You are on page 1of 152

· '."_ .' ..

, . _ ~ ,

TEBLiGAT

SADIKLAR PLANI

,

~~Jt/ ~O~

/'T~~'

BiLtM ARASTIRMA MERKEZt YaYlnevi - IstanbUl

Tebligat . SADIKLAR pLANIA C I,K LAM A

Sadlklar Plam Tebligatl, dognt bUg! ve anlaYl~ fie Yaradlhs'a bakmaYI fig-reten ve bunun ilk ana esaslanm ihtiva eden bir Yiiksek Tesir oncusUdiir. Yeryiiztine belki ilk veya ikinci kez in .. dirilen Yii.;ksek Tesir'in, beseriretln genel bilbtcinde ideal bir §e. kiIde yer tutmasim sag-Jarnak it;in bir birle~tirici ozelligi olan Sa .. dIldar Plaru Tebligatl, tum Insanhk i~indir ve Insanhea hediye edilmistir,

Bir .;ok Galaksrnin it;erisinfleki bir ozel evrim grubunun saYISIZ sistemleri Uzerindeki evrim olaYlDlD tedrlsanm iistlenen Yii. ce Sirius Misyonu1 kendi Vazife Plimtarl biinyesine dahil etmek tlzere vazifeli varbk yeti~iren bir Yiice inisiyaSyon adma yeryii. ziine indirdigi Genel Tebligat'tan ulan Sadlklar PlaID Tebligatl& hayu yolundaki kem~U yolcul~mn bir temel rehberf'dlr. Ki 0 Yiiksek Tesir i~in de bir anahtar gibidir ....

Halllk Egemen Sarlkaya

Birincf Basla Kitap Dizgi Kitap Bula

: 198 2

: J~lk Matbaasl

: Ugur Matbaasl

http~llgroups.yahoo.com.group/III_Kitaplar/

iciNDEKtLER

1. Cilt

BiLGi v AziFESi HAZIRLIGI . 3-5-1962 He 9-11~1963 arasu 33 Ceise.

2. CUt

MAHSER GUNU VE VAziFEIJtER 16-2-1964 He 7-9~1965 arasn 40 Celse,

3. Cilt

DiNSEL SEMBOLLER VE C6ZUMLERt 13-11-1965 He 21-5-1966 arasn 22 Celse.

4. CUt

TEStRLERiN i~LEVi VE iSLEYiSLERi 13-1-1967 ile 4-8-1967 arasi. 15 Celse.

5. Cilt I

EVRENSEL Y ASAM VE EVRiM 17-11-1967 ile 5-4-1968 arasu 11 Ceise.

6. Cilt

EVRiM VEOZEIJLiKLERi

27-2-1970 ile 23-10-1970 arasu 13 Celse.

7. Cilt

BEeER VE KAiNAT nrsxtst 6-11-1970 ile 28-4-1972 arasi. 23 Celse.

Ek CUt

YARADILIS VE K.A YITLAMA SiSTEMLERl 8-3-1974 He 31-5-1974arasl: 7 Celse.

Haluk Egemen Sarrkaya

ONSOZ

'Bunlar gelecege ait bilgll erdir t ifadesi ile, Sadtklar Plant taraftndan, 10 ytl boyunca indirilen Tebligat, milyarlarca beser varligtntrt bilincine ve idriikine vararak, Yuce Rahmeti'ni alacaklart, EvrenseI Bilgiler'dir. Sadiklar Plant Teb .. ligatt, iiylesine ozgun ve gorkemli bilgiler ve aciklamalar kapsamaktadtr ki, bunlartn tiimii, milyarlarca beser varltglnt; Evrensel Realiteler'e sevkedecek derecede hazirlayabilip, tsttabilecek ozelliktedir,

Sadiklar Pldru, diinya beseriyetinin moral evriminin sag ... lanmastna iliskin oIarak, temel bir Vaziie Pldni'dtr, Yiiksek M ekanizma'rnn. sag kolu olarak, Kdinat icerisinde yaytlmts blr tun Organizasyon alan Sadiklar Pldru; be seriyeti, tum insanltgtn ortak ve son Semavi Kitabt olan, Bilpi Kitabt'na hazirlaytci ve bundan belirli derecelerde .sorumlu bir Ruhsal Pliin'dtr. Son derece kudretli ve yuksek Ruhsal Muktedirler'den olusan Sadiklar Pldru'run, gene kendi iiadeleri ile, 'lllkemize ve lnsanltga hediye ettikleri' QU rahmet bilgileri' .. ni, cok iyi okuyup anlamaya caltsmak gerekir. 0 zaman, her .. ~ey daha bir baska, [akat Yuce Gercekleri ile giiriilebilecektir,

Sadtklar Plant Tebligati, beseriyetin, Alttn rag boyunca temel ugr~l ve inceleme konusu olacak olan, mikrokoz .. mos ve makrokozmos bilgilerini ihtiva eder. Yaradtlis'tn, stntrli bir ktsmi ve organizmast iizerinde, ruhsal ve [iriksel anatomik etiidlerinin olanaklartni veren Evrensel Semavl ligretiIer; beset varltklartntn, bu sonsuz genislikte ve sonSUl. yollart iceren sonsuz evrim gidisi boyunca, ancak ve an~ cak en dogru yollart bulmalartna olanak verir. Bu ~",ii.z.den. Semavi Bilgiler, tek ve yegane tun Rehber'dir. Bu olgu, evrimin tasavvur edilemez iistlerine ulasan varltklar ioin de aynen gecerlidir. Daha yllksek evrim basamaklarina yiikselmek, ancak bu bilgilerin bilinmesi ve incelenmeleri ile mumkiindiir. Ayrtca, uygulamast yaptlacak bilgilerln de, kesinlik .. le iinceden tecriibe edilmeleri gerekmektedir. r;Unku, daha yiiksek evrim duzeyterinde, varltklar, Kiiinatlar icerisinde hak ve liyakatlerine gore, sonsuz sayuia olan Vazife Pldnlarz biinyelerlnde , vaziieler gorurler4 Bu vaziieler icin, kesin .. likle; cesitli actlardan ve cesitli dallarda liyakatlere, yetkile .. re ve yetismisliklere gerek duyulur. Kainatlar, bu vazijeler ile kurulmaktadir.

BILGt v AZtFESt HAZIRLIGI

48Uyiik Ruh'un iradesi mutlaka yerini bulur, ki insanlann ve diker' mahltJ.klann durumIanm iyile~tinne gayesine yonel. mi§ bir hizmet icinde olan ve kendilerinl; IZduabl hatifletmek, zuhne son vermes, imkAn buldugu her yerde hizrnet etmek go .. revine adarms kimseler asla cesaretsizlige dtismemelldlrler. Yii .. ee Maksatdiinyamzda ge~ekle§ecektir .. Yava§ yava§. tedrici Ve basan rsdrrap verici §e'.kilde~~ §iddet, ahenksizlik, 9atl~ma, ha.rp, insafslzhk sathalarmr ya~yorsunuz; QiiDkti dunyamz bir eritme potaSl i~inde. Bir~ok gelenek.sel fikirler kenara abl .. dL Gen~Ii.k, kayltlan zorluyor. t;ok ,U'ZUD stire hiikiim siirmii~ ve hak etmeren ki§llere bazr imtiyazlar yara.tml~ sistemlere karfjl hesnutsuzluk var,'

ytiksek Rehber Ruh Silver Birch

.

Ozel irtibat celsesi:

Dz: 11k yaratilma amnda, Ilahi fiilin ilk miiessir oldugu ve tiim hakikatin saklandigt yer veya biitiin kainat plan ve vasatlarmm miistereken tabi olduklarr Asli Kelam, Bu sadece sizdeki ruha has bir hususiyettir ki, diger hallere geetlkce bu asli kclarn yahut miiteal fiilin ilk darbeledigi yer bir ve Tek olur.

Cevher: OzJiin tlahi emre uyarak, tecerrlittinii kirrp diger mahlukat He YUz yuze gelmesi ncticesi. turn hakikatin drsarida zrrhlasmasi ve deruni darbenin hasil ettigi ismi .. zazr nesretmesinden has II alan orijinalite ve hususiyet.

Suur sahasi : Aym izahlar dahilinde kahndikta, QZ ve cevherin biribirine makes olmasi neticesi kendi hususiyetlerini, yi.iz yUze olduklari diger ruhiyat ve maddiyatla karsihkh tutmaktan hasil olan 'kesimli tesir kusaklarr' veya 'deruni bilginln kendi drsmdaki vasatlara uzantrsr'drr.

5

Giri§ Celsesi... 22·9·1961... CUt·l

P: Gtmesln dogmasi yak In} bunun rein aramzda haIa birtakrm tereddlitlerini halledememis olanlar varsa cikrp gitsinler. Simdiye kadar size verilen ceIseleri vakin, bilaistisna hepsini. Sirndiye kadar ogrenebildiyseniz ogrendiniz~

tki tiirltisil de mukadderiniz olur.Bundan sonra sizlerin ikinci bir devreniz baslayacakur, Prensiplerinize sadik olun, Sadakatsizliginiz halinde hie ummadigunz durumlarla karstlasirsmiz, Firlar gidersiniz .... Bir ay sonra veyahut daha ya .. krnda ikinci bit toplantumz olacaktir. Simdiden diistiniin. Bu i~· devasa bir istir. Fakat urkiilrnernesi icabcden devasa bir is. Simdiye kadar sizleri bir idrake cikarmaya cahstik. (;lkan]ar basaracak, Giinesin dogusunda yere diisen ilk gal. geler onlar olacakttr. Ciinkii onlar ufkun bckcisidir,

19 islerinizi sliratle duzenleyin, cok siiratle. Ve biitiin giicunuzle faaIiyete gecin, Biitim giiciiniizle faaliyete gecin. Muhitinizi, mernleketinizi uyarrnamz Iaznndir. Uyarrnamz la~ zim, Hikaye, masal masal yazrlart birakm. Mcvzua dogru .. dan dogruya girin, Anlatml Anlann! Sirndiye kadar aptalca harekct ettiniz, fonksiyonunuzu bir tiirlii sezemediniz. Ka .. cirdiktan sonra hayrflanmamn hie bir sey ifade etmeyecegini bildiginiz halde, bildiginizi islediniz. Size bu son Irrsattir.

Planv Yuksek Mekanizma'mn, sizin tabirinizlc sag koludur. Sirndiye kadar, Cemiyetiniz kuruldu kurulah bUtlin girdisi crktisrm kontrol ve nizam eden bu Plan'dir. Burada verilmis biittin tebligler, bu Plan'in cizdigi hatt-i hareket altmda olmustur.

Oelse-I .. ~ 3-5 .. 1!)62... Cilt·1

P: Ola ki sasrrmayasnuz. Sizler icin yeni giinlcrin bas .. lamasi yakm. Tedbirli vc akilh olun. Bugiinden sonra celscIere baslanacaktir. Kendinizi her an hazrrhkh bulundurun. Bundan sonraki giinlerde kalbinizin derinliklerinden gelen gercek sezgi ve bilgileri iyi takip edin. Onlar sizin rehberinlz olacaktir. Bakiyorum da hepinizde bir gevscklik var. Medyom dahi .vazifesini layikiyle yapamamaktadir. BUt biraz da dis sartlara bagh olrnakla beraber, diisimcelerinizdeki sa-

6

labetin yoklugundan Ileri geliyor. Fikirlerinizde insicam ve kategorik ayirmalar bulunsun. Epey isler basardmrz. Fakat henirz sizden beklenilen kadar degilsiniz, Kirbac srrtrmzda saklamadrysa da, kalkrms durumdadrr. Neden, kimden ve nicin cckinmek, iirkmek, bilgilerinize karst ihanet etmek? Sizleri nasrl giinlerin bekledigini biliyor musunuz?

, S: Bu hususta tam bir fikrimiz yok,

P: Bu cevap degil, Bundan sonraki celselerinizde sececeginiz muayycn sahislar bulunacaktir, Idareci Plan'm saA kolu Sadiklar aym zarnanda [kendine bagh faaliyet gosteren bir vazifeliye] de tesir ve bilgiler yolIa.r. Onun soylcdlkleri inikas halinde teblig ve bilgilcr olabilir, Su anda kendi istikbaliniz icin soracagmiz bir sey var rm?

S: ,Biraz evvel bir sual sorrnustunuz ... ·

P: Size istikbaliniz hakkmda sorunuz dedim.

S: lstikbalimiz halihazrrda yapmakla miikellef 01 du k larnmzla alakah degil mi?

P: Siz kesi ti tamarn ulan. bir hali yerine getirmekle mii- & kellelsiniz, Mukarrer bir hal var. Dolayrsiyla istikbal halin icindedir.

, S: Durumumuzla alakah bir sual sormak lazim su halde.

P: Suali nicin kanhkla anlamak istemiyorsunuz?

S: lstikbalimizi yapmanuz icabeden seylerden ayn ola ..

rak dusunebilir miyiz?

P: Ne anhyorsunuz istikbalden? S: Gelecekteki giinler.

P: Siz 0 giinlerin icinde yasryorsunuz,

S· •

.............

P: Pekala. Goruyorsunuz ki, seyyal bir diisiinceniz dahi yok. Birtakim cinaslarla hareket ediyorsunuz. Gelecek hafta bugtin celselere sartlarma uygun olarak baslanacaknr,

S: Celselere katilacaklarr secrnemiz hususunda bir diyeceginiz var TInl?

P: Siz secin. Yahut medyom kendisi de istirak eder. Fakat secin. Elernek sart, Burada da aynca sizin g5rii~ ve kanaatlerinizin imtihanr var. Ama zannederim ki bunu basa .. rrrsinrz, Simdi bir dakika hicses cikarmaym .....

n

I

Celse·2 ... 17·5·1962& .. Cilt·1

P: Yazrmz bakahm: insanlar kendilerinin olmayan flkirleri nasil benimseyebilirler? Ruh diinyasimn kendi derinliklerinde bulunan kacarnakh bakislari nasrl anlastlahilir? Iste bundan sonraki fikirleriniz bu tip bir yoI iizcrinde bU4 lunacaktrr, Bu size Yukart'dan emredilmekiedir, Kalbinizin derinliklerinden gelen sezgi ve dllsilncelere kulak vcrin demistik, Empozisyontar, tasaddiler 9agl ve devri gecmistir. Gorccekslniz ki, ilerde isleriniz daha zorlasacak ve daha baska yonlere gidecektir. Bu Itibarla, diisuncclerinizi sistematize edin dedik .. Miikellefiyetleriniz arzularimz olmakla, gene kendi kaderinizi tayin etmis oldunuz. Bugiinliik bu kadar. Sormak istediginiz bir ~ey var rm?

S: Soracagimiz seyler, evvelki celselerde verilen bilgilerle alakah olabilir mi?

P: Her ~ey olabilir. Yalmz dikkat edin, gidis istikarneti-

nizin hudutlarim tayin etmeye cahsm.

S: Gidis'ten kas umz nedir?

P: Onu da anlarsnuz, Onu da anlarsmiz ..

S: Gecen celsede istikbal mevzuunda bir goriismc yapil ... rmsu, Mevzumuz fikrl olduguna ve fikir de zamansiz olduguna gore, bir fikrin icinde bulunmak, zamansizhk gibi dii~iiniilebilir mi?

P: Olabilir. Dogrudur, Fikirlerin Miiteal Kaynagi, muhtelif enkarnasyonlar temin eder, Bu su demektir: Muteal kaynak, herseyden once, Biricik ve Yuce Eikir demektir. Biricik ve YUce Fikir, her seyi kapsar ve bu kapsayts mekdn, zamari ve buutla strurli degildir, Dolaytsiyla bir [ikrin sahibi iseniz, bu fikir sizden once ve sizden sonra goriilmeye, temasa edilmeye calistlan Miiteal Fikrin aks'idir. Miiteal fik irler, kendi kendileriyle simrh degildirler, Gorebilenin burnunun dibinde, goremeyenin yine burnunun dibindedir, Siz fikirlcrden fiillere atlaymca, burada yeni bir kelime kullanacagiz.. MUteal fiil, evet, fiillere atlaymca onlar dahi yukardaki ii~ sartla bagh degildir. Boyle olunca hem fikir, hem

fiil, hem mazi, hem hal, hem istikbal demektir Soyle bir

fark var: MiUeal [ikir ve [iil, konik bir tarzda hareket eder,

BOyle olunca da bu koninin golge ve cidarlarmda bulunan planlar, 0 koninin kendine has hususiyetleri icinde mahsur kahrlar. Iste bu suretle, daha evvel de duydugunuz (1), 'zamam ternasa eden varliklar'm. kapah da olsa izahi yapilrms olur, Bunlar iizerinde konusacagiz. Fakat srki ve .iyi hazir-

lammz. Evet. Baska?

S: Bizirn soracak bir sualimiz yok.

P: Bir insarun soracak bir seyi bulunmuyorsa, muteal zaman icerisinde durgun. bir zaman ya~[yor demektir. Bu ise, kendi kendisinin miiteal sahsiyetini, bulundugu vasata aksettiremiyor demektir. Netice-i kelam, amiyane tabiriyle, is yok demektir. Zihniniz her an sorularla bulunmalidrr. Bana bir tahtamn yaptsmi bile sorabilirdiniz. Ama sormadmiz. Yrrtmmamz, kirmamz Iazim. Haydi hosca kalm.,

I... .coL

Celse-3 ••. 20·5.1962... Cilt-1

P: Karh daglar gibi yiice olan Tanrt askt icin soyle, nicin, ne vakit Israfil otecek? Bunu bilmekle ne var demeyin, bilmek demeden bflmek, iste bu, bite bu milhim .. Gecirdiginiz giinler, mazrufa ait olan gimler degil. Kisir bir tabiatm hengamesi ic;erisinde yuvarlanip durdunuz. Haydi oyleyse

ba~layahm.

S: Bir sual sorabilir miyiz?

P: Evet.

S: Dort sual hazirladik, bunlan birer birer soruyorum.

Fikirler arasmda kiyrnet ve derece bakirmndan bir ayirmayi nasrl yapabiliriz, hangi kistasa, hangi olciiye gore?

P: Bir daha okuyun,

S: (Sua! aynen okundu).

P: Tamam. Kiymet ve derece. Ne anhyorsunuz?

S: Bir fikir baska bir fikirden daha ii stii ndiir. 'Daha miitekamil bir varhk bu fikre sahip olabilir' diyebilmek i~jn

elimizde bir ol~ii olabilmesi lazim.

P: Bu, benim sordugum degil. Fikir ve dlisunceden ya-

hut olc;iiden ne anbyorsunuz?

S: Bir fikir vardir, ben bunu sonsuz, sizin rniiteal de-

diginiz ...

9

P: Fikri fikirle anlatmaym.

S: Bilkuvve mevcut olan bir sey olarak anhyorum. Dii-

.simcede mevcut olan bir seyi anhyorum fikirden.

P: Bilkuvve mevcudiyet.

S: Fiil haline inkilap etmemis,

P: Hrmm. Buna ne diycbiliriz baska?

S: Ben buna, kendi anlayisima gore 'cevhcr' dedim. P: Giizel, Iikir ve cevhcr arasmda .gcrcekten bir rniina-

sebet mevcuttur. 0 halde sorunuza sunlari da ekleyebilirsiniz: Fikirlerin. insan ruhundaki fonksiyonlari, siddet ve yay· gmhk derecesi, ruhun QZ cevherine ne derece yakmsa, fikrin cevherliligi 0 derece kryrnetlidir. Bu itibarla, bir Iikre yanasmak istediginiz zaman, onun her seyden once, elinizde bulunan diger cevhcrler arasmdaki yahut ccvher fikir ara .. smdaki fark ve miinasebetleri arastrrmamz gcrekir. Bu, ti~ halde olabilir': 1 - Size cndirektyoldan gelen sezgilerin sizde uyandirdrgr intibalarm kalitesine bakar, Derin sezgilerde siirur hali vardtr, 2 - Miisahedelerinize is tina den clde ettiginiz bilgilcrin v,? bunlann ciiz-it ferdi clan cevhcr fikri ve sizdeki diger cevher fikirler arasmdaki kalitelesmeleri meydana getirecektir, 3 - Bir cevher fikir, simdi oldugu gihi, sizlere Tanrr izniyle sunulan fikirlerin siralarusryla elde edilir ... Dolayisryla insanm ii~ turlil kanah var : a - Ortada, en ktstr [akat 0 nisbette miikdiatt bol alan miisahede yoluyla elde edilen cevher [ikir. b - Solunda, sezgilerinizin size verdigi cevher f ikir. c - Sagtnda, tebliglerin size verdigi cevher [ikir ... Bir de bunlarm iir;linU kapsayan bir ccvher fikir vardrr, Bunu problem halinde sizlere veriyorum. Gelecek .celsemizde bunu anlatacaksmrz, Evet,

S: Ustte, cevher fikirler ve elde edilis cesitlerinden hirincisi olan, sezgiler yoluyla verilen cevher fikirden bahsettiniz. Sezgiler kanahm, tcbliglcrle de bir bagdastrrmaya tabi tutamaz rrnyiz acaba, bununla bir irtibatr yok mudur?

P: Tutun, Fakat unutmaym ki, kategorik bir ayirrnaya tabi tuttugunuz zaman fark vardir, (:tinkiiJ birinde sizden karsihk olarak bir fiiI isterneden bir Iikir akirnr mevcuttur, Simdi oldugu gibi., Digerinde ise sizin talip olmamz, sizin .zorlanrnamz, takilmamz ve umurni ahenk icindeki yerinizl bulrnamz icin ·yapdan perakende yarthmlardir.

S: Bu bakimdan bir fark var.

S: (Karmasik bir soru sorulmakta).

Medyom: Muglak konusuyorsunuz, anlayamiyorum.

S: Simdi sualimi soruyorum. Flkirle fiil arasmdaki ba-

gl sormak istiyordum.

P: Ncredcki fiil ve fikir?

S: Sonsuz bir cevhcri bilkuvve ve biIfiil. Medyom: Nerde bu? Neyi, sonsuz cevheri?

S: Fikir olarak evvela miiteal bir fikri var kabul ettik. Medyom: Ben anlayamryorum, Ben soylilvorum, ben

anlayamiyorum bu sdylediklerinizi, nakledemiyorum.

S: (Karmasrk soru tekrarlanmakta). P: Gecin bunu.

S: Peki, Fiillerini Iikirlerine kabil oldugu kadar uydur-

mus varhklann tekamtiliinii temin eden amiI nedir?

P: Bizatihi kendisi.

S: Evet. Baska bir suale geceyim 0 halde,

P: Simdi bakin, bunu soy! emek kiymetli zamanimtzi harcamakttr. Bir daha tekrar etmeyecegiz, Bu ceJseden sonra nerden ve nasil elde ederseniz edin. Celselerde acik ve duo ru, cok basit fakat 0 derecede kiymetli kclimelerle ifade-i meram etmesini ogreniniz ve bu sozleri soylemekte hakh oldugumuzu daha evvelki celselerimizden misaller vererek size ispat edebiliriz, Hatta simdi dahi ispat edilmis durumdadir, Hala birtakim spekiilatif Iormasyonlarla hareket emyorsunuz. Sizin 0 dilsundugimuz bilkuvve var alan Kainat fikrini baska kaynaklardan elde edebilirsiniz, Hie bir' zaman boyle bir sey yoktur ve heniiz oralara uzanacak kadar da kudretli degilsiniz, Dolayisryla oniinuzdeki fiillerle mesgul oIun. Zira [ikirlerini ; [iillerinizle hemahenk degil.~ Ve ayrtca bazi [iilleriniz; de [ikirlerinizle hemahenk d~gi1. Sorunuza devam edin.

S: Gecen celse, 'Bu size Yukarr'dan emredilmektedir' de .. diniz vc ayrrca, 'Empozisyonlar; tasaddilcr ~a~l ve devri gecmistir' scklinde bir ciimle kullandimz. Bu ikisini nasil telif edebiliriz?

P: Tenakuz mu gordiintiz?

11 -

S: Ben su sekilde anhyorum bunu, Biz bir sey istersek bUDWl neticesini elde ederiz. Bu elde edilen netice de bizim mukadderirniz olur. Ernredilmis olan seyi de bu manada anhyorurn. Benirn izah tarzim bu.

P: Ba~ka?

S: Ben de bunun tizerinde diisiindtim. Bunu tam rna nasrvla cmpozisyon olarak kabul etmemekle berabcr, bura da bir dercceye kadar bir uygunsuzluk halinin mevcut oldugunu zannediyorum. Boyle bir zehaba kapildirn. Daha dog~ rusu ben telif edemedim bu ikisini.

P: Tabi. Muhakkak her ciirnlede bir tenakuz aramak fikrind en hareket edilirse ne tclif olur ne tefsir.

S: Evet, yalmz biz celseler kanah He bilgiIer almak yoluna girdikten sonra bu biIgileri benimseyebilmemiz icin kendimize gore tenakuz olarak kabul ettigimiz hususlar iize~ rinde herhaldc sual sorup aydmlanmak ihtiyacmdayiz,

P: Gayet tabi. Ama yalmz tenakuz fikri iizcrindc kalarak degil, Empozisyonun istihdaf ettigi mana baska, 'size emrediliyor' manasi baska, Biri sizden oteyc hareket eder, Bir digeri ise, Yukardan size dogru hareket eder. Siz zannediyor musunuz ki, her fiiliniz iradenizin tahtindadrr?

S: Hayrr, boyle bir seyi d th,;tin me dim.

P: Tamam. Zaten boyle bir seyi diisiinmeniz mannken de imkansrzdrr, Yukaridan bir gruba emredilmek fiili sozkonusu oldugu zaman, bunu kac sekilde anlayabilirsiniz? Birakahm tenakuzu simdi.

S: Bunu ilkin, bizirnle ktyas edilemeyecek kadar bir ~ti .. mule sahip bir Idareci Plan'm, yapilmasr gercken bir isin, bu i~i yapabilecek bir dururnda bulunan kimselere ikaz rnahiyetinde soylcnmis bir sozii olarak diistmillebilir bu emir,' yani onlar tarafrndan boyle bir ikaz olarak telakki edilebilir. Eger 0 Plan'in emirlerinin dogruluklarr, bu emre muhatap olan kirnseler tarafrndan kabul edilrnis ise, 0 zaman onlarm da dogrudan dogruya vicdani ernirleriyle tetabuk haline .ge· cecegindcn, 0 islerin 0 sahislar tarafrndan yapilmasr aruk vacip olacakttr. Fakat aksi halde bilmiyorum nasil olur bu i~?

12

P: Iyi dinleyin. E~er bir vazife almak arzu ve durumunda iseniz, hem akhmz, hem vicdarumz bu vazife sumulunun

I icine girer. Dolayrsiyla akil ve vicdan diye srki sikiya rniidafaa ctmeye cahstigrruz bu hususlar, bir kademenin iizerinde yak olurcasina yerini vazifcye terkeder, Vazlfclerin ifasmda hiyerarsik bir sisternin cari oldugu biIinir. Hiyerarsik sistcmde ise akli ve vicdani bir muhasebe degil, vazife on plandadir. Demek, bedenli oldugunuz zaman kendinizl hurt vicdamndan baska bir sey yapmaz, akli delillcriyle hareket eder farzedersiniz! Yukan'ya ~lktlg1nlz zaman da bunlar yoktur farzedersinizl Vazife yukarda da asagida da aymdir. Degisen, fikrin ~timulii ve yiiksekligidir, Iste, 'size emrediliyor' dendi ise, bu hicbir zaman bir empozisyon, bir tasaddi degil: fikrt seviyenizin kaldirabilecegi bir vazifc davetidir. Halbuki ikinci ciimlemizin 'empozisyon' kelimesi ise, tamamiyle sizin, icinde bulundugunuz dlizende yapacagimz ffillerin hatt-r hareketini gostermek icindir,

S: Sizin, 'empozisyon devri gecmistir' cumlenizden sunu anhyorum: Herhangi bir fikri' baskasma empoze etmernek, bizirn ic;in ve onun talebine gore cevapta bulunmak.

P: Tamarn. Ciinkil dogmatik sistemler inkrraz buldu.

Sekli aldamsma ikapilmaym. Dolayisryla, bir papaz mekte .. binin derslerini sunmasi tarzmda fikri empozlsyonlarda buIunamazsimz,

S: Su halde, liyakate karsihk verilecek olan cevaplar sozkonusu olduguna gore, burada herhangi bir emirden de . bahsetmek dogru olmuyor. C;Unkii verilecek cevaplar, kendiliginden yerine getirilecck demektir, bu vazifeye gore.

P: Nastl emir?

S: Emredilmek mevzuunda, mademki bu emir muhatabin liyaka-tine ve ihtiyacma karst verilen bir yardim seklinde dtlsuntildiigune gore, onun zaten icabmi yerine getirecek durumdadir 0 sahrs, Bu bakimdan, bunu da emir telakki etmemek Iazrm,

P: Evet, biraz yaklastimz. Eh, tabi, degil, tabi kolay degil. Birdenbire., Sizleri acmak da Iazim, Fakat bizleri bu tarzda rnesgul etmeniz pasifinize islenecek rakamlardir,

13

S: Bizim bundan sonraki davraruslarnrnz hakkmda bu .. giine kadar 90k kiymetli ikazlarda bulunuldu. Fakat biz bunlarr pek de degerlendircmcdik. Bu hususta sizden daha ziyade yardrm talep ediyoruz. Bundan sonraki hatt-l hareketirniz hakkmda,

P: Etrafrrnza sorun. Etrafrmzm ters hareketlerinin milsbetini arayin, Bulacaksmiz. Yukari'yt her el atlldlgt zaman tutulacak bir sap veren, her el ar;lldlgl zaman sunulan, yahut avuca konulacak para verece k zanne tmeyiniz, Bunlar r icinde bulundugunuz devrc, sart ve ruh haletine gore degisir, Boynunuzu kahn tutun ve kendi isinizi kendiniz goriln. Cevherinize yakisrr sekilde hareket edin. Istemeyin ahn. Sormaym diisilniln. Yalvarmayin hakknnzi cekin ahn. Ve yalmz kaldigrmz zamanlar t kcndinizi karsiya koyun. Tam bir namus icerisinde tetkik edin. Anlayacaksmiz iste 0 zarnan ..

S: Evet. Cok kiyrnetli ikazlarimzdan istifade ctmcye ca .. hsacagiz, onu kendimize gore ...

P: Kiymetli olmayan hie bir sey yoktur. Kiymetin mihengi fikir ve cevheriniz olduguna gore, en krymetli sizsmlz. Fikriniz, cevheriniz, ruhunuz. Kendinizi siiriinmekten kurtarm. Insanhgm haysi yeti bunu icap ettirir. 0 Yukaridakiler size nicin yardim ederler? Ccvheriniz 'hir, yollarrrnz bir, fikirleriniz dcvamh isrnizaz halinde. Karn, earn, parcasr, Ken ... dini biitunden ayri sanrnak, blitiinden ayrr yere koymak, kendini butim icerisinde biitiin sanrnak.; Hayfa.. Var 1111

. baska soracaguuz? Aslmda biz size sualler soracagiz, Ona gore. Adeta cclseyi biz yapacagiz, Ne yapahm boyle Istedi-.

mz,

S: Biz de elimizdcn geldigi kadar bun a intibak etrneye cahsacagrz ve sorulan suallere istcnilen cevaplarr vermeye gayret edecegiz,

P: Insallah. Evet, kalan suaIleriniz .

. S: Serbest suur ile bagh suur hakkmda bir iliski kura .. bilmek ne dercceye kadar mumkiin olabiliyor? Yani bir ruhu veyahut da suur diye isimlendirdigimiz boyle bir varhgin maddeye baglandrktan sonraki ...

14

P: Sunu sbyleyebilirim. Semboliktir. 1lerde 90zersiniz .. _ Aydmlanan ve aydtnlatan. suur.

S: Bugiin icin baska sorumuz yok. Soyleveceklerinizr memnuniyetlc dinIiyoruz.

P: Israfil'in sur'u, herkesin isitebilecegi kadar giirdur, Kulaklarrrnzr bu siddetli _ sesten kacirmaym. Onda cok biiyiik rahmetler var.

Celse-d ... 27-5-1962 .. ~ Cilt-l

S: Gecen celse bir vazife vermistiniz, ilkin ondan rru bahsedelim?

P: Bahsedin.

S: Gecen celse, 'Insamn U~ tiirlii kanah var: a - Ortada, en kisrr fakat 0 nisbette miikafatr bol ohm miisahede yoluyla clde cdilen cevher fikir. b - Solunda, sczgilerinizin size verdigi cevher fikir. c - Sagmda, tebliglerin size verdigi cevher fikir ... Bir de bunlarm ilciinii kapsayan bir cevher fikir vardir. Bunu problem halinde sizlere veriyorum. Gelecek celsemizde bunu anlatacaksmiz' dediniz. Bu konuda aramizda goruserek ortak anlayisa vardik, Bu tiC; kanab ihtiva eden dorduncti cevher fikir olarak, suurun QZ bilgisi He alakah bir 'kiyas bilgisi' oldugu neticesine vardik, Sezgi, miisahede ve teblig kanallari He elde edilen fikirlerin ruhtat ruhun QZ cevherine uygunlugu ve onun icinde adeta eri-

- mesi, 0 fikrin bilgi hali n de- 0 ruhun suur genislemesini temin edecektir. Burada ruh ayrica kendisine diisen bir sentez faaliyeti icinde eristigi liyakate paralel olarak oz cevherim teskil eden lHihi Bilgilerin yardirmyla ti<; kanaldan gelen fikirleri kendine gore bir degerlendirmeye tabi tutar. Oy-

I

leyse, bu bilgi 0 ruhunbtittinlUgil icinde bir sahsiyet kaza-

mr, Bir formasyona tabi olur. Iste bu ruh faaliyeti her ii~ kanalla beslcnen fakat onlart da ihtiva eden, ihata eden bir blitiin halinde ruhun parlakhgim arttirrr, Nctice olarak sunu soyleyebiliriz ki; sezgi, miisahede ve teblig kanalma, bu li<; kanahn uyarimlarmr bizatihi kiymetlendiren ruhun QZ cevherini ve ona kudret bahseden ilahi Bilgisini bir dordiincii kaynak olarak Have edebiliriz. -

15.

P: Peki, simdl kJyas bilgisi nedir?

S: Kiyas bilgisi, eldeki bilgiye nisbetle ikinci bir fikrin .QI~iilmesidir.

P: Ba~ka?

S; Kiyas bilgisini ben soyle diistiniiyorum. Herhangi bir varhgm 0 ana kadar edinmis oldugu birtakirn bilgiler ve ·0 bilgilerin ona saglarms oldugu bir liyakat kadernesi var. Bu kadcmenin sartlari dahilinde bu varhgm karsilasugi yeni hadiselerden veyahut da duydugu birtakim sezgiler, ya .. hut da direkt olarak tebligler vasrtasi He karsrlastigr fikirleri yeni bir senteze tabi tutabilme amcliyesinin esasi o larak diisiintiyorurn.

P: Bir ciimlede hiilasa edin.

S: . Karsilasilan yeni bilgilerin eski biIgilere maledilme-

smi temin eden rum bir ameliyeden Ibarettir.

P: Bunun aksini diisiinemez misiniz? S: Ne gibi, anlamadim.

P: Yeni bilginizi siz eski ·biIginize aktarmaya cahsiyor.sunuz. Bunun tersi demek, eski bilginizi o ntiniizdeki yeni .realiteye tatbik etmek demektir, Bu halde bir kiyas yak mu-

dur? .

S: Zaten iki sik da, zannediyorum ki birlikte ytiriimekredir,

P: Evet, nicin oyleysc tek tarafh miitalaa ettiniz? Daha . iyi dusunun. Bunu da gelecek hafta. Her iki yonZii olarak bilgiye istinaden ve miisahedeye istinaden ikili bir hareket noktastndan baslayan bir kiyas bilgisi. 11k nosyonlaruu bu ~ekilde alacaksmiz kiyas bilgisinin. Bu sizin icin Iiizumludur. Arastmn, dusiinun, soriin.

S: Evet, yani eski bilgilerden yeni bilgilere giden bir kiyas vc yeni bilgilerden eski bilgilere dogru yonelen bir reaIitenin kiyasi, yani ikisinin bir sentezini yapacagiz degil mi -efendim?

P: Evet, simdi size sual sormarrnz icabeder. Fakat olabilir ki sizin sonnak istediklerinizi biz, size sual tarzmda sormus olabiliriz. Bu ise vermeden almak olur. Verin ki alasizuz. Simdi sorun bakahm,

16

S: Efendim, biz ikinci celsede verilen birtakrm bilgiler Iizerinde arkadaslarla gorli~tiik ve birtakirn sualler hazrrla-dik, Sualler.;

P: Dogrudan suale giriniz. Dogrudan.

S: CHt-I.. Celse-Z'de, 'Dolayisiyla bir fikrin sahibi iseniz, bu fikir sizden once ve sizden sonra gorulmeye, temasa edil-, .meye cahsilan Mliteal Fikrin aks'idir' dediniz, Mtiteal bir fikrin inikasi olan herhangi bir fikrin dismda Mtiteal fikirle aIel .. kasi bulunmayan fikirler mevcut olabilir mi? Biz bunun olmamasi icabetrigi hususunda bir kanaate vardrk. Acaba dogru mudur?

P; Dogrudur, C;Unkil Mtiteal fikir dcndigi zarnan, kelimenln kendisinden de anlasilacagt iizere, idrak disr smirlarmda, -~ok biiyilk idrak dtsi srmrlarmda dahi bilinmeyen; asil'dan, _Miiteal (Jz1den size daha dogrusu biittin kainatlara sinen fikirler rnevzubahistir. Halbuki sizin, bunun haricinde diislinmtls oldugunuz fikirler asil degildir, ~oyle ki; sizler, daha dogrusu btitiin varhklar Miiteal Fikrin ancak surasindan veya burasmdan, soyle veyahut bu kiyismdan miisahede ve ogrenmek kabiliyetinde yani cook biiyiik bir aynamn zerreler .halinde kmlmis parcalarma sahiptirler. Dolayisryla bu kmk parcaciklar birlesirse Miiteal fikrin, sizin kainatnuza alan .aks'ini, sizin kainatmiza alan nasibi elde etmis olursunuz (2).

S: Yalmz acaba, bu ayna parcaciklartrnn bir araya gelmesinden esas MliteaI fikrin tesekktll edecegini dtisiinmemiz bize biraz ha tah gibi geliyor,

P: Zaten esas mliteal fikri elde edeceksiniz demedim. Sizin 'kainatlfllza nasip olaru goreceksiniz dedim.

S: Evet, yani 0 parcaciklarin da iizerinde -~ir hususiyete

sahip olarak diistiniiyorum miiteal fikri.

P: Evet, aynamn yaprcisi var.

S: Ikinci sualimize gecebilir miyiz? P: Tabi.

S: Simdi, ..

P: Rahat ve sakin olunuz. Sizin sikmtih halleriniz medyoma inikas ediyor ve onda rahatsizhk meydana getiriyor. . Herseyden once kendiniz, serbest bir ruh hali icinde bulunmamz lazun, Hatta ve hatta adeleleriniz dahi gevsek olma.hdir,

S: Bu hususta elimizden gelen gayreti sarfedecegiz.

P: Gayet tabi. Bunlan yapmak iler iki isleriniz icin Iiizum ....

Iu. Devam edin simdi,

S: Miitcal fikirle onun inikasi olan bir fikrin arasmdaki farklar neler olabil'ir diye diistindiik?

P: Daha evvelki cevabrrmzda kismen cevaplandirilnnsur. S: Bu aynanin parcaciklarirn cevher fikir dedigimiz ~ey' ler olarak kabul edebilir miyiz? Kiiciik cevher fikirler.

P: Eh .. Fakat buradaki cevher vasfrm gcnis manasiyla kullanamazsrrnz elbette.

S: Hayir.

P: Olabilir. Sizi tatmin edici bir izah tarzi ise, sizi doyuruyorsa bu tip kelimeler kullamn,

S: Kelimeler bakimmdan degil de, fikir dedigirniz zaman zaten en iisttin seklini diisiinmek akhrruza geliyor, Bu arada kucuk fikirler de var. Bu kticiik fikirlere bir yer bulmamiz lazirn. Bu bakrrndan sordum.

P: Simdi bakm, Ashnda hie bir zaman muhtelif c.H.;:iiler· tahunda hareket eden fikirler yoktur. Kiiciik J biiyiik fikir di-. yemezsiniz. Bu, herseyden once, 0 varhgm ahs kabiliyetinden hisll olan birjepkidir. Sizin, kuciik fikir ismini verdiginiz hal, ahs kabiliyeti heniiz tekamiilimun kendisine hazrrladrgi sartlar dahilinde, icaplar dahilinde bulunan bir varhgm duromudur. Yani miiteal fikirle olan irtibati kendisinde ancak muayyen bir seviyede [ancak aydmlanmaya hazrrhk babmda] fikri tepkiler yaratabilir. Kiiciikliik mevzubahis degil, belki natamam bir hal diisilntilebilir.

S: Bir baska sualirniz: Fikirlerin mekan ve zamana tabi olusu nasil olmaktadir? Cilt-L. Celse-2'de, 'Mliteal kaynak, herseyden once, Biricik ve Yiice Fiklr demektir. Biricik ve Yiice Fikir, her seyi kapsar ve bu kapsayis mckan, zaman ve buutla smrrh degildir' dediniz. Fakat miiteal fikre heniiz daha varrnarms olan fikirler var ki, biz bunumiiteal fikrin inikasi olarak diisiinmiistiik. Bu gibi fikirlerin mekan ve zama .. na tabi olus nisbeti mevzubahis midir, boyle bir nisbet mev-. cut mudur?

18

, P= Fikir nedir ki rnekan ve zaman dan tahdit olsun? On- :

,

ce bunu konusahm. Sizlerin fikir, mekan ve zaman olarak

miitalaa ettiginiz sartlar nelere racidir?

S: Icindc bulundugurnuz realitenin kendine mahsus, nev-i sahsma miinhasrr hususiyetinden ibaret olarak diisimcbllirtz.

P: Yani daha ziyade fizikt ve gene fizikten dolayi da bir nevi .hissidir. Zaman mefhumu ekseriya hissidir, Oncelik ve sonralrk duygusu vardir insanda, Bu gene fizik tabiatm insanlara verdigi bir haslet. Halbuki fikir, sizin kolay anlamaruz icin bir cnerji toplumu olarak kabul edelim, bu enerji toplumu hicbir zaman maddi enerji toplumlariyla mukayese edilemez. Dolaytstyla, [izik tabiattn ona miiessir olacak herhangi bir kabiliyeti yoktur. Zaten sizlerin zaman zaman karst Iastigimz ekminezi hadisesinde (3) bunun tipik ve basit bir modeli vardir. Fikirlerin mekan ve zamam yoktur.

S: Fikirlerin fiile inikasmda gene bizim anladigrrmz manada, zamanla alakah bir hususiyet ortaya ~lkmlyor mu?

p; ~e gibi? _

S: Ge~en celse, 'Bunu soylemek kiymetli zamarnrmzr har .. carnaktrr' dediniz. Bu zaman sarfedilmesi hususu, icinde bu .. lundugumuz dimyanm gene fizik zarnam ile alakah bir husustu. Su halde bir fikrin fiil oIarak ortaya crkismda, gene asa~ kademelerde zamanla ilgili bazr vaziyetler var. ArkadasimID sualini ben bu manada anhyorum.

P: Siz bunu mu kastettiniz, yoksa miiteal fikirde zaman .. sizhk ve mekansizhgr rnr anlamak istediniz?

S: Hayir. Miiteal fikirdeki zamansizhk ve mekansrzhgi asagi yukari kendimize gore anlarrus durumdayiz. Faka t miiteal olmayan birtakim fikirlerin de rnevcudiyeti v.ar ortada. Bunu 0 miiteal fikrin inikasr oIarak vasrflandirrmsnk, Bu milteal olmayan fikirler iizerindcki mekan vc zamana tabi olus hususiyeti uzcrinde, yani asag: yukari fiiliyata intikal safhasi iizerinde dustinmiistiirn.

P: Fiiliyata intikal safhasi, hicbir zaman bir fikrin, daha dogrusu fiil haline gececek bir fikrin zamana ve mekana tabi olrnasrm mecbur kilmaz, Soyle ki, alman [bir] fikir, sizin ruhunuzda senteze tabi tutulrnusturvO sizindir ve fiil haline gecmistir. Fiili siz muhakkak maddi sartla gene maddi tezahtirlcr halinde mi zannediyorsunuz?

S: ()yle bir yanhs diisiince bizde olabilir.

P: Degil. Ruha tesir etmesl, ruhun ic cidartna girmest, fiili hale gecmesi demektir. Artik bunun tepkilcri su veya bu zarnanda tahakkuk edebilir. Bu, onun fiili hali dernek degildir. Bu iki noktayi ayrrmamz Iazrm, Yani insanlarm bilfiil yaptrklart hareketlerin tohumlari, yani birrnci fiil hali, mliteaI fikirden kendilerine gelenlerin sentezinin yapilmasmdan itiba .. ren bitmistir. Sizler ancak gene inikas halinde alan ikinci derecede fiilleri yapiyorsunuz, ve onlarr da asil fiil olarak ka ... bul etmis oIuyorsunuz, ki bu sizin icabuuzdir. Evet.

S: 0 halde, mliteal fikir denildigi zaman da bununla alakah bir izah yapabiliriz.

P: Yapm bakalim.

S: Izah buyurdugunuz sekilde, biz daha da yanhs anla .. drgnmz icin, fiilleri fizik olarak tezahiir eden seyler olarak kabul etmistik, Halbuki muhtelif fiilin fizik planlarm dism- . da da mevcudiyeti [sozkonusu oluyor ], yani [fiil] ruhun icindeki faaliyeti dolayrsiyla da mevcudiyetini ispat eder.

P: Gayet tabi. Sizin riiyalarrmzm bircogu, ruhi fiillerinizin sembolik inikaslarrdrr. Ve sizin durumunuzu bildirdigi Icin, onlara onem vermeniz lazrm. Sadece bir premonisyon, istikbale ait haberleri bildirmek degil, sizin kendi i<; alemi~ nizi, ruhunuzun faaliyetini sizin suurunuza aksettiren dururnlardir bunlar,

S: Bir baska suale geciyorum: Miiteal fiil icinde bulunmayi temin edecek am iller nelerdir?

P: Sirndi slz bana once miiteal fiili tarif edin bakahm. Neler anladiruz?

S: Mliteal fiil, miiteal fikre en uygun diisen hareketler

_ toplulugudur diye diisiinilycrum. Fakat bunun dismda blr de, mliteal fikrin inikasi olan birtakim fikirlere gore husule gelmis cesitli hareketler de mevcut ve mevzubahis olabilir. Fakat bunlari biz bu bakimdan miiteal fiile dahil edemiyoruz. Miiteal fiil olabilmesi icin, miiteal fikre uygunlugunun bir sart olarak ileri siiriilmesi, ortaya vaz edilmesi lazim, Bu bakimdan dilsilnilyorum ben.

P: Mitteal [iil, miiteal [ikrin kendisini asarak tahakkuku demektir. Bu tahakkuk ise, kendisini asmanin verdigi yuksek enerjiden dolayt maddi kdinatlartn tezahiitiidiir. Maddi

kdinatlartn tezahiirii -ise, sizlerin tezahiiriinii: demektir. Bu itibarla, miiteal [iil, dogrudan dogruya miiteal [ikre istinat eden yarattlma demektir.

S! Su halde bizim bizatihi icinde bulundugumuz ve kendimiz tarafmdan husule getirdigimiz fHlleri hem bunun icerisinde miltalaa etmekle beraber, hem de ken dine has bir hususiyete sahip bulundugunu diisiinmek icabedcccktir.

P; Gayet tabi, Bunun tizerinde sonra dtisurriirsunuz, Simdi sualinize gecin,

S: Cilt .. 1.. Celse-Z'de, 'Bir insanm soracak bir seyi bulunmuyorsa, muteal zaman icerisinde durgun bir zaman vasiyor .. demektir' dediniz. Miiteal zaman ile durgun bir zaman arasinda esas itibariyle nasil bir fark ve baglanti mevcuttur?

P: Mliteal zamandan DC anhyorsunuz?

. S: Miiteal zamam, mliteal fikirlere uyan fiillerin teza-

hiirline refakat eden bir . zaman olarak diistlnebiliyorum.

P: Baska?

S: Yaradihs am olamaz rot?

P: Ben size soruyorum, siz bana degil. S: Evet, boyle diisiindiirn.

P; Ne demek, acm bu soziinuzii.

S: Yani maddi kainatlarm meydana gelisi, ne tor bir za-

. .

mana tabi ise, mliteal zamam da oyle kabul ediyorum.

P: Bir seyler soylernek istiyorsunuz. Fakat siz de ne soyleyeceginizi bilmiyorsunuz,

S: Miiteal zaman icin tekrar ~oyle soyleycbilirim: VarhkIarm, yaratilmrs alan varhklarm Ilahi Murad'a en iyi bir se kilde yonelmesini temin eden hareket icersinde bulunmalari esnasinda onunla alakah bir zaman diye diisiintiyorurn. Bunun dismdaki zamam bilmiyorum ama, sizin belirttiginiz dur gun bir zaman olarak dtisiinmek miimkUn mil?

P: Bunu izah. etmeyecegim. Bunun iizerinde de diisiiniin. 'Sizlere ipucu verildi. Muteal zaman denirken durgun zamaru diisiinmeyin, sizi yaniltabilir. Daha dogrusu yamlabilirsiniz.

S: Biz bu iki zaman arasmdaki miinasebeti ...

P: Simdilik onu rnukayese edernezsiniz, f;i.inkii birini hi! .. miyorsunuz. Miiteal zaman malum olduktan sonra, durgun zamanm ne demek oldugu yahut durgun'dan nelerin kastedildigi daha iyi anlasilacaktir. Sizin icin oldukca rrriihimdir,

S: Evet, bu, mevcudiyetimizin icabettirdigi, yapilmasr la~ zim gelen fonksiyonlarnmzm mahiyeti He de alakah bir husus arzediyor zannediyorum.

P: Evet, varhgrrnzm, varhklarimzm mirtealliginl de size ogretir. Kendi kendinize olan kiymet derecenizi de ogretir. Varhklari varhk yapan sebebi de ogretir, ve sebepJerin mliteal sebebini de ogretir ve insallah siirurunuz olur. Her .. kesin bir yolu, dahil oldugu bir sistemi, bulundugu bir kategorisi vardir. Sadiklar Plant bugiin sizleri kendi sistemleri icersinde rniitalaa etrnek arzusundadir. Bu Pldn'tn eli, parmaklart olabilecek misiniz? Bizim sistemimiz: sert, zor, derin ve suratlidir, Sartlarmrzi, dimaglarrmzr, hatta teneffUs sisteminizi dahi ona uydurabilecek misiniz?

Celse-5.u 9-6·1962 ... Cilt-l

S: Soyleyeceklerinizi arzu, memnuniyet ve hiirmetle dinliyoruz.

P: Hiirmetle dinlcmeye hazrr olrnak icin, hiirmete Iayik olmak lazrm. Hiirmetin ne oldugunu, nasil oldugunu bilmek lazrm, Hilrmet, 90k genis manalari Ihtiva eden bir mefhumduro Sizin hiirmetiniz ise bilgiye oIsun. Bizim soyleyecegimiz bu kadar.

S: Gecen celse vermis oldugunuz vazifeler vardi, Bu hususta gecen celse, 'her iki yonlii olarak, bilgiye istinaden ve mtlsahedeye istinaden ikili bir hareket noktasmdan baslayan bir kiyas bllgisi'ni miitalaa etmemizi Isternistiniz. Bu husustaki cevabrmizr okuyorum: Ruh, oziindeki aydmlatma kabiliyeti He suur sahasmi teskil eder. Bu saba onun realitesidir, Suur sahasma gelen realitesi dismdaki bir list tesir, yine suurun ozunden gelen rsikla aydmlanirken, burada iki cins de .. g:i~iklik olur: 1 - Gelen tcsir suur sahasmda degisime ugrar, yiikselir. 2 - Suurun oziinden gelen tesir, kendi realitesi icin degisik' gelen bu tesire hakim olmak icin kuvvetini arttmr, Bunun neticesinde suur sahasmda bir degisme olur ; ruhun realitesi degi~meyeyiiz tutar. Kisaca: Kiyas bilgisi, ruhun ozilndeki bilginin gittikce genisleyen sahalarda teyidini bulmasrdir.

22

P: Son ciimlenizi bir daha okuyun. S: (Ciimle tekrar okundu).

P: Hepiniz bu fikre istirak ediyor musunuz?

S: Arkadasumzm soyledigi son fikri, su esasa istinat edi .. yor sarnrirn: Ruhun cevherinde, QZ cevherinde ana verflmis clan tiC; bilginin meknuz bulundugu hususlar var, ki bu hu .. suslar biitlin bilgilerin asagi yukari bir nlivesini teskil et-· mektedir, Ve bu ntive zarnanla tatbikat sahalarmda kendilerindeki meknuz 0 Ilahi bilginin birer tczahirriinil, birer te .. yidini bulmaktadir. Bu sekilde anhyorum.

P: Pcki, tczahlirlinii ve teyidini bulmasaydi ne olurdu?

BOyle zamanlar yok mudur?

S: Bunlar vardir, ilk maddeye baglams sirasmda kendi aydmhgmm farkinda clamayisi hali, ve yolunu bulamadrgi zamanlarda, tesevviis zamanlari da dahil olmak iizere, vicda .. nmm sesini pek duymadrgi zamanlar ...

P: Ee .. ~

S: Bu takdirde kiyaslarr kendi icinde bulundugu realitel ere gore olacaktir.

P: Gayet tabi.

S: Fakat dogru yola kendi i~inden gelen ikaza uydugu nisbette yaklasacaktir, Ve bunun daha evvelki celselerde bahsedilen ii~ bilgi'den geldigini diisiindiim.

P: Kiyas bilgisi. Vakia blrseyler anlamak, bir faaliyette bulunmak arzusu He hareket etmissiniz. Fakat siz aslmda, kiyas bilgisi yerine, daha baska bir sey anlatrms bulunuyorsunuz. Bu da kendiliginden meydana geldi. Sizin anlattigmtz husus kryas bilgisini, daha dogrusu fenomenik kiyasi takip eden bir husustur, Yani dediginiz teyitleri ancak, fenomenik kiyastan gectiktcn sonra yapabilirsiniz. Bunun iizerinde yine dii~ lin ilntiz.

S: Bir baska sualimize gecebilir miyiz? P: Buyrun.

S: Gecen celse, mil teal zaman konusuna Iliskin sorumu .. za, 'Bunu izah etmeyecegim. Bunun iizerinde de dusilnun, Sizlere ipucu verildi. Mtiteal zaman denirken durgun zamarn diisiinmeyin, sizi yamltabilir, Daha dogrusu yamlabilirsiniz dediniz. Bu mevzu ilzerinde epey dusundiik ve bir fikir birIigine vararnadik. Bu bakimdan bir diger sualime geciyorum.

P: Sorun iste. Ne soracaksarnz sorun.

S: Cilt-l.. Celse-J'te, fiillerini fikirlerine kabil oldugu kadar uydurmus varhklarm tekamiiliinil temin eden ami! nedir, seklindeki sorumuza, 'Bizatihi kendisi' diye cevap verdiniz. Ve devamla, 'Fikir'leriniz fiillerinizle hemahenk degil. Ve ayrica bazi fiilleriniz de fikirlerinizle hemahenk degil' dediniz. Fiillerini fikirlerine uyduramarms varhklann tekamilllerini temin eden ami! nedir?

P: Kiilliyen mi soruyorsunuz?

S: Biiyiik. bir nisbette uyduramamrs. P: Mesela?

S: Birtakim fikirleri var. Bu fikirleri tatbik edemiyor.

Bunun da tekamiil etmesi lazrm, Bu tekamiil icin bir rnanada empozisyonlar gibi, veyahut daha genis cercevesi He yardimlar gibi bir mekanizmamn islernesini diisiinuyorum.. Bu hususta bir sual soruyorum.

P: Elbette ki bir varlik, fikirlerinin yankrsi alan fiille .. rini her vakit ve her sart ieerisinde tezahiir ettiremeyecektir, Bu, hem kendisi yonimden, hem cevresi yontinden hem rnahzurlu, hem faydahdir. Bu bakimdan sizler, fikirlerinizin fiiller halinde tezahiir etmeslni her vakit beceremezsiniz. ~y. Ie ki:Fiillerinizin vuku bulmasi icin, 0 Hili takviye eden, tamamlayan diger fiillerin ve diger [ZIt reaksiyonla tekamiil

. saglayan] icabt fiillerin bulunmasi lazim. Burada varhk, hie bir sey yapmasa dahi, fiillerinin kendi Istedigi tarzda tezahiir etmemesinden dolayi gene bir tekamul icerisindedir, Fikirleri daima ters yonlerde yani inikaslar, tepkiler halinde bulunur. Bu, biiyuk bir tatminsizlik hissini meydana getirir. Iste, tekamul devam ediyor. Fakat bu arada varhgm birinci vazifesi, fikirlerinin teyidini aramaktan ziyade. bir aras ... tmci olarak onlarm fiiI halinde meydana gelisleri vuku buldugu zaman, kendisinde bulunan intiba ile, son fikrin verdigi intiba arasindaki benzerlik ve ayrihklarr tespit etmesidir. Bu itibarla, bir insan; [ikrinin fUI haline gelmedigini gordugu zaman tekdmiil etmiyor degil, arttk kendisinden iistiin bir -irade ve diisiince, [ikirleri degilse bile, simdilik boyle kabul edelim, jiilleri bihakktn tanzim ve tespit etmek-

24

tedir. Bu bakimdan bu tanzini ve tespit i~i gayet siimullii, gayet ibret verici orneklerdir, 0 halde fikrinizin teyitlcrini, sizden gayri olan varhklarm fiillerinde de bulabilirsiniz .. Iste miisahedenin biiyuk kiymeti buradadrr, Size iUlhi bir kls~et olarak zaman .tasarrufu da verdirilmis olur. Evet,

S: Evet .

..

P: Bu sozlerde itiraz edeceginiz, baska bir fikir Hen siireceginiz kisnnlar varsa, dinliyorurn.

S: . Anladigima gore, bu izahatimz suurun daimi olan Iaaliyeti bakirmndan oldu. Ayrica bu, bir an icin zor vaziyette alan bu varliga bir tesir ve yardtm. mekanizmasi du!?ii. niilebilir mi?

P: Gayet tabi. Zaten bunun icinde degil rnisiniz? Aynca boyle birtakim bu sekilde dusimcelerle ugrasmamz bile dogru degll.

S: Fikirlerin fiillerle hemahenk olrnayisrm meydana ge· tiren amil nedir? Tabi .suur bakimmdan diistiniiyorum.

P: Ne diisiindiintlz?

S: Ben buna cehit dedim. Suurun gosterdigi cehi t, faka t cehdin daha iisttin bir izahirn yapamadim,

P: Cehit ne bakimdan fikirle fiil arasmda bir bag olabilir?

S! Soyle, suurumuza birtakim tesirler geliyor. Bu tesirlerin bir kismr bir iist realiteden gellyor, Bunu hazmetmek icin suurun daha iistun bir tesirle harekete gecmesi lazrm, Ben cehdi once boyle anladrm, Amil bu mudur? Cehit dedigimiz bu mudur, veyahut baska bir izah tarzi da var midrr? .

P: Yani aslmda cehdi mi ogrenmek istiyorsunuz?

S: Fikirlerin fiillerle hemahenk olmayismi mcydana ge .. tiren amil nedir ve aynca cehit nedir?

P; Fikrin fiile uymasi su demektir: Fikir herseyden once olgunlasmak, genislemek, deriniesmek ve diger emsalleri ile kaynasmak mecburiyetinde olan bir cilZ-U cevherdir (cuz« cevherdir). Bu i tibarla, yukardaki saydigrrmz sifatlarm meydana getirilmis olusu, fikrin fiile inkilap etmcsini temin eder, dogurur, Bu. bizatihi fikir yonimdcn. Ikincisi, suur bii-

25

tUnlligli yoniinden. Sizin suurunuz diinyevi akil, hikmet ve Idrakinizden cok daha genistir, Fakat bir beden icinde bulunmasr onun muayyen bir sahada cevelan etmesini mecbur kilar, Bu mecburiyetler aym zamanda kendi diinyevi diisilnce, itiyat, ahlakl kabuller, ilmi kabuller vesaire He de mahduttur. Dolayrsiyla QZ varhgmizdaki suur feveram He diinyevi varhgmizm suur feverarn arasmda bir rnutabakat, yiizde ellinin (0/0 50) iizerinde dcgildir, Boyle olunca, yani dimyevi suurunuz, rniiteaI suurunuzla tam manasryla mutabik olmayrnca, beslenemeyince, fiillerinizin de tahakkuk orarn on un karesi kadar diiser. Dolayrsiyla her iki suur halinin milmkiin oldugu kadar birbirine yaklasrms bulunmasi, ayrn zamanda sizlerin fiiller kaderine ait olan bilginizin de (4) artmasmr temin eder. FUller kaderi demek, ob [ekti] [iilleTin tekdmiil diizeninde stralantst demektir. En uygun, en matlup bir diizen halidir, Yiiksek Planlarm tatbik etmekte olduklari fiilIerin en kilcal ve en ince kokleridir bunlar. {jy-Ie Ise, size cehdi tarif etmeden once, fikirlerinizle fiillerinizin mutabakat temin cdebilmesi icin luzumlu olan bir cebitten bahsedelirn: Cok eski celselerimizde, ii~ bilgiyi haiz olan bir varhk, madde kainati He bir Murad-l Ilahiden doIayi irtibata gectigi zaman, neden sonra farkhlasmalar olur, demistik, Iste burada kendisi bir cevher olmasr hasebiyle, ilk hareketinin inisiyatifini elinde bulundurmaktadir. Yani kendisindeki bilginin suura aktarilmasr .fiili kendisine aittiro Iste bu noktadan hareket ederek, sizlerin dahi oziinilzde bulunan kudretin, bilginin suurunuza aktarrlrnasr eforu .. nu, cehdini gosterrneniz lazrm, Bu hareket, fiillerinizin tanzimi kadar zordur. Bu da bir nevi, iistiin tertipte kiyastrr. Dusilncelerinizde genis ve derin olunuz. Sizlere daha evvel biLgiler verdik, sonra imha edin dedik (0). Fakat bu ne icin idi biliyor musunuz? Yalmz bir tekini soyleyeceglrn: Bu, biraz evvel bahscttigim Ustiin Bilgi'nin suurunuza aktarilma ..

,81 cehdini bizzat size yasatmak icindi, Diger hususlari bilmenize Iiizurn yok, yakma rnevzuunda. Evet.

S: Su halde bizirn gostermcmiz Iazrm gelen cehit, bag-It suurumuzla yiiksek suururnuz arasindaki alakayi hie olmaz-

26

sa yiizde elli nisbetine arttirmaya 'Sall~mak olacaktir, Bunu kendimiz diisimecegiz. Yalntz cehitten aynca bahsedeceginizi bildirrnistiniz, Have edeceginiz bir husus var rm?

P: Cehit ... 19inizde tarif etmek isteyen var rru?

. S: 11k akla gelen, ii<; bilgiden biri olan 'Tekarrnil cdecek siniz' emrinden hareket eden bir his oldugu.

P: Guzel, Baska? Bu derin ve daha miiteal bir cephe-

den almrms, Baska? s:

S: Arkadaslar bunun tizerinde diisiinecekler,

P: Soyleyememekten dolayi ne hissetrnisler, onu soylesinler.

S: Bu belki milmkiin olmayacak ama, bu husustaki bilgirnizi istenitdigi anda bir araya toplayarak ifade edememck aczi icinde bulundugumuzu soyleyebiliriz,

P: Pekala. Iste operatorltigiin sartlarmdan bir'i de budur (ti).

S: Evet.

P: Fiilen tatbikatmi gordiinilz. Ve siz de [iistte, yardimell tesirlerin olup olmadrgmrsordunuz, Her an. bunun icinde bulunuyorsunuz.

S: ilk sualimdeki yardrm tesirleri mi?

P: Gayet tabi. Her an bunun icinde bulunuyorsunuz. Ve konusmahydirnz. Bu bir hiirmet ire iman Isidir dostum. Devam edelim.

S: Fiilin fikre uymamasim nasil izah edebiliriz? Yani burda su oluyor: Fiil yerindedir, fakat bir idrak Y9k.

P: Fiilin fikre uymayisrl Bunu nasil anhyorsunuz si.z?

Yani fiilleri bizatihi hal mi kabul ediyorsunuz?

...

S: Bazi kirnselerin, varliklarm yerinde hareket ettikle-

rini fa kat bu hareketlerini idrak etrnediklerini goriiyoruz, Bu iki seki lde dtistmtllebilir: Birincisinde otomatik hareket,

.asagr yukarr, [Lkincisinde], ·biiylik ,bir bilgiye sahip olup sezisleri ile hareket ettikleri dusuniilcbilir, Yerindc hareket edip bu harcketlerini idrak etmeyenlerin otomatik hareketlerini, bir yardim mekanizmasi cercevesi dahilinde dtlstinebiliriz.

27

P: Fiiller herseyden once, fikirlerin mahsuliidlir. E~er bir fiil sizde fikir olarak bir melee, bir Istinatgah bularmyorsa, elbette ki bu fiil, sizden disarda olanlarm escridir ~ Ve gene fiilleriniz sizlere yarr kapah bir fikir veriyorsa, bu size birakilan serbest sahalann tatbikidir, Kendiniz tarafmdan yapilrms tatbiklerdir. Ve bunun bir iistii, tam [iil'dir, Bir de fiiller otomatizma altmda, sizin de bahsettiginiz gibi, yani miiteal suurun idrak edip zaruretini bihakkm tespit ettigi inikaslar olarak fiiller de mevcuttur.

S: Gecen celse, 'Fizik tabiatm onu [fikri] miiessir krlaeak herhangi bir kabiliyeti yoktur' dediniz, Halbuki fikirler fizik tabiata tesir ediyor. Bu nasil olmaktadir? Yani asa .. grdan yukanya dogru bir tesir yak da.iyukardan asagiya dogru tesir var. Fikirler fizik tabiata tesir ediyorlar, bu nasil oluyor?

P; Nasrl oIur ne demek?

S: Fizik tabiatrn da bir dereceye kadar bazr hususlarda tesirleri olup olmadrgirn diisunmek istedim.

P: 0 tesirler ancak sizin bedenli halinizde iken miisa-

hede 'ettiginiz hususlardir. .

S: Fikrin, esasmda, tesiri olmamasi lazim.

P: Evet. Boyle bir anlayisa sahip olabiliyorsunuz, bedenli oldugunuzdan dolayr.

S: Bir baska sual: l11iyet prensibinde illet ~ netice zinciri mevcuttur. Burada HIett umumi olarak neticeye takaddiim etmektedir. Bunun aksini biz dusiinemiyoruz. Yani bir zaman tertibi icinde ancak illet - netice tesekktil edebilir ~ Zarnansizhk hali icinde illiyet ·prensibinin tezahiirtinii nasrl diisunmemiz icabedecek tir?

P: Siz zamanstzhgm: ne oldugunu biIiyor musunuz? S: H~YIr.

P: Nicin boyle bir sual tanzim ettiniz?

S: Yani zamanm akrsi dismda ve zamansizhk diye isirnIendirdigirniz bir hal var ki, bizler bunu hakikaten tam manasiyla idrak edemiyoruz. Boyle bir hal icinde, illet ~ netice zincirinin tesekkulu nasrl olabilir? Olabilir mi, olamaz rrn diye bir suaI geldi aklimiza?

28

P: Ama bu gene zaman meselesinin anlasilmasma bag hdir,

S: Muhakkak oyle,

P: Clkl~ noktasi burasi. Bunu halletmeden 5biir taraf hakkmda bir sey soy leyemeyiz.

S: Yani birbirinin pesine gelmcsi zaruretinin mevcudiyetini ilk planda goz online alarak bu zaruret disarismda boyIe bir illet .. netice baglantismm nasil tesekkiil cdebilecegi hususunda bir kanaate, bir neticeye varamadtk.

P: Tabi varamazstnlZ. {:iinku illiyet prerisibi de size goredir dostum.

S: Yalmz biz, illiyet prensibinin dismda herhangi bir kainat hadisesinin cereyan edebilecegi hususunda bir fikre sahip degillz. Boyle bir sey dtisiinemiyoruz.

P: Dogrudur.

S: Bu bakimdan bizim icin hayati bir onemi haiz bu . husus ..

P: Bunu, hususu ile baska bir zaman gijrii~e1im.

S: Bizim hazrrladignmz sualler bitti. Yalrnz milteal zaman- hakkinda bir iki ufak sual sormak istiyorum. MUnasip midir?

S: Ben sahsen rniiteal zamani, illiyetin illet - netice baglnttlannln zamansizhk hali icerismdeki durumunun avdmlatilmasr kanalmdan girmek iizere, boyle bir dusiince ile hareket etmeyi miinasip gormlistum. Arkadasirmz da direkt olarak mil teal zamanm mahiyeti hakkmda bilgi edinmek is-

tiyor. - ..

P: Evet. Vakla miaeal zaman da, zamanstzlik denen duo rumun miitemmimidir. Fakat mliteal zaman hususunda bir iki sey soyleyerek fikir vereyim: Miiteal zaman, kendisini asan. diisiincenin ceveldn ettigi bir mekitndtr, Miiteal zaman, kiilliyen. kdinatt kapsayan [arkhlasmalardir. Muteal zaman, zaman denen mejhurnu dahi, 0 mefhumu cant, kilan diger idrakleri dahi tanzim eden Murat'tir. Sozlerimiz kapah soy .. lenmistir, Acmaya ·~ah$mlz.

S: Bu nokta iizerinde arkadaslarla birlikte yeniden diisimecegiz, cahsacagiz, Anlayamadigrrmz hususlar iizerinde tekrar sualler tanzim edecegiz ..

29

P: Miinasiptir .

. S: Bizim bugiin rein soyleyecegimiz baska bir husus yak. Soyleyeceklerinizi memnuniyetle dinliyoruz.

P: Cticelerle devlerin arasmdaki boya bakrnayrrnz, yiirege bakrn.

Celse-6.... lO'()·1962... Cilt-l

P: Hayattmzdan memnun musunuz?

S: Hayatnrnzdan memnun olabilmemiz rein, fiil ve ha reketlerimizin tUlhi Murad'a en uygun bir sekilde ve objektif Hiller cercevesi dahilinde tezahiir errnesi lazrrndtr ve eger bu lazlmeyi yerine getirebilmis isck, boyle bir kanaat bizde mevcutsa, 0 zaman tabii ki memnun olmamiz icabeder, Biz de bir dereceye kadar boyle bir memnuniyet Icindeyiz.

P: Icabedenle oIan arasmda muazzam farklar vardir.

Bu farklarm tezahiir edis sekli sizler icin gene bir icaptir .. Memnun olmamz icin, fikir ve fiilinizin ahenktar yiiriimesi her vakit kafi gelmez. Aynca kendinizin de; kendinize olan nefsani kontrolliniizU defaatle ve siiratle yapmamz gerekir. lnce bir tiilbent gibi goziinUzti kap1 ayan, riiyetinizi bulamk gosteren bir nefsaniyet iclndesiniz. Goruyorsunuz fakat cizgiler .keskin degil, Sizler osunuz ki, cizglleri ve renkleri ve her ikisinin niianslarim net goresiniz. Bunlar sizlere malum oldugu zaman, ttilbentinizin dokumasi daha da seyreklesir. Vakra, bu icap dahilinde tlilbentsiz olamayacaksmiz.

lman odur ki, iiniinde tillbent degilJ kahn bir be: oldugu halde ate tarait bu taraimts gibi bilir. lman odur ki, bildigini ve bilebilecegini bildiginden ayrt bildirmez: Iman odur ki, bilgisine, bilcbilecegi bilgisine yeni bilgiler katmak icin, bilmedigini bilir, Iman odur ki, hem 'ben' hem 'sen' kal .. kar da, hep 'biz' olur. Hep biz olus, Yukari'ntn eli ayal!t olustur, El ve ayak ancak 'ba~'a itaat erler. Ama el ve ayak 01· mak, hcrseyden once el ve ayag: bihnekle baslar, Gene iman odur kif bastigmiz yerde, baktigimz yerde, isittiginiz her savtda Ilahi bir koku, iHlhi bir scs, iUihi bir iz bulasimz. Ve bunlann sizlere vermis oldugu aski, ask [Allah rizasr] He yasarnahsrmz, Ve gene Tanrt'ntn Iliihi bir Golgesi alan mil- . teal zaman icinde zamanlar yasayasmiz; Evet. Bizim soyleyeceklerimiz bu kadar,

S: Gecen celse, 'iUiyet prensibi de size goredir' dediniz. Bu. .soztlnilzle acaba neyi kastetmis oldunuz? Yani, bize gore olmayan bir karakteri varsa bu nasil bir hususiyete sahiptir?

P: Bunu baska zaman gorusecegiz demis tik.

S: Evet, su halde zamarn gelrnediyse gecelim bu suali, P: Ciinkil, simdiye kadar biiyiik baglarla kendinizi has-

rettiginiz birtakrm bilgileriniz var, Bunlar bir realitenin canh mahluklaridir, baska hir realitenin olii mahluklari, daha baska bir realite icin ise yoktur ('). Bu itibarla, hemiz toysunuz. Soyle ki, realitelerin kademelcsmesi fikrinin sizcc acik bir tarafi yok gibidir. Henuz dbrtlii bir realitenin dahi en ufak bir kirmnsma sahip degilsiniz. "Biz, illiyet prensibini, size gore derken, bulundugunuz realiteler tahtmda cari alan bir husustan bahsetmek isternistik. Bunun gayri olanlari icin .. nc biz bir sey sirndilik size verebiliriz, ne de siz bir ~ey anlayabilirsiniz. Sabrediniz.

S: Ustte bahsettiginiz bu dortlu realiteye hie olmazsa yaklasabilmemizi temin edecek ve koprti vazitcsi gorecek bilgiler hususunda bize malumat vermenizi rica cdecegiz, P: Yani?

S: Zamansizhgi biz idrak edemiyoruz .. P: Bunu soruyorsunuz.

S: Evet.

P: Zamansizhk nedir, oyle mi? S: Evet.

P: Zamansizltk, sozlerimizin bastnda da bir nebze bahsettigimiz. gibi, Tanrt Golgesi'nin alttnda kalan biitiot mahlu katin, kendilerini bu Golge'nin koyulugu. icinde idriik ede-

. bilecekleri haldir. 0 Golge, muteal zamanm, kiilli zarnarun kendisidir ("), Fakat, mahlukatm muhtelif dercce, tavir, hal ve kalitcleri bu Golge'yi muhtclif sekillerde hisscder, idrak eder, tavirIarda bulunur. Bununla beraber bazrlarrniz, baziIari bir anhk huruc ile bu zamansizhk hali icinde degil, dolu duygusu icinde bulunabiliyor. Sizin esas mesgul olmamz lcabeden noktayi surada belirtelim ki, zamansizhk mesclesini bir beyin idraki, yarim yamalak bilgi ve sezgisiyle kav-

31

ramak miiskuldtir. Akil olan bunu degil, olabileni oldurma : ya cahsir, Sizlere ne kadar zamansizhgr anlatmaya ve tarif etmeye cahssak, gene de emin olunuz ki cok sey anlamayacaksmiz, Fakat mUteal zaman hakkmda sizlere bazi seyler anlattrk. Kapah idi, belki de zordu, ama zoru zoria yenmesini boyle ogrenecck ve oyle olacaksmiz. Evet.

S: MiiteaI zaman hakkmda ben sahsen soyle bir dustin ceye sahip oldum, bunu Izin verirseniz arzedeyim.

P: Buyurun,

S: Gecen cclse, 'Vakta miiteal zaman da, zamansizlik denen durumun mtitemmirnidir' dediniz, Boylece, miiteal zaman §.deta bir nevi zamansizhk halini temsil ediyor. Ben once ~oyle dtistiniiyorum: Bunu acaba 'kamat hafizasr' mefhumu gibi bir fikirle telif edebilir miyiz? Yani lHihi Murad'm, ezel ve ebedleri kucaklayan kudretinin silinmeyen ve kayholmayan bir mevcudiyetinin tezahiirii seklinde dusimebilir miyiz? Bunun muayyen bir kesiti ve bu kesitin on ve arkasi zaman akisi olarak dtlstiniilebilir rni, diye ddsiindtlm.

P: Glizel. Bravo! Evet. Son soyledigtrnlz Tanri Gdlges] .scrnboliinii de boyle bir gidisle cozmeye cahsirsarnz, ufku.nuz biraz daha genisleyecektir.

IS: Evet, gene arkadaslarirruzla birlikte cahsmalarmnza devam edecegiz. Sirndi izninizle baska bir sualimize gecelim, P: Evet. Buyurun. _

S: Gecen cclse, 'Miiteal zaman, kendisini asan dustlnccnin cevelan ettigl bir mekandir' dediniz. Buradaki diisilncenin hareketinden neyi anlamahyiz, yani dtisiincenin hareketi nedir? Gene ayru sualle ilgili olarak, dusuncenin mekam veya diisuncenin hareketini bize belirli krlan bir unsur ola .. rak mekani nastl anlamahyiz, ve bunu fizik mekan gibi dilstinebilir miyiz?

P: Simdi diisiince hareketi •. once, sizlere neyi ilham ctti ki biz sizin noksan olanlaruuzi tamamlayahm. Daha makbuldlir.

S: Ben diisimcenin hareketinden, bu dusiincenln onunIa alakah dlger diisiinceye Intikali seklinde diisiiniiyorurn.

Medyom: Bir daha lutfen ..

32

1

I

S; (Sual tekrar edildi). P: Evet, baska?

S; Diistlncenin seyyaliyeti.

P: AYDI seyi ifade eder zaten.

S: Diisuncemizi fiil haline sokmak.

P: Peki, fiil haline sokarken durumunuz ne oluyor? Ya .. ni nasil bir sey icindesiniz? Isleyis tarziruz nedir?

S: Miiteal diisiince icindeyiz.

P: Miaeal diisiince icinde olamazsuuz. Hie bir mahJt1k olamaz,

S: Ona yakm iste.

P: Siz ancak miiteal diisiincenin inikast olan kdinatlar icinde bulunabilirsiniz; dolaytstyla miaeal diisiince hepimizden uzakttr,

S: Bir cehit iclnde bulunuruz,

P: Olabilir. Bunu, diisiince hareketini SIze ne miinase-

betle bahsetmisiz? .

S: Gecen celse, 'Miiteal zaman, kendisini asan dusunce .. nln cevelan ettigi bir mekandrr' demistiniz. Buradaki dustincenin cevelarn hususu, dusuncenin hareketi olarak kabul edildi taraftrruzdan.

p : Dusiince hareketi :

1- Gayrisuurda bulunan fikirlerin sentetik yoldan objeye aktarrhsrdir (beyinsel projeksiyon, icten disa fiillesme .. ler).

2 - Mil teal' diislmcenin inlkaslarma, yan inikaslarla istirak etmektir (kainat olaylarma istirak),

3 - Suurunuzun objeden aldlgl tesirlerin, 'objektif tesirlerin, muhtelif kompartmanlar halinde tasnifini zaruri kt .. Ian bilgi fonksiyonunuri suurunuzdaki faaliyetidir (distan ice projeksiyon).

4 - Kendinizi hem kendinizden, hem etraftrnzdan, hem de mekandan miistakil kilan miiteal suurunuzun zarnaru, mekarn ve realitesi diisiincedir (cevherin i~ calismasi). Zamam, rnekam ve realitesi arasmda yaptigr bir cevelan, mil .. teal suurun diisimce hareketlerini teskil eder (icten i<;e projeksiyon),

33

Bir ek sual vardi,

5: Diisiincenin rnekaru hakkmda idi. P: Dusiincenin,

S: Evet.

P: Eh, onu da anlattik zanncderim. Dortlii maddc reinde (halinde) dart tane birbirine (birbirlerinden) niianslart clan ve bariz ayrmtrlart olan rnekan seklinde saydik kif sizin illiyet halkamz gibi, mekan halkanizm da ne dereceye kadar katiyet arzetmis oldugu hakkmda bir fikir vermis oluruz. Evet, dinliyorum,

S: Bir baska sual: MiiteaI fikirle, ruhun Qzii arasmda

ne gibi bir alaka mevcu ttur? .

P: Ruhun ozu, miiteal [ikirlerle annan, artndtkca parlayan bir giines gibidir. Bir gtinesln kainatla olan alakasi ne nisbette ise, sizin ozliniizUn de miiteal fikirle olan alakasi o nisbettedir. Burada anlasrlmayan bir nokta var rru?

S: A~a~ yukan biz de, sizin bize vermis oldugunuz btl. bilgilere benzer bazr fikirlere varrmsnk. Bu hususta anla .. silmayan hir. husus yoktur bence. Arkadas larr bilmiyorum, Yalmz burada bir sualimiz daha var; bu da ...

P: Bir dakika. Suna memnunuz ki, sualleriniz ortayi. bulmustur. Ortayi gecmemis fakat hakkmdadir. Verllen bilgiler ile, kendi suur blittinlugtinuztin endazesini yapmiz. Ken ... · dinizin sahip bulundugunuz sathi bilinlz, ve dlciiniiz. Emin olun gdreceksiniz ki, sizlerle cok daha iyi goriisrnclerirnlz olacaktir. Simdi sorunuz.

S: OZ ile suur arasmdaki fark ve mimasebetler hakkmda bilgi rica edecegiz. Ciinkii burada yeni birtakirn mefhumlarla karstlasmts bulunuyoruz: varhk dedigimiz veya ruh de ... · digimiz veyahut da bazen suur olarak isimlendirdigimiz boyle bir mevcudiyetin bir de OZ varhgmm varoldugunu ogren-· mis bulunuyoruz. Bunlarm ne cesit bir birlesme ile bir bU .. · ttin mevcudiyet olarak ortaya cikmrs bulundugunu ...

P: Size ruhun bir tesrihini yapamam.

S: Su halde, oz He suur arasmdaki miinasebetler hak-. kmda bilgi rica edecegiz.

34

P: OZ, Miiteal OZ'iln aks'inden ibarettir. Suur ise, tizJun aks'inden ibarettir. Bu kadar.

S: Bir baska sua}; Ccvher iIe ctiz-i ccvher arasmda ne gibi bir fark mevcuttur?

P: Once cevhcri tarif edin de ondan sonra Iarkuu beIirtelim.

S: Biz evvela medyoma kcndi anlattigr kelimcler i nasil anladrgim sorduk ve gorustiik. Cevher'i, bir tek olan, yalmz kendisine benzeyen ~ey olarak tarif etti. Gecen celse, 'Eikir herseydcn once olgunlasmak, genislemek, derinlcsmek ve diger emsalleri ilc kaynasmak mecburiyetinde olan bir ciiz-u cevherdir' dediniz, Bu soziiniizle, ciiz-ti cevher veyahut ciiz-i ccvhcr denilen sey, fikrin bir hali olarak ifade edilmektedir. Su halde iistteki sorumuz I'ikir hakkmda bir sual oluyor ve fikrin inkisafmin nasil oldugu, bunun ciiz-i cevherli-

'ge dogru gidisinin ne oldugu tarzmda soruluyor.

Medyom: Daha acik anlatrn, anlamadim.

S: Cevher, kendi kendisinin benzeri olan .. kendisinde bir rniicssiriyet kabiliyeti bulunan bir kudrcte sahip bir rnevcudiyet olarak ....

P; Anhyorsunuz,

S; Dusimebiliyoruz. Evet, ben sahscn boyle duslmuyorum.

P: Evet, Bir bakima dogrudur, Fakat, insan cevherlni, oz. ile suur arastnda, -bunlartn hepsi bir seyin icindedir, bir [ormasyonun icindedir=« ayrt (bir sey) kabul etmeyin, ii; ile suur arastnda ara vastta, OZ ile suuru kavnasttrmaya <;a/:.,?Q11 bir nevi, anlayastniz ki soyliiyorum, kiirevi bir tesir kusagt'dtr. Ve bu tcsir kusagr bir tektir, orijinaldir ve kendinden baska hie bir seye benzemez. Bir de bu anlattrklarirruzm haricinde cevherler vardrr ki, onlar boyle bir rnutavassit odcvini if a etmezler. Evet.

S~ Bir baska sual: Cilt-I.. Cclse-S'te, 'Bir insan, fikrinin fiiI halinc gclmedigini gordiigii zaman tckamiil etmiyor degil, artrk keridisindcn iisttin bir irade ve diisiince, fikirleri dcgilse bile, $imdilik boyle kabul edelim, fiil1eri bihakkm tanzim vc tespit etrncktedir: dediniz. Fiillerine miidahale icap etrnis bir varhga Usttin bir irade nasil tesir edebilir, ne sekilde tesir edebilir?

P: Bunu sizin gayet acikhkla dustinebilmeniz gerekir.

S: Biz bazi hususlarr dusilndiik. Yalruz burada bir mesele var ki, rnesela bir varhgm fiillcrine bir mUdahale ieap ediyorsa, bu miidahalcnin bizzat 0 varhgm kendi ruhunun ikazi He veya emri He olmasr icabeder, bu yiizden, tis tiin iradenin bu kanaldan veya boyle bir mekanizmadan ·faydalanarak boyle ibir mudahalede bulunmasi Iazrmdir, diye dusiindiik.

P: Makuldtir.

S: Evet, fakat bunun haricinde de direkt birtakim mUdahalelerin olmasi zaruretini de diisuntiyoruz ki bunun mekanizmasr hakkmda bilgiye sahip degiliz.

P: Bunun mekanizmasnu bilmek pek yani sizin su andaki durumunuz icin bliyiik bir sey ifade etmeyecek: a .. Ma .. lfun tesir yollan. b ~ Endirekt ve direkt tesir yollari. c - Cerniyetin tesir yollari. d - Dogrudan dogruya alt suura islenrnis tesir yollan. e - Hatta ve hatta otomatlzrna idahi. f - Bir bakima obsesyon. g ~ Bir bakrma ani suursuzluk hallcri. .. Bunlar sizin icin kafidir,

S: Evet, yalrnz herhangi bir miidahalenin mesuliyeti .. nin dogrudan dogruya 0 miidahaleyi yapana ait oldugunu dtisuncrek, mtidahaleye ducar olmus varhgm 'tekamiiliinir temin edecek unsurlari, 0 miidahalenin husulc getirrnis 01- dugu hadiselerden sonra tevali edecek olan hadiseler i<;in· deki varhgm tutumuna tabi oldugunu dusunuyoruz.

P: Eh, olabilir.

S: Yani burada adeta bir mizansen hazrrlamsi gibi bir durum var. Eger burada bir hata varsa, 0 hata bu mizanseni hazrrlayana aittir. Fakat ondan sonra tevali edecek hadiseler icindeki varhgm tutumu, kcndi tckamiilii icin birer unsur olarak tezahiir ediyor.

P: Olabilir,

S: Bu ani mildahaleleri biz bu sekllde diisiinuyoruz, Ya .. nl bir an'a inhisar eden bir itilis,

P: Simdi, miidahaleler, zannettiginiz gibi, bir anm zaruretinden dogan hususlar degildir [cok gcrilerdeki fiillere baghdir], Mesuliyet keyfiyctine gelince, bir noktadan sonra

36

mesuIiyet yoktur. Ciinkti_, bir kimsenin mesul addedilmesi (i9in)1 0 kimsenin if a cttigi vazifeyi yuzde yiiz yapacak kudrette olmamasr demektir. Yiizde yiizler sajtnda mesuliyet kalkar. Ve zaten 0 varhk ancak ne ise onu yapar. Ne bir fazIa, ne bir noksan. Boyle mertebede bulunan bir varhgm, bir insan cemiyctindeki umumi akism aksakhklarrrn da miikemmelen goriip, bilip, idrak ettigini soylerneye pck liizurn yok. Bu hale gore, 0 varhga anmda miidahale yerine, bu miidahaleyi icabettiren fiilin tahakkukundan evvel muhtclif emptilsler, tembihler yollamr, sizlerc mesela, Gene bu tembihleri talep eden sizsiniz, Sizin muhtelif seviyedeki diistince frrlatislarnuz bir nevi sinyal vazifesini gorilr. Ve za ten bir nevi kontrol da bu sekilde yapilrr, Yani sizin asil suurunuz, bedenli suurunuzdan cok daha samimi ve namusludur. Hatta cok sarnirni lafi dahl fazladir. Onun icin, umurni te kamii 1- deki yerini bulabilmesi, kendisinin vcrdigi sinyallerin, .niyazlarm vc hatta dualarm sayesindc gerceklesir, olgunlasir. Bu itibarla, devamh tabloyu gozetleyen bir ustiin kontrolor, sizin bu rsrk ve renk mahseri icindeki ufak falsonuz olmadan evvel. herhangi bir bozuklugun telafisi icin daha evvelden tedbirini ahr. Ve bunun siz farkinda degilsinizdlr, Ve ani bir mtidahale diye vasrflandirdigiruz husus rse, aruk en ciiz'i ve kati mtidahaledir. Zaten bu cuz't vc kati mudahaleye hak kazanmisnr, Hak kazanrmstir, ciinkii isternistir. Evet.

S: Biz de ayni sekilde diisiinuyorduk. Yalrnz 0 son kisrm izah icin 'an' tabirini kullandik. Simdi izninizle bir baska sualimize gecelim,

P: Bugiinliik kafidir, Yalmz sunu bir daha belirtelim:

Vazife ile lman blr kefede; Bilgi, Cehit ve Fill bir kejede. Ikisinin de agtr basmamast, ikisinin de hafif cekmemesi matluptur.

Celse- 7.... 17 ·6·1962... ens 1

S: Soyleyeceklerinizi memnuniyctle dinliyoruz,

P: Siz ve medyom da suna iyi dikkat ediniz: Celselere baslamadan once bir arada oturarak sakin, dinlendirici vc hislendirici sozler soyleyiniz.

37

S:Bu hususta daha evvelkicelselerde verilmis olan bilgiler iizerinde konusmamiz acaba faydah olur mu?

P: Bu onlara dahil degil, Bu tamamen teknik bir husustur.

S: Hislendirici hususlar tizerinde konusmarmzdan ne kastettiginizi biraz daha aciklar rmsimz?

P: Rikkat.

S: Yani bunu bir bakrma, nefsani dtlstincelerdcn uzaklasmak rnanasma kabul edebilir miyiz? Maddeye ait a] aka .. Iarm mtimklin oldugu kadar celseden evvel kesilmesi babmda ..

P: Bu sekilde degil, Meseta giizel bir hikaye, iyi bir

silr, bir miizik parcasr, insam canlandiran bir espri: bu gihi sey ler zihni diger dagrlmalarmdan ahkoyar, Ve adeta dimagda bir hazrrhk.vbir bosluk meydana getirtr, Ekilmesi, kiiltive edilmesi icabeden bir bosluk. Bunu yalmz medyom yonunden de dusunmeyinlz. Kendi hayanmzda da yapimz, Bunlar dinlendirici, daha uygun yc tis tiin tcrtipteki tcsirlerin sinyalleri oiabilir (9). Evet.

S: Bu husustaki tavsiyclerinizi yerine getirmek iizere ... P: y aparsimz.

S: Elimizden gelen gayreti gosterecegiz. Simdi, gecen I ceIseye ait hazirlanrms suallerirnize izninizle gecerek bunla , rl teker teker sorahm.

P: B ir dakika.. GUn dogacagi zaman 1$lg1n gelis istikametinde bulunabilmek icin, gozlerinizin 0 istikamette arastirir 01111as1 elverir mi? Yoksa daha evvel evinizin kapisim, pencercsini acmaruz icabetrnez mi? Sizler herseyden once cemiyetinizdeki mevkiiniz, muhitiniz ve titriniz ile VarSlTIlZ. Dolayisryla, eviniz ne kadar intizamh, diizenli, matluba uygun" grcrrtisiz acrhp kapanabilen kapi vc penccreleri, giizel duvarlan [olursa], tcmiz esyalarr He matluba uygun olur Imanevi hazrrhk ve ruhi imbisat halleri l. Misafiri elbette ki iyi bir sekilde agrrlamak ev sahibinin, ev sahipliginin icabtdir. Evinizi hem icinizde, hem dismizda: her iki tarafr - da dii .. zenli, temiz ve kullamsh hale getirin. Biiylik odalari, paha- 11 esyalari olmakla bir ev, rahat ev olmaz kit Onun rahatli-

38

i

"~I sizin i~ hanenizin rahathgmdan ileri gelrneli. Daha evvel, dusecek golgclerden bahsetmistik (10). GBlgenin uzantilarim gorebiliyor musunuz? Size gene kendi isteginizin cevabi ola .. rak, el ve ayak lsi diisebilir demistik (11). Evet. Simdi sual.Ierinize geciniz,

S: Gecen celse, 'Ve gene Tanrr'mn tlAhi bir Golgesi olan miiteal zaman icinde zamanlar yasayasmrz' dediniz. Bu ciim .. leden, miitea1 zamanm, Tanrr'mn tIahi bir Golgesi oldugu .anlasrhyor, Yine gecen celse, 'Zamanstzhk..., Tanrt Gengesi'nin altmda kalan- biitiin mahlukatm, kendilerini bu GOIge'nin koyulugu icinde idrak edebilecekleri haldir' dediniz, Bu climlede ise, zamansrzhgm bir tarifi var. ~imdi, tisttekl ilk cilmlenizde gecen 'Tanrmm tl§.hi bir Golgesi' ile, alttaki ikinci ctimlenizde gecen 'Tarm Golgesi' tabirleri acaba ay"nl manada rm kullamlrmstir?

P: Hayir,

S: Bu hususta bilgi rica edecektik.

P: Tanrr'nm tlahi Golgesi, her seyde hazir ve nazrr olusudur (1~). Tann Golgesi lse, bilcUmle cevherlerdir,

S: Bu hususta ararmzda goriiselim ve anlayamadigmuz noktalari suallendirecegiz. Bir baska sual: Golge ile akis arasmda bir fark var rrudir?

P: Siz kendi rnaddi diinyamzda bunu tefrik edemiyor musunuz?

S: Hayir, burada kelimelerin sembolik manalan arasm .. da bir fark olup olmadigtm diisiinmek lizere faaliyete gee" tik. Fizik sahasmda golge He akis arasmda tabi bir fark var,

P: Bunu bana anlatm,

S: Golge, rsiklandrrilrms bir clsmin, l$l~n gecmedigi tarafrnda husule getirmis oldugu karanlik bir bolgedir ki, bu kendi fizik sekli ile alakah bir hususiyet arzeder. Akis ise, 1~1iP. aksettiren bir vasat iizerinden l:;a~n bir Inikasr, l~agln kmlarak adeta bir a<;l aegi~tiri~i haline gelmektedir, Bu bakimdan · ikisi arasmda tamamen bir fark var.

P: Evet .. bu anlansmiz size bir fikir verdi mi?

S: Insarn bazi sezgilere gdttirebiliyor. Mesela akis ...

39

P: [Akis], hem daha kuvvetli olabilir, hem ayru sekilde olabilir, hem de biraz daha zayif olabilir. Fakat kaynaktan crkan esas itibariyle degismemistir, Oyle degiI mi?

S: Evet efendim.

P: Golgede Ise, kendisi yoktur ortada. Yani esas, bir noktaya kadar gelmis, fonksiyonu baska olmustur, Ve gol- . ge denen sey, esas He hie bir mtisabeheti olmayan bir olaydrr,

S: Evet, Adeta onun tam. tersi gibi bir durum. P: Evet, bir bakima negatifidir [ash degil],

S: Evet. Biz bu hususta simdilik bundan daha ileri bir sey d usunernedtk.

P: Evet, devam edelim.

S: Ruhta bir idrak kudreti mevcut. Bu idrak hadisesi acaba ozde mi olmaktadir, yoksa suurda mi husule gelmektedir?

P: Idrak herseyden once derli toplu bir sentezin neticesidir. Bilgi, suur sahastmn muhtelif kademelerinden gegmek suretiyle suururi etli ktsmtna vartr. Bu kistm, analiz ~"e mukayese biilgesidir. Analiz ve mukayeseler, oz'den altnan kiyaslarla temin edilir. Ve bunlar ddeta usareler halinde emildikten sonra iiz'de birikirler. Bu birikis dahi bir idrak degildir. Birikrnesinin muayyen bir derece, vasti ve kapasitesi vardtr. Daha dogrusu bir kimyagerin muayyen bir maddeyi elde edisinde kullanmaya mecbur oldugu miinierit maddelerin muhtelif dozlarda bir araya gelisi gibl, oz'de de muhtelii usarelerin cesitli kombinezonlar alttnda toplanmast ve

. bir [everan halinde bulunmast icabeder, lste bu [everan haU, OZ idrak'tir. Burada idrak edilen sey, QZ tekamiildlir. Idrakler oz'den yukanya dogru, disa dogru hareket ettikce noksanlasir. Bu, ta beyln idrakinizc gelinceyc kadar ... Beyin idrakinizle, ozunuzdeki idrak arasmda sifrr ile artr sonsuza yaklasan bir fark vardir. Bu itibarla, asil miihim olan, varhklarm daha uygun sartlar icinde tekamiil basarnaklarmin, suur sahalarmm yaygmlasmasmi, daha dolu bir .hayat yasamalarim temin etmek icin bu iki mesafe arasmdaki kemiyeti azaltmak lazim. Yani blldigini, bildiginden gayri yapmamasr [burada imanm idrak yonilnden .hali ve izahi vardrr], Evet.

S: Evet. Bu izahatirnza gore, beyin idraki I1e QZ idra.{ arasmda birtakim idrak kademelerinin de bulunmasi acaba miirnkiin mildiir? Mesela suurda bir idrak ...

P: Soyledik zaten.

S; ... de mtirnktindtir degil mi cfendim? P: Evet, soyledik.

S: Oz'dek i sonsuzluk bali. bir nevi. mliteallik, rniiteal olus halini acaba tazammun etmiyor mu?

P: Biraz ilham eder. Fakat, miiteal dilsiinceden Iarkhdtr oradaki dli~lince. .

S: Evet, yani burada da bir inkisaf, bir tckamiil mevzubahis oluyor bu takdirde. «;iinkii iistte, suur sahasmm muhtelif kademelerinden gecen bilgi 'nin, suurun et1i kismina geldigini ve buramn bir analiz vc mukayese bolgesi 01- dugunu belirterek, bu analiz ve mukayeselerin. oz'den all nan kiyaslarla temin edildigini soylediniz. Bunlarin adeta usareler halinde emildikten sonra oz'de biriktiklcrini, mu .. ayyen bir derece, vasif ve kapasiteye gelen mubtelif usarelerin cesitli kombinezonlar altinda toplarup bir feveran ha· line gelerek oz idraki meydana getirdigini, bu idraklerin yu .. kariya, disa yani bcyin idrakine gelinceye kadar bir inis kaydettigini beltrttiniz. Bu olayda, oz'de bir idrak husule geliyor. Bu idraklerin inkisafr, oz'deki yapida da bir degis meyi husule getiriyor diye dllsiintiyorum ben.

P: Simdi, esas sizce anlastlmayan nokta, dl$ idrakleriu zincirleme hareket ederek: oz'dek: idrdkini geni .. sletmesi uti mevzubahis, yoksa az'de bulunan biiyiik kiyastn dtsartya dog .. ru aksetmesi neticesinde muhtelij idrtiklerin mi meydana gelmesi ...

S: Evet, esas itibariyle 0 yiiksek tcrtipteki kiyasm suur sahasmda bir faaliyet ve kiymete sahip olabilmesi icin 0 suur sahasmm muayyen bir kudrette bulunmasi icabeder. Yani bir kanal genisliginc sahip olmasi icabeder ki, oz'im parlakhgnu bir dereceye kadar kendi icinde, yapismda hissedebilsin. Eger bu ne kadar genis ve sumullii bir sekilde yapilabiliyorsa, o zaman suurdaki idraklenis hali 0 nisbette fazlalasryor demektir. Yani iistiin tertiptcki kiyasin kudreti su-

41

I

I I

ur sahasma daha kolayhkla niifuz edebiliyor dernektir. Ve .drs alemden gelen tesirlerin de suur'da senteze tAbi tutulu.su, tabianyla, iistUn tertipteki kiyasm vcrecegi kudretle an .. -cak mtimkun olabilmekte,

P: Evet, hiilasa edin simdi,

S: Bizbu hususta bir sual tertip etmistik: Suurun oz'fine bir ~ey dahil olamayacagirn diisimrniistiik, Ciinkil, ~UU~ run oz'ilnii, aldigr ii~ bilgt ile bizatihi parlak kabul etmistik. Bu durumda alan oz'iin inkisafr nasil olmaktadir diye ilkin dilsiinuyoruz. Sonra, gecen celse, 'Ruhun nztti, miiteal flkirlerle arman, armdikca parlayan bir giines gibidir' de .. .diniz. Bu ifadedeki, ruhun oz'iiniln parlamasmdan ne anlarnahyiz, diye ayrica diistiniiyoruz?

P: Evet, bunlarm arasmda fark yok. Btitim mesele, oz~Un kendisine ekilen tohumu daha iyi anlamasi, kendisini bulmasrdir, Mil teal anlayis J daha dogrusu 0 anlayisa yakin, o anlayisa gider bir istikamctte bulunmak, az'iin miikem .. mcllesmesi dernektir. Bu miiteal anlayrsi tefsiri, ti~ bilgisinin tefsirinden itibaren basladigi icin, fie; bilgisinin tefsiri ne derecede kuvvetli, acik ve saglam ise 0 derecede bir mil ..

teallige dogru kayis vardrr, Olgunlugu, parlakhgr, gelismeyi bu sekildc anlayacaksmiz. Mliteal Iikir, elbette ki miiteal oluslugu hasebiyle oz'u yikar [yrkamaktadrr]. Ciinkii onda'kl miiteal kelirnesi, QZ'un ilzerinde bulunan Oz demektir. Fakat bu nlifuz edis, hie bir zaman onun harimini bozrnak demek degildir,

S: Evet, bu hususta bir sualimiz daha var, Bunu da Izninizle ..

P: . E vet, siralaym.

S: G~en celse, 'Oz, Mtitcal fiz'tin aks'inden ibarettir.

Suur ise, Oz'im aks'inden ibarettir' dediniz. Ayrica yine gecen cclse, 'Insan cevheri..., OZ, He suur arasmda ara vasita, 'oz He suuru kaynastirmaya cahsan bir nevi. .. kiirevi bir te .. sir kusagr'dir' dediniz. Simdi acaba, Miiteal Oz He [rnahluk] ,QZ arasmda buna benzer veya benzernez bir irtibat mevcut mudur?

42

P: Yani iki oz'iin arasmda bir kusak mr ariyorsunuz? S: Boyle bir irtibat ... Arnk ne diyebiliriz? Tabi idrak edemiyoruz bunu?

P: Ne olabilir?

S: Bu hususta hie; bir ~ey diisiinccek durumda dcgiliz. (;tinkii bizim icin hakikaten rniiteal bir durum bu. Yalruz iste ...

P: Evet. Mliteal Oz ile mahluk iiz urasinda bir irtibat kurulamaz direkt.

S: Biz de oyle dusunilyoruz.

P: Irtlbat kurulmak zarureti var rm, yok mu? Birincisi bu. Ikincisi, boyle bir Irtibatm mevcut olmasi [Icin] ara vasitaya ihtiyac var rru, yak mu? Ucunctlsu, ara vasita olursa, bunun her ikisine kiyasen durumu ne olabilir? Acaba bu ara vas Ita hem rubi oz'e yakm, hem Milteal QZ'e. yakm bir diialite midir? Bu adeta hem aktif, hem pasif alan bir hal. Istedigi zaman aktif, istedigi zaman pasif bir nesne. Boyle bir sey var rm? Biliyor musunuz?

S: Tann Golgesi ile alakah bir husus olamaz rm? P: Ne gibi?

S: Cunkii, Tanri Golgesi'ni biz, varhklarin iistiinde dii~Undtik.

P: Evet.

S: Diger taraftan, Tarm Golgesi'nin, Mtiteal Oz~le, suurlarm oz'ti arasmda bir vasita, diyelirn, olacagmi da kabul edebiliriz gibi geliyor bana,

P: Bunu miidafaa ediniz; fena bir yol de gil.

S: Tann Golgesi'nde, anladigirmza gore, ferdiyet ve sah-

. siyet yok bizim anladrgnrnz manada. Ve binaenaleyh, mute .. al bir taraf var. Bu miiteal taraf onun oz'tln Ustilnde oldu .. gunu bildiriyor. Diger taraftan, Mliteal ()z olmadrgi icin bu Golgc'nin, suurun oz'iine yakm bir hali var. Yaklasabilecek yahut tesir edcbilecek bir hali var, Bu bakimdan bir irtibat dilsilnebiliyorum ben.

P: Iyi miidafaa edemediniz, Fakat iyi bir ipucu yakalamrs bulunuyorsunuz. Bunu diisiinun ve gelecek celse anlatm, S: Peki efendirn.

43

S: Simdi baska bir sualirnize gecebilir miyiz? P: Devam edin.

S: Gecen celse, iman hakkmda birtakrm kiymetli bilgiler vermistiniz, Bu hususta biz soyle bir fikre sahibiz, fakat ne dereceye kadar dogrudur, bu konuda bilginize darnsmak istiyoruz: Irnan hakkmda bes madde halinde verdigi .. niz bilgiye gore, Imam biz bir nevi ahlak olarak diisiinrnemizin daha uygun olacagmi kabul ettik. Yani muayyen hir biIgi formasyonuna sahip bir varhgin bu hal iclnde kendl suurunda tesekkiil etrnis bir is tikametlenme kudretini temin eden idrak. Bu idrak esas itibariyle daima oz'den gelen miiteal bilgi inikaslariyla beslenmekte ve bu sebenle en acemi halinde bile, t)~ Bilgi'nin biri olan "I'ckamiil edeceksin' Muradi'na uymak iizere faaIiyet ve hareketlerlni ayar lamaktadrr. Bu vaziyete gore, her kademenin bilgisinin kendisine dogurdugu bir ahlaki ve bir imam mevcuttur diye dilstmiiyoruz,

P: Giizel. Evet, burada ne soracaksrmz? Yani ahlak rnrdir, yoksa daha baska bir sey midir?

S: Yani ahlak seklinde vasiflandrrabilir miviz dive dii~ siinduk.

S; Yahut irnanda da bir tekamiil goruyoruz biz. Yani her kademedc ...

P: Bu soylediklerinize gore olmasi icabcder. t;iinkU bilgiye istinaden bir ahlak sisterni, dolayisiyla bir iman haf mevcut. Bilginiz Inklsaf ettikce, imarumzm kapsadigr alan da genislemis olacak,

s. Evct.

P: Nerice bu. Evet. Imam, Mtiteal Ahlak'a uygun davramslar olarak soylernek cok daha uygundur. Bir Peygarnber, 'Ben size glizel ahlak ogrctmek icin vazifelcndim' dernisti (1 "). Orada, Miiteal Ahlak'in insan ozlerindeki izleri ve izlerin rneydana getirilmesi ic;in olan vasitalarr anlatilmak isteniyor idi, MUteal Ahlak hem dtisiinceden, hem fikirden, hem oz'den de iistiindiir. Miiteal Ahlak, Tanri Golgesi'nin kendi .. sidir. Mliteal Ahlak, derin suurunuzun Isleyis mekanizrnasr ve plarndir. Miiteal Ahlak, kainatlarm kurulusundaki oriji

44

nal maket'tir. Miiteal Ahlak, bu maketin insanlar tarafmdan tahkikini leap ettiren fiillerdir. 0 Ask'trr, Eger tek bir varhkta dahi bu Ahlak'm tohumu bulunmarrns olsaydi, biitiin kainatlar yak olurdu. 0, Kaadir .. i Mutlak olan, 0, Biiyiik Ahla .. kci, birtiin varhklarm derununda kendisini gizlcmistlr. Ne mutlu, ne mutlu ki Ahlak'a uygun yasayanlara,

Celse·8... 1-7-1962... Cllt-!

P: [Cilt-1.. Celse-6'da], size 'hayatirnzdan memnun mu .. .sunuz' dedigimiz zaman ne anlarmstirnz?

S: Bir i~ itminan duyup duymadigurnzr anlarmstim, Gcrek dusundiiklerimiz, gerek yaptiklarrrmz hakkmda,

P: Gerek diisiindiikleriniz, gerek yapnklarmiz sizde bir "i~ itrninan mcydana getirmis rnidir?

S: Her zaman icin degil, fakat bazen getiriyor.

P: Bu "bazenler' 'bir itminan ill! idi, yoksa kendi rnizac, karakter ve benliginizin dis alemdeki tasvi pIeri mi idi? B u 'itibarla siz arttk it; itminanlarla . degil, hadiselerin zincirleme dogu~u halinde meydana gelmis alan miisbet [iillerden (14) ancak objektif itminanlara kavusmanr; matluptur. 1~ itminan arayis, sadece bir arayisnr. Tatmin ve hazzm dis alemde) esyada ve her tUrIii olusta yeri yoktur. Siz siibjek'tifinizle, objektifi arayamazsrmz ve idare cdemezsiniz. Ciinkii smirh bir akil, kahplasmis bir mantik, asag; tabakalar-daki tesirlerlc beslenen his uzuvlarr, birtakim pesin hilkiimlerle hareket eden kaba mahluklarsuuz: dolayrsiyla dis alemin objektif degcrlerini siz kendinize gore arayacaksmiz ve fakat onu dosdogrudan da otedc goremeyecekslntz. Bu 'bir merhale ve realitedir. t~ tatmin, bir rcalitenin basat (hakim) unsurudur fakat bir el vc ayak hizrnetini icra etmekte goniillii olanlar, istiyakli olanlar, talcpte bulunanlar, almaya cahsanlar: sizler OC;) degil, alemlerin ici mUhimdir. A.lcmIerin i~i ise, sizin gayriniz alan herseydir, Bir organizator, sadece hadiselerin zincirleme rcaksiyonundan miitenebbih olur., 0, ne akil ne his sahibidir. 0, vazifesinde erirnis bir safiyettir. Muhakerne, miitalaa, .reakslyon gibi, daha zivade ldareye muhtac bolgelerin mahluklarma ait diisimcelerden

45

mustakildirler (15). Sizlere, 'onlar gibi olunuz' demiyoruz .. Zaten olamazsmiz (10). Icabat, kisilik ve erlik odur ki, tas .. vibi kendisindeki karrsrk tesirlerdeki tatminde degilJ hadiselerin birbirmi takip edisinde bulur. Bu anahtari unutmaYIn.

Celse-9... 8·7 .. ) 962... eUt·l

S: Soyleyeceklerinizl memnuniyetlc dinliyoruz, P: Suallerinizi sorunuz.

S: Cilt-L, Celse-Z'de, bir vazife vermistiniz, Onu okuyorum: Jlk celselerde, 'Bilginin gelisi kainatlar otesidir' demistiniz. MUteal Oz ile mahluk arasmda ...

P: Suali tekrar ediniz,

S: Tanrr Golgesi hakkmda idi. Bize sormustunuz, ben de bir cevap hazrrladim, 11k celselerde, 'Bilginin gelisi kainatlar otesidir' demistiniz. Cilt-l.. Celse-Z'de, 'Mtiteal (jz He mahluk QZ arasinda bir irtibat kurularnaz direkt' dernistiniz. MiiteaI 6z He mahluk oz arasmdaki kusagi yiice bilgi olarak diistindiirn. Buna Tann Gblgesi denilebilir. Bazilarma gore bu Kelarn'drr. Bu kadar efendirn.

P: Simdi anlatimz bu anlatugmizr.

S: Bilgiyi, varlrklartn Ilstiinde bir sey olarak kabul ettim. Tann Bilgisi, Hikrnet dedikleri. Ve bunun da Tanrr Gol gesi diye verdiginiz sembol oldugunu dtisiindiim. Ciinki] de .. mistiniz ki, 'Bilgi kainatlarr yaratrr' daha onccki celselerde .. Bu noktadan hareket ettim.

P: Eu kadar rrn?

S: Bu kadar efendim.

P: Peki. Tanrr Golgcsi ii9 ana manaya gelir: 1 .. Kaadir Olmak. Kaadir olmak, her turIU mahlukatm birbirlcri ile alan her turlii miinasebetini her an bilmek ve tasarruf ct ... mektir. Fakat burada ince bir nokta vardrr, Tanri hie bir zaman mahluku He direkt tesirde bulunmaz. BUtUn mahlu kat bir yansimadan ibarettir. Bu yansima, eskiden beri zannedildigi gibi, Tarm 'nm aksedisi degil, bilgisidir. Dolavisiy ... Ia, Kaadir olrnak hali; rniiteal bilginin, mil teal dtlsiinceden sonra aldlgl sekildir, Kaadirlik, mahlukatla beraber devam

46

\

eder. Sunu da iyi tcfrik ediniz kit bu -Kaadir alma hali Tan- -

rr'nm ne bir stfatr, ne bir ismi, nc de soyle veyahut boyle bir halidir, Yukardaki biraz once soylediklerimiz tamamen indidir , Oradaki Kaadir hali, biittln tekevviinatm ilk halini sembolize eder, Kur'anda '01' emri, tekevvtiniin ilk dilsilncesinde Tanrr golgesinln yayrlmasim temsil eden bir sernboldiir. 2- Tanri Golgesi, her mahlukatm O'nun arzusu iccrsinde cevelan etmesidir. Bu arzu, Kaadir olmadaki tasarrufun verdigi btiyiik bir hizdan dogar. HIZ ise, hem tekevviin u, hem mahlukatr, canh manasma kullamyorurn, idare ve taksimata ayiran mil teal tasarruftur. 3 - Deminki bahsettiginiz. sizin bahsettiginiz, miiteal bilginin her cevherin ozimde bulunan unsuri bilgi yani ii~ bilgi ile olan devamh mUnasebeti demektir. Bu anlattiklarmuzda soracagmiz bir sey var rru?

S: Bunlar iizerinde dusunmemiz lazim, P: PekaHt

S: CiIt·L. Celse-l'de 'Miiteal fii], miiteal fikrin kendisini asarak tahakkuku demektir. Bu tahakkuk ise, kendislni asmarnn verdigl yiiksek cner'jiden: dolayr rnadd! kainatlarin tezahurtidur. Maddi kalnatlarm tezahiirii isc, sizlerin tczahiirliniiz demektir. Bu itibarla, miiteal fiil, dogrudan dogruya miiteal fikre istinat eden yaratilrna demektir'' dediniz, Cilt-L. Celse-S'te, 'Miiteal zarnan, kendisini asan dusunccnin cevelan ettigi bir mekandir' dediniz, Miiteal diisiince'nin kendi kendini asmasi ne demektir? CHt .. 1.. Celse-S'da, 'Milteal diisiince icinde olamazsmiz. Hie bir mahluk olamaz. Siz ancak Mtiteal dustince'nin inikasi olan kainatlar icinde buluna bilirsiniz. Dolayisryla Mtiteal diistmce hepimizden uzaktrr ' soztiniizle isc Mlitcal dusiince'nin inikasryla kainatlarm yaranlmasi bclirtilmektedir. Fakat, dusuncenin kcndisini asmas! bizirn anlamadrgmuz bir sey oluyor: diisiince - halin·den daha baska bir hale gecmek ...

F: Ne oluyor?

S: Adeta tezahiir, P: Neyin?

S: Varhklar icin anlasrlabilir hale gelisi. Alemlerin tczahUrU diyelim.

47

P: Evet.

S: Binaenaleyh, bu kendi kendisini asmasmdan kaste dilen seyi biraz acmak kabil midir acaba?

P: Siz acm, Baslaym acmaya,

S: Evvela bilgi diisiince halinde vardi ve bu tezahtiriin farkrna varacak, belki de suur yoktu. Ayrrlrms, tefrik edilmls bir vaziyet yoktu.

P; Evet.

S: Bunu anlayabilecek suurlarin meydana gelmesiyle bu .anlasilir hale gelmesi, kainatm tekevviinii olabilir bir manada ve asmayi boyle kabul edebilirim.

P: Evet, devam edin.

S: Cilt-I .. Celse-d'te, 'Miiteal fiil, miiteal fikrin kendisini .asarak tahakkuku demektir, Bu tahakkuk Ise, kendisini a~'mamn verdigi yUksek enerjiden dolayi maddi kainatlarm tezahiirtldilr. 'Maddi kainatlarm tezahiirii ise, sizlerin tezahii.rtmtiz demektir. Bu itibarla, miiteal fiil, dogrudan dogruya mUteal fikre istinat eden yaratilrna demektir' dediniz, Bu, yiice fiiI oluyordu.

P: Evet.

S: Binaenaleyh, yiice fiilde bilginin suurlarla karsrlas .. masi halini dtisimebiliyorum.

P: Bu karsilasan hangi bilgidir.

S: Dtisiince halindeki bilgi. U<; bilgisi verilmis suurlarIa karsrlasmca, mUnasebetler baslaymca, kainatm meydana gelmesi olmus oluyor.

P: Hem ti~ bilgi, hem tekevviinat, hem yaratiklar 0 bil ..

ginin suduru degil mi?

S: Evet.

P: Boyle olunca neyi neyle karsilastrracaksmiz?

S: 11k bilgi halinde, dusunce halindeki bilgi halinde. P: Kimde bu?

S: Bilahare miiteal diisiince, asil mesele su kl, miiteal -diisiince kendi kendini asarak kainatlari meydana getiriyor. Bu asma halini ben diisundtim.

P: Sevgi ncdir diye diisunduniiz rnii?

S: Cilt-L, Celse-6 ve 7'de, ask'dan bahsedilmisti. Dustindum efendim.

P; Sevgiyi. S: Evet.

P: Bu sevgi kelimesi ile, kendi kendini asan miaeal diisiince kelimesi arastnda, ciimlesi arastnda bir irtibat kurmaya caltstn bakalim.

S: A~k.O&

P: TeHi~ etme.

S: Bilgi asktan doguyor demek istiyorsunuz,

P: Ne demek istedigimi soyleyin demedim. Bu iki seyl birlestirmeye <;ah~ln dedim.

S: Askla bilgiyi degil mi efendim?

P: Kendi kendini asan miiteal bilgl He sevgiyi, aski degil, sevgiyi. Simdi buradaki sevgi sempatik yakmlasma, su veya bu tarzdaki sevgi tarzmda degil, Tanrr'da bir sevgi

.nasil olur? '

S: Kendi kendisini asma suretinde oluyor 6 P: Nicin?

S: CUnkU sevgide iki ayrr u!lSur dilstinebiliriz, Bir se-

ven, bir de sevllen,

P: .Tanrr'ya has bir sevgi diyorum ..

S: Bu sevgi elbette ki kendisini asacakti.

P: Peki. Bunu da dtisliniln. Sembolleri cozmesini ogrenino Ogrenebi1cliginiz kadar ogrenin. Size, yaptigmuz celselerde simdiye kadar verilen bircok sembollerin ~oziimleri de vardir .. Sizler kadar, muayyen birkac istikamet icin vardir,

S: Diisiinccegim efendim.

P: Slmdi var nn baska sualiniz?

S: Cilt-L, Celse-Z'de, 'Miiteal fikir ve fiil, konik bir tarzda hareket eder' dediniz. Bu konik bir tarzda hareketten ne anlamahyiz?

P: Suallerinizi boyle terti p etmeyiniz. Once - siz anladigimz; anla timz,

S: Sunu anladimr Bir fikrin konik tarzda hareket et· mesi, bir kaynaktan uzaklara kadar siimulii olmasi manasina anhyorum ve bunun ~UmiHU icinde bulunan daha baska hususiyetler de bunun ieinde bulunuyorlar. Yani bir nok-

tadan gittikce yayilarak tesir etmesini bir fikrin, daha ba~- ka bolgelere konik ~ekilde hareket etmesi diyc anladim, Ka-.

de me Ii bir sekilde belki.

Medyom: Sualinizi bir daha okuyun. S: (Sual tekrar okundu).

P: Fikir He fiiI arasmdaki miinasebeti bir aci tarzmda dtlsundiiniiz mil?

s. Dusiinmemistim.

P: Bundan sonra onu da dtisuntin. Gelecek hafta bunu da anla tm,

S: Cilt-l.. Cclse-7'de, 'Bilgi, suur sahasmm muhtelif kademelerinden gecmek suretiyle suurun etli krsrmna varir. Bu kisim, analiz ve mukayese bolgesidir. Analiz ve rnuka ... yeseler, oz'den alman kryaslarla temin edilir. Ve bunlar, Adeta usareler halinde emildikten sonra oz'de birikirler. Bu hi .. rikis dahi bir idrak degildir ... azide de rnuhtelif usareJerin cesitli kombinezonlar altmda top]anmasl ve bir feveran halinde bulunmasi icabeder. Iste bu feveran hali, QZ idraktir' dediniz. Buradaki feveran halinden ne anlayabiliriz?

P: Suur, kendisinde bulunan tasarrufun fevkinde bir hareket kabiliyeti kazamrsa, elbette ki diger mahlukatm ica .. bi hallerini kdsteklememesi icin, bu kuvvetlenmis tasarruf, kendi oziinde cevelana baslayacaktir, Bu tasarrufun cevelaru suurundan disartya mesela bedenine, cemiyetine, fiiller halinde degil: tesir'i, realitesi yiikselmis diistinceler ve bu dtlstincelerln temerkiizlerinden ibaret alan idrakler halinde cikacaktir. Feveran ise, oz'de meydana gelen temerkiiz halindeki diisiincenin yani idrakin, gene icabatlar dahili n-. de bedene aksederneyisi, cemiyctine aksederneyisindcn dolayi bir i9 yanmadrr (17). Bu, mutIu bir seydir. Elbette ki boo sa gitmeyen bir kainatin iccrsinde bulunuyorsunuz. Hicbir ~ey neticesiz kalmayacak, nitekim sebepsiz de degildi, Sizdeki bu feveran yani kuvvetlenrnis tasarrufunuzun sizdeki ismizazi, titresimi, hareket kabiliyeti, siiper enerjisi; attlganhk, hIZ~ enerji, yiiksek sezgi ve hatta bazan sabirsrz hareketlere de yol acabihr. Kisi odur ki, icindeki feverarn yani ku vvetlenmis tasarrufu, rub] melekelerinin inkisafmda

50

kullansm, cemiyetin inkisafmda degil. Cilnkli cemiyctin inkisafrndaki rolti, ancak kendisine vcrilen, biiyiik tanzirnciIerin nasbettigi kadardir. Yani disa ait islerde onun reyi ancak kendi idraki mesabesindedir, Fakat kendi Icine dondiigii zarnan, tasarruf kabiliyetinin kullamlmasi yiizde doksan (0/0 90) itibariyle kendisindedir. Dolayisiyla bu durumlarda feveran halinin ytiksek cnerjisindcn istifade etrnek, ruhi melekelerini inkisaf ettirmekle daha iyi bir yonde gidilmis olur, yahut gidilir.

Simdi bir fevcran halinden daha bahsedeyim: Bir bilgi sahibi oldunuz. Kaba. Yavas yavas inceldi. Ciirufu, safrasi gittlkce azahyor ve nihayet bir inci tanesi gibi dcrinlere

,

inmis vaziyette. Siz ruh itibariyle daima yanmakta olan

tHlhi bir atessiniz. Bu atesin kaynagim cok evvelki bilgilerinizde 'bilgi' olarak arzetmistik. Bu yeni inci tanesi, 0 ocagIn yiiksek enerjisinde Infial yaratrr, Derhal onu alevleri icersine ahr, Unsurlarim ayrrrr ve enerjisinde eritir. Bu artik erimls bir enerjidir. Biiyuk bit feveran var. Bu uyanma, bu yamna tasarrufunuzun kuvvetini, dolayisiyla bilgideki te-

rnerkiiz hadisesini, yani idrakinizin seviyesini arttrrtr, Sis; lere temennimiz: Haddinizi bilerek dis dlemin tanziml ile degill idriikinizin yiikselmesi, kuvvetlenmis tasarruiunuz vasitasiyta ruhi melekelerinizin inkisajtm elde etmeye cal: .. stntz; Bunlar, yani bu inkisajlar, [erda [erda ne kadar cogaltrsa, dt$ litem yani cemiyetin. tanzimini idare edenler, si .. ze uygl!-n vasatlart elbette ki meydana getireceklerdir,

Bizim soyleyeceklerimiz bugiinliik bu kadar. .

CeIse-10 ... 15 .. 7·1962 ... Oilt-I

P: Gtines l~lglnl almak icin, I~l~ bilrnek (1~) gerek. Isik size neredcn gelir? Nereden geliyor, nereden gelir? Biittin bunlan tef'erruati ile bilmenize imkan yok. Bu itibarla, sizlerin yapmarnz icabeden birinci husus, l~lW iyi tammak. Ve

. ~

sonra l~lgJn gelis vistikarnetini tayin etmek (19). Ahnanlan,

soylenenleri, bilinenleri yerli yerinde ve zarnanmda tislubu ilc incelemek vc bilmek Iazim, Kisaca, orta seviyeyi bulmus olan sualleriniz bizleri tatmin etmiyor. Cahsmamz tatmin

51

etmiyor. Dtistince ve sisternleriniz, bir hazirlik icinde alan insanlar i'!;:in ltizumundan fazla dagimk, Bu da tatmin etmiyor. Bir SITlk atlayicismm kendisini ip seviyesine ceken son kol hareketini yaparmyorsunuz. Zordur, faka t netice ipin obiir tarafrna gecmektir. Yani bir deger ortaya koymaknr. Degerin karsrsmda bulunan sayimn onerni yok. Mesele ipi gecmektir, Kolunuzun kuvvetini ne diye ayaklarimza verirsiniz? Nitekim basmm kuvvetini ayaklarma veren de vardirl Her kuvveti yerli yerinde kullanmasmi bilmiyorsunuz. Bu size izdirap tevlit edebilir. Hazrrlanmis bir programm tahakkuk etmemesi icin hie bir sey engel teskil edemez. t,;linkli 0 yi.izbinleri ilgilendirir.

Bu durumda size gelecek celseye kadar milhlet. Biitiin prograrrnmzi, ayrrabileceginiz zamam, enerjinizi ve bilhassa gayenizi an I atacaks IDlZ. Gelecek celse bunu yazih veya sOzlU okuyunuz, Goreceksiniz ki, eger gorebilirseniz, cok dagunk ve karisrk ve 'i~ yaptrm' zannederek is yapmis oldugunuzu an I ayacak smiz, Disiplinden .mahrum her tirrlii organizasyon dagilmaya mahkiundur. Zaten organizasyon dernek, bir manada disiplin demektir. Sizlere, hayatimzr bu ise bag .. Iaym demiyoruz. Fakat hayatmizm baglarmdan bin bu 01· sun diyoruz, Bir arapsaci gibi yiizbinlerce bagdan, dart bes orgU yegdir. 0 dort bes orgil, binlerce sacm bir araya geli .. sindendir: ahenktendir, sevgidendir, usuldendir nihayet bilgidendir. Kendinizi ne zannedersiniz? Neyin, ne zannedilrnesini rstersiniz? Yahut sizi ne zannetsinler? Su kainat icinde, bir karmcanm fonksiyonu He sizin fonksiyonunuz arasmda fark yok, yalmz buudunuz degisik. Hepsi bun dan ibaret, Ama ibaret olmayan bir :jey var: Siz karmca kadar cahskan ve mlicadeleci degilsiniz, Bu isin hoppalarrsnnz, Ciddiyetle sartldigimzr zannettiginiz sey ciddi degil, Siz ciddiyeti, vakarin ne oldugunu da bilmiyorsunuz, Bu sozlertmiz sizin bu ve gecmis hayatlanmzm muhassalasi olarak verilmektedir. Sa, dece celsclerimize inhisar eden bir hal degil, Bu ve gecmis hayatmizm muhassalasi olarak: Toparlanm, silkinin, temerkiiz edin, hIZ aIm. tpi gecmeniz lazrm.

52

Celse-.l1... 22-'7 ·1962m em .. 1

S: Soyleyeceklerinlzl memnuniyetle dinliyoruz,

P: Yeni vaziyetlere karst eski vaziyetler ne durumdadrrZ. S: Yeni vaziyetler eski vaziyetIer dendiginde bundan

neyi anlarnamrz ica bedecek?

P; Ben size sual sormadim ki!

S: Hayir yani burada kendi ruh halimizin degisiklikle .. rinden mi. ..

P: Size sual sorrnadrk kit Soziimiizti sual tarzmda va'zedip devam edecegiz, Yeni olan oldugundan baska bir sey degildir. Eski olan ise, yeniye takaddtim ettigi icin size ters gelse bile, onun ~i.imulli yeniden daha genistlr. Vaziyet ve sartlar sizlere yavas yavas hazirlanmakta. Ve sizlerin vapa ... cagimz en musbet is: hazirhklarr ferasetle gorebilmek ve tayinlerinizi, program ve istinat cttiginiz prensipleri onlara gore safha ve safha ilerleyen bir hal icinde tadil etmeniz miinasiptir. Boylece sizlerlen olan konusmamiz sana erdi, Simdi ne istiyorsamz onu soyleyin.

S: Gecen celse, gaye hakkmda dtrsiinduklerimizi sor mustunuz .. Arkadaslarrmizla once ayrr ayrr ve sonra birlikte bir fikir birligine vardik: Gayemiz hakkmdaki birinci prensibimiz: Hayat tarzirmzr, sezgilerimiz ve idraklerimiz nisbe .. tinde Yukan'mn biIgilerine uydurmak, ..

P: Durun. Ne demek istiyorsunuz?

S; Hepimizin bilgi seviyelerimize uygun birtakim id .. raklerimiz ve sezgiJerimiz mevcut. Bu idrak ve sezgilerimize gore Yukan t dan gelen bilgi ve direktiflerin telifini yapmak, sentezini yapmak, onlara uyabilmemizi ternln edecek bir hale gelmek.

P: Ba~ka?

S: Ikincl prensibimiz: Yukarr'nm verdigi ....

P: Sizin, yasayisunz [hayat tarzrmz] dediginiz hal, hangi halin drsmdadir?

S: Herhangi bir halin dismda olarak zaten mutalaa edemeyiz. Hepsini bir biitiin olarak diistinmemiz daha yerinde olur. Fakat biz maddi baglarla bagh oldugumuzdan dolayi,

I

S3

bunun neticesi oIarak birtakim en hayirh alan yolun sa~ ... na soluna sapacak birtakim hareketIerde bulunabilmek du .. rumundayiz, Iste boyle bir durum var burada,

P: Hah iste bu durumu kaldirm. 0 birinci maddenizin tashihi olarak sunu bildiriyoruz: Her riirlu yasayisimz onun iisttindeki bir yasayisa dahildir. Dolayisiyla bir ayrrrma gitmeniz ltizumsuz ve kit gorilsten ileri gelir. Miimkiin oldugu kadar bunlan birbirinden ayrilrms iki unsur olarak degil, ses cikaran iki tek el gibi dtistinimiiz.

S: J kinci prensibimiz: Yukarr'mn verdigi ve verecegi bilgilere gore prensiplerimizi tespit ve genisletmeye tabi tutmak. Bu da asagr yukari aynt cahsma vc cchit grubu icine giriyor, Uyuncu prensibimiz: Ketumiyetin miisaadesi nis .. betinde dogruyu soylemek ve dogru davranmak. Burada ketumiyetten sunu kastediyoruz ki, baskalarmm tekamiil seyrine engel olmamak ve avrayi dagmikhktan kurtarmak.

P: Bir de sunu Have ediniz: Aldignnz bilginin sahib-i saIahiyeti olrnadan ne bir nakilde ne bir umumi tefsirde bu .. lunabilirsiniz. Bundan dolayi da bilginin aktarihsmda herhangi bir hatanm online gecilmesi icin ketumiyct de sarttrr,

S: Daha ziyade hususi mahiyettc olarak diirdiincii prensibimiz: Celse ve miizakere disiplinine tam amen riayet etmek. Besinci prensibimiz: Celselerimizde cahsmalarumzi daha ziyade sistematize etmek. Celselerimizdeki bilgileri mev .. zuuna gore tasnif etrnek, tasnif edilenleri tefsir etrnek, sonra tefsirlerin sentezini yaparak yeni tefsirlere gitmek ve ne ... ticeyi rapor halindc Plan'a bildirmek.

P: Bu, biraz tehlikeli. Kastim su: Yapacagmiz raporu, sizi bir tis t basamaga hak kazandiracak derecede acik, dogru olarak yapabilecek misiniz?

S: Elimizden geldigi kadar calrsacagiz.

P: Fakat sizden elinizden geldigi kadar degil, elinizde clan isteniliyor. Bu su gotiirtlr ciimleleri de kullanmayirnz .. Sizler elinizden gclcnin ne oldugunu biliyor musunuz? Hangi ise dart eUe ve aynca dart kafa ile sarildimz ki, notice almmadi? Bu, bir nevi korkakhk, doneklik, cesaretsizlik ve bilgisine htirmetsizliktir eO). Diisuncelerlniz ve bilgileriniz

54

,

i

'eger sag-lam temelde ise, sizce olablldigi kadar acrlrms ve an .. .Iasilnus ise, 'elimizden geldigi' lafr yoktur artrk. Bilgi'ne mUracaat ederek .. 'ben su simra kadar bu Isi yaparim' ahdinin sizden intisar etmesi matluptur. Fakat neticenin zuhuru yalruz sizin iradenize tabi degil. MeseIe bu. Kararh olacak-

SlniZ. Penceli I olacaksmiz. Devam edin simdi, "

S: Cernlyetln bugUnkii disiplinine bizler, prensip ihtilAflanmlz oldugundan uyamamaktayiz. Diger taraftan carl alan disiplini de bozamayiz, Bu bakirndan, kendi prensipIerimiz dahilinde zarar" verrneden yardimci olabiliriz, diye d ii~iintiyoruz.

P: Yardimci olmak; bunu dtisundtlniiz mti, ne tarzda? S!. Onlarin ih tiyaclarmi belirtrneleri halinde bilgi yardimmda bulunmak. Ihtiyaclarma gore.

P: Baska?

S: Alttnct prensibirniz: Ihtiyaclarma gore yardim etme-" nin dismda da kendi idrakimize "gore yapilmasr lazirn geJen bir yardim varsa, 0 cesit yardimlart yapmaktan da geri kalrnamak.

P: Evet, guzel, Yam iki taraflr, Bir, onlardan size akseden dusunce, his, antipati gibi halleri muayyen bir kanal icinde hareketc sevketmek i9in, sizin yapacagmiz yardimlarv Bir de, onlarin, gittikleri yolu pek iyi secememelerlnden dolayr hasrl olacak vakalara karsi, gene onlardan talep sudur ettigi takdirde, bilgili ve kuvvetIi ikazlarla tembihatta bulunmale Ve bu arada, siz bizzat kendiniz, kendileriniz tedbirli ve miiteyakkrz bulunmalisnuz, Iiizumludur. Yardimlarrrnz bu sekilde bir isleyis icinde olursa, fonksiyonlarmiz icin ~a~ yan-i tavsiyedir.

S: Yedinci prensibimiz: Biitiin bu tatbikati, hadiseleri prensiplerine gore toplayarak ahenk, sevgi, usul ve bilgi icinde yiirii tmek azim ve dilegindeyiz,

P: Iyi," azirnli olmamz iyi. Yalmz 0 dart kclimenin de-" rmligine inerek, diistineceksiniz. Sizin icin iislup dernek, metod dernektir. Bu, biitiin yasayisnuzm her tiirlti hallerin .. de cari olabilecek bir prensiptir. Belki bu en tepedeki hali kolay kolay bulamayacaksmiz. Faka t cehdedin, bulmarnz icin her tUrlii yardmu yapacagiz. Unutmayin, bUtiln hayatimzr tanzim edecek bir metod veya prensiptir bu 'usul',

S: Burada son olarak gayemiz hakkmda sunu da soylememiz icabediyor: Diinya planmdaki varhklara verilmis olan biiylik bilgilerle alakah bir hizmette bulunabilmek.

P: Bir daha okuyunuz, S: (Tekrar okundu).

P: 'Bilmek'I kaldirm, 'Bulunmak', S: Evet.

P: Dinleyin. Madem, bu gayeyi soyleyebilecek kadar acik bir dtistinceye sahipsiniz, artik sunu soylcmcktc beis yoktur:

Her biriniz: iicer hayaunizdan beri himayemiz alttndastntz ve bundan sonraki giinlere iyi hazirlamn. YeryiizUnde fiilen eok az insana vazifeli oldugu soylenilmistir. Burada sizlere vazifenizin ~ilmul sahasim sOylemiyoruz.· Bulunuz. Bulacak .. SIUIZ, hatta buldunuz da. Ama ikrar sart, Programmuzi ycniden beraber tayin ederiz. Muhitinizdeki yardrrncilartrnzr iyi gozetin, tetkik edin.

Celse-12m 5--8·1962... CUt·1

P: Dinle neyden kim hikayet- etrnede, ayrrhklardan si .. kayet etmede ... 0 sikayet vatan-i aslinin ozlemidir. Kendini ze olan samimiyetiniz, asl'a olan samimiyet kadar olsa, dag;Iar erirdi. Asl'a sadiklar, kendine sadrktrr, Dolavtstyl« sadakat, astl ile kendini bir giirmektir. Biitiin varhklar, bilciimIe yaratik, ashna sadigr arar. Ve ondadir. Denmisti ki, 'Biz onlarm kalbine miihirr bastik' (21). Onlar ashna sadikvkendine degil, Ama, basilan miihiir, kanlt bir miihiir degll, 15- trraph bir miihiir degil, adaletsiz bir miihiir degil. 0 mlihfir; miiteal fiilin kendisidir. Asra sadrklar, kendine sadik olmadrkca neye yarar. Domuz ahrrmdaki tepismeler, ashnda hayvanhga sadakattir. Ya insanhga sadakat nasil olmah?

Korktuklarimz, bildiklerinizden gayri mil Bildikleriniz sizi korkutuyor rnu? Ya bilmediklerinizin icinde korkusuzIuk varsa ne yapacaksimz? (lyle an gelir ki, korkuyu dahi bilemezsiniz. Bildiginlz yalrnz bildiginizdir. Ve yalmzsrmz, Teksiniz, hem coksunuz. Kudretlisiniz, hem kudretsizsiniz. Isteyin, isteyisinlz ikrar olsun. Gene bir kizm htilyab halleri, ancak onu anlayan bir delikanh icindir, Dusunccleriniz gene

56

kiz seviyesinde kaldikca, siz ancak bir delikanli olursunuz .. Fakat, bizini isimiz ihtiyar i~i. Baharlarmi coktan arkasmda birakrms prensip sahibi isi. €;inliler seddi nicin yaptr? Vicdanlari ve diisunccleri dclikanhydi da onun icin, hiilya hydi da onun icin, Sizler de boyle setlerden miinezzeh olun. Armin. Yticelin. Sakin bir gecede tlah.! boslugu ve sessiz ligi pmltilan He tercnnilm eden yrldizlara bakm: Onlar,. dev bir 'bedenin kalpleridir. Ve biitiin varhk, biitiin tekevvimat, bir kalptir. Ve Miiteal icin carpar. Miiteal'den dolayi carpar. Miiteal'c dogru carpar. Miiteallerin Mliteali hepimizin yardirncrsi olsun. Sualleriniz var ID!?

S: Suallerimize gecmeden evvel, gecen celsede srraladi glmlz prensiplerimize bir tane daha eklemeyi uygun gordiik. Seklzinci prensibimiz: Ararmzda acikhkla tenkit yapmak.

Bunu size bildirmeyi miinasip bulduk. '

P: Tenkit yapmak, idrake baghdir, Idrak: kimh, asil ve esastir, Bu idrakte misiniz? Ha~al Yalmz edebildtgtnizl tenkit ediniz. HenUz sizlere, layik olmadigrmz bilgileri de verdik, Bunun sebebini, her tiirlu problemini <_;ozmeye cahsmiz. Sizin tenkidiniz, miisahedeleri iyi yakalamaktrr, Olacaksmiz. Yalmz, maya tutmastru ogrenin. Hamurun ihtiyact alan stcaklik da temin edilir. Maya tutmastni ogrenin. Calkantt, kaymagin tesekkiiliine engel olur. Hareket halinde bu ... · lunan hamur, maya tutmaz. Oturmus, yolunu izini bilmis, istikametini tayin etmis olan, elbette ki kullamlacak hale' gelir, meta olur, faydah olur, Sua1lerinize geciniz.

S: Bir suur, aym anda cesitli planlarla irtibat halinde bulunabiliyor. Su halde, bu planlar icinde bir alakalanma dalgasmm yayilmasma sebep oluyor demektir. Baska bir soyIeyisle, bir dereceye kadar bu planlar icinde yasayabiliyor. Bu hale gore, muayyen bir maksat ugruna ayru plan icinde, iki ayri tesir kanahndan faydalanarak aym anda tesir ahsverisinde bulunabilmesi miirnkiin olabilir diye dusunuyorum. ~tinkii ozel bir irtlbat celsesinde, ' .. Oz ve Cevher'in biribirine makes olmasr neticesi, kendi hususiyetlerini, yilzyiize olduklan diger ruhiyat ve maddiyatla karsihkh tutmaktan hasil alan kesimli tesir kusaklari veya deruni bilgi-

51'

.nin kendi dismdakl vasatlara uzantistdir' demistiniz, Mese .. la, dedubleman hadiselerinde (22) oldugu gibi .. daha da genis olarak iki ayn bedcn icinde icap ve sartlarm zaruretle.rine uygun bir c;ift haya tm miimkim olmamasi hakkmda bir sebep go rem iyorum. Bu diistincem ne dereceye kadar

hakikate yakmdir? .

P: Bu sua], konularmizm size verdigi ilhamdan IDl dog .. .mustur?

S: Muhakkak ki elde etmis oldugumuz bilgilere istinadendir.

P: Bu konulara miistenit midir? Daha evvel elde ettikIerinlz He ...

S: Son verilen bilgilerle zannederim uzaktan bir alakasr olabilir.

P: Suur, potansiyel enerjisinin kudreti nisbetinde, muhtelif kademelerin, muhteli] ve ayru zamanlarda varligt olabilir. Iklnci bir bedeni yahut boyle bir beden halini dtisimmek llizumsuzdur (2.3). Bu kademclerden biri de zaten beden kademesidir, Elinizde bir cubuk var. Cubugun lizerinde bir siirgli. Stirgii, cubuktaki muhtelif dcreceler iizerinde inip crkiyor. Alta yakm kademelerdeki derecelerden biridir beden. Bu kadar. Stirgii muhtelif tesir alanlarmda ve kademelerinde devamh gidis gelisler halindedir. Mektebiniz krsrr.drr, Buradan alman, orada yetrnez, <;;Unkii sizin sUrgii sahamz genistir, Ruh, su mektebin verdikleri He yetinernez. Cevher .. i asli, Miiteal'dir. Onun hayati, Miiteal'den aldigt adil duygularla iIgilidir. Beden nedir ki? Cok kaba bir p Iarnn cok kaba tekasiifii. Iste 0 kadardir, Fakat arayis, istiyak, dua ve tekasiif halinde bulunan suur: 'bir maddi vasatm verdigi bilgilerle yetinemez. 0, siirgUniin list taraflarmda bulunan her tirrlii suur plarn He alakadardir, Bu aldkasmin siddet ve yaygtnlik derecesi, maddeye olan merbutiyetinin gevseyi; ve zaYltlzg) ile artar. Ve sizin tirmanan kollarmtz Mtiteal'e dogru hareket eder. Dolayisiyla, suur su anda malum hir mekanm mall ise de, onun orada ancak muayyen bir kisrm hapsolur. Bu, 360 derecelik bir a9lTI1n ancak 90 derecesini ihtiva eder. Diger dereceler ise, muhtelif kademelerde muhtelif tesir alanlari, vasatlar, mekanlar, zaman ve nihayet Mil .. teallik duygusu ve idraki icinde mesguldtir,

S: Su halde burada aym plan icinde iki beden dahlllnde bir eprovun Iilzumsuzlugu ortaya cikmis bulunuyor.

P:, Bu kadar rm?

S; Bunun aksini dusiinmtis ve bana bunun aksi daha makul gelmisti, Fakat sizin soylediklerinize gore, bunun Iiizumsuz oldugu ortaya cikrrns bulunuyor. Diger planlarla miinasebette bulundugunu zaten bundan evvelki ce lselerde de vermis oldugunuz bilgiye istinaden biz de bilmekteydik. Fa kat buradaki esas olan bizim fikrirniz, ayrn bir plan Icinde iki muhtelif kanaldan tesir ahsverisinde bulunup bulunamayacagi meselesi, problemi idi. Bunun bulunabilmesinin mumkim olmasi bize daha rnakul gibi geldi.

P: Fikrinizi daha iyi anlatimz.

S: Mesela madde plamnm ufak bir kismim teskil eden dtinya iizerinde herhangi bir ruh, bir beden vasrtasryla birtakim tecriibelere glrisiyor, Fakat bu ruhun oyle hususi bir hali ve durumu mevcut olabilir ki, bu ruh aym anda dilnya iizerinde ikinci bir bedenden de istifade etmek vaziyetini ihdas etrnis bulunabilir ve bu da miimkiindiir diye diit;i.inli·"

.

yoruz.

P: Buna liizum yoktur. Esbab-i mucibcsini yukarda anlattik,

S: Yani 0 90 derecenin icine sigdirmak kabil degil mi acaba?

P: Siz, ne icin bir diinya epriiviiniin sadece bir beden kanaltndan almabilecegi iizerinde durmak tastntz? Esbab-l mucibesini anlatmiz.

S: Hayir, ben boyle bir luzumun zaruretinde pek israr etrniyorum.

P! a halde neden ikinci bir beden kanah He ayri bir eprovtl hazmetmek Isteginde bulundunuz?

S: Ruhun hususi imkan ve sartlar icinde boyle bir kudrete de sahip olabilecegini diisimdiim daha dogrusu.

P: Bu diisiincededir. Her diisiiniilen realite degildir. Her realite de hakikat degildir. Her hakikat de rniiteal degildlr.

S: Bu hususta gene bununla alakah bir sualirnize geemek istiyorum: Bagli suur ve idrak ile, serbest suur ve id-

59

rak arasmdaki miinasebet ve farklarm anlasilabllmest i~in bize, CUt-1.. Celse-J'te, 'Sunu soyleyebilirim, Semboliktir; Herde cozersiniz. Aydmlanan ve aydmlatan suur' dediniz .. Beyin maddesine bagh idrak ve suurluluk hali denince, burada serbes t suur dedigirniz daha genis gorii ~ ve sezis halinin adeta rnaddi alaka dolayisiyla kararmasr neticesi, suurun oziinden gelen tesirleri H\Ylkl ile alarnayisrm anlamamiz icabediyor. Bu hale gore, asil idrak ve aydinlanma nerede olmaktadir? Idrak eden kim ve neresidir?

P: Bu sualin cevabim medyoma sorunuz.

S: Bir baska suale geciyoruz. Cilt-l.. Celse-Fda, 'Sevgi kelimesi ile, kendi kendini asan muteal diisimce kelimesi arasmda, ciimlesi arasmda bir irtibat kurmaya cahsin' dediniz, Tanrr'dan, liituftan baska birsey sadir olamaz. Bu Iiit .. fun kaynagi da ancak nihayetsiz bir sevgidir. Bu IUtfun derecesini bilmek, bizler icin imkansizdir, Bu yiizden, miiteal dtisuncenin kendi kendisini asmasmdaki sevgiyi anlamaktan uzagim, Ancak, miiyesser olursa bir hayranhk icinde nasibimlz ·kadar hissedebiliriz.

P: Evet.

S: Yani ben sadece bir liituf olarak kabul ediyorum.

Bu llituftan da nasibirnizi peyderpey aldrgrrmzi kabul ediyorum. Sevgi He Iiituf arasmda bir bag diisundum.

lrtibat kesildi.

Celse-13n. 12-8·1962... cner

S: Bize soyleyeceklerinizi bUylik bir memnuniyetle dinIiyoruz.

P: Bilinmeyen bir dtinyada, bilinmeyen hir yrldiz dogacak. Bu yildizin ardmda blnlerce kticiik yildiz srralanrms. Sacak sacak etrafa dagilrms. 0 bilinmeyen yildiz, bilinen yrldiz olacak. Ve sacaklar sizleri kavrayacak, sikacak, cekip alacak. Her seferinde boyle binlerce yildiz gelip gecti, Ve yine her seferinde binlerce yildizla beraber, binlerce insan da gelip gecti. Her gelip gecen insan ve yildiz, diinyamzm gurup vaktini, bir ~ok gurup vaktini teskil ettiler. Sonra

60

dediler ki,'biiler onlar gibl olamazdik, clinktl onlar inanrmslardi.' Ve dediler ki, 'korluk sizin imarumz rm? Oyleyse .ncden kalbinizin korljigunu gidermiyorsunuz?' Baktilar ki, 'miihiir' kendilerindeydi. Ve 'korllik' milhiirde yazihydi. Al-dilar, kuyuya attilar. Cehil, Ebucehil'in ogluydu. Ve ondan sonra iste, sadece iman kaldt ..

Ve bir giin, sizleri kucaklayacak yrldizi gordiigliniiz zaman; ne kalbinlzi, ne aklmizr kullanm. Ctmku ikisi de ye .. tersiz. Yalmz iman. 0; 0 yrldizi ve kilciikleri, ve sacaklari, hepsini tek kalp halinde attmr. Tek nabizdir o. Yildiz KalpIer, Yildiz Bedenler, Yrldtz Uzuvlar .. Onun ruhu imandir, o sahidirniz olsun kit istenilen anda istenileni yapmakta bigUna perva etmeyiz. Yeter ki istesinler, yeter ki 0 yolda olsunlar. Duada olsunlar, mahviyette olsunlar. Dort bir ta .. rafi surla cevrili bir kiiciiciik agaccik. Umitsiz ve kaygih de.gil. 0 surun ardmdakini, icindeyken biliyor. Ve biitiin sevki cesareti ve imam, surun tistiine kadar hiiylimek ve asrl Rahmet'i gormektir .. Ve bir giin gene sordular: 'Tanrmm asasi kimde?' Cevap verdi: 'Sende.' ... 'Nasil olur?' ... Gene cevap verdi: 'Sende.'

Celse·14... 1948·1962... Cilt-l

S: Soyleyeceklerinlzl memnuniyetle dinliyoruz. P: Sualiniz var rm?

S: Cilt-L. Celse-6'da, 'Vazife: ile Iman bir kefede; Bilgi, Cehit ve Fiil bir kefede, lkisinin de agrr basmamasi, ikisinin de hafif cekmemest matluptur' dediniz, Bu teraziyi OZ vc suur olarak diistindtik, tki ayri kefede bulunrnalart dolayisiyla, fiille· vazife arasmda bir fark vardir. Ve vazife fiilin ilzerindedir. imanla ve mUteal fikrin akisleriyle alakahdir diye dtisiiniiyoruz, Terazinin diger kefesinde bulunan brlgi, cehit ve fiili; suurun alakalandigi vasat ve planlar icindeki faaliyeti olarak dilstlniiyoruz, Yani kisaca fiille vazife arasmdaki farkt sormak istiyoruz.

P: Suali niye kestirmeden sormuyorsunuz? S: Evvela 0 terazi misalini. ..

P: Zaten iyi anlamamissrmz! Noksan anlarmssuuz.

61

S: Bu noksamn telafisi icin soruyoruz.

P; Ifade tarzuuzda da bunun telafisini beli rtecek herhangi bir ihtiyac gormedim, Once fikrinizi insa ettiniz, sonradan onunla alakasi olrnayan baska bir sual tarzmda va'zettiniz. Daha dogrusu, fikirle fiiIi ikili bir karsilastirma olarak bir araya getirmeniz dogru degil, Siz iki kefeyi karsilastrracaktirnz, Filhakika, fikirle [fiille] vazife arasmdaki miisterek ve btitiinllik teskil edecek noktalari sormamz da iyidir .

. Afaki olarak dusiinebillrseniz, her yapilan is bir vazifedir. Fakat, bu vazife, prensip itibariyle bir vazifedir. Yaygin vazifc sahasiyla, dar vazife sahasmi birbirindcn avrrdetmek icin, herseyden once, fiillerinizin mensei, istikameti ve ulasacagi hedefi ayirdetmekliginiz icabeder, Fiillerinizin mensei 90k cesitlidir. Kisaca bunlan ikide mtitalaa edin: lee ait fiiller, disa ai t fiiIler.

Ice aitolanlar, gene maddi tezahiirathalinde kendisini gosterir, Faka t mense i tibariyle deruni bir halin, sezginin, bir zekamn, bir diisunccnin, bir hilrriyet havasinm, bir bas ... kmm mahsuludiir, Bunlar; iradi, gayriiradi, yan Iradi, otomatik ve tamarniyle otomatizmamzm .disinda ernpozlsyonlar halindeki fiillerdir.

Disa ait fiillere gelince, bunlar sizin iradenizin dismdaki iradelcrin zincirleme bir araya gelisinden dogan tezahi.irlerdir ki, menseleri siz, cemiyetiniz, diinyarnz ve dunyamzm otcsindeki alemlerdcn inikas edebilir. Dis fiiller, yani scbep ve menseleri dista bulunan fiiller, ekseriya zorlayici fiillerdir. Bilhassa, miisahedelerlniz ile sizlere kcndini belli etmeye cahsan, varhgmizda birtakrm ihtizazlar meydana getirmek isteyen bu fenornenler, esas itibariyle ii9 ana kaynaktan nesrolur :

1· Kendi rub! enerjinizin istikametIenip muayyen bir formasyon halinde yeni bir duzen yahut bir diizensizlik icmde size inikas etmesidir.

2 - Sizden gayri olanlar. Bunlarm sizlere tevcih etrnis 01 .. dugu ruhi enerjinin meydana getir digi fenomenlcrdir.

3 ~ Siz ve sizden gayri oIanlann da gayrisi alan, mesela hami varhklarimz, mesela muhtelif Planlar ve gene mesela Idareci Mekanizma'nm gayet siirnullll alan fiilleri, vakialar, fenomenler; tipler halinde karsimzdadir,

Oyleyse su izahatnrnzdan, fiille vazifenin srrurtm tayin edeccgiz: Her vazife bihakkm bir fiildir. Ve bu fiilin mensei, Yukarr'dan gelir, sizde hazmolur ve [sizdenJ inikas eder. Iradidir, bir cok ydnlii se bepleri, baglari ve neticeleri bil inebilir, hesap edilir, buna gore yan Hiller hazrr rve alesta bek lenir. Diger afaki fiil; bu, yukarda saydigrrmz tiC;; maddenin ve daha evvelki soylediklerimizin tesiri altmda meydana gelen ve her vakit yiizde yetmis (% 70) itibariyle iradi olmayan: Sunu anlatiyorurn iradi olmayandan: menseini, istikametini ve gayesini kestiremediginiz olanlar.; bildiginiz afaki fiilIeri teskil ederler,

Vazife dar ve derindir. Diger vazife kollari He birlesmek zaruretindedir. Bunlar adeta nemalanmak iizere olan bir tarladaki krlcalhk olayina benzer. Muhtelif ince fakat cok derinlere giden, bu tarlarun bereketini, mahsulatmm verim fazlahgmi, giizelligini, tabiata uygunlugunu temin eden 0 incc kil[cal] borulardir, Bunlar topragm altmda, muayyen yerlerde birbirleriyle birlesmedlkleri an hie bir seye yararnaz, Fakat birlesirler, Bu, boyle bir dar fiilin yani vazifenin kendi kendine olan bir halidir. Birlesrneme pozisyonu dilsiiniile mez. <;linkii, varhk sebeplerinden birini teskil eder. E vet.

S: Cilt-I.. Celse-Iz'de, bir sorumuz Iizerine, 'Siz, ne icin bir diinya eprovuntin sadece bir _ beden kanalmdan ahnabiIecegi lizerinde durmaktasimz?' dediniz, Bu takdirde, bedensiz oIarak da bir diinya eprovii yasanabilir mi?

P: Okumadan anlann.

S: Bedenden gayri olarak bi,r diinya eprdvii yasanabilir

., mi.

P: Yani sunu demek istiyorsunuz: Bedenli halde bulu nan bir ruh, bilgisini sadece bedeni kanahyla degil, ruhun. diger serbest taraflariyla da bol miktarda ahr. Ve beden bu biiytik bllgiyi cok miktarda almaya musait degildir. Bunun aksi olarak, bir ruh da beden sahibi olmadigi halde maddi biIgiIeri alabilir, tarzmda anlatmak istiyorsunuz.

S: Evet, sual budur.

P: Sizce olrnamasi icin bir sebep var mr? Yahut olma SI nasil sartlara bagh oIabilir?

63·

S: Olmamasi icin sebep, icinde bulundugumuz kaba .maddt bir vasatla, maddi vasatlar olmaksizm temas edilebiIecegi bizce meskuk, Olmasi icin sebep, ruhun biittin mele.kelerini tam manasiyla bilmiyoruz, Bu yUzden dUnya va.satlarindan ahnan tesirler endirekt olarak bir diinya epro-vtinii yasarnak hususunda bazi imkanlar temin e_debilir.

P: Simdi, eprovden neyi anhyorsunuz?

S: Eprovden kasit, bir . durum karsismda varligm goszerecegi reaksiyondur, kendi kabiliyetine gore.

P: Bu durum nedir?

S: Bu durum, icinde bulunulan vasata gore degisebillr. .Maddi vasatlarda maddi durumlardir.

P: Nedir 0, vasat nedir?

. S: Bu _ suali sorarken icinde bulundugumuz diinya va.satnu dtlsiinilyoruz.

P: Yani bir eproviin, adma layik bir eprov olabilmesi "ic;in, gercekten bir beden icinde bu macerayi rm gecirmek zarurettir diyorsunuz?

S: Hayir, boyle bir zaruret yoktur diye anlamrstik, dog.ru mudur diye so ruyo rum.

P: Iste bunu miidafaa edin, Ben onu soruyorum size.

S; Beden olmaksizm diger varhklar vasrtasiyla ahnan .hisler bir nevi mtlsahede teskil edebilir, Bu musahedeler Iizerinde yapilan diisiinceler de insamn diisilncesinin veya 0 var ligm diistincesinin soy Ie veya boyle olusunu temin ede'bllir. Bu da eprov tarzmda mUtalaa edilebilir, Fakat bizzat

. 0 hadiseyi yasamak degildir bu. Bu yiizden bir eprov ka .rakteri tasir rm bu nevi 'mtlsahede ve karar verme halleri?

P: Bir eprov, bir maddi bogusma iki tiirlU netice ve.rir, Birincisi, varhgm varhk sebebini anlamasr .. Varhk sebebini anlamasi demek, icinde bulundugu rnevzuun oziinii ,i)ztine aktarmasi demektir, Pekala, 'oztinden gayrileri ne -olur?' tarzmda bir sualle karsilasmamz mUmkUn. BiitUn mesele, olaydaki espriyi yakalamak, ince noktayi, asil unsuru bulmak Ise, bunun etrafmdaki teferruat hakkmda ne dii~ii

.... ... II. ,

.nursunuz,

S: Esas fikir,_ maddi sartlar olmaksizm da cdinilebilir.

Binaenaleyh, burada, olaym esprisi gene de kavramlabilir 1:arzlnda dii~i.iniiyorum.

P:Giizet Bu hale gore, bedensiz bir varhk, diisiinme halinde alan bir varhk dahl, diger dilsiinenlerdcn akseden tesirleri liyakatine gore ahr. Baskalarmm musahedeslni, onu rntisahede etmek surctiyle ogrenebilir. En ufak bir hadisenin, havsalamzm almayacagi acilardaki yankilarma kendini hemahenk krlarak muayyen bir vasa t dahilinde bilgilerini clde cdcbilirler,

S: Bahsettiginiz husus, herhalde muayyen simrlar dahilinde kabil-i tatbik alan bir durum arzetmektedir. Yani mu.ayyen bir seviyeye ulasrms herhangi bir varhk, bu sekilde bedensiz haliyle dUnya eproviinil kendisine mahsus im kan ve sartlar dahilinde hazirlayabilir diye dtistintiyorum.

P: Gayet tabi, zaten soyledim. Ciimlemde mevcuttur.

Muayyen bir plan dahilinde dedim, Ve buradaki varhk artrk bedeni bir izdirabm, bedeni bir mesgalenin zaruretinde degildir. Yani 0, ameli olarak bir hilgiyi almak kaydiyla yUkIii degildir .. 0, bu kaderini tamamlarmstrr. Ve elde ettikleri file] suurundaki aydmlanma: ona bu sekilde gene muay .. yen bir devrede, muayyen bir tekfuniil seviyesinde oldugu gibi, muayyen bir durumda bazi bilgilerin de kendi suuruna gecmesini tcmin ede bilir (24) ..

S: Biz bu husustaki sorumuzu, bahsettlglniz belirli 'bir' liyakat seviyesine ulasmarms varhklar icin tanzim etrnistik. Bu yiikselmemis varhklar icin diinyada birtakrm teeriibeIere girismenin gerekli oldugunu dilsiindiik. Fakat bu seviyeden sonra bedensiz olarak da birtakrm imkanlarr ka-

.' zanml~ oluyor.

P: Bu, 0 seviyenin altmda da vardir, Fakat ... S: Imajinatif faaliyetler ...

P: Bunlar, imajinatif faaliyetlerin haricinde cok endirekt bilgilerdir. Ve bu bilgilerin faydasi, suurda bir aydmlatma meydana getirmekten ziyade, yeni bir enkarnasyonun hazirh.gl mahtyetindedir. Suur, birtakim prrrltilanmalarla, birtakun karmcalanmalarla krsaca bir diisiinceye ducar olur, kacamak bilgiler sayesinde, Ve kendisinde ezeli bulunan hilgi askiru tatmin etmek icin, zemin hazrrlatacak fikirler irnalinde bulunur. Vc dolayisryla yeni bir enkarnasyon zaruretini de biz-

6S

· zat kendisi idrak eder. Burada da bir bilgi ahsverisi vardir, fakat bu cok endirekttir. Ve sadece bir suur aydinlatrlmasim meydana getirrnek icin degildir, Bir tembih, bir uyaran, bir yeni diisilnce hali dogurmak ve yeni bir enkarnasyon temin etmek icindir. Evet,

S: Cilt .. 1..Celse .. 12'de, 'Her diisimiilen realite degildir, Her realite de hakikat degildir, Her hakikat de miiteal degildir' dediniz. Sirndi, diisilncelerin de bir kiymeti vardir ken di basma, Dusunce, realite, hakikat ve miiteal'in birbirlerl iIe bir alakasi olmasi lazim geldigini dusiindiik. Bu ba kimdan bazt diisiincelerin de faydasi olabilecegini samyoruz gea. ne, tekamtlllin iizerinde.·

P: Eee, dilstiniin. Ne soyliiyorsunuz?

S: Her dusiince hakikat degildir demekle, bu kabil diisiincelerden uzak kalmmarmzm istenmesi mi kastedilmis tir? DU;;Unc~ ve hakikatleri birbirlerine baglayan baglar ....

P: Dtisirntln daha bunun tizerinde, Derme catma sualler le cikryorsunuz. Hie bir imal-i fikriniz yok. Dogru dilriist aramzda bir bag kuramarmssrmz. Dtistindiik, ettik, eyledik.;

S: Eski Misir'da bir Batlamyus sistemi vardi, ve ona gore gokyiiziindeki hersey diinya etrafrnda donerdi ve dtin ya kainatm merkezi idi, Bu, bir bilgi ve fikir olarak 0 devrin realitesi idi. BugUn icin ise kuskusuz degildir. 0 zarnan icin bunlarin da bir kiyrneti vardi ve bu kiyrnct su bakimdandir ki, fikirler zamanla zincirleme olarak bizi daha miltekamil, daha siimullii hir hakikate dogru gotiirccektir.

P: Giizel. Bu tip halleri sadece eski filozofide degil, yeni filozofide de buluruz.

S: Suphesiz, tabi. Dinlerde de var,

P: Degil mi? Bu sekilde cahsahm, Ilmi cahsma budur, Fiillerinizle calism dedik size .. dlisiince He degil. Ikrar buduro Dusuncenin ikrarr demek budur. Evett sirndi bu anlattigrmz misalde bir kac asir, bu diisiince He hemhal olan insanlar, reaIite i¢.inde idiler, Ve kendileri bunu hakikat olarak kabul ediyorlardi. 0 halde bu, hakikat olmadrgma gore, bu insanlarm durumu nedir? Oyle ise yanlis alan dahi insa III tekamul ettiriyor dernektir. Dogrunun kiymeti ne oldu?

66

. S: Demincek soylediglm gibi, her fikrin ve her bilginin kendi seviyesinde bir kiymeti mevcuttur. Bu bakimdan dogru bulunanlari, seviyeye gore blr sumul kazanmaktadir, Ve bir seviye ne kadar yiikselirse, bu dogr'uluk dedigimiz rnefhum da, genisligi ihata cdisi bakimmdan 0 nisbette genislemcktedir, Ve bir tek hakikate dogru gitmektcdir diye diisiine biliriz.

P: Bu sual iizerinde cahsimz, Burada ince bir nokta var, Yanlis ve dogrunun kiymet derecesi nedir? 0 devirde de dUnya mektebini bitiren mevcuttu 0 bilgi ilc. Bu bilgi He bu devirde de bitiren mevcut, Bu haksizhk olmaz mi?

S: Evet. 0 devirde bitirenlerle bu devirde bitirenler

. .

arasmda belki de bu bakrmdan bir farkm mevcut olmasi dii-

siiniilebillr. Ve bu farkm telafisi baska maddi alemlerde de milmkiindiir diye dtisimebillriz. Fakat bir de su var ki, bu fark dlinya mektcplerini bitirmeye engel olacak bir kiy meti haiz degildir ~

P: Evet. Buradan girinbakahm.

S: SU halde dimya mcktebini bitirmek rem kainat bil .. gisinin bize gore gorunen degerinln daha dismda bazr kiy motleri ruhumuza kazandirmarmz icabettigini dustinmemiz gerekmekte.

P: Himm.

S: Bu da, daha ziyade bilgilerin dismda ruhi melekele rin bir kismmm inkisafrm temin eden kudretler saglamak tadir,

P: Giizel. Yalruz burada; diinyevi bilgi ile ruha inikiis eden OZ bilgi arastndaki .mitnasebetleri de diisicnmeniz ica beder. Beyazdan aldig: netice de aynt, siyahtan aldzgl netice de aynt. Her ikisi de on numara. Terslik bu. Bunun iizerinde, bu demin anlattigirmz hususIan biraz daha mliteale kaydirarak diisitnirrsenlz cozeceginizi zanncderim. Ve bunlar sizler icin bir hayli onemlidtr. E vet, buyrun 'baska sua Iiniz.

S: Gecen celse bahsedilen korliigii biz, ruhun madde kainan ile ternasa gecisi neticesinde kendisinde meydana gelen, bir kendini bilerneyis hali olarak dusiindiik. Yani mad .. di alakasuu ycgunlastirmasmdan dolayi kendisini bilemeyis olarak dustindilrn.

67

P; Burada, kendini bilerneyis tabirini' kullanmak pek yerinde degil. Buna bir baska SQZ arayimz. Vakia, maddeye giristen dolayi bir hal olmaktadir. Bu kendinl bilemeyis mi .. dir, yoksa daha baska bir sey mi?

S: Maddeye baglarnsm bir tescvvtlsu .. P: Hayir.

S: Belki de kcndi oziinden gelen akisleri yapamamast ilk baslangicta bu neticeyi temin edecektir.

P; Bunu acm biraz.

S: Varhk, .maddc He temasa gecmistir. Kendisi esasmda saf olmakla beraber, bilgisizdir de. Bu yUzden, kendisinden gelen tesirleri muhitine tatbik cdememektedir. Bu vuzden kendisinde bir nevi kararma meydana gelmektedir. Kendisi hakkmda bilgisi noksanlasmaktadir, Bu yiizden kendisini bilemeyis dedim. Ve oldugundan apayri, kendini baska, degisik gorebilir. Kendini tammayis, bir nefsaniyetin hatta eseridir,

P: Bu kendini tammayis Iafi- sizi doyuruyor mu?

S: Mcvcut clam bilemeyis .. hakikati kavrayamayis, ken, dirii bilerneyis tarzmda dlisiintlyorum. Evet.

, P: Oyle kabul edin. Doyuruyorsa oylc kabul edin.

S: Gecen celse bahsedilen cehil hakkmda bir sorumuz var. Cehil, kdrliikle alakahdir, Ve bu cehil olusu, madde .. nin cehaleti ile bizzat ruhun alakalanmasr zaruretinden mey .. dana cikan sempatizasyonun bir icabi olarak dilsimiiyoruz. Gene ayru sey. Buna gore cehaletin babasi, madde olmaktadrr, Bu alakanm icaplari ortadan kalkip, rub da iistiin bir planla irtibata gectikten sonra artik cehalet dedigimiz hal yerini imana birakrr,

P: Pek imana degil. S: Iman sezgisine.

P: Hah, dogrudur bu soylediginiz, Imana degil, ~i.inkii cehalet cok muhteliftir. Bir gun insallah ondan da bahsede-

riz,

S: Insallah,

P: Simdl dinleyiniz: Karsidaki tepcyi iyi gormek, oraya gidecek yollarr uzaktan da olsa sezinlemek icin, soyle, et ..

'68

raft sakince olan diiz bir yere cekilmek matluptur. Bu dilz yer, sizin suur alammzdir, Karsrdaki tepe; istikametiniz, gayeniz, vazifeniz ve her ikisi de, suur biltunliigunuz'diir. Suur biitiinlUgiiniizli, diger suur btlttinleri ile hernahenk halinde goturebilmek icin hem tepeyi, hem yolu, hem Icinde bulun .. dugunuz diizlemi iyi tammamz lazim. Bu dernektir ki, bildiginizi iyi bilin. Suur sahanizi karincalardan temizleyin. Tasmi topraguu suztin, i~ evinizi tanzim edin, <;tinkti siz, ayak .. larmizm dibine degil, ufka yakm yerlere bakmak uzcre harekete gecrnis bulunuyorsunuz. Ontmttze, sag ve solunuza bakmak icln vaktiniz yak. Dolaytsiyla evinizi iyi tanzim edin. Endiseniz, orada saph kalmis bir fikriniz bulunrnasm artik, Ve oyle ki, tanziminiz, elinizi attigimz anda, istediginiz esyayi bulacak tarzda olsun ..

Diger ufuk gozleyiciler bunu yaptilar, diinyamn dart bir tarafmda .. Fakat gozlenen kismm da onemi vardir: Muayyen bir yeri gozlernek, muayyen bir semti gozlemek vc canahci bir yeri de gozlemek.; Cesitl! cesitli nisan noktalarrdrr bun- 1ar. Evinizi tanzirn edin ki, sizin. nisan noktamz baskasma verilmeden size verilsin, Belki daha iisttc bir noktayi size verirler. Ama geciktrseniz, her gecikmeniz daha asagilara, eteklere kadar iner, Takdir edersiniz kit bir dagJ gozlcmek, etcklerini gozlemek degildir, Birtakim kanaatleriniz, saplan .. trlarmiz, adetleriniz, acaip inanclarmiz bulunabillr. Bunlari, diger ahenk icinde erl tin, yok edin. Sizleri daha cevval istiyoruz .. Hie bir sey size bagh olmamakla beraber, size bazi

. seylerin bagh olmasim da is tiyoruz.

Celse-15... 26-8-1962... cm-i

S: Soyleyeceklerinizi biiytik bir memnuniyetle dinlemeye hazmz.

P: Sualiniz varsa sorun.

S: Gecen celse, fiilleri mense itibariyle ice ve disa ait olanlar diye iki gruba ayirrmstmiz. Ice ait olanlar igin: 'Gene maddi tezahiirat halinde kendisini ' gosterir, Fakat mense itibariyle deruni bir halin, sezginin, bir zekanm, bir diisuncenin, bir hiirriyet havasmm, bir baskmm mahsuliidiir.

69

! .

. ' )

Bunlar: iradi, gayrliradt, yari .iradi, otomatik ve tamamiyle otomatizmamzm dismda empozlsyonlar halindeki fiillerdlr' dediniz. Simdi bu empozisyon halini tev li t eden amil, hangi kana 1 dan gelmektedir? Bu sekilde bir suali kendimize yonelttik ve bu hususta sunlari dilsiindiik: Murad istikametine yoneltici ustiin tesirler yUksek ve ince tertipte olduklarmdan, oz'un tiC; brlgisine inzimam ile onda bir feveran hali husuIe getirirler. Bu hal} muayyen bir nisbette suura aksederek onda bir tstek, dolayisiyla iradi bir cehit havasi yaratir. Zaten bu sebeple de empozisyon yoktur da denilebilir. Su hale gore i<; ve dis tesirlerin bir miisterek istikametlenisi ve bir suur ve DZ tarafrndan fiiliyata sokulusu mevzubahis oluyor demektir, 1<; ve dis, adeta bir biitiin halinde harekete gecen bir vUcut gibi davranmaktadir, Bu sekilde diisumiyoruz.

P; Empozisyonlar yedi tiirliidiir. Sizler icin ilk ti~ti yeter. ~oyle ki: 1.- Kozmik vakialarm meydana getirmis oldugu tesir ve rniiktesebat, sizler icin, tam manasiyla bir ernpozisyondur. 2 - Empozisyon btitiin varhklarm, bilhassa diisiln-

, ce sahibi olduktan sonra, yeni bir safha teskil eden' bUtiin varhklarin zihinlerine veya 0 vazifeyi goren organlarma, dolayrsiyla 0 sarta bagh suur sahalanna zerkcdilen mecburi yetlerdir~ 3 - Uctincllstl sizin soylcdiginizdir.

Dart ve digerleri icin heniiz bunlari kaldtracak durum ~ da degilsiniz. Yedi'den sonra olanlarmi ise ancak [diinya okulundan] mezun olduktan sonra, nasipse ogrenirsiniz. Em ... pozisyonlarr iradenize yapilan darbeler, isteginize karst vuru.lan prangalar oIarak gormeyin. Unutrnaym kip madde kainatma girmek arzusu da sizindi. Bu arzuyu izhar etmeniz, izharm. cevabi olan bin tiirlli yildrrnm da Uzerinize ~eki~iniz demektir. Madde kendini tamnrken, kendisini size acarken, srrrmi Ias ederken eziyet etmekten hoslarnr. Bu ifibarla, tekamiil icin izdirap sart olmustur, Siz, [gecen celse sonunda bahsedilen] suur sahalanrnzm karmcalarim temizlemekten ne anlamistuuz? Ama-sunu da anlayiruz ki, orada bos sahalar meydana getirebilmek icin htirriyete ve iradcye Ihtiyac yoktur. ~tinkU sizin hlirriyet ve irade dediginiz husus, bilgi'nin haricindc bulunan bir varhk degildlr. Evet.

70

S: Bu hususta bir sey sormak istiyorum.Empozisyonlar dendigi vakit bunu su manada kabul ediyorum: Distan tistiin tesirlerin de yardirru iIe varhklarm Murad istikaraetine yonelisini temin eden bir itifis, bir sevkedis kudreti olmahdir. Bu hale gore, bilmiyorum dogru mu, varhklann alnus 01- duklan U9 bilgiyi de bir bakima - bir empozisyon olarak _ dilsimtryorum. ~linkil bu da varhklari tekarniil - istikametine

- sevkedici bir kudret olarak tezahtir etrnektedir..

P; GUzel bir nokta. Yalrnz burda su hususu aciga cikartniak Iazim: Cevhere ii9 bilginin zerkedilisi, cevherin talebinden dolaytdtr. Fakat bilginin cevhere tesiri, bir nevi empozisyondur, Yani, iradi istek, neticede irade dts: bir empozisyona doniisiir.

S: Burada, -ii~ bilgiden evvel varhklarin yaranlmis 0]masi mecburiyeti ortaya cikrmyor mu bu soylediginize gore, ki bir istekte bulunmus oIsun?

P: Gayet ta bi.

S~ Peki, 0 devre esnasmdaki varhklarm tekamtil seyrlne tesir eden amiller ne sekildeydi. acaba ?

P: Bunu ogrenmekte acele etmeyin, Ciinkii sizler icin maddesiz, bilgisiz ve mekansiz bir tekamiil idrak edilemez, Bir zamanlar, 'Pasif bir tekamtil hayati' tabirini kullanrmstik, Simdilik bununla yetinin,

S: Ikinci sualimiz ve bu sua! hakkmdaki dti~iincelerlmiz: Simdi, bedenli bir insan, oztinden suuruna akseden oz bilgisinin l.$lgl altmda - karsilastigr hadiseler icinde meknuz dunycvi bilgilerin bir tahlil ve sentezini - yapmak mecburiyetindedir. Bu sentez ve kiymetlendirme ameliyesi daha ziyade QZ bilgiye dayandigmdan .. - ice ait fiillerimize hem bir istikamet vermekte, ve hem de hadiselerin degisikligine ta .. bi olmamak gibi bir hususiyet arzetmektedir. Ruhun mele ... kelerinin matlup olan muayyen bir inkisafa mazhar olmasi icin, sadece miiteaI inikaslarm ozdeki reaksiyonlarmm $UU .. ra aktarrlrsmm doz. karakter ve formasyonu ile ve bu hali destekleyen yan ve iist tesirlcrin ayrn istikametteki gayretleri bashca amil oluyor. Yani diinycvi bilgiler ve bu bilgi .. Ieri bize takdim eden hadiseler bu formasyon karsismda

71

ikinci planda bir hale sahiptir. Mesela gayet fakir bir insanm, icinde bulundugu hadiseler ve tesirlerin altmda, na fakasmm yarisirn baska muhtac birisine vermesiyle ruhuna kazandiracagr bir kudret ile, tam amen baska bir muhitte, tamamen degisik hadise, sart ve tesirler altmda ve mese- 18. bir kral, bir alim veya zen gin bir adam oIarak yapacagr digerkamca bir davrarns He aym ruh kudretini kazanrrns olahiliyor. Bu hale gore, her iki degisik hadise. aym degerl ayrt iki sahsa kazandtrrms oluyor. Demektir ki, her iki de~i~ik hadise aym gayeye hizrnet etmistir diyebiIiriz. Bu yiizden, burada esas olan, diinyevi bilgilerin akademik hamalh. glnl yaprnak, ruha herhangi bir kudret kazandrrmak bakr mmdan biiyiik bir .kiymet ifade etmiyor. Asd olan, hadiseler karsismda 0 hadiseleri oz'iin inikaslariyla kiymetlendirmek ve bu kiyrnetlendiristen ruhi kudretlerimizi arttirmaktrr. Su halde: zaman, rnekan, hadiselerin degisik olusu, dtlnyevi bilgilerin farkhligr, ruh melekelerinin inkisafr yoniinden sade-

, ce bir vasrtadan ibaret kalmaktadir. Hepsi de ternin ettigi netice bakimmdan ayrn degerdedir.: Hepsi de on numara ahr ~ Gecen celse, 'Yalmz burada diinyevi bilgi iIe ruha inikas eden OZ bilgi arasmdaki mlinasebetleri de diisiinmcniz icabeder. Beyazdan aldigr netice. de aynr, siyahtan aldlgl netice de aym, Her ikisi de on numara' demistiniz. Yalrnz hUner, hadiselere bu on numarayi verdirebilmektedir diye dii .. siiniiyoruz.

P: Kisaca bir hiilasa yapimz.

S: Simdi burada sunu demek istiyoruz: Mesela tas devrinde yasayan herhangi bir varhk da, eger ruhl mele keleri .. nin inkisafim temin edebilecek bir faaliyet icinde bulunmus ise, bu diinya mektebini bitirebilir. Ayrn sekilde bugirn, atom devrinde yasayan herhangi bir insan da, keza gene ruhi melekelerini inkisaf ettirebilecek bir faaliyet icinde bulunmus ise, bu insan da diinya okulunu bu sartlar altmda bitirebilir.

,

Bu hale gore, sartlarm degisik olusu, hadiselerin farkhhgi

insandaki ruhi melekelerln kudret kazamsr Iizermde ikinci planda bir tesire sahiptir. Burada esas alan, oz'den inikas eden isikla 0 hadiselerden ahnmasi lazim gelen dersl erin

72

almabilmesini temin icin bir faaliyette bulunmak ve bu faaliyet neticesinde ruhun matlup olan bazr hususiyetlerinin inkisafmi temin etmektir. Bu bakimdan birbirine tamamen ZIt gibi goriinen iki ayn hadiseden de aynl. neticeye varmak, aym deger ve kudreti kazanmak bizim icin mUmkUndtir diye diisundtik.

P: Dernek, bir varhk her ne sart ve bilgide olursa 01· sun, ruhi melekelerini inkisaf ettirebilmis ise, bu ayrr goriinen durumlann bir oneml yoktur demek istiyorsunuz.

S: Evet.

P: Burada bir hususa dikkatirrizi cckerim: Ruhi mcle kelcrin inkisafmi temin eden amil, m uh telif derece ve se .. killer arzeder. Onun cesitlilig! sizdcki ruhi melekelerin cesit, 'yayglnhk ve kapasitesini temin eder .. Dolayrsryla, tas devrinde A melekesini inkisaf ettirrnis bir insanla, sizin devrinizde A melekesini inkisaf ettirrnis insan arasmda bir fark olmasi icabetmez mi? ~i.inkiiJ her iki melekenin de inkisaf edisi, aldigt bilgilerin kalite ve derecesine gore kalite ve dereceler arzeder. Bu itibarla, tas devrindeki insamn A meIekesi, devrinizdeki insamn A melekesiyle aym vasrfta olamaz.

S: Bu hususta ben soyle diisiintiyorum: Bu umumi tekamiil farkim tcskil ediyor. Yani her devrin kendine mah .. sus bir realitesi var. Mescla Hiristiyanhk dininde daima tevazuun ve hilmin ogretiIdigini goriiyoruz. Bu 0 zaman icln gayet yerinde bir hal idi. Diger taraftan Mii sli.i man hk'ta icab-l halde siddet ve cebir de kullamlrmstir. Bu da 0 zamanm hali idi. Bir ii~lincii devir diistintirsek, bu ikisini de. dogru olarak kabul etmek imkanrm bizc tcmin edebilir .. Bu yiizden, devirlere gore umumi tekamiil realiteleri de deglsrnektedir.

P: Ee, ne var?

_ S: Yani bir taraftan varhgm tekarniil seviyesini diistiniir ken , diger taraftan icinde bulundugu sistemin de tekamill seviyesini dusiinmek icabeder. Ve gittikce bu da inkisaf etmektedir diyorurn.

P: Evet, bu melekenin inkisaft He olan baglantryi da soy leyiniz.

73

S: Sahistaki melekenin inkisaft He olan baglantrsr, her ikisi icin de farkh durumlar icabetmesi diistinillebilir. Yani bir evvelki ·durumdaki varhkla, ikinci durumdaki varhk arasmda muhakkak ki fark vardir, Aralannda bir realite farki olmasi icabeder,

P: Siz farki soyledlniz, Yani her iki melekenin birbirinden .kalite ve siddet bakimmdan farkh bulunrnasun tarif ettiginiz zaman siz bunu urnumi olarak realite ismiyle vasulandirrrns oldunuz. I Fakat bu bizim problemimizi hal icin kafi degil.

S: Efendim, izninizle aym problem hakkinda bir fikir daha ilerl siirmek istiyorum: Simdi, listte belirttiniz ki, tas devrindeki herhangi bir varhgrn bir A melekesi vardir. Bir de devrimizde bulunan bir varhgm gene bir A melekesi vardir, Binaenaleyh bu iki meleke tamamen birbirinin ayru olan bir hususiyete sahiptir. Su halde bu A melekesinin m~ayyen bir inkisaf kademesine ulasrnasi icin birtakun muayyen cehit ve gayretlerde bulunmasi Iazrrn 0 varhgm, Boylece bu cehit vc gayret, tas devrinde -de 0 imkan ve sartlar al .. trnda yapilabilir, sarfedilebilir. Bu, atom devrindeki irnkan ve sartlarla da sarfcdilip yaprlabilir, Ve neticede aym olan bu A melekesinin muayyen bir inkisaft temin edilrnis olu .. yor.

P: Pekala, sunu anlatmak istiyorsunuz herhaldc: Tas devri veyahut devriniz; burada muayyen [bir] vakianm teessus etrnesi ve bu vakradan varhgin miitenebbih olmast ica .. beder, Tas devrinde bu bir sadelik arzedcr. Devrinizde ise gayet karisik ve muglaktrr, 0 halde siz nicin tas devrinde .enkarne olmadmiz? Veyahut tas devrinde enkarne olanlar sizden daha rru geri, yoksa daha IDl mtitekamildi?

S: Simdi efcndim, tas devrinde gelip gelmedigimiz hakkmda kat! bir fikir soyleyemcyecegim. Belki de gelmisizdir o devirde, Fakat 0 devirde herhangi bir arnil ikisinin ...

P: Ama bu devirdeki A melekenizle 0 devirdeki A me .. lekeniz aym, Bunu gozderr uzak tutmaym,

S: Eger 0 devirde A melekesinin inkisafmin muayyen . bir kademcye ulasmasmi temin edecek sartlar mevcu t idiy.se, bu sartlarin icinde ...

P: Oyle kabul ettik zaten,

S: Evet, 0 zaman 0 melekenin istenilmis olan veya temin edilmis bulunan bir kademeye kadar inkisafmin da rniirnkiin olmasi icabeder. Fakat devrimizdeki sartlar ve imkanlar daha karrsik ve daha komplikedir. Fakat buna ragmen ruhun aym olan A melekesinin de. eger ayrn seviyeye ulasmasim nazar-r i tibare ahyorsak, bu sartlar icinde de temin edilebilrnis olmasi Iazim gelir .. Fakat, eger devrimize ait olan imkan ve sartlar A melekesinin daha list bir kadernedcki muayyen bir seviyeye ulasmasim temin edebilecek hususiyetler arzcdiyorsa, 0 zaman A· mclekesinin Inkisafr bir iistiinlUk kazarnyor tas devrindekine nazaran. Bu ayn bir

mevzu oluyor tabi. .

P: Hayir. Anlatmak istedigimi kavrayamadmiz. A meIekesi ikisinde de aym kademeye cikip bitiriyor isini. Tas devri insanmm eprovii de ayru, atom dcvrinin insammn eprovil de' aym, Birincisi eproviinii "bir sadelik icinde, ikincisi eproviinii bir karisikhk icinde tamamhyor. Nicin bu sadelik ve giriftlik farki var? Nedir, kazanc nedir? Bir tek meleke i.izerinde c;oreklenip kalmaym. Oyle degil mi?

S: Baska mclckeler de dustlntilebtlir,

P: Gayet tabi. Vakia tas devrindeki varhk, bu devirdeki insamn A melekesini aym devrede elde etrnisti, Fakat onun vakialarmdaki sadelik, melekelerine de aksetmistir, Yani melekesinde de bir sadclik mevcuttur, Halbuki, devrinizin insanmda, tas devrinin kazandrrdigi A rnelekesinden gayri diger bir cok melekelcr gelismektedir. Bircoklarirun tohumu acrlmaktadir, Bircoklari eskisinden daha iistlere dogru. kaymaktadtr. Fakat bizim size sordugumuz sualin ancak bir yonimiin cevabidir. Siyah ve beyaz rneselesi. Yani melekeler yoniinden izah edilen ccvaptir, Baska hangi yon-

lerden diisimdiiniiz? .,

S: Gecen cclsc, 'Yalmz burada diinycvi bilgi He ruha Inikas eden oz bilgi arasmdaki miinasebetleri de diisiinmeniz icabcder. Beyazdan aldigr netice de aym, siyahtan aldigr netice de ayru. Her" ikisi de on numara' demistiniz. Bu siyah beyaz meselesini biz soyle dtisiindiik ki, mesela bir katil var

75

bir yanda ve diger yanda da iyilik yapan bir adam var .. Her ikisi de netice i tibariyle miisahede eden insana aym seyi ve .. rebilir.

Medyorn: Anlarnadirn.

S: Bir yanda fedakarhk yapan bir kimse var ve bu, bir miisahede teskif ediyor. Diger tarafta hayati gayet kotii ge .. cen baska bir· sahis var, Bu da insanlar icin bir miisahede teskil ediyor. Her ikisinin de netice itibariyle insanlara kazandirdrgi seyler birbirinin ayrn oIabilir. SiyahIa beyaz ka .. dar birbirine Zit alan seylerin kazandrrdiklari deger gene de ayrn olabilir,

P: Nasil bir noktada birlesirler mesela?

S: Mesela soyle bir fikir vereyim: Insanlar, insanhgmr bilmeIi, insani degerlere hiirmet etmeli, birbirlerini tammahdirlar, Birbirlerine yardim etmelidirler. Biri bunu miisbet yonden yapiyor, bizzat goren evet diyor. <:>btirU de ta .. mamen aksi .yonde yapiyor, Hayati bir sirrii kotulukler icinde geciyor. Fakat bunun gecen hayatr neticesinde cemiyet belki obtiriinden fazla bundan da miitencbbih oluyor. Ve aym fikre varryor, Netice gene aymdir. Bir insanhk diisuncesine varabiliyor.

P: Iih, Bu, biitiin insanlar ic;in sarnil olan bir hususi yet arzetmez, Arzetmez. Oyle bir bilgi diisunim ki, kiitleleri kavramis, maseri tekamiil; ferdi tekamiilii kastetmiyoruz. Obiir tarafta baska bir kiitle, onu da kavrayan baska bir bilgi var. Ve ters bunlar birbirine. Fakat netice ayru.

S: Matcryalizm ve splritilalizm bakrmindan da diisiinu .. lebilir. Dinler bakimmdan da dusunulebilir. Her ikisini de ihtiva eden daha genis ve daha siimullu bir dusunce elbette ki mevcu ttur.

P: Evet. Bu da olur. Hie bir zaman iddia edemezsiniz kip bir materyalist diinya mektebini bitirmiyor. Nedir bu hal? Buna biraz daha hazirlanm, Baska sualiniz var rrn?

S: Bizim bugiin ic;in hazrrlamis oldugumuz ... P: Peki.

S: Sual ve fikirlerimiz bun dan ibaret. P: Giizel,

76

S: Sizin soyleyeceklerinizi. .. P: Biz soyleriz.

S: Memnuniyetle dinliyoruz.

P: Cahsmaruzda bir kusur var, C;e~itli dtisiinmek. Ya 'ihtiyacmi duyrnuyor, ya yaparmyorsunuz. Yahut da buldugunuz husus size pek sempatik geliyor, Diisilnernemeyi bir -dereceye kadar kabul ederim, Bu, ne de olsa zihni bir inkisaftrr, Fakat sempatik gelrnek, boyle bir halinlz varsa digerlerine karst da sempati duyunuz. Bakmakla gormek bir degildir. Baktigr yeri hilmek, gordUgllnli anlamak ve neticede tekrar bilmek. Iste en giizel ilmi metod budur, Bunu tatbik cdemeyeceginiz hie bir husus yoktur ... Sartlanmz da hilinde. Ince miisahedeler yapabilmek, Once miisahede bilgisi ile, mlisahede edilecek seyin hususiyetJerini bilmekle kaim olur, Miisahede edebilmek; evet, tekiimiil zaruretinin bir neticesidir. Ve sizlerin bir ktu: lane olarak bildigini; ruhi melekelerin de iizerinde olan bir melekedir. Tam bir ruhi melekedir. Ve simdiye kadar bildiginiz rnelekelerin de iistiindedir. M iisahede melekesi.. Bunun manasnu ilerde daha iyi anlarsrmz, Sistemler, planlar, alt vasatlar, dilnvevi sartlar ve nihayet suurunuz boyle bir mlisahcdenin muhtelif safhalarda ekranlaridrr. Insanm bir kabiliyeti, kendi kendisinin ekram olmasidir. Iste [insarun] maddeden ayrrlan en biiyUk hususiyetlerinden biri.

Celse .. 16 ••• 2-9w1962... Cilt-l

S: Soyleyeceklcrinizi memnuniyetle dinliyoruz.

P: Suallerinizi sormadan evvel, bunlari hazirlarken takip ettiginiz bir metod ve prensip mevcut mudur?

S: Suallerimizi tertip etmeden evvel, once bir arada miistercken celseleri okuyoruz ve anlayamadigirmz hususla ... n pesinen tespi t etmeye calrsiyoruz. Bilahare hepimiz ay rica kendi kendimize evlerimizde aym celseler i.izerinde caIismalarda bulunuyoruz ve bizce anlasilmayan noktalar Iizerinde kendi kendimize diisuniiyoruz ve bu dtisiincelcrimizinmahsulleri alan birtakim sualler tertip ediyoruz. Bu suallere

karst verilen cevaplar lizerinde yeniden aym sekilde, ayrn tarzda ~h~malarlmlza devam ediyoruz,

77

P: Bu, bir usul. s. Evet~

P: Prensip ve metod ne?

S: Bu hususta bazi dustincclerimiz vardr fakat onu bugline kadar tatbik edemedik. 0 da suydu: Burada meseleler tizerindc miisterck cahsmalarnnrz esnasinda ortaya ~1- kacak olan yeni fikirleri tasnif etmek ... ve bu sistematik tasnif ile bilgilerimizi genislctrnek ...

S: Baska bir metod daha var. 0 da sual tanzlm ederken meselelerin birkac yoniinu birden gorrnek, hatta gormemiz imkan dahilinde olan biitim yonleri gormek, bundan sanra daha baska bir izah ~arzl bularnadignmz zaman sual tarzinda size damsmak dusuniilcbilir, ki bunun faydah bir yol

olacagma inamyorum, .

P: Evet. Metodunuzu akli, sistematik ve kategorik yapin, Prensip olarak da size verilen bilgilerin hirer anahtar oldugunu, fakat bu anahtartn dahi gene bir anahtan bulundugunu dusunerek hareket etmeniz muvafrknr, Anahtarlar, kilitli olan bir seyin acilmasi, yani mechul olama bu srfatr .. mn ikalkmasr demektir. Fakat srfatin kalkisi ile ayan olan . her seyln de kilitIi olmadigr demek degildir. Fakat kiIit ve anahtar saYISI muayyen bir devre ve mekan icin azalrms demektir. Bit tele siralanmis bir yigm anahtarin icinden, sizlere muayyen anahtarlar isaret cdilmistir, Bunlari 0 telden cekip crkarm ki, digeranahtarlara sira gelsin. Onlar daha kiictik daha kiymetli, saklanrnasr zor anahtarlardir, Cok kiymetli taslar, kiicilk kutularda saklamr, Tedbir, dort bir yonlti bir Idrak cahsmasidir. Her kim olursa olsun, tedbirini maksadina gore ayarlayamarmssa, sekiz tiirlli idrak dahi etse, maksadi hasil olmaz. Eger sizlerin de bir maksadirnz .mevcut ise, tedbirlerinizin istikametini bu maksatlar yoniindc top .. lamalisimz, yiiriitmelisiniz. Maksat; bu zor ve kapah bir kelimedir. Varlik, dogdugundan beri bunu arar, Halbuki bilmez ki onun icindedir, Evet, Suallerinizl sorabilirstniz .

. S: Gecen celse, melekelerin gelisimi hakkmda, 'Bir.;,ok-· Iarr eskisinden daha tistlere dogru kaymaktadrr' dcdiniz. Bu ciirnlenizdeki, melekelerin uste kaymasi tabirmden, 0 me ..

78

lekelerin daha iistiin bir meleke haline doniisrnesi manasini cikartarak, bu ruha ait olan bircok melekelerin inkisafi ile daha iistiin tertipte ve biitiin diger melekeleri de kendinde meczetrnis bir ana melekenin inkisafma yard im eden ara vasitalar msdrr diye diistlndiik, Diger melekelerin iiste kayisim biz bu manada anladrk, acaba dogru mudur?

P: Bu dogrudur, Fakat tek degildir, Melekenin iiste kayisr demek, idrak toplamlarinm muayyen mihraklar halinde birikmesi demektir. Mihrak, her bir'iktigi yerde bir tekasiif kazamr, Tekaslifun artist. melekenin bulundugu plandaki enerjisini gosterir. Idrakler, dolayrsiyla mihraklar, da .. ha list bir kademede kendine zemin bulursa bir meleke kayrriasi mcydana gelmis olur. Bu halde demin bahsettigimiz gibi asagida gecirilmis alan maceralar son mihraka gclinceye kadar vasitahk teskil ederler. Dolayrsiyla son mihrak sizin kiilli melekenizdir. Hatta buna ktilli meleke demek de dogru degil. Zira ruh, halkedilisi ve cevheri itibariyle yegane melekedir. Bundan da cikacak alan netice sudur ki: mih .. , raklar nc dereceye kadar yukanya, yani suur sahalarmi asip oz'e kadar gelirse; ruh kendi kendini 0 derecede tamrrus; melekesini inkisaf ettirmis degil, gormiis olur. Bu kadar.

S: Bir baska sualimize geciyorum: tic; 'bilgi'vi, gecen eel se yedi kisma ayrrdrgmiz empozisyonlarm saydigmtz ilk li~ii drsinda olarak acaba kabul edebilir miyiz?

Medyom: Anlamadim.

S: U9 bilgiyi alan herhangi bir varhgm bu tiC; bilgisinin bir ernpozisyon oldugunu ve bu ernpozisyonun, bize acikla .. mis oldugunuz ilk i.i~ empozisyon seklinin dismda oIarak biro' empozisyon sekli olarak kabul edebilir miyiz?

P: tl~ bilgi niye ernpozisyondur, niye degildir, oyle mi P:

S: Hayir, tiC bilglnln bir empozisyon oldugunu kabul ediyoruz. Ve bunu sizin yediye ayirrms oldugunuz empozisyonlardan bir tanesi oIarak diistinebilir rniyiz diye diisiiniiyoruz ve bize bunun liC; tanesini za ten aciklarrns timz.

P: Ycdidc saplamp kalmaym. 0 dahi rnccazidir. Bu de--· mektir ki, empozisyonlar muhtelif vasat, plan ve buutlarda kendilcrine has bir goriiniis ahrlar. 6yledir ki, su andaki

-empozisyon tarifiniz, iki tistU icln hie bir sey ifade etmez. Hatta sizler icin sonsuz bir hlirriyet manasma dahl gelebi.lir, Ashnda, bilginiz dahi kendi kendinize yaptigmiz bir empozisyondur. Empozisyonun manasmi 90k derinden kavramaya cahsmrz, Bir tahakkum, bir zorlayis, bir saptirma, bir ceberutluk yoktur. Bu, oz'un kendi kendisinde bulunan bir hal'dir, Nitekim siz de yeryiiziinde irade diye adlandirdigrrnz hususun kendi kendinize yaptigrmz bir empozisyondan baska birsey olmadrgmt bilmeniz Iazrm, Bu, acaip bir du .. rurndur sizler icin, Anlamaya cahsm. Vebu da sizlere ve.rilmis olan anahtarlardan bir hayli ktymetlilerinden biridir, Ilerideki cahsmalarimz bu inee kademelere kadar uzanabil .. rnis cmpozisyon mefhumunun altmda cok kiymetll neticeIer verecektir. Evet,

S: Bir baska sualimize geciyorum: Maddesiz, mekanstz ve bilgisiz bir ilk cevher veya cevher-i asli: 01 emrinin bir tezahUrii olarak meydana gelmis, kendi kendisinin benzeri, teklik icinde coklugu toplamis ve yaradihsnun bir tlahi Hik.meti olarak pasif diyebilecegimiz blr tekamul kudretiyle bil·gi talebinde bulunabilecek ve bilahare madde kainatma gir ... me arzusunu izhar edecek bir olus haline sahip olabilir diye dlisiintiyoruz. Bu hususta bizi tenvir eder ve hatalarirm.Zl gosterir misiniz?

P: Burada esas istediginiz nedir? Bir iki kelime ile. S: Simdi maddesiz, rnekansiz ve bilgisiz bir cevherin -onceden tasavvuru on planda geliyor. Biz buna ilk cevher

-dedik. Ve bu ilk cevher kendisine ait alan yaratihsmm hu-

susiyetiyle alakah bir flah! kudretle diyelim, bilgi talebinde bulunabilmek hususiyetine sahip ve bu hususiyetiyle alakah olarak madde kalnatiyla bir temas ternin etmek i..izerc faaliyetini lstikametlendiriyor, Biz burada bu ilk cevher hak-

'kmda ve bunun bu yondeki faaliyetleri hakkmdaki dtistin.celerimiztn dogruluk derecesini ogrenmek istiyoruz.

P: Varliklar, halk.edildikt en sonra madde ile irtibata gecinceye kadar bir devre gecirirler. 0 devre icinde ddeta bir yumurta icinde bulunan yavru gibidir, Kendi diinvast.ntn, i~ aleminin realitesini ogrenmekle mesguldiir. Fakat bu

,

.1

yumurtantn icinde bir seye, bir oz'e rastlamtsttr. Ba OZ ise onun icin bir icaptir. Kendine olan temasasi, onda bu rastladlgr. ijz'Un, bu icabtn ne oldugunu anlamak kavgtstnt dogu .. rur. Kaygt, cevherinden ileri gelen bir vast], onunla hemhal:

Bilmek ... Ve sonunda hepsi Tanrt'ya secde ettiler. lste ondan sonra maddeye dondider.rliu doniis, imanlt bir doni1~tii.. Tam imanlt bir diiniistii. Fakat bu iman, madde icinde zayt] kaltrdt. Ve 'Biz sana taptyoruz. Sen bizim halkedicimizsin' dediler. 09 biIgiyi almtslardt. Arttk biiyiik macera baslamis, herkes harekete hazir, Bu kadar.

S: Madde He temasa gecmeden evvel, varhklarm secdeye varrslari, onlarda derin ve ~iimftl1ii bir idrakin mevcudiyetine mi delalet etmektedir?

P: Bunu iyi dtisilniln.

S: Gecen celse, yedi tiirlii olan empozisyonlarm ilki icln, 'Kozmik vakialarm meydana getirmis oldugu tesir ve rniiktesebat, sizler Icin, tam manasiyla bir empozisyondur' dedi ... .niz, Bu konuda daha genis bilgi verir misiniz?

P: 'Kozmik vakialar' Iafr dahi ' sizler icin bir devasadir. .Daha genis malumat almak icin heniiz siz diinyaruzt bilmi-yorsunuz. Bunu oylece bilin.

S: Buradaki 'kozmik vakialar' tabirinden biz su man ayl anhyoruz: Kozmik tabiri blitUn planlari icine alacak bir .karaktere sahip. Biltlin madde-alti, madde-iistti ve madde ve diger bilmedigimiz biitiin planlari da icine alan bir husu .. .siyete sahiptir diye diisiintiyoruz. Vakialar ise, bu planlarla alakah alan vakialar olarak duslmulmekle beraber, bun- 1arln tanzim edicilerinin, tertip edicilerinin ve istikametlendiricilerinin de mevcut oldugunu diistlntiyoruz, bu hususta, Bilmiyorum ne dereceye kadar dogrudur?

P: Evet, baska sualiniz,

S: Bir de, 'otomatik faaliyetler' diye birtakim cesitli faa .. liyetler var. Acaba bunlar, ruhun kendisine maletmis oldu gu ve oz bilgi haline soktugu melekelerinin kudretleriyle -husule gelen birtakrm tezahlirler olarak diisiiniilebilir mi?

Yoksa mesela bir makinede oldugu gibi, suursuzca yapilan .birtakrm hareketler olarak rm kabul edilecek bunlar?

81

P: Otomatizrna, miiteal sahsiyetin arasira kendini hatirIamasidrr. Fakat bir beden icinde bulunmasi, 0 bedenin bilinen hareketleri dismda hareketlerde bulunmak, yanhs ve ters idraklerin neticesi imis gibi gortmtir. Bunt! a~a~ otorna tizmadan ayirmak icin, 'yiiksek otoma tizrna' diyelim. Sim .. di siz hangisini istiyorsunuz?

S: Mesela otomatik faaliyetler simfmdan, sozgelimi, bedendeki herhangi bir organin isleyisi ve bunun biraz daha tist tertibinde bulunan ve sevk-i tabii diyebilecegtmiz diger birtakrm faaIiyetlerin ~ah~ma tarzi hakkrnda.

P: Evet.

S: Biz ancak bu kadari iizerinde dtistlndtlk, bunlara otomatik faaliyetler dedik.

P: Bunlar a$agt otomatizmayi teskil ederler. Bunlarm nesini is tiyorsunuz?

S: Yani bunlarm bu faaliyetlerini temin eden ku dret p dogrudan dogruya ruhun oz bilgisi haline getirmis oldugu vc melekelestirdig! birtakim hususlarm tezahiirleridir diye diisiiniiyoruz.

P: Evet oyledir, S: Evet,

P: F akat, ulvi otomatizma tctn bunu siiylcyemezsini; ..

Ulvi otomatizma, bedenli halde iken tezahiir etmez. 0, ruhun kendisiyle beraber biitiin pldnlarla her an ve her zaman indija halindedir. 0, 'Ol' emriyle beraber tesekkill etmis biiyiik bir itilistir. Dna bir baska tabirle 'miiteal riizgdr' da diyebilirsiniz. Evet. Buglinltik bu kadar. Medyom, yeni bir tesir alamna girmis bulunmaktadir, Bundan sonraki celselerde cok daha salim bir kafa He bulunmamz, cok rakik olmamz, cok uyarnk bulunrnamz icabeder. Pldn'tn ikin ci kademesi elinizi tutmus vaziyettedir. Umulmayacak ve farkmda olamayacagrmz tarzda bazr hadiselerde milsbet not aldigmizdan dolayi bu verilmis bulunmaktadrr. Fakat istedigimiz gibi gene degilsiniz, Biz Istegimizde sizce'viz. sizin olculerinizleyiz, in san c ayiz, Fakat gene de degilsiniz, Ama olacaksrmz ..

82

Celse·17... 9·9 .. 1962... CUt·t

S: Soyleyeceklerlnizl memnuniyetle dinliyoruz .

. P: Bugiin sizler i<;in sert ve cetin imtihanlarm baslayacagr bir gtmdiir, Yagmur geliyorum demez, geldim der. Bu nun gibi bircok hadise ve olaylar apacik olarak gozUntizUn online, burnunuzun dibine kadar gelecck. Iste 0 noktada diisiinceniz, vicdammz, davranrsiruz, otornatizrnamz dahl tam brr serbesti icinde imtihanaduf:;ar olacaktrr, Umumiyetle imtihanlar, sahsin idrak edemedigi yonlerden gelerek cesitli zaman ve mekanlara taksim olur ~ sizinkiler de baslangiclarda boyleydi, Fakat, sizin zaman ve mekammz i..ir; buut .. ta kalmayacaktir. Sizler bilhassa dtisiince plan ve mekamrnzdan 90k daha fazla mesul ve imtihana muhtacsimz. 'Rakik' soziinti cok iyi incelerseniz, bu cesit imtihanlarm katastrofuna diismezsiniz. Bugiinliik bu kadar.

Celse-18... 16-9 .. 1962... Cilt-I

S: Soyleyeceklerinizi memnuniyetle dinliyoruz. P: Sualleriniz var rm?

S: Izin verirseniz suallerimizi teker teker okuyahm. P: Evett okuyun.

S: Sualler i mize gecmeden evvel bazt dlisuncelerimizi .actklamak istiyoruz. Bundan iki evvelki celsede yani Ci1t9L Cclse-Iti'da, 'Plan'm ikinci kademesi, elinizi tutmus vaziyettedir' dediniz. Plarr'tn ikinci kadernes i ile ir tibatrn kurul masmdan vc ozell ikle 'elimizden tutulmus' olmasmdan doIayt rnemnuniyetimlzi birtiin bir hlisntiniyct vc safiyctimizIe aciklamak istlyoruz. Bu hareketimizln 'bizcc' vc 'insanca' oldugunu sezrnekle beraber, biitim varhklara karst icimiz den yiikselen ve tasrnaya baslayan derin sevginin nasibine ulasmak bizlere huzur veriyor. Bu hususu Plan'm bizlere yak gormeyccegini limit ediyoruz. Daha ~i.imi'Ulii vc dcrin bilgilerin bundan sonra verilecegine inandigrrmzdan, ve bu bilgilere layrk olabilmek ve 'vericilik' fonksiyonumuzun da ha sumulli! bir tatbikatrm yapabilmek icin daha fazla ve imanla cahsmamiz lazrm gcldigini idrak cdiyoruz. Ancak biitim kudret ve enerjimizle, bagh bulundugurnuz imkanlai

83

muvacehesinde, bizden istenildigi sekilde, veya baska bir tabirle icinde bulundugumuz tekamiil vasatimn icaplarma en iyi bir uyusla fiil ve davrarnslarnmzr ve dolayisiyla fonksiyonumuzu tahakkuk ettirmek icin veya sizin istediginiz bir formasyona girebilmek uzere gene, kendimize gore cahsma Iarmnza hem devarn edecek ve hem de cehdirnizi arttiracaglZ.

P= Evet.

S: Simdi rzm vcrirseniz suallerirnize gecelim.

P: Sukretrnek, Tanrt karsismda husu He dua etmcktir, Benligimizin bir an olsun, btiyUk hikmet karsismdaki titreyisi siikran'dir. Fakat, siikran yalruz O'na yapihr. His vc diistinceleriniz giizel ve edineceginiz liyaka te uygundur. Sukiir, varhginm biitlin habbelerinde O'nunla, O'nun Riizgart He bir olmaktir. ~iikijr, O'nun emirlerini bizlcre, blzlerinki ni sizlere aktaranIara yardrmdrr, Suktir, kul olmaktir. Siikiir liyakattir. Tekamlil basamaklarmdan, ali olanlarmdan biri, '$ukiir basamagr'dir, Bu, idrakin de iistiindcdir. Idrakli te .. kamiil basamagmdan sonra, kul, ~tikiir basamagmda bulunur, 0,. her habbesiyle diger varhklar arasmda erirnistir. Bir L dir, Yiicelmistir. Ve gozlcri Yiice'dedir, Siikiir, butiin kai natlan ruhunda bilrnektir. Ruhunda gormcktir. Sizler i<;in en iyi siikilr, Iiyakatli olmakttr, Bu hususta yolunuz acik 01- sun. Sorunuz simdi,

S: Cilt .. L, Celse-Iz'de, 'Suur, potansiyel enerjisinin kudreti nisbetinde, muhtelif kademelerin, muhtelif ve ayrn zamanlarda varhgi olabilir ... Bu alakasimn siddet ve yaygm- 11k derecesi, maddeye clan merbutiyetinin gevseyis ve zayrfhgl ile artar" dediniz. Bu hale gore suur, biitiin baglanti ve

. alakasmm bir muhassalasi olan muayyen bir idrak icinde bulunmasi lazimdrr. Ayrica idrakinin kiymet ve derecesinin degeri, alakalandigi planlarla olan irtibatuun hususiyetleri .. ne tabidir diye dilsuniiyoruz. Yani burada herhangi bir idrak kademelesmesi yoktur, tek bir idrak vardtr manastni ~lkartiyoruz. Suurun icinde bulundugu an'm bir tek idrakine sahip oldugunu diisuntlyoruz. Cilt-L, Celse-Z'de, 'Sizce an .. lasilmayan nokta, dis idraklerin zincirleme hareket ederek

84

oz'deki idrakini genisletmcsi mi mevzubahis, yoksa az'de bulunan bliyiik kiyasm drsariya dogru aksetmesi neticesinde muhtelif idraklerin rni meydana gelmesi' dediniz, Burada 'rnuhtelif idrakler'den neyi anlamakhgrrmz icabetmektedir?

P: Son ciimleyi bir daha okuyunuz.

S: Efendim, Cilt-l.. Celse-Z'de, oz'de bulunan biiyiik kiyasm disari dogru aksetmesi neticesinde, muhtelif idraklcrin mi meydana gelmis oIup olmadigi hususunda neyi anlamrs oldugumuzu bize sormustunuzvBu sorunun icinden biz, 'muh telif idrakler' tabirinden bir mana <.;lkartmaya cahs 11k ve suurun ozu ile ve maddi bedeniyle bir tek biittin olarak diisiinmemizle telife gayret ettik ve bir neticeye ulasamadik. Bu hususun aydmlatilmasmr rica ediyoruz.

P: Oz, kendi 'ruhi zamant' icinde muhtelij realiteler yasar. Bu realitenin miisebbibi, dis realitesiyle olan aldkastntn muhtelij kademelerde biiliinmesinden hdstl olan idriiklerdir. Ruhi rea lite He dis realite tamamiyle farkh 've birbirinden sevi .. ye itibariylc [ilki] cok yiiksektir. Dolayisiyla dis realitenizin an bean dis suurunuzda meydana getirmis oldugu yeni tohumlar ancak bu tohumlari muhtelif seviyelerden ve zaviyelerden ~evreleyecek yeni idraklerle OZ7e intikal edebilir. Buradaki idrakten [yani sordugunuz climlemizdeki 'muh teUf idrakler' tabiriyle] bunu kastetrnistik. Anbean degisen realiteyi birbirinden tefrik edebilecek acik bir dimag, muhakeme, tahayyiil ve nihayct bunlann da uzerinde olan dar suur, ruhi zaman ve ruhi realite'deki ilave tertip ve dtizenlenmeleri temin eder. Iste, ic He dis arasindaki diizenin tasiyicrlarr, aradaki irtibati ve muvasalayi sistemli bir sekilde ternin eden husus, bu dis realitenin suurunuza ektigi tohurnlarr cevreleyen Idraklerdir, Oyleyse, sizin icinizde bulundugunuz, yahut icinde bulundugunuz idrak haliniz, asil idrak hali degildir. Siz, dis realitenin muhtelif usarelerini, onu kamufle eden idraklere sahipsiniz. Halbuki, ruhi realitenizdeki idrakler, bunlarm tiirnilnii icine aldigr gibi, daha evvelki ulas rrns oldugu idraklerin de [yekununun] sonucudur. Bunun icin yeryuzunde insanlar, ruhi realitelerinin, ruhi zamamn miisaade ettigi nisbette esas idraklerlni drsariya aksettire-

85

medikleri i~in tokezler, topallar ve katastroflara duserler. Bedenli halinizde iken, daha Urn! tabirimizle, maddi bir va satta 'ekran vazifesi' goriirken i~ realitenin disari aksetrnesini temin edecek bir cehdi gosterrnek bliyiiklilktlir. Onun i~in yeryiizlinde idrakli insanlarr parmakla gosterirsiniz, Bunlar buyuk cehitkarlardrr, Bunlarin bu cehitkarhgmi daha evvel bahsettigirn sukiir hali (5) He beraberce miitalaa etmeniz faydah olur. Elbette ki yukardaki siizlerimize gore, siz suur ve OZ ve bedeni bir arada miitalaa etmekte zorlukta, zorluk icinde kalacakstmz, Bu kadar,

S: Su halde, burada mesela madill beden icinde beyne bagh olan bir idrak hali, idrakin en kaba bir kademesini teskil ediyor manasmi cikartmarmz icabediyor ..

P: Kullanabilirsiniz. Boyle bir fikri kullanabilirsmlz,

S: Bu husus tizerinde tekrar dustinecegiz. Anlamadigimiz 'hususlari tekrar soracagiz.

P: Gayet tabi,

. S: Simdi izin verirseniz bir baska sualimize gecelim,

S: CUt-I.. Celse-lu'da, 'Varhklar, halkedildikten sonra madde ile irtibata gecinceye kadar bir devre gecirirler' dediniz. Bu pasif tekarnul miidiir, diye dtistindiik. Aym yerdc devamla, 'Kendi diinyasimn, i9 aleminin realitesini ogren .. mekle mesguldiir' soziiniizdeki varhgm bu cahsmasim bir nevi bilgi faaliyeti olarak kabul ederek, kendini tanima haIini, pasif tekarnulden ayrrmayi dii~tindiig;i.imiizdenJ bu halin pasif tekamiilden farkll oldugu neticesine vardik, Aca-

. .

ba boyle midir?

P: Pasif tekamiil, kevn'den sonra her bir cevherin, kendi kendilerine kaldigr siiredir. Halbuki oz'iln kendi kendini temasa etmcsi, ancak diger cevherlerle, mesela sizin bildiginiz yahut ancak bllebildiginlz madde cevheriyle ilk temasmdan sonra kendisinde bulunan hal-i tabiinin temasasrdir, DoIayisryla aktif bir tckarniil hali baslarmstrr,

S: Cilt-l.. Celse-Iti'da, 'Kendine olan temasasi, onda bu rastladigi QZ'Un, bu icabm ne oldugunu anlamak kaygisrm do gu rur . Kaygr, ccvherinden ileri gelen bir vasif', onunla hemhal: Bilmek' dediniz. Varhgm cevher olarak bilmek kaygismda olusu neden ileri gelmektedir?

86

P: Bunun cevabnn bulamadimz rm?

S: Cevheri di.i~UnU~. tarzimiza bagh bu. P: Dilsiintin ve anlatm.

S; Cevher dedigimiz zaman lie; bilgiyi alnus oldugunu kabul edersek eger, bu takdirde belki bu kaygisim izah edebiliriz. Fakat lie' bilgiyi almamis olan bir cevherde boyle bir kaygimn mevcudiyetini pek diistinemedik.

P: Nicin biIgiyi talep etrnisti?

S: D~ bilgiyi almadan evvel gene bir talep halinde idi. P: Evet.

S: Bu, olusundan dolayrdir diyebiliriz .. Fakat bu bir kaygrdir ve ancak. olusuna baglayabiliriz bunu kendi izahirmza

..

gore.

P: Baglayimz,

S; Yaradihsimn icabi olmasi gerekiyor, bilgiyi aramasi. P: Onun bilgiyi ararnasr, sembolik konusuyor ve oyle

anlatacagiz mecburen, bilginin .neticesi olusudur,

S: Evet uzerinde dusunccegiz .. Bir sual soracagrm, Kendi icinde rastladtgi ve onun icin bir icap clan QZJiin ne 01- dugunu bilmek istemesinin, madde alemi He temas icap ettirisinin sebebi nedir acaba?

Medyom: Anlamadrm,

S: Cilt-L. Celse .. 16~da; 'Varhklar, halkedildikten sonra madde He irtibata geclnceye kadar bir devre gecirirler. 0 devre icinde adeta bir yumurta icinde bulunan yavru gibidir, Kendi diinyasinm, i~ aleminin realitesini o~renmekle mesguldlir. Fakat bu yumurtarnn icinde bir seye, bir oz'e rastIamistrr. Bu QZ ise onun icin bir icaptir. Kendine alan tcmasasi, onda bu rastladtgi oz'tin, bu icabm ne oldugunu anlamak kaygisim dogurur, Kaygr, cevherinden ileri gelen bir vasif, onunla hemhal: Bilmek ... Ve sonunda hepsi Tanrr'ya secde ettiler, Iste ondan sonra maddeye donduler' dediniz. Bu g(h-ii~ten sonraki madde ile ternasm sebebi nedir?

P: Kaygi. Evet, sadece kaygr,

S: Evet, bu kaygi uzerinde durmamiz gerek, lzninizle bir diger sualimize geciyoruz, Cilt-L. Cclse-S'te, 'Derin sezgilerde sUrur hali vardir' dediniz. B urada aksine, alt idrak

87

seviyelerinde kaba haz durumu yamnda; bir bulamkhk, bir sikmtr bali mevcuttur diyebiliriz. Su halde derin sezgideki mutluluk hali neden ileri gelmektedir?

P: Sezgi nerede peyda olur? Once suaIJe baslayahm. S: Sezginin suurda peyda olmasi laznn.

P: Biraz daha ...

S: Cevherle bir tutarsak, cevherde de peyda olabilir, P: Bir tutamazsimz,

S: Gene suurun yiiksek bolgelerinde peyda olur .sezgr.

Oz'e yakm b6lgelerinde.

P: Giizel, Simdi elem ile, bularnkhk ile siirur arasmdaki bu kademeli gidisi hangi noktadan itibaren birlestirc .. bilir, hangi noktadan itibaren ayrrt edebilirsiniz? Burada probleminizi cozcr ken, QzrunasIl faaliyetini hesaba karmarnz faydarnz icabidir, Simdi soyleyin,

S: Simdi bu, idrakine gore olmasi icabeder, Yani idrak, suurun alt tabakalarinda bir idrake sahipse, bu elemJe ka ... rtsiktrr diyebiliriz. Fakat idrakler gittikce yukselip oz'e yaklastikca daha fazla bir aydmlanrna olacagmdan daha degisik hususlar dtlstiniileceginden ...

P: Giizel.

S: ". yahut hissedlleceginden burada bir siirur hali dii-

siineblliriz. "

P: GUzel. Aydmlanmak meselesini bulusunuz iyidir. AsImda siirur halinde de dimagdan baslamak suretiyle oz'e ka .. dar bir aydmlanrna zuhur eder, Halbuki elemde daha dogrusu bu bulamk durumun ifade ettigi hal yari karanhktrr .. Yani, i«; tasvibinin, vicdani kanahmn oz'tine verdigi sinyallerden dolayi kendi kendinize olan mtisahedeniz vemiisahedenin tefsirinden hast! olan nctice, sizde siikre hazrrlanan bir silrur, btiyiik sevinc halini dogurur. Alt tesir planmda ise siz vicdani degil nef'sani, akli degil hissl, oz'de degil kabukta sinyallerle ve dolayisiyla sliktir halinden cok uzaklasrms, yarr aydmhklar icinde demeksinizdir, Elbette ki bu sizin asil

" hikmetinize uymadigi icin, elem ve bulamklrk hasll edecektir, Giinliik saadet ve sevinclerinizde bu hususlari daha iyi ve daha basitlestirerek anlarsamz, dilnyevi siirurlan da elde edersiniz, E vet I baska?

88

S: Bir baska sualimiz daha var. CiIt-l.. Celse-Iti'da, 'UIvi otomatizma, bedenJi halde iken tezahiir ctmez. OJ ruhun kendisiyle beraber biitiin planlarla her an ve her zarnan indifa halindedir, 0, '01' emriyle beraber tesekkul etmis biiylik bir itilistir. Ona bir baska tabirle 'muteal riizgar' da diyebilirsiniz' dediniz. Yine ayrn celsede bahsettigimiz, organIarm isleyisi ve sevk-i tabii icin ise 'Bunlar a~agl otornatizmay) teskil ederler' dediniz. Sirndi, ulvi otomatizma veya yiiksck otomatizma dedigimiz ruhun davramsi ile asagr oto .. matizma arasmdaki farklar hakkmda bilgi rica ediyoruz. Verdiginiz bilgilere gore, 'or emrinin neticesinde tesekktil etmis bir itili~ veya miiteal rtizgftr olan bu [yuksek] otomatizmayi ii~ bilgi'nin meydana getirdigi ulvi cmpozisyonlarla alakah gormekteyiz. [Ulvi empozisyon tabiri, Plan'm, Cilt-l , .. Celse-Ifi'teki, 'Cevhere Uy bilgi'nin zerkedilisi, cevherin talebinden dolayidir. Fakat bilginin cevhere tesiri bir nevi empozisyondur. Yani, iradi istek, neticede irade disi bir empozisyona donusur' ciim Ie lerind en . ctkarrlmaktadir.] Bu hususta bizleri aydmlatmamzi rica ediyoruz.

P: Bu bulusunuzun iizerine biraz daha inrneniz JaZlID.

Bu noktalari incelemeniz iyidir. Vr bilgi empozisyonu ile yiiksek itilis'i bir arada miaalaa etmekle beraber, burada oz'iin kendisini de ufuncii bir antite olarak kabul etmeniz [aydal: olacakttr. Teslis burada da var[dlr]. Evet.

S: Bizim bu aksamki suallerimiz bu kadar. Sizin soyleyeceklerinizi memnuniyetle dinliyoruz.

P: Daha evvel de sorrnustuk: Hayatimzdan memnun musunuz? [Cilt-I.. Celse-6 ve 8].

S: Sualin cevabim zannederim 'rikkat' kelimesi ile alakah olarak izah edebiliriz. Bu r'ikkat kelimesi ile alakah hususlari yine celselerden tetkik ettim. Cilt-L. Celse-B'de, 'Siz artik iC; i tminanlarla degil, hadiselerin zincirleme dogusu halinde meydana gelmis olan mlisbet fiillerden ancak' objektif itminanlara kavusrnamz rnatluptur ' dediniz, Objektif itminanlar isc, Cilt-L. Celse-S'te, 'Objektif fiillerin tekamill dli .. zeninde siralarnsi' olarak ifade edilmis ve bunlarm CUt-I .. Celse-IS'tc, 'Miisahede melekesi, tam bir nth! melekedir. Ve

89

simdiye kadar bildiginiz melekelerin de tis tundedir'. diye bahsettiginiz bu iistiin rneleke ile dis fiillcrin zincirleme birbi .. rini takip edisini incelemek gerekir. Binaenaleyh, bu ayru zamanda vazifc ile de ilglll bir husus oluyor, Bu yolda 01- dugumuz nisbette memnun olabilecegimizi dustiniiyorum.

P: Evet, baska? ,

S: Icinde bulundugurnuz te kamil 1 planinm icaplarma ve o tekarniil plarnnda esen Miiteal Riizgar istikametine yonelisimizin nisbetine gore rnemnun olusumuz veya olmayismuz mevzubahis. Eger bizde boyle bir sezgi ve idrak mcvcut ise, 0 zaman rnemnun olmakhgirrnz icap ediyor.

P: Sen ...

S: Hadiselerin zincirleme dogusu ve siralamsim gorebildigimiz nis bette bir . itminan duymak mevzubahis olabilir diye diisuntiyorum.

P: Itminanm seni memnun ediyor mu? S: 0 yolda olmaya gayret ediyorum.

P: Memnuniyet yolunda rm?

S: Hayir, hadiselerin zincirlerne dogu!? ve siralamsuu

gorme yolunda olmak,

P: Bundan hangi hikmeti crkaracaksm? S: . Miisahede bilgisinin bizzat kendisi.

P: Oyleyse iyi rniisahede et. Evet, siz soyleyiniz.

S: Efendim, diinya maddi yonden ilerledi. Manevi yonden cok geri. Insanlar cok hasis. Vazife icabi goriryorum, milyonlar Uzerinde oturuyor, obiir tarafta zavalh insanlar issizlik pesinde, sefalet icinde bulunuyor. Birbirlerini diisiin .. mliyorlar. Bunlan gortiyorum, cok mliteessir oluyorum.

P: Sana mcmnuniyet verecek hlc bir vaka olmuyor mu? S: Oluyor efendim .. Arasira oluyor,

P: B unlar hangi smifa dahi I?

S: Efendim, bunun srrnfrm ayrrmak cok zor.

P: Oyleyse iyi bak, baktrgim gor, gordiiglinii anla, anIadignn bil. Yaptigm her isin sebeplerini ve neticelerini. tart. Hissini degil akhm, akhru degil vicdarum, vicdarum degil idrakini kullan. Bunlardan sira He gecmeye cahs, Aydmlan, o insanlarm biribirini yemesi ezeli hikaye. Fakat her ezeli hikaye, hcp yeni hikayelerden miitesekkil. Sen de kendi hikayeni ogren ve yaz.

Celse·19... 23·9·1962... cm.r

S: Soyleyeceklerinizi memnuniyetle dinlemeye hazmz. P: Bizden istediginiz bir ~ey var rm?

S: Bugiin ic in I icinde bulundugumuz planm icaplarma uyan liyakate erismemizi temin edecek bilgi iht.iyacmdayiz. Bu hu susta sizden yardrm talebinde bulunuyoruz.

P: Sizlere bilgi fazlasiyla verilmistir. Binaenaleyh biz .. den istcyeceginiz husus daha baska seyler' olmalrydr, Arkadaslar teker teker konussunlar,

S: Verilen bilgi He yaptrgrmiz calismalan devam ettir memiz lazrm, Bunlarr tam manasiyla anladigrmiza kani de.gilim. Yani bu cahsmalarmuzm devammi istiyorum.

P: Neye istinaden?

S: Verdiginiz bilgilere, sezislerimize ve musahedelerimi- , ze Istinaden, gerek bilgi, gerek tatbikat bakimmdan.

P: Cahsmalar devam etmiyor mu?

S: Ediyor, bundan sonrasmi da idrakimizin arttrgr nisbette devam ettirmek arzusundayrz, Arzum budur.

P: Bu sizin arzunuz. Boyle Istediniz, boyle gidiyor. Bas ka?

S: Benim istcdigim, verilen bilgilere layik olmak, liya ..

katli olmaktir,

P: Bu liyakati size biz mi verecegiz?

S: ... ".,.,.II1II

P: Sual galiba iyi anlasrlmadi.

S: Efendim, bilgilerin bir krsrmru yaymak lazim insanhga, Bunun icin tabi maddi imkanlar zayrf,

P: Evet.

S: Imkanlar hasil olmah, kitaplar, radyodan, sundan 'bundan yaymamiz lazrm,

P: Evet, bu bir fikirdir. Demek ki aldigrmz bilgiler siz .. de yerlesmemis. Ycrlesmedigi icin sistem kuramanussrmz .. Sistem kuramadigmiz i<;in bir mantaliteniz yak. Mantaliteniz olmaymca da .isteginiz olmaz.

S: Cilt-l.. Celse-S'da, 'Sizlere ternennimiz: Haddinizi bilcrek dis alemin tanzimi ile degil, idrakinizin yukselmesi,

91

kuvvetlenmis tasarrufunuz vasitasiyla ruhi melekelerinizin Inkisafirn elde etmeye cahsimz. Bunlar, yani bu inkisaflar, ferda ferda ne kadar cogahrsa, dis alcrn yani cemiyetin tanzimini idare edenler size uygun vasatlarr elbette ki meydana getireceklerdir' dediniz. Iste biz bu yol uzerinde elimizdeki imkanlari sarfederek, gayret gostererek liyakatli olmaya cahsiyoruz.

P: Drsarda hazrrtanan avranin silmulunti tayin ettiniz mi?

S: Bunun herhalde 90k genis ve stimullu olmasi icabc-

diyor.

P: Peki sizin simrrmz nereden baslar?

S: ilk evvel cemiyetten baslayacagi dtislimilchilir. P: Evet.

S: Binaenaleyh, cemiyetle olan alakarmzi arttrrmak b 1.1 bakimdan yerinde olur.

S: Bize yardrmcr olanlari da ayrrca iyi miisahede etmek, tetkik etmek tizere faaliyet gostermemiz icabediyor.

P: Iyi, '

S: Ancak, bize verilen bilgileri evvela kendirniz tam rnanasiyla hazmetmedikten sonra, boyle bir formasyona ulasmadrktan sonra bu bilgilerin etrafa yayilmasi mesuliyetini omuzlarrmiza yuklenmemiz hususunu kendime gore biraz dogru bulmuyorum.

P: Gayet tabi. Verilmis olan bilgilerin, sizlerce ancak yiizde kirki (0/0 40) anlasilmak uzere verilrnistir. Bunlar atiye alt tebligattir. Miihim alan bu tebligatm ~i.imuli.inli tayin ederek bu istikametlere sizi gotiirecek vasrtanm seklini, isleyisini ve anahtarmi vermektir. AnahtarIar yiizde elli (0/050) anlasrlacak nisbette verilmistir. Bu size yeter de artar bile .. Size li~ haftahk mi, bir aylrk rm mola verelim?

S: Bunu oyle zannediyorum ki, hi~ bir 'arkadas ternenni etmiyor.

P: Biz temenni ediyoruz .

. S: Siz mtinasip gordiiktcn sonra bizler tabiatiyle buna riayet edecegiz.

P: Sualimi cevaplandrrmadmiz.

92

S: D,c haftahk bir miihlet verelim. - P: Herkes istirak halinde mi?

S: Bunun daha asagisr teklif edilmedigine gore1 fie; hal-

taltk rnuhleti kabul etmemiz icap ediyor.

P: Bir aylrk da dedim.

S; Hayrr, 0 daha uzun bir zaman.

P: Pekala, ti~ haf'ta gene ayrn sekilde bir araya gelirsiniz ve anahtarlari bulup srralarsmiz. Yapabildiginiz kadar aralarmm baglarmi kurarsrmz, Ve elinizde bu anahtarlardan miitesekkil bir prensip hasil olur. Bu prensibi boynunuza gecirirsiniz, Fonksiyonerler boyle cahsmaz. Fonksiyonerin daima bir istegi vardir, Isteginin lstikamctlcndirilisl, nemalamsi, beslenisi baskalarma ai ttir. Faka t bunlan bir hazneye toplamak, onlarr fabrike edecek hale getirmek size aittir. Biz daha evvelki konusmalarirmzda hareket tarzrrmZlJ tavrmnzr anlatrms tik, Bu kadar.

S: Bugiine kadar verilmis olan bilgilerin bu tiC haftahk zaman zarfrndaki sentezini yapabilmemize daha fazla yardim edecek olan bazr suallerirnizl izninizle sorabilir mlyiz?

P: Sorunuz.

S: Cilt-L. Celse-e'da, 'Suur ise, oz'iin aks'inden ibarettir' dediniz. Yine ayrn celsede, 'Insan cevheri ... QZ He suur arasmda ara vasita, QZ He suuru kaynastirmaya cahsan bir nevi... kUrevi bir tesir kusagrdir' dediniz. Buradaki 'insan cev .. heri' hakkrnda daha genis bilgi rica ediyoruz.

P: Cevher'in basmdaki 'insari' sifati, diger tali sifatlar dan onu ayirmak icindi. Madde cevheri VS. cevheri de bulunabilir. Cevher, cevherdir.

S: Madde cevheri dedigimiz, insan cevheri dedigimiz gibi, tekamul sirasmdaki nebathk kademesini ve hayvanhk kadcmesini bunlara ekleye hilir miyiz?

P: Hayrr,

S: Gecen celse, 'Dc bilgi empozisyonu He yiiksek itilisr bir arada miitalaa etmekle beraber, burada oz'iin kendisini de iicilncil bir antite olarak kabul etmeniz faydah olacaktir, Teslis burada davarfdrr}' dediniz. U~ bilgi empozisyonu iIe yiiksek itilis arasmda nasil bir fark vardrr?

93

P: Bunu siz rni hazirlayacaktnnz?

S: Hayrr, bu iki unsur arasmdaki fark ve miinasebetler hakkinda bilgi rica ediyorduk.

P: Size boyle bir vazife vermis miydim?

S: Ozliin kendisini de li~iincii bir antite oIarak kabul edilmesinin Iaydah olacagmi soylemistiniz.

P; Evet.

S: 0<; bilgi, yiiksek Itifis ile birlikte tit;iincii bir antite olarak kabul edecegimiz Gz1Un ayri bir hliviyette hesaba gi· ren bir unsur olusu, sadece onun Ilahi Hikmet'i sezmesi ve 'dis irtibatIan' icinde htirriyet ve serbestiyet faktoru olusundan dolayi rmdir diye dilsiintiyoruz.

P: Gayet tabi. Cevabim vermissiniz,

S: Ever, fakat bu >u9 bilgi empozisyonu ile yiiksek itilis arasmdaki farklar nelerdir diye dusunduk,

P: Simdi, yiiksek itili~ ve ilk empozisyon yani ii~ bilgi birbirinden farkhdrr, Soyle ki: ll9 bilginiz bir kaygmm neticesi alan talepten hasil olrnus bir duanm yerine gctirflisidir. Oradaki empozisyon hali, zorla harekete gecirtme ile rnuttasrf degildir. Bu adeta bir hamur topunun icine konulmus irici gibidir. Inci hamura, harnur inciye bir sey yaparnaz, Fakat insan ozii, hamur olmadigi icln bu incinin evsafrm, halini, hikmetini arasrmr, Ve oyle oIdu. Iste onu arastmsmm, onu boltistlniin, onu ntivelerine ayrrismm neticesi; bii .. ytik bir enerji, kadim bir enerji, btiyUk bir riizgar biitiin satihlari dolasti. Iste, ondan sonra itili~ basladr. ttili~Ji incinirt varolusuna baglarsantz, hataya diisersiniz. Itilis, inciden degil, oz'iin kendisindendir. Miisebbip oz'diir, inci degil. Sizlere de bir cok inciler verilir', ama bir itilis olmaz. Cilnkii, inci, itecek kudrette degildir, Onun Miiteal Riizgari'm cekip alacak, oz'dur. Dolayisiyla, ilk adirmrnz hiir olarak basladi. Ve her seyinizin mesulli sizsiniz, Inciyl de isteyen sizsiniz, E vet, Bu kadar.

S: Bir diisiincernlzi size arzetmek istiyoruz. P: Buyurun.

S: Her idrak kademesinin kendisine gore oIan bir siikiir hali mevcuttur. Bu hal ise 0 kademenin icaplartm vc

94

Istikametini tayin eden Mliteal Riizgar'a uymakla elde edil~'

.bjli r. Su halde bizler, suktlr hali icinde bulunmakhgmnz icln dar suur, maddi plan ve bu kademeyle alakah idrak halirnizin durumunu 0 kademenin icaplarim tayin eden l1ahi Murad'a uyacak sekilde liyakatli kilmanuz gerekiyor. Boyle yapacak olursak, icinde bulundugumuz siikur kademesi haline uyrnus ve stiktir halinde bulunmus ve dolayisiyla uzerimize dusen vazifeyi ve fonksiyonumuzu iyi bir sekilde yaprrus oluruz diye diisiiniiyoruz.

P: ' .. yaprnrs olmaya baslariz' diye diisiiniirstlniiz. S: Evet.

P; Giizel.

S: Bir baska hususu da arzetmek istiyorurri. Gecen celse .. 'Oz, kendi ruhi zamaru icinde muhtelif realiteler yasar. Bu realitenin mlisebbibi, dis realitesiyle olan alakasrnm muhteIif kademelerde boliinmesinden hasil olan idraklerdir ... EIbette ki yukardaki sozlerimize gore, siz suur ve QZ ve bedeni bir arada miitalaa etmekte zorlukta .. zorluk iciride kalacaksrrnz' dediniz. Bunlan bir biitun halinde dusiinmekligimiz gene de hatah olrnayacaktir. Iste bu diisiince He ve fakat idrak ' kademclcrini hesaba katrnadan, gecen cc lsedekt sorumda, bir tek idrakten, DZ Idrakten bahsetmistlm. Simdi daha iyi anhyorum ki, bu OZ idrak, haddizatmda kademeler teskil eden idraklcrin bir muhassalasidrr. Veya tersine, oz'im hali, kademe idraklerin hususiyetlerine ami! olmaktadir.

P; Evet, iyi. Hatta giizel. Memnun oldum.

S: Bu husus bizim icin tamamen yeni ve goruslerimizr deglstirecek bir bilgi idi. Bunun iizerinde arkadaslarla daha derin calrsmalarda ve bilgimizi arttirmada 'bulunacagtz.

P: Insallah.

S: in~allah. Izin verirseniz baska suallerimize gccclim. P: Ne rnahiyettedir?

S: Celselerden edinmeye cahstigirmz bilgilerin takildrgnmz noktalarr ile alakah,

P: Onlari cahsmalarmiz esnasmda ~ozeceksiniz ... Gene yol gortindii. Gene 0 eskiler kalktilar. 0 eskiler, giiclii insanlar; giiclii ruhlar. Ufukta kirrrnzrhklar var. Demek ki giin dogrnadan kalktilar. Sakin ve ftkil insanlar.

95

,

Celse·!20... 21 .. 10 .. 1962... Ciltol

P: ,Gun giine eklcnerek giinler uzadi, Gliniin uzayisr .gonlurnuzu sikmtiya bogdu, Bogulan goniil degil nefsimiz, cehlimizdi. Sabrirruz karsismda sabrmizr denedik. Denenen siz degil bizdik. Bizi sizden ayiran sabrrrmzdaki idrakti ... {Irtibat kesildi).

Celse·21... 21,,10~1962.... cuet

S: Soyleyeceklerlnizt memnuniyetle dinliyoruz,

P: Gayeniz ve prensipleriniz hakkmda mefhurnlarmiz var rm?

S: D <; haftalik cahsmalarumzm neticesi olarak, kisaca ball noktalar tesbit ettik. Izin verirseniz okuyayim.

P: Okuyunuz. .

S: Bugiine kadar alan cahsmalanrmzr bizde mevcut bir hilginin ortaya konmasi, belirmesi i~in ltizumlu bir cahsma -olarak kabul ediyoruz. Bunu miiteal sahsiyeti aksettinnek tarzlnda anliyoruz. Insanhgm ilerde alacagi rnerhaleyi, bilgileri ve bununla iIgili alernsiimul ' '.tah~mayl nazar-l i tibare .aldigirmzda, bunun gaye, yani Cilt .. 1.. Celsc-14'iin sonunda verilen misaldeki dagm sivri ucu oIarak dusiinebiliriz. Misalinizdeki 'duz yer' acilmasi istenen suurumuzdur, Yine misa .. linizdeki 'yol' ise, icinde buJundugumuz· Cemiyetten ge~.mektedir, Bu hususta yapilacak faaliyet, sezgi, teblig ve miisahede kanallarindan eo) faydalanarak gayeye tevecciih etmektir. Yaptrgirruz islerde sadece ve gelisigilzel calrsmak .degil, hakkim vermek matluptur. Sececcgirniz yardimcilarr .secme isinde edep, ketumiyet, istikrar ve dogruluk esasla.rma dikkat etmemiz Iazrmdir. Sezgi, mtisahede ve teblig yo-

luyla yapilacak cahsrnalarla beraber, anbean nefsani kontroliimiizii de yapmahyiz. Bunu, rikkat sozunden anlasilacagi gibi, kilcal olaylarm tesirinde kalabilecek bir idrake var .. mak, dolayisiyla katastroflara diismemck tarzmda anhyorum. Plan He ayrn maksat yolunda ~ah:;;maYl, bizirn yaprnayr tasarladigrrruz faaliyctte, Plan'in bizi daha sumullii yardimIariyla elimizden tutmasi, yani bir el vc ayak olus tarzmda .anhyoruz f~·). Krsaca bir neticeye varmak istedik, detaylar·dan kacindrk ve vardigirmz netice bu sozlerde toplanmak .. zadrr.

P: Gayeniz He prensibinizin tam tefrikini yaprms rm idiniz?

S: Prensibimizi, gayeye varilana kadar tatbik etmemiz gereken prensibi, akIi olarak hareket etmek nokta-i naza .. .rmdan dilsiinmcliyiz. Bu arada miisahede halinde kalmak ve ayrn zamanda Cemiyet icindeki fonksiyonlarnmzr, kendi bildigimiz islerimizi devam ettirmek tarzmda diisiinuyoruz. Yalrnz, bizce eksik alan husus, almak ve vermek tarzmdaki kanunun, bizce tatbik edilecek verrnek hususunun yerine getirilisi ve bunun bize gore olan ahengini bulmaknr. Bu hususta. sabirh ve uyarnk hareket ederek, miiteyakkiz buIunarak, yolumuza gene kendi bilgilerirnize ve sezgilerimize 'gore devam etmemiz lazrm geldigi kanaatindeyim,

P: Evet. Bu soylenen sozlere Have edilecek fikirleri bu .. lunan var TIll?

S: Efendim, bu dilnya iizerindeki mevcudiyctimizin icaplarma uyan bir hareket tarzr olarak dogrudan dogruya hizim disirmzda bulunan blitiin varhklara ve bu arada bilhassa insanlara karsi olan hizmet vazifemizin en basta gelen bir vazife olarak telakki edilmesi Iazirn geldigine inanrms -bu I unuyo rum. Bubaklmdan, arkadasrrmzm da demin bahsettigi prensiplerle bilhassa gaye etrafmda, boyle bir hedefe yonelerek, biitiin gliciimilzle cahsmamiz gerektigi kanaatindeyim.

P: Evet. Insanlara hizmet etmek, insanhgm siarmdan .. . dir. Bu soylediklerinlzin hepsini tam manasiyla imancasina benimsediginizi zannetrniyoruz. Fakat, icinizde yesil agaom tohum ve fidanlari mevcu 1.

Celse-22 ... 28~1Q..1962... Cilt-l

S: Soyleyeceginiz hususlart memnuniyetle dinliyoruz. P: Olgunlasan bir meyvenin hem kendinde, hem agacm-

-da, hem de bunlarm dismda bir guzelligi, bir hikmeti var.dir. Meyve; rengi, parlakhgi velhasil dis gdrilnlisti He disar.dakilerin arzusudur. Meyve, agacm, yapraklann ve koklerin neticesidir.

Iste, sizlerin durumunuz meyve durumundadir, Disan-

97

nm arzusu He, icerinin neticesi arasmda kalrms: olgunlas-

I mak, meta oImak yolunda bir varhk, bir biitiin .. Durumu .. nuz zor durumdadir, Talip egoisttir, Kok digerkamdir, Siz bu iki alan yahut plan arasmda cok dikkatli, cok miiteyak .. kiz, cok olgun hareket etmekle miikcllefsiniz. Meyvenin ancak cekirdeginden biraz ilerisi olgunlasrrnstir. Ctinkti 0 kr .. , SImJ koke en once, ilk bagh olan krsimdir. Fakat cekirdegi-. niz, ilk halkarnz tesekkiil ettikten sonra, tist etli kismmi hasIl etmek, rneyvenin kendi vazifesidir.

Cevheriniz temiz, dimagmiz temiz; terniz olmayan yalrnz list kisnumz, Bu list kisnn 'suur sathmrz'drr, Suur sathmizm pislikleri; degerlenrnemis, yerine konmamrs, yerlesmemis perakende bi1gilerdir. t~te bir miiddet daha ara ve .. recegirniz celselerin sebebi, sizlere vermis oldugumuz bilgilerin perakende halinden cikarilmasr icindir. Yani ileride yapacagimz el ve ayak isl artik su son, fakat zorlu, bun a ragmen cok mutlu olan sentez isine bagh kalrmsur. Sentez-. Ierinizi yapmadan evvel, sizlcre verdigimiz nasihatlerin l~l ~ndan ayrrlmaym, Kategorik cahsmayi, bilhassa titizlikletatbik edin, Aralarmin baglarmi kurun, acikta kalan baglari tes bi t edin ve onlar da baglanacaktrr, N eticede muhteris talibin ihtirasma btittin halinde kendinizi sunmakla degil, en drstan en ice dogru icinize almakla olacaktir. Sizlerden memnunuz. Suur sathmizm karmcalarmi temizleycceginizden eminiz . Aynen, ayrn sekil, aym zaman ve avrn prensipicinde ~ah~manlz devam etsin. Simdi, aydmlanmasiru istedlginiz noktalar mevcutsa sorunuz.

S: Suallerimize gecmeden evvel, bir hususun aydmlatilmasmi isteyecegim: CUt-I.. Celse-20 basladiktan kisa bir za-. man sonra sona erdi. Acaba bu durum, avramn i«;inde bu-. lundugu bir hususiyet dolayisiyla mcydana gelmis bir hal mlydi, yoksa bilmedigimiz bir husus mu vardtr burada?

P: Burada, 1- Once medyom sorumluydu, Heniiz altm .. dan kalkamadigi aglr bilgilerle yiikliidlir. Sunu iyi biliniz ki; mcdyom sizin bazi bilmediklerinizi de bilmektedir. Bu ytiz .. den, kaderi icabi bilgilerinln scntezini siiratle kuramamak .. tan dolayi bir tesevviis icerisindedir. Bu onun normal psi.

98

kolojisine de aksetmistir, 2 - Ikinci sebep, Sadiklar Plam, burada yaptigr -celsesinin muhtelif tali Planlarda da takip edilmesini temin etmistir, 0 Planlarda bir reaksiyon, bu eelsenin 0 surette hitam bulmasinr da tevlit etmistir. 3 - Ucuneli bir sebep vardir ki, bu sadece bizlere ait bir husustur. Evet.

S: Cilt-L. Celse-12'de, 'Sadakat, asil He kendini bir gar .. rnektir' dediniz. Asil He kendimiz arasmdaki duvar nedendir? Bu duvar, kcndirniz sandigrrrnz yalanci bir benlik duygusundan ileri gelmektedir denilebilir. Bu duvarm asrlrnasirun, Cilt-L. Celse-6'da bahsettiginiz, 'hcp biz olus' ile alaka- 51 vardtr diye dusimiiyoruz. Bu dilsiincelcr ne dereceye ka .. dar dogrudur?

- P: AsIl'dan kastettiginiz, yahut anladigrmz manayi soyIcr misiniz?

S: Asil'dan urnumiyet itibariyle, miiteal'den aksedenler diye diistiniiyorum. Kanunlara uygun harcket eden tarafrrmz.

P: Ha tir'lamrsa, gecmis mtibahaselerirnizde, bir dairenin gene bir daire kahbmm icor'isine girip clktlglndan, ve giris cikista bir ylikseklik kazandrgindan bahsetmistik, t~ .. te, sizin bu tiirlii potansiyelinizi tcmin eden, sizin bahsctti .. giniz mtiteal sahsiyetinizin arayisrdrr, ararnsidir. Fakat, enkarnasyon kanunu clbette ki kendi sartlari icersinde tahakkuk edecektir. Madde hie; bir zaman sizin miiteal sahsiyctinizin rniiessiriyeti altinda biitiinlUgtinii muhafaza edemez .. Onun cevheri, sizin cevherinizlc bcslenrnedikce var olamaz, Bu, muayyen bir buudun muayyen bir sistemi icersinde ca .. ri olan [bir] husustur. Boyle- olunca, miiteal sahsiyetiniz deruni suurunun dismda, ancak enkarnasyon kanununun tc .. min ettigi suurda mahpustur. Iste, asil aramzdaki 'set' sizin ulvi sahsiyetinize ulasrnaniza engel alan suur sathimzdir. Tckamiilim diger bir manast da, bu suur sathmi meydana getiren kiitlenin kalmhgimn gitgide incelmesi, zarlasmastdir, Neden, 'oniindc perde oldugu halde, 0 taraft bu taraf gibi bilir' demistik (2H) ..• Iste Miitcal Iman budur. Kahn suur sathma ragmen, derin suurunun en uclari, ccvhcrine en yakm olanlan ve Yaradari'im bilmesidir. Bunun icin pratik

99

hayatmizda yapacagmiz murakabeniz, suur sathiruzm torpil-

I Ienmesi, incel tilmesi, 'temizlenmesi tarzmda olmahdir, Bir 90k ternrinler, bircok fikirlerin kendi kendine telkini, 'su sekilde olacagim' ahitleri hie bir sey ifadc etrnez: Ciinkii bu cereyan, ancak suur sathinm iizerinde devam edip gitmektedir. Alta niifuz eden ne? Hicbir scy, Oyleyse. blitiin var .. hgirnzla ulvi sahslyetinizi bulmak icin 'suur sathr' denen bu perdeyi, bu e~igi Incel tmck, daha cok rahmetin gececegi tarza getirmek vazifenizdir, Bu da: teemmiil, derin dii~tinii!ii ve bilhassa musahede melekenizin arttmlmasi He mtimkilndilr. Evet.

S: Ikinci sualim realitelerin kademelesmesi hakkmda ..

Bu, bir taraftan muhtelif tekamiil basamaklari, farkhlasmaIarrn teskil ettigi muhtclif planlar, diger taraftan, buna tekabul eden farkh idraklerdir. Fakat bunlarm siralamst hakkmda daha .dogru bir srralamsi elde etmek icin nasil bir ca .. hsma yapmak Iazrmdir?

P: Bunu sentezde zaten bulacaksimz. Bilhassa ruhi anatornik sira He, realite siralarr paraleldir. Bunu soyleyebili-

.

rlffi.

S: Cilt-L, Celse-S'te, 'Fiiller kaderi demek, objektif fiillerin tekamiil dlizeninde siralarusi demektir' dediniz, Fiiller kaderini, idrakimiz dolayrsiyla istirak ettigimiz planlar olarak diisuniiyoruz. Idrakimizin bizi tayin ettigi mekanlar ve bunlarin siralamsi olarak bu kaderi dtisiintiyoruz.

P: Bunun miiessiriyeti yiizde seksendir. Yuzde yirmisi

l~in ne dusiinmcniz icap eder?

S: Idrakten gayri mi? P: Evet.

S: Ruhi kabiliyetlerin hcpsini idrak, icinc ahr da diyemeyiz. Daha baska, idrakin tistiinde de birtakim haller 01- mas! icap eder. Bu bakrrndan mi sorulrnustur sual acaba?

P: Sualinizi tekrar ediniz, kcndiniz cozeceks iniz,

S~ FiiIler kaderini, idrakimiz dolayisiyla istirak ettigimiz planlar olarak diisiiniiyoruz.

P: Yani idrakiniz hangi planda mevcut ise, fiilleriniz de muayyen bir' kahp icerislnde tezahlir ediyor demektir.

100