scopul
prevenirii infracţionalităţii.
Competențe generale și specifice Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
 Identificarea elementelor de noutate ce caracterizeaza evolutia fenomenului infractional si a necesitatii
adecvarii reactiei de raspuns in principal prin activitatea de imbunatatire a reglementarilor legale in materie
penala si a modului de aplicare a acestora;
 Înţelegerea necesităţii cercetării teoretice şi aplicative în domeniul ştiinţelor penale.;
 cunoaşterea etapelor pe care le parcurge cercetarea în domeniu (documentare, analiză, elaborarea de solutii).

C-colocviu/test final. Finalizarea lucrarii si prezentarea acesteia in vederea evaluarii finale. tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)  formarea deprinderilor necesare demersului practic de cercetare in domeniul stiitelor penale. Conținut tematic al cursului TEMA TOTAL C.  formarea si dezvoltarea potentialului individual de cercetare in domeniu in raport cu fiecare masterand. 4. 2 2 Forma de evaluare (E-examen.Sintetizarea si analiza informatiilor obtinute in activitatea de documentare teoretica si practica 2 2 si valorificarea lor in continutul lucrarii. proiecte. 2 2 8. doctrinar si practic in domeniul stiintelor penale. S. Instrumental-aplicative (proiectarea. 5.  insusirea metodelor si a tehnicilor specifice care se folosesc in cercetarea juridico-penala. morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)  formarea si cultivarea unei atitudini pozitive privind activitatea de prevenire a savarsirii de infractiuni si de infaptuire a justitiei penale in ipoteza in care acestea s-au savarsit. Documentarea teoretică in perimetrul temei supuse cercetarii si desprinderea ideilor 2 2 fundamentale retinute.Prezentarea obiectivelor şi a conţinutului disciplinei si a criteriilor in baza carora se poate fixa 2 2 obiectul unei cercetari in domeniu. 2 2 3. 1. procese. LP-lucrări de control .Alegerea temei de cercetare şi a îndrumătorului lucrării de cercetare. Prezentarea. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)  formarea aptitudinilor necesare explicarii si interpretarii informatiilor obtinute prin activitatea de documentare in plan legislativ. 7. utilizarea unor metode. conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice. 2.  cultivarea spriritului de lucru in echipa in cadrul unor proiecte de cercetare.  explicarea si intelegerea cauzelor si a conditiilor care determina sau influenteaza evolutia stiintelor penale. discutarea si analiza fiecarei parti a lucrarii cu profesorul indrumator. 2 2 6. Documentarea privind aspectele practice pe care le implica tema cercetarii. Modul de elaborare a planului lucrării de cercetare si a bibliografiei selective.

Cerinţe minime pentru nota 10 1. 50% -caracterul de noutate si utilitate pe care le evidentiaza solutiile propuse 20% Cerinţe minime pentru nota 5 1. prenume. adiacentă şi complementară temei.UNIV. IOAN MOLNAR Legenda: C – curs. 4. esentiale in plan teoretic si practic privitoare la problematica analizata. 20% -potentialul de sinteza si profunzimea analizei informatiilor obtinute in urma documentarii. 3. concluziile si solutiile propuse au caracter de noutate si sunt temeinic fundamentate. nume Semnătura CONF. disponibil pe contul de student Titular de disciplină Grad didactic. potentialul de analiza si sinteza ca si maniera de exprimare este de u nivel ridicat.Stabilirea notei finale -dimensiunea documentarii teoretice si practice asupra temei supuse cercetarii. L – activități de laborator. activitatea de documentare realizata este de mare amplitudine si profunzime. -nivelul stiintific al lucrarii sub aspectul continutului sau si a formei de prezentare. cercetarea fixeaza corect aspectele de baza. Bibliografia Bibliografia de bază recomandată pentru fiecare temă în parte. potentialul de analiza si sinteza dovedit se situeaza la un nivel acceptabil. 2. tema supusa cercetarii este de mare actualitate si utilitate. titlu. 20% -valorificarea unor parti din lucrarea de cercetare prin comunicari stiintifice sau prin publicare in 10% reviste de specialitate. 2. P – proiect sau lucrări practice . S – seminar. Bibliografie suplimentară.DR. dimensiunea documentarii este rezonabila in sensul ca sursele bibliografice fundamentale au fost identificate si consultate de catre masterand. 3. Lista materiale didactice necesare Ghidul pentru elaborarea lucrării de disertatie.