You are on page 1of 1

';'; ,''-.: "'.. '- ' 14rNr S'l'ERL.

L 3rlUCA J'r111
i:' : j
; -'-
I r
NATIONALE
"-i: "
}NF}FEC:.I(:FM
SCr]L"BN JljfjETFAT
L.}L RGT'lANIA
C' I"J J

OLIMPIADA SATELOR DIN ROMANIA
ETAPA NATTONALA 12.05.2018
CLASA a V-a

Problem a l.(7 puncte)

Cate nllmere naiurale cie i; ci cill'c ncnule ,b.. scrise in 'oaza zecc cxista,
.__^
qtiindca a,(bc) *b,(ca) *c,(ab) - a+b +c+ 1 ? Calculali suma numerelor
clr proprietatea de mai sus, care sunt dir.iz.ibilc cu 5.

Problem a 2.(7 puncte)

[,a utt coltcLlrs de matematicd, ilccare clcv a primit o jucarie Squishy. Iilevii
ar-r fbst impartiti in 5 grupuri. Primul grLrp a primit un sf'ert din nurnirul
-ir-rc[riilor ;i
inc[ I jr-rcarie. al doilea grup a primit clouii cincimi din restul jurcariilor gi incir 3
juclrii, al treilca grup a primit o treirnc clin noul rest qi incd 6 .jucarii, al patiulea
grup a primit cinci qesimi din iuciriilc- rdmase gi incf, 2 jucirii. Rcstul .jLrclriilor
.-:-tLt da1 ct!tri t!,-'-r.! cu;iilcrr gt'uir. r.Cicli.!r.l:n':tatc dirr clc si iiirri f
.il-'r.r'ri .rrll:;i r-'ili
cicvi au participat la concLlrs.

Problema 3.(7 puncte)

Aflali ccle mai rnici patru nlrncre naturale ncnule. qtiind c6 suma lor cste
pltrat perfect gi cd, scdz6nd din priurul numdr 2, adunAnd la al doilea nr.imdr 7"
clublAnd al trcilea numdr pi iniumatit,ind al patrr-rlea nilm5.r. se oblin rczultatc cgalc.

Problernzr 4.(7 puncte )

Pe o dreapth se iau, in aceastd ordine, pnnctele Ar,Ar, A3, ,.. , Azo astltl incAt
itrA, - 6 crn, AzAz : 1.2 cm, A3A+ : 18 cm, .

a) Calculali lr-ureimea seglnentr,rlui LAIAro] ;
b) Detcrtnina n num5,r natural ncnul pcntrlt care M € [AnA.+r,], unde M cstc
mijlocr,rl scgmcntului [A1 Aro] .

Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp efectiv de lucru - 2 ore.
."Ilinele ce-l f:rci l:r oarecine. ti-l into:rr.cL, \'l'ellteil cirr.e r-irre'"
-.\tltotr l)aItrr
Succesl