You are on page 1of 6

„Ziarul de Gardă”

Mun.Chișinău, str. București, nr. 36/2


MD – 2032

De la: Veaceslav PLATON


Deținut în Penitenciarul nr. 13
Mun.Chișinău, str. Bernardazzi
3
MD – 2001

CERERE

/ privind dezmințirea informațiilor publicate în interviul din 27 aprilie 2018/

În fapt, eu, Veaceslav PLATON din 29 august 2016, sunt deținut în


Penitenciarul nr. 13 din mun. Chișinău.
Pe toată perioada deținerii mele am depus mai multe sesizări privind
acțiunile ilegale ale colaboratorilor Penitenciarului nr.13 manifestate prin fixarea
scaunului și mesei în podeaua celulei pentru ca să nu le pot mișca.
Conform anexei nr.24 din Statutul executării pedepsei de către condamnați
nr. 583 din 26.05.2006 este stabilită lista obiectelor de inventar din dotarea
celulelor din izolatoarele disciplinare și anume:
1. Masă fixată bine în podea;
2. Scaune în lungul mesei (fixate bine de podea).

Constat că, condițiile de detenție ale mele sunt create în așa fel, de parcă
sunt deținut într-un izolator disciplinar (tip Carcer), ceea ce contravine
indiscutabil art.3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului care dispune
clar şi concis faptul că „nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau
tratamentelor inumane ori degradante ”.

De asemenea, am solicitat și să mi se acorde accesul la informație, cu


permisiunea de a beneficia de un televizor, aparat radio și computer (fărădreptul
accesării internetului) în celula de deținere.
Însă de fiecare dată de către administrația Penitenciarului nr. 13 și de către
Departamentul Instituțiilor Penitenciare ale Ministerului Justiției mi se refuza în
acest drept, încălcîndu-mi drepturile mele, ceea ce reprezintă o încălcare a
Convenției Europene pentru Drepturile Omului și anume dreptul deținutului la un
Pagina 1 din 6
proces echitabil stipulat la art. 6 „Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei
sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă
independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei
acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa”.

Reiterez faptul că, prin petiţia din 12.05.2017 adresată către Departamentul
Instituţiilor Penitenciare am solicitat să mi se asigure accesul la informaţie, cu
permisiunea de a beneficia de televizor în celula de deţinere, întemeindu-mi
solicitarea respectivă în conformitate cu art. 208 Cod de executare în coraborare
cu pct. 163 lit. a) al Statutului executării pedepsei de către condamnaţi aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26.05.2006, care prevede că condamnatul
are dreptul „să aibă în propria folosinţă televizoare, aparate radio şi computere
(fără dreptul accesării internetului)”.
Prin răspunsul din 12.06.2017 nr. 12/1-P-1428, de către Departamentul
Instituţiilor Penitenciare mi-a fost respinsă solicitarea pe motiv că actualmente în
întreg sistemul penitenciar este restricţionată primirea aparatajului electric,
motivând precum că reţeaua electrică din instituţia penitenciară este
supraîncărcată, în acest sens fiind emis Ordinul DIP cu nr. 15 din 16.01.2017,,cu
privire la stoparea primirii în instituţiile penitenciare aparatajului electric pentru
condamnaţi”.
Ulterior, la data de 30.06.2017 am expediat o petiție, prin care am solicitat
eliberarea Ordinului în baza cărui a fost restricţionată primirea apratajului
electric.
La data de 01.08.2017 am recepţionat răspunsul din 28.07.2017 nr. 12/1-P-
1805, acordat de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare, prin care iarăşi
într-un mod abuziv şi ilegal mi se încalcă drepturile mele la petiţionare, precum şi
drepturile de care urmează să beneficiez în calitate de deţinut.
Astfel, consider că Departamentul Instituţiilor Penitenciare a emis un
răspuns eschivator, prin faptul că mi-a comunicat că pot solicita copia Ordinului
menţionat în răspuns, Directorului Instituţiilor Penitenciare. Prin urmare, din
acest considerent, am expediat către Departamentul Instituţiilor Penitenciare
respectiva petiţie, or, potrivit Hotărîrii de Guvern nr. 1310 din 24.11.2008 cu
privire la Departamentul Instituţiilor Penitenciare, art. 1 „Departamentul
Instituţiilor Penitenciare este organul central de specialitate, cu statut de
subdiviziune independentă, subordonat Ministerului Justiţiei, care exercită
conducerea, coordonarea şi controlul asupra realizării politicii de stat în domeniul
punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului

Pagina 2 din 6
preventiv, sancţiunii arestului contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă
aplicate deţinuţilor.
Potrivit unui comunicat nr. 10/9969 din 14.09.2017 emis de Şeful
Penitenciarului Nr.13 Chişinău, Igor Pîntea, eu intenţionat refuz de a primi ziare
şi reviste şi nu frecventez biblioteca penitenciarului, avînd ca scop obligarea
administraţiei să mă doteze cu aparate electrice.

Mai mult decît atît, pentru ca să îmi fie respectate și asigurate drepturile
mele consfințite de Constituția RM și Convenția Europeană pentru Drepturile
Omului, la 10 august 2017, am depus o cerere de chemare în instanța de
contencios administrativ, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Sanduța
Victoria, împotriva Departamentul Instituţiilor Penitenciare cu privire la
eliberarea ordinului nr.163 din 08.06.2017 care confirmă sistarea primirii
aparatajului electric în penitenciar din motiv de supraîncărcare a reţelei electrice;
asigurarea accesului la informaţie, cu permisiunea de a beneficia de televizor în
celula de detenţie.
Prin hotărîrea nr. 3-1151/2017 (12-3-55604-14082017) emisă de
judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sanduța Victoria din
27.12.2017, s-a hotărît:
„Se admite cererea de chemare în judecată înaintată de Veaceslav Platon
către Departamentul Instituţiilor Penitenciare cu privire la contestarea actelor
administrative.
Se obligă Departamentul Instituţiilor Penitenciare să aducă la cunoştinţa
reclamantului, Veaceslav Platon, sub semnătură, conţinutul ordinului nr.163 din
08.06.2017 care confirmă sistarea primirii aparatajului electric în penitenciar
din motiv de supraîncărcare a reţelei electrice.
Se obligă Departamentul Instituţiilor Penitenciare să asigure
reclamantului, Veaceslav Platon, deţinut în Penitenciarul nr.13, mun.Chişinău,
accesul la informaţie, cu permisiunea de a beneficia de televizor în celula de
deţinere.”

Instanţa şi-a motivat decizia prin faptul că, conform Ordinului


Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 163 din 08 iunie 2017, cu privire la
prelungirea termenului de stopare a primirii în instituţiile penitenciare a
aparatajului electric al condamnaţilor s-a dispus prelungirea pe o perioadă de 6
luni, termenul de stopare a primirii în instituţiile penitenciare a aparatajului
electric al condamnaţilor şi cel parvenit ca donaţie.
Instanţa de judecată a reţinut faptul că, reprezentantul Departamentului
Instituţiilor Penitenciare, în ședința de judecată nu a prezentat nici un ordin de
Pagina 3 din 6
restricţie care să interzică primirea aparatajului electric de către deţinuţi în celule,
care la data examinării cererii de chemare în judecată, 27 decembrie 2017, să fie
în vigoare. Or, ordinul nr.163 din 08 iunie 2017, cu privire la prelungirea
termenului de stopare a primirii în instituţiile penitenciare a aparatajului electric
al condamnaţilor, nu era valabil deja, la data examinării cererii de chemare în
judecată, acesta fiind emis pentru o perioadă de 6 luni, adică pînă la 08 decembrie
2017.
Instanţa a relevat că, este obligaţia pozitivă a statului, în cazul dat a
Administraţiei Penitenciarului nr.13 să asigure dreptul la informare al deţinuţilor
prin mijloacele de informare în masă. Or, norma legală, impune o obligaţie
imperativă pârâtului să asigure condamnatului posibilitatea de a utiliza mijloace
de informare.
Mai mult, însăși instanţa a apreciat critic argumentul reprezentantului
Departamentului Instituţiilor Penitenciare cu privire la faptul că accesul la
informaţie poate fi realizat de către condamnaţi nu doar prin intermediul
televizorului, dar şi prin abonarea la reviste şi edituri periodice, precum şi prin
frecventarea bibliotecii din penitenciar. Instanţa a mențuionat că este un drept al
condamnatului şi nu o obligaţie, prin urmare administraţia penitenciarului nu
poate obliga condamnatul să-şi exercite dreptul său într-o anumită modalitate, or
este la libera alegere a deţinutului modalitatea în care acesta doreşte realizarea
dreptului său oferit de lege. Norma legală prevede clar, imperativ şi fără echivoc
Condamnatului i se asigură accesul la informaţia difuzată prin mijloacele de
informare în masă.” In cazul în care condamnatul solicită acces la televiziune,
administraţia penitenciarului are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru
asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile pentru
condamnaţi. în cazul în care, după ce au fost întreprinse toate măsurile necesare,
se constată imposibilitatea penitenciarului de a pune la dispoziţia condamnatului
un anumit mod de informare în masă, administraţia penitenciarului urmează să
comunice condamnatului motivul imposibilităţii şi să pună la dispoziţia
condamnatului un alt mijloc de informare, fapt care nu s-a întîmplat la caz. Or,
prin refuzul administraţiei de a comunica deţinutului, Veaceslav Platon, motivul
imposibilităţii punerii la dispoziţie a unui televizor în celulă şi anume prin refuzul
de a-i prezenta ordinul nr. 163 din 08 iunie 2017, cu privire la prelungirea
termenului de stopare a primirii în instituţiile penitenciare a aparatajului electric
al condamnaţilor, administraţia penitenciarului nu şi-a îndeplinit obligaţia
pozitivă a statului cu privire la prevenirea tratamentului inuman şi degradant a
condamnaţilor.
Totodată, instanţa reiterează şi standardele internaţionale privitoare la
condiţiile de detenţie, reflectate şi în ultimul Raport realizat de Comitetul
Pagina 4 din 6
European pentru prevenirea torturii şi a tratamentului inuman sau degradant
(CPT) privind vizita în Republica Moldova între 14 şi 25 septembrie 2015,
publicat la Strasbourg, 30 iunie 2016, care la pct. 15 reflectă că „în opinia
Comitetului, în cazul în care este evident că o persoană are nevoie de protecţie pe
termen lung, ar trebui depuse eforturi pentru a oferi un program adecvat de
activităţi (cel puţin, accesul la televiziune, perioade mai lungi de exerciţii în aer
liber, vizite mai frecvente în familie etc.). Cu cât este mai lungă perioada în care
aceste persoane sunt deţinute, cu atât mai dezvoltate ar trebuie să fie activităţile
care le sunt oferite.”

Nefiind de acord cu hotărîrea nr. 3-1151/2017 (12-3-55604-14082017)


emisă de judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sanduța Victoria din
27.12.2017, directorul interimar al Departamentului Instituțiilor Penitenciare,
Aureliu Suhan, a depus cerere de apel asupra hotărîrii, deoarece nu este de acord
ca să îmi fie acordat dreptul de a beneficia de un televizor.
Mai mult decît atît, au fost înaintate mai multe plîngeri prin care am
solicitat acordarea dreptului de a beneficia de televizor, și care au fost respinse
atît de instanța de fond, cît și de instanța de apel au fost respinse:
1. Plîngerea depusă la 09.03.2017 la Judecătoria Chișinău, sediul Centru
prin care am solicitat să mi se acorde dreptul de a beneficia de un frigider de clasa
televizor. Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru,
Corcea Nicolae din 11.05.2017, plîngerea a fost respinsă ca inadmisibilă.
2. Plîngerea depusă la 24.03.2017 la Judecătoria Chișinău, sediul Centru
prin care am solicitat să mi se acorde dreptul de a beneficia de un frigider de clasa
televizor, radiou, casetofon și video player. Prin încheierea judecătorului
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Elena Costiuc din 17.05.2017, plîngerea a
fost respinsă ca inadmisibilă.
3. Plîngerea depusă la 14.06.2017 la Judecătoria Chișinău, sediul Centru
prin care am solicitat să mi se acorde dreptul de a beneficia de un frigider de clasa
televizor și video player. Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău,
sediul Centru, Elena Costiuc din 07.09.2017, plîngerea a fost respinsă ca
inadmisibilă.
4. Plîngerea depusă la 30.06.2017 la Judecătoria Chișinău, sediul Centru
prin care am solicitat să mi se acorde dreptul de a beneficia de un frigider de clasa
A+++, televizor și calculator. Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău,
sediul Centru, Tizu Svetlana din 17.08.2017, plîngerea a fost respinsă. Prin
decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, judecători Iurie Melinteanu,
Silvia Vrabii și Ion Bulhac, a fost admisă cererea de apel și trimisă cauza la

Pagina 5 din 6
rejudecare. Prin încheierea judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru,
Corcea Nicolae din 07.02.2018, plîngerea a fost respinsă ca inadmisibilă.

Deci, constat, toate cele declarate de către directorul interimar al


Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al RM, Aureliu
Suhan, în interviul acordat „Ziarului de Gardă” nu corespunde realității, ba mai
mult decît atît conțin date false și eronate.

Deci, organele statului nu pot în nici o situaţie să deroge de la această


prevedere, ceea ce face ca acest drept să apară ca fiind unul intangibil.
Reieșind din cele expuse mai sus,

S O L I C I T:

1. Examinarea prezentei petiții.


2. Dezmințirea informațiilor aduse în interviul oferit în „Ziarul de Gardă” cu
privire la condițiile de deținere ale mele și referitor la faptul că dispun în
celulă de televizor .

«23» mai 2018

Cu respect Veaceslav PLATON

Pagina 6 din 6