You are on page 1of 4

Beoordelingskader Honours Talent Programma

Eindgesprek
Honours student : Jakob Kunert
1e beoordelaar : Jim Lo-A-Njoe
Aantal credits : 4 ects
Eindoordeel :

De honours- student wordt op een 9-tal punten (‘mind sets’)


summatief beoordeeld op basis van een portfolio assessment en de wijze waarop de
samenhang tussen “het wat, het waarom en het hoe” in de activiteiten en projecten blijkt
samen te hangen in het assessment. De honours student levert enige dagen voor het
eindassessment het gehele portfolio digitaal aan bij de 1e en 2e beoordelaar.

Punt 10 (reflectie) is van een andere orde (overkoepelend); op dit punt vindt een formatieve
beoordeling plaats.

Learning outcomes Honours programma – persoonlijke onderzoeks- en projectenlijn:

Project

1 Commitment Oordeel (cijfer)


 Voelt zich verbonden met het werk, de organisatie, de collega’s,
de opdrachtgever, de samenleving.
 Heeft hart voor de zaak.
 Heeft oog voor meer dan persoonlijke doelen.
10
Verwante woorden: commitment, bevlogenheid, verbinding

Very committed to EABN.

2 Curious mindset attitude


 Wil weten hoe iets in elkaar steekt, wil begrijpen.
 Is kritisch, neemt niet meteen alles aan.
 Wil verbeteren, vernieuwen. 9
Verwante woorden: nieuwsgierigheid, vragend, kritisch

Is a conceptual thinker and is reading quite some nice articles and gaining insight from
different sources and great thinkers
3 co-creation
 Weet kwaliteiten van andere betrokkenen te waarderen.
 Kan eigen kwaliteiten en die van anderen optimaal benutten
binnen het werk 9
 Benut mogelijkheden van digitale werk- en leeromgeving
Verwante woorden: samenwerking,
Is cooperative, but is working by nature from his own perspective. There are opportunities
to learn on this aspect.
4 Enterpeneurial
 Ziet kansen in de werkomgeving. ++
 Zet kansen om in acties, neemt initiatief ++
 Durft doordachte risico’s te nemen. ++ 10
Verwante woorden: lef, daadkracht, initiatiefrijk, slagvaardig

Born entrepreneur.. Has a very clear and solid ide and opinion on social entrepreneurship.
5 innovative
 Kijkt vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken
 Komt met nieuwe perspectieven op vraagstukken uit de
beroepspraktijk
 Ontwikkelt (met anderen) nieuwe beroepskennis
8
Verwante woorden: origineel, creatief

6 authenticy
 Kent (steeds beter) haar talenten, kwaliteiten en belemmeringen.
 Kan haar sterke punten in uiteenlopende situaties tot zijn recht
laten komen. 10
 Durft haar passie, fascinatie te volgen.
Verwante woorden: zichzelf zijn, droom verwezenlijken, eigenheid

Jakob has a keen eye on his talents, qualities, etc. He also has put a lot of work in
executing various leadership test, like Meyers Brigs typology. He has real interest in
getting more understanding of his own qualities, needs, pitfalls and his relation towards
others.
7 Evidence informed practice
 Heeft kennis van zaken, is bedreven.
 Weet waarom zij iets doet.
 Kent belangrijkste theorieën en onderzoek. 8
Verwante woorden: competent, taakbekwaam

As a conceptual thinker Jakob is constantly looking for more


expertise and knowledge on the things that he finds interesting.
8 self conducting
 Volgt eigen kompas in uiteenlopende situaties.
 Voelt en neemt verantwoordelijkheid.
 Toont discipline 9
Verwante woorden: onafhankelijk, autonoom, doorzettingsvermogen

Has great capacity concerning self-conducting and discipline. Makes well considered
choices.

9 learning capacity
 Kan op verschillende manieren leren: van anderen, uit theorie,
door doen e.d.
 Leert op verschillende niveaus 10
 Kan het eigen leren reguleren
Verwante woorden: doorgroeien, reflectie, leervoorkeuren
Eindoordeel (rekenkundig gemiddelde): 9,2

10 reflectief

Reflectieve toonladder:

Toon 1: geen reflectie Mezelf, niet verbonden


Toon 2: empathische reflectie De ander(en)
Toon 3: relationele reflectie Mijzelf en anderen, interpersoonlijk
Toon 4: systemische reflectie Mijzelf, anderen en de context
Toon 5: zelfreflectieve reflectie Metaperspectief op mijzelf
Toon 6: overstijgende reflectie Universeel verbonden

Items Criteria

Betrokken In hoeverre laat de student deze aspecten zien wat


betreft..
Onderzoekend
 Beroepshouding
Co-creatief  Beroepshandelingen
 Beroepsresultaten
Ondernemend
Beoordelen door middel van:
Innovatief
10 = excellent
Authentiek 9 = zeer goed
8 = goed
Deskundig 7 = ruim voldoende
6 = voldoende
Zelfsturend 5 = nog niet voldoende
4 = onvoldoende
Lerend
Reflectief In hoeverre laat de student zien dat hij/zij..

- Toon 1  De reflectieve toonhoogtes beheerst


 De juiste toon raakt gezien de context
- Toon 2  Kan bewegen binnen de toonladder

- Toon 3 Beoordelen door middel van:

- Toon 4 10 = excellent
9 = zeer goed
- Toon 5 8 = goed
7 = ruim voldoende
- Toon 6 6 = voldoende
5 = nog niet voldoende
4 = onvoldoende

Eindoordeel: