You are on page 1of 1

МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Смер: Васпитач за рад у предшколским установама

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ СТУДЕНТЕ

1. Васпитна функција музичког васпитања


2. Циљеви предшколског музичког васпитања
3. Развој музикалности – узрасне специфичности музичког развитка детета
4. Упознавање и развијање дечје музикалности
5. Развијање осећања за ритам
6. Бројалице, разбрајалицеи тапшалице
7. Музичке игре – појам и врсте музичких игара
8. Игре са певањем
9. Музичко-дидактичке игре
10. Музичке драматизације
11. Игре уз инструменталну музику
12. Извођење музичких игара
13. Певање песама као облик музичких активности
14. Обрада песме по слуху
15. Критеријуми за избор песама
16. Свирање на дечјим ритмичким инструментима
17. Орфов инструментариј
18. Израда дечјих музичких инструмената
19. Дечје музичко стваралаштво
20. Слушање музике
21. Избор композиција за слушање музике
22. Корелација музичког васпитања са осталим активностима
23. Методе и облици рада у музичком васпитању
24. Планирање активности и израда писане припреме
25. Тематско планирање

ЛИТЕРАТУРА:

1. Хиба, Надежда (1986): Музика за најмлађе, ЗУНС, Београд


2. Братић, Т., Филиповић Љ.(2001): Музичка култура у разредној настави, УФ,
Јагодина
3. Буквић-Којов, Ирена (1989): Методика музичког васпитања, ЗУНС, Београд
4. Воглар, М. (1997): Како музику приближити деци, ЗУНС, Београд
5. Вукомановић, Н., Матић, Е. (1989): Песма у вртићу, песма у школи, Дечје
новине, Горњи Милановац
6. Сикимић, Љубица (1997): Дечје игре некад и сад, Креативни центар, Београд

НАПОМЕНА: Студент је дужан да на испит донесе једну писану припрему за


усмерену активност по слободном избору