You are on page 1of 1

13 april 2018 , pag.

32

Het ‘onmogelijke’ huwelijk bij TKB


Een ambitieuze
oud-profvoetbal-
ler die als hoofd-
trainer aan de slag
gaat bij een stu-
dentenclub. Het
lijkt gedoemd te
mislukken, maar
Lesmond Prinsen
en The Knicker-
bockers bewijzen
het tegendeel.
NIELS TIMMERMAN

‘D
at ga je nooit leuk vin-
den, dat kan helemaal
niet.’’ Zo reageerde de
directe omgeving van
oud-profvoetballer Lesmond Prin-
sen (44) nadat hij als hoofdtrainer bij
de Groninger studentenclub The
Knickerbockers had getekend.
Op het eerste gezicht lijkt het een
onmogelijk huwelijk, maar het klikt.
TKB strijdt volop mee om promotie
naar de tweede klasse en Prinsen te-
kende onlangs voor een jaar bij. ,,Ik
heb zelf betaald voetbal met stude-
ren gecombineerd (Prinsen studeer-
de technische bedrijfskunde aan de
Hanzehogeschool, red.). Ik kan me Lesmond Prinsen geeft The Knickerbockers aanwijzingen. Verrassend genoeg passen de ambities van de coach prima bij de studenten. FOTO JAN KANNING
dus goed verplaatsen in de jongens’’,
zegt de trainer.
Hij kan zich dan ook niet vinden je de kleedkamer deelt met een wil- De club heeft zich bovendien ten Vorig seizoen degradeerden de naar de eerste klasse. Terug naar het
in het beeld dat de buitenwereld van lekeurig volleybalteam, dat toevallig doel gesteld zich meer te richten op studenten naar de derde klasse, een niveau waarop de club actief was in
de Groninger studentenclub heeft. ook op het Universitair Sportcom- de sportieve prestaties van de eerste niveau waarop TKB voor het laatst in zijn sportieve gloriejaren. ,,We heb-
,,Mensen denken dat het hier een plex speelt. elftallen. Waar in de afgelopen jaren 1992 actief was. Maar aan de hand ben hier achttien herenelftallen. Er
puinhoop is, maar onder het opper- Maar wie daar doorheen prikt, ziet de nadruk lag op de vele nevenacti- van Prinsen lijkt de club de weg om- is dus voldoende kwaliteit in huis
vlak is alles juist goed voor elkaar’’, een vereniging met een stabiele or- viteiten die de club kent, moet nu de hoog weer gevonden te hebben. The om veertig goede voetballers te ver-
legt de voormalig linksback van BV ganisatie, vindt Prinsen. ,,Word je aandacht meer komen te liggen op Knickerbockers staat momenteel op zamelen’’, legt de oud-prof uit. ,,Nu
Veendam en FC Emmen uit. hier lid, dan krijg je kaders mee. Ie- het voetbal zelf. de tweede plaats in 3C zaterdag. Met speelt een aantal daarvan verspreid
Toch is het niet zo gek dat TKB een dereen doet hier vrijwilligerswerk Dat lijkt hard nodig, want het ni- een wedstrijd meer staat de club drie over lagere elftallen. Ik wil die jon-
ander imago heeft: wie het clubhuis en draagt een bepaalde verantwoor- veau van zowel de mannen- als de punten achter op koploper HFC’15. gens stimuleren zich aan te sluiten
van de studenten bezoekt, heeft na- delijkheid. De faciliteiten zijn bo- vrouwenafdeling is in de afgelopen Morgen spelen beide ploegen tegen bij de eerste selectie.’’
melijk al snel een beeld van een on- vendien goed.’’ De trainer zegt dat er jaren teruggelopen. De TKB-vrou- elkaar op TKBello. ,,Een belangrijke Het is een plan voor de lange ter-
georganiseerde chaos. Er hangt stee- bij TKB veel zaken op een andere ma- wen – inmiddels spelend in de eerste en mooie wedstrijd, maar die pot is mijn, beseft de trainer. ,,Op den duur
vast een geur van oud bier, de zolen nier geregeld worden. ,,Maar dat be- klasse – waren in een recent verle- niet allesbepalend. We hebben ook moeten we op zoek naar een goede
van je schoenen blijven kleven aan tekent niet meteen dat het slechter den nog actief op het hoogste ama- een periodetitel. Ik ben ervan over- mix van kwaliteit, leeftijd en karak-
de smoezelige vloer en een be- is. De buitenkant ziet iedereen, maar teurniveau van Nederland, terwijl tuigd dat we hoe dan ook promove- ters. Daar hoop ik mijn steentje aan
stuurskamer heeft de club niet. Als dat zegt niets over de organisatie de mannen in 2008/2009 promotie ren’’, stelt de trainer. bij te kunnen dragen’’, besluit Prin-
bezoekend team is de kans groot dat binnenin.’’ naar de hoofdklasse nipt misliepen. Prinsen wil met zijn ploeg terug sen.