011/ 38 20 464. ISBN 978-86-7781-583-7 1. Vesna a) Mi{qewe – U~enici osnovnih {kola – Priru~nici COBISS. 2007 (Beograd : Branmil). 38 20 483. – (Edicija Kreativna {kola) Tira` 2.000. Radmila 2. Radmila Go{ovi}. – Str. 78.yu www. Go{ovi}. – Registar. 72–75 : Pogovor: Filozofija i deca / Predrag Krsti}. direktor [tampa BRANMIL. Beograd Gradi{tanska 8 Tel. – Beograd : Kreativni centar. Beograd Tira` 2. – O autorkama: str.kreativnicentar. – 78 str.yu Za izdava~a Mr Ljiljana Marinkovi}.955.874(035) BRANKOVI]-Saton. Go{ovi}. – Bibliografija: str.SR-ID 143871244 .co. . Vesna Go{ovi} Urednik Natalija Pani} Lektor Ivana Ignjatovi} Grafi~ki dizajn i korice Neda Doki} Priprema za {tampu Marko Huber Izdava~ Kreativni centar. Vesna Go{ovi}. – 1. Radmila Go{ovi}. 24 cm. : ilustr. Radmila Filozofija s decom : priru~nik za nastavnike / Radmila Brankovi}-Sutton. Beograd 159.2-075.co. 24 40 659 e-mail: infoªkreativnicentar.Edicija Kreativna {kola Filozofija s decom Priru~nik za nastavnike prvo izdanje Autori Radmila Brankovi}-Sutton.000 ISBN 978-86-7781-583-7 Fotografije kori{}ene u knjizi snimljene su u Osnovnoj {koli \or|e Krsti} u Beogradu CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. izd. 76.

Filozofija s decom Priru~nik za nastavnike Radmila Brankovi}-Sutton Radmila Go{ovi} Vesna Go{ovi} .

................................... 39 1....................................................................................................... 27 Evaluacioni listovi ......... 7 [ta je Filozofija s decom i kako je ona nastala ...................................................................................................................................................... Gde su vremena koja jo{ nisu bila? (Radmila Brankovi}-Sutton) ..................... Mogu}i problemi i sugestije za njihovo re{avanje ............. 22 5....................................Sadr`aj 1............................................................ 27 Za koga je jo{ evaluacija va`no pitanje ................................ 25 Kakvi se rezultati mogu o~ekivati ................................................ 18 4....... Moderna bajka (Radmila Brankovi}-Sutton) ............................................................................ 28 7.......................................................................... Evaluacija filozofskog istra`ivanja ......................................... Uvod . 14 3............................................................. 41 3.................................................................................................................................. 35 Mogu}i problemi s roditeljima ......... 11 Kako varirati strukturu .................................................................. 37 Kako odabrati pri~e za filozofsko istra`ivanje ............................................................................................................. Rezultati koji se mogu o~ekivati ........................................................................ 21 Primeri ve`bi na temu Filozofsko pitanje ................................................................................................... Filozofska pitanja ................................................................................................................................................................ 33 Mogu}i problemi s kolegama ........................................................................................................................................ 7 Program Filozofija s decom danas .................................... 16 Uloga facilitatora u istra`ivanju .................................... 49 .................................................. 9 2..................................... Orfej i Euridika (Radmila Go{ovi}) ........................... Dve sestre..................................................... Pri~e i planovi za diskusiju ........................... Knjiga (Vesna Go{ovi}) ...... 11 Struktura filozofskog istra`ivanja .......................................................... Metod rada ........................... 8 Iskustva u Srbiji ................................................................................................................................................................................... 26 6.. 16 Pitanja koja poma`u facilitatoru ................................................. 35 8............................................ 11 Metod rada i opis istra`ivanja ............................................... 33 Mogu}i problemi sa u~enicima ................................. 46 5................................ 39 2............................................................ 43 4............... 37 Pri~e ..................................... Deca s planete Balti (Radmila Brankovi}-Sutton) ....................................................................... 25 Rezultati nekih studija o primeni programa filozofskog istra`ivanja ................ 8 Kome je namenjen ovaj priru~nik .................................................................... Facilitator u istra`ivanju .....

................................................ 51 7................................. 72 Literatura .................................................... Na belom konju (Radmila Go{ovi}) .................................................. 65 5............................................................................... Pri~am ti pri~u ........... 58 10..................................................................... 70 19................................................................ 76 Indeks ................. 63 2.....Veze ...................................... 56 9... 69 15......................................................................6................................... Veliko – malo .................................................................................................................. Crtanje zatvorenih o~iju ............. Zajedni~ko umetni~ko delo .................................................................................................................................................... Gde stanuju misli (Radmila Brankovi}-Sutton) ........................................................................................... 67 10................................................................................................................................................................ Napravite re~ svojim telom ............ Ma~ka moje u~iteljice .................................... Kofer ...................................................................................................................... Zato {to…! .......................................................................................... 69 16................................ Azbu~no putovanje ......................................................................... Magi~ni mikrofon ............. 60 9....... 70 17. 71 Pogovor: Filozofija i deca .......................................................................................................................... Anin prsten (Radmila Brankovi}-Sutton) . Ustani – sedi ..................................... 64 4................... 65 6..... Katalog igara ............................................................................................................... Ime ............................................................ 62 1............ 70 20......................................... 78 ............... Umetnik (Vesna Go{ovi}) ......................................... Vo}na salata ....................................................................................................... Uglomer ........................................................................................................................ Telefon ...................................................... 66 9............. 69 14............................................................................................................................. 67 11........................ 68 13.............................. 77 O autorkama ............. Ranac prepun znanja (Radmila Go{ovi}) ...... 53 8......................................................................................................................................................................................................... 66 8.............................................. Nasumice izabrane re~i .................................................................................................................... 70 18........ 64 3.......................... [ta bi bilo kad bi bilo… ........................... 70 21............................................... Portret ........................................... [a{avi odgovori .............. 68 12.................... Hodaj kao… ......................... 66 7.......................................................................................................................................

onda je jasno za{to se filozofija ne predaje u osnovnim {kolama. niti da ga vode. Lipman tvrdi da treba uzeti u obzir i to da filozofija ima i prakti~nu stranu. Profesor Metju Lipman. Vygotskian Dialogue. 1 Lipman. potrebom za sopstvenom ta~kom gledi{ta i da bude hrabro u rasu|ivanju. jer su u uzrastu izme|u {est i deset godina deca najprijem~ivija za filozofiju zato {to je tada njihova intelektualna radoznalost najja~a. Filozofija s decom nastala je u Americi krajem {ezdesetih godina. zaklju~io je Lipman. Razradio ga je ameri~ki profesor filozofije Metju Lipman (Matthew Lipman) sa saradnicima. 2 7 . Isti. Ako su to centralni problemi filozofije i ako se. pravda. ali usput zahteva vrlo disciplinovanu aktivnost. treba ranije po~eti s filozofijom. pita se Lipman.1 Filozofija treba da bude obavezan predmet za svu decu jo{ u osnovnoj {koli. praksom kritike i kritikom prakse. 3 Isti. u vreme studentskog pokreta i demonstracija.2 Filozofi se bave apstraktnim problemima. u retkim primerima ~ak i do mudrosti. metodama i proceduri istra`ivanja. racionalnost i rasu|ivanje. 122. Filozofija po~inje ~u|enjem i ponekad dovodi do razumevanja. Natasha. da se ponosi li~nim uvidom.3 ka`e Lipman. kako se ~esto na engleskom jeziku naziva. 35–44. Metodika na kojoj se taj program zasniva primenljiva je u radu s decom razli~itog uzrasta i razli~itih sposobnosti i mo`e se koristiti u gotovo svim {kolskim predmetima. Filozofija s decom u centar obrazovnog procesa stavlja filozofsko istra`ivanje. tolerancija). me|utim.Uvod [ta je Filozofija s decom i kako je ona nastala Filozofija s decom. prihvata da deca nisu zainteresovana za apstraktne ideje i da nisu sposobna da ih ispituju. usavr{avanjem racionalnih metodologija. 122. Za{to se onda ne bi i od dece u osnovnim {kolama moglo o~ekivati da se bave filozofijom u formi dijaloga. mo`e se re}i da se bavimo filozofijom (doing philosophy). P4C (Philosophy for Children) jeste program namenjen radu s decom od {est do {esnaest godina. Kada smo uklju~eni u dijalog o tradicionalnim filozofskim pojmovima (kao {to su: istina. koji je tada predavao filozofiju na Kolumbijskom univerzitetu. Natasha. Ta aktivnost ~esto ima formu dijaloga. Ako `elimo da mladi ljudi budu razboriti. Philosophy for Children. konstrukcijom pojmovnih sistema. Treba krenuti od dece u osnovnim {kolama. Vygotskian Dialogue. uz to. ali njegov cilj nije da podu~ava filozofiji. jer {kola nedovoljno podsti~e ²dete³ na to da samostalno misli i formira stavove. Pored tog apstraktnog aspekta filozofije. uspostavljanjem i unapre|ivanjem kriterijuma. U toku {kolovanja studenti nisu stekli ve{tine kao {to su razumevanje. primetio je da njegovi studenti nisu u stanju da se uklju~e u racionalan dijalog. Taj program je inspirisan istorijom filozofije. odnosno sa obu~avanjem u ve{tinama koje }e podsticati i negovati razboritost. Filozofija za decu ili.

Filozofija s decom danas je zna~ajan me|unarodni pokret. Australiji i zemljama Ju`ne Amerike. Lipmanova ideja je do`ivela mnoge transformacije. ve{tina argumentovanja. Program je zavr{en po~etkom sedamdesetih i ubrzo je postao vidno prisutan na obrazovnoj sceni u nekoliko zemalja. i amateri koji po{tuju pravila igre imaju pravo da tvrde da igraju fudbal. 8 . U isto vreme filozofska istra`ivanja ra|ena su i s grupama u~enika iz XIII beogradske gimnazije. adaptirana je i uklopljena u razli~ite lokalne uslove i obrazovne sisteme. ^asove Filozofije s decom u osnovnoj {koli pratio je {kolski psiholog. koji se uspe{no koriste. U to vreme javili su se i prvi poku{aji da se filozofija uvede u osnovne {kole kao redovan predmet. Inspirisan Djuijem. Tada je izgledalo da je i jedno i drugo mogu}e. Tako se isto mo`e re}i i da deca filozofiraju ukoliko su uklju~ena u filozofski dijalog o filozofskim idejama. postoje mnoge nacionalne organizacije i programi u Evropi. Austriji i Brazilu odlu~eno je da filizofija postane obavezan predmet u svim osnovnim {kolama i da se intenzivno radi na obuci nastavnika i izradi programa. iako nismo profesionalci – mi ipak tvrdimo da igramo fudbal. sticanja samopouzdanja i sli~nog. Zna~ajni rezultati zabele`eni su u napredovanju dece u pogledu komunikacijskih ve{tina. Iskustva u Srbiji Program Filozofija s decom realizuje se u Srbiji od 1997. Americi. Pored Me|unarodnog saveta za filozofsko istra`ivanje s decom (ICPIC – International Council for Philosophical Inquiry with Children) i Evropske fondacije za filozofiranje s decom (SOPHIA). uz podr{ku Fonda za otvoreno dru{tvo i Grupe MOST. Program Filozofija s decom danas Po~etkom sedamdesetih godina pro{log veka Lipman se pitao da li }e filozofija za decu ostati periferni eksperiment ili }e se dublje uklju~iti u obrazovni proces i uticati na su{tinske promene u njemu. Posle tih iskustava i iskazanog interesovanja organizacija SAPERE iz Velike Britanije realizovala je dva seminara. 11 i 12 godina) iz Osnovne {kole \or|e Krsti} u Beogradu. Program filozofije po kojem se predaje na univerzitetu i u srednjim {kolama (podu~avanje u idejama filozofa) nije pogodan za decu u osnovnim {kolama.Kad igramo fudbal. Prvi seminar bio je organizovan za nastavnike srednjih {kola u Srbiji (2002). Trideset godina kasnije u Belgiji. Ono {to taj program ~ini posebno zna~ajnim za obrazovanje jeste upravo fokusiranost na mi{ljenje. Nastala kao eksperiment ili oprezan poku{aj. zaklju~io je Lipman. razumevanju i refleksiji. kada je. Dakle. dok se u drugim kreiraju novi materijali. U nekim zemljama koriste se isklju~ivo prevodi Lipmanovih knjiga i priru~nika. u pripremanju programa Filozofija za decu Lipman najva`nije mesto daje mi{ljenju. Te seminare podr`ala je Grupa 484. Treba razviti filozofski program koji }e biti dostupan osnovcima. Lipman je napustio akademsku karijeru i posvetio se pisanju filozofskog programa za decu. Norve{koj. a drugi za nastavnike srednjih i osnovnih {kola iz Beograda (2004). ta ideja je prihva}ena u svim ameri~kim dr`avama i u mnogim zemljama u svetu. zapo~eto sa serijom filozofskih istra`ivanja sa u~enicima razli~itog uzrasta (10. kriti~kog mi{ljenja.

Ipak. 9 . Ciljevi Centra jesu pru`anje podr{ke nastavnicima. pripremani su novi stimulusi. Aktivni u~esnici seminara osnovali su Centar za filozofsko istra`ivanje u obrazovanju – filozofija za decu. To su nastavnici koji `ele da: • istra`uju i otkrivaju nove puteve u obrazovanju i koji su spremni da i sami u~e • podu~avaju pomo}u upitanosti. ~itani su i komentarisani izve{taji sa ~asova filozofskog istra`ivanja. budu modeli svojim u~enicima • prate interesovanja u~enika • pretvore ~as u saradni~ku aktivnost. promocija Filozofije s decom i lobiranje za uvo|enje tog programa u obrazovni sistem Srbije. razmi{ljaju o toku i rezultatima svog rada • neguju kriti~ki duh svojih u~enika • podstaknu u~enike na razmi{ljanje o vrednostima i na kultivisanje vrlina. Ova knjiga sadr`i: • informacije o programu Filozofija s decom • pri~e koje treba da poslu`e kao stimulusi za rad • smernice za na~in organizovanja i vo|enje ~asova filozofskog istra`ivanja • katalog igara • ideje za evaluaciju. Priru~nik mogu koristiti i nastavnici u srednjim {kolama jer se metode koje se primenjuju u programu Filozofija s decom mogu sprovoditi u razli~itim predmetima i sa u~enicima svih uzrasta. Povremeno su organizovani sastanci. za nastavnike osnovnih {kola koji `ele da primenjuju filozofsko istra`ivanje u radu sa u~enicima.Usledila je prepiska me|u nastavnicima koji su primenjivali program. kao takvi. Napisan je. u kojoj deca istra`uju. razmenjivana su iskustva. na refleksivan i samokoriguju}i na~in i da. Obra}amo se prvenstveno nastavnicima koji su zainteresovani za menjanje koncepta obrazovanja kao pukog transfera znanja i vrednosti. u kojem nema dovoljno mesta za de~je samostalno mi{ljenje. Kome je namenjen ovaj priru~nik Priru~nik koji je pred vama doprinos je popularizaciji programa Filozofija s decom u na{oj sredini. pre svega. izrada edukativnog materijala. najva`nijim smatramo to {to neki nastavnici i danas redovno primenjuju program Filozofija s decom. postavljaju pitanja.

iz svojih razli~itih uloga i perspektiva. kreatorima obrazovanja i stru~nog usavr{avanja nastavnika. namenjen radu s decom iz naj{ire populacije. moraju to da preuzmu. stru~nim saradnicima. Seminari bi istovremeno bili prilika za me|usobnu razmenu iskustava nastavnika. decom sa te{ko}ama u razvoju. 10 . veruju}i da upravo oni imaju ekskluzivno pravo na izvorno znanje. da prepoznaju Filozofiju s decom kao dobru praksu i da podr`e filozofsko istra`ivanje u u~ionici. Na{ priru~nik je. to jest sa „obi~nom“ decom u osnovnoj {koli. Najzna~ajniji razlog za to le`i u ~injenici da kod te dece veoma ~esto postoji uverenje da ideje koje imaju vrednost dolaze isklju~ivo od odraslih. Svi oni bi mogli. Priru~nik mo`e da bude koristan i drugim akterima u obrazovanju dece: roditeljima.Program Filozofija s decom uspe{no se primenjuje u razli~itim kontekstima i sa u~enicima razli~itog uzrasta. za dobijanje povratne informacije i prakti~nih sugestija za dalji rad. roditelji i nastavnici. Za dalji uspe{an rad preporu~ujemo obuku u vidu seminara koji bi zainteresovanim prakti~arima pru`ili dodatna znanja i ve{tine. naj~e{}e neguju tu predrasudu. Zato odrasli retko pitaju dete {ta ono o ne~emu misli. istinu i pravilnu odluku. direktorima {kola. Problem je u tome {to i odrasli. Nastojale smo da priru~nik bude dovoljno instruktivan za zapo~injanje primene programa Filozofija s decom. autorima de~je literature i donosiocima odluka u obrazovanju. marginalizovanim grupama itd. jednostavno. me|utim. Primenjuje se u radu s nadarenom decom. dok deca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful