You are on page 1of 43

Redactieleden

:
Jan Greevink
Andre van de Linde
Peter van de Linde
Marcel Pijffers
Kars ter Avest
Henk Pennings

Distriebutie SVVN magazine:
Jan Greevink Inhoudsopgave.
Jan Niewold

Advertenties:
Jan Greevink ► Van de voorzitter
Gezinus Schutten
► Van het bestuur
Fotografie:
J.P.Bonnet
► Pupil Roef Imhof
Jan Greevink
Annemarie Aufdehaar
► Volharding vrouw Cynthia Beldman
Cynthia Beldman pr@svvn.nl
@moonworkx
► Pupil Aron Scharphof
Kopie inleveren: ► Zaterdag de mooiste dag van de week
Tot donderdag 19 September 2018
gjgreevink@gmail.com ► Van dames 1 naar India en terug

► Pupil Noa Konijnenbelt
Jaargang 56 2018
Nummer 2. ► Eli Fidkajian

► Lief en leed

► Corrie Greevink

► Meiden SVVN JO 15-1

► Namaco Verhuur mixtoernooi

► Rookvrije generatie

► S.V.V.N. jeugkamp

► Alte Herrn info

► School voetbal

► T.O.V.

1 ► Blessurehoek Fysiotherapie Zorgsaam
Van de
voorzitter.

Zo……..net thuis van een doordeweekse avondwedstrijd maken van ons sportpark. Ik wil jullie allemaal vragen
en de vv Hellendoorn op een 1−4 nederlaag om hier serieus mee om te gaan. Het is een wezenlijke
getrakteerd. Overigens de tweede wedstrijd kentering waarbij voornamelijk het gedragsaspect
doordeweeks……..Dit gezegd hebbende kun je zien dat belangrijk zal worden. Mooi om dit samen met onze
wij met rasse schreden het einde van het seizoen buren van ENC te doen! Op deze wijze maken wij ook
naderen. Sportief gezien is het best wel wennen aan versneld op bestuurlijk niveau kennis met de nieuwe
het feit dat de competitie langer doorloopt dan bestuursleden van onze buurman!
voorheen. Als wij tevens de vele afgelastingen in de
periode december, januari, februari en maart in Inmiddels kunnen wij terugkijken op een aantal mooie
ogenschouw nemen dan zien wij een effect dat steeds evenementen op ons sportpark. Hadden wij wederom
meer wedstrijden op doordeweekse dagen moeten de schoolvoetbal activiteiten onder onze hoede voor de
worden ingehaald. Tel daarbij op de niet-structurele oudere basisschoolleerlingen, ook de jongste
beschikbaarheid van spelers in de mooi-weer-maanden schooljeugd bond onderling de strijd aan. Wat een
met vele feest- en vakantiedagen en je hebt een prachtig gezicht zo´n volgepakt sportpark met spelende
cocktail van gewenning voor je neus staan. We zien kinderen! Hulde aan de beide organisaties! Het heeft
door de oogharen echter inmiddels wel ongewenste onze vereniging letterlijk en figuurlijk mooie publiciteit
neven-effecten ontstaan: spelers verschuiven van opgeleverd.
teams en de doordeweekse wedstrijden leveren niet
In stilte nadert de kleine kantine haar voltooiing.
veel op voor de vereniging! Ook zijn teams minder
Inmiddels is de bar volledig gereed en dankzij een gulle
beschikbaar waardoor bijvoorbeeld het jeugdtoernooi
bijdrage van de redactie van dit Magazine staan er
dit jaar geen doorgang vindt! Waar gaat dit
prachtige stoelen rond de centrale tafel en zijn er dito
eindigen……Op het moment van schrijven zijn
barkrukken geschonken. Een mooi gebaar!
overigens alle teams bezig met de laatste wedstrijden
van de competitie en zijn er nog teams in de race voor Overigens staat deze uitgave bol van de dames-
een mogelijk kampioenschap. Laten we hopen dat we verhalen. De snelst groeiende tak van sport binnen het
nog voor enkele teams kunnen applaudisseren op onze voetbal. Ere wie ere toekomt! Ik zou zeggen: eat your
‘ere-tribune’ tijdens het mix-toernooi! heart out ladies!

Bestuurlijk gezien gaan we eveneens een intensieve Tot slot: dank voor de verkoop van de vele loten! Echt
periode tegemoet. We maken ons gereed voor een TOV!
aanpassing in de wet op de privacy (Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)) die op 25 Veel leesplezier!
mei ingaat en daarnaast bereiden wij ons voor op de
Peter van der Linde
eerste concrete stappen in het kader van het rookvrij

2
Van het bestuur.
Binnen het bestuur zijn de afgelopen tijd weer verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Hierbij
een overzicht van een aantal zaken die momenteel spelen binnen het bestuur van S.V.V.N.

'Op weg naar een Rookvrije Generatie'
In ons vorige magazine hebben wij u reeds op de Resultaten nalevingsonderzoek inzake Drank- en
hoogte gesteld van het initiatief ‘Op Weg naar een Horecawet
Rookvrije Generatie’. Dit is een initiatief op zowel In opdracht van de gemeente Hellendoorn heeft het
landelijk niveau als in de gemeente Hellendoorn. Zoals bureau Flexambt in 2017 een nalevingsonderzoek
eerder aangegeven is het doel van de campagne uitgevoerd in het kader van de Drank- en Horecawet.
rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken (de norm). Bij 30 vooraf geselecteerde verkooppunten in de
Alle voetbalverenigingen zullen deelnemen aan dit gemeente Hellendoorn is onderzocht of en hoe het voor
initiatief. Inmiddels hebben wij samen met ENC de jongeren mogelijk is alcohol te verkrijgen. Hierbij werd
handen ineen geslagen om ons sportcomplex er samengewerkt met zogenaamde ‘mystery guests’.
uiteindelijk rookvrij te maken. Zie voor meer informatie Dit zijn jongeren van 16/17 jaar die onder begeleiding
het artikel in dit magazine! van toezichthouders controles uitvoeren. Bij 18 van de
30 verkooppunten is gebleken dat er alcohol werd
Schoolvoetbal verkocht aan de mystery guests.
Ook dit jaar mocht onze vereniging weer gastheer zijn Wij zijn blij u te kunnen melden dat in onze
voor het schoolvoetbal binnen de gemeente sportkantine de verkoop van alcohol aan de mystery
Hellendoorn. Het was een aantal avonden lang een guests is geweigerd! Dit is ons schriftelijk bevestigd
drukte van belang op onze sportvelden waarbij de door de gemeente. De inspanningen van de Kantine
schoolgaande jeugd zich onderling kon meten in Commissie en de specifieke aandacht (inclusief
competitie-vorm. Een compliment voor de organisatie is diploma’s) aan barpersoneel heeft op deze wijze zijn
op zijn plaats! vruchten afgeworpen. Een compliment waard!

SVVN Mini-schoolvoetbal Jeugdtoernooi
In navolging van de oudere leerlingen, bonden op We lazen het onlangs al in de landelijke media. De
woensdagmiddag 16 juli de jongste leerlingen ook de competitie is later begonnen waarbij de uitloop ook
onderlinge strijd aan op het veld! Wederom was onze langer duurt. Voor velen mooi aangezien het nu
vereniging gastheer van dit grootschalige evenement eenmaal prettiger is om bij een zonnetje en op een
waarbij er ongeveer 600 kinderen het tegen elkaar in goede grasmat te kunnen voetballen. De traditionele
schoolverband opnamen. Ook hier is sprake van een seizoen afsluiters komen hierbij echter wel in het
grootse organisatie waarbij er langdurige gedrang. Er zijn amper nog data te vinden waarbij er
samenwerkingsverbanden zijn afgesloten met de teams beschikbaar zijn om een groot toernooi te
gemeente Hellendoorn, AH Nijverdal, Heutink, houden. Risico op afzegging op het laatste moment is
Reggesteyn en Landstede. Inmiddels is ook Heracles groot! In dit licht bezien heeft de jeugdtoernooi-
aangesloten om de jongste schoolgaande jeugd commissie dan ook besloten dit jaar geen grootschalig
blijvend een onvergetelijk evenement voor te schotelen. jeugdtoernooi te organiseren!

Verloting Algemene Verordening Gegevensbescherming
Jullie zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben: de loten
zijn weer uitgegeven! Met de opbrengst van de Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening
verloting wordt de vereniging ondersteund en in het Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe
bijzonder de leiders voor het aankomend seizoen privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook
aangezien van de opbrengst nieuwe coachjassen vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden,
aangeschaft zullen worden. Verkoop je alle loten dan welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang.
ontvang je van de vereniging in ieder geval een mooie De AVG heeft een tweeledig doel:
SVVN-sjaal!  bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig
omgaan met persoonsgegevens met zich
Kleding meebrengt en
Het huidige kledingcontract loopt in de zomer af. Vanuit  maatregelen vragen van alle instanties die
sponsorzaken is men al geruime tijd bezig om persoonsgegevens opslaan of verwerken.
gesprekken te voeren met potentiële nieuwe
kledingleveranciers. Wij stevenen af op een uiteindelijke Niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau
leverancier die ons de komende jaren van kleding zal worden er diverse acties gehouden om instanties en
gaan voorzien. Zodra hier meer over bekend is, zullen verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. Vanuit SVVN zal er
wij u informeren! vanuit het bestuur en vanuit de ledenadministratie
worden deelgenomen aan deze ‘AVG-proof’ sessies.

3
Naam : Roef Imhof
In welk elftal speel jij: JO9-1
Op welke plaats speel jij: links back
Wie is jouw leider: Rick Aaltink
Wie traint je elke week: Rowan Wijnen en Gijs Bolte
Wie vind je de beste voetballer bij SVVN: Jimmy Scharphof
Waarom vind je dat: Hij is snel en maakt mooie goals maken
Wie van Nederland: Wesley Sneijder
Wie van de wereld: Messi
Wat zijn je hobby’s: Voetballen en gamen
Wat wil je later worden: profvoetballer bij FC Twente in de
verdediging

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest: Ik werd
ontvangen in de kantine met mijn hele gezin. Daar kregen wij
lekkere patatjes met een frikandel en sinas. Ik werd
opgehaald door Erik en samen zijn wij na de kleedkamer van
de spelers van SVVN 1 gegaan. Ik mocht samen met het
eerste een warming-up doen op het hoofdveld. Het was niet
heel spannend want SVVN won met 5-1 van Drienerlo. Ook
mocht ik de hele wedstrijd in de dug-out zitten en dat was
echt gaaf!!! Na de wedstrijd kreeg ik van de hoofdtrainer een
poster met alle namen van de spelers en een super toffe bal
met handtekeningen er op.

Het leukst heb ik gevonden dat ik met een aantal spelers
mocht overpassen op het hoofdveld.
Ik sta alleen op de foto met Jimmy Scharphof
Ik heb hem gekozen, omdat hij heel erg goed is en hij heeft ook nog veel doelpunten gemaakt in de wedstrijd.
Ik, mijn vader en mama en broertje vonden het een hele leuke middag!! SVVN bedankt!

4
Volharding vrouw in hart en nieren
Cynthia Beldman

Voor het eerst sinds de oprichting van deze Te denken valt aan destijds overblijfmoeder,
rubriek wordt er een naamswijziging verkeersbrigadier, leesmoeder, hulp moeder bij
doorgevoerd. Bernie van Driessen gaf het groen- creatieve lessen en kooklessen, bibliotheek moeder,
witte stokje door aan Cynthia Beldman. Zij is fotograaf, klassenmoeder van Merels klas en dit jaar zit
sinds enkele jaren een veel geziene gast op ik voor mijn 8e jaar in de ouderraad (OR) van school.
sportpark Groot-Lochter. Nu de oudste volgend jaar naar groep 8 gaat ben ik
daar mijn werkzaamheden inmiddels aan het afbouwen.
Maar mijzelf kennende zal ik altijd wel betrokken blijven
bij school. Ik vind het leuk om te helpen op school,
maar wel in mindere mate als in het verleden.

Daarnaast ben ik ook om de week werkzaam bij de
Voedselbank Hellendoorn. Op vrijdag middag deel ik
daar met een leuk team pakketten uit aan mensen die
het (tijdelijk) minder goed hebben binnen onze
gemeente. Dit doe ik vanaf de eerste dag dat de
Voedselbank in Nijverdal geopend is, nu ruim 3 jaar.
Naast het feit dat je pakketten uitdeelt ben je ook het
luisterde oor voor deze mensen. Het is dankbaar werk.

Last but not least ben ik veel te vinden bij SVVN. De
meesten weten ook wel een beetje wat ik daar zoal
Opleiding werk: doe. En voor diegenen die dat niet weten, verderop
lees je hier meer over.
Ik ben altijd werkzaam geweest binnen de zorg. Ik heb
met verschillende doelgroepen gewerkt van Nu de kinderen groter worden wil ik wel een keer weer
psychogeriatrie tot rond crossen in Nijverdal voor de wat gaan doen. Dit hoeft niet perse in de zorg. Ik zie
thuiszorg waarin je ook weer erg uiteenlopende zorg wel wat er op mijn pad komt. Ik moet eerst tijd vrij
geeft. Ik had de laatste jaren vanwege de kinderen een maken om weer te gaan werken.
avond en weekend contract. Omdat Wouter ook veel Geboren: 29 november 1979 in het ziekenhuis in
in de avond werkt en ook nog eens met regelmaat in Almeloooooo.
het buitenland zit was mijn avond en weekend contract
niet meer te combineren met zijn werk en onze Relatie: Ik ben getrouwd met Wouter. Voor velen was
thuissituatie. Vanwege de inkomsten vanuit onze hij eerst een onbekende binnen SVVN maar steeds
meer mensen weten inmiddels wie mijn wederhelft is.
banen was kinderopvang voor ons ook geen optie. Ik
Hij voetbalt in de 35+ competitie sinds dit jaar, valt
zou dan bijna voor niets heen werken gaan. Om niet de
soms in bij een senioren elftal op zaterdag en geeft af
opa’s en oma’s te overbelasten met 3 a 4 en toe loop/conditietraining aan elftallen. Hij is actief
oppasmomenten per week, hebben we een keuze als trainer bij de survival bij Atletics. In het dagelijks
gemaakt en dat was dat ik (tijdelijk) mijn baan zou leven werkt hij als Service Manager bij Stork. IMM. Hij
opzeggen. Een luxe probleem eigenlijk en ik vond het stuurt daar wereldwijd de service aan. Dus hij is
doodeng. Maar ik ben eigenlijk heel weinig thuis. geregeld op pad. We hebben twee dochters Merel van
Sterker nog…. ik ben nog veel drukker dan toen ik nog 11 jaar en Jasmijn van 8 jaar. Merel is actief in de
werkte. paardensport en Jasmijn voetbalt sinds haar 3e bij
Ik ben tot op heden een betrokken ouder op de school SVVN.
van Merel en Jasmijn.
5
Wat doe je bij SVVN: Omdat de wetgeving toen nog niet zo streng was, hielp
ik in die tijd ook wel eens achter de bar en heb ik veel
Ik zit bij de leukste commissie binnen SVVN en dat is de patat gebakken in het onveranderde keukentje in de
TOV, onze activiteiten commissie. Verder deed ik tot kantine. Later ben ik een beetje mijn eigen gang
voor kort altijd de pupil van de week maar dit heeft gegaan. Ik kreeg een bijbaantje voor op de zaterdag bij
Daniella ten Dam van mij overgenomen toen ik mijn een plaatselijke bloemist. Sporadisch kwam ik nog wel
intrede nam in het hoofdbestuur. eens bij SVVN. Vier jaar geleden kwam ik weer met
regelmaat terug toen er een klein blond meisje heel erg
graag wilde voetballen. Bij welke club dat ze zou gaan
voetballen was niet eens een vraag maar meer
vanzelfsprekendheid. Ze voetbalt inmiddels in de JO9-
2.

Waarom heb je zelf nooit gevoetbald:

Ik vind dit wel een leuke vraag! Want er wordt nu
vanuit gegaan dat ik nooit gevoetbald heb. Uiteraard
deed ik altijd mee met schoolvoetbal. We werden
destijds getraind door onze eigen Gerrit Bergboer. Als
kind vond ik zijn fanatisme echt helemaal niet leuk.
Dacht hij soms dat we profs waren ofzo? Later heb ik
even gevoetbald bij VESOS. Op dat moment was het al
een wankel meidenteam. Niet veel later ging het halve
Vanaf oktober zit ik samen met Jean Pierre in het
team de overstap maken naar de Zweef en kreeg ik een
bestuur vanuit de PRAC (Pr en Activiteiten) dus een
ongeluk waarbij mijn kruisbanden helemaal aan
nieuwe uitdaging. Daarnaast ben ik regelmatig achter
gruzelementen lagen dus exit voetbal. Ik was twee jaar
de bar te vinden op de zaterdag en enkel door de
verder met het hele kruisbanden spektakel.
week. Samen met Jerrie Hartgers hebben we twee jaar
geleden het jeugdkamp weer op poten gezet. Ook altijd Favoriete club:
een enorm leuke activiteit voor onze jeugd.
SVVN. In het verleden was ik een groot Ajacied. Mijn
Als laatste ben ik elke wedstrijd aanwezig van SVVN1 vader kocht netjes, als FC Twente supporter van het
en zit dan langs de zijlijn foto’s te maken. Een eerste uur, mijn Ajax shirtjes en trainingspakken. Ik
tijdrovend klusje elke week maar wel leuk en leerzaam heb ze nog altijd opgevouwen in mijn kast liggen. Nu
om te doen. ben ik niet meer echt fan van een club. Soms ging ik
ook nog wel eens met mijn broertje mee naar FC
Sinds dit seizoen ben ik ook binnen dit team een soort Twente, want hij had daar een seizoenkaart. En ik moet
“vertrouwenspersoon”. Ik voer gesprekken met ze en zeggen dat ik altijd wel een zwak heb gehad voor de
probeer voelsprieten te hebben voor wat er speelt en sfeer in het stadion van FC Twente.
leeft binnen het team. Maar wel op gepaste afstand.
Hoe ben je bij SVVN terecht gekomen: Beste speler:

Voetbal speelde altijd al een grote rol bij ons thuis. Ik Messi en natuurlijk mijn eigen Jasmijn. Ik zeg altijd dat
ben letterlijk groot gebracht op de barkruk van het ze de vrouwelijke Melvin Hulsman wordt van SVVN. En
destijds nog SV Nijverdal. Elk weekend speelde af op dan doel ik niet zo zeer op het voetballende maar meer
Sportpark Gagelman. In 1994 zijn mijn ouders op het fysieke (onbenullige) van Melvin. Als Jasmijn op
vertrokken bij SV Nijverdal. Voor mijn vader (Herman dreef is kan ze Melvin acties hebben! Ik hou wel van
Velnaar) was SVVN altijd een soort tweede club. Omdat dat onbenullige.
SV Nijverdal een zondagsclub was, ging hij wel eens op
zaterdag kijken bij SVVN1. Natuurlijk kregen ze bij Mooiste doelpunt ooit:
SVVN er lucht van dat mijn ouders waren vertrokken bij
Ik vind het leuker om dit soort vragen binnen de club te
SV Nijverdal. Diverse clubs binnen Nijverdal probeerden
houden. Maar een wedstrijd door de lens van een
hem binnen te hengelen. Maar uiteindelijk is hij actief
camera beleef je heel anders dan als je hem gewoon
wat gaan doen binnen SVVN omdat hij daar al graag
bekijkt. Je probeert mooie foto’s te maken en ziet door
kwam. Hij heeft in het verleden veel in het jeugdwerk
de lens wat er gebeurd maar toch mis je heel veel.
gezeten zoals het jeugdbestuur. Mijn moeder nam
zitting in de kantinecommissie, zo uit mijn hoofd met Ik was erg onder de indruk van de doelpunten van
o.a. Wilbert Hallink en Richard Hegeman. En natuurlijk Jimmy, Bas en Chiel tijdens de grand de finale vorig
ging mijn broertje John voetballen in de jeugd. Kortom seizoen tegen Sportlust Glanerbrug. Het was bloedheet,
onze weekenden werden verplaatst van sportpark er kwam ook nog eens een verlenging en we waren de
Gagelman naar Sportpark Groot Lochter. Mijn eerste punten zo hard nodig voor klasse behoud. Dit waren
vriendje heb ik ook nog eens leren kennen binnen misschien wel de belangrijkste doelpunten in tijden.
SVVN (Rico Nijkamp). Volgens mij was ik 13 jaar toen. Erop of eronder. En ze flikten het gewoon. Naast de 33
6
graden en de 120 minuten vol gas, was voor de je niet veel hoeft na te denken omdat ze gewoon fijn
jongens de druk enorm. Op maandag stond vet weg lezen. Maar ik lees minder vaak dan ik zou willen.
gedrukt in de Tubantia : Jonkies blijven koel en De nieuwe biografie van Robbie Williams heb ik
behouden SVVN voor de derde klasse. De wedstrijd inmiddels drie maand in huis maar heb er nog geen tijd
ervoor (uit tegen Sportlust) vond ik het doelpunt van voor gehad …. of genomen.
Richard Hartgers heel mooi maar dat kwam mede
doordat ik Richard perfect voor mijn lens kreeg toen hij Meest onderschatte voetballer bij SVVN:
scoorde. Ik zeg wel eens gekscherend tegen de
jongens: kijk even waar ik zit! Het gebeurt nogal eens Als je de dikke van Dale erop openslaat zie je dat
dat ik in de ene hoek zit en zij naar de andere hoek “onderschat” drie definities heeft. Ik vind het wat
rennen bij een doelpunt hahaha….. Ik zie de wedstrijd negatiefs met zich mee brengen. Misschien zou de
veelal in foto’s! vraagstelling wie is het (nog) niet ontdekte talent bij
SVVN beter zijn ? Maar ook bij deze vraag schiet mij
Mooiste wedstrijd ooit: niet gelijk een naam binnen, want ik kijk daarvoor te
weinig bij andere teams. Ik zie natuurlijk de jongens
Ook deze vraag hou ik binnen de club. Dat was 24 van SVVN1 wekelijks. Dan zie je zowel op het veld als
september 2016: SVVN – DES! Sinds een lange tijd op de foto’s nadien goed de kwaliteiten en kwantiteiten
weer een echte derby. En dan in de 96e minuut het van een speler. Maar dat maakt je ook een team. Daar
winnende doelpunt maken. De ontlading was enorm. Ik waar de een tekort schiet, vult een ander aan.
weet nog goed dat Bart Ester zei: “Dit heb ik nog nooit
meegemaakt!” Ik en velen meer vonden de ontlading Ik kijk graag naar de balvaste voetballer Frank Bolink.
van deze wedstrijd nog mooier dan de Alwin Zigteman vind ik een stabiele factor in het team.
kampioenschapswedstrijd, die netjes op nummer 2 En Melvin Hulsman heeft ook wel een speciaal plekje bij
komt bij mij. mij. Het rouwdouwerige, nergens bang voor zijn en
overal door heen rossen maakt hem een bijzondere
Televisie: speler, even als zijn onuitputbare energie en bijzondere
loopje. Jimmy vind ik een topper in de dop. Michiel
Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd voor tv kijken en ik Middelesch waardeer ik om zijn betrokkenheid.
neem daar ook niet echt de tijd voor. Thuis ben ik ook Nieuwkomer Ahmet is een mooie aanwinst voor onze
altijd bezig want bankhangen is niet echt iets wat bij selectie. En Melvin Morsink …..ach eigenlijk wil en kan
mij past. Maar programma’s die ik mooi vind zijn Wie is ik over elke speler wel wat moois zeggen. Misschien dat
de mol, Celblok H en Temptation Island. De humor in ik dat eens moet doen dit jaar met het teamfeest van
serie de Luizenmoeder vind ik meer dan briljant. Films de selectie. Doordat ik elke week langs de zijlijn zit
kijk ik zelden, duurt me allemaal stom te lang. voelt het wel een beetje als “mijn jongens” inmiddels.
Foto’s maken bij andere teams voelt toch een beetje als
Muziek: vreemdgaan.
Ooooh, dat is zo divers. De jaren 90 was voor mij op en Wat deed je vanmorgen als eerste toen je
top mijn “stapperiode” dus ik heb warme gevoelens bij wakker werd:
90’s muziek. Dus ik ga daarom elk half jaar naar Pump
Up de 90’s in Hardenberg. Verder ga ik in juli nog naar Mijn favoriete functie bedienen op de wekker: Snooze!
de Arena voor het concert van Kensington. Vorig jaar Negen minuten later de meiden wakker gemaakt en
ben ik nog naar Robbie Williams geweest in het daaropvolgend heb ik het koffiezetapparaat maar eens
Goffertpark en ondertussen staan Pink en Beyonce nog aan het werk gezet.
heel erg hoog op mijn verlanglijstje. Als de Dirty
Daddies in de buurt zijn ben ik van de partij, en Wat neem je in ieder geval mee als je van huis
festivals als Defcon en Dominator vind ik gaaf. Maar gaat:
ook oudere muziek als Michael Jackson en Dire Straits
vind ik goed. Het is echt heel divers. Ik luister meer Mijn roze tas met roze telefoon, roze powerbank, roze
muziek dan dat ik tv kijk. portemonnee, roze sleutels, witte pepermunt en heel
veel andere nutteloze (roze) rotzooi. De kleur roze is
Favoriete Boek: inmiddels een beetje mijn handelsmerk geworden
binnen SVVN.
Ik gun mezelf niet heel erg de tijd om te lezen.
Misschien ook omdat ik van mezelf weet dat als ik aan In wiens schoenen zou je een dag willen staan:
een boek begin, ik het heel lastig aan de kant kan
leggen. Ik ben een “het-boek-moet-binnen-een-dag-uit- In dat van een man. Dan zou ik er achter komen hoe
type”. Als ik lees dan vind ik biografieën het mooist. Zo het mannenbrein in elkaar steekt.
liggen de boeken van Zlatan, Fernando Ricksen en
Andy van der Meijde in mijn nachtkastje. Ook vind ik de En ik zou dan ook gelijk tegen een boom gaan plassen.
serie boeken Shopaholic van Sophie Kinsella erg leuk. Moeder natuur heeft dat wel allemaal prima geregeld
Een financieel expert die privé alles behalve goed is in bij de mannen.
het omgaan met geld en leeft voor de sale in de
modewinkels. Hilarisch omschreven en boeken waarbij
7
Waar erger je je aan: dit jaar voor het eerst met oliebollen en het
mixtoernooi. De afterparty’s zijn altijd gezellig en gaan
Ik erger me aan mensen waar geen power in zit. tot de late uurtjes door. Als kind was ik altijd heel erg
Mensen die lui van aard zijn, geen keuzes kunnen onder de indruk van de playbackshow na het
maken en langzaam zijn in hun doen en laten. Ik ben oliebollentoernooi. Elk jaar werd de lat weer hoger
allergisch voor langzaam en uitspraken als “dat zien we gelegd en werd er nog grootser uit gepakt. Ik vind het
nog wel”, “misschien” of “moeten we maar even kijken” nog altijd jammer dat de playbackshow er niet meer is.
Ik vind dat lastig dealen. Dat botst nogal met mijn Dat was binnen de club echt vermaak voor jong en oud
ondernemende, directe en energieke karakter. Ik hou in een bom bom bomvolle kantine.
van actie. Ook heb ik moeite met mensen die zomaar
dingen roepen of een mening van een ander klakkeloos
overneemt. Zodra je er dan dieper op in gaat en
iemand het totaal niet kan onderbouwen of kan Wat zie je graag veranderd bij SVVN?
beargumenteren….. vind ik heel lastig! Kortzichtigheid
is misschien wel de juiste benaming.

Mijn mening over SVVN1:

Van een topseizoen 2015/2016, promoveren naar de 3e
klasse, naar een rampzalig seizoen 2016/2017. Klasse
behoud na een spannende nacompetitie. En nu zitten
we in seizoen 2017/2018. De jongens doen het redelijk
goed. De eerste helft van de competitie waren ze zelfs
de verrassing in hun klasse maar die flow weer
oppakken na de winterstop blijkt toch wat lastig. Er zit
echt wel een stijgende lijn in. Maar ik vind dat de
jongens zelf de lat wel hoger mogen leggen individueel
maar ook als team. Er zit nog veel meer potentie in
deze groep en ze kunnen fysiek en mentaal echt nog
wel rendement behalen. Maar dat vraagt discipline,
saamhorigheid, bewustwording, vertrouwen en tijd. Het
is een jong team waar je echt een nog mooier team
van kan maken. Maar ik ben heus trots op hoe ze de
draad hebben opgepakt na het seizoen 2016/2017.
Daar waar je veel komt, daar zie je ook veel. Laat ik
Naast wie zou je wel eens wakker willen worden voorop stellen dat er nog tal van dingen veranderd
kunnen worden. Maar daarbij moeten we ook niet onze
Ik zou wel eens wakker willen worden naast alle leden ogen sluiten voor de dingen die wel goed gaan of al de
van de TOV. goede kant op gaan. Dit geeft de mensen die daar
(in)direct bij betrokken zijn ook energie en motivatie.
Dat zou inhouden dat we dan gezellig een weekend Het is ook wel een beetje menseigen om alleen maar te
weg zijn geweest. roepen wat er allemaal anders moet. Van keiharde
kritiek wordt niemand beter. Alle vrijwilligers zijn
Richard noteer deze even als agendapunt voor de eerst
mensen die zich belangeloos inzetten voor onze club in
volgende vergadering!
hun vaak kostbare vrijetijd. Uit vrijwilligerswerk moet je
Wat is typisch SVVN? altijd voldoening halen. Ik vind dat er door de
wandelgangen soms best wel eens waardering mag
De gezelligheid die je vind op het sportpark en in de worden uitgesproken voor iemands inzet. Een
kantine. De jaarlijkse tradities als het oliebollentoernooi, compliment geven kost je niks maar kan van grote
waarde zijn. We moeten heel zuinig zijn op onze
vrijwilligers.

De beste stuurlui staan nog altijd aan wal. Het is
makkelijk zeggen wat er allemaal anders moet en wat
er niet goed gaat. Maar wees zelf de verandering die je
wilt zien of een onderdeel daarvan. Daarbij vind ik het
ook belangrijk dat zaken neergelegd worden bij de
juiste personen. Vaak zie of merk ik wel dat mensen
van alles vinden maar dat niet op de juiste plek
neerleggen. Ik denk dat commissies blij zijn met
opbouwende feedback, ideeën en adviezen. Maar wel
uit eerste mond en niet via via, daar kan je zo weinig
mee.

8
Ik vind het jammer dat je ziet dat in deze tijd steeds
minder mensen echt actief betrokken zijn bij hun
sportclub of de sportclub van hun kind. Vanuit het
verleden weet ik niet anders dan dat veel spelers op
zaterdagmorgen eerst langs de lijn stonden omdat zij
ook leider of trainer waren van een jeugdelftal.
Iedereen is tegenwoordig druk. Maar dit zie ik ook
buiten SVVN hoor, bijvoorbeeld op school Het zijn altijd
weer dezelfde mensen terwijl vele handen nog altijd
licht werk maken.

Verder vind ik dat de TC jeugd een opsteker kan
gebruiken. Het is een onwijs lastige commissie om je
zitting in te nemen. Ik heb een beetje inzicht gekregen
met welke zaken deze commissie zoal te maken krijgt.
Welke mails zij soms krijgen toegestuurd. Je moet
De zorg is ook met name een vrouwenwereld. En toch
stevig in je schoenen staan om daar dan op een
kan een man binnen een team een behoorlijk verschil
gegeven moment nog voldoening uit te halen. Ik denk
maken. Het geeft gewoon een ander werkklimaat. Ik
dat het voor iedereen die met de TC jeugd te maken
ben ervan overtuigd dat dit andersom ook zo is. Daar
krijgt , het heel belangrijk is om te weten dat we
waar vrouwen misschien soms te lang blijven hangen in
moeten vertrouwen op hun kundigheid in
iets, kan de man erop staan dat het nu klaar is.
samenwerking met de trainer van een elftal. Natuurlijk
Anderzijds zie je dat vrouwen veel organisatorischer zijn
vinden we dat ons kind het beste is of een van de
door de regel en meer oog hebben voor sociale kanten.
betere. Maar het plezier, het jezelf kunnen zijn binnen
Krachten bundelen is belangrijker dan geslacht. Dat
een team, je kunnen ontplooien in een groep is veel
traditionele mag van mij wel wat meer naar de
belangrijker dan het cijfer die achter de JO9, JO11 of
achtergrond verdwijnen anno 2018.
JO17 staat. Ouders mogen zich misschien soms daar
iets meer bewust van zijn, evenals het begrip dat zij De afgelopen twee jaar heeft de focus heel erg gelegen
niet kunnen bepalen in welk elftal hun kind gaat op de verbouwing van een deel van de kantine. Nu is
voetballen. besloten om eerst de focus weer te leggen op het
voetballen, alvorens er weer verbouwd gaat worden. En
De kantinecommissie zou meer ondersteund kunnen
ik denk dat er op het moment van schrijven goede
worden vereniging breed. Jaarlijks sta je 1 of soms 2 x
stappen gemaakt worden binnen de club. Misschien niet
ingepland om als ouder of speler een paar uur achter
gelijk voor iedereen zichtbaar maar ze komen echt!
de bar te staan. Dus 1 of 2 keer vier uurtjes per jaar
binnen een heel team!!! De kantine is de belangrijkste Samengevat zie ik dus graag de veranderingen
bron van inkomsten voor onze club. Jammer dat je vereniging breed. Iedereen kan daaraan bijdragen.
soms ziet dat het toch sprokkelen is om een paar Vaker een stukje waardering voor iemands inzet, wat
mensen binnen een heel team bereid te vinden om die meer begrip voor sommige commissies en wat meer
paar uurtjes op jaarbasis even aan de andere kant van verantwoordelijkheid nemen samen. Af en toe even die
de bar door te brengen. Er zijn ook veel andere helpende hand bij activiteiten. Af en toe wat aandacht
mensen, die vaker per jaar, zorgen dat jouw biertje, voor de jongste spelers van de club, die vaak enorm
warme kop koffie of colaatje klaarstaat na de wedstrijd. opkijken tegen de grote jongens. Het is vaak een kleine
Ik vind dat we hier als vereniging samen moeite maar een groot gebaar.
verantwoordelijk voor zijn.
Wie moet de volgende Volhardingman in hart en
Verder merk ik dat je als vrouw soms behoorlijk moet nieren worden:
opboksen binnen de club tegen bepaalde commissies of
mensen. Je behaald net even minder snel je doel omdat Het is heel gezellig om de bal door te geven aan
je een vrouw bent in deze mannenwereld. Dat is soms mensen die dicht bij je staan binnen de club maar dan
frustrerend of ronduit irritant. blijft de bal ook maar in dezelfde hoek liggen.

Zoals eerder benoemd is voetbal altijd een belangrijke Ik heb veel respect voor een leider binnen onze jeugd.
onderdeel geweest binnen ons gezin en daardoor weet Zijn inzet, zijn passie en zijn ideeën vind ik top. Ik heb
ik heus wel hoe het spelletje in elkaar steekt. hem eens gezegd dat als ik een lintje mocht uitreiken
voor de beste leider dat ik hem die toe zou zeggen.
SVVN is misschien in sommige opzichten nog te Maar dit lintje bestaat niet en daarom krijgt hij niet
traditioneel om binnen bepaalde commissies of functies namens mij dat lintje maar de eer om eens wat meer
een vrouw toe te laten. Ik vind het gaaf te zien dat er over zichzelf te vertellen. Bij deze omschrijving hoort de
amateurverenigingen zijn in Nederland met een naam Martijn Claassen. Martijn succes!
vrouwelijke voorzitter.

9
Naam : Aron Scharphof
In welk elftal speel jij: jo9-3
Op welke plaats speel jij: overal
Wie is jouw leider: Tygo, Tymen, Stefan
Wie traint je elke week: Tygo,Tymen
Wie vind je de beste voetballer bij SVVN: Jimmy
Waarom vind je dat: hij is snel
Wie van Nederland: Vukic van fc Twente
Wie van de wereld: Messi
Wat zijn je hobby’s: voetballen, spelen, gamen
Wat wil je later worden: prof voetballer

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest:
Ik vond het super spannend en heb een leuke middag
gehad
Het leukst heb ik gevonden opkomst met de spelers
Ik sta alleen op de foto met Jimmy Scharphof
Ik heb hem gekozen, omdat hij goed kan voetballen

10
Zaterdag,
is de mooiste dag van de week:
Vanuit het bestuur van SVVN, kwam de vraag of ik me Jimmy Scharphof, Joris Baan en Justin Schreurs, uit het
wilde voorstellen door middel van een artikel in ons huidige eerste elftal speelden in dit team.
magazine. Aangezien de meeste van jullie mij wel Al snel kwam ik erachter dat ik het training geven en
kennen, zal ik het kort houden. werken met een groep jongens leuker vond dan zelf in
het veld te staan. Daarbij merkte ik dat ik er meer
talent voor had en er veel positieve energie uithaalde.
In de eerste jaren heb ik het training geven nog
gecombineerd met het zelf voetballen, dit heb ik ruim 6
seizoenen gedaan.
Mede door blessures en mijn toenmalige studie koos ik
er voor om verder te gaan als trainer en mij hierin
verder te ontwikkelen.
De eerste twee seizoenen heb ik gewerkt als trainer van
D1 en daarna heb ik de stap gemaakt naar B1. De
jongens in deze lichtingen heb ik altijd met veel plezier
getraind. In het vorige seizoen heb ik de F League
voorzien van een nieuwe opzet, die veel nieuwe leden
heeft opgeleverd. Helaas door samenloop van
omstandigheden heb ik toen moeten besluiten daar
Ik ben Wouter Schellekens, 26 jaar en al lid bij SVVN eerder mee te stoppen.
vanaf mijn tiende. In de jeugdopleiding van SVVN heb Begin dit jaar ben ik benaderd om als hoofd
ik alle selectie teams doorlopen en het met een beetje jeugdopleiding aan de slag te gaan. Een aanbod waar ik
geluk zelfs even tot het eerste elftal geschopt. Als niet lang over na hoefde te denken, een super mooie
voetballer moest ik het nooit van mijn talent hebben, functie die veel uitdaging biedt!
maar met een sterke wil, veel inzet en het zojuist De eerste uitdaging was om de technische commissie
eerder genoemde beetje geluk, kan je ook het hoogst (TC) te voorzien van een frisse wind. Samen met de
haalbare halen. huidige TC leden hebben we er voor gezorgd dat we in
Als B-junior (huidig JO17) ben ik begonnen met mijn korte tijd van 6 leden naar 12 leden zijn gegaan.
grootste passie, training geven. Samen met Joost ten Ik wilde graag dat elke leeftijdsgroep weer een eigen
Kleij en Michiel Middelesch begon ik met E3 (huidig leeftijdscoördinator had en dat is gelukt.
JO11-3). Dit was in die tijd een schaduw selectieteam
met alleen maar eerste jaars spelers. Onder andere Bestuurslid jeugd: Remko Schuitert
Adviserende rol: Edwin Wijnen en Marinus op den Dries
En natuurlijk ik zelf als hoofd jeugdopleiding.

Edwin Deijk Jasper Schutten Stefan Broekmate
Onderbouw Onderbouw Onderbouw
Coördinator F League Coördinator JO8 Coördinator JO9 groep
Telefoon: 06-30198069 Telefoon: 06-81243749 Telefoon: 06-48251203
Mail: edwindeijk@gmail.com Mail: jasperanne@live.nl Mail: stefancharlottebroekmate@gmail.com

11
Vincent Greevink Ronnie Wermink Henk Nijland
Onderbouw Onderbouw Bovenbouw
Coördinator JO11 groep Coördinator JO13 groep Coördinator Meiden JO17 & JO15
Telefoon: 06-10322241 Telefoon: 06-51829388 groep
Mail: vincentgreevink@hotmail.com Mail: ronnie.1979@hotmail.com Telefoon: 06-44045120
Mail: nijlandjh@hotmail.com

Johnny Raamsman Marien Landeweerd Henri op den Dries
Bovenbouw Bovenbouw Bovenbouw
Coördinator JO15 groep Coördinator JO17 groep Coördinator JO19 groep
Telefoon: 06-13311667 Telefoon: 06-54247129 Telefoon: 06-10201777
Mail: johnny_raamsman@hotmail.com Mail: mhmcp@planet.nl Mail: famopdendries@hotmail.com

We hebben een enthousiaste en gedreven groep met 4. Verbinding creëren tussen de verschillende
echte SVVN’ers weten te creëren, die veel werk leeftijdsgroepen binnen de jeugdopleiding, door middel
verzetten voor de jeugd van onze club. van het organiseren van groep overstijgende
De leeftijdscoördinatoren vormen het eerste activiteiten.
aanspreekpunt voor hun eigen leeftijdsgroep en zijn 5. De communicatie verbeteren tussen de trainers,
verantwoordelijk voor de communicatie binnen de ouders en spelers. Voorafgaand heldere afspraken en
lichting. doelen opstellen zodat we gedurende het seizoen niet
voor verrassingen of onduidelijkheden komen te staan.
Samen met de TC en het bestuur heb ik de plannen 6. De lichting onder 23 zal ook weer terug komen. Dit is
voor aankomend seizoen opgesteld. voor spelers in de hogere jeugdteams die meer
In het eerste seizoen zal ik mij met name richten op de uitdaging nodig hebben, zodat ze alvast kunnen ruiken
onderbouw van SVVN. Dit is onze toekomst en hier aan het spelen in de senioren en de overstap richting
worden de toekomstig eerste elftal spelers ontdekt. de senioren beter wordt voorbereid! Een vaak
1. Vanaf het begin van het seizoen zijn er weer onderschatte stap.
techniek trainingen op de vrijdagavond bij SVVN, voor
JO8 t/m JO13. Dat doen we vanuit de visie dat een Ik kijk er naar uit om te beginnen en ik ben er van
goede techniek de basis is van het voetbal. overtuigd dat we met elkaar een stap in de goede
2. Veel trainers vinden het lastig om de juiste oefenstof richting kunnen zetten. Mochten jullie vragen hebben
te vinden of een goede training op papier te zetten en over het bovenstaande of de invulling van mijn nieuwe
uit te voeren. Door middel van bijeenkomsten voor alle functie? Spreek me dan gerust aan als ik op de club
jeugdtrainers willen we onze trainers ondersteunen bij ben of neem contact met me op via de onderstaande
het invulling geven aan betere trainingen. gegevens.
3. Het werven van leden door middel van
georganiseerde activiteiten.
Met vriendelijke groet,
12
Van dames 1 naar India en terug!
Marlot Morsink
Marlot Morsink is nog niet zo heel lang lid van SVVN,
maar trouwe bezoekers van ons sportpark kennen haar
waarschijnlijk wel. Marlot speelt namelijk als rechtsback
in dames 1 en daarnaast draait ze bardiensten in de
kantine. Naast haar werk en haar studie houdt ze van
gezelligheid en uitgaan. En alsof dat nog niet genoeg is,
maakte ze tussendoor ook nog eens een wereldreis,
helemaal naar het verre India. Tijd voor een interview!
dat mijn hondje Pip de mascotte van

ons elftal is. Elke wedstijd is ze er bij en ze staat ook op
de elftalfoto.
Marlot, kun je ons iets over je achtergrond
vertellen? Hoe ben je bijvoorbeeld bij SVVN Je bent ook vrijwilligster, he?
terecht gekomen?
Ja inderdaad. Ik draai ook bardiensten. Meestal met
Twee jaar geleden zijn mijn zusje Amber en ik mijn zusje Amber en met Cynthia Beltman. Cynthia
tegelijkertijd lid geworden van SVVN. Mijn zusje speelde ‘mien moat.’ vormen een geweldig team. Vooral met
bij De Zweef maar ik had nog nooit gevoetbald. We feestavonden hebben we enorm veel plezier.
komen wel uit een echte voetbalfamilie. Onze vader
heeft jaren in het eerste van De Zweef gespeeld en hij Je werkt en je studeert, hoe zit dat?
was niet blij met deze overstap van ons. Hij beweerde
zelfs dat hij een traantje moest wegpinken, wel sneu Ik ben begonnen als kapster. Dat deed ik met plezier
voor hem he? maar ik kwam er later achter dan mijn passie toch op
een ander vlak lag. Als gevolg van ziekte ben ik een tijd
Toen ik begon met voetbal was ik 25, dus je kunt me uit de running geweest na die periode ben ik de
een sportieve laatbloeier noemen. Ik wilde meer aan maatschappij weer in gegaan door eerst
sport gaan doen en in een teamverband spelen daarom vrijwilligerswerk in de gehandicaptenzorg te hebben
volgde ik het voorbeeld van Amber. Mijn zusje is gedaan. Dat sprak mij zo aan dat ik beroepshalve
trouwens wel de betere voetbalster van ons tweeën. verder wilde gaan in de zorg.

Hoewel ik linksbenig ben, speel ik meestal op de Daarvoor moest ik natuurlijk wel eerst een diploma
rechtsback positie. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. halen. Daarom heb ik me ingeschreven voor een
Natuurlijk moest ik wennen aan het spel, het was opleiding bij Landstede. Daar volg ik een dubbele
immers een nieuwe sport voor mij. Maar van onze kwalificatieopleiding op het terrein van de
leiders Henri Greevink Henk Nijland , Rein Mondeel en maatschappelijke zorg en Verzorgende IG als ik over 2
Gradus Scharphof kreeg ik positieve reacties. Ze vinden jaar af studeer kan ik met 2 diploma's alle kanten op.
dat ik enorme vooruitgang heb geboekt.
Mijn opleiding combineer ik met praktijkwerk bij Zozijn
Het afgelopen jaar heb ik veel in Raalte. Dat is een woonvorm met mensen met een
problemen met mijn knieën gehad. beperking.
Als gevolg van blessures moest ik
gedwongen een tijdje aan de kant Dat klinkt als een druk bestaan. En dan ben je
blijven staan. Dat vond ik vreselijk. ook nog als vrijwilliger naar India gegaan. Hoe
Gelukkig heb ik vorige week mijn zit dat precies?
rentree weer kunnen maken. Ik
Dat klopt. Ik ben net teruggekeerd uit het plaatsje
hoop dit seizoen met plezier uit te
Karjat in India. Daar heb ik met zeven anderen
kunnen voetballen.Ook wel leuk is
vrijwilligerswerk gedaan op een zorgboerderij. Mijn
medereizigers kende ik vooraf nog niet. De reis ging uit
13
van Landstede, maar het was geen gewone stage. Je In de zorgboerderij zaten kinderen met beperkingen die
moest vooraf solliciteren naar een plek en de tot hun 18e in een weeshuis in Mumbai hadden
werkzaamheden tellen niet mee als stage of voor mijn gezeten. Als je volwassen wordt moet je daar weg en
studie. Echt vrijwilligerswerk dus. als je dan geluk hebt kun je naar zo’n boerderij.

De vliegreis van Amsterdam naar Mumbai duurde lang. Gehandicapten leven in India onder treurige
Daar eenmaal aangekomen stond een busje voor ons omstandigheden. Ze worden genegeerd, of hard
klaar waarmee we nog twee uur doorreisden naar het aangepakt. Wij hielpen deze kinderen om te leren goed
dorpje Karjat. Op die bus stond met grote letters voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld op gebied van
‘Landstede Univercity…’ Ha, ha, dat ik ooit nog op een hygiëne. En de didi’s (begeleiders zonder
universiteit terecht zou komen… ervaring/opleiding) hebben we veel workshops gegeven
hoe je het beste met deze bewoners kunt omgaan.

Verder deden we ook leuke dingen met de jongeren. Zo
organiseerde ik een beautymiddag. Omdat ik kapster
ben geweest, kon ik dat mooi regelen. Helaas geen
scharen bij me anders had ik ze allemaal onder handen
genomen.

In totaal ben ik drie weken weggeweest. We sliepen
met de studenten op de zorgboerderij waar we ook
werkten. Ik heb er leuke contacten opgedaan. Twee
meiden komen me binnenkort opzoeken en blijven dan
het weekend bij mij, zullen we ze eens even laten zien
wat stappen in Overijssel is ha,ha.
Ook gingen we pannenkoeken bakken, geheel in
Nederlandse traditie. En we hielden watergevechten en
natuurlijk een potje voetbal. Dat is daar trouwens geen
populaire sport, ze houden daar meer van cricket. Elke
avond voor het eten gingen we dansen daar zijn ze dol
op.

In die drie weken dat ik daar was heb ik natuurlijk een
band opgebouwd met de bewoners. Ze noemden me
moeder, en ze wilden dat ik ze adopteerde. Dat was
best emotioneel voor me.

Tijdens mijn bezoek ben ik ook mee geweest na het
ziekenhuis in Mumbai. Daar kon ik meelopen met
artsen. Het viel gelijk op dat die veel minder betrokken
zijn dan bij ons in Nederland. Dat was best shocking,
daar moest ik wel even van slikken. Ook met computers
werken ze niet, je moet maar je eigen papieren
dossiers meenemen.

In de stad Mumbai bezochten we ook het weeshuis van
Balanand waar de kinderen aankomen die onder andere
op straat zijn gelegd of ter adoptie zijn afgestaan door
verschillende redenen. Als ze 18 worden gaan ze na de
zorgboerderij waar ik heb gewerkt. Daar in het
weeshuis zaten 69 kinderen op een kleine plek.
Vreselijk. We mochten daar ook geen foto’s maken.

14
Een heel andere cultuur dus? aankomen met de boot bij de Gateway in Mumbai was
een hele mooie ervaring!
Inderdaad, en dat geldt voor alles. Bijvoorbeeld wat
betreft voedsel: We aten elke dag twee keer rijst. Krijgt deze reis een vervolg?
Alleen het ontbijt bestond uit brood. En dat pasten ze
nog aan voor ons, normaal gesproken 3x daags rijst en Jazeker, Door deze reis ben ik gemotiveerd geraakt om
groenten. En scherp!!! Ik moest er elke keer een liter meer van de wereld te gaan zien en om meer mensen
water bij hebben. te gaan helpen. Ik ben van plan volgend jaar met naar
Zambia te gaan. Daar vindt in de meivakantie een
En omdat ik blank ben, wilde iedereen met me op de ontwikkelingsproject plaats waar ik aan mee wil doen.
foto. Er werden permanent selfies gemaakt. Selfie selfie
vroegen ze dan. Of ze zitten je ''stiekem'' te Tot slot, hoe zie je de toekomst?
fotograferen.
Je moet altijd doelen stellen. Ik ben een tijdje uit de
Verder is het in India niet gebruikelijk dat vrouwen running geweest en nu wil ik er weer vol energie
roken. Dat is alleen voorbehouden aan mannen. Ik rook tegenaan. Zo wil ik aan de Strongman Run mee gaan
wel en dat werd niet gewaardeerd. Wildvreemde doen. De Strongsister Run heb ik al gedaan dus nu is
mannen en vrouwen keken me verwijtend aan. Ze het tijd voor de zwaardere variatie: Verder wil ik nog
vonden het not-done. Ha, ha, jammer voor ze. lang lekker blijven voetballen. Zaterdag is mijn
voetbaldag, echt heel leuk.
Op straat was het een chaos. Zo zag je regelmatig vier
personen tegelijk op één motor rondrijden ze vielen er
dan nog net niet af door al het gestaar. En maar gas
geven, ongelofelijk. Koeien die door het verkeer
heenliepen of voor winkels staan. Je kijkt je ogen uit.

Voor het avondeten ging iedereen douchen. Daarna ,
dan kregen we allemaal een rode stip op ons
voorhoofd. Zowel de volwassenen als de jongeren. Dat
heeft met het Hindi geloof te maken. Als een van de
kinderen zich niet gedoucht had, of ondeugend was
geweest volgens de leiding, dan kreeg die geen rode
stip.

Hadden jullie ook tijd voor jezelf?

3 dagen voor het vertrek na Nederland hebben we
afscheid genomen van de kinderen en zijn we de
En verder, ach ik hou gewoon van gezelligheid met een
laatste dagen wezen rondtrekken om toch nog wat van
borrel en een sigaretje Ik ben een sociaal mens en hou
het mooie India te kunnen zien. We zijn oa naar
van kletsen. Soms hoor ik mensen zeggen dat ik m’n
Alibagh strand geweest, zwemmen in de zee, jetskiën
mond maar eens moet houden, ha, ha…
en de zon zien ondergaan geweldig. In Lonavala
hebben we tempels gezien en een fort bezocht op
Ik zie de toekomst wel zitten!
hoogte. Met de lokale bus en trein wezen reizen en

15
Naam : Noa konijnenbelt

In welk w elftal speel jij: jo9-1
Op welke plaats speel jij: spits
Wie is jouw leider: Rick Aaltink
Wie traint je elke week: Rowan wijnen en Gijs Bolte
Wie vind je de beste voetballer bij SVVN: Jimmy
Waarom vind je dat: omdat hij erg snel is
Wie van Nederland: Lieke Martens
Wie van de wereld: Lieke Martens
Wat zijn je hobby’s: voetbal
Wat wil je later worden: nog geen idee

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest: ik vond
het een super leuke dag!! Eerst samen patat met
frikandel gegeten samen met Luca en mijn ouders.
Toen samen met het eerste het veld op en naar een
super spannende wedstrijd gekeken…het was erg leuk
en gezellig

Het leukst heb ik gevonden dat ik na afloop een bal
kreeg met een handtekening van de spelers erop
Ik sta alleen op de foto met Bas Koedijk
Ik heb hem gekozen, omdat hij leuk is en natuurlijk
goed kan voetballen

16
Voor Eli Fidkajian voelt
SVVN als een warm bad.
De 38-jarige Eli Fidkajian vlucht in 2014 uit Aleppo.
Vanwege zijn geloof is het niet meer veilig in één van de
grootste steden van Syrië. Via verschillende omwegen
komt hij uiteindelijk in Nederland terecht. Sinds 2014
woont hij in Nijverdal en dribbelt hij langs de linkerzijde
bij SVVN 5. “Ik ben hier door de mensen fantastisch
opgevangen”.

Sinds 2012 woedt er in Syrië een hevige burgeroorlog. wel lekker hoor, maar in de herfst en winter is het te
Syrische rebellen nemen het op tegen het koud. Maar dat is een piepklein minpuntje”.
regeringsleger van president Assad en de regering
besluit om gewapende opstanden hard tegen te gaan. Via de gemeente Hellendoorn komt Eli bij SVVN te
Sindsdien is Syrië zeer onrustig en vallen er maar liefst voetballen en daar begint hij met trainingen op de
400.000 doden waarvan het merendeel onschuldige woensdagavond. Sinds dit seizoen voetbalt Eli ook
burgers bedraagt. Eli Fidkajian besluit in 2014 te wedstrijden als linksbuiten en geeft hij aan dat hij al
vluchten uit het gebied en laat daar al zijn familie meerdere keren heeft gescoord. SVVN voelt voor hem
achter. “Voor mij was het als orthodoxe christen een als een warm bad: “De mensen zijn erg vriendelijk.
zeer moeilijke tijd. Als je christelijk bent dan moet je Iedereen wil me waar mogelijk helpen. Zo was ik
namelijk speciale christenen-belasting betalen. Doe je bijvoorbeeld vorige week ziek en moest ik naar het
dat niet dan moet je je of bekeren tot de islam of je ziekenhuis. Jan Niewold heeft mij toen met de auto
wordt vermoord. Familie van mijn moeders kant heeft gebracht. Dat is zo lief. Als ik iets nodig heb dan staan
wel betaald, maar ik besloot om te vluchten. Veel de mensen hier voor mij klaar. Heel prettig”.
bedreigingen, veel moorden en een vijandige situatie.”
Zijn familie spreekt hij zelden nog, alleen nog via de
Zonder zijn vader, moeder, broer, oma en tante vlucht chat en internet. “Ik heb 1 a 2 keer per week contact
Eli uit Syrië en komt via Deventer uiteindelijk in met ze. Helaas zijn mijn vader en moeder ziek en is de
Nijverdal terecht. “Waarom ik voor Nederland heb situatie nauwelijks gewijzigd in Syrië. Natuurlijk wil ik
gekozen? Het is een ontzettend veilig en vrij land. Hier graag mijn familie zien, maar ik kan dus niet meer die
is geen oorlog en kun je zijn wie je wilt zijn. Dat is zo kant op en zij kunnen ook niet hierheen. Dat is helaas
ontzettend fijn en niet voor elk land vanzelfsprekend. de situatie zoals hij is”.
Het was wel erg wennen om te leven in een totaal
andere wereld, maar gelukkig had ik de taal al snel Toch wil Eli blij het gesprek afsluiten: “Ik heb namelijk
onder de knie”. Eli blijkt over een flinke talenknobbel te mijn inburgeringscursus gehaald. Daar ben ik erg blij
beschikken, want hij spreekt Turks, Engels, Arabisch, mee. Oh ja kun je ook nog opschrijven dat ik op dit
Armeens en nu dus Nederlands. “Nederlands spreken moment werkloos ben en dat ik graag aan de slag wil.
lukte me dan ook wel vlug, want ik leg snel contact met Ik heb ook mijn mbo1-diploma op zak. Schrijf dus maar
de mensen in Nederland”. Toch er is een puntje waar op dat als mensen nog iets weten dat ze mij kunnen
hij wel moeite mee heeft: “Het weer haha. Nu is het contacten”, lacht hij.

17
Lief en Leed: zo kan het gaan.
Je weet hoe het gaat: druk, druk .… enz. Maar gelukkig Helemaal niks niet van de radar of uit beeld, maar een
is er zaterdag SVVN en voetbal. Sta je langs de lijn of aangenaam bezoek met aandacht voor mijn situatie.
zit je aan tafel bij de derde helft, vraagt iemand: heb Koffie gedronken, gezellig bijgepraat, nieuwtjes
jij nog iets vernomen van – laten we hem gemakshalve uitgewisseld en bemoedigende woorden gesproken.
Johan noemen - ? Nee nu je het zo vraagt, ik heb hem ---
al een tijdje niet gezien. Maar nog voor je kunt vragen Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder en
hoe dat nu precies zit met Johan, worden de uitslagen kreeg ik bericht van de specialist: de behandeling is
bekend gemaakt. De rood-zwarten hebben verloren en goed aangeslagen, de prognose positief.
in het tumult over de stand op de ranglijst raakt Johan Dat goede nieuws én het bezoek van de Lief en Leed
van de radar c.q. verdwijnt uit beeld. commissie zette me er toe aan om zaterdag weer eens
---- naar de thuiswedstrijd van het eerste te gaan kijken.
Ja, ik weet hoe het kan gaan. Ik ben de jongste niet En:.….. : het was als vanouds, tussen de maten in
meer en lijd zoal veel leeftijdsgenoten aan het PHPD staand zag ik het eerste een prima wedstrijd spelen.
syndroom, of te wel elke dag “een pijntje hier en een Melvin scoorde uit een schitterende pass van Frank en
pijntje daar”. Maar een van die pijntjes duurde wel wat we wonnen geheel terecht. Toen ik terug liep met de
lang, dus op aandringen van echtgenoot lief toch maar maten voor de derde helft, zag ik de TOV banieren bij
eens naar de dokter. Voor ik het goed en wel besefte het veld staan.
raakte ik in een proces dat ging van bloedprikken tot en Beetje raar misschien, maar dat TOV begrip raakte me
met scans en behandelkuren. Het ziek zijn duurt nu al opeens emotioneel. En plots viel ook het kwartje, in een
wel een maand of drie en eerlijk gezegd heb ik echt split second had ik echt alle dimensies door waar dat
wel wat anders aan m’n hoofd dan SVVN, dus daar ben TOV voor staat. SVVN is veel meer dan alleen maar
ik al een tijd niet geweest. voetbal, het voelt als een familie waar men naar elkaar
--- omkijkt.
Onverwachts telefoon: Jolanda ter Steege van de SVVN Het klopt dus: “SVVN a way of life” precies dat is het,
Lief en Leedcommissie, of het goed was dat ze een en juist bij Lief en Leed !
keer op bezoek konden komen? Lief en Leed
commissie? O ja nu weet ik het weer, dat is een Op de foto de leden van de commissie:
uitkomst van het Beleidsplan 2014. Onlangs zijn ze Jolanda ter Steege, Jan Nieuwenhuis, Cor Kolthof en
geweest en het mag gezegd worden, dat stukje Gerrit Keizer.
aandacht van “de Vladding” heeft me goed gedaan.

18
Corrie Greevink 30
jaar schoonmaken!!!
Eens per 4 weken iedere maandag paraat om dinsdagavond in mei. De kinderen en kleinkinderen
allerhande schoonmaakwerkzaamheden te verrichten waren reeds paraat. Stond er iets te gebeuren? Ze
in onze kantine! En dat maar liefst 30 jaren lang! had geen idee. Op de achtergrond was er uiteraard
Wij mogen ons gelukkig prijzen met vrijwilligers die het nodige geregeld om Corrie een oprecht
achter de schermen meehelpen om onze vereniging ‘dankjewel’ te bezorgen op haar eigen vertrouwde
draaiend te houden. Geheel belangeloos, maar met thuisadres. Nog enigszins overrompeld opende ze
een tomeloze inzet! Vaak vertoevend tussen de vaste dan toch haar voordeur voor de voorzitter en vice-
‘mannen’ maandag-ploeg. Wat heeft ze gelachen met voorzitter. Onder het genot van een kop koffie mocht
alle opmerkingen die deze ploeg er tussen alle Corrie van de vereniging een bos bloemen in
werkzaamheden door rondbazuinden…….. ontvangst nemen voor al haar werkzaamheden in de
afgelopen jaren. DANKJEWEL!
Het tekent het karakter van Corrie dat ze geheel
verrast de deur van haar eigen huis opende op een

19
SVVN start voorjaarsreeks met
nieuw meisjeselftal MO15-1

Dat het Damesvoetbal in de lift zit, moge duidelijk zijn De dames van MO15-1 zijn afgelopen maart vol goede
de afgelopen jaren. Met name na het behalen van de moed begonnen aan hun eerste wedstrijd, in de 2e
Europese titel van onze Oranje Leeuwinnen, wint het klasse -13, tegen Juventa. Deze wedstrijd werd helaas
damesvoetbal aan populariteit en schiet het aantal verloren met 1-5. Dat alle begin moeilijk is, hebben de
dames- en meisjes elftallen spreekwoordelijk uit de dames wel ondervonden de afgelopen weken. Hoewel
grond als paddenstoelen. Zo ook bij SVVN. zij ontzettend hun best deden, bleven de punten uit.
Met als dieptepunt de wedstrijd tegen DES, die met
Zo begon SVVN jaren geleden met en vouwenelftal, dubbele cijfers werd verloren, helaas.. Maar niet
gevolgd door meisjes onder de 17. Vanaf de getreurd, de weg naar boven lijkt te zijn ingeslagen. Nu
voorjaarsreeks 2018 is SVVN in de gelukkige de dames steeds meer op elkaar ingespeeld raken,
omstandigheid te beschikken over een meisjeselftal kunnen ze steeds beter weerstand bieden aan hun
onder de 15 jaar (MO15-1). Dit heeft ons natuurlijk tegenstanders. Zo werd van het sterke SVZW slechts 1-
zeer behaagd! 0 verloren.

20
Onder de bezielende leiding van heren H.Nijland en “Iedere pot die je verliest, brengt je in feite dichter bij
J.Hartgers, zal de weg naar boven verder worden een overwinning..”. Dus dames, houd de moed er in, en
ingeslagen. Dat is zeker. Er zullen vast punten gepakt blijf in jullie als team geloven. Dan komt het zeker
worden. Bekende voetbaliconen spraken al eens uit: goed.

21
22
23
Nemaco Verhuur Mixtoernooi
Zaterdag 23 juni.

Nog even en dan is het weer zover dan zullen de zogenaamde mindere goden onder ons laten zien dat ze ook kunnen
voetballen en kieperen, dan wordt ons mixtoernooi weer gespeeld. Een toch wel zeer gezellige afsluiting van weer
een druk en spannend voetbal seizoen. Om dit toernooi ook dit jaar weer tot een gezellige dag te maken zullen we
met elkaar een paar zaken goed moeten regelen. Kom op tijd voor aanvang van de wedstrijd zodat de leider niet
tot de laatste minuut moet uitkijken of de spelers er allemaal zijn.

Neem voetbalbroek en voetbalsokken mee daar we niet voor elk elftal een compleet tenue ter beschikking
hebben, maar voor de shirts wordt wel gezorgd. Heb jij je opgegeven maar moet je toch afzeggen, doe dit dan bij
G.J.Greevink tel. 617039 of mail naar gjgreevink@gmail.com zodat deze zaken goed geregeld kunnen
worden.

Ook dit jaar beginnen we wat later en spelen de wedstrijden zich alleen af na de middag. Het kwam ons ter ore dat
menigeen toch wat moeite heeft met zo’n lange dag, daarom proberen wij het op deze manier om op toch zoveel
mogelijk spelers de gelegenheid te geven om mee te spelen.

Wil ik langs deze weg nogmaals al onze sponsoren van dit toernooi hartelijk bedanken voor de bijdrage die jullie
geleverd, zodat het weer mogelijk was om dit toernooi te organiseren.

Ook onze dames zullen vertegenwoordigd zijn tijdens het Mixtoernooi. Zij zullen de teams komen versterken met
veel elan, let maar op.

Zoals iedereen wel weet worden na het toernooi ook de prijzen van de minst gepasseerde doelmannen en de
meeste doelpunten makers zowel bij de jeugd als de senioren uitgereikt.

Als er nog spelers zijn die graag deze middag willen meemaken, kunnen zich als nog opgeven bij Jan Greevink en
deze zorgt ervoor dat je alsnog zal worden ingedeeld

Ik wens iedereen een fijne en vooral een gezellige dag toe.

24
M.Weijn 2e R.Nijkamp 4e
J.Scharphof 1e B.Koedijk 1e
D.Papilaya 1e K.ter Avest 1e
T.Burnama JO19 M.Thomas JO19
T.Senkeldam 2e J.Spijkerman JO19
M.Kamp 2e M.Schuilenburg 2e
E.Wijnen 3e J.van Keulen 3e
M.Greevink Da N.Bolink Da
S.Toeters 4e L.Mannesen 4e
R.Claassen 4e J.Bosman 4e
K.Hoop 5e N.Schuurman 5e
H.Greevink +35 M.Kurvink +35
T.Hekkert “S” N.Kappert “S”
S.de Krosse “S”

Leiders: Leiders:

M.Pijffers – K.Schellevis - J.Klompenmaker A.v.d.Linde - J.v.d.Maat – D.Stokvis

Kleedkamer 1 Kleedkamer 2
Aanwezig 12.00 uur Aanwezig 12.00 uur

Sponsor: Sponsor
HL Eco Services Drukkerij Ponsteen
A.Jurrien 2e A.Leleulya 5e
M.Hulsman 1e M.ter Steege 1e
B.Reijerink 1e F.Bolink 1e
S.Ebels JO19 T.Beene JO19
M.Arentsen 2e J.Nijstad 2e
J.Raamsman 2e J.ter Hedde 2e
G.ten Dam 3e R.Schuitert 3e
S.Niewold Da E.Zwiers Da
E.Scharphof 4e A.Picanusa 4e
J.Teterissa 4e H.Scharphof 4e
N.Holt 5e J.Niewold 5e
W.Beldman +35 G.Pijffers 5e
E.Welleweerd “S” S.Stell “S”
G.Burnama 5e
Leiders:
Leiders:

G.Scharphof + F.Withaar + A.Zonnebeld
R.Mondeel - A.ter Avest-T.Bloemendal
Kleedkamer 3
Kleedkamer 4
Aanwezig 12.00 uur Aanwezig 12.00 uur
Sponsoren: Sponsoren:
Supp.ver. SVVN+ Vaklab Nemaco Verhuur
25
M.Middelesch 1e A.Wijnen 5e
J.Baan 1e A.Zigterman 1e
M.Morsink 1e C.Karkdijk 1e
P.Sihasale JO19 M.Baan JO19
J.Schreurs 2e N.Schreurs JO19
J.J.Ramerman 2e A.Burca 3e
G.Hakkert 3e J.Hartgers 3e
P.Aal Da K.Lohuis Da
R.Mulder 4e W.Schellekens 4e
V.Greevink 4e M.Parera 4e
E.Fidkajian 5e E.Holt 5e
S.Hoogsteder +35 R.Wermink +35
J.Deijk ”S” R.van Weert “S”

Leiders: Leider:

F.o.d.Dries – V.Greevink R.de.Weert – D.Picanussa

Kleedkamer 5 Kleedkamer 12
Aanwezig 12.00 uur Aanwezig 12.30 uur
Sponsor: Sponsor:
Toyota Konijnenbelt Duko Founituren
H.Slooijer 3e L.Valk JO19
D.Burnama 1e A.Alan 1e
El CheHolsappel JO19 D.Hulsegge 1e
C.Bouwmeester JO19 S.Boerkamp JO19
T.Wijnen 2e R.Zweers 2e
P.v.d.Linde 3e A.Nieuwenhuis 2e
A. de Groot 3e A.van Munster 3e
A.Bosch Da Z.Wolff Da
J.ten Kleij 4e M.van Huffelen 4e
M.Slaghuis 4e R.Slokker 4e
J.Mondeel 5e J.Zieleman 5e
S.Middelsch +35 M.van Leussen 5e
R.Aanstoot ”S” R.Sluikhuis “S”

Leiders: Leiders:

A.Konijnenbelt – H.Wijnen M.van Huffelen – R.Struik

Kleedkamer 12 Kleedkamer 6
Aanwezig 12.00 uur Aanwezig 12.30 uur
Sponsoren: Sponsor:
Pavro Machine fabriek Sanger IBCT bv
26
Het initiatief 'Op weg naar een Rookvrije Wij hebben samen met ENC de handen ineen
Generatie' is in ons vorige magazine reeds geslagen om gezamenlijk tot een marsroute te
uitvoerig toegelicht. Samen met de Hartstichting, komen om een rookvrij sportpark in fasen te
de KNVB en de gemeente Hellendoorn realiseren. Wij zitten immers op dezelfde locatie.
onderkennen wij het belang van een rookvrij Gezamenlijk zullen wij het sportterrein in stappen
sportpark. rookvrij gaan maken. De volgende fases zijn hierbij
belangrijk:

 Vanaf 1 augustus 2018 tot 13.00 geldt een rookverbod langs de velden
 Vanaf 1 januari 2019 geldt een algeheel rookverbod langs de velden
 Vanaf 1 augustus 2019 is het gehele sportpark rookvrij

Vanaf 1 augustus 2019 zal er dus een algeheel omgeving voor onze jeugd en alle andere
rookverbod gelden op sportpark Groot Lochter. gebruikers en bezoekers! Met een rookvrij
Iedereen is en blijft natuurlijk welkom op onze sportterrein dragen we bij aan het realiseren van
vereniging, ook rokers! We vragen rokers om een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen
buiten het terrein te roken. De plekken binnen ons die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde,
sportpark, zoals langs de lijn, voor de kantine en rookvrije toekomst. Kijk voor meer informatie over
bij de kleedruimtes zijn rookvrij! de beweging ‘op weg naar een Rookvrije
Generatie’ op www.rookvrijegeneratie.nl.
We rekenen op jullie medewerking om samen met
elkaar te zorgen voor een gezonde en veilige

27
28
29
Alte Herrn info
,

Beste Alte Herrn en vrienden van de Alte Herrn,

Zaterdag 2 juni is het weer zover, dan is de uitwisseling met onze Duitse vrienden.
De bijeenkomst zal in onze nieuwe kleine kantine bij S.V.V.N. plaatsvinden.

De ontvangst van de ISV zal tussen 15:00 en 15:30 zijn, natuurlijk met de gebruikelijke Kaffee und
Kuchen.
Onder het genot van zal ongetwijfeld snel de aandacht verlegd worden naar de wedstrijd met een
aanvang gepland om 17:00 uur.
Een mooie bijkomstigheid, om natuurlijk daarna het informele gedeelte te kunnen beginnen.
Rond 22:30/23:00 uur zullen we afscheid nemen van de I.S.V., waarbij we naar verwachting terug
kunnen kijken op een geslaagde dag.

Deze bijeenkomst zal er afscheid genomen worden van Jan Achterkamp en Teun Marskamp als trekkers
van deze ontmoetingen.
Jan en Teun hebben 14 jaar terug de organisatie van Jan Nieuwenhuis overgenomen. Jan die op zijn
beurt de organisatie van de gemeente overgenomen heeft.
Waarbij vermeldingswaardig het tevens 50 jaar geleden is dat de gemeente Hellendoorn en Ibbenbüren
hun uitwisselingen begonnen zijn.

De rol van Jan Achterkamp als ‘Teammanager’ zal door Edwin Wijnen overgenomen worden. De rol van
‘Vorsitzender’ zal door Arjan Wijnen overgenomen worden, waarbij Herald Wijnen beide zal
ondersteunen.
Edwin vervult inmiddels de rol en Teun bereidt samen met Arjan de inhoudelijke zaken voor.

Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt met ondersteuning in het kader van het INTERREG V A-
Programma Deutschland-Nederland en mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO)

Goed goan en graag tot de 2e juni, Arjan en Teun

30
Het 32e schoolvoetbaltoernooi
gemeente Hellendoorn

Op dinsdag 10 en woensdag 11 april werden voor de perfect weet hoe de hazen lopen binnen SVVN en de
32e keer de finales van het schoolvoetbal gespeeld. juiste mensen heeft benaderd. Zonder inzet van al die
Locatie van handeling; sportpark Groot-Lochter. De vrijwilligers was het niet mogelijk geweest.
redactie ging in gesprek met Arjan Knol en René
Karsten. Twee leden van de organisatie. Daarnaast hebben we nog natuurlijk nog te maken met
de lokale media. Via Cynthia Beldman is geregeld dat er
Waarom organiseert SVVN eigenlijk het in de lokale kranten over het toernooi berichten zijn
schoolvoetbal? verschenen.

Binnen de Gemeente Hellendoorn is afgesproken dat
om de drie jaar een andere voetbalclub uit de Zelfs de burgermeester kwam op bezoek?
Gemeente het evenement organiseert. Vorig jaar was
het voor SVVN de eerste keer, nadat Hulsense Boys de Klopt. Voor beide finale avonden hadden we, net als
drie jaar ervoor voor hun rekening hadden genomen. vorig jaar, de heer Coes, wethouder uitgenodigd om de
prijzen uit te reiken. De dinsdagavond was hij echter
Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding? verhinderd. De burgermeester, mevrouw Raven was
echter gelijk enthousiast om deze taak over te nemen.
In december zitten we als organisatie voor het eerst bij Naast de prijsuitreiking heeft ze ook samen met het
elkaar. Van dit team maken ook Martin Wijnen, Mike bestuur van SVVN, een aantal wedstrijden bij de
Melssen en Richard Hegeman deel uit. Het draaiboek meisjes bekeken.
van de vorige editie wordt er bij gepakt en aan de hand
daarvan maken we een plan van aanpak voor het Het weer zat niet helemaal mee dit jaar..
nieuwe jaar.
Dit is een understatement. Tijdens het spelen van de
Organiseren jullie alleen de finale avonden? poulewedstrijden was het weer erg slecht. Met bakken
tegelijk kwam het uit de lucht. Als we tijdens de
Nee, ook de poule wedstrijden, die bij diverse wedstijden paraplu’s en poncho’s hadden verkocht
verenigingen uit de Gemeente Hellendoorn worden hadden we als club goede zaken kunnen doen.. De
gespeeld, worden door ons geregeld. Eerst sturen we velden waren echter bespeelbaar dus hebben we
een uitnodiging nodigen naar de scholen en besloten om niet tot een algemene afgelasting over te
inventariseren hoeveel jongensteams en meisjes teams gaan. Maar tijdens beide finaleavonden was het weer
er gaan mee doen. Daarnaast worden de echter prima wat gelijk zorgde voor een gezellige
voetbalverenigingen in de gemeente aangeschreven drukte langs de velden.
met de vraag of ze voor het schoolvoetbal velden
beschikbaar willen stellen. Vervolgens worden de poule- Was er een school favoriet voor de titel?
indelingen gemaakt en de wedstrijdschema’s opgesteld.
Omdat de meeste teams bestaan uit kinderen van
Wat komt er nog meer kijken tijdens de groep 8, is nauwelijks een favoriet aan te wijzen. Na
organisatie? groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet
onderwijs en speelt een school het jaar erop met een
Uiteraard horen bij een voetbaltoernooi prijzen. De totaal ander team. Vaak zie je bij scholen uit
Gemeente Hellendoorn verzorgt de “fair-play prijs”. Hellendoorn en de Kruidenwijk dat jongens en meisjes
Tevens hebben zij zowel voor de winnaar bij de jongens ook al samen spelen in een team van Hellendoorn of
als bij de meisjes een grote wisselbeker beschikbaar Hulsense Boys. Ook komt het vaak voor dat kinderen
gesteld. Als vereniging moeten wij zorgen voor de van bijvoorbeeld de Rietslenke al samen spelen in een
bekers voor de nummers 1 t/m 4 ,zowel bij de jongen team van de Zweef. Dit kan een voordeel zijn. Maar
als de meisjes. Daarnaast moet er vaantjes voor alle vorige jaar hadden wij de jongens een verassende
deelnemers worden besteld bij de KNVB. Er moet EHBO winnaar. De St. Sebastianus won toen de titel.
aanwezig zijn net als voldoende scheidsrechters. De
kantine moet bezet zijn, de omroeptoren etc. etc.
Gelukkig hebben we Richard Hegeman in ons team die
31
Hoe ging het dit jaar tijdens de finale avonden? Jongens

Zowel bij de jongens als de meisjes was het in de finale Bij de jongens ging de finale tussen de Triangel en op
erg spannend. In beide wedstrijden moesten Weg. In een wedstrijd die gelijk opging bleef het op 0-
uiteindelijk strafschoppen de beslissing brengen. 0. Zoals gezegd moesten ook hier strafschoppen de
beslissing brengen. In een zenuwslopende serie
Meisjes benutte uiteindelijk de Triangel de strafschoppen beter.
De strijd om de 3e en 4e plek tussen de Schaapskooi
De finale van de meisjes gingen tussen het team van en de Pr. Beatrix werd overtuigend gewonnen door de
de St. Sebastianus en de Triangel. We hadden besloten Schaapskooi met 3-0. De Marliaantjes werd bij de
de finales van de meiden, ondanks dat er op half veld jongens winnaar van de “fair-play” cup.
werd gevoetbald, ook op het hoofdveld te spelen. Dit Ook tijdens deze avond was het erg gezellig in de
kwam zeker in combinatie met de omroep vanuit de kantine tijdens de prijsuitreiking. Onder luid
toren de sfeer ten goede. In de reguliere speeltijd werd enthousiasme werd de “cup met de grote oren” door
er niet gescoord hoewel beide teams veel wethouder Coes overhandigd. Voor hem was het de
mogelijkheden kregen. De penalty’s werden beter laatste keer na dit 10 jaar gedaan te hebben.
genomen door de St Sebastianus zodat zij de winnaar
van 2018 werden. In de drukke kantine werden de En nu vakantie?
prijzen zoals gezegd, uitgereikt door burgemeester
Raven. Zij vertelde van de wedstrijden te hebben Nee zeker niet! De KVNB heeft ons gevraagd, i.v.m. het
genoten en complimenteerde de speler met hun inzet. 90 jarige jubileum van SVVN, om ook de halve finales
De nummer drie werd uiteindelijk de Rietslenke nadat te organiseren van het regio schoolvoetbal. Deze
ze de meiden van de Marijke hadden verslagen met 2- worden gespeeld op woensdag 23 mei. Het zou leuk
1. De “fair-play” prijs ging bij de meisjes naar de Brug. zijn als daar ook nog een school uit de Gemeente
Hellendoorn bij zit. Daarnaast zijn we nog druk met de
voorbereiding van het “minischoolvoetbaltoernooi” dat
op woensdag 16 mei plaats vindt.

32
33
‘Blessurehoek Fysiotherapie ZorgSaam’

Rob Alferink
Manueel therapeut
Fysiotherapie ZorgSaam

Is rust wel het juiste advies bij een blessure?
Voetballers die een zware blessure oplopen zouden snel met hun revalidatie moeten starten.
Wanneer ze hun kwetsuur eerst negen dagen immobiliseren, duurt het namelijk drie weken
langer voordat ze weer op het veld terugkeren dan wanneer ze direct met hun fysieke revalidatie
beginnen.

De meeste sporten hebben zo hun specifieke blessures die veel voorkomen. Onder voetballers is de
hamstringblessure daar een berucht voorbeeld van. Naast dat het vervelend is voor het team, is het ook
vervelend voor de speler zelf. Het duurt weken voordat de geblesseerde speler weer kan spelen en de
kans om opnieuw geblesseerd te raken is een stuk groter geworden.

Deense onderzoekers hebben uitgezocht in hoeverre het uitmaakt of de geblesseerde spier snel weer
wordt belast, of juist eerst wordt ontlast.

Direct belasten of immobiliseren?
De onderzoekers laten zien dat sporters het beste zo snel mogelijk hun geblesseerde spier moeten
belasten. Eerst een ruime week de geblesseerde spier immobiliseren, verlengt het revalidatietraject met
gemiddeld drie weken; zeer kostbare tijd voor spelers en het team.
Dit bleek nadat 50 amateursporters met een acute spierblessure in hun boven- of onderbeen precies
hetzelfde revalidatietraject doorliepen; alleen het begin van het traject verschilde. Vervolgens was het
voor iedere sporter een kwestie van rustig de belasting op de geblesseerde spier weer opvoeren.

Snel weer aan de slag
De resultaten van deze studie laten duidelijk zien dat sporters in het geval van een acute spierblessure
zo snel mogelijk moeten starten met hun revalidatie. Hierdoor staan ze aanzienlijk sneller weer op het
veld. De angst dat sporters na de revalidatie sneller opnieuw geblesseerd raken als ze in eerst instantie
weinig rust hebben gehad, blijkt dus ook ongegrond.
Bij Fysiotherapie ZorgSaam zien wij ook dat een actief herstel in de acute fase bij (ernstige) knie- of
enkelblessures een positief effect heeft. Een goede diagnose, eventueel in overleg met de huisarts is erg
belangrijk!

Blessurespreekuur ZorgSaam – SVVN
Om vanuit de juiste diagnose snel aan je actieve herstel te beginnen kunnen spelers/speelsters van
SVVN elke maandag gebruik maken van het blessurespreekuur bij Fysiotherapie ZorgSaam Nijverdal.
Tijdens de screening wordt een diagnose gesteld en een advies over het herstel gegeven. Indien nodig
34
vindt er een vervolgafspraak in onze praktijk plaats. Hopelijk draagt het tijdig starten met je herstel er
aan bij dat je zo snel mogelijk weer kunt voetballen!

Aanmelden blessurespreekuur:
- Bel voor 16.30 uur met onze praktijk: 0548-615889 (let op het is geen inloopspreekuur)
- Tijdstip blessurespreekuur: elke maandag 16.30 – 17.30 uur
- Het blessurespreekuur is gratis

35
36
SVVN 3 celebre carnaval en Malaga
Tja, als je het dan toch voor het er ‘op gevoel’ koers gezet naar ons
kiezen hebt…..Carnaval in het hostel. We kwamen er echter na 10
ongetwijfeld koude Nederland of minuten achter dat wij dat ‘gevoel’
al hossend door de binnenstad het voortaan beter achterwege konden
zonovergoten Malaga verkennen! laten. Totaal de verkeerde richting.
Daar wij zo door de bank Gelukkig wisten enkele mobiele
genomen in het veld slecht keuzes telefoons wel raad met deze
kunnen maken, was dit een voor speurtocht. Al snel kwamen wij met
de hand liggend moment: op naar behulp van Google aan bij ons
Malaga! Overigens niet omdat wij hostel in hartje stad. Met het grote
een carnaval-vierend team podium van het carnaval recht voor
hebben, maar dit was in dezen de deur! Alsof het zo moest
dan ook weer mooi meegenomen! zijn……..hier ging werkelijk iets
gebeuren!
Als leider van een team kun je
druk zijn en DRUK ZIJN. Wij Na de kamerverdeling werd er
hebben er (gelukkig!) eentje van onder de strakblauwe lucht al snel
de laatste categorie. Naast een de wandeling ingezet naar de
jaarlijks terugkerend uitgedacht - en tot een op de haven. Hier scheen de zon het felst en hier kon je het
minuut kloppend – reisschema, ontvingen wij vooraf beste vertoeven. We wilden natuurlijk bij thuiskomst
ook de gemeenschappelijke verkleedkleren. Als wel een kleurtje kunnen laten zien. Uiteraard kwamen
cowboys zouden wij volledig opgaan in de Spaanse wij niet ver. Wij ‘ontmoetten’ een leuk tentje aan de
bevolking ditmaal. Natuurlijk werden er drie rand van de stad cq haven waar de zon ook nog reikte
uitzonderingen gemaakt, maar dit bleek eenmaal ter en bleven daar plakken. Binnen een mum van tijd was
plaatse de grootste verrassing te zijn! Daarover later het terras omgebouwd naar onze eigen wens. En
meer. nee……wij zijn geen stelletje imbiciele Hollanders die –
De vertrektijd van 06.45 uur maakte dat wij vroeg op zoals onlangs in Praag – hun eigen drank meenemen en
de nationale luchthaven aanwezig waren. Dit begint zo vervolgens ook een terras inclusief bediening
onderhand ook al op een traditie te lijken. Vouchers ‘ombouwen’. Wij zijn van het soort dat de plaatselijke
werden uitgedeeld en na enig wachten en een lege horeca gouden tijden laat beleven en en passant krijgt
voorraad achterlatend bij de Starbucks werd er op tijd iedere terrasbezoeker om de 10 minuten een gratis
gevlogen. Enige turbulentie viel ons bij de start ten attractie voorgeschoteld. Natuurlijk trekt dit volk aan.
deel, maar dit mocht de pret niet drukken. Ook een Zeker weten. Ook de bedelaars wisten ons al snel te
onwelwording van een passagier aan boord leidde niet vinden in de drukte, maar gelukkig hadden wij onze
tot een onverwachte tussenstop en aldus mogelijke eigen Roemeen Alberto mee, die in zijn moedertaal
vertraging. Wonderlijk hoe snel mensen genezen als ze vloeiend aangaf dat op dit gebied bij ons niets te halen
18 paar strakke blikken van - ‘wij maken vandaag geen viel. Behalve dan bij onze lokale ondernemer, maar die
noodstop want dan missen wij onze wedstrijd’ – op zich was uiteraard -gegeven zijn afkomst – reeds zeer
gericht zien worden. Volgens onze zeesoldaat Thijs in betrokken bij de arme-landen-mensen.
de groep was de persoon binnen
5 tellen weer okselfris!

Oh, wat een zaligheid vervolgens
om de zon te zien onderin Spanje!
Het vroege tijdstip leidde er nog
wel toe dat het enigszins fris was,
maar dit mocht de pret niet
drukken. Mooi om te zien hoe
goed de Spaanse overheid het
treinstation op het vliegveld van
Malaga verstopt heeft: 18 paar
knappe en doorgeleerde koppen
liepen een half uur verdwaasd de
rails te zoeken! Vervoer en
beweging blijft een uitdaging voor
velen van ons…. Eenmaal bij de
laatste halte aangekomen, werd

37
Waar kwamen wij ook alweer voor? Dit was de vraag schappelijke prijs! Normaal staat keeper Slooijer
die gesteld werd na een redelijk aantal consumpties. vooraan in de rij als machtige onderhandelaar. Hij heeft
Oh ja, de voetbal! Het was ditmaal een vroege inmiddels een waar trackrecord opgebouwd als het om
zaterdagmiddagwedstrijd waarbij er al om 16.15 uur afdingen gaat. Ditmaal was hij nu niet bepaald in
werd afgetrapt door de plaatselijke profclub Malaga goeden doen. Rasprater Alberto gebruikte al zijn
tegen Atletico Madrid. Met gezwinde spoed togen wij talenkennis om op de meest voordelige manier in het
met de benenwagen richting stadion. Toch nog wel een bezit te komen van een sjaaltje. Hij was simpelweg
half uurtje lopen, maar met het zonnetje op de kop een sneller als keeper Slooijer. Overigens ook op het veld,
aangename bezigheid. Aangekomen bij het stadion waarbij opgemerkt kan worden dat dit niet zo moeilijk
duurde het niet lang of ons traditionele handeling is sinds Herman de 5 meter ruimte niet meer
moest al eerste plaatsvinden: het bemachtigen van een uitkomt…… Zo kwamen wij uiteindelijk in het bezit van
sjaaltje! Volgens goed gebruik ook nog voor een een sjaaltje voor slechts € 8,34 per stuk. Koopje!

Eenmaal in het bezit van ons stukje polyester, konden of wij waren omringd door twee Spaanse camera-
wij losgaan. Waarmee? Natuurlijk met ons clublied! En ploegen van La Liga. Minutenlang werden er shots
zo gebeurde het dat duizenden Spanjaarden getuige gemaakt en het is zeker dat vele televisiekijkers naar
waren van het nationale volkslied van Groot Lochter: ons team op het voorplein van het stadion hebben
‘’witte broek met groene trui….’’. Het duurde maar even kunnen kijken! Wat een belevenis!

Vervolgens snel naar binnen om ons plekje op te wedstrijd werd verloren en inmiddels leidde dit de
zoeken. Mooi dicht op de rand van het veld omringd rechtstreekse degradatie in van de (voormalige) club
door vele Spanjaarden van verschillende allure. Dat de van Van Nistelrooij.
wedstrijd na 45 seconden reeds gespeeld was door een
vroeg doelpunt van Atletico, is voor de statistieken. Wij Van de stadionsfeer naar de stadssfeer. Amper
leefden hartstochtelijk mee met Malaga voor een bekomen van anderhalf passie, stond de volgende
gelijkmaker, maar het mocht niet baten…….De passie alweer op ons te wachten: het plaatselijke
38
carnavalsfeest! De meegekregen kleding van de Grote
Leider werd gepast en
aangetrokken, of eigenlijk alleen maar aangetrokken. Alle cowboys hadden inmiddels het dakterras
HIJ had bepaald dat wij in cowboykleding nachtelijk opgezocht. We misten er echter drie! Onze drie
Malaga gingen verkennen. HIJ kon natuurlijk toen nog vrienden uit Den Ham. Plotseling klonk er veel hilariteit
niet vermoeden dat dit de voorbode was van een grote onder de aanwezige Spanjaarden op het dakterras toen
landelijke discussie op het gebied van cowboys en onze drie vrienden verkleed als De Daltons naar boven
indianen. Met dit schrijven - noem het onthulling – weet kwamen. Geweldig wat een gezicht! En wat
iedere Nederlander vanaf nu wanneer en waar de toepasselijk! Alleen de zware bal en ketting aan de
discussie nu eigenlijk begonnen is: in Malaga! voeten ontbrak, maar wat zagen ze er goed uit! De
boeventronies waren nog steeds echt. Dit hoefden ze
Kabinet toont weinig begrip voor cowboy-ophef niet te veranderen!

Als groep vertrokken we naar het centrum van de stad. stop! Moe maar voldaan zochten we een voor een de
Oftewel: 50 meter verwijderd van de voordeur van ons bedstee op. Uiteraard bleven de jongeren wat langer in
hostel! We trokken wederom veel bekijks. Na een de stad. De thuiskomst in de vroege ochtend van dit
handvol kroegen bezocht te hebben, ging de tijd tellen: selecte groepje deed het hostel schudden op haar
we hadden er inmiddels bijna 24 uur opzitten. Non- grondvesten.………..
39
Na een verspreid ontbijt in de stad en een fiks aantal grote carnavalsoptocht zou vandaag immers
minuten om iedereen weer verzameld te krijgen, werd plaatsvinden en
er de volgende ochtend koers gezet naar het strand. De
eindigen op het strand! En nu we er toch waren: dit binnenstad. Werden wij de dag ervoor hartelijk
gingen wij niet missen! Al wandelend op een ontvangen op ieder terras, de ober van deze pizzeria
zonovergoten boulevard bracht het beste in ons naar probeerde ons in een keurslijf te drukken. We zouden
boven. En in de plaatselijke bewoners die op het strand niet naast elkaar mogen zitten en laat dit nu net een
hun handel aan de man probeerden te brengen. Wij teamgevoel oproepen….Op een zeer beschaafde wijze
waren slechts geïnteresseerd in een specifiek stukje wisten de Daltons hier wel raad mee: wegwezen! En
handel: drinkbaar, vloeibaar goud! Na een eerste wel zo snel mogelijk! We zijn nu nog benieuwd hoe
vergelijkend warenonderzoek bij de plaatselijke kiosk deze ober aan zijn baas gaat uitleggen dat hij op een
besloten wij de aandacht te verleggen naar de arme zo gemakkelijke wijze zich een paar honderd euro door
Malagees. Kon hij dezelfde kwaliteit gerstenat leveren de neus heeft laten boren. Afijn: voor ons geen man
voor een betere prijs? Ja, dat kon hij! De hier overboord. Eettenten te over en al snel werd de
opvolgende uren waren voor hem als het lopen van een volgende pizzeria gevonden en bezocht. Maar laat deze
marathon, maar wij waren er maar wat blij mee. Om de zaak nu alleen maar Thaise pizza’s serveren…Ahum. We
20 minuten kwam hij (weer) aanzetten door het mulle zijn echt niet eenkennig, delen met iedereen van het
zand met een koelbox vol koude drank. Heerlijk! In team het bed, maar dit ging ons toch wel iets te ver.
woord en gebaar maakte hij ons duidelijk nog nooit Opstappen maar weer. Jelle werd vervolgens onze
zo’n goede middag in het prille voorjaar te hebben vooruitgeschoven post op zoek naar een tent waar wij
gehad. Bij ons gebeurde niet veel: wij kwamen bij van wel welkom waren! Dit lukte warempel ook nog. Daar
een lange dag en nacht en mijmerden over de verkoop waar hij normaal op de zaterdag niets kan vinden (het
van de zaak (onze eigen ondernemer), tegenstanders net vooral), lukte hem dit nu binnen 10 minuten! En
uit Rijssen die ons het licht in de ogen niet gunden wat een mooie plek: lekker achteraf op een eerste
(grotendeels door onszelf veroorzaakt..) en investeren verdieping. Hier kon niets mis (en kapot) gaan. Onze
in goedkope huisjes op de Kaap FERDISCHE Eilanden. meereizende verslaggever werd vriendelijk maar
Deze laatste hield voornamelijk onze timmerman dringend verzocht te stoppen met notuleren. What
Ferdinand bezig…… happens in Malaga, stays in Malaga! Geen idee wat er
Na een drie-gangen-diner bij de plaatselijke Burger King zich binnen allemaal heeft afgespeeld en dit moeten we
werd er te voet (en op gevoel!) koers gezet naar ons dan ook maar houden zo…..
hostel. Tijd om te vervolgen op grote hoogte: ons
dakterras. Mooie uitzichten in alle opzichten! Drankje Het feit dat wij na die tijd de binnenstad ingingen,
doen, fietsjes voor de volgende dag regelen, behoeft geen nadere toelichting. Er was echter niet veel
powernapje doen, etc. Op deze echte Spaanse rustige te doen. Alhoewel de Malagaanse loungeclub ‘de
wijze kwamen wij de namiddag wel door! drentse droge worst’ niet over klandizie te klagen had.
Uiteraard mag niet onvermeld blijven dat de jongste
Dat de ene Spaanse ober de andere niet is, merkten wij teamleden rond 06.00 in de ochtend de reeds slapende
al snel op zoek naar een eetgelegenheid in de teamgenoten verblijdden met hun thuiskomst.

40
De laatste dag was aangebroken………..Traditiegetrouw wederom verspreid ontbijt in de stad wandelden we
gingen we een sportieve activiteit ondernemen. Was naar de haven waar we via een klein Nederlandse
ook echt nodig na twee volle dagen een ware terreur bedrijfje fietsen hadden gehuurd.
op onze sportlichamen te hebben uitgeoefend. Na een
Al peddelend bekeken we de mooie maar ook wel lange Smissen tegenop. Onze LEIDER bleef verstandig
boulevard. Natuurlijk onderweg regelmatig aanleggend beneden. Dit tempo konden zijn hartkleppen niet
om de lokale bezienswaardigheden te bekijken en de verdragen. En aangezien wij nog heel lang van hem
keel te smeren. Hoogtepunt was de bezichtiging van de willen genieten was beneden blijven uitrusten het beste
burcht. Was overigens nog een hele klim naar boven medicijn.
toe. Hier kan geen training van good old Albert van der

Na een lange fietstocht en nog meer rustmomenten even de binnenkant van zijn ogen bekijken. Altijd lekker
met de trein op weg naar het vliegveld voor de om vervolgens het asfalt van Amsterdam weer te
avondvlucht terug naar huis. Geen flauwvallende kussen. Op naar de volgende reis. Sevilla………….here
passagiers ditmaal en marinier Thijs kon dus ook rustig we come!

41
42
SVVN mini schoolvoetbal toernooi

Voor de derde keer op rij organiseerde SVVN het Mini Vergeet niet dat het toernooi ongeveer een jaar aan
Schoolvoetbaltoernooi. Mike Melssen is de trekker van voorbereidingstijd kost. Niet alleen de activiteiten
dit fantastische evenement waar de jongste commissie van SVVN speelt een mooie rol, maar ook
schoolgaande jeugd kennis maakt met sport en dan vanuit de scholen Reggesteyn en Landstede is er
met voetbal en gezond leven in het bijzonder. Het is bijvoorbeeld volop medewerking. Dit alles maakt ook
niet voor niets dat Mike Melssen erg trots op de dat ik dit met veel plezier kan doen``, aldus een
behaalde resultaten tot nu toe. De publiciteit wordt tevreden Mike.
volop gehaald en dit tekent maar eens te meer het
bijzondere karakter van dit gebeuren. Op Het toernooi is op 4 kernwaarden gebaseerd: 'Voetbal
woensdagmiddag 16 juli waren de weergoden het en plezier', 'Sport en bewegen', 'Iedereen is een
toernooi goed gezind en onder prachtige winnaar' en 'Gezond eten, is gezond bezig zijn'. Er is
weersomstandigheden was het volop vertier wat de dus niet alleen sprake van het spelen van onderlinge
klok sloeg. wedstrijden, ook zijn er diverse spelletjes waarbij de
team zich kunnen uitleven! Zoals gezegd was het een
`Het is bijzonder mooi evenement! Het wordt met de prachtige middag met veel plezier voor zowel de vele
jaren ook steeds groter en groter. Ik ben dan ook spelertjes als de vele toeschouwers!
ontzettend blij dat ik hulp krijg van vele handen.

43