You are on page 1of 1

PRINCIPIILE ORGANIZĂRII ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE ÎN ȚĂRI ALE UE

Principiul autonomiei locale


Prin autonomie locală se înțelege dreptul și

1 capacitatea APL de a soluționa și de a gestiona


în numele și interesul colectivităților locale pe
care le reprezintă treburile publice

Principiul descentralizării
Descentralizarea serviciilor publice reprezintă

2
transferarea unora din atribuțiile din
competența autorităților administrației publice
centrale de specialitate către organism
determinat un serviciu public din unitățile
administrativ teritoriale

Principiul desconcentrării serviciilor publice


Serviciile publice deconcentrate sunt structuri

3 organizatorice ale ministerelor sau altor organe


ale administrației publice centrale de
specialitate, organizate în unitățile
administrativ-teritoriale, prin care acestea își
exercită atribuțiile

Principiul eligibilității
Principiul eligibilității APL presupune alegerea

4
consiliilor locale, consiliilor raionale,
primarilor prin vot universal egal direct secret
și liber exprimat. În RM codul electoral
stabilește normele referitoare la procedurile de
alegere ale consiliilor locale, raionale și ale
primarilor.

Principiul legalității
Principiul legalității presupune că tot ce ține

5
de administrația publică locală , adică
alegerea, constituirea, exercitarea atribuțiilor,
precum adoptarea hotărârilor și emiterea
altor acte administrative, precum și orice alte
activități, trebuie să se desfășoare numai pe
baza și în conformitatea cu legea

Principiul consultării cetățenilor în


probleme locale de interes deosebit

6
Acest principiu prevede că problemele locale de
interes deosebit se vor discuta în ședință publică, de
exemplu: probleme privind bugetul local,
administrarea proprietății publice, participarea la
programe de dezvoltarea regionala/locală,
dezvoltarea urbanistică a teritoriului, asocierea și
cooperarea cu alte autorități publice etc.

Principiile administrației publice locale exprimă o


serie de trăsături generale, având rolul de a asigura o
construcție unitară a sistemului administrativ