You are on page 1of 3

ALTERNACIJE IJE/JE/E/I

PRAVILO PRIMJER VJEŽBA
Upiši ije ili je:
bijel
U dugom slogu piše se ije, lijep sn___g
U kratkom slogu piše se je. cvijet p___sma
dijete zv___zda
djed r___čnik
mjesto v___st
vjetar m___sec
DULJENJE KRATKOGA JE: Upiši ije ili je:
Ako svršeni glagol ima je, njegov će nesvršeni razumjeti – razumijevati – razumijevanje dosp___vati
parnjak i glagolska imenica imati ije. izgorjeti – izgorijevati – izgorijevanje ras___canje
zastarjeti – zastarijevati – zastarijevanje odm___riti
zapov___dati
zas___danje
Ako su u osnovi svršenog glagola riječi mjera, zamjeriti – zamjerati – zamjeranje dosp___ti
mjesto, sjesti, u nesvršenim glagolima, njihovim namjestiti – namještati – namještanje odol___vati
izvedenicama i glagolskim imenicama ostaje je. presjesti – presjedati – presjedanje ras___ći
razm___stiti

Upiši ije/je/e/i:
dolet___ti pr___nositi
Na mjestu osnovnoga e i u glagola letjeti, leći, preletjeti – prelijetati – prelijetanje sl___tanje pr___vod
liti, njihovim složenicama i složenicama sa –zreti podleći – podlijegati – podlijeganje pril___ći pr___voziti
pojavljuje se dvoglasnik ( ije). proliti – prolijevati – prolijevanje ul___vanje pr___pisati
sazreti – sazrijevati – sazrijevanje izl___ti pr___nos
dozr___vati
Ako se od glagola s prefiksom pre- tvore imenice, predložiti – prijedlog nadl___tati
kod nekih se imenica je dulji ( prije- ) prelaziti – prijelaz razl___vanje
prelomiti - prijelom

korjenit prim___dba p___sak – p___ščan vol___ti izn___la ZAMJENA IJE ILI JE SA I živjeti – živio. zamjenjuje slijep – sljepoća b___lina se s kratkim je: riješiti – rješenje m___njač l___kovit 1.obaviješten nepromijenjen. u komparativu i superlativu svih pridjeva lijep – ljepši – najljepši najrazgov___tniji smiješan – smješniji . u svim slogovima ispred naglaska lijep – ljepota c___l dijete – djetešce c___nik miješati – mješovit c___na bijel . u svim nesvršenim glagolima na –ivati. živjela vol___o izn___o Ispred o umjesto dvoglasnika piše se samo i. osv___tljavati izm___njivati riješiti – rješavati – riješen U glagolskom pridjevu trpnom dvoglasnik ostaje pob___đivati obavijestiti – obavještavati . kad je dvoglasnik na mjestu kratkog sloga snijeg . -avati pob___diti iskor___niti dodijeliti – dodjeljivati – dodijeljen izvedenima od svršenih glagola s dvoglasnikom. u izvedenicama koje imaju kratke naglaske primijetiti – primjedba prim___titi korijen .snjegovi zv___r – zv___rad blijed – bljeđi – najbljeđi vr___dan s___d 4.bjelogorica m___njati 2.ALTERNACIJE IJE/JE/E/I PRAVILO PRIMJER VJEŽBA Upiši ije / je: KRAĆENJE SLOGA S DVOGLASNIKOM bijel – bjelina ml___ko Ako je na mjestu dvoglasnika kratak slog. donijela ht___ti ht___o . povr___đen dijete – djeteta b___g – b___govi 3. donijeti – donio.najsmješniji b___dniji c___diti – c___diljka proc___niti cvijet – cvjetić neproc___njiv 5.

brežuljak. vrijediti – povreda. privredni. crijep – crepovi i crjepovi. ždrijebe – ždrebeta. naprednost. rječit. okrepljivati. streljaštvo. rješenje. razrješiv. crepić. razrjeđivanje. rječkati se. pa se čuva skupina rj: •u prefiksalnim izvedenicama na granici s prefiksom: odrješenje. grešan i grješan. opreka. osim u riječima izreka i uzrečica •kad se ispred skupine rje nalazi samoglasnik: gorjeti. 5. privrednik. N mn.ALTERNACIJE IJE/JE/E/I POKRIVENO R: Pokriveni je r glas r kojemu prethodi suglasnik iza kojega nije morfemska granica. upotrebljivost. rješavati. crijep – crepar. drijenovi. okrepa. upotrijebiti – upotreba. Ije se ne zamjenjuje s je ili e u dugoj množini imenica koje imaju dugouzlazni naglasak u genitivu jednine (N brijêst. nevremena. ždrijeb – ždrebati b) u oblicima i tvorenicama od: vrijeme – vremena. drijemati – dremljiv. tijekovi. •unaprijediti – unapređivati i unaprjeđivati. trijeska – treščica. povređivati. vredniji. 1. napredovati. krijes – kresovi i krjesovi. trijemovi. grešnik i grješnik* likovi s je pripadaju religijsko‑moralnomu •spriječiti – sprečavati i sprječavati. strijela – strelica. starjeti •kad se skupina rje nalazi na početku riječi: rječica. rječnik. korjenčić. uvreda. sprečavanje i sprječavanje kontekstu i u njemu su česti. 4. rjeđi. grešnica i grješnica. unapređenje i unaprjeđenje. ždrebećak. rječitost. razrješivati. Iza r izgovara se i piše je u riječi ogrjev. trijebiti – istrebljenje. Iza pokrivenoga r može se pisati i e i je: a) u oblicima jednosložnih imenica muškoga roda koje nemaju dugouzlazni naglasak u genitivu jednine: brijeg – bregovi i brjegovi (uz brijezi). zloupotreba. streljivo. privrijediti – privreda. prečica. streljač. upotrebljiv. 3. dijelovi. G brijésta. rječina. pogreška. 2. ždrijeb – ždrebovi i ždrjebovi *U navedenim tvorenicama od riječi grijeh b) u tvorenicama od riječi: dopušta se pisanje obaju likova s je i s e jer •grijeh – bezgrešan i bezgrješan. razrjeđivač. krepost. grijeh – greška. brijest – brestić. istrebljivati. brijéstovi): brijestovi. poluvremena. krijepiti – krepak. . porječje. vremenski. korjenit. dremuckati. prepreka. prijek – naprečac. zapreka. Nije riječ o pokrivenome r. grijeh – grehovi i grjehovi (uz češće grijesi). Iza pokrivenoga r piše se e (a ne je): a) u riječima koje pripadaju tvorbenoj porodici ovih riječi: brijeg – bregovit. ždrebica. vrijes – vresovi i vrjesovi. naprijed – napredak. naprednjački. lijekovi. brestovina. vrednovanje.