You are on page 1of 3

Protokol Temu Bual Guru

Soalan Pengenalan
1, 2, 3, 4, 5, 6

Soalan latar belakang kurikulum


7,8, 9, 10, 11

Soalan Penghayatan
12, 13, 14, 15, 16

Soalan Cadangan

17, 18, 19
Transkrip Temu bual
Temu janji dibuat untuk mengadakan sesi temu bual dengan responden pertama. Ia dijalankan
dalam suasana yang harmoni dan kondusif. Sesi temu bual tersebut telah dirakamkan dan
butiran terperinci mengenainya disertakan seperti di bawah;

Temu bual ini telah dijalankan pada ................................pada jam ...........................................


(responden 1) bertugas di salah sebuah sekolah di negeri ............................Beliau berumur
dalam lingkungan ...................... hingga........................tahun. Beliau mempunyai
kelulusan.............................................................................
Bil Pengkaji (Penemubual) Subjek Temubual
1 Selamat Sejahtera Cikgu?
2 Apa Khabar?
3 Ok Cikgu,saya hendak menemubual
sikit dengan cikgu,bolehkan?
4 Ok cikgu,adakah cikgu pernah
menjadi guru sandaran sebelum
mengikuti kursus perguruan?
5 Berapa lamakah perkhidmatan cikgu
sebagai guru?
6 Setakat ini apakah mata pelajaran
utama yang diajar oleh cikgu di
sekolah?
7 Adakah cikgu mengajar mata
pelajaran Moral/ Pendidikan Islam
di sekolah ?
8 Apakah isu yang cikgu tekankan
dalam pendidikan moral/ pendidikan
Islam ?
9 Bagaimana cikgu ajar perkara
tersebut? Cuba terangkan.
10. Adakah cikgu mengajar mata
pelajaran lain?...Jika ya
10 Adakah cikgu mengaplikasikan
penekanan nilai dalam mata
pelajaran lain ?
11 Apakah kaedah yang paling sesuai
untuk penekanan nilai ?
12 Pada pendapat cikgu, adakah nilai-
nilai diterapkan dalam kalangan
murid-murid?
13 Kalau berjaya, kenapa ?/ kalau tidak
berjaya, kenapa ?
14 Bagaimana cikgu akan tambah baik
pdp pada masa ini dan peranan guru
dan mata pelajaran yang lain...
15 Bolehkah cikgu Cuba beri situasi
yang menunjukkan keadaan semasa
pendidikan nilai di sekolah ?
16 Bagaimana nak pastikan nilai
dihayati di luar sekolah?

17 Apa cadangan cikgu untuk tambah


baik kurikulum nilai di sekolah?
18 Apa cadangan cikgu untuk
memastikan pendidikan nilai
berkesan?
19 Apa perubahan dasar yang cikgu
rasa patut dibuat untuk memastikan
pelajar menghayati nilai?