You are on page 1of 3

ПРИПРЕМА ЗА УСМЕРЕНУ АКТИВНОСТ

ОПШТИ ПОДАЦИ
Место реализације: Вртић „Маслачак“ Сомбор
Време реализације: 30.11.2016.
Васпитач: Снежана Шнајдеров
Узрасна група: предшколска
Студент бр. индекса: Моника Терзић 12/3/006
Ментор: Софија Суџуковић
МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИ
Тема: Геометријска тела
Тематска јединица: Геометријско тело-коцка
Тип активности: Обрада
Циљ активности: Упознати децу са појмом коцка;
Препознавање и именовање предмета облика коцке.
Научити правилно именовати појам коцка;
Образовни задаци: Усвојити правилно именовање појма коцке;
Помоћи деци у формирању геометријског појма коцке.
Функционални задаци: Примена стеченог знања о геометријском телу коцка на конкретним примерима из
њиховог непосредног окружења.
Развијање математичко-логичког закључивања;
Васпитни задаци: Развијање концентрације;
Развијање радних особина;
Развијање перцепције, пажње, апстрактног мишљења и закључивања.
Подстицање сарадничког односа, подстицање комуникације и правилног
изражавања.
Облици рада: Фронтални;
Групни;
Индивидуални облик рада.
Методе рада: Метода разговора;
Метода игре;
Метода проблемске ситуације;
Илустративно-демонстративнa методa.
Дидактичка средства Модел коцке;
и материјал: Апликације геометријских облика (квадрат, круг, троугао, правоугаоник);
Предмети облика коцке;
Украсни папир;
Радни листић.
Корелација унутар Геометријски облици
активности:
Корелација са Методика развоја говора;
осталим Методика упознавања околине;
активностима Методика ликовне културе.
Литература за Шимић,Г., Пејић,Р.:Методика почетног развијања математичких појмова 2,
васпитаче: Графика Шабац, Виша школа за образовање васпитача Алексинац,2007.
Лактовић М. и други: Методика почетних математичких појмова,Завод за
уђбенике и наставна средства,Београд,1984.
АРТИКУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИ
Уводни део Представљање деци.
Понављање претходно научених појмова пирамиде, купе и ваљка.
Класификација геометријских облика и тела.
Истицање циља активности.
Главни део Учимо геметријско тело-коцка.
Добијање повратне информације о наученом.
Делим децу у три групе. Саопштавам задатке.
Завршни део Игрица: ''Бацамо коцку за игру''.
Радни листић.
Евалуација Вредновање протекле активности.
активности

ТОК АКТИВНОСТИ васпитач деца


У: Представљам се деци и поздрављам их. Врши припреме за усмерену Размишљају.
Разговарамо о геометријским телима, по чему се они разликују активност.
(купа, ваљак и пирамида) и облицима (квадрат, правоугаоник, Слушају.
троугао, круг) који су радили до сада. Приказујем феометријска Ствара пријатну и радну
тела и облике а они их именују. атмосферу. Дају одговор на
Дајем задатак да морају да разврстају геометријска тела и питање.
облике. Подстиче разговор.
Саопштавам циљ активности-данас ћемо учити о геометријском Учествују у
телу коцка. Поставља питања. комуникацији.

Подстиче на размишљање.
Г: Приказујем модел коцке, а затим и мрежу коцке. Објашњавам
Приказује. Слушају.
како коцка изгледа, да има све једнаке странице, да је састављена
од шест квадрата. Заједно бројимо странице коцке. Показујем Објашњава. Опажају.
темена коцке. Понављамо.
Практичним примерима Препознају.
Разговор са децом шта све има облик коцке у соби и у природи. подстиче децу да уоче
разлике и сличности између Памте.
Приказујем поклон и коцку за игру као пример.
коцке и квадрата.
Говоре разлику између коцке и квадрата. Групишу коцке
Подстиче класификовање по боји, затим од
Класификују коцке према боји, а затим према величини од
предмета према задатим највеће до
највеће до најмање. особинама. најмање.
Делим децу у три групе. Прва група има задатак да од понуђених
Подстиче развој фине и Одговарају на
предмета издвоје све предмете облика коцке. Друга група да прецизне моторике. питања.
свако дете нацрта квадрат, троугао, правоугаоник и круг, а трећа
Поставља питања,
група да направе поклон. (Имају испред себе моделе коцке и подстиче комуникацију и
правилно изражавање.
треба да од украсног папира обмотају коцку.)
Подстиче на другарство и
међусобно уважавање деце.
З: Играмо игрицу: ''Бацамо коцку за игру''. Од картона је Подстиче размишљање. Размишљају.
направљена велика коцка за игру. На свакој страни су исписани
бројеви од 1 до 6. Једно дете баца коцку и на који број падне, Коригује.
треба именовати геометријски облик или геометријско тело. Иза Примењују
сваког броја се налази по један геометријски облик или тело Усмерава. стечено знање.
(квадрат, коцка, троугао, пирамида, купа, круг). Свако дете баца
коцку за игру. Обилази. Закључују.

Делим деци радне листиће и објашњавам како се који задатак Врши коректуру.
ради, један по један.
Радимо радне листиће-прилог број 1. Усмерава децу и мотивише за
Обилазим децу док раде. даљи рад.
Пратим њихов рад и ако им нешто није јасно, објашњавам
поново.
Е: Разговарам са децом о активности, да ли им се свидела и зашто. Тражи повратну Сарађују.
Поздрављам децу и васпитачицу и захваљујем се на сарадњи. информацију.
Исказују став и
Подстиче исказивање става. емоције.
ПРИЛОЗИ