You are on page 1of 2

VALMANIFEST

UNICEF SVERIGE
• Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening
• Alla former av våld mot barn ska vara straffbart
• Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola

UNICEF Sveriges uppdrag är att säkerställa
att barnkonventionen efterlevs i Sverige.

Inför valet i september 2018 har vi valt att
fokusera på tre politiska förslag som vi anser
är särskilt viktiga att de genomförs.

Vänd bladet och läs om våra förslag.

Valmanifest A5.indd 1 2018-04-19 08:31
Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening
Alla barn ska ha rätt att leva med sin familj. Dagens
lagstiftning möjliggör endast för en del som har
beviljats uppehållstillstånd att återförenas med
sin familj. Detta står i strid med barnkonventionen
och inskränker dessutom en av få lagliga vägar
som finns för barn på flykt.

Alla former av våld mot barn ska vara straffbart
Det behöver införas en särskild bestämmelse om
misshandel mot barn i brottsbalken. Idag skiljer
man inte på misshandel av barn och vuxna. Det
innebär att de lagar som gäller för misshandel
och ofredande av vuxna även tilllämpas när barn
är drabbade. Lagstiftningen behöver också tydlig-
göras så att både fysisk och psykisk misshandel
av barn blir straffbart.

Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola
Alla elever ska ha tillgång till kvalitativ utbildning
oavsett boendekommun och bakgrund. För att sko-
lan ska leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag
och bidra till ökad likvärdighet krävs ett ökat cen-
traliserat ansvar och samverkan mellan berörda
aktörer på statlig, regional och kommunal nivå.

Valmanifest A5.indd 2 2018-04-19 08:31