You are on page 1of 38

Applicatieontwikkeling

Stageverslag en SGM

Guus Klip - 319398


VOORWOORD
Na een halfjaar stage te hebben gelopen bij Medisch Centrum Zuid, heb ik hier mijn werkzaamheden
tijdens semester 6 voortgezet. Na een pittige periode vorig jaar heb ik met volle overtuiging de draad
weer op gepakt en ik kijk over het algemeen met een tevreden gevoel op mijn stage terug.
Net zoals ik gewend was, vond ik de werksfeer erg aangenaam en het was fijn om te zien dat mijn
stagebuddy; Andries-Erik en ik elkaar net zo goed aanvulden als in het eerste semester.
Naast de concrete opdrachten waaraan ik intern heb gewerkt, ben ik in mijn optiek voornamelijk
vooruitgegaan in de ondernemende competenties SGM.
Ik wil graag Michiel Gerritsen, Wouter Welling en Anne Benjaminse bedanken voor de goede begeleiding
en Andries-Erik van der West voor de fijne samenwerking

Veel leesplezier!

Guus Klip, 26 mei te Groningen.

1
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord ...................................................................................................................................................... 1

Inhoud ............................................................................................................................................................. 2

Inleiding ........................................................................................................................................................... 3

Centrale stageopdracht ................................................................................................................................... 4

1.1 Functie van de applicatie....................................................................................................................... 5

1.2 Indeling .................................................................................................................................................. 7

1.3 Vormgeving ........................................................................................................................................... 8

1.4 Begroting ............................................................................................................................................... 9

1.5 Competenties centrale stageopdracht ................................................................................................ 10

Aanvullende opdrachten ............................................................................................................................... 10

2.1 Take-off subsidie ................................................................................................................................. 11

2.2 Marktonderzoek .................................................................................................................................. 11

2.3 Revitalise ............................................................................................................................................. 11

Reflectie......................................................................................................................................................... 13

3.1 Reflectie eigen functioneren ............................................................................................................... 13

3.3 Reflectie ontvangen feedback ............................................................................................................. 14

Uren verantwoording .................................................................................................................................... 15

Nawoord ........................................................................................................................................................ 15

Bijlagen .......................................................................................................................................................... 16

a. Logboek ................................................................................................................................................. 16

b. Feedback 1 ............................................................................................................................................ 22

c. Feedback 2 ............................................................................................................................................. 25

d. Contract ................................................................................................................................................. 26

e. Subsidieaanvraag................................................................................................................................... 29

f. Businessmodel ....................................................................................................................................... 37

2
INLEIDING
Technologie en gezondheid, twee onderwerpen die mij mijn gehele leven al fascineren en interesseren. In
September 2016 ben ik begonnen met een uitdagend project bij fysiopraktijk Medisch Centrum Zuid.
Destijds voor de minor training en coaching hebben Andries-Erik van der West en ik, de taak op ons
genomen een specifieke zogenaamde “return to sport” applicatie voor postoperatieve VKB-cliënten. Dit
semester (begin januari) eindigden wij met vier programmeurs die een maand lang voor ons hebben
geprogrammeerd en zodoende de fundering opgezet hebben voor de programmeurs die het van hen over
zouden nemen.
De afgelopen periode zijn we er pas echt achter gekomen hoe groot de berg is die wij zo graag willen
beklimmen. Waar het in het eerste stadium simpel gezegd op rolletjes liep doordat de belangen nog niet
zo groot waren en iedereen ons graag wilden helpen door ons aanstekelijk enthousiasme, begon het
steeds serieuzer te worden waardoor een uitstekende onderbouwing de norm moest worden. We kregen
te maken met financiële en juridische vraagstukken en begonnen steeds meer te opereren als
ondernemers.
In dit verslag worden de stappen, onderzoeken en producten beschreven die strikt noodzakelijk zijn voor
het behalen van ons uiteindelijke doel, die goedwerkende, relevante en gelikte mobiele applicatie.

3
CENTRALE STAGEOPDRACHT
Zoals in de inleiding werd beschreven, is de mobiele applicatie de rode draad van de stage(es) van het
afgelopen jaar. In dit hoofdstuk zal de applicatie zelf worden beschreven en daarnaast welke concrete
werkzaamheden er voor nodig zijn geweest om huidig gemaakte voortgang te kunnen verwezenlijken.
Aan het begin van het zesde semester was zoals vermeld de fundering van de applicatie door vier,
vierdejaars ICT studenten gebouwd. Dit is in samenwerking gebeurd met Hi-Lab coördinator Erwin de
Beer.
Omdat het tijdens deze periode duidelijk werd, dat het niet eenvoudig is om op hetzelfde level te
communiceren met de programmeurs, was enige inhoudelijk bijscholing op het gebied van
programmeren noodzakelijk. Het is immers onmogelijk de juiste beslissingen te nemen.
We hebben hierdoor contact gezocht en een verdiepend, informerend gesprek gevoerd met Wouter
Slotegraaf, eigenaar van app-ontwikkelaarsbedrijf Freed en tevens zelf programmeur.

Vervolgens hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden bij het HiLab voor twee software engineers
(een in februari en een in april). Op basis van de voor ons noodzakelijk competenties en eigenschappen
(juiste ervaring, verantwoordelijkheidsgevoel, discipline) en de opgedane kennis uit het gesprek met dhr.
Slotegraaf is ten eerste Marcel Oosterbrink aangenomen. In het tweede blok is hier vervolgens ook nog
Jannes Jonkers bijgekomen. Beiden student software engineering.

Waar Marcel meer programmeer ervaring had, was Jannes al bekend met Python, de taal waarin de code
wordt geschreven. Onderstaand een overzicht met gemaakte keuzes en onderbouwing.

Gemaakte programmeerkeuzes Omschrijving


Hoewel een native applicatie, oftewel specifiek geprogrammeerd voor
een bepaald OS, veel meer mogelijkheden biedt en soepeler functioneert,
is de keuze gevallen op een webbased applicatie. Hier zijn een aantal
redenen voor. Ten eerste is het tijd-technisch een stuk voordeliger, zowel
omdat de meeste studenten geen specifieke IOS, Android- of Googletaal
beheersen en daarnaast omdat er maar één code geschreven hoeft te
Webbased applicatie worden.
Daarnaast is het onderhoudsmatig een heel stuk praktischer, op het
moment dat er een nieuwe functionaliteit is ontwikkeld en toegevoegd
kan worden aan het prototype is dit een kwestie van een eenmalige
update. In tegenstelling tot een native applicatie, waarbij dit in elke taal
opnieuw geschreven moet worden en hierdoor meerdere programmeurs
noodzakelijk zijn.
Een API of Application Programming Interface, is als het ware de spin in
het web tussen verschillende software onderdelen. Hoewel het een forse
tijdsinvestering is om deze code te schrijven, is dit de meest eenvoudige
API geïncludeerd
manier om bijvoorbeeld een database aan de applicatie te koppelen.
Daarnaast zou dit in de toekomst erg veel tijd besparen wanneer native
apps een reële optie worden.
De keuze voor Phython is gemaakt doordat de applicatie in verschillende
stadia en door verschillende programmeurs ontwikkeld wordt. Het
Phython voordeel van een, wellicht geschiktere taal als bijvoorbeeld Java, is dat
het zeer generiek en veelgebruikt is onder de programmeurs van het Hi-

4
Lab. Oftewel vergroot het de hoeveelheid vissen in de vijver waaruit wij
onze keuzes in de toekomst moeten maken.

Django is het Framework gekoppeld aan Phython. Oftewel de ene keuze


maakt de andere ook. Dit framework typeert zich naast zijn veilig- en
Django snelheid, door de eenvoudigheid waarmee het is op te schalen. Hierdoor
zal de applicatie vlot blijven functioneren, ook al komt er nog een jaar aan
geschreven code bij.

Om ervoor te zorgen dat het project op het programmeerfront op de juist baan blijft, wordt er wekelijks
afgesproken met de programmeurs. Tijdens deze bijeenkomst wordt er besproken welke voortgang ze
hebben geboekt en hebben Marcel en Jannes vooraf meerdere opties opgesteld als bezigheid tot de
volgende bespreking. In de tussentijd is het mogelijk om de workflow in de gaten te houden of zelf
voorstellen te doen in Trello. Met het gebruik van deze software is voortgang zeer overzichtelijk en is het
daarnaast, in tegenstelling tot een wekelijks gesprek, mogelijk de exacte stappen te zien.

1.1 Functie van de applicatie


Ten grondslag van de gewenste functionaliteiten van de applicatie, ligt zowel een kwalitatief als
kwantitatief onderzoek. Onder de gehele VKB-Clientèle van Medisch Centrum Zuid, in het totaal 23
cliënten is een enquête afgenomen en met een deel daarnaast, een interview.
Het doel van dit onderzoek was ten eerste om de animo te meten, te onderzoeken of de cliënt überhaupt
zit te wachten op een applicatie en daarnaast wat het product zou moeten kunnen.

Hetzelfde is vervolgens gedaan met de behandelaar. Omdat het reeds duidelijk was dat er belang voor
een applicatie was en is, dit was immers de vraag vanaf de eerste stage dag, is hier uitsluitend de wens
naar inhoudelijke functionaliteiten gepeild. Er is gekeken naar de huidige manier van testen en in gesprek
met intern bewegingswetenschapper Wouter Welling, zijn hier een aantal verbeterpunten uit
voortgekomen.
Onderstaand een overzichtelijke weergave van de resultaten van deze onderzoeken en de daaruit
geconcludeerde relevante functionaliteiten.

Doelgroep Testmethode n Toelichting (belangrijkste conclusies)


Cliënt VKB-ruptuur Kwantitatief 23  Meer inzicht in behandelproces
 Toegang tot betrouwbare
informatie
Cliënt VKB-ruptuur Kwalitatief 5  Meer inzicht in behandelproces
 Toegang tot betrouwbare
informatie
 Meer inspraak in behandelkeuzes
Behandelaar Kwalitatief 3  Verbetering dataverwerking
 Gestructureerde dataverzameling
 Meer inzicht in
klanttevredenheid

Aan de hand van deze serie verbeterpunten, zijn de functionaliteiten van de applicatie bepaald. Omdat dit
wederom snel een vraagstuk werd tussen wat er daadwerkelijk financieel- en programmeertechnisch kan

5
en hoe het ideaalplaatje eruit zou zien, is dit in samenspraak gegaan met Erwin de Beer en de
programmeurs zelf (Hoewel Dhr. de Beer coördinator van het HiLab is, is hij zelf geen programmeur.)Dit
betekende in de praktijk vele uren onderling sparren, met een kritisch oog de ontwikkelingen volgen en
altijd beschikbaar zijn om beslissingen te maken. Hoewel de programmeurs een 9:00 tot 17:00
stageliepen, waren ze erg betrokken en kwamen de vragen regelmatig ook in de avond of in het weekend.

De onderstaande functionaliteiten zijn verdeeld aan de hand prioriteit en huidige voorgang.

Functie/onderdeel Prioriteit Status/toelichting


Gevorderd. Doordat een deel van de backend code niet
aan de veiligheidsnorm kon voldoen en het achteraf
Backend fundering Zeer Hoog bleek dat de controle tijdens de oplevering in februari,
ver ondermaats was, waren de programmeurs
genoodzaakt een deel van de code te herschrijven.
Database opzetten/data opslag Hoog Afgerond
API programmeren Gemiddeld Afgerond
Afgerond. Beheerder van een locatie, kan zowel voor
zichzelf als voor de cliënt een account aanmaken. Er zijn
vier verschillende toegangniveuas. 1=beheerder, recht
om accounts aan te maken en kan, afhankelijk van de
praktijk gebonden afspraken, alle data inzien.
2=Bewegingswetenschapper/tester. Heeft dezelfde
Account aanmaken Hoog
rechten als een beheerder, minus het recht om accounts
aan te maken of accountgegevens te wijzigen.
3=Behandelaar. Kan in tegenstelling tot de
wetenschapper uitsluitend de testgegevens inzien.
4=Cliënt. Heeft uitsluitend leesrechten van eigen
gegevens en voortgang.
Gevorderd. Uit ervaring van de eerste
programmeerronde, is er aan het begin van het semester
veel tijd besteed aan het inhoudelijk bijscholen van de
programmeurs. Het bleek eerder een grote valkuil te zijn,
om zonder inzicht te hebben in de behandelalgoritmes,
Voortgang op basis van code te schrijven.
Hoog
testresultaten (testinvoer) Momenteel wordt een groot deel van de testresultaten
al mooi verwerkt tot de overzichtelijke “samenvatting”
zoals wij deze voorafgaand aan het traject, voor ogen
hadden. Dit deel van de code is echter nog erg buggy en
het zal nog wat finetuning nodig hebben om consequent
goed te werken.
Volgt in later stadium. Het verwerken van videobeelden
naar stils om vervolgens variabelen als de knieflexie hoek
of varus valgus bij initieel landingcontact te bepalen, zal
het werk van de wetenschapper of tester een stuk
eenvoudiger maken. Omdat het niet praktisch is om alle
videobestanden op de gebruikte telefoon te hebben
Videoverwerking Gemiddeld
staan, zal speciaal hiervoor een Cloud functie gemaakt
moeten worden. Daarnaast is het niet ideaal dat er een
adapter noodzakelijk is voor het transfereren van de
files.
Zodra de functies met een hogere prioriteit zijn
afgerond, zal dit onderdeel meer aandacht krijgen.

6
Toekomstmuziek. Fysiomanager, het bedrijf dat de
agenda’s van een groot deel van de praktijken in
Nederland beheert, is vrij wantrouwig over een
samenwerking met externe partijen. Uit een gesprek met
Agendafunctie Laag
Peter de Vries (directeur), kwam naar voren dat hij niet
per definitie nee zegt tegen een overeenkomst, maar
eerder dat het in dit stadium voor zijn bedrijf nog niet
rendabel is om met hem ons in zee te gaan.
In beginstadium, wordt aan gewerkt. In de laatste fasen
van de behandeling wordt er steeds sport-specifieker
getraind en komt er dus meer ruimte voor inbreng
vanuit de cliënt. De Keuzemogelijkheden die hij/zij dan,
Gepersonaliseerde
Gemiddeld afhankelijk van de favoriete sport, krijgt, is iets dat op dit
behandeling (self-control)
moment nog niet de hoogste prioriteit heeft maar waar
op relatief kort termijn inhoudelijk verder aan gewerkt
zal worden. De verschillende sporten en fundamentele
relevante theorie hiervan is al wel beschikbaar.
Toekomstmuziek. In de toekomst zou een alternate
reality functie zeer nuttig kunnen zijn tijdens een
behandeling. De technologie van deze hard- en software
AR-functie Laag
staat echter nog in de kinderschoenen. Om dit in de
toekomst een deel van de applicatie te laten worden is
echter wel een concreet doel.

1.2 Indeling
Aan de hand van de functies die op binnen nu en een afzienbare tijd zullen werken (in principe alle
behalve de functie met toekomstmuziek als status) is de volgende indeling gemaakt. Dit overzicht is
opgesteld voor de mobiele versie van de applicatie, dit zal echter niet veel verschillen met de desktop
variant.

Inlogpagina

Agenda Data Hoofdmenu Informatie Opties

Agendabeheer Data niveau 1 Voortgang Testen Oefeningen VKB Profiel Beheerder

Andere Profiel Account


Data niveau 2 Datainvoer Voetbal
blessures? aanpassen aanmaken

Dataoverzicht Pagina
Data niveau 3 Handbal
toevoegen

Hockey

Etc.

Pagina
toevoegen

Figuur 1. Indeling applicatie

7
Masteraccount

Primair partner
Beheerder

Onderzoekspartner
Bewegingswetenschapper

Reguliere cliënt (praktijk)


Behandelaar

Cliënt

Figuur 2. Rechtsbeschrijving

De verschillende rechten die aan de verschillende typen accounts verbonden staan, spreken voor zich.
Namelijk de vier verschillende groepen plus een masteraccount die alleen beschikbaar is voor de
beheerders van de applicatie. Dataniveau 1t/m3 zegt iets over het inzagerecht van externe gebruikers,
mocht de applicatie later op meerdere plekken gebruikt worden.

1.3 Vormgeving
De wijze hoe de applicatie in een eerste oogopslag wordt beoordeeld, heeft alles vandoen van
vormgeving. Zowel Marcel als Jannes zijn backend engineers pur sang en zullen zich dus vrijwel uitsluitend
op de achterliggende code richten. Oftewel, het gene dat je niet kan zien. Onderstaand een overzicht van
de verschillende prototypen en een screenshot van de uiteindelijke look van de applicatie.

Dit is de mobiele weergave van het eerste prototype dat tijdens


het vorige semester gebruikt is tijdens het introduceren en
toelichten van de app. Dit is echter gemaakt in Axure en draait
daarom niet op werkelijke code.
Wel is hierin goed te zien welke functionaliteiten het product in
het eerste stadium globaal zal bevatten.

Figuur 3. Prototype Axure

8
Dit is een afbeelding van hoe de daadwerkelijke applicatie er
ongeveer uitzag. Dit betreft echter het product waarvan een
groot deel van code noodgedwongen herschreven diende te
worden. Omdat er momenteel nog hard aan de backend
geschreven wordt, is de front-end nu niet praktisch te
gebruiken.
Wanneer de gehele achterliggende code eindelijk geheel
afgerond is en naar behoren functioneert, is het besluit
genomen om een zogenaamde bootstrap (template)te
gebruiken. Dit is als het ware een mooi jasje die je los kunt
kopen en over het lelijke eendje heen kunt leggen. Het
voordeel hiervan is dat je het front-end werk van een ander
gebruikt en uitsluitend de functies op de juiste plaats hoeft te
zetten.
De bootstrap waar de keuze op gevallen is, is te zien via de
volgende link:
http://wrapbootstrap.com/preview/WB02N9M12. Deze
Figuur 4. Prototype applicatie vormgeving is zowel voor de mobiele als de desktopversie van
de applicatie te gebruiken.

1.4 Begroting
De financiële haalbaarheid van ambitieuze projecten blijft altijd een uitdaging voor de opdrachtnemer.
Hoewel de applicatie zogezegd binnenshuis ontwikkeld wordt door studenten van de Hanze Hogeschool
lopen de kosten alsnog op tot in de duizenden euro’s. Vanwege het feit dat, zoals eerder te lezen was, de
controle tijdens de oplevering in februari niet adequaat is uitgevoerd, Worden de kosten van deze periode
in elk geval herzien. Het ging hierbij om een bedrag van een kleine duizend euro.
Voor het zesde semester is een totaalbedrag van bijna zeven duizend euro begroot voor twee software
engineers. Dit zal uiteindelijk lager uitvallen doordat het eerste blok slechts één programmeer bezig is
geweest en er door interne fouten minder voortgang is geboekt dat afgesproken. Rond de periode dat dit
verslag geschreven wordt, is de verantwoordelijke voor een goede oplevering, verantwoording aan het
afleggen bij zijn leidinggevende. De overeenkomst zoals deze door beide partijen in het begin van dit
semester is opgesteld, is als bijlage aan het verslag toegevoegd.

In de bijlage staat de opgestelde begroting voor de periode erna, een schatting van de totale
productiekosten van de applicatie.

9
1.5 Competenties centrale stageopdracht
In de onderstaande tabel een overzicht van de drie competenties die voornamelijk aan bod kwamen bij de
centrale stageopdracht en een korte toelichting op welke wijze ik hierin vooruitgang geboekt heb. Omdat
dit product op het moment van inleveren nog onder SGM valt in plaats van Sportkunde, zijn derhalve ook
nog de SGM-competenties gebruikt. In mijn persoonlijk ontwikkelingsplan voor het afstudeertraject zijn
deze omgezet.

Competentie Toelichting
SGM 5: Bewaken van kwaliteit Door het uitdagende karakter van de centrale
stageopdracht was het managen van kwaliteit één
van de belangrijkste aspecten om in acht te nemen.
Constant op alle fronten van het project op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen, was
voorwaardelijk. Om goede beslissingen te kunnen
nemen vergde dit veel extra tijd om je in te lezen of
bij te scholen over van alles en nog wat. Als dit niet
haalbaar was, was het de taak om een extern expert
om raad te vragen. Iets dat regelmatig noodzakelijk
was.
In vergelijking met vorig jaar zie ik duidelijke de
ontwikkeling bij mezelf. Ik heb geleerd dat ik niet
alles alleen op kan lossen (iets waar ik eerder een
handje van kon hebben) en geef gemakkelijker taken
uit handen.
SGM 10: Ondernemen en Innoveren. Ik had nog niet veel ervaring met ondernemerschap
en heb daarom de voortgang bij mezelf duidelijk
gezien. Niet alleen binnen de muren van mijn
stagebedrijf of schoolgebouw maar juist ook
daarbuiten. Ik ben een stuk pro-actiever geworden en
stap een stuk sneller op mensen af als ik te lang geen
reactie via de mail ontvang.
SGM 16: Communicatie In het verleden had ik nog weleens de feedback dat
mijn onderlinge communicatie iets beter kon. Ik heb
het afgelopen semester, maar ook daarvoor, erg mijn
best gedaan om deze kritieken niet weer te krijgen. Ik
heb mezelf voorgenomen om relevante
ontwikkelingen direct te delen en mailtjes e.d. zo snel
mogelijk te beantwoorden.

AANVULLENDE OPDRACHTEN
Naast de centrale opdracht van de applicatieontwikkeling is er veel tijd gegaan naar aanvullende
opdrachten. Hoewel deze altijd wel iets met de app te maken hadden, waren ze voorwaardelijk voor het
slagen van het project en stonden er andere competenties centraal. In het projectcontract staan drie
aanvullende opdrachten. In dit verslag zijn het er uiteindelijk nog steeds drie geworden maar is in plaats

10
van het marktonderzoek veel tijd geïnvesteerd in de juridische vraagstukken.

2.1 Take-off subsidie


Aan het begin van het semester moest er een beslissing genomen worden over het vervolgtraject van de
stage. Omdat de applicatie in eerste instantie op verzoek van Medisch Centrum Zuid werd ontwikkeld, zou
het als reguliere schoolopdracht uiteindelijk ook hun product worden.
Mede door de grootse tijdsinvestering van het eerste half jaar en daarnaast de intentie om na de studie
verder te gaan met het product, is destijds besloten om het product verder te ontwikkelen in een soort
samenwerkingsverband. Op het financiële front betekende dit dat wij als studenten een manier moesten
zoeken om de ontwikkelingskosten konden dekken. Via Erwin de Beer zijn we in contact gekomen met de
mensen van Cube-050, de ontwerpfabriek voor ondernemers van de Hanze Hogeschool en hebben we
besloten een aanvraag te gaan schrijven voor een overheidssubsidie van €40.000,- waar we volgens hen
een goede kans op maakte.
Vanwege het feit dat Andries-Erik druk bezig was met zijn schrijven van zijn afstudeerscriptie heb ik het
meeste schrijfwerk van deze aanvraag gedaan. Doordat de deadline in eerste instantie in mei zou zijn, en
deze nu verplaatst is tot September, is het hiervoor voorwaardelijke marktonderzoek, nog niet
uitgevoerd. In de bijlagen staan wel de bedrijven die hiervoor gecontacteerd zullen worden.

Inhoudelijk staat er in de subsidieaanvraag, wat het achterliggende idee van de applicatie is en waarom
het een toegevoegde waarde kan hebben op de markt. Daarnaast is er een begroting geschreven voor het
mogelijk te ontvangen subsidiegeld. Hoewel dit nog extra werk vergt, geeft dit een idee over de
veelzijdigheid van het project. De gehele aanvraag is als bijlage aan het verslag toegevoegd.

Competenties: SGM 5, SGM 6, SGM 13 en SGM 18

2.2 Marktonderzoek
Zoals eerder in het verslag al beschreven werd, is er ter onderbouwing een doelgroep analyse gemaakt. Er
is een kwalitatief onderzoek gedaan onder bij vier verschillende behandelaars en daarnaast zowel een
kwantitatief als kwalitatief onderzoek onder de cliënt. Hierbij was het erg belangrijk dat de vragen die
gesteld werden (zeker aan de cliënt) niet te sturend waren en dat zij zelf met een passende oplossing
kwamen. De exacte uitslagen van het onderzoek zijn te vinden in de bijlagen onder de subsidieaanvraag.

Competenties: SGM 13 en SGM 18

2.3 Revitalise
Omdat Andries-Erik en ikzelf erg graag na onze studie door willen met het ontwikkelen van de applicatie
en een poging willen wagen om het product naast Medisch Centrum Zuid ook bij andere praktijken te
implementeren, is het idee van Revitalise ontstaan. Dit is het bedrijfje onder wiens vlag we zowel aan de
subsidieaanvraag als, buiten concrete studie- /stageopdrachten om, aan de app werken.
Omdat dit uiteindelijk ten goede zal komen aan de hoofdopdracht van MCZ en zij ons graag wilden
ondersteunen in onze ambitie, was het een goede combinatie.

11
Dit betekende echter wel de noodzaak voor een grootse extra tijdinvestering. Zo moest er bijvoorbeeld
juridisch gezien veel uitgezocht en vastgelegd worden.
Daarnaast is er een onderlinge regeling getroffen met Kris Tuinier, teamleider van SGM, voor dertig uur
persoonlijke begeleiding van een expert op het gebied van marketing en ondernemerschap. Tijdens deze
uren is er veel tijd besteed aan het uitwerken van businessmodellen en zelfprofilering.
Voordat de zaken omtrent intellectueel eigendom vastgelegd konden worden, is er contact gezocht met
een jurist, werkzaam bij de Hanze Hogeschool en hoewel het niet de bedoeling is dat elke student bij haar
aan klopt wilde ze ons graag voorzien van broodnodig advies.
Op basis van deze opgedane kennis en de inventarisering van onderlinge wensen is een contract
opgesteld. Op dinsdag 27 juni zal hierover een onderhandeling plaatsvinden met alle relevante partijen.
Ook dit product is al bijlage toegevoegd aan het verslag.

Competenties: SGM 5, SGM 6, SGM 10, SGM 11 en SGM 18

12
REFLECTIE
Er is ontzettend veel gebeurd in het afgelopen semester en zeker ook daarvoor. In het hoofdstuk reflectie
worden de verschillende aspecten van de stage en de daar bijhorende opdrachten kritisch geëvalueerd.
Ten eerste mijn eigen functioneren, vervolgens mijn ontwikkeling (gekoppeld aan mijn POP) en ten slotte
maak ik de koppeling met mijn ontvangen feedback.

3.1 Reflectie eigen functioneren


Tijdens mijn eerdere jaren van SGM, heb ik vele stages gelopen waarop ik school technisch gezien altijd
aan de voorwaarden heb voldoen. Echter heb ik hierbij nooit het gevoel van passie gevoeld dat je als
student graag tijdens een stage wilt voelen. Vanaf het begin van dit project heb ik dit bij Medisch Centrum
Zuid wel gehad. Ik voelde me vanaf de eerste minuut erg welkom en merkte al snel dat ik erg veel kon
leren van mijn collega’s.
De meest voorkomende kritieken die ik in eerdere jaren ontving waren dat ik bij vlagen gebrekkig
communiceerde en daarnaast dat ik zogezegd; te veel hooi om mijn vork wilde nemen. Na een jaar
werkzaam te zijn geweest bij MCZ, kan ik zeggen dat, waar ik in één van deze aspecten in mijn optiek een
stuk vooruit ben gegaan, bij de andere ondanks gemaakte progressie nog niet ben waar ik wil zijn.

Realistische doelen stellen is iets dat ik erg moeilijk vind en dat kwam zeker in het eerste semester van
stage vaak terug. Waar Andries-Erik voor de veilige route wilde gaan, had ik ideeën die achteraf gezien
richting waanzin gingen. Ik wilde zelf wel even in een half jaar leren programmeren om vervolgens
hoogstpersoonlijk de code te schrijven. Hoewel ik denk dat dit de onderlinge samenwerking met Andries
niet te veel negatief heeft beïnvloed, denk ik dat het voor de applicatie beter was geweest als ik me vanaf
het eerste moment had gerealiseerd dat dit uitbesteed moest worden.
In het tweede semester heb ik erg me best gedaan om contrast bewust te zijn van deze valkuil en ik denk
dat dit ook wel te zien was. In plaats van direct te denken; “dat gaan we even doen, appeltje eitje”
overwoog ik de voor- en nadelen een tweede maal extra kritisch en zocht ik advies bij mensen die er meer
verstand van hadden dan ik om de haalbaarheid van het plan in te schatten.

Een tweede valkuil, iets dat ik tijdens mijn eerdere stages niet eerder als feedback heb meegekregen,
maar bij MCZ zeker wel tegen aangelopen ben, is dat ik het af en toe moeilijk vind om van mijn eigen
ideeën af te wijken. Waar deze ietwat koppige houding vandaan is gekomen is mij een raadsel, maar ik
ben me er wel van bewust dat dit ook bij afstuderen een factor is waar ik tegen aan ga lopen.

Algemeen gezien, denk ik dat ik een goede bijdrage heb geleverd aan het project. Ik heb ontzettend veel
dingen ondernomen en heb in een half jaar meer mailtjes verzonden dan in de drie jaar ervoor. De
samenwerking met Andries-Erik was, net zoals het eerste semester, erg prettig en ik ben blij dat ik hem
nog heb kunnen helpen bij zijn afstudeertraject.

13
Wat zou ik de volgende keer anders doen?
Naast de koppige houding die ik af en toe had, iets dat ik zelf niet graag zou zien bij een medestudent zou
ik in het vervolg ook minder snelle met volle overgave vertrouwen op de beoordeling van een externe
partij. Ik heb het de gebrekkige interne controle van het Hi-Lab. Als Andries-Erik en ik hier op dat moment
kritischer over waren geweest, meer vragen hadden gesteld en niet te snel “prima” als antwoord hadden
gegeven, had dit wellicht veel tijd bespaard in het afgelopen semester.

3.2 Competenties
In mijn persoonlijke ontwikkelingsplan heb ik meerdere competenties benoemd waaraan ik tijdens
semester zes wilde werken. Hoewel ik deze nog steeds niet allemaal op het C-niveau heb gekregen, heb ik
veel vordering geboekt. Voor de complete uitwerking van deze lijst, verwijs ik u graag naar mijn portfolio.

 SGM4: Hanteren van strategie/beleidscyclus (C)


 SGM 5: Bewaken van kwaliteit. (B)
 SGM 6: Managen van financiën (B)
 SGM 10: Ondernemen, ontwikkelen en innoveren (B)
 SGM 11: Toepassen van sportmarketing en PR (C)
 SGM 13: Onderzoeken en adviseren (C)
 SGM 15: Samenwerken en samenwerkend leren (C)
 SGM 16: Communicatie (B)
 SGM 17: Reflecteren en leren (C)
 SGM 18: Zelfsturing en zelfredzaamheid (C)

3.3 Reflectie ontvangen feedback


Ik was erg blij om te zien dat, net zoals het eerste semester van dit schooljaar mijn ontvangen feedback
erg positief was met een negen als eindcijfer. Persoonlijk zou ik mezelf een zeven hebben gegeven, ik kan
me namelijk erg goed vinden in de kritieken.
“Blijf open in je houding in je houding jegens anderen, oordelen kan altijd nog”.
Ik denk zeker dat ik in het semester af en toe te snel een oordeel klaar had liggen. Of dit nou ging om een
mogelijke nieuwe programmeur of over een bepaald idee waar ik een andere gedachte over had. Ik heb
me, sinds ik dit advies gekregen heb, bewuster proberen te zijn van het feit dat ik hier een handje van kan
hebben en een open houding aan te nemen.

Tijdens het schrijven van mijn scriptie ga ik daarom zeker mijn begeleider vragen om hier extra goed op te
letten en waar nodig kritisch te zijn.

14
UREN VERANTWOORDING
In de bijlage vindt u het gehele logboek van het afgelopen semester. Hierin staan echter de drie
desbetreffende stagedagen. De uren van donderdag, vrijdag of het weekend zijn achterwegen gelaten
vanwege het feit dat ik uitsluitend voor de stagedagen het logboek heb bijgehouden en hieraan al
ruimvoldoende uren heb.

De wekelijkse notulen van de stagegesprekken, waarin de belangrijkste taken/activiteiten van die week
een stuk uitgebreider uitgewerkt zijn, zijn niet aan het verslag toegevoegd omdat dit ook een hoop
irrelevante informatie bevat en het verslag anders meer dan honderd bladzijden zou bevatten.

NAWOORD
Nu het tweede semester van het schooljaar erop zit kan ik nu met volle overtuiging zeggen dat ik het een
zeer, maar dan ook zeer interessant jaar vond. Zowel op tijdens stage, op school of in mijn privéleven is er
ontzettend veel gebeurd, een aantal dingen erg vervelend maar het overgrote deel leuk en leerzaam. Ik
ben erg blij dat ik bij MCZ aan de slag kon en dat ik aan een project als deze heb mogen werken.
Doordat de opdracht precies past bij mijn interesses en het een fikse uitdaging was en is, was er altijd iets
te doen of uit te zoeken. Geen 9:00 tot 17:00 opdracht, Andries-Erik en ik waren en zijn er constant mee
bezig, op de maandagochtenden maar ook op zaterdagavond.

Het schrijven van dit verslag was anders dan ik gewend was van eerdere projecten/opdrachten. Omdat de
applicatie nog ‘work-in-process’ is en de tussentijdse producten moeilijker tastbaar te maken zijn dan
bijvoorbeeld de trainingsschema’s bij een sportschool of de evaluatie van een bepaald evenement, was
het af en toe zeker even zoeken, maar ik denk dat ik er uiteindelijk een goede balans in gevonden heb.

Nogmaals wil ik de mensen bij MCZ, Anne en Andries-Erik bedanken voor de fijne samenwerking en
begeleiding. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit nog iets heel moois kan gaan worden.

15
BIJLAGEN
a. Logboek
Tijdstip Maandag 06-02 Dinsdag 07-02 Woensdag 08-02
8:30-10:30 Bespreking
voorbereiden
10:30-11:30
11:30-12:30 Zitten met Bespreking MCZ Gesprek Ruby
programmeurs
12:30-13:30 Oplevering Bezoek bij
prototype Hanze Invent
13:30-14:30 Gesprek Erwin Notulen
uitwerken
14:30-15:30
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 13-02 Dinsdag 14-02 Woensdag 15-02


8:30-10:30 Intensive week
10:30-11:30
11:30-12:30 Update in plaats
van bespreking
schrijven+sturen
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 20-02 Dinsdag 21-02 Woensdag 22-02


8:30-10:30 Bespreking
voorbereiden
10:30-11:30 Demonstratie Begin schrijven
prototype subsidieaanvraag
(rest van de
middag)
11:30-12:30 Zitten met Bespreking MCZ
programmeurs
12:30-13:30
13:30-14:30 Pitch Odense
oefenen
14:30-15:30
15:30-16:30 HiLab

16
Tijdstip Maandag 27-02 Dinsdag 28-02 Woensdag 1-03
8:30-10:30 Bespreking
voorbereiden
10:30-11:30 Planning maken Demo Bridge Subsidieaanvraag
11:30-12:30 Gesprek Erwin Bespreking MCZ
de Beer
12:30-13:30 Notulen Zitten met
uitwerken en Marcel.
versturen
13:30-14:30 Gesprek Joke Gesprek Eelco
Bruining Bakker
14:30-15:30 Gesprek Jurist Eerste Take-Off
meeting
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 06-03 Dinsdag 07-03 Woensdag 08-03


8:30-10:30 Bespreking Aanvraag
voorbereiden aanpassen
(twee uren)
10:30-11:30 Domeinnaam
aanvragen
11:30-12:30 Poster maken Bespreking MCZ
12:30-13:30 Social-media Zitten met
Erwin
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30 Gesprek Anne
(Buiten uren)

Tijdstip Maandag 13-03 Dinsdag 14-03 Woensdag 15-03


8:30-10:30 Bespreking
voorbereiden
10:30-11:30 Bij Willeke langs Juridisch advies
(Gesprek lector) zoeken
11:30-12:30 Bespreking MCZ
12:30-13:30 Mailtjes fysio’s Concept
opstellen contract
opstellen
13:30-14:30 Notulen
uitwerken
14:30-15:30 Anne mailen
15:30-16:30

17
Tijdstip Maandag 20-03 Dinsdag 21-03 Woensdag 22-03
8:30-10:30 Bespreking Subsidieaanvraag
voorbereiden
10:30-11:30 Gesprek Johan Gesprek Peter Logo maken
de Jong inplannen
11:30-12:30 Notulen Bespreking MCZ Zitten met
uitwerken Marcel
12:30-13:30
13:30-14:30 Notulen
uitwerken
14:30-15:30 Feedback van
Hanze Invent
(Cube050)
15:30-16:30 Zitten met Anne

Tijdstip Maandag 27-03 Dinsdag 28-03 Woensdag 29-03


8:30-10:30 Planning Zitten met Werken aan
bijwerken Natasha subsidieaanvraag
10:30-11:30 Logboek Zitten met Peter Concept contract
bijwerken opstellen
11:30-12:30 Zitten met Klaas Bespreking MCZ Overleg Peter de
Algra (Interview) Vries
voorbereiden
12:30-13:30 Presentatie Zitten met Erwin Helpen bij
Marcel bewegingslab.
(ontwikkeling
app)
13:30-14:30 Notulen Mailtjes sturen
uitwerken
14:30-15:30 KvK
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 03-04 Dinsdag 04-04 Woensdag 05-04


8:30-10:30 Bespreking
voorbereiden
10:30-11:30 Zitten met Werken aan de
Marcel subsidieaanvraag
11:30-12:30 Gesprek Kris Bespreking MCZ Gido helpen met
Tuinier testen
inplannen
12:30-13:30 Gesprek Erwin Feedback Interview Klaas
contract aanpassen
verwerken
13:30-14:30 Notulen Mailtjes fysio’s
uitwerken bijwerken
14:30-15:30
15:30-16:30

18
Tijdstip Maandag 10-04 Dinsdag 11-04 Woensdag 12-04
8:30-10:30 Inschrijvingen Bespreking Coolminds
regelen voorbereiden
10:30-11:30 Zitten met Erwin
11:30-12:30 Logboek Bespreking MCZ Gesprek
bijwerken (Afwezig) 11 Trustthesource
april
12:30-13:30 HiLab
13:30-14:30 Update Andries Gesprek Joke
verwerken.
14:30-15:30 Update
aanvraag
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 17-04 Dinsdag 18-04 Woensdag 19-03


8:30-10:30 Tweede paasdag Bespreking Kennismaking
voorbereiden Jannes
10:30-11:30 Conceptcontract Zitten met
naar Anne sturen programmeurs
11:30-12:30 Bespreking MCZ
12:30-13:30 Notulen
uitwerken
13:30-14:30 Zitten met Erwin Feedback
subsidieaanvraag
verwerken.
14:30-15:30
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 24-04 Dinsdag 25-04 Woensdag 26-04


8:30-10:30 Bespreking
voorbereiden
10:30-11:30 Zitten met Erwin Gesprek Peter Demo the bridge
11:30-12:30 Zitten met Erwin Bespreking MCZ Testen afnemen
en de in bewegingslab
programmeurs
12:30-13:30 Zitten met Notulen Subsidieaanvraag
programmeurs uitwerken bijwerken.
Feedback Anne
13:30-14:30 Eindgesprek
inplannen.
14:30-15:30
15:30-16:30

19
Tijdstip Maandag 01-05 Dinsdag 02-05 Woensdag 03-05
8:30-10:30 Bespreking Contract
voorbereiden verder
uitwerken
10:30-11:30 Opzet
stageverslag
schrijven
11:30-12:30 Gesprek Erwin Bespreking MCZ Gesprek Juriste
de Beer
(Persoonlijke
begeleiding)
12:30-13:30 Notulen Coolminds
uitwerken
13:30-14:30 Dropbox Zitten met
bijwerken programmeurs
14:30-15:30 Afspraak duo
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 08-05 Dinsdag 09-05 Woensdag 10-05


8:30-10:30 KWP meeting Bespreking Feedback
(ziek) voorbereiden verwerken
aanvraag
10:30-11:30
11:30-12:30 Bespreking MCZ Gesprek Jan
Wever
voorbereiden
12:30-13:30 Notulen Gesprek Jan
uitwerken Wever
13:30-14:30 Take-Off Gesprek
(Cube050) Decaan
voorbereiden
14:30-15:30 Gesprek Gesprek
ontwerpfabriek Decaan
15:30-16:30 Brainstorm
Revitalise

Tijdstip Maandag 15-05 Dinsdag 16-05 Woensdag 17-05


8:30-10:30 Subsidieaanvraag Bespreking Klaarzetten
voorbereiden testmateriaal
10:30-11:30 Screenshots Testen
symposium afnemen
samenstellen
11:30-12:30 Mailtjes Bespreking MCZ Testen
uitwerken Demo AR bril afnemen
12:30-13:30 SPSS uitleg Notulen Logboek
uitwerken bijwerken
13:30-14:30 Gesprek Jan
Wever uitwerken

20
14:30-15:30 Pilot Andries-Erik
voorbereiden
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 22-05 Dinsdag 23-05 Woensdag 24-05


8:30-10:30 Coaching Bespreking Testen
gesprek voorbereiden
voorbereiden
10:30-11:30 Marketingplan Testen
schrijven
11:30-12:30 Coaching Bespreking MCZ Testen
gesprek Erwin
12:30-13:30 Notulen Notulen Testen
uitwerken uitwerken
13:30-14:30 Inleiding en Jannes mailen Documentatie
voorwoord Dean
stageverslag uitwerken.
schrijven.
14:30-15:30 Zitten met Scriptie Andries-
programmeurs Erik lezen
15:30-16:30

Tijdstip Maandag 29-05 Dinsdag 30-05 Woensdag 26-04


8:30-10:30 Erwin mailen COP-verslag Subsidieaanvraag
opzetten andere teams
beoordelen
10:30-11:30 Logboek Gesprek Thea Subsidieaanvraag
bijwerken uitwerken
11:30-12:30 Gesprek Petra Mailtje
studieadviseur
RUG
12:30-13:30 Logboek
afronden
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30

21
b. Feedback 1

22
23
24
c. Feedback 2

25
d. Contract

Samenwerkingsovereenkomst

Ondergetekenden
Vertegenwoordiger(s) ‘Revitalise’

en

Vertegenwoordiger Medisch Centrum Zuid

en

Vertegenwoordiger Lectoraat Sportwetenschap

Verklaren dat onderstaande is overeengekomen

DATASTROOM
Artikel 1
De primaire partners zijn: Revitalise, Medisch Centrum Zuid (MCZ) en
het lectoraat Sportwetenschap. Deze drie partners zijn bij gebruik
van verzamelde data voor onderzoek, verplicht de andere twee
partners en daarnaast het onderzoeksteam (zie bijlage) op de hoogte
te stellen.

Artikel 2
MCZ is eigenaar van alle gegenereerde data. Dit geldt ook wanneer
deze in een externe database van Revitalise is opgeslagen. De
vertegenwoordiger van het lectoraat Sportwetenschap en het
onderzoeksteam kan data inzien en gebruiken voor wetenschappelijk
onderzoek in overleg met MCZ. Doorspelen aan derden is zonder
akkoord van overige twee partners per definitie niet toegestaan.

26
Vertegenwoordigers van Revitalise hebben het recht data in te zien maar hebben voor gebruik > voor ?
ook een akkoord nodig van MCZ.

Afbeelding 1. Datastroom

Artikel 3
Een verzoek van derden om data in te zien of met welke doeleinden dan ook te gebruiken is uitsluitend
mogelijk met een akkoord van alle drie primaire partners. Een uitzondering hiervoor geldt voor partijen
met wie een research-overeenkomst (zie pagina 3) is overeengekomen. Zij vallen echter buiten de
binnenste ring voor wie eerdergenoemde artikelen gelden. Het onderzoeksteam, op wiens studies het
product gebaseerd is, dient hier alleen van op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 4
In het geval van het vertrek van een vertegenwoordiger van één van de primaire partners kan deze
uitsluitend als derde een verzoek indienen om vanuit een andere instantie alsnog de data in te kunnen
zien en/of te gebruiken. Een akkoord is uitsluitend bereikt wanneer de overige twee partijen hiermee
instemmen. De opvolger van vertrokken persoon, speelt in dit besluit nog geen rol.

Artikel 5
Mocht, om wat voor reden dan ook, één van de primaire partners wegvallen. Worden de overeenkomsten
in dit contract herzien door de overige twee partijen. De vertegenwoordiger van weggevallen partij mag
hierbij niet meer meestemmen.

APPLICATIE
Artikel 6
Revitalise is eigenaar van de geprogrammeerde code van de applicatie. Nieuwe functionaliteiten worden
pas ontwikkeld wanneer er een akkoord is met MCZ. Zowel de vertegenwoordiger van het lectoraat als
het gehele onderzoeksteam dienen hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 7
Het intellectueel eigendom behoort tot het lectoraat Sportwetenschap en het onderzoeksteam.

Artikel 8
Revitalise is verantwoordelijk voor het onderhouden van de applicatie en zorgt dat deze naar behoren
functioneert.

INKOMSTENSTROOM
(TIJDENS BIJEENKOMST AFSTEMMEN)

Artikel 9
Wanneer de inkomsten hoger zijn dan ………. Worden de financiële overeenkomsten opnieuw herzien
door een onafhankelijk expert. Deze persoon wordt in overeenkomst met de drie primaire partners
gekozen. De verdeling die vervolgens wordt gemaakt is bindend. Indien één van de primaire partijen niet

27
akkoord gaat kan deze een verzoek indienen om de overeenkomst te herzien. Hiervoor is echter een
akkoord van overige twee partijen noodzakelijk.

RELEVANTE PARTIJEN
Binnenste ring
Medisch Centrum Zuid
Revitalise
Lectoraat Sportwetenschap

Research-partners
Externe partijen met een research-licentie (volledige
leesrechten database, betrokken bij onderzoek). >> wat is
verschil tussen onderzoeksteam en research partners ?

wat is verschil tussen lectoraat en research partners ?

Reguliere partners
Externe partijen met een reguliere-licentie (uitsluitend leesrechten eigen data en gemiddelde norm).

Onderzoeksteam
Bestaande uit;
Dr. Benjaminse, A.
Dr. Gokeler, A.
MSc. Welling, W.
Prof. Otten, E.

Afbeelding 2. Stakeholders

28
e. Subsidieaanvraag

29
30
31
32
33
34
35
36
f. Businessmodel

37