You are on page 1of 5

SPONSORAVTAL

Nedan angivna parter har ingått följande avtal.

Kommentar: Denna avtalsmall är avsedd att användas för mindre sponsoravtal


mellan en idrottsföreningen och en sponsor. Om avtalet rör mycket pengar, kanske
mer än 100.000 kr, bör varje del i avtalet framförhandlas särskilt, gärna med
hjälp av jurister. Avtalet skall också godkännas av idrottaren. Nedanstående mall
är tänkt att göra rimliga avvägningar mellan de olika parterna och har granskats
av advokaten Dan-Michael Sagell, medlem av Sponsorföreningens juridiska råd.

Avtalet innebär att föreningen upplåter en rätt för sponsorn att utnyttja idrottaren
i vissa sammanhang. Detta förutsätter att föreningen har träffat ett avtal med
idrottaren, varigenom denne överlåter dessa rättigheter till föreningen.

I. PARTER
1. Svenssons Buss AB, 556000-0000, Största gatan 1, 000 00 X-stad

2. X-stads IK, 802000-0000, Box 1, 000 00 X-stad

Kommentarer: Här skall anges avtalsparterna, nämligen sponsorn och


föreningen. Även adress, registreringsnummer/ personnummer bör anges. Om
föreningen är uppdelad i sektioner, måste avtalet ingås med föreningen, eftersom
sektionen inte är en egen juridisk person. Det är också föreningen som sådan som
erhåller betalt; hur pengarna föredelas i föreningen är en fråga för föreningen att
bestämma.

II. BAKGRUND OCH SYFTE

1. Svenssons Buss AB utför person- och pakettransporter. Verksamheten utgår


från X-stad. De anställda kommer från X-stad med omnejd. Bolagets resor sker
mestadels till kunder inom fem mil från X-stad. Svenssons Buss AB har
ambitionen att framstå som en god arbetsgivare på orten och som en tillförlitlig
och säker transportör. En del i denna ambition är att sponsra lokala
idrottsföreningar och evenemang. .

2. X-stads IK är en idrottsförening med medlemmar från X-stad med omnejd.


Föreningen bedriver friidrottslig seniorverksamhet och även en omfattande
ungdomsverksamhet. X-stads IK, som är uppdelad i sektioner, har också andra
idrottsaktiviteter, t.ex. fotboll, orientering och skidor. Föreningen har en
målsättning att ge ungdomar en god idrottslig uppfostran samt ungdomar och
seniorer en möjlighet till elitsatsning inom olika idrotter.

3. Anna Andersson är en av X-stads IKs friidrottssektions aktiva juniorer på


löparsidan. Hon har under de senaste åren deltagit i flera nationella tävlingar på
bana och i terräng. Hon är för närvarande tvåa i Sverige på 1.500 meter för F 17.
Anna Andersson har genom ett särskilt avtal med X-stads IK upplåtit till X-stads
IK rätten att använda hennes namn och bild i reklamsammanhang.

1
4. Detta avtal avser en ekonomisk ersättning från Svenssons Buss AB till X-stads
IK och som motpresentation för denna ersättning en möjlighet för Svenssons Buss
AB att stärka sitt varumärke och öka avsättningen för sina tjänster.

Kommentar: Detta avsnitt är till för beskriva vad de olika parterna har för
intressen i och syfte med avtalet. Det anger också ange varför sponsorn väljer just
den aktuella föreningen eller idrottaren.

III. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

1. X-stads IKs skyldigheter


X-stad IK ger Svenssons Buss AB i enlighet med villkoren i detta avtal en rätt att
använda Anna Anderssons namn och bild i reklamsammanhang och en ensamrätt
att kalla sig för Anna Anderssons huvudsponsor. Detta innebär också en rätt för
Svenssons Buss AB att marknadsföra sig på Anna Anderssons hemsida samt
erhålla en länk därifrån till sin egen hemsida. X-stads IK skall ställa Anna
Andersson till Svenssons Buss ABs förfogande enligt följande.

a) Anna Andersson skall medverka vid fotografering för marknadsföringsmaterial.

b) Anna Andersson skall medverka personligen tre (3) dagar per år i Svenssons
Buss ABs marknadsföringsaktiviteter, som emellertid inte får ligga i anslutning
till deras tävlingar eller träningsläger.

c) Anna Andersson är dock inte skyldig att medverka om hinder skulle föreligga
vid något tillfälle enligt ovan på grund av sjukdom, allvarliga
familjeangelägenheter eller andra omständigheter över vilka hon inte råder eller
som av annan anledning är ett ursäktligt skäl.

2. Svenssons Buss ABs skyldigheter


a) Svenssons Buss AB skall svara för alla kostnader i samband att Anna
Andersson deltar i Svenssons Buss ABs marknadsföringsaktiviteter enligt detta
avtal.

b) Svenssons Buss AB skall därutöver betala X-stads IK femtiotusen (50.000) kr


för de rättigheter som anges under 1 ovan.

Betalning skall erläggas med 12.500 kr senast den 1 januari 2003, med 12.500 kr
senast den 1 juli 2003, med 12.500 kr senast den 1 januari 2004 och med 12.500
kr senast den 1 juli 2004.

Betalning skall ske mot faktura till X-stads IKs postgirokonto nr 0000000-7.

Eventuella skatter och/eller avgifter som uppkommer med anledning av detta avtal
står respektive part för med undantag för mervärdesskatt. X-stads IK är inte
redovisningsskyldig och fakturerar inte mervärdesskatt. För det fall X-stads IK i

2
framtiden bedöms skyldig att betala mervärdesskatt på ovannämnda ersättningar,
skall Svenssons Buss AB betala motsvarande belopp.

c) Marknadsföringsaktiviteter enligt detta avtal, skall bokas i god tid i förväg och
alltid genom X-stads IK.

Kommentar: Här bör beaktas sponsorns avdragsrätt för kostnaderna. Det skall
vara sådana marknadsföringskostnader som har karaktären av reklam eller PR.
Direkta motprestationer som står i objektiv proportion till kostnaden bör
föreligga. I annat fall kan det röra sig om t.ex. gåva eller personalförmåner. Se
domar i Pharmacia- och Falcon-målen (RÅ 2000 ref. 31 I resp. II). Se även
Robert Påhlsson, Sponsring, Iustus förlag 2000, särskilt s. 128 - 137.

Avtalet innebär att föreningen är skyldig att betala reklamskatt på den del av
sponsorersättningen som omfattas av denna skatt och erhåller inte någon
ytterligare ersättning från sponsorn för detta.

IV. KONTAKTPERSONER

För det närmare fullgörandet av detta avtal utses trafikchefen Sven Svensson,
Svenssons Buss AB, och ordföranden Karl Karlsson, X-stads IK, som de personer
som skall hålla löpande kontakt och underrätta motparten om omständigheter som
har betydelse för detta avtals fullgörande.

Kommentar: Även om avtalet skrivs detaljerat återstår en rad frågor att lösa
under hand. Därför bör utses några personer som skall samråda över avtalets
genomförande. Det är annars lätt att avtalet ingås av en person, men att den som
skall genomföra det saknar kännedom om bakgrunden. Utseende av dessa
personer minskar risken för tvister.

V. EXKLUSIVITET

1. X-stads IK äger inte under avtalstiden teckna avtal med annan sponsor som
konkurrerar med Svenssons Buss AB eller dess tjänster.

2. För det fall X-stads IK under avtalstiden önskar teckna avtal med en annan
sponsor för annan idrottare i föreningen och den nye sponsorn konkurrerar med
Svenssons Buss AB eller dess tjänster, skall Svenssons Buss AB ha rätt att ingå
avtalet i stället för den nye sponsorn, om Svenssons Buss AB har gett besked om
detta inom tio (10) dagar från det att X-stads IK har översänt det aktuella avtalet
till Svenssons Buss AB.

Kommentar: Branschexklusivitet är vad varje sponsor önskar. Det är också


rimligt att föreningen accepterar det. Däremot bör det inte hindra föreningen att
arbeta med sponsorer för andra idrottare. Kompromissen är här att sponsorn
erbjuds en möjlighet att bli sponsor också åt den nye idrottaren. Man kan också

3
diskutera huruvida exklusiviteten skall utsträckas till ett förbud som gäller t.ex.
två år efter att avtalet har upphört.

VI. AVTALSTID

1. Detta avtal gäller under tiden från och med den 1 januari 2003 till och med den
31 december 2004 utan någon uppsägningstid.

2. Uppsägning i förtid.

a) Om Anna Andersson under avtalstiden lämnar X-stads IK för en annan förening


har både Svenssons Buss AB och X-stads IK rätt att omedelbart säga upp detta
avtal, och Svenssons Buss AB har rätt att återfå ersättning som avser återstående
avtalstid.

b) Uppsägning i övrigt får ske endast vid väsentligt avtalsbrott. Avtalet upphör
därmed omedelbart att gälla. Som väsentligt avtalsbrott anses bl.a. att Anna
Andersson eller annan idrottare i X-stads IK fälls för dopning, eller att X-stads IK
eller dess idrottare agerar på annat sätt som strider mot idrottens idé och
grundprinciper eller att X-stads IK eller dess idrottare agerar på ett sätt som skadar
Svenssons Buss AB och dess verksamhet. Svenssons Buss AB har rätt att återfå
ersättning som avser återstående avtalstid.

Kommentar: Sponsorer önskar ofta långa avtalsperioder för att få tid till
inarbetning m.m. Å andra sidan kan idrottare vilja ha möjlighet att byta förening
varje år. När det gäller avtal om utnyttjande av enskilda idrottare kan tvåårsavtal
vara en rimlig kompromiss.

Uuppsägning vid väsentligt avtalsbrott (hävning) får ske utan föregående


uppsägning och gäller med omedelbar verkan. Därutöver bör sponsorn ha en
möjlighet att häva avtalet, om föreningen inte längre disponerar över idrottaren. I
sådant fall bör inte heller föreningen ha en skyldighet att leverera något den inte
kan utföra.

VII. SKADESTÅND

Skadestånd enligt detta avtal kan inte sammanlagt utgå med högre belopp än
femtiotusen (50.000) kr.

Kommentar: Enligt allmänna principer utgår skadestånd när någon part av


vårdslöshet bryter mot avtalet. Med vårdslöshet avses också uppsåtligt agerande.

VIII. ÖVERLÅTELSE

Ingen av parterna har rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta
avtal helt eller delvis till annan.

4
XI. TVISTLÖSNING

Parterna skall verka för att eventuella tvister skall lösas i samförstånd Om
parterna inte lyckas lösa en eventuell tvist i samförstånd skall parternas tvist lösas
i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för
förenklat skiljeförfarande.

Kommentar: Här finns olika möjligheter. Vi har valt skiljeförfarande enligt


Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande.
Dessa regler är avsedda för mindre tvister och löses genom en skiljeman som
institutet utser. Skiljeförfarandet äger rum på den plats som skiljemannen väljer,
om inte parterna bestämmer annat. Förfarandet är inte offentligt och innebär att
parterna betalar skiljemannens arvode och kostnader samt avgift till institutet.
För mer information, se http:\\www.chamber.se.

X. UNDERSKRIFTER

Detta avtal har upprättats i två exemplar, och vardera parterna har erhållit ett
exemplar.

X-stad den 10 december 2002

Svenssons Buss AB X-stads IK

Detta avtal godkänns

Anna Andersson
(ev. undertecknat av förälder)

Kommentar: Behöriga firmatecknare skall underteckna för sponsorn och


föreningen. Titta i styrelseprotokoll vem som tecknar föreningens firma. För
sponsorn bör ett färskt registreringsbevis från Patent- och registreringsverket
finnas till hands.

Idrottaren bör personligen godkänna avtalet. Härigenom minskas risken för att
idrottaren inte vet vad sponsorn eller föreningen kräver av henne eller honom.
Om idrottarna är under 18 år, bör någon av förmyndarna (föräldrarna) skriva
under avtalet.