You are on page 1of 9

Poštovani,

GDPR (General Data Protection Regulation/Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) je nova Europska
regulativa čiji cilj je izjednačiti sve zakone vezane za zaštitu osobnih podataka na cijelom prostoru
Europske Unije. Uvođenje Uredbe od 25.05.2018. godine dat će pojedincima više kontrole nad
upravljanjem i djeljenjem osobnih podataka sa trećim stranama.

Iznajmljivači, sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi NN 152/08 ( čl. 21 stavak 1), Zakonu o
ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15 (čl. 32. stavak 1, tč. 5. i stavak 4), Pravilniku o načinu vođenja popisa
turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15 i Zakonu o strancima
NN 130/11, imaju obvezu voditi popis gostiju i prijaviti i odjaviti svoje goste u sustavu eVisitor te
zatražiti od svojih gostiju identifikacijske isprave radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih
zakonskih i podzakonskih akata.

Uredba o zaštiti osobnih podataka ne utječe na Vaše zakonske obveze, ali utječe na način kako ih
ispunjavate.

Prilikom traženja identifikacijskih isprava, informirajte gosta da je to vaša zakonska obveza, odnosno
da ga bez toga ne možete prijaviti i pružiti mu uslugu smještaja (u prilogu informacija za gosta na četiri
jezika).

Za potrebe unosa podataka ne smijete kopirati, skenirati, slikati ili sl. identifikacijske isprave vaših
gostiju, već podatke koji se na njima nalaze unesite direktno u sustav eVisitor prilikom njihove prijave.

Ako vam se ukaže potreba za kopiranje, slikanje, prepisivanje i sl. identifikacijskih isprava vaših gostiju,
potrebno je zatražiti njihovu potpisanu suglasnost/privolu (u prilogu suglasnost na četiri jezika). Ako
dobijete dozvolu gosta da, primjerice, uslikate njegovu identifikacijsku ispravu, preporučujemo da sve
kopije uništite odmah nakon unosa u sustav eVisitor. Kopiranje, umnožavanje, prepisivanje, skeniranje
i sl. identifikacijskih isprava gostiju po Uredbi se smatra prekomjernom obradom podataka, a ona
uključuje rizik da će neovlaštene treće strane, ako se kopije izgube, doći do osobnih podataka vaših
gostiju.

Također trebate tražiti pisanu suglasnost gostiju ukoliko im želite slati ponude smještaja, newsletter,
čestitke ili drugo na njihovu adresu, e - mail i slično (u prilogu suglasnost na četiri jezika).

Navedenome možete doskočiti na način da, ukoliko imate wi fi u objektu, putem tableta unesete
podatke sa dokumenata direktno u eVisitor ili da koristite aplikaciju inCheckin na mobitelu kojom
možete na licu mjesta prijaviti goste, a koja se uskladila sa Uredbom na način da se nakon slikanja koda
i unosa podataka, kod automatski briše iz telefona.

Pula, 21.05.2018. Turistička zajednica grada Pule


hr

Poštovani gosti,
dužni smo vas obavijestiti da prema Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR, prilikom rezervacije i dolaska
u naš smještajni objekt pristajete dati na uvid vaše isprave o identitetu odnosno osobne podatke (ime i prezime,
vrstu i broj identifikacijske isprave, spol, državu i grad prebivališta, državu rođenja, državljanstvo i datum
rođenja, kategoriju boravišne pristojbe (invalidi) u svrhu evidencije turista u informacijski sustav turističkih
zajednica RH za prijavu i odjavu turista – eVisitor (Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08).
Sadržaj vaših osobnih podataka prikuplja se u svrhu prijave boravka, kontrole naplate boravišne pristojbe i
statističke obrade podataka te je namijenjen isključivo turističkim zajednicama, javnim ustanovama i
ministarstvima koji svojom djelatnošću dotiču ovaj proces (Ministarstvo turizma, Turistička inspekcija,
Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo financija-Carinska uprava).
Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe vaših podataka je strogo zabranjeno.
Pritužbu ili prigovor vezanu za obradu vaših osobnih podataka možete poslati na e-mail adresu turističke
zajednice vašeg mjesta boravka: tz-pula@pu.t-com.hr.
Gore navedeni podatci koji se upisuju u sustav eVisitor u skladu su sa Zakonom o strancima NN 130/11,
Zakonom o boravišnoj pristojbi NN 152/08, 59/09 i 30/14 i Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o
obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15 i za njih nije potrebna privola gosta.

it

Gentile ospite
abbiamo l'obbligo di informarLa che in base al GPDR (Regolamento sulla Protezione dei Dati) e all'atto di
prenotare e in seguito di soggiornare nella nostra struttura, acconsente di dare in visione i Suoi documenti di
identificazione e relativi dati personali (nome e cognome, specie e numero del documento di identificazione,
sesso, nazione e luogo di residenza, nazione di nascita, nazionalità e data di nascita, categoria della tassa di
soggiorno (invalidi), per essere inseriti nell'evidenza dei turisti nel programma „eVisitor“ ovvero nel sistema
informatico degli Enti per il turismo della Croazia per la notifica dei turisti (Legge sulla tassa di soggiorno G.U.
152/08).
I dati personali sono richiesti unicamente allo scopo di notifica dei soggiorni, di controllo del pagamento della
tassa di soggiorno e dell' elaborazione statistica dei dati e sono destinati esclusivamente agli Enti per il turismo,
Ministeri e Istituzioni Amministrative in relazione ai campi di azione di ciascun soggetto ( Ministero del
Turismo, Ispettorato turistico, Ministero dell' Interno, Ministero delle Finanze e Direzione delle Dogane,
Istituto Nazionale di Statistica).
Ogni pubblicazione, riproduzione, elaborazione, proiezione, distribuzione, trasmissione, registrazione, o
qualsiasi altro uso non autorizzato dei Suoi dati è severamente vietato.
Eventuali reclami, proteste o lamentele riguardanti l'uso dei Suoi dati personali devono essere spediti tramite
posta elettronica all'Ente turistico di riferimento per il luogo di ubicazione della struttura affittata: tz-pula@pu.t-
com.hr .
I dati di cui sopra vengono inseriti nel sistema eVisitor in base alla Legge sui cittadini esteri G.U 130/11, alla
Legge sulla tassa di soggiorno G.U.158/08, 59/09 e 30/14 e del Regolamento sulla modalità di gestione dei
registri dei turisti e sulla forma e contenuto dei moduli di notifica agli Enti per il turismo G.U. 126/15 e non
neccessitano del consenso degli ospiti.
en

Dear guests,
in accordance with the General provisions on data protection – GDPR, we must inform you that when
placing a reservation and at check-in into your place of accommodation you agree to present your personal
identification documents, i.e. submit your personal data (first and last name, type and number of your personal
identification document, sex, country and address of residence, country of birth, with date of birth and
citizenship, category of sojourn tax (persons with disabilities), for the purpose of registering tourists in the
Information System of Tourist Boards of the Republic of Croatia as check-in and check-out process – eVisitor
(Sojourn Tax Act, Official Gazette 152/08).
Personal data are collected for accommodation check-in, supervision of sojourn tax payment and statistic
processing and are used only by the Tourist Boards, public authorities and Ministries relating to this procedure
(Ministry of Tourism and Tourism Inspection, Ministry of the Interior and Ministry of Finance – Customs
Administration).
Each unauthorized usage, publication, change, processing, reproduction, distribution, recording or assignment
or any other form of unauthorized usage of such personal data is strictly prohibited.
A complaint in regard of processing of your personal data may be submitted by email to your local Tourist
Bord: tz-pula@pu.t-com.hr.
The abovementioned data entered in the eVisitor system are in compliance with the Law on Foreigners Official
Gazette 130/11, Sojourn Tax Act Official Gazette 152/08, 59/09 and 30/14, Regulation on the manner of
keeping guests list/records, the form and content of the tourist registration form for the Tourist Board Official
Gazette 126/15, therefore the guest's consent is not required.

de

Liebe Gäste,
in Übereinstimmungn mit den Allgemeinen Bestimmungen der Verordnung über Datenschutz, in Kroatien
GDPR, müssen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Sie während der Buchung und Ihrer Ankunft in Ihre
Unterkunft, damit einverstanden sind, Ihre Personaldokumente vorzulegen, d.h. Ihre persönlichen Daten
bekannt zu geben (Vor- und Nachname, Art und Nummer des Personaldokuments,Geschlecht, Staat und
Wohnanschrift, Geburtsdaten und Staatsangehörigkeit, Kategorie der Kurtaxe - Behinderung), zum Zweck der
Erhebung von Touristendaten im Informationssystem der Tourismusverbände der Republik Kroatien – eVisitor
(Gesetz über Kurtaxen, Amtsblatt NN 152/08).

Ihre persönlichen Daten dienen zum Zweck der Anmeldung Ihres Aufenthaltes, der Kontrolle der Zahlung der
Kurtaxen und statistischer Datenerhebung, ausschließlich für Tourismusverbände, öffentliche Behörden und
Ministerien, die damit befasst sind (Tourismusministerium und Tourismus-Inspektion, Ministerium des Inneren
und Finanzministerium – Zollbehörde).

Jede unzulässige Nutzung, Veröffentlichung, Bearbeitung, Reproduktion, Darstellung, Übertragung, Verkauf,


Speicherung oder jede andere unzulässige Nutzung Ihrer persönlichen Daten ist streng verboten.

Ein Einspruch gegen die Erhebung und Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten kann per Email beim
Tourismusverband Ihres Aufenthaltsortes vorgebracht werden: tz-pula@pu.t-com.hr.

Die oben angeführten Angaben, die in das System eVisitor eingetragen werden, stehen in Übereinstimmung mit
dem Fremden–, bzw. Ausländergesetz, dem Gesetz über Kurtaxen, Amtsblatt NN 152/08, 59/09 und 30/14,
und der Regelung von Art und Weise der Führung der Touristenverzeichnisse, wie auch Form und Inhalt des
Anmeldeformulars für Touristen an den Touristenverband NN 126/15. Dafür ist keine Zustimmung der Gäste
notwendig.
IZJAVA / SUGLASNOST

Ja dajem iznajmljivaču
( ime i prezime gosta )

( ime i prezime iznajmljivača )

Izjavu i suglasnost za (umjesto crte upisati ili kopiranje ili slikanje ili
prepisivanje ili dr.) osobnog dokumenta u svrhu prijave po Zakonu o boravišnoj pristojbi NN
152/08 ( čl. 21 stavak 1), Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15 (čl. 32. stavak 1, tč. 5. i
stavak 4), Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista
turističkoj zajednici NN 126/15, Zakonu o strancima NN 130/11 u jedinstveni nacionalni sustav
prijave i odjave gostiju eVisitor.

Svojim potpisom suglasan sam da _____________________________ koristi


( ime iznajmljivača )

gore navedene podatke te da ih nakon unosa u eVisitor uništi.

___________________________
Potpis davatelja izjave / skrbnika
Mjesto i datum: _______________________

STATEMENT / CONSENT

I , _____________________ , hereby give my consent to private


(guest's first and last name )

renter
(renter's first and last name )

To (please indicate - duplicate, photo capture, copy etc.) my


personal data for the purpose of data entry in the eVisitor system, a unified national system for
checking in and checking out tourists, pursuant to the Sojourn tax Act Official Gazette 152/08
(Article 21 paragraph 1) , Hospitality and Catering Industry Act Official Gazette 85/15 (Article 32
paragraph 1, point 5 and paragraph 4), Regulation on the manner of keeping guests list/records, the
form and content of the tourist registration form for the Tourist Board Official Gazette 126/15 and
the Law on Foreigners Official Gazette 130/11.

By signing this, I give my consent to _____________________________


(name of renter)

to process the abovementioned data and delete them after entry in the eVisitor system.

___________________________
Signatory

Place and date _______________________


DICHIARAZIONE / CONSENSO
Io sottoscritto rilascio
(nome e cognome)
all'affittacamere la seguente
(nome e cognome)
dichiarazione-consenso per (scrivere al posto della linea:
trascrivere, fotografare, fotocopiare, scannerizzare o altro) i dati dal mio documento personale per la
notifica dei turisti ai sensi della Legge sulla tassa di soggiorno G.U.158/08 (articolo 21 comma1);
della Legge sull'attività alberghiera G.U. 85/15 (articolo 32 comma 1 punto 5 e comma 4); del
Regolamento sulla modalità di gestione dei registri dei turisti e sulla forma e contenuto dei moduli
di notifica agli Enti per il turismo G.U. 126/15; della Legge sui cittadini esteri G.U 130/11; nel
sistema informatico unitario nazionale: eVisitor.
Con la mia firma permetto all'affittacamere di effettuare la
notifica e trascrivere i dati sul programma eVisitor per poi cancellarli una volta adoperati.

Firma del dichiarante


Luogo e data

ERKLÄRUNG/ ZUSTIMMUNG
Ich ___________________ gebe dem Vermieter
(Vorname und Nachname des Gastes)

_____________________________________
( Vorname und Nachname des Vermieters )

die Erklärung und Zustimmung_________________(zum Kopieren,Fotografieren oder Abschreiben


der Personaldokumente oder Anderes eintragen) zum Zweck der Anmeldung laut Gesetz über
Kurtaxen, Amtsblatt NN 152/08 ( Artikel 21, Absatz 1), des Gesetzes über Gastgewerbetätigkeit,
Amtsblatt NN 85/15 (Artikel 32, Absatz 1, Punkt 5 und Absatz 4), der Regelung von Art und
Weise der Führung der Touristenverzeichnisse, wie auch von Form und Inhalt des
Anmeldeformulars für Touristen an den Tourismusverband, Amtsblatt NN 126/15, des
Fremdengesetzes bzw. Ausländergesetzes, Amtsblatt NN 130/11 für das einheitliche nationale
System eVisitor der An- und Abmeldung von Gästen..

Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass der/ die__________________________


( Name des Vermieters )
die angeführten Angaben verwenden darf und diese nach Eintragung in das eVisitor System
vernichtet werden.

___________________________
Unterschrift der zustimmenden Person / der Vormundes

Ort und Datum: _______________________


IZJAVA / SUGLASNOST

Ja _____________________ dajem suglasnost ________________________ da mi na moju


( ime i prezime ) (ime i prezime iznajmljivača)

 kućnu adresu ____________________


( upisati kućnu adresu )

 e-mail adresu ___________________


( upisati e-mail )

šalje ( zaokružiti i potpisati pored ):

 ponude smještaja _______________


( potpis )

 newsletter (zadnje novine) _______________


( potpis )

 čestitke _______________
( potpis )

Datum i mjesto: ______________ __________________

( potpis )

DICHIARAZIONE / CONSENSO

Io sottoscritto rilascio
(nome e cognome)

all'affittacamere la seguente
(nome e cognome)

dichiarazione-consenso per inviarmi

 all`indirizzo di casa __________________________


( inserire l`indirizzo di casa )

 all`indirizzo e-mail _________________________


( inserire l`indirizzo e-mail )

le seguenti ( cerchiare e mettere la firma accanto ):


 offerte di alloggio _____________________
( firma del dichiarante )

 newsletter (ultime notizie) _____________________


( firma del dichiarante )

 congratulazioni _____________________
( firma del dichiarante )

Data e luogo: __________________


( firma del dichiarante )
STATEMENT / CONSENT

I,___________________, hereby give my consent for ___________________ to send to my:


(first and last name) (renter's first and last name )

 home address ____________________


(postal address )

 e-mail address ___________________


(e-mail address )

please circle and sign your choice:


 accommodation offer _______________
(signature)

 newsletter _______________
(signature)

 congratulations __________________
(signature)

Date and place: __________________ ______________________


(signature)

ERKLÄRUNG / ZUSTIMMUNG

Ich ___________________ gebe meine Zustimmung, _________________________ dass an meine


( Vorname und Nachname ) ( Vorname und Nachname des Vermieters )

 Adresse ________________________________
( Adresse eintragen)

 E-Mail Adresse ______________________________________________


(E-Mail Adresse eintragen )

(bitte anzuzeichnen und zu unterschreiben) Folgendes geschickt wird:

 Unternkunftsangebote ______________________
( Unterschrift )

 Newsletter_______________
( Unterschrift )

 Glückwünschen ___________________
( Unterschrift )

Datum und Ort: _________________ __________________


( Unterschrift )
Poštovani,

U prilogu Vam šaljemo Izjavu o davanju suglasnosti o korištenju vaših podataka koja nam je potrebna
sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja stupa na snagu 25.05.2018. g.

Molimo Vas da istu detaljno proučite te nam potpisanu vratite na adresu Turistička zajednica grada
Pule, Forum 3, Pula ili da u e-mailu specificirate sa čime ste suglasni iz izjave i pošaljete nam ga
natrag na e-mail adresu matea@pulainfo.hr ( npr. Suglasan/na sam da mi Turistička zajednica grada
Pule na e-mail poštu (upisati svoju e mail adresu)_________ ili kućnu adresu (upisati kućnu adresu)
_________ šalje newsletter, zakonske obaveze, komercijalne ponude… - iz izjave prepisati )

IZJAVA / SUGLASNOST

Ja _____________________ dajem suglasnost Turističkoj zajednici grada Pule da mi na moju


( ime i prezime )

 kućnu adresu ____________________


( upisati kućnu adresu )

 e-mail adresu ___________________


( upisati e-mail )

šalje ( zaokružiti i potpisati pored ):

 zakonske novosti _______________


( potpis )

 newsletter (zadnje novine) _______________


( potpis )

 komercijalne ponude fizičkih i pravnih osoba usmjerene iznajmljivačima _______________


( potpis )
 nekomercijalne ponude fizičkih i pravnih osoba, javne uprave i sl. usmjerene

iznajmljivačima ________________
(potpis)

Datum i mjesto: __________________

( potpis )