You are on page 1of 1

MINISTRYNĚ OBRANY

Karla ŠLECHTOVÁ

Praha 28. května 2018


Čj. MO 147199/2018-8694
Sp. zn. SpMO 24081/2018-8694

Vážená paní poslankyně,

na základě Vašeho dopisu ze dne 9. května 2018 Vám zasílám odpověď na interpelaci ve věci
zákazu používání civilních zbraní na vojenských střelnicích, konkrétně soutěží ve vojenském
výcvikovém prostoru Hradiště na pěchotní střelnici Plešivec, z popudu zástupců Klubu vojáků
v záloze v Tachově (KVZ Tachov).

K tomuto Vám sděluji následující:


Střelnice ozbrojených sil České republiky jsou ve smyslu § 1 odst. 2 písm. e) zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zbraních“), vyňaty z působnosti zákona o zbraních a nemají tudíž statut střelnice podle
zákona o zbraních. Z toho vyplývá, že provozování střelby z civilních zbraní držiteli
zbrojního průkazu v prostorech vojenské střelnice není v souladu s ustanovením § 28 odst. 5
zákona o zbraních, které uvádí, že držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn
držet, střílet pouze na střelnicích vymezených v ustanovení § 52 a následujících zákona
o zbraních, nikoliv však na střelnicích vojenských. Porušení této normy je přestupkem
ve smyslu § 76a odst. 4 písm. a) zákona o zbraních.

Zástupcům KVZ Tachov bylo dne 9. dubna 2018 při jednání na Krajském vojenském
velitelství v Plzni (KVV Plzeň) za přítomnosti ředitele KVV Plzeň a vedoucího armádního
sportovního oddílu (ASO) sportovní střelby Dukla Plzeň vysvětleno, že střelba z civilních
zbraní na vojenských střelnicích není možná. KVZ Tachov bylo na tomto jednání nabídnuto
pro pořádání střeleckých soutěží komerční využití střelnice ASO Dukla Plzeň, která splňuje
požadavky kladené na střelnici podle zákona o zbraních.

S pozdravem
podepsáno elektronicky

Vážená paní
Mgr. Jana Černochová
Poslanecká sněmovna
Parlament České republiky
Praha

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Elektronický podpis - 28.5.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Karla Šlechtová
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 14.12.2018