You are on page 1of 1

Τρίτη 22 Μαΐου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 27

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 331

ΠαναγιΩτης
αλεβαντης*
Στην υπηρεσία όσων κινδυνεύουν
Διαδικτυακές εφαρμογές
χαρτογράφησης καταστρο-
φών και ελπίδες για υπο-
χρεωτική υλοποίηση συ-
στημάτων έγκαιρης προει-
δοποίησης των πολιτών Σήμανση της παρουσίας ΑΕΑ

και τα πρώτα αποτελέσματα μιας ποίηση των πολιτών σε περι-
πιλοτικής εφαρμογής για την, σε πτώσεις επικείμενων ή εξελισ-
ην περασμένη εβδομάδα

T ανέφερα μερικές από τις
χρήσιμες εφαρμογές που
παρακολούθησα στο πρόσφατο
πραγματικό χρόνο, διασύνδεση,
με το εφαρμογίδιο πλοήγησης
Waze για κινητά τηλέφωνα, των
συμβάντων που δηλώνονται στα
σόμενων καταστροφών.
Έχω παρακολουθήσει το ζήτημα
αυτό από το 1998 όταν τέθηκε για
πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός με-
συνέδριο της Ένωσης του Ευρω- Εγκατάσταση αναμεταδότη WiFi σε έναν από τους 75 καταυλισμούς προσφύγων
στην Ελλάδα (πηγή - NetHope). κέντρα διαχείρισης κλήσεων έκτα- γάλου προγράμματος για την ενη-
παϊκού Αριθμού Επειγόντων 112
κτης ανάγκης και επηρεάζουν μέρωση και πληροφόρηση των
(ΕΕΝΑ) στη Λιουμπλιάνα της
υπάρχει επίσης δυνατότητα ορ- γό σε έξι γλώσσες για τους τρό- την κυκλοφορία. Έτσι, όσοι οδη- πολιτών σε περιπτώσεις κατα-
Σλοβενίας. Για τη χρήση των δρό-
γάνωσης της αλληλοβοήθειας με- πους με τους οποίους άτομα, γοί χρησιμοποιούν το εφαρμογί- στροφών. Συζητήθηκε κατ’ επα-
νων (drones), για τον προηγμένο
ταξύ των χρηστών που βρίσκονται ομάδες και κοινότητες μπορούν διο καθοδηγούνται εγκαίρως ώστε νάληψη τα τελευταία 20 χρόνια
γεωεντοπισμό των κινητών τη-
στην ίδια περιοχή και μπορούν να να αξιοποιήσουν την εφαρμογή να αποφύγουν τα σημεία συμ- αλλά τα κράτη μέλη (ιδίως η Γαλ-
λεφώνων (Advanced Mobile
προσφέρουν π.χ. κατάλυμα, φα- Facebook πριν, κατά τη διάρκεια φόρησης κατά τις μετακινήσεις λία) ήταν αντίθετα στην οποια-
Location ή AML), για νέες εφαρ-
γητό ή άλλη βοήθεια. Τέλος, η και μετά από καταστροφές. τους. Η πιλοτική εφαρμογή έγινε δήποτε ρύθμιση σε ευρωπαϊκό
μογές καταπολέμησης των ψευ-
εταιρεία έχει εκδώσει έναν οδη- Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν σε κέντρα διαχείρισης κλήσεων επίπεδο. Μέχρι που συνέβησαν οι
δών ειδήσεων και τέλος για ένα
στην Αυστρία, την Ιταλία (Λομ- τρομοκρατικές επιθέσεις στο Πα-
σύστημα επικοινωνίας σε περιο-
βαρδία) και τη Γαλλία (Ιζέρ). ρίσι και τη Νίκαια και ο νέος πρό-
χές που έχουν υποστεί ολική κα-
Συζητήθηκε επίσης η χαρτο- εδρος της Γαλλίας έδωσε εντολή
ταστροφή.
γράφηση της θέσης των αυτό- να προχωρήσουν ταχύτατα οι
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συ-
ματων εξωτερικών απινιδω- εργασίες για το «αντίστροφο
νέδριο και την έκθεση ήταν πα-
τών (ΑΕΑ) αλλά και τα προβλή- 112» όπως το βαφτίσαμε.
ρούσες οι μεγαλύτερες εταιρείες
ματα που συνδέονται με την επι- Ευτυχώς, η ΕΕΝΑ είχε κατ’ επα-
πληροφορικής όπως η Google, η
καιροποίηση της θέσης, της πρό- νάληψη υποβάλλει προτάσεις
Facebook και η Microsoſt. Όλες
σβασης και της διαθεσιμότητας στον τομέα αυτό και κάποια κρά-
δραστηριοποιούνται στην χαρ-
τους. Αξιοσημείωτη ήταν η βρά- τη μέλη (π.χ. το Βέλγιο) τις υλο-
τογράφηση των καταστροφών
βευση μιας τηλεφωνήτριας στο ποίησαν. Πρόκειται για έγκαιρη
και προσφέρουν υπηρεσίες και
Σουηδικό κέντρο κλήσεων 112 προειδοποίηση των πολιτών με τη
εφαρμογίδια (apps) στις υπηρε-
που αξιοποίησε την διαθεσιμό- χρήση των σύγχρονων δικτύων
σίες έκτακτης ανάγκης και στους
τητα ενός ΑΕΑ σε συνδυασμό με και εφαρμογών τηλεπικοινωνιών.
πολίτες.
παρακείμενο εθελοντή διασώστη Με μηνύματα στα κινητά τηλέ-
Η Google διαθέτει μιαν εξειδι-
για να βοηθήσει ένα θύμα καρ- φωνα, με ενεργοποίηση ψηφια-
κευμένη ομάδα για την αντιμε-
διακού επεισοδίου. Με τον τρόπο κών τηλεοράσεων και ραδιοφώ-
τώπιση κρίσεων (Crisis Response
αυτό εξασφάλισε την επιβίωση νων και με εξειδικευμένα εφαρ-
Τeam). Η εν λόγω ομάδα αξιοποιεί
του θύματος μέχρι την άφιξη του μογίδια.
συνδυασμένα τα εργαλεία χαρ-
ασθενοφόρου. Βέβαια, από την θέσπιση της
τογράφησης της εταιρείας για
Πράγματι, έχει αποδειχθεί σε σει- υποχρέωσης σε ευρωπαϊκό επί-
τον εντοπισμό προσώπων και
ρά επιστημονικών ερευνών ότι η πεδο μέχρι την εφαρμογή και
την παρακολούθηση της εξέλιξης
άμεση χρήση ΑΕΑ σε περίπτωση την εγκατάσταση σε κάθε κράτος
κάποιων καταστροφών. Οι υπη-
καρδιακού επεισοδίου συνδέε- μέλος θα περάσουν ακόμη αρκε-
ρεσίες αυτές έχουν χρησιμοποι-
ται με πιθανότητες επιβίωσης τά χρόνια, ιδίως όταν δεν υπάρ-
ηθεί σε περιπτώσεις σεισμών,
του θύματος κατά πάνω 50%. χει ρητά εκφρασμένη πολιτική
πλημμυρών, δασικών πυρκα-
Αντίθετα. χωρίς τη χρήση ΑΕΑ η βούληση. Ιδίως στην Ελλάδα όπου
γιών και τσουνάμι. Η εταιρεία
πιθανότητα επιβίωσης είναι κάτω το εκσυγχρονισμένο 112 ελπί-
μαζί με άλλους φορείς υποστηρί-
του 5% ! ζουμε ότι θα λειτουργήσει μέχρι
ζει την ΜΚΟ Nethope για την
Έγκαιρη προειδοποίηση και το τέλος του χρόνου (βλ. Χ.Ν.
εγκατάσταση WiFi σε κέντρα προ-
συναγερμός. Πολύ ενδιαφέρου- 13/2/2018) μετά από επταετή κα-
σφύγων και μεταναστών εξα-
σα ήταν τέλος η συνεδρία για την θυστέρηση!
σφαλίζοντας έτσι τη σύνδεση
πρόοδο της διαδικασίας έγκρισης Ευτυχώς όμως. Όταν ένα ζήτημα
τους με το διαδίκτυο.
των νέων νομοθετικών ρυθμίσε- καταστεί νομική υποχρέωση και
Αξιοσημείωτες είναι και οι προ-
ων που έχει προτείνει η Ευρω- πάρει το δρόμο του σε επίπεδο
σπάθειες της Facebook. Έχω
παϊκή Επιτροπή σχετικά με τις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν
προσωπικά χρησιμοποιήσει κατ’
επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. σίγουρο ότι θα προχωρήσει …
επανάληψη την εφαρμογή Safety
Εκτός από την θεσμοθέτηση του
check σε περιπτώσεις μεγάλων
προηγμένου γεωεντοπισμού των
καταστροφών ή και τρομοκρατι-
κινητών τηλεφώνων ανακοινώ-
κών επιθέσεων για να ελέγξω αν * Φυσικός, τέως στέλεχος της Ευ-
θηκε από τους εκπροσώπους της
ήταν ασφαλή κάποια αγαπημένα ρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις εί-
Επιτροπής ότι το νέο νομοθετικό
πρόσωπα που έτυχε να βρίσκο- ναι προσωπικές και δεν εκφράζουν
πλαίσιο θα περιλαμβάνει και διά-
νται στον τόπο της καταστροφής. κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
ταξη για την έγκαιρη προειδο-
Στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής πή. http://alevantis.blogspot.com