You are on page 1of 5

‫אי עצירה בתחנה‪:‬‬

‫לכבוד בית משפט לתביעות קטנות‬

‫ב____________‬

‫שם ושם משפחה‪ _____________:‬ת‪.‬ז‪___________:‬‬ ‫התובע‪:‬‬

‫כתובת מלאה‪_____________________:‬‬

‫נגד‬

‫שם חברת התחבורה‪____________ :‬‬ ‫הנתבעת‪:‬‬

‫טלפון‪:‬‬ ‫_____________‬ ‫התחבורה‪:‬‬ ‫חברת‬ ‫כתובת‬

‫______________‬

‫‪XXX‬‬ ‫סכום התביעה המבוקש‪:‬‬

‫כתב תביעה‬

‫מוגשת בזאת תביעה לבית משפט נכבד זה‪.‬‬

‫רקע עובדתי‬

‫‪1‬‬
‫תחילה‪ ,‬תאר את עצמך בשניים שלושה משפטים (היכן אתה מתגורר‪ ,‬לצורך מה הינך משתמש‬ ‫‪.1‬‬

‫בתחבורה ציבורית‪ ,‬מהי תדירות השימוש וכדומה)‪.‬‬

‫הסבר בפירוט את עובדות האירוע כפי שקרו‪ .‬עליך להיות מדויק ומפורט ולציין את כל הפרטים‬ ‫‪.2‬‬

‫שיש בידך‪ :‬תאריך האירוע‪ ,‬השעה‪ ,‬שם הנהג‪ ,‬קו האוטובוס לו חיכית ומשך הזמן שחיכית‪ .‬במידה‬

‫וניתן‪ ,‬נא לצרף מסמכים תומכים‪ ,‬כמו‪ :‬לוחות זמנים‪ ,‬תמונות‪ ,‬קבלות וכו'‪.‬‬

‫אם פנית לחברה לפני הגשת התביעה‪ ,‬ציין זאת וצרף לתביעה העתק של המכתב ששלחת לחברת‬ ‫‪.3‬‬

‫התחבורה‪ .‬אם פנית לחברה בשיחה טלפונית‪ ,‬תאר את מועד הפניה‪ ,‬את התשובה שקיבלת ומדוע‬

‫התשובה לא סיפקה אותך‪.‬‬

‫להנחיות נוספות נא עיין בפורמט "הנחיות להגשת תביעה קטנה" המצורף‪.‬‬

‫הטענה המשפטית‬

‫התמונה העולה מהתיאור דלעיל‪ ,‬של עשרות מקרים חוזרים ונשנים בהם לא בוצעו נסיעות להן‬ ‫‪.1‬‬

‫התחייבה הנתבעת ובנוסף של איחורים ואי עצירה בתחנות ההסעה‪ ,‬מצביעים על זלזול בוטה‬

‫ושיטתי בתובע כמשתמש תחבורה ציבורית והפיכת זמנו להפקר‪.‬‬

‫התנהלות זו עומדת בסתירה חדה להוראות תקנה ‪(399‬א) לתקנות התעבורה‪ ,‬לפיה על בעל‬ ‫‪.2‬‬

‫הרישיון להפעיל את השירות באופן תקין‪ ,‬סדיר ורצוף‪ .‬מהותה של תקנה ‪(399‬א) נדונה בע"פ‬

‫‪ 222/78‬דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ נ' מדינת ישראל (פ"ד ל"ג(‪,566 ,)1‬‬

‫‪ )570‬וכבוד השופטת בן‪-‬פורת קבעה כי‪:‬‬

‫‪...‬הצידוק בהטלת אחריות מוחלטת‪...‬נעוץ בשיקול העליון של טובת‬


‫הציבור‪ ,‬במקרה שלפנינו – שהאזרח הנזקק להסעה באוטובוס בקו פלוני‬
‫יוכל לדעת כמעט בודאות שאם יגיע לתחנת המוצא (שאליה בלבד מתיחס‬
‫לוח הזמנים) יאסף בשעה הקבועה בלוח‪ ,‬ואם יהיה באחת התחנות‬
‫האחרות – יוכל לחשב בערך מתי יצא לדרכו‪ .‬זהו שירות יום‪ -‬יומי רב‬

‫‪2‬‬
‫חשיבות לחלק נכבד מן הציבור וזכותו שהחברה המפעילה את הקו תעשה‬
‫כל מאמץ‪ ,‬אף מעבר לסביר‪ ,‬כדי לעמוד בחובה שהמחוקק הטיל עליה‬
‫כתנאי להפעלה זו‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬ההתנהלות האמורה עומדת בניגוד להוראות תקנה ‪(428‬ג) הקובעת חובת עצירה בתחנות‬ ‫‪.3‬‬

‫הנסיעה (אלא אם אין באוטובוס מקום פנוי)‪.‬‬

‫ההפרה החמורה של הוראות תקנה ‪(399‬א) ו‪(428 -‬ג) הנ"ל‪ ,‬מהווה עוולה נזיקית של הפרת‬ ‫‪.4‬‬

‫חובה חקוקה כהוראתה בסעיף ‪ 63‬לפקודת הנזיקין (נוסח חדש)‪ ,‬באופן הגורם נזק שאותו‬

‫התכוון החיקוק למנוע‪ .‬דהיינו‪ ,‬בכך שפעם אחר פעם לא יצא קו האוטובוס בשעה שנקבעה לו‬

‫מתחנת המוצא לצד האיחורים ואי העצירה בתחנות ההסעה‪ ,‬הפרה הנתבעת את חובתה החקוקה‬

‫לספק תחבורה ציבורית יעילה ואמינה ולעצור בתחנות ההסעה‪ ,‬כהוראות התקנות הנ"ל‪ .‬לעניין‬

‫זה יפים דבריו של כב' השופט אלקלעי בעניין אלקלעי בת"ק ‪ 47049-02-17‬בוסקילה נ' אגד‬

‫תחבורה ציבורית בע"מ (פורסם בנבו)‪:‬‬

‫ו‪ 385-‬א‬ ‫ת ק נו ת ‪ (428‬ג)‪ (434 430 ,‬א)‬ ‫שי לו ב‬


‫ת ק נו ת ל ה ת ע בו ר ה מ חי ל ע ל ה נ ת ב ע ת חו ב ה‬
‫ל ע צו ר ב כ ל ת ח נ ה ו ת ח נ ה ב קו ש הי א מ פ עי ל ה‬
‫ו ל א סו ף א ת ה נו ס עי ם ה מ מ תי ני ם ב ה‪ ,‬א ל א א ם‬
‫כן ה או טו בו ס מ ל א‪ .‬הו ר או ת א לו נו עדו ל טו ב ת‬
‫ה ניזו ק‪ ,‬ו שי קו לי מדי ניו ת מ ש פ טי ת מ טי ם א ת‬
‫ה כ ף ל ה כי ר ב עוו ל ה אז ר חי ת ב גין ה פ ר תן‪ :‬מן‬
‫ה ר אוי ל ה ע ני ק ל צ ר כ ני ה ת ח בו ר ה ה צי בו רי ת‬
‫ס עד כ ש מו פ רו ת חו בו ת ה מיו עדו ת ל ה גן ע לי ה ם‬
‫ו ל ת מ ר ץ א ת ב ע לי ה רי שיון ל קיי מן‪ .‬נ ה ג ש אי נו‬
‫על‬ ‫ה מו ט ל ת‬ ‫חו ב ה‬ ‫מ פר‬ ‫ב ת חנ ה‬ ‫עו צ ר‬
‫ה נ ת ב ע ת; ה פ ר ה זו גו ר מ ת נז ק; ו ה נז ק הו א‬
‫מ ה סו ג ש א ליו נ ת כוון ה חי קו ק ( ס עי ף ‪ (63‬ב)‬
‫פ קוד ת ל ה נזי קין)‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫ההפרה השיטתית התקנות הנ"ל גרמה לתובע לנזקים שונים כמפורט להלן‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫נזקי התובע‬

‫בחלק זה תאר את הנזק שנגרם לך‪ .‬ניתן לתבוע נזקים בשני מישורים עד סכום מקסימלי של‬ ‫‪.4‬‬

‫‪ .₪ 33,800‬הסכום צריך להיות הגיוני ולא מופרז‪.‬‬

‫ניתן לתבוע על נזק כספי – למשל אם נאלצת לקחת מונית במקום אוטובוס‪ ,‬איחרת לעבודה והפסד‬

‫השעות ניכר במשכורתך או נגרמה לך הוצאה אחרת כתוצאה מאי עצירה בתחנה‪ .‬לצורך הוכחת‬

‫הנזק יש להציג ראיות כמו קבלה מתחבורה חלופית‪ ,‬שיחה עם שירות הלקוחות של הנתבעת‬

‫וכדומה‪.‬‬

‫בנוסף לנזק הכספי ניתן לתבוע על נזק לא כספי‪ ,‬כלומר עו ג מ ת ה נ פ ש ש נ ג ר מ ה‪,‬‬

‫מ ט רד‪ ,‬אי נוחות וכדומה‪ .‬כ כ ל ש עו ג מ ת הנפש גדולה יותר‪ ,‬ני תן ל ת בו ע פי צוי‬

‫ג בו ה יו ת ר (למשל‪ ,‬א ם כ תו צ א ה מ אי ה ע צי ר ה ה ח מ צ ת פ גי ש ה או אי רו ע‬

‫ח שו ב)‪ .‬בכל מקרה ניתן לטעון שנגרמה עגמת נפש כתוצאה מאי העצירה בתחנה וכדאי להסביר‬

‫מדוע‪.‬‬

‫סכומי ההשבה הנדרשים‬

‫בגין נזקיי אני תובע כי ישולם לי פיצוי בסך של ____ ‪ ₪‬בגין הנזקים שנגרמו לי בפועל‪ ,‬וכן‬ ‫‪.5‬‬

‫_____ ‪ ₪‬בגין עוגמת הנפש והמטרד שנגרמו לי‪ ,‬הוצאות המשפט ומע"מ וכן ריבית חוקית והפרשי‬

‫הצמדה על הוצאות המשפט מיום הייווצר העילה ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫הצהרת התובע‬

‫אני מצהיר בזאת כי בשנה האחרונה לא הגשתי מעל חמש תביעות לבית משפט זה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫א‬

‫‪4‬‬
‫‪5129371‬‬

‫‪54678313‬‬

‫שם ושם‬

‫משפחה‪___________:‬‬

‫התובע‬

‫‪5‬‬