You are on page 1of 1

Οι αρχές του χριστιανισμού που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας

του μητροπολίίτη Καίσαρίανηί ς, Βυί ρωνος καί Υμηττουί Δανίηί λ

Η δίδασκαλίία του Κυρίίου Ιησουί Χρίστουί έί χέί έπηρέαί σέί τη ζωηί μας. Οί κανοί νές που
δίαμοί ρφωσαν τον πολίτίσμοί μας καί δίέί πουν τίς αντίληί ψέίς μας στηρίίζονταί στίς αρχέί ς του
έυαγγέλίίου του Χρίστουί , που δίίδαξέ καί έί θέσέ τους νοί μους της ζωηί ς των μαθητωίν Του. Στην
παρουί σα συγκυρίία κρίίνουμέ οί τί συμβαί λλέί στη σωστηί αξίολοί γηση συμπέρίφορωίν, πρακτίκωίν καί
δίακηρυί ξέων να υπένθυμίίσουμέ μέρίκέί ς βασίκέί ς αρχέί ς που αποτέλουί ν την πέμπτουσίία του
χρίστίανίσμουί .

1.Πρωίτη αρχηί έίίναί η αξίία του ανθρωίπίνου προσωίπου καί ο σέβασμοί ς του, που απορρέί έί αποί
την πίίστη των μαθητωίν του Ιησουί Χρίστουί οί τί ο αί νθρωπος αποτέλέίί έίκοί να του Θέουί , που τη φοί ρέσέ
καί ο Υίοί ς του Θέουί οί ταν ένανθρωπίίστηκέ, καί οί τί έί χέί προορίστέίί να ένωθέίί μέ τον Θέοί .

2.Δέυί τέρη αρχηί έίίναί ο σέβασμοί ς της ανθρωίπίνης ζωηί ς, που έίίναί δωίρο του Θέουί καί
προσφέί ρέταί μοί νο αποί τον Θέοί . Αυτοί το δωίρο ουδέίίς έπίτρέί πέταί να το αφαίρέί σέί, να το προσβαί λέί,
να το κακοποίηί σέί, ουί τέ κί έκέίίνος που το λαμβαί νέί.

3.Τρίίτη αρχηί έίίναί η αναγνωίρίση του αυτέξουσίίου καί της έλέυθέρίίας της βουληί σέως του
ανθρωίπου. Ουδέίίς καταναγκασμοί ς ηί βίασμοί ς έί μμέσος ηί αί μέσος έπίτρέί πέταί να έπίβαί λλέταί στον
αί νθρωπο γία οποίoνδηί ποτέ λοί γο.

4.Τέταί ρτη αρχηί , η δυνατοί τητα της σωτηρίίας που προσφέί ρέταί σέ οί λους τους ανθρωίπους
ανέξαίρέί τως. Ουδέίίς αποκλέίίέταί αποί τη δωρέαί του Θέουί παραί μοί νον έξ ίδίίας προαίρέί σέωίς του, οί ταν
απορρίίπτέί την προσφέροί μένη σωτηρίία.

5.Πέί μπτη αρχηί , η καταί ργηση παί σης αφορμηί ς δίαίρέί σέως των ανθρωίπων (έξαίτίίας του φυί λου,
της καταγωγηί ς, της κοίνωνίκηί ς θέί σέως, της έθνοί τητοί ς τους). (Προς Γαλαί τας γ΄ 28).

6. Εκτη αρχηί , η αλληλέγγυί η των ανθρωίπων γία να αντίμέτωπίστουί ν οί αναί γκές των ένδέωίν
καί πασχοί ντων, έφοί σον ο Κυί ρίος ταυί τίσέ τον έαυτοί Του μέ τον πέίνασμέί νο, τον δίψασμέί νο, τον
αί στέγο, τον φυλακίσμέί νο, τον ασθένηί , τον ξέί νο. (Ματθαίίου κέ΄ 40).

7. Εβδομη αρχηί , η έθέλοντίκηί προσφοραί υπηρέσίίας συί μφωνα μέ το παραί δέίγμα του Κυρίίου
που δίίδαξέ, οί ταν έί νίψέ τα ποί δία των μαθητωίν Του, οί τί έξυψωίνέταί ένωίπίοί ν Του οί ποίος υπηρέτέίί
τους αί λλους στίς πίο ταπέίνέί ς τους αναί γκές καί οί χί οί ποίος κατέί χέί αξίωίματα καί θέί σέίς έξουσίίας
(Ιωαί ννου ίγ΄ 14, Ματθαίίου κ΄ 25-28, Λουκαί κβ΄ 24-27).

8. Ογδοη, αρχηί η κοίνωνίκηί δίκαίοσυί νη καί η ίσοί τητα που πρέί πέί να ρυθμίίζονταί έλέυί θέρα καί
αβίίαστα αποί τον καί θέ μαθητηί του Ιησουί Χρίστουί , που οφέίί λέί να μοίραί ζέταί τα αγαθαί του μέ τους
συνανθρωίπους του, ωίστέ να έπίκρατηί σέί ίσοί τητα (Β΄ Προς Κορίνθίίους η΄ 11-15).

9. Ενατη αρχηί έίίναί η αγαί πη προς οί λους, που έίίναί το χαρακτηρίστίκοί γνωίρίσμα των
μαθητωίν του Ιησουί Χρίστουί (Ιωαί ννου ίγ΄ 34-35).

10.Δέκαί τη αρχηί έίίναί η συγχωρητίκοί τητα καί η ανοχηί . Οπως ο Κυί ρίος συγχωίρησέ τους
υβρίστέί ς καί βασανίστέί ς Του που Τον σταυί ρωσαν καί Τον θαναί τωσαν, έί τσί καί οί μαθητέί ς Του
οφέίί λουν να συγχωρουί ν τους έχθρουί ς τους καί να προσέυί χονταί γί’ αυτουί ς κατ’α την προτροπηί Του
«αγαπαί τέ τους έχθρουί ς υμωίν» (Ματθαίίου έ΄ 44 καίί στ΄ 14).

Οί αρχέί ς αυτέί ς δίαμορφωίνουν το ηί θος των μαθητωίν του Ιησουί , που οφέίί λουν να τίς τηρουί ν γία να
δίατηρουί ν το δίκαίίωμα να φέί ρουν το οί νομα του Χρίστουί , να ονομαί ζονταί δηλαδηί χρίστίανοίί.