You are on page 1of 14

Eponimi u anatomiji

Pojam eponim dolazi od grčke riječi epόnumos (epi- ˝prema˝, όnumos od onoma ˝ime˝) a
označuje osobu prema kojoj je neki predmet, tvorba ili događaj dobio naziv. U anatomiji riječ
eponim označava osobu, najčešće autora, uz čije se ime veže određeni anatomski pojam.
Iako su nekada bili vrlo popularni, danas samo tek ponegdje nalaze svoje mjesto u anatomskoj
literaturi. Osim u anatomskim, možemo ih još naći i u patološkim i kirurškim knjigama.
Razvoj anatomske struke u posljednjem stoljeću nametnuo je nužnost stvaranja sustavnog,
preciznog i jedinstvenog anatomskog nazivlja. Tako je još 1895. godine, njemačko anatomsko
društvo (Deutsche anatomische Gesellschaft) predvođeno austrijskim anatomom Josefom Hyrtlom
na sastanku u švicarskom gradu Bazelu sastavilo nomenklaturu svih tada poznatih anatomskih
pojmova. Stvaranjem prve sustavne anatomske terminologije poznate kao Baselska Nomina
anatomica, eponimi polako gube svoje mjesto u anatomskoj literaturi. Danas vrijedi Terminologia
anatomica koju je 1998. godine objavilo Međunarodno vijeće za anatomsku terminologiju
(Federative Committee on Anatomical Terminology) u suradnji s članovima Međunarodnog vijeća
udruženja anatoma (International Federation of Associations of Anatomists). Terminologija
anatomica ne sadrži eponime, nego su oni navedeni u posebnom poglavlju.

Ovdje donosimo popis najčešćih anatomskih eponima, napravljen prema popisu u službenom
anatomskom nazivlju, Terminologia anatomica, eponimima u 22. izdanju Sobottina atlasa anatomije
čovjeka i u novim izdanjima Platzerovih Priručnih anatomskih atlasa, te popisima anatomskih
eponima na mrežnim stranicama. Navedeni su i neki uobičajeni eponimi koji se ne nalaze u
službenom anatomskom nazivlju, a rabe se u kliničkoj praksi.

Priredio: Mihael Rudeš, dr. med.


Uredila: prof. dr. sc. Ana Marušić

Eponim Službeno anatomsko Hrvatski nazivi Stranica u


nazivlje (Terminologia udžbeniku*
anatomica)
A
ABERNETHYijeva fascija pars iliaca (fasciae iliopsoas) ilijačna fascija iliopsoasne fascije 178
AHILova tetiva tendo calcaneus petna tetiva 189
ADAMova jabučica prominentia laryngealis grkljansko izbočenje (Adamova 276
jabučica)
ADAMKIEWICZova a. radicularis anterior velika prednja medularna arterija S(I): 344
arterija (aa. intercostarum posteriarum) stražnjih međurebrenih arterija
ADDISONova ravnina planum transpyloricum transpilorična ravnina 604
AEBYov mišić musculus depressor labii inferioris mišić spuštač donje usne 142
ALBARRAN ova žlijezda lobus medius prostatae srednji režanj predstojne žlijezde 383
ALCOCKov kanal canalis pudendalis stidni kanal 614
P(III): 96
ALDERMANov živac ramus auricularis (nervi vagi [X]) aurikularna grana vagalnog živca 494
AMMONov rog hippocampus proprius, pravi hipokampus (Ammonov rog) 451
cornu ammonis P(III): 232
ANDERSHov ganglion ganglion inferius donji ganglij glosofaringealnog 491
(nervi glossopharyngei [IX]) živca
ANDERSHov živac n. tympanicus timpanični živac 491
ARANTIUSova tjelešca noduli valvularum semilunarium čvorići polumjesečastih listića 202
(valvae aortae) aortnog zalistka
ARANTIUSov ligament ligamentum venosum venski sveza portalne vene 336
(venae portae hepatis)
ARNOLDov ganglij ganglion oticum otički ganglij 487
ARNOLDovi živci r. meningeus recurens / tentorius povratna/tentorijalna grana 483
(nervi ophthalmici [V1]) oftalmičkog živca
r. auricularis (nervi vagi [X]) aurikularna grana vagalnog živca 494
r. occipitalis major veliki zatiljni živac 499
ARNOLDov snop tractus frontopontinus frontopontina vlakna prednjeg 459
(cruris anterioris capsulae internae) kraka unutarnje kapsule P(III): 166,258
ASCHOFF-TAWARAin nodus atrioventricularis (myocardii) atrioventrikularni čvor srčanog 204
čvor mišića 205
AUERBACHov splet plexus myentericus mijenterički splet 515
P(III): 300

B
BAILLARGERova vanjska stria laminae granularis internae pruga unutarnjeg granularnog sloja 460
pruga (stratae isocorticis) izokorteksa P(III): 220,240
BAILLARGERova stria laminae pyramidalis internae pruga unutarnjeg piramidnog sloja
unutarnja pruga (stratae isocorticis) izokorteksa P(III): 220,240
BALLovi zalisci valvulae anales analni zalisci 348
BARTHOLINov vod ductus sublingualis major izvodni vod velike podjezične 308
žlijezde P(II): 284
BARTHOLINova žlijezda glandula vestibularis major velika vestibularna žlijezda 376
BAUDELOCQUEov conjugata externa (pelvici) vanjska spojnica zdjelice 63
promjer
BAUHINov zalistak ostium ileale otvor ileuma, otvor ilealne papile 343
BECHETEREWa jezgra nucleus vestibularis superior gornja vestibularna jezgra 478
P(III): 120,142
BELLov živac n. thoracicus longus dugi prsni živac 503
BERRYijev ligament lig. suspensorium glandulae suspenzijska sveza štitnjače 392
thyroideae
BERTINovi stupci columnae renales bubrežni stupci 356
BERTINov ligament lig. iliofemorale iliofemoralna sveza 114
BETZove stanice lamina pyramidalis interna unutarnji piramidni sloj izokorteksa 460
(stratae isocorticis) P(III): 246
BICHATov masni jastučić corpus adiposum buccae bukalni masni jastučić 298
P(II): 144
BIGELOWljev ligament lig. iliofemorale iliofemoralna sveza 114
BLANDINova žlijezda glandulae linguales jezične žlijezde 306
BLUMENBACH ov klivus clivus (basalis cranii) klivus lubanjske baze 23
BOCHDALEKov trokut trigonum lumbocostale lumbokostalni trokut ošita 355
BOCHDALEKove “cvjetne ~ izbočenje lateralnog dijela P(III): 282
košarice” koroidnog spleta kroz postranične
otvore četvrte moždane komore
BOGROSov prostor spatium retroinguinale retroingvinalni prostor
BOTALLO v vod / lig. arteriosum / ductus arteriosus arterijska sveza / arterijski vod 210
ligament
BOTALLO v otvor foramen ovale cordis ovalni srčani otvor 201
BOTALLO v čvor nodus ligamenti arteriosi čvor arterijskog ligamenta
(nodorum lymphoideorum thoracis) (limfni čvorovi prsnog koša)
BOURGHERYijev lig. popliteum obliquum kosa zakoljena sveza 185
ligament
BOWMAN ova membrana lamina limitans anterior (corneae) prednja membrana rožnice 533
P(III): 344
BOWMAN ova žlijezda glandulae olfactoriae njušne žlijezde 529
P(III): 330
BOXERov mišić m. serratus anterior prednji nazubljeni mišić 154
BOYDENov m. sphincter superior et gornji i donji mišićni zatvarač
četverodijelni sfinkter m. sphincter inferior (m. sphinteris zajedničkog žučnog voda
ducti choledochi)
m. sphincter ampullae mišićni zatvarač ampule 339
hepatopancreaticae
m. sphincter ductus pancreatici mišićni zatvarač gušteračinog voda
BOYERova bursa bursa retrohyoidea retrohioidna vreća
BROCAina dijagonalni Stria diagonalis dijagonalni tračak unutarnjeg luka
tračak (corpi amygdaloidei) limbičkog sustava P(III): 224,332
BROCAino polje ~ motorički centar za govor 457
P(III): 248,249
BRODIEjeva burza bursa musculi semimembranosi sluzna vreća semimebranoznog
mišića
BRODMANNova polja ~ polja moždanog korteksa 462
podijeljena prema 463
citoarhitektonskoj strukturi
BRUCHova membrana lamina basalis (choroideae) bazalna ploča očne žilnice 534
BRÜCKEov mišić fibrae meridionales m. ciliaris meridijalna vlakna cilijarnog 534
mišića
BRUNNERove žlijezde glandulae duodenales žlijezde dvanaesnika 330
P(II): 198
BUCKova fascija (penisa) fascia penis fascija penisa 387
BUCKova fascija fascia perinei / fascia investiens perinealna ovojnica / površinska 614
(perineuma) perinei superficialis ovojnica međice
BURDACHova jezgra nucleus cuneatus klinasta jezgra moždane sive tvari 444
BURDACHov snop fasciculus cuneatus klinasti tračak bijele tvari 420, 466
kralježnične moždine P(III): 56,322
BURNov ligament margo falciformis / margo arcuatus srpasti rub safenskog otvora 632
(hiati sapheni)
BUROWljeve vene vv. renales bubrežne vene 249

C
CAJALova intersticijalna nucleus dorsalis (nucleus stražnja jezgra (pomoćna jezgra 436
jezgra accessorius nervi oculomotorii) okulomotornog živca) P(III): 134,248
CALLEJAini olfaktorni insulae olfactoriae njušni otočići
otočići P(III): 224
CALOTov trokut trigonum cystohepaticum cistohepatalni trokut
CAMPERova fascija fasciae investientes intermediae oblažuće središnje ovojnice 602
(fasciae abdominis) (trbušne fascije)
CANNON-BÖHMova flexura coli sinistra lijeva pregibna točka obodnog 345
točka crijeva ili prijelazna točka između S: T57
srednje u desnu trećinu poprječnog
obodnog crijeva
CARABELLIjeva tuberculum anomale (dentis) anomalna zubna kvržica
formacija
CASSERIO ov ligament lig. mallei anterious prednja sveza čekića 553
CASSERIO ov mišić m. brachialis brahijalni mišić 167
CASSERIO ov živac n. musculocutaneous muskulokutani živac 503
CHASSAIGNACova tuberculum caroticum karotidna kvržica vratnih 45
kvržica (vertebrorum cervicalis) kralježaka
CHIEVITZov organ organum juxtaorale (buccae) jukstaoralni organ obraza
CHOPARTov zglob articulatio tarsi transversa trasverzalni tarzalni zglob 126
CHOPARTov ligament lig. bifurcatum račvasta sveza 127
CLARKEova jezgra nucleus thoracicus posterior / stražnja / torakalna jezgra 420
nucleus dorsalis (columnae (intermedijarnog stupca P(III): 52,164
intermediae medullae spinalis) kralježnične moždine)
CLOQUETov kanal canalis hyaloideus hijaloidni kanal 540
CLOQUETova žlijezda / nodus intermedius (nodorum srednji limfni čvor (dubokih
čvor inguinalium profundium) preponskih čvorova)
COLLESova fascija tela subcutanea penis subkutano tkivo penisa 387
(penis)
COLLESova fascija stratum membranosum (telae membranozni sloj subkutanog tkiva 614
(perineum) subcutaneae perinei) perineuma
COLLESova fascija tunica dartos površna fascija skrotuma / dartozna 384
(skrotum) fascija
COLLESova prostor ~ spatium perinei superficialis P(I): 408
(površinski perinealni prostor)
COLLESov ligament lig. reflexum (ligamenti inguinalis) refleksna sveza preponske sveze 609
COOPERova fascija fascia cremasterica kremasterna fascija 385
COOPERov ligament lig. pectineum (ligamenti inguinalis) pektinealni ligament preponske 159
(prepone) sveze
COOPERov ligament ligg. suspensoria mammaria / suspenzorna sveza dojke / 593
(dojke) retinaculum cutis mammae kožni retinakul (mrežica) dojke
CORTIjev ganglij ganlion spirale cochleae spiralni ganglij pužnice 557
CORTIjev organ organum spirale spiralni organ 557
P(III): 120,372
COWPERove žlijezde glandula bulbourethralis bulbouretralna žlijezda 384
CRUVEILHIERov živac - ramus lingualis (nervi facialis - jezični ogranak facijalnog živca
[VII]) - vertebralni živac (živac
- n. vertebralis (partis autonomicae autonomnog perifernog živčanog
systematis nervosi peripherici) sustava)
CRUVEILHIERov splet - plexus cervicalis posterior - stražnji vratni splet 499
- plexus vertebralis (partis - vertebralni splet (kraniocervikalni 517
craniocervicalis plexi visceralium) dio autonomnih živčanih spletova)

D
DARKSCHEWITSCHova nucleus commissurae posterioris jezgra stražnjeg križanja
jezgra (tegmenti mesencephali) (baze srednjeg mozga) P(III): 134,176
DARWINova kvržica apex auriculae vrh uške
DEITERSova jezgra nucleus vestibularis lateralis lateralna vestibularna jezgra 478
P(III): 120,382
DENONVILLIERSov fascia superior diaphragmatis pelvis gornja fascija zdjelične pregrade
ligament ♂ lig. puboprostaticus / lig. ♂ lateralna puboprostatična sveza 608
puboprostaticum laterale
♀ lig. laterale pubovesicale ♀ lateralna pubovezikalna sveza
DENONVILLIERSova fascia proprii organi (fasciae pelvis fascija organa (visceralne fascije 608
fascija visceralis) male zdjelice)
DESCEMETova lamina limitans posterior (corneae) stražnja membrana rožnice 533
membrana P(III): 344
DISSEovi prostori ~ mali limfni prostori koji odjeljuju
jetrene stanice od sinusoida P(II): 214
DOUGLASov nabor plica rectouterina ♀ rektouterini nabor 371
DOUGLASov prostor excavatio rectouterina ♀ rektouterina udubina 609
P(II): 188
DOUGLASova polukružna linea arcuata (vaginae musculi recti polukružna crta ovojnice ravnog 160
linija abdominis) trbušnog mišića
DRUMMONDova a. marginalis coli / a. juxtacolica / marginalna arterija / jukstakolična 232
marginalna arterija arcus marginalis coli arterija / marginalna arkada
DUVERNEYeva žlijezda glandula vestibularis major velika vestibularna žlijezda 376

E
EDINGER-WESTPHALova nuclei viscerales / nuclei autonomici visceralne jezgre / autonomne 436
jezgra (nuclei accessorii nervi oculomotorii jezgre (pomoćne jezgre) 478
[III]) okulomotornog živca P(III): 106,138
EHRENRITTERov ganglij ganglion superius (nervi gornji ganglij glosofaringealnog 491
glossopharyngei [IX]) živca
EUSTACHIjeva žlijezda tonsilla tubaria tubarna tonzila 265
EUSTACHIjev mišić m. tensor tympani mišić zatezač bubnjića 553
EUSTACHIjeva tuba tuba auditiva / tuba auditoria faringotimpanična cijev / slušna 554
cijev
EUSTACHIjev zalistak valvula venae cavae inferioris zalistak donje šuplje vene 248

F
FALLOPIUSov kanal canalis nervi facialis kanal ličnog živca 33
FALLOPIUSov ligament lig. inguinale / arcus inguinalis preponska sveza 609
FALLOPIUSova tuba tuba uterina / salpinx jajovod 369
FERREINova piramida radii medulares (corticis renis) medularne zrake kore bubrega 356
FLECHSIGov tračak tractus spinocerebellaris posterior stražnji spinocerebelarni trakt 421
P(III): 56,164
FLECHSIGov ovalni snop fasciculus septomarginalis septomarginalni snop stražnjeg
(funiculi posterioris medullae snopa kralježnične moždine S(I): 347
spinalis) P(III): 56
FLOODov ligament ligg. glenohumeralia glenohumeralne sveze 98
FOLIUSov nastavak processus anterior (mallei) prednji nastavak čekića 552
FONTANAin prostor spatia anguli iridocornealis prostor šarenično-rožničnog kuta 539
FORELovo križanje decussatio tegmentalis anterior prednje bazalno križanje 435
P(III): 134,136
FORELovo polje nuclei campi perizonalis [H, H1, H2] jezgre perizonalnih polja [H, H1, 456
H2] P(III): 174,192
FRANKENHÄUSERov plexus uterovaginalis ♀ uterovaginalni splet 517
ganglij
FÜHRERova arterija ramus ascendens (a. circumflexae uzlazna grana duboke ilijačne 236
ilii profundae) obodne (cirkumfleksne) arterije

G
GALEN ova vena v. magna cerebri velika moždana vena 246
P(III): 276
GALLAUDET ova fascija fascia investiens superficialis površinska obložna trbušna fascija 602
(abdomen)
GALLAUDET ova fascija fascia perinei / perinealna ovojnica / 614
(perineum) fascia investiens perinei površinska ovojnica međice
superficialis
GANSERova komisura commissura supraoptica dorsalis stražnja supraoptička komisura P(III): 196
(hypothalami) hipotalamusa
GARTNER ov vod ductus longitudinalis (epoophoroni) uzdužni vod epoophorona 372
GASSERIUSov ganglij ganglion trigeminale (nervi ganglij trigeminalnog živca 482
trigemini [V]) P(III): 102,124
GENNARIjeva pruga stria occipitalis (stratae isocorticis) okcipitalna pruga izokorteksa 460
P(III): 220,254
GERDYijeva udubina trigonum caroticum karotični trokut 580
GERLACHova tonzila tonsilla tubaria tubarna tonzila 265
GEROTAova kapsula fascia renalis bubrežna fascija 345
(fascija)
GIERKEov dišni snop tractus solitarius solitarni snop 431
GIMBERNATijev ligament lig. lacunare (ligamenti inguinalis) lakunarna sveza preponske sveze 611
GIRALDÈSov organ paradidymis paradidymis, ostatak 377
mezonefritičkih kanalića
GLASERIUSova pukotina fissura petrotympanica petrotimpanična pukotina 33
GLISSONov trias ~ v. interlobularis, a. interlobularis i
d. interlobularis u periportalnim P(II): 214
prostorima jetrenih režnjića
GOLLova jezgra nucleus gracilis (medullae vitka jezgra produžene moždine 430
oblongatae)
GOLLov snop faciculus gracilis (medullae tanki snop kralježnične moždine 420
spinalis) P(III): 56,322
GOWERSov snop tractus spinocerebellaris anterior prednji spinocerebelarni snop 421
(medullae spinalis) kralježnične moždine S(I): 347, 349
P(III): 56,166
GRAAFov folikul folliculi ovarici vesiculosi vezikulozni folikul jajnika S(II): 201
P(II): 272
GRATIOLETova radijacija radiatio optica (thalami) optička radijacija talamusa 459
P(III): 186,354
GRYNFELTov trokut trigonum lumbale superius gornji slabinski trokut 599
VON GUDDENova commissura supraoptica ventralis prednja supraoptička komisura
komisura (hypothalami) hipotalamusa P(III): 196,380
VON GUDDENov tračak fasciculus mammillotegmentalis mamilotegmentni tračak 442
(hypothalami) hipotalamusa S(I): 295
P(III): 194,196
GUERIN ov zalistak valvula fossae navicularis zalistak čunaste udubine 389
GUYONov kanal canalis ulnaris ulnarni kanal 71

H
HALLER ov luk lig. arcuate mediale medijalna lučna sveza, 156
lig. arcuate laterale lateralna lučna sveza lumbalnog
(partis lumbalis diaphragmatis) dijela ošita
HALLER ova arterija a. pancreatica dorsalis stražnja pankreatična arterija S(II): 168
HALLER ov aberantni vod ductulus aberrans inferior donji aberantni vod pasjemenika
(epididymi) S(II): 192,194
HALLER ov sloj lamina vasculosa (choroideae) vaskularni sloj žilnice oka 533
HALLER ova mreža rete testis mreža sjemenika 379
HALLER ovo deblo truncus coeliacus celijačno deblo 230
HANNOVERov kanal / spatia zonularia (lentis) zonularni prostor leće 539
prostor
HARTMANNova vrećica corpus vesicae biliaris / tijelo žučne vrećice 339
corpus vesicae felleae
HARVEYjev ligament lig. arteriosum / ductus arteriosus arterijska sveza / arterijski vod 210
HASNERov nabor plica lacrimalis suzni nabor 545
HASSALovo tjelešce ~ okruglo ili ovalno eozinofilno P(II): 358
tjelešce u srži režnjića prsne
žlijezde
HAVERSov nabor plicae synoviales sinovijalni nabori 75
HEADove zone ~ projekcija boli oboljelih unutarnjih 519
organa na površinu tijela S(II): 67
HEISTERov zalistak plica spiralis (vesicae biliaris) spiralni nabor žučne vrećice S(II): 150
HELDov snop tractus tectospinalis tektospinalni snop 430
HELWEGov tračak tractus spinoolivaris spinoolivarni tračak S(I): 347,349
HENLEov ligament falx inguinalis / ingvinalni srp / združena tetiva 609
tendo conjunctivus
HENLEova kvržica tuberculum mentale (mandibulae) mentalna kvržica donje čeljusti 40
HENLEov greben spina suprameatica / suprameatalni greben temporalne 32
spina suprameatalis (ossis kosti
temporalis)
HERINGov kanalić ~ kanal koji povezuje žućni kanalić P(II): 218
sa interlobularnim duktusom
HEROPHILUSov zavoj confluens sinuum sinusni sliv 243
HESCHLove poprječne gyri temporales transversi poprječni temporalni girusi 457
vijuge
HESSELBACH ova fascija fascia cribrosa rešetasta fascija 632
HESSELBACH ov ligament lig. interfoveolare interfoveolarna sveza 609
HESSELBACH ov trokut trigonum inguinale preponski trokut 609
HEYov ligament margo falciformis / srpasti rub / lučni rub safenskog 632
margo arcuatus (hiati sapheni) otvora
HIGHMOREova komora sinus maxillaris sinus gornje čeljusti 35
HIGHMOREovo tijelo mediastinum testis medijastinum sjemenika 379
HILTONova cisterna cisterna pontocerebellaris pontocerebelarna cisterna 434
HISov kut incisura cardialis (gastrica) vratni usjek želuca 313
HISov snopić fasciculus atrioventricularis atrioventrikularni snopić 205
P(II): 26
HOCHEov snop / tračak fasciculus interfascicularis / interfascikularni snop stražnjeg S(I): 347
fasciculus semilunaris (funiculi funikula kralježnične moždine
posterioris medullae spinalis)
HORNERov mišić pars profunda (partis palpebralis m. duboki dio vjeđnog dijela 141
orbicularis oculi) orbikularnog mišića oka
HOUSTONov zalistak plicae transversae recti poprječni nabori završnog crijeva 347
(srednji od tri zalistka)
HUNTERov ligament lig. teres uteri okrugla sveza maternice 371
HUNTERov kanal canalis adductorius aduktorni kanal 634
HUTSCHKEova hrskavica cartilago vomeronasalis vomeronazalna hrskavica
HYRTLov mišić m. iliopsoas iliopsoasni mišić 178

I
INGRASSIAjev nastavak ala minor (ossis sphenoidalis) mala krila klinaste kosti 27

J
JACOBSON ov kanalić canaliculus tympanicus timpanični kanalić 31
JACOBSON ov živac n. tympanicus timpanični živac 491
JACOBSON ov organ organum vomeronasale vomeronazalni organ
P(III): 330
JACOBSON ov splet plexus tympanicus (nervi timpanički splet glosofaringealnog 491
glossopharyngei [IX]) živca

K
KEITH-FLACKov čvor nodus sinuatrialis sinuatrijski čvor 204
KENTov snopić fasciculus atrioventricularis atrioventrikularni snop 205
KERCKRING ovi nabori plicae circulares kružni crijevni nabori 333
P(II): 198
KEYjev i RETZIUSov apertura lateralis (ventriculi quarti) lateralni otvor četvrte moždane 434
otvor komore
KLAES-BECHTEREWov stria laminae molecularis (stratae pruga molekularnog sloja 459
pruga isocorticis) izokorteksa
KOBELTovi tubuli paroophoron paroophoron 367
KOCHov čvor nodus sinuatrialis sinuatrijski čvor 204
KOCHov trokut trigonum nodi sinuatrialis trokut sinuatrijskog čvora
KOHLRAUSCHov nabor plicae transversae recti poprječni nabori ravnog crijeva 347
(srednji od tri)
KÖLLIKER-FUSEova nucleus subparabrachialis subparabrahijalna jezgra
jezgra
KOYTERov mišić m. corrugator supercilii mišić nabirač obrva 141
KRAUSEove žlijezde glandulae lacrimales accessoriae pomoćne suzne žlijezde 544
KRISTELLERov čep ~ mukozni čep u vratu maternice S(II): 207

L
LALLOUETTEova lobus pyramidalis (glandulae piramidni režanj štitnjače 392
piramida thyroideae)
LABBÉova vena v. media superficialis cerebri površinska središnja moždana vena 245
P(III): 276
LAIMERov trokut ~ slabo mjesto između donjeg
stezača ždrijela i kružnog mišića P(II): 176
jednjaka
LANCISIjeva strija stria longitudinalis medialis (corpi duga medijalna pruga žuljevitog 458
callosi) tijela
LANGERove linije lineae distractiones tenzijske crte
LANGERHANSovi otočići insulae pancreaticae gušteračini otočići P(II): 294
LANZova točka ~ točka koja se nalazi na prijelazu 606
desne u srednju trećinu S(II): 140
interspinalne crte i u koju se P(II): 202
projicira crvuljak i u žena desni
jajnik
LATARJETov prednji n. curvaturae minoris anterior prednji živac male krivine želuca
živac
LATARJETov stražnji n. curvaturae minoris posterior stražnji živac male krivine želuca
živac
LEUTHov ligament lig. transversum atlantis poprječna sveza prvog vratnog 84
kralješka
LECOMTEov pronator m. articularis cubiti zglobni mišić lakta
ulne S(I): 186,187
LEONARDO DA VINCIjeva trabecula septomarginalis septomarginalna gredica / 201
vrpca (ventriculi dextris cordis) posrednička vrpca desnog
ventrikula srca
LESSHAFTov trokut trigonum lumbale superius gornji slabinski trokut 599
LIEBERKÜHN ove kripte glandulae intestinales crijevne žlijezde S(II): 139
P(II): 198
LIETAUD ov trokut plica interureterica (trigoni vesicae interureterični nabor mokraćnog 362
urinariae) mjehura
LISFRANCov zglob articulationes tarsometatarsales tarsometatarzalni zglobovi 128
P(I): 222
LISFRANCov ligament ligg. cuneometatarsalia interossea kuneometatarzalni međukoštani 128
(medijalni) ligamenti
LISFRANCova kvržica tuberculum musculi scaleni kvržica skalenskog mišića prvog 51
anterioris rebra
LISSAUERov trakt tractus posterolateralis (funiculi posterolateralni trakt lateralnog 419
lateralis medullae spinalis) funikula kralježnične moždine P(III): 52,324
LISTERova kvržica tuberculum dorsale (radii) stražnja kvržica palčane kosti 57
LITTREove žlijezde glandulae urethrales žlijezde mokraćne cijevi 389
LOCKWOODov ligament lig. suspensorium bulbi (oculi) suspenzijska sveza očne jabučice 540
LOUISov kut angulus sterni sternalni kut 593
LOWERova kvržica tuberculum intervenosum (atrii međuvenska kvržica desnog 200
dextrii cordis) srčanog atrija
LUDWIG ov (LUDOVICUS) angulus sterni sternalni kut 593
kut
LUSCHKAin otvor apertura lateralis (ventriculi quarti) lateralni otvor četvrte moždane 434
komore P(III): 100,280
LUSCHKAini ligamenti ligg. sternopericardiaca sternoperikardijalne sveze 198
LUSCHKAine tonzile tonsilla pharyngea ždrijelna tonzila 265
LUSCHKAin povratni r. meningeus / r. recurrens menigealna grana / povratna grana 498
živac (nervi spinalis) spinalnog živca
LUYSova jezgra / tijelo nucleus subthalamicus subtalamična jezgra / tijelo 445
P(III): 144,192

M
MACEWENov trokut foveola suprameatica / foveola mala suprameatalna udubina 32
suprameatalis (ossis temporalis) temporalne kosti
MACKENRODTov lig. cardinale / lig. transversum kardinalni ligament / poprječni
ligament cervicis (uteri) ligament vrata maternice S(II): 201
MAGENDIEjev otvor apertura mediana (ventriculi quarti) medijani otvor četvrte moždane 434
komore P(III): 100,280
MAIERov sinus fornix sacci lacrimalis svod suzne vreće 545
MAISSIAT ov trakt tractus iliotibialis iliotibijalni trakt 183
MALPIGHIjev kanal ductus longitudinalis (epoophoroni) uzdužni vod epoophorona 372
MALPIGHIjeva kapsula capsula / tunica fibrosa lienis fibrozna ovojnica slezene
MALPIGHIjeva tjelešca pulpa splenica / pulpa lienalis pulpa slezene 264
MARIEjev trakt fasciculus sulcomarginalis (funiculi sulkomarginalni snop prednjeg 422
anterioris medullae spinalis) funikula kralježnične moždine
MARSCHALL ova vena v. obliqua atrii sinistri (cordis) kosa vena lijevog srčanog atrija 208
MAUCHARTov ligament ligg. alaria (articulationis krilni ligamenti središnjeg 84
atlantoaxialis medianae) atlantoaksijalnog zgloba
MAYOova vena v. prepylorica prepilorična vena 249
MECKELov žlijeb impressio trigeminalis (ossis utisnuće trigeminalnog živca na 30
temporalis) temporalnoj kosti
MCBURNEYijeva točka ~ točka koja se nalazi na polovici 606
linije koja spaja pupak sa desnom S(II): 140
gornjom ilijačnom izbočinom P(II): 202
(MONROova crta) i u koju se
projicira početak crvuljka
MECKELova šupljina cavum trigeminale (durae materis) šupljina tvrde moždane ovojnice za 482
ganglij trigeminalnog živca P(III): 104,124
MECKELov divertikul ~ divertikul vitog crijeva (jejunuma) 333
P(II): 196
MECKELov ganglij ganglion pterygopalatinum pterigopalatinski ganglij 484
MEIBOMove žlijezde glandulae tarsales (palpebrae) tarzalne žlijezde vjeđe 544
P(III): 338
MEISSNERov splet plexus submucosus podsluznični splet 515
P(II): 142
MEISSNERovo tjelešce ~ osjetno tjelešce u papilama P(III): 318
korijuma
MERCIERova crta ostium ureteris (vesicae urinariae) ušće mokraćovoda u mokraćni 360
mjehur
MEYNERTova sveza commissura supraoptica dorsalis stražnja supraoptička komisura
(komisura) (hypothalami) hipotalamusa
MEYNERTovo križanje decussatio tegmentalis posterior stražnje tegmentalno križanje (baze
(dekusacija) (tegmenti mesencephali) srednjeg mozga) P(III): 134
MEYNERTova jezgra nucleus basalis (partis basalis bazalna jezgra bazalnog 448
telencephalii) telencefalona P(III): 174,182
MEYNERTov retrofleksni tractus habenulointerpenduncularis habenulointerpedunkularni snop / 443
snop / fasciculus retroflexus (epithalami) retrofleksni snop epitalamusa P(III): 132,176
MICHELSove arterije aa. retroduodenales retroduodenalne arterije 231
MOHRENHEIMovo fossa infraclavicularis potključna udubina 596
udubljenje
MOLLove žlijezde glandulae ciliares (palpebrae) cilijarne žlijezde vjeđe 543
P(II): 380
MONAKOWljev trakt tractus rubrospinalis (medullae rubrospinalni trakt kralježnične 421
spinalis) moždine
MONROov otvor foramen interventriculare (ventriculi međukomorni otvor treće moždane 449
tertii) komore P(III): 8,280
MONROova crta ~ imaginarna crta koja spaja pupak s 606
desnom gornjim prednjim S(II): 140
ilijačnom šiljkom, spina iliaca
anterior superior
MONTGOMERYjeve tubercula areolares (mammae) areolarne kvržice 593
kvržice
MORANDov otvor foramen caecum linguae slijepi otvor jezika 303
MORGAGNIjeva cartilago cuneiformis (laryngis) klinasta hrskavica grkljana 277
hrskavica 278
MORGAGNIjev stupac columnae anales analni stupci 348
MORGAGNIjev otvor foramen caecum linguae / slijepi otvor jezika / 303
foramina nervosa (cochleae) živčani otvori pužnice 555
MORGAGNIjeva appendices vesiculosae vezikulozni privjesci epoophorona
hidatidna cista (epoophoroni) / / privjesak sjemenika
appendix testis 378
MORGAGNIjeva lakune lacunae urethrales lakune (udubine) mokraćne cijevi 389
MORGAGNIjevi čvorići noduli valvularum semilunarium čvorići polumjesečastih listova 202
(valve trunci pulmonalis) zalistka plućnog debla
MORGAGNIjev trokut trigonum sternocostale sternokostalni trokut ošita 156
(diaphragmae)
MORGAGNIjev ventrikul ventriculus laryngis laringealna šupljina 281
MORISON ova vrećica recessus hepatorenalis hepatorenalni zaton
MÜLLERov vod ductus paramesonephricus paramezonefrični vod 367
MÜLLERovi mišići fibrae circulares (m. ciliaris) kružna vlakna cilijarnog mišića 534
m. orbitalis orbitalni mišić
m. tarsalis superior gornji tarzalni mišić 544
N
NUHNova žlijezda glandulae linguales jezične žlijezde 304

O
ODDIEjev sfinkter m. sphincter ampullae ampularni zatvarač 339
ONUFROWITZova (ONUF) nucleus nervi pudendi (columnae jezgra pudendalnog živca u
jezgra intermediae medullae spinalis) intermedijarnom stupcu
kralježnične moždine

P
PACCHIONIjeve foveolae granulares (laminae zrnaste udubine unutarnjeg sloja 28
granulacije internae calvariae) kalvarije P(III): 280,288
PARONAin prostor pars profunda (compartimenti duboki dio prednjeg odjeljka 619
antebrachii anterii) podlaktice
PASSAVANT ov greben crista palatopharyngea ždrijelnonepčani greben
PAVLOVljev (PAWLOW) n. cardiacus cervicalis superior gornji vratni kardijalni živac (dio 516
živac (partis autonomicae systematis perifernog živčanog autonomnog
nervosi peripherici) sustava)
PECQEUTova cisterna cisterna chyli cisterna hili 229
PETITov kanal / prostor spatia zonularia (lentis) zonularni prostor leće 539
PETITovi ligamenti lig. rectouterinum uterosakralna sveza / 371
rektouterina sveza
PETITov trokut trigonum lumbale inferius donji slabinski trokut 599
PEYER ove ploče noduli lymphatici aggregati crijevni limfni čvorovi 333
(intestinales)
PHILLIPPE-GOMBAULTov fasciculus interfascicularis / interfascikularni snop stražnjeg
trokut fasciculus semilunaris (funiculi funikula kralježnične moždine S(I): 347
posterioris medullae spinalis) P(III): 56
PIROGOFFova aponeurosis musculi bicipitis aponeuroza dvoglavog mišića / 167
aponeuroza brachii / aponeurosis bicipitalis / bicipitalna aponeuroza
lacertus fibrosus
POUPARTov ligament lig. inguinale / arcus inguinalis preponska sveza 609
PURKINJEov sloj stanica stratum purkinjense (cerebelli) sloj Purkinjeovih stanica malog 437
mozga
PURKINJEova vlakna rr. subendocardiales (complexi subendokardijalne grane 205
stimulantis cordis) provodnog sustava srca

R
RANVIERovo suženje ili ~ mjesto na perifernom živcu gdje P(III):
čvorić dolazi do prekida mijelinske 36,38,40
ovojnice
RASMUSSENov snop tractus olivocochlearis (pontis) olivokohlearni trakt moždanog
mosta
RAUov nastavak processus anterior (mallei) prednji nastavak čekića 552
REICHERTova membrana lamina limitans anterior (corneae) prednja membrana rožnice 533
REILov otok insula / otok / otočasti režanj velikog 457
lobus insularis (cerebri) mozga
REISSNERov kanal ductus cochlearis pužnični kanal 557
REISSNERova membrana paries vestibularis / vestibularna stijenka / vestibularna 557
membrana vestibularis (labyrinthi opna pužničnog labirinta P(III): 370
cochlearis)
RETZIUSova vrpca lig. fundiforme clitoridis ♀ fundiformni ligament dražice ♀ 602
lig. fundiforme penis ♂ fundiformni ligament penisa ♂
RETZIUSova šupljina spatium retropubicum retropubični prostor 608
REXEDova slojevita ~ slojevita strukturalna podjela sive 419
podjela tvari kralježnične moždine prema S(I): 346
citoarhitektonici
RIOLAN ov luk a. marginalis coli / a. juxtacolica / marginalna arterija / jukstakolična 232
arcus marginalis coli arterija / marginalna arkada
RIOLAN ov mišić - fasciculus ciliaris (m. orbicularis - cilijarni snop orbikularnog mišića
oculi) oka
- m. cremaster - kremasterni mišić 159
RIVINUSov vod ductus sublinguales minores mali podjezični vodovi 308
RIVINUSova žlijezda glandula sublingualis podjezična žlijezda 307
RIVINUSova membrana membrana tympanica bubnjić / timpanična opna 549
RIVINUSov urez incisura tympanica timpanični urez 548
ROBERTov ligament lig. meniscofemorale posterius stražnja meniskofemoralna sveza 117
ROLANDOova pukotina / sulcus centralis (faciei središnji žlijeb gornje i lateralne 457
žlijeb superolateralis hemispherii cerebri) površine polutke velikog mozga
ROLLERova jezgra nuclei perihypoglossales (medullae perihipoglosalne jezgre produžene
oblongatae) moždine
ROSENMÜLLERova recessus pharyngeus ždrijelni zaton 311
udubina
ROSENMÜLLERova nodus proximalis (nodorum proksimalni limfni čvor (limfnih
žlijezda / čvor lymphoideorum membri inferioris) čvorova donjeg uda) S(II): 355
ROSENMÜLLERov organ epoophoron epoophoron 367
ROSENTHALova vena v. basalis (cerebri) bazalna vena velikog mozga 246
P(III): 276,278
ROUGET ov mišić fibrae radiales (m. ciliaris) radijalna vlakna cilijarnog mišića 534
RUSSELLov uncinatni fasciculus uncinatus cerebelli uncinatni (kukasti) snop malog S(I): 306
snop mozga
RUYSCHove vene vv. vorticosae (orbitae) vortikozne vene orbite 538

S
SANTORINIjevi mišići m. procerus mišić procerus 141
m. risorius mišić risorius 142
m. incisurae terminalis (m. tragi) mišić terminalnog ureza (dio 547
mišića tragusa)
SANTORINIjeva hrskavica cartilago corniculata (laryngis) roščićasta grkljanska hrskavica 277
278
SANTORINIjev karunkul papila duodeni minor mala dvanaesnična papila 342
SANTORINIjev vod ductus pancreaticus accessorius pomoćni gušteračni vod 341
SANTORINIjev urez incisura cartilaginis meatus acustici urez u hrskavici slušnog otvora 548
SAPPEYjeve vene vv. paraumbilicales vene oko pupka 249
SATTLERov sloj lamina vasculosa (choroideae) krvožilni sloj žilnice oka 533
SCARPAina fascija stratum membranosum (telae membranozni sloj potkožnog tkiva 602
subcutaneae abdominis) trbuha
SCARPAin otvor helicotrema otvor na spirali 555
SCARPAin ganglij ganlion vestibulare (nervi vestibularni ganglij 429
vestibulocochlearis [VIII]) vestibulokohlearnog živca
SCARPAin živac n. nasopalatinus nazopalatinalni živac 485
SCARPAin trokut trigonum femorale femoralni trokut 632
SCHLEMMov kanal sinus venosus sclerae venski zaton bjeloočnice 532
P(III): 344
SCHULTZEov zavijeni fasciculus interfascicularis / interfascikularni snop stražnjeg
trakt fasciculus semilunaris (funiculi funikula kralježnične moždine S(I): 347
posterioris medullae spinalis) P(III): 56
SCHÜTZov snop fasciculus longitudinalis posterior / stražnji dugi snop produžene
fasciculus longitudinalis dorsalis kralježnične moždine P(III): 108,144
(medullae oblongatae)
SCHWALBEova jezgra nucleus vestibularis medialis medijalna vestibularna jezgra 478
P(III): 108,120
SHRAPNELLova pars flaccida (membranae tympani) nenapeti dio bubnjića / timpanične 549
membrana opne
SIBSON ova fascija ~ suprapleuralna membrana
SIBSON ov mišić m. scalenus minimus najmanji skalenski mišić 145
SKENEovi tubuli ductus paraurethrales parauretralni izvodni vodovi
SOEMMERINGova substantia nigra (mesencephali) crna tvar srednjeg mozga 435
supstancija
SPENCEov rep processus axillaris / processus pazušni nastavak / lateralni 593
lateralis (glandulae mamariae) nastavak mliječne žlijezde
SPIEGELova (SPIGHEL) linea semilunaris (abdominis) polumjesečasta crta trbuha 601
linija
SPIEGELov režanj lobus caudatus (hepatis) donji jetreni režanj 335
STADERINIjeva jezgra nucleus subhypoglossalis (medullae podjezična jezgra produžene
oblongatae) kralježnične moždine
STENSEN ov (STENON) ductus parotideus izvodni vod podušne žlijezde 306
vod
STENSONov otvor foramina incisiva incizivni otvori 38
STENSONov kanal canales incisivi incizivni kanali 38
STILLINGov kanal canalis hyaloideus hijaloidni kanal 540
STILLING-CLARKEova nucleus thoracicus posterior / stražnja / torakalna jezgra 420
kolumna / jezgra nucleus dorsalis (columnae (međusredišnjeg stupca
intermediae medullae spinalis) kralježnične moždine)
STRUODov pekten pecten analis analni greben
(greben) S(II): 201
SUDECKova točka ~ mjesto anastomoze gornje rektalne 346
arterije i donje sigmoidne arterije S(II): 212
SYLVIUSova arterija a. cerebri media srednja moždana arterija 220
SYLVIUSova pukotina / sulcus lateralis (faciei lateralni žlijeb (gornje i lateralne 446
žlijeb superolateralis hemispherii cerebri) površine polutke velikog mozga) P(III): 212,238
SYLVIUSov akvedukt aqueductus mesencephali / akvedukt srednjeg mozga / 434
aqueductus cerebri akvedukt velikog mozga P(III): 10,280

T
TAWARAin čvor nodus atrioventricularis (myocardii) atrioventrikularni čvor srčanog 204
mišića 205
TENONova kapsula vagina bulbi (oculi) ovojnica očne jabučice 540
TESTUTova arterija a. pancreatica inferior (a. lienalis) donja gušteračina arterija (grana
slezenske arterije) S(II): 171
THEBESIUSov zalistak valvulae sinus coronarii (atrii zalistak koronarnog zatona desnog 208
dextrii cordis) srčanog atrija
THEBESIUSove vene vv. cardiace minimae / vv. cordis male srčane vene 208
minimae
THIELEov kanal sinus transversus pericardii poprječni perikardijalni sinus 198
THIELEov mišić m. transversus perinei superficialis poprječni površni mišić međice 163
TIEDEMANNova žlijezda glandula vestibularis major velika vestibularna žlijezda 376
TORINova rupa hiatus canalis nervi petrosi majoris otvor za veliki petrozni živac 30
TREITZov ligament / m. suspensorius duodeni / lig. suspenzijski mišić dvanaesnika / 331
mišić suspensorius duodeni suspenzijski ligament dvanaesnika
TREVESov beskrvni plica ileocaecalis ileocekalni nabor
nabor S(II): 163
TROLARDova vena v. anastomotica superior (venae gornja anastomozirajuća vena 413
mediae superficialis cerebri) srednje površinske vene mozga P(III): 276
TÜRCKov snop fibrae temporopontinae (cruris temporopontina vlakna stražnjeg
posterioris capsulae internae) kraka unutarnje kapsule P(III): 166,258
TÜRCKova kolumna tractus corticospinalis anterior prednji kortikospinakni trakt 471
(funiculi anterioris medullae prednjeg funikula kralježnične
spinalis) moždine
TYRRELova fascija fascia proprii organi (fasciae pelvis fascija organa (visceralne fascije 608
visceralis) male zdjelice)

V
VALSALVAini čvorovi noduli valvularum semilunarium čvorići semilunarnog kuspisa 202
(valvae aortae) (aortnog zalistka)
VALSALVAin sinus sinus aortae aortalni sinus S(II): 82
VAROLIUSov most pons (trunci mesencephali) most moždanog debla 431
VATERova ampula ampulla hepatopancreatica / hepatopankreatična ampula / 339
ampulla biliaropancreatica biliopankreatična ampula
VATERova kvržica papilla duodeni major velika papila dvanaesnika 339
VATER-PACINIjeva ~ lamelarna tjelešca smještena u P(III): 320
tjelešca potkožnom tkivu
VESALIUSov ligament lig. inguinale / arcus inguinalis preponska sveza 609
VESALIUSov otvor foramen venosum (ossis sfenoidni venski (emisarni) otvor
sphenoidalis)
VICQ D'AZYRov snop fasciculus mammilothalamicus mamilotalamični snop 442
P(III): 174,182
VICQ D'AZYRov otvor foramen caecum medullae slijepi otvor produžene
oblongatae kralježnične moždine
VICQ D'AZYRova strija stria occipitalis (stratae isocorticis) okcipitalna pruga izokorteksa
VIDIUSova arterija a. canalis pterygoidei arterija pterogoidnog kanala 218
VIDIUSov kanal canalis pterygoideus pterigoidni kanal 27
VIDIUSov živac n. canalis pterygoidei živac pterigoidnog kanala 484
VIDIUSove vene v. canalis pterygoidei vena pterigoidnog kanala 243
VIEUSSENSov prsten ansa subclavia potključna petlja 520

W
WALDEYERova fascija fascia inferior diaphragmatis pelvis donja fascija zdjelične pregrade 613
WALDEYERov organ paradidymis paradidymis, ostatak mezonefričnih 377
kanalića
WALDEYERov prsten anulus lymphoideus pharyngis ždrijelni limfni prsten 265
WERNEKINKovo križanje decussatio pedunculorum križanje gornjih nožica malog 438
cerebellarium superiorum mozga P(III): 166,218
WERNICKEovo polje ~ slušni centar za govor 457
P(III): 262,380
WHARTONov vod ductus submandibularis izvodni vod podčeljusne žlijezde 307
WHITNALLova kvržica tuberculum marginale (ossis rubna kvržica jagodične kosti
zygomatici)
WILKIEova arterija a. supraduodenalis (a. supraduodenalna arterija (grana
gastroduodenalis) gastroduodenalne arterije) S(II): 168
WILLISov živac nervus accessorius [XI] akcesorni živac 495
WILLISov krug circulus arteriousus cerebri arterijski moždani prsten 220
WINSLOWljeva gušterača processus uncinatus (pancreatis) kukasti nastavak gušterače 341
WINSLOWljev otvor foramen omentale / foramen omentalni otvor omentalne vreće 325
epiploicum (bursae omentalis) 326
WINSLOWljev ligament lig. popliteum obliquum kosa poplitealna (zakoljena) sveza 185
WIRSUNGov vod ductus pancreaticus izvodni vod gušterače 341
WOLFFov vod ductus mesonephricus mezonefrični vod 367
WOLFRING ova žlijezda glandulae lacrimales accessoriae pomoćne suzne žlijezde 544
WOODov mišić m. abductor metatarsi quinti abduktor pete metatarzalne kosti
WORMove kosti os suturale (laminae internae šavna kost unutarnjeg sloja kostiju 25
calvariae) kalvarije
WRISBERGova hrskavica cartilago cuneiformis (laryngis) klinasta hrskavica grkljana 278
WRISBERGov ganglij ganglia cardiaca kardijalni ganglij 517
WRISBERGov ligament lig. meniscofemorale posterius stražnji meniskofemoralni ligament 117
WRISBERGov živac n. intermedius (nervi facialis [VII]) / intermedijarni živac (dio facijalnog 488
n. cutaneus brachii medialis živca) / kožni medijalni živac 504
nadlaktice

Z
ZEISova žlijezda glandulae sebaceae (palpebrae) lojne žlijezde vjeđe 543
ZINNov prsten anulus tendineus communis zajednički tetivni prsten / 540
zajednička prstenasta tetiva
ZINNova arterija a. centralis retinae centralna mrežnična arterija 537
ZINNova pojasasta zona zonula ciliaris (lentis) cilijarna zona leće 539
ZUCKERKANDL ova tijela corpora paraaortica / glomera paraaortalna tijela / aortna klupka
aortica
ZUCKERKANDL ova fascia renalis bubrežna ovojnica 345
fascija

Legenda:
*: = stranica u udžbeniku Anatomija čovjeka, ako nije drugačije označeno
P: = opisano na stranicama novog izdanja Platzerovog Priručnog anatomskog atlasa u prvom (I), drugom (II) ili trećem (III) svesku
S: = opisano na stranicama novog izdanja anatomskog Sobottinog anatomskog atlasa u prvom (I) ili u drugom (II) dijelu
~ = ne postoji u službenom anatomskom nazivlju u Terminologia anatomica

Izvori:
1. Federative Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica. International Anatomical
Terminology. Thieme, Stuttgart-New York, 1998.
2. Putz R, Pabst R. Sobotta Atlas anatomije čovjeka, 21. izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004.
3. Platzer R. Priručni anatomski atlas, 1.-3. svezak. Zagreb: Medicinska naklada, 2003. i 2006.
4. Dorland's illustrated medical dictionary. Dostupno na
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlands
zSzdorlandzSzdmd-a-b-000zPzhtm
5. Iridis encyclopedia. Dostupno na http://www.iridis.com/Human_anatomical_parts_named_after_people
6. Mammalian neuroanatomy. Dostupno na http://mcb.berkeley.edu/courses/mcb163/glossary.html
7. Primate brain maps. Dostupno na
http://www1.elsevier.com/homepage/sah/pbm/NeuroNames/structurenames.html
8. The Anatomical Society of the UK. Dostupno na http://www.anatsoc.org.uk/linkfiles/eponyms.htm
9. The anatomy of human body. Dostupno na http://www.anatomist.co.uk/Terminology/Eponyms.html
10. Who named it? Dostupno na http://www.whonamedit.com/
11. Wikipedia, the free encyclopedia. Dostupno na
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomical_parts_named_after_people