You are on page 1of 21

TESTNI ZADACI

HISTORIJA VII RAZRED KOMISIJA:

1. MARINA POCRNJA
2. MURISA MUJANOVIĆ

OBLAST /TEMA UDIO U


NIŽI NIVO SREDNJI VIŠI NIVO TESTU
1 NIVO 2 3 (%)
OSNOVNA OBILJEŽJA
SREDNJEG VIJEKA 3 3 3 8, 65%
EVROPA, BIZANT I
ARAPSKI SVIJET U 5 11 3 18,27 %
SREDNJEM VUJEKU
EVROPSKO DRUŠTVO U
RAZVIJENOM 2 6 3 10,58 %
SREDNJEM VIJEKU
BIH I
JUŽNOSLAVENSKE 11 14 7 30,77 %
ZEMLJE U SREDNJEM
VIJEKU
OSMANSKO
CARSTVO 3 5 4 11,54 %
BOSNA U OSMANSKOM
CARSTVU DO KRAJA 5 11 5 20,19 %
XVIII STOLJEĆA
UDIO U TESTU ( % ) 27,88 % 48,08% 24,04 % 100%
OBLAST/TEMA I NIVO II NIVO III NIVO
4. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima 7. Poveži pojmove s njihovim
OSNOVNA tačne, zaokruži slovo T, a ako su značenjem, slovo napiši uz
OBILJEŽJA 1. Zaokruži slovo netačne, zaokruži slovo N odgovarajući pojam
SREDNJEG ispred tačnog Krupni plemići u srednjem vijeku su bili vazali
VIJEKA odgovora (samo je vladara T N a)Gospodar _____ Vazal
jedan tačan Dvije osnovne društvene klase u srednjem vijeku b)Sluga _____ Senior
odgovor) su bili svećenici i vitezovi 2 x 0,50
U periodizaciji srednjeg T N 2 x 0,50
vijeka ne postoji: 5. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima 8. Među navedenim tvrdnjama
tačne, zaokruži slovo T, a ako su zaokruži onu koja je tačna
a) Rani srednji netačne, zaokruži slovo N
vijek, Alodij je zemljište:
b) Razvijeni Zamkovi se javljaju u XIII stoljeću a) Na kome nije moguća
srednji vijek, T N tropoljna zemljoradnja
c) Novi srednji Vitez je mogao biti svako ko je želio b) Koje su kmetovi obrađivali za
vijek T N sebe,
d) Kasni srednji Baštna je nasljedni posjed c) Koje su kmetovi obrađivali za
vijek T N sebe i feudalca,
1 bod Pronija je posjed u Bizantijskom carstvu d) Koje su kmetovi obrađivali
2. Zaokruži slova T N samo za feudalca.
ispred tačnih 4 x 0,25 1 bod
odgovora ( dva 6. Na osnovu analize slikovnog izvora, 9. Poveži pojmove s njihovim
odgovora su odgovori na pitanje zaokruživanjem značenjem, slovo napiši uz
tačna) slova T, ako je tvrdnja tačna i N ako je odgovarajući pojam
netačna
Društveni slojevi koji čine a) Seljak _____ feud
feudalno društvo su: b) Zemlja _____ feudalac,
a) Robovlasnik, c) Vlasnik zemlje _____ kmet
b) Rob, d) Sluga _____ vazal
c) Kmet, 4 x 0,25
d) Građanin,
e) Feudalac. Jedan od simbola srednjeg vijeka su zamkovi.
2 x 0,50 Za gradnju zamka plemić je morao dobiti
3. Zaokruži slovo kraljevo odobrenje.
ispred tačnog T N
odgovora (samo je Gradnja zamka nije zahtijevala puno novca,
jedan tačan vremena i radnika.
odgovor) T N
2 x 0,50
Radna obaveza kmeta
zvala se:
a) Feudalna renta
b) Radna renta
c) Novčana renta,
d) Naturalna renta
1 bod
1. Zaokruži slovo 6. Zaokruži slova ispred tačnih odgovora 17. Poveži Germane sa mjestima
ispred tačnog (dva su tačna odgovora ) gdje su nastale njihove
EVROPA, odgovora (samo je države, napiši slovo uz
BIZANT I jedan tačan Centri arapske kulture u Evropi su: odgovarajuće ime:
ARAPSKI SVIJET odgovor) a) Sevilja,
U SREDNJEM b) Bagdad, a) Vandali _____ Apeninski
VIJEKU
Narod koji ne pripada c) Granada, poluotok,
germanskoj skupini naroda d) Damask, b) Ostrogoti _____ Pirinejski
je: e) Mekka. poluotok,
a) Ostrogoti, 2 x 0,50 c) Vizigoti _____ Galija
b) Langobardi, 7. Poveži vladare s porodicama kojima d) Franci _____ Sjeverna
c) Huni, su pripadali: Afrika
d) Vizigoti 4 x 0,25
1 bod a)Karlo Veliki ______ Merovinzi 18. Poveži događaje i godine
2. Zaokruži slovo b)Klodovik ______ Karolinzi kada su se desili, napiši slovo
ispred tačnog 2 x 0,50 uz odgovarajuću godinu:
odgovora (samo je 8. Zaokruži slovo ispred tačnog
jedan tačan odgovora (samo je jedan tačan a)Pad Zapadnog rimskog carstva
odgovor) odgovor) b) Pad Istočnog rimskog carstva
_______ 1453. godina
Najpoznatiji vođa Huna Šta Karlo Veliki nije radio tokom svoje _______ 476. godina.
bio je: vladavine: 2 x 0,50
a) Alarih, a) Razvijao nauke, 19. Poveži pojmove s njihovim
b) Atila, b) Razvijao umjetnost, značenjem, slovo napiši uz
c) Teodorih, c) Progonio kršćane, odgovarajući pojam
d) Klodovik d) Okupljao školovane ljude.
1 bod 1 bod a) Beduin _______ grad
3. Zaokruži slovo 9. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima b) Mekka _____ sin pustinje
ispred tačnog tačne, zaokruži slovo T, a ako su c) Arabeska _____ukrasi u kamenu
odgovora (samo je netačne, zaokruži slovo N ili drvetu
jedan tačan Najveću uspon Franačka je dostigla za vrijeme d) Islam _____vjera muslimana
odgovor) Pipina Malog T N
Bizantsko carstvo je Državu Karla Velikog podijelili su njegovi unuci 4 x 0,25
nekadašnje: T N
a) Zapadno Centar karolinške renesanse bio je grad Ahen
rimsko carstvo, T N
b) Grčko carstvo Rat Bizantije i Franačke završen je 812 godine u
c) Istočno rimsko Ahenu T N
carstvo, 4 x 0,25
d) Babilonsko 10. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora
carstvo (samo je jedan tačan odgovor)
1 bod
4. Zaokruži slovo Franačka država nastala je na prostoru koji danas
ispred tačnog pripada:
odgovora (samo je
jedan tačan a) Njemačkoj i Francuskoj,
odgovor) b) Francuskoj i Španiji,
Arabljani su prvobitno c) Španiji i Portugalu,
naseljavali: d) Njemačkoj i Italiji.
a) Afriku, 1 bod
b) Aziju, 11. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora
c) Arabljanski (samo je jedan tačan odgovor)
poluotok,
d) Bliski Istok Najpoznatija građevina u Carigradu, koju je
1 bod izgradio Justinijan je:
a) Hipodrom,
5. Zaokruži slovo b) Carska palača,
ispred tačnog c) Crkva Aja Sofija,
odgovora (samo je d) Vodovod
jedan tačan 1 bod
odgovor) 12. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora
(samo je jedan tačan odgovor)
Raskol ( podjela )
kršćanske crkve desio se: U Justinijanovo doba sakupljeni su svi carski
propisi i sistematizirani u :
a) 800. godine, a) Salijski zakon,
b) 1054. godine, b) Zbornik građanskog prava,
c) 1099. godine, c) Zakon 12 tablica,
d) 1202. godine d) Hamurabijev zakonik
1 bod 1 bod
13. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima
tačne, zaokruži slovo T, a ako su
netačne, zaokruži slovo N
Bizantsko carstvo je imalo razvijenu
robnonovčanu privredu T N
Justinijanov kodeks je zbirka pjesama ovog cara
T N

Žena cara Justinijana zvala se Irena


T N
U Bizantiji se do VII stoljeća govorilo latinskim,
a od VII stoljeća grčkim jezikom
T N
4 x 0,25
14. Poredaj hronološkim redom
brojevima od 1 do 4 sljedeće
događaje iz perioda razvijenog
srednjeg vijeka:

a) Osnivanje Franačke države ____


b) Pad Zapadnog rimskog carstva ____
c) Vladavina cara Justinijana ____
d) Arapsko osvajanje Španije ____
4 x 0,25
15. Na osnovu analize slikovnog izvora,
odgovori na pitanje zaokruživanjem
odgovarajućeg slova
Katedrala Notre Dame u Parizu
izgrađena je u:

a) Romaničkom
stilu,
b)Gotskom stilu.

1 bod

16. Zaokruži salovo ispred tačnog


odgovora ( jedan odgovor je tačan )
U arapskoj kulturi umjetnost lijepog pisanja zove
se:

a) Kaligrafija,
b) Ikonografija,
c) Freska.
d) Arabeska 1 bod

1. Zaokruži slovo 3. Zaokruži slova ispred tačnijh 9. Poveži pojmove s njihovim


EVROPSKO ispred tačnog odgovora ( dva odgovora su tačna ) značenjem, slovo napiši uz
DRUŠTVO U odgovora (samo je Među navedenim univerzitetima pronađi odgovarajući pojam
RAZVIJENOM I jedan tačan dva koja su otvorena u Engleskoj:
KASNOM odgovor) a) Komuna _____ smrtonosna bolest
SREDNJEM
Koji papa je organizovao a) Bolonja, b) Patriciji _____ siromašni građani
VIJEKU
Prvi križarski rat: b) Oksford, bez političke vlasti
a) Grgur VII, c) Sorbona, c) Pučani _____ bogati građani,
b) Urban II, d) Kembridž, upravljaju gradovima
c) Inoćentije III, e) Prag. 2 x 0,50 d) Kuga _____ slobodan grad
d) Lav X 4 x 0,25
1 bod 4. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima 10. Poveži pojmove s njihovim
2. Zaokruži slovo tačne, zaokruži slovo T, a ako su značenjem, slovo napiši uz
ispred tačnog netačne, zaokruži slovo N odgovarajući pojam
odgovora (samo je
jedan tačan U razvijenom srednjem vijeku poljoprivreda je i a)Inkvizicija _____ krivovjerje,
odgovor) dalje nerazvijena T N b)Hereza _____ učenje o dobru i zlu,
Vladari su se borili sa U razvijenom srednjem vijeku ponovo se javljaju c)Dualizam _____ crkveni sud,
feudalcima i osnivali gradovi T N d)Franjevci _____ red u katoličkoj
staleške monarhije. U toj 2 x 0,50 crkvi
borbi pomagali su im: 5. Poveži pojmove s njihovim značenjem, 4 x 0,25
slovo napiši uz odgovarajući pojam: 11. Poveži događaje s
a) Seljaci, odgovarajućim pojmovima
b) Svećenici, a)Zanatlija _____ hanza,
c) Građani, b)Trgovac _____ esnaf ( ceh ) upisivanjem znaka X u
d) Pape 2 x 0,50 odgovarajuću rubriku
1 bod 6. Zaokruži slova ispred tačnih odgovora
( dva odgovora su tačna ) FRANCUSKA ENGLESKA

Križari četvrtog križarskog rata opljačkali su i ŽAKERIJA


opustošili gradove:
a) Veneciju, VAT
TEJLOR
b) Zadar,
c) Jerusalem,
d) Carigrad,
e) Edesu. 2 x 0,50
2 x 0,50
7. Poveži pojmove sa njihovim
značenjima, napiši slovo uz
odgovarajući pojam.

Pridruži staleške tijela državama u kojima su


nastale
a)Engleska _____ sabor,
b)Slavenske države _____ parlament.
2 x 0,50
8. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima
tačne, zaokruži slovo T, a ako su
netačne, zaokruži slovo N

Monarhija je država u kojoj vlada jedna osoba


čija je vlast nasljedna T N
Anarhija je stanje bez vlasti, bez zakona i reda
T N 2 x 0,50

1. Zaokruži slova 12. Poveži vladare s njihovim titulama, 26. Poveži vladare s državama iz
ispred tačnih slovo napiši uz odgovarajući pojam: kojih dolaze!
BIH I odgovora ( dva
JUŽNOSLOVENS odgovora su a)Stefan Nemanjić _____ car a)Bodin ______ Hrvatska
KE ZEMLJE U tačna ) b)Stefan Dušan _____ kralj b)Dušan ______ Duklja,
SREDNJEM 2 x 0,50 c)Samuilo ______ Srbija,
VIJEKU
Narodi koji pripadaju d)Tomislav ______ Makedonija.
skupini Južnih Slavena su: 13. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima 4 x 0,25
a) Česi, tačne, zaokruži slovo T, a ako su 27. Zaokruži slovo ispred tačnog
b) Makedonci, netačne, zaokruži slovo N odgovora ( jedan odgovor je
c) Poljaci, tačan )
d) Hrvati, Dubrovnik je nastao u X stoljeću Sa mađarskim kraljem Kolomanom
e) Rusi. T N dokument Pacta conventa su potpisali:
2 x 0,50 Dubrovački knez se birao na godinu dana a) Hrvatski plemići,
2. Zaokruži slovo T N b) Bosanki plemići,
ispred tačnog Dubrovačka republika je plaćala danak c) Makedonsko plemstvo,
odgovora ( osmanskim sultanima d) Slovenačko plemstvo.
jedan odgovor T N 1 bod
je tačan ) Najvažnija privredna grana Dubrovčana bila je 28. Poveži pojmove iz historije
poljoprivreda srednjovjekovne Bosne i
Došavši na Balkansko T N njihova značenja, napiši slovo
poluostrvo Slaveni su 4 x 0,25 uz odgovarajući pojam
zatekli: 14. Na osnovu analize slikovnog izvora,
a) Ilire, odgovori na pitanja zaokruživanjem a)Velmože ______ sitno plemstvo
b) Hune. odgovarajućeg slova b)Vlastela ______ krupno
1 bod plemstvo,
3. Zaokruži slovo c)Vlasteličići _____ bosansko
ispred tačnog plemstvo,
odgovora ( d)Rusaška gospoda ______ srednje
jedan odgovor plemstvo
je tačan ) 4 x 0,25
Konstantin je prije odlaska
u Moravsku sastavio 29. Zaokruži slovo ispred tačnog
pismo: odgovora ( jedan odgovor je
a) Ćirilicu, tačan)
b) Klinasto pismo,
c) Glagoljicu, Bilinopoljska izjava o povratku naroda
d) Latinicu Bosne u okvire katoličke crkve donesena
1 bod je u doba:
4. Zaokruži slovo a) Bana Mateja Ninoslava,
ispred tačnog b) Bana Prijezde,
odgovora ( Pismo kojim je napisana Povelja Kulina bana je: c) Kulina bana,
jedan odgovor a) Glagoljica, d) Stjepana II Kotromanića.
je tačan ) b) Bosančica(Ćirilica), 1 bod
c) Arebica, 30. Na osnovu analize slikovnog
Pismo ćirilicu sastavio je: d) Latinica. izvora, odgovori na pitanje
a) Ćirilo, 1 bod zaokruživanjem
b) Konstantin, 15. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovarajućeg slova
c) Kliment, odgovora ( jedan odgovor je tačan )
d) Metodije.
1 bod Povelja Kulina bana upućena je:
5. Zaokruži slovo
ispred tačnog a) Srpskom kralju,
odgovora ( b) Bizantijskom caru,
jedan odgovor c) Dubrovačkom knezu,
je tačan ) d) Mađarskom kralju.
Prvi podaci o Bosni 1 bod
javljaju se u: 16. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima
a) VII stoljeću, tačne, zaokruži slovo T, a ako su
b) VIII stoljeću, netačne, zaokruži slovo N
c) X stoljeću,
d) XII stoljeću. Ban Matej Ninoslav je osvojio Usoru, Soli i Stjepan II Kotromanić je proširio
1 bod Donje krajeve T N granice Bosne na:
6. Zaokruži slovo Ban Prijezda je bio ugarski vazal a) Hum, Polimlje, Završje, Split i
ispred tačnog T N Trogir,
odgovora ( 2 x 0,50 b) Završje, Hum, Usoru, Soli, oblast
jedan odgovor 17. Zaokruži slova ispred tačnih između Neretve i Cetine
je tačan ) odgovora ( dva odgovora su tačna ) 1 bod
31. Pažljivo pročitaj tekst i
Prvi ban srednjovjekovne Svećenici Crkve bosanske bili su: odgovori na postavljeno
bosanske države bio je: a) Franjevci, pitanje.
a) Matej b) Gosti,
Ninoslav, c) Domaći, Bilo mi je samo 15 godina kada sam
b) Ban Borić, d) Starci, došao na čelo srednjovjekovne Bosne.
c) Ban Kulin, e) Dominikanci. Nisu mi se baš svi obradovali, ali ja sam
d) Stjepan II 2 x 0,50 nastavio putem svog prethodnika. Širio
Kotromanić 18. Poveži pojmove s njihovim sam i jačao državu i 1377. godine postao
1 bod značenjem, slovo napiši uz sam kralj. Ko sam ja?
7. Zaokruži slovo odgovarajući pojam
ispred tačnog O kojem vladaru se ovdje radi:
odgovora ( a) Mrsni ljudi ____ vjernici a) Tvrtko I Kotromanić,
jedan odgovor koji žive po strogim pravilima Crkve b) Tvrtko II Kotromanić,
je tačan ) bosanske c) Stjepan Tomaš,
b) Pravi krstjani ____ vjernici d) Stjepan Tomašević.
Povelja bana Kulina bila je Crkve bosanske 1 bod
napisana 29. 8. : 2 x 0,50 32. Poveži pojmove iz historije
a) 1199. godine, 19. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima srednjovjekovne Bosne i
b) 1189. godine, tačne, zaokruži slovo T, a ako su njihova značenja, slovo napiši
c) 1169. godne, netačne, zaokruži slovo N uz odgovarajući pojam
d) 1202. godine.
1 bod Hercegovina je dobila ime po Stjepanu II U kojim dijelovima srednjovjekovne
8. Zaokruži slovo Kotromaniću Bosne su vladale:
ispred tačnog T N
odgovora ( Tvrtko I je sahranjen u Milama kod Visokog
jedan odgovor T N a) Porodica Hrvatinić ______ Istočna
je tačan ) Za Stjepana II Kotromanića bosanski teritorij je Bosna,
izašao na obale Jadrana T N b) Porodica Kosača ______ Zapadna
Srednjovjekovnom Kralj Tvrtko II Tvrtković je izgradio grad Novi Bosna,
Bosnom vladala je T N c) Porodica Pavlović ______ Južna
porodica: 4 x 0,25 Bosna,
a) Nemanjića, 20. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima d) Porodica Kotromanić ______
b) Kotromanića, tačne, zaokruži slovo T, a ako su vladarska porodica.
c) Arpadovića, netačne, zaokruži slovo N
d) Trpimirovići. 4 x 0,25
1 bod Kraljica Katarina Kotromanić je sahranjena u
9. Zaokruži slovo Rimu
ispred tačnog T N
odgovora ( Tvrtko II je plaćao godišnji danak sultanu
jedan odgovor T N
je tačan ) Kralj Stjepan Tomaš protjerivao je pripadnike
Crkve bosanske
Koji od navedenih vladara T N
srednjevjekovne Bosne Stjepan Vukčić Kosača upravljao je područjem
nije bio kralj: Zapadne Bosne
a) Matej T N 4 x 0,25
Ninoslav, 21. Poredaj hronološkim redom
b) Tvrtko I, brojevima od 1 do 4
c) Stjepan Tomaš,
d) Stjepan a)_____ Smrt kralja Tvrtka I
Tomašević. b)_____ Pad Hercegovine pod osmansku vlast
1 bod c)_____ Smrt kralja Stjepana Tomaša
10. Zaokruži slovo d)_____ Pad Bosanskog kraljevstva pod
ispred tačnog osmansku vlast
odgovora (
jedan odgovor 4 x 0,25
je tačan )
22. Zaokruži slova ispred tačnih
Tvrtko I se krunisao odgovora ( četiri odgovora su tačna )
kraljem:
a) 1353. godine, Rudarstvo je bilo razvijeno u srednjovjekovnoj
b) 1377. godine, Bosni. Najpoznatiji rudnici su:
c) 1366. godine, a) Ostružnica,
d) 1380. godine. b) Jajce,
1 bod c) Kreševo,
11. Zaokruži slovo d) Srebrenica,
ispred tačnog e) Travnik,
odgovora ( f) Fojnica.
jedan odgovor 4 x 0,25
je tačan ) 23. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima
tačne, zaokruži slovo T, a ako su
Posljednji vladar netačne, zaokruži slovo N
srednjovjekovne Bosne bio
je: Rudari Sasi su bili porijeklom iz Srbije
a) Stjepan Tomaš, T N
b) Tvrtko II, Bobovac je bio jedan od kraljevskih gradova
c) Stjepan T N
Tomašević, 2 x 0,50
d) Stjepan Dabiša. 24. Poveži pojmove s njihovim
značenjem, slovo napiši uz
1 bod odgovarajući pojam

a)Stećak ______ groblje stećaka


b)Nekropola ______ nadgrobni spomenik
2 x 0,50
25. Poveži pisane spomenike i pisma
kojim su pisani, slovo napiši uz
odgovarajući pojam

a) Miroslavljevo evanđelje ______ glagoljica,


b) Hrvojev misal ______ ćirilica
2 x 0, 50
1. Zaokruži slovo 4. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima 9. Poveži pojmove iz historije
ispred tačnog tačne, zaokruži slovo T, a ako su Osmanskog carstva i njihova
OSMANSKO odgovora ( jedan netačne, zaokruži slovo N značenja, slovo napiši uz
CARSTVO odgovor je tačan ) odgovarajući pojam
Turci Seldžuci pripadaju ugrofinskoj skupini
Osmanska država je naroda a) Sultan _______ sultanova desna
nastala u: ruka,
T N
a) X stoljeću, b) Veliki vezir _______ vladar
b) XII stoljeću, Seldžuci kreću prema Centralnoj i Prednjoj Aziji
Osmanskog carstva
c) XIII stoljeću, u X stoljeću c) Divan _______ vjerski vođa,
d) XIV stoljeću. T N d) Šejh ul islam _______ osmanska
1 bod Osnivač Osmanske države je sultan Orhan vlada
2. Zaokruži slovo T N 4 x 0,25
ispred tačnog Prva prijestonica Osmanske države bila je Bursa 10. Poveži pojmove iz historije
odgovora ( jedan Osmanskog carstva i njihova
T N 4 x 0,25
odgovor je tačan ) značenja, slovo napiši uz
5. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima odgovarajući pojam
Prvi osmanski sultan koji tačne, zaokruži slovo T, a ako su
netačne, zaokruži slovo N
je prešao u Evropu bio je: a)Ejalet ____ manja upravna oblast,
a) Orhan, b)Sandžak ____ najveća upravna oblast,
Feudalni poredak u Osmanskom carstvu bio je c)Nahija ____ sudski okrug,
b) Osman,
kao u Evropi d)Kadiluk _____ najmanja upravna
c) Murat I,
T N oblast
d) Bajazit. 4 x 0,25
Vlasnik sve zemlje je bio sultan
1 bod
T N
3. Zaokruži slovo 11. Na osnovu analize slikovnog
Timar je bio nasljedni posjed
ispred tačnog izvora, odgovori na pitanje
odgovora ( jedan T N zaokruživanjem odgovarajućeg
odgovor je tačan ) Najveći zemljišni posjed zvao se has slova
T N Osnovni rodovi osmanske vojske
Grad koji nije bio centar 4 x 0,25 su bili:
Osmanskog carstva je: 6. Zaokruži slova ispred tačnog odgovora
a) Carigrad, ( jedan odgovor je tačan) )
b) Beograd,
c) Bursa,
Bitka u kojoj su poginula dva vladara ( Murat i
d) Jedrene.
1 bod Lazar ) je:
a) Bitka na Marici,
a) Janjičari a) janjičari
b) Bitka na Kosovu, b) Spahije b) spahije
c) Bitka kod Angore,
d) Bitka kod Nikopolja 2 x 0,50
1 bod
12. Poveži pojmove i njihova
7. Poredaj hronološkim redom brojevima
značenja, slovo napiši uz
od 1 do 4 sljedeće događaje:
odgovarajući pojam
a) Bitka na Mohaču _______
a) Asker _____ narod
b) Prva opsada Beča _______
b) Raja _____ vladajući sloj društva,
c) Pad Carigrada _______
c) Kuluk _____ porez koji su plaćali
d) Osvajanje Beograda _______
kršćani,
4 x 0, 25
d) Harač _____ radna obaveza
8. Poveži događaje s odgovarajućim
godinama upisivanjem znaka X u 4 x 0,25
odgovarajuću rubriku

1499. 1459. 1463. 1482.

PAD BOSNE
PAD SRBIJE

PAD
HERCEGOVIN
E

PAD CRNE
GORE

4 x 0,25

1. Zaokruži slovo 6. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora 17. Poveži pojmove i njihova
ispred tačnog ( jedan odgovor je tačan ) značenja iz historije Bosanskog
odgovora ( jedan ejaleta, slovo napiši uz
BOSNA U odgovor je tačan ) Prvi bosanski beglerbeg bio je: odgovarajući pojam
OSMANSKOM
a) Isa beg Ishaković,
CARSTVU DO
Bosanski ejalet je osnovan: b) Gazi Husrev beg a) Varoš _____ manji grad,
KRAJA XVIII
STOLJEĆA a) 1443. godine, c) Ferhat paša Sokolović b) Kasaba _____ radni dio grada,
b) 1463. godine, d) Numan paša Ćuprilić c) Čaršija _____ zatečeno manje
c) 1580. godine, 1 bod naselje
d) 1592. godine d) Mahala _____ stambeni dio grada
1 bod 7. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima 4 x 0,25
2. Zaokruži slovo tačne, zaokruži slovo T, a ako su 18. Poveži pojmove i njihova
ispred tačnog netačne, zaokruži slovo N značenja iz historije Bosanskog
odgovora ( jedan ejaleta, slovo napiši uz
odgovor je tačan ) Gradovi u Osmanskom carstvu bili su otvorenog odgovarajući pojam
tipa T N
Grad koji nije bio centar Status šehera u Bosanskom ejaletu imali su a)Tapija _____ zemljišni posjed,
Bosanskog ejaleta je: Travnik i Jajce T N b)Čifluk _____ ugovor o vlasništvu
a) Banja Luka, Vakuf je islamska vjerska zadužbina namjenjena c)Čifčija _____ vlasnik zemljišnog
b) Sarajevo, u vjerske i općedruštvene svrhe posjeda
c) Jajce, T N d)Čifluk sahibija _____ obrađivač zemlje
d) Travnik Od XV stoljeća u Bosnu doseljavaju Jevreji 4 x 0,25
1 bod Sefardi T N 19. Poveži pojmove i njihova
4 x 0,25 značenja iz historije Bosanskog
3. Zaokruži slovo 8. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora ejaleta, slovo napiši uz
ispred tačnog ( jedan odgovor je tačan ) odgovarajući pojam
odgovora ( jedan
odgovor je tačan ) Čaršije u osmanskim gradovima su: a) Kapetanija _____ zapovjednici
a) Trgovački centri, pograničnih oblasti
Osnivač grada Sarajeva b) Teritorijalne oblasti, b) Ajani _____ posrednici
bio je: c) Zanatske četvrti, između naroda i sultana( lokalna
a) Gazi Husrev d) Trgovačko-zanatske četvrti aristokratija)
beg 1 bod c) Kapetani _____ vojno
b) Isa beg 9. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora odbrambena oblast
Ishaković ( jedan odgovor je tačan ) d) Kadije ______sudije
1 bod 4 x 0,25
4. Zaokruži slovo Oduzimanje timarskih posjeda i njihovo 20. Zaokruži slovo ispred tačnog
ispred tačnog pretvaranje u privatno vlasništvo zove se: odgovora ( jedan odgovor je
odgovora ( jedan a) Timarenje, tačan )
odgovor je tačan ) b) Beglučenje,
c) Čiflučenje, Svetu ligu ( 1684. god. ) činile su države:
Kako se zove knjiga koju d) Povlaščivanje
su Jevreji Sefardi donijeli 1 bod a) Habzburška monarhija,
iz Španije u Sarajevo? 10. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima Mletačka republika, Španija,
a) Biblija, tačne, zaokruži slovo T, a ako su b) Habzburška monarhija,
b) Vakufnama, netačne, zaokruži slovo N Mletačka republika, Poljska
c) Hagada, 1 bod
d) Ahdnama Čiflučenje se javlja u doba uspona Osmanskog 21. Među navedenim tvrdnjama
1 bod carstva T N zaokruži onu koja je tačna
5. Zaokruži slovo Odžakluk timar je nasljedan posjed i javlja se
ispred tačnog samo u Bosni T N
odgovora ( jedan 2 x 0,50 Alhamijado književnost je vid
odgovor je tačan ) 11. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora književnosti pisana:
( jedan odgovor je tačan )
Karlovački mir je a) Na bosanskom jeziku,
potpisan: Koja religija nije postojala u Bosni prije bosanskim pismom,
a) 1669. godine, dolaska Osmanlija: b) Na arapskom jeziku, arapskim
b) 1699. godine, a) Crkva bosanska,
pismom,
c) 1791. godine, b) Katoličanstvo,
d) 1668. godine. c) Pravoslavlje, c) Na bosanskom jeziku,
1 bod d) Judaizam(Jevrejstvo) arapskim pismom,
1 bod d) Na perzijskom jeziku,
12. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora bosanskim pismom
( jedan odgovor je tačan )

Tolerantan odnos Osmanskog carstva 1 bod


prema nemuslimanima vidljiv je iz
dokumenta sultana Mehmeda II Fatiha iz
1463. godine:
a) Vakufnama,
b) Ahdnama
1 bod
13. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora
( jedan odgovor je tačan )

Najduži rat koji su Osmanlije vodile sa


Mletačkom republikom zove se:

a) Kandijski rat,
b) Bečki rat,
1 bod
14. Poredaj hronološkim redom brojevima
od 1 do 4 sljedeće događaje:

a) Veliki bečki rat ______


b) Kandijski rat ______
c) Banjalučki boj ______
d) Dubički rat ______
4 x 0,25
15. Ako su tvrdnje u sljedećim zadacima
tačne, zaokruži slovo T, a ako su
netačne, zaokruži slovo N

Prvi znak vojne krize Osmanskog carstva je


bitka kod Lepanta T N
Bitka kod Siska 1593. godine završena je
pobjedom Osmanlija T N
Austrijski princ Eugen Savojski opljačkao je i
zapalio Sarajevo T N
Austrijska vojska je bila poražena u
Banjalučkom boju 1737. god. T N
4 x 0,25
16. Poveži džamije u Bosanskom ejaletu sa
mjestima gdje su izgrađene, slovo
napiši uz odgovarajući pojam

a)Ferhat pašina džamija ______ Sarajevo


b)Gazi Husref begova džamija ______ Banja
Luka
2 x 0,50

RJEŠENJA
TEMATSKE CJELINE I NIVO II NIVO III NIVO
OSNOVNA OBILJEŽJA SREDNJEG 1. c 4. T, N 7. b,a
VIJEKA 2. c , e 5. N,N,T,T 8. d,
3. b, 6. T, N 9. b,c,a,d,
1. c, 6. a, c 17. b,c,d,a
EVROPA, BIZANT I ARAPSKI SVIJET 2. b, 7. b, a 18. b,a,
U RANOM SREDNJEM VIJEKU 3. c, 8. c, 19. b,a,c,d
4. c, 9. N, T, T, T
5. b 10. a,
11. c,
12. b,
13. T,N,N,T
14. 2,1,3,4,
15. b.
16. a
1. b, 3. b, d, 9. d,c,b,a
EVROPSKO DRUŠTVO U 2. c, 4. N, T 10. b,c,a,d,
RAZVIJENOM I KASNOM 5. b,a 11.
SREDNJEM VIJEKU 6. b,d, FRANCUSKA ENGLESKA
7. b,a, ŽAKERIJA x
8. T, T VAT x
TEJLOR
1. b,d, 12. b,a 26. D,a,b,c,
BIH I JUŽNOSLOVENSKE ZEMLJE U 2. a, 13. N, N, T, N 27. a,
SREDNJEM VIJEKU 3. c, 14. b, 28. c,a,d,b
4. c, 15. c, 29. c,
5. c, 16. N, T 30. b,
6. b, 17. b,d, 31. a,
7. b, 18. b,a, 32. c,a,b,d
8. b, 19. N , T, T, N,
9. a, 20. T, T, T, N
10. b, 21. 1,4,2,3
11. c, 22. a,c,d,f,
23. N, T,
24. b,a
25. b,a
1. c, 4. N,T,N,T 9. b,a,d,c
OSMANSKO CARSTVO 2. a, 5. N,T,N,T 10. b,a,d,c,
3. b 6. b, 11. b,a,
7. 3,4,1,2 12. b,a,d,c
8.

PAD 1499. 1459. 1463. 1482


BOSNA X
SRBIJA X
HERCEG. X
C.GORA X

1. c, 6. c, 17. b,c,a,d
BOSNA U OSMANSKOM CARSTVU 2. c, 7. T, N, T, N 18. b,a,d,c,
DO KRAJA XVIII STOLJEĆA 3. b, 8. d, 19. c,b,a,d,
4. c, 9. c, 20. b,
5. b, 10. N,T, 21. c
11. d,
12. b,
13. a,
14. 2,1,3,4
15. T, N, T, T
16. b,a,