You are on page 1of 25

MATLAMAT PENDIDIKAN

KBSR & KBSM


PEN 1013 | FALSAFAH PENDIDIKAN (DIPLOMA PERGURUAN PRASEKOLAH)

PENSYARAH KURSUS
En. Zuljalaludin bin Abdul Rani
Pensyarah Kolej Dar Hikmah
Sub-topik A SEJARAH PEMBENTUKAN
KBSR & KBSM

KBSR & KBSM FAKTOR PEMBENTUKAN &


Kandungan topik yang
B MATLAMAT KBSR & KBSM
ditumpukan untuk perbincangan:

STRUKTUR, BIDANG &


C KOMPONEN KURIKULUM
ORGANISASI MATA PELAJARAN

PENGUBAHSUAIAN SUKATAN
D KURIKULUM

E
KURIKULUM
BARU
SEKOLAH RENDAH
(KBSR)
SEJARAH PEMBENTUKAN KBSR
Jawatankuasa Kabinet (1974) ditubuhkan untuk mengkaji semula
Dasar Pendidikan Negara, pencapaian matlamat melalui kurikulum.
Dibentuk berasaskan kajian & syor-syor yang dicadangkan dalam
Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979).
FAKTOR PEMBENTUKAN KBSR
1 DASAR PENDIDIKAN NEGARA

2 CITA-CITA DAN IDEOLOGI NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN
3 SEKOLAH RENDAH

MATLAMAT PENDIDIKAN
4 SEKOLAH RENDAH
1 DASAR PENDIDIKAN NEGARA

DPN dibentuk berasaskan Laporan Razak (1956), dalam Ordinan


Pelajaran (1957) & Laporan Rahman Talib (1960), dalam Akta
Pelajaran (1961).
Matlamat DPN : Untuk mencapai perpaduan rakyat, melalui sistem
pendidikan kebangsaan, pelaksanaan sukatan pelajaran yang sama,
penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di
semua peringkat persekolahan.
Sambungan …
1 DASAR PENDIDIKAN NEGARA

Beberapa kelemahan dikenal pasti terhadap Kurikulum Lama Sekolah


Rendah (KLSR) iaitu :
a) Isi kandungan sukatan pelajaran : berulang & tiada kaitan antara mata
pelajaran @ antara darjah.
b) Sukatan pelajaran : terlalu banyak, membebankan & membosankan
murid.
c) Guru & murid terdesak untuk habiskan sukatan, bila pepeperiksaan.
d) Pengajaran & pembelajaran terlalu bergantung kepada buku teks :
Mengehadkan teknik & bahan pengajaran, tidak menarik & tidak
berkesan.
Sambungan …
1 DASAR PENDIDIKAN NEGARA

Jawatankuasa Kabinet membuat perakuan sebagai faktor asas


pembentukan kurikulum (Perakuan 2a, Perakuan 57a)
Perakuan 2a:
“ Kementerian Pelajaran mengambil langkah-langkah tertentu supaya pendidikan di
peringkat rendah bercorak pendidikan asas dengan memberi penegasan kepada 3M;
membaca, menulis & mengira.”
Perakuan 57a:
“Kurikulum sekolah rendah hendaklah membolehkan murid mencapai kemahiran
dalam 3 bidang asas; bidang komunikasi, bidang manusia dengan alam sekeliling,
bidang perkembangan diri individu; sesuai dengan keperluan, minat, bakat,
kemampuan mental & kesediaan murid.”
2 CITA-CITA DAN IDEOLOGI NEGARA

Cita-cita Negara : Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang bangsa


berpandukan 5 prinsip Rukun Negara.
Kurikulum yang mengandungi aktiviti yang membentuk peribadi &
pekerti murid ke arah perpaduan negara.
Keseragaman kurikulum: sukatan pelajaran, aktiviti kokurikulum,
peperiksaan awam.
3 FALSAFAH PENDIDIKAN
SEKOLAH RENDAH

Menitikberatkan faktor kehendak individu.


Memberi pendidikan secara menyeluruh; murid berkembang dengan
seimbang (intelek, rohani, sosial, jasmani)
KBSR; murid akan dapat membaca, menulis & mengira, ilmu
pengetahuan yang cukup, sesuai dengan peringkat umur &
perkembangan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai murni,
memelihara tubuh yang sihat, minat, bakat dipupuk & dikembangkan.
MATLAMAT PENDIDIKAN
4 SEKOLAH RENDAH

i. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa


Kebangsaan dan bahasa rasmi negara.
ii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis
dalam bahasa pengantar sekolah.
iii. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan
menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian.
iv. menguasai kemahiran belajar.
v. menguasai kemahiran berfikir.
vi. bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan
kedudukannya sebagai bahasa kedua.
Sambungan …
4 MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

vii. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya.


viii. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri.
ix. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap
manusia dan alam sekitar.
x. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal.
xi. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal,
kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional.
xii. menjaga kesihatan dan kecergasan diri
xiii. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap
keusahawanan dan produktiviti.
Sambungan …
4 MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

xiv. menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian


ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam.
xv. menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan
akhlak mulia.
xvi. membina semangat patriotisme.
xvii. mengembangkan bakat dan kreativiti.
xviii.mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang
menjadikannya asas bagi amalan hidup.
Sambungan …
4 MATLAMAT PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

vii. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya.


viii. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri.
ix. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap
manusia dan alam sekitar.
x. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal.
xi. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal,
kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional.
xii. menjaga kesihatan dan kecergasan diri; xiii. menguasai kemahiran serta
membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan
produktiviti.
STRUKTUR KBSR
3 Bidang: Komunikasi, Manusia & Persekitaran, Perkembangan Diri
Individu.
6 Komponen: Kemahiran Asas; Manusia dengan Persekitaran;
Kesenian dan Kesihatan; Kerohanian, nilai dan sikap; Kemahiran
Hidup; Kokurikulum.
ORGANISASI MATA PELAJARAN
KOMUNIKASI MANUSIA & ALAM PERKEMBANGAN DIRI
SEKELILING INDIVIDU
Bahasa Melayu Pendidikan Islam Kemahiran Hidup
Bahasa Inggeris; Bahasa Pendidikan Moral Pendidikan Muzik
Cina Sains Pendidikan Seni
Bahasa Tamil Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani
Matematik. Pendidikan Kesihatan
PENGUBAHSUAIAN SUKATAN KBSR
Selepas 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat
kekuatan dan kelemahannya.
Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagai Kurikulum Baru Sekolah
Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
Untuk mencerminkan matlamat & objektif Falsafah Pendidikan
Kebangsaan & Wawasan 2020, globalisasi & pengunaan teknologi
maklumat & komunikasi (ICT).
Sambungan…

PENGUBAHSUAIAN SUKATAN KBSR


penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran
penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian
menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut
topik
mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran
mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti
wang, ukuran panjang dan berat
mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains dan Kajian
Tempatan
pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi
Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003
pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik
dan Sains
KURIKULUM
BERSEPADU
SEKOLAH MENENGAH
(KBSM)
MATLAMAT KBSM
• Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dalam semua situasi hidup,
serta memperkembangkan pemikiran dan penaakulan.
• Memberi peluang pelajar memahami alam sosial dan fizikal supaya mereka dapat menikmati keadaan
kehidupan daan nilai-nilai yang berkaitan serta membolehkan mereka menjadi anggota-anggota
masyarakat yang berkesan dan bertanggung jawab.
• Menekankan pembelajaran ke arah memahami diri, mengembangkan bakat, serta mempertingkatkan
peribadi dan watak.
• KBSM Menengah Rendah : fokus kepada pencapaian pendidikan umum dan perkembangan sifat-sifat
kewarganegaraan.
KBSM Menengah Atas : fokus kepada penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang lebih meluas
dan mendalam
• Menitikberatkan aktiviti kokurikulum. • Pendekatan dan strategi pembelajaran seimbang dengan KBSR
dan berpusatkan murid.
STRUKTUR KBSM
Bersepadu & menyeluruh
3 bidang seperti KBSR
Teras & elektif
Berdasarkan perakuan & Falsafah Pendidikan Negara
Kesinambungan kepada KBSR
ORGANISASI MATA PELAJARAN
KOMUNIKASI MANUSIA & ALAM PERKEMBANGAN DIRI
SEKELILING INDIVIDU
Bahasa Agama Pendidikan Seni
Matematik. Moral Pendidikan Jasmani
Kemasyarakatan Kokurikulum
PENGUBAHSUAIAN SUKATAN
Selepas 1988, program KBSR disemak semula untuk melihat
kekuatan dan kelemahannya.
Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagai Kurikulum Baru Sekolah
Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
Untuk mencerminkan matlamat & objektif Falsafah Pendidikan
Kebangsaan & Wawasan 2020, globalisasi & pengunaan teknologi
maklumat & komunikasi (ICT).
Sambungan…

PENGUBAHSUAIAN SUKATAN
penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran
penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian
menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut
topik
mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran
mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti
wang, ukuran panjang dan berat
mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains dan Kajian
Tempatan
pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua matapelajaran teknikal bagi
Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003
pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik
dan Sains
SEKIAN, TERIMA KASIH