You are on page 1of 116

ALEGERI LOCALE NOI

20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea p almunicipiului
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare ?2.
I-
lhn u
In conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secJiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd,*


Wffl rBl
b Num5rul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
I slzl
c Num[ru] de alegdtori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (Pd)
4 o r
d

e
Num[ru] de alegdtori care au participat la votare
(d-f+h)
Cifra ce reflect[ diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
./ ( c r
alegdtori si numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e:c-d)
(./
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h) / <JI
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=s.l # s2*e3 +e4+e5+e6+e7+e8+e9 +e 1 0+s 1 1 ) 4 o J /?
?

Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare


l
(i:c+i) I
4
,r ."1_ L
J
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** fi=i-c)
(incltrsiv buletinele de vot completate eresit si anulate)
4t r ? 4
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea sectiei de votare inziua scrutinului
**Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu num[ru] de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***I a numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificaf i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule :
(
c a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; fu:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11; i:c+j;
J:l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (fn ordinea conform buletinului'de vot) obtinute
COSTIUC VASILE ,4
gr ,<
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' t 2
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' /
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 4- c
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN p I E
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
g6
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST Z
g7
CAN ALEXANDRA
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
z
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA (r
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
L o z
MITU ALEXAIIDRU
gr0 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 3
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN o
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL TJNITATII NATIONALE'' n I

Sexul
umele gi prenumele Semndtura
(Brr)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semnitura

Data gi ora intocmirii procesului-verbal J0 md 2018

./--
ora /Q o6 33
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiriirii voturilor la alegerea primarulu!.gene"ral al municipiului ^' ' '
intocmit de Biroul electoral al secfiei devotar-e
' Ql . Cit/L,
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*

NumIrul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare


wvvl
b
t-I-16-lE
c Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b): (ed) 4 / v7
d Numirul de aleg[tori care au participat la votare
(d=f+h)
Cifra ce reflecti diferenfa dintre num5rul buletinelor de vot primite
4 / 7 r
e
aleeStori si num6ru1 alesdtorilor care au particioat la votare (ec-d)
de
o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) LIA
h
Num[ru] total de voturi valabil exprimate
(h=e1+e2+e3+e4+e5+s6+s7+s8+q9+ql 0+el 1) .4/ { r
AI so
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
I
(i=c+i)
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i<)
J (inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) / 7 73
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numirul de aleg[tori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d=f+h; e=cd; f=d-h; h=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11; i=c+j;
J:l{.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' c
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' s .r ,
RO$CO ALEXANDR I
g3 tv
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''

94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL
I +
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
23 o
STRATILA VTCTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
2
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
L
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA o
MOLDOVA

g9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT Lt _T-
MITU ALEXANDRU
.4
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN L
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
5 7

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
C.L ,LN

Data qi orahcmirii procesului-verbal


lLmai 2018

or^ lL t'll
^rn
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la nicipiului Chisindu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare 1J-\ i " ied"r. (/tf,G
In conformitate cu art.33,61-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

L Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


I llslrl4l
Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
b
[-ftls--l
c Numirul de alegitori care au primit buletine de vot**
(c<a+[); (ed)
aJ
bli
d Numdrul de aleg[tori care au participat la votare
(fl=f+h)
q b I
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegitori qi numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e:c-d)
o
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 3

h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h:ql +q2+93+e4+s5+s6+s7+e8+e9+el 0+e1 I ) I 5 5
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sbctiei de votare
l
(i=c+i) & 6 !)-
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulatex** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate)
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secjiei de votare in ziua scrutinului
**Num6rul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
(
c a * b; c > d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
j:i+.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform bulelinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' u
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' 3 r tA

RO$CO ALEXANDR
g3 3_
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA"
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL ) f
CEBAII ION
gl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
:\
/L I {
STRATILA VICTOR f
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4

CAN ALEXANDRA
g7 4
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

I
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA o
MOLDOVA
RADU SILVIA q +
99 CANDIDAT INDEPENDENT /
MiTU ALEXAIIDRU
910 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
s s

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele Vci|=i
Vicepregedintele
^boz
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Semndtura
(B/F) 4

t5
C
b
F

t
(-

Data gi ora intocmirii procesului-verbal & s6i2g1g

ora d3 min f,D


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numlririi voturilor i Chigin{u
intocmit de Biroul electoral al secfiei de
'
nr. 1/ %j-
(

in conformitate cu art.33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec{iei de votare a stabilit:

a Num5rul de alegdtori inclugi in listele electorale debazdx


vlz,{zw
b

c
Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot*x
tl,rc1 /
(cSa+b;; (c>d) ,r (/

d Numdrul de aleg[tori care au participat la votare


(d:f+h) .N v /
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numirul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul alegltorilor care au participat la votare (e:c-d)
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
4,,
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

,
h
Numirul total de voturi valabil exprimate
(h=el+ s^2+s3 +s4 +s5+e6+e7+s8+s9+e I 0+e 1 I ) f I
t
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
(i=c+i) 'Xr , ^
l
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-c)
J (inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate)
/ /-
tNumdrul de alegltori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in ziua scrutinulu
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot frebuie sd fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate 9i anulate nu se includ butetinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului -verbal dupd urmdtoarele formule :
c S a * b; c 2 d; d=f+h; e:c-d; fd-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j:i+.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. 6n ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
oL

92
NASTASE AI\DREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
d
i
(: I
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA"
J
MUNTEANU VALERIU a
94 PARTIDUL LIBERAL .r
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA"
4
a)
( t
STRATILA VICTOR
96 v
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7 4
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA /.
MOLDOVA
RADU SILVIA
e9 CANDIDAT INDEPENDENT
( + L
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA''

gll CODREANU CONSTANTIN


PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
.a
j !
Semndtura

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(Bn)
ffi''ror 4^,-

Data gi ora intocmirii procesului-verbal mai 2018

min C0
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea pri general al municipiului Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare ,nO\-\,\, nf. .1/e fd
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art. 33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


a
taITT[T,\l
b Num[rulde alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
ls la
Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot**
c
(c<a+bX (c>d) I v a. n
(l

d Numdrul de alegdtori care au participat la votare


(d=f+h) 0 a 0
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de ^
L/
alegdtori 9i numirul aleg[torilor care au participat la votare (e=c-d)
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) I

Num[rul total de voturi valabil exprimate


h
(h=s.l* s2*s3+e4+95+s6+s7+e8+s9+ g I 0+e I I )
,1
1 v
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare n q
I (i:c+i) 6 I e
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** 0:i+) r(
J (inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate)
A
3 (/
*Numlru] de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind preg[tirea secJiei de votare in zhta scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot hebuie sd fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d=f+h; e:c-d; f=d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j:i+.
Nr. Concurentul electoral Numiirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
L
NASTASE ANDRE,I
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' u \ 0
ROSCO ALEXAT\DR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' 0
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL '.t 5
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN I(- 1 L\
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VTCTOR p
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL \
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
I
1\ T 1
MITU ALEXANDRU
gl0 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN )
h

MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' 5 {

Numele gi prenumele Semn5tura

Preqedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele 9i prenumele Semndtura
(BrF)
B
F
\\
F
{^.,\r,,"\o., fu\"r:.-.!t \\
F
\
F

Data gi ora intocmirii procesului-verbal I0 mai 2018

,.Z.s. ora ?,.\ min $6


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primFrului general al rnunicipiului Chiginiu
intocmit de Birouf electoral al secfiei llevotare L-'7-t (O rt Q- nr. J,i9
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu arl.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


ldlaltlol
b Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
Ir l4l9l
c Num[ru] de alegitori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (ed) + 6
2

d Numirul de alegdtori care au participat la votare


(d=f+h) + 6 )

e Cifra ce reflecti diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de


aleedtori si numirul alesitorilor care au participat la votare (e:c-d) o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) q
6uletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 4

Num5rul total de voturi valabil exprimate LI


h
(h=e1+e2+s3+s4+s5+e6+e7+e8+e9+s1 0+el 1) IIl
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
I
fi=+i) ol 4 c
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i+)
J (inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) 4 1l
Lt I
+Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in ziua scrutinului
t*Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d:f+h; e:c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
Jn-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI I
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR"
d 6
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA.MOLDOVA'' /
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL b
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN o 7 q
REPUBLICA MOLDOVA''

96
STRATILA VICTOR
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST a
CAN ALEXANDRA tl
g7 A
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 3
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
-/ + /
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 4
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' 3 4

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele (B/F)
F
t-
F
F
tr
t-
tr
r-
dto mai 2018

oru.U
^in
23
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului general al municipiulu i Chipiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare Ot. CZrLodQ- nr.2k@
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


T
2 6 t{- 4
b

c
Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
al-lrIEl
(cSa+b); (c>d) 3 ) 6
d Numdrul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) If 6
Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
e
alesdtori si numdrul alesdtorilor care au participat la votare (e=c-d)
0
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h) g
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

h
Num5rul total de voturi valabil exprimate
(h=e 1 +s2+e3+e4+e5+q6+s7+s8+e9+e1 0+e11 ) 2 4 r
I
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
(i:c+i) 2 6 tz
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i<)
J
(inclusiv buletinele de vot completate sresit gi anulate) 4 8 4 6',
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificali corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmdtoarele formule :
c S a + b; c > d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numiirul de voturi
cft. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
g1
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA"
3
92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR''
z 6 I
g3
RO$CO ALEXATIDR
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
I
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 2 2
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
3 r (

STRATILA VICTOR
g6
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST /
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
4
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 0
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
./ 3 P
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /_
MOLDOVA''
CODREAI\IU CONSTAI\ITIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
A 6

Sexul
Numele 9i prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


sexul
Numele gi prenumele (B/F)
4
(
,l
#
(
!
#
,(
Data gi ora intocmirii procesului-verbal

.\\
\
,i,
, qi
C'
:\
\co\l oruJ2 min lO
\' Fil
\:i l))/i
\,?,
i;'- '/, /
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea p;imarului general al municipiului ChiEinIu
intocmit de Biroul efectoral al secfiei devotai L'22'Oofc- nr.44
,satul (comuna), orasul, municipiu I

in conformitate cu art. 33, 6l-63 si 143 din Codul electoral, biroul electoral al sectiei de votare a stabilit:

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd,*


a
lz lq fTT{)
b Numdrul de alegdtori incluqi in listele electorale suplimentare
lrl-r 1r
c Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (c2d) K + 3
d Numirul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) I + )\

e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numirul buletinelor de vot primite de A


alesltori si num[ru] aleeltorilor care au oarticipat la votare (e:c-d)
U
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h) z Y
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h:s1+92+e3+e4+s5+s6+s7+s8+e9+el 0+el 1) I , 7
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
(i:c+i) z r qv t r
j NumIrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit $i anulate) / t t ,
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale de bazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
x*xl,a numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; h:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11i i:c+j;
j:i<.
Nr. Concurentul electoral Numirul devoturi
crt. 6n ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE. ,7
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
t:J

NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' z r I
ROSCO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA"
3
MUNTEANU VALERIU (l n
94 c-/
PARTIDUL LIBERAL
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN z ,T I
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL c
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9 Z: Y
CANDIDAT INDEPENDENT
MITU ALEXANDRU
gr0 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN 4
MOLDOVA''
CODR.EANU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' T

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
(B/F)

Data gi ora intocmirii procesului-verbal 4P mai 2018

oru2 min 0O
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului general al municipiutui Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei devotare ?2. Aue/ps /r' nr. 96&,
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debaz6*


J q o a
b

c
Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare

Num[ru] de alegdtori care au primit buletine de vot**


aTTTl.|
(cSa+b;; (czd) a a 5
d Num[ru] de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) a q 5
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numirul buletinelor de vot primite de
alegitori si numirul aleeitorilor care au participat la votare (e=c-d) o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 4 I
Numirul total de voturi valabil exprimate
h
(h:elr p2+s3 +e4+ g5+s6+s7+s8+ g9+s I 0+s 11 )
a T +
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
I
(i:cfi) "2
a o e
j Numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 1 I/ 4
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fi,e identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numlru] de aleg[tori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
(
c a f b; c > d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; [:9l+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' h

92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' e I la
RO$CO ALEXAIIDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
o
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL
5 6
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
"?
4 I
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST &
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
o
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA I
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT & J o
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN 3
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
glr PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL IJNITATII NATION ALE" L q

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(BrF)
A
+
+
B
+
b
+
r
Data gi ora intocmirii procesului-verbal ,2O mai 2018

z.^t olraj,& min 39.f


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chisiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de /H63
"r.
in conformitate cu art.33,61-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


lalA l*lc I

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


b
l0l6 l

c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**


(c<a+b); (c2d) I & ry
d Numirul de alegitori care au participat la votare
(d-f+h) I n
r'w ry
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori gi numdrul alegitorilor care au participat la votare (s:c-d) 0
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h) ,)
g
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 4,

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=s.l+e2+e3+e4+e5+s6+s7+s8+e9+s I 0+e I I ) d "v
6
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
I
(i=cfi) d,19 4, o
Numirul buletinelor
j de vot neutilizate gi anulate*** CI=i+)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate)
-lvt:/ J
*Num[rul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegdtori pare au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerificaJi corectitudinea intocmirii procesului -verbal dupd urmdtoarele formule :
e ( a * b; c > d; d:f+h; e=c-d; f=d-h; 11=9l+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j=i-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
gl
COSTIUC VASILE
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA" f
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
4 /l E
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA'' 4
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 4 T
CEBAN ION
f /l ,,t
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 6)
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VICTOR
/l
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAI\ ALEXANDRA
g7 t!
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
RADU SILVIA a
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
MITU ALEXATIDRU
PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN )
J-
910
MOLDOVA''

g11
CODREANU CONSTAI\ITIN y\|
( j
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Numele gi prenumele

o&tdu'

aL mai 2018

on /2 min /2
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numirlrii voturilor i Chigini.u
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr. //46'^{

in conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


2 lllr | 6l
b

c
Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot**


ltlel
(cSa+b); (c2d) vry ,f' 3
d Numirul de alegdtori care au participat la votare 4/
(d=f+h) V- 4' 3
e Cifra ce reflectl diferenJa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
aleg[tori si numdrul aleeitorilor care au participat la votare (e=c-d)
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h) 4
I
61
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

Numirul total de voturi valabil exprimate k 6 //


h Y
(h=pl*s.2ts3+s4+s5+s6+s7+s8+p9+s I 0+s I I )
I
Num[ru] buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
(i=c+i) a
t,
! I (i
J
Num6rul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i+)
(inclusiv buletinele de vot comoletate eresit si anulate)
r)
-{ I J
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identib cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secJiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerifrcaJi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
(
c a * b; c > d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l-c.
Nr. Concurentulelectoral' Numirul de voturi
crt. (fn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE //
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 6
NASTASE ANDREI 2
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 3 3
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTBANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL J (-/n
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
I {/ r
STRATILA VTCTON
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4
CAI\ ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL -,
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 0
MOLDOVA

g9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT / t 6
MITU ALEXANDRU
gr0 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN f
MOLDOVA"
CODREA}IU CONSTAI\TIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
6 4/

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:

Data gi ora intocmirii procesului-verbal eC mai 2018

oru /1, min JC


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului general al municipiului Chiqiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei devotare / nr. 2 6f
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


12l// | t 15i'
b Numirul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
v
c Numirul de alegitori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c>d) f 3 /
d Numdrul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) 7 3 /
e Cifra ce reflecti diferenfa dintre numirul buletinelor de vot primite de
aleedtori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (ec-d) r)
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 4
Num5rul total de voturi valabil exprimate
h
(h:sl*p2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+sl 0+s I 1 ) 72 7
2 q / 5
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
I
(i=c+i)
j Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** 6=i<)
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) / ( ,I
ry
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd ffebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind preg[tirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de aleg[tori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale [a primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d=f+h; e:c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
/
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
e I ?
RO$CO ALEXATIDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' 3
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL J o
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 2 / 3
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST /
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 3
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA

99
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT
,l 2 I
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN 4
MOLDOVA''

gll CODREAIIU CONSTANTIN


PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
I r
Numele 9i prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele 9i prenumele Semndtura
(B/F)

'nL4dt.// 2za
z 8--

Data gi ora intocmirii procesului-verbal 4r2 mai 2018

or^ &/ ,U
REPU 8 LI CA
MOLDOVA ^in
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numlrlrii voturilor i Chiqinlu
' |
intocmit de Biroul electoral al secfiei de '
nr. {/AFE 4,

In conformitate cu art.33,6l-63 9i 143 din Codul electoral, biroul electoral al secJiei de votare a stabilit:

a Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale debaidx


,o) s |+|r I

c
Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale suplimentare

Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**


lT-tr1
(c<a+b); (c2d) R ry tu
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) I ry L
e Cifra ce reflect[ diferenJa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
aleg[tori gi numdrul alegltorilor care au participat la votare (e:c-d) 0
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) I 5
Num[ru] total de voturi valabil exprimate
h 8 5
(h:el +e2+e3+e4+e5+e6+s7+e8+e9+e1 0+sl 1) ry

Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare


I
(i:c+j) L p + 6
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i+)
J
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) 2 o o q
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Num5rul de alegitori care au primit buletine de vot hebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificati corectitudinea intocmirii procesului -verbal dup[ urmdtoarele formule :
c < a + b; c 2 d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; lt:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+9ll; i:c+j;
j:i-c.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl 4
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR" 3 L d
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' o
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL
2 I
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
L I +

STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4
CAN ALEXANDRA
g7 o
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

I
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT 'f 6 I
MITU ALEXAIIDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
_3 x

Numele gi prenumele Semndtura

Prepedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele (B/F)
F
F
F
B
Ce i.
o- ..Ln.rr I./to'rx,.l- B
$i rer, cur ViuAct'
tltrrl u4 6e<L(a, t:
,J[/t'coan-o- ^4 er c. F

Data gi ora intocmirii procesului-verbal 2 O mai 2018

ora flA min 50


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numirtrrii voturilor i Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei fle nr. J 47

in conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale debazd,*


lAlvls l? |

b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


lrlo
c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**
(cSa+b;; (ed) I xts
x A f
d Numirul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h)
e Cifra ce reflecti diferenfa dintre num5rul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numirul alegdtorilor care au participat la votare (e:c-d) /)
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) t
Num5rul total de voturi valabil exprimate
h
(h=s.l+s2+s3+e4+e5+s6+s7+s8+e9+e 1 0+q1 1 ) \ ( +
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
(i=c+i) A .r I +
J
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) / g fV'
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificali corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmitoarele formule:
c a + b; c > d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
<
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE A
gl * U
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''

92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR''
4 I ,1
I
RO$CO ALEXATIDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA'' {

94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL 4 I
CEBAII ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN V v
REPUBLICA MOLDOVA''

96
STRATILA VICTOR
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST t/
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 4
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA u
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT / 6-W
MTTU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN g
MOLDOVA''
CODREAI\U CONSTAI\TIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''

Sexul
Numele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
4
4

r 4
r
'6
/t
'-o

Data qi ora intocmirii procesului-verbal a/ e mai 2018


i \ )'j:{ 7'
|'/
rCh ';
'
.:r.S)\ \",
''1t\St'1A : .t on,//. minJ{
rI |l'1,t"/\ -'
,,.1
: ,
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr. y'/aa C

in conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numirul de alegdlori inclugi in listele electorale debazd*


a
419 9 /
b Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
ltWl
c Nutndrul de alegitori care au primit buletine de votx*
(c<a+b); (ed) 6 63
d Numirul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) 6 6 {
Cifra ce reflecti diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
e
ales[tori si numirul alesdtorilor cilre au oarticioat la votare (e=c-d) o
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)

(buletinele extrase din urna de vot gi declarate nevalabile)

Numirul totalde voturi valabil exprimate


h
(h:e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e1 0+e1 1 )
( 6 J-
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
(i=c+i) /1 ele /
Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i<)
I (inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) 43 4 3
*Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificaf i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule :
cSa * b; c > d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
j=i<'
Nr. Concurentul electoral y Numirul voturi
de
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA"
e
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 3 6 4
RO$CO ALEXAI\DR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' o
MUNTEANU VALERIU (l (
94 PARTIDUL LIBERAL
CEBAN ION
g! PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA"
I /
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 0
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 3
BRAILA MAXIM
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
,l
g8
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
7 / 3
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 4
MOLDOVA"
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
T9

Numele gi prenumele

Pregedintele 0c, fo u, 0a., JYi:--ia:2:c*


Vicepregedintele
c%olgc--
Secretarul ,X)'t kt".

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(BrF)
J.'i' J ,<- J/t, goy't rna,.-- f--
L!Lan..r- C-tu u( lrl
F
l'7
F
QLLut v'tn-a- F
JYc-Jcl-"- C'^v Yti 44- 11

CP', t',.- u n** h tg-tla-- r


Data gi & mai 2018

ora
y'o
x/t "fuL-mrn
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primayllui ral al municipiului Chiginlu
intocmit de Biroul electoral al secfiei devotare__ :Z_.__<htul nr. /69
satul orasul, municipiul

in conformitate cu art. 33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

b
Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


AAT|I
@Iol7V1
c Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (c>d) o f "(
P
d Numirul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) D rI /
Cifra ce reflectd diferenta dintre numdrul buletinelor de vot primite
e
alegdtori si numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e=c-d)
de
0o o o
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) U 0 o .5

h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=el*e2+s3+s4+q5+e6+e7+e8+e9+e1 0+s1 I ) o r "2 t
Num[ru] buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
I
(i:c+i) & 6 , /
Num[ru] buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-+)
j (inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) / E 3b
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verific af i corectitudinea intocmirii procesului -verb al dupd urmdtoarele formule :
c < a + b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+9ll; i:c+j;
J=t-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA AiASA''
0 o o /
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 0 & st 7
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' D o o /
MUNTEANU VALERIU
94 o o // 3
PARTIDUL LIBERAL
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN D / ? (
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST o0 o 6
CAN ALEXANDRA (, o o 3
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 0 0 2 /
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT o / # /
MITU ALEXATIDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN a 0 o ^2
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' u o , o

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
(B/F)
R

Data gi ora

oru ,to? min O,5^


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare
municipiul

In conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd,*

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


lLlelr l? |

b
WIAIITN
c Numdrul de aleg[tori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (ed) () v / /
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(fl=f+h) 0 I / /
e Cifra ce reflectd diferenta dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul aleeitorilor care au participat la votare (e:c-d) 0 0 0 o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 0 0 ,/ o
Numdrul total de voturi valabil exprimate
h
(h:s1*s2+e3+e4+e5+e6+q7+s8+p9+sl 0+sl I ) 0 v 0 /
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
(i=c+i)
4
,r I 6
J
Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-+)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit gi anulate) J A
/ I j"
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificali corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupl urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+gf0+911; i:c+j;
J:t{.
Nr. Concurentul electoral Numilrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
gl
COSTIUC VASILE
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA" 0 tt
0 r
NASTASE ANDREI ta
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' U d-
k P
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' 0 0 /1
l/ /
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL n c .f- +
CEBAN ION
g! PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN ry /,
0 / f )
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VICTOR r)
n 0 \,/ q
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
() 0 0 3
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA () 0 0 /
MOLDOVA

99
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT 0 / I 4
MITU ALEXANDRU
s10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
MOLDOVA''
0 0 0 !
911
CODREAI\U CONSTANTIN
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
0 0 _t
.,]
f
Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sec(iei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
/r4 l=
n
F

@ ir.no
%<nou^ F
F
13

J0 mai 2018

ota 12 min 3 o
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiiririi voturilor la aleg, i Chiqiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare nr. / /X y/
T
in conformitate cu art.33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale de bazi *


a
lelol// 19 |

b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


olololA
Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
c
(c<a+b); (cZA) 0 u 6 L
d Numdrul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) 0 q 6
Cifra ce reflectd diferenJa dintre numlrul buletinelor de vot primite de
e
alegitori si numdrul alegltorilor care au participat la votare (e:c-d) c v//) c Cr

f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)


(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) l.) /r> N') /'-

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=s1+s2+s3+s4+s5+e6+e7+e8+e9+e1 0+el I )
(, (,/
I 6 o
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
I (r/ L/ 7
(i=s+j) A

j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate**x (i=i+) ,Y


(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) / 5 / ?
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele eleotorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
r*Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c < a + b; c 2 d; d=f+h; ecd; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j=i+.
Nr. Concurentul electoral 'a
Numirul de voturi
crt. 6n ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUCVASILE :',
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACAS'A'' 0 o o L
NASTASE ANDRE,I 0 /
92
{
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' 0 / J
RO$CO ALEXANDR
93 (, o f-\
u'/ D
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''

94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL CI O I J.
CEBAI\ ION
gl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
0 c g I
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
0 //1
v-/ r/)
\!./ o
CAN ALEXA}IDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
0 cc o
cl0 t) /-
(-/
PARTIDULPoLITICPARTIDULPOPULARDINREPUBLICA
MOLDOVA
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT
cl/11ly
h o
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN () o U v
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
0 0 /- L
^
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''

Sexul
Numele gi prenumele (BrF)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votere:


Sexul
Numele gi prenumele (B/F)
Semndtura

F
6 (etc'a'
r
F
k
/-
h
E
Data gi ora intocmirii procesului-verbal oU mai20l8

tr . y'r-
orad mrn 4)
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea lui general al municipiului Chiginlu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare 14)- nr.fu4
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec{iei de votare a stabilit:

a Numirul de alegltori inclugi in listele electorale debazl*


7A3V)
b Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale suplimentare
al-l-Tn
c Num[ru] de aleg[tori care au primit buletine de vot**
(csa+b); (Pd) /t6 /
Numdrul de alegitori care au participat la votare
z 6 4
d
(d:f+h)
e Cifra ce reflect[ diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite
alegdtori gi numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e:c-d)
de
u
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 3
h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=el+ s^2+s3 +s4+s5+e6+e7+e8+e9+e I 0+e I I ) 2 4 I
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
(i:g+j) f 4
J 6'
j Num[ru] buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** (i:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 6/
*Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale debazd trebuie sI fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in zilua scrutinului
**Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu num[ru] de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmltoarele formule:
c a b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+91l; i:c+j;
< +
j:i--c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 3
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' v 7
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA" 2
94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL / I
CEBAN ION
gf, PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
4 /

STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST /
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
c
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 0
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT / 0 'l
MiTU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE"
4 //

Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sec(iei de votare:


Sexul

&/f'
Numele gi prenumele Semnitura--
(B/F)
tr
tr
/3
/J
,tr
,tr
/J
n
Data qi ora intocmirii procesului-verbal /n mai 2018

l;,
ora ,/,2 min 1t{
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chisinlu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de '*
"r. /
in conformitate cu art. 33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

b
Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debazd,*
Num5rul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
aA/
c Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (c2d) I rV
d Numdrul de alegltori care au participat la votare
(fl:f+h) blr (
e Cifra ce reflecti diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegltori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (e:c-d)
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) .TT71
h
Numirul totalde voturi valabil exprimate
(h=q1+92+93+s4+s5+e6+e7+e8+e9+el 0+ql 1) b'vli
I
NumSrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
(i:c+i) t a -vl/
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit gi anulate) /lSVlrY
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegltori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numiirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ butetinele de vot declarate nevalabile
Verifica(i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urm[toarele formule:
cSa * b; c > d; d:f+h; e=c-d; f=d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 5

92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' J / L/

g3
RO$CO ALEXANDR
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' +
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 7 I
CEBAN ION
gl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN x_ 0,,- /
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7 /
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

I
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA {
MOLDOVA

e9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT I 2W
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN J
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
/ -I

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Semndtura
(B/F)

-4
'4.
+,
4
+^
4
,4
Data gi ora intocmirii procesului-verbal "/g mai 2or8

or# ^inJZ
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr.t// //l
satul (comuna), orasul, municipiul

In conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


I4-'TAA
b Numirul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare n
t/

c Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot** t\


(c<a+[1; (c>d) ,) ,? (,/
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(fl:f+h) 1 a
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegitori gi numdrul alegitorilor care au participat la votare (e:c-d) o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

Numirul total de voturi valabil exprimate


h
th= sl+ u2+s3 + q4+s5 +s6 +e7+e8+e9+ e I 0 +e I I ) 4.4"
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
I
(i:s+j)
,7
,J L/
4
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i-c)
J
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) I 4 4
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
+**La nurnirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica(i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmitoarele formule :
c < a + b; c 2 d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:t-c.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE 2
gl
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDRE,I - 11
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR" / 4
r-/ d
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 4
CEBAN ION
g) PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN h,
n
0 /L/
7
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VTCTON /.'
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 1
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 4
BRAILA MAXIM
J
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA h,
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT
9t .q
MITU ALEXAI\DRU 4
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
gll / )
IARTIDUL IoLITIC,,PARTIDUT txIrAlII NATIoNALE"

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
7
/)
}L;-t( rrzz Jz'r'l //'Lz't{;/ 'al

'/
,. 7 /,t't27,1 2/ t ,'/_l;ZZ r'
/
'/
/
Data gi ora intocmirii procesului-verbal
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la primarului
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare iE'"^':,:'w
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec{iei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


| /lttlz lt-l
b Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale suplimentare
I rl
c Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (c>d) 7 z 9
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) r 2 I
e Cifra ce reflectd diferenta dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e:c-d)
c
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) z
Numdrul total de voturi valabil exprimate
h
(h=s.l+ s2+s3 + s4+s5 +e6+ e 7+e8+ s9+s I 0+s I 1 ) 7 2 5
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
i
(i:c+i)
C/ 2 I
j Num[ru] buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 2l /) 2
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificali corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c<a+ b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; lt:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:H.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordineq conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
g1
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 2
92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' r' z r'
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
/
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL z 3
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
/1
P g
REPUBLICA MOLDOVA''

96
STRATILA VICTOR
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
z
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
O
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA /
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
f _{
MITU ALEXAI\DRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /)
V
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
grl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
9

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
(B/F)
{
r'
/
I
r'
,./

,,
2o mai 2018
-.t\,
rv.t \

""%is ora 2 -1 min 3.9


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr. // 2 *6
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,61-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


a7TTO,41
b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

c Num[ru] de alegdtori care au primit buletine de vot** q / 4


(c<a+b); (c>d)
d Num5rul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h)
q4 4
Cifra ce reflectd diferenfa dintre num[ru] buletinelor de vot primite de
e
alegdtori gi numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e=c-d) o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 3
Numirul totalde voturi valabil exprimate
h
(h=e1+e2+s3+e4+s5+e6+e7+e8+e9+gl 0+s1 1) E o d
Num[ru] buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
I
(i:c*i) 4 ,4 (o 4
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i<)
(inclusiv buletinele de vot comDletate sresit si anulate) 3l,vl0
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fre identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie s[ fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerificaJi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmdtoarele formule:
c<a+ b; c > d; d:f+h; e=c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j:i-c.
Nr. Concurentul electoral Numiirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr /
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI )
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' 2
RO$CO ALEXATIDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA'' 2
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL d
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA"
/ I (

STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 2
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL U
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT "9 e
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 4
MOLDOVA"
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,.PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
4 3

Nurnele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(BlF)
V
:-
t-
\l
(
F

Data qi ora intocmirii procesului-verbal 20 mai2}r}

oraZL min /2 ,
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numtrririi voturilor la alegerea primarului general al municipiului
- Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei devotai L/a/za nr./H{f,.
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art. 33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec{iei de votare a stabilit:

a Numlrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


wvwn
b Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
ffivfol
c Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (c2d)
v ry 3
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) v7 cl

e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de o


alesdtori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (e=c-d)
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
{- o
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

h
Numirul total de voturi valabil exprimate
(h=sl *e2+s3+q4+s5+s6+s7+e8+e9+sl 0+e1 1) I ,f 9
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei
(i=c+i)
de votare
& I 7 //
j Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate***t (i=ia)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) / II f
*Num[ru] de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie s[ fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secliei de votare in ziua scrutinulu
**Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numErul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutiHzate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerificaJi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c(a*b; cZd; d=f+h; e=c-d; f:d-h; fu=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11; i=c+j;
J:l<.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
3
g2
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
/ I 6',
RO$CO ALEXANDR 3
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''

94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL
I /
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 7 6lv
REPUBLICA MOLDOVA''

96
STRATILA VTCTON
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
f
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
3
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA /
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT
-/ { /
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN U
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN v &,
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''

Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sec{iei


Numele gi prenumele

Data gi ora intocmirii procesului-verbal e0 mai 2ol8

oru A& min 3O


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
a hisiniu
pri"inO rezultatele numlrlrii voturilor la
intocmit de Biroul electoral al secfiei de vot ry
in conformitate cu art.33,61-63 9i 143 din codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

@i in listele electorale debazd *

@i in listele electorale suplimentare

@are auprimitbuletine de vot**


0 E 0 /
Fumdrul de aleg6tori care au participat la votare
0 r0 /
elor de vot Primite de
fl o D o
ales[tori si num[ru] alegdtorilor care au participat la votare (e=c-d)
ffi vot declarate nevalabile (f=d-h) o 0 '/ v
letinele extrase din urna d.'not $i dt.ltutt ntuulfift

h
Numarul total de voturi valabil exprimate
a +oR*oQ*ol O+o1 I )
o 4 ,f +
I 4 I I J
j (inclusiv buletinele de vot completate gre$it $i anul
/ 4 I /
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazdtrebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea sectiei
**Numdrul de alegltori c buie sd fie identic cu numlrul de alegdtori care au
semnat in listele electoral
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulat se includ buletinele de vot declarate nevalabile
formule :
Verific aJi corectitudinea intocmirii proce sului -verbal dup6 urmdtoarele
i=c+j;
c S a + b; c Z d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; 6=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11i
j=i-c.

Concurentul electoral Numirul de voturi


(in ordinea conform tu\!-t"l!" rtt)'
COSTIUC VASILE
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
0 0 0 ,4

NASTASE ANDREI q
0 J ,/
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
RO$CO ALEXAI\DR
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
0 0 o I
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL
0 0 ./ v
CEBAN ION
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN o o I 6
REPUBLICA MOLDOVA"
TILA VICTOR
0 0 0 t.3
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
0 0lD 0
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
o 0 0 ,('
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT 0 44 3
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN
DIN 0 0 0 6
CODREANU CONSTANTIN
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL IINITATII
NATIONALE" o 0 3 +

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Semndtura
(B1F)
,/J
L
F
rt-
r

Data qi ora intocmirii procesului-verbal


2O mai20l8

ora 22 min 1{
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea maru municipiului Chisiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare //
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,61-63 9i 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


,q l/ /
a
/
b Num6rul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
t-r-t-Tl
c Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (ed)
t/ I Y
d

e
Numirul de aleg[tori caxe au participat la votare
(d:f+h)
Cifra ce reflecti diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
4 e r
aleeltori si numdrul aleeitorilor care au participat la votare (e:c-d) U
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=s.l+s2+s3+q4+e5+s6+e7+s8+99+q 1 0+q I 1 ) t c
c
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare q 3 /,
I /
(i=c+i)

J
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** 0=i<)
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) 4 ,f o 5
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazl trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziltra scrutinului
**Num6rul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerificaJi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmitoarele formule :
cSa * b; c Z d; d=f+h; e=c-d; f:d-h; to:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11; i=c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' /
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 1t; T
RO$CO ALEXATIDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA" 0
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 4t6
CEBAN ION
gl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 6 5
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4
CAN ALEXAIIDRA
g7 /
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA o
MOLDOVA

99
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT ftB
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' -f 3

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedlntele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semndtura

D irii procesului-verbal 't/) mai 2018

&/ min 30
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului gelelal al.municipiului Chiqiniu-.
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare- /a/l(nd &sk0r n. r'/lfy'
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Num5rul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd"*


/ { rr
b Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
l-I-17T1
c Num5rul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c>d) // r 6
d Num[ru] de alegitori care au participat la votare
(d:f+h) t/ { 6
Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
e
alegdtori si num[rulaleg[torilor care au participat la votare (e:c-d)
o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)
f
h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h:s.l+s2+s3+s4+e5+e6+e7+e8+e9+e I 0+s 1 1 )
(./
I /
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i=c+i) 4 I 5 4
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulatex** CI:i+)
J (inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) / 3 ,6
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
*+Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegltori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului -verbal dupd urmdtoarele formule :
c < a + b; c > d; d=f+h; Fc-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l-c.
Nr. Concurentulelectoral . Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletnitur a"r30 t obtinute
gl
cosrIUC vAsrirEal, .
{
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA,ACASA''
NASTASE ANDR.E,I r)
// L/
92 ,a
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA" a
MUNTEANU VALERIU 4
L/
94 PARTIDUL LIBERAL
d
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA"
v 3
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 0
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL c
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA /
MOLDOVA

g9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT It
MITU ALEXATIDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
MOLDOVA"
z
91r
CODREANU CONSTANTIN
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE'' ,tl

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semnitura

Data gi ora intocmirii procesului-verbal /,0 mai 2018

oru// min
q{
itt",
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la a i Chfuiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de vot nr. .//tL/J
in conformitate cu art. 33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


ld 1.,/ l-/ 13 |

b Numdrul de alegltori inclugi in listele electorale suplimentare


o0 4 J
c Num[ru] de alegitori care au primit buletine de vot*x
(c<a+b); (Pd) 06 / /
d Numdrul
(d=f+h)
de alegdtori care au participat la votare
o 6 /V
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e:c-d) 0
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 0 c4 o
Numdrul total de voturi valabil exprimate
h
(h:sl f e2*e3+e4+e5+e6+e7+e8+s9+sl 0+s1 1 ) c 6 0 -/
Num5rul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
l
(i:c+j) J 4 / 3
i
Num[ru] buletinelor de vot neutilizate qi anulate*** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) 4 t o2
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare inzita scrutinului
**Num[ru] de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c a + b; c 2 d; d:f+h; e:c-d; f=d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
<
J:l-c.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
o o o o
92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ..PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' c{ t 2
ROSCO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA'' 00 o o
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 0 0 L 6
CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 0 0 g r-
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 0 0 D /
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 0 0 0 0
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA o n o 0
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT 0 / 416
MITU ALEXANDRU
gl0 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN o o o /
MOLDOVA''

gll CODREAIIU CONSTAIITIN


oo Ll q
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


sexul
Numele gi prenumele

mai 2018
"12

oru{.l- 00
^in
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor ' n^
i Chgi4lu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr. /
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sectiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


,/l// | r'k I

b Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare C


c Numdrul de aleg[tori care au primit buletine de vot**
(cca+b); (c>d)
// I ,
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) L/ u t
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numIrul aleedtorilor care au participat la votare (e:c-d) C
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) d
h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=s.l+ s2+q3*e4+s5+s6+s7+q8+s9+q I 0+s 1 I ) r/
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
(i=c+i) 4 r ? I
Num[ru] bulet nelor de vot neutilizate gi anulate*{<t< CI=i-c)
J (inclusiv bulet nele de vot completate gresit gi anulate) E -2I
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sE fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot hebuie sd fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
*rt-a numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verific af i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup 6 urmdtoarele formule :
(
c a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
7
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' d 1 I
ROSCO ALEXAT\DR n
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA"
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL
a.r' P
CEBAN ION
.o
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 0 d
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
!/

CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 4
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT ,-r 6
MITU ALEXANDRU
gl0 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN o
MOLDOVA''
CODREAIIU CONSTAIITIN
g11 // //
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL IJNITATII NATIONALE''

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele (B/F)
f
F
F
t
rB

Data gi ora intocmirii procesului-verbal il mai20l8

oruohl
^in6
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi
numiiriirii voturilor la alegerea primarulgi
prima genqral al r4unicipiului Chisiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare UzluZ '43,2U:h
satul (comuna), orasul, municipiul

ln conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


lflsls
b Num[ru] de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
a-T vTdl
c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**
(c<a+b): (czd) ? J- {
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) 2 f v
Cifra ce reflecti diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
e
alee[tori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (e:c-d)
o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
o
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=sl* s2*s3+p4+s5+e6+e7+s8+q9+e I 0+e I I ) 2 .4- v
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
(i=c+i) I 3 I
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i+)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) ,f / I
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie s[ fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in zita scrutinului
**Num6rul de alegltori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numirul de alegltori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmitoarele formule:
(
c a * b; c 2 d; d:f+h; e=c-d; f:d-h; ft=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+gll; i:c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE \.:
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
/

92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
I 0
RO$CO ALEXANDR
93 PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
o
MUNTEAI\U VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL
2 /
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
II
STRATILA VTCTON
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
0
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
o
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA z
MOLDOVA

99
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT E I
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN /
MOLDOVA''

gll CODREANU CONSTANTIN


PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' / I
Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
. /)
-zh.zz: (B/F)
a.7
6

/a'rzta {
,7

,ts

Data gi ora intocmirii procesului-verbal Eo mai20l8


to'{$
.lJl .\t
?\
\b
,
l9
/Ei
(//
oru 9 min JD
f^
AI,EGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i ChiSinAu- _

intocmit de Biroul electoral al secfiei de i/XI-r^


"r.
in conformitate cu art. 33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

b
Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


aTvl6lfl
l+l
c Numirul de alegitori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (c>d)
H
.t' I !-l
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) + 3 Ll
e Cifra ce reflecti diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e=c-d) o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) / 3

Numirul total de voturi valabil exprimate 4f


h
(h:s1 +e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+el 0+sl 1) + {
l
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
(i:c+i) 3 1 kD I
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulatex** (i=i-c) t)
J (inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) OC 3 +- 4
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea sec{iei de votare in ziua scrutinului
**Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerificaJi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmdtoarele formule:
c ( a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:t{.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
g1
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA" L
NASTASE ANDREI tl
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' K u Ll

RO$CO ALEXANDR
g3 7
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL I 3
CEBAN ION
gt PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
4
,l 0 t
96
STRATILA VICTOR
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
I
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL o
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA J
MOLDOVA
RADU SILVIA ,)
99 6- 5 X
CANDIDAT INDEPENDENT
MTTU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN o
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
3 1

Sexul
Numele gi prenumele
(BrF)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sec(iei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semnitura

Va/zLazzi -e ( e-nQ

Data gi ora intocmirii procesului-verbal 2O mai 2018

orut3 min 20
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primaru$i general 4l municipiului
- Chiqiniu
'1,
intocmit de Biroul electoral al secfiei 6s y617r; & rb Ga)luJee| I6
satul (comuna), orasul, municipiul "r.
in conformitate cu art.33, 6l-63 9i 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec(iei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegitori incluqi in listele electorale debazd"* rl tltlel


b Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
l T4Irl
c Numirul de alegdtori care au primit buletine
(c<a+b); (c>d)
de vot**
I 6 3
d Numdrul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) I 6 2
e Cifra ce reflect[ diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
aleedtori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (e=c-d)
/
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
/ 3
(buletinele extrase din urna de vot gi declarate nevalabile)

h
Num[ru] total de voturi valabil exprimate
(h=sl +e2+e3+s4+s5+e6+q7+e8+q9+el 0+el I ) I II
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i:c+i) 3 / 2 I
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i+)
j (inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate)
L2 6 6
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Num[ru] de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verific af i corectitudinea intocmirii procesului -verbal dupi urmdtoarele formule :
(
c a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l-c.
Nr. Concurentul electoral' Numirul voturi
de
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl 3
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI ./
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
3 6
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''
/
MUNTEANU VALERIU q 8
94 PARTIDUL LIBERAL
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN I 3 /.,
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VTCTON //
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXAI{DRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
.L
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 1,
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT / g 3
MTTU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA''
CODREAIIU CONSTANTIN q 3
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''

Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
(B/F)
Pregedintele lnr'r,, #t'n au da-
Vicepregedintele
Secretarul s'&dz cttd tWztzz*;u

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
(B/F)
Saztaa tfir'ta2tra- t-
R
{a+rz a- {e 2r'c a.
JUe-/ ns'c- *t'ra-*t'o/a- F
?tu ra t Ha-dc-t'iile- tr
,*W tr
3+'vCac-o JIIaU'a*ta- tr
?a-lrcurbt' K)',&b'- F
irii procesului-verbal W mai 2018

Kl
5/ror
3[ r ot^ 13 min OO

v\
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numlririi voturilor i Chigi4iu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de
'/kttr-
"r.
in conformitate cu art.33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numirul de aleg[tori inclugi in listele electorale debazd*


l9l,Fl
b

c
Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

Numdrul de alegdtori care au primit buletine de votx*


tT^ ,IF
(c<a+b); (c>d) /. b
d Numdrul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) /' bt)
e Cifra ce reflectd diferenta dintre num5rul buletinelor de vot primite de
ales[tori si num[rul aleedtorilor care au participat la votare (e=c-d) 0
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
a
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

h
Num[ru] total de voturi valabil exprimate
(h=s.l + e2+e3 +e4+e5+ 6+e7+s8+e9+e 1 0+e 1 I )
e
2G b
I
Numlrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i=c*i)
c/ l,f Y

I
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** C=i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit gi anulate) b I6
*Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare inziua scrutinulu
**Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
**+La numirul buletinelor de vot neutilizate 9i anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica(i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmdtoarele formule:
c S a * b; c 2 d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot)' obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
,,
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
8t6
g3
RO$CO ALEXANDR
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
L
94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL / 5
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 53
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VTCTON
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL o
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA J
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT Y ,
MITU ALEXAI\DRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN (
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN ( q
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepreqedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
F
/-
JLI
t-
/-
Jt)
/r/
-n'(

Data qi ora intocmirii procesului-verbal mai 2018

oru /J min JO
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea pri
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare

ln conformitate cu art.33,6I-63 qi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*

b Num6rul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare =TTKT


r-l-4--l---]
c Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c>d)
d Numdrul de alegltori care au participat la votare
(d:f+h)
gL
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul alegitorilor care au participat la votare (e=c-d) c
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) a
Numdrul total de voturi valabil exprimate qM-
h
(h:s.l*e2+e3 +s4+e5+s6+s7+s8+s9+e I 0+q I I )
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
I
(i=c+i) 44C
j Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate***
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate)
(i:i<)
H t/
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd ffebuie sE fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Num5rul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numIrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule :
c < a + b; c > d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 4
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' /,L-
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA" 4
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL b
CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA"
-l.y
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST o
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL o
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA {
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT b o
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
MOLDOVA''
4
CODREANU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.INITATII NATIONALE" .7

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sec{iei de votare:


Sexul
nume Semnitura
(BiF)
F
D
A
F
tr
F-

Data gi ora intocmirii procesului-verbal .fumai2ott

otu J{-min@
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i ChiSindu .-
intocmit de Biroul electoral al secfiei de
"r. /k
E-f
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

b
Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*

Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


t l6 l0 l0l
l0
Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
c
(c<a*b): (Pd) 2 f 6
d Num5rul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) 7 sr
e Cifra ce reflect[ diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
aleeltori si num[rul aleedtorilor care au participat la votare (e:c-d) o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 4L
h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=s.lr p2+s3+s4*s5*s6+s7+s8+s9+s I 0+s I 1 ) / q Ll
Num5rul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
I
(i=c+i) A 0 0 0
J
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i<)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 4 rt q q
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifrcaf i corectitudinea intocmirii proce sului-verbal dupd urmitoarele formule :
c < a + b; c > d; d=f+h; e:c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute

gl
COSTIUC VASILE
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' t
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 4 E 5
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''
L
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL Y {
CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 4 n /
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VTCTON
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA f
g7 1
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLTTIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
t
RADU SILVIA (/
g9
CANDIDAT INDEPENDENT A
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 1
MOLDOVA''

gll CODREANU CONSTANTIN


PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' LI

Numele gi prenumele Semnitura

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei


Numele gi prenumele Semndtura

/'O mai20I8
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului general al municipiului Chiginiu
''o ,
intocmit de Biroul electoral al secfiei devotare o-4zzaZZ4' nr. /
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art. 33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec{iei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


t7l7l7v1
b

c
Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

Num6rul de alegltori care au primit buletine de vot**


lrl
(c<a+b); (c>d) .7 6 2
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) 2 6 2
Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
e
alegltori si numdrul alegltorilor care au participat la votare (e:c-d) a
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) I
Numirul total de voturi valabil exprimate
h
(h:e1*s2*e3+s4+s5+e6+e7+e8+e9+el 0+s1 I ) 3 f 3
l
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i:c+i) ( -1 I r
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate qi anulate*** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) + f 7
*Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale debazd, trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sE fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verific a(i corectitudinea intocmirii proce sului -verbal dupd urmdtoarele formule :
c a + b; c > d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
<
j:i-c.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE /
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR''
( 2 I
RO$CO ALEXA|IDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''
o
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL / 6
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 7 I
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST a
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 3
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA o
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
-1 o 3
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /
MOLDOVA"

g11
CODREANU CONSTANTIN
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
/ t

Numele gi prenumele Semnitura

Pregedintele 4a/ao, -72-z-o--


Vicepregedintele 4f2-/a-z.2zzz,n .*z-Z-<,2-
Secretarul -,?{€zzz e 6&-e-2..<z-
Membrii biroului electoral al secfiei de votare:
Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Ezz"s/a) 7ah-a-*tcz- tr
'zz /zt'zcz2c-,kt </-z'czt- F
fAz-az.- Z'cfuz a
_?zs)Zz ei..zzzZ_ tr
,f tc- ,*'&;.2
c.zr t
F
(?2 za t'/2./? -fezo /-z; /j

Jl mai 2018

ora g-y' min 2i


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numtrririi voturilor la i Chisiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de vota n .y'2gz
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec(iei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


l"tlt I Atl
b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
Ir lzl
Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot**
c
(cSa+b); (c2d) 4 o f o
d Numirul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) -/ 0 ,y o
Cifra ce reflecti diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
e
aleeltori si numirul aleeitorilor care au participat la votare (e:c-d) o
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
'(buletinele / o
extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=s.l*s.2*s3+p4+s5+s6+s7+s8+s9+s 1 0+s I I ) 4 o 6 0
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
t
(i:c+i) A. / / d
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** (i=i-+)
J (inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) // f e
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinulu
**Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot hebuie si fie identic cu numIrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerificaJi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupl urmdtoarele formule:
(
c a * b; c ) d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l{.
Nr. Concurentul electoral Numilrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
o
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
q J 5
RO$CO ALEXATIDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' &
MUNTEANU VALERIU 2 2
94 w -1/
PARTIDUL LIBERAL
CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
I o v
STRATILA VTCTON
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4
g7
CAN ALEXANDRA
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL rTTl
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 5
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT ) 2 ll
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN
MOLDOVA''
I
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
14 ilr

Numele gi prenumele

Pregedintele ,bar/22 "/t/+ 1A


Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Wrta a/'€aza F
Bea €/a-z- /4
f
f
F
**zzzr*i/ d4-hha F
,r
tr
Data gi ora intocmirii procesului-verbal -?2 mai20l8

oradA minZf
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului general al municipiului ChigiPiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare ( Ooil4ctt,
4 v WJ|LLI mun -- (/,q;
. /.@t l/@(
{ i nn E-t r
)f nr. l/ tg/-
satul (comuna), orasul, municipiul

In conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


t I r ls lt I

b Num5rul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


l"z
c Num[rul de alegltori care au primit buletine de vot** 4
(c<a+b): (c>d) n d a
d NumIrul de alegdtori care au participat la votare / I t
(d=f+h) a o( d-

e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de


alegltori si numdrul aleeltorilor c:re au participat la votare (e:c-d) 0
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 5
Num[ru] total de voturi valabil exprimate
h 6 I +
(h=s.l+e2+93+s4+s5+e6*s7+e8+s9+s 1 0+q 1 I )
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
I 4
I o( /1
al

(i=c+i) o<

j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i+)


(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) ,( f0 6t4
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot frebuie si fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c S a + b; c 2 d; d=f+h; Fc-d; f=d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
j:i<.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl +
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI
92 o(, I o
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR"
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
I
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 4 c
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALISTILOR DIN *l,
/1 q
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 4
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA t
g7 tu
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA I
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT I '2,
J
MITU ALEXATIDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN A
MOLDOVA"

g11
CODREANU CONSTANTIN
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
I

Numele 9i prenumele Semnitura

Preqedintele AeQu(o* /oalq'a(a-


Vicepregedintele

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
/2
F
e-LA-€- L
'e-,, r
e4;rr &r &'a- r
i /adq'c{.a- h
F
t-

Data gi ora intocmirii procesului-verbal /./ mai20l8

ora lA min 30
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului general al municipiului Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare 4rr
in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec{iei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


vT7kl l
b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare f
oO

c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**


(cca+b); (c>d)
/ /
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) I /
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
aleedtori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (e=c-d)
0
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
{
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=e1+e2+s3+s4+s5+s6+q7+q8+e9+s1 0+e1 1) ll /
I
Num[ru] buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i:c+i) J 4 I
Numirul buletinelor de vot neutilizate 9i anulate*** CI=i<)
j (inclusiv buletinele de vot completate gre$it si anulate) / 6 /
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregltirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Num6rul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
*t*La numirul buletinelor de vot neutiHzate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c ( a * b; c 2 d; d:f+h; e:c-d; f=d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
J=r{.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA"
/
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
.l ,1/
I
RO$CO ALEXAIIDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
c
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL ,L
CEBAN ION
gt PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN / 6
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
0
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
e
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA ,{,t
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT L r'
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN o
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
g11
IARTIDUL poLITIc,,IARTIDUI UNITAIII NATIoNALE" n

Sexul
Numele gi prenumele
(BiF)
Pregedintele
Vicepregedintele .)z
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
(B/F)
,ZzLrl.t;u ZZt *rzzti
Zz,r-'zz TzzzcH D-
r'
Tz
-/
r'
4
'lozrz'pz c'4e nr /
(2>'t2.ta- 1'

Data gi ora intocmirii procesului-verbal la mai 2018

ora,Z y' min .11t'


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numlrlrii voturilor la alegerea primarului i Chiqinnu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare J. []iu"r,.-r {t', nr.4fa"A'\

ln conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sectiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori incluqi in listele electorale debazd*


ITTtrTZ]
b

c
Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

Num[ru] de alegdtori care au primit buletine de vot**


[T-[l-rl A
/1
A
(c<a+b); (c>d) ,'( t,l h
d Numirul de alegdtori care au participat la votare 4
(d=f+h) A h
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de ()
alegdtori si numdrul alegitorilor care au participat la votare (e:c-d)
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) r-[-[Tn
Numdrul total de voturi valabil exprimate
h 4 3
(h=s.l* s2+s3+q4+95+e6+e7+e8+e9+e I 0+s I I )
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare tl'
I
(i=c*i)
^
Numirul buletinelor de vot neutilizate qi anulate*** CI:i-c)
j (inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate)
s
X/ (. f
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregltirea secfiei de votare inzirta scrutinului
**Numbrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate 9i anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificaf i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule :
c < a + b; c > d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
J=t{.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE ()
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI
92 3 4
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
RO$CO ALEXANDR
g3 C,
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL
I
CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 4
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
4
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
A
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT f J
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 4
MOLDOVA''
CODREAIIU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' l0

Sexul
Numele pi prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul Y*vV;.w U\^ rk vwG,-t

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele 9i prenumele Semndfura
(B/F)
t-
F
F
P
t1

Data gi ora intocmirii procesului-verbal ,1'C mai2olg

Oru JL min 35
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare

in conformitate cu art. 33, 6l-63 qi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


VWETE
b

c
Num5rul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

Num[ru] de alegltori care au primit buletine de vot**


awl // ( E
(cSa+b;; (eA)
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) Ll {tK
e Cifra ce reflecti diferenfa dintre num[ru] buletinelor de vot primite de
alegdtori 9i num5rul aleg[torilor care au participat la votare (e=c-d) 0
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) tT_lTfi
V I 0
Num5rul total de voturi valabil exprimate
h
(h:s1+s2+e3+s4+e5+e6+e7+e8+e9+el 0+el 1 )
Num5rul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
I
(i=c+j) 4 tt 8lq
Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** (i=i-c)
J
(inclusiv buletinele de vot completate gresit si anulate) 4 0o 3
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegltori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verific af i corectitudinea intocmirii procesului -verbal dupd urmdtoarele formule :
c < a + b; c > d; d:f+h; e=c-d; f=d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+91l; i:c+j;
j=i-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (tn ordinea aonform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' o
NASTASE ANDRE,I
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 4 Y c
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 8 6
CEBAN ION
gf, PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN b', /
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4
CAN ALEXANDRA ,/
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA tl,
MOLDOVA

99
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT 4 / J
MITU ALEXAI\DRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
MOLDOVA''
J
gll CODREAI\U CONSTANTIN
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' I /

Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sdcfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele (B/F)
Semndtura

tr
F
F
F
B
b
F
tr
lO mai 2018

oru 2!-
^in30
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chiqiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de n . / /d26
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art. 33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Num5rul de alegltori inclugi in listele electorale debazd*


tTltlld
b Numirul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
l:l
c Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b;; (cZd) f 0 f
Numdrul de alegltori care au participat la votare
d
(d=f+h) , c f
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegitori si numdrul alegitorilor care au participat la votare (e:c-d) 0
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) +

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=s1+s2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+el 0+sl 1) J 0 ,l
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
I
(i:c+i) ,l .5 g d"
Num[ru] buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-+)
J
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) I
6 ,7
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in zhla scrutinului
**Num6rul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numiirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificali corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c ( a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+i;
J:l+.
Nr. Concurentul electoral . Numiirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
ll
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 4 I ,/
RO$CO ALEXAT\DR
93 0
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTEANU VALERIU
94 / g
PARTIDUL LIBERAL
CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 4 (
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
g6
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
0
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 3
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA

99
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT
I I
MITU ALEXAI\DRU
910 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN a.
MOLDOVA''
CODREAI\U CONSTAITTIN
Err PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' 4 ll

Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(BrF)
Pregedintele Ua td I'
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
F
tr
F
A
/l/ ad e F
B

Data gi ora intocmirii procesului-verbal e/0 mai 2018

oradl minOf,
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chisiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de /A//
"r.
in conformitate cu art. 33, 6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

NumIrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


a
lalqlg I a I

b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


I l{fil
c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**
(6a+b): (c2d) I 0 I
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) I 0 I
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numirul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numirul alegdtorilor care au participat la votare (e=c-d)
o
f NumIrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 4 fr
Numirul total de voturi valabil exprimate
h
(h=s1+s2*s3+s4+s5+e6+e7+e8+s9+sl 0+e1 I )
( g 3
I
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i=c+i) 2 t I €
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** fi=i-c)
J .rl 6 8 Y
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate)
*Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debazf trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea sec(iei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
**{,4 numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c a b; c > d; d:f+h; Fc-d; f:d-h; [=91+92+93+94+9.5+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
< +
Jil.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea codorm buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE ,'
gl
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 4
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' 5 f 2
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' D.
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 6 6
CEBAN ION
gl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
vr
STRATILA VICTOR
g6 U
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA a,
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
-{ 3 7
MITU ALEXANDRU
sl0 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO.SLAVEAN DIN 2'
MOLDOVA''
CODREAIIU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
f 2

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Numele gi prenumele

ii procesului-verbal H-mai 2018

t ora 11 min @
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiiriirii voturilor la alegerea ui Chisinlu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare n.%?,{
satul (comuna), orasul, municipiul

In conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec(iei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd* ,/lA lsl ql


b Numirul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare //
c Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c2d) + I 1,7

d Numirul de alegitori care au participat la votare


(d=f+h) + I t.l

Cifra ce reflecti diferenta dintre numIrul buletinelor de vot primite de


e
alesitori si numirul aleedtorilor care au participat la votare (e=c-d)
o
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
ftuletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)
J

Numdrul total de voturi valabil exprimate 1T {, -f-l


h
(h=s.lrs2+s3+s4+s5+s6+e7+q8+s9+q 1 0+e 1 I )

I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
(i:c+i) '/l L ){' '-T
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-c) -1 -/ t/ )2
(inclusiv buletinele de vot comoletate sresit si anulate)
*Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in ziua scrutinulu
**Num6rul de alegltori care au primit buletine de vot trebuie s[ fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot lsulilizate 9i anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificati corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmdtoarele formule:
c ( a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+9]1910+911; i:c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea coffirtn buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' /

92
NASTASE ANDREI
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' J) I ./.I

RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA"
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL :1 )
CEBAN ION
'1 -l
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN :l 4
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VTCTOR 4
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
O
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA ?
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
/// 4 a
MITU ALExAIDRU
910 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN o
MOLDOVA"
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL PoLITIC,,PARTIDUL UNITAIU NATIONALE" 6 A

Numele gi

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele

Data gi ora intocmirii procesului-verbal ' mai 2018

L.f. otr// min /C


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numirilrii voturilor i Chiqipiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr. // 299'

in conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


L
4 | Kt 816 |

b Numdrul de alegltori inclugi in listele electorale suplimentare


,,| o
c Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b): (c>d) 55 2
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) .t {t 2,
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numIrul buletinelor de vot primite de
aleedtori si numdrul alesltorilor care au particioat la votare (e=c-d) O
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 5
Numirul total de voturi valabil exprimate
h
(h:s I f p2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+sl 0+sl I ) 5 4 T
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
(i=c+i) 4 v IC
Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i<) (t
J (inclusiv buletinele de vot comnletate sresit si anulate) 3 3
4
*Num6rul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sE fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
*t*La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verific af i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule :
c < a + b; c 2 d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; 11=9l+92+93+94+95+96+97+98+99+910+9ll; i=c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA"
4
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' L o 3
RO$CO ALEXATIDR )
g3 dr/
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTEANU VALERIU f)

94 PARTIDUL LIBERAL o
CEBAN ION .-f
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 4 t 3
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST o
CAN ALEXANDRA
g7 w
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT 4 & h
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 4
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE'' 4 L

Numele gi prenumele

Pregedintele ,-D...
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Semndtura
(B/F)
F
r
F
F
\
F

JO mai 2018

or^ 2L -in55
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea i_general,al municipiului Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


lJ |ti l,{ lf I

b Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


IE
c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c>d) nx '4
)
d Numirul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) ry &13
e Cifra ce reflect[ diferenfa dintre numIrul buletinelor de vot primite de
alegitori si numdrul aleeitorilor care au participat la votare (e:c-d) t)
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) )<
4
I
Num[ru] total de voturi valabil exprimate
h
(h=sl*s2ie3+e4+s5+s6+s7+s8+s9+s1 0+p1 1) ry16 w
Num[ru] buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec(iei de votare lo
I /) 4 { n,
(i=c+i)
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** G:i+)
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) I l(; r v
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind preg[tirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de aleg[tori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica(i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
(
c a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f=d-h; }1=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j:i-c.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE .l
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI t)
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR" I 4 ,l

RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA" 4

94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL I I
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN I ( ry
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VTCTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST I
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL L
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA ()
I
MOLDOVA
RADU SILVIA ( t(
g9 E
CANDIDAT INDEPENDENT
MITU ALEXAI\DRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
q
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL T'NITATII NATIONALE''
4lJ

Numele gi prenumele

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele

mai 2018

oru)"/- li
^in
!roir
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numtrriirii voturilor la alegerea pfmplglui geng;al al tr)rnicipiului Chiqiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare ./ W)2/"/'(- //444-' n . 30/
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 qi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

b
Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*

Num[rul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare


l//l!lel
c Num5rul de alegitori care au primit buletine de vot**
(6a+b): (ed) v I
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) ,/ / I
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de ./)
(,/
aleg[tori si numdrul alegitorilor care au participat la votare (ec-d)
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
/
(buletinele extrase din urna. de vot gi declarate nevalabile)

Num6rul total de voturi valabil exprimate


h
(h:el*s2+e3+e4+e5*e6+e7+s8+e9+s1 O+el 1) / v ,/
T
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i:c+i) I v ()
J
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i+) .-)
J
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) J C l-//l
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd hebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Num[ru] de aleg[tori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica(i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmdtoarele formule :
c < a + b; c > d; d=f+h; e:c-d; f=d-h; fu=gl+g2+g3+g4+g5+,g6+g7+g8+g9+g10+g11; i=c+j;
$
j=i<. d^

Nr. Concurentul electoral Numiirul de voturi


crt. (tn ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr /
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 5 L/
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA"
MUNTEANU VALERIU '7
94 PARTIDUL LIBERAL
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
I 3

STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
0
CAN ALEXANDRA n
g7 V
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA

g9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT llL
MITU ALEXANDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /
MOLDOVA"

g11
CODREAIIU CONSTANTIN
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL T'NITATII NATIONALE''
L
Sexul
Numele gi prenumele Semn6tura
(BrF)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
/-
L
/3
F
B
r-

procesului-verbal rc mai 2018

ora Zy' min@


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numlririi voturilor la alegerea primarului
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare
orasul,

in conformitate cu art.33,6I-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


a,/ q
a ,7,
/
b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**


a-Tl-/l
c
q C
(c<a+b): (c>d)
d Numirul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) I /1 L
e Cifra ce reflect[ diferenfa dintre num6ru1 buletinelor de vot primite de
alesitori si numdrul aleedtorilor care au oarticioat la votare (e:c-d) C
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) / /

Numdrul total de voturi valabil exprimate q r) q


h
(h=gl*e2+s3+s4+s5+e6+e7+e8+e9+s1 0+e1 I )
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
I (i:c+i) I
tx_
q 4 6
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** (i:i+)
J (inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 4 I h
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sI fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in zita scrutinulu
**Num[rul de aleg[tori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numtrrul buletinelor de vot neutilizate 9i anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmitoarele formule:
c<a+ b; c > d; d=f+h; e:c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i=c+j;
J:l{
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
//
NASTASE ANDREI ,4 4
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 4
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA'' /
MUNTEAIIU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL f /1
aO

CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN / / /
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATTLA VTCTON
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST .t
CAN ALEXAI\DRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL /
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 4
MOLDOVA
RADU SILVIA o
g9
CANDIDAT INDEPENDENT / t
MITU ALEXANDRU
4
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
MOLDOVA"
CODREANU CONSTANTIN
grr / /
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
(B/F)
r
,E
,t
/:
E
/-
/t
F
.4i mai 2018

ora o/1 min 1f


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea primarului,general al municipiului Chiqiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare a0 n , 76 hA//'fl nr. JO.1
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6I-63 qi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


T
2 J 0 5
b Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
l,r I

Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**


c
(cSa+b); (c>d) 3 6 r
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) I (; /
e Cifra ce reflecti diferenfa dintre numirul buletinelor de vot primite de
alesdtori si numdrul aleeitorilor care au oarticioat la votare (e=c-d)
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) I /,

h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=s.l+s2+s3+s4+s5+e6+e7+eE+e9+e 1 0+e1 1 ) .9 t o
dO

Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare


I
(i=c+i) ) 3 I o
Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-c)
J (inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) I 5 Y (,
*Numirul de alegitori inclugi in listele electorale debazd hebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea sectiei de votare in ziua scrutinulu
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numirul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate 9i anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
VerificaJi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; h:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11; i:c+j;
j:i<.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl /
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA"
NASTASE ANDREI
92
n a 7
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
RO$CO ALEXANDR
93 PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' 3
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL J 6
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
/ ( !
STRATILA VTCTON
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST L
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL c
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 2
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT 2 5 6
MITU ALEXAIIDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN L
MOLDOVA''
CODREANU CONSTAI\ITIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE''
3 /

Numele gi prenumele

Pregedintele A i tl 2^? q Rcz'tS


Vicepreqedintele (nio e A,Zrl O' f idz'q
Secretarul e)'o tS a.w d (e na

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
h az 6, ru'60 F
( 'ua.p ct {a m tlDa F
Prsqn) Ta ma,,zq /t
A'q,Ltn /1/i'n e It
F
t-
k
t-

Data gi ora intocmirii procesului-verbal z{l mai20l8

o-\
,o
ora ,l/ minAf
)3
e)
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numirlrii voturilor la alegerea prima general. al municipiului Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare lazz-a' _ nr. /rc?
_----/-
orasul, municipiul

In conformitate cu art. 33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Num[ru] de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


la ltlele
b Numirul de alegltori inclugi in listele electorale suplimentare
lt
c Num5rul de alegdtori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c2d)
H
t I E
d Numirul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) { b B
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (e:c-d) 0
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h) q
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)
c{ 0

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=el +s2+e3+e4+s5+e6+s7+q8+s9+q1 0+pl 1)
H
{- I A
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
I
(i=c+i)
€1
CX b
n
b I
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i-c) 1
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) I
6 3
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numirul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
**t a numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmdtoarele formule:
c < a + b; c > d; d=f+h; e:c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J:l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE q
gr
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI A A /l
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
o( b
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA"
(-/
MUNTEANU VALERIU n
94 PARTIDUL LIBERAL b 3
CEBAN ION
Ll
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN + 6
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST !
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 4
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
!
e9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT
,l ( I
MITU ALEXATIDRU
sl0 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN !
MOLDOVA''
CODREAIIU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
5 5

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
prenumele
Numele 9i prenumele
(B/r)
R
b
tr
tr
/^
tr
/3,
Data gi ora intocmirii procesului-verbal eo mai 2018

A.
^i" /9
LS. ora dd
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numirlrii voturilor la alegerea primarului general al municipiului Chiginlu
intocmit de Biroul electoral al secfiei devotare 4 . 7E<-<-< ezt+ nr.1 ','J-
satul (comund), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd*


L4]lsl
b

c
Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare

Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**


at-tl
(cSa+b); (c>d) 4 J- 3
d Numdrul de alegitori care au participat la votare
(d=f+h) ,5 f 3
e Cifra ce reflectd diferenta dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegitori si num[ru] alegitorilor care au participat la votare (e=c-d)
2
f Num[ru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
2
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) /

h
Numdrul total de voturi valabil exprimate
(h=e I +e2+s3+s4+s5+e6+s7+e8+e9+sl 0+el l) f q /
NumIrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
I
(i=c+i) "2
I 8 3
j Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i+) ( p
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) € ,3
*Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind preg[tirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
**t a numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule :
c < a + b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; h:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11; i=c+j;
J=t{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului dq vot)' obtinute
COSTIUC VASILE
gl
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 3
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' 2 _1 a
RO$CO ALEXAT\DR
g3
PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA''
3
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL E /
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 6 q
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST o
CAN ALEXANDRA
g7 I
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 3
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT
( J +
MITU ALEXAI\DRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN o
MOLDOVA''
CODREAI\IU CONSTAI\TIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE"
/ {,.

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
\1 .2
Pregedintele JScc-C- {eaZ;sa,-
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
prenumele
Numele gi prenumele
(BrF)
JN f
tr
tr
tr
JLct aL<p--t-t ?a,*'a-aaQ-- F
y" r - e1<t--ot t/cZ-futx-{aLaz>,, F
JLtafuq (at&"n,e* f
Coz yr ' ',; O&- a* Q

Data qi tl o(2 fftvi2g1g


"r" "Tg\trocesului-verbal

L.g. . ,. 1;) ora !'/ -in 3tf


/rt ,,
,tY
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la alegerea ui general al m iC
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare anr
satul , orasul,

ln conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

b
Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*

Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare


wwl
tll-v
c Numlrul de alegitori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c>d) 419 (,
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h)
// / 6
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul aleedtorilor care au participat la votare (e=c-d) 0
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din uma de vot si declarate nevalabile) t
h
Numirul total de voturi valabil exprimate
(h=e1*e2+e3+e4+s5+s6+e7+s8+99+q1 0+ql 1)
// l./ It
Num5rul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare /l
I
(i:c+i) I 716 lJ
j Num5rul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i<)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) /rrtrv
*Num6rul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind preg[tirea sectiei de votare in ziua scrutinului
*tNumirul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifrcafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmitoarele formule:
c S a + b; c > d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' 0
92
NASTASE ANDRE,I
PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR" /tl tb
RO$CO ALEXANDR
93 PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' /

94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL /V
CEBAN ION
gr PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN 6q
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VTCTON
g6
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST "I
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL /
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
z
g9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT / f r
lq

MITU ALEXAITDRU
910 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /
MOLDOVA''
CODREANU CONSTAI\TIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.'NITATII NATIONALE''
'V
Semndtura

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votere:


Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(B/F)
tr
tr
,r Azro"<t,r
n
A
tr
re
procesului-verbal A mai 2018

oru J/.^in 2e
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chiqinig
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr. /.7iC.V
satul (comuna), orasul, municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

L Num[rul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


.-1816TT
b Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
Y
c Num5rul
(cSa+n;;
de alegdtori care au primit buletine de
(c>-d)
vot**
3 I Z
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) 3 v Z
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alesitori si numlrul alesdtorilor care au participat la votare (e=c-d) t
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) 3

3 J g
Numdrultotal de voturi valabil exprimate
h
(h=s1*s2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9+e1 0+el 1)
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secfiei de votare
l
(i=c+i) { 6 V
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i+)
(inclusiv buletinele de vot completate gresit gi anulate) v 3 Z
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secliei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
**tla numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verifica{i corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmdtoarele formule:
c S a * b; c 2 d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+9ll; i:c+j;
J=l{.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE /)
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA'' Ll

NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR''
4 Y 3
RO$CO ALEXAT{DR ,-
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''

94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL 4 t
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN

g6
REPUBLICA MOLDOVA"
STRATILA VICTOR ^6
o
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 4
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 2
MOLDOVA
RADU SILVIA g K
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA"
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.'NITATII NATIONALE''
3 L

Sexul
Numele gi prenumele
(B/F)
Pregedintele Jrrz r{rzq -f?t'y ryrz.y'zr,,
Vicepregedintele 72zrzz /)/ c()t. {2p.zri
Secretarul -// t or'd;-?t y'€e-

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
prenumele
Numele gi prenumele
(B/F)

F
B
tr
tr
R

Data gi ora intocmirii procesului-verbal /O ^uizotg

t..s or^ ll - Lli


mln
4.ry. i
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor i Chiqiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de nr. // ea P

in conformitate cu art.33,61-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


/ 6 t J-
b Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale suplimentare
Ll |e
c Numirul de alegdtori care au primit buletine de votx*
(cSa+b); (ed) J' q o
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(fl=f+h) f 4 6
e Cifra ce reflectd diferenfa dintre num[ru] buletinelor de vot primite de
alegdtori si numIrul aleeitorilor care au participat la votare (e=c-d) 0
f Numlru] buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) / 3

Num5rul total de voturi valabil exprimate


h _f 3 3
(h:el +s2+e3+q4+e5+s6+q7+s8+e9+s1 g+et t,
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
I / 6-
(i:c+i) f) f
Numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i+)
J
(inclusiv buletinele de vot completate gregit gi anulate) f / 2 q
*Numirul de aleg[tori inclugi in listele electorale debazd trebuie sI fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secliei de votare in ziua scrutinului
**Numdrul de alegltori care au primit buletine de vot frebuie sd fie identic cu num5rul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate 9i anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificali corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
cSa+b; c>d; d=f+h; e:c-d; f:d-h; to:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11i i=c+j;
J:r+
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. 6n ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
g1 5-
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE SI ADEVAR'' z .7 I
RO$CO ALEXAIIDR
93 PARTIDUL POLITIC ..CASA NOASTRA-MOLDOVA'' I
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL rt 5
CEBAN ION
gl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN v 2
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
0
CAN ALEXANDRA
g7 o
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA 0
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT
-l I 2
MITU ALEXAIIDRU
910 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA''
CODREANU CONSTAIITIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE'' 3 c'

Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
("")
Pregedintele 93
"ag 'r' { /"
'&.zi
Vicepregedintele J r"r, 1,, /tt /r'a-na
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele qi prenumele (Brr)
Semnitura

ilz ut ,-l=a a/ 'a- /:


Jur^ /u &-i-rl; r n /3
iluz,o' t ^) (: a F
Tfrna . / ^ 'r.<-
<r2
'loy-ret-ttr 7'ui.t /2

2' mai 2018

on 2l min J:O
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
uril
fiei

143 :

a Num[ru] de alegdtori inclugi in listele electorale debazd,*


4f ?J
b Numirul de alegdtori inclugi in listele electorale suplimentare
[T-f-]-dl
c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (ed) 5 0 v
d NumIrul de alegdtori care au participat la votare
(d:f+h) .f 0 t
e Cifra ce reflectl diferenJa dintre numirul buletinelor de vot primite de
aleedtori si numdrul aleedtorilor care au parilcioat la votare (e:c-d)
o
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) r
Num[ru] total de voturi valabil exprimate ./
h
(h:s.l+ e2+s3+s4+q5+e6+e7+e8+e9+e I 0+el I ) 6 o
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
I
(i:c+i) / f tl A
j Num[ru] buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 4 o J q
*Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secJiei de votare in ziua scrutinulu
**Num6rul de alegdtori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c S a + b; c > d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; h:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11; i:c+j;
j:i+.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de vot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl ;.
PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
NASTASE ANDRE,I
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' J. o q
RO$CO ALEXANDR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' P
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 0 o
CEBAII ION
g3 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
6 I
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST o
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 0
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA o
MOLDOVA
RADU SILVIA
g9
CANDIDAT INDEPENDENT 1 o ./
MITU ALEXAI\IDRU
*t.o PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 0
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
911 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL I.JNITATII NATIONALE''
3 o

Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
(B/F)
l=
tz
t:
t:
0
It

_@ mai 2018

oru &( minjT


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiiririi voturilor la alegerea rul al municipiului Chisiniiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de votare
satul (comuna), municipiul

in conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al sec{iei de votare a stabilit:

z Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


77'|4
b Numdrul de aleg[tori inclugi in listele electorale suplimentare
.-TTI:A
/ / p
c Num5rul de aleg[tori care au primit buletine de vot**
(cSa+b); (c2d)
Numirul de alegdtori care au participat la votare
d
(d=f+h) / vD
e Cifra ce reflectd diferen{a dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numdrul alegdtorilor care au participat la votare (e:c-d) D
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f=d-h)
/
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile)

Num[ru] total de voturi valabil exprimate


h
([=s1+q2+s3+s4+s5+e6+q7+s8+e9+sl 0+e1 1 ) / A ta
I
Numirul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sectiei de votare
(i=c*i) f, f ?
(j:i{)
j Num5rul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*'r'r
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 3l( V
*Numirul de aleg[tori inclugi in listele electorale dabazd trebuie si fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Numirul de alegitori care au primit buletine de vot trebuie si fie identic cu numirul de alegdtori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dup[ urmdtoarele formule :
cS a + b; c > d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; [=91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j:i-+.
Nr. Concurentul electoral Numirul de voturi
crt. (in ordinea coffirm buletinului devo!) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA" /
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR'' 6 4
RO$CO ALEXAI\DR
g3
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
o
94
MUNTEANU VALERIU
PARTIDUL LIBERAL t q
CEBAN ION
gt PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
3 r
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST /
g7
CAN ALEXANDRA
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
o
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA /
MOLDOVA
RADU SILVIA / /,,
g9
CANDIDAT INDEPENDENT
MITU ALEXANDRU
g10 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN /
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
g11
PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' o
Sexul
Numele gi prenumele Semndtura
i"^i
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semndtura

Data gi ora intocmirii procesului-verbal il mai 2018

or^2/
^i" ft
ALEGERI LOCALE NOI
20 MAI2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numlrlrii voturilor i Chiginiu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de n. ,il/
in conformitate cu art. 33, 6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

L Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd*


l"zlz lal.(l
b

c
Numdrul de alegltori inclugi in listele electorale suplimentare

Numdrul de alegdtori care au primit buletine de vot**


lllT//1
(cSa+b); (c>d) v 6 ,r
d Numdrul de alegltori care au participat la votare
(d=f+h) +6 t
e Cifra ce reflecti diferenfa dintre numdrul buletinelor de vot primite de
alegdtori si numirul alegdtorilor care au participat la votare (e=c-d)
0
f Numirul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h) ( /
(buletinele exfrase din urna de vot si declarate nevalabile)

Numdrul total de voturi valabil exprimate


h
(h=el+e2+e3+s4+e5+e6+e7+sE+e9+s 1 0+s 1 I ) Tl ,5 0
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al sec{iei de votare
(i=c+i) J 3 I L
j Numdrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI=i+)
(inclusiv buletinele de vot completate eresit si anulate) 4 6', ,t I
*Num[ru] de alegltori inclugi in listele electorale debazd trebuie s[ fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregitirea secfiei de votare in ziua scrutinului
*tNum[ru] de alegitori care au primit buletine de vot trebuie sd fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numirul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificafi corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupi urmdtoarele formule:
(
c a * b; c > d; d:f+h; e:c-d; f=d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j=i-c.
Nr. Concurentul electoral Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform buletinului de lot) obtinute
COSTIUC VASILE
gl PARTIDUL POLITIC,,DEMOCRATIA ACASA''
e
NASTASE ANDREI
92 PARTIDUL POLITIC ,,PLATFORMA DEMNITATE $I ADEVAR" 3 5 5
RO$CO ALEXA|IDR
g3 O
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA''
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 4 L
CEBAN ION
gt PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN ,l & (
REPUBLICA MOLDOVA''
STRATILA VICTOR
96 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 4
CAN ALEXANDRA
g7
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL T
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA
MOLDOVA
RADU SILVIA
99 CANDIDAT INDEPENDENT {l 3l)
MTTU ALEXAIIDRU
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN 1
MOLDOVA''
CODREANU CONSTANTIN
gll PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL T'NITATII NATIONALE"
314

Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(B/F)
Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al secfiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semnitura
(B/F)
F
I
r
F
F
b
F
F
Data qi ora intocmirii
fumai 2018

z.$. ora J3 min eLQ


ALEGERI LOCALE NOI
20 MAr 2018

PROCES.VERBAL
privind rezultatele numiririi voturilor la unicipiului Chiqiniu
intocmit de Biroul electoral al secfiei de vota /r' :lt nr. 7/,{
In conformitate cu art.33,6l-63 gi 143 din Codul electoral, biroul electoral al secfiei de votare a stabilit:

a Numdrul de alegitori inclugi in listele electorale debazd,*


ailT6v1
b Num[ru] de alegitori inclugi in listele electorale suplimentare
lT-[T7-]
c Numdrul de alegitori care au primit buletine de vot**
(c<a+b); (Pd) 6 / K
d Numdrul de alegdtori care au participat la votare
(d=f+h) 6 / R
Cifra ce reflect[ diferenfa dintre numirul buletinelor de vot primite
e
aleedtori si numIrul alesdtorilor care au oarticioat la votare (e:c-d)
de
c
f Numdrul buletinelor de vot declarate nevalabile (f:d-h)
(buletinele extrase din urna de vot si declarate nevalabile) / 0
Num5rul total de voturi valabil exprimate
h
(h=s.l*s.2rs3+94+s5+s6+s7+s8+e9+e 1 0+s I I ) 6 o 8
I
Numdrul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secliei de votare
(i=c+i) ,2 c 6t4
J
Num[rul buletinelor de vot neutilizate gi anulate*** CI:i-c)
(inclusiv buletinele de vot completate sresit si anulate) 4ta q j
*Numdrul de alegdtori inclugi in listele electorale debazl trebuie sd fie identic cu cel din procesul-verbal
privind pregdtirea secfiei de votare in ziua scrutinului
**Num6rul de alegltori care au primit buletine de vot hebuie si fie identic cu numdrul de alegitori care au
semnat in listele electorale la primirea buletinului de vot
***La numlrul buletinelor de vot neutilizate gi anulate nu se includ buletinele de vot declarate nevalabile
Verificali corectitudinea intocmirii procesului-verbal dupd urmdtoarele formule:
c S a + b; c 2 d; d:f+h; e:c-d; f:d-h; [:91+92+93+94+95+96+97+98+99+910+911; i:c+j;
j=i+.
Nr. Concurentul eleqtofal .lL-i\.' Numlrul de voturi
crt. (in ordinea conform bal"tfriiqr&.,*plfiU t obtinute
COSTI
gl PARTIDUL POLITIC SA'' /

92 PARTIDUL POLITIC E $I ADEVAR'' 5 o Ll

93
RO$CO ALEXANDR
PARTIDUL POLITIC,,CASA NOASTRA-MOLDOVA'' I
MUNTEANU VALERIU
94 PARTIDUL LIBERAL 9 q
CEBAN ION
g5 PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL SOCIALI$TILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA''
I 0
STRATILA VICTOR
g6
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL VERDE ECOLOGIST J
CAN ALEXANDRA
g7 a
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
BRAILA MAXIM
g8 PARTIDUL POLITIC PARTIDUL POPULAR DIN REPUBLICA ;t
MOLDOVA

g9
RADU SILVIA
CANDIDAT INDEPENDENT / t 6
MITU ALEXANDRU
)
g10 PARTIDUL POLITIC ,,PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN )

MOLDOVA''
CODREAI\U CONSTANTIN
grl PARTIDUL POLITIC,,PARTIDUL UNITATII NATIONALE'' 1t7

Semndtura

Pregedintele
Vicepregedintele
Secretarul

Membrii biroului electoral al sectiei de votare:


Sexul
Numele gi prenumele Semn[tura
(BrF)
F
F
F {ta*
F
F
F

Data gi ora intocmirii procesului-verbal ;/mai 2018

or^ 2t min
-l!