You are on page 1of 51

At kami’y aawit…

Ang Magdamagang Pagdiriwang


sa Pasko ng Muling Pagkabuhay
Sabado de Gloria
Ika-31 ng Marso, 2018

Tinipon ni: Rdo. P. Ral Jaden C. Paguergan


DIOCESE OF ANTIPOLO
Diocesan Committee on Liturgical Music
National Shrine of Our Lady of Peace & Good Voyage
dela Paz St., Antipolo City 1870
Tel. No. 697-0274

REPERTOIRE Sabado de Gloria


Ang Magdamagang Pagdiriwang
sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

Prusisyon ng Cirilo Pascual Tayo nang Magbigay Dangal/Salamat po, Poong Banal
Exultet Magalak – Fr. Ronald “Gboi” A. Samonte
1 Salmo Espiritu Mo’y Suguin (Salmo 103) – Fr. Joselito I. Jopson
2 Salmo D’yos Ko ang Aking Dalangin (Salmo 15) – Ryan Cayabyab
3 Salmo Panginoo’y Awitan (Exodo 15) – Fr. Joselito I. Jopson
Gloria Luwalhati sa Diyos – Manuel V. Francisco, SJ
Salmong Aleluya Celtic Alleluia (Salmo 117) – Emmanuel Joseph Beron
Salmo 117 – Atty. Raymund Santos Senga
Litanya ng mga Banal Litanya ng mga Banal – Fr. Rey C. Magnaye
Pagwiwisik Pagmamahal ng Diyos – Fr. Carlo Magno S. Marcelo
ng Agua Bendita Isang Pananampalataya – Eduardo P. Hontiveros, SJ
Offertorio Tanggapin ang Alay – Fray Leo G. Alaras, OAR
Sanctus Santo – Jeremiah Neztor F. Marcelo
Anamnesis Sa Krus Mo at Pagkabuhay – Fr. Joselito I. Jopson
Amen Amen (Mass of Creation) – Marty Haugen
Pater Noster Ama Namin – Maestro Lucio D. San Pedro
Embolismo Sapagkat – Maestro Lucio D. San Pedro
Agnus Dei Kordero ng Diyos – Richard D. Pazcoguin
Communio Kay Kristo ang Kaligtasan – Fr. Lordencio Honrada
Tanging Ligaya – Moses Catan at Dondi Nakar
Recessional Ito ang Bagong Araw – Felipe Fruto Ll. Ramirez, SJ

____________________________________________________________________________________________________________
FB Group: Diocesan Committee on Liturgical Music – Antipolo
E-mail Address: dclma.1870@gmail.com
Lumen Christi
Prusisyon ng Kandila ng Pasko ng Pagkabuhay

Tayo nang Magbigay Dangal


Titik: Batay sa Aklat ng Pagmimisa sa Roma
Musika: P. Carlo Magno S. Marcelo
at P. Ral Jaden C. Paguergan
sa Himig ng "Celtic Aleluya"

  G 
       
D C G C G

       
         
Ta - yo nang mag - bi - gay da - ngal kay He - su- kris - to na

 C   G
   
Em C Am

G/B C

   
    
7

           
a - ting I - law sa di - wa na - tin at i - si - pan. Si He - su-kris -

 
             
G C G Am G C D G

    
14

        
 
to'y mu - ling na - bu - hay, Sya ay a - ting ka - li - wa - na - gan.

Salamat po, Poong Banal


Titik: Batay sa Aklat ng Pagmimisa sa Roma
Musika: Eduardo P. Hontiveros, SJ
sa Himig ng "Salamat sa Diyos"

  Em
                  
C C F C

    
21

   
 
Sa - la - mat po, Po - ong Ba - nal, sa

  C/G    
            
     
27 F G7 C

    
  
i - law na 'Yong bi - gay u -pang ka - mi'y tang - la - wan. Si He - su - kris -

         C  
              
32 Em F C F G7 C

     
 
to'y mu - ling na - bu - hay, Si - ya ay a - ting ka - li - wa - na - gan.
Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Magalak (Eksultet)
Ang Pagpapahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo
Musika: Rdo. P. Ronald "GBoi" A. Samonte

        
C Bm
       
C D

G

      
D/F 

                      
5 G G C Am D

E

              
F D 7sus4 D 7sus4

   
8

   
Ma-ga -

  G        
D C D G D

              
11

lak ka-yong la-hat sa ka-la - ngi-tan, ka - yong ma-nga ang-hel ay

 C   
                   
14 D G C B C
m7 D 7 m7


ma-ngag-a - wi-tan. Ma-ga - lak ka-yong la -hat na ma-pa - pa-lad


            
G D C Am D G

  
17

 
na ni - lik - ha na na-ka-pa - li - gid sa luk-lu - kang da - ki - la!

G 
                 
sus4 G C G G C


20 3
3 3

1.Si - Kris - to na a - ming Ha - ri ay na - bu - hay na mag - u -

 G
           
C D Em C D

   
24

 
3 3


li. Hi - pan na - tin ang tam - bu - li ni - tong a - ting ka - lig - ta -

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Magalak (Eksultet): Ang Pagpapahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo

    
           
Em C G G G C


28

 
3 3

san. Ma -ga - lak O san - li - bu - tan sa ma - ning - ning na - ting I -

32
 G            
C D Em
        
C Am D 7sus4

   
law! Si Kris-to na wa-lang ma - liw ang pu - ma- ram sa di - lim.

D    
       
7sus4 G D C D

   
37

   
Ma - ga - lak nang lu - bos ang bu - ong sam - ba - ya - nan

 
     
G D C D m7 G7

     
40

    
sa kal' - wal - ha - ti - an la - hat ta - yo'y mag - di - wang,

 C           
Bm C D G D

      
42

     
sa ning -ning ni He-su - kris-to su-ma - gip sa san - si-nu-kob S'ya'y mu -

 C   
Am
   
D G

    
45

 
ling na - bu - hay tu - nay na Ma - nu - nu - bos!

     
G
C 3 G
  
G
    
C

    
47


3


2.I - ta - as sa ka - la - ngi - tan a - ting pu - so at i - si -

  3   3
       
G C D Em C D

    
51

   
pan D'yos A - ma'y pa -sa - la - ma - tan sa A - nak Ni -yang na - bu -

 
           
Em G C G G C

 
55

 
3 3

 
hay. Sa - pag - kat ta - pat S'yang tu - nay sa Kan - yang pa - na - na - gu -
Magalak (Eksultet): Ang Pagpapahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo 3

 G    C  D 3      
    
Em C Am 3 D 7sus4 D 7sus4

     
59

  
tan pa - ra sa ki - na-bi - la - ngan Ni - ya na sam-ba-ya - nan. Ma - ga

          
G D C D G D

 
65

         
lak ka - yong la - hat sa ka - la - ngi - tan, ka - yong ma - nga ang - hel ay

 C
                 
68 D G C m7 7 B m7 C D

  
ma- ngag-a - wi - tan. Ma-ga - lak ka - yong la - hat na ma - pa - pa - lad


               
71 G D C Am D G

 
na ni - lik - ha na na-ka-pa - li - gid sa luk - lu - kang da - ki - la!

   
G

  
C G
   
G C
  
   
74


3 3

3.Nga -yon nga ang Ka - pis - ta - han ni He -su - kris - tong nag - a -

  3  3
       
G C D Em C D

 
78

       
lay ng Kan - yang sa - ri - ling bu - hay nag - ti - is ng ka - ma - ta -

82
 Em

       
G
C 3 G
         
G C 3 G
 
  
3

yan. Ang mi - na-nang ka-sa-la - nan ang da-ting ka - a - li-pi - na'y sa

 C D Em
 
C
  
Am 3

D 7sus4

D 7sus4

      
87


3 3

   
tu-big pa -wang na - pa - ram ka - la - ya -a'y na - kam - tan! Ma - ga

               
   
92 G D C D G D

     
lak nang lu-bos ang bu - ong sam - ba - ya - nan sa kal'-wal-ha-ti - an la-hat
Magalak (Eksultet): Ang Pagpapahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo

 C  
                
D m7 G 7 C Bm C D


95

  
ta - yo'y mag - di - wang, sa ning -ning ni He - su - kris - to su - ma -


                  
98 G D C Am D G

     
gip sa san - si-nu-kob S'ya'y mu - ling na-bu - hay tu-nay na Ma-nu-nu - bos!

  
    
            
G C G G C

 
101 3
3 3

4.Nga - yon nga ang pag - di - ri - wang ng a - ting mu - ling pag - si -

 G         
C D Em

C D


105

      
3 3 3 3

lang sa tu - big ng ka - lig - ta - san na ba - tis ng ka - ba - na -

 Em
    
G C G
       
G C

   
109

 
3 3
3

lan, pag - kat mu - la sa li - bi - ngan bu - ma -ngon na ma - ta - gum -

     
               
113 G C D Em C Am D 7sus4 D 7sus4


3 3

 
pay Me -si - yas ng san-li-bu - tan si He - sus na-ting ma - hal! Ma - ga

 G D
      
C D
 
G D

         
119

   
lak ka - yong la - hat sa ka - la - ngi - tan, ka - yong ma - nga ang - hel ay

 C  D
             
G C m7 7 B m7 C D

 
122

    
ma- ngag-a - wi - tan. Ma-ga - lak ka - yong la - hat na ma - pa - pa - lad


               
125 G D C Am D G

 
na ni - lik - ha na na-ka-pa - li - gid sa luk - lu - kang da - ki - la!
Magalak (Eksultet): Ang Pagpapahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo 5

             
     
G C G G C


128


3 3


5.D'yos A - ma ng san - li - bu - tan tu - nay na wa - lang ka - pan -

   3

3

  
G C D Em C D

   
132

    
3

  
tay pag - i - big mo't ka - ta - pa - tan pa - ra sa ma -nga hi - ni -

 C 3
           
Em G G G C

    
136

 
3


rang. Han - dog mo'y ka - pa - ta - wa - ran sa la - hat ng ka - sa - la -

 G         
           
140 C D E C A m m D 7sus4 D 7sus4


3 3

 
nan Hi-git sa la - hat mong a - lay si He - sus na-ming ma - hal! Ma - ga

               
   
146 G D C D G D

     
lak nang lu-bos ang bu - ong sam - ba - ya - nan sa kal'-wal-ha-ti - an la-hat

 C
                   
149 D m7 G 7 C Bm C D

  
ta - yo'y mag - di - wang, sa ning -ning ni He - su - kris - to su - ma -

 G
                
D C Am D G

 
152

     
gip sa san - si-nu-kob S'ya'y mu - ling na-bu - hay tu-nay na Ma-nu-nu - bos!

     
G
C 3 G
   
G
   
C

    
155


3


6.Da- hil sa ka - li - ga - ya - hang sa a - mi'y nag - u - u - ma -

 G    
C
  3
D Em
   
C D

 
159

       
3

paw ha -in na - min i - tong I - law sa - gi- sag ng Pag -ka - bu -


Magalak (Eksultet): Ang Pagpapahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo

 
               
Em C G G G C


163

 
3 3


hay. Tu - nay na Ka - li - wa - na - gang ha -tid ni He-sus na Tang -

 G     3 
                   
167 C D E C A 3 m m D 7sus4 D 7sus4

  
law ang di - lim ng ka-ma-ta - yan ay na - pa-wi't na - pa - ram! Ma - ga

          
G D C D G D

 
173

         
lak ka - yong la - hat sa ka - la - ngi - tan, ka - yong ma - nga ang - hel ay

 C
                 
176 D G C m7 7 B m7 C D

  
ma- ngag-a - wi - tan. Ma-ga - lak ka - yong la - hat na ma - pa - pa - lad


               
179 G D C Am D G

 
na ni - lik - ha na na-ka-pa - li - gid sa luk - lu - kang da - ki - la!

        
G C G
      
G C

  
182


3 3 3


7.Ang A - raw ng Ka - lig - ta - san si He - sus, bu - kang li - way -

 
     
G C D Em C D

     
186

     
3 3

way, wa - lang ma - liw na pat -nu - bay sa lan - das ng ka - lig - ta -

 C 3
         
Em G G G C

    
190

 
3


san ha - tid N'ya'y ka - pa - ya - pa - an la -kas Mo at pag -ma - ma -

 G          
        
C D Em C Am 3 D 7sus4 D 7sus4


194


3

  
hal u - pang a-mingma-gam-pa - nan a -ming pa-na-na-gu - tan! Ma -ga
Magalak (Eksultet): Ang Pagpapahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo 7

 G D
      
C
 
D G D

  
200

         
lak ka - yong la - hat sa ka - la - ngi - tan, ka - yong ma - nga ang - hel ay

 C 
                
203 D G C m7 7 B m7 C D

  
ma- ngag-a - wi - tan. Ma-ga - lak ka - yong la - hat na ma - pa - pa - lad

 
                 
206 G D C Am D G

 
na ni - lik - ha na na-ka-pa - li - gid sa luk - lu - kang da - ki - la!

         
      
209 A E D E

   
Ma -ga - lak nang lu - bos ang bu - ong sam - ba - ya - nan

C m
 A
        
E D
        
E m7 A 7 D
 
 
212

  
sa kal'-wal - ha - ti - an la- hat ta - yo'y mag - di - wang, sa ning - ning

   D     E    
        
215 A E


ni He - su - kris - to su - ma - gip sa san - si - nu - kob S'ya'y mu -

   D          
     
Bm E A


217


ling na - bu - hay tu - nay na Ma - nu - nu - bos! S'ya'y mu -

    D    
           
219 B E m A E D E A

 
ling na - bu - hay tu - nay na Ma - nu- nu - bos!
Espiritu Mo'y Suguin (Salmo 103)
Unang Salmo sa Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 13-14. 24 at 35k Musika:
Misal sa Panahon ng Pagkabuhay Rdo. P. Joselito I. Jopson

 
              
C F C F Am D Dm G

           
Es-pi- ri - tu Mo'ysu - gu-in, Po - on, at ka - mi ay 'Yong ba - gu-hin.

  
 
F G/F Em Am Dm

     
9

      
1.Po - o'y pu - ri - hin a - king di - wa. O D'yos, I-

       
G Gm C F E


14

        
ka'y ta - la - gang da - ki - la. Ka - su - u - tan Mo'y da-ki - la't


                  
19 Am D Dm Em F G

 

ma - ri-ngal. Na - ba - ba -lu - tan Ka ng li - wa - nag.

 
               
C F/C C F/C Am D Dm G

 
     
25

  
    
  ri - tu Mo'y  - gu- 
 hin. 
                   
            

25 Es-pi- su - gu-in Po - on, at ka - mi ay 'Yong ba

   

       
F G/F Em Am Dm

     
33

     
2.Ma - ta - tag ang san - di - gan ng mun - dong i - to na mag - ta - ta -

         
38 G Gm C F E

          
gal sa ha - ba ng pa - na - hon. Bi - na - lu - tan ng da - gat ang pa -
Espiritu Mo'y Suguin (Salmo 103)

             
43 A m D Dm Em F G

     

li - gid pa - ti ma- nga bun - dok, pu - no ng tu - big.


        
F G Em Am Dm

 
49

      
3.U - ma - a - gos ng tu - big ang i - log sa ma -nga ka - pa -

          
54 G Gm C F E

       
ta - gan at bu - rol. Ang ma -nga ka - hoy ma - sig -lang u - ma -

                 
59 A m D Dm Em F Ga - wit ma - nga i - bong nang - ga - ga - ling sa la - ngit.

  G
      
F Em Am Dm

           
65


4.Nag - mu - la sa la - ngit ay u - mu - u - lan. Ang lu - pa'y pu -

70 G Gm C F

       
E

        
no ng 'Yong bi - ya - ya. Pu - no ng lun - ti - an ang pa -

            
75 A m D Dm Em F G

   
li - gid ang ta - o ay na - ki - ki - na - bang din.

 
             
81 F G Em Am Dm

   
5.O kay ra - mi ng I - yong ma - nga ga - wa. Ka-ru-nu - ngan

     
G Gm C F E

       
86

    
Mo'y di ma - pa - pan - ta - yan. Ang bu - ong mun - do'y pu - no ng
Espiritu Mo'y Suguin (Salmo 103) 3

      
             
91 A m D E Dm m F G

ya - man pag -pa - la - in ang Po - on a - king ka - lu - lu - wa.

  
    
97 C F/C C F/C Am

       
     
    
                  
Es - pi - ri - tu Mo'y su - gu - in Po - on, at ka - mi ay

 
97

  

D

Dm G
  
C

F/C C

   
102

                

ba - gu - hin.
  
'Yong
         
Es - pi - ri
 
- tu Mo'y
      
su - gu - in Po-
       
102

 

F/C

Am

D Dm
 G

   
108

        
       
      

108 on, at ka - mi
  
ay 'Yong
 
ba  
 - gu -hin.    
   

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
D'yos Ko ang Aking Dalangin (Salmo 15)
Ikalawang Salmo sa Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay
Salmo 15: 5 at 8. 9-10, 11 Musika:
Misal sa Panahon ng Pagkabuhay Raymundo Cipriano Pujante Cayabyab

 E /F B E /G B /F B /E  B /D


 
                             
F F/A

  
D'yos ko ang a-kingda-la - ngin a - ko'y I-yong-tang-ki - li -
E /F F B 9
  
        
5 C m7 G/A A Dm

               
kin. 1.I - kaw la-mang Pa - ngi-no-on ang la-hat sa a-king
B /C
  D/E E 
              
C F M7 A m9

   
9

     
bu - hay a - ko'y I-yong ti - nu - tu-gon sa la-hat kong ka - i -

    C 9          
B /C
       
    
13 F/G G

la - ngan ang bi - ya-yang ka-lo-ob Mo ay ka - ha-nga-ha-ngang tu-nay na -

      
16 F M7
   
Fm

         
E m7 A m7 D m7
  
      
ba -ba-tid ko na I-ka'y ka - sa-ma o-ras- o - ras sa pi - ling Mo kai-lan ma'y hin -
E /F B
          
F/G G F/C C F F/A

 
20

    
      
   
di a-ko ma-ti - ti - nag. D'yos ko ang a - king da- la -

E /G B /F B /E  B /D E /F


                
24 C m7 F

     
ngin a - ko'y I-yong - tang - ki - li - kin. 2.Ka -
 B 9 B /C
        
G/A A Dm C F M7


27

    
                 
ya't a-ko'y nag - di - ri-wang ang di-wako'y na - ga-ga-lak ang la-gi kong na-

 C 9  B /C

                             
32 D/E E A m9 F/G G

da - ra-ma'y hin - di a-ko ma - ti-ti-nag 'pag-kat di Mo tu-tu - lu - tang


D'yos Ko ang Aking Dalangin (Salmo 15)

        
          
37 F M7 Fm E m7 A m7 D m7

     
ang ma-hal Mo ay ma - la-gak sa ba-lon ng ma - nga pa-tay u-
E /F B

               
F/G F/C C F F/A

 
41

  
     
 
pang do-on ay ma -ag - nas. D'yos ko ang a - king da-la -

E /G B /F B /E  B /D E /F


               
45 C m7 F

      
ngin a - ko'y I-yong - tang - ki - li - kin. 3.I - tu -

 B 9 B /C
 

G/A A Dm C


48

             
    
tu -ro Mo ang lan-das na bu - hay ay ha - han-tu - ngan sa

 D/E E 
                  
 
F M7 A m9 F/G G

  
52


pi-ling Mo ma - da - ra-ma ang lu-bos na ka - ga - la - kan ang

B /C
56 C 9
             
F
    
M7 F/G

    
tu - long Mo'y mag - du - du - lot ng li - ga - yang wa-lang hang -

E /F B E /G B /F

               
60 F/C C F F/A

       
      
gan. D'yos ko ang a - king da- la - ngin a-

B /E  B /D A E /F B


                  
64 C m7 F F/A

 
     
ko'y I-yong - tang - ki - li - kin. D'yos ko ang a - king da-la -

E /G B /F B /E  B /D B


        C m7 
        
68 F
rit.


ngin a - ko'y I-yong - tang - ki - li - kin.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Panginoo'y Awitan sa Kinamtang
Tagumpay (Exodo 15)
Ikatlong Salmo sa Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18 Musika:
Misal sa Panahon ng Pagkabuhay Rdo. P. Joselito I. Jopson

  
      
C Em F Em Dm G

          

Pa -

 
      
7 C Em F Em Dm G

            
ngi-no-o'y a - wi-tan sa ki - nam-tan Ni - yang ta-gum - pay. Pa -

 
    
13 C Em F Em Dm

            
ngi - no - o'y a - wi -tan sa ki - nam - tan Ni - yang ta - gum - pay.

                    
19 F Em Dm C F


1.Pa - ngi - no - o'y a - wi - tan sa da - ki - lang ta-gum - pay. La - hat N'yang ka -
G/G  A m

         
24 E m Dm G Em F

          

a- way, na- ta - bu-nan ng da - gat. Ang D'yos ang a-king a - wit, S'ya'y a-king la -

            
C C /B Am Em F G G7

 
30

    
kas. S'ya ang D'yos a - king A - ma, a - king man - li - lig - tas. Pa -

 
    
36 C Em F Em Dm

            
   
ngi - no - o'y - a -
 
wi -tan
    
sa ki - nam - tan Ni -

yang
  
ta - gum -
 
pay.
  
36
Panginoo'y Awitan sa Kinamtang Tagumpay (Exodo 15)

     
          
F Em Dm C F Em

 
42

 
2.Ang ka - nang ka - may Mo, O Pa - ngi - no - on, ang ka - nang ka - may Mo'y wa -
G/G 

Dm G Am Em F

      
48

      
   
lang ka - sin la - kas. Sa i - sang ham -pas la - mang ku - ma - lat ang la -

    
    
C C /B Am E m7 F G G7

      
53

    
 
hat. Sa I - yong ka - lu-wal - ha - ti - an, na - bi - hag ang la - hat. Pa

             
     
59 F Em Dm C F

   
3.I - ha - ha - tid Mo ang 'Yong ba -yan sa bun - dok. Do - on sa 'Yong ta -
G/G  A m

         
65 E m Dm G Em

       
 
ha - nan, O Pa - ngi - no - on. Sa ba - hay da - la - ngi - nang gi - na -

    
   
F C C/B A m Em Dm G G7

         
70

     
wa ng 'Yong ka - may, I - kaw ay mag-ha - ha - ri mag-pa-kay-lan - man. Pa

 
            
C Em F Em Dm G C

           
77

           
ngi -no - o'y - a - wi - tan sa ki - nam - tan Ni - yang
           
ta - gum - pay. Pa - ngi- no - o'y a -
  
77

     
          
84 Em F Em Dm C F C

          

                  
wi -tan sa ki - nam - tan Ni - yang ta - gum - pay, ta - gum - pay!

  
84

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Luwalhati sa Diyos
Musika:
Manuel V. Francisco, SJ

B /D B

      
F C/E F/C

     
 
  
Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa Diyos luwal - ha - ti sa

        
  

       
Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa Diyos luwal - ha - ti sa
     
        
Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa Diyos luwal - ha - ti sa

     
Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa Diyos luwal - ha - ti sa
B /D

   
Am Dm C/E F C sus C7 F C/E

   
7

       
Diyos sa ka - i - ta - a - san. Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa

  
7

            
    
Diyos sa ka - i - ta - a - san. Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa

          
7

       
Diyos sa ka - i - ta - a - san. Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa

       
7

Diyos sa ka - i - ta - a - san. Luwal - ha - ti, luwal - ha - ti sa


B
         
 
15 F/C Am Gm C sus C7 F

  
Diyos luwal - ha - ti sa Diyos sa ka - - i - ta - a - san.

     
15

        

     
Diyos luwal - ha - ti sa Diyos sa ka - - i - ta - a - san.

     
15

  

    
Diyos luwal - ha - ti sa Diyos sa ka - - i - ta - a - san.

       
 
15

Diyos luwal - ha - ti sa Diyos sa ka - - i - ta - a - san.


Luwalhati sa Diyos

B /D

    
Dm Am Dm Am F C/E F F C/E C/E F

      
24

        
1.At sa lu - pa'y ka - pa - ya - pa - an sa ma - nga ta - ong may ma - bu - ting ka - lo - o -


24

                   
1.At sa lu - pa'y ka - pa - ya - pa - an sa ma - nga ta - ong may ma - bu - ting ka - lo - o -

                
24

   
1.At sa lu - pa'y ka - pa - ya - pa - an sa ma - nga ta - ong may ma - bu - ting ka - lo - o -

                  
24

 
1.At sa lu - pa'y ka - pa - ya - pa - an sa ma - nga ta - ong may ma - bu - ting ka - lo - o -

                   
33 C Am E Am E F G C

 
ban pi - nu - pu - ri Ka na - min, di - na - ra - ngal Ka na - min, si - na - sam - ba Ka

                    
33

 
            
ban pi - nu - pu - ri Ka na - min, di - na - ra - ngal Ka na - min, si - na - sam - ba Ka

    
33

   
   
           
ban pi - nu - pu - ri Ka na - min, di - na - ra - ngal Ka na - min, si - na - sam - ba Ka

     
33

ban pi - nu - pu - ri Ka na - min, di - na - ra - ngal Ka na - min, si - na - sam - ba Ka

F

                  
41 Dm G Am E E Am G

 
na - min, ni - lu - lu - wal - ha - ti Ka na - min, pi - na - sa - sa - la - ma - tan Ka

                  
41

 
               
na - min, ni - lu - lu - wal - ha - ti Ka na - min, pi - na - sa - sa - la - ma - tan Ka

   
41

 

               
na - min, ni - lu - lu - wal - ha - ti Ka na - min, pi - na - sa - sa - la - ma - tan Ka

     
41

na - min, ni - lu - lu - wal - ha - ti Ka na - min, pi - na - sa - sa - la - ma - tan Ka

Transkripsiyon: Ral Paguergan * Pambansang Dambana ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay * Katedral ng Antipolo
Parokya ng Inmaculada Concepcion * Ika-90 Taong Anibersaryo ng Koronasyon Kanonikal ng Imahen ng Mahal na Birhen ng Antipolo
Luwalhati sa Diyos
G

3
           
  
Am C/G F G C C7

 
49

 
       
na - min da - hil sa da - ki - la Mong kal - wal - ha - ti - an. 2.Pa - ngi -

     
49

     
       
  
na - min da - hil sa da - ki - la Mong kal - wal - ha - ti - an. 2.Pa - ngi -

  
49

   

   sa da - ki     


na - min da - hil - la Mong kal - wal - ha - ti - an. 2.Pa - ngi -

       
49

na - min da - hil sa da - ki - la Mong kal - wal - ha - ti - an. 2.Pa - ngi -

C/E B /D B /F

           
F F F

 
58

   
no - ong Diyos ha - ri ng la - ngit Diyos A - mang ma - ka - pang - ya - ri - han

    
58

            
 
no - ong Diyos ha - ri ng la - ngit Diyos A - mang ma - ka - pang - ya - ri - han

           
58

   
no - ong Diyos ha - ri ng la - ngit Diyos A - mang ma - ka - pang - ya - ri - han

                 
58


no - ong Diyos ha - ri ng la - ngit Diyos A - mang ma - ka - pang - ya - ri - han

B /F F/E  F


                    
66 F Dm E/D Am

  

          
sa la - hat Pa-ngi - no-ong He - su - kris - to Bug - tong na a - nak Pa-ngi - no - ong

      
66

      
      
        
sa la - hat Pa-ngi - no-ong He - su - kris - to Bug - tong na a - nak Pa-ngi - no - ong

        
66

      
sa la - hat Pa-ngi - no-ong He - su - kris - to Bug - tong na a - nak Pa-ngi - no - ong

                
66

 
sa la - hat Pa-ngi - no-ong He - su - kris - to Bug - tong na a - nak Pa-ngi - no - ong
Luwalhati sa Diyos

                      
76 G G/F C/E F G sus G7 C sus C Dm


  
Diyos Kor - de-ro ng Diyos A - nak ng A - ma. Oooh

             
76

         

          
Diyos Kor - de-ro ng Diyos A - nak ng A - ma. Oooh
        
76

 
Diyos Kor - de-ro ng Diyos A - nak ng A - ma. Oooh

              
 
76

  
Diyos Kor - de-ro ng Diyos A - nak ng A - ma. Oooh

                  
87 C/D Dm C/D Dm C/D Dm

Oooh Oooh Oooh

     
87

            

        
Oooh Oooh Oooh

    
87

Oooh Oooh Oooh

       
87


Oooh Oooh Oooh

             
C/D Dm C/D Dm C/D Dm C/D Dm D m/C

     
93

I - kaw na nag-a-a - lis ngma - ngaka-sa - la - nan ng san-li-bu - tan ma -

                        
93

Oooh Oooh Oooh Oooh

          
93

            

          
Oooh Oooh Oooh Oooh

      
93

Oooh Oooh Oooh Oooh

          
93

Oooh Oooh Oooh Oooh


Luwalhati sa Diyos 5
B

                   
102 Am Gm Dm G m/D D m A7 Dm C/D Dm C/D

   
a-wa Ka sa a - min,ma - a-wa Ka sa a - min.

              
102

    
Oooh Oooh Oooh Oooh

     
102

             
        
Oooh Oooh Oooh Oooh

      
102


 
Oooh Oooh Oooh Oooh

        
102


Oooh Oooh Oooh Oooh

 B B B

   
Am Am

          
113

  
Tang - ga - pin Mo ang a - ming ka - hi - li - ngan, I - kaw na

           
  
113

  
Tang - ga - pin Mo ang a - ming ka - hi - li - ngan, I - kaw na

           
  
113

  

          
Tang - ga - pin Mo ang a - ming ka - hi - li - ngan, I - kaw na

     
113


Tang - ga - pin Mo ang a - ming ka - hi - li - ngan, I - kaw na
B

                  
E7 Am A7 Dm D m/C Am


119na - lu - luk - lok sa ka - nan ng A - ma ma - a - wa Ka sa

           
119

     
    
  
na - lu - luk - lok sa ka - nan ng A - ma ma - a - wa Ka sa

           
119

      
na - lu - luk - lok sa ka - nan ng A - ma ma - a - wa Ka sa
          
119


na - lu - luk - lok sa ka - nan ng A - ma ma - a - wa Ka sa
Luwalhati sa Diyos

       
Gm Dm G m/D Dm A Dm C7


126

              
 
a - min, ma a - wa Ka sa a - - min. 4.Sa - pag -

  
126

               
 
    
a - min, ma - a - wa Ka sa a - - min. 4.Sa - pag -

126

             
a - min, ma - a - wa Ka sa a - - min. 4.Sa - pag -

                   
126

a - min, ma - a - wa Ka sa a - - min. 4.Sa - pag -

B
   
         
134 F C/E Dm D m/C C F Dm Am

    
   
        
kat I - kaw la - mang ang ba - nal, I - kaw la - mang

134

    
      
kat I - kaw la - mang ang ba - nal, I - kaw la - mang

            
134


              
   
kat I - kaw la - mang ang ba - nal, I - kaw la - mang

 
134

kat I - kaw la - mang ang ba - nal, I - kaw la - mang

B B

           
F/A Gm F/A G/B C sus C7 F


144

     
      
ang Pa - ngi - no - on, I - kaw la - mang O He - su - kris - to ang ka - ta -

  
144

        
ang Pa - ngi - no - on, I - kaw la - mang O He - su - kris - to ang ka - ta -

                 
144

              
ang Pa - ngi - no - on, I - kaw la - mang O He - su - kris - to ang ka - ta -
   
144

ang Pa - ngi - no - on, I - kaw la - mang O He - su - kris - to ang ka - ta -


Luwalhati sa Diyos 7
B C/B  B
     
          
151 C/E Dm D m/C F Dm Am

   
 
as - ta - a - san ka - sa - ma ng Es - pi - ri - tu San -

      
151

           

         
as - ta - a - san ka - sa - ma ng Es - pi - ri - tu San -

       
151

  
as - ta - a - san ka - sa
 
-
    
ma ng
 
Es - pi - ri -

tu
 
San -

        
151


as - ta - a - san ka - sa - ma ng Es - pi - ri - tu San -
B

           
161 F/A Gm F/A G/B C sus C7 G m7 C7 F (C7)

       
       
to sa ka - lu - wal - ha - ti - an ng Diyos A - ma A - men. A -

  
161

        
to sa ka - lu - wal - ha - ti - an ng Diyos A - ma A - men. A -

               
161

   
         
    
to sa ka - lu - wal - ha - ti - an ng Diyos A - ma A - men. A -

    
161

to sa ka - lu - wal - ha - ti - an ng Diyos A - ma A - men. A -

B
    
         
170 F F/E F/D F/C F/A Gm C7 F

   
men, A - men, A - men, A - men, A - men!
     
170

      
  
men, A - men, A - men, A - men, A - men!

         
170

  
   
men, A - men, A - men, A - men, A - men!
         
 
170


men, A - men, A - men, A - men, A - men!
Celtic Alleluia (Salmo 117)
Salmong Aleluya sa Magdamagang Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

Salmo 117:1-2, 16ab-17, 22-23 Musika ng Alleluia: Fintan O'Caroll at Christopher Walker
Misal sa Panahon ng Pagkabuhay Musika ng mga Berso: Emmanuel Joseph Beron

    A    E               

A E A E A E7

 

 F m
  A/G     
          
5 A E D A Bm E

   
Al - le - lu - ia, al - le - lu - ia!

A/G  F m
 A
     
E
 
D
          
A E A

  
9

   
Al - le - lu - ia, al - le - lu - ia!

A/C  A/C 
   A   
      
D

    
13

    
1.O pa - sa - la - ma - tan ang D'yos na Pa - ngi - no - on, pag -

A/C  A/C  A/C 


      
     
D E E7 A D

    
15

           
kat Si - ya'y ma - bu - ti; ang Kan - yang pag - i - big ay na - pa -ka -ta - tag

A/C 
       F   G/F
     
D E E7 M7 E m7

    
19

   
at ma - na - na - ti - li. Ang ta - ga Is - ra - el,

             
23 F M7 G/F E m7 Am Dm E E7

    
ba - ya - ang sa - bi - hi't i - ha - yag,


F M7

E m7

      
DF
  
m7 E E7

      
27

 
"Ang pag - i - big ng Diyos, ay hin - di ku - ku - pas."
Celtic Alleluia (Salmo 117)

A/C  A/C  A/C 


         
  
A D D E E7

     

31

    
2.Ang la - kas ng Po - on, ang siyang- nag - du -lot ng a - ting ta -gum - pay
  
   A A/C

D
 A/C  D  A/C E
    
E7

                  
35


sa pa - ki - ki - ba - ka sa a - ting ka - a - way. A - ting si - na - sa - bing

                             
39 F M7 G/F E m7 F M7 G/F E m7 A m Dm E E7

di a-ko pa -pa - naw, ma - bu-bu-hay a - ko u-pang i - sa-lay - say


F M7
  
E m7

      
D F
  
m7 E E7


45

       
ang ga - wa ng Di - yos na Pa - ngi - no - on ko.

A/C  A/C  A/C 


     
                      
49 A D
E E D 7


3.Ang ba -tong na-tak -wil ng na - ngag ta - ta -yo ng ti - ra - hang ba - hay,
  
   A      
   
A/C D A/C D A/C E E7

                
53


sa la - hat ng ba - to'y hi - git na ma - hu- say. Ang la - hat ng i - to

                
F M7 G/F E m7 F M7 G/F E m7 Am


57


ang nag - pa - ma - las ay ang Pa - ngi - no - ong Diyos,

           
Dm E E7 Dm E E7


61

      
kung i - yong ma - mas - dan ay ka - lu - god - lu - god.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Salmo 117
Salmong Aleluya sa Magdamagang Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay
Salmo 117:1-2, 16ab-17, 22-23 Musika:
Misal sa Panahon ng Pagkabuhay Atty. Raymundo Santos Señga

          C   
        
C G F C FC G C

       
         
A - le - lu - ya, A-le-lu - ya, A - le - lu - ya, A - le - lu - ya.

  
            
C F C C G

  
9

        
1.O pa-sa - la - ma - tan ang Diyos na Pa -ngi - no - on pag -

     
        
G C G

  
13

     
kat Si-ya'y ma - bu - ti ang Kanyang pag - i - big ay

     
             
        

17 C C F C

 
na - pa-ka - ta - tag at ma-na - na - ti - li ba - ya - ang sa - bi - hat ka - ni -

     C         
     
F G C

    
22

    
lang i - ha- yag ang pag-i - big ng Di - yos ay hin - di ku - ku - pas.

        C
   
  
        
C G F C FC G C


     
28

      

A - le - lu - ya, A-le-lu - ya, A - le - lu - ya, A - le - lu - ya.

    
             
C F C C G


36

       
2.Ang la-kas ng Po - on ang Siyang nag - du - lot ng a - ting

     
             
C G

 
40

     
ta - gum - pay sa pa-ki - ki - ba - ka sa a - ting ka - a -
Salmo 117 (Salmong Aleluya sa Magdamagang Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay)

      
C C F
 C
   
F

             
C

         
45

    
way a-king si-na - sa-bing di a-ko pa - pa - naw na - bu-bu-hay a - ko

          
            
51 G C

         
u-pang i - sa - lay - say ang ga-wa ng Diyos na Pa-ngi-no - on ko.

        C
   
  
        
C G F C C F G C


     
55

      

A - le - lu - ya, A- le-lu - ya, A - le - lu - ya, A - le - lu - ya.

 
          
          
63 C F C G

          
3.Ang batong na- tak-wil ng na-ngag - ta - ta-yo ng ti -

                 
  
C G


67

        
ra - hang ba - hay sa la-hat ng bato'y hi - git nama - hu -

         
             
C

       
72


say, hi-git na ma - hu-say ang la - hat ng i - to ang mag-pa - ma - las ay ang

           
         
F C G C


76

      
Pa - ngi-no - ong Diyos kung i-yong mas - dan ay ka - lu-god - lu - god.

         C   
        
C G F C C F G C

            
82

     
A - le - lu - ya, A-le-lu - ya, A - le - lu - ya, A - le - lu - ya.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Litanya ng mga Banal
Iniangkop para sa Diyosesis ng Antipolo: Musika:
Rdo. P. Ral Jaden C. Paguergan Rdo. P. Rey Bienvenido Emmanuel C. Magnaye

E D B m B  m7
       
Fm Cm C sus C7

              
3

  
Pa-ngi-no-


                        
5 Fm C m7 Fm Fm C m7 Fm
3

  
on, ka-a-wa-an Mo ka - mi. Pa-ngi-no - on, ka-a-wa-an Mo ka - mi. Kris -

A D E A B  m7
              
          
9 Fm C sus C7
3

  
to, ka-a-wa-an Mo ka - mi. Kris - to, ka-a-wa-an Mo ka - mi. Pa-ngi-no-

A 7 B m

                       
13 Fm Cm Fm C7 Fm


3

  
on, ka-a-wa-an Mo ka - mi. Pa-ngi-no - on, ka-a-wa-an Mo ka - mi.

E A D E
              
17 Fm Fm

    
1.Santa Maria I - na ng Diyos, I - pa - na - la - ngin N'yo ka - mi.

 
               
17

 
1.Santa Maria I - na ng Diyos, I - pa - na - la - ngin N'yo ka - mi.

           
     
17

   

1.Santa Maria I - na ng hel, I - pa - na - la - ngin N'yo ka - mi.

              
  
17

   
1.Santa Maria I - na ng se, I - pa - na - la - ngin N'yo ka - mi.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
2 Litanya ng mga Banal

2. San Miguel Arkanghel 20. San Juan Pablo Secondo


3. San Gabriel Arkanghel 21. San Francisco de Asisi
4. San Rafael Arkanghel 22. Sto. Domingo de Guzman
5. Lahat kayong 23. San Francisco Javier
mga Banal na Anghel 24. San Felipe Neri
25. San Antonio de Padua
6. San Juan Bautista 26. San Juan Ma. Vianney
7. San Jose 27. San Pablo dela Cruz
8. San Pedro 28. San Gabriel ng Birhen Dolorosa
9. San Pablo 29. San Antonio Ma. Zacarria
10. San Andres 30. San Arnold Janssen
11. San Judas Tadeo 31. San Lodovico Pavonni
32. San Jose Marello
12. San Papa Clemente
13. Sta. Cecilia 33. Sta. Maria Magdalena
14. Sta. Ursula 34. Sta. Rosa de Lima
15. San Diego Alcala 35. Sta. Teresita ng Lisieux
16. San Lorenzo Ruiz de Manila 36. San Isidro Labrador
17. San Pedro Calungsod de Cebu 37. Beato Jose Maria de Manila

18. San Geronimo 38. Lahat kayong mga Banal


19. San Ildefonso de Toledo sa piling ng Maykapal.
E D B m B  m7
 
          
Fm Cm C sus C7

         
22



D D
  
      
Fm C Fm C

     
26

  
3 3

     
Pa-ngi-no - ong-He-sus, ma-a-wa Ka. Pa-ngi-no - ongHe-sus, ma-a-wa Ka.

     
      
26


3

  
Pa-ngi-no - ongHe-sus, ma-a-wa Ka.

            
26


3

  
Pa-ngi-no - ongHe-sus, ma-a-wa Ka.

               
26 3


Pa-ngi-no - ongHe-sus, ma-a-wa Ka.
Litanya ng mga Banal 3
B  m7

      
Fm C

 
31 3
3

     
1.I - lig - tas Mo kami sa lahat ng ka - sa - ma - an, Pa - ngi - no


      
31 3

  
3

     
2.I - lig - tas Mo kami sa lahat ng ka - sa - la - nan, Pa - ngi - no

          
3

 
31

  
3

3.I - lig - tas Mo kami sa walang hanggang ka - ma - ta - yan, Pa - ngi - no

           
3

 
31 3

 
4.A - lang alang sa Iyong pa gi-ging ta - o, Pa - ngi - no

5. Alang-alang sa Iyong pagkamatay


at muling pagkabuhay para sa aming kapakanan.
6. Alang-alang sa pagkakaloob Mo sa amin ng Iyong Banal na Espiritu.

7. Patnubayan Mo't kalingain ang Iyong Angkan.


8. Itaguyod Mo sa pagsasakatuparan ng Iyong atas
ang ating Papa, mga Obispo, mga Pari at mga Diyakono.
9. Pagkaloban Mo ng kapayapaan at pagkakaisa ang sandaigdigan.
10. Bigyan Mo kami ng lakas upang makapaglingkod sa 'Yo.

11. Pagpalain Mo ang Iyong mga hinirang na magsabalikat ng Iyong paglilingkod.


12. Pagpalain Mo siya (sila) at gawing kalugod-lugod.
13. Pagpalain Mo siya (sila) sa kanyang (kanilang) atas na gawain.
14. Pagpalain Mo ang kanyang (kanilang) mga magulang at mga tagapagtangkilik.

Aawitin sa Magdamagang Pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay


15. Itong mga bibinyagan na Ikaw rin ang humirang bigyan Mo ng bagong buhay.
16. Itong tubig ay basbasan yamang ito'y nakalaan para sa binyag na banal.

17. Dinggin Mo ang lahat ng aming kahilingan.


4 Litanya ng mga Banal

E D B m B  m7
 
          
Fm Cm C

         
35




                 
39 Fm C m7 Fm C m7

Kris-to, pa-king-gan Mo ka - mi.

        C     F 
 
39 Fm m m


Kris-to, pa-king-gan Mo ka - mi.

    
            
43

 
Kris-to, Kris-to, Kris-to, du-ma-da - la-ngin sa - 'Yo.
A E D B  m7
          F
          
C sus C 7

 
43Kris - to, pa-king-gan Mo ang a-ming pa - na - la-ngin sa 'Yo.

   
43
              
  
Kris-to, Kris-to, Kris-to, du-ma-da - la-ngin sa - 'Yo.

               
43

   
Kris-to, Kris-to, Kris-to, du-ma-da - la-ngin sa - 'Yo.
Pagmamahal ng Diyos
(Sakramento ng Binyag)
Titik at Musika:
Rdo. Padre Carlo Magno S. Marcelo

  E   
              
     
A B

    
     
4 B B7
E A

          
  
Sa bin - yag na - ta - mo ang ka - lig - ta - san. Pag -

       
B E E

       
7

 
 
ma - ma - hal ng D'yos ay na - kam - tan. Si He - sus, Ka - pa - tid, Ka - i -

  E
    
A B E

  
10

        
bi - gan, Es - pi - ri - tung tang - law kai - lan - man. Sa -

    A       
          
13 E B E

  
la - mat, sa - la- mat, O A - ma, sa I - yong bi - gay na bi - ya - ya. Ka -

17
    A       
E
         
B B7

  
mi na - wa'y mag - ka - i - sa sa Nga - an Mo, Po - on a - ming A -


1. 2.
E

E

         
B B
20 7 E

   
 
ma. Sa bin ma. Pag - ma - ma - hal ng D'yos ay na - da - ma.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Isang Pananampalataya
Titik: Musika:
Rdo. Padre Avelino G. Santos Eduardo P. Hontiveros, SJ
D/F 
   
             
G Em A D D A7

     
3

            
I - sang pa-na-nam-pa-la - ta - ya, I-
           
           

I - sang pa-na-nam-pa-la - ta - ya, I-

      
            
     
8 3 D G D Em A7 D

             

sang pag-bi-bin - yag. I - sang Pa-ngi-no - on. Ang -ki - nin na-ting la - hat.


                  
3

   
8

                 
sang pag-bi-bin - yag, I - sang Pa-ngi-no - on. Ang -ki - nin na-ting la - hat.


      

      
14 A7 Bm Em A

    
1.Ha - bi - lin ni He - sus no - ong Si - ya'y lu - mi - san;

Ka -

  
2.A - ma, pa - king - gan Mo ang a - ming pa - na - la - nging Da -

             
14

    
         
      
19 D Bm E7 A

            
yo ay mag - ka - ti - pon sa pag - ma - ma - ha - lan.
  
li - say na pag - i - big, sa a - mi'y hu - ma - pit.

    
19

          
     
3. Mga alagad Ko pa'no makikilala, tapat nilang pag-ibig wala nang iba pa.
4. Kaya nga O Ama sana'y Iyong hawian, ang aming mga puso ng mga alitan.
5. Tingni Kanyang dugo sa ati'y iniligwak, ngayon ay sundan natin Kanyang mga yapak.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Tanggapin ang Alay (Pag-aalay)
Titik at Musika: Fray Leo G. Alaras, OAR
D/F 
Katamtaman

                  
G Em C G/B Am D

    
 1.Ku-nin Mo ang a-lay kong ti - na - pay. Nag-mu-la sa bu - til ng u - hay. I- ni -

                

    
                      
1.Ku-nin Mo ang a-lay kong ti - na - pay. Nag-mu-la sa bu - til ng u - hay. I- ni -

  

            
1.Ku-nin Mo ang a-lay kong ti - na - pay. Nag-mu-la sa bu - til ng u - hay. I- ni -
             

A/C 
1.Ku-nin Mo ang a-lay kong ti - na - pay. Nag-mu-la sa bu - til ng u - hay. I- ni -

 
         
B m7 B7 Em E m7 C

           
5


  a - a - lay sa 'Yong ha - pag. Na -wa'y pa - ba - na - lin at 'Yong bas - ba - san.

                      
5

  
                     
5 a - a - lay sa 'Yong ha - pag. Na -wa'y pa - ba - na - lin at 'Yong bas - ba - san.

  
a - a - lay sa 'Yong ha - pag. Na -wa'y pa - ba - na - lin at 'Yong bas - ba - san.

                    
5

a - a - lay sa 'Yong ha - pag. Na -wa'y pa - ba - na - lin at 'Yong bas - ba - san.


D/F 
 D C/D
   
D7

G
            
Em E m7

  
8

 
 Tang - ga - pin ang a - lay ng pu - so ti - na - pay at a - lak
                 
8

   
   
                
8 Tang - ga - pin ang a - lay ng pu - so ti - na - pay at a - lak

 
                   
Tang - ga - pin ang a - lay ng pu - so ti - na - pay at a - lak

8


Tang - ga - pin ang a - lay ng pu - so ti - na - pay at a - lak
Tanggapin ang Alay (Pag-aalay)

A/C  D/F 

                      
C C/D D 7 G


12    
na sa I - yo'y i - ni - lu - lu - hog. Ka - lug - dan Mo ma- nga mun - ting han -
     
12

             
                   
    
12 na sa I - yo'y i - ni - lu - lu - hog. Ka - lug - dan Mo ma- nga mun - ting han -

                   
na sa I - yo'y i - ni - lu - lu - hog. Ka - lug - dan Mo ma- nga mun - ting han -
    
12


na sa I - yo'y i - ni - lu - lu - hog. Ka - lug - dan Mo ma- nga mun - ting han -

A/C 
 Em
   
E m7 C
    C/D D
7 G

         
15

    
 dog tan - da ng Pag - i - big
  
at Pag - a - sa sa I -yong ha - pag.

       
15

           
                   
dog tan - da ng Pag - i - big at Pag - a - sa sa I -yong ha - pag.

15

 
               
dog tan - da ng Pag - i - big at Pag - a - sa sa I -yong ha - pag.
       
15

dog tan - da ng Pag - i - big at Pag - a - sa sa I -yong ha - pag.

D/F  3
  C/D D 7 G E
        
m C G/B A m7 D

            
19

 

   
2.Ku-nin Mo ang a-lay ko'ng a - lak. Nag-mu-la sa kum-pol ng u - bas. I- ni

19

         
      
3

 
                     
2.Ku-nin Mo ang a-lay ko'ng a - lak. Nag-mu-la sa kum-pol ng u - bas. I- ni
   
19


3

          
2.Ku-nin Mo ang a-lay ko'ng a - lak. Nag-mu-la sa kum-pol ng u - bas. I- ni
               
19
3

2.Ku-nin Mo ang a-lay ko'ng a - lak. Nag-mu-la sa kum-pol ng u - bas. I- ni

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Santo (Fifth Gospel: Misa 1)
Musika: Jeremiah Neztor F. Marcelo

D/F  
 G            

G D/A G/B C G/B Am G D/F G

     

D/F  A/C  B/E  D/F  G


  
          
G G D/A G/B C D Em

  
9

  

9 San - to, san - to, san - to Diyos ng ma - nga huk - bo. Na - pu - pu - no ang

                   
        
San - to, san - to, san - to Diyos ng ma - nga huk - bo. Na - pu - pu - no ang

       
9

  

        
San - to, san - to, san - to Diyos ng ma - nga huk - bo. Na - pu - pu - no ang

         
9

San - to, san - to, san - to Diyos ng ma - nga huk - bo. Na - pu - pu - no ang

A/C 
  
  
CG/D C Am D C/G G D

        
19

     

19 la - ngit at lu - pa ng ka - da - ki - la - an Mo. O - sa - na, o -

                   
    
la - ngit at lu - pa ng ka - da - ki - la - an Mo. O - sa - na, o -
         
  
19

  
la - ngit at lu - pa ng ka - da - ki - la - an Mo. O - sa - na,
                
19

la - ngit at lu - pa ng ka - da - ki - la - an Mo. O - sa - na, o -

A/C  D B/E  D/F 


    
         
G C Em G G/B

 
28

  

28 sa - na, o - sa - na. O - sa - na, o - sa - na sa ka - i -

                   
   
       
sa - na, o - sa - na. O - sa - na, o - sa - na sa ka - i -
      
28

     
o - sa - na, o - sa - na. O - sa - na, o - sa - na sa ka - i -

            
28


sa - na, o - sa - na. O - sa - na, o - sa - na sa ka - i -
Samto (Fifth Gospel: Misa 1)

E m+/E  E m6/C 

     
C D G G/B C6 D G Em E m7/D Am


39

              

ta - - - - - san. Pi - nag - pa-la ang na - pa - ri - ri - to sa nga - lan
   
39

                 
   
ta - - - - - san. Pi - nag - pa-la ang na - pa - ri - ri - to sa nga - lan
       
39

          

              
ta - - - - - san. Pi - nag - pa-la ang na - pa - ri - ri - to sa nga - lan
     
39

 
ta - - - - - san. Pi - nag - pa-la ang na - pa - ri - ri - to sa nga - lan

A/C  D 9
   
    
D7 G D G C

  
49

       

    
49 ng Pa - ngi - no - on. O - sa - na, o - sa - na, o - sa - na.

             
    
ng Pa - ngi - no - on. O - sa - na, o - sa - na, o - sa - na.

       
49

   

          
ng Pa - ngi - no - on. O - sa - na, o - sa - na, o - sa - na.

      
49


ng Pa - ngi - no - on. O - sa - na, o - sa - na, o - sa - na.

B/E  D/F 

            
Em G G/B C D G G/B C D G

  
59

    

O - sa - na, o - sa - na sa ka - i - ta - a - - - - san.

  
59

                
    
   
O - sa - na, o - sa - na sa ka - i - ta - a - - - - san.
            
59

     
O - sa - na, o - sa - na sa ka - i - ta - a - - - - san.
              
59

O - sa - na, o - sa - na sa ka - i - ta - a - - - - san.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Sa Krus Mo at Pagkabuhay
Musika:
Rdo. P. Joselito I. Jopson
G m C m F m G m F m
       
A B
    
A B E

               
F m G m F m
 B 
   
E B E

    
13

     
 
Sa Krus Mo at pag - ka - bu - hay ka - mi'y na-tu - bos Mong tu -
G m C m F m
   
               
20 E4 E A B

 
nay. Po - ong He - sus na - ming ma - hal, i - lig - tas Mo ka-
G m F m

   
A B E


27

        

ming ta - nan nga-yon at mag - pa - kai - lan - man.

   
      
C F Gm Am C F Gm

  
33

  
 
Sa Krus Mo at pag - ka - bu - hay ka - mi'y na - tu - bos Mong tu -

      
          
33


   
B
    
       
   
40 F4 F C Am Dm Gm

  

  
nay. Po - ong He - sus na - ming ma - hal, i - lig - tas Mo ka -
  
              
40

       
B B /F

  
       
Am Gm C F F


47

   
ming ta - nan nga - yon at mag - pa - kai - lan - man.
           
        
47

      
Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Amen (Mass of Creation)
Music: Marty Haugen
E
    
  
C m7 D m7 Gm D m7

     

B E
 Gm F
 
Cm Gm D F C


       
4

     

 
A - men, a - men, a - - - - men.
     
4

    


A - men, a - men, a - - - - men.

      
4

    
 
A - men, a - men, a - - - - men.

         
4

  
4 A -
 
men,
a -
 
men,

a -
 -

-

-

men.

A - men, a - men, a - - - - men.

 Gm B E
G
 
     
F Cm Gm D D m7

  
8

  
rit. molto rit.

 
   
A - men,

a - men, a - - - - - men.
 
8

  

A - men, a - men, a - - - - -

men.

        
8

    

        

A - men, a - men, a - - - - - men.

   
8

  
A -
 
men, a

- men, a

- -

- - -


men.

  
8


A - men, a - men, a - - - - - men.
Transkripsiyon: Ral Paguergan * Parokya ng Inmaculada Concepcion (Perlas ng mga Parokya sa Pilipinas) * Siyudad ng Antipolo
Ama Namin/Sapagkat
Musika:
Maestro Lucio D. San Pedro

 C F C
Andante Religioso

        
          
    
G C C Am D7 G

            
A ma na-min, su - ma-sa-la- ngit ka, Sam-ba-hin ang nga-lan Mo.

      
                            
7 G7 C G7 C G D7 G G7 C Dm C G7

Ma-pa-sa- a-min ang ka-ha - ri - an Mo Sun - din ang lo- ob Mo, di - to sa lu - pa pa - ra ng sa la -

 C   C  G 7   C
  
                
13 C F G7 G7 C

      

     
ngit. Big - yan Mo ka - mi nga - yon ng a - ming ka - ka - nin sa a - raw - a - raw, At

       
            
13

   

                      
Big - yan Mo ka - mi nga - yon ng a - ming ka - ka - nin sa a - raw - a - raw, At

 
13

 
       
Big - yan Mo ka - mi nga - yon ng a - ming ka - ka - nin sa a - raw - a - raw, At

    
    
13

  
ng a - ming ka - ka - nin sa a - raw - a - raw.

   cresc.  D7   G7

                        
17 C Am G C

 
pa - ta - wa - rin Mo ka - mi sa a - ming ma - nga - sa - la pa - ra ng pag - pa - pa-ta - wad

                   


  
17
cresc.

  

pa

-

ta - wa -
cresc. 
rin Mo
      
ka - mi sa a - ming ma - nga - sa - la
    
pa - ra ng pag - pa -
 
pa-ta - wad
                 
17

     

  
pa - ta - wa - rin Mo ka - mi sa a - ming ma - nga - sa - la pa - ra ng pag - pa - pa-ta - wad

     
17

     
sa a - ming ma - nga sa - la
 Am
2 Ama Namin

         
                 
20 G G7 F C C E

      
   
na - min sa nag - ka - ka - sa - la sa a - min At huwag Mo ka - ming i - pa - hin - tu - lot sa tuk -

  
                     
20

    
    
        
                     
20 na - min sa nag - ka - ka - sa - la sa a - min At huwag Mo ka - ming i - pa - hin - tu - lot sa tuk -

 

          
na - min sa nag - ka - ka - sa - la sa a - min At huwag Mo ka - ming i - pa - hin - tu - lot sa tuk -

        
20

 
At huwag Mo ka - ming i - pa - hin - tu - lot sa tuk -

              3               
allargando
D7 G C F G7 G7 G7

     
24

   
       
                                

24 so At i - ad - ya Mo ka - mi sa la - hat ng ma - sa - ma.
3
Sa-pag - kat sa-'Yo nag - mu-mu-la ang

           
                     
24 so At i - ad - ya Mo ka - mi sa la - hat ng ma - sa - ma. Sa-pag - kat sa-'Yo nag - mu-mu-la ang

 
3

 Sa-pag
                               
so At i - ad - ya Mo ka - mi sa la - hat ng ma - sa - ma. - kat sa-'Yo nag - mu-mu-la ang
24


3

   
so At i - ad - ya Mo ka - mi sa la - hat ng ma - sa - ma. Sa-pag - kat sa-'Yo nag - mu-mu-la ang

                        rall. 
     
C C F C F G 7 C

        
30

          
Ka-ha-ri - an, ang Ka-pang-ya-ri-han, at Ka - lu-wal-ha - ti-an, mag-pa - sa-wa-lang-hang - gan.

               
30

          

                     
30 Ka-ha-ri - an, ang Ka-pang-ya-ri-han, at Ka - lu-wal-ha - ti-an, mag-pa - sa-wa-lang-hang - gan.

        
        

                            
30
Ka-ha-ri - an, ang Ka-pang-ya-ri-han, at Ka - lu-wal-ha - ti-an, mag-pa - sa-wa-lang-hang - gan.

  
Ka-ha-ri - an, ang Ka-pang-ya-ri-han, at Ka - lu-wal-ha - ti-an, mag-pa - sa-wa-lang-hang - gan.
Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Kordero ng Diyos (UST)
Musika at Areglo:
Richard G. Pazcoguin
E/G  F m F  m/E
  A
     
G M7 E

               
Kor -

E/G  F m F  m/E A/C 


 A

D

      
10

        
de - ro ng Diyos na nag - a - a - lis ng ma - nga ka - sa - la - nan

F m F  m/E
 B 
 
m E A M7 E D Bm E sus4 E

       
16

        
ng san - li-bu - tan, ma - a - wa - Ka, ma - a - wa Ka, sa a - - - min.

E/G  F m F  m/E
 A
     
26

       

Kor - de - ro ng Diyos na nag - a - a - lis ng ma -
     
26

       
 
Kor - de

-
 
ro ng Diyos
   
na nag - a - a - lis
  
ng ma -
 
26

       
    
Kor - de - ro ng Diyos na nag - a - a - lis ng ma -
 
26

Kor - de - ro ng Diyos na nag - a - a - lis ng ma -

A/C 

  
D Bm E A M7 E


31

          


nga ka - sa - la - nan ng san - li - bu - tan, ma - a - wa Ka, ma -

   
31

          

31
   nga
   
ka - sa - la - nan
    
ng san - li - bu -
    
tan, ma - a - wa Ka,
   
ma -

               
nga ka - sa - la - nan ng san - li - bu - tan, ma - a - wa Ka, ma - a - wa


31

nga ka - sa - la - nan ng san - li - bu - tan, ma - a - wa Ka, ma -


Kordero ng Diyos (UST)
m F  m/E A/C 
   F  D Bm

E sus4
 
E D M7 D M7

          
37

  
  
a - wa Ka, sa a - - - min. Kor - de - ro ng Diyos na nag - a - a -

     
37

          
 a - wa

Ka, sa
   
a - -

- min.
    
Kor - de - ro ng Diyos
  
na nag - a - a -
  
37


Ka, 
  
         
sa a - - - min. Kor - de - ro ng Diyos na nag - a - a -
      
37

a - wa Ka, sa a - - - min. Kor - de - ro ng Diyos na nag - a - a -

A/C 
 
Bm
 
B m/A

G M7
       
E D M7

    
46

 

46 lis ng ma - nga ka - sa - la - nan ng san - li - bu - tan, i - pag - ka - lo - ob

                  
            
lis ng ma - nga ka - sa - la - nan ng san - li - bu - tan, i - pag - ka - lo - ob
     
46

  
46 lis
 
ng ma - nga
   
ka - sa - la - nan ng
          
san - li - bu - tan, i - pag - ka - lo - ob

lis ng ma - nga ka - sa - la - nan ng san - li - bu - tan, i - pag - ka - lo - ob

F  m7 F
          
  
E Bm E sus4 A D A

 
52



Mo sa a - min ang 'Yong ka - pa - ya - pa - an.
          
52

    
         
 
Mo sa a - min ang 'Yong ka - pa - ya - pa - an.
   
52

            
Mo sa a - min ang 'Yong ka - pa - ya - pa - an.
   
52

Mo sa a - min ang 'Yong ka - pa - ya - pa - an.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Kay Kristo ang Kaligtasan
Musika:
Rdo. P. Lordencio Honrada

                
C Am Em F G Am

 
3

        
7 Dm G7 C C 3 Am

           
3 Ang pag - i - big ang s'yangda - hi - lan, at ang
3

           
11 D m G7 3 C Am Em

       
a - ting ka - tu - bu - san. Kung ka - ya nga S'ya ay pu-mi - san, sa

          
3

      
F G7 C F G7 3 C Am

  
15

  
a - ting ma-nga ni - la - lang, i - pi - na - ha - yag, ma - bu-ting ba - li - ta, ng


3

       
3

                   
19 D m D7 G G7 C Em Dm

           
a - ting ka-lig-ta - san. Si Kris - to ang a-ting bu - hay. Si - Kris - to ang ka-to- to-ha -


           
3

 
3

      
19

 

       
a - ting ka-lig-ta - san. Si Kris - to ang a-ting bu - hay. Si Kris - to ang ka - to- to-ha -

 
               3 
19 3


a - ting ka-lig-ta - san. Si Kris - to ang a-ting bu - hay. Si Kris - to ang ka-to- to-ha -
3

                 
3

     
C F G7 3 C Am Dm G7 C

  
24

 
nan, hu - ma - yo ka't i - pa - ma - li - ta, na sa Kan - ya ang ka-lig-ta - san.

            3         
24

 
3

nan, hu - ma - yo ka na - sa Kan - ya ang ka-lig-ta - san. Ang pag

               3      3     
24


3

 
nan, hu - ma - yo ka't i - pa - ma - li - ta na sa Kan - ya ang ka-lig-ta - san. Ang pag

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
2 Kay Kristo ang Kaligtasan

       
      
C Am Dm G7 C 3
29

 
Hah... nag ka - ta-wang

          3  
          
29
3

 
i - big ang s'yangda - hi - lan, kung ka - ya nga s'ya'y i - si - ni - lang

         
3

          
Am Em F G7 C

 
33

  
3ta - o't na - ki - pa-mu - hay, sa ma - ra - li - ta at ma-ka - sa - la - nan, ngu-nit

 
33
  
Huh...

             
3

   
F G 3 C Am D D7 G G7

 
37

     

           3 
ba - kit di na-u-na - wa - an. Krus ang Kan - yang na - ging han- tu - ngan. Si

      
     
37


Krus ang Kan - yang na - ging han- tu - ngan. Si


3

 
3

      
                          
41 C Em Dm C F G7 3

         
Kris-to ang a-ting bu - hay. Si - Kris-to ang ka-to-to-ha - nan, hu - ma- yo ka't i - pa - ma -

            
3

 
3

       
41


Kris - to ang a-ting bu - hay. Si Kris-to ang ka - to-to-ha - nan, hu - ma- yo ka

                3           
41 3

 
3

Kris-to ang a-ting bu - hay. Si Kris-to ang ka-to-to-ha - nan, hu - ma- yo ka't i - pa - ma -


3

      
3

      
C Am Dm G7 C F G C


46

       

li - ta, na sa Kan - ya ang ka-lig-ta - san. A - - - men.

        
  3    
46


3

na - sa Kan - ya ang ka-lig-ta - san.

     3      3       
46

 
li - ta na sa Kan - ya ang ka-lig-ta - san.
Tanging Ligaya
"Saan ako magpupunta, upang ako'y makatakas? Titik at Musika:
Sa banal mong Espiritu'y hindi ako makaiwas." Awit 139:7 Moses Catan at Dondi Nakar
B /F F/E  E
 
                   
F G m/E A 7+5 D sus2 D m A m/C

           

Sa - an a - ko tu - tu - ngo? Sa - an pa mag - haha - nap? Hang-
B  M7 C/B  B /C

                        
6 F/A D m7 G m7

 
gang sa du - lo ng da - gat Wa - lang ma-ki-ki - tang tu-lad mo Li -
B /F F/E  E

                
F G m/E A 7+5

  
10

bu - tin man ang mun - dong i - to Si - ka - ping ma-kam-tan ang pa-


D m A m/C B  M7 C/B 
 
                            
13 D sus2 F/A D m7 G m7

ngarap ko Ngu - ni't nga - yon at kai - lan pa - man Wa - langmaki


- -ki - tang tulad
B /C

                    

17 F G m7sus F 2/A D m7

    
                 
mo I - kaw ang bu - hay, ta - nging li - ga - ya Mun -

   
17


B /C C/B  B  M7 

                    
G m7 F 2/A


20


         
        
ti kong a - lay pa - pu - ri't pag-sam - ba Sa I - yo, He - sus Pa -

   
    
20


B /C

               
23 A m7 D m7 G m7 F

             
   
            
ngi - no - on Ta-ga - pag - lig-tas, pag - i - big ng A - ma.
 
      
    
23

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Ito ang Bagong Araw
Titik: Danilo B. Isidro, SJ
Musika: Felipe Fruto Ll. Ramirez, SJ

  A E
      
A E 7 7

 
              

           
    
A E

  
5

           
 
I - to ang ba - gong a - raw, i - to'y a - raw ng ta - gum - pay;
 
A-

        
5

     
            

 
I - to ang ba - gong a - raw, i - to'y a - raw ng ta - gum - pay; A-
    
5

  
A - le - lu - ya, a - le - - - lu - ya,

      
         
E7 A

     
10

   
 nak ng ta - o'y na - bu - hay, S'ya'y a - ting pa - ra - nga - lan. Si He -
             
10

                
   nak

ng ta - o'y na - bu - hay,
  
S'ya'y a - ting pa - ra - nga - lan. Si He -


10

   
a - le - lu - ya, a - - le - - - lu - ya.

         

A7 D B7

      
14

    
 sus mu - ling na - bu - hay sa ka - ma - ta - ya'y
      
14

    
          
    
  
sus mu - ling na - bu - hay sa ka - ma - ta - ya'y

   
14

    
At si He - sus ay na - bu - hay. Sa ka - ma -

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City
Ito ang Bagong Araw

     
              
E E7 A

    
19

 

        
nag - ta - gum - pay. Ma - ga - lak, h'wag nang lu - mu - ha; hi -
    
19

            
     nag

- ta - gum - pay.

Ma - ga - lak, h'wag nang lu - mu - ga;
 
hi -

   
19

  
ta - yan ta - gum - pay. A - le - - - lu - ya,

      
E E7
        
   
24

             
   na - ngo
     
ang ta - o sa sa - la. Kris - to He - sus, tu - nay Kang Ha - ri, ka -
        
24


                 
   na - ngo ang ta - o sa
 
sa - la.

Kris - to He - sus,

tu - nay Kang Ha - ri, ka -


24

   
a - le - lu - ya, a - le - lu - ya,

      
A A7
   D
           
28

   
 mi sa 'Yo'y nag - pu - pu - ri. Sa Krus I - ka'y na - ma - tay,
          
28

             
   mi sa 'Yo'y 
    
nag - pu - pu - ri. Sa Krus I - ka'y na - ma - tay
    
28

    
a - le - lu - ya. Sa Krus na - ma - tay 'le -

     
                  
E 7 A E7

    

33


33
 ngu - nit mu - li
   
Kang
  
na - bu - hay.

            


ngu - nit mu - li Kang na - bu - hay.

 
33

     
lu - ya, a - le - lu - - - ya.
Ito ang Bagong Araw 3

       
              
A E


38

 
38
 A - le - lu - ya, le - lu - ya, a - le - lu - ya.
    
       
       

 
A - le - lu - ya, a - le - lu - ya, a - le - lu - ya,

 
38

    
A - le - lu - ya, a - le - lu - ya,

 E          
7 A

      
42

       
   A - le - lu - ya, le - lu - ya, a - le - lu - ya.
     
42

             
   a  - le - 
lu - ya, a - le - lu - ya, a - le - lu - ya,

 
42

    
a - le - lu - ya, a - le - lu - ya,

   A       
        
7 D

 
46

    
   A - le - lu - ya, le - lu - ya, a - le - lu - ya.
 
              
46


 a - le - lu - ya, a - le - lu - ya, a - le - lu - ya,

   
46

    
a - le - lu - ya, a - le - lu - ya,

 E         A    G         
                 
50 7 7 C

   
50
   A - le - lu - ya, le - lu - ya, a - le - lu - ya.  
A - le - lu - ya, le -

       
   a  - le - lu  - - - ya.   
A - le -

 
50

  
a - le - lu - - - ya. A - le -
Ito ang Bagong Araw

      G          
G7

   
55

  
 
           
55 lu - ya, a - le - lu - ya. A - le - lu - ya, le -

    

    
lu - ya, a - le - lu - ya, a - le - lu - ya, a - le -

   
55

lu - ya, a - le - lu - ya, a - le -

     C
      
C7

     
59

    
 
             
59 lu - ya, a - le - lu - ya. A - le - lu - ya, le -

   
   
lu - ya, a - le - lu - ya, a - le - lu - ya, a - le -

   
59


lu - ya, a - le - lu - ya, a - le -

         
      
63 F G7

      
 
              
lu - ya, a - le - lu - ya. A - le - lu - ya, le -

63



   
lu - ya, a - le - lu - ya, a - le - lu - ya, a - le -

 
63

 
lu - ya, a - le - lu - ya, a - le -

         
       
C F Em F C


67


lu - ya, a - le - lu - ya. A - le - lu - ya! 
    
67

    
     

lu - - - - - ya. A - le - lu - ya!

 
67

 
lu - - - - - ya. A - le - lu - ya!