You are on page 1of 19

Guvernul României

Simplificarea legislației
achizițiilor publice pentru
accelerarea investițiilor
PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ ȘI NORME DE APLICARE
- MAI 2018 -
PROBLEME IDENIFICATE

Întârzieri în evaluarea
Legislația conexă
ofertelor și desemnarea
achizițiilor
câștigătorilor
Număr mare de Alocarea neunitară a
contestații resurselor

Inconsistența Blocaje și Sistem electronic
deciziilor CNSC întârzieri ineficient

ale
Suprareglementare Asumări anterioare
investițiilor de termene
sub pragurile valorice
obligatorii nerealiste față de CE

Opinii diferite de la Diferențe mari ale
diversele entități ale prețurilor în SEAP
sistemului

-2-
SOLUȚII PRIN ORDONANȚA DE
URGENȚĂ A GUVERNULUI
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

LEGEA 98/2016 LEGEA 100/2016
privind achizițiile publice privind concesiunile de lucrări
și concesiunile de servicii

CORELARE

LEGEA 101/2016
LEGEA 99/2016 privind remediile și căile de
privind achizițiile sectoriale atac

Normele europene
adoptate în decembrie 2017

-4-
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

Controlul Curții de Conturi se va realiza
“ex-post”, după atribuire.
Se elimină dublulul control și deciziile contradictorii
între autoritățile statului. După semnarea contractului de
achiziție singura autoritate care va mai controla legalitatea
atribuirii va fi Curtea de Conturi.

-5-
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

Clarificarea condițiilor în care pot fi
modificate contractele de achiziții fără
reluare procedurii de atribuire
Nu se mai irosește timpul pentru reluarea procedurilor
de atribuire în cazul unor modificări neesențiale ale
contractelor de achiziție.

-6-
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

Autoritatea contractantă va putea
derula contractul în paralel cu
procedura de achiziție
Acest drept al autorității contractate se va putea exercita în
situații de urgență (de exemplu, calamități naturale).

-7-
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

Eliminarea comunicării rezultatelor
parțiale
Se reduce astfel numărul contestațiilor care pot bloca
începerea derulării contractului. Implicit se scurtează
timpul pentru atribuirea contractului de achiziție.

-8-
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

Reglementarea clară a modului de
realizare a studiului de fundamentare
pentru PPP și concesiuni
Se clarifică procedura și se scurtează timpul necesar
realizării investițiilor prin parteneriat public-privat sau prin
concesiuni.

-9-
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

Simplificarea procedurii de contestare:
- eliminarea notificării prealabile
- reguli clare pentru emiterea deciziilor CNSC
- scurtarea termenelor de soluționare a
plângerilor la Curtea de Apel

Se scurtează și se simplifică procedura de contestare a
licitațiilor astfel încât investițiile să poată începe mai rapid,
după desemnarea câștigătorului licitației.

- 10 -
SOLUȚII PRIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI

Descurajarea contestațiilor nejustificate:
- Introducerea CAUȚIUNII pentru depunerea
contestațiilor la CNSC
- Introducerea TAXEI pentru depunerea plângerii
la Curtea de Apel

Se descurajează astfel utilizarea abuzivă a contestațiilor
pentru blocarea derulării contractului de achiziție.

- 11 -
SOLUȚII PRIN
NORMELE METODOLOGICE
SOLUȚII PRIN
NORMELE METODOLOGICE

Simplificarea procedurilor
- Reducerea numărului de etape de evaluare a ofertelor
(maxim 4).
- Eliminarea Strategiei Anuale de Achiziții pentru
autorități cu bugete de investiții sub 125 milioane lei.
- Simplificarea achiziției directe după modelul
Comisiei Europene - implementarea art. 137 din
Regulamentul 1.268/2012.
- Evitarea dublării informației între fișa de date și
anunțul de participare (se elimină fișa de date)

- 13 -
SOLUȚII PRIN
NORMELE METODOLOGICE

Clarificări în derularea procedurilor
- Definirea clară a situațiilor de divizare a
contractelor pentru evitarea viitoarelor corecții pe
fonduri europene.

- Clarificarea situațiilor în care este obligatorie
folosirea criteriului tehnico-economic.
- Limitarea solicitărilor de clarificare și
consolidarea răspunsurilor în unu maxim două
documente.

- 14 -
SOLUȚII PRIN
NORMELE METODOLOGICE

Simplificarea și eficientizarea controlului ex-ante:
- Eșantion de 15% din totalul procedurilor verificate.
Reducerea până la eliminare a eșantionului cu 5% pe an
- Emiterea de avize conforme în maxim 3 zile
lucrătoare.
- Eficientizarea controlului ex-ante prin verificarea direct
a anunțului de participare și a documentelor anexă.
- Suplimentarea personalului ANAP pentru scurtarea
termenelor de verificare

- 15 -
SOLUȚII PRIN
OFICIUL NAȚIONAL PENTRU
ACHIZIȚII CENTRALIZATE
SOLUȚII PRIN
Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate

Optimizarea costurilor prin achiziții în volum mare

Optimizarea cheltuielilor, prin abordarea unitară a
necesarului de produse și servicii pentru autoritățile
publice

Eliminarea diferențelor de preț care vulnerabilizau
autoritățile contractante față de controlul Curții de
Conturi

- 17 -
SOLUȚII PRIN
Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate

Prevederi:
- Stabilirea primelor categorii de produse cu impact în
obținerea de economii semnificative. Produse propuse:
medicamente, carburanți, tehnică de calcul, automobile,
becuri, produse de curățenie, birotică.
- Procurarea softului de monitorizare a folosirii
contractelor puse la dispoziție.
- Operaționalizarea structurii organizatorice prin
angajarea a 25-35 de specialiști.
- Comasarea activității cu Unitatea Centralizată
existentă la Ministerul Sănătății.
- 18 -
Guvernul României