You are on page 1of 1

Ogun

Ogun lakaye

Osinmole

Olo ni Ile

Entche luve wé

Oni aso ni ile

Fi ima mo bora

Siguidi iagata

Afeju Orisa

Katé kata olodenio

iwo ni afejueié

to bura ra san wa wé

Ogun da kun dabo (Wa ran lo ase) ou

Wa na ona fun mi

Kin ma lo re kin ma bore Ase