You are on page 1of 16

4

Organizarea de secvenţe de procese tehnologice la obţinerea produselor de origine animală  Competenţe specifice: Organizarea procesului tehnologic de obţinere a produselor lactate fermentate Obiective operaţionale: a) cognitive: O1. 5 .2.să dea exemple de preparate enzimate utilizate pentru coagularea laptelui. O4 . Proiect didactic Data: Școala: Propunător: Unitatea: clasa a XII-a Disciplina: Tehnologii specifice de obţinere a produselor de origine animală Titlul lecției:Procesul tehnologic de obţinere a brânzei Fetta Tipul lecţiei:Mixtă: trasmitere de noi cunoștințe. O6 . individual Unitatea de competență: Tehnologii specifice de obţinere a produselor de origine animală Competența: 18.să specifice parametrii care trebuie monitorizați în etapa de maturare a brânzei Fetta. recapitulare și evaluare Scopul lecţiei:Consolidarea pricepirilor și deprinderilor formate în cadrul orelor de Tehnologii specifice de obținere a produselor de origine animală Formă de organizare: frontal. b) afective: O7-să participe cu interes la activitate.să enumere materiile prime utilizate pentru obținerea brânzei Fetta. O2 – să enumere principalele operații din fluxul tehnologic de obținere a brânzei Fetta.să descrierii modul în care se realizează fiecare etapă din fluxul tehnologic de obținere a brânzei Fetta. O3 – să dea exemple de utilaje utilizate pentru obținerea brânzei Fetta.să adopte o poziția corectă în bancă. O5 . c)psihomotorii: O8 .

..Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. „Tratat de industrie alimentară”.conversaţia. Procesarea industriala a laptelui. Ediția a III-a”. 1998. Metode şi procedee: lectura. 3. Tehnica. . exercițiul Materiale didactice:prezentare PowerPoint.. 6 . explicaţia. fișe de lucru Durata: 50 minute Bibliografie: 1. Cucoș C. Ed. Banu C. .. Bucuresti. 2009. Editura ASAB. Bucuresti. Editura Polirom. 2. 2009. Bucureşti. Banu C. Vizireanu C.

Conţinut ştiinţific Conţinutul activităţii Strategii Indicatori m didactice de p tive Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor evaluare 1 Se asigură Se pregăteşte materialul didactic şi Pregătesc caietele și Conversa. Observarea condiţiile se asigură un climat adecvat desfăşurării instrumentele de scris. 1 Se verifică Se adresează elevilor câteva Răspund la întrebările adresate. mentului psihologice 1.Care sunt principalele operaţii din cadrul procesului tehnologic de obţinere corect la de consum prin a laptelui de consum? întrebări. 2. Pearson pentru a Rezolvă la tablă problema rezolva propusă. adresarea a câtorva întrebări. necesare pentru organizatoric desfăşurarea eficientă a lecţiei. ţia comporta- organizatorice şi orei. Moment elevilor.Care sunt utilajele folosite la recepția cantitativă a laptelui? Capacitatea .Care sunt metodele de de utiliza determinare calitativă a laptelui? corect Se rezolvă la tablă o problemă prin metoda lui metoda lui Pearson. Recapitularea și cunoștințele întrebari pentru a recapitularea și Conversa- verificarea acumulate anterior verificarea cunoștințelor acumulate Capacitatea cunoștințelor legate de anterior: ția de anterioare tehnologia de arăspunde obținere a laptelui . Exercițiul problema 7 . .Etapele lecţiei Ti Obiec.

realiza cu ajutorul importanța consumuli de brânză cu Conversa- unei prezentări cheag. acesteia. Explicaţia 2 Se prezintă . ţia 3. eu propun ca să începem Ascultă cu atenție și urmăresc atenției se va lecția cu o prezentare PowerPoint despre prezentarea PowerPoint. vom învăța Explicația Capacitatea etapele tehnologice de obținere a elevilor de 4. 8 Captarea .Astăzi. parametrii care trebuie să fie atent obiectivelor monitorizați. care sunt materiile prime. Captarea PowerPoint despre atenţiei compoziția chmică și însușirile organoleptice ale brânzei cu cheag. tehnologie. obținere a brânzei Fetta. temei şi a titlul lecției. Anunţarea Se scrie pe tablă a fi atenţi. 8 . și aume tehnlogia de tivele lecției. tema și obiec.Astăzi vom învăța depre o nouă Ascultă cu atenție. propusă.

Dirijarea a fi atenţi şi PowerPoint.adresează întrebări în legătură cu răspunde feed – back-ului întrebări.verifică modul de rezolvare comparând cu fişa rezolvată şi prezentată la videoproiector 7. Conversa- predarea. 5 Se fixează .. elevi Explicația retenției .. ceea ce li învățare ția se cere. Capacitatea cunoştinţele prin conţinuturile prezentate ţia de a 6.se autoevaluează Exercițiul -supraveghează modul de realizare a . Ascultă cu atenție și își notează în Explicația 0 O6 elevilor. Realizarea răspunsuri la . Se prezintă Prezintă și explică informațiile noi.răspund corect la întrebări Conversa.ascultă explicaţiile profesorului sarcinilor pentru a înţelege unde au greşit . .. 3 O2. procesului de de a face conținutul lecției. .distribuie fişe de autoevaluare (FA) şi explică elevilor sarcina de lucru .pune întrebări în legătură cu .rezolvă fişa de autoevaluare . cu caiete noile informații. ajutorul unei Capacitatea prezentări elevilor de 5.răspunde la întrebările adresate de noţiunile pe care nu le-au înţeles corect la și asigurarea întrebări.ascultă cu atenție Conversa- pentru acasă să 9 .Încheierea 3 Se dă ca temă .trage concluziile în legătură cu .

activităţii rezolve o fișă.își notează tema ţia Se fac aprecieri .îi evidențiază şi apreciază verbal şi generale prin note pe elevii care s-au remarcat referitoare la modul în care . activitatea desfăşurată .salută elevii 10 . .dă ca temă pentru acasă o fișă cu au participat copiii exerciții la activitate.

totodată. elevii sunt familiarizați cu informațiile teoretice de bază. Manualul propune o corelare a teoriei cu practica. Totodată. peștelui.2. În unele situații. Activitățile de predare cuprinse în paginile acestui manual ajută la întărirea învățării. pentru ușurarea procesului de înțelegere a informațiilor. ceea ce le permite o înțelegere mai profundă și mai temeinică. precis. intervenția profesorului în rezolvarea de situații-problemă. elevii au posibilitatea de a folosi aceste informații în practică. 11 . partea a II-a: Instruire practică de laborator. partea a III- a:Pregătire practică tehnologică. Conținutul manualului Conținutul acestui manual este clar. ceea ce facilitează înțelegerea. manualul face conexiune cu alte discipline studiate de elevi. informațiile prezentate în manual susține progresia legată de acumularea de cunoștințe teooretice. legumelor și fructelor Clasa: a X-a Autori: Dana-Ioana Ion. Astfel. Violeta Teodor. acestea sunt completate cu exemple din practicăm. solicitând. Dacă în prima parte a manualului. variat și evidențiază informațiile științifice corespunzătoare obiectivelor programei la disciplina de studiu pe anul școlar 2016-2017. Aprecierea critică a unui manual de specialitate III. III.1. Date de identificare a manualului Denumirea manualului: Tehnologii generale de prelucrare a cărnii. astfel încât fiecare elev să le poată înțelege și folosi și. informațiile sunt în corelație cu cele insușite de elevi în anii anteriori. Manualul este structurat în trei părți: partea I: Instruire teoretică. Ioana Brânzaru Editura: CD Press III. totodată. în celelalte două părți. dar și practice.Conceptele abstracte sunt explicate clar. Tincuța Condruz.

3. sunt completate de substitute ale realității (imagini). de obicei prin 12 . dar urmăresc menținerea atenției elevului. Astfel. Prelucrarea pedagogică Manualul este fundamentat pe concepția pedagogică modernă. dar și la o insușire mai profunde a acestora. III. Se observă faptul că exercițiile și cerințele sunt clar și precis formulate. Organizarea Acest manual. informații suplimentare (de tipul Știați că?)și se termică cu o serie de întrebări recapitulative și de evaluare. la dificile). explicații de cuvinte. Totodată. Cunoștințele sunt prezentate începând de la simplu și ajungând la complex. fie prin oferirea unor rezolvări a unor situații-problemă. imaginația.4. Fiecare lecție începe cu numele acesteia și cuprinde prezentarea informațiilor referitoare la tema propusă (sitematizare prin scheme și imagini sugestive). verificare a cunoștințelor acumulate etc. Ideile principlae sunt marcate. exercițiile fiind cu grad diferit de dificultate (de la ușoare. manualul cuprinde la fiecare sfârșit de capitol exerciții care oferă posibilitatea de autoevaluare a elevului. respectă logica în prezentare. prin aceea că oferă activități de căutare-cercetare. sub aspectul organizării. Astfel. Informațiile abstracte. Forma de redactare III. în sensul că este centrat pe elev: informațiile sunt vaste.III.1. rezolvare de probleme. acesta este împărțit în capitole și subcapitole. fie prin inserarea în conținutul manualului a diferite curiozități. Acestea stimulează gândirea. ceea ce contribuie la facilitarea înțelegerii informațiilor.4. deci într-o manieră progresivă. prin aceea că îl implică activ în rezolvarea sarcinilor propuse. interesul și învățarea prin descoperire. manualul reușește să-i confere elevului autonomie în procesul de învățare. Manualul îl pune în centru pe elev.

5. ceea ce ușurează orientarea în paginile manualului. Pucntuația este corect utlizată. fiind calre și precise. Ilustrarea Manualul cuprinde imagini și ilustrații într-un număr corespunzător care ușurează înțelegerea și sunt în concordanță cu materialul prezentat. III.4.4.3. III. în așa fel încât să nu se pirdă înțesul informațiilor vizate a fi interiorizate de levi.4. tabelele și graficele sunt numerotate. III. și cuprinde termeni de specialitate. elevii trebuind să se familiarizeze cu acestea.5. Puncte tari ale manualului: 13 . Lungimea propozițiilor și a frazelor este corespunzătoare. Linia directoare Autorii încearcă să susțină interesul cititorilor și să-i incite să urmeze studiu textului prin inserarea de sheme și imagini explicite. Stilul redactării Stilul utilizat în conceperea manualului este unul sobru și eficient. III. Toate imaginile. Acestea trezesc interesul și atenția elevilor prin calitatea estetică și noutate.Bold. Acestea corespund capitolelor și temelor aferente. III. Capitolele sunt organizate sub același tipar. Cuvintele și temenii noi sunt explicate. Totodată. limbajul tine cont de informațiile acumultate anterior de către elevi.4. Limbajul Limbajul folosit în redactarea conținutului manualului este în concordanță cu vârsta elevilor.4. Rezumatul Manualul nu cuprinde un rezumat al informațiilor prezentate. în așa fel încât să fie înțelese de elevi. Primele și ultimele pagini Obiectivele capitolelor sau sbcapitolelor sunt prezentate în parte de început. ilustrațiile. corespunzător informațiilor științifice prezentate. iar neologismele sunt corect explicate. Acesta nu cuprinde figuri de stil. Costul manualului este justificat prin raportare la calitatea materialului prezentat.4. imprecizii sau imagini artistice care pot fi ușor reinterpretate.2. III.6. Mărimea fiecărui capitol este în concordanță cu importanța temei și cu orele alocate pentru fiecare. ceea ce le permite elevilor să știe de la început ceea ce vor afla în urma parcurgerii conținutului aferent.

14 .  ilustrare corespunzătoare. acesta poate fi recomandat claselor elevilor a X-a.  aplicații care ajută la sistematizare și evaluare.  sistematizarea conținutului. filiera Teoretică. Puncte slabe:  inexistența unui rezumat la sfârșitul lecțiilor. Concluzii: Dat fiind faptul că manualul corespunde cu obiectivele prevăzute în programa disciplinei și este realizat în concordanță cu cerințele de specilitate. Domeniul de pregătire generală industrie alimentară. ceea ce ar ajuta la sitematizarea și mai profundă a infomrațiilor importante.  corelații între discipline.

3.SărareabrânzeiFetta se poaterealizaprin: a. laptele. liofolizată. sarea. lichidă. Alegeți răspunsul corect (2 p): 1. pulverulentă. autolizată.clorura de calciu. laptele. d. c. b.. enzimele coagulante . E-urilorcancerigene. sarea. c.sărareumedă. b. 4. laptele. culturilelactice. PentrufabricareabrânzeiFetta.sărareuscată. enzimele coagulante.1.Clorura de calciu se încadreazăîncategoria: a. 5. c. 15 . E-urilorinofensive. vie. b.clorura de calciu. Test –Tehnologia de fabricare a brânzei Fetta I. b. TEST DOCIMOLOGIC PENTRU LECȚIA PROIECTATĂ IV. latentă. culturilelactice. c. Culturile lactice pentru fabricarea brânzeturilor sunt bacterii care se găsesc sub formă : a. IV. c. Materiile prime pentruobținereabrânzeiFettasunt: a. E-urilor care au acțiune negativă asupra SNC. culturilelacatice se prezintăsubformă: a.ambele variante. 2. b. cristalizată .

..) şi a celor .Coagularea laptelui este operaţia de bază la fabricarea brânzei Fetta. descrierea beneficiilor asupra sănătății datorate de consumul brânzei Fetta.. precizare a două tipuri de bacterii utilizate pentru obținerea brânzei Fetta. (coliforme... IV... descrierea brânzei Fetta.. 16 . Realizaţi un eseu de minumum 70 de cuvinte. care este același. alegând litera A dacă consideraţi că este adevărat şi F dacă este fals (1 p). asigurând în produsul finit cu conţinut de apă...... După închegarea laptelui. Cum se realizează uniformizarea calității brânzei Fetta? V....... A/F 2.. B (1 p) col A col B Streptococcus cremoris Penicillium nalgiovensis Streptococcus lactis CulturilacticefolositepentruobținereabrânzeiFetta Sacchamomycescerevisae Sacchamorycesellipsoideus III....... cu titlul „Brânza Fetta și beneficiile consumului acesteia“ în care să aveţi în vedere următoarele (3 p): 1...... 2. deoarece se separă cazeina şi alte substanţe din lapte în scopul obţinerii brânzei.. Stabiliţiprinsăgeţilegăturadintre col A şi col. II. prin formare de dioxid de carbon şi .... Răspundeți la întrebări (1 p ): 1.. care produc balonarea ... Cum se realizează spălarea și zvântarea brânzei Fetta? 2.. coagulul rezultat se prelucrează în vederea eliminării zerului... 3. Completează spațiile libere (1 p): Pasteurizarea laptelui destinat fabricării brânzeturilor este necesară pentru distrugerea bacteriilor ... 4..... (nu sunt distruşi sporii bacteriilor din grupul ....Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor............................ V. A/F 1........ care produc balonarea târzie a brânzeturilor)..... enumerarea principalelor substanțe nutritive din compoziția chimică a acesteia.. indiferent de sortiment de brânză.....

Notă: Se acordă 1 punctdinoficiu Timp de lucru: 50minute SUCCES! 17 .

1. atingerea tuturor cerințelor și încadrarea în limita de spațiu. Subiectul V. Barem de corectarepentrutestuldocimologicrealizat BAREM DE CORECTARE Subiectul I: 1–c 2–c 3–a 4–d 5–a Subiectul II: Răspunsuri corecte: Streptcoccus cremoris.2. A 2. 2. 4 – patogene. Subiectul IV : 1. 2 – timpurie. 5 – Clostridium. Streptococcus lactis Subiectul III : 1 – dăunătoare. Uniformizarea calităţii brânzeturilor se realizează prin folosirea bacterii lactice şi alte culturi în vederea dirijării procesului de maturare. 18 . bucățile de brânză sunt scoase din ambalaj și sunt clătite cu apă sau cu saramură. Se va urmări corectitudinea în redactare. iar pentru zvântare acestea sunt așezate pe crintă pentru câteva ore. Pentru spălare.IV. F Subiectul VI. 3 – hidrogen.

4p=2 p) Subiectul II: 1 punct (2x0. eseultrebuiesăconțină minimum 70 de cuvinteșisădezvoltesubiectulpropus. 19 .5p=1 p) Subiectul VI: 3puncte Conținut.5p=1 p) Subiectul V: 1 punct (2x0.câte 0.organizareaideilorînscris .3.0.2=1 p) Subiectul IV: 1 punct (2x0.2punct .5 punctepentrufiecarereper Redactare -1punct .5 puncte Învedereaacordăriipunctajuluipentruredactare.IV. Barem de notarepentrutestuldocimologicrealizat BAREM DE NOTARE Subiectul I: 2 puncte (5x0.5p=1 p) Subiectul III:1 punct (5x0.