You are on page 1of 1

26 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 332

Τα παράπονα στο Δήμαρχο
ΠαναγιΩτης
αλεβαντης*

Μια ιταλική κωμω-
δία με διδάγματα για
όλους και όλες …

εν ξέρω πόσοι από

Δ εσάς είχατε δει την
ιταλική ταινία «Τα
παράπονα στο Δήμαρχο»,
Πρόκειται για ένα απλό bed and breakfast για τους πιστούς...
και μου ζητούν να πληρώσω εφορία!

που είχε προβληθεί και στα Τα παράπονα στο Δήμαρχο - η αφίσα του έργου.
συγγενείς του – που είναι του προηγούμενου διε-
Χανιά την τελευταία εβδο- και πρωταγωνιστές του έρ- φθαρμένου δημάρχου.
μάδα του περασμένου Ιου- γου – να κτίσουν κατά τη Γιατί σας διηγήθηκα αυτή
λίου. Ο πρωτότυπος τίτλος διάρκεια της νύχτας ένα την ιστορία; Γιατί αν μια
της ταινίας «L’ora legale» εί- παράνομο κτίσμα στο εξο- κοινωνία δεν θέλει να
ναι όρος και σημαίνει «Θε- χικό του Δημάρχου. Με αλλάξει, να σεβαστεί
ρινή ώρα» αλλά μπορεί να τις ευλογίες του εφημέριου τους νόμους και τον πλη-
μεταφραστεί και ως «Η ώρα και τη σύμφωνη γνώμη σίον, αλλαγή πραγματι-
της νομιμότητας». Πρόκει- του εκκλησιάσματος … Το κή δεν πρόκειται να έλ-
ται για μια κωμωδία, η οποίο μάλιστα προσεύχεται θει. Το παράνομο παρκά-
οποία, κατά τη γνώμη μου, για την επιτυχία της επι- ρισμα θα συνεχίσει να τα-
εξηγεί με τον παραστατι- χείρησης! Με την δημο- λαιπωρεί τον κόσμο όπως
κότερο τρόπο την σημερι- σιότητα που θα λάβει αυτή και οι αυθαίρετες κατα-
νή, ελληνική πραγματικό- η «στημένη» παρανομία ελ- σκευές και οι καταπατήσεις.
τητα. πίζουν ότι ο Δήμαρχος θα Μεθυσμένοι οδηγοί, που
Σε ένα μικρό χωριουδάκι εξαναγκαστεί σε παραίτη- θα μιλούν στα κινητά, θα
της Σικελίας η καθημερι- ση. ξεπερνούν τα όρια ταχύτη-
νότητα των κατοίκων είναι Στο τέλος, όλη η πόλη τας και θα προσπερνούν σε
δύσκολη. Για όλες τις δου- διαδηλώνει απαιτώντας σημεία χωρίς ορατότητα
λειές τους πρέπει να ζητή- την παραίτηση του Δη- θα συνεχίσουν να σκοτώ-
σουν την «εύνοια» του δη- μάρχου. «Μα με εκλέξατε νουν.
μάρχου. Ο δήμαρχος – που γιατί θέλατε την αλλαγή! Κι Οι καπνιστές θα συνεχί-
θυμίζει έντονα Μπερλου- εγώ το προσπάθησα!» τους σουν να φουμάρουν στους
σκόνι – είναι πλήρως δια- λέει. Και συνεχίζει: «Αυτό κλειστούς χώρους. Τα σκου-
φθαρμένος, μέχρι σημείου περιείχε και θυσίες, το ξέρω. πίδια θα συνεχίσουν να
να ξεκινήσουν και δικα- Μερικές φορές ακόμα και απειλούν τη φύση αφού
στικές διαδικασίες διερεύ- υπερβολικές! Όλοι μας όμως θα πετιούνται όπου λάχει.
νησής των πεπραγμένων έπρεπε να απαρνηθούμε και Η φοροδιαφυγή και οι πα-
του. Έτσι, στις επόμενες από κάτι. Εγώ για παράδειγ- ραβιάσεις της εργατικής
εκλογές εκλέγεται τελικά μα, αναγκάστηκα να απαρ- νομοθεσίας θα είναι στην
ένας τίμιος καθηγητής που νηθώ την αγάπη σας!». ημερησία διάταξη όπως
υπόσχεται να καθαρίσει χους στα κτήρια προκύ- πιδιών. Και σε όσους κα- εισέπρατταν το σχετικό επι- «Η εντιμότητα δεν είναι και τα ρουσφέτια από τους
την πόλη και να επιβάλει το πτουν πλήθος παράνομων τοίκους συλλαμβάνονται μίσθιο χωρίς ποτέ να δί- απλά μια ωραία λέξη! Την πολιτικούς για κάποιο βό-
νόμο. κατασκευών όπως πανω- να μην ανακυκλώνουν σω- νουν το παρόν … εντιμότητα δεν πρέπει να την λεμα. Παράλληλα, όλοι θα
Όμως, τα προβλήματα αρ- σηκώματα και επεκτάσεις στά, επιβάλλονται τα σχε- Ο τίμιος Δήμαρχος έχει απαιτούμε μονάχα από τον δι- επιζητούν κάποιον «σωτή-
χίζουν μόλις αναλαμβάνει χωρίς άδεια. Για τις οποίες τικά πρόστιμα. Φυσικά, λοιπόν αναστατώσει τους πλανό μας! Την εντιμότητα ρα» για να βάλει τάξη ...
τα καθήκοντά του. Οι πο- οι υπηρεσίες διατάσσουν πολλοί κάτοικοι εναποθέ- κατοίκους που είχαν συ- πρέπει να την απαιτούμε, κυ- Όλοι θα ρίχνουν το φταί-
λίτες που τον ψήφισαν στέ- κατεδαφίσεις ή επιβάλουν τουν τα σκουπίδια τους νηθίσει στην παρανομία ρίως από τους ίδιους μας ξιμο στους ξένους, στη μοί-
κονται στην ουρά για να ζη- πρόστιμα ενώ ταυτόχρονα έξω από τα σπίτια των γει- και τη διαφθορά. Πρέπει με τους εαυτούς! Κοιτάξτε την ρα, στους «προηγούμενους»,
τήσουν κάποιο ρουσφέτι, αναπροσαρμόζουν και την τόνων τους αλλά η δημοτι- κάποιον τρόπο να εξανα- πόλη μας πόσο όμορφη έγινε! στην μια ή την άλλη συνο-
αλλά παίρνουν την απά- σχετική φορολογία ακινή- κή αστυνομία κάνει νυχτε- γκαστεί σε παραίτηση! Η Δεν την έκανα εγώ όμορφη. μωσία, στην τουρκοκρα-
ντηση ότι το αίτημά τους των. ρινές περιπολίες και επι- συνωμοσία εξυφαίνεται σε Εγώ απλώς την καθάρισα τία, και σε χίλιες δυο άλλες
θα ικανοποιηθεί μόνο αν Φορολογία επιβάλλεται βάλλει πρόστιμα. νυχτερινές συναντήσεις από όλο εκείνο το σίχαμα, έτσι αιτίες …Κι όμως οι πρω-
συμβιβάζεται με τους και σε όσα διαμερίσματα Οι υπάλληλοι του Δήμου που οργανώνει ο εφημέριος όπως την είχαμε καταντήσει! ταρχικοί φταίχτες είναι πά-
ισχύοντες νόμους και κα- έχουν μετατραπεί αυθαί- αναγκάζονται να επιστρέ- στην εκκλησία… Με την Κι αυτό δεν έχει σχέση με την ντα τα πρόσωπα που βλέ-
νονισμούς. Παράλληλα, οι ρετα σε ενοικιαζόμενα δω- ψουν στα γραφεία τους, με διακριτική επιτήρηση της εφαρμογή της νομιμότητας. πουμε κάθε πρωί στον κα-
τροχονόμοι αρχίζουν να μάτια για τους τουρίστες. αποτέλεσμα να αδειάσουν Μαφίας, που είναι παρού- Έχει σχέση με την κοινή λο- θρέφτη…
κόβουν κλήσεις για τα πα- Δεν εξαιρείται ούτε ο εφη- οι καφετέριες, ακόμη και σα από την αρχή του έργου γική! Όμως εγώ μόνος μου
ράνομα σταθμευμένα οχή- μέριος του χωριού που έχει αυτή που διατηρεί ο κου- και της οποίας οι εισπρά- δεν μπορώ να τα καταφέρω.
ματα, κάτι πρωτόγνωρο για μετατρέψει, χωρίς άδεια, νιάδος του Δημάρχου. Το ξεις έχουν προφανώς μει- Συμπολίτες, εσείς που απαι- *Φυσικός, τέως στέλεχος
τους κατοίκους της μικρής κάποιους χώρους της εκ- αποτέλεσμα είναι μείωση ωθεί… Μόνον ένας πολίτης τείτε την αλλαγή, είστε διατε- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
πόλης. κλησίας σε bed and break- του τζίρου και οικονομική προσπαθεί να πει ότι ο Δή- θειμένοι να αλλάξετε;». Οι απόψεις είναι προσωπικές
Οι μικροπωλητές που εί- fast για επισκέπτες. δυσπραγία… Επιπλέον, ο μαρχος είναι καλός άν- Η απάντηση του πλήθους: και δεν εκφράζουν κατ’ ανά-
χαν καταλάβει αυθαίρετα Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται Δήμος καλεί για άσκηση θρωπος αλλά όλοι του βά- «Να φύγεις να πας στο σπίτι γκη την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
δημόσιους χώρους εκδιώ- αυστηρότερα το πρόγραμμα όλους τους εθελοντές δα- ζουν τις φωνές … σου!!». Και το αναπόφευκτο πή. http://alevantis.
κονται. Κι από τους ελέγ- ανακύκλωσης των σκου- σοφύλακες που μέχρι τότε Τελικά, αποφασίζεται δύο αποτέλεσμα: η επιστροφή blogspot.com