You are on page 1of 1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Digitally signed by
ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΩΛΚ-5ΥΜ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.25 15:56:36
T AGENCY EEST
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 21808
Reason:
Location: Athens

Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 21/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 672 - 18/5/2018


ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 66,67,68 του ν.4270/2014 « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/55/ΕΕ) - δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α'/2014).
β) των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄/2015).
γ) Της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
δ) Του άρθρου 158 παρ.3 & 4. του νόμου 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
ε) Του ΠΔ 80/05-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ.
2/100015/0026/30-12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 «Περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α'/1959).
2. Την 10816/28-2-2017 απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων.
3. Την ανάγκη για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ.
4. Το γεγονός ότι, το ποσό της προτεινόμενης δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού
διάθεσης.
5. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016.
Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ Λεπτά ( 586,51 )
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ με Κ.Α.Ε.
70.6699.0001 οικ. έτους 2018 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
με εντολή

Ρούλιας Ιωάννης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ Λεπτά (586,51)
υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε 70.6699.0001, του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δάπανης και
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου
4 του Π.Δ. 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Λεπτά
( 4.413,49 )

Ο αναπλ. Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΑΡΧ.- ΜΗΧ.

Στοιχεία Έγκρισης : 211 - 18/5/2018


Παρατηρήσεις : ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ