You are on page 1of 958

\

ANTON II BONFINIÍ ,

RERVM VNGA-

RICARVM DECADES
Q V ÄTVO. R, С V m d ь
Ji i D í A* ^

aVARVMTrespríores,ánteannos XX,MARTI NI Brennen Biílri-


cieníisinduftria edita?, íamque diuerforum aliquot Codicum manufcri-
ptorum collatiorte multis in locis emendatiores: Quarta uerô Decasj
cum Quinta dimidiâ, nünquam antea excufse, IOAN. SAMBVCI Tir
nauieníis,C2ef Mäieft. Hiftorici,&c. opera acftudio nunc de-
mum inlucem proferuntur:

Vná cum rcrum ad noftra ufque témpora geftaruní Áppendící'


bus aliquot , quorum fericm üerfa Pagí'
na indícabic-

tsicceßit ettam íocupíei Xemm & uerborumtoto Opere


tnemorahiliwn- iudex.-

Cum СагС Maieiî. gratia &priuilegío ad


annos fcx.
». -

tviSlLÉ<AÊt EX 0 FFlCl^tÀ О P О.
XI Ni ANA. is ó S.
E .0 R У Ш jg. У АЪ HÔ С OPERÉ С 0 fr
tintfitur, Cauloguf.
X ANTONII BONFINII RERVM VNGARICARVM DÈCADËS
trcs,cum X V libris nunc prímüm adiecb's. Pag. i. inde
г Nicolai Olahi archiepifcopí Strigoníenfis,Atíla. 107
j Ioan.Sambuci Appendix de Ladislao & Ludouico regibus Vngaríae. ... 771
4 StephaníBroderithdefcriptíodadís in campo Mohacz. 7^7
jr loan. Sambuci Oratio funêbris , & Epitaphía , in óbitum DñuFerdinandi primí
Imp. 77jr
6 Rcrum ad Agriam geftarum narratío,Sambucí. 797
7 ObfidionisZigethbreüisacueraexpon4ío,Eíufdetri. 809
3 Expugnado aras Temefuarí, per Eundemdefcrípta, Öij
9 Arcis Tokay expugnatío,Eodem autorc. 818
to Concordia Vngaríca, ínter Fríderícum HI. Imp. Maximílíanum Rom, 8C Vng.
regcm,&Vladislaum Vng.&Boemiae regem,Anno 1491« 820
it Salariatus regni Vngariac, Sic. 824
12 DeredditaMathixcoronaj&fœdereinteripfiim&Friderkuna iii.Imp. 834
>y
4 ChronologiaPannoniar. 837
14 Michaelis Ritrj de Regibus Vngariac libri 1 1 ♦ 840
ty P. CallimachiExperientis Attila. 856
16 T. Corteírj de Mathiae Coru ini regis laudibus, Carmen, 8 ¿7
17 Reges Vngarící uerfîbus defcrípti,pcr Sam bu cum . 89 1
18 AbrahamiBakfchayChronologíaregum Vngariat» 90*
19 Albertí á Laico exhortado ad milites. 9ц
го Prа:серta atiquot Imperatoria, S ambu ci, pJ¿
»

lNVlCTlSS. P 0 TENTAS SI CM 0' QjU-E


С• лЛе s <л Kt .

MAXIMILIANO Ii,
VNGARIÄ, BOIEMIÄ, DALMAT.IJE, CROATÎA, ETC*
REGI: ARCH1 DVCI. AVSTR1AE, ETC. DOMINO, DOMINO SVO CLE-
merinísimo : deínde Ponríficibus, Comítíbüs, Barónibus, Equítíbus, popu* <
locjs Pannoníco, &c. Dominís Stpopula-
tibus fuis, S,

M N I S bomínum uíta Sc memoria , qua?dam eft Шл


ftoria.atq; ut prseteritorum exemplis setas nititur fe-
quensùta pra?fens,cùm quid non leuiter aggreditur,;
utrunq; tempus coniungit. Sed ut hominum tria
ueteres genera prodidere, Qui ipíi rebus fuis uolûtaC
pofíunt confulere : qui alienum , perpetuumq; fubíi-
dium expetuntiQui пес ipíi quicqua ingenio ualent,
neq; amicorum ope uti folentrita qui negligunt qua?
prateriere, fuá parum norunt inftituere : qui futura uelutfortem expe-
ftant,aliundeq; pendent, ferui quodammodo natura uidentur, Se multa
praeter opinioné fuftineant necefíe eftrdetertio illo prorfus ignauo & iner
ti ordine,nihil dico. Qui igitur uetuftatis capiuntur obferuatione, cumq;
ijsquaeoccurrerepoiïuntcomponunt,ad primum funt aggregandinu-
merumrqui le&ionibus modo ndunt,& quç abiere tanquam x«T*4Av<r¿¿¿//
)rtyw£a^arbitrantur,aliorüq; fe imperio ac fenfui obijeiunt, ad fecundum:
quipenitùs omnem folicitudinem ab animo excludunt,ne quidem homi
nisillimerentur appellationem. Etenim cum natura laudis ftimulos, a?>
ternitatisq; cupiditatenobisingenerarit, qua alijs prseftare,prseeiîè autho-
ritate uelimus:reliftos á mente Se iudicio,qui nocitura declinare,autprse-
fentirefecutura nequeunt,exiftimo:quod hominisjííbi cauere,fit:& ex dir
feiplina Chriftiana,cum reliquo tempore qua? ufui funt, comunicare.Ve-
rùm enimuerô,poft debilitatam uitio naturam, quando memoria noftra
ea non íít amplitudine,& fide,complecT:i ut cuneta , & longius abfentibus
uel annis pofteritateq; confecuturis,1audum uitiorumq; fafta impertiri fa-
cjlè pofsit(omnis cú in tenebris praefertim uita laboret)literisilla teftibus,
fimul & cuftodibus,mandâturrutquç prouidentia fummi Deí, uel homi-
num ambitione,cx:prorupta audacia fufcipiuntur,autgefta funt, uelut in
fpeculo imagineSjita hiftoria? nobis,cum initijs,caufis,progrefsibus, euen-
tis:mutationes imperiorij,conueríiones,translationes , íingulorum quoq;
horrendas pœnas,uirtutes omnium laude maiores reprseíentent : quibus
üelutducibus Se adminiculis>noftra coníilia Se negotia formemus,ó<: cor
roborad perfequamur,in amicorum rebus profpiciendo uehementer cu-
piamus. Sunt igitur uetuftatis nuncij omnino neceffarij,femperq; uel an-
teM'ofen fuere:alioqui unde conftitutionem uniueríl nobis ille tam dilu
cidé 8c plenè ob oculos poíuiíiet?uimqjintelligentÍ£noítrae que fuperant,
intimé aperuúTet? Ac iure memoriam cum gratia illis praeftamus: quôd
и г qui di
qui dieni funt,taude eos nó fraudét fua, nosq; ad fimi!ia,& immortaïitâtl
muitent. Quare cum S. T. M. in primis, uos quoq; Patres,popularesq; u-
diofifsimos hiftoriarum,uiu rerum etiam confïrmatos , ac exemplar îllu -
ftrererüm eiTeminimè ignorem : facile amicorû ego cohortadombus ad-
duftus fum,ut Bonfinium á me recognitum, & quiridecim libris, alijsque
multisauaum,ornatumq;,iterumedendumcurarem:ucfiquíenondL:n»
cognoiïètis,hincpeteretis : exterae Uerô nationes, quid Pannonij olim ua-
luerint,qua occaíioneinfra£i,depofitiq; fint,fecum expenderennquç (pes
' reliqua fit, uosq; populares maiôrum exemplo,quid optare,tanti Casíaris
& regis aufpicijs MAXIMIL1ANI II, Domini noftri ciernen tifs.& om-
nis Europae focietate,adiun£taq; ope conari debeatisxertius cófiderarcns.
ftudiaenimuel remotifsimarum gentium deeiïè nobis,haud conquere-
mur. Verum tua,Cefar Inuicbfs.clementia,ueftraq;, Procercs,acalij Or-
dines,uenia,de hiftoriarum proprietate,ufu,ratione, fi quid hic in terpofue
ro,non inepte facl:urus,propterrudioreSjUÍdebor:deinde ad T. S. M. uosq;
patres,popularesq; mea redibit,ipfumq; Bonfiniû, oratio. Hiftoriam
omnem quidam narrationem,cognitionem,infpe£tionem,audita qua: re
feruntur, definiunt : idq; multipiici uocis poteftate. Sed Euterpe Herodo
tus сс&тс7г7Ёш11| nö obfcurè difiungit.Plato in Cratylo ab 1<saS¡ тсу ftp
notationem ponit:quöd memoriam labilem, tanquáfíuuium perennem
fiftat,& cuftodiat:quo & Cicero allufit. Quod fi etymo nitamur, fortaf-
fèuim eius,ii«7ro7öje//Tö/;is;ö//> quod eftfilü uelpenfum ducere,currereq;
ducamus,melius expreííérimus:fiquidem tracta &fluens eft ipfius oratio,
perpetua,& uelut texta. Sed ré ipiàm propius infpiciamus,deq; proprieta-
teuocemcoerceamus. Ex Liuij ueftibulo definitionem hanc colligere
{>oíTum,utfit,rerum geftarú" uaria,pra?fertim publicarum,ordinata, intel-
e£ra,utilis,uera,& cü breuitate dilucida narratio: quod ipfum & alij mul-
ti,&Tullij encomium comprobat. Nec uerô quis hac lententia illis He-
rodoti uerbis demoueri patiatur,o^tí'AooAí^€»/y ж Льу^ша ът&Иг&ъи yífilwi
vúmvcTs«(rib<pi¡X(e.lá enim dequibufdam obícuris,uariaq; ia&atis opinione,
quomodo&Liuius&alijquaedamdubiènarran^nondeuniuerfEcbiito-
ria? dignitate accipiendum eft. Nam tria funt in rerum geftarum , om-
nisq; antiquitatis annotatione prçcipuè,qu a?reijci deben t:cum res fíela вс
mendax eíbcum temporibusnon confentit:quando ftudij morbo afFeíta,
proprioq; corrupta eft iudicio.Certè fi quid nefcias,aut fingas, nihil fiden-
ter conftitutoq; animo ex eiufmodi narratione proficifcetunii erratum in
ordine & tempore fit,fidem recufat pofteritas:fi etiam officio nimio , ftu-
dioqueobfequendi,autcalumniandi imbutafit,non idfanabileunquam
uulnus erit,minusexpofitoris confilium aequum. Ea re,quando hiftoria
pura,uera,quod opus eft,collocata,cum breuitate peripicua,minimc affe-
ôa,uel multiplex fcribi debeat : qui ad hoc fcriptionis genus fe contulêre,
quanti fint fociundi,quiuis animo comprehendere poteft: cumq; acliones
bumana?,praefertim Ciuilibusnegocijs,autfingulorü moribus,aut familiç
adminiftratione definiantur,terminatae narrationes,ut doceant:nö emen
tita?,ne
: ? % .<ЛЕ F Л T.I 0. , f
titane decipiant:non turbatae,ne offendant:uera?,ne noceant.breucsjejf-'
pofitieq^ut^rataçiintjmemoriaciirepi.antur.'non ad gratiai;nçuiufque,uei
odium Quaeíita?,ne fulpcñae Ie£torem aliènent: ab alio qqàm rerum gefta)
rum authore,fi fieri poteft,cönfecbe,ne Гсгцр.иЬт ambitionis,fideiq;,arm
mis comoueant:compertaf,teílat3eqj, ne uaná? in errorem inducant : uer-
bis & oration е cpngrua?,nÓ omnino cu.ltü pofthabito:digrefsionibus5 niiî
nccejTanjSj&adpercipiendumreliqua infertis,nunquamcumulata?:con-
Qonibusliberae,iüdiclo fcriptoris uacuç:nifi ex perfona aliorum,& exem
ptait quid uerum fit appareat,id modiceüat. , Cobibebit n arrator füum
iudiciü,epilogos,epifodia,epipbonemata^ nihilominusuitiofa,reprehen-
fioneq; digna,quseex uirtutefunt соПосапр^Ье&ог putabit : utmagiftra
fit uitap, lux ueritatiá hiftoria. Adde? ne minima quaeq; dramatis more
inutiliter сопГе&етДГ ■ quibus.omifsis, fraudi nihil contextui rerum fiat,
in quo peccare etiam Liuius fertur, cum alibi,tum in Hannibalis tranfitu,
mmutifsime 3. Dec defcripto. Ita Xiphilinus è Dione,in T.Vefpaf.de Do
mitiano,quôd rnufcas eum captaiïè narrait, ueniam re&èpoftulaiïè ait.
Adulado uerô,ut peftis fugienda hiftoricoeihquôd ea corrumpanturo-
mnia,obfcuritatem rebus prsetëdat, dubirationem uel maximè clans ob-«
ijciat.á qua ne Thucydides quidemin Athenienfium rebus liber fuiiïe,
Diod.Siculo tefte,uidetur.Vetús eft,«/W«Tvs АхЪйг XKwáptttsoKf Pofteri-
tatisergo ufibusacintelligentiae fideliinferuiendum, nomina gentilium
familiarumq; apponenda. In qua parte mirari quofdam emendatores ho
die foleo,qui de Gra?c¿sinterpretib.& tranfcríptoribus, priora Latina cor
rigere nitûtur, uimq; Se confufionem linguarum idiomatibus afierre non
uerentur,nomina & cognomina uariant. Ordo, uti quseq; accidêre , fer-
uetunnitornon omnino excludatunredundentpauca uerba,ut délibéra
tion! anfam prEebeant: pars tamen,ut oratoria? ifta facultas effe deprehen
datur^fficiendum.. a'/aîôoJ1^ fit difpofitio , & temporibus certa : expoíi-
tio tarnen artificiofa conftet. Narrât quidem orator: fed quia uehem ens
eft,& ui&priam querit,in digrefsionibus , & tenédis auditoribüs,liberior,
eíFufiorq; eft,ut uel ad fabulas interim,perfuadendi fen fu delabatur. At hi-
ftorico folum то -agäyßx proponitur,uelut craísior,& priuatis oftenfa exé-
plis cognjtio: & breuiter о-шлпр rerum , ngù Jiwociiip if/vtvwrtwf debet expofi-
tor non uulgarem pofsidere. Dramata,& reliqua poemata, fi&as aâio-
nes fingularium profequuntur imita tione: morum & uitç circunftantias,
quaúie natura? conuenienter fiunr,demoribusdifputatorespertra£tant.
Hiftoria,nifi utilia>&: uera,public<i,nihilfumit: 6c ad politiarum confuetu-
dinem plerunq^&gubernationem reuoeat. Poeta? fola,certaq; deligunt1,
deleftatione condiunt,& fuauitate auditores morantur: Hiftoria plura fi
ne perturbatione,rec?tofimpliciq; modo explicar, etfinó defint poeta? mi^
xtifabulis & rebus geftis, quibus extra hos aliquid cancellos,dum teclri am
biguiq; hiftorici uidentur,permittédum fit:cuiufmodi Lucanus,Virgilius,
Statius, Silius , Valerius,de Graecis Homerus,Apollonius , Orpheus,fuêre.
Ordinisqupq^&írta/áwoií.poetar um ab hiftoria ratio diuerfa obièruatur,-
.. » « 3 dum
hïftoriasconrineant,manenttamëpoetç:&poetç,quaIesuixrecênoïibu$;
hiftorijs interdü poftponas. Sed & in hiftoricis quidá umuerfa, publica^
cduntralij membratim , áquecótinuitate quiddam feparatum proferunt:'
nec pauci , propter unum fcopum multa & uaria indidere. quidam fingu-
loruuitasrecitarunt,nonnulli temporum rationéfingularibus côferuare
uoluere.reperias,qui contextui quaidam rcrum \f»yH» copularunt,ut fa-
alèdicas Chronicos eíferalios Chronologos,topicos alios, &£»одесфг5,1»1
Tis Ttfà. 7к ъ^атщ : alios 7п& -arfá/tay Ф ^TijayAtárto/'.multos ъяТистатЦ*
H9ti<pv<ri5ofi¿ff. Iam ex hisgeneribus íequitur, quid utilitatis cuítodia re-
rú & ueritatis teftimonia nobis praebeant. ac Lucianus breuifsimè admo-
nuit,c ú ait,ísof¡«s \fy>V *f *Ae¿6 W^cp: u t proíitjdoceatjníoneat^nformet,
cóftituat,quod falutare, eq;publico bono, &íeparato uidetur,in medium
efficiat, atq; fuppeditet. nec abs reNazanzenus in quadáoda rvfi+ífrtw
*>мц/ uocauitrquod uel oratoresplus exéplis, quám ullis coaclris fuis <Sc con-
globatis íentenrijs obtineant. Ac mihi quidé illud in V 1 1. Strabonis,de li
bera áconiugio uita, non malè ad ignaros hiftoriarú referri poflè uidetun
qui ccelibes femiuiuos dixerit,uitíe humana? paru utiles Sc dubiç Iucis:quo
niá pulcherrimú ille theiàurû ièpofsidere cenfeat,qui ad uiciisitudines,ca>
fusqj humanos ratione exéplisq; munitus,alijs prodeft,aduerfa lenit:cômu
nia,nöpriuataduci,priiiata moderari,leuare dolore, diuturnitatémalorú
prafentia & breuitate representare didicit,iecundis non effertUr, fortunç
memor eft.ea mq; ob ré Th ucydides,KT^t« « ; «e ÇvyM 'ц&щ hi ftori a" p r on û-
ciauit.Et unde quaefo,uel Ariftoteles fua Rhetorica,morû rationé , Se hu-
iusgeneris,nifi deelogijslfocraticisóc hiftorijs inueibgauit? Iureconluito
rü tot uolumina quid,nifi íimiliü perpetua eil c6memoratio:circumfifte-
tib.tamé &gentiü uarietate,ïmperatorû iufsis cöfirmaraexepla? Nec eos
probabo unquä,qui uel pro tribunali ins dictif, uel patrociniû alijs imper-
tiunt, citra hiítonarú negotiû,l.iudemq;profdsioni qu^rùt^^oiiTeâiX^

T«x/lKff,ficrationes morü &indo]js, confiliorüq; progreiTusphilofophis<&


legib. concedens, nudum w«iytiaù1«ovii№toiÔTCcij)ÙL reeipiensrutphilofo-
phus uult ad Eudemû.Necputo ullam eile a?taté,aut uitç genus,quod ma-
gis quam ifta cogitatione á moleftijs auocetur, iucúditate morbos Iaxet,cu
ris expediatur : nec ulliusphilofophi acumé ad diuinitatis maieíhtem , na
tura; obfeuritaté, & opum quas miramur feientiam propius,quám hifto-
rici grauis, fibiq; & alijs parata memoria,pcnetrark : quöd t¿ ytwx« minus
quám
? TL *AE F Л T î 0. i
quàm íingutaria inftruant,& cödocefaciant. Verum fads ha?c íínt de Hi-
ßorise laude, feu potiusnimis multa, repetita. De Bonfinij noftri uita,
patria,monumentis,ipíeinIlll. Decade prolixè meminic. quantum ueró
ingenjo,non ad hoc argumentum modô,ièd ad omnem omnino philofo-
phiamexcelluerit,breuiDialogi eius depudicia coniugali uulgó teftabun-
tur.necuînohuiCjindiceopus eft hederá. Praecerirc tarnen nequeo, pau-
carum eflè gentium hiftonas,copia Sc ftilo parcs. Acmemini, clarifsimû
& confulrißimum D. S E L D I V M fa?pè dixiiïè , nullo iè in fcriptore , poft
Liuium, & squales eius,quàm ipfo hoc Bonfinio , uacuas horas Iibentius
poneré folitum. Qjii uir,(i hase reliqua eius,& qua? noftris uigilijs acceiTe-
re,uidiflet, omnibus fortaile recétiori bus facilèhunc ante tuliflèt. Nam
X V libros adieci,quorum decern èbibliotheca Dominorum Reuaij,cum
alijs (credo) comunicad, ad me peruenêre . Quinq; pofteriores nobilifsi-
mus ac dociriflîmus antiftes Varadiéiis,Frâcifcus Forgatz,&c.ante paucos
annos Oporino, typosrapho Baiilienfi, â Chriftophoro Trecio primùm
communicatos, liberaliter mihi detulitmec pau ca, qu о eft iudicio ( qui Se
ipfe annales texerefertur) nomina corrupta reftituit. Hune noftrum la
boré maximus quoq; archiepifeopus Nicolaus Olahus , Sec. fuo Atila, per
ocium ólim in Belgis,dum confilijs Se fiíco regina? Maria? prasfuit, coferi-
)to,nô difficile eu m ulauit. Quae in extremo funt,noftrislucubratiuncu-
is,uelut maiorü uigiliarû fpecimen , prodeunt. Ca?terùm ut Bonfinij
laudes non funt obícura?:ita disimulare nequeo, nônihil ipfum officij fui
oblitüjin mores priuatos & uitâ Friderici calumniofe impotentiusq; effu-
fum:fecus quam Liuium,Saluftium , Tacitû, Suetoniü,in Romanos orbis
dominos, genteq; togatá,feciíTe c5ftat:idq; fortaiïè redépto á Mathia iudi
cio, & cálamo eius,qua?rerü feriei nihil detrahunt. Nec Mathia? tamé in
terim pepercit ufquâ: que impudente, uoluptuofum,theatris deditû , am-
bitiofum,ferû,in adiungendis amicis pra?cipitem,in relinquendis facilem,
adulatoribus benignum,immemorem beneficiorû,aufusfit dicere. Quid
grauius in tantum regem dixeris?ut mihi, aetata contrariant uitia exagge
rate, more Philofoph i in fecundo Rhetoric, potius quam eis locistexere
hiftoriam uoluiiïè, fit uifus:quôd ex ttfoWee, cauía? occafionesq; bellorum
fàcilius Leñori patêre foleant. Ac potuiflèm iànè quaedam iuftè litara
inducere, niii aduerfariorum ftilum Se intemperantiam metuiiTem : qui
proni quauis de caufa,in legem Cornel.de infàmia facile ruunt:ac conffa-
ret,bonos uiros TOtpya-.vwfifyefConiiderare debere:noftro ueró hoc fócu
lo grauius eriam in m a nifeítis,& heri aftis rebus , odio uel precio in hifto -
rijspeccari.Ac in ea fum fpe, V. C. M. omniüq;bonorü gratia his uulgatis
mihiadiunftum potius,quàm ullam creatum iri ofFeniam . fupplexq; oro
T.M.uosq;popülares,utmeis proprijs huius generis conatib. benignèadii
tis:quôd per fe ha? uigilia? feu isfxynjxT&e» no fint 7tóKvtííMvtoi}T- M. prin-
C1pumq; liberalitatcm exigunt: quam nulla in parte mihi defuturä,omni-
л 4 no mihi

if'

L
P % ъАЕ F *Л7 ¡ Q.
nomihipollicear.ïtaq; utfit,Deum Opt.Max.intimèprecor : qui V. ЛТ.'асГ
falutem communem,íuorumque, diutueatur : uos uerô,populares,ad pa
tria? an tiquamlawiem facinoraqueexcitetjin amore& cuítu tanti rçgi>
perpetuó conièruet. Valeat V. C. M. uosque Patres & Ordines reliqui
afflicbePannonise : meumq; ftudium , qui XXII annis peregrè uerfatus,
admodumiuuemsprimitiasingenioliederefim aufus, annis iammaturi,
&laboribus con fueti, boni confulite. Viennae,infeftoIoann.Ba- "...
ptiftae, natalis mei: quo XXXVI annum setatisage-; .' v \
o bam,crv// Síw, Amen, -

Chentulus, tsiuht^ fimiliam


■ *■ O'hiñmcuitCrt, ..... ;

Vi/bis^ , 9afres & populares,


dcditißimm, &*c.

Joann. SamíucHí.
■ f

GÈftEKOSO ET MviCNl Fl CO TtÖtolftC ¿>.


t^NClSCO Л J^Byp'^t, COMITÎ Tr^OCENSr* S Б g É N l S S 1 M t
ïomAnorutn,'Vngaru,'BôemU,&c. RegiiconfiiAriojregnü^ XJngarU Palatino,
Dominofito obfcmandißirno,M*rtinui%renntrus Htftricienjîs
Tranßyluanus S. P. 2Л

V V И anno abhinc tertio Ltppi Brandoh'ni ad Mathiarh ihmcïifsimum Vrt>


gariae regem Díalogum edtcuUcm,uír ornatifsíme,multacp ibi de rebus Vngâ
rorum pracclarè geins occúrrííTenngenti's noftra: exórdía tacitüs mecum cœ>
pi perpêdere , quibus àrn'bus cam opulentiísimam regní poffefsionem acqui'
iimlfent, retinuitTentq? ( ambus enim eifdcm acquiruntur rcgha, & retinêtur)
quibuscp.fubfidentepaulatim à Mathias regis morte maíorum diTci'plina.Tui
carum id libidíni cefsííTet : noA mediócríter doleré cœpi, tot fórtía maíorum
noftrorumfacfia.totqj praeclaras uí<ftorías ab Occídentís primùm populis,Turcis deinde( quo-
rum impetum,poftquam infaufto bi fidere ex Afia pn'mùm in Europam traiecerunr,nullis extct
tus auxilijsadiutijà centum anm's foliFerèiiilrinuerunt)magno fudore ¿V iânguine partas, d nullo
(quod equi'dem fciam) Scriptoré lumine orationis illuftratas fuifle. Vngarorum enim Annales,
pratternudam fimpliccmcp reiucritatem nihil in ic continent : uereqj magis, multisin tanta im»
penda neglígentiaq» omifsis, quàm difcrtè íurit confcrípti. Nam literarum iludía noftris homí>
nibus(qui ab eo tempore,quo rehVtís fedibus fuis, in Pannonias migrauenjnt,fcmper aut exter-
nísbellisdiftra<ítífuerunt:aut uicínís quíefcentíbus,fuainfearma,Scythica eos ferítate fubigcn>
te,conuerterunt)nunquam patuere.Quarenó mirum, in tanto armorum írrepítu raros.aut nul*
los.apudnoftros.qui tam honeftamfcríbendí prouinciam fufciperenr,extítííTe. Illud magís mi*
randum,uicinas natíones > apud quos in alu'Gima pace optimarum artium díícíplínac Temper flo*
ruenlt.docSiscphominibus honori,laudi,emolumentoq} fuerc,tam pulchráfcnbendí matcríam,
in qua erudít íonís л' eloquentíae o ftenrádae la tífs irruís campus pat ebat, quacp uix alia ad immor*
talem gloriam nomínís acquirendam erat praeclarior , neglexifle. In his quum efiem cogitatio*
nibus,n5 fincmentc,rcor,acnumíne diuûm,Francifcus Abftemius archidiaconus, canonicusép
Albafregif(uir praeter folídam.quá in fe habet,erudítionc, multís pracclarís uírturib. inftruftus
atque ornatus, mihicp amicitíaeuetuftateconiunclifsímus ) collegrj Albenfis , inquoagít.cuiqj
ego.quae babeo, omnia líbenter me deberé fateon ad fcrenífsimum Ferdinandum regem Víen-
mmuenit.Q.ui quum pro amicitiaciuremeaccefsiiTetjfalutairetqjjdeprxfentirerum Vngaríca*
arflftamámeínterrogatus.complura Albenfíum(quipoftoccupatamáTurcisBudam,ctíarn
fiín tanta uícínia crudelíísimum hofrem quotidie fere urbis portis infultantcm uiderent , in fide
regia permanfcrant)fortia racb enarrare ccepit.Eos leuíbus in prelrjs ubicp fere fupcríores FniíTeí
crefeenteep indeaudacía,cíuitateegreiros, exBudarfuburbanís, Turciscp, qui fecundum Danu>
biumBudam afcendunr,pracdas egífle:ex quibus multos carfos.complures uinclos Albam per*
erados fuifle.Vngaros fitis,inediaí,acftus,fhgoris,laboris patenrifsimos.uitae prodigos.ín mor-
tem & uulnera rucrc:uíx aliam gentem efle.qua; Turcarü furorí arqué pofiet refiftere, fi corú uír-
tus multítudíne hoíiium non obrueretur. Hatc quum ille grauíter,ut folct.compofitcqj di íícre*
ret,multumq5 amid hominis oratíoneafficererrtemporü infeitíam, homínumep ingratítudínem
ipfedeteíhri.quód uetera recentiacp Vngarorum acb,quac ad excitandos ¿n tanto perículo prín
cipes Omitíanos haud parum ualerent.a nemíne confcriberentur.Nec ením íermoníbus ho mí-
num omnia pro reí magnitudíne acdígnitate,ad gentes proculd/fiitasperferri: omítrí multa,
multaqj interdum uanaadmiícerí.Res geftae( ínquitílle) noftrorum temporum,in tanto dotfo*
rum.quib.feculum ítTud abundar, pro ucntu confcribunturfortaísís.Cacterúm qua-cunqj ab Vn*
giris ab eo tcmporé.quo Tanaí paludeqj Marotíde cmenfa, pn'mùm in Europam peruenere , ge
fta funt , ea omnia ad Mathiaí regís uique tem pora, Antonius Bonfínius tríginta Líbrís elegan-
tíísime complexus eft: cuius líbríjinquitjCopíam Paulus Ifthuanfius,uir cVliterís ÔC genere orna
tiisimusjfuperioríbus díebus,dum Qiiinqucccleírjs agerem , mihi fecít.Eo diclo mirificè exhila*
iatus,hominë rogare,daret operá,omnemcp moueret lapidé, ut thefauro tanto potiremur: quod
«lli q^uidem haud difficile fadu fuit.Nam Ifthuanfíus ea qua eft eruditione, candore, liumani cate,
adeofacilem fe nobis hic prœbuit» utmiflo ecleríter libro, ultróetíamadedcndum me horrare*
ton Quanquam autem líber imperítía líbrariorum , qiii ex Budenfí cxcmplari шпу^лфы hunc
defcripferant,multís in locis deprauatus eflet,quibus caftigandís reftítuendísq} non parum ope-
wmihi infumptum eftinccjj tarnen in tanta temporísanguftia.qua bibh'opolis noftris, ad merca
tumFrancfordíenfem profcdurís,edendi líbrí prouíndademandanda erat» pro dígnitate quae*
qui a me reftituí potuerunt.editionem tami longius diíFcrrc nolui, ne ( ut labilis fluxusqj eft re-
rum hu*

i
rum bi7manammftaius)mtcrdderetaliqm'd,quodcdi^oneminterturbaret,remorarctur(!ç, Hi'
ftoria-qj ftirdiofos tantarum rerum cognítíone frurtuq? fraudai cm. Hoc cnim affirmare auftm,
Boemos,Gcrmanos,ltalos,cartcroscp,quibusnoitrapn'mum rempeftate Turcica arma cognira
eiTe ccepere.mulrís uixpericulis.Turcarumin armis morem,bellandí ritum, ínfídias, fraudes, a»
ftum.celerítatem íta pcrcipere poíTc,quemadmodum hic o culis íubíecfta propofítacp ccrnuntur:
poíTuntcp Imperatorcs non prorfus л**А(р*Счт" índc inftrui,quomodo cu Turca dcínccps bcllan
dum fit:nímírum,í¡ poftcris noftrís recle cofulturnjiberisq? efleuolumus, nullís ut cladíbus dc-
terríti.fraclicjí.Mithridatís
" Pontící
^riamrnroleranciaac
cxemplo,ueterumcR
afsiduitatefrangamustadhîeCjmili'tequàmha
Romanorum more, forcíores ín hoftem
-~ i l
infurgamus.corum
CtenusmiiruLiiun.,«au^.—
ne
tfenusinftrutfiore
qua baud quicquam proîperè y ,
unquam ,
geftum eft, feuera accédât , tum lane аеиклима l,«..«.
Iperandum foret.Neqj enim Deus in finem crudelifsimis nos hoftibus irridendos ¿V conculcan*
dos obr)'ciet:fi со primùm placato, fortía cöfilia fortes ф ánimos induerimus,nullumcp hoftibus
fracb'cV debilitan anímilfignum dederimus. Nam qua alia re Vngari Mahumetem, expugnara
Conftantínopoli,eiuscpImperatoreoccifo,Graccía uniuerfadomita,adhaecThracibus,Theíra-
lísJllyrrjs.Befsís.quos nunc ßofnenfes uoeant, debellatis , longo rerum fucceflu elatum ÔC exul-
tantem,cum ínnumeris Afia: Europscp populis in fe uenientem,tot exerciribus corum ab Amu*
rathe príus occídíone caefís fuftinuerunt , nifi ínuída aními fonítudíne, audaciacp incredíbilíí'
QuàmparuaHuniadesmanu,poftMerula; ftatim.Varnéfemcp, atrocífsimas clades,multaTur*
carum milia caccîditr' An 'non Mahumetem,eundem qui deftrudro Gratcorum ímperio,Hydrun
to in Italia expugnato,ad hace ín Afia Trapezuntio Imperatore è medio fublato,Orbis terror di'
ciuolebatiBelgradqm cuniculís,bombardis,omnícptelorum genere quatíentem,facla derepen«
té cum paucís eruptíone, turpíterab oppido reiecit : caftrísép exutum,amiísis ímpedímentis , in
fugam turpifsímam coniccítCCuíus filíus Mathias rex , patre fuo haud deteríor , Iaiczam Bofiiae
regiam^abaczq^munitifsimacaftra duo,exiguo fané excrcitu.uirtute magis quàm numero mi'
litum íüorum fretus.eidem Mahumet ui ademit.Quem nifi domeftíca» (editiones , uícínorumcp
principum íntempeftiua bella detmuiflentiípfecp Ladislaus,qui illí in imperio fueccísit, pulchrè
inftítutam à Mathía mílítarem diícíplínam feruaífet , eiusép tot preclaras uicftorias pcrfequutus
fuífler: nae nos calamítatem omnium , qua: poftea fequutae funt , quibus cjj nunc inuoluimur , ex-
pertes,tranquillam & felicem ín prafentía uitam duceremus. Sed rex ocio dedítus, leges prav
fcríbere,refpónfadaremaluít:quámfuos u) armís, ad qustracftanda appofiti maxime efleuiden-
tur, exercere.Qug remífsío tantum malí attulit , quantum à uigínti annis uidimus, perpefsicp fu>
mus.Sed quando,utílleaít,pra:teríta reprehendí magis quàm corrigí poflunt, quum eo iam de
uentum fitjUt peftem ín horas nobis imminentem , non nifi fortiter pugnando effugerclieeara-
gendum certè,fifaluieue uolumus,ín tanto periculo magis quám confultandum eftromiflacp an
xía nimís ¿V follícita conferuandac uítac cura,mors imminent! feruítutí turpitudíniép anteponen»
da. Audacia ením magis quam lentis confilrjs (quibus tarnen ín bello íta funefto,fortibus faniscp
femper locus erít) hoftís íftedeterrendus eft. Alioquín,fi qua ccepimus uia pergemus, hórrela*
nimus dícere,qua- nos pericula calamítatesép manent. Verùm ha-c non funt huius temporís le
ciqj.multa cnim a do el is excellentíbusép uíris , ducibusqj fortiísimis in hancrem fiepe dícfta ícrí'
ptacpfuntjfcríbunturépquotidiecomplura. AdBonfinium redeo. Qué autmorteprxuentum;
auc re quapiam grauiímpedítum, arbítrortanto operi non potuífleextremam límam índucere!
1 ' ' 4 ■M'rnM'™ ^"<прп1пНрппап»11г:п1егааие tarnen con*
1V1 UiIl)AU пнищи .V w — -j — — —
tíam íple ut credam,tacile aaaucor.muitoru cnim manus m Exemplari agnofcebatununde fur
tíuis Sí fuccífiuis operís.alícuíus epífeopí iuflu clàm deferiptum fuifle puto. Nam quantum Au-
tliorípfcdicendofcnbcndo'ucualuerit,libriab eoconfcrípti»ecp Greco traduction's declarant:
ex quibus Hermogenís Rhetorica,clariísímo Mathíae regí nominatim inferipta 6V dedí cata,nu-»
per uidimus. Ipfeautem prater has Decades,quas rogante íubcnteép Mathía rege fe aggreflum
iuiuedícit,PhiloftratG & Herodíanum è Gracco tranftuHfle fe, Beatricísqj Sympofíum ícrípfif-
fchocinuolumíneteftatur. Talem ígítur, tamejj pra-clarum AuAorem quum emittere decre'
uiuem,magníficaf Dominationiueftrac multas ob caufas nuncupare uolui:quaru praccipuat funt,
quód mchomínem alias fibí ígnotú,ad fe fa*pe uocarít,honorificé exceperit, opemtp fuá ( fi qua
re egerem)liberaliter obtulit.maioremqj quàm ¿pfe à tanto uiro uel fperareueloptareaufus fuif-
fem promífit.Qua: omnia animum generofum, uírtutis amatorem cVadmiratorem eximium, ín
prímis oftendííc.Hacenimmagníficentifsímahumanitate, candore,líberalitate,do(friísími qui'
que Germania: uírí, optimarum artium, ucraeép píetatís ceuluminaquaedam^llecft^mífsís cre-
bró literísjfauorem beneuolentiamcß tuam infignífsímam demereri ftudent:eíusqj prudentíam
exímiam, uitamqj.ín tanto honoris, ad quem praeclaris uírtutibus fuis aditum fibi patefecit.faftí
gio,ab omni faftu alíenam pafsim praedícare. Qiias tu fanc, tanquam xi//*ÍA(«6preciofifsíma,dilí'
genterferuare,híscp longe magis quàm auro alí"j&cj} gemmts( qua; tarnen in tanta dignitatis emí'
nentía tibí fortunatífsímo deeííé no pofiunt ) obleclarí,probatíscp quandoque uiris foles often'
dere.
£ P I ST 0 LJt. u
derc. Non cnim folum.ut file ait, Principibusplacuifle ttiris, поп ultintA UustB: fed cVdocb'si
Îracclaris uirtutibus inftrueb's ôC ornatis uiris placuifle,ab ijscp laudan' . ca ueró egregia laus eft.
labes autem, uír pracclarifsíme cVprudentifsimc> Principis fcremis. Fcrdínádiregís( uírtutá
omnium cenforís exímtj>gfauifsimicj3 ) amplífsímum eríam de te tcíh'monium: quím tanto pro1
cerum nobiliumcp Vngaría; numero,tefolum maxime dígmim efteputauft.cuifumrru abfolu'
tacp,5¿qua maiûrpoft regêapud Vngaros noneft.Palatinatus dÍgnitas poteftascjjcrederetur,
commitccreturcp. Quareitamultorumanimiexhilaratierecfticpfunr.iitm ея1*пм'»/»лл-'~ -
fentis regní ftatu , hac parte felicei С ~.
vMuuurcm íenaetosefle, quienobílitaté j, compluresopibus
. .««iH.iijiapietemjiuriumcp rcgaipe>
potetíacn fuamagna
confifos,fublatis legibus, lícentía abutcni es.ín ordínem fit redaiíturus.Ñeque ueró ipefua hi tru'
ftrabuntur,ubí Deus optimus maximus , pro fuamífericordia, hoftibus a ceruícíbus noftrís de'
pulfís^odumtotcalamitaabusúnponeredignabítur. Te itaq?,decus noíhü fplendídiísimum,
bene di féliciter ualere cupíorcui me, ut patrono meo fingularí , dilígenter commendo.
Vicnnar, Calendis Septcmbribus, Anno Domini mílleíimo quin'
gentefimo quadrageíimo tertio.

Ш î0»f> SÀMÈVCVM
P A NN о N I V M,
AD Í0HAN- ороя.нуя comp,
trem Odaftíchon. A'

Orjus tram, memmi, s^M&r с i Carmine laudes


Dicere.Sambucus materiàmcy dabat :
Cum mibinefiio (рил Sambucina, Parce,jonabat ,
Carole Sambuca: tangerejüa тел .
Sambucam citius caloniaptaúerís alto > ,
Ъисапа Sambuco quam tua iigna canat .
Hu ego , finejéis, BupefaElus Op'orine ,pono
Stecyтми tabulant, de tabula^ топит .

CAR.Vtenhom'iW.
At) AVGVSTISS* ROMANORVM
ÎMPERATOREM MAXlMÎLÎA*
N V M. II. EfCt

Imperij cum Iura ïuiftnt Maxime Gejar


Maxima, Germaniquapatet oraJoli :
' Maxima diuini reuerentia Ñuminis > <tqui
Maximus &purdRelligionisanior:
Maxima confilij uis , belli curagerendi
Maxima, pacific* Maxima cura toga : ' (
Maxima Mußrum tutela Lyceaßquentum ,
Maxima doElorumjpes columenc^ uirum :
Denic^ cum Partium nihil Induperator in Ampio
Orbe,fed afupervs Maximapoßideas:
M~*txiMVs - hinc nomen Deus - ^AgMiLi^ittrsauttum
Optimus impojuitMaximus ille tibi.

AD EVNDEM,
Maxime Chrifticoïùm duSlor,quoßjpite nullum
Incutiet nobis Turca uel ipß metum ,
Maximus es:fies Maior tarnen, auguror, ohm ,
( Nimala Parca manu Maxima qua^ légat)
Sifiudia ille regat tua qui Deus Optimus audit
Maximus ille hominum,Maximws ille Deum.

ALIVD IN EVNDEM, CVM ANNO


i¿66t die 23 Martfj,adinchoandamdeComitijs
Auguftx indidis propoímonem
profícifceretur.
> Cur nt'ue canet humus? Nimbusßper omniaßtßs,
Candida curttiueitémpora "Veris eunt ?
Candida quod Uereßnt Ceßrii omnia cœptOt
Candidus ut foret hic, Di} uoluere, dies.
Cur tgitur Phcebinon fulget in <ethere lampas i
Lampade Ceßrea terrapohscymicant
ALIVD IN EVNDEM.
Cur hodie cana tJt'ue témpora Peru tnhorrent»
Sithoniac^ Ceres canet amicla toga ?
Faüor ? an hunc tiiueo Superiuoluere lapiüo,
Et ntuefignari candidiore diem ?
tAnpotius, Ñiueoßgnentur ut aBa lapiüo
Omnia , qutÑiueA üeüigionvs eruntt

О'Т ©E'N - mntf MgirtUï KfjXaffrut -o'-Bl'OS,

S. Maieftati T.perpetaa
ebftruantiae uoluntate
dcditifs.
CAR. Vtcnhouîus F. Gandauenil*
ANTONII BOÑFÍNII DE
REBVS VNGARICIS AD DIVVM VLADISLAVM
SERENISSIMVM VNGARIÄ BOHEMIA'q.VB
REGEM PR.ffi.FATI О.
OnTeMplanti mihi fiepe, quam felix Sí fauftauniuery
fa: Pánoníg Maieft. ueftrae fuit electio, Princeps ferenifs«8£
quâtum illa utilítatis afFert : indies profectô maior oceurrís,
opíníonem fuperas,&: anímú in altioré trahis admírátioné.
Iam íllud íat exploratû habeo, quod ex Ар öftolico ore pro
ditûeft,omnemàDeoeflepoteftaté. Omnia enim,ut D,
inquit IamblicuSjita inftituta funt, ut nufquam uel minima
quaîcçàDcodeferâtur. Vbiqj diuinàunitasuiget,perquâ
res quaccp côfîftunt, ас perpetuo quodam mutuoqj circulo
10 ad Deum ipfum , à quo & in quo funt , mírabíliter redíguntur : alioquín ín níhíium
cuneta proruerét. Ab uhitate diuina omnia prodeût , pródeütíaq? unítaté quandam
ipfisímprefíám retínét,Díuinaí unitatis imaginé, qua &C reuocatur in íllam,S¿ feuo/
catapra?ficiuntur*Dcus igítur, quú nihil ordine duceret antiquius pulchriüscp,eú,
ne qua res confufione turbarétur,íllís impoíuit. Varía edidít Angelorum agmína,ut
alrjsalíaprafideréKeoscp nonfolum ccelorú orbibus,fed corpora quocp cceleftíaiiv
ferioríbuspraefeát,utfuúresqua*cj5 fortita moderatoré,ritègubernaretur. Multa
quocp ultrô nafcútur,e ccelocp funt fortita femina.Practerea non modo curádis üarrjs
reru generibus díueríás Angelorú pncfecTuras impoíuit,& fuum cuícp homíní Calo
dxmona dedít : uerùm etiâutres humanaeritè gerérétur,gentibus terrarum Ptíncí-
lo pes delegauitrquos quidem eos eílé uoluít,qui homines,quanto caeteris animalibus
praeftant,tanto hi rclíquis homínib. íapíentia Sí probitate praecellerent: hos Populo
rum paftöres appellat Homerus. Quoriùm igitur haec,Rex inclíte,nííí üt te,qüod
quotídíefacis,non tam hereditario iure 8¿ humana optione,quàm Díüino íudícíOi
tot gentíbus ac regnis íntcllígas eflè prxkâxi С Per me reges regnát,& principes ím
perât:inquitDeus.Quanquâpraec5petitoraminuidia,bellocarerenéquiuifti:àpa'
cetaméc¿pietate,itérelígíone,cleméua&manmeWdíne,flucbiátifsimiregni güber
natíonéauípícatus es : atqj uitâ,quàm his tuaru uirtutum comítíbus,cafere maluíftí.
Contrà,nônulli à ferocia 6¿ crudelitate íiimédum inítium eíTe duxerút,diutinOcp bel
lo 8¿ defatígádos Se exhauríendos popülos arbitrati funt.Tu quú nihil pace duceres
jo antiquius,laborioíá quietis fundaméta iecifti:8¿ duobus círciter annís effcetgPannö
nix, quod antehacnûquâ illanouerat,ociup«periftú Tanta in omnes à Maieft. tua
integritas cum aequitate eft exhibita,ut ab arquo nunquá examine declínauerís.Ob^
audisfá¿h'ofos,delatoribüs aures occludis,nó credis quícquátemeré,multadifsímtí
las, difsidétes coponis anímos,ínexplebilé auaríciá coherces,ambítionérerjcis anhe-
lintérdeprehédis artes homintí, deprehertíisq* fubrides* Ad ha?c,ínter omnes pro
ceres amoré concordiáqj dííTemínas: non mutua refers odia,fed exulcerara curas pe-
&ora,quod plerícp príncípes(quí tyrání potíus quam reges appellandí funt) ut ínter
difeordes & infectos proceres facilíus imperarét,iànè contépfere. Dum hac fida ute
ris taciturnitate,qua: certé paterna dici poteft,exploratas tibí omnium métes habes.
40 Dumrecondítütuú &occultúfemperhabes anímú,métemcB omnib.ábftruíam, cu
miragrauitate cóiunftá^nímíríí nemo eft qui íapiétíae tuaealtitüdineexpifcetiir.Ao
cefsitad haecclemétía Angularis, & manfuetudo ingens,qua omnes qui à tua fide de
fccerät,et qui adueriàriorû partes fequuti funt,haud difficulter funt impuñitaté dona
ti. Ex quo fàcH eft,ut hase pientifsimi tanquâ patris indulgétia,omnes fîbi côciliaue-
wtinimicos:qua quidem indulgétia,iï quis in pofterû abutatur,is profeitô non tam
alijs quàmfibi parabit interim. His igítur artíbus, Princeps ferenifs. xftuanté Vn-
gariâpacafti,Ô<: longar quietís fundaméta íecífti,Numä Pompílíú írnitatus» Romu>
* íus
lus n✠à bello urbé fundare coepít,&T armis amplíficauít: côtrà Pompilíus.qüa fun.
datâaècepic pace religionecpmuniuit.Neminibellu,prarterqi Turas immanib.indi-
xíftñquib cu perpetuo dimicare decreuíftí.Nec fatís quidé adhuc шаг pietatís officio
faftû efíé putabas niíí de mortuís,non fecus ac de uiuis homínib.bene mcrerí uiderc
re;D. Platonís uerbís admonítus:qui,Sí uita defüc1:ís,ínquít,ex inferís redire beeret,
nulläprofetfö réalíá,mallét,cp ut fi bonú ínter uiuos nomé haberet.meliuspraeftarét;
fin uer¿ malú,mutatís moríb*bonü efficerét* Seruatis dítíonís tua: populis, qui nûc
uiuút,adant¡quorü memoria animúreuocafti:efFedfticp,utcú his illí arque uíuerér,
quin ctiam perpetua uita fungerétur.Nam Vnnorúhiftoríá>quiVngarorii fuerepro
aenitores, à Matthia rege mihi delegatá,&: paulo ante eíus obitú iníunc^utcófcrí **
beré,ab origineq» múdi ad harcufep tépora, quarcuq? memoratu digna interceíTere,
memoria: tradere,iuflu tuo fa&ú eft. Omnia facile interíturareputabasmífi qua: lite,
rarû uíuerét monumêtis. E6 tande tua: gloria: nomë eueclú eft,u t omnes te uiuos 5¿
mortuos ¿uxta promeruífle prcdícet,8¿ utricp immortales beneficetíg tua: gratias de*
bere fe ingenuè fateâtur.Opus igitur hoc Maieft. tua?,fumma eloquêtia & eruditiöe
prardítajjUtpar eftjíure dícamus:ut cuius beneficêtia fîngularis ad feribendû impu-
leriCjid eius Principis numini dedicetur.Sed utinâ materia: dignitati, auribusq» tuis
labor ifte fatisfaceret, Verùm quû te non ta iudicê ele^erim,quâ appellauerim aflb>
tore,religiofa hac dicatura ne paru quidé fortafle prohciârquippe quae omné iudicrj
fcueritatX&Cinuidor5maledicentiáinclinabittEgoautéhicneÁnaxílaüquidemó¿ *e
Theopôpum ímitabor,ne quid prater meúagam ínftitutúrquiín Hiftoriarû proce*,
mrjs Scriptores alios uarijs calumnrjs fuggillaríít*Sed medí feuerífsímo cuíq? ceníb*
rimídus eftagendú:quandoquidé eâ feribere fum íuíTusHiftoriá,qua: grauis &rcc5
ditaeft^cnulíisferéScriptoríb.illuftrataíSífiquireperiuntur, hípercp pauci íunt,
acineptífsimébarbarecp fcripfere^Quis igitur gentis Scythícegefta,uariaqj imperia,
in tanta bonorúScriptorú inopia facile fcrípferitr Proinde quanti momentí fit res
ipía Scytharújfacilehíncintellígípoteft» Aflyrrj.quiieprimùm regnaiïè gloriâtur,
exigua Afia: parte tenuerúnquíbus exa<íh's,Medi in propagato regno,uix ad quarta
ufqueprogeniépermáfcre+SuccedentesPería?,uníuerfa:Afia:,quáuisinfeft:ata Eu*
ropaeparte,uíx С С* circíterannosdominatifunt» Macedones, fradlis Periàru uiri* ,|*
bus,poft Alexandrí auctoris imperrj morte facbíécefsione, amplífsimú dominatú
labefactarunt. Athenienfes oris tantu maritimis.qua: intra Pontú Euxinü Pamphili
йф pelagus fuêre,annos uix LX V III« imperarút. Lacedarmones Peloponefumjre'i
quâcp Grecia adepti}imperiú in Macedonia ufcp protulerûtrmox à Thebanis afflicli,
ne x XX. quidëannosrcgnafledicûtur.Romani,domitisCarthaginêfîb.rerûpoti
tijdiutifsimè uniuerfo orbi,quacüqj adiri poterat,iura dedêre.Gês deniep Scythica(a
liorû pace díxerim.neímperrj Rom* Maieft* hederé uidear)ha:c omnia fuperauit,ck
prarfertím Gothí,Vnni Ы. Vandalí. Gothí nanqj proprrjs fedibus ab Vnnis ciecb',
in Afîam Sí Europa prorûpentes^Romanû ferè imperium deleuerût, Si in occupata
adhuc Hiipania imperât*Vnni Vngarorû progem'tores.qui adhuc latè dominâtur, 4»
non modô Pannonías &C Hlyricum, fed cum magna Italia: parte Germania Galliäq»
euerterunt*Vandali per Europam aliquandiu,graflàti primo Híípaniam,deínde A.
phricâ" fibi occuparunt.Quid Sauromata:,tot gentium au<flores,quid Longobardi,
quid deniep Sclauones,per tot natíones & linguas ample difrufigefíérínt,á fèniorib»
potius,quàm Scriptorib. accepimus. Quorfum igitur harcínempe utomnes intellú
£апг,те ne leue quideonus fubiuiiïè , hoc uolumine tot populorü gefta complexû.
QuincVilludaccedítjUtaiuntjímaginénoftríanimiefleorationé. Proinde princeps
î>ientifstopus tibi dicatû xquo animo accipe : Se immortales Deos imitare,qui par*
i!o t!iureplacátur,necminimaqua'cp operantiummunufculaabominantur. Vbi fî
quid laude dígnú inuenerís}íd Serenitatis tuae Numíni tribuédum, qua:ad feriben*
ckimimpulit^afpirauiufinueroquidíneptú.reimagnítudínMmbecillitatimear.ac so
t /poris breuítati imputáídum.qua: foetus edídít immaturos* Vale igitur felíx,8¿ Li'
bros perlege ; ubi cuncb Maiorum tuorú gefta,non fine uoluptate
fumma , recognofeere lícebíc.
3
ANTONII BONFINII RERVM VNGA/
RICARVM DECADI8 P R 1 M £
LIBER PR1MVS.
ICYTHIA inparteisduasàTanaifluufototadiuidirur,quiè
Ripharís môtibus oritunaltera Europíca, Afiatica uerô altera:
ab Occam Germania Viftulaqjamne, qui è Sarmatícís mon/
tibus in Oceanû recta contra Scandiauiâ infulam
v..^4.ai.ontraöcandiauiä defluít¿ èO'
infulam defiuít,cO'
demqj
demcp mari terminatunà Meridic Danubio,qui è Germaniae
mariterminatur:à Germanise
iùgis exoritur,8£ 111yricüattingit(BeiTorum lingua Ifter appel
mgisexoritur,&Illyricûattingit(Beflbrum
latur: ièxagintacp fluminibus au&us,in
latur: fexagintacp deniq? Euxínú
aucbis,in Pontû denicj Euxinû
——JI feptem oftijs plané deuoluitur)itê
deuoluitur)ité Ponto
Ponto,, Hibería,
Hiberia, Albania,
&Perfide : à Solis exorru ad Araxem
Drruad fluuiú,8¿ Seres
Araxemfluuiu,8¿ Seres ufqj protendítur*
ufcRnror«.«^— --- Нагс
ri fcecun^
•о difsima gentiû officina-ГTemper habita.
■ ■ Quin & infulis longe fbecundioribus praediV
ta,inprimisScancia, quâScandiauiam Ptolemseus appellate in quatuor ínfulas iànê
diuifa:cuius Occidentalía,Chaedíni:Oríentalía,Phauonae Sí Phirefi:Merídíonalía
Gutae8¿ Daueiones:mediaLeuioni tenêt» Item prarter hos Crcfemiae,qui ferarum
acauíúpecorumcp carneui&um trahût,panisufum ignorât: & Suetaní, quieximrjs
equis,preciofisqj pellibus abûdant.PrartereaThemices, Vagothi,Pergiones, Halli
. ni, Liothida:,qui feracifsimos cápos colunt,8¿ Aluuli, Fumaita?, Feruiri,& Scanthi/
gothi bello afperrimi:ad hace Euagres Ottingis admixt/,qui cum pra?ruptis rupibus
rerinorituinhabitent,hoc nomine donatu Exterius Oftrogothar, Rauaricrj, Vino*
uilethi,Suetidi, Cogeni, corporum proceritatepra:fl:âtes:ex quibus Dani promana
и runt,qui proprrjsfedibus Herulos eiecerût,& Daci deinde di&i funt. Necj défunt
Grannrj,Ganzq,Eunixi,Ethelcugi. Hincilla Gothorû innúmera multitudo deflu^
xit,quae Berigo rege in littus Oceani egreflà,fuperatis eiectisq} Vlmerugis.qui mari
timâorampofsidebant,Gothiicanciamappellauit:mox finítimos Vándalos , quos
pari uirtute compererat, fibí concílíauit : Phílímcro duce,dum fedes meliores qua?'
runt, ià&o ponte, interiecTas paludes traiecit»nondu m medía pars exercitus forte
tranfiniferat,quü pons ipfc non fine magna hominû pecudumqj ia&ura difFringitur;
namneqj qui traiecera"t,redire,neq? qui remanferât, fubfequi potuere* Quum locus
istremulis paludibus Ôiingêti uoragineoccluderetur,diu armentorû illic mugitus,
& hominûploratus( ut aiunt)auditus eft. Philimerus cum réliqua manu Spalios,
jo Gbiobuios,aggreditur:moxadextrem5Scythiacparte,qua:Ponticomariadiacet,fi
Albanio Gothíco feríptorí credimus,re<ftà defcêdit>Rcgionêqua:ad Arcb'cûpolû
recedit,Adogítae incolunt:qui in feruétífsima arftate 4-O.diebus totidécp no&ib. per
petuas luces habet: contrà,fa:uiente hyeme,pares tenebras.Ad Septentrionale Осе*
anum ínfula: funt,quas côgelato mari quûlupi adeunt,pracmaximo frigore oculos
amittût: quin &C in partibus his apes quícep moliri nequeunt. Viftula igitùr fluuius
Sarmatiam Europicâ,quam nûc ex parte Poloniam dicimus , regionê latè difFuiâm,
innumerabilibusq? gentibus refertâ,à Gemianía diuidit ab Öccafu. à Meridíe Iazy^
tes Mctanaftae difterminâr,qui Amadocís montíbus eiecti, ad Danubtj ripam con^
igerunt:& quicûqj inter Danubiû,&Sarmaticos Carpathiosqj môtes,ac ínter Ger
4o maniam Tibifcûcp daufî, uniuerfum tradû accolunt: itê ab Auftro earn feparât Sar^
matici Carpathrjqj montes,à frucbl nimio diâi.pôft hos côtinuata iuga ad Boryfthe
nisufcp oftia,ab exortu lfthmus,Carcinituscp amnis,& cum Buce Maeotidéq» pato'
de,Tanais,incognitacp terra círcúfcríbít:Sarmata:,i)dem8¿:Sauromat3e ex lacertínís
oculis appellatúad Viftula; oftía Gythones,Phínni,8£ contra amnéafcendendo Su^
Iones, Phrugunidíones, Auaríni à leuítate dicb', Ombrones, ab ímbribus appellatí;
"em Anartophracb, Burgíones,Arfyetar, Samboci,Plengita:,& Befsi:qui omftes ab
«xortu Venedícis Peucíniscp môtibusclauduntur, &c5muni nomine Poloniuocan-
tunprxter Gythones, Yenedícúcp finunijPruteiuumcijPrüfsiaLiüoníacp marítima

a i ^
mmc iílarcoío dícítur : & à Riphcís, A!aunis,Budínis, Vencdícisq? montibus à tcf
godrcundatur. InhisChromusfluuíus^ubon,Iurmites,8íThefenus:iteStürni,
Vibíoncs,Nafd,Acibi,Boruíd,Sabar¡,Pagonra^AgaA^
matkiOceanilittoreVcltar.Oin.Carboncs^populi.NuncmaritimûhuiusOcea'
nitracflumàPrutcnisLiuonij.sip habitatû, Indioarí è^ariisnationibuscoacT:i,atcp
Eftipacatum gcnus hominum, Ы. Aiaziri fané bellicofïfsimi, qui pecoribus tan-
tùm & ucnatu uiftitant, occuparunt. Ammíanus Marcellinushis Armcphos,nimia
pladdítatccognítos,admíícet:quos Chronius Viftulacp prxtcrfluunt,&: in Pruiîa
hodiccontíncrur.ArmcpbísiVlaíTagcta:,quimaiores Getarinterpretätur.adiacent,
+7« ¿L° - cem in Medirerrancis Alani, Sargetx, Amaxobrj tqu» & Eifcdones,à curribus,quu « •
* errátiles domos habcant , uoeati funt, Si Bodini ueteres,qui adBoryfthenis fon*
tes habitarunt.Omneshi.montibusundicp circumfepti. Lithuania poft Poloniam
eft,Venedicis Bodinisq; montibus obducbuE'Noruegiorum namqj iugis Boryfthe
nesoritur,iuplcrí^coniicíunt,prímígenrjs fontibus copiofustdeinde multis am-
nibus adolcfccns , haud procul à Chcrfonnefo in Pontícü mare deuoluitur. Lithua-
niam Galinda:prius,Sudeniq; tenucrunt.Bodini, Gelonionurbcmligneâ habitant.
IuxtàThyflageta?,hoceft facri Geta?,à iâcrifîcando dicb',uaftas fyluas occupamt,ue>»
natu aluntunquibusíuftiTsímímorcSjalímentabaccaCjmaribus nuda capita, nemora,
prodomibusrquum iàcroiàndihabcantur,iuftifsimumconfugientibusfuoiureprg'
bent afylum. Vitra Riphanis monsipfe confurgit,unde Tañáis fluuius oritur: quem x$
cadentes afsiduè níues inuium ufcpadeô rcddunt(ucluti Pomponiusait)utintenden
tíum aciem non admíttant: ditifsimadeínde regio, fed inhabitabilis,quâdo gryphí,
ía?uum&pertínaxferarum genus, aurum terra penitus egeftum mira folícítudíne
cuftodiunt,necp quenquam id attingere patiuntur. Circum Arimafpi,Eiïèdones, *
qui Sí Amaxobíta?,quü plauftra pro domibus habeant, núcupati:&(ut paulo fuprà
díxímus) camileo capillo Agathyrfi,quibus mos eft ora artusqj pingere, ueluti
quífep maíoríbus pra?ftat:S¿ his quidem notis.utablui nequeátn'tem cryftallorú,ada
mantís,fmaragdorumqj copia non medíocris,aclapiIlorum,qui fint omnium predo-
fifsimí. Neruis,qui8¿Neuri,fontium Boryfthenisaccolx,ftatumííngulistempus
eft,quo proarbítratu fuoin lupos,itcrumq? in eos,qui fu erant,mutentur« Efledones И
hare ultima píetatís oftícía parentúfuneríbuscxoluunt,utpote qui eorum corpora
laníant,pecorum uífeeríbus ímmífcent,abominabili mox uoracitateabfumunt:cap¿»
ta ubi affabreexpolíucre,auro culta, pro poculis ufurpant,Hoftium cutibus equos
icq? Geloniueftiunt»Melanchleníatrauefteutuntur:undenoméillis inditum.Mar*
omnium deus eft.cui pro íímulachris enfes & tentoria dicant,humanoq? íanguine Gü
era faciuntPliniusaliquätulum ab Ammiano diflentit,dum NeurosapudHypanis
fontes,Gelonos uerô&Thyflàgetas,Budinos,Bafilitas Sí Agathyrfos ad Boryfthe«
nis ortú fuiíTe aíferit. Bafilídes ab Hercule S¿ Echidna genus ducût,quibus mores re>
2П,& fagitta; tantùm arma, atqj ideo tale fibi nomen compararunt.Gerrus, Bafilidas
Nómadas qj feparat+Hypanis per Nomades Si Hyleos fluit,quiàiyluis fumpicreno 4«!
mcn,cVmanufactoalucoin Bucem defeendit. Super Agathyrfos funt Nomades,
deinde Anthropophagi,qui humariis carnibus uefcûtur-,cx ideirco execrabile nomen
fortituA'Macotidarumtcrgo.à quibus palusnomen acccpit,ultími funt Arimaipi,
PofteaRipha?i montes(utpaulofupràdictum)ubi afsiduusniuis cafus in pinnarum
fpecíem.hacc regio Pterophoros apellata,quía pinnarû more cafus niuium homines
interficiannubi denià caligo,ac gelidis aquilonibus perpetuus rigor. Poft cos, ultra
Aquílonem, Hyperborci:qui quum ultra uitac terminum degant,hoc fibi nomen
muenere.Regioeorû^prica,felidtemperie«nullushic noxius aïflatusrpro domibus
nemora,luci,cultusqj deorum. publicam priuatamcp difeordiam ignorant,item mop
bos» longo 3euofatiati,è quadam rupe fe in mare deturbant:hocfepulchri genere so
utuntur. Quidam cos in prima parte líttorü Afiaepofucreralrj medios fecere eos inter
utrunque folum,Antipodumoccafum,exorientemqj noftrum; quodnullomodo fie
ripofle, i
Т> Е С U1) 1 S I L 1Ъ ETL 1. у
típoflcjtam uafto mari intérnemete . Plinius aíTerit. Si qua fcriptoríbus danda fides,
femeftrem hilucem habent:matutínís ferunt,metunt merídie,quum Apollínem prac
apuècolerent,primitiasfrugum Delon mitterefolebât. Quasuírginesho^ítrjs gê-
tiü per aliquot annos uencrabiles ferebantrat ubi hofpitrj fides uiolatá fuit,ïri proxi-
misaccolarurh finibusca deponerc conftituere. Vitra Rípharos montes in littore
Septentrionalis Oceaní,uníus dici nauigationi Bannonia eft infula,in qua ueris tern
porefluffubus iaciatur elecbu,fi Timaco credimus:deinde eft Amalchium(ut Heca-
tamsait)aParopaniflbamne,quodillius gentis lingua congelará mare fignificat:
Philemon Marmaruflàm à Cymbris,id eft mare mortuií,aflerít appellari. Hace eft
,o Cronium.&Baltíamimmenfazmagnítudínis infularquam Pythias Bafiliâ,quafire
gínaínfularú, nomínat. Sunt ЬС Ooma:,in quibus ouis auiû ckauenisíncolaeuiuút.
Ncqj défunt aliar, in quibus equinis pedibus homines oriuhtur , Hippopodes di&n
Item &C Sanefiorum infular,ubi nudi homines : 8¿ alia* , in quibus praegràrides ipfo-
rumaures tota corpora tegant.Mox,quum Oceanus in Sarmatiam Germaniamcp
curuatus,Codanum lînum faciatingente",ScantiS(qua"pleriq? Scandinauiamuocât)
incomparata: magnitudinisinfulamoftêditrcuius portíonem, ubi Hilleuíoníí gens
perquingentos diíFufa pagos habitat, orbem alterum appellât» Quare fi Getarinde
promanarunt,quos Gothos dícimus, 8¿ totairifere Scythiam ínundarunt.nemíni
proferto mírum uíderi debet+Harc ad Viftulamufquefluuiû à Sarmatis,Venedis,
lo Scyris & Hirris quôdam habitata, cuius finus Cylipenus dictus eft.Subfequens ue-
rô Lagnus', Cymbris conterminus. Prima nunc eius Sarmatia: partis, quae Polonia
dicítur, cíuítas eft Graccouia t,à Gracco ciue Romano nominata : innumera»qjalía?¿ * Leonid
quibus paríetes fi¿ muri funtlignei:fed Graccopolis, clarifsimum habet feientiarum
omnium gymnafiunuNoftröautem tempore,prima Sarmatiae pars,quaèlazygibus
eftfinitima,Poloniadicituf:quaiueroab oftrjs Viftuleper (inum Venèdicum exten
dítur,Pru(síanominatur+Liboniápcriderhlíttus poftéamínSeptentríonem propa
fiturXithuaniâjà Prufsia: tergo Venédíds Bodiníscp montíbus circurriducítur.
oftPoloníam,uerfusTanaim,Amaxóuitar:quos Maflagetas efle dícímus. Vitra
Lithuaniam uerfus Tanaírri, Tartaria uera eft : id eft, Alanía. A' mediterránea Sar
re matía defeendendö ad Ma:otída, Tartaria falla. Poft Poloníam S¿ Maflomitas, fi
fledaturad mare Ponticum 8¿ Marotidem,Rufsía eft, uel Rutenía:eiusqj populí,
Rutení,adTanaim ufqüe,íhter montes acmare,Mxotídaq» paludem protenduru
tur: rjdem olím Roxanij Rexolaní uedícebantun Peucinorum & Bafternarum
regioeft,quac à Peucinis Carpathrjsq? montíbus íncipit,8¿ ínter Iftrí Böryftheniscp
oftia ad mare Euxinum profrahítur» Caeterum ubi de SarmatíáEuropica latís
didum eft, ad lazygas reuertamunac regiones quae Danubíum, Pontum, Maeoti-
dem,Tanaimq} tángunt, quando de medíterraneis Scythís nonnnllaretulimüs,rí'
teprofequamur.Iazyges , quos inter Germaníam & DacíAm fúprádiffiníuirhüs, pa-
trrjsfedíbus eíecb', Metanaftae, id eft exules,cognominati funnqüibus olím oppída
40 hace, Vfcenum, Bormanum, Abiuta, Parca, Trifcum, Candauum, Pafsium Sí Par-
tifcum,8¿nunc Agria, ínnumeriqj pagi. Agria, ab Agrianís Illyríci populís,qui à
Triballorum tergo habitabant, 8¿ condita &¿ nominata eft:qui traiecto Danubio
in Partífcorum agro confedere, haud procul à Tíbifco amne. Aliqui ab ínterflu-
ente fiuuío, uel quôd gens agredís fuerít,8¿ inurbana, nomínatam putant+Tem-
peftatenoftrahanc Vrbanus pontífex Agrienfis excoluít,quí díuo Matthia impe-
tante damit: uir tanti confih} ac fapíentia: compos , utapud príncipem íllum inui
<fbfsimum,primum locum obtincret,omnía regeret , quarfturam perpetuam t gere- tTbejSwM
ret,&per multos annos practorrj prefecbram, qu Palatinatum dícuncriec Víenra- ^^Mnc
naequídem Alamanicaepontificatu caruinprocero corpore ас obefó, alpecbí libera
te Ii ас uenerâdo, probitate fumma, moderarionenon medíocrí,inaüdíta negotiorum
laborumqptolerântià,profuiàliberalitate,ô£ amore fuit in ftudíoíbsnónmediocri:
uniuerfas principis curas obibat,imperium Ъс omnia ¿ fententia gerebat,nullius un
» 3
quam ocij partíceps,uta;ternam dominí fibí gratiam compararet: íniuriarúTuaruni
difsímulator cgregius , ВС prx animi magnítudíne, ira: ac indignatíonis uicTtor indo*
mítus.omníaxquoanimo perferens,utriufqj fortuna: parí a:quanimítate toleraron
amantífsímus iuorum, amicis dedítífsímus , uir gratifsímusomníum,&: cumulatif'
fímus relator oratíarumrcuí triginta milia círcíter aureorum quotannís prouentus
erant,ex quibus prater corpori uecefíaria,nilrccondere uoluit:aulamícmperfrc'
quentifsimam nitidamqj habuít, maxima nobilium principumcp familia refertam:
ín menfalautífsímus,parcifsimus in ueftítu:uefi:cm folennem nunquam tulít pluris,
quam qua: triginta aurcis ua4iiret,ocro aureorum toga forenfi &C domeftíca uteba-
turjn careens uerö rebus,uel qua; ad díuinum honorem,uel ad humanam pictatem 1 a
beneficentiamep facerenr,ufcpadeö magnifiais & profufus,ut neminem »Iii parem
eo tempore Pannonia uiderit. Prarterca liberalitate, xquitate,temperatia, religione,
mifcricordia,comitatc,magnificentia,fide ас dignitate tanta, ut omnes in amorem
obferuantíamqj fui iure conuerteret,8¿ alliceret.Sarpe patrem illum optimum dicen
tem audiuijfe nil praeter lautum uiclum^orporisq? te(fturam,fibiexhacuitaufurpa'
turum:ca:tera qua?fuperarét,fcinDeihonoremjó¿alíenamutilitatemerogaturum,
NobíliapafcebatS¿foucbatingenía,pauperesSícalamitofosmira benefiectia com
ple<ftcbatur:in literario ludo multos alebat,templa ardescp magnificas erigebat:fuas
ecclefias fuperbis non modo ardifieijs, uerùm etiam aureis ueftibus feyphisep argen*
teismíríficéexornabae.Itauixít,ut non fuar,fcd aliena: utilitati uixiflè uideretur:8¿" *4
femper eilè,quàm uideri maluit.Nemo quanti fuerit Vrbanus admiretur,quura tan
tum regem fapientiaefua? prareeptorem habuerit:& qualis ille fuerít,hinc quifqj con
fjcíat,quanta:molís erat diuo tarn abundé fátísfeciflépríncipúHicígíturnon íblum
uirru te ас dignitate fumma,fed optima nepotum turba, uir omnium íudício felíriíst
mus potuitappellari:¿ quibus Stephanus Criípus erat, nunc Syrmíeníís(utaiunt)
epifeopus declaratus,humanitate fumma, moribus nob il ifs ¡mis, ítem magna bona^
rumartíum docbinapra:dítus,qui Vrbanumauunculum omni ex parte referebat,
Poíl Agríam (utad díucrtículum redeatur) Caílíouía eft,à Cafsio Romano ciue
nominata,urbs hercle clarífsima.Etad Metanaftarum caput, Pífonium in Danubij
ripa (ítum,quod parí modo conditorisnomenreferre gloriatur, non paromRoma^ jt
naeredolens nobílítatís.á Pifone nanqj nominatum, qui Pannonjj s pnefuít, & Thra
ces ad Myfîos deficientes domuít,quorum captiui in uincula coniecti tanta; feritatis
crant(utait L+Florus)ut catenas dentibus morderent*Aliqui à Pifone, Frugi etiam
cognomento,quí à Valente fuit interfe&us , uocatum opinantur,Hinc triginta mili
bus paíTuum Trenauia, &C remotíus in mediteraneis Nítria ,Bochi fluminis accola,
prarcipiti curfu Danubíú ínfluentis.Paulo fuperius in eadem ripa Golgotium,quod
Scvthíca lingua Libera ciuitas interpretatunitcm Trenceníum,8í Zolimim.fub Pi*
ionio. QuúDanubius /nplures alueos diuidatur, uaríxtp ínfula? fiant,exhis nobi
lis habetur Samaría,qua: Scythiadicitur,S¿: Coma ron,prifeorum Scythía; Afíatica?
populoramnominareferentes«Arxibiadcaputmunítifsíma,&diuiMatthia:regis 4«
ingentí fumptu elaborata :horti quoque regrj,& uiuaria multa,amœniisimicj pagú
Deinde unius diei iter Vatia,à Vato ercmita,in Danubíjeremo degente,nominata;
uel à Bacía, quondam iuxta Butrotu fíta.ego autem à Vacianis puto,fuperíorís Pan*
nonia;populís,quos Ptolemxus plane commémorât. Hace fuoantiftite Nicolao Ba
thoreOjUÍro nobiliíTimo,oratore fummo,Italicis moribus Sí dífcíplinis ornato,nunc
maxime gloriatur. Vetusnancp Bathoreorum familia apud Vngaros magni fem*
per habíta,quam à proprio plerique pago , nonnulli à Batho Pannonia: rcge(cuius
memoreftStrabo)unà cum pago & Batía cíuítate.dicbm eílé arbitrantur., AtSte*
phanus Bathor Dacorum tranialpínorum dux,geftorum bellorum gloría hatid mí
nusnuncdomumilluftrat:quíquum una cum collega fuo Paulo Kinífio.díuiMat' f*
thíac ducbi Sí aufpicrjs ín Turcoru expeditionem proficífeeretur, deleto ingentí ho*
Шит exercitu,perpetuam fibí laudem comparauit, A* Bathia triginta müibuspat
íuutn
Fuum in cadera ripa remotum eft Peeftum,t in Buda: поизс conípedu fitum,ac Pe* * Vtfchi
ftihalici quondam nomen imitatum:8¿ à Pcftanís fortafle mílitibus.uígentequon*
dam Imperio Romano aedificatum.lnmontibus uerô Sarmatícis,qui Metanaftas à
Polonis diuídunt, Cremnicía,$cemiciat,Soliumt ííue Biftriria:in quibus auri tstlmtct
funtaltifsimaíargenu9fodinaE,rcg¡naEBcatrící àMatthiaregedono datar» Poft 1 Zelten.
lazygasiuxtaDanubium Dada fuccedit, ínter Tibifcum ScHieraflum Tyramcp
efiula.cV ab Axiace flutiio à tergo à Sarmacía díuiía : in qua in primis Marmacía, un>
deTibifcus oritur,ín Carpathns montibus collocata>qu5 Marmaruflàm núc appel
Iant;^fal,marmorisínftarcfFoditur,S£ tanta quidem copia,quanta uniuerfae Scy*
»o thigcfatiseflepoííet.Necproculquidéhinc aqua inuenitur,m qua demerfurnier^
rum uertitur in cuprum*Vetuftí Daria: populi fuere Taurifcí ,Cccftobicí :íub bis
Predamiefij,Ratacefrj,Cauconefn' , Potulacefii,Saldefij,Cragiffij,Biephefij, Senfiji
eppidaquocpuetcra.RauconiumjZerobora.Liziffîs^ibifcumjDecidana.Vipiay
nunvVlprj Traiani colonía.Eodénomíne aliudVlpíanum in Myfîa fuperiore com*
memoráttnam Crinítus Vipius Traianus quíí Myfios 8c" Dacos domuíflet, in íuae
uicbríaemonumentum Nicopolím in Iftrí rípa c5didít,6¡: ргж caeteris has colonias
deduxit, quas à íuo nomine denominari iufsit.1tern in Danubio ponte erexit,opus
perquàm admirabilCiUt Dion in Traiano feribit: cuius hodie quoque pilae nonnul
lx Ipecbmmad quem in ultcríore parte Danubrj Seucrinum t eft oppidum , à Scue t 9mèù
^e rolmperatorecondirumtquod magno adhucpraefidío aduerfus 1 urcorumimpe» ..
rum Vngari tenent.Et Síngídaua,Acmonia, Arcina,Zeuma,Dierua, Druphegis,
ParolilTum,Napuca,PatmifIa,PraEtoria Augufta,SalínanubinuncfortafíéMarma
ruíb,quaeolimMarmacía;ité MarcodauajAppulumjZiridatajAqux.Amutríum,
Pinum,Argidaua,ComidauaiSornum,TriphilumJRamidaua,ThyaiTum>Cariiday-
uajParidaua,Vtidaua^etrodafajZufidaua^otindaua. Trans montes Carpathi
os extrema Dacia»regio ad Axiacemtfluuiiíufqj producía,quam nuncTranflylua J h««á
niam t uocät,pecoris,uini,frumenti,it,em auri &C argen tí feracifsima : ubi amnes non IJS^*
nulli áurea ramenta ferunt,auríq; fragmenta quandoq? íéfquilibralia trahunt,quum
mStibus (it undiqj circumfepta in coronae fpecícm. In íyluis iubati boues , 8¿ uri, ac
i° fylueftrcseciam equi.utrifcpeorummirapernidtas:at equiiuba funtad terra ufque
demífía :domeftícis per fe eft mollis alterno crurú explicatu glomeratio.Regionem
hanc habitant Sçythae t.partim Saxones SíDaci :mítíores hi , afperíores contra íluy * iZeÉ*
Olim Romanis Sarmaticisqj colonizante Gotho rum 8¡C Vnnorum eruptionem to*
taDacía complebatur,ut ex multís antiquorum lapidum ínferiptionibus confjcere
potui,6í exhacpraifertim,quse in TranfTyluanianuper inuenta eft:
L.ANN10 FABIANO Tk IVM V IR O CAPITAL! VM, TRIBVNO LÈGIONIS Ib'
AVG. Q.VASTORI TVRBANTIVMi TRIB* PL. PRAETORI, С VR ATORI VIÄ
LATINA, LEGATO LEGIONIS X, FRETENSIS, LEGATO AVGVSTALI,
PRIMO PRAFECTO PROVINCIA D ARCOLOMAR VM, VLPIANARVM,
TRAIANARVM, sarmaticarvm: D. M. CIVIS SABIN1VS, WILES LEG.
XIII GLIBRES a! RATIONIBVS, V IX1T ANNI8 XXX. CIV1 VALENS OVVM
VIR C0LETCOM1NIA, FLORENTINA> PARENTES INEFFIC AC 13SIMI PEV*
RIO 8ATVRN1NO, LEGATO AVG VITAL1, PR Л POSIT 0'q,V Б CONSVLARI
COLONIA DACIC A, S A RM A TI С A L. D. D* D*
Vitra Axiacem |fluuiumPeuríni,Caфiani,Bafterna:íùnt,&Chuni:quihatali folo
«ieñi, ín Vngaríam ucnerur,« à diuo Matthia Danubrj infulam impetrarût.pauco
poft tempore {ponte fè orthodoxa fide noftra initiarunt. Getae uerô , quos Vala*
chos nunc dicimus.Pius tFlaccos appellat, à Tranfiyluania incipientes, ínter Ty
ramcp Borofthenéfluumm,ad Euxinum ufq> mare latius eftunduntur. Pars uerô t Аша
fо quar intraTyrâ.Ieraiium Si Danubium includitur,Moldauia, quafi mollis Dacia,â Sj^mt.
iunioribusnominatur:fedIftropropior,Môtaninanùc dicitur. Daui enim&Da^
piidemfunt,ac una lingua uítttun In TrarüTyluania quondam ha:c fuereoppida:

a jf Carccv
Carcodun^Metônium^lpedananion procul à Tyra,cuius accola; Tyrogeta? dk*H
item Vibantenarium,Era(ftum,&: metropolis eius Alba Iulia,à Romanis prius con
ditaiäeinde ab Albanis Scythis rnftaurata:Ladislao epifeopo propontífice Vnga-
rico,nobíIífsíma Gercborum familia natOruíro quidem probitate fumma,non те/
áíocrí docb'na,parí eloquentíá,regío nu'ncifta cenfetur . hic cum fra tribus quantae
fapientíscfufrítj&dignítatís^n Beatricisfyrnpofio fcrípfimus:&fiuitafupermt,íri
hachíftoría fuo loco referem us,Vitra Peucinos Ruffia,qux Rutenía nunc dicitur,
tranfalpina regío,quam olim Bodiní Hamaxobrjcp.nunc Rutení íncoluntrquórüiri
Leopolis,áLeoneimperatore^ropartaBarbarorúuidoríanominatür:métropo^ _
lisprofecTrónobilifsima^bíceleberrí^ Toi
In mediterránea uerö Dacia Varadínumrquod fuo nunc antíftíte Ioanne, praeftan
ti Bohemorum familia nato,tantopere gloriatur, nec íníuría qùidem:quando funv
то & libero fuitíngcnío^anímoexcellentíacmagnOjínefFabilí comitate, liberalíta
te ííngulari,ac fidein díuú Matthíam(cuius fupremus coníílíárius erat)conftantífsi
ma+Nemini unquam nocuít,profuít quíbus potuit.inimícos íniuríarum oblíuione
Ы officio femper fibi reconciliare folitusrmaxíma quseq? fui domini mandata è fen^
tentia,prx nimia ingenrj dexteritate,peregit:ubicuncp fuit,femper oftendit quanti
Principísfuerícalumnus:nullárnlegatíonemobiuit,quamnonhonoríficentifsím¿
gefserit. Ojiare díuoMatthíeíta gratus efth'ábítus,ut perpetuó eíusanímú fibi ob
> ftnnxerit.Varadínum ChryfustfluuiusinterfluitjaCarpathiismtoibus demiísus: ie
• qui quum ramenta áurea deducát,ab auro nomen accepit* Ca?terùm hau d ab re fu'
turtí arbitramür,fi de Dacis alíquid ulterius exponemus, Dací,rjde.m 8¿ Dauí íunt,
Getiscp cognatí:quandoidem utrifcß fermo.quin etiam exeodem loco prodíeretfed
aliquí ex Scandinauía(quibus Iórdanis, acmulti feriptores aftípulantur ) unà cum
Getis,quos Gothos dícínrusrpleríqj à Daís.qui funtín Scythía Afiatica,uenifse con*
tendunt.Daa:nancp(utau¿loreftStrabo)Hyrcanigfinitimifuntpopuli:qui Vnno
rum,caíterorumcp Scytharumrítu melíoresíedes quarfiuere.Quare Dací & Getae,
non è Scandinauia,fed ex Afiatica Scyth¿a,curn Occidentalíbus Orientales populi
uetuftioresfuerínt,recT:íus prouenüTe reputantunquin & Dauorum & Getarum
feruorum nomina,Athenís tantopere celebrabarïtur+Solebant ením feruí,ut Cappa î •
doces &Syri,à fuis regíoníbusappellarúNecdefunt,quí Dacos8¿ Dauos à </!«'«•,
hoceftpugna.quum bellícofifsímí fuerint,nomen accepíffeuelínt : Getas uerö à ge*
fís(quum s in T more Graecofscpe mutetur) qua? Romana pílaíúnt,appellaueret
Xjcfus enim,longus contuseftrut in Getícis Critô fcripiît.Getaein exortum, ad Pon
tum uergunt:Daci contrà,uerius Germaniam ас Iftrí fonteis* Quôd Dací Dauí fint
antiquaeorum oppídateftantur,utpotequíín Dauapotifsimùm exeant:ueluti Со*
midaua,Sergidaua,Decídaua,Marcidaua,quafi DauaMarci,Decrj,& Sergrj* Sed
GetaîjGraEcis notiorestfiquídem frequentius ad utranqjlftri ripam commigrabant,
bC modo Myfis modo Thracibus immixti uerfabantur/Triballi quoq? Thracix pO'
puli,quum idem eis obuenerit,eafdem fazpe tranfmigrationes toleraruntrSi eo po^ 4»
tifsimum tempore,quum finítími aduerfus inferiores ínfurgerent.Dion Prufius, io>
phíftadoftífsimus,quí Apollonrj Thyanari&f EucratisTyrrj téporíb.floruít,ínGe
tas tanquam exul peregrè profccbis,Getica edidit,ut Philoftratus ait:ex quibus,res
Getarum quantihabitae fuerint .facile poffèt íntellígú Cacfar Auguftus aduerfus
Dacosquinquaginta milium olim exercítum mifit,acuix Danubrjripaprohibere
potuit.Au&oigitur plurimùm Getarum & Dacorum imperio,ad ducentahomi.
nummilíaexercitumamplíficarunt:traíedocp Danubio ,prouincias populi Roma^
ni grauífsímo bello infeftarunt. Curio Dacíatenus populi Romani figna tulít,fed te
nebras faltuum expauit.In Sarmatas ufep Appius Pifo Rhodopen,Caucafum pene
trauitLucullus,ad termimim gentium Tanaimdacumcp Mxotimrnec aliter cruen* f%
tifsimihoftium quam (Iiis moribus domiti: quippe quum incaptiuos igniferroqp
. faeuitum. Sed nihil Barbari atrocius uifum eft, quám quod abfcùsïs maníbus relífti
pené fur
7) Б СЛЪ 1 S l ЫЪ E7t 1. р
pcnèfuperftitesuiuerc cogcrentur.Domitianus Imperator imam in Sarmatís expe.
dítionem.carfacum legato ííinul unalegione, &C in Dacos duas neceffário fuícepít.
primam, Opprj Sabini uiri confularís gratia,quem ab hoftibus opprclTum fenferatt
fecundam, Cornell) prefeetí cohortíum practoríanarum,cui belli fummam ípíc cont
miferat,DeDacis,poft bella uaría bis triumphauít:dc SarmatísJaurcam Capitolio
noIóuiretulit.TuncarasFlauíanasei dicatas Vícnnarcrcdidcrím , quando Flauiae
oentis ille fuit, deínde quum Daciítcrum defeciiTcnt3eosTraíanus in ditionéfuarrt
redegit:& quum afsiduo bello res Dada: exhaufta: forcnr,multas ílluc colonias de
duxit,in hodiernum ufq? diem Romanam línguam referentes. Necp diutíus id pro-
,0 fuit*uam Galicni lmperatoris temporibus amifía eft, qua: A urclíano deínde dedit
origincmrfed Aurelíanus Daciam,quam Traíanus prouíncíam ultra Danubíum fe
cerat(utSuídas&Eutropiusaíunt)intromil7t,omnilllyricoMyfiacpuafrata:deípc--
rás earn poffe rctinerí,Romanos ex urbibus 8c agris Dacía* abduxit,camcp ín medía
Myfiacollocauít,acDaciamappellauit,qua: núc fuperioreminfcríoremqj Myfiam
diuidmSCquum illa antéínlcuaDanubrj fueritjinmarefluentiSjiiuncindexteram
ab Aurelíano translata ♦ Quin & Lícíníus Imperator à Galerío declaratus,è Dacía
fiiitoriundus.Daci quondam fuperatis bello Borjs S¿Taurífcís,totam ferè Illyricirc
gionem defolarunt:8V Scordifcos,olim Calatas appellatos,cum lllyricís 8¿ Thrací-
bus promifcuéuíuentes,grauíterinfeftarunt:deindeín belli íocietatem acceperunt,
l0 Gcta^,aRomanis(utaitPlinius)Dacidi(fnfunt:dequibusinfralatiiisdineretur.Da
ria.Gothiaj&quumàGepidisGothorum cognatis deínde oceupata fuerít,etiam
Gepidadici poteft»Galieno imp eran te, G o th i Gra?cíam,Macedoníam,Pontum Sí
Afîam deuaftarunt. Danubius è Germania: montíbus oritur,haud pro'cul à Rau-
racís iugisdimitíbus Rheticis,per latiorcm orbem protentus,receptís fexagínta flu»
minibus ferè nauigabilibus :bís decies circiter milíb. paffuum uagatus,feptenís tan
dem oftrjs ín Euxínú mare deuoluitur^è dextràRhetos, Víndelícos, Norícos,ítem
PannoníaSjMyfias : ad lauiam, magnam Germaníam, lazyges,Metanaftas, Dacos
SíGetas habet. Nílo duntaxat inferior tglacie congclatus onuftaplauftra,ingen-
temep exercitum fuftinetrot" tune à natura: deficit officio. Nam quum ad Pannonía-
jo шт defenfionem, tutelamq» Imperrj Romani, natura; íuffu íam emerferit,ne à fauia*
Barbaria incurfaretur,ueíaníente bruma, ut Gcrmanis 8¿ Scythis alíquantulum
blandiatur,quando fuifuntaccola?,eorumpedibus calcan fe patítur.Quum Illyrícu
attingít,Ifter,ab lftro rege nominatur.cuius duo filrj,EIorus 8¿ A&a?us:quos Philo- j>biloflr¿
uVatus(queminNouecíuítatisobfidíone,díuíMatthiciuffu è Graecotraduximus) mu
fcríbit,ex Homerifententia,claríísímos quondam hábitos , MyfisTroíanisép auxi
lio fuifíe .Item in bello quod ad Troiam geftum eft, maximus Aiax adueríus My-
fosfe.&unô cû Patroclo Achillem.'aducrfus Hem5 filíum Martis,Díomedem, Pa-
lamedem,5¿ Stelcnum:aduerfus eos qui ex lftro uenerunt, Atrídas oíreliquos op-
po%it* Atlftrí filrj jScytharum duces,qui Hedtorís inftítuto quadrígís pugnabant,1
40 quum ín hofteís fortí animo irruerent, Aíaxcp feuto acríter ínfonuíflet, deterrítís re-
fflíentibusqj equis,turribus excufsi,palantes Scythac fugítabant:iftí uero quum ob'
ftinacifsimè pugnarent,ambocarfi. Ante eruptíonem, Рейсе eft ínfula: quam
quumBaftarnaroccupaffent,Peucínorumaccola:montíum,ínfulam quoq? Peucen
appdlarunt,a picearum fyluarum multitudine,Peucini di(ftí funt* Inferíus & fupe-
riusinfulae multx,nonparimagnítudine: quarepra: carteriscelebraturprímúlftri
oftium» EtPeucededudum,Híeroftomondí¿tum,quaíí Sacrum ostnequeprocul
Iftripolis,ab amne nomina ta . Iuxta Peucen , magna palus oritur : íupra Iftripolim
quoque lacus eft tribus be fexagínta miHbus pafluum ambitu,quem Halmirim uo-
caruntJnPeucinisígítur,intcramnís Achillea turbseft,à Turcísnuper oceupata, KílK*
h Achíllisregionidedifsima: quam Leuca, Dromus quocp (ut inferíus oftendetur)
affirmât» Secundum, Narcoftomum,à congelatís ftupidiscßpifcibus.quorumma-
gra^copiacapitur,appeHatur.Tertium,Caloftomum,àlignisuel bonitateuoça-
tuin»
tunnContrà à falfitatc quartum,quod Pfeudoílomum nuncupate* índc ínfula Co
nope,qua: à culícum multítudine fibí nomeninuenit:& Diabafis.à tráhfitu nun cur
pata.'Quíntum os,Borio(tomû,quod fpedatad BoreárStenoftbmum uerö fextum.
fed anguftum.Spíreftomum denicp feptimum,quod fpíras latíus obducat,a palude
nigra defluens,quam Tifagolam Ptolemarus appcllat.noH procul Arpis eft cíuítas*
Poft Sacrum,tria ora funt exigua & angufta.Ephorus quíncp tantum Iftrí oftiapo
nit,poft feptena lftri ora.pra?ter mare Ponticum,uafta planides aperitur, aquarum
tHtroiotus indiga. Qua t quum Darius Hyftafpis filius intraíTct,traie<íto lftro,quum aduer-
Wr<> *■ "fus S^ythas bellum gereret, parum abfuit quin cum exercitu toto deleretur.deíncíc
Lyfimachusínexpeditíonem contra Dromíchetem Getarum regem profecTus.eâ* «F
dem necefsitudine adaclus in hoftis poteftatem deuenit:at quum clemetem hoftem
naftuseflèt.incolumitate donatus abrjt* In hac folitudine omnesScytharumfunt
gentes,utPlinius aítrquarú alias tenuere Geta?,alias Sarmatar, utpote Hamaxobrj,
aut Aoríí:alías degeneres Scychac,qui à ièruis orti funt:autTroglodyta?,móx Alani
funt,&Roxolani.Aboftijs lftri ad Tyramnoningeuta ftadiainteriacerit: in medio
ípario lacus duo, & quidem in gen tes: al tero portus loco uti licet,óre caret alterJPla*
4HdU> nicieiuaftitatemBritholagi thabitantjàlepôrumgrauittte^omirtatùoppidauerô»
xmtk. Tremes, Cepolium: montes Macröcremnrj * Claros, SYprope Tyrarh Hormona*
¿lus.Sedhínchiftoricorú magna diiïèniîo.aliquifunt qui Getas, quos Gothos did*
mus,è Scandia profcftos,infulam fuiflè contendürtt, tempore Tyberrj. Alius Cato, гр
ex Tranfiirriana regione quinquaginta Getarum milia in Thraciam habitatumde-
duxinquaegensThracum lingua utitur,&adhuc habitat, Myfîcpuocantur» Graeci
(utaudoreftStrabo) GctasThraces eflearbitrantur.uelutiMyiî.* quádoquidem
utriqueThraces, S¿ quos nunc Myfos uocant : à quibus Myfi quoqueíllí promana*
runt, qui in Afîa.inter Lydos,Phrygas SíTroas habitant.Item ipfi quoqj Phryges è
Thracibus duxêre genus,quum olim Bryges dicerentunquemadmodum Medobi*
thynos,Bithynos &Thynos nominatos accepimus. Pofsidonius deMyfis,Thraci*
bus & Getis multa refertadmiratíonedignifsima:quando reh'gionidedmfsimos,à
сап^Ьи8аЬЛтеп1ез,рефе1шсрсаЬЬаШ8попрагиа ex parte obièruatores fuiflè
*fcribit,melle tantùm ac lacle caiêoqj uefci folitos: atq» ideirco Deicolas , & Capno* 3*
babas,id eft furni confeenfores appellatos : nonnullos è Thracibus,qui fine mulieri*
bus uitâ exegerint, Ctiftas uoeatos , quafî creatores , h on oris q» gratia iäerofanetos
habitos,& omni deníque libértate donatos. Menander ille Comicus ídem fen tiens,
Thraces(inquit) uniuerfi, nos praefertím Getf(nam eorum indígenam cíTé meipfe
glorior)pre ceteris continentíam nímis agimus.Et fubdít:E nobis uxorem dudt ne
mo.Quare Getis maximum fuit díuínarum rerum ftudium,quod carníum quoque
abftinentía uchementer auxíu Poft hace, è Getarum gente quendam Zamolxín no*
mine, Pythagora? feruíuífle ferunnab eoqme mediocre quidem díuínarum rerum
cognitiouem dididfie:ad Aegvptios peregrinatum,nonnulla fuisartibus addídííle:
in patríam reuerfum, ín fummo honore apud íiios habí tum:auguria, prodigía,fom* 4*.
nía praeíagiuiíTe. Proinde regem Getarum ultrô anfmum induxuTe,ut optimum di
uínaeuoluntatis interpreten! , fibiín regní fodetaté huncphilofophumadfdfceret:
in primis peculíarís Dei íacerdotem fuiífe defignatunvdcindepro deo habítum,ípe*
luncam fubterraneá,ac alrjs inuíam fubiuifle : nemini practerquam regí , regrjscp mi*
niftris colloquédi feciífe poteftatcmnbi deorum more oraculareddidifíé,edicb edi*
duTemulta.Demum morem huncadTyberrj ufqj témpora perduraíTe, quo femper
alíquis faneftifsímis prarditus ínftitutis ínueníretur,qui Regí cofiliaríus foret. & pro
deo à Getis coleretur.Caefarís Auguftí tempore, qui aduerfus Byrebifcá Getarum
fí regem comparauitexercítum,Deceneas hoc honoreinSacromonte,cui Cogeono
nomen erat,fungebatur*Quare fi Grarcís credimus.magna aucTorítatepraídítis,8c* s%
Gete,quos pro Gothis habemus,¿ Thracibus duxêre genusrquó nam pa#o ¿ Sean
día>ÍÍueScantíaprorupereí,Imm0Iordanem,ca:teros4» feriptores, quieumfequuti
funt,
1) É С^Ъ ï S Л 11Ъ Et h li
font,mciititoscffcconfitebímur:niíífortaííre Thraces quödam Getariï Myforûéf
progenitores, è Scâdia primùm effluxííTe díxerímus : auc Apollodorum Eratofthe-
nemcp fequamur,qui Homerum caeteroscp fcriptorcs antiquos Grazcarum tantùm
rerum noticiam habuiflè fàtcrur,reiiquarum uero longe pofîtarum peritia caruifle*
quumcp flumina circiter quadraginta Pontum influant: neque Iftri.necp Tanaidis,
ne<p Boryfthenis,neq; HippanidiSjneçp Phafidis,necp Thermodontis 8¿ Alidis,qui
cfleberrimi funt,fectflc mcntioné:ne de Scy this quidé, quos claros quofdam equa-
rummulfores, La&iphagos Abio'sqj nuncupàt : & fortaiîè non immérité», quandó
ca tempeftate mare illud nulli pàtuit nauigationi ♦ Proinde Axenón,ínhofpitabiÍc
>o nunœpatum.exfrequentiprocella.&CScytharumimmanitatejquihoipites immola
K,bi humanis carnib+uefci,& caluarias pro poculis ufurpare folebänt,Pontus quo-
dam inaccefsibilis erat, at ubi Iones in littore urbes condídere, Euxinus 4 benignus
holpcs appellari cccptus eft. At quis nam Homerum Scy thas ignoraíTe,dicereauíit»
fiLactiphagos , Abios Ъс iuftifsimos nominarit: quú carros pro domibus habere^
Nomades bí paftores eílent,nulia labörarcntauaricia,onus prooneredarentjUxo-
res cum liberis è Platonísinftitutoconiniünés haberentmihil priuatum,prarter eya-
thum &C enfem,pofsiderent: mira; fímplicitatís homínes,nulla malicia SC ambicione
laborantes,contentos paucis,& longé nobis contínctioresíHis quondam moríbus
Scythac prxpolleban t. At ubi mare à nobis nauígari cccptum,maritimí S су thae no-
M (fais moribus coinquínatireos continuó delícíe,uoluptates,malícíce magnitudo,aua
rícía,malarumartíum orTícina,protínus inuafit. mox deteriores cfix-cHJiofpiccs ma»
Äarc,agere la trocínia, luxuria mollefcer«,tracbre fordidalucra,dum manfuetiorem
exterorum uitam guftanr, effccminarí,corrumpere prifeofum mdres,pro /implícita
temalicíam ínire,ímmutare fere omnia, Quare uírí quondam íán&ifsimi fuere Scy>
thac,utStraboaftípulatur:ac tales, quales ab Homero feríbuntur < Quinetiam Scy-
thiamiimpiicitatemjPerürumjAegyptiönjmjitemBabyloniorumSilndorumtC'
ftanturcpiftolar.Anacharíís phílofophus,8¿ Abarís,quíab Auaribus Vnnorumfc*
djsduxitorigincm,8£plericß alrj ín Graecíam íápientía:cupídítateperegrinati,pei>
petuam ídcircolaudem fibicompararunnqui gentile quoddam pnefe rerentes inß
Io gne,úigenitamiuftícíam,facilitatein,lenitatemcp rcdolebanb Alexander in expedí-
ûoneaduerfusThracas,quumTViballos incuriàiTèt, Syrmumcp Triballorú regem
perfequeretur,in Peucem Iílrí infulam eonfugíentem(unde Syrm íum poftea deno-
ininatumeft)nauigíorum inopia remoratus eíbtranfgreflusín Gctas, cáptameo-
rumurbem fubuertiemoxacceptis ab illa gente &¿ à Syrmo rege muneribus,eueftí>
gioferecepítadfuosj3romichetes Getarumrex,quum fucceflorú Alexandritem-
poribusLyíímachum infeííantem cepiííet: Ne mortalibus (ínquít)talibus bellum
ínfer.fedpotius pro amicís habeto, deínde hoftem male meritum,hoípitalíter dona
tum dímiíít,talícj beneficio eum fibi perpetuó obligauit,Anacharíís uerô,ut Epho-:
rusaíTcritjéSacarum genere fuit,qui Afiatícam Scythiam frugíferamíncolunt+hie
#o modemione,prudentia,ingenrjq$ praeftantíá ínter fepté Sapientes ánnumerarí me-
fuit. Folies ignis exufcitatores,bicípítemanchoram,rotamqj figularem inuenit,de
quo multa Diogenes ipfefcríbit. Sed quando in Getis ¿L Scythis alíquandíu fui
mus immoratí,nunc ad díuertículum redeamus,Harpis non procuí à palude Thya
gola,urbs quídem uetuftífsima:cuí ab Harpyís nomen índitum. Phenaeus cnirn(ut
auAor eft HOmerus)ab Harpyís ín terranl Lactiphagorum,ideft Getarum,du¿tu9
cfcquifobriouiAuíunt,6íparco,íanc1;is legibus utuntur,externisínexpugnabilea
&inuicti,ac nullo auariciac morbo laborantes.Poft Iílrí oftíá,maritimam Ponti uer
fus Tanaim peragjanti oram , Tiras in prímís fluuí us oceurrít : à cuius oftio quin-
Rcntorum ftadioruinteruallo ínfulaLeuce, Achiílí facra,profpicítur:de quamulta»
lo Pbiloftratus è Protefilaí uerbis cognitione dignáferíbít:Neptuno Tethidaprono
u6 folo fupplicaflejUt aliquam his qui é Thefíalia forent,incolendam infulam daret*
HimcreputátemPontííongímd¿iKm,nuUamínhab¿tabiíéinuciiiíIe Iftrumj
Boryfthe>
Boryfthen^&Thermodonta.qui ímmenfisperpetuiscp gurgítibus iiiPontumde.
feruntur,reputaíTet:unum ex his omnibus profluenté exaggeraffe,in Pontocj ínfu-
lam ftatuúTe,eius longitudínem trígínta fuiflè ftadíorum , quatuor uétt> latítudiné;
moxibipteleasalbasqp arbores finite ortas,unde ínfula: nomen inditumtaliàs tenv
plum in mirum amcenitaris ornatum circumftaretha:c deum Achilli ac Heleng inco
lendam dimifîflènbi templum utriufcç relígiofifsímum,&: utriufcp ftatuas fuifíe poíí
tas,qua:fe mutuo non confpicíunt:nam Helenafpecbtad Aegyptum. quin &C Ne/
ptunum & Amphitritas,itcm Nereídas,cgteroscp amnium da:mones,quí in Maco-
tídem Pon tum cp conueniunt , íbifua coníugia frequentare:albas adhaecaues innV
tam habitaflè,&: confirmaíTe nomen.omnes Graccos,ca:teroscp Barbaros Ponti ao «
colas,tali fefe hofpitío abftínerc: Achillem & Helenam íbi conuiuia agere,in cantil с í
buscp quotídie ueríárí:mutuum amorem , Homerumqj prarconé, perpetuo cantu
refonare* PraetereaeíTefamam, mercatorem quendam hancínfulam quâdoqj fre-^
quentaiTethuicapparuiffeAchillem^etuliffequgadTroiamgeflafunKgratohoipi >.
tio,o£lautoprandioexcepííre:moximperafleJllíumnauígaret,Troademqppucllam
adduceret.quaiuna è Priamidum fanguine íupererat. Quod quum illefeciflèt,ab
Achille mírificé Iaudatum:aciuíTum,ut eam(quando Leucen mulieribus adire ne^
fas erat)in fuá naui cuftodirctrmercatorem ab eo non fine multa pecunia dimilium:
necp adhuc ftadíum abnauigantê,puella: ululatus audíuifle, ímmaníter ab Achille
difcerptae. Dehisha&enusrnunc ad Tyram fluuíum reuocetur oratio. Ineius »•
oftioturris Neoptolemi,8£ uicus Hermonacb'sappellatus.Nâ Achíllísfilius,utali
qui opinantur, íuxta paterna monumenta ipfe quoq* aliquid aedifîcare uoluit.quod
nonaiïèntior.immô à Neoptolemo Mithridatis filio nomen aiîumpiît : quiîeftatr
nauali.hyeme ueroequeftríprzelíoScythasíúperauít: &utexítum Tyragetis ob>
ftrueretjin Tyrac oftio turrím erexít.Tyras, àTyrrjs m ercatoribus dittos arbitroiT
quilucrícupíditateducb',non modôprimi cum Ioníbus marePontícum,fed Hiípa*
lium quocp & Gadítanum penetrarunt,utargentum íyluarum incendio conflatum
è Pyrenarís montibus purpura: commercío referentes,fe di taren t . Phoenices prími
cymbam,&ííderumin nauígando óbferuationem inuenerunt. Adamnemurbs
Tyros:que etiam OphiuíTa dícítur,qüum O Phocnicum dicí debeat,à Phcenicibus i*
nuncupatum* Aduerfo nanque flumíne nauígantibus , à dextra Níconia,áleua cft
Ophiuflà.Geta:JTyra:accola:,Tyrageta: uocantur. Neqp procul eft ínfula Parthíb
ma,quam Tyragetae íncolunt, à Pfeudoftomo Iftri oftio cenriï trígínta milibus paf
fm Ti, ^uum remotam : mox t Axiaca:, fluminis cognomine uocati. hi quum fagittarij
ito/Sf. fintegreg¿í,quafifoIífagítta dignihaberidebent. Vltraiftos Crobogigi,ac Rhode
flumetitem finus Sagaricus,& portus Ardefus*A'Tyra centum uiginti milibus paC
fauiriBoryfthenes abed, qué Borcac robur interpretantur,quando inde defluit,na
tñgatíoní commodustdulei aqua,pífcíbuscp oprimís pra:dítus.Huius lacus ingens,
Г A ^""A"- т,'1;К„см(Т!тт àmariri»rrdir.podénomineat»Del>

111 UUU IVUIClUpUlIll UULdlulH. »^jjmiiuiiii.^.w.>.i,>.,.,,„ui — c—


Scytharcp omnes conflucbantu'tem in littore portus Achaeorum. Ab Achillis ínfula
L/éuce¿ centü uigintiquinque milibus paiïuum eiufdê Cheronnefus abeft,in gladij'
forma porrecb in tranfuerfum: qua ab exercítationeducisTheíTali, Dromon A*
chílleum nomínarunt. Agríppa,eius longitudínem odtoginta milibus paíluum coa
ftareajnrerít»uniuerfumíllumtractumTaurifci,Scythac Sí Sarmatsc tenent» Sucte*
dit deínde fylueftris regio , 8¿ Hyleum mare,à fylua, qua circundatur, nominatum^
Vniuerfaigíturregío(utaítStrabo)qua:inter Boryfthenem Iftrumcp fuperiacet
prima Getarum eftfolítudorpofteaTyragetce. quos Sarmatacfubfequútur.cogrio''
mentoIazyges,8£quíBafilíci dicuntur,8£ Geurgí: quorum pars maxima Norna> f
des,£x* paftoresrpauci terram oolunt. Baftanac mediterránea tenent,Tyragétis Gcr> - <
ñwniscj uícini,8¿ à Germanis fortaflè orígínem ducunt.diuídunmr in uicos pluriís,
ac
DECIDIS l ИЪЕ~± l ц
àcnâtfoftes.nam Adnobi quídam dicuntur,&Syndene£, BaftarnarumîquiPeucelt
Iftri ínfulam occuparunt, Peucini díctí.Roxani,ad Aquilonem recedurtt,inter Ta>
naím S¿ Boryfthenem campèftria pafcuntun Toms ille tracbis Aquílonarís,e Gei>
manía ad portas ü fque Cafpías , campefter eft, & planus. Hanc planicíem,Rufcíam
nuncuocaut,ín Albam Nígram'q? diftínftam.ContraRoxanos expedicionem M.Ú
thridatesEupatormífit, Tafîo duce,cumhis pugnatumrquí maxima ex parte trucí-
datï fimt.Ex crudís boum corrjs thoraces ÔC fcuta conficiuntatem ad laedendum en>
fe^rcudancea'cp utuntur.Ex hoc genere plures funtgentes.Nomadcs in curribus ui
tamclcgunt:pcrherbofamplaniciemuagantur;tentonaferuntpilo contextarpeco^
>o rafecumduciintjundeuiflum carpant,quumia&e,cafeo,carneq?uefcanmr;&hos
nunc pleriqj Tartaros uoeant. hyemead Maeotim prsc frígore defcendunt,ícfla>
te'cß per Mediterraneos campos diuagantura'dcírco afïnis carent, quû animal fîtfri
goris impatiens . boues quoq? cornua non habent, quum algori iînt obnoxia : equi
puiïlli , magna: contra pecudesjhydna: congelatà aqua,quamuis 2cneae,tamen fein^
dimtur.Itaqucuthiec ordine refera'mus , inter Boryfthenem &Hypanim,à monti>
busincípíendo,Leniumeftoppídum,Amadoco,Barfacum,NioíTum,Azaaria,Sa'
rurum, Serinum : metropolis eft Olbiajnter Hypanim ÔC Carcinitê Taurofcythae¿
Tam^raca. deinde Achillis exporrecta peninfulain fafeias fpeciem , quemadmodu
fupra díxímus:ubí Bonus portus,CcphaIoneius,Myfiaris,Diang lacus, ÔC Sacrurri
io Promontorium. ADromi tergo fmusCarcmites,quipeninfulâ" ¿Táurico Cherori
nefodíuíditЛrtterCarciníten^fllшium,8¿Pafîacem,Nauari,Nauarumqз oppidum;
deinde Taracaua,Pafyris,Hercabum,Tarocca,Carcina ÔC Neontichum,quod Nó
uamceníainterpretamur: &mox Ifthtnus Tauricae Cheronnefi, inter Carcinitern
finu m Piciam'qj paludem interiacentis ; in quo Taphros in primis oppidum » dein'
de Eupatoría,Batrace,Dandaca ¿ Pàruula, Cheronnefus , Criumetopon , inarietis
frontem eductum Promontorium, Corax ,Lagyra,Iftríanus fluuius, Theodofiaf mmeGf»'
urbs pra-ftantifsima, Nymphaea, Рапй'сархит,Мугтасагй promontoríum,Par>
thenium, Zenonis,Cheronnefus,& Heraclíum a Romanis libértate donatum,Me
garíce quondam appellatum,quod quínqjmílíbus pafluum ambiente muro Grae*
30 cía: mores cultodiuít. In Mediterraneis uero'peníníulg Tauricae íunt harc: Címme>
hum, Bion, Parofta, Taurona, Pafteígya* Illurata, Tyricb'ca, a Tyrís poíTefía, Ze*
phyrum , Partacra , Chytacum , Argola,Tabana.Heraclíum autem,Heraclíenííum
cftcolonía,quiPontum accolunt.Eodem nomine Cheronnefus dicitur,quse а Ту-
ro fluuio ftadrjs quater mílibus ÔC quadríngentis, fi per marenauigetur,diftat.Par>
thenium, á uirgini cuídam dícato facelío cum ftatua.nuncuparunt Promontorium:
cencû ftadrjs ab urbe abeft,tresc|? portus cfficír, ubi Cheronnefus cxcídítur.Pafto-
rum portus eft,anguftí quidem orís,ín quo Tauri gens Scythíca, adueníentíbus in>
fichas latrouû more tendere folcnt.poft hunc alius portus eft,quem Conuntem uo>
Cant.poft hunc Cheronnefus eft,urbs a parua Cheronnefo,in qua fita eft, nomína>
40 ta:!iberaquondam,acfuisufalegíbus:deíndea Barbarisinfeftata,ednecefsítudíní9
adduda, utEupatoremMithrídatemaduerfumBarbarosbellaturum, fibi praefu*
lern cVpropugnatorcm cleaerít.Quí fimulírt Cheronnefum mífit ехетш,& corra
Scythas arma tulít;rcceptoq?Scyluro cum filrjsoÄoginta(ut Apollonidcsaflerit)
ínBofporanorñregum dítíonemeam redegít. Contra Criumetopum promonto;
num,ultraCimmericumEuripum,Carambis <jpponitur,Paphlagonûpromonto>
num. In cadem regione ctiam Cimmerius mons , ubimagnus ohm Cimmeriorurri
apudBofporanos fuerat potentatus. EtnunciuxtaEuripum Cimmericumeft Ca*
pha,nobilifsima Genuenimm colonia,qua? uniuerfae nunc Sarmaticaz Cheronnefö
fuum nomen dcdit.Panticapa:um,olimBoiporanorum metropolis erat,Cimmerrf
5° "anqjadPontidexteram, Mediterránea regionem incolentes,inIoniam ufqjdi*
fcurrcbant:dcinde a Scy this cieebfunt, &Scythg a Graeds,qui has ciuitates habitat
runt, uocantur.Bofpori fretum inter Panticapaeum ÔC uicum Achilleum eft uiginti
b ftadiorum^
,4 елях ъоършп %£% vtjg^Tt:
ftadïorum,& congclato frcto pcdíbus utrinqj tranfitur.Quarequodcunqj Маго>
tidísoftíumcontinet,Címmcrícum finum appellant. Contra hunc obftare Trape»
zuntemmontcmferunt.quí ciuitati adTybaraníam&: Colchidem pertinent! no*
men dedít.Poft hunc Theodofia in ubérrimo loco fita, S¿ a conditore fortita nomc:
¡eftcentenarumcapaxnauium. Deinde Рапп'сараги ciuitasBofporano^
tuiportusettcentenarumcapaxiwuiuiii. j-^vk.».*. . -
rum,in Meotidis orepofita.lnteruallum,quod inter Theodofiam & Panticapeum
eft,quingenta Si triginta ftadia non traiifcendit,multis uicis infignibuscp habitaos
iis,& mira fertilise preditum:in medio Nymphaeum,cum óptimo portu.Pantica'
pxiarççma Miieiqs conditamlegimus:ha;cLeuconis,Sagaurí Si Parifada: tempo
ribus,unacumuniuerfaMa?otidis orafub regali imperio regebatur.Parifadesau^ »•
rem regum ultímus,quíí grauífsíma Barbarís tributa penderé nequiret,Mithridati
tradidit imperiû" : ip feinter déos deinderelatus.uícb Mithrídate, in populí Roma
ni ditionem ucnít.Os Maeotidis, quodBoíporus Címmericus appellatur,inangux
flifsímum tcrminaturEuripum .Parthem'o, Achilleus uícus qui in Afia eft, obrjci-
tur. Cheronnéfi regio in mare declínans , Theodofîam ufep , tota frugífera 8¿ canv
peftrís.ubícunqj colítur,ter decuplumlegitur.centum &o<írogmta mochorúmilía
ft umeti,nomíneuecT:igaliumMithridati Eupatori foluebantur:quín & cum Afía-
ticís locis circa Syndícen attíngentíbus,argenti talenta círcíter ducenta mília. Gred
ueluti a Marotíde falfamentana,ita frumentarios hinc commeatus accipiebant. Leu
conem Cheronnéfi regem, ducentas ac decern modíoru m myriades Ath eníenfibus *e
e Thcodofia ferunt tranfmififle: quum fupra peninfulam Tauricam fint Noma-
dcs,quíequíníscarnibus aluntur.&uarrjs incurfatíonibus non perfoluta tributa
uindicabant.Aflandrum Hypfícrates,inIfthmo murum mille trecentorum &fex»
gin ta ftadíorú fpacio ad Meridiem ufqj duxifle, ad fingula'qj ftadia turres deceere-
xiíTefcribit,utBarbarorú ímpetu propulfarentrqui agros colebant,maiorecomita'
te,melioribuscpmorib.eire:contràquiinmantimisobuerfabâtur,lucri cupiditate
a latrociní)s aciniurijs minime abftinere . Scylurus, fui'q? fílrj. arces duas erexerunt,
quibus ad dífeurfandum aduerfus Míthrídatis duces utebantur ; quorum Palatíus
alter,alter Chabus díftus eft. contra uero Diophantcs , qui Mithridatis Eupatorís
ducTru 8¿aufpícr)s in penínfula Taurica bellum gerebat,Neapolím acdificauit ¿VEu 3°
patoriani'ACheronnefitaríí muro quindecim ftadrjs iuxta promontoríumlacus
falfus eft,falinascp multas reddít,Augufti tempore hec omnia Boíporanís regíbus,
quos populus Romanus ínftituerat, obtemperabant.Sarmatarum ítem & Scytha*
rum mos eft,equis,ut obtemperatíores habeant,teftes exccare:quoniam parui funt,
Sí mire pernicítatis & peruícacííciuenatíone deleftantur.In paluftri regione ceruos
&apros,contra in campeftri capreas 8¿ onagros habent:ítem belluam albocorpo^
re, uclocitatís exímíe,magnitudine ínter ceruum Sí arietem,tantü naríbus haurieiv
tem aquarum ac feruantem,quantum ad carpendum ín arídís campis pabulum fatis
eiTepofsit:hancColondicunr,Tauricaigiturpeninfula,quam triginta quodampo-
puliíncoluére,eíus'cp íugaScythotauritenuere, Peloponnefo perquam fiuu'lísuííá 40
eft.Poft hanc Buce palus eft,à Mecoti petrofo dorfo díuifa. Panticapa?um ,Bucum
Sí Gerrhum, e díuerfis regíoníbus confluentes recipít.Gerrhus ením Bafilídas No
madcs'qjfeparattHypanísuerd Nomades abHykeis, ut Plíníus ait. Inter BucúSt"
Gerrhum Torercadae habitant, ubi Acra oppidum: S¿ ultra Gerrhum,Cnema Aga
rus'qj fluurj.DeíndeLucus S¿ Porites amnís,ínter quos Roxolaru',cum Hygraco op
pido. Ad Porítís ora,Caria eft,Tanaídis oftij s uícina. Tanaim uero Tanaitx acco-
hint. Medíterraneauerd, Ofyli,Ophlones &Idrae,item Alexandri Carfaris'qj arar.
Interiora loca mótibuscírcumfepta.adBoryftheníscapur,Neuri,Gelom',Tyíraae^
ta:,Budíni,Bafilidac, & (utfupfa diximus) Agathyrfi. Super cos alij Nomades&&
Anthrópophagí:áBucefupraMeotim,Sarmatecx:Eíredones.RclíquSeft,utpoíby.
fi'Zkl нРаШ Eu/5°Pícam ícripfimus, nunc ad Scythiam Afiaticam tranfeamus . Vitra
* Tanaim AííaticaScythía fcquitur,apudfçriptoresplerofq?amplifsimos fortita fi
nes.
Ъ EC Ubis l LFB ER. /. _ _Ц
'nesvÑam ab Occidente Tanai, á Mendie Corace Caucafo'cp monte, & iïriù Caípio
a Septctrione , ac folis exortu utroq? Océano occupatis Scribus terminatur.H'ec bi
fariam diuidetur : altera intra Imaum , extra Im au montem altera collocata : quin Sí
a Mendie Colchide, Iberia Sí Albania circûdatur. Sub Aqúílone fi declínetur ad e^
xortú.Hypcrborei montes occurrunt,quorum accola: funt Bafílící,Sarmatg Sí Za-
charerexhis fluuius Rhas t defluenspoftlongos errores ín Hyrcanum denicp mare tumtVtAgï
dcmergítur. SubZachatis,SbardenijPeríerbídi, Chenides,Saraceni, laxamatar,
Pfefsrj, Themeotae , NauariproumcíaMíthrídatis: ítéTyramba?, Afturcaní,Zyn
gi, Aríchí, Conopfeni, Meteni, Agorita;, Saranaci, Thufrí,Hyppici montes Sí Ce/
10 rauiïfj , Columna; Alexandri,Melanchla:ni, Sapothrena:,Scymníta:,Sírrhani,Saca
ní^mazones,Orina:i,Bali,Serui,Diduri, Vdí.OmnesTanaím&Rhanfluuíum
ínteriacé*t.Qui quû Sarmatg fini omnes, Scytharum more degunt , cíuítatibus'qj ca
rent, pranerquám íuxta Tanaim,& in marítima Meo tídis ora Exopolís,quaíi urbs
extra amnempofita:&:Nauaris,Paniardís,Patarua,Azara, Azabites,Taenia,Tyra'
mba,Gérufa, Mapeta.In Mediterraneis uero, Anthis,Duruba,Corufia, Ebríapai
Saraca,Abunis,Na(ímía, Almía. Maeotidemab Afiar parte, a'Tanai ad Achilleuni
ufqueuícumCimmerícum cVSyndámiamnesinfluunt,Marubius,Theophántusi
Rhombites maior& minor, Atticites ,Badis cVBairdanes. Ad Tanaimlacuseftck
'ciüitas inter duo amnís oftia,feptuaginta inter fe ftadrjs diftahtia.eo nomine appela
10 lata,aBofporanís Gra:císcondíta:quamPolemo rex ria&us i haud facile impera-
taprarftântem, Tyberrj tempore diripuit« Nomadum Afiae Sí Europa: , qui pelles
cVmancípía ferebant , itê nauigantium Bolporanorum cômune fuit emporiû. Con
tra uero ínfula íacet Alopecia, míxtorum homíníí domícilíum,qu£ a uulpium mul>
titudine fibí nomen ínuenít. Tcrreftri ítinere euntibus Rhombites maior Sí minor
occurrit,übí optima pifcíum conditura.Tanaís,quí Nílo contrarius fertur in Маге»
tida, ut ait Strabo, certís föntibus caret: pofterí uero Cofmographi,e Ríphacis hue
montíbus promanareaffírmát.Nomades,frígora,regionis'q5 dífficultas facít,ne íu>
per eíusoftíauérfcntur indígena:. Alexander fuperató Caucafo monte, uícto Da-
río.Sogdíánís BacTrisqj ín poteítatemredacT:ís;adTanaim amnemperuenít, utfub
3' acbAfiá .Europa: manum inrjceret.Vbiquum Macedones íncompófitoagmíric
dífeurrerent populatum,á Scythis, qui de proximis montib. decurrerunt, grauíter
opprefsifunt,plures'q; capti,quamoccifi:potitíuicT:oriacaptiuos in motes referut;.
ubilatronum círcíter uígintí milíauerfabantur. At hi mox ab Alexandro obfefsii
dum fundís ¿V fagittís cum Macedöhibus pugnam conferunt,imperatorem grauiß
fimo cruris uuInere afficíunt:deindefacinorispoehítentía du ¿h',mifsis legatís Si ez*
ptiuosreddiderut,&feultrc» dedidêre. Quarto poft díequum adurbem Marupen
ta uenííTet,ftadíorum feptuaginta ambitus, Aulí Scythac barbarorum iuftifsimi, &
à Cyri tempore hueufq? liberi,mifsis oratoribus ab eo pacem impetrarunt. Ad Eu>
ropkos deinde Scythas Penindam amicum mittit , cui mandata dantur , locos coní
+o templan, praefertim qui fupraBoíporum incolunt,condendac in Tañáis ripa urbis
federn eligere,explorare regiones, populorum'qj multítúdiné ¿Vuíres considerare.
Quod ubi factum eft,poft redados in ditionem,quidefecerant,Ba<ftrianos,urberà
ínripaflumínis feptem díerum ípaciomiraceleritateperfecít,captiuís qui íncole-
rent.repenfó dominis precío,cópleuít, eam'qj Alexandriam appellaùit. Scythe, qui
trans Tanaim habítabant,fuis earn ceruicibus ímpofitam rati , Carchafîm regís fra-
trem cum magna copiarû manu ad diruendam noiiam urbem mittunt. In ripa tunc
Alexander tabernaculum habebat,nondum obducb uulnerís cicatricé.ad trarj cien
dum Tanaim rates,quibus equites,& utres ftramento refertg,quibus leuioris arma
turae milites imponerentur,excogítárat.Quum hoftes in aduerfa ripa conflitiíTenti
50 oratores mittunt,qui Alexandro confulant, ne indomitam gentem de eo nunquarri
maie meritam,& Afîa: Europaeqj dominam adoríaturme'ue elatus tantum lubrica:
fortuna: confidat , ut altius fubiride ruat,res pra:coces femper fore momentáneas.
. . hi Quuiri
Quum rcinfefta dímítterentur,ratíbus triduo conferís , que duodccímmilúirn rtü
m crum adarquarût,equites imponíc,equos roftris alligari & natare oneratos leuius,
armatís utres,obiccbs rates fubfequiiubetJnfeftishoftibus Tanaim trarjcit: mox
eos non modo álíttore rcpellit,uerum etiam quum certatím unufquifquepugnaret,
pafsim fundic, fugat'cp:aras'qj ultra Tanaim ín Europa, perpetuum ui ftorie fuaemo
numentum pofuit. Vrbcm Akxandriam cam eñe reputarim,quam Exopolim Pce
lemauis appcllat. Rhas fluuius , queme montibus Hypcrboreis defluerediximus,
mcdiam'q;JinterlabiSarmatiam,eduplicifonteonmr:Occidentalemalterü,alterurn
vudadu Orientalem uocant.Inter fontes Modoche tac Hippophagi iacent, qui equino faiv
' ' guinecarne'cp uefcunmr.Subduntur his ultra Rhan,VaiTaci , Phthiriophagú&rc »•
aio Nefiotis. Afiaticam igíturScythíam fîcutab Occafu Tañáis amnis, ita á Mendie
taucafus mons ab exterm's nationibus longelate'q? tuetur:quippe quifuo dorfo
* perpetuoí-p iugo diuídít Afiam.atcp hinemare Cilicum , ilUnc Caipïum & Araxem,
cartcra'q? Scy chiae deferta fpe&at : cV quum huic Taurus committatur,ex hoc fît, ut
omnia Aíke flumína aut in Cafpiumc* Ponticû,aut in Rubrum Perficum'q? maré
deferantur. Alexander feptemdecim diebus Caucafum fuperauit,in Scythiamcp
prorupit,ubi rupes eft ftadiorum quatuor altítudínís, undique exrífa , in qua religan
tum Prometheum fuifle ferunt. Ad radices nouam urbem pofuí t Alexander , quam
feptem fenioribus Macedonum dedícauit, ¿VAlexandriam appellari iufsit. In Ca'
fpio monteporta: funt duplices,unde Scythae &C Amazones prorumpentes, per tO' 20
tarn Afiam farpegraflati, Гагиа impelía in AegyptumufquegefTerunc:alteraeínter
Jberíam&Albaníam, ad mareHyrcanum ípectant alterae. Prxterea ultra Rhan, ad
Imaum ufque montem íuxta Hyperboreos, Alaní, Scythar, Secíaní, Rhobofci, AC-
maní , Pamardí , Canodípfa regio, Coraxí,Mologeni , Samnítae , Orgaß , Erymní,
Afeitar, Norosbes,Rhymnicus mons 8c fluuius, Daix amnis : ítem Norofsi, Aoríí,
lfarta?, Cathaga?, Scythar, Ariacar,Namaftaí,Iaxartes fluuius, & Iaftes , Sagaranca?,
Dan abata?, Latr),Oxrj montes,&Oxindrangac.DeíndeSogdianorumBac*rríano*
rum'q? regio : ubi Characharta , Salate, Trlbracb, Cabaris , Uuriandra, Aftatagna,
Maracanda,Comara,Comi: ítem Alícodra, Azíata, Arate, Nígea,Parmíde ,Antío^
chia,MaiTagetx.Margiani,iuxraquosfexoppidamodicis ínter fe ftadijs ínfrenum 20
domitarum gentium Alexander erexít : qua: nunc fuse oríginis oblita feruiunt , quú
busolímímperarunt.Haudprocul hínc mons fuit pracruptus undique, ¿Vexcíftis,
trígintaftadiorú altítudínís: quíunatantiímfemíta, eadem'q? anguftifsimapoterac
adíri.uíx centum & quinquagínta ftadiorum circuítum ampleclrebatur : quo quum
Arímazxus Sogdíanus cumtrigínta milibus armatorum confug¿fíec,commeatus
biennrj contulifiet,ut hoc modo fea Macedonum feruitute uindicaret, mira Ale*
xandrí arte ac ingenio eft cxillapetra cum uníuerfa multitudínc deturbatus« Sub*
mífsís nanque trecentís clám per rupcm iuueníbus, ínaccefsibílc íugum oceupauít.
Item íuxta Sogdíanos & Barríanos , Daca: funt, unde Daci, qui Danubium atrín
gunt,in Europa, uelutí Sí Comara,orígínem duxe're : deíndeChari, OxíaniDre^ 40
pfianí,Sabadi,Scorda:,Varní,ChoraHní,Alexádríni,Oxíaní,cVpoftremí cxteri'qj
populí,quíintra Sogdíanos Caucafios'q? montes íncluduntur.Ad AquilonemNe
rofii Afpafijcp montes recedunt: poft quos Macheregí,Tybiacar,Zaratha: , Tabic.
niJafta:,Saxones,Afpafrj,Scytha:,Galaclophagí,qu1lac^cnutríuntur,&Saxoncs,
ulteríus Alabanni montes: poft quos Mafla^Suboci, Abauorfi 8c"Suebi.deindeTa
pyra:í montes, Suebí,Auareí8¿ Arcatanacar,quilmanm monté attingereconantur.
Inter montana ComedorumcV Imaum montem Saca: funt , qui ciuitatibu s carene,
ín fyluistantüm&fpeluncis habitant, 8c" Nomades iure nomínantur:quandopafto
res funt. ex qui bus MaíTageta:,Caratae,Cornarí,Gru3?i,S суthac ас Bylta:, montibus
undiq? circumfepti.Scythiam ueroqua: extra Imaum môtem fita eft, ad Aquílonem ye
Abrj, Anthropophagi, Garinací, Rhabanarí, Sizyges,Damna:,Anzacites habitant:
ítem Aniba & Anzacía mons: deínde Seres cVÓíleres.Píala:, AfinitariJíTedones,
Throa*

*
DECIDIS I. ¿Í'BEt Л V?
ThroanbCafiaregioJthardaíJthaguríjCathscScyihaejChaurartíScythaf^BataéjA^
fpacatx^auciusamnis^erametropoliSjSolanajOttorocorajOnofanajCXtm'cçpd
pulí,quí Aríam,Gedroííain,Arachofiamcp am'ngÛT.OiTeres,Latine íyluarum nobi
ks,qui perfufa aqua, frSdíum canícíem dcp ecxûbunde gemínus noftrís mülieribüs
datus eft labor, fila redordíédi,rurfus'cp texech',tammultiplicíopere,tamlongirtquo
orbepctíms,utínpublico(utaitPlmius)matrenapelluceat, Seres ucrdmitesfunt,
ipfisq; difsímíles,quireliquoríí mortaliü coctum fugíunt,quum comercia expetan t*
rfacígícur Scythia eft,quae extra Imaum,quem illi mufcöfum ínterpretátur,erFundi
tur.Sed uniuerfam Afíae Scythiarri temporíbus noftrís tyrannus quídam occupauítj
»o quem Magnum canem more patrio nominât.Sacas, qui Comedo monte, & laxarte:
amne occluduntuna Perfis hoc nomine donati,ita belliсоfos fuíííeferunt , ut ufq? irl
Hyrcaniam & Parthíam uagari, atq? inde predas agere côfueuerintmeq? deferta fío
саф regíone remoratos,quín & Parthos magnís uecb'galibus ab his pacem mercad
foiítos,fmítimos & remotos cquemultisíncurfatíonibus ínfeftafíe.Bacbianosinuá
fiíle, oceupafle magnam Armenias regionem,eam'qj Sacafman appellafle : mox Cap
padocíam Sí Pontum graui bello folicitafíe, ex hoftium manubrjs celebraíTe fefta t
demum a1 Perfarú ímperatoribus fuífle deletos.Hanc Cyro Períarú regi gloriam efl¿
datam,cum Sacas aftu fuperafle.Simulata nanq? hoftium formidine,his caftra lautíí>
ííma opulentifsíma'cp relíquííle:hacc ubi occupauerunt,ín crapulam & temulentíant
ío incídiííe.'Cyrum ab infidas incautos adortum,ad internecionem ufq? oranes cecídíf-
fe:díem illum patrias deo dedicafle, quotánis Perfas Ьагс folennia Bacchanalia ad ftu
porem ufq? producta celebrafle.Athafíos Sí Chorafmos e Sacaru 8í Mafíagetarum
genere eíTeplcriqj uolût: ad quos Spítamenes,unus ex Perfîs, qui Alexädro refiftere
condenderuntjfaneconfuginfedhipoftquamfeab Alexandroufquequaq? petí co>
gnouerunt.alíquandíu per deferta uagatí, ad placandam tyranni íram Spitamenem
obtruncarunr, caput ad eum mifenmt,talí'cp facinore belli nnem ínuenere. Maflage^
ta'jquiMargíanís uicínífunt,eNomadum genere promanarút:campos, montes,pa
ludes'ue habítant,bello afperrími,quando Cyrum non expauerút. Per hos Margus
amnis e Saríphis montibus defluens , iuxta Rhibios in Hyrcanum mare deuoluitur«
30 Equum Solí facrificät,quem unicum efíe deíí ducunt;ília cuiq? uxor:Tuípenfa e cur •
ru pharetra,ín propatulo coeunt:fenío cófectos in frufta caedunt, abomínabíliuora
cítate in humana uifeera recondunt,ratí illud fepulturae genus efíe píentifsimu , qui
morbo períerínt,auibus Sí feris exponunt,haud aliter ас fí humanis fepulchrís índ¿>
gní forcnt:utuntur arcu,gladio,thorace,acnea'c^ fecuri:eorum ornamenta zonx au>
rc3e,aurea'qjephíppía:ferrocarent,6Vargéto,magna aerís8¿aurícopia:quí ínfulas со
luntdierbarum radicibuSjfrucHbuscp agreftibus uefcuntur:ueftes è líbris arborum
conteximtrquí paludes tenent, pifees edunt,e marínorum corrjs taurorum fíbí indu
menta parant.Contrá,montanirelígiofíus degunt,quando carnibusnonututunne
lacle Solana careant,famem bacca fedát. Campcftres ouibus ac pifeíbus nutriuntur,
belhcofifsimi femper habíti:alioquin fímplices óYpurí, &in comererjs rem non aftu
ti. Anthropophagí,quibus humanaecarniscibus eft,mareaccolunt, quodThabínf Tenger¡
uocantjtríftífsímafolítudíneímmanitatís fuse caufacircûuenti. Saxones Afíaticí Eu
ropicis fortafle dedere genus, quamuis è Macedonú gente promanafíe contendunt.
Hyperboreosó¿ArimphaeosmultiAfííe,Europgnonnullíadfcríbunt:dequibusfa
bulofa multa Díodorus refert,cognitu minime necefíaria. Inter laxarte &Saríphos
Paropanifoscp montes,Sogdiani &Badríání íacent.Oxo t amne difcretí.Ocus per °bft¡
Bacbanos fluens.ínOxum tandem delabitun utriq?,quu ab Alexädro defecíflent,
graui bello domíti.Neqj proculabhisGordianí,quiquidemonlnes &uitä&mori
bus parum à Nomadíbus dífferunt;quamuis Baftrianí alíquáto mitíores.Ne Onefí
50 critus quidé uerafcripfifle reputatur, qui Baftríanos fenio morbo'ue cofe&oS,caru>
bus ad hocípfum ahtis,quos fepulchraleeuocant , adhuc uiuos exponi folitos fuífle
"fert,Macedones,ut Alexandrí gloriam augeant,apud Othum oleí fontem fe inuev
b j nüT<
niflfe tcftmtur.Fluuíus per Sogdíanos labitur , qui irrigara diu regione, in defertam
tandem arenofamqj terrain delítefcít.ldípfum de Ano, qui Ariane regioni nomtn
dedir,Coímooraphi rcferunt.OxiaIueum(quemin plerifquelocísín ieptemftadio
rum l'atíui diñan effundi tradidcrunt)Alexander,dum Bellum ínfequítur, Darrj fui
domi'ni ínterfccfcorcm,ponte exutribus fafto traiecit.Bacbia fub impeno Macedo»
num,ciuiP«rfa$deleuere,adrecundum ufque Scleucum Antíochínepotem retenta
ci trdemdeTheodotus prxfecturae titulum mutauit in regnú,fucceíforem fui nomí»
nís reliquítrquí cum Arface Parthorum rege contra Scleucum coníurauít.rcgnuni
défendit , quod imperante Eucrande nímís auctum ¿V amplíficatum eft , Is eníra a
Demetrio Indorum rege grauíterobfefíus,audacíufqueadeo fuit ingenio, uteum »•
trecentís tantum míUtíbus, creberrímis cruptíoníbus, fexagínta hominum miliaui'
cerit,foluerít obfídíonem,quínto'cp menfe maxímam Indíae partem in fuam potefta»
tcm redcgevít:in regnum fe recipíens, a' filio,quem regní focium fecerat, ínterficítur:
fupraeíus corpus, ne patrem, fed hoftem mterfecúTe uideretur, non modo* curru»
actus, fed fepulchrum fuítinterdíAum.VItra Sogdíam oppidum Panda, &in ulti»
mis eorumfinibus Alexandria, ab Alexandro edita : ubi ara? funt ab Hercule & a
Libero patre conftítutae, ítem a Cyro,Semíramíde & Alexandro. Finís abillapartc
tcrrx,áíaxarteflumíneincludítur,quemScythaeSchyttím appellant. Alexander,mi
lites'q? eíus hunc tantum efle putauerunt , quem Dcmonax tranlgrcflus eft, Seleuci
Antíochí'q? dux.quihíc Didymxo Apolliniaras pofuít. Margiana Ba&ris finita *•
ma , defertís undíque cam pis círcumdatur:quam A n tío chu s So ter admiratu s, dele-
(flum mille ¿Vquingentorum fpacium ftadiorum perpetuo muro circumfepfît:ibi'qp
urbem, quam Antíochíam appellauít, er exit; uí ces hic optima?,quarum truncos uix
duo uiri comple¿hintur,duorum racemí cubitorum.Tapyris mos eft, poft tres qua»
tuor'ue Hlios,proprias alijs uiris uxores(Martie_ ÔC Catonis exemplo)iponteconcC'
dere. Hyrcaniam planam & opulentam, itern pulchris exornatam urbibus aiunt:
quarum Talabrota, Samaría, Carta Sc" Cape.funt potifsimae. Vitis una, uini fert me*
tretam: ficus,modíos fexaginta:frumentum e femine culmis decídeme,fine cultu na*
feí tur,& adolefcít.maxima mellís copia ex arborû folrj s defluit, in arboribus'qj md»
líficatur. QuumínHyrcaníaageret Alexander, Thaleflrís Amasonu regina, quam 3e
alrj Myríntheamappellant,eicum trecentís mulíeribus protínus oceurrit, Iiberos a
rege quaefitura , tertiodecimo poft die, utero completo dífcefsit. Hyrcanum marc л
Septentríone Scythac;áMerídíe Medi,Hyrcani:ab Oriente Margíani, Derbitaeac
Rybrj:ab Occafu, Armenrj 8¿ Albani circumftant» Scythac, á Caípio marí íncipien
tes,magnaexparteDaínomínantur,utaítStrabo:quimagísad folís exortumrece»
dimt, Maffagetae, Sacar, communíter Scythar, frequentíus Nomades uocantur, Ex
Da ísaíijParuí,alí}Xanthrj,alijPyuurídíclífunt , Paruí, Hyrcanis ¿V eorum mari
proxíme adíacent:reliquí in Aríanam ufep regíonem extenduntur.Ex his igitur Da*
cos I ftríanos promanaffe opínamurJneq* illís adftípulamur,quí hos ab Iftrianis pro»
manaíTe putant: neefentcntía? quidem noftrae Strabo refragatur, Polycletus , Iacum 4*
ibieiff, habere dulces aquas, ferpentes'cp nutriré, añerítt Contra caeteri fentiunt Coi
mographí,quando id Borealis Occanífinum eíTeuolunt, unde in mare ufque Indi»
cum nauígare licet:oftrj utranque ripam tenere Scytbas :reliqua uero h'ttoraScythas
Scytharum'uecognatos,utpote Albanos,Caufios, Narífcos ac Mardos.par eíua
cum Ponto magnítudo. Claudius, ínter Ma?otim Hyrcanum'qj marecentû & quin»
quaginta míliapaíTuum tradít efleinteruallumad'qj perfodere eo tempore Nicano»
re n S cleucum excogítafle.qu o á Ptolemaeo Ceraunio fuit interfe&us. nonnulli tre»
centorum feptuagíntaquincp mília paíTuum eíTe díamnCornelíus Nepos, ducento
j jmquinquagintamilía.Nunc autemlftmumColçhi, Ibères ¿V Albani tenent, per
- uemCaucafustmons,quemScythacGraucafum, quafiníuecandítumappellaue'
re, uíque in Indiam excurrit.Pompeius Magnus,ur auAor eft Plínius,ex Iberia ad
Bachos ufque,ad Aliertum flumen otfo dícbus ípfeperuenít,ubí Oxum ínfluínpey
quera
T>EC AVIS l ЫЪ E% I. ip
quern deinde in mare Caípíum deue¿tus,ad Cyrí amnís oftía pcnetrauit , qui Arme-
nía: Ibcriae'cp fines interluit: a Cyro quinq? tantumdiebus terreftri itinerefubuedtis
nauibus, inPbafimamnem defcendit , per quem fecundo in Pontum aluco delatus
eft.Ariftobulus multas inde merces in Hyrcanu m mare p er Ocum amnem uehi foli-
tas prodidit; deindein Albam'am 8C lberiam per Cyrim ÔC Phafîm in Euxínum fuif-
fe delatas. Ocus enimin Oxum defluitjquidiu uagatus ,in Cafpium mare dem ergi-
tur. Albani , qui funt Cafprj , marisaccola:,Nomadibus non modo generc,fed шеа
quoqjproxími,paftoralesfunt,cVbello noníneptí.mirafolifcccunditatepraídítí.ac
Cyrí prçfertim amnís interfluuio:terra fementem omnem,etiam domeíhcum,fpon-
,0 te fert:íme labore cultura'ue, bona omnia parít ; femel fata , bífera triferaue efficítur :
iEgyptifcracítatemexfuperat.aerismira temperies: uítes quínquennío putantur:
in bimatumouellar fructum ferunt:adulte,ufque aded fcccunda?,ut poft magnam ui
nicopíam ,maximam ínpalmitibus luxuriam edant.necmínori quídem feceundíra-
tefunt pecorarhomínes pulcherrimi,acmagni corpore, ab albedíne capillorum no-
men fortiti. Trogus ab Albanis Italís , qui interfecto Gerione Herculem ex Hifpa^
níaredeuntem,ex Albano monte fequuti funt, appellatos eífecenfet: 8c ideircoin
bello Míthrídatíco fui generis non immemoresJPomperj exercítum fraterno nomi
ne falutarunt . fimplex his ingenium,mercatura: cVcupidítatis expers : numerum fu-
pracentenarium non norunt ; ponderum , menfurarum , urbanítatis agrícultunc'qj
« ígtiarí:iaculatores funt, Se" fagíttarrj:arma, clypeus 8¿ thorax , ice ferina galea. Solem,
Lunam ac Iouem colunt,pra:fertím Lunam,cuius templum Iberia? proximum : eius
antiftes,poíl regem,uenerationís obtinetprincípatum:facris prareft.feruís & regio-
ni.eferuís mukinumineadflatí manticínantundiuínaturus,per fyluas dífcurrit:hüc
facerdos perfequitur, facra'que catena deuincit , per annum alie , alítum'que ad aram
dea: cum cgteris uí(ftímis ducít in medium: mox á latereímmiíTa cordi eius hafta per-
fodic,& ex moribu ndo captât au i pida, qu с populo referat:feruum igitur mortuum,
in píaculi fpecíem omnes fupergradíuntur. Albani feneftutem prxcipue ueneran-
tur.in uita defunctos pientifsímí , praefertím in parentes : cum mortuís pecunias de-
fodíunt.ex quo fit,utpauperes fint,8¿ patrimonio careant.Quum exlberíain Alba
ca mamingrefíiisfitper Amyfenam,regionem quídem aíperam ¿V ficcam,ad fiumen
Alazonium letíferos ferpentes habent,ítem feorpios ÔC araneas : quarum altera: co-
guncrídendomori,contrauerd flendo íuorum delíderio altera:: canes etíam excel-
lentifsimos,fuaptenaturaucnatoríos.Inhis regionibusuígintifexIingua:funt:unde
fitutregum quoq? multítudo oríatur,necp nimis inuícemmífceantur. Sub impe
rio Periarum fuit Albanía,pofiea Macedonum,deínde Romanorum.Traianus Im
perator his regem dcdít,nüc fub Magní canis poteftate degit. Ab his Albani quoq?
omfunt,quorumparshoctemporeínPeloponnefo,pars ínMacedoniaíuxtaDyra
chium plane confedít, Quum Gothi Gra:corumímperium afflíxerunt , in eos parí-
ter milícarunt:deinde tícdío militia: afFe¿ti,ín Adriático líttore quieuére. Supra ho&
+o Cerauniafuntiuga,a ta<5tu fulminum appellata. Quinetiam eahís adfjcíenda cenfue
rim,qua: de barbaris circa Caucafum,ca:teram'que montís huius regíonem habítan-
tibus uulgatamon fine admíratione referuntur. Ñeque menrítum aíunt Euripidem,
quínatum inquít hoslugere, propter ea in quae uenít mala: at contra mortuiim ,
quafiuíta:laboribusperruncbam,efferrelaeticiaplurímaaciocís. Sunt qui pro ma
gno fa:pe facinore neminem interficiant,fed cum liberis exígant ín cxílíum . Co n tra
taut Derbíces , qui pro quibufdam minimis delictis uitamulcbnt. terram ueneran-
tur : fceminínum nullum macbnt,cdunt'ue: eos iugulant, qui annum exceífcrintfe-
ptuageiimum.confanguineorum carnes abfumunt;ftrangulant anus, &fepeliunt;
humant quoq? íIlos,qui feptuagefimum nondum annum nactí obierint . Signini in
?o caueris rebus Perfarum mores aemulantur:pufillos quídem &hífpídos equosha-
bent,qui equítem ferré nequeunt:quadrigis coníugantur,quarum mulleres á teneró
aniüs exercitata: funt auriga;; in qua quídem arte quaxunq? edocb índucitur,pote-
b 4 ítas da
ftasdatur.utcuícuncp uelít,nubat.Tapyrorummos eft,atras ferre ueftes , deraiflàs^
quecomas.-mulieres contrá.candídas breues'cp crínes.Inter Derby tas hihabitant,&
Hyrcanos.-fortifsímí hac optione donantur , ut quamcunq? uelint , uxorem ducan t.
Cafprj feptuagefîmum annum exccdentemfameperimunt:infolitudine nanqueíL
lum cxponut.euentum'qj longíus profpecbnnfelícem putant,qué ab auib.e lecb di
fírahi confpicantur : contra.fi a feris & canibus.quam míferrimum: fia nullo profpe
xeríntínfeibrí,ínfelicem ducunt. Sed de utríufq? Scythíae defcríptionehaÁenus:
quamuís id neminem latere uelím,regionum fines pro regnorum fortuna 8c uetufta
temutarí. Nunc autem,quum lingua Sclauonica non modo Dalmatiam&lllyrí'
cum , ас non mediocrem magna; Germanise partem occupaArít, fed per Sarmatas & »»
Geras effufa,Tanais quoque ripamattingereconetur, prater Vngaros ex interiore
Scythia oriundos , qui fepenitifsimos Scythas inficiari nequeunt , quando coru fer^
monc ututur,ut mercatores plerique teftantur: Cení in Sarmatia,emporrj s utriufqj
genu's gloflemaacceperunt, Scythiam ultra Tanaim retulifie uídentur» Noftro au^
tern tempore Vngaria ab Vnnís oriunda , cuius lingua quum Scythica fit , ab omní^
bus finítímís nimium uidetur efle diueria, Pannonias,cV ultra Danubíum lazygum
&Dacorumregíonemfereomnemoccupauit; tellus quidem fumma ubertatefoli,
& rerum omnium copia à natura donata, ubi aurum,argentum,fal,lapíllos , colores
efíbdere licet; pecorum mira foecunditas , ín primís'q? boum ÔC equorum , ítem fru^
mentí, pabulUegumínisÓYpomorumabundantia.undePannoniamjUelá Pane deo г»
paftorum,uel a íoli ubertate dícbm arbítrantur,Aliqui uerd ( quíbus Appíanus aC-
íentitur)a Paeone Antarí filío,quem Pannona nonnullí díxerunt, Pannoniam nomi
narunt. Antarus autéab Ulyrico genítus eft,quem exPolyphemo & Galatea natum
efie ferunt.quare multí Pannom'am & Pfoniam no temeré ídem efle credidere;nam,
quam Latíní Pannom'am, Pseoníam dixére Graeci, ñeque deeft amnícorum copia
pifdum,&cupríconfecl:ura.inplerífqjfluminib^uríoptímiramentainueniuntur:
quin ÔC ínuitibus in aurífero folo fatis.auru quandoqj legunt.And quae urbes , Ro^
manae'qj coloniae,quas ultra cítra'cjj Danubíum quodam Ipe&arelicebat , nequaqua
hodíe, praeter ц eftigia,uídentur: neqj in Pannonia fuperíore,quae amonte Cetio ín^
ter Albanum monté di Danubíum, adAfabonemufquefluuíumeffundebatur, qui 3e
apudlaurínum Danubíum illabítur: neep in inferiore, qua: ínter Ríbíos montes, 8c
Ifírum.adTaurunum&Danubrjconfluentaprotendítunquamuis Vngarig ratio-*
ne,utranqj Pannom'am ínter Drauum& Danubíum nunc collocant. prifeospopu'
los & oppida recognofeimus,Ad Septentrionem olím Azalí,ad Meridiem Latobí^
ci,adExortü Vídiani ¿V Oderiates & Iafsrj.ad Occafum Coletíaní : iuxtaDanubiíí
lulíobona,Carnus,Flexum, Certobalum,Bregetíum:ín mediterraneis autemSaba
ría, a Sabauaro fluuio nominata : ítem Rhífpía , Sala, Múrela , Sacarbaucia , Brege*
tium, Praetorium, & Polentíum : fed Pra?toríum, a Prattoríana legíone diftum,
qua? pro Imperatorís practorio & tabernáculo in caftrisfemper ftare folebat. Inter
Sauum&Drauum,Nouídunum,Bononia,quaeaBoís Gallía: populís noméacce^ +e
pít:Lentudum,Corrodunum,Sífopa , Magiana & Zagabría,cuí á terra; foecundíta
te iure nomen eft indítum. huíc Ofualdus nunc prœeft antiftes,nobilifsimo Vngaro
rum genere natus,uír tanta modeftía,grauitate ac eloquentía prseditus, ut nihil in eo
inuenerís,quod non fitperquam laudabilean fermone pra»guftatus,multo altíus fa^
pit quam oftendít,fuam pra:humanítatedifsímulatfapientíam,a,quéfcitutranque
tolerare fortunam : &quum ftudíofifsimus fitubique decoriobferuator, & confia
líl acingenr} dexteritate poli eat.potius rebus magnis agendís,quámfacro ocio foret
idoneus. SedZagrabía,olím Vícus Italícusdícebatur. Inter Albanum mónteme^
mctrinibU. Sauum,Patauiunit mteriacet,& Audatonium,itcm Vinudría,Scífcia & Olíma^
cum,Sogora & Vifomíum. At Scifcía,cuius pulchra adhuc extant monumenta, ín 5»
ínfula quafi fita eft : quam , dum bifîdo alueo Sauum íngredítur , Colopis efficit , Sc
quafî à feindendo fîbi nomen uenari uoïuiiTe uidetur . In inferiore autem Pannonia,
fiih Ara*
"DECABIS l LÏ%Ë% I «
fubArabaneAmantiui,Hercuni'ates, Arabofci: &Danubrj ha? quondam cíuítates
erantaccola?, Curta,Salua , Carpís , Aquíntum , Saluium ¿ Luífoníum , Lugíonum,
Vocontiumt» TcuthoburgíumTeuthonum oppidum , Acumrticumt* Syrmium, влЬияа-
R!iíttíum,S^Taurunum,á Taurífcis Gallorum genere natís appellatum. Bcrbas ué- ßhn,
roUuollum,Murfella,Myfia colonia,Cíbalís,Cornacum, Scordifcorum funt oppi^ Клтлпс^
da: quxunacum Syrmio Sauum Drauum'qj ínteríacent.Inter Bebios montes &Sa.>
üum.Breucarum funt oppida , Certifla , Marfanía , Bafsiana , Salís & Tarfum • Plí'
nius lácum Pcifonem,quem Balathonem nunc appellant, & deferta Boíorum , ítem
Lentudum,díuí Claudrj coloniam,& Sabariam Iuliam , & Sacarbâtiam Norícis aiv
10 numeramn PannoniaScifciam8¿ Emoníam colonias commémorât, item Arabia'
tes, Azalíanos,Antíbelgitcs , Cataros , Carnícates , Eranifcos , Hercinatcs , Laconí>
cos,OíTeríates,Vartianos,Claudmmmontemcum Scordifcís & Taurífcís : prarte*
reaMetubarím Saui,ínfulam Amnícarum maxímain,ínfulam'c^ Segefíicam, ubi Scú
fcíamcuedíxímus, & Acuntíum amnem,quí ín Sauum iuxta Syrmium , Syrmíeiv
fium & Amátínorum oppidum emittit,Drauum'cp refer t,e Noricis orientem, á uio»
lento curfu nomínatíí: & Sauum,quaíi longe placídíorem,magis'cB falutarcm appeb
Iatum:& ex Alpíbus Carnicís,quam regíonem Carníolam nunc uocant , centum uí'
ginti milium paíTuüínterualloinDanubium plane deferri. Verum hic S trabo uab
defallkur , qui dum nauigatíoné ex Aquíleia ¿V Naupacto per amnes in Iftrûmemo
to rat,Sauum in Drauum,eum'quein Noarum penes Segeftam Iftrum influerc tradít;
quod non modo ex Plínrj di<ftís,fed quia noftris uidimus oculís,á ueritate uidetur ni
mis eífealienum. Paulo enim infra Peucen ciuítatem,á Peucinis Sarmatarum popu»
fas condítam , quam Qiiinquecclefienfem nunc uocant , Drauus Danubio admifee-»
tur» Qyo'nam modo Strabonísuerba,accuratifsimialíoquin fcriptoris,tueri pofsi^
mus,haudfaciledixerim: Ñaupa До (ínquit)proximus eft fluuius Corcorus,qui
onera excípít, Sauum hícintrat,Sauuscp Drauumingredítur: hic uero inNoaron,
penes Segeftam : hínc Noarus accepto Calpi,quum ex Albio monte fluat, per Lapí
thas'q?uagetur,Albrj accolas,adScordifcos Iftrum influít.Sed'quum omnia luftraf-
fe nemíni licear,folus'cp Deus fallí nequeat,facile do&ifsímo feriptori uenía dabitur,
3o Sed addíuerticulumreuocetur oratio. Bor) ,Taurífcí& Scordífci, quum á Gallíca
nationepromanaflent ,non folum regiohem Drauo Sauo'q? munitam incolué*re:fed
Scordífci cum Illyricis 8c Thracibus promífeue fehabuére,omnium quoque
cumimmanífsímí, quandoeorum rítu hoftili íanguine drjslítare, excorum calua»
rijspoculafingere,grauidarum'cp mulíerum partus tormentis extorquere, pro nul
lo facinorereputárunt : callidum Sí robuftum genus hominum , fyluarum ac mon*
tiumíítus non parumíngenr) afperitatem augebat : Catonís exercitum non fude>
runt modo,&: fuga'runt, fed to tum pene interceperunt , a4 Didío , dum libera popu>
latíoneuagantur , in Thracíamreíecli funt : áDrufo quum grauíus arcerentur , Da>
nubq tranfitu ínhibíti: áMunatío uchementius afflídli , dum peruium glacie flu
+° menequúarunt, Borj &TaurífciáDacísfaepe bello uiclii , deleti tandem funt. Crc
tofiro quondam fubíeftí,quosParifius quídam amnis patria? nomenrcferens,qui
emontíbus per Scordífcos Iftrum intrat, fane diftermínat. Scordífci a Dacís,de'
¿ndeín belli forietatemacceptífunt,nomen'cp a difeordia ínuenére. Nam redeuntí'
busexAfiaGallis,quumreshaudprofperefuccefsiflent,quumper Myíías ÔYPan*
nonias iter facerét,fpecl:ataamoenífsími loci fcecunditate.inter eos eueftigid eft оЫ
orta feditío:redeundum ín patríam alrj ,nonnulli i n Pannoníjs deíidendum.incolen'
dumq?folum,quodferacífsímumnac1:ifuerant: díuerfa quoque diuerfi cenfebant.
quarcquíibíremanfeAre,ab orta difeordia Scordífci dicT:¿ funt. Segeftanonprocul
aconfluentibus eft,quae Saui ínfula? nomendedit, ubi Scifciam eíTediximus , uetufta
5° quondam ciuitas, nunc ipfaueftígiauix extant reaDacorum incurfionibus abfrmv
pta,in Medíterraneam Draui & Danubrj regionem,quí fuperfuerant,ut tutius uíuc
rent,fereceperunt;eum'c5 pagumnuncamplífsímum, Segeftumt uocant. Propeau/
tem Syr»
tern Syrmium eft,in uia fitum,quae in Italiam contendí^ ÔC i S y rmo Tribaltoru rè>
gcappcllatum,n5 tamuinoclarum,quam quódprobilmperatoris fuerit natalefo^
lum,qui Marmaridas in Africa fuperaüit,Francos ínurjs paludíbus ftrauit,Gcrma^
поз & Alemlnos a Rheni longe ripís plane íubmouíc:item Sarmatas^ Gothos,Par
thos, Perfas.&uníuerfum deniq? Pontí tractum in fuam dítíonem redegíc,quadrin
wenta hoftium mília caccídit,omnía ab hoftibus oceupata recuperaüit:tantum prx>
dxfetülítáBarbaris,quantumíllí quondam abftulérant:utSyrmícamregíonem,fe
racíorem redderet,paludemquádam ficcareftatuítrquam ut exhauriret, innümerá>
bilem mílítum mulfítudinem ad effodíendam foflam conuocaum fuborta militan
ob Íaboremíndígnumfeditíone,iivferrataturrí,qu am fpeculse gracia ladus altíusqj ,»
exxdifícárat, facínorofe carfus i cui mox elatís aggeríbus pecnitentia dücb',ihgens
txiLvopï- cmnmfcriptíonefcpulchrumdicárunt, hic probvs imperator,et veré
A* probvs siTvs est: vicror omMivm gentivm barbararvm: vi^
CTOR etiam TYRANNoRVM.eíusftatuainVeronenfiagrolocata.decoclota'
Да, colores pra?texta mutauít. Dedurn quocp ímperatorc ex inferiore Pannonía,
Bddalia:natumlegímus,quí bellum duile in Gallia fufdtatum pacauít:filíum fuum
СагГаге" pronunciauit; Roma: thermas érexít,ín Chnftianos facínorofifsíme faeurjt,
diuum Laurentíum díro affecit incendio : quare ín barbárico tumultü cum filio av
terfeclus,demerfusqj in paludís gurgite,nunquam ut fepulturac traderetur, potuit
inueníri. Pannonía ímperate Galíeno aSarmatís &Squadis depopülata eft. Bathô »•
Pannoníorum olím rex Breucís^AudízetrjSjDídonibüSjPirufcíSjMázdSjDeficía-
tís ímperauit.Secundum Pannoniam ad Hadriaticu mare funt Lapith.se , bello qui*
dem accommodatífsímí,ín Albio monte fiti,qui Alpibus pofterior eft,& perquám
excellens: atqj hincad Pannoníos 8¿Iftrum, hinc Hadriaticu m mare prominet: ab
Augufto expugnati.halíca &milío üefeuntur rítu Gallíco: Illyríco'q? more ас Thra
ció armantur: eorum oppída Merullíum , Arupinum , Monecium & Vendonunu
Hadríus mons Dalmatiam diuidit medíam : hinc Mediterránea, hinc mare profpe>
¿tans:hunc a maripleríqj nomen accepiíTeuolunnaGraeco fermone contra alíquí,
Sc fortafle melius , quando quum totus uídeatur efle faxofus , praeter arbufta quar>
dam.nullafyluarum eftprocerítateconfpicuus.Vtad Pannoníos rédeamüs,quüih 30
de duobus faltíbus,tríbus'q; fluuij s íngentíbus munitos efle cognofeerent, prarda*
„г, „. ,n;j;rw д/ a n ,Vnnrá frrncia rraAi. ín finítimos pafsim graflabantur,mox fe uv

fus eft:qui quum eos inutrífquefluminibus fuperaflet, non belli ex more arma eré'
mauít,fedínprofluentes capta proiedt,utrelíquís,quifubfidebant, hoc uíftoríani
modo nunciaret* Dalmatas Marius íncenfa urbe Delminio, grauifsíma ca:de confe
cerat,quos deinde gregíbus, agris & armis AfiníUs Pollio mulcíauít : quühri adhuc
durifsímum genus homínum,iugum e céfuicibus éxcutere conaretur,VíbíO ab Au
gufto delegata expeditío,ut eos perdomaret,terram'qj fodere cogeret. M. Vale
rius Meflala Coruínus,diuí Matthias regís Vngariae congentilís,Dalmatas Panno* +•
níos'q? domitauit,prouíndam'cj? ínter Sauum ¿V Drauúiacentem.afuo nomine Va
leriam,quam nunc Sclauoniam dicimus,appellauít.Quin 8¿ Dalmatian parte á Cor
uino Coruatíá nominamus , praeter Modruíiam 8c S eníam nulla in hac regíone cu
uítas memoratu dígna:quarum altera a Senonibus Gallís , à fyluís altera norñén u^
furpauítJn Valeria , fola Zagrabíá memorabilís * in monte ( ut aiünt ) Graeco fita:
qua; quum mírabílircrum copia redundet,per antiftíchón a gazarum fcaturitate
denominatíonem obtínuit. CaeterunijneSclauorum ígnoretur origo,Vandalí, qui
à fluuíoregionis fiodi ftí funt,fc ddndeSclaüos appellauere, ab eius quídem gentis
nomine, quae a Bofporo Címrnerico adTartainiufcp fluuium habitaré folebat : ÔC
quum eorum pars imperante Mauritío, in Dalmatiam 8¿ Illyricum commígraflet, ye
regioníSclauoniac nomen ímpofuít. Qui in Scythiamagnaqj Germania remanfe*
rant,partimBoemi,partím Polonididifunt.Pars Vandalorum , quae Burgunds
num ПО'
ЪЕСАЪП l ШВ% /
nuttt nomen deinde aíTumpíít.ulteriorcs Rheniripas Auguftí tcmporíbus Occupa*
uit,quosDrufus &Tybcrius (utaudbr eft Cornelius Tacitus) in proprias fedes
repulerût:extra urbes 8¿ oppída díííecb', morepatrio uicatím habitaue're : & quüm
uicos,quos propria lingua burgos uocant,incolerent, Burgundíones (ut ait Oro-
ííiis)dích' funt;Saxoníbus'q? finitími.Contrá Polonoríí fentíunt annales , quû Bôe-
mos &:Polonos e DalmatiapromanaiTeprodant.Plíníus Vándalos unam ex quin-
queiiiterioris Germania? partibus enedicít.Pleriqj ab ortu Viftulaî flumínis,qua
in Aquilonéuergít,per immenfafpacia Vnnídarum natíoném difíufam olím fuiife
feribuntrquam in Sclauones,Vénetos ¿V Antes díuiferunt.Sclauoni a Marfíano la
,0 cu &ciuítateNomctíníeníí,ad Danatrum ufqt amnem,extendebanturínBoream;
paludes,ac oppidorum loco fyluas habent. Antes uero.qua Ponticum mare curua-
tur,a Danatro ad Danubíum ufc¡? diffuíí.fortifsimüm quídem genus homínum,ab
infeftisanímís appellatí.Myfios,qui tarttopereab Homero laudantur( ut fuprá do
moníhratum eft,quum de Getis & Dacis agebatur ) tempore popüli Romaní ufq?
adeoferosac truces Thracum cófuetudinefados aíunt,ut uifo M. Crafsi exercítu,
anteaciemequumímmolaVinc,uota'q3nüncupaArínt,ÍÍuincerent,feceforumducum
extisnon modo drjs facrafa<fturos,fed pro lautifsímo cibo cpulaturos: fed nefanda
dij uota abominan funt , quando tan tum terrorís eos ínccfsit , ut ne tubam quídem
pcrtulerínt. Quin 8¿"hís terrorem Canidíus céturio nímís auxít , Barbara quoq? fto
ío liditateufus; quíppe qui fuper galeam foculum gerens , ín hoftíum formídínem ,
curfu Hammam , ueluti arderet , agítatam latius effundebat . Pannoníos igítur
My Ci fuperiores inferíores'q? fubfequuntur,Iftri accolai : quos Retíanos , a Retíana
Myíía? cíuitate metrópoli »nuneuocant . hincením óptimas gladiatorum familias
Romani deducí reputarunt,ín quíbus Gallus Retiariusq? decertabat.Roxíanos me
líusfortaffedixerim,aRoxanis Alanorum commüitoníbus» Bulgarorum linguam
Huncferuant.paruma'Sclauom'cadiíTentientém.'peculiaresquocplíterashaben^ne
mulrum quídem cum Graecisconfentientes.Bulgarinanquefupramare Ponticum
confidenteSjmelíoribusfedibusalle&íjMyfíasoccuparunt, Vnnís primo finítimú
quos annalium ferip tores aliqui in tría genera diuífosprodiderüt: ín Alexiagyros,
3« Auares 8c Vngaros. Alexiagyri haud procul a Cherfonnefo habítárunt, »eftatepef
campos errare foliti,adPontum cum pecoríbushyemeuérfabantur.Vngari Maco-
tira quondam accoluerunt:deinde mutatis fedibus , quia murinarum pellíum com>
mercío notí funt,utrafq? Danubrj ripas oceupárunt, acin liuncufque díemutütur,
corum enimaltius nobis repetetur orígo.Auarum aút habítum,üt Suidas ait , Bul-
garíufurpárunt,acin huncufqj díemutuntur.TerbalusBüIgarorum duxjuftínia>
no Rhínotmeto imperante floruit. Quin 8¿ ípfeluftiníanus o¿Conftantinus Herá
cln filius ítipendia huic foluifle dícutur,quando ab Auarum ímpetu eius opera libe
mifuntifcutúením.quodgeftarefoleba^humífupiníídepofuitíítemfcuticamjqua
adurgebatequum: ¿kquoufqj utrumqj protexit ,porredahumíadtermínosufqj
40 hafta,eLtaqj uefle feríca,duas arcas numis completas, alteram a dextra aureis , alte-
ram à leua argenteis milítibus expofuit. Auarum tune uíres Bulgarí patefecerunt,
namcúuictís Auaribus,captíuosquofdamfuípenforinterrogaflet,unde ñamaría
cípís gentís'cp fug in terítü accepíflent : rcfpondere, Ex hoc, quod tatas fibí uíres ex*
tincta mífericordia delatores compararant,ut fortifsimum 8c prudentífsímü quen-
queuirum iam confecerint: furesac facinoroíí cum iudícibus tuto quotidieuerfa-
bantur;ebrietas,crapula,largitio,dolidôminabantur:uenaliacuncîaerant, fraude*
&i"iïdiç mutuo' tendebantur.hincigítur Auarum excídíum promanafledícebant.
Qy od ubi Terbalus audíuit.conuocatis Bulgaris,uarías leges promulgauit, in prú
mis in delatores:de quib- edixit,habendam eñe quaeftíoné:delatorem pramaricato-
5o rcm'qj conuídhim,capitalem eíTe iubet.item,ne furí cuíquá , & latroni , cibus & efea
tribuatur : qui tribuerít, omnia eius bona in fifeú referantur,furí crura frangantur»
uineas omnes imperat extirpare,delatorí no extirpantiurtiimodica muñera propo>

I
nivaui delínquentíbus non indíca'nribonorum publicatíone muidandum cffe cert
fuit Ouare luftínianum fecundum , in Imperium Bulgari reftítuerunt. Quum
antiquorum moreGeographorum^ítcríoremulteriorem'q? Vnganae partan de*
fcripferimus,nuncquos fines ípfa fibi ucndicet,breuiter exéquamur:ut utro modo
in referenda híftoria , loci feriberentur , facíllíme quifque intelligere pofsit. Quao-
quam diuus Matthias rex Vngarorumtantum fibiimperrj comparant.uthincma^
re Hadriaticum.Sarmaticum illinc , & ab Exortu Ponticum , ab Occafu Norico$,
Víndelícos & Sueuos nunc attingat Vngariartamen afperrimae acindomite genu's
alumna,á Merídíe,aDrauo fumítinítium:aSeptétrione,Sarmatis, quos Potónos»
& Getís,quos Valachosdícímus,tempeílatenoñratcrminatur:ab Occafu Auftríá «*
habet, fuperiorís quondam Pannonííc caput:ab Oriente Myfiam , quamRhetíana
nunc appellant.Nullí terrarum regioni, hominum robore , pecorum foecunditate,
ubertarefoli,mctallorum copia cedens;exutaprifca illa barbarie, fe nunc militaris
difdplinícpríncfpatumobtínuííregloriatur:quum afsíduo bello uexata fit,infcftíC-
mniscírcumuentanatíonibus,extincb'suetuftateurbibussquxinPannonr)solim
fuerant.nunquampacis compos, nouas aedíficare nonpotuit: & fi quas excedínca'
uit,tumultuaría ( mihi crede ) fuerint opera, triplíci tantum genere hominum dele
data,quorum pars facerdotum eft,quumreligíonemmírífice colant: alíi,armage^
runt:caeteri,agrícolae funt:uníucrfain pagos cóuentuscp díuífa,quos Comítatus ap
pellant. Qu^fimitioreire^autlatrocinrjscarerepoiTet, frequentíam quoque op> *•
pidorummaioremhaberet; codíbenígnitate, &pulchritudmefîtus, omnibus or^
bis regíonibus fuo iure poflet anteferri.Conuentus quam plurimos habet, uicós'qj
innumerabilcs ín urbíum ípedem. fed cóuentus partim a* ciuitatibus: partim ab his
Vngarorum duribus, quíínScythíaprodeuntes »utrafque Danubrj ripas occupa
Cmiutut runt,nomcn aiTumpfere.Citeriores,quiper Pannonias difFufî funt, príus funt ordi
1 ne referendi.ín primis,Syrmien(ís conuentus,a Syrmio metrópoli cíuitate nomina^
vngtri'* tus, de qua multa paulo íupra didafunt» Ioanneepifcopo,uíronobili cVgrauífsiV
bVIl
то, ac multis aními corporis'cp dotíbus príedíto »uniuerfus ille Scordifcorum tra^
dus nunc magnopere gloríatur: cuius uírtutí fi fortuna comitem fe praebuerit,Ion
ge maiorafp erare poterít. Demde Valconcnus,ín quo Vylacum oppidum non v i¿
gnobile, cpífcopatus'qj Diacenfis, qui maxima Myfig parte quondam obtinebat*
nuperrime cxccllentífsimum epifeopum fortitus cft,Stephanû Criíp£r,inaudita hu
manítate,mira optimarum artíum dífriplina,prgterea fide,clementia,líberalítate aC
prudentíaincredíbilúcuí fi facauítáprorogabút, nihil eft tarn magnu,quoduirtute
Sc probicate fuá fperarc no pofsit. Poft huncPofegancnfis,íntcr Sauû Drauum'qp
diffufus , cuiPofaga oppidum noméníndidít, Sdauoniam autem 8¿ Dalmatian*
duobus tantum cóuentibus compleduntur,quí Seuia: acZagabría: haberi folent»
Barauienfis conuentus multis fertílibus'que uícís exornatus ; in quo Peuce^
ciuitas opulentísima, áPcucínorum reliqurjs2edíficata:quamnunca quíncp baíí
licis,Quínqueccleííenfem urbem uocant. antíftes huius Sígifmundus eft, non mo^ 4«
do oprimís difcíplinís,quas ab Italís accepit,S¿ opibus ac nobilitate generis, iierue^
tiarh ingénita humanítatc,magníficenria,grauitate,formx'cp preftantía uenerâdus,
qua omniüfpedatorúgratíam Obi facíllíme córilíat.ItemBatha uicusquídemnón
ignobilís,quam Vngarí Scytharum proles, áBatha Cimmericí Boípon^quarnon
procul a Syndaeft,uocarcuoIuerút. DeíndeSímígienfis cóuentus eft, Símígius'cp
pagus.cü templo nonígnobilí,ínquo Segefta, carteri'q? uící,Balathonislacus acco^
lai.SedínhxcIocaSegeftanijScytharumíncurííonibusuexatíjUttutíusuíuerentjfe
receperüt. Poftea Tholnêfîs, íuxta Danubiu : ubi Abbatia; tres uetuftífsímse,cír
cumfuns ditatarpagís. Mox Albenfis,ab Albaregali nuncupatus, quarin media
palude fita,haud facile expugnan poteft ; ubi bafilica díui Stephani Vngaria: reois, 50
profec^nobilífsímannquaregumdemndorummonumétafpedanturínunctan
to díuíMatthía: fumptu tota reficitur,ut cum fuperbífsímo quoq? templo conferri
queafi*
DE С Ubi S I L/ЪЁХ Л _ if
fiüeat.cuí quum regio edido Sc au ftoritate pontificia,a?tate noftra Domínícús àntï>
lies forte prgeíret,tantacomítate,prudcntia,probítate, ¿V afpectus uenuftatefuít¿ut
fpc&atorem quenq? di¿lo citíus alliceret in amlorem,officio cuique deditifsimus , &C
prgfertim externorurridiberalis nanqueuúltus,3¿ corporis decora proceritas grätig
taatumáddebat,utadeuntéquencpáfe dímitteret inuitum. Sed cur tot Albas Vn
garia dixerit,haud immeritd plcricp dubitabunt. Non folum hanc Albam habet Vrl
garia : fed Albam Grsecam ad Táuruníum , 8c Albam Iulam in Daria , apud Trank
lyluanos.quo quidem nomine non ímmerítd tantopere dele Aantur ( ut mea fert O'
pinio ) qui pro penitorum fuorum nomen lubentifsime retinent.Vngarï nanque ab
i» Vnnis, Vnni aLeuciSjideft Albanis Afiatícís,quiáScythisortifunt(fiProcopíc»
Grxco feriptori credímus ) orígínem duxerúnt ; &ut rhaiorum nomina feruarent -,
quas axhficarurtt urbes, ab eis nominare ùoluerunt.ALneas ením ó¿Teucer,antíquó
fum more,quascíuítatesfundararit,patrrjs nórriinibus appellarunt . Piuspontifex
máxímüs,huíc ópíniorií,nefcio quo affecl:u,refragatur: ni G fortaffe ift'o , quia quurii
liâtes effet optimus , Vngaros'qj manticinaretur paucispofttemporibus Alemán-
nos fuos,quós tantopere ac iure dilexít, facile domíturos,íniquo ferebat animo, eoi
aliquant nobilem orígínem fortíri. Procopius Vnnos e Phthálítarum genere fuifle
prodidit:quos etíam Leucos,id eft Albos,nominat . únde S¿ Leuci quoq? ín Bélgica
Gallía,inter Remos ¿k'Língones fiti.Incodem conuentu Coletia t eft, metrópolis Ш
и quidem ciuitas,metropolitam'q? habere foletnonígnobilem» ÄColetianishocnO'
men & fundamenta fumpiït,qui(ut Ptolemçus au dor eft) fub Norícís ínter Sauuni
& Drauum,non proculá Patáuio,quondam habítarúnt. Hínc ecónfpcftu ad Oc
calum Vefpríníenfis eft , ab epífcopalicíuítate nomínatus, quondam ciuitas, ab Al*
bo fonte Álemanníca lingua nomen accepit. Item Zaladíenfis , trahs lacum queni
Baiathóncmnuncuocantrcuí quidem ideo nomen hoc indítum,quiaZalac, ideft flu
ftuattouridarum,conuentuiundiqj círcumftrepít.lbí quocpThihanCheronnefus
&peninfulaeft,quam optima pifcíum copia, coelí'cp benígnitas nímis fortunatamj
plonge fortunatiórem celcberrimum templum,ab Andrearege condítum , effecít,
Pihisieníís uerd conuentu s ád Dánubium recedít, montana quidem regio , ¿V to
jo táuitiferá:8¿ob calidas aquas fulphureum fcrtuínum,quod tcmulentíam facilecieu
HícBudarioüa,&Budáuetus,utraq? Danubrj Iambiturundís: aBudínis.uetuftif-
fimísScytharurripópulis ¿ qui cum Atila Vnnorum rege inPannonías defeende-
runt,appellata. Ne íllís quíderri äffentiendum efle duxerim, qui a fratre Atilae nomi-
hatam tradunt : fi Herodotum 8¿ Strabonem dilígentíus leclítaffent , aliter fortaffe
ferififlent. Vnni ex Afîaprôdëuntes,traiecT:oTanai,ihmediamEufopaeScythiarn
perictrarunt:8£ cum Budinis diu habitarünt,antcquam Pannonías óceupaffent. Siú
praBüdamueterem,ineademDanubrjripa,uetuföfsima: urbís ueftígía nunc cer>
mmtur,magnum^murorumambitümreferút:Sícambríamnunc juniores dícurir;
aSícambrís,remotífsímís Germanise populís.hani ciuitas ifta,ex auxilíatríce Sicáni
40 brialcgiörieGermaniac,nomenolimaflumpfit. InhacueteriBudalapis effoffuseftj
Matthiac regis terripore.dum fundamenta íacerentur aedium Béatricís regina; , cuni
taliinferíptione: Legio sicambrORVM hic prjbsidio collocata Ci>
VITATEM ADIFICAVERVNT, QVAM EX SVO NOMINE SICÀMBRIAM VÖ
CAVERVNT. Nos aút i quantum ex Ptolemxo ÔC Epígrammatis üeterum lapidfí
bus incífis conoceré poffumuSjlegíonis prima; auxilíatricís han с urbem fuifle credit
mus.Treís ením lcgíonü urbes in ripa Danubrj (cjuamuis in fuperíore tantum Pan-
nonta:i n quo fortaffe decípítur,quía inferiorem etiam attíngunr)Ptolemauis collón
cauit.Primä,quaelegio Germanica décima di fta eft : quam quidem earn Fortaffe re-
putárím ,quae íuxta Strigoniumín effufa planicie fita eft; aut e confpecftü Gomara^
5<¡ íuxtaTatam.Alteram,qua:legió Germanica decímaquarta: & earn paulo fupraBu-
dam,addecímumfextum lapíderri ; ubi diui Andrea: nunc templumeft,&uícusih\
«dito loco íítusjfuífle opínamur:extat adhücmurorum circuítus , á tergo nondum a
->«Г îtOKFIKÏi"REt. 'v'ti'qUt.
гб
líuídauctuíbtedeletus.Adliucmuetensuciu"" —r
pítaphium rcferens:cx quo mihi facile1 coniecbra dcducitur, lcgionem illam Dome
tiaaamperatoristemporen'nDacicaex^edmoneHiiripaDanubiifuiiïccollocatam,
¿bies aliquem ex Fiauíana familia obíi (Te, legíonís huiufee prarfefium . 1 ertiam au^
tem.qu je auxib'atrixlegio fuit , fupra Budam ueterem fuiiie reputamus : quod uecu-
fíifsímum reftatur Epígramma ibi effoffum, & cuiufdam fchole fpeculatorum legio
num adíutrícum dícatíonem oftendít.ín citeriore nanep Danubn ripa, nulla alia uete
rum ciuitatum ucfligia his potíora cóperímus. Ex quo fit, ut Sicambriam legionem
primam auxjliatricem,hanca Sicambris Germania: populisappellatam,qua: ad Bu
dam ueterem humi plane iacentem confpícamur,exíftímare debeamus. Scd liberum td
cuique iudicium facile parimur:ineptos ÔC fomniculofos annalium feriptores non fe
çhmur. Non multo fupra.in eademrípaflumínís.Vicegradus eftoppidum,regum
Vngaria: quondam fedes : nunc uicus eft celebem'mus,cíuitatís ínftar , a diuo Mat'
tbia inftauratus,accíusregía,tantofumptu &arte culta, ut nihil pulchrius fpe&ari
qucat,& fuperbius:feddc hoc aliavs. In montisautem uerticearx munítifsíma,ubí re«
giam facram'cp coronam aíuntaíTeruari: paulo fupra,Pilienfîs abbatia eft . Secuiv
dum Zaladíenfemcomítatum (utaíunt) Caftrifcrréiîs eft,adNorícos Víndelícos*
quefpectans:íbíq$ Sabaría,uetufta quondam ciuítas,uaria referen s monumétarqua:
quumdíuiMartinípatríafuerit,non parum fibírelígíonísab omnibus exegít. Sem
proníenfishuncattingít, a Sempronianobilifsima Romanorum colonia díclus.ac ió
Cíuitatí noua? Auftria* contermínus, in quo munitifsíma oppída, innumeri'q? pagí»
Si ad Danubíum declínauerís,laurienfis conuentus oceurrít , qui ab lauro ciuita*
te feracifsímanuncupatus eft:quam Arabon amnis abluít,quum Danubíum ínfluít.
ubípauloremotiusBregetiumblim fuit, epifeopatum habet non ignobilemieius'qj
Apocrifimus. bafilícam Vrbanus pontifex,Matthíae regís apochryfiaríus t,nonparuís edifierjs ÔC
apparatíbus excoluít.Th ornas huíc,quí diuo Matthia: feruiebat,á fecretís plane fue
cefsit : qui quum exacta prudemia, integritate ac fide fumma foret , icé laboriofo cor
porc,íngenío dextero & acu to.non plus fíbi quám príncípí placuít: afsídua íllí feruí'
tía & officia incredíbiliftudío praeítítit:quare tantum fibíau&oritatisuendícaiiit,ut
probreuiconfilío,aftufapíentia'cj? fuá, ínter ca?teros(fí uíueret) príncípatum confe 3«
quuturus efleuideretur. Athuícnepos Francífcus erat, qui profa ¿V pedeftri oratio^
nepollens,dodisfauebatingeni)s:&:patruiferecollcga,quumregisfitamanucnfis,
feribendi degantia commune munus exornat. Neq? proeul nimis ab lauro Panno^
niusmons eft,áquo Pannoníam pleríqj dícTram affirmant:& in eíus íugo relígíofifsí-
mum díui Martini templum. qui quamuísPannonicusfuít,ínulteríorc tarnen Gallia
eíue corpus reuerentífsimeafleruatur. Cum hoc contínuatur Camaríeníis,aCama
raScytharum oppídonominatus.quod in ínfula Danubrj íítum efi.Comarínancp
íuxtalaxartem Sacarum fluuíum , in AfiatícaScythíapopuíi fuere celcbcrrími: qua^
re multa Europíca? Scythia: oppída, Afiaticac nomina referunt: quin & Comara flu--
uíus ín Bactris eft,qui Ocum íntrat : Comarí quoqueibídem populí. Ex quo fît, ut +e
Vnní, Vngarorumprogenitores,ex Aíía primum , & non ex Europa prodierint,
quum non lolum nomina , fed Scytharum línguam quoquéredoleant Auaticorum»
ln eodem conuentu Tata,ubí arx regía.tanto impendió extrueb, ut iure pofsit omni
bus noftrí temporís arcibus anteferri.hínc nanque lacu , hínc duplící foíIa;excifo fa^
xo,&f erecto aggere muníta,ut nulla ex parte oppugnari queat* Strígonieníís hunc
attíngít,á Strigonío metrópoli uocatusrquam quû Ifter & Gromus amnis pretería*
batur,híncíuniores appellatíonem contraxifle opínantur.Bafilícxibi duarnobilífsi
mar: archiepífeopatus altera,á diuo Stephano rege in edita arce conftrucb : ín opp¿
do fubíacentealtera,aBcla quarto Vngarorum rege, diuo Francifco dícata. In pa*
tenti campo praeter Iftrum, legíonís Germanica; décima: iuxtafíumeneffufa?ueftí. <•
gía multa cernuntur(fi Ptolemaco credimus)quâ Tartarí poftea deleue're:ubi quum
legiones adhuc Valentiniano ÔC Valente imperante tenerentur,á prefecto legíonís
primar»
DECIDIS I LIVER . t, 27
primse,ut ex quodam lapide legimus; Moñbpolium in fuburbío inftitutu eft , cuius
infcríptío talis eft: kvDicio principali dominorvm nostrorvm,va/
LENTlNIANIi VALENTIS ET GRATIA^, PRINCIPVM MAXIMORVM.'DI/
5POSITIÔNE ETIAM ILLVSTRIS VtRI, VTRIVSCLVE MILITIA MAGISTRI
EaVITÍS, COMITIS: FOSCANVS PRAPOSITVS LEGIONIS PRIMA MAR/
TIÖRVMjVNa' CVM MILITIBVS SIBI CREDITlS,HVNC BVRGVM.CVI NO
MEN COMMERCIVM,Q.VA CAVSA ET FACTVS EST, A* FVND AMENTIS ET
CONSTRVXITjET AD SVMMAM MANVM OPERIS IN DIEBVS XLVIII,CON
SVLATVS DIVI NOSTRI GRATIANI AVGVSTI BIS, ET PRQBI VIRI CLA/
» rissimi,FECIT PERVENiRE, Loc5prgpotêsraetropolitaexcolit,&nûcc|uàni
maxime Hippolytus Aragonius,reginç Beatrícis e forore nepos , ас Herculis Ьеггги
rix ducis filius, qui nondü decimü annü natus erat , quíí a díuo Matthiä tä facro mu/
neredonatus eft.Sedgenusregiú,ímmaculatapueritía,índoles'cp penediuina, bafili
се ас uenerabílí collegio facerdotü preciû potáis addidiíTc,qj quiccp detraxiíTe uide<
tur. Mofóuíenfishunc attíngit.Hacl:enusde conuentibusciberioribusdíclumeíí:.
Nunc ulteriores rite profequamur : a Peftenfî fumaturinítíum,cuíPéftumoppí'
dümnomen attulít. Pifonenííuetufta ciuitas rtomen dedít, qua: á Pífonc,qui Thra
ciamdomuit(ut Florus ait)nomen aíTumpíít,quum in Myfrjs & Pannonií s uerfare^
tur. Hontenfis uero eft.ubi Satum t eft oppidum, a Satis uetuftifsimís Scytharum
» Afiaipopulisuocatum* Neugradienfemubertatefolilactum, Bacía ciuitas excolit.
Ad Marmaciam, quam hodie Marmaruílam dicunt , Gemericníís plane fecedít,
cuprí&argentiferax. Item Tornenfís,acZolieníís,áuíco & oppído denomination
nem aíTequuti,alter ferrí,alter auri &argentí feracítate przcftans. Saríenfís, cuí ca^
ftellumnomenattuiit,ad Sarmatíae fines ípec"bit.x Polonís quoqueScepufieníís eft
contérmínus,irt quo Scepufium,Barthuua,ac duítas Leuconíenfis,ab Albanís Vñ'
nöfum progenitoríbus condíta.Leuco enim album Gracce fígriifícat. Hic Emcrícu s
prxfecl:üspretoríanus,quem paÍátinumuocant,&Stephahusfrater,comes regíus,
late tempeftate nóftra domínantur:alter fapientia fumma, ac magna rerum experíen
fiápollens:alter fide,probitate,armís'q? prazclarus. In montibus prope Marmaciani
jo Vngenfis eft,qüi ab Vnnís Vngaris'ue dertorrtinationem áccepít. Si in campos de>-
lcertderís,Heueííenfis eft,ubí Agriamfuifledixímus.Borfodíenfis autem eft,ubiDi
ofgíeur caftellüm non ígnobílepraíidet. Vitra Tíbifcum, Zabolciertfem íriuenies,
Zolnocenfemqj exteriorem,cuíus amnís accolae (ales fofsiles e Marinada in Dánu^
biumdeuehunt. NecppróculhíncBihoríeriíís,ubí Varadinumefbeiuscßbafilica,"
ubi diuiLadislai regís corpüsrequiefcit.fpecT:aturetiä ex геге equeftrísilliusftatua;
ftatuae'qj nonnullac. Bekefienfis,adTranflyluaníamrecedít.Cui Ürodíenfis quocp
finítímus eft : cui Orodium,ubi Belae caeciregis cft fépulchrum,nomen attulit. Non!
proculhíncZaradíeníis. PraetereaThorontaleníís. Etíuxta Tíbifcum amnem Chi
ongradíenfiSjZegedieníí oppído celebratus. Item Chíanadicníís,cum ciuitate cV ba
filícanonignobili. AdMyfîam Themefienfîs fe reflecbt, ubi eodem nomine oppí<
dum frequétibus uíds círcumfufum.Proximus huíc Bachíeníís eft,cíuítate clarus,8¿
antíftíte. In rípaDanubrj Bodroghieníís extédítur,ácaftello nomínatus. Zathmax
rienfisfodínísaurí&argentíditífsimusper montes effundítur, oppídurn'cjj habet
quodRiuulum dominaríínuncappellant.Zolnok medíocrís,8¿ Crazna.Item Bere
gen(íá,cum oppído in altifsimo monte ííto,quod Monkachum uocatur ♦ Et Vgo^'
cienfis.ubí antiquifsima PrímoVum domus,ínter proceres clarífsima femper habita,
late dominatur. Cuius princeps Emericus,ea tempeftate ditifsímus , & Matthíac re<
giformidolofuSjOppídis & fortunís príuatus eft: cui mox przeftantifsíma Emericí fi
Щ índole rex,pcenítentia&:c5míferatione ductus,cuncb bona reftítuít. adolefcens
5» em'm erat líberali ac uenufta ufqj adeó fade, ut maíorum fuorum uírtutes рггс fe fer*
« uideretur. huíc Príní Ianos congentilis erat , ínnocentía, probitate ÔC afrabílitate
famma,Ad Marmaciam hí fpecbint omnesv Supra Pífonium Nitrienfîs,ubi Anto*
с z níus e*
níus cpífcopus,orauítatis &prudentia? ftudiofifsímus Nitric praefuit. HuncBâf>
fícnñs fequiturГиЫ Reuifthie Vrbani pontifias Agrienfis cft oppidum. Mora.
üía>,á Mura fluuio dicT:a?,Trenchíníenfis eftcontermínus , cuí ciuíras nomen ímpo.
fait: ñeque nímis híncTyrnauía abeft oppidum. In Morauía? & Polonia: finibus
Lyptouicnfis eít,a Lyptouía urbe nuncupatus : quo Joannes fauftifsímus díuí Mac
thía? filíus, ín amphTsimí fpem imperfj ab infamia educatus , a pientífsimo patrc do.
natus eft,dumqualis princeps futurus eíTet,atcneríspra?ferretannís. Aruenfem,
Morauía? Polonia?'^ fines attíngunt. Ad eafdem partes Thuroccnfis pertínet. In
eadcmfcrcregíoneAbauuíuarieníís,in quo Cafsiouiaurbsnobilifsima,&Eperies.
Zcmplíníenfis , ubi oppidum :íbi ad Bodrogum amnem Scytha? ac Vngarí prí. »•
mumconfcdéVc. PoñremoMaromorufienfisconuentusefl:,ubíraliumfuntfodi.
nx,&: quinqué oppida, uícicp. Atq? TranfTyluanícnfis, ubi feptem Saxonum funt
cíuiutes,quas Scptemcaftra(ni faIlor)appcllant.Ex his potiores funt Saxonum , Cí
bí'nÍLim,Brafl'onia, Biftrícía, & Colofuarum , quod Scholaftícum oppidum Scythí.
tica línoua íntcrpretantur.Vicinum ctíam eft illí monafteríum, beata? Scholaftíca? di
catum. he Alba Iulía metropolís.de qua fupra didum efbfodína? quocp falíum.Scy.
Î. thulí t quoqj populi, e Scythís íngenuis oriundí , quandoquídem adhuc feruitutís i.
guarí funt, пцПа'ф regí ftipcndíanunc expendunt , nífi quandocp domefticatím bo.
ueirn&íllum quídcm non cdíclo ímperatum, fed precario nomine, poftulantequaíí
rcgnínecefsítate,exoratum. Sed ha?c omnia rccétíoribus nominibusappellemus. *o
JlludSarmatía? latus,quod inter Tyram8¿ AxíaccmadEuxinum ufquemareporrí.
gítur,Podolíanuncdícítur.HincRufsiaadBoryfthenemufq? díffunditur,&utran.
que eíus ripam ad caput ufqj obtinet:deinde inter Orientem 8¿ Septentríonem con
uerfa,fupra fontes Tañáis ad Rípha?um montem propagatur.A Rípha?ís deínde íu.
gis parscius unaín Sarmaticum Oceanum,ultra Cherfincítum adFurftam amnem:
altera ucro in Afiam & Hyperboreos,6V Híppophagos ufqj Sarmatas excurrít : ubi
fylueftres homines fupra níues fere perpetuas uehículis feruntur, que cerui tata per.
nicítate trahunt, ut ultra centum millia pafluum uno dieiter facile metiantur. A ter.
go Rufsía?,ínter ipfamTanaím & Ma?otidem quicquid eft,Tartari habenr, Líthua. 3«
nia,quam pkriq? Lítauiamappellant,interioraSarmatía?pofsidet,inter Venedícos
8l Bodínos montes fita,ab Exortu Rufsiam,a Septentrione Líuoníam, Prufsíam &
Pomerarlíam attingit:qu£ quidem regiones áBodinís Alanis'cp montibus,reliquam
Sarmatia?oram adOcraniufqjlittus occupant. Lithuania: Mazouíaiungitur. Ab
Occidente circa ripas Víftula? flumínís, Polonia earn Sarmatía? partem fibi occupa.
uit,qua? a Sarmatícis montibus,8¿ fontibus Víftula:, Germaníam á Scythía diu íden
tís,ext^ítur.QiixquídemlocaOmbrones,Sabocí,Sidones&: Visburgí quondam
íncolebant:fed qua Germaníam incurrit,coníungiturSilefiac, quam a' tergo Mora,
uía excípit.Quadí autem & Marcomanní fub Morobando rege, Sílefiam & Mora,
uiam tenuere, a quo Morauíam diebm arbítrantur. His duabus regíoníbus Вое. -И»
mía ad Aquilonem adiacet,inter montéis fita qui Sudeta: dí&í funt,& Sumauam fyl
uam. ADrauo íncipít Vngaría,& cítraDanubíum,a Noricis ad Taurunum ufep,
ubi Sauus Danubium ínfluit:ultrá uero, e Germania Carpathum montem attíngit,
fub quo Sepufium eft oppidum,& adTíbifcum ufep fpaciatur: quod montana? Da.
cía? caput eft, quam Rípenfem plerique díxerunt, &nunc Montanam Valachiam
appellant. Altera uero Valachía, cuí Moldauia? nomen eft.ínter Iftrum ¿VTyram,
ab HíeraíTo montana: Valachía: termino , ad Euxinum ufque Pontum extendítur ♦
Tranflyluania ultra Carpathum montem, extrema eft Daria? ora. InfuperíoreMy.
fia,Bofnacft,& Rafsía: átergo, Seruía: ínínferiore Myfia, Bulgaria continetur» 5©
Regum fedes in Polonia Graccouia eft,ad Viftulam amnem fita;
in Lithuania,Vílna;in Vngaria deníque,Buda.
DECIDIS l ЫЪЕК II . . г9
RERVM VNG ARICAR V M DE CADIS
PRIMAE LIBER II.

т R А N Q-v Е Scythjam,8¿cíccríoremukcríorem'cp Vngariam,8¿locO'


rum nomina, quae trahfmígrátioriíbus ас bcllís uariaruni gentium immu
tata funt,quapotuíniusb'reüitate,defcripfimus: rati, hacdefcriptionchi'
ftoriam quenq? facilius accepturum. Sed quü ad eius feftínemus initíum,
ctíi in íliperiori Libro nónnulla retulimus:de Scytharum tarnen origine,moribus ÔC
gcm's,& deGothis,quíab Vnilis cíectí funt,unde Vngari duxêrc genus, nobis prí*
us baud ab re dícendúm eíTe ftatuímus.ut comodíus cartera pro fcqueremur. Scy thi
cam gcteni,a Scy tha filio Herculís n6rñenaccepífie,nemo elf. qui deneget : ueru m in
htftoría fîfta pleriq? diíTenciunt.Diódorus natam ex terra uirginem tradidit,umbilí^
te cotcnus humana forma preditam,cçterum uiperá:eaih treís puerosgenuifle,Scythâ,
Piutonem,&Napim:prtmumuírtute ac ingenio prarfbmtiorem, propagara impe^
rio,qüódanguftum acceperat,Scythishomenímpofuíire:abáltero,PJutones:Nape
os a tertío,diuifo regno Sí prolans finibus,fuííTe nominaras. Gens,quarprimumad
Araxím fluuium pauca 8>C cotempta cönfederat,magnanimum Tortita regem,ac beb
Ii & gloriar cupídum.montana ad GafpiÚm ufqueoccupauitícampcftría u'eroad O'
ceaiwm&Marótím:quin etíam tráieclo Tanai optímis rerum füccefsibusufa,ín
Europa ad Thraciam ufquc perueniíTe fertur :í n Afia quoque Nílum attígifle. Colo
nías e prouíncrjs fibí fubaftís ín Scythiam deduxifle multas : potífsirhas uero duas,
alteram ex Aflyrrjs,quam ínter Paphlagoniam 8¿ Pótum collocauí t : ex Medís alte*
10 ram.quam pofteaTanaim,eamcp Sarmatíamappellarút. Herodotus Herculem re^
fert,ut nihil íntentatum índomimmq? relínqueret,ín Scythiam peruenifle:apudHy'
learn fyluofam'cp regio nemmulierem ínuenífíebíformem , eam'cp fibi equos fubtra^
xiíTe,neq? ípfum nifi foluto coitu ab earecípcrcpotuifTe.Huic treis ícitos ¿V elegátcs
pueros fuílTenatos,Scytham,Agathyrfum, S¿ Gelonum . confuí tum ab illa, cui n>
gnumtradituraeu^4,reípondíflé: Cüi delegatus árcusintentíusincuruaretur:Scy'
tham,ubiadoleuerunt,uehemenú'usintenaiire,regíonísímperíumíníuiíre, fratres
alienas quarfiuííTefedes: Gelonum, tranfmííTo Tanai ad Danubíum ulque regnifi
nesprotulifl'e:Agathyrfum,adaquilonem recefsifle,ck'ad Riphços Hyperboreosq?
. montes imperíum ftatuiíTe. Nonnulliquidem,nefcíóquídcx Hebrçorum híftoria
30 hallucinantes, a Magog filio Iaphet Scythas promanafle feribunt: quin &Huno>
rem S¿MagoremNembroti filios, Vnnorum fuííTe progenitores. Nosautem ue
tcramonumentanímíaaucloritatepollentia, etiam in errore fe<ftari,quám cum his
(dum licet) benefentíre maluímus. Scytharum igítur gens quam antiqúifsíma fem/
per habita fucrít , fuá cum Ägyptrjs contentío prorfus oftendít. .Äigyptrj hoc argo»
mentoprímam homínum origínem fibi ueridicabant. aflerebantenim terras ab ¿ni;
tío rerum.quc aut intolerabilí frígore,aüt nimio feruore afficiebantur,prímos homl
nesadirenequiuifie:prgfertím quumaduerfusharc,nulla adhucuelamentaarsinuo
iiiflet.Älgyptum in medio fitam, nimia folifoecunditate,coeliqî temperie prcpolluik
fe: quin etíam Nílum e limo, fouente fole, innúmera animalium genera procreafíe;
40 híiic facile colligí,primos homines ibi fuííTe. uífos,ubi educarí facíllime poíTent. Con
tráScytha?,hanc nullius momentírátiohemaffirmabant: Deum ÓVNaturam nil flu
ftra ftatuiífernulia protulíífe loca»quac omni ex parteuacarent:in animalium ac carte
rarum rerum procreatione, pro loci aeriscp cohditione omnia géneráfle: infrígídís
oris dura corpora collocaffe; caetera, patientíacalorisiritoleraridí, plantas &fruges
pro loco 8¿ coció aptífsime difpoTuiííé.Ad haec,a principio rerú, fiue unió fuerit con
geríesq? rerum,fiue aquarum ílluuíes terras exfuperahs.fiueíghís cúnela occupa'rít,
quem mundum genuifTe uolunt,Scythas origine omníno praeftare oporrere.Nam fi.
¡g'rus Deínutu terris cederé íuíTus effc,nilrigenteSeptentríoneprius ab igne libera;
с % tum fui£
tum fuííre,credeiidum efl;#gyptum uero,ac caetera qua? ad foiis exortum fpeclanr*
tardifsimc temperata,quin ctiam adhuc fobs aeftu non carcre.Sí aquarum ilhiuie de^
merfa cellus.nihil editifsimo Septentrione defidentib. aquis celerius emerfiiie: quod
nulliprius quam Scythí» acodere potuit. qua: quam alta fît , hinc facile íntellígi po-
teft^uddomnesflumjeScythia orientes , in Ponticum Ägyptium'q; mare decur^
runt: con traiEgyptus, adhuetotregum feculorum'que ftudiock impenfa,aduer^
fusincurrentíumuím aquarum uixmuniripotuit. Exquo facile colhgítur, Nilum
non a Meridic,fedex Atlante monte ad Occafum, exortum defluerc. Ы diftínctau*
m'onc,rerumcp congeríe,lcuia furfum,graui'a deorfum plane defidunt: nimirum Scy
thia ccelo propíor,mb edítiore polo fita,prior emerfit ♦ Quare Ägypti) non modo »o 1
argumenrís , feduí quoqj armorñ fuperatí íiint. Nam índicto aßerofo,^gyptiorü
rege quondam,bello,non modo cum in finibus adueníentem expccb'runt , fed pro-
deunres longiüs occurrerunt,tanquam prarda: obuiam íturi,quando cum eis rex nil
lucri faceré poífet. Quod ubi hoftes acceperunt,relictísimpedimctís &caftris,dicfto
citius ín.fugam conuerfi funt:patrata magna carde corum,uix in Ägyptum rex inco-
lumein fereciperepotuitrquinetiammifiScythaspaludcsinhibuiilcn^uniuerfum il
leregnumamifiiTetJllidumrcdeunt,uniuerfam Afiam domitarunt, 6Yin imperi) ti-
tulum mínimo indicio tríbuto,ítipendiaríam fecerunt. Sed quid Berofum dicimus,
exolctam'q? híftoríam íngerimus C" Darium Perfarum regem in turpem fugam couer
terunt,deleuerunt Cyrumcumuniuerfo exercítu,Zopyrum Magni Alexandrídu- 20
cem cum omnibus coprjsad internecíoncm ufque ca?ciderunt,Parthiaim denique
&Baclrianum ímperium pepererunt. Gens bello afperrima, indomítabilis, от/
nis expers ambitionís & auaricia: , nihil a uicb's praeter gloríam poftularunt : ñeque
agros colunt,neq? domos gdificant,necp uillas conñruunt.necp fedes certas habent:
per incultas folitudínes pécora tantum pafeunt. Plauftrain domorum ufumrefarct
unt,adarbitriummutabília:ha:cuxorcs&liberosuehunt:feferinís cVmurinis pellín
bus teguntjlana; ufum ígnorantdafte ¿V melle uefcuntur,mul(ftra potifsimum eft a-
baciornamentum : armaenfis 8¿arcus:íuftíc!a,nonacceptalegíbus,fedingeniísínli'
ta. Nullum facinus furto grauíus habetur,quum fine tecTro 8¿ munímento pécora ÔC
alimenta pofsídeant:quum per fyluas uagentur, fifurarí líceret, nil fuperelîeuidere' 3e
tur:alienanoncapíunt,proprrjs contend: aurum&argentumexmorenôanhelant.
Cartcrum modcratifsimi& abíu'nentes , & fuapte natura probí: quod Romaníac
Gra?ci uíx pracceptís ac dífciplinís phílofophorum confequi potuerunt. Plus ením
his profuít ignoratio uítiorum,quamillís cognítiouirtutis,Iureíg¿tur(quemadmo'
dum in fuperíore Libro dixímus)tantopcreab Homero laudantur: qui ubi Phocnú
cum Jonú,Milefiorum,Gra:corum 8í Romanorum commercío fuéreufi , coinqui'
natis quafi moribus,immítes&efFeratifacl:í funtjmperiumfibi AfiazcóparáVunt,
quam uecb'galem per annos mille Sc quíngentos habue're : pendendí tributi fine Ni-
nus Afiyríorum reximpofuít.ípfi nequeuinci ñeque feruítutem tolerarcpotuerunt,
Trogum fantftifsimus illepater Pius ínclarhat , quod Scythas Romana arma potiu s 40
audíuííTe,quam fenfilfe/cr»pferít:necp bis laudibus dígnos,ncqueRomanís,Gra;cís
&Macedonibus intactos fuilfe: Alexandrum eos adlaxartem ufep fluuíum carcidíf-
fe:Pompeium multos Scytharú exercítus fudifle, Albanos & Iberos domuífie : mui
rá quoq; imperante Claudio , a Romanis in Scythas (ne omnia profequamur) cía-
rífsíme fuifiegefta. Verum hare omnia facile refelluntur,quandoquidem hi omnes
uixlimítesattígerút,penítífsímaacintimalocahaudquaquampenetrarunt. Siquíd
Alexander feciifeiactitatur,tranfuolando potius quam gerendo peregit : ubi fi mo'
rams cíTet/ortunáfortaíremutairet.Recondítinancp Scythar, Alexandrum audiue-
repotius, quam fenfere. Prius rccefsit adBadrianorum Sogdianorum'qj defeftuv
ncm,quam coacTros Scytharum populos experiripotuiflet. Romani ímperatores, fi yo
qiias gcírerunt in Dacos &:Bofporanos expcditiones,& eas quídem farpifsime cala»
mitofas habue're:ínteriorem tarnen Scythíam ц5 attigerunt , qua: tarn in Afia quam
Europa
ЪЕСАЪ IS I. ЫЪЕЧ ïï 3i
Europa itâ ample late'q* diffundirur,ut alterum terrarum orberri dixcris , nèque foli
ubertate,neq? fœcunditate pecoríí,neqj aurí,argencí ôclapillorum copiàcontcm
nendum.Sed íniquo(míhí crede) animo id ferebat facrofancftus ille pater, rcinotius
nnuramultaproipiciens,VngarosScythiaoriundos,qm Auftrales magna clade S¿
calamitateconfccerant,& icerumfortaiTeconficient,tantislaudibuspreditosprogc
nitores habuiffe. Praetereo Parthos, Scytharum exules , ut Scythica lingua intcihgi
potefbquippe qui á populo Romano ternis bellis per potentiTsimos duces lacefski,
uíctores potáis quam ui&i fuere. Hi prímüm domefàcisfeditionibus patria eíccli, ■
folitudmes,qua: ínter Hircanos Sí Dacos, item ínter Areos,Margianos <5¿ Bacina^
10 nos íacent,furtím oceupárunt , fermonemqj Scy thicum cum Medico admifeere сое
perunr.ubí Arfacem multis polt temporibus fortín regem prçftantifsimfi »regnum ,
amplíficarunt»áquo carteríquoque reges Arfacída: dicfti funt. Aducrfus Antkv
chumSeleucífilium, cum centum mílibus pedítum& uíginti mílibus equitum eos
infeftantem,mírauírmtepugnarunt.Superarunt,ímpcranteMithrídate , Médos Sí
Hírcanos,quí á Caucafo ad Euphratem ufep Parthorum protulít impcrium.Phrav
ates eiusfilíus,ínAntíochí bello exercitumGrecorum uítotum coepit,&in longá
captiuitatcrctinuit. Hi M. Crafíum obtruncarunt , redegerunt Perlas rcrum dómi--
nos in ditíonem fuam. M. Antonio bellum inferenti, cum quinquagínta mílibus e^
quitumoecurrére: 8¿ni Ventídrj Bafsi conduis noftriuirtusfuccurnfTct, íam de uní
10 uerfo Romano exercitufuiiTetaftum. Seuerilmperatorísinfidias grauifsimo bello
ultifunt.Galíeno imperante, Mefopotamiam Sí Syriamfibi uendicarunt.Oríentis
tandem imperíu m hace Scythica proles occupauít,ncq? á Romanis uhquam domi-
taripotuít.Prartereo cartera, ne longiuseuagemurrímoíadhuc animus harret, utra
uirtuSjUirorum'neanmulíerum Scythiac, plus fibi gloría: comparárít.PromanarunÉ
ex his Amazones, inaudita: fortítudinis 8C audacia: mulicres;qua^non modo' cum
citerís feminís conferrí indignantur , fed uirorum fe gloríam aequaíTe , ne fupcraíTe
dixerim, fane côtendunt.Ha: á Ptolemaeo ínter fluuium Rhan Sí Ccraunia íuga coU
locantur. Metrodorus Scepfius, eas Gargamenfibus finítimas, ad Cerauníorum
radices habitalTeprodidit.Hancoriginem hiftoríci his adferibunt: Quu in Scythia
30 duo regrj iuuenes, optima'tum factione domo eijeerentur, coacta magna iuuentute
inCappadociamueniflcdicuntur,acad Thermodonta côfedilTe,Thcmifcyros occu
paffe campos, ibi'cp diu rapiñas &latrociniaexercuifTe:finítimorum tandem confpí'
racione, ad unumomnes fuiiTecarfos.Vxores^uarfupcrfuerant, conípícatas addí^
tarn exilio orbitatem,non folumut propria tuerentur(aíunt)armafumpfííTc:fed
quam dcfperatíonem audacia corroborarent, fines amplificare uoluiíTe. Finítimo*-
rum coniugía arque ac feruitutem abomínatas, contemptís uirorum adminículis re»
gnum auxilfe : ut in parí omnes fortuna forent,uiros qui domi fuperfuerant,í nter fe^
cúTe.moxrabíem conuertífíein finítimos: quíbus pacatis.ne ad ¿nterítum redigeren
tur,eorumconcubítusftatuto quotannis tempore iníre folitas.Editos continuo ma
*° res necabant, fem ellas contra tollebant: quas non femíneís artibusexcolcbant, fed
equis, uenationibus & arcu exercebant.Exurebant mammas dextras, ne fagíttando
impcdírítur:unde nomen his índítum.Harum Lampcto Sí Marthcfia rcqinx pra>
ftantifsíma;fuére.alternis regnumuícíbusgubernabát:altera domi,forís altera rem»
publicam gercbat.Se Martegenitas praedicabant.Subegerant maíoré Europa: par-
tem, ac multas Afíarciuitatesín ditíonem fuam plane redegerant.Dum tucndíímpe
rij gratia in Afia cû exercitù magno cômorantur , Ephefum,Smyrná, Cuma Sí Ma/
gncliamcondídere.Marthefia: filia fuccefsit Orithyia, qua: cum eximia reí militaris
diícíplina perpetuam fibiuírgínitatem conferuauit, Amazonum ufqueadeoímpe^
ríumauxit,utHerculísacThefeíexpeditíonemmeruerit:quiineasprofecluruscX'
50 «Heiuifsímam Graecia: iuuentutcm delegít, nouas ñaues longas comparauít. An-
tiopccV: Orithyia forores rempublicam gerebant: Antiopedomí , forís Orithyia.
Qtmm Hercules Amazonum líttorí applicuiíTet,rumcp Antiope nihil hoíiile ue.
с 4 rerctur,
reretur, incautas & inermes aggrcdítur. Regina Antiope,íoror Лleu abppar,ab Her
cule: Hippolyteá TheíeócapirUr, exqua edituseñ HippoIytus.Non line dolo mi*
felIa:capipotuere.Onthyiaquiirnfuariimcarumaccepiiret,raptorem'cp Athénien*
fiumfmíTcducem,pofi:ülatisáSagilo Scytharum rcgeauxilqs , Athcnienííum íníu*
rías curauítulcifci. PofthancPenthefilea, cum fortiísimoquocp uiro comparanda,
Troíanís opem cum íngentíbus coprjs aífferre non timuít. Ad Alcxandri ufqj tenv
poraperdurárunt. Thaleftrís regina ímperrato Alexahdriconcubítu,paucís pdft
temporibuscumuníuerfis Amazoriibus incerfjt. Et quamuís de his uaría feribant
híítoríci,Claudíus tarnen Secuhdus,quúde Gothisglórióíífsíme triumphauít, de*
cem feminas uirilí habitu cultas ántecu'rrumdíí«ít,quas Amazonas füífie arbitra*
bantur. Erubcfcant ergo uíri,& hí potífsime,quí ihfoletiaducb', tan tú fibí rribuxirif,
utalns nihil impertían tur. Amasones,rarumcun<ftorûireculorum'Cxemprû,cïariÎ5Î'
maScytharum prolcs,quanti progenitores momentifinthabendí,cum uulgatífsí*
ma geltorum gloría plane teftantur. Scythis enim fi clari fcríptores,arque ac Gratcís
& Latínís olim adfuiiïent(nolim his uerbis Imperrj Romani ledere maieftatem) uc*
reriquandoeß admodum potuífTcmus , fi iuitecunctorumgeftapenfitarentur,ne ïii
ter Barbaros erubefeere cogeremur. Vtinam hgc afFectatc potius,quajm uert dieere
' i,,m RotpfTnniirn. scauum teftenV,

se
cíes centena milialudarorum сача iuiii.,».ajjva D
Alanos, Afiaticac Scythia*populos,gentem feram,bellocjî afperam,quam intra Cau
cafum ferréis claufiris cum carterís erteratís nátionibus Alexander obftruxeratiUt
Tañáis SíMa-otidis finítima colerent , Se aliena non íncurfarent , aut foli fterilítate,
quodquumagrícolarum uotís farpenonconfentí^aut praedsc cupidítate cfFraclis
portís,per Hyrcaniáin Mediam prorupífle,percurfaficexímprouifo uniuerfam Me
dorum regionem,omnía ígní ferro'q? uaftaííe: quum regnum nacti eíTent opulentíf*
fimum,tardeíamderatígátos,ad prardam ánimos cohuertííTc:Pacorum regem, faluti
potíus quam regno confülentem.ín munitífsimaremotiísima'qj loca aufugifíe:uxó*
rem, Jiberos & concubinas ab his captas,centum ralentis ab hoftibus redemiíTe.Ty*
rídatem Armeniac regem, quum eos fe inuafurosfubíndeíntelhgeret,refiftereuolu' 30
ilTe:quod quum fruftra molíretur,c5ferta pugna fuifle fufum,fugatum'cß;quin etiam
laqueo ínnexum, quem nifipraracuto gladio fortiterintercidifiet, uiüus ín hoílíum
poteftatem perueniflet. Alanis more m efie,ín prarlío ia'cereIaqueos,atqj ítahoftem
innecl:ere.Tyrídatem,ubi mortem euaferat,populandü his rciíquiíTe regnum: Me*
día Armeníacp ípolíata &íncenfa,fe mox ín ScythíamreccpííTe. Quid de Europí'
cís Alanis refercmus,qui Gothís aiTociati,nön modo'Thracíam, Myfiam ÔC Panno*
níam, fed lllyricumjtaliam , Germanias , Gallías & Hifpahias incurfarunt: Sí regio
nes ítaplerafqueoccuparunt,üteashucufcp retíneantíTarraconenfem Hifpahiarn,
CäUhm. a Gothís & Alanis nunc Gothàlaniam t nuncupamus. Vtínam íucendrj Gothícarcp
ruinaemonumenris carercmuskVandalí ea'dem uíagrafíatí, Aphricam oceupárunt. 4*
Gothí quocp prius non folumThracíam,Macedoniam ÔC Graccíam,fed Pontum 8í
Afiam, Valeriano & Galieno imperantíbus,populatí funt.Omniafere ac potifsíma
díuinariracúdía: flagella ab Aquilone promanárunt. Illud profectd admiratione di*
gnifsímü eíTe cenfemus,Scythas aliena nunquäiuga diutius tolerare potuífie, eos'q?
bello carteros fuperafie.His primú Bacchus &C Hercules, deinde Cyrus, Dariüs,Ale
xander Sí Pompeíus bellum íntulére : neq? his imperare diu ualuêrc. Ne meae quidé
opiníoní L. Florusrefragatur, qüum ídeircox L annísMíthrídatcmPontiregcm
cum populo Romano bellum afsiduum gerere potuilíe credamus , quia Scytharum
cum grato obfequío habebat auxilia:quíbus munítus exercitus,ne tot quidem ciad/*
busafficí poterat.quín ex illa gentium officina foceundifsima fupplementa abunde 5»
fuggererentur. Nouifsime autem quid de Turcís dicemus , qui Afiatica Scythia o*
riundi , Pontum Cappadocíam'cp tranfgrefsi,6Y' finítimas regiones illapfi,frcquenti*
bus excur*
bus excuriïonibustantum fibíuiriumcompararunt,ut Galatíái Bítm/nía,Phrygía,
ас uníuerfadenique minore Afia öccupata, traiefto moxHeJlefponto , cum fummo
Impenj Romani dedecore&iafoira,magnam Europa: partem occuparint? Quid
Vngari quoq; fecerínt,& uídímus, Sí noltra etiam teftabitur hiiloria. Scd iam hu-
iufee genu's uires ¿Vgeftaadmirarí deíínamus.Nam quum roborcac bello polleant^
h'xc tria potifsíma habentadiumentá.Poli altitude ciatos prebet animos:Mars,quí
Scythicis oríspra'fidct.oY pceuliaris eorum deus eft,ferocíam:&: regíonis natura uí-
res corporum detulerunt.Frígída nancp plaga,obílrucb's corporum poris, calorcm
natiuum adauget , digeílionemcp fouet ; quare corpora magna,ual¿da'q? redduntur*
«o Sed quandodiutiusín his rebus ímmoratífumus ,deScythís hadenus. Nuncut
rúe omníareferamus , qua:ad rem noftram pertinent , quû ab Vnnís Gothí Scy thía
eieclífuerínt: á Gothis, benigno numíne freti dudum, exordiamur.
POST 0_V A M Gotthi Scandínauía egrefsi , ut a principio dixímus,Phílímero
ducc, íuxta Mxotidem , deinde ad mare Ponticum confedére:faílídita regione,*
¿nDaciam,Thraciam ac Myfias,Zamolxeneduce, philofopho quidem non íneru-
díco , peruenerunt.Hxc ením natío pra? carteris Barbarie (ut Dion Grarcus hiílorí-
cus ait, quideGotthisrcripfit)fapientianidilexiirefertur.Inprimis Zeutam &Di-
ccneum,deínde Zamolxenem philofophum habuerunt;illud Platonicum non igno
raines, quam beatum foret a fapientibus regíbus gubernarí. Phílofophos pracitan-
ao tíoresTaraboílefcos , deinde pílcatos appellabátíe quib.facerdotes ac reges , Aegy-
ptiorum more, creare confueuerant. Gotthos ac Getas eofdem fuifle dícunt.-Dacos
quoque ac Getas eofdem, quum his una lingua fit , affirmât Strabo. Trogus Dacos
Getarumfobolem appellat:ÔYuterq$,Dacos e Dais uel Dam's, qui Cafpn maris ac-
colx fuerant, genus duxiíTe tradít. Quorum audoritatí fi tribuímus quae debemus,
с Scandinauía(ut Iordanís eorum feríptor aiTerit)proficifci nequíuerunt. Sed de re-
bus Gothíeis, Gothíco feríptorí aliquíd concedamus.Quamuís Iordanem demírari
nondefino,quíquaecunqíScythísátergogefi:atribuuntur( quod Berofum Aegy-
ptiorum regem in Aegyptum ufej? profuderint,quod Afiam fubiugarínt,quod Par
thorum ¿V Amasonum progenitores extiterint,Cyrum'cp per Thamyrim íntcrfece
jo rint , ¿V Darium & Xerxem profligaVínt ,qui in Gra:cos,non Scythas,ínaudítum e-
xercítumpararínt)Europícís omnia Gothis adfcribit, nimio fuorumamorcdece>
ptus.Príores ením Afiatíci Scytha: fuêre, quàm Europici:quí traíedo Tanaí, Euro-
pamfibí uendicarunt, ac fuá ímpofuerunt nomina. Ex quo colligítur , eíus dicta
(utfuabonauenia díxerím)nullo modo confiare potuifle.Híuerd Martern (quum
bello afperrímí forent) fingulari religíone coluerunt,hoftiIí numen fanguíne placa>
runt:haud ab re futurum rati, fi belli deum humana uí¿lima fibí concilíarent:prímí>
tías quoep belli uouere folití.Diuífi mox populi omnés,ubi prudétíores effedi funtj
Vingothealterí,alteriOftrogotha;dí(fli.VifigotheBalthorum,Oñrogothac- Ama
brum familia; obtemperabant.GothinanquerancaBoryílhene,quem Danaflrum
40 Iordanís appellat , ad Tanaím ufque , uniuerfum eum tradum oceuparant • Amalo-
rum mos fuit arcum tendere,cantu ÔC cítharamaiorum referregefta, equos concita;
tífsímocurfu agitare, Dion,quiGeticafcripfit,multopdíl tempore Gothos Tcle-
phum Herculís filíum,quem ex Auge fororePriami tulerat , non modo Getíc* , fed
Myfia: quoqj Europicae regem habuifle tradít.Is quíí auxiliares copias ín Troíano-
rum opem compararet , cum Grards pugnam coferít, Thefandrum Gra?cía: ducem
interficit: dum Aíacem VlyiTem'q? petit, procidenteequocorruít,eiuscp femur ab
Achillís halla grauifsíme confoditur : fie tandem faucíus, Dañaos filis finibus eíecít*
Addit etiam , Euryphílum filíüm huic regno fuccefsiíTe: & Cañandra; fponfar amo>
reduclum,ad bellum pcruenííÍeTroíanum,ibicp uita fuifle defundum. Vcriimib
5eludipfeínficiar:PhiIíppumMacedoniarregem(quumíd Díonaffirmet)Medopam
Gudila: Gothorum regís filíam,ín coníugium poílulafle : ut hac affinítate tutíus fuá
rcgnamuníret, earn duxifíe uxorem.moxpecuniarum inopia dudum , Odyílanam

. . „1- - - '
urbem opulcntifsimam, Tomis finitimam,& Gttarum urbem obfediiTerpiosM fa'
cerdoces candidis ac facrís ueftibus inftrü<ílos,modulatís cantíbus occurriiieJVlace-
donas hoc fupplicumfpeclaculouidos, regis iuflu continuo grauem folüífle obíi-
dionê, reddidi(Tepra:dam,redintegratodemum fozdereabrjiíe. At Scythalcus rex
nó multo poft tempore uiolati memor foederis , ut Go thorüm iniurías ulcifceretur,
centum ¿V quinquagínta mília hominum aduerfus eum coegit; cui Alexander mo*
riens, Athenienfium praefecbiram delegaratdn quo quidem bello quum fuperiores
euafiflent,proacceptis in Myííaíniurrjs uníuerfam fcre Macedoniamdeüaftarunt.
Eodem etíam,quoSyllarerumpotituseft,tempore,DiceneusinGéticurri regnüm,
impcranteBoftufca,fortèperuenit:cuius ubifapientiapatuit,regiaferepöteftasare to
ge tradíta eft.Quod ubi faftum eft, ut in Germania expedití o pararetur, quam nunc
rranconiam dicunt,repenteconfuluit: totam'cp regionemincurfantes Gothi fpölia
runt.Eosígitur DiceneusBarbarus optimisacliberalibus difciplinis excoluit,con-
ucrtit ad políticos mores,legibus obtemperare docuit, quas Belagines nuncupant:
item curfus iïderum , planetarum motus, cVtotiusdenique coeli rationem : adha?c
naturas rerum.deorum relígíonem,& folennes ceremonias oftendit. Poft hunc Co
mo ficum parí folertía uirumfortiti funtjquiiuftífsimercgnumparitcróVpontifica'
tum gefsit.Deinde Sorillus in regno íuccefsít,qui quadraginta círcíter annis impera
uít.Poftlongum temporis ínteruallum,ímperanteDomitiano, foluto fozdere,Da-
лubrj ripam diu a populo Romano poíTeíram,& a iuníore Gordiano ad Danubium »e
feftinantes,leuíprarlio fuíí S¿reprefsí,cui quidem prouínciae Oppius Sabinusprge-
rat,deletis Iegíonibus occuparunt:Oppio legíonum praefefto caput abfcííTurrt,muI
tac urbes ¿V oppída ígní ferroq? uaftata.Haec omniaDorpora rege gefta. Domina-
numnecefsitasadegit,utreipublic2cconfuleret',parâret expeditionem,8t*delcc"him
haberetjFufcum exercitui prxfecít. quum in Illyrícurñ uéniflet, с confertis nauíbus
Iftrum confcâo ponte traiecinmox cum hoftibus manum haud proípere conferuit.
nam interfecto duce, Romana: copia: non modo'caftris exutac, fed fufac fugataeque
funtj ¿V caedes magna patrata. Vlpíus Traíanus deínde fuccefsít, qui iaduram & ín-
íuriam Imperrj Romaní cumulatifsime ultus eft ; nam Decebalum uarrjs cum ipío
iníídrjsagentem, &Longino prefeДо Legíonís capto,elatü (quiutfeacaptíuitatis 30
feruítute uindícaret,ueneno fibi mortem confciuit) dupliciuictoria fuperauit, rege
ad mortem compulít, thefauros eius ingentes recepit: pontem ín Iftro acdificauít,ab
Hadriano deínde demolitú, ne âDacis Myfîacinfeftarentur, pílis uígínti fu ffultum,
quarum altítudo(ut Dion au йог eft) centum & quinquagínta pedú(prarer funda
menta) latitudo uero pedum fexaginta.Daciam deniep in prouíncíam redegit.Pon
tis adhuc fuperftites pila: e quadrato lapide cernuntur. Deínde Gothi ab Antonino
Caracalla tumultuarrj s praelrj s fup er an: Barbarí uídoria elatí, fuos proceres , anfes,
id eft heroas Sí femideos,exclamabant. Eorum profapia , fi breuifsime referatur¿
haud inutile reputamus. Ex his primus, uteorum fabula: recínunt,Gaptus fuit; cui
Hulmulfuitfilíus.Hulmul Augem,qui Amalum genuit,unde Amalorum origo 40
promanauít: AmalusgenuitIfamem,&IfaruesOftrogotham, Oftrogotha Hemu
lem,& Hemul Athalem: Athal Alchiulphum, Vultulphum & Emeruerígem:Vul-
tulphus Valarauantem,Valarauas Veuetharíum , Veuetharius Vandiliariú: Van-
dilíarius Thiudímerem, Valamirerrt & Vidímirem : ThiudímerTheodoric5,Theo
doricus Amalafuentam : Amalafuenta ex Eutharico fuo uiro , Athalaricum ¿V Ma-
thefuentam, cuius affinitas talis eft. Hermanaríais Achíulphí filius Hunímundum
genuit, Hunimundus Thorifmundum,Thorifmundus Berimúdum,Berimundus
Vethericum, Vetherícus Entharícum , qui Amalafuenta: coniugatus Athalaricum
cVMathefuentamedídít. Athalarícus apuerítia extínftuseft. Mathefuenta Vití-
gem uírum duxít, líberis caruit. Rúente Gothorum imperio , a Bellífario Conftán.
tinopolim ambocaptíuorum moreduAifunt. Vitíges diem continuo1 obrjt.Ger-
manus patriciusjuftíníani Imperatoris patruelis,Mathefuentam fibi uxorem fum*
pfit,pa-


p(ït,patriciam'que creauit, ex qua Germanum filium.unícum tulít. Sed de Amalos
rum cxcidio inferáis differctur. Nuncdíuertículum repetatur Gothorum. Pars
Pontioram tenuerunt, quae ad Oríentem fpecl:at,quíbus uel ab Ofírogotha prefc
<fto,uelab Oriente nomen eítinditumxontra, qui Occidentís plagam oceuparunt,
Viflgotha: propria lingua nuncupatí.Traiedo nanq? Danubío,Myfiam,Thraciam;
panaonías.&nonparuam Ulyrící partem diutenuére.ExhísMaximinum Impera/
tor cm Symmachus promanaffe tradít:& mortuo Alexandro Mamea? filio , ab ехег/
citu Ca?farem pronuncíatum. Itemhumilibushuncparentibus, patreGothíco,
co.cuí Mícca:matre Alana,cui Ababa nomen fuit, natum fuiffc, Seuero imperante.
10 Cum militares ludí natalífilrj diecelebrarétur,eumfuíroborís confcíum cóueniflc;
quum íri paie ftrac certamen defcendiffet,nímía corporis procerítate fpccbtorcs om
nes in admirationem fui conuertíffe, data cum líxís certandí copia , ne milítum forte
nomciidchoncñaret:fexdecimfubínde líxas tanta felicítate proftraffe , utfingularí
certanüne exteros facile uicfturos effe uideretur. Proínde ínter tyrones admíffum,ac
tribuno militari ab Imperatore commendatum: procedente lmperatore, cVcon/
cicatiusequitante,huncpedibusaliquandiu prarcurriffe; mox cum ualídífsímis mí'
litibus jlmperatoris iuffu, fuiffe coUucbtum, eos'q? facile fuperaffe : quare áureo
torque, amplífsímis'qj prarmrjsab eo donatum , inter practorianos milites admif-
fum fuiife . lordanís Symmacho pro uiribus extorquet , utRomano Imperio Go/
10 thumh.oncft.er. Herodianus autem, hiftorícus non magís apud Graccos quam La/ нсгоИтяь
tinos auctoritatc fuá praepollens (quem díuo Matthía? с Graxo traduxímus) hunc
Gothicum non affirmât, fed Maxímínum inquít quendam ín Alcxandrí fuíffe ca*
ftris, ex íntimo Thracum genere , ac femibarbaro uíco natum, educatum á prnv
cipio inter paftores, prae magnítudine robore'q? corporis, aíuuentutís initio inter
equeftrem ordinem admiffum: paulo po'ft tcmpore,fortuna duce, ufquc adedfiiv
gulos militia: ordí nes percurrifle, ut&cafira curaret, 8¿ permíffas fibi prouíncias
cuinlmpcrio gererct,ab Alexandro omnibus tyronibus ínfiruendis fuifle prarfe*
Ûum. Quare ita milítum tradí ta militari difciplina fibi conciliaffe animos,ut ab от/
mbusunicc diligerctur:& á Pçonibus prefertim.qui uírtute e¿us,amore patria?,ma/
3o ximè gloríarí uidcbantur : quum in campum tanquam adfolítagymnafia conue/
niífent,aduenientem Maxímínum omnesíníecbt Imperatoria purpura Imperato/
rem confalutafle.Hunca principio reluftantcm eos grauiter incufaffe , reíecifle pur/
puram,mox ab armatis equitibus adacTtum,quí mortem , nífi delatum Imperium ас/
ciperct,ínterininabantur:deíndeomnes iufsilfe,arma fumèrent, Alexandrum huíu/
íccnouitatísígnarumadorírentur,cVobtruncarent,acitapraítorianas cohortes me
tu pcrccllcrent.Quod ubi factum eft,ín Germanos expedítionem parauit: non repu
gnantes ,ac uícatím habitantes , commodítate fyluarum ferro igniqj uaftauít. Dum
barbarain Chrülianos crudelitateacfacuitiaimperíum fibi firmare contendit, á Pu/
pieno Aquíleíe ¿nterfectus eft,uíx annís tribus rerum potitus.Hçc Herodianus no/
+0 ftcr-Maximinum tamé.necp Getam necj? Gothum affirmât. Somníantiígítur lor/
daño, & in honorem patria: gentisconie&urasuerifimilcsundiq? mendicanti , ha?c
etiamconcedainus.affedus ením patriae, facilem ab omnibus ueniam promeretur;
Pbilippoetíam una cum filio imperante, qui primus Romanorum príncípum fe íri
ChrilTianam fidem afleruít, cuius Impcriú millefimum condítac Vrbis'annum clau-
fit,Gothi a fide populi Romaní defecere, dum fubtra&a fibi ílipendía aegré ferunt .
Oftrogothaducelftrum traijciünt,MyfiasThracíamqj difcurrunt,predas abígunt,
Pmniauaftant. Ad hos coercendos Decíus fenator mittitur, quiBudaliac inferíoris
Pannoníae natus, Pannonícas cohortes exau¿lorat:quippe quae negligentia fuaho/
»es flumen traicciffe permí ferant. At iliç cum ignominia dimiffx , ad Gothos perfil/
?0 giunt*orumprincipem íncendunt,utfpirantemfortunam fortt animo profequa/
tur. Hic ex trecentis mílibus hominum exercitú comparauit . ítem auxiliares copiai
«Tayphahs,Aftrín2Ísc3¿Carpathíbusaccepú;bellicofumquidcm genus hominu;
acRomav'

I
^N7 VOJifltoïl KEZ WHGAt
3*
acRomanonomínifemperin^
xit etiam Peucínos.infulares quídemuíros.ac bello afperos:duccs his óptimos , Ar.
oaithum &Guntherícum,exGothís prxfecit.hiMyfias populantur.Martianopo.
Um obfident:qua:expcnfaíñg€ntipecunia,'feobfidxoneíedemit. Vrbsharc Myfiac
nobilífsíma quondam, a Traíaño Imperatore coridita^MártiamTraíaní fororem,
ad ñrniij fontem,quí in oppido émergebat,puellam mífifle ferút,ut perfpicuam dul.
cem'qj aquam áureo uaféhaurirét: uas forte dclapfum, in alto forité déñ\erfum,áttí.
giircfundum,mox,pr2eteraurinaturam,fuccurrentequödam nympharüm numíiic
emeríiflerímperatorem hocmiraculó percitum.urbemibiamplifsimamfuridaíTéi&C
a forore appellafie Martiam.Philippus,reuocatis üíribüs,Myfias & Thraciam recú. ,¿
perauít:PhilíppopoIim, á fe nominatam urbem, ín fuae uídoria: monumentum, in
Thracia ftatuít: Tub cuius imperio agon millè anhorum actus i ínnumerabíles beftig
ín circo máximo interfecta: . Ludi théâtrales in campo Martio,tríbus díebus ас no.
Albus peruígilante populo celebran. Poft haec Gepídarum & Gothorum belïà
fucceffere:hi quanquam alíqua cognatiöne ténebantur,fola tarnen ínuidia bellum fu.
fritant intefiinum.Quum e médíterraneís ínfula: Scandia?,tribus ucfti nauibus Go.
thí.Berígó rege,Sarmatícum littus attigífient, tertía hauís tardius applicuit:& á pí.
gritia,quas horum lingua Gepanta dicitur, Gedíarum noraen accepit. rj ad infu.
lam Viítula?amnísdiucommorati, eamGépídamappellarunt, DeindequumSar.
matía? intima penetraflënt, ad Danubium ufquedefcenderunt:& regem magnani. »•
mum fortiti t cuí Faftída: nomen erat, exuta manfuetudíne,armorum amore fuccen.
di coeperünt: patrios fines armís propagarutrBürgundíones ad iñternecióhem uftjj
fere deleuerunt. Mox Gothos fibí cognatos adorti, bello lacefiere, follicitare qüari>
doq; incurfionibus , abigerepecora,üicos f¿cpe populan. Demu ad Ofírogotham,
Vi íígotharum Oftrogotharum'q? adhuc regem, legatos mítteré , 8c comonefacere,
Gepídarum populum nimia fcxxunditateufcp aded coaluifle,ut intra fines proprios
uiuere nequeant:ítem montíbus 8¿ fyluarum fterilitate circumuentum, omnium re.
rum inopia laborare.proíndchortarí¿cognat3Cgentiprofpiciat, la tíorem regioricni
côcedat.quodni fecerit,interminari fe ui fines anguftífsímos amplíficaturos.Oftro.
gotha refpondetjfcparí quoqj terrarum anguftia laborare, ñeque fibieíTe qüodlar ja
girí queat. Bellum cum proximo fanguinegeri perquamnefaríum : fî quid fibi con.
traías 8¿ equumínferatur,feuím uí naturae iure repulfurüm. Faftída quunipertina.
dusinfententíaperfifteret,cum Gothis prarlíümconfererepergit. AdBalthum de.
niqj oppidum pugnatum eft,quod fluuíus Au Да preterflüit.ubí qüum alíquandiu
pari fpe utrínque pugnatum effet , Gepídarum tandem acíes iñclínatur . Faftída ter;
gauertente,pra:líumdiremptumeft.Gothiüídoríacontenti,confeffimfeincaftrá
receperunt:ó¿ doñee Oftrogotharex imperauít, quiete deinceps conferuaruní.Fa>
ftidacumGepídis,damnatatemerítatefua, quietíorem rriítíoremcp pofthac Üitarli
duxit.Oftrogothe in tergo Euchina füccefsít: qui depöfita tráquillitate, Gothoruni
ánimos ad bella reuocauit. Myíías traieftó Danubio iterüm aggredi ftatüit : ihgerií +•
tes copias íam coáftas díuidit,ut alteras ín populandam Myfiam trar|cerét,quam Im
peratorum neglígentía,legíonum Romanarum ftátíoriibus deftítutam íntellígebat:
alteras feptuagínta círcíter milium homírium,ad Euftefum fubduceret.Sedquum
res minus ípfafuccederet,a Gallo dücereie&us, Nícopolím peruenít,qüam Traía,
nus quondam perdomitis Sarmâtis ínuíclória: rrionurhentuni a:díficarat:itémiíi
Thracia íuxta NeíTum flumen Nícopolím alterarh,& ínter Hebruhi & Nigrum am,
nesTraianopolímifimíliterHadríanopolímHádríanus.&fubRhodopePhilippo.
polim Philíppus.Ex hac etíam parte, quuni a Dedo Eüchína reie&us eíTet,ín Her.
moníam reccfsít. Poli: ha?c Phílíppópolírri aggrcdítuf; Qüod ubi Dedo fîgnificatû
cft,Berrhoeamcumle^ioníbus contíiiudpéttit¿uturbi feratauxilíumrubídumlafla yo
corpora curant.equosq? refoüent,eeceGöthi incautas copias adoriuntur. repenti,
no'cp motu perculfae,quíd agerent,profpicere nô poterant: ímmo arma fumendi со.
pía non
7) EC AT) I S l ЫЪЕ% l!h 37
pianondabatunQuarcdifFufofugatocH exercitu uix cum paucísequícibus Decíus
euadcre potuít.In Theffaliam rurfus trans alpes, & in My Gam fe recepit:ibt una eu m
Gallo duce, ne animo deficereuideretur, exercitum reparar, I nterea Euchtna obfek
famPhilíppopolím omni ope dcíu'tutam capit, 6V populatur : ingens hinc abacia
pnrda.St Prifcus, qui urbcm cum prarfidio tenebat , inuentus , in hoftium potcfta^
tcmperucnit.Huncuitaamplifsimís'qj muneribus donatum,rcx fibimirifice concia
liauit,ut cum со Decíum tutius íterumaggrederetur.Inftauratís pariter exercitibus,
concitatis animís utrínque concurritur. Inter primos Imperatons filios Dccius acer
riinepugnans,lctalí fagittíeuulnerefaucius occídít. Pater difsimularo dolore, nihil
to iaclurxuniusmilítisinteritu rempublicam habituram cxclamans, feinter confertif-
fimos boíles ingerit,ut viel filrj mortem ulcífcatur, ucl(fiidaírequ¿nequeat)propría
dolorem morte dcfiníat:fed quum utruncp fata negaífent, A brutíum Myfia? urbem
fe recepitjubi una cum filio ab hoftíbus círcumfeptus occidítur.Locus deínde, Decfj
Imperatoris ara diclus, quando prophanis ibi numínibus litare confueuerat : ac
neímmerito quídem,quando in Chriflianos immanífsímefvurjt,d¿uum Laurentiú
leto igni,utmartyrem maiori fupplicio afficeret, abfumpfit.Eodem quoq; tempore
ámphítheatrum Romas íncenfum. Quum poll: Decium Gallus ÔC Voluííanusinv
perium fufccpiirent,ecce Aemylíanus quídam Myfia? prarfcctus,potíundi fpe Impe^
ríj traclus,bellum in Illyrico fufcítat.Imperatores aduerfus eum profe¿lí,ín foro Fia
io mírHjca:íífunt,alrj Interamneperierunt. Aemylíanus tertio menfeínítartyrannidis
diem obritjordanis Gallíí 8>C VoIufianum,ut Aemy lium facilíus opprimèrent, cum
Gothis foedus íniuiiíe feribit, aebiennio reipublica: praefuiiïe. Non modo Go-
thorum,fedca:terorum quoque Barbarorum, Valeriani & Galieni tcmporibus,res
auebe funtrquorum alter in Rhetia ab exercitu Augufrus,Romar Cacfar alter appel'
latus eft.QuüValerianus Chriftianos perfequi occocpiiTet,diuiriamin feiram iuCcu
tauit,quandoaSaporePerfarumrcgecaptus, captiuamdeniquefene«ftutem oVper-
quam miferabilem apud hoftem duxit.Dcleto Imperatoris exercitu, Perfar Syriam¿
Ciliciam,Cappadociam'qj populantur. Galienus fe longe minorem Chríftíanis ex*
hibuit: fedremollitus,quum in omnem lafciuiam prorupiflet, Germanircfumptis
jo animís Rauennamu feg difcurfant.Alemanni uaftatis Gallas, in Italiam penetrant:
Qiiadi&SarmataePannonias occupant. Germani occupatis Hifpanijs,Tarraccv
nein expugnant. Parthi Mefopotamia potiti,pcr Syriam late gralfantur.Gothi Grc
ciam,Macedoniam, Pontum Sc Afiam fpoliant.Nam Refparduco 8c Tharoaro du*
cibus traieAo Hcllefponto , multas Afia: ciuitatcs ínuadunt, ac hoíh'lí more diripí>
unticapiunt Ephefum,ubí clarifsimum Díame templum ab Amasoníbus condi'
tumíncendunt: mox Bíthyníam ingrefsi, Chalccdonem diruunt,a Cornclio Abitd
ínftauratam.DumEuropamperHellefpontum repetunt,reparatum delentllium:
& ubi in Thraciamreuecli funt, Anchialon urbem ad radices Hemi, in maritima re^
gione fitam,cuius conditorem Sardanapalum quendam Parthorum regem futile fè
40 mnt,populantur,ígní ас ferro ufquequaque deíacuíunt,non fecus ас ß ad humamm
pernicíem nati forent.Ibi calidis aquis ällecli, ad deeimum u fque lapidem ab urbe di
ftantibusjdefatigata corpora diebus aliquot inflaurant,quum ad curandos morbos
nimíum conferreuíderentur.Atcanerorum Barbarorum res alíquantulum inclina/-
№. Odcnatus ením decurío Palmiremus.collecbagreftium manu,ita Perfarum со*
píasprofligault, ut non proeul á Ctefiphonte caftraponeret. Pollhumus una cum
Victorino StThetriço Gallias, antequam Galienus Mediolani oecideretur , armis
abhoraliferuituteuindicauit. Gothi, qui Achaiam infeftarunt,àMartianouicli,fe
inpatrias fedes continuo recepêre. Qui uero Afiam follicita'runt, Romanorum du^
cumuírtutereiecti,&ne paruaquídemcladeconfecb',ínpatriam redíerunt. Dum
jo Odenatus bello Perficoremoratur,& Galienus uaría luxuria eneruatur, Gotthi «v
PWatisnauibusHeracliam peruenerunt:8¿ auecbpraeda, non fine magua fuorum
'*¿tara,quura farpe naualibcllo pecerentur,ín Scythíam reuertuntur. Item Palmire*
d nis &
xímim mareueÄilftrümfubcuiicmagnis'cpcahmitatibuspopuU Romani prouim
dam afri-iunt.QucCubi Galieno fignihcatafunt, Cokchauum & Atheum conclues
Byk-iMtîos continuo mifit, qui Barbaros repcllcrent, urbes dirutas inftaurarcnn
fuperft/tcs' communirent.Hi cum Gotthorum claíTe in Ponto congrefsi , cam Гире,
rant , Si in fiigam uertunt: fufi paulo poft Cyzicum , Aiîam, deinceps Achaiamua^
fiant. Ab Athènienfibus Dcmeiîppo duce, qui hxc témpora fcripfît.rerjciuntur:
inde roecii , Epirum , Achaiam.Bccotiam'q? difeurfant. Galicnus tot publias malis
experre crus, bis dum per lllyricumuagantur,occurrir, cxdítímprouífo inultos: at
flh'pcrGeflàcan facia uia, fugere conati funt : feda'Martiano.utpatriam Galieni »,
turpifsímalafcíuía libcrarct, uaria bcllorum fortuna uexati. Illud in Jordane noftro,
a'ioquinferiptorenon ígnobílí,admíratíone dígnum,nerifu dixerim,confideran^
dum çflè duxímus , qui tanto patria: laborauít aftcchi, ut non modo Caeterarum Scy.
tharumoefta, Gotthisduntaxatfuisadfcribat,&rplusaequo amplifiect Si exornen
и erum etíam omnes eorû res aut malegcfbs , aut parum profpere fuccedentes quan
doque fubtíceat,quandoque pudentíufculc inuertat.Non folum quse dudum dicta
funt, ípfcdímífitned ne fuorû Gotthorum maícfiatemlxdcreuíderetur, memorabi
lern per сип ¿ta fécula corum cladem a Claudio ímperatore illatam,unde Confiante
nus Carfar duxitoriginem, non fmeridiculo quodam occulte pra:terr)ffeuifuseft4
NosautcmTrcbellij Pollionísfentcntía freti, Flauium Claudium,unicum in terris %щ
principem,non ftatuis,neccolumnismarmoreís'c^arcubus:fednetantumuírumdv
gnaljudcdcfraudarcmus,hacduntaxatbreui commémoratíone duxímus adíuuan.
du m. Dum Martíanus fufos Gotthos infequítur (ut paulo fuprà diclú eft) trigínta
cxhisca?pít: qui quñínuíto Claudio euafiflent,uniucrfos feré Scythas in Romani
imperi] pi'ivdasfufcitarunt.AdhancexpeditionemPeucí,Teuthoburgí, Ofírogo*
thai.Vírtíngui, Sígipcdcs, Celta: , Erulí, ínnumeriq? populí prcedarú cupídítate ab
Iccti conuencre, dum uarrjs Claudium bellis implicitum confpícantur, popul andee
Romance rcípublíccc confilíumincunt : trecentorumhominum milium exercítum
comparant,claflem uerolongarum nauíum duiím circíter milium.Quod fi feruos,
* fami¡ías,carragíncm'cp(utaiunt)adiecerís)epota(Xerxís exemplo)flumína,confum jqj
Dr иШош
Chudij cor.г. ptas quoq? fyluas,ac terrain deniqj inpafcenda multítudine laborafle credíderis. In
traGctíkos. Romanum ubi Imperium eruperunt.breuítemporeaClaudíonon modo uiclí, fed
attríti Si dclcti funt:quod ex ípfa Imperatorís epiftola ad Iuníum Brocchum , qui Ib
lyrícum tuebatur, feripta, facile íntellígí poteft, Claudius Broccho falutem : Delemv
mus frcccntauigíntimilíaGotthorú,merfimusduo milíanauium, tecla funtflumi>
na feutis; fpathís &lauceolís omnia lítíoraoperiútur,campi ofsíbus teelílatent.nuk
lum iter purum eft, ingens carrago defería: tantum mulierum cepimus , utbínas 8i
ternas mulleres fibí miles pofsit adíungerc. Acfubdit:Pugnatumeft enímapudMy
fios,& apud Martíanopolim multa prcelia fu erunt:multi naufragio perierunt,pleri'
que capti reges, capta: diuerfarum gentium nobiles femínce,impletcc barbarisfer^
uis,fenibus'cp cultoribus Romance prouincia?,faclus miles barbarus colonus e Go*
tho.Nec ulla fuit regio,qucc Gotthum fcruum tríumphali quodam feruítio nô habe
ret.PugnatumprrctereaapudByzantíum,pugnatumapudTheflalonícenfes,qaos
Claudio abfcnteobfederantBarbari:pugnatumíndíuerfisregionibus,&:ubícpau>
fpicíjs Claudianís ui&i funt Gotthi : ut íam tune Conftantíno Cccfari futuro uidere*
tur Claudius fecuram pararerempublícam. Quum in Apennino Claudius de fe
confulcrct, rcfponfumaccepit: Tertiadum Latió regnantemuíderitceftas,
Jdcm,quum de pofteris: His ego пес metas rerum,nec témpora ponam.
Quum de fratre Quintilío.qucm imperii confortan habere uoluít:
Ortendem terris hunctantum fata. Demum quum in ipfaui'Äoria duo prope 5«
miüa mihtum a paucis qui fuperfucrant,Barbaris ccederentur , ad unum omnes qui
rebcllauerant, ab со capti, Romam'cp ductí ,acin fpeftaculis immanibus beftrjs ex,
pofîti.
pofîti» QuareGotthiGüi^belluhidiuihuiufceprincipisüirtüieantiquatum,&dc
Gotthis non folum uicboríahabita,fed cumulatifsíma eft exacta uindicb.In hoc beb
lo ingcns Dalmatarüm équítum uirtus apparuít, quia ex ea prouíncia Claudius orí'
gincmducereuidebatur.Neqj hídefurtt,qüi hurtcDardanum.&áDardanoTroia'
na? gemís au clore, fanguinem traxiífe coñtendunt. áprincípio totum lllyrícum cum
imperio habuít,fub cuius poteftate Thraces,Myfi,Dalmataj, Pannonrj ac Daci fuc^
re» PoftremQ,quum Gotthi qui fuperfucrant, paulo poft a Romanis defeciífent , ac
Nicopolím oceupaflent, tumultuario prouincialíum exercitu obtríti& deletifunt.
Quum ígitur Claudrj uictoria de Gotthis relata,cctera ueterum trophça quam maxi
»• me fuperaíTetJordanis híftórícus inaudítam fuae genu's eladem & cxúíum aequo aní
mo referre non potuít. Claudius autem, quum anno uno menfibus'cp noucm impe^
raítet,ab omnibus prarterquam a Gotthis fempiterna memoria repetendus, ob rem
publicam bene geftam, clypeo in curia áureo, aurea quoqj ftatua in Capitolio dona^
rus,ñ'rmrj moritur. Quintílius uero frater, Auguftus a fenatu populo'cp Romano
appellatus, feptimodecimo po'ft die imperé fui, quum fe grauem 8¿ feuerum militia
bus oftenderet, Galbae ac Pertínacís exemplo, facinorofiísíme ca?fus eft. Aureliane
imperante,Gotthi iterum refumptis animis Danubi urn trarjeerepergunt: fed ab eö
reprefsijdefîderatis quínqj mílibus íuorú,ín propríü folum rcdícrcDecé in eo prav
lío mulieres capta; , uirilí habitu pugnantes , quae ex Amazoníbus orígínem duceré
ío credebanturJtempoftannostrígínta,reuocatísuiribus,Sarmatíamprouírtcíampd
pulí Romani multis coprjs adoriuntur, ígní ferro'cj? omnia uaftant . quodubiFlaui>
us Conítantínus accepit , non minore quam Claudius ftragefuperauít.Ictum dein>
de cum his faedus,8¿ in patrio folo annos circiter feptuaginta quieuéVe, lordanis au'
Дог eft, Maxíminum Gotthorum auxilrjs adíutum, Narfeum Perfarum regem , Sí
Saporismagninepotemfudiffe:eiusuxores,liberos&impedimentacepifle:auxilia-'
res quocjj copias adüerfus Licínium Conftantino mifíffe.TheíTalOnicaxp obfeiTum
trucídafle. Eo tempore ,quo Byzantium Conftantinus íta amplificare ftatuerat, ué
cum urbe Roma magnitudirte $£ dignitate certaret , ínítü cum Gotthis fuííTefózdus,
eos'qj quadragínta miliahominumlmperatori quotannis detuliiTe. At ubi Maxímí-»
t» nus rerum potitus eft, poft Aríorícum Sí Aoricum, Gebericus nobilí genere natu s¿
apud Gotthos regnum fortitur,cuí uirtus & generófitas íuxtá ínerat. Vt fortunan!
ínrebellicaprimumexperiatur, parada; ín Vándalos expeditionis confilíúíninquaí
fi fucceíTerítjmaíorafe tentaturum íperat.Gens hec(ut Demefippus ait) ab Océano
prodrjt, uixuno anno ad Gotthorum fines peruenirepotuitieamfibirepíóné оссФ
pauít,quá poft Gepida: íncolüere:cui a Solis exortu Gotthi,ab Occafu Marcomait
ni,áSeptentríone Hermüdulí, a Mendie practerlabíturlfter. Quú inftru&g in Maf-
filíae ripa acíesutrirtquecortftítíflent, dató ÍÍgno manus conferunt. ConcitatífsimíS
prau'umanímisaliquantííper gerítur : rriox Gebericus Vandalorum regem adori-*
tur & obtrûcat,optima'ç^ fpolia refert.Vandaliinfaüftas fedes optaífe rati,hínc emí>
♦e grare decernunt, á Conftantino íncolendam Pannoniam impétrant: dum grata f¿
Romanis princípibus obfequia prarftituroseflepollícentur.annos circiter íexagirt>
ta hic habitant.Deinde fub Stilicone magiftro equítum, confulari patricio'qj uíro.írt
Gallias tranfmigrarunt: ubi quum finítimos male tractarent, afsíduisqj rapínís late
uexarent,quietas ibi fedes habere nequíuerunt. Ex his Burgundioncsolímproma'
nafleuolunt, Plinrj auAoritate fretí , Vandalorum partem Burgundíones eifeaffir*
mantís:quum uícatím in Germania habitarent4 à üicis,qüos Burgos dicunt j nomeii
acccpiífc credunt:Vandalírelí<5h's Gallrjs in Hifpaníaspenetrarunt, ñeque ufquam
quíefeerepotuerunt ,doneC traiecto Gaditano freto Afrícam occuparunt.Sed quo>
niam de his quandoq; latius fuo loco dicetur.redeamus ad Gothos. Poft Geberícií,
je Hermanarícus regnum accepít,nobilífsima Amalorum familia natus,neque uírtut¿
gloria'cp geftorum inferíor.Nam quú Gothos , Scythas, Indos, Maningos, Vafma
broncas, ac reliquam fere Septentríonis oram , iñ ditíonem fuam redegiflet, Erulos
d i quocp
сиоев ca-foHalarícoregedomuííTet,altcrum Alexandrum cognomíiiartint. Erulí*
lit Ablauíus teftis cft.ad Mxotídís paludes ac fyluas quondam habírabant : quibus
4b amorefyluarumífagnantiumí^locorumnomen eft mditum.Moxab Hermana-»
rico in Venetos bellum motum eft: qui quum inermes efíent , facile ccífere. Veneti
autem humilí gente natí, qui deinde Antes &ScIauí dídifunt,quumínmultítudí-
nemmaximam excreuiflent, barbaricaquoqjfcritateubiquegraíTatífunt: quinina
vtlcncze. ta-Albam&Budam Venetiat eft oppidum ab his conditum . Item Heftis oVHala
ridis bellum índidum.qui Germanící produdum littus Oceani accolcbât: & hi bre
tii tempore domiti.Quarc non modo Scythía\fed Germanise quoqj Hermanaricus
impcrauic.Eius tempore ínter Gothos ¿V Vnnos Vngarorú progenitores bellum to
exarfi t:dc quo antequam ultra progrediamu r, haud ab re fore duximus, fî de poten
tísima- ac fortífsímar gentis origine aliqua difleremus. Hanc igitur Prifcus hifto-
n'eus Scythíam.Riphxís'q? montibusuicinâaffirmauit,&quo propiùs rigorem Se-
ptcntrionísaccedit,eoimmítiorem pleriquercputarunt.Etprarfcrtímdiuusnoftef
H:cronymus,utpotequiex ultima Ma^otíde, inter glacialem Tanaim Sí immanes
Maifaoetarum populos, ubi obftrudís rupibus feras Scytharum gentes Alexandri
clauftra cocrcuerant, Vnnorum examina erupíífe, ac equorum pernicítate freta,cav
de paríter & terrore cunda complete fcrípfit.Iordanis ¿n hoftes natíonis fuá: nefeio
qua: monftra commentatunquar pleriq? feriptores Annalium ita credídere, ut cum
со íuxtá délirent: quod non tarn ínfolenter, quámuerc ame dictum uelím.Quum *•
Gothic Scandínauíaprofedí Scythiam attigúTcnt, Phílimcrum corum regem ma/
gas quafdam feminas in caftris deprehendme conferibit. Quod genus mulierurtt,
quum perniciofifsimum rex ille reputaflet, edicto fu о in folitudines abegiífe, ne mili
tes uenenís inficcrent, aut eorum robora labefadarent : eas'cp abadas,per fyluas ali-
quandíu uagatas, cacodaMnonum fe amplexibus ínceftaíferhinc peperííTe dirum ge
nus homínum, quodnonhumanalíngua, fedquadam loquutionís imagine uteba-
tur.ScdProcopiumhíftorícumGrsectim, &Belifarrj coníilíaríum plane fedemur;
quíppc qui Vnnos Ephthalitarum gentemfuiiTetradit,cos'qj Albanos quondam
appellatos,ín Afia Perils fuiífe fínitímos:item ufque adeo magnanímos}ut illato pro
finibus bello, Xerxen Perfarum regem cum íngentí exercitu adinternecíoncm carci- ?•
derint,ftípcndíariam'cp fibí Perfidem fecerint :cçperint Cabadcm regís filium , duo-
bus anuís Perfisímperarint:necp e demonibus creatos,ncq? humano fanguine uefci
folítos,necp tamímmanesac feroces fuiífe feríbít. Quinetiamfi Ephthalitarum no-
mcníntcrpretaríuelímus,eosolimpios& religíofos fuiífe comperiemus,acfolíde'
perfedeq? litantes. Quam quidem gentís religionem adhuc Vngarís , qui Vnnorûï
funtpofterí , peculíarí quadam natura pra: caeteris íngenitam intuemur, Dionyfius
Procopío fuffragatur, qui Vnnos Cafpíanis & Albanís uícínos opínatur, ferocía'cp:
robore bello accómodatífsimos. Vnnor & Magor, cuíufdam Annalium feripto-
ris opinión?, Vnnorum au Лог fuiífe traditur:qui quum nihil prarter Hebream lege
rit híftoríam, hinc omnium gentium origínem ariolatur. Quare Vnní bello afperri- 4«
mí ,tráíeda adCimmerium Bofporum palude Maroti,non modo fedibus Gothos
eiecerunt:fed uniuerfam Europae Scythiam domitarunt, in rcpctítís'cp Pannonrjs
quicuerunt, quas á fe Vngaríasappellarunt. Pius autem pontifcx(mihicrede) do-
(ftifsimus, Vngaros ab Vnnis(quod omnes rerum feriptores affirmant )promanak
fenonpatitur.pari cum Iordanetradusafïedu,qui Vngaros ac Scythas pelliûmu-
rínarum commercío notos fuiífe feríbít. Deinde facrofandus ille pater cuíufdam
Veronenfisteftímoníumadducít, qui quum ad Tañáis ortum penetraffet, gentem
Vngaricalingualoquentemfein.ueniiredicebat.Diuusquoqj Matthias nofter ,hu-
iufeereinon ígnarus,quamáSarmatícísquíbufdammercatoribus aceep erat, lega
tos ílluc & exploratores mifit, quibus cognatam gentcm,fi poffet,ín Pannoníam po
pulís diuturno bello haud parum exhauftam alliccrct. quod ctfi hadenus aífequi
ncquíuit, fiuixcrit tarnen, fortaífepracftabit. Quare Vngaros Vnnís per Afiaticam
Scythiam
DECIDIS l ИЪЁЖ II 41
Scychiam cffuiïs>& adhuc Tanaís ortum accolentibus , cognatos cflc credêdum eft.
quamuishinonab Vnnis,quíín Afiaréíhtere,fedab his químelíoris foli cupido
täte duífrí in Europam erupere, profluxerint. Quinetiam Gothi non a Scandia,
( ut Iordanis ait ) fed ab Afíatíca Scythia, ubi Alanís uicini fueran t, prodiere . Quod
hinc coni) cere licet,quia quum Gotthicum Alanis non modo Europicä Scythíam,
fcdGallías&Hiípaníasoccupafíent.adhucregioncmTarraconeníem tenent,quam
paribus uíclamaufpicrj s Gotthalaníamtnuncuparunt. Quum Vnniuenationeüú dulonim.
¿titarent.díuíno quodam prodigio ademígrandumadadifunt. Nam quum uena^
tores aliquí Ma:otica:paludisaccol£C,uenatum forte proficifcerentur,ecce oblatam
10 ccruam offendunt : quam quum concítatius perpaludem infequi cœpiiTent,ufque
adedpotiundaeceruaedefîderiotraftifuntjUthacduce baud procul á Cimmericö
Bofporo Macotím congelatam (ut mea fert opinio) tranfmíferint, at ubi ín Europi
ca Scythía conftitêre,cerua dífparuit.HiproípecT:am regíonem admirantur,& pnv
bant:deindein Afiamredeunt, rem fuis ex ordine referunt. Vnní fcdes proprías
abominati.&folifterilítatempopulorum'ue multítudinem caufati , cum liberís 8¿
uxoribusin Europam uenatoní duAu tranfmígrarunt. Regíonem fuá uberioreni
inueníunt, uniuerfum paludís traAum occupant : rnacbmt Victorias , quos a princí
píooffendére:caerosdomitant,&ínferuitutem redigunt. Alanos quoqjfubigunt,
quifedes illas prius occuparant, & longe rriitiores eñe uídebanturinefinitímís qui'
10 dem Gotthisparcunt, in quos impenfius plane defaeuiunt,
VNGARORVM Annales , Vnnos in Euröpam anno Salutis trecentcfimo feptua> vnhim Еиго-
gefimotertío , Valente imperante, &Damafo pontífice máximo fedente,traieri{Te J^'37J"° *
referunt. duces habuííTe Belam Chielae filium,Zomeiarum familia natum,itcm Che
uem & Cadicham eius fratresrprarterea Atilam,Chemem Budam'cp fratres, Bender
cuci niioSjCadarum genere natos, ad domítandam Septentrional em plagam:ex cert
tum&ofto tríbubus decies centena cko&omilía hominum coegiiTe:iuridicendo
Cadareffl,uírumfapíentem,prícfecinre:edí(fta,Deiuoce& reipublicac nomine pra>
ciniiTerexpeditionem tumultuaríam 8c excogitatam cifcumlato cruento gladio,pro'
nunciato'qj loco,que pricftituiifentjiignificafleiqui nOn obtemperafient temere,eO'
jo demgladíoper medium caefos : quam confuetudinem adhuc in TraníTyluanía , ín
Turcarum tumultu obferuatam uídimus. Quum maximís uíribus poílerent,elatís
anímis,tanquam uniuerfum orbem peflundaturos,BeíTos,Rurenos, Chúmanos al*
bosacnigroSjCumuniuería Dacia ÔC SarmatiaíubegiíTe: 8¿ tandem ad Tíbifcum
amnem.quem Titiam nuncappellant,caftra collocaíTe.Hancgentem Iordanis hiño
ricus horribilifpecie.uultu toruo atro'cp,ítem dcatridbus quibufdam ínfcripto,pre>
lata quadam feritate ¿V audacia , tradit : quia infantibus uix dum natis nouacula gé'
ñas fecant:ut prius uulnerapati, quám lacéis dulcediné lœtari condífcant. Quare
obductís cicatrícibus imberbes confenefcunt. Practereaftatura nequáquam procer
ra,latishumeris,agilí, expedito ¿Wobufto corpore,ceruíce conftanti &ardua,fumv
4.0 mam quandam fuperbiam prazferenterfagíttandi equítandi'qj peritia non mediocre
ac fera quadam fa?uítiafub humana fpecie ínuoluta. Quumigitur Hermanaricus
Gothorumrex,totgentíú domitor,fe Vnnorum bello follicitaricognouííret,nort
mediocre fibíratus nine imminerepericulum, eorUmimpetum continuo1 reprimen'
dum cenfet.moxdeleAum habet,ingenteís'cp fibí copias comparat:maximos eius со
natus,mors inopinata fubuertit. In Vnnorum adüéntu,quaedam mulíer, quacirt
uiri nece deprehenfa fuerat, capitis arcefsítur': homicidrj conuí Aa pariter 8C adulte
rijjufque adeo1 regís iram facinorisindignitafe íuccendít, ut quatuor equoru difcef'
ptu muí Aaretur.Duo eius feminae fuere fratres, Roflbmonarum pérfida gente natu
quorií alter Sarus,Ammius alter di Aus eft.Hifororísfupplicrj immanitate bacchart
5o tes, in príncípem coníurant. Hermanaricumecompofito adoríuntur,fruftrarc*
luftantem perfoíTo latere interficiunt: patratacaede, ad Vnnos perfugíunt, ut tu*
tius uitam tuerentur, Quare faAum eft,utBalamírus Vnnorum rex,fuperandorum¡
.fîdia, qui cumVnnisiam focietatem íníuerarit: cimentes, ne quaeOitrogothis,e^
dem fibi fortuna immineret, emigrandum omnino cflè decernunt. Hermanara
cus utriufcB oends rcx, centefimo ÔC tertíodecímo anatis anno letalí uulncrc confo(>
fus obiit.Exceilu regis hoftes elati.ín orientales Gothos,quos Oftrogothas dicunt,
niarmiscumuiribusirruunt.paucisqs praclrjs fupcrant, inpoteftatem'q? recipiunt:
Occidci1falcsueroGothi)quosVifigothasappellarunt)cognatorumexemploper-
culibdefcrtísquaradOccafumfpc^ntfedibus^obñínans ad emigfandum arii-
nris.adlftrum cum libcrisuxoribus'cp contendunt. Ad Valerttemimperatorcn^fe
níorís Valcntiniani fratrêjcgatos mittunt,qui fedes incolendas exorct, ac perpettm >•
poIliceanturobfequium:&le non modo leges, fed orthodoxâ quoq? fidem Chrifti
accepturos effe fpondeant. Quin etiam addant , fe núquam imperata detrccbturos,
petant Myfiam,Thraciam'q?:quas ficonceflcritlmperator,feprouallofoffa'q? mun.
tifsimaaduerfus Vnnos perpetuo1 futuros recípíant. Lartabundus eös Valens excc>
pí't:quibusaudítís,qua?cunqjoraueraut,proanímífententía etíam infperataconcefv
fit.IncoledamMyfiamThraciamqjpermifit, ratus Vifigothas Romani ímperrj pro^
pugnaculum futuros, fed res aliter ас fperauerat,accidít. Nam eis Iftrum except!
barban una cum Gcpídis ,á Valente Arianar perfidia; nimís obnoxio ,epifcopos
accíp/unt.Arianaquoq? labeinfeclros : qui paucís poft annis eadem tabeomnes co^
inquínarunt. Quare non Chríftíani , fed Arianí, Vífigothx Gepídar'q? fa¿ti:quibus 2«
Lupicínus ac Maximus pro ducibus datí,qu¿ quarcunq? his ufuí forent,diligentífsiV
me curarent, operam'cj? darentne qua inopia IaborarencPrarfeAí dum mandata ne*
glíguntjcV magnum fíbí qugñum ín uehendís commeatíbus faceré ftudent, barbarí
annona; caritate laborant: acerbifsimá cibarioril exaction? execrantur, detefbntuf
pra-feñorum auaricí am: quando pro annonx caritate non modo* pecunias exhaufe^
rantjfcdlíberoscVuxorespromancipíjs uendere cogerentur: demum quodeunqj
frumentum humano fanguine mercarentur ,non nífi mucidum ¿V corruptum effet.
Quod ubi nihil proficere conlpícantur,Phrígiternus,Alathcus,Saphracorum regu
li, facía feditíoneLupícinumck Maximum adoriuntunquibus inexplebili auaricía
trucidatís, ab Romano principe defectre.Scríbunt aliquí ,LupicinumadcQuiuíum jw
Phrígitcrnum ínuitaffe, ut eum cum comitíbus per ínfidias domi obtruncarctrquod
utín penetralíbus fieri cocptumeft,Phrigíternumaudítopereuntíumclamorc,ctho
ro profiluííTe:quum ínfidias cuafíffet, fulcítata multitudíne , Maximum cum collega
ас feruís obtruncaffe : Daciam(Rípenfem , ítem Myfias 8í Thracíam prouíncias pa*
pulí Romaní ín fuam poteftatem aiTeruíffe : ímperaffe tributa, &graui colonias ím>
perío gubernaffe. Qux quidem omnia poftquam ad Valentís aures , qui Antiochíe
tuncagebat,peruencrcnonparum is animo confternatus,habíto delectu,magnum
excrcítum comparauít: continuât/s itineribuSjtraíeíflacp Propontide,in Thracíam
contendít.atubíinhoftíum confpcdtu fuít,finiftrís( utaccidít)aufpícrjs pugnam
conferít.Quumparum barbarie obftitíiTct, in fugammbínde conuerfús,& fagitta +¿
.faucíus, ín quendam uícum,ubi incendio cum cafula concrematus eft, ípfe confugít,
&quartumdecímum Imperrj fui annum complere non potuít.Illata: in Thrariaftra
gis caufa fuít,quod Romanas legiones ab equítum prarfidio deftitutas , moxhoftes

A nVjX;^ulcpro^e^0 ^ellum'PerPetuumcP "leífeendac auaricía; monumentum. HaecDa>


mafo pontífice máximo , 8¿ Valenteímperante, ab origine mundianno octogefimo
uno fupra tria milía,gefta funt. Iníqua profedd témpora illa funt habita,quu cerrç
motu uníuerfus orbis ita côcuffus fubfilierít.ut maria fuperatís littoribus multas S¿-
. cilia: alíarumcp ínfularum urbes populosq? ínnumerabiles obruerint. Conftantino>
poli tant3 e codo tempeftas,ut decídentís magnítudo grandinis mukös interfeccrít: ye
apud Atrabatas lana e codo ímbribus admixta defluxit. Nicea terrarmotu íterum di
ruta: m Phrygía fames inaudita. Athanaricus GothorumrexdumChríftíanos in^
fectacur,
ЪЁ'САЪ1$ î. LñEt il M
fcÄatur,multos ulrimo fupplícío affecít,quám plurímos propres ledibus eiecit.Paii
lo ante Sarmatx Pannonias uaftaucrant. Valens quum ab Eudóxo Arianorum ери
fcopo faifa fide fuerít ¿nitiatus,multos ê Nitríae monachís per tribunos ¿V milites саг
di ímperauit : quínetiam legem promuígauít ,ut monachos militia detre&ates cuíq?
fuíu'b.ca^dcrelicerer.Parí errerítateTheodofius,Theodofn' n5dumlmperatorispa>
tcr,cíí magna nobilíum manu obtrücatus» Vífigotha?, uíñoria: infolentía clati , for^
tuna? dexteritate profequuntunedaudadariam euecb', utCSftantínopolím obfide*
re contendant.Sed Dominica, Valemís uxor,labantes S¿ fere confternatos cíuiü aní
mos cofpicata,precibus hortationibusep confirmât , populum multa erogata pecu^
10 nía fibi c5cílíat,urbem deníq? prudentiauirtute'q? conferuat. Gratianus Valentis ne*
pos,cuí Occidentis Imperium delegatS fuerat,ubi rcrü potitus eft,ut Romane reipu
bliese confuleret,Theodofiumingétíuírtuteacfapientiauiríí,exH¿fpaníaaccerfiiU'
bct.eum'cp conforté imperii déclarât: quando tante, rerü amplímdíni,immínédumq?
pcriculorum magnitudínijfolus fat ene no poterat.AcdtusThcodofíus,paucís poft
menfibus adfuit.Syrmrj purpureum paludamentum induit. lnito imperio,coac1:o'«qj
excrcítu,cum barbarie ipfe congreffus,haud difficulterfudít,fugauitqj:fuperiorem
Myííam recuperauit,redeuntes hoftes pluribusac magnis cladibus affecít , qua?que
fummiprincipís officia cum dignítatecompleuít:demum recepta inferiore Myfia¿
Thracía, Dacíaq? rípeníi , ifto cum Athanaríco Vifigotharum rege íam foedere, n¿
io diuturno bello Romanas legiones adintéritumrédigeret j Uícítor Cóftantinopolim
fe recepit. Ablauíus pereufsi foederis cauíamjTheodofrj morbum , ín queínciderar,
fuifTefcribit.'id'cp a Theodóíío collega,quipaucispdft díebus bene conualuit,confir
inatum.Pacatís rebus Athanarícus Byzantium initae focietatís gratia, imperatorum
Uteris ínuítatus,aduenit:qui honorifice exceptus,quotídiano luftrandc urbis defide
ríoexplerínonpoterat. Speftabatcircum,híppodromum ¿Vtheatra, iterntempla^
portusac forardíftrahebatur a?diummagnificentia,bafilícam cumregia curiacp ad'
mirabatur,obelifcos Sí coloffos ítupidus intuebatur.írhagínés ambibat: 6V pulcbri>
tudineurbis,aba(ftis curís omnibus, animum relaxabat: deínde grauí morbo correa
ptus , tertio quo uenefat mènfe uitadecefsit. Theodofiusautem focietatís iure, ma
¿o gnificohunc funere honeftauitreum magrtá quo q? pompa ad rogumufque fequU'
tuSjCümulatifsíme'amíco iufta perfoluit . funèbres ludos in eius honorem edidit : 8C
tantum pietatis Vifigothis oftendit, ut mirifice barbarorum ánimos fibi conciliant,
Uli nanqj rege iam orbati,duftu aufpicrjs'cB Theodofrj'principis ultrd poltea milita^
funt. Dum hace ínThracía geruntür , Vnní, qui in Europam traiecerant , Oftro-
gothas'qj domuerát,ímperium propagare pergunt- Quícquíd intra Tanaimac Tau "P*""
ricam Cherrhonnefum,infuamditioriemredigunt.TanaitaEr^Roxolani, Alaní, Ca^
riones,Amaxobrj,Budim,Sturni, Vbiones,Acibi: item Nauari , Sarmatarac Vene^
dici, ab his leges accípíebant. Et íam Chumí, Baftarna? , 8c cum Peucinís Carpiani,
magno pacem ftípendio mercabantur. Ä Ponto , Macoti Tanaiq? , Vnni ad Danu>
40 bium ufque, & ad Germaniam,Sarmaricumqj fínum.omnia ca?de ¿V: terrore comple
uerant,muníuerantregnum,faeuumq?impetiumufquequaquegcrcbant:Gothos ta
mena tergoinfeftarenunquamdefinebaris. Quum Gratianus Theodofio Oríentis
imperíum tradídiffet.ípfe uerd fibi Occidentis optafíet:&: quum in Britannia mili ta^
ri feditione maxímus Imperator declaratus eflet, traíedo ín Galbas eonfefhm exercí
tu,Merobaudismagiftrimilitum proditíone ad Parifiumfuperatusethquiquuní
Lugdunumconfugiíret,ibicaptuseft,8<:c2Efus. QuareTheodofius feftínatis itine*
ribus jn Gallías profc&us , ut collegae mortem ulcífceretur , ex Gothís decern homi'
nummilía cum fuis coprjs Tecum duxit. lnito aduerfus Arbogaftum Eugenium'cp
pra;lio,quod ciuile did poterat,decem Gothorum milia, qui pugnam iniue're,inimi>
5° corum ímpetu primo congreffu cacfafunr.nonfincmagnaRomaniímperrjutílíta-'
ic.Mutatafubinde fortuna, quum legiones eíuspraíium cönferiuffent, Imperator*
uicioríam compararút.Theodofíus redíens, Mediolani , cum Arcadio & Honorio
d 4 filij*
filnslmperium delegaflèt.intempeftiuo fato prarucnms occubuit. StilicO deinde,
Honorn eduplicifiliarum matrimonio focer,c Vandalícorum gente natus,tantum
fibíautoritatisuendicauít,ut inter primos haberetunquinetíam in Occidente rcnv
publicamgerebat.Quum effet ímperandícupidus,imperatores,quibufcunc]í rebus
poterat/aalcinuoluebatifperás^bidifficuhatebellorumeosobruííret/acileTcEu^
elierio filio imperíum paraturum . Augebant fibi anímum Vandalorum , Burgun-
dionum.ítem Sueuorû & Alanorum auxilia : qmbus fretus,fi feroafsimos Vííigot-
tharum animos.in principes Romanorú excítaííct , fperabat fe a Vifigotthis Italiam
facile uíndícaturum. Quare utfperataprofequeretur , Viíigotthis ftatuta ftipendía
erípit,annonam & donatiuaaufert : fame non modo ad defc&ionem, fed ad índicen 10
dum crudele bellum prouocat: quodimperrj Romani futurum erat exitium. Нагс
4в7. omnia Stilícone Aurelianocp confulibus,annoSalutis feptímo fupraquadringente
íimumagítátur. VííígotthaeáStilicone male tracbti,nô modo milítiam detredât,
uerumctiamímmanífsimumquenquefurorem ín Romanum imperíum concipiüf.
Proínde annua ftípecommeatu'quedefraudatí,relícT;aThracia in Pannonias erum-
pune. Ibí regem, quo annis quinqué ас uigíntí caruerant,quum apra?fecl:ís ab Impe-
ndmcwi viß racorecreatishacÍ:enusregerentur,HaIaricum prxftanti Balthorum familia natum,
¡ptéorünx. declarant;cuípoft Amalos inter Gotthos erat fecunda nobilitas. Balthananquelin
gua Gotthica figníficataudaciam.PerSyrmíumitcrfaciuntínlllyrícum.RedagafuS
quorundam Gotthoríí rex.cum ducentis hominum milibus fe his focium comitem'
quepra:bet.Antcquamab.eunt,Thraciam,Myfias,Pannonías,itemNoricum &I1-
lyrícumígniferro'cp uaftant,cun<ftadirípiunt,cxdibus omnia complent.urbc&dirU
unt. quinetiam (uc diuus Hieronymusinquit)iramquoqueDominíanimalíabruta
fe ufere: íncenfa oppída cum uicís,homines cum mulíeribus pafsím caríi : quin 8c im-
maturi fœtus ex uteris parentum exfec"ti,ínfantes parietibus ïlliiî,necp gtat^neqj reli
gíoni pcpcrcére.Quíd pluraíOmnía praeter codum áíterram, 8c praeter crefeentes
uepres,c5tínuatasqj íyluas periére. Redagafus prior Itah'amíngreffusduperatis A-
pennínis,ínFefulanummonr.em, quatuor ОС uígíntiftadrjs ab urbe Florencia remo-
tum , cum uniueríís fuis coprjs fe recepít : ubi a Romanis legíoníbus circumuentus,
ñeque minus confilrj quam cibi compos,dum faluté fuga quacrit,a Romanis obtrun j*
catur.Eius exercítus extrema fame confectus, in Romanorú poteftatem, facía dedi-
tioneperuenít:quaretátacaptiuorü copia facía eft.ucfingulifingulis Gotthíaureís,
peco rum more.uendercntur. Orofius Vnnos ín Italiam accitos,Romanís aduerfus
Rcdagafum auxilia tuIiíTe feríbit. refert enim,Vldim Sí Sariam , Vnnorum & Goc-
thorum duces.qui Honorrj partes fecbbantur , Redagafo apud Fefulas primum oc
curriíIe,eorum'q? obíídione fame olim ábfumptum,fuifíe caelum. Poft Rcdagafum
Halaríais cum Viíigotthis in Italiam penetrauít , Rauennam ad tertíum ufque lapi-
dem peruenitjubi Imperatorem Honorium eile intellígebat • Ad eum legatos prope
re míttít,quibus haec mandata dat,ut fedes in Italia ab eo poftulent : quas íí impetra-
rínt,ipfum cum Italis quiete amíceep ui&urum polliceantur : fí repulíam patiantur, 4*
orñmno tentaturum,Romani'ne an Gotthi Italiam pofsidcre debeant. azquu ad hxc
íudicem Martern fore,fignificent.Legati(ut lordanis ait ) haie referunt : Honorium
utranq? conditíonem denegaíTe , fed Gallias Hífpaniascp prouincías populi Roma-
Gcferkm Van ní'4uas Vandali Genferico rege uaftabant, fi eos erj cere auderent , tanquam propri
um»« их. a« patriasq? fedes Viíigotthis conceílururmquod barban abnuere uoluerüt. Dum
ha?c aguntur,Stílico ímperandí cupídífsimus.ubi fuos Vindelícos cum Burgundio-
níbus , Sueuis S¿ Alanis , a ripa Rheni Gallias infeftare accepiffet , Viiigotthas'qj in-
traffe Italiam, eorum'cft regem ClaíTenfe oppidum in Claudiano agroobfcdiiïeco-
gnouít:ratus non ultra'dirFerendum,coa Лае Thracia non mediocri legionum mul- 5»
titudíne,per Macedoníam 6V Illyricûac Noricos in Italiam properat , prêter Aqui-
lciam & Altinuma'tem per Venetiam , & Rauennatemagrumiterfacic Quod ubi
Halaricu»
DE CAP IS I. LI 'S Et it 4i
Halaríais intellexit,foluta Claffenfis oppidi obfidione , ín próximos Ápénníní cob
les ad Pollcntiam uicum , duobus 8>C uíginti mílibus pafluum á Rauenna remotam*
cumuniutrfo exercítu fe recepit.Stilíco militarís anís pcritifsímus.ín HalarícírprO'
dit,frequcnt¿buspracl¿7safficit.Qimmfarpcuincercpo^ct,nonexpugnat,utbeIlurri
protrahat:tres círcíterannoseumludificatur. lea Imperaroris 8c barbarorum exte^
nuacis uíribus.fc facile impcríum ínuafurum eííe confidít.Halarícus Konorium lite>
tis commonefacít de aftu ac mente Stilíconisrquippe qui ut utriufqueuíres erieruetj
fc'q? demum tyrannum ftatuat.quum fspeuincerepomiffet,ncbiffe,quandoq? pu>
gnandicopíamdenegaíTe: proinde orare, ut fedes in Galita concedantur, unde fe
10 Vándalos eiecl:urumpollícetur.VItrdHonoriuspcftulata,&: paulo ante promifc
faconccfsinStíliconí mandat,utcum Halaricopacemacfoedusíneat, Vífigotthas I-
taliaínulterioremGallíamcducat. Indoluft Stiiíco Vífigotthas tam quiete Italia a>
bígi , & Honoríum perículo liberan : qüo'nam modo barbaros ín Italiam conuerte-
re,paccm'queintercíperepoffet,excogítat. Saulem Hebra^umfurrtma perfidia prar
dicum, prarfc&um legíonis , fui confiln particípem facít : eí mandat, ut abeuntes Vi
íigorthas,Pafchali die incautos adoríatur.Quod ubi factum eft,multí improuifa for
midine correptí,occubuere. Accedebatquoque religio Vifigottharum,quifolcnní
die pugnam conferere uercbantur:at ubi hoftes inflare confpícantur , nccefsítate du
cb,tam obfirmatis anímis fe conuertunt,ut Hebra?as cohortes non modo funderét,
io fugarentqj,fed ad ínternecionem ufq? caederertt. Stiiíco audita legiortüm ftrage, aní'
mo confternatur,furentes in fe hoftes perhofrefcít,ab Imperatore legíonum fupple
menta 8¿ auxiliares copias petít.Honorius n5 copias ck"auxílía,fed ficarios duos mí'
fic,cjuíproditoremImperr) Stiliconem cum Eucherío filio trucidarent. Has ígitui*
perfidia* audacia*'q? tyrannídis pcenas , Stiiíco príncípi tune exoluit» Honorius cae>
fo Stílicone duce,exercítui Romano neminem dus loco fubrogauitiquö factum eft,
ut bcllícofo duce príuatus,Vifigo tthis nunquam amplíus refiftere potuerit. Quaré
corumita rabies exarfit,utdomíta incenfa'qj maxima Italia? parte, urbem Roraam
obfederint:eam breuí obfidione capíünt : capiunt ínquam Romam,tcrrarum hucuf de#-
quedominam,Flauio S¿ Varrone confulíbusrímperium'qj Romanum,Galendis А' ^"ы^*****
Iе prilis,anno ab Vrbe condita centefimo fexagcfimoquarto fupra millefimum:á Chri
ftianauerd falute décimo 8c quadríngentefimo. Sub infaufto Honorfj princípís ínv
perío,Romanalibcrtas,Italacp poteítas extíncb eft.Nec multo quídem ante tempo
re,aliorum malorum,ímperante Gratíano,fитог aduenerat , Longobardos extre^
mis Germanise finibus,OceanílittoreScandiac¡? ínfula cumínnumerabílí multítudí
ne egreífos,nouas moliri fedítíones , Iborea & Aíana ducíbus : Vándalos fuperafie,
& amplificando fibi imperio quotidíeftudere.Halaricus igítururbepotítUs, mädae
cdici,necui Romano ciui mors ínferatur,ne quid iníuríarum &incendrj prxterrapí
ñas ac fpolía commíttatuntemplís debí tus honor impendatur, uis nulla cuíquam tri
biutunquícunqj ín templa confugcrint,pro illacfis habeantur.inhibentur ad hec ftu
+° pra,catdes,& immanítas.EdicTra tarnen nequáquam ubique feruata. Iordanís rapinä /
tantum hoftes contentos fuífle teftatur , ne fuá: gentí detrahat.Galla PlacídíaTheo-
dofi] filia, &Honorrj Arcadrjcp foror,capta, & ab Halaricopfaenobilítate generis
defponfata.VafaPetri,facro mínífterio comparata,&magnícudine,arte,auro'q5 prg
ftantia, á quodam Vifigottha fubrepta , regís íufíu in bafilícam relata. Tres dies íri
prarda díreptioneq? confumpti . Halaricus mox relíela urbe , per Campaniam, Lu^
caiu'am,Brutioscp difeurrit: omnia populatur , ¿V uaftat- quin Sí per Siciliam , Afrí>
camadoriríftatuítmifiobortatempeftate, qua multa: fibí ñaues obrutacfunt,confi>
bum mutare cogeretur.In reditu rex morbo correptus,Confentía: morítur. Vifigoc
tha: dum grauifsime eum lugent , & ne qua in eíus ofia uindi&a fieri pofsít , ftolídá
5° pi«atereformidant,deriuatoBafento in alueofepulchrum ftatuút,íbicp Halaricum
cum preciofa fupellc&ílí recondunt: тохср reuocato fluuio , ne quis Italus eius то*
numentum feírepoffet , fofíbres obtruncant.facínus quídem barbara gente non i n^
dionurri
4g ' vito* VOKFIKU HEZ
dícrnumeílhabitum. Indemormí locum Ataulphus Balthorum quoqüegenerenä*
tus а Vifigocthís fuffecbs eft , cui Placídía Halarico defponfata uxor traditur : nu
pt¿ paucis pdft menfibus ín foro Cornell) celebrate Vifîgouhx Romam reuerfi,
cuicquid epra'daruperfuit,cripuerc:pcrpctuaq3 ruina: acincendrj monumentareli
euere. Ataulphus relicto fponte Honorio, partim quiauiribus ÔC auro uíderac ex^
hauftum,parrímquíaaffinitatís gratia uita donare cogebatur,in Gallias a Francis
& Burgundíonibus ínfeftatas contendít. Eius aduentu perterriti hoftes , fe intra fi'
ncscoiuinere cceperunt. Vandalíuerd&Alaní, qui fedes ínPannonrjsá Roma^
nisímperatoribus impetraran! , aedeínde Gotthorum metu in Gallias fe recepe-
ranr,maíoreformídinenuncaffecT:i,ínHifpaniam traijcíunt : quo pacatam AtauL i*
phus omnem Gallíam inuenít. Moxde eíjeiendis exHífpania Vandalís decernit:
tárdSope. ш Tarraconéfi agro,ad Barchinam + opes, & imbelles homines relíquidpfe cum irt'
gentíbus copias Pyrenacos montes fuperat, in Hifpanias'q? medías penetran cum
Vandalís fa-pecongrcfius, tandem domuit,S¿ tertio anno Galliam cum Híípania
pacauit:demumá Vernulpho breuifsímae ftaturas uiro , cui faepe illudere folebat,
interíícítur. Sedhícalíquantifperimmorandum, 8í de quarundam gentium orígi'
ne alíqua referenda. Vándalos 8¿ Burgundiones, qui e Vandalís prodíere,unam
ex quinqué ínteriorís Germania: partíbus, Plínius affirmât: his Sueuos proxime
collocat. Alaní, & fiorigínem a Scythis dcduxe're,in Vandalorum tarnen region
nibushabitabant. O&auium Auguftum Sueuos e Germania in citeríorem Rheni ao
ripam tranftulíífe, Suetonius aíferit. Burgundiones Vandalorum pars,adoc"logín
ta armatorum milia ulteriores Rheni ripas ínfederant, quos Tacitus a Drufo , {liba-
¿ta interiore Germania, in proprias fedes repulfos , ac urbibus oppidis'q? munitis t»
iecftos uicatím habitare coactos fuúTe tradit , unde ( ut fuprá díxímus ) n o men eft in*
ditum. Sed in his gentíbus facia mutatio. iiam Vandálica gemís flumínenuncupa
tí, paulo poft eos quos Stílico in Gallias concítauit, patria profeñi, fe Sclauosap*
pellarunt,a nomine gemís, quae áCimm«ríco Boíporo, ad Tanaímufque habita-*
re folíta,ín Vandalorum ÔYBurgundionum patria profeñorum fedes tranfmigra^
uit> Ñeque tarnen Sclauorum denominatio ab his diu retenta . Quumenim parser
orum imperante Maurítio, in Dalmatiam 8¿ lllyricumemigraflèt, qui domi reman 3»
fere, nomina mutarunt:& aliquí fePolonos,Boemos alrj fe appellarecceperunt.Scd
unde diuertimus,repetatur oratio. Ataulpho Rogcricus fuccefsit, paulo póft ruó*
rum fraude interemptus.Quartus ab Halarico Vallia rex creatur , & animi & corpo
ris uiribus excellens. Aduerfus hunc Ho norms imperator Coftantinum cum ingen^
tiexercituobrjcereftatuit.uirum quidem nonmoddmifitaridifciplina,fed magna
rerum experíentía fane pollentem : ratus,Vifigottharum uires per hunc facile exte^
nuari pofle. At maxime uerebatur,nebarbari rempublicam iterum infeftarent.accc
debat 6V illud,quod iníquifsimo animo ferebat,Placidiam fororem adhuc in captiui
täte barbarica detíneri.cV maximum Romano principi fore dedecus , fororem aier*
uituteaiïererenequiuiire.QuareConftantino,utuehementius rempublicam gerat, 4«
& fororem in libertatem redigat,Placidia; nuptias pollicetur,fi barbaris earn eçipere
ualuerit. Conftantinus promifsís oneratus,cum magno exercitu Imperatoria au ño
rítate in Hifpaníam contendít : cui Vallia Vifigottharum rex ad Pyrenaci mentís a*
ditum occurrit.Quumlegatiutrincp mítterentur.hoc tandem Conftantinocum rex
ge conuenít , Placidíam omnino reddí oportere , quando opus fuerit : Romana: rei
publicar poftulata Vifigottharum auxilia nunquam defutura: quare íuperhísfcC'
dusicftum. Valliaigítur ut ab Honorio pacemaflequeretur,Placidía a Vííígotthis
reddíta,& ex compoíito Conftantino patricio defponfata: ex qua Honoríus & Va^
lentínianus natí funt.Eodem fere tempore Conftantinus quidem alius in Gallia im*
perium inuafit,Conftantem'cp filíum ex monacho Caefarem conftituit- Sed Romam 4?
aceito Vifigottharum auxílío.alter in Arelatenfi urbe,Vienna; altercarais eft. Idem
deinde facinus louínus & Sebaftianus auíí,parí quoq» fato concide're.Quum Vallia
ín Hilpa*

4
Ъ ЕС WD l S I. LI3ER III 47
in Hifpanía regriaret , ecce Vandali, qui ab intcrioribus Gallia; partibus, ab A-
taulphofugatifucrant, Hifpanositerum infeftant, prardas abigunt,uarijs'queuc-
xantlatrocmrjs : fed a Vifigotthis rcprcfsi funt« Vandalorum impcrium, Gen-
fericoregc nimís auctum : quippc qui non minus aftu quam prudencia pollcbat«
erat cnim corpore mcdiocri , 8c eqüi cafu claudus : item magnanimus in fermo-
ne,rarus acgrauis,uoluptatumdomitor,non irarum: cupidus impcrandi ,acdo-
¿tus inter populos odia dircordias'queferere^tfacT-afeditionefaciliu'simperaret.
Honorio & Thcodoíío confuhbus , Craftinus aduerfus Vándalos miíTuseft.
Qui quum Bonifacium bellica arte prarftantem , ab expedition's focietatc repulif-
10 fct,colicgam pra" ingénita infolentíaafpernatus, magnorum malorum auctor cft
habitus. Nam Bonifatius índignitatem rci per quam a*gre ferens ,Hoftiam prope
re contcndit , ín Afrícam'que traíecit , occupauit'quc prouincíam : quam quum fine
auxilio, inuito ¡mpcratore Romano, retiñere non poífct , Genfcricum Vandalo-
rumregcminLibyamaduocat. HicValliae bellum reformidans ,traiéclo Gadita
no freto, in Mauritaniam peruenit,Africamqjuniuci-famoccupauit;ibi'quealiquan
diu cum ncpotibus acpofteris , ad luftinianiufque témpora imperauit. 1 ul tinianus
autcm aceito Bclhfario, magiftro equitum, Oricntis'que prafefto , uiro excellen
tifsimaquaque uirtute pra*ftantifsimo,acfumma geftarum rerumgloria celebra-
tifsimo , non modo' Africain per cum à Vandalorum íugo : fed á Perfis Afiam ¿
io Europam'quc a Gotthorum feruituteuindícauit- Et quum á Mauris Africa dein-
deoccuparcrur,Iuftinianiuírtutelíbcrata eft • Vallia quanquam Vándalos in A-
fricam perfequi cuperet , maris tarnen tempeftate dcterritus , Toloíam ré-
di)t,ibi'queftatimdicm extremum cum magno Vifîgoï-
tharum lu au claufit.

R E R V M VNGARICARVM D E С A D I S
PRIMAE LIBER III,

jifyfiv^ A M Vnnorum uires oftendere adoriamur , qui poftquam Oftrogot*


! \^4- tbasdomucrant, Vifigotthas'que , qui perdomita Italia Gallia'que Hi-
! ' jj$ fpaniasufquepenetrarant,fedibusfuis eiecerantmondum Scythia tota
U contcntí , traiedo Danubio , Pannonías quoque fubacbs innúmera muí
jo titudinehomínum inundarant . EtquamuísabEcío magiftro equítum ( Thco
doíío & Valentiniano Imperatoribus ) quandoque rcprefsí forent : uix tarnen,
(juin ulterius oceuparent , continerí poterant . Eodem fere tempore Boremun -
dus,Thorifmundo progenitus, ueluti fuprá ín Amalorum catalogo fcripfimus,
quum fuorum Oftrogottharum feruitutem , & Vnnorum imperiofam tyranni-
dem tolerare non poífet , una cum uítrico fuo filio ad Theodoricum Vifigottha-
rum regem, qui Vallía- fuccefierat, in Hifpaniam peruenit : ratus , &nobilitate famí
lix&uirtute fuá, facile apudeosícprincípatumpoífeconfcqui. Theodorícusnorí
« magis prudentia- compos, quam inoderatíonis: ¿¿non minus animi, quám corpo
ris dotibus cxccllcns , quamuis regía ftirpe genitos , non modo regibus , fed popu>
lisquidem omnibus formidolofoselfeoportere intelligeret: cum tarnen quem ge-
ncrofumaccepcrat,nedumconuiuij,fed confilrj quocp expertemcflcnoluit; quod
diciubcbatacccrfi,6Vcognationcgcntisfamiliarifsimeutcbatur.EcccTheodorico,
ob uiolatum fecdus , Theodofío íuníore ¿V Fefto confulibus,¿ Romanis bellum in-
dicitur.Eciiispatricius^agifterequítum^orofcoraciuitateMyficoríundus.Gau
Jcnírj filius,a patre fub militari difciplina femper educatus , qui à Valentiniano Gal-
lis prafcclus.Sucuorum Francorumcp barbariemuariaftrage c5fecerat,& Galliam
uniuerfam mirafapícntíadcfendcrat,accitis Vnnorum auxilnsaducrfusTheodorí-
5° cum , cù Lothario duce proficifcítur.Sed quum acies pari robore ac fpe utrinqj con-
ítitirrent.utpubliccfalutícófuleretur, mutatis animis,datis'q5 dextris,inftauratacon
¿ordia.Paulo poft tot mala Romanos ímperatores circumuene're,ut Imperium tuta-
rípoík
ri polte defpërar^nt. Hínc cním Scoti , Albíenfes 8¿ Pidones Britanníam ínuadunt:
cui opem poftulantí , ob ímminentem Vnnorum eruptionem , Ecíus Gallic pra:fe*
flus afierre no pomít.Hínc Gcnfcricus Vandalorum rex occupata per annum Afri
ca,comparata clafle , Síolíamínfcftabat . Hínc Sebaftíanus , qui Alanos ¿V Sueuos
Lufitanía eíecerat,Romana: rejpublica: prodítor,pro afreftata tyrannide, cum Van
dalís et Vifîootthisfœdusinit,utLufitaniapotiretur:fcddèceptusàBarbaris,cumu
latas perfidia: panas expendit.Ex quo factum eft,ut Vifigotthe,Sueui & Alaní Lu*
fitaniamTarraconenfcm'cpHifpaníam & Aquitaniam occuparínt.Hínc Vnnímina
bantur,quiOftrogotthasGepidas'qj,acinnumeramScytharum gentem coegerant,
ut quocuncp libido tulcrit.líbere ac late dominari queant. Nam ut Vngarorum An- »e
nales referunt,poftquam occupataDacia Pannonías profpectarunt,non folum fera
citatcfoliacregi'onís pulcliritudine/edcœliquoq? benígnítatepra:rtátifsimas:qi!as
Macríno procomíc,Sabaría oriundo,Alemânikalicp multííncolebant, traíceto Da
rubio ínuadcreanhelabant.Macrinus quamuis Myfrjs,Pannonrjs , Thraciccac llly*
rico,adiccb.*quoq? Macedonia: pra?fideret, Vnnorum tarnen erat uíribusímparm*
tanta multítudine gentium obrueretur , Thetricum uniueríx Germania; pra?fidem
conuocat;quí coacto íngcntímox cxercitu,ínPannoniamdefcendit- Ad Potential
nam urbein, inter Theten &Zashalom , decern mílibus paíTuumá Danubi^ripare*
motain,cumMacrinocafi:raiungir.. nam Theta inter Budam&Albam regalem fita
eft.Confilíumdcíndeambo mcunt,utrum potáis agendum ,antranfmífib exercitu го
in caftris Vnnos adoriantur,an alium locum pradio magis ídoneum opten t.Dum di
uerfa fentiunt,confiliumq? differtur,ecce Vnni caftris acies educunt , ad Danubrj ri*
pas ucniunt. Multos quocp dimiferunt,quicaftra,uxores,liberos,fortunas'q5 euer?'
tur, quum Romanis approquinquafl'ent.Macrinus &Thecricus,Scythas non cxpa*
uére,ratíínterfluente Danubio nihil detrimcntiillincfibiinferripoirc: quandonec
naues haberêt quibus trarj cerent, nec ponté in amne facile ftrucrent. At Vnni port*
quam hoftib.appropinquarunt , quum fimili modo tot Scythiac flumina tranfmifif*
fent.annexisutrinqj utríbus,íntempcftanocteDanubíum Tub Sicambria,propeBu
dam ueterem,clam omnes tranant:ubi uilla quocp nunc eft, qua? ab Vnnorum traie*
¿hi,Scythico uocabuloKelenfeldeappellatur.DeindePotentíanam,ubiutríufqí du 3«
ciscaftraerant.properecôtcndunt: dormientes & incautos hoftes adoriuntur,qui
Scytharum infidias minime formidabant.Míferríma cardes oritur : multi fomno gra
uati,antequam expergifcercntur,uita exceflere;moxtumultus,clamor uoeiferatio
fubícquuta.Quid Romanorum milites agerent, quo'uefeuertcrent, tam repentino
8c inopinato terrorcperculfî,ncrciebant:magna pars in fugam conuerfa , pafsim саг*
fa eitftrages ex Alemânis 8c Germanis inaudita patratur.Ceteri qui aut in urbeper*
noclabant,autpropemoeniatendebant,quumfeinurbemreccpiflent, euafere. Vn*
ni cede defatígatúín agrum qui Tarnokuelg dicitur,fe reuocarunt.Thetricus ¿V Ma
crinus tata cladeafflicb^&intolcrabili furore perciti, quem pudor ingens fufeítaratí
quando moráqua'm tantum dedecus perpeti malent, íllatam a Barbaris cladem inge 4
nueulcifci decerníít.Qua;fuperfuerantlegiones,cogunt:quidfierioporteret,often
dunt. Tempus nonultra tcrendumadmonent,fiquídem Vnnos longa uígília,aciti*
neris prcirj'cjj labore confedos,uires omnes amífilTe affirmaban t,Barbancam imma
nitatem omníno ulcífeendam : tantam cladem cum perpetua turpítudine coniunctá
perpeti, nífeab hacuíndicent, ñeque Romanorum neq? focíorum populíRomani
rife decoris. Id perpetuam maíeftati Romaní ímperrj notam inufturum exclamant,
nifiobftinatífsímis ín barbaros anímísirruát,pcenas cumulatifsímas exigant. Quin
&ímminens omnium gentium hínc excidium promanaturumcdocent,nífieorum
uircs magna ca?dc confidant, Quare legionum animi .partim formidine maioris
malí , partim ira illata? cladis Sc pudore perciri ; neque tarnen príftína: uírtutis immc 5
morcs,nihil hac pugna uchemen tius affeebnt : arma fumüinftruebs acies cduri,pu*
onx fignum dari : & fi male pugnarán , fe deeimari poftulant . Qyare duces in Vn*
nos,
" , Т> Е С Л Т> I S 1. ЫЪ EX. Il I 4£
bos,qui non proculaberant,copias cducunr.Nondum in höftium confpc&u fuere,
quumutrinqj tam obfirmatís írfuitur animís, ut nullum crudelíus bellum ufquam
commíflum miiïèreputaueris.Caditutrinqj innúmera multitudonn diem acerrimè
puonatur.Dedínantefole,Vnnífuperior¿busm'^
feriores е1Гесссрегиш;:& nead ínteritum redigerentur, tergauertuht. Ad Danubrj
ripas ferecipiüntjmoxcp Danubium adhíbitís и tribus rcrtätant, Romani bellofefij,
fugientem hoftem dimiferunt.-praeliiim ígítur immínente ribete dirempmrmlnhoc
conflictutx Vhnís cum Cheucduce,honiínumcenturii 5¿üígíntic]uíncpmiíia carfe:
è Rómanis.praetereos qui in cáftrís fuperíoreno&u cecíderant(íi Vngarorum ere-
10 dendumeft Annalíbus)ducenta ac decern miiiädefidcratafüni.InfequentidieThe
m'eus ô£ Macrínus,cruentífsímam fe uícloriam nadQs.confpícarí,ne iterum cum in*
numera Scytharum multitudíne manum conferere cogantur,mutanda caftra decer-
nimt,fuperftitibuscp coprjs parcehdum cfíeíudícant. Quare Thulnam hune Au-
ftría*,Pannoniac quondam ciuitatem, rclíquíí cxercitüm reducunt:ratí,fi iterum pu-
gnandí copíam Vnnis facerent, uníuerfum ad urium excrcíturri populí Romaní,
prac nimia hoftium multitudíne ínteriturum. At VnnipoftquamhoftesretroceíTiC
feaccepefunt,locum pugnacrepctunt,nios moreScythico piéfepelíunt.Cheuaedu'
ríscorpusinueniunt,quodín celebriuia folenní pompa, fubftructo fepulchró,re-
condunt,Suprà,marmoream columnam erígunt,ín ducís monumentum: quem ló>
10 cum Kaiazueuulgappcllarunttck' nunc Kaiazô Vngarí dícunt. Poftqüám Vnní
Romanas uíres.expertí,rcs fuas bene fuccedere confpicantur, ánimos fibí augent:8£
Romanis ínuitis,utranquePannoníam,traiedo Danubio oceupare cöntendünt*
Quod ubi faftü eft,nô aliter ас fi proprias fedes recuperaíTent, Romanos hinc eijee
re ftatuüt.Quaremaximo dclecxu habito,Thulnam,quam in capíte Pannoníar,quo
Roman¿'fereceperant,fitam eíTe diximus,properant» Quod ubi Thetrico cV Macri
no fignificatum eft, Scythas ca menteuenturos,ütRomani'nean Vnní Pannónia-
rum domini futuri fint,hoc extremo certaminc definirent:ítem Scythícó rítu ita áni
mos oblírmafie, и t morí quàm cederé malint:Romani duces, quamuís duplící iani
habita ítrage,attenuatji,acuíribus impares forcnt,anímos tarnen non tam à íupple'
J0 mentis auxiliaríbuscp copijs.quàm ab re ipfâ concipíunt,u t Scythícam audacíam со
hcrceant,hoftibus oceurrere decernunt.In Kefmarkenfem agrumueniunt,ubieos
offcndunt,utrinque mutuo conípecTiuagmína conftítere:ínftituunturparíter utrúi
queacies,artí bellicaeac infidrjs militanbus utrínque ingenia íntenduntur. Vnnis
cenumerat,autuincere,autpulcherrime morírquodeo fadlíúsfibiquifqüéperíúa'
ferat,quo magís patrio] ritu mortem contemnere did ícerat. Contra Italíuitarrátio>
nêhabere folent,ne.temerè quídem fe rriortí exponüt.Proínde pugng cotínuo fignu
datur.obftinatifsímé utrínque concurrítur* Vnnis in prarlíó mos eft,alcifsimís uocú
bushoftemdeterrerejpulfaretympanajfagíttarum iaftu aerem in fpeciern nubíurrt
obfeurare. Quare tantus ab rjs clamor Ъс tam horríbílís confeftim editus,cWítatelis
40 aerobfcuratus,utRomanorum aními admodum cónfternarétur. A'prima hora díeí
adnonam ufq? pugnatum eft, magna utrínque cedes Oritur* Demum Thetricus ЪС
MacrinuSjubí fe numero impares, & cum fera gente rem fibíeiíe,quc mortem pro
nihíloducatjfuorumq? (Irakern in horam augeri confpicantur, utreliquörum íalutí
confulerent,quum bellum facile dírimere non poilent, tandem tergaüertunt:pederri
fenfim referunt,ne palantes fugere cogantur* Vnní quamuis longo prclio defatíga^
ti>8í pugna deficcre cogerentur,reuocatís fpeimmínentísui<ftorif,uiribüs inftant*
ac magís adurgent-HÍcMacrínus,quumfortíter redíntegrato prdío inftare cepik
fet.occubuít.Thetrícusfrorttí infixa íágítta,íaucius cum his qui fopérfuerant,euafît,
truncumqj fagitte, querri excutere ncquiüerat, in fenatum ufque Romanum retu-
;o jiflèferunt,Vnnihaudirteruentâ uícloríá potiti.fe confeftim in caftra recepèrunt*
In hocprelio quadragintä Vnnorum milia defîderata: ducesep Bela, Cheues &C Car
dicha cecidere, Contrà,Romanà cladcs quanta fucrít,bineíníelh'gi poc«ft,quod nuit
с quant
quam Uli pofthac in Pannonia contra Vimos exercitus reparare potuere* Scytbid
duces3quum pulcherrime parta uícloria occubuiiïènt,ad marmoream columnara
(de qua fuprà diximus) folenni pompa funeratí font» Vnní,quos deínde Vnga*
ros appdlauimus,annoSalurisquadringentefimoprímo,tranqm'llasin pacata Pan
noma fedes ufurparunt,8¿ multo fanguine írbi côpararunt» Anno uerô ab ingreiïu
ulurparunt,cx-
-~ ^-tWHfciiumu »mg» —
Puneriore ,
:'gcfimo,extincbs fuperiore bello ducibus.inmagnam
ducibus,in magnam orbítatem reda'
reda-
* Ort
cb refpublica, quidageret nefcíebat: ducb carcrenon ooterat multiplex &innU'
mera multítudo,S£ quem potifsimùm eligeretdiaud facile inueniebat.Vnus tantíim
Atilafuccurrcbat:Bendecucífilius:ac OttarisS¿ Rhoe,qui afltejipfum regnafiedí'
cuntur,item bí Budx frater:qucm óptimo genere natum,practerea fortífsimum pru ,9
dentifsímumq? nouerar,omniumconfenfu regem optandum eflècenfet.Edicb'sig^
tur comitr)s,quum tribus undique conueniíTent, Atilae cun&i fuffragia reddunt, re*
gemqj declarant.Athicímperandí cupídifsímus,ac gerendo bello accommodating
mus:& quod ambitione maxima affècbrat aflèquutus, fpes ingentes cócipít, & ma
xímo animo Imperium íninad quod nontam feto, quámmoríbusnatuseíTeuidcv
batur: quippe cuí acreac circurnfpecbim erat íngeníum,corpus ualidífsimum Ы. bre
vu3 item ingens aními magnitudon'ndefatígabilístolerantia laborum,exa¿lifsímarei
bellica? diíciplina, aftus 6¿ confilij al titudo iümma+Prarterea maxima dolorum ас in-*
fídiarum artificia, deperdíta audacia, animus crudelis S¿ elatus,perfidia plus quam
Púnica: egregia forma,llt¿ cumpectorc humeri, toruusquoq?afpec*ms,caputgraiv *•
diufculumjOculiimmínuUjrarabarba^musnaíus, cani ferè crines, color íubniger,
c^magnaI¿bídinísimpatíentía*Eratctiamininceírufuperbus,circumferebatoculos
hue &¿ ¿IluCjUt elati uiri poteftas motu quoep corporis appareret:non minus ambitío
ni quam Veneri obnoxiüsrfe fupplicibus cxorabilem,&his propitium exhibebac
quos fcmcl in fidem receperat»Qua gente fit editus,praefercbat afpe&urneq» ignora*
bat,fe magis deorum numine,quàm humana arte ad Impcrrj faftigiaconfcendiílc
quod,utPriTcushiftorícusaít,obíácrum Martis gladiumantè íperaucrat,quemir>
fe fuerat aíléquutus.Hic enim apud Scytharum reges olim feruarí folebat, quo qui-
cunque potiretur,ei regnum íperare fas erat. Paftor quídam , quum fuam buculam
daudicantem ofFendiíiet,utuuIneris inueniretau¿b>rem,demiiíí cruorís ueftigiale^ 9°
gínatubi adfanguíneiriuulí fontem pcruenit.ubi bucula pafcebatur,dum numt
perconcbtur,Martis enfem inuemt,quem incauta beftia fortè calcauerat+Efïbiïùm
h üс protinus ad Atílá defert: qui ubi íácrí numinis munus efle intellexít,fortune (u £
admodum congratulatur. Gladio allato, bellorum ac carterarú gentium dominum
fe perbreui futurum ariolatur. Paftori gratiam agit, refertcp, haud fecusac fidíuino
quodam muñere donatuseííet: enfem iuxtà diuínum,ac Romani aneyle, feruarí ¿u^
bet.Martem Scytharum deum perueneratur, cuius numen quotidíanís fibí uicÜmis
placare ftudet. Quanti momenti ditíonem ímuerit,non ignora t:neq$ fe latebat,innu
merarum gentíum,8£ uniuerfa; deníque Scythia: efïê regnatorem.-cogitabat femper
qua; moliri deberer,ne tanto Imperio fruftra prjefeAus eílercputaretur.lllud quam
maxime uerebatur,ne potiùs rex Imperio,quàm Imperium regí décile uideretunne-
que ipfum fugíebat,fibí ñeque íngenium,necp uires,ncqj fortunalm,necp militum ro*
burac numerum defuturum« Quare accitis praefecb's legíonum , tríbuumcp magú
ftrís,haccuerbafacít: Non fum nefcmSjCommilitones, non modi) regnum, fed po>
teftatem unamquamque pro deorum nutu ¿V prouidentia tradi, neep uos omnes di*
uinammentemuoluntatemqj hoc interregní tempore detrecbne«fiquidemme,nc'
mine refragante, Imperatorem non iolùm ducemép creaftis , uerùm etiam Scythicíe
reipublica;fummamultrötradidiftis,nemini unquam antèhac tanto iure collatam:
meautemiuxtadeorumnumen,acueftmmiudiciumexiftimarefaseft,quando ûiic
diuina benignitas,hîc uefter amor 8í fides oftenditur,Quan»uís nihil pra?teríre cura
ui, quod ad utraque officia pertineret : nunquam tarnen tantum neqj de drjs, neqp de
mortalibuspromeruiííe me CTedideram , ut regio me muñere dígnum mdicaretis.
Proindc
DECIDIS /. ЫЪЕИ III yr
Proíndc perpetua utricp gratia eft habendaJEtíi grati hxcanímí efle Íblent:n5 tame
minus qux тех funt dignitatis 8£ofticrj,quam agenda gratia,die no&ucp íuntmihi
anímoagítanda,ne tanto me munereíndignumexiftimetís,Quotíens,quxcúq}regi
cuicp óptimo ineife debent,officiamecumcogito:quàm graue munus obícrim,farili-
mè nouerim.Nam qui aliénas gubernationi prxfectus eft, ita fe gerere debet,ut caete
risquoqueprxftaruiorhabeaun\Nihil contra turpíus eo,qui fuo imperio cenfetur
indignus.Sitraditumàuobis munus detrecbrcm,pufilliquidem id foretanimircon
trà uerô maximizes magnas adoríriJ8¿' propria uirtute,diuinaqj fpe côfirmarûQuâ-
quamrei grauitas aliquantulumhortatur,funt tarnen multa quxfiduciamaugenr,
,o &uos deme bene fperarciubentunprimisrerumexperientia^olerantialaborum.öi
animus cum corpore domí forisép aflîduo exercitatus. Nemo unquam (mihi credi-
te) bene ímperabit,quiprius rec"te parère non didicir.Ncqjbonumueteranum inue-
neris,qui malum fetyronemexhibuít.Incaftrisueftrís natus Si educatus ium,com-
militones : nçqf lactcntempriusmámillam ,quàm cruentum gladium apprehendi.
Promollibus quidem cunabulis clypcifubfternebantur^Si infans ex frígido amne
lauabar,fub dio noctem xquè ас diem ducere, frigus & xftum iuxtápati. Atubí alí-
quantulum adoIcui,auda<ítcrarma tracbre , pugnare fub uínca,depugnare cum pa
ribus fingularicertamíne:quandoq? belli fimulacra agere,educereexercitum,aciem
inftruercjdifponcre cornua,primus dato figno congredí, S>C diremptoprxlio redire
jo nouifsimus:quínctíamfxpe certatím tranareDanubium,&r magnos amncs.Adpa
lum prxtcrea exercitabar, decurreba in ftadio, híppodromumcp frequentabam. Ec
ne quid pugna? genus intentatum dimitterem, temporaria obfidereoppida place-
batjCÍrcúm turres erigere, admoucre machinas , ariete meenía quaterc,quaffitcp fub-
mdeconfcendere,deturbareoppidanos,nullum prxter mílítaremhabítuminduere,
diu no&uqj ferré arma , 8¿ in aggere ferè femper fub galea dormiré.At ubi grandio-
remxtatem nafti fuimus,fortiísímiprocercs,neqj infeftum hoftem perhorrere, necj
laudis cV glorix gratia mortem formidare,neq? pro república perícula magna euita
re,exemplo ucftro dídicimus.Et eo ufque didicimús ínquam,ut quando mihiDeus
óptimos mílítix preceptores exhibuit,neque hoftem arte circumueníre, neqj difeor
Io diarum in externos femínaferere, quo fàciiiùs uincere líccatmeqj populos íollícítá-
reJallicerepromiíIís,ck' tempeftíua quandoquedetcrrereíxuítiadubítemus, Noui-
mus hxcomnia,8£ re potíus quàm uerbis à uobís accepímus. Auidifsímé fxpefpe-
cbuimus,quomodorempub!ícam gereretis,quanta fide confuleretís publice íáluti,
quanta fortitudineobiretis perícula, quanta dementia exciperetis fupplices,quanta
deniqjxquitateiudidatueri Sí feruare dignitatem ftuderetís, Qux quidem omnia
quando mecum ípfe reputo,plures in Scytharum caftrís quam in orbe cartero impe-.
ratoresintueor.Suntetíam alia,qux non tarn mihi ánimos adderc, quàm uos de rae
bene fperare íubent. Mater pridie cius diei quo me genuít, fe ín fomnís puerum ící-
tum edidifle affirmabat : cuí quidem ftanti demifius è codo Mars enfem accinxerat,
40 flagellum díuinx iracundíx dederat. Quinetiam quum prodígia cunda bene íuo
ceuerint, nondum decimus exactus eft annus,quum paftor quídam in pratis ínuen-
tum Martís enfem ad me detulit.Quare meid infigne naftum,ueftrum regem, mor-
talíum criminum cenforem,8í domitorcm gentium augures foreprXdicebant+No»
Romani Barbaros appellant,8¿ ueluti orbis domini Scythícam gentem diu aipern*
ti,fe totius orbis imperium tcnere gloríantunneqp Pannos adhuc cognatos noftros
pcrdomuerunt,necp leges adhucVnnis dare potuerunt,necp(fiuixerimus)profe<flô
dabunt.Atque fi in proprrjs hucufque fedibus permanfiflemus,audire potíus quant
perhorrere Romana arma uideremur* Sedubímaiorum noftrorumuirtutefacbm
cft,ut uniuerfam Scythiam ín ditíoriem fuam aíleruerintínos quoque paríuírtute ac
,0 gloria,& fortaíTe longe maiore ,fí licuerít,cum illis certare debemus.Nefcio quidm«
gni prxfagítanimus.Et quum numina fäueant,tot gentium fauores afpirent, ñeque
Wires ueftrx,nece fortuna: defînt,ac militum fortifsimapedora : id nobis enítendu m

С 7
eíprecercs.ut omnium antiquorum gloríamfuperemus,&nomendeníquepopuIí
Romani deleamus.Quare non alientgená, fed ueftratcmmon rudem/ed cxpertum;
non mcognitum,fed notifsimimrnon proximum, fed filium propria: genu's aman*
tifsimum, Ce immortalitatis cupidifsimum pro rege dclcgiítis.fortifsimi uiri. Quiiî
neoueuobisncquc mihi dcfucritis(quando Martern nobis patrem nunquam defu-
turum efíc nouimus) perbrcui oftendam,me non magis humano iudicio,quàm diui
no numíne,rcgemelTecrcatum:quamobrcm со magis mihi enítendum eft, uturri-
que fatisfaciam, quamuis id fine urríufque ope praeftari nequit. Quod i^irurme è fe-
natufconfulto decrcuiftís.cVtoc populorumíufluapprobaftis, id fauftum ¿V fclix
Mars pater optimus eile iubeat, ас omniafigna confirmet: fieep cartera numina fa* ,e
ucant, Proindc deinCjCommilitoneSjbeneíperate.confidíre reipublicac: ínpropa-
gandum Scytharum imperium omneis íngcnrj neruos intendite,Apud omnes Mar
tis Herculíscp parentis aras rem diuinam rácíte, celebrate hecatomben , Sé drjs ím-
mortalibus cumulatifsimos honores impendito Atilam nunquam cxpeÄationi ue-
ftrae defuturum,immô acerrimum hoftíum flagellum omníno futurumreputare»
Qiium hxc Aula peroraílet.ei féliciter, Scythisquocp ícliciter undique acclama-
tumeft: Vnnorum ípes íta adauclx, ut hune potifsímúmcVamentj&adorcnttlii
eiusmanus tribus Omnes cum milítibus coniurarunt,fe milítiam Sí cixxs imperium
nunquam dctrecbturos.A' proccribus mirificècollaudatum.adamplificandum Im
perium paílím omnes hortanrur: nomina fe daturos, cum gratifsimo obiëquio pollí- *•
ccntur.Ipfeaddííponendum regnum,animumintendit,rempublicaminftituit,mu^
nitlegibus,acedictauariapromulgat.Hacc ubi rite diípofita funt,ad bellum Sc" tor-
menta bellica conucrtitingeníum ruarías machinas commentatur, artífices muiros
adhíbct,auget munitíones &ínftrumenta,quibus &caftrahoftium& urbes facile
c\'pugnenturtMiramcaftramctandiartemínuenit,miro quocp modo auguftalíaSC
tabcrnaculafuadifpofuit,qua: ínextrícabíli militaríum tcntoriorum anbitumunie-
bat.de quo Prifcushiftorícus.Theodofiiíunioris feruus ab epiftolís,quumIegatus
'adeum perueniflfet,ha:c retulúTe dícítur:Inprímís,antequámad Vnnos acceffifiet,
ingentiafefluminatraieciiTertandem eóappulíffe,ubidudumIndigoía,Gotthorum
forrífsirnus,Sarmatarum dolo occubuerat. Haud hinc procul A tila: uícum ruíflc, y
ainplifsimacciuitatisinftar.cuíus mecnia omnia ex uiridífsimoligno confe(fta,tan-
ram in compare iuiiífturam pracferebant,utcx uno folidocp ligno facíra díxcris: muí
ta quoqj ac effufa fuiíTe triclinía,amplífsimas porticus & auratas , fpacioía fubdialia,
ac cutera cultu S¿ decoro regio digna .1 tacp Atila non modo Regiam ornacifsimam
habuit,fedauguftale prae carteris infano fumptu affabre facbim , quod è ferico au-
,„r(.^ i , „ • глпЙ-яЬаикет cultum ubique gemrnís,& columnis aureis ebur»
. porticus S¿ fubdialia ex
leuigato durifsimocp ligno teíiellata,8¿ auratas cocnationes S¿
ex. cubicula
cudicuia cerneré
ишишм. crau
Quotidiana quoq$ tabernacula et ftabula purpurea erant cV ferícea,pra;fcpia ex opti
mo ligno uermiculata.Quxquidem omnia non modo fuperbifsimaecuiufque regie 40
iifum prarftabantjuerumctiam & profufac magnificentiae deferuiebantt Proceres
íuncp fuos tam preciofis fsepe tabemaculis donauit, tantacp beneficentia profequu-
tus eft,ut quädoep uix duo trià ue ad fummíí in expedítione fibi fupereílént ephippi»
phalera;,fcuta,galear, thoracescp tantum artis 8¿ materia: fumptum rcferebant,ut nil
in his auro cV argento uilius infpexeris. nec minore quidem admiraríone thalami,fel-
la?,currus o£apodyteriafpccT:abantur.Oratores,quiè remotifsimís undique partí-
bus adeum confluebant, tanto ftuporeconfeAidimittebantur,utquurnad fuos rr-
. di) Û'ent.farpc proferto nefeirent, quid potífsímúm dicerent. In omnibus,qua:ad re
giam dignitatem faccrent, principatum obtinere ni teba tur. Et quamuis nimia fcue-
rítatcatrox ac dirus uideretui^benígníus tarnen externos admifît:8cnon modô fuos, * •
, uerùm etiam alíenos prac nimia liberalitatefibi conciliauit. Quanto formidoloííor
" hoíltbus,tanto fuis charior erat.Adeuntes nunquam difficultcr admífit;ÓC muha cu
rant,
7> E С Ut> 1 S I LIVE* II Г. 55
nni.refponfadedit : cum multis loquens,pluribus fa^edícbuicingemum uelox Sí
pra*firntaneum,memoria conftans ac magna:animus eius in negotrjs expeditifsimus
Temperefthabitus,nifi dum confultapracltaret.aliquem forte uerbis circumducerer»
Contri uerô pra*cauebat,ne à quoquam fibí uerbadarí uidercntur.Tantum Vnno-
rum cxereitum (utVngarict referont Annales)tunc fortitus eft,ut praeter auxília,de
cíes centena müia hominum in caftris fuiffè putaretur. QuodetGincredibíle uide-
tur,innumera tarnen Scytharommultitudo,amplitudocp Imperrj id facile fuadebír.
fupplementa propé Temper habuit,quae in demortuorum locum cito fufficeret,eger-
rimèferens legíonum defectum.Vnnorum arma, thorax St" loríca, ítem arcus ex' pha
10 retra:nonnullifcuto,Iancea,enfeq^catoutuntur* maxima pars corío corpora mu*
niunr,caeteri ferro,gladío longo accin&i, Sí pugíone.Hirfutis adharcfepellibusin-
duunt:8t" demíffx barba?, íntonficp crines, uíllorum inftar,feroces toruoscp afpedus
augent,tantumcp terrorís adijciunt,utfoloobtutu,nedumcongreffu perhumanos
hoítesnbfterreant. Regís beneficentía magna, gratiam: feueritas fumma,reueretiam
&relígíonem à fuis populis exigebat.Quare grata fibi praeftabantur obfequia, S¿a-
mariaequeacmetui ab omnibus uidebatur. In uexillis coronatamferebataquilam,
quaequídem infignía ad Geyfgufque ducis témpora Vngari conferuarunt.Seueri t btnkc*
nomen imperrj augebat inferiptio, qua in diplomatís utebatur: А т » L At Mundízíci curad*
filiuSjSímagníNemprothineposjEngadiaí natus.díuina benignítate rex Vnncv M!*-
10 rum,Medorum,Gottorum 8c" Dauorum.metusorbis.Deicp flagellum.hoc fieri
mandat. Poftquam Atila dignitatem regiam fortitus eft,non minus arque quam fe
uere dominari ccepit: omnes gentes fibi fubditas ad gratifsíma obfequia redegít.Sí-
camhriam Imperii federn elegit, quam fupra Budam ueterem fuiflè uolunt:cuius ad-
hue uefb'gia multa fuperfunt. neep id temeré factum» Ad Danubium Scythiae termü
num fedem optauít.uthinc Scythas regeret,hinc Romano imperio bellum infer-
retrcuius cupidítate quàm plurimùm aeftuabat.Accedebat Pannonia; ubertas,feraci
tasqpMyfiarumcVrlllyricirquareimmenfum exercitum alere poterat» Succendebac
amorem dominandi,mcmoria bellorum , quae fuperiore tempore Vnni cum Roma
nis in Pannonia gefferant. Aegerrimè ferebat fuorum ui&oriam tantopere fuiffe
jo craentam:quareadtantifanguinis ultionem irritatur.Verum antequam tarn magna
cceptaadoriatur.Scythiam difponere ftatuit.Itaq» per cuneb regna populoscp, pra>
fides.praetores.quarftorescp diftribuit.Bledamcp fratrem.quem plerique Budam ap
pellantjtn regni focietatem admiferatme quid feditionís aut externi belli oriretur, u-
' niuerfae Europicae Scythiac praefeeit, fummamq» poteftatem tradidit. Atipfemox
cum innúmera multitudme copiarum, prouincias Imperrj Romani adoritur: in pri-
misutranqueMyfiam,Thraciam,Macedoniam 8t" Illyricum grauifsímo bello follí-
citatBellicaufas à datis Thetrico S¿ Macrinoaduerius Vnnos auxilrjs commenta
tur. Valemír Oftrogottharum ,8c" Nadaricus Gepidarum rex,Atilam inita focietatç
fequebantur. Quínetíam Marcomanni , Sueui, Squadi , Eruli Sc" Turingi?unà cum
ю Vnnisftipendiafaciebant: à tanta Barbarorum colluuie omnia igniferroepmifeen-
tun At ЬгесиЫ omnia Martianus accepit/Theodofii exéplo,cui eo téporerite fue * ■•
ccfferat,ut Vnnis , Gcpidis 8¿ Oftrogotthis fàciliùs refifteret, cum Genferico Vâda teí'«
Iorum,8t"cum Perfarum rege inducías init.quodfpem AtilarfefellittQuumenim
ab Oríéte Perfas,ab Occafu Vifigotthas,ab Aphríca Vádalos,ab Aquilone Vnnos
Romaní hoftes haberentrconfpirantibus undíque in Martianum tot gentibus.ffaci.
lèfperabat Imperium perbreui Romanumiríperdítum»Sed Romanus Imperator,
ut fibi 8t" Imperio prarcaueret, St" cum único eodemcp máximo expedites hoftecer*
taret, cum ceteris bella compofuit, Ы in Atilam quafeunque poteft uires íntendít:
Arneftidem magiftrum equitum Vnnis opponit. Quiquum apud Marrianopolirn
hoftíbusoccurríflét,in primo prarliofuperior euafit:arridentealiquantulum fortu
na fretus,dum incautiùsck:nimis auide cum callídifsimo hofte bellum geric , ab Ati
be cop¿j$<írcumuenmsoca.buit, Martianus Ameítidis morte admodum confter-

e 3 natus.
naWonfilío hoftem círcumucnire ftudet: quod fxpe plus uinbus pone nouera t.
Videbat tot gentium multitud incm, in obfequío concordem non lu turamratquc ц
in IlLyrico Sd^hraciadiutiuspcrmanfiirf t, fametantúmeíTe perituram, Quare inter
rcaes treis facile dífcordíam ferere,muncnbus pollicítatíonibuscf diucrtere.ahquenl
in locíetatem a!licer.e,hoftí um conuïia interuertere Ге роЯе confi^ebattnec minorem
quídemfpcm in prouinciarum inopia collocabat. Quoddum ímenderet Impera/
tor.hínc pra?líum protrahere, hinc fubtrahere commeatus, tentare regum ánimos,
dííTcnííonum femina fcrere,curare côcordiae focictatiscp folutionem,nutantes quoi-
dam fubducere,aliqui etíamcius uerbis credere. Contra At¿laaftuprxpotens,lm-
peratorís Martiani confilium pra:uem're,properarepugnam,inftcrilifolomorari, „
commeatus undique cogcre,in ubérrimas regiones èC oppídaíérecípere,feuerifsi-
mè fuis ímperare,regum fodetatem largítionibus Sí officio connrmare,milítes in ob
fequío quauís arteretinere:quinetíam Budam fratrcm,cuí gubernatíonem Scythiacr,
ardificandamqj urbem in Danubrj ripa, Sícambríxq? ruinis,Budam deinde díftam,
delegaratjdolocaptuminterfecit.Vngarorum Annales,poft cladcm Catalaunicaín-
terfectum tradunt: quoniamquumpofl: fubacbm Myfiam, Thracíam&Macedo-
niam,quum ex Gallia Atila Sicambríam redrjflet, fratremep inueniñet Sicambríam,
quam muro cínxerat, non Arilae, fed fuo nomine, contra mandata Budam nominaf-
fe: cum dolo captum,propria manu ргге nimia ira obtruncaíTeprodíderunt» Diuer-
fas alrj fraterna: mortis caufas referunt:aut quôd mítíoris ingenij uir,formidoloíás ex *o
pedítíones inhiberetraut quia cum eo farpe contenderet, 8¿ liberiàs argueret, quod
Gcpidarum & Oftrogottharum reges in fodetatem adfcítos pro fubditis ille tracbt-
ret :aut,quia cum Scy this fe immitius ageretjordanis.quum nulla regní fodetas fùv
ma fît,ut folus regnaret, infidrjs fratrem intercepiflè fcribit.Ha?cTheodofîo Sí Albi
no côfulibus geftafunt ,Quare Atila, poftquam Illyrfcum, Macedoniam,Thraciâ
&Myfîaspalumigniferrocp uaftauerat,praeclufumcpad Conftantinopolim adirum
Martiani copias íntellexerat,in Pannonias Sicambríam fe rccepit.quumcp è fraterna
carde non plus ínuídíae quàm terroris ubique connaíTet,8¿ diffimulata peenítemía
ducbiSjiè in concíone purgare conftituit. Quam mifera fît conditio ЪС fors ipfâ
regnantium,exemplomeodífcíteproceres:qui ut iuftídamcVa?quítatem,ac manda if
torum obferuantiam edocerem,at<ç fîmul oftenderem quoftudioedícb&impera-
ta praeftari debeant, fraterno heu fanguineme id experíri príus oportuit.Fratrem u-
nícum,quemmíhiconíortemImperrj feceram,ut interficerem,me neceffitasadegit;
Romuli (uraíunt) neceffitate adduflum.qui legum mandatorumqj contemptum,
fraterno quam alieno fupplícío uldfci maluít.lSíonenimígnorabatuirílledíuinus,
qui e paftoríbus óuium reges gentium facturus erat, nullum bene Imperium ¿V regí
& amplifican poiïe,nifî omnes legibus ас régi parère dídiciífent* Quôd fî leges oí
edicbpro irritis habeantur,omnia protinus mifeeri uideris,& ire perdirum. lufticia
nanque íola,non modo res publicas & Impería, fed fodetatem omnem munit Ы. fer
uat. Quinetiam facinorofîisimam quanque multitudinem, uelu t in latronibus uide- 4©
mus, quipartam arqué praedam partiuntur, xquitas ipfa ne folui quidem fadlè pari-
tur.Hacpotifsimùm magiftra maíores noftrí bárbaro genere nati, ità Imperium au-
xerunt,au&umcp feruarunt, ut fui pofteri iam uniuerfo orbilegfs dare confidant*
Proinde meo iànguine non peperci, ne exemplo meo facínoroforum audaciam con-
firmarem : quibus tanto ftudiofîùs cauendum eft, neuel minima errata committant,
quahto feueriùs infeipfam animaduertédiiufticia regiafumpfîtinitium.Haïcquocp
patrauimus,nefacrofancbe iuftícíac numen pernidoík quadam indulgentiainccfta
remus. Qui gubernatronifaluticp publicas natus eft,&in tanto faftígíodiuínonumi
ne collocatüs,nulla príuatí affeebs ratione,à publica utilitäte & arquítate díuerti de-
beUmmo quanto coniunftíoreftqui errarit, tanto feueriùs in eumanimaduerten- f
dum eft.In prouincías populí Romaní profeAürus , non tam ut earum iniurías ulci-
ícercr,quámut Scythicum lmpcriû propagaré; ad quod me natû.ut par eft,femper
txíftimo,
2>£C^T>/S Л LISEZ III. $5
cxi^moJ(mérmremm)rratrcmadmonminpríiTiís,utregníípacatum diligentiisi*
mè curaret.iuftè íancteqj gcrerct,nemíní ius fuum erípi paceretur : dcínde ut Sícanv
briam,urbem olím populi Romaní , ex legione auxilíatríce conflatam, educbtmqj ¿
Sicambris,extremís Germania;populís(quá'doquidem multas quondam Rbmani
lcgioncs,praefertimcp Germanas ín Danubrj ripa collocarant,in urbeisq? redegerät,
ut Barbaros tráfitu fluminís ínhibercnt)non modo inftauraret,fed mcenibus longé
amplíoríbuscircumduceret,dcmumqi meo nomine appcllaret.Quid fecit infelixf
Jmmemor edícb'jimmemor mei,quí fraterna charitatcín Impcrrj íocietatem,nemin€
corriualem admittentis,adfciucram,mecumcpparíterregnare míTcram,pracambític*
ncimmodica,ut nomen ac dignitatem meam fenfim attenuaret,u t demü unicus ím>
peraretjregíamledcm^ontemptomandatOjáfeBudam nomfnauit:Ia,fa:maíeftatís
crimen,deeo tam benemeritx,pro nihílo duxít. Quem regem creaftís , qué Martís
Herculisq? paths numê eííciubcbat.non folû peíTundarCjíed delcre íperauit»Quod
quidem facínusubí compertQ habui,haudiníquo ex teile furore concepúnondum
oblítus qua charitate ac fiducia,6¿ quâto mentís ardore,traditä Scy chicar rdpublícac
fummam acceperä,non tarn mihi quam Imperio ucftro ínfídias pararí íutelligebam.
Ab omni femper expeditíone,S¿ ab ea uel maxime qua: in Imperíú Romanum para
retur,meíemperreuocarenitcbatur.Romanos tabéllanos fa?pecum Uteris interce*
pi.notïs quibufdam obfeurís exaratis,quibus hoíles multa,6¿ prarfertim integrum
*° Scytharú Imperium fratripollicebantur,ijàmeilledeficcrct3autquauisartemecir
cumueniret,ábellóueínitoreuocaret. Immodica fides fî fallatur,immodíca quoq?
indígnatione conficítur. Quid pluraí Ne dux uobis natus с medio tolleretur,ne Scy
this Atila fubriperetur,ne fidífsímo propu gnatore Scy thia detraudaretur,ne Roma
nís domítandae Scythiac occaíío darctur,ne facrofanebe iuftícíae numen pollueretur,
ne meapernícíoía negligentia ac dolida charitate facínoroforum audacia augeretur,
fratrem compertis infídrjs.contcmpto mandatodaría maíeftateregia,non quaeíitoli
ctore,non aceito carnífice,nc reípublica ueftra à meo fanguine la*derctur,adortüs in
tcrfed;Fratre,quàm regno, quam república,quam dígnitate, careremaluú Quôd fl
neqj fanguíni meo,neqj único fratri.reípublícze gratia me pepercífle uidetis : quid in
*° alios,qui federate quid commíferint,me fadurum putatísc"Pugnauit ín peflore mea
aliquantífper cum publica,priuata charitas: publica; tandem ratíoní príuatus ceffît
afFe&us:quod omnibus his qui pra:funt,facicndum effe cenfeo , fi optimè fibi 8C reí
publica» confulmmmuelint.Tuautem,fraterínfclíx,mecum ufque regnaíTes.ííparí
mecum amore èC publica charitate certaflestNon te in regni confortiu, frater,admix
feram.uttemoxuita priuarem : quando tecum, quiunicus , idemqj charifsimus mihi
fueraSjdignitatem & utranqj fortunam communicareuolui. Non ea caufà te tantùm
euexcram,uttefubindecarerem:fedut ^ubernandi labores cum honoribuspariter
Sitriumphis tecum impartírer,ut mutuo quandoque alter alten congratularemur«
Plus tibi quam mihi tímere folebam.Ego labores,ego perículaobibam , egoín prae
'4c liadefcendebäjUttuam mear uitar anteferré. Non fratris, fed unicí loco filrj te habe.»
bam.SífortunadedííIét,utímmaturofatointercíperer,teregniharredem,temeino»
minis defenforem cVultorem cardis fore íperabam. O'fpes hominum fallaces, o mí>
ferammortaliumcondítíoncm,&eorumpra'fertím,qui in alíquo faftíg'io fiti íiintí
quibus quanto fortuna maíor,tanto editior miferiarum & perículorum cumulus ас
ccdít.MaluiíTem.íí per utílitatemnoftrarreipublícaílícuiflet,hoftili manu oceumbe
rcjquàm fraterno fanguine fcedaíTemanus. Malím tarnen prœpotentis iuftícíae nu»
men fraterna uic^íma pro regní falute expiare, quam commifía in rempublicam pia>
cula praeterire»Proinde edícb,leges 6¿ mádata feruare.exemplo mei fanguinis dífcú
tc:qua*fîntab his regí expendéda/upplicia,quieiusimperíamilitíamqjdetrcñarinr,
,'° autpatriaiuralaefcrint,authumanitatis officia uiolarínt,quacdebetisobfequía prae
ftareindulgentifsimo fupplicibus príncipi:8¿ praefertim benemerentibus rede feh>
atercp obtem perarcut communi cum со fortuna frai licear ; perfidíam , fuperbiam
e 4 ÔCiaB
ri лкт. ¡tai ъек. vug лк.
ЪС infîdelitate'.morte cautiùs cuítate. Nihil exiftimate commodius,quàm in boni re-
ois obfequio uíuere,publícacp commoda príuatis(ut fecimus>nteferre.Quod íi fe.
concis ,non tam Imperatorebono , quàm óptimo milite Scythicarum fortuna rerurfl
gloriari poterít.Ego autem nc fraternos manes nobis iniquos habeamus , edico , ut
qux ínfelix nuncupauir.uota prarílcmusn'nftauratam Sicambriam, Budam appelle
mus:píocp funere^aclacfteparíter &uíno placare ftudeamus. Secundum A tila: ora-
tioncm funus fingularí pompa celebiatum.Non tam Budx fatum,quàm Atítefor
tuna dira deplorata.collachrymantem pariter 8¿ acftuantemomnes ultrôcommife-
rantur, fratrem iure carfu m exclamant. Ad hsee confolantur fimul ߣ hortantur.ne fe
cafu fratris excrucíet,ne ue Scy thícae reipublícac delít.regno coníulat : Sí ut inftítU' • в
tumfua?gloriaciter,Scythicamq} fortunam profequatur, exorant. Paucis pôftdie^
bus ubi /е collegitjfraterniscp manibus iufta perfoluit.ad bellum ínitum animumre
uocauit,quod tot gentium imperio fretus facile praeftitit. Quinetiam nihil ufo; adeô
magnum Sí difficile ueniebatín mentem,quod fe cfFefturum eflè non confiderct,
quumbellanon minus arte quámuíríbustracbrefoleret,nihilcp magis íntenderet
quàm Romani impf-rrj ruinam Jníta côiîlia proftquitur:Romanos Ô£ Vifigotthas,
quos acérrimos hofteshabebat,ne i&o fimul fordere in Vnnos coniurarcnt,eó ufcp
quietos dimittere ílatuitjquouíque eorû intima penetrarct , omnemç his coeundí
poteftatem eriperet.Quod utaflequerctur.Ecium Myfîo generenaturn , fîbicp ami-
cifsimum tentauitrcum quo loannis tyranni temporibus de tranfîtu in Italiam olim *•
feedus iniuerat. Multa pro inílaurando imperio Romano pollicetur,ut fibi Vífigot
thas,quos íeruos fuos Sí profugas appellare folebat,Romano fcedere puniré liceret,
Contràuero cum Theodorico Vifigottharúre^e.qui Valliac regí fucceíTerar, dam
agebat, ut cum Vnnís, Gepidis,0(trogotthíscp côfanguineis, Occidentís Imperiu
tutô retínere,quám cum pérfido fuperboíp Romano hoíle periclitan mallet, acce
ptas ad hace dades, 8¿ ímpédens à Romanis excidíum, qui i murías cumulatiísimé
uldfci folentjCommemorabat. Confirmabat in hoc eius perfidiam Genfericus Van-
dalorum rex:quippcquí Viíigotdias hoftes formidans ,ut lordanis aít,multis largi
tíoníbus Atilam in eorú bella praccipitabat.Nam quú Theodorici filiam Vnnerico
filio coniugaífet,eicp ob ueneficrj fulpicíoné nares abfeidiflet, turpiqj uulnere defor- } o
matam patrí in Gallias rcmifîflèt,haud fîbi paru à Vifígotthís tímere cogebaturrqua
re Atilam aduerfus Theodoricü magnis muneribus die noctuq? irritare contendió
Atila (doloríí artifex quippe cui mos erat,hoftê prius arte ) quam armis oppugnare
legatos ad Valentinianü mifit, quib. Vifigotthas Romanis fufpe&os reddere cona
batur.Eis hace mádatadedit:fibi cum Romano imperio nihil efle,quobellü aliquod
utríncp moliri oportcanimmo fe Romanos obferuafle.ck' eorum focietatê nu n quam
coniêpfiflè.'fed cum Theodorico fibi ré eflè, qui Vifigotthas Vnnorû feruos aepro
fugas in ditionem fuam uindicauit,alienac gentis imperii ufurpauit.Neqp diutius iê
paiTurum Gotthos fub alieno iuretlcrfari, quinetiam armis cos in priftinä conditio-
nemairerturu.Itempolliceri,fe imperio Romano in quouis bello auxilia magna da- 4в
turam,fî cum Theodorico ípfum a?quo animo decertare patiantur.Perpetuu quoip
foedus fe cum Romano príncipcícl:urii,fi Gotthos.qui Italiam igni ferroep uaftarint,
urbi Roma* gentiû reginas perpetua notam inuflèrint, maieftatem imperij Romani'
acterna fugillationcfccdarín^cumulatifsimas fibi paenas expêderepcrmiferinuAd
Tbeodoricum côtrà fcribit.admonens.ut Romanam fugiat focietatem , qua nil fibi
(utfupra diximus)perniciofîus eflè pofsit. Intellexerat dus infidias Valenrinianus:
adTheodoricumqj fcripfirat.haud aliter Atilae refiftendû.acorbis perniciofîfsimo
tyranno:cuitantumineifctaudaci2e,uttotius orbis Imperium,tanquam fîbi uni de-
bitum aflerereniteretur.neque belli caufas quarn- e.neçp iuftè id indicere folituma'd
duntaxat putarelegitimum.quod facua libido iuiferineum commune omnium ini- /e
micum,cômunia quoqj ab omnibus odia mereri.Proíndeoportere Vifigotthas Ro
manac rcipublicgcadiumento eflè,cuius ne mediocrem quidem partem poífiderenn
praccauerc
Z> В С Л/DJ S Л LISEZ III. 57
prarcaucre dolos Atil£,unacp eu m Romanis in eum coniuraret.quod ni fecerint,pcr
breui communemutrifcp ruinam adfuturam . Ad haec Theodoricus , coercendam
efle Vnnorum audaciam,neqj ánimos nc<y uires his deficerc oportcre , qui iuftè pU'
gnare coguntur.Neque bellum graucfuturumjquodiniquítatecauíflabcfadatun
l)eum iuftas in bello fouere partes,proinde fe nunquam Romanis.ut par eft, neq»
regno fuodefuturum» Eciumartem Atilcnon ignorafle.exitusoftenditrquando
Theodoricum literis admonet,quid fieri opus fit, 8¿ quot &Г quanti infint Bárbaro
dolúqui nifí parí arte eludantur,hís omnino cedere oporterct* Rempublícam Oed-
dentalem Valen tiniani Roma: imperantis auñoritate gerebat Ecíus,uir bellicocifsi
10 musfemperhabitus,6¿hoftibus admodumformidolofus. Galliasparítercum Hú
fpanijs gubernabat.Neque fîbi prudentia Se fortítudo deerat,quando parí cum Bar
baris aftu certare potcrat:neque Vnnorum hunc artes uiresq? latebant , quippe qui
olim depoíka poteftate,quum in agro degerct,ibicp quum inimicus quídam repen*
tino eum incurfuopprimcretenta(fet,prorugusad urbem,atqp moxin Dalmatian*
& Pannoniam confugiííét,ad Vnnoe demum peruenít:quorú amicitia opeep ufus»
principum gratiam.interpellatamcp poteftatem recuperauit. Quare haud ínfeius,
cum quanto Sí quam ferocí hofteres fibiforet, Theodoricum,exercitum quantum
cuiKçpoteft^ôpararemonenproceresadhibetjquâdonontamdedignxtate^uàni
falutecomrnuniagetetur,8£quacum gente bcllûgerendum fît edocet»Theodork
ío cus iam à Valétiniano ac Bcío edoc"rus,quid fieri oporteretmeq? fraudulentû Atilafi
ingenium ígnorans.omne ftudium ac dílígcntíam in comparandum exercituintcn-
dit»Sex eí filrj erant : Friderícum,Eiiricum , Rotem erim oí Hunnerícum domirelin*
quit,ut regno praefîn t, ius dicant populis , саггегаср difponant : Thoriímundum S>C
Thcodórícum maiores natu,fccum commilitareiubet.Gotthos undique cogít,muí
tas legiones ínftituit:totam Galliam Narbonenfem, Tarraconenfemqj Hífpaniam»
nomina dareiubet. Omnes ferè arma fumerc cogit:fiquídé ingentes Sí innumerabí
les Vnnorum copias effearbitrabatur:8c'co maiorem exercitum Atilam comparare
nouerat,quopotentioríbuscum hoílíbus fîbi rem eiïè intclligebattNeícruísqu¿'
dem¿nequeagricolís omnino parcendumeíTcreputauít.Duonlrj lmperatoríspari'
J° ter &£ militís officia pracftare,turmas cohortesq? côfcribererarma.munitionescxT tor
menta parare, certatim acfollícite curare omnia,patrianímum augere,populorunt
ánimos ad gloriofum bellum hortari.Contrà,tam gencroía prole pater gloríari,ma'
iomexcmplahisreferrc,quibusiuuenilia péñora ujccendcret: quanta Gotthorum
geftafuerint,8iprogenitorum robora, ritè recenfererneque quícquam duxiffe tm>
pius,quammortem,hofternue timeremih il reformidare, praeter turpem uíta. Quá>
re tanta Gotthorum manus breui téporecoacbeft,ut cum magno quouis exerdtu
tuto certare poíTet.Ne minore quídem iludió 8¿ celeritatein Italia Valefttinianus,
8í Ecius in Gallia utcbatur.lmperator deleñum habuit,fpontè omnes nomina defe
rcbant,ne ab Vnnis ea qua: à Gotthis olim acceperant, pati cogerentur.Scythicuni
ín Gotthis furore expertí,eo magis tímere cogebantur:quin etiam fî Iicuifíér,ípont¿
♦° fuamatronac nomina detulíffent. Augebatmetum Atilje rumor, non modô quod
Myíías,Thracias, Illyrícum SC Adiafam immani quadam 8£ inaudita crudelitate ua<«
ftaífet : fed quia Th eodofîo 8¿ Albino confule fratrem unicum, confortent regni,te>
merè fuis maníbus íntercmiíIét.Quamuis liberalem audírenr,humaní tarnen langui
nis auidifsimum in telligebant. Auxerat Italiaz Galliacq» tümultumjCum ingenti ani-
morum confternatione.ficb de Vnnis fama :quôd humano fanguíncutpotequt
Scythar funt, ferino more uefcerentunquod hoftium capita ad equorum péñora íu^
penderent:quod eorum caluarrjs pro gemmatís poculisuterenturrquôd Marti Her
culícp patri madarét hofpítestquôd patres fenes interficerét,interfe<fk)s^ auidifsime
í° acfolenniterdeuorarent.Addcbantpleri<çferitati,quôd equino fanguíne uiuerér,
alienígenas millos amarent,omnis prorfus expertes humanitatis. Nec minus quídc
onhodoxac fideí Chrífti optimimaximi tímere cogebahtur; quippe Atílamintelli^
gebans
ccbantnullaucrinumínísreli'gione tcnerúquinetíam nihil dira crudelitate putare
relígíofius , nullamqj humana ui clima prccíUntiorcm cxiftimarc: nihil aliud quarre-
re,quàm humani generis fcruitutcm,ac internum imperii Romani. Italorum multi,
qui díem fuum incruenta morte obrjflènt,cos felices exíftímabantrquippe quos tan
quam.diuinaquadambcnignitate,exhacmíferrima uita ereptos reputabant. Alrj
contra ,prifcorum temportimnon ígnari, barbararumep memores iniuriarum , ÔC
animo longé fortioremunitijios beatos pra:dicabant,quihis temporíbus natict
fent,quibus Scythicam immanítatem ulcifei liccretrproaními conditíonc quifep lo*
quebatur.Eö tandem res Itala cum Gallica redada fucrat, ut pars magna neceffita* •
te,fpontc carterí,fortes ánimos pneftare uiderentur.Acccdebant prodigia 8¿ horren « »
da íígna,qu£e publicum metum augebant.Proceradeorum ßmulachra non íblum
nodu,fedinterdiuuífa,quce fibi pro fequenque prarcauere iuberentrfanguineaee
ccelo gutta: defluxere,bicipites infantes editi/acra tecla in plerífque k>cis de codo ta
da.Vox node au dita ià?pe,CauetibiItalia:drj quoq? èpuluinaribus audití.Multí fo
lo metu occubuere,quia псф focis ncqj ans Atilam parcere ferebatur. Inter hare Va*
lentíníanus eoaudacíus omnia agerejhabcredeledum, legiones b¿ auxilia undíque
cogeré, 8c" nihil ftudrjac dilígétixprxtermittererardentius omnia Ecíus follicitare:
percuflocumTheodoríco fccdere,Romanas ex Italia legiones educere,adomneis
populiRomaní prouincias legatos continuo mittere,qui auxilia ualidiísimapetann ,
uníucríam Galliam Germaníamcp uexare. Legatorum opera Burgundiones,Saxo> «
nes,Ríparioli,Lambríoncs,Romaní quondam mílítes:itcm Meroucus rex Franco*
rum,qui Clodíoni patrí in regno fucceflèrat: Sarmatar,Lutetíani &C Armaciani, una
cum Gotthís Se" Romanis contra Vnnos coníuraruntjnnumera profedô fuit auxi-
liaríumcopíarummuItitudo,qua:ádEcium Sí Theodorieum in Gallias conuene-
rat:quare exanimata fociorum pedora,haud parum inftaurata funt.Quifalutcm
paulo antè defperarant, nunc ultrô prarporenti hofti oceurrere cupiunt. Ducibus
riimiumconfidebant,quíuiribus,aftu, prudentia,acrerum experíentia prarpolie*
rent,Addcbat ánimos Ecrj fortuna, cum nonmediocri fapientia coniunda,quaein
repotífsímü militari fuum exercetimperium.Theodoricus& Ecíus, qui tot copias i
dudare cogebatur, ut utriufque gentis feruaret imperíum, nil Atílac congreflii aui* j©
dius optabat,nec quícquam reputabatantíquius. Ante hoftis aduentum,ín díuerfis
locís ftatiuahabuit,commcatus undiqueaduehimandauitrperuaría oppída díípo*
luit annonam,ne qua forte rerum ínopia,mílitum ímmenfa multitudo laboraret:om
nía qua: bello funt ufuí,prius ita prouídcrat,ut nihil deefTe uídereturrprarfidía per ci
uitates ubique difpoííta:itíneraquaccunque poterant.ubique praeclufa.ímpofitacp
prarfidía,Quar quidem omnia quum per exploratores uarios ad A tila: aures perue
гигГепгЛЬас quandoque audaciarpeenitentia fubrjnilludcp magis ac magis indoluit,
quôd ñeque multùm lúas arteis aduerfus Romanos proficere, quúietiam illis pa*
tefàdas eiTe,ac parí dolo eludí intelligeret.Dum ínter Gotthos 8¿ Romanos dífeor-
diasferereftudebat.oc' inter ferendum in horum intima penetran fperabat,depre' 4*
henfas eius iníídias aduertmdum alrjs dare uerba conabatur,accepiflè potiùs quàm
dedííle uifus efhNam dum ifta molitur,hofteis potius tacite admonuiflè.ut bello fe
accingerent,quàm fefelliíTe uidebatur.Quinetiam íí id honeftè faceré potuüTer,bd»
lum potius detredaflèt, quàmhis hofteis artibus írrítaíler. Sed
^ ■ ne àmagnanimitate fuá deficere uideretur, ad apertum
bellum animum intendit.

RBSVH
RERVM VNGARICARVM DECADIS PRIMA
ШЕК Q.VAR.TVÍ.

VMmaximis Atilae animus fluAuatincceptis, qui Sícambriam ic rece>


perat,omniumibiprocerum conuentum edM* »* л- ¿
лли/» —
"one decerncr«io„ue„cr/rd,Z Dníc""'' Ьшга 2S*S
шя Veronenfe , acérrimas olimVÏÏT»™ PnmiS* Th«*
iiuciAutaccacotticiofibiconciliarat,familiariiTimum
..«iua;uuem
quéreddiderab
Acila non
Huncquoque frequcntifsimí Germanorum proceres fequuti funt, utinScythicarn
fcfe beneuolentiam pariter ínfinuarent. Qui quum Sícambriam praeter opinio>
nemregís ueniíTent.gratifsímo omnes hófpitio admiffi,ac uultu quoque regio
multo gratíore exceptifunuThetrícus igitur regali beneficentia uidusjÓÍ incon»
«• {bntisingenrjcompos,quum in Romani belli fermonem ex dedíta induftriainci*
diíTet,nímíumcp ftuderetaíTentationeplacere.nutantem alíquandiu regís anímum
confirmauit . Occiduas enim ímperrj Romani prouincías inuadendas eile fuadc
batjquandopracfidrjs legioníbuscp carerent, & criumphoram matcriam non me>
diocremofFerrent. His uerbís Atila admodum confirmatus, ñeque infcius quos
hoftes habituruseiTet, quàm íngentifsímas potuit copias comparauít* Non ib'
lùmper uníuerfam Scythiam deleAum habuit,uerumetiam auxiliares quafcun*
quepotuit copias, undíqp con rixit* Cuí fe focíos pariter addiderunt, Arderíais
Gepidarumrex:item Valemír/lhcodcmírVindemír^rratresjquíOftrogothísirrt
perabant.Acceífere quoque Marcomäni.Sueui, Quadi, Erulí 8í Turíngi.pariípc
»o praedar ducb.Quós quidé quingenta círciterarmatorum milia fuüTeferunt.Adhgc
fummam carrorum multitudinem,ac caetera qua: bello funt ufui,comparauit. Nant
&plauftrís caftrapro ualló munírc,5¿ in praclio prxfertim,ad circumueniendos ho*
ftes,Vnni Scytharú more uti folé4.Sedantequára¿Pannonrjsmoueret,neabarté
madeficeret,impetrandamabutrocphoiteclàm pacem tentauít:utdumcüm altero
pugnaret,ab altero tutus eífe uíderetur:quare facilius uicloriam íperaret, Quod
ubiobftínatisanimísdenegatumíriíntelIcxit,lllyricum totum díripít Sí incendit:
mox Germaníám tanto furore aggredítur , utuicos paffim 8c" oppida concremaret»
omnes ca?deret,íacra &C prophana acquè dtrueret.nec aítati nec iexui ufquam parce*
ret.0mniacaedíbus,rapínis&ululatibus complebantunfkcilem exímmaní faeuitia
j, uicbrian. fe confequuturum eflè confidebat. Magnje Germaniae tantùm pepercit :
quiaMarcomannijQuadi cVSueui,quos cum Atila commilítare diximus,é Retho
rum,Vindelícorum,fuperíoríscp Pannonlae confpeftu ulteríorem Danubrj plagaríl
habitabant.Superato tandem Adulae montis iugo', in Heluetios ubi defeendít,parí
crudelitategraílatur.Quicquíd intra Rhodanum RhenUmqj interiacet^atömdui»
pit.InundantísNilimore,in fuperiorem inferior^ Pannoníam,quae eis Rhenunt
inOceanumufçpprotenditur,acdemùm in óalliam Belgicam cum exerdtu efEio»
ditur.incurfat,mifcetacturbat omnia, Conftantiam,urbcmmunítifsimam,obfidet,
oppugnatcp*Sígífmundum,eius regíonis principen, cum magna manu оссштеп-
tern fundit,fugatcffQui ubi mox Bafdcamurbem fuamab hofteobfidendam eiïe
40 intellígítjfuaeacregníconfuluitutílitati,pacem per legatos ab Atila impetrat:polli>
dtus,(ub eius duñu 8¿ aufpicrjs ftipendía fe fa<fturum,8¿ grata íemper obfequía prae
ftiturum.Succedentem fortunan. Atila nequaquaremoratur^ièd ultro progrediens
Argentuariam, quam nunc Argentinamdicunt,amobfîdion^ri«-/-..~
etfinullomiirnV«'""''^—
ditíndícbcapitali muida, ínuícbria- fuarmonurrtentum ,ne qua ex parte qüafli
mccniarefarcirenturJnRhemc.ifcscaftradcindcmo£a,quosquumopulcntiisimos
acccpiiTct,pari furore op pugnare ceepít. Quum oppídaní aliquanrifper obítinate
refifterent,dum uarrjs fcntcimjs díftrahuntur,&: dum de facienda deditione cogita, ..
rent,cVeaquídemconditione,ut dimiíTis fortunísfaluiac incólumes abirent* tanta
ui expuetnationem adoritur.ut nufquam fit celTatum,donec Vnni urbe potiti, cun,
ftadiripcrent,Tantainoppidanoscommííracacdes,utnullifer¿euaferint: nulla rem
plorum,nullaxtatís ас fexus habita ratiorreligio ЪС píetas cum humanitateuídeba,
tur extinfta. Nicafius |enim urbís pontifex maxímus , nimia fanditate claras , ac fe,
nio grauís,& fortifsímus Chriftianac fidei aflèrtor, regio iufíu in foro obtruncatur* i e
Omnibus arís íhíeclus ignisrmultiqi facerdotesjmatronacac uirgínes, quae in facras
scdes.uc etíam apud deorum fimulachra tuerentur,fanè confugerant, apud aras ex,
{x funt* Sed quâdo de Nicafio uiro fándífsimo iam mentío fieri cerpit , ne quid in »
oratíoriepíaculí committatur,aliquareferemus.Pauloantè tempore quam in GaU
lias Vnni penetrarínt,prauer ca qua: dida funt,multa (ut Annales refcrut)figna ap,
paruere,qua?diram tcmporumlcuitatemportendercnt.Affiduiin prímís terrarmo,
tus:uariaccelumprodigiaedidit. Subaquiloneper nodem ignis perpetuus in a>
thra: fpeciem uidebatur,& in eo linca: haftarum fimulachra referentes : crebra lunae
obfeuratío Sí defedus.etiam cometes.Qua: quidem omnia ingente Gallia: ruínam
mínabantur:8¿ h«ec Nicafius fa:pepra:dixerar,8<r Amanus Aurelíanéfis epifeopus: »»
quiutdiuinam deprecarentur íranbaffidua concione Gallos ad refipifcentíam ac
uerartií religionem hortabantur+Rhemenfes ab Vnnis obfeffî Nicafium confulunt,
utrum potiùs agcndum:aii Vnnis facienda deditio, an pro faluteurbis fortífsímé di i
mícandum* Ad ha:c Nicafius:Vrbcm ( inquit) quando à Gallís díuina íufticia po?,
nasexadura cft,nullis proferto uíribus propugnan poíTe:díuíno Rhemenfibus nu
mine barbarícumexitiumimmincre:necp tarnen omni ex parte populo cffe defpe,
randum/cd mortí fpontè occurrendum,ut fupplicío corporumdanam ímmortalíta
temanímorumconlequantur«Proíndefepaftorcm¿promís primùm ouibus ultro
moriturum:quinetiamnonfecusprohoftium ac amícorum íalute omnibusoraii,
dumjdiuinamqjmifericordiamprarmortispatietiaimplorandam, Eutropía quoqj !•
foror,ne minore quídem uehementía,fublatis in ccelum manibus, populum ad pul,
cherrímam acíalutarem mortem elata uoce íufcitabat*Non minus audoritate pon,
tíficis,quám uirgínis exemploadmartyriú fuccendebanturomnes : conceptúe hinc
pudor religio multítudinis ánimos confirmaban Soluta concione, populum ad
j'm'plorandam deorum opem,in bafilicam diua: Vírgini dicatam ducít.Efffadís por
tiSfSC irrumpente hoftilí agmine,Nicafius cum forore ftans pro temp!o,fortí animo
ínféftam cohortcm expedat,&C appropínquanti his uerbis occurrit,eIatá que manu
filentium indicít: Quando díuino nutuí maxima quaeq» poteftas obtempérât, cur
uidoriam (ínquit)ín dignitatis noftrserabíem conuertitisíSí nobílium belíatorum
eft titulus,Pargerefuppl¿cibus,£¿ debellarefuperbo:curínChríftíartam prolem, 4*
fuo Deohum£lem,uobis non modo fupplicem,adpedesq? procídentem , fed impe,
rioueftro parítüram,cx'nuncucníamimplorantem,tam atroci uultu Ы ínfeftís ar,
mis faeuíre contendáis?Vos etíam homines eflè mementote,uerum Deum aonofci,
te,fandínetándí'uenonimmemorem.Noljte humana carde & ímmanicrudelítate,
díuínam ín uos íram prouoearetne faluti ueftra:potiùs ínfidías tetendiiïè,quàm excí
diumnoftrumanhelaffeuideamini. Quod fiouesmeas omnino trucidareperoítís,
me cum germana primùm obtruncate, banc propopuli (àlute primam Deo uíd¿
mam madaterat fi canerís parcere noluerítis,multo plus uera: íalutis , quam excidrj
uos Chriftianis allaturos effe feícote . Talia iadantem ímmanis turba obtrunca,
runt.abfcííTumfubíndecaput,alíquantífper diuínauerba retulit.illudcp in prímís: /#
V¿uificamefecundumuerbumtuum,Domíne. Eutropía,quum in ipfam Barbad
ros faeuitíam remífilTe confpiceret.ueríta nead ftupra feeda referuamur.in fratrís in,
terfedorera
r <DEC^T)IS I, LtVSltrmt. 61
terfertorem, infeftis ungmbus infilrjr.ianrtum fratrem (exclamans) magno icelere
obcruncafti,fororemqp tibíferuasabutendam,iamíam diuinaté lentecía damnatum
teneo.moxcp manibus oculos eruicqua quidem indignitate, confeftim ab alrjs in»
terficítur«Ca?terí deindeadunum omncs caefî: cancumcp fanguinis efrufun^utfîccis
urbspedibusluftrarinon pofièc Horrenda deinde monftra fubfequuta. Cceleftiir
numinum acies , quafi dimicantes per urbem difcurrere uidebantur : uoces in tenv
plis,ecplanrtus auditírínfani per nortem uifi lémures, horrendicjj apudarasfonitus,
Quaretainushofti terror incefíit,ut urbem deferuerit. Cíuium cadauera,quaepaC
fim (Iraca iacebant,ab omni corruptíone immunia, diuino quodam míraculo ferua*
■с ta,miro demum odore fragrabant. In deftimtaurbelummanortemulta uidebantur,
fuauífsimi cantus audíebantur. Quare paucifsimi , qui è tanta caede íuperfuerant,d>
ui'noqj íuflu in patríam fereceperát, fanrta corpora incorrupta 8¿ redolentia ínuene-
runc:ftupore magno correptí, ritèhumi recondunt:ín primiscg pontificia trUncum
Bobili fepultura donant, fcutropiam uirginem propè fepeliuni;mortuorum fortu-
na:inuident,&gratulantur.Quífqucfuorum corpora dífquirebat,ínuentacp fineta
be &fcetore,non tarn lächrymis, quam rcligiofis aclartís ofculís amplexabantur.Ci
uitttís reliquias cogunt,quía multi prae nimio metu anteobfidíonem procul aufuge
rant: urbem inftaurannNicafium &Eutropiam, ob musculorum multitudínem in
terdeosreferunt,arascppientirsimèdicant3patrioscpdeosappellant.Sed deNicafîo
to hacbnus. Nondú Vnnorum furor Rhemenfi excidío expíen poterat,íédfortunae
dexteritatedebacchabatur indies. Aurelianâ urbem opulentifsimam,ab Aüfelíano
Imperatore nominatam, Atila obfidei с ftatuit. Quo quú caftra momiiet,traierto Se»
quanafluuío, qui Belgicam à Lugdunen fi Gallia feparat, & contra Britanniam ad
Rochomagum urbem, in Oceantim mare demergicur,tantauioppugnationemado
rituriUtnilmagis anhelareuideretur.Hancuetuftam Cenomannorum urbemfuifle
nolunt,non minus opibus quam munitionepopulocp prxftantê* Earn quamuis ar»
¿tifsima circumuenit obfidione, & admotís machinís grauiter oppugnat, parum ta»
men profícít.Nam oppídanineque deditíone, neq? mimeribus,neq? condicione ab>
quahoftilem feuitiam fedari pofle fperabant. Confirmaban! opinionem,finitimo<»
je шт exempla.Nam non folùm forum Tiberrj , Cooftantiam, Heluetíos &C Rhemen
fes:fed Parrhifios,Sequana2 accolas,multacp oppida ¿Vpagos parí reedítate dirípuíc,
Vnaobfirmatis fpes erat animis.aut fortifsime refiriendo fe tuerí,8¿ longa Barbaros
obfidione defàtigare:aut fi aliter accident, pulcherrimèmori,utiafturacorporum a/
nimos à morte redimerent. Dum Atila per Galliam В elgícam 8¿ Lugduneníém,
uelutilupimore inter armen ta graflatur, Ecius patricius Romanas copias cum Vifi
gotthisper Narbonenfem Galliam coníungítín: Tholoíanumépagrum, ubi Theo-
dorícusrefidebat,cumexercítufe recepic. Ab uniuerfis íberjs populíRomaníauxí»
bacontrahitiUtconfidentíús cumhofte manus conférât. Quod ubi nouít Atila» ancí
píiiconííliouexabatur,añ ultra tenderet,8¿ cum hoftibus congrederetur(quod Ala
4« norum,Sarmatarum,Saxonum S¿ Vifigottharum trophaea, quos Vnnííá?peuice>
rant, ftipendíarioscjj fecerant,planè iûadcbant)an uero explorataËcrj uírtute,expe-
rientiaéc fortuna bellica, pugnam detrertaret, quod Vnní bello nonnunquam an-
teaabEcíofufi etfugatí fuerant. Spe tandé uirtoriae durtus,quanimiumaeícuabat,
reliftaAurelianorum obfidione,uthoftem audacia uínceret,moxLugdunum,dem
de in Narbonenfem Gallíam contendió Alrj proferto feríptores rem aliter tradíde
n»nt,& fub alrjs Imperatoríbus geftam prodídere. Anianum Aurelian enfem epifco*
pum.uirum proferto omnium iudicioftnftilsímumolimhabitum,liberatorem Au
reliant urbis fuííTe aíunt. Híc multa antehac íanrtítate fuá míracula ediditv Nam
quum urbem defignatus pontifex aditurus effet , Agrippinunxmagíftrum equítunx
fo admonuit 8C orauit,ut íblenncm fuiaditus diem, damnatorum impunítate,8< conio
^rumíncarceremliberatíone celebraret. Quod quum illeabnuere pergeret,de^
roiffusècœlo lapis mcaputdeddit;relarasíncubículum,dum ünguínís profluui»
.» ... f mor»
mors immincret,uifitantem uírum admifirià quo ¿mpoííta continuo manu Jiberátui
cft,fancbcp prodigio correptus,omnes mifcrabiles , extremo fupplicio mulcbndos
impunitate donauit.Anianü igitur arflifsima urbis obfidio hue adcgit , ut pro falu te
ciuitatis omnia cogererar experíri,inprimiscp diuinam opem , qua nullum maius
prarfidium optaripoteft.Quare folennes fupplicarionescclebrari,ipfe cumuniuerfo
iâcerdotum collegiourbem luftrare,Гасга corpora per alta murorum ambulacra cir*
cumferre/acra carmina concinere: 1 e s v Chrifti optimi.maximi acmortalium libera
ton's auxílium implorare. Cui dum facerdos quidamab hoftibus captus per connu
meh'amillufifiet,dicens;Quodnuncfacis,nosauoque incafliim idomne fcciue,ip^
fumqpDeum nunc fidelium immemorem eife radium:prarfentanea continuo morte i
correpnis intertjcRedintegrato pra:lio,admotis undicp urbí tormentis,populus ad
aras uniuerfus confugit. Pontifex cum Deo tantùm confidere iubc t;mox Deum exo
raturus mccniaconfçendit,Ô£ ubi dextrumfibi numen adeflè fenfit,in barbarosex*
puit Emilio oris excrementOjtamprofuíímox imbres continuó defluxêrc.utqua'
triduiípacíonemoboftiú,pugnandicaufa,ueftigio pedemmouere poííet.Diluuío
caftraobruíuídebantur:ingentitempeftate&ui uentorum tentoria multa extirpa»
tafunc,Scytharu multi torrentibus tra<fti,de corlo quoque pleriquc tactú Dcfidente
ui nimborum,Anianus ex urbe prodrjt,ut Atilae fedarct animum.ck' plebis fuar libe»
ratroné imploraret. In cuius confpe&u ubi fe conftituit pater, thúra 3C pontificio
babituuenerandus: CurAtüaChriftianum(inquit) populum tamfera crudelítate •<
perfequerís, curhumano fanguine non explcrisrSi diuino quodamnumineflageb
lumDrifa<fhises,ínfacinoroibrum8¿ prophanorum fupplicia tuam conuerte fero
ciam»Refipifcentibus,Ô£uerapcenitentiadudisachumillimè íupplícantíbus,diuú
noexemplo ígnofeendum eft, Atílarquando cor con tritum et humilíatum Dcus no
afpernitfCollige quandocp te ¿pfum ,bí íacerdoris huiufceuera prxdicaniis (quum
príncipum limína ueritasnunquiiadeat)mtcnt¿úsaccipe. Memento te natum efíe
hommem.&tcabhumanitatedeítituwmeíTcnon oportere,cum imprjs bonume*
xitum fperare non Itceat.Et fí Vnnus Sí Scytha es, Scy tharú tarnen plcrique funt piv
puli.quibus fuapte natura eft religio ingénita :& iure Bafílici, uelu ti reges appellaru
tur.Quáíbrtítus es poteftatcm.te á Dco potcntifsimo, à quo omnis(mihi crede)po
teftasdelegatur,accepíílé reputa. Impíorum, &C nonfidelium ac innoccntumteña^
gellum &£ lupplicium Dcus eile iuffit.Recognofce poteftaté diuinitùs tibi traditam:
quafî abutiperrexeris, baud difficulter amines. lufticiack' pietas'regnorum funda>
mentaiaciunt:at ubi hace duo facra return numina expióla reccfTcrint, nullum ita
munitum eft Imperium, quod extemplo non corruat.Mifericordíam tuam implora*
turi,rexmaxime,uenimus,pacemcp cum ueníapoftulamus. Si ius diuina uolunrare.
Sí humana culpa inarmis fítum eft,nó iniquapctimus.Non conquerimur, quod ab
hisoppugnamur,quos non modô non la:limus,uerumetiam nunquam nouimus;
nequeíniuftam oppugnationem, quando ita numina paríuntur,incuíámus:íéd uc
deditioné & ímperata facbiros dementer acopias, uehementer oramus. Nil aliud
petimus,mïî ut hune populum regno то non indecorem,urbe fortu n is9 fuis don a*
te digneris,quinon aliena,iëd ftia poftulat:non tuum detrimentum,fed tui obièquu
um implorât, incolumitatem Iiberorum,pudicitiam matronarû,& fortunarurh con*
firruarionem expofcit,paccm acueniam exclamat,[patria: excidium deprecatur , & in
nio feruitio.fîpoftulata conceflèris, fe perpetuó ui&urum, &C gratifsima femperob*
fequiapraßftimrumpollicetur.Proinde Aurelianos pace acuenia dona,tutos Si tn>
columes efle iube : folue obiïdionem iniuftam, anhelatam rapinam inhibe, & caftra
hineamouericonrinuô impera.Quod per 1 E s v Chrifti oprimí maxímicV liberator
ris noftri paflïonê, iterü irerumep fupplicamus. Quod ni feceris,hunc fub diuina tu*
tela populum cflèfcito,neq» diuinum iudicium.quod tibi imminet, teeuafurum exu
ftimato.Adharc Atilacruclelitarifuaenimis obnoxius,qui facris preribus auresobv
ftruxerat,& ad Chrifàmentionem excanduerar, eum confeftim abireïubet, ck*ni d
tôabierit;
tôabierit,mortem intermínatur* Aníanus^einfedaírt urberrifedfjt,delperâturn po
pukunadhucbenefperareiubct,ad diuinum auxilium hortatur. Ipfe dàm diuina
ope frecus urbe egreditunac riemini Uifus, per media hoftium càfbra,ad Ecium iter fa
cit,haud procul hinc cum ThoriTmundo.TheódorícífilíOjCaftra metantemiímmj
ncntis admonct neccílíratis.cumqj cum Romano Gotthícoq? cxercíiu opem proper
rare atccftatur.Eciusre cogníta,cumcopris aduolat: Vnnos incautos» & nil fibí tí
mentes.in caftrís aggrcditur.Excitato tumultu,pars arma caperc.fuga falütem pieria
quequarrcre:munitifsímas ftationes alrj occupare.mifceriac turban omnia.lntçrea
qui pro uallo pugnarunt, occubucremultí,faucrj njcrealr):quiecafttisaufugeranc»
•с utinproximis fyluis delitcfcem.omnes fcrè ccciî.l:xhis multiin Ligeris fluenta(quí
e Ccmcnismontibus non procul ab Aluefnis oritur, èC Lugdunenfcm à Céltica Sí
Aquitania Galliam diftcfminanSjin Oceanum longé dilabitur)fe prorjciunt. Oppi^
dani refumptis animís ex urbe prodeunt, ac ca'dem augent* Quod ubi rex Atila ü¿-
dit.colle&is coprjs obfidionem foluit,incp proximum mofitcm fereccpit: cooitans,
non cum oppidanis, fed hoftibus inftrucu acie efTc confligendum. In hoc Aniahus
prxlio ex Vnnis multos plane feruauit,quos coram fe card i ccgre ferebat.facníqp pre
abus à Romanis &Gotthísredimebat. Aureliani pontificia uirtute liberati,Deö
gratías agût,apud omnesaras iacrafaciunt,modulatos hymnos DcôcOncinût,relL"
gionemaugct,mut?.tismoribuspictatê colunt.líbcratoréurbís iesvm Chriftum
10 longé rclígioííus adorant, hune unicum & uerum Dcüm exclamant.Eô anno tanta
fruraentí copia exuberauit,ut non folùm periculo hoiMi,fed fame urbem miré Deus
liberaffeuidcrctur. Anianum paucis pôltannisuita defundlum, de pópulo fuoôpti
mè ineritum,inter deos rcferunr,ciq? anniuerfale facrum piè concélébrant. Plerique
feriptorcs Atilamidcirco Aurelianam obfidionem dimifiiTc produnt, quod Édurr.»
quem pro fpecbta uirtute, Sígeítarumrcrum gloria nímíum uercbatur,in Narbo^
nenfem Galliam cum magno excrcituueni(Te,caftracp cum Gotthis haud procul à
Tolofa coniunxiflè nouerat. lordanis ab his longe difléntít,Sangíbanüm Alano*
rum regem,futurorum metu perterritum , Aurelianam Lugdunenfis Gallia: cíuita*-
tem ulero A tilx traditurum fuiífe pollicitum:ctíam Theodoricum , Gotthófüm re
jo gem, re intclIecb,Aurelíanumdiruiflc,ac Sangíbanum habuiífefuípe<fhim;cumcp
ne à Romana focietate deficeret,ne ue nocere poíTct^'n medio ínterauxiliares copias
collocaífe.Quod ubi ab Atila intellecftum eít,ex altacum fpe continuo excídíífe+VL-
debatenim,fi Alanos à Gotthís diucllere poterat,fe cum hofte tutiùs congreíÍururrt,
Vngarorum Annaleslongè d¿flentíunt,conflic"turnqj Catalaunicum & Aurelians
obfidionem Rhemenfianteponunt: Atilamcp ante Gallías íngreíTum, Confiante
am,Luzonium,By2antiam,Chalonum,Maftíconem, Lingonem.Burgundiamck!
LugdunumanteAurelianos &Rhcmenfes expugnaífe* Vtrumpotiùs aíTeramuSj
nondum fatis compertum habemus.Sed Atilam,dimíííá Aurelianorum obfidiorte,
dumin Narbonenfem Galliam aduerfus Ecium Theodoricumcp contendifjLügdu
л num tuneexpugnaílé crcdimustuetuftifsimám quidem urbem,ac intermedia; partís
GalliacmetrQpolim,ineocç colle fitam,ubí Arar amnis Rhodano commífeetuf. Fio
rente imperio Romano , hice quocp 8¿ opibus 8¿ uiris mírífice claruit.Emporíum ibi
celeberrimum habebatur, magano ciuítatis uíuí accommodatum : áurea argenteaq?
monetaíbi cudebatur,ducescp a Romanis defignabantur.Templum quocp nobilifsí
roum communi Gallorum ímpenfafaclum, Auguftoqj Cacíafidícatum, quod fta-
batanteurbem,ubífluentacoeunt:ínquoara eft dignitatis eximía:, fexagintä gen»
tium numero inferíptum títulum habens,8í earum fingularam una ftatua , altera fa-
bindeingens ara fita eft. Segofíam's omnibus Lugdunum praefidebat.Adarâni,poe
o ^..acii.ocgouanis omnibus Lugdunumpra?fidebat.Adaram,po<
tarum,ca:terorumcp feriptorum certamina
fcrun^carterorumq? certamina agebantur : ubi quícunque
n n«v»«- ■ • - fuccubüiíTet,
г
19 autfpongiadelerc fcripta,autmprofluentem demergicogebatur. Clarifsímam igv-
nuurbem tanta rabie Atila círcumuenít, bono pra:fidío lpolíaram , ut intra paucos
dies in deditionem acceperíttMox praterRhodanum feftinatis itineribus, Allobro

f * gee.
ges, Viennenfcs, Valentianös, Setallínos, Auenionenfes, Arelareníescp , ac carte*
ros Rhodani accolas dírípit&infeftat, pacemq? plcrífque uenundedic. Dum per
.Narboncnrcm(utaíunt)jGal]iamítcrfacíc,épr!Criipris montibus eremita quídam,
inculto habítu,demifla barba,& fquälorc multo admírandusadduciturrqucmaugu
jemprarítantíísimum, 8¿ díuinacmentis cfTeconfcium rumor erat. Benigno uultu in
conlpecflum regís admííTus,rogatusqp pcrhumané,üt regía fata rctegeret: ubi cogí.'
tabundusalíquantiфerconШtít,Rudem(ínqш't)&ígnarumacíyluarumaccolam,
rexmaxime,diuinamcogis mentcm interpretan : & ca quídem futurorum arcana
referre,quarnemini,nifi cuí diuina dementia plane rctcxerit,patêre queunt. Qua me
. -,.1,.«e „ef iw»ííni1í пггпЛо uL I «

rito tempore in puiuuuii » r- j..


nonnullamepncdiccrcpoííéfcías,quamuislicentiús quam forte dccebat,ucrba
idCereuidcor,diuinam tarnen ficmentemhabeto.Piarpotcntífsíme Atila,Deus,qui
totgenrmmregitimperium,iracundiaïfua:gladium tuardextrartribuitjUtpcrte pa»
riteracDei flagellum,utperdíram crudelítatcm tuam mortalis impíetas iufticicc fue
numine puniretur. Traditum iracundia: gladium, quit uoluerít,is auferet,quí ti ade*
repotuít: ut ímperare,aut belfo omnia uinecre, non humana?, íed diumarpoteftatie
eíTéíntellígas.Tu contra delegatomunereabuterís.quando neq? eum quidelcgarít,
neqt munus gercre noueris.Plus quam arquum &fas eír,quandoque faniis.Pios po*

ris,crraiiiísimum cumhispra-bum conferturus,de quo lichabetoUn eo (mini creciej


Romanis cris inferior!; ñeque tuus dclcbitur excrcitus,fed Vnnorü magna cardes a-
eetur,utquandocp rcfipifcas,8¿ creatorem tuum agnofcas.Neq? ante prarftitu tum à
Deo tempus, Chriftianar perfequutionís gladius tua dextera excidet,necß tuum hoc
bello abrogabiturimperium.Proindc tibirefipifee, Deum omnipotentem timç.iu'
ftíciamSípíetatemcole. Quodní feceris,prarfentanea te morte periturum eflefeito,
AdharcAtilaingentiftupore pcrcitus,uirumfolitudincs incolcntem amouerí,&
fub cuftodeciuiliter teneri iubet.At ubi eremítam audíuit, confulendos paríterfuos j*
arufpices cenfuirat»an collatautrommque refponfa congruerent,dcmum ехрегпч>
tur»Eosextempioacciriiubet,imperatui<ftimas8i íacrapararí. Dum pecorum exra
confulunt,fibrascprimantur,o£uenas abrafis ofsíbus intuentur,ínfauítam Vnno-
rum pugnáhinc fore ariolan tur» Nil quoque boni exta portendere , nifi prímarium
hoftium duclorcm futuro prarlio interiturum,eiusqj interitum Romanorum trium-
phumintercepturam.RefpirauitadhaEC Atila,ratus hinc Ecrj mortem,quem ním¿>
um formidabat,omnino monftrari: quam fuorum falute chariorem habendam cfle
arbitrabatur.Sat gentium ad fupplementa Iegionum fibi efle reputabat,fi iapienti SC
forrunato hoftecarere poflèt^nullam ui&oriam maiorem fibi fore rebatur. Ecrj tan-
tum mortem anhelabat:quam fi forciretur, nil ulterius uerebatur, cartera e fententia 40
fucceflùra putabat.Quare quum fibi diffiíixs,de uertendo íarpe pede cogitaíTet,nunc
aueto animo,hoftes, qui in extremam Gallix Narbonenfis oram сопсе1Гегат, uhrô
infecbndosefledecernít.Fac*loigíturagminepoftRhodanum, Aracínum amnem,
deinde Orobíum , Atacem.Ruícíonemcp trarjciuTcftolagcscp extremos Narbo
nenfis Galliae populos inuadit, ubi campí Catalaunici adj lllyrim fluuium patentifsú
mi funt. Haud hincproail hoftiú caftra abcrant,foflà uallocp munítífsima, ne à Bar*
bans facile capí poflèrtt,àTolofa urbe non remota: ubi Theodoricum Gotthorum
rege prarfidereiamdiximus.Potentífsimi in campos Catalaunícos pariutrinqueípc
duces ultrô conuenere.utde communi falute Imperio uedecertarent. Quiquidcm
campí etiam Mauricí dí&í funt.centum Sí quinquaginta milíbus pafluum in longi-
tudinem effùfî: in latítudinem uerô,centum. Innumerabilium area populorum, fuit *
pars illa terrarum. Ecium ÔC Theodorkum poftquam Atila cum innumcrabili exer-
cim
ibECWDÎS I. Ll'BE'R. IUI 65
citu3£ua1idifsmiis auxílí"jsadueníf{euidít,haudparum indoluit,quôd aduerfusSoi
tanumJM.írmánonappellatumJ8¿ Maurorum regem,quí Lufitaniam in Híípania
occuparat,tertiam fui exercítus partem míferatrquam fi in hoc fbrmídulofifsímo bei
lo habuifiet,multo audentiùs cum potentifsimo hofte congredí potùiflet. Soldanus
autem uifis Atílae coprjs , traíecTto Gaditano freto , in Mauritaníam íe recepít. Non
ignorabat ením,decem cum Ecío ¿Vi Theodorico reges coniuraflè.Siquidem uniuer
fi fcrè Occídentís populi.uelutí Burgundiones , Alani , Fran ci, Saxones,Ríparíolí,
Lambnones,Sarmata?,Bríttones, $¿ Lutetiani cum Romanis 8¿ Gotthís, adueríus
Vnnos fecdus ¿ni uerant,maxímaq? auxilia Ecio attulerant+ Quare lítcris inducías
10 cxpofcitfimulans,uttot gentium íncolumítatí confulatur, fe ínterea de pace conv
modíus afturum.Ecius magifterequítum, qui eius artes optím¿callebat,acexpe'
cbndi auxilrj gratíaíd fieri nouerat, obftinatíus abnuít : ad prarlium ínuitat,ibi feui'
res Atilx periclitaturum intermínatur,ubi a?quís utrínque uíríbus ín patentífsíma
planicie pugnarí potefbíbi quocp Martern, an Romani Scythís,utícmperolím,an
Scy thas Romanis imperare debeant,utrifquc plané díffiníturum. Quum eo uentum
elfe Atila intelligeret, ut neqj terga uertere, neque pu gnam detreclare liceret : quum
fpemomnemin futura morte Ecrj collocaffet,ueluti arufpices paulo antèpracdixe*
ranr,fuaxp gentis ca*dem non magni faceret, quam facile ргаг nimia populorummul
titudinc reiàrciret,ad futurum praelium animum intendit. Quum utrique exercitus
jo in campis Catalaunícis fub Tolofa conftitiffent,& tantí quidem,quantos nunquam
Europa uidit,acies in hune Ablauiusmodum fíruxúTc refert. Atilam in primismu»
lieres pucrosep omnes intra carros, quibus pro uallo fofiàcp utuntur,ad próximos
colles recondiiïè.fe* que cum Vnnisin medía acie ftatuiiïè. Ardaricum Gepidarum
regem dextro,Valamírem,Theodemírem 8¿ Vindemircm cum O ftrogotthís fini'
ftro cornu pra?feciiïè:uniuerfum ínaciem exercitum extemplo redegiiîè, neimpara'
tumhoftes adorirennmEtquum fibi propter arufpicum refponfa timerer,nona diei
horamanum conferere decernit:ut fi res aliter euenirct, fub praîtextu noctis prelium
dirimcret.Contrà Ecius patrícius , & Theodoricus longe cunctatius acies eduxêre;
quippe qui Singíberís Alanorum regis perfidiam ueriti, quem ab Atila muneribus
jo itacorruptumacceperant,utquum pugna conferí ccepíffet, tunead Vnnos ex com
pofitotransfugeret,laborantibuscß Romanised Gotthisà tergo ínftaret.'huícperi'
culo príus profpícíendum efsecenfuerunt. Rem díflimularunt,necacerbiusquio-
quamín Singiberin ftatuerunt,ne Alanos iníquo tempore acloco fibi alienarenr,
uirescp hoílíum augerent.Síngiberis municipíum Tolofar'finítimum , nequa prodi'
lioneabVnnís caperetur,claufis extra portís,adacT:ís obícíbusobftruxerunt:quín &C
ftationesadhibitae,ne quís ex hoftibus ingredi poffet.Sangíbanim ín medía acíe.inter
auxilia collocarunt, ne quid contra moliri poflet. Theodoricus cum Thorifmundo
filio finiftrum cornu,ne cum Oftrogotthis íui íanguinís congredí uiderentur, opta»
runt:dextrum ueroEcíus cumRomanis,Burgundioníbus,8c Meroueo Francorum
4» regetenuere. Inter infeftasacíes in medio tumulus erat, pari utrínque fpacío remo»
tus,8Cutrífqueperquám commodus.nam quicunque tumulum occuparet.quum
haudfacilèindeamoueripoifetjuicftoriamtutiùs fperare poterat. Atila, qui príus a» °™
cíes inftruxitjinter medías legiones ita dífferuit: Vcnittandem,quodfemper,conv
militones,optauímus,u t eo anguftiarum Romanas copias redigcrcmus,ubi aut tur»
pem dedítionem facere,aut fi quid aufi fuerint, ueftramanu oceumbere cogerentur,
Inextremam Narbonenfis Galliíc oram fe receperunt,dum uos fugiunt, & Gallos à
ucftrís afmís uindícare nequeunt,unde fe facile expediré non licet. Hinc mare Gallí
cum mon tesép prohibent: hinc ucftraagmínaac flumína circumueniunc,pedemcp
referre minime patiuntur.Ad extrema res Romana: redacbc funt:quar fi nunc uírtU'
J0 tcueftraproterentur,necp uos ultra pugnare opus erit,nequeílla?amplíusrefurgere
poterunt.Nam omnes in hoc prarlío uires coegerc:quíbus abfumptis,nil relíquú eft
quod orbis Imperium nobis impediac. Ne id quídem fpe ancipítí expedandum,
f j quando
quandoreru omnium uícífsítudínemeflc, cuncbnuminaiubenttneq» m rebushu-
rnanis firmum & perpetuum quicquam , fed momentánea ас fluxa omnia, mfi ea,
qua: uis& arma confirmant. Sat populus Romanus imperauicrfat uniuerfos orbia
populos ludibrio habuit.-fathumanarum gentium ccruícibus infultauit. Quem ntfi
Scychiafcccundifsima gentium officínarepreflíífet, adhuc mifellus orbis imperiofa
hac tyrannide teneretur*A* íblís exortu Parthí , noftra generofa propago , primi eo'
rum furorem cVaudaciam coercuerunttab Aquilone Daci,Gctse,Sarmata'q?>o£ no<-
ftrinuperrime Gotthirab Occafu,CimbriacGàlli:àMeridie,olim Carthagin enfes,
SC cognati nobisVandali,Vnni nunc,& progenitores noftri maioribus rem uiribus
adorti.Omnes ferè prouincias populi Romani, Danubrj accola; nobis dare ессре*
runt. Nos autem Pannonrjs Myfîas, Thraciam, Macedoniam ,Achaiam, ac Ulyrv-
cumadiecimus, cun<ftadifcurfauimus,armisq} occupauimus* Item Germanos,No'
ricos, Vindelicos,Rhetos8¿Sueuos ditioni noftra: coniunximus . Gallias noftris
coprjsitapefllindatasreddidimuSjUtuicatim quidem SC oppidatim incendrj acrui*-
(jiacmonumentafccerimus»Soldanum Hifpaniasanhelantem, in Mauritaniam reie*
cimus.Proinde quid fupereft, fortifsimi uiri,nifi ut nouifsimum hunc Rojnanorum
excrcitum adinteritum caedamus : Si Viiîgotthas, qui ab Oftrogottharu noftrorû
cognatione perfide defecerunt, non immeritô ulcifeamur t Cum Romanis miferrimî
coniurarunt,quorum iam ferè Imperium extinxerant: à fuo íanguine defecerunt, ut
cumdominisconiurarent,eisq}demum,utolimantea,feruircnt. O'deperditamftul' ao
ticiam, o feruilem perfidiam. Quos fi a?quo Marte uicerimus,ex hac nunc hora Viii'
gottharum imperium ínperpemamOftrogottharumferuítutem cumipfis alleren-
dos prardico, íubeo S£addico:ut demum feruiant,quiimperarenefciuere. Venitjgu
tur illa dies,quxlaboríbus expedítionibuscp ueftris finem imponet,necp cum liberie
Sc uxoribus amplius peregrinan oportebitjn opulentifsíma &C mollifsíma Italia re^
qu¿efcemus,8£¿ Capitolinaarce uniuerfo Imperio profpiciemus. Mars pater tan
dem noftri miferatus(in cuius manu quum fintcunflorum iuraregnorum)nobis,ut
uobis omnibus exploratumeft,fuum enfemmirificètribuit,utuobifcum omnibus
terrarum populis imperaremus. Dexterrimus tarnen illepater,Scythicxqj gentis
deuspncpotens,adnouifsimum Romanos cum Gotthis conatumredegit, partim jo
utuno tantùm praclio omnia uinceremus:partim,ut in tanto hoftium apparatuScy
tharum ièfeuires periditarentur, corumq! uirtus darior fieret. Me fi folita uirtuteac
fide profequimini, iamiam uictoriam uobis partam cxiftimatc. Cum his uobis pu»
gnandum eft, quos fa?peuiciftís.Romanos ¿Dacia,Germanía , Pannonrjs, Myfiis,
Noricis SC IHyrico eieciltis:Vifîgotthas fedibus proprrjs expuliftis.Non cum nouo
hofte,fed cum plagiario íeruo uobishodie res eft, ínu icti fsimí uiri: quibus iuperatis
moxinermesRomanumcV totius orbis imperium obibitis.Necpuos gregariorum
numerusplanédeterreat:quâdoferuos,calones,lixas,& agrefte quodep uiliffîmum
genus hominum in legionum fupplemen ta fumpferuncVetcraniuoseftis,8¿Iaborí
bus militaribus aiTueti,neqmeram dimicandi artem ignoratis. Acccdit continu ata ui 4e
<ftoria,quac ira hoftium ánimos confternauit,utneuultum quidem Scythicum uide*
re.nedum congredi cominus audeant. Hace uictis mifera eft data conditio, ut feruili
animo affèc"ti,facilè obuerfari ncquean ttcontra uictoribus plus aequo femper attolli
tur animus* Quare]quum fub meridie fignum pugnaz dabitur, Scythicauirtute pu.
gnate,commilitones inuidtifsimi. Romanam fuperbiam contundite , ueftris arrnis с
eolio gentíú feruilía iugarecídíte: fubavftum orbem in libertatem afleritc : incumbí-
te gloriac SC immortalitatí,Scythicaí uirtutis non immemores.Inter pugnandum fav
pcuobífcumreputatcuxores liberóse? ueftros inueftris dextrís eíTe fitos. Quôd íí
qua fàtiiniquitate ánimos remiferítís, cogítate quando nullus fugar relicbs eft lo>
cus,uos cum liberis& uxoribus adunumomnes eíTe ínterituros.pfoínde fortíani* /•
rno pugnace. Etquando in hoc nouifsimo praclio, totius orbis Vnnis propofirum
eft Imperium,ufiutauirtute,totiscji uiribus omuino certate, ac uincite, Ecius con
tri
ЮЕСАЪП I LIZ EX Uli 67
tràfuos hortarur,ô£incendit.ne àRomanadignimedegenerent:antiquorumma»
gnaiiimicarcm ct fortitudinem imitentur,imminentem Romanae reipublica: fcruícu
tem.item cxcidium publicum animo penfítent. Scytharum im maníta tem memoria
rcpetant,quibus mos eft,non folùm mortalium cacdem nó#abominari,ímmo huma»
num dtire fanguinem:fed ne parentibus quidem parcere,quos fenefcentes fruftílla»
timcp díííé<ftos auidifsimè dcuorarent:itcm hofpitali íanguine litare, infantium ora
ferro difcindere,cadaueribus hoftium famcm explcrc.Si terga turpifsimè uerterint,
contra ímperíj Romani maíeftatem,non his modö fata crudelifsima imminere, cae*
foscp uifeeratíones Vnnorum opíparas efTefuturos.'uerumetiam, quod eft longe mi
«o ferius,liberos,uxores,cum fortunis omnibus in feram fcrui tutem rap tum iri,& quae
cunç Scythica libido iuflèritjperpeiïïaros^Quinetiam firmifsima tenendum eflè mc
moria.quxck'quotmalaab Vnnis acceperint: quantam ftragem ad Potentianamv
bem,deccmmílibus pafluum à Budaremotam.perThetricû & Macrinum fubiue*
riiurquotprouincias imperrj Romani igni ferrocp uaftarint : Macedonia , terram m
quondam dominam,item Gracciam,rerum quadocppotitam,ad hare IHyricum3My
fiam,Thraciam (ne quid de Pânonrjs dixerim)omni inujianitatediripuerim : quot
focios populi Romani,quot Romanos ciucs cum ingenuis matronis in captiuita»
tem abegerínt.E t nunc hanc gentem immanifsimam,ad humanorum fuppliciorum
minifteria natam.totius orbis Imperium anhelare : quod facile confequetur, fi Ra»
»e manum deleuerit:quod iesvs chri STVs¡optimusmaxímusaumat,6Yprodiuí*
nabenignitate fua urbis Roma; Imperium tueatur,ubi facrofànfti uicap} fëdem ele*
git,Quídtuncdixerint,fi quaforteígnauiacefTerinr, quum nonmodofe,uer¡í&in
confpectu parenmm,filios palis praeh'gi,aut difeindj, diile&oscp uiderínt deuorari,
uxores proftituta pudicitia pafsimin uírorumludibrium inceftarí,omnia igni fer»
rocpmifceri:adha?c,templaca?dibusfcedari, ante Chriftíana íímulachra 8í ora deo
rom uimubiqueuirginíbusinferrií'Quae quidem omnia ipfamorteforentlongemi
fcriora.Pr3ctereapraclium praefens non ita magnum,ut animis confternentur: neep
ita paruum,ut afperncntur.Se cum Vnnis farpein Myfia ,Thraciacp,Theodofio ira.
perâte.pugnaflèjfudifle ас fugaiTè fempcr.De magnis homines fàcpe maíora referre
Io folítos.gentem eíTe inermem,uílifsimam,ac numero tantùm confidentem ; neq» Ro'
manomoretutifsimaarmaferre,pugnareep*Sa:peRomanam legíonem uigintího»-
minummilia non modo fudífle,fedca:cidiireadínterítum,Proínde Romana: uirtu
ttSjacccptarum iniuríarum,cV maíeftatis imperrj Romani,í tem liberationis gétíum,
acimpendentiummalorum^Síexcidi-jtotius orbis, quum íígnum pugnar dabitur,
remínifei oportet:Ecrj fortuna: cófidere,qui cú Vnnis femper gloriofг pugnauerit;
fortifsímo animo omnes congredi,hoftesq? proterere hortantunuicloriam in manu
eflèjfi Romana uírtutccertarint.Exhauftahoftiüeflccaftra,atqj ideo inducías Ad*
lam inífantiísimé petijíTenllam autem perpetua: feruitutis ЬС excidrj , aut xternx lu
bertatis 8c" gloríe fore díem.Níhíl adueriî reformidandu , quadp numero.uiribus 8i
4° caußslongacpotioribus Romani pra:ftarét:qui pro aris,focis,orthodexafide,prpli
berau'onegentiùj&maieftate populi Romani mamusconfererecogutur* Quarum
rerum gratia Tiecp mortem expauefcendam.neqj pugnam acerrimam recufândam,'
quum toteommodorum & gloriacprarmia proponâtur* Qui his non moueltur, à
neceffitate ánimos capere oportere:quum aut pulcherrimê omnes uincere, aut tur
pifsimè morí adígan tur.Se nufquam legionibus abfuturum, omnia fumma pruden*
tía bí fortítudíne gefturum:8i ea demum mente pro república dimícaturum, utuin
cat:aut fi iniquafibi fata fuerint, omnino inter confertifsimos hoftes oppetiturum,
necincruentam Barbaris uiftoriam rcli&urum. His uerbis Romanorum anirr|
ufqueadeö fuccenfi,ut nihil ui&oria ЪС propugnatione reípublicac ducerent antú
le quius,níhil gloríofa morte pracftantíus reputaret.Multos religio excitabat,índígnú
tasaliosjpartem maxímam neceffîtudo,cacteros dígnítas imperrj Romani, quam iîç
pctditumiri argerrimè ferebanr.»Gotthi in altero cornu àTheodorico hortabantur,
i 4 necj
ñeque Gotthkalinguaminusinccndebämr.Äftubiducesutrinqueconftitefe^ö'
tiores quífque pai téis in congrefiü expcctabat. Atila fub merídie pugna: lignum da
Puyum iubet,ucfí forcé VnniccíTerinMmmíncntenoc'te tutiùs fugiantj in ialutarcmcplo'
**"P|' 5* cum fe recipianc.Dato figno ita cpncumtur,5£ animis ufque adeö infeilis,ut cornua
uUmcu. £-2Bpeparíterutrínc? contrevintJPraclium pro gentium numero & immanitatema^
xímumatrocífsimumqp conferitunpranerea ficanceps 3¿uaríum,ut ne àduCtoribus
quídem poflèt rué referrí.Mox ubi cominus pugnarí cccptum eíl,tanta cardes u triu
quepatratur,utriuiíanguinisundiquedefluerent:mox contínuata ftrage,ín cruo<-
ris torrentes redacbí ufque ackôrapidos.ut cadauera trahercnt. Romana: legiones
non minus armís quam ordine frera?,inter inermes Barbaros ргж grauifsima míuría , e
rum memoría,tantaferocíaía:uiebant,utnullo cruoris profluuío explerentur: coiv
tía ne minore quídem fazuitía Sí immanitate Scytha?,qui Romanum imperíum affè-
¿tabant:parí aliquandíu ipe ac uiríbus utrinque pugnatumTTancus ín medio è cada
ueríbusínlongumexcreuitaceruus,in perpetuí fpecicmaggerís, utuíx feutrínque
obtuerentunmíferabilem eos murum dirimiré reputantes,quem mox certacim utri
queconfcenderenitebantur,utdcalciore locopugnarent.Sedquum bciuscx' Got^
thi obftinatiús-alíquanto ínllai-¿nt3ratidefummareipublíca: eodíedecerni,Gcpí'
das&Oftrogotchas al¿quanrulummclinarunt:urpote qui Romanis necarmis, пес
numero pares fe putaban t. Acíia laborantes focíos conípicatus, aceito ualidifsímo
Vnriorum agmine extemplo fuccurrít,fuos ajlato fubfidio firmat. Acerríniuma^ t0
troxcp pralium in cornibus rcdíntegratunmultos c:edír,quos intcllígit terga ucrfiu
ros.Dum uíctoriaparítcrutrinqpfperatur,Thoriímundus tumulum in medio ftan'
tem cum Romanis cohortibus occupatrquem ubi fortifsímo Romanorum Gottho
rumqj prazfîdio ianè muniuerat,pugnam moxacrioreminftaurat. Romani tutô dí^
inicant,quía loco edito facile derj ci non poterant: Vnni contri derjeere defperant,
quando inftanti Ecio &C Theodorico in aequo folo amplius cegrè refiftebanrrlub ue*
íperum tandem terga dare соасЪ'3рл1апtes effunduntur. Romani cum Gotthís à ter
goinftare,cacdere cadentes,fugientes celerius infequí/Thcodoricum cum equitatu
iuo ardentíús ínfequentem,magís fuorum preffura,quàm hoftíum ferro occubuííTe
dicunt.Iordanís,equo depulfum,dum milites exhortas ufqucquacp dífeurreret : fuo o
rumqj pedibus concuÍcatum,u¿tam matura fencelute claufiíTe refert . Aliqui Anda^
gis Oftrogottha: telo cófoíTum^arufpicum pncíagía confirmaílé referunt : quamuis
fccíum moriturum Atila reputaban Vifigotthxreliftís Alanis.Vnnos tanto ímpe
tuaggredíuntur,utparum abfueritquín Atilam ínterficerent:íedille fenfiminca*
ftralerecipere cogítabat-Prcclium cum íngentí ftrage ad íerum ufque contínuatum.
Víctores Gotthi cum Romanis obfeurx noctis interuétu remoran, quum receptui
çanerent,pedem referunt,8c" ítapra?líum посЯе díremptum» Atila cum magna clade
fufuSjíntracarrorumfepta fe recepit, eaqj feutatis ín ualli munitífsímí fpeciemcuv
cumfepfít,quod tempeftate quoqj noftra Vngari fadítátatem fagittaríos ímponit,
mforte circumuentus ab hoftibu s,dum inílruiturín caftrís acies , 8¿ cducítur,eos fa 4Э
cilepropuliàrcqueat.Defperataferèfalute,dumuereturneuiuus in hoftíüpotefta^
tem adducatur,aut mortuus fepultura careat, ftrucm ín rogi fpecié in medias caftris
eiumentorum clítellis congeri iubet : famíliaribuscp mandat , fi quid aduerfî accide^,
ric,eum continuo interficíant, impofitum dítellarum pyrae fubiefto mox igni conv
burant,ne Romanum triumphum regio corpore honeltarc uídeatur . Plerique ferú
bunt,Thorifmúdum,quamuís carca nocb,Atilam tarnen in catira ufep fequutum,
ad carrorum feptafortíter dimicaffe : acceptoqj in capite graui uulncre, equo excufe
íum,áfuísq? relatum»Ecium nimia noeftis obfeuritate deterritum, neinter hoftes ua>
garetur.praelíum díremííTenncaftracp relatû, feutatorum círcumfcptu infomnem
eamnocbmcxegífie.Eanox cum magna trepídatíoneab Vnnísacbu nam admo/ fb
dumreformidabât,neuicaftraabhoftibuscaperêtun Quamuis bellicis diei laboré
bus сипЛош corpora côfecb fuerant,quifqj tamê armatus fuis ftationibus peruir il
(lare,
DBC^rHS. L LIVER Hit. 69
(hríjCxploratorcs circumuagarí,cx edicto armis, tympanis,tubiscp ibnitare,claufî
jncurfionéinteiTninari, multa ex arte faceré, quibusdeterrítos boíles à caftrorunt
obfidione dehortarentur,ne рггеаппопзе inopia ibí fínearmis fame tantùm confie*
rcntur.Romanicum Gotthis,compcrtoTheodoricireçis interitu, è fummalarticia
plaufu'queingcntis ui<ftoríctr,ín grauifsimam deiccfii triílícíam,non tantum gaudrj*
quantum doloris repente conceperant,infomnes in caftrís noctem exígunt,pían>
cb&uocifcratu omnia complcntjnfcquenti die Thoriimundus cum magnoag»
mine campos primadicihoraperluílrar.patrern inter confertiTsimoshoftes iacen»
tern inuenít,inuentücp redintegrato lu Au fuccollantibus militibus in cadra refertî
>° Ducem Romanum, legatos Auguftalcs,primipylos,acomncs legionum auxilio*
rumqjprxfcftosprofufisladirymisobteftatur, Tecum arma capian^paternam (ut
par eft) mortem ulciTcantur,ac reliquias hoftium omninodelcant:Theodorici ma*
nés tales fibi inferías poítu larcnequc fas cfTeTolofam redire, niiî patri pientifsimo
priusitaparentauerit,ne paterno regno cenfeatur indignus.Ecium perique ferût,
Atilamcumrcliquocxercitu,(îuoluiiIèt,ad ultimum potuiiîè interitum redigere:
fed ueritum, extincT:o Vnnorú exercitu,ne mutatis anímís,Vííígotthac cum Roma*
nisiterumpro Imperio cerrare cogèrent unneep immemoré, fe Vnnorum ope im*
peratoriam gratiam rccuperaíTemecp infcium,cneruatas Vnnorum uircs,praefertim
quum pugnandi pericia carcant,fibi amplius nocere non poíTe.ne Gotthorum auda
»0 ciamaugcretjScytharum reliquias delerinonpermifit:Thorífmundú paternas mor
tis uindiebm anhelantem,pluribus confolatur, & earn prarterire nefaríum arbitra»
tur:fed quum beneuolentia cumpatre diu ínílítuta,cV cum filio ínílaurata ex corde
confulercîubeat,iuuenemadmonct,eflèci germanum fratrem,regnandi cupidifsi*
mum)aca?tatelan¿moqj pracílantem : magnopereuercndum,ncdumprímígenitus
ipfc in ulcifeendo patre cunctctur,tlle regnum occuper.eumcp legítima dígnitate de
fraudet.Proindefibiuiderí,fuxpriusisconfulatutilitati,rcgnum fibí dcbicumacci
piat:íí id contemnat,8£ pugnare pergat, haud parum addubitandum efle, quando
noncundem quotidieferuat belli Fortuna tenorem,ne ab hoíle fuperetur:fupera*
tusq^autuiribus шш'пит,иГифаи1т à fratre imperiumrccíperenequcat.Itaq»
jo prtfproperéfeftínandü,regnumobeat,ne à fratre pracueniatunThorifmundusEcnj
confílium approbat,ratus paterna quadamha*c omnia charitatc loquutumipater*
num corpus Tolofam refere, cui funus pro dígnitate cclebratumjudíqj fúnebres
tribus diebus in honorem edíti. Patrem prarfente Ecio, csrteriscp populis, pro con* ontio f*-
cíonelaudauít,8¿ hsec uerba feciíle dícítur: Paterna me fortuna docuit, fortifsimi ncb™-
princ¡pes,nihil in rebus humanis ¿nuenirí pofïè.quod fítomníexpartebeatum.atcp
íí altíúsfentireuelimus,nil praeter dolorem.folliciaidínem ¿V miíeríam in hac labo*
riofauitaconfiílere:8¿ quo magis dígnitate, flatu, uiribuscp pollcmus, eo impenfit»
remínnosforrananbdominatum exercere.Prarpoílera ( mihi crédite) nomina feci-
mus:&dummaiorem anhelando poteílatem nobis ipil fapere uidemur, со magis
40 profe&ôdefipimus.Nam humiles S¿ imbecilles,quos miíeros ducimus,nobiscert6
longé feliciores habendi funtmeep tot quidé labores obcunt,neqj tam mordaci folli
eitudíne &ardentícupiditateafficiuntur,necptotdoloribus excruciantur,neqj toc
&tantapericülafubeunc,nccp tot malarcform ¿daré cogütur: fîmortê imminenteni
aducrterint,non fecus acmíferiarum omnium aíTertríccm non metuunt : non expa-»
ucfcuntjfed expecbnt,inuocant,et implorant. Contrà,nos molliùs 8c delícacíús edu,
cati,nil morte miferíùs ducímus,con tin ua tam laeticíam Sí fortunx dexteritatem ap*
p«ímus:in-qua enutrítí,malaínopiamoleftíús toleramus : Sí. quandoqj ufque adeô
infolefcímus.ut nulla nobis incómoda accidere poflè arbitremur , ueluti peculiares
Bona: fortunac filrj ,0" miferam mortalium condi tioném,ac regum uel pnecipu é Ion
/* gemiferiorem.Sperabam,pateroptime,te triumphantem hodie cum Ecio collega
Tolofam aditurum,catenatoscp reges longa pompa ac ordine perdu&urum» Nunc
autempromüpho(nefcio quafatimiquítate) ne qua folitalanicia exhilaremur, fle
bilc*
biles tibi состогexequias com parare; tuicp milites pro triumphali plaufu,fau ftiscp ac,
damatiombus.miferabilcs adiguntur edere utulatus.Nec aliqujs defuit dolons inv
patiens , qui adacb pectori pugione.ne fidcliorem tibi in bello focietacem,quam in
morte comitatumafTerret, tecum ad inferos defcendcrerecufarit. Ecrj prudential
fortimdinetua,pateroptime,uicimus:necpuillumuicT:orixtuacfructum legis. Nos
cum EcioSC morte 0¿fcruitutcliberaft¿:nos côtrà,tetuofato liberare nequíuimus:
pmnes legíones,qua? te nunc miferrimè lugenf,5¿ in confpeccu сио gloriari & exul
tare cupiebant an te, an uicloriacarere malint ,adhuc piencifsimè harfitant* Vivfto-
riam,amiflo duce,fortici,quó nam modo uictoria potíri fine uiebre poterimusí Me
míferum.cuiuelucíínconlpectutuo acerrimé pugnare ,ita coram te parta uictoria *P
gloriari non licet.Nefelícem quidem Ecium,uerum reipublicx aflferrorem dicere
poírumus:cuípracínnatamodeftia,amiírocollega,iure triüpharenó placuit.O íni'
quam infidiofamcp fortunam.quippe quaepicntiísimo parenti tantopere arrififti:8¿
nuncauerfa.non tantum per totannos commodorum attulífti, quantum paruo no-
bis momento abftulíítúPatrem regio Gotthorúgeneredonafti,extuliftíadlmperrf
faftigium,omnium gerendarum rerú gloria fortunaftupraeclarain concilia ta tecum
natura fobolemprebuifti:cum Romanis imperare uoluiftijcV in Gallia uel maxime
Narbonenfi:qua: carteris terrarumregionibus,&crclibenignitate,S£ciuiliumprar
(lamía morum,iure debet anteferri. In rebus bellicis, & in aequifsima populorû gu-
bernatíoneíta fortunará reddidifti, ut cum prxftantiísímo quoque Gotthorumre- *f
ge(qúod benigno ab omnibus animo accipi uelim) mérito confcrripoíTit. Quan-
tarn Gotthís gloriam pater ättuleris,nemo ignorat:8¿ quanti momenti fueris.rui ío<
detas &C amicitia3à cunftis poten tatibus ambitiofiùs expe tita,planè teftatur. Imma-
nés te Vnni quotidianis litcris oilargitionibus uexabant: Vandali, Alani, Burguiv
dines & Germani impenfiùs expoicebant. lmperrj Romani maieftatem, quadarn
animi generofîcate obferuaftirAfiaticiôc Orientales populi colebant.Oftrogotthas
ab Vnnis oppreflos,& in feruítutcm aiïèrtos umdicaie uoluifti : & iam uindicaue-
ras,nifî mors iniqua prohibuifièt.Dirum Atilam,quí fe Dei flagellum appellari edi-
xerat.maiore longé flagelloafm'xiftinugum ¿ collo gentium repuliftùTeunàcum
Eciocollcgatuo, humani oeneris liberatorem omnes iure legiones appellant: te '?
iure Gallia? regem.te iure Gotthí patrempientifsímum, te iure Alani ас omnes ро'
pulí растопит fideu'fsimum,ceíuremilíces Impcratorcm darifsimum indulgentúsí
mumq»ingeminantÔ£ exclamant.Vos autéc5milítíoncs,quopoíTum ftudio nunc
cxoro,qua pacrem fîde.beneuolêua èC uirtute profequi curaftis , eâdera uno omnes
confenfuThoríímundum prímígenium complc<ftamini:hoc patris in uos piecas,
hoc ius harreditarium Sí aequicas omnis expofeit. Vos quoep Germani fratres.poft*
quam ita fatorum feries imperauic, ut patre pientifsimo carcremus,date operam ,u t
uirtuti&Cgloriaeftudeatismihilagatisàdignitate regía ajienú. Nullas ¿Iltus manes
inferías gratiores expetican t,quam iûarum uirtutum aemulacionem: à uobíscpnon
modo aequari.fed fuperari quoep a?quo animo patiiintur : neque nos aliud exoranc, +•
nifiut concordes quiete g1oriofecpuinamus,S£ ueftígíafuaufquequaquefec"temur.
Ego autem,quem leges ÖC genícurxiuraíubent, commilitonesép falutant, fi regem
eile iuiTeritis,non ut folus ímpcrem,qui uobifeum regnare defidero.ièd ne prepofte
re uíuamus,ne'ue meo iure defraudan uídear, nunquam à uobís neep officio, neque
píecate.necp ftudio,necpbeneficencíaaliqua fuperari facíllimepaciarmon mihi, fed
uobis &C Gotthis regnare percupío:cacteroscp populos dítioni noftra; fubie(ftos,de
me uobifeum bene Iperareíubeo, Proinde concordíam ín primís píetatemép cola-
mus,fratresmei:fedítiones&iniuriasprohibeamus,noscp ad utilitatem publícam
natos exiftimemus.Quid regia dignitas poftulet, die пойиср meditemur : paterna
gefta,tanquamarchecypa,femperanteoculoshabeamus:neue è nobis aliquem de /•
generare patiamur.Ego и ero déme illud habeo polliceri,nil impenfiùs digníta te &
cQmmodo ueftro curaturum, paternumép officium refarturumrut quem natu mu- .
ncreép
•D В С Л Т) IS Л L 13 Е г 11 И 71
ticrecpmatoremhabetís^um lumianítatc, re Sí comitate minorem effè íntellígatís,
„сер parrem adhuc uobis defuillè fentiatís. Dcmum quafi lachrymarum profluuío
obrutuSjOrationifincmimpofuit» Secundíí Thoriünundiuerba, collachrymâtes
milites regem conclamant,magnificctifsima quaque cognominatione ingeminant»
Theodorici corpus in bafilicaTolofa: primaria recondut,uc!uri ex teftamento таги
ilauerat.Ingcns à filio donatíuum militibus datum,uiritimcp terdenaargetifeftertia
diftributa.Rcgnum neminc refragante init, magna fpe omnium bi cxpecbtiçme*
tcius dam cxcrcicum dimittit, quando auxiliares copiar ргаг nimia multítudíne,hu.'
bitamiiTîonereccdcrefeftinabanr+Ineo prxÜo centum oífexagintaquinqueutrínqp
te homínummiliapleriqj cxfalcripfcrc:nonnuIli,ccntumcxquinquagmta milia deiî*
dcrataprodidéYc.Atila,quemmaximus iamdudum metus incefferat, cV de confei»
feenda iîbi morte cogitara t.poftquàm hoftes nefeire uinecre intel!exit,fuum ac mili*
rum ánimos confirmauít:ín cauris die noefruqj tubis ас tympanis mtonabat,utuí*
ctoriam (îbi partam oftcnderet.In horam caftris crupturum fc mjrtabatur : uaria me*
turn arte diiTimulabat,inclufus ас ui&us ui&ores affiduô terriens ♦ Metu deindein*
genti liberatusjin Tungros Sí Trecaccnfcs caftramouit,uniuerfampriusregionem
ca:dc,rapinainccndiocp fecdauinut carforum iniurias ulcifecretur, plus íolíto faruire
uifus cft.Quum in Pannonias redire ftatuiffet,ut in minutislegionibus fupplemen*
tumfàcerct,quacuncp iter fccerat,pcrpe tua incendij SC ruina: monumenta reliquit.
is Maiorem quam antea conceperatanimum, quando abhoftibusne minus quidem
feuictum^quainuicftoremreformidari intelligeret. Barbara nimíum audaciaíníble*
fcitjin italiam incipit conucrtere animu : ueri tu s ne à Vifigotthis^quorum uires iam
eraWmaifus,Romanumimperiumoccuparctur. Per Gallias igitur retro iter fací-*
ensjgni ас ferro omnia mifeetrnon modo fexui nihil conceffît oí artatí, fed ne ullís
quidem arisipfepcpcrcit/Tertia pars exercitus, quacluperatis Pyrenarís motibus ¿
Luíirania Soldanum eieecrat,ad ipfum redire non aufa, quum tanto praelio non ad*
fuiíTct.dementiorcm hoftem,quàm fuum imperatorem inuenít:tanquam ab со cum
ignominia dimiiïà.Ad Equm Sí Thorifmundum confugir,fedesq? in capis Catalau»
nirisimpctrauir.Ecius patridus cum Romanis coprjs in prouinciam rcdrjt*Tho*
îe rifmundusrerumpotitus,è paterno inftitutoregiam Tolofar federn elegit: quando
uccuftifsímam opulentifsimamép urbem illam efíenouerat,Sí amplificando confer*
uandocp Imperio nímís idoneamtNam ínter Hiípanias Galliasq? poííta, utrinqj fa*
eilt propagat impcrium.oí marí terraqj multa moliri poteft. Ad anguftifsimum nan*
que terrae limitemfítaeftjhoceftlfthmumjqui tribus ftadiorum milibus à Narbo*
nenfipelagofubmouet Occanum ♦ Sí Pofídonio fidem adhibemus,Teftofagum
urbs quondam fuit,quos in expeditionis focietatem aduerfus Dclphos ueniflejme
moran t*Quinetiam thefauros apud eos à ScipioneTolofic repertos, exoraculi do*
natiuis eíTe aiunt:fed his ex domcftícís non parum fortunís adiecifle tradidére, qui*
bus confecratis iratüm fibi numen reconciliarent. Atque Scipionem cas attigiffe au»
4c funijmultis cafibus fuíffe ia<íratum,patria eiecbim in exilio parum honefte interrjíle^
perínde ac facrilegio pollutum:ea quoque bona filrjs ex teftamento legata, ínter ob-
feoena feorta abfumpta fuiñerturpem denícp mortem ( utTimagencs audor cft)eo!
obiuiflTePofidoniusueriiimiliora rcfert,repertasTolofae pecunias , quindecim mí.
lium circiter talcntûm fuiíTe; easqj partim in templí penetralibus,partim in confiera
tis lacubus fu ¿íTe recónditas, quae nullos apparatus habcrept,aurum 8íargentum in*
daboratum bC rude fuit :templum Delphicumeo tempore exinanitum fuíffe, talú
bus ornamentisàPhoceniîbus antéípoliatumquo> Sacrum bellum comifíum effc
& fi quid reliôumfuerat,in multos fuiffe diftributum. Ne incólumes quidem do*
mumremeaffecredendum eft,quitam miferabiliterdigreffifuerant:8c' poftquàm e
ie Ddphisdifceflercindiuerfadííperíí^c facb feditione difeordes abiêre. Quaré
quumregioexuberetauro,8£induftrij homines tenuemuitam agant, è Gallia paC
fim thefauros h.abuíffe,m tutisq, lacubus aurum &argemum dinúíííIe;Roraanos Iq
corom
71 лит. VONF/NI/ KEZ vu для*
coram potitos publice uenundedifle lacus.emptores plcrofqu e fabrefacbs ex arge
to molas mueniíTe.Eratctiam quondam Telóla: templum fanctitatís eximia:, quod
finitimi peculiarí quadam ueneratione colebant : & ex collata quotannis pecunia
multismuneribusabundab;u,quícnemo tangereaudcbat. QuareThorifmundus
urbemuctuftateac religioncuencrandam uimis.amauit,regnicp fedem ex paterno
(ut diximus ) inftituto conftituit» Sed ad Atilam redeamus : qui dum Pannonias
fupplementi oratía repetere contendit,qua:cunqj fu perfuerant latè populatur &C dí-
ruit,null um gloría: genus antiquius exíítimans, quàm ruina? ac íncendrjmonumen
ta.Sedillud in tamdiro príncipe mirum fuit, perquàm facile à fanais facpeuirisfu-
iflè uicflum. Quum Trecacenfes peteret,& eo quidem animo,ut fuo more diriperet, • e
Lupus urbispontifexmaximus.uir plané famftifsimus, ubi feros hoftes appropin-
quare nouit,accito frequenti collegio facerdorû,pontificiohabitu inftruftus, Arilae
obuius occurrit, moxqj intrepidus : Tu ne (inquit ) is eis, qui urbes eruís, gentesq»
proterísfEgo fum ( inquit Aula ) rex Vnnorum,& flagellum Dei . Ad hare Lupus:
Felix Sí fauftum Domini Si Dei mei flagellum adueniat . 8¿ patefaeiis mox portis,
cum magno plaufu regem admífit.Cuíus A tila humanitateui(ftus>per medía urbem
çxercitum tanta modeftia duxit,ut ne pullum quidem gallinaceû bcferit:haud aliter,
ac fi diuíno cundí numine obftrictiforenr.aliqui ante confertum prarlium id aeddif
fememorant. Verùm Lupus ifte.omnium iudiciouir iânct.ifsimuseaa:tatecftha-
bítus, Leucorum familia: decus, Pigniolam Hilarrj Arelatenfîs epifeopi fororem, *•
coniugem duxit : feptimo coniugrj anno, utriufque conienfu defancto diuortio de-
creuerunt,ut arctiùs fe in díuína charitate uincirent. Ab Honorato Lyrínenfi anti-
ftíteíácrísínitiatus,exacftoanno¿nTrecaceníém urbem redrjt, uniuerfumpatrímo-
níum Chriftí pauperibus erogauít.Pro explorata fan(frítate, inuítus pontificatu má
ximo donatuSjCOÜegia facerdotum continétífsime gubernauit. Poft biennium.ían-
cbeperegrínatíonisamorepercitus.>cum Germano, uíro quide Deo grátifsímo,in
Brítdniamproficifciturrubí míracula muirá edidit,uaríoscp populos ad orthodo-
xam relígionem conuertít. Poft reditum (ut paulo fuprà diftum eft) cùm uniuería
Gallia Vnnorumagminibus diriperetur, ciu ira tern fuam in patent! planicie fîtam,
neq; armi's.neqs mœnibus munítanydíuina ope propugnauit , Paralyticam in diui- * •
nouerbo mulierem curauitjliberauit puellam à demonio grauiteragitatamtmultos
à diuerfislanguoríbus ailèrait: inedia & aufteritateuita: corpus afFecitrnunquam in
kcl:orecubuit,fupra tabulam fubie<ftq capitiiàxo dormiuit.Vmcaduntaxattoga-
contentus,interiore ièmper tunica è grauí cilicio utebatur. Vt ab ardênmma conçu-
pifcentiaiuuenturis corpus arceret,biduano femper ieiunioid afflixit,nullounquî
ientaculo rtfocillatus,diuinis pro cibo rhythmis uefci iblitus.Somni parcifsimus,in
diuina ièmper oratione ueriàbatur.Demum quinquagefimo fecundo fui pontifica-
tusanno in Domino obdormiuit,& inter deosrelatus eiLSeddeLupohadtenus.
t ««ти- Nede Germano quidem fine máximo feelere filendum, quando A tila: temporibus
claruit,& uita: fandhmonia prapftantifsimus apud omnes eft habitus. Nec non 8¿ о- 4*
perce precium reputamus,hiftoriam Scythicam fanAorum patrum geftis quandoq»
/ condire.Huncfacri Annales aufterscuicp adeo uitar fuuTeferunt¿ut ubi á beato Ama
toreíacris ínuitus ínitiatus éft,mox animo mutato^ck: erogatoin miferos patrímo-
nio,uxorem pro forore habuerít.Ad nouifsimum ufep diem, frumentarium panem¿
yinum,oleum,legumen,carnescp fibiinterdíxicquinetiamd:fal,nequo gulam con
dimento fufcítaret.Pranfuro mosfiiit,pra:libare cinerem.moxcp panem effe bordea
ççum,excuflum quidem & aqua remollítumritem cucullo fimplicicp tunica &C inte
riore cilicio uti,ha:c eadé aeftate Sí hyeme iuxtà ferre,fupra dolatas trabes fuperinie-
fto Ciñere dormíre,cum acerbífsimauitam pœnitêtia dücere,omrribus gratuito ho-
ípitium exhibuiiTe,hofpitibusinhumilitatis çxemplû pedeslauare folítum. Quum <t
Britanni ad Gallorum epifeopos legatosmífiíTent,qui omnes fenfîm populos Pela-
gianahaerefîpaffim ínfcáumirífignificarent,in frequenti&ma facrorum uiroruni
fynodo
J

DECc^ÙIS Z LI3EÈ líll 75


fynodo decrctum effc,uc Germanus & Lupus,ueluti potifsíma Gallorum lumina, ex*
tirpandxlabis mandata fufciperent« In peregrinatione illaGcnouepham uirginem,
quam fancftifsímamfuturam elïèprardixerat,facris ínitiauítrmuha cum Lupo mira-
cula cdidit.Saxones.qui Gallos grauífsimo bello infeftabant , fola díuíni nomínis ас
clamaríonefugauít.Diffufam per Brítannos hacreíím extirpauit:ín qua expeditíone
Seucrum.Treuerenfem epifeopum, collegam fibi delegít. Quum adTornodurum
ueniílet,cuiufdam difcipulí , qui e Britannia cum fcquu tus fuerat , fepulchrum í nue-
n¿t:quemcum eo túmulo cuocaíTe^rogafTetq? , an'ne ulteríus fecum militare uellet?
г refponditjSatfibießemilitatumjfeqj cumulatifsimis milítía? pracmijsperfrui : pro-
<o inde orare, fe mifsionedonaret. Quíefce ( Germanus ínquit) acuale. Atilledepo^
fitomoxcapíte,ín Domino obdormiuit. Quum in Britannia publice pra:dícaret,úa:
fanietitefrigore,cum difcípulís ín regiam confugít,gratum ibihofpítium implórate
rus. Quodcum per Interpretern a rege impio denegatum, impetrare ncquíuuTet,
fubdiocp ínalgentifsímaregionepernocTrarecogeretur: ecce fubulcus regíüsadue-
nít,uenerabilem uírum cum facra mánu cónfpícatus : eorum'qj miferatus algorem,
adtuguríumínuitat, Quolquumpater illedíuertúTct .fubulcus uxoremmonet,ac
iubec,ut unicum quem haberet uitulum fagínatum, uíro fan cftifsímo apponeret»
Quodubifa<ftumeft,pro exploratarufticihde, Germanus poftcoenam mulíerem
iubctuítuliofla legere :lecta'quéac pelle ínuoluta, antebouemin pra?fepío recon*
»• dere. Mulierpoftqüarrt imperata fecit, poftero díeredintegratum uitulum,foenum
cum matre comperít edentem. Quod qui dem ingens profecto míraculum,tantum
uirotribuitau(ítofitatís,utprodeoadhucuíuenshabcrctur. Germanus autem ad
regem reuerfus,eum regno decedere, melioricp id dimittereiubet: harfitantem &
cunctantcm uirum,ncque in facrofanctum patrem moliri quicquam audentem , ma
nu depulít: Dccede, inquit,ncc poteftate regía pofthacamplius abutare. Rexcce-
lefteminpra:fuleauctoritatemreformidans,cum uxoreliberisq^fpecbntepopulo
decèfsit. At ei Germanus,accitum mox fubulcum cum coniugefuffecit : ÔV ex ea de-
inde tempeftate с fubulca gente funt ¿bí creati reges. Quum e Britannia rediret , per
Auguftodimum'qj iter faceret, ad Cafsiani pontifias tumulum , Scythiaoriundi,n5
30 imemagna turba peruenít.cunclisaudiencibus.e tumulo,Qiiid'namagerct, &quo>
modo fefe haberet, interrogauit: Dulcí quiete ( ínquit) perfruor, 6Yexpe<ftoRe>
demptoris aduentum. Ad quern Germanus : Quiefce igitur per longum in Chrifto
tempus,cV pro falute noftra diligentius intercede, ut beatífsíma? refurreeb'onis gau-
diaauequi mereamur.&f uale.Relatus in Galliam , 8C iter faciens , nudum ecce immi
nente noetc uíatorem afpicit: miferatus hominis miferiam,ne miferii quidem comité
afpernatur. Quum fimul in diüérforio quieuiíreiu,afellum , quo Germanus fereba-
tur,ilkfubtraxitJllucefcente die furtum patratuinueniuntdifcipulirpatricodolenti
quod pedibus iter faceré cogeretur. Nondíim tria millia pafluum cum foeijs illecon
fecerat.quume difcípulís unus,Germanum quandameuultulacticiam procereintel
+0 ligit,patrem hílarítatís caufam rogat. At ille quum pedem omnes aliquantulum
rcimperaflct, ecce latro clamitans , feftinato gradu fubtradtum iumcntum refert:
patre,ad pedes prouolutus, exoratfurtiueniam cVimpunitatem-dum facinus profi
tetur,fctotanocl:eirretitum fuifleaiTeruit.nequequo'quam progrcdi potuiffe , nid
quaadreddcndumiumentumpaferetiter.Cui Germanus,paterillefancT:ifsimus:Si
hcfterna(inquit)díe tibí nudo togulam dedííTem,ne furandi quidem te necefsitas in-
«fsiíTct: & exutamox togula, Accipe,inquit, quod deeft,reddequodnoftrum eft.
Profefloré igitur crímínisreíípífcente,n5 modo uenia,fedpra:mío quoq? ¿Vbenedi
Ûionedignû cenfuit.Paucíspoftdíebüsápauperib.circúuentus.quumeleemofyná
impenOus txoraretur,díaconum difpenfatorem fuum, quodeunep pecuniarum eft,
5° "ieoserogareiubet.Atíllínumorümmopiamcaufanti,Pauperes (ínquit) fuospa-
»citDeus;tu uero,quod habes,pauperíbüs díftribuito.Díaconus,uelutí prudens,ex
mtegro mandata no peregít; e tribus aureís duos erogauít,ut futura: proípíceret ne/
g cefsitatiV
cefsítatúPauIopoft quidam équités admh ant.ducehtôs pontiHci nummos dono
dant : 8C ad diaconum mox conuerfus , Accipe ( ¿nquíc ) quae tradun tur,8¿ recogno
fee ,te fraudem feciiTepaupcribus: quando íí,quicquidtibierat,inopíbus erogaties,
remuneratornoftertrecentoshodieredd¿diíret.Pro¿tide£ontremuitille,confpica^
tus clandertínam fui culpam uirum fantfifsimum late're nequíuííTe . Quum in ka-,
líam contenderet, alpesq? fuperaret , feriém claudum , quem torrentem tranfire non
pofle profpexerac,propní s humeris prx nimia humilitate 8¿ charitate traieeit. Qit5
Rauennam ueniíTet,á Placídía, quae cum Valentiniano filio imperabat, honorific*'
excípirun&quum ab ea delicatifsímí cibi ín argéntea patina.finé carnís intermixtio'
nemítterentur,cibosínterdifcípulosdiflribuit,patínaminpauperum commodum »o
erogauit. Pro regio munerc,panem hordeaceum in patella lignea remííít . At illa u*
trunque cum máximo plaufu accípíens,patellamauro exornauít,&panemadua*
ríos languorum ufus referuauit. Qiium Rauennzc moram traheret,uíta defun&um
in luccm reuocauít. Ä Placídía ad conuiuium ínuítatus,folíto iumento uir fenio,nv
cdia,uigilr)s'q?confedus,inregiamdelatuseft. Inter epulasclandeftinus rumorada
uenít,aíellum improuífa morte elTe correptum:foluto conuíuio, pro afelio pulcner*
rimum ÔC manfuetum equum adduci regina iubet.Germanus equum renuít,& afet»
lum fuum afferripetitjUt eodem quo allatus iumento fuerat referatur. Allatum ígú-
turafellum,humicpiacentem defpiciens,Surge(inquít)Mufcio,6Yadhofpitíumre^
uertamur. Adha?cuerba,uelutífomnoexcuirusfurrexitafellus;acneminorequide *•
roborc,quam antc.dominum ad hofpitium retulit. Anno falutis quadríngentefímo
quínquagefimo,epífcopatus uerd trigefimo,díem obrjt,Corpus,ut ex teftamentoie
gauerat,in patríam relatum. Dum in Galliam refertur , Vercellís ab Eufebio epifeo
po, ¿V Aurelíaní ab Aniano pontífice religiofifsime excípitunquo quidem tempore
tres m ortuos ín uitam reuocafle ferunt.Non íblum ¿n morte, uerüm etíam in uita úv
ter diuos relatus,&f díuiní honores exhíbítúquando fanAífsimam uitam duxít, hçrc
fes extírpauít,&miferrímis Vnnorum temporibus confilio 8í precíbus G allís Sí
Brítannís mirabiliadiumentofuit.NuncadAtilam redeamus.

RERVM VNGARICARVM DECADIS


PRIMAE LIBER V.

X Eerj malígnítate.quiperfequendos Vnnos ad ínternecíonem ufqj non í«


cenfuít,fed Thorifmundumad accípiendum Vifigottharum rcgnunl re^
uocauit , tantum anímorum Atila concepit , ut ín Pannonías nequáquam
príus redire ftatuerít, quam uníuerfam Galliam ca?díbus , incendio ÓVra
pints afflixcrit.Sed in hoc uarias feriptoríí opiniones admiror,quorü aliquí multarií
cíuítatü excidíaab Vnnis tücaccepta.ante pugna Catalauníca, nonnulli poft ea acc¿>
diíTe cômemorant.Nos aüt eorú ordínem plane fe&abímur , qui uerifîmilius ÔC ele>
gantíús ífta fcripfeAre:quoníam a pracílantíoribus acuerioribus hecípfa accepifíe \xu
dentur.Quínetiam ín temporibus quandoqj tanta dííTcnfsío , ut falla fa:pe hiftoria,
quam uerifsimam bellorum monuméta teftantur,prorfus eflêuideatur. Dira igítur
Vnnorum témpora quum Seruatíus Tungrorum epifcopus,díuino quodam ipirf'
tu prouidiíTet,ne Atilacimmanítaté cum populo fubirecogeretur, quádoTungren 4«
fem urbem,quae ínter Thabulam & Mofam amnes in Gallia Bélgica fita efi,Scythíco
furore uertendam fane profpexerat, epifeopatum in Traieétum , quod ad Rheni o^
ftia fitum eft,transferreconftituit: quinetíam hocíneuitabíle fatum feRomae adíuo
Petro in fomnrjs didiciflè affirmabat.Quod quum feciiTet,barbaram rabiem euafit,
Eodem fere tempore.quum uniuerfa Gallia Ariana haerefi laboraret,quç irtequaleís
ùn&iCsimx Trinitatis perfonas eíTe credebat(Filium enim Patre,Spirítum u ero fan
ctum & Patre 8c Filio longe minorem eíTe dícebat) díuíno quodam míracülo plane
declaratum eft, Deum in tribus perfonis unius & aequalis eflefubftantia:. Nafatenfî
nanque urbe,díuina ope ab Vnnorum obfidíone liberata,quum pontífex maximus
pro 4"
DECWD\S l ЫЪЕЪ К 7>
pro agendís gratrjs facra faceret, aequales ecce guttas treis fuper aram cecidifTe uidet,
cryftallo clariores : qua* quum una congrüíífent , in unionem unícum redadfa? (une*
quem quñ in gemmata cruce col'locaflenc alia: moxgemma? decidére.lmaginem fan
<fta? Crucis prarferebat adoràntibus , & aegris ualetudinem reddebat. Quin Ъс fide
lium ex hoc religioncm augebat , quia pijs clarus , impies contra obfcurus eflé úidie*
batur. AtilaiigiturfurorerriNafatenfes ideirco euafiiTe feruntur, quia de indium
duàTrinitate reâe fenferunt. lifdem quoq? temporibus , undecim milium uirgt-
niim peregrinationem fandifsimam , duce Vrfula , accïdiifr perhibent : quarum №•
peditíó quanto crUeiitíor,tanto felícior fuiiTe creditur.ne tam noxrjsDei flagcllum,
w quam infantibus martyrium, dirus Atilafuifleuídeatur.Sedres memoratudígnífsí
ma,ntcrefcretur,Vrrulam,unicamDionothinobilifsimi Britannia; príncípís Hlíam
fuíiícaíuntjforma, moribus,uenuíláte,íancT:ímonia'q? praeftantem. Eodem tempo^
re Brítannorü regem ab orthodoxa fidealienum, regno diuítrjs'q? pollentem, único
tanturri filio pra;ditum,acuirginís probítate &famafuccenfum,pro guato inftantif»
lime poftulaífe. Vrfula: patremgrauifsimahincfollicitudinecocpifleangi, qudd ru
líam Deo dicata, ínuíto numine, prophano íuueni defponfare cogéretur : fimul etíá
& uereri,ne ex repulfa,tyráni crudelí tatem omníno fubíret.D um in diuerfa díftrahi'
tur animuSjUeluti confilrj ínops , filiam tandem côfulit.Hgc patrí fuadet,régi refpon
deat,hacfeconditíone affinítatemcíTefacbirum, fi decern uirgínes genere, forma ÔC
*° a?tate delectas , rex filia? comités daret , ac Vrfula? , fingulís'q? comítibus , quae denae
fint.ííngillatím mille uirgínes fubditaret:itemundenas his triremes comparare^qut-
bus tríennrj fpacío,donec iponfus Chriftiana relígíone ínítíaretur , ас fideí dogmatc
inft¡tueretur,prouírgín¿tatís dedícationeutípoflcnt.Quodhaud temeré ádíuauúv
gíiie fuafum , partim ut difficultate propo fita: conditionis a fe anímum regis auerte*
ret: partim,ut occafioneiftacoaeuas comités una fecumDeo dicaret. RexcondítiO'
nemaccepit; quaccuncßuirgomandauit,rite fieri iubet. Filius,eius fanAitatefuccciv
fus,baptifmúaceelcrat:puellafecümpuellari exercitu Româomninoprofeclurâpa^
trínuncíatjUt a Chriftiuicarío delicT:orúueníám}tütelam'qíuirgínitatisaflequatur»
Et quando uiroru ductu SC propugnatione in longa peregrinatione carere non pok
30 fet,uirosa!patre fanebfsimos petit* Vbiuirgineas Vrfula: copias propediempcre^
gre'profedluras eífe,rumor effundítur,multi ad facrú ínufiratum'qj ípeAaculum un*
diqj confluxere:in primis nonnulli Britannorum cpilcopi, qui uirginum expedition
nein fequí cupíebant . Horurri princeps Pantalus,Bafilienfis epifcopus, qui eas Ro'
mam ufquepcrduxit, ÔC cum hispariter occumbcre uoluit. Quinetiam Gerafina Sú
cilia? regina,ac Daria? matris Vrfula? & Maurífrj epifcopi foror, eius literis admoni'
ta,ad facram pariter expedítíonem conuênitrqua? uírum nacfta crudelifsímum ,ac re*
gno pernicíoíum, ad incredibilem manfuetudinem redegit.Harc cum Babilla , Iulia-
na,Victoria 8¿ Aurea,qua? fuá? filia: fuerant,aduenit. Quin Sc Adrianum filium du'
xit , qui fororum amore facra fimul ftipendia fecit : & regnum ha?c fiho alterí delega^
40 uít-Huius confilio uirginum funtagmínaínftrucla.Comparatamígíturclafícm iliac
duftuaufpicrjs'qj Vrfuleconfcendunt omncs, facri'qjuiri pariter lequuntunacper
Oceanum ue eta? , dum Gallica littora legunt , in Rheni tandem oftia deferuntur , 5C
aduerfo amne ad Coloniam Agríppínam primo , deinde Bafilcam urbem perueni'
unt.Hinc Galli , illinc Germani facram claíTem admírantur» E'pagis ¿Voppídís ad
fpectandas facras uirgínes homines aduolabant,qua? modulato cantu diuinos hynv
nos concínebant.Hos choros facile1 dixerisangelorum. Sacra carmina utrinqj Rhe^
ni ripa? refonabant.Relígiofo ubique hofpitio excipiebantur . Bafilea: claíTem relio»
quunt,pedeftre mox iter ínítura? : curatis íbí triduo' corporibus , a Rheno in Helue^
tiosLeucosqjdiuertunt,utmItaliam recta contendant.SuperatoIuraflb monte,ad
Î0 Ararim fluuiumucníunt, qui Rhodanuminfluit, deinde adBudemfcftinantes,tra
iefloamne,adRhodanumcontendunt;ubiácun(frís Allobrogum oppidís honorí
fice excipiuntur.Quum Vezontío appropinquaflent, exuniuerfafere Narbonenfí
g z Gallia;
7б сЛЧЯТ. ZQWFIWII HEZ VNGAZ.
Gallia homines ad fpecbnda uirginum agmina confluxeVe: pars piaufi bus excípí,
unt fauftísmulríacclamatíonibuscxtollunt. Alrj hocexempload rehgioiam pere^
oriiiariohcminccndebantur.&prophanac mentis confcrjgrauipoenicentia cornpie
bantur: plcrique in lachrymas ucttcbantur , fanclifsima uirginum ftudia confpicati,
quibus л cq; labor , neq? languor ullus ex itinereínferriuídebatur. Nam íncenfo
era? pcrrcrnnau'onisamore, terri potíus quam progrediputabannmfacrorum coiv
centibus rhychmorum cuncTa complcbantur, ángelus Domini ducebat cas- Quuni
alpibuscdírifs¿mis,qua;GalliamabItaliadiuidunc, арргортсша1Гепг.,пе deberé
quidem , quiadmodum dubítarunt,nearduum ¿nfuperabílem'q? clíuum facile Гире
rarenrquandoHerculem (ut aíunt) &Hanníbalem defatígaífeferunt.Virgínea: ta »»
тел acies,ira hílari fortiq? animo aecliueíteradoriuntur ,ut line labore auíum more
fublimia íugaconfccndcrínt: nullaqj unquam in tanta díffi cuítate ñeque ingemuif-
fe,neque retuliíTc pedem uiderctur. Nihil eft íta arduum & difficile, quod díuínus a*
mor facile tolerare non pofsít.Valídifsímí qua:qucmílítispra:ft.abat officium : quia
nulla militia facilior habetur, quam ca qua; ípontefubítur- Diuíno fpiritumunitus
animus,adamantinum corpus plane fortítur.Vexíllum cruris Vrfulaferebat,quam
antefignanarpuelkcprarcedebantr&nomodd duris optími,fed ftrcnuimilítíspra>
íhbac officium. Obeatífsímum pucllarum excrcitum,ín pcrpetuum uírorum rubo^
rem confufionem'qj repertum« O' egregíum delecT:um,necubi gentium unquam ha^
bítum:áV non folum ad fuam , fed omnium quoq? falu tern adinuentum. At ubi ¿iu*
gis alpíumltalíam defpecbrunt, magno plaufu Romam conclamarunt.Obftupuc-'
re Infubres,ca*tcri'q; Italí,ubi formofifsímas,eafdem'cp fan&ífsimas cohortes afpexe
re,quod antchac ín Italia nunquam fpcctarelícuit. Quod ubi Cyríaco pontífici ma*
ximo figníficatum eft,cumuníuerfo collegio facerdotum ex urbe Roma prodiens,
miríficecxultauit, &quámhoneftifsímopotuítapparatu aduentantes uirgínes ex-
ccpítrquod ut faccret.tum patríus,quia Brítannus,tum díuínus amor, quiaíx!ípfe ca
ftifsimus erat,effecít. Multa: quoque uirgínes in earn expedítíoncm uenerant , qua:
pontífici neptes proneptes'q? fuerant , aut quouís alio fanguínis uínculo coníunftar.
quínctíam eadem no ¿te diuínítu's fibí figníficatum eft, le cum íllis omnino martyr
rrj gratia occumbcrc oportereJnfcquentí die quum multar adueniíTent,nondum fa jo
ero baptífmate expíata:, easexmore bap. -¿indas curauít; deínde cuneta templa lu
írrare,& apud omnes bafilícas folennía celebrare uoluít.Quícquíd Deo ibí ex more
debebant,eas rite acpíeperfolueredocuít.Qiium abcúdítempus ínftaret,pontifex
diuíno íufiíisnumíne,aduocato facerdotum collegio, quid faceré ucllc^aperuínfeqj
pontificatu,quumpoft Pontíanum pcmtíficcm anno uno acmenfibus circíterduO'
bus Romana? ecclefia:pra:fuííret,fpontccuncl:ís reclamantíbusabdicauít. Cardina^
les eum delirare putabant , quod in fenío mulierculas , non fine fui rí diculo^cquerey
tur.Neque coeleftí eum interprete admonítum intelligebant , qui eum una cum uú>
gínibus in Gallia martyríum fubiturum eífenuncíarat. Côtempta tandem omnium
rcfragationc,fanctipropofitítenacifsímus,Antherummirafan¿limoníapra?dítum 49
fibí fufFecít. Ipfe autem,quía ínuíto collegio fe pontificatu abdicauít , e Romanorum
catalogo pontificum abrogatuseft. Quin & facra? uirgínes , huíus caufa auctoritaté
&granamamífcrut.Saccrigiturexcrcitus,luftrataurbc,facrís apud omnia puluina^
ria rite peracbs , ac uotís deníque perfolutís , duce pontífice máximo abeunt. Quod
quum ceteríuídíírent.multiparí charítatísardorefuccenfi,in candem expedítíoncm
írecontcndcrannín prímiscp Vínceimuscardínalís,Iacobus'cp Brítanno genere na^
tus,mctropolítaAntíochenus:item Maurifiuscpífcopus,Babilia:cx: lulíanarauuiv
cuius : ргачегеа Foíllanus Lucenfis , & Sulpítius Rauennenfis antiftes. Quinetíam
Ethcrius Vrfule fponfus,qui defunfto patre regno fucceflerat,díuino in fomnis ad-
monítus internuncio, utDemetríam matremadíncundamfidem hortaretur, man ?o
data peregít , patrem'q? Agrippínum primo fponfalium anno amifit • Et ne fponfa
íguobilior elfe uideretur,diuinis monítís edo<ftus,una cum forore Florêtina , quum
ipfe
. DECÂbrS . / LISE?. V. 77
ípfe tríennío in fide manfiíTetjfponfícfaiKflo'cpexercííuí Coloniam ufquc obuiam
occurrit, ut pari palma dcpugnaret : item Clementcm epífcopum e Britannia Tecum
abduxit. Quinetiam Marculus Gracorum epifcopus , quum Romam uenuTet,ne'
ptcm'que Confiantíam,Dorotheí regís filiam,duxifíet,eadern caftrafequi uoluit.
Sed quum maximus & Aphricanus.prophani Romanorum düces,uererentur, ne
Chriftíana fides , quam admodum abominabantur, tarn magna incrementa Tufa'pc
rct.quibus faifa religio antiquorum e medio tolleretur : ad Iulium quendam Vnno'
rum prxfeftum , quem illi Giula appellant , ad Rheni ripas agentem , dum Atila саг
teras Galliarum oras late diriperet, fcripféYe' SiRomanam amicitiamcupcret, ope-
10 ramdaret,utBacchantiummuIierumeXercitus ,qua?a deliris quibufdamfacerdoti'
bus duccrcntur,armis omnino deleret:quo nil gratius Romanis , Scy thicis numirii-
bus addictiSjSc' prefcrtim Marti ac Herculi,quos communes cum gête Scythíca pro*
genitores ас deos haben t,fîeri poíTet:8¿patrandi facínoris tunc tempus fore nimís и
doncum.quumad Coloniam Agrippínam redrjíTent. Iulíus,ut Romanis ducibu»
gratificaretur,&Chriftianumfanguinern,quo Vnnifatiari non poterant, hauriret,
U diligcntífsíme mandata facturum pollicetur. Quum eas ad cía íTem ín Rheno reli^
áamredrjíTe cognouit,Maximi & Aphricaniliterisedoc"tus,ad Coloniam tédít infi^
días: quod nec Vrfulam,nccpontificem Romanum latebat, quando cceleíli rerum
futurarum internuncio monebantur.Quum fecundo amne deuectç,Coloniç appro
to pínquaírent,pra:fidenteepuppiCyríacopontifice)Vrfulainmedia clafle ínter Ü*
eras uirgínes itaprxfatur' Nemo,fororcsintegerríma:,legitima praemíaconfequi
poceHjiiiC príus bene certarit: ñeque cuíquam in ccelis ânimam reperíre lícet,nifi qui
eamhícproüeo contempferit,&amiferit« Iniquum eft enim, cum Saluatore no*
ftro cceleftíum regnorü fieri cohaeredes,nifi pro eo uitam depofuerimus.Prae nimio
charítatis ardore,quí propria morte (ponte nos ab omni perpetua mortalitate rede*
mit,nos IES V Chrifti optimí maximi fîgnafequuta?,facrahucufcp ftípédíafecímus:
diuinaope maxima quaeque bella g¿fsimus,opima ípolia fxpe retulímus,rugientem
hofterrt facpifsime uicímus : ínteftinas feditiones , quae pernicíofifsímse ac formído*
lofac eíTe folent, bene repréfsimus, 8¿ ducis noítrí fapientía omnia profpere ac foelici
jo tercuenére. Quae nam maíor, quám fui ipfius,poteltcíTeui&oriaí Quis etiam tri'
umphuspotefteflepra:ftantior,quamcaptíuamcarnem ducere,uíncere fe ipfam,
&de concupífeentia carnísgloríofifsíme tríumphare С QuodutfaciliusaíTequere^
mur,infalutaremhancexpedítíonempedibusprofecT:aefumus,inquanullauis illa/
ta,quamuis per Atilac incendia adhucfumantia,intrepídc iter Deo duce faceremus¿
Nullus labor fane perceptus,quamuís editifsímas alpes fuperarc cogeremur . Nul'
lus deniqj morbus ас languor íngruít , nec metus íncefsit , quamuis Tocmella: in lon<
gifsima peregrinatíone diu uerfaremur.Quareiam experíentía docuít,quamfuauís'
lí:díuinaferuitus,&quamSaluatorisnoftrileueiugum: in cuius fcruítíocuicünqí
morí datum eft,certamueramqjfelícitatemillífperare licet. Sed quis hoc non facile'
40 fecerít,qui ad tantí regís obfequia non modo fe natum,fcd díuína dementia ab acter^
nodelcctum cVprardeftínatum eflercputarctC Vbi'nam gentium unquamauditum;
tot milium uirginum habitum eíTe delectum,qug cam falutarem ac opímam mílítiam
militaren tíO' beatas anímas,quas ad aeterna praemia Deus ípfeferuauit.O'íneftabí/-
lem clementiam redemptorís,íí quas ad facra caílra euocauerit, expedítíone triennrj
rcddet emeritas,¿x: maíora tyronibus quam ueteranis ftipendía perfoluentur. Ni
kllor,fan<ftifsima: íociar,íam felícítatís noftre tempus inftat:&: ut diuínitus hefterna
пойе fum edocta,charitaté conftantíamcp noftrâ facrofan&o martyrio,ueluti obnV
igni, approbarc uult dux nofter.Quinetiâ" 5C de calice fuo díuína benígnitate nos
compotionaredíonatur, utuirtuténoftráperíclítetur, quam ípfe fuá gratia robora*
5°' uicut in ruborem uírorum ,prophanarumcp gentium confufionem , ín foemíneo fe>
^uorthodoxacfideiu¡resoftendat.DumfaeuusAtilaperGallias cedibus ufquequa*
que grailatur,magnam Vnnorum partem ad Rheni ripas plane reliquit, qua: Colo*
g j nienfem'
níenfem aorum pafsim diríperer.Coloníam Vnni obfîdent,nos'qj prater Colon/am
traniire opus eft, ficlafleuehi decernimus : fiuerdpedibusiterfacercmalimus ,per
media efreratifsimarum gentium caftrairccogemur.Quoda'clemfcifsimoSaluaco««
re noiiro ideire o íta ftatutum eft , & permiflum , ut quum ad pcregrinationis finem
peruenerimus, ab Vnnis corporibus exuta? tot uirginum acies , demum ouanres in
cocieftiareona inter diuosreferanmr.O'immeníámSaluatorisnoftribenígnitatem,
incotcmpbbilem'qj míferícordíatmquíppcquinediuturniorenos militia conficiat,
brcuifsima momentánea cp morte ex his arumnis nos eripere dignarur.Quinetiam
ílio mihi (îgmfîcauit internuncio, Etherium fponfum meum , Demetriam matrem a
faifa ri4]gioneumdicalîb& cum forore Florentina, ÔYmagna Britannorum manu '•
eras nobis occurfurum,utdiuinitus admonirus,pannobifcum mortis felicitate frua
tur . Ncq? pa tirar Deus meus, me fine fponfo fieri beatam. Proindefcitote,ac uos ita
Saluatoris norbí nomine cerciores èfficio.Vnnos fera rabie nos ompes eras ad Co»
loniam circumuenturos,& in nos ufquc adeo' ilvuimros,ut ad unam omnes contru»
cidciir.utereptiscorporum exuunSjincoelumjUndedemifla'fuimuSjfuftundant/u^
gent'q? , neue inter prophanos amplius uerfernur.Quarc quum Scythicilupi in oues
fccras irruenr, forti aniino uigula porrigite,contemnite mortem,pra*fenris uitac mi*
feriam recognofcite,cV futura- beatitudinem exoptate : cito'qj diflolui percupite, uc
Saluatore noßro , cuius beatifsimum confpccxum tantopere anhelamus , extcmplo'
pcrfruamur.Noliteexpauefcere,quiaSaluatornofternufquamaberit. Etuttutius 2»
martynuin obeamus.nobis uícaríum fuumdelegauit,qui mêtes noftraspro donan*
datapotcftateluílraret,ipfeq5nobifcú paria ftipendía meritusín aftrareduccretur.
Quare quum hora mortis aduenerit,hilares ac la:rc,tanquam omni miferia cariture,
forti animo oceumbite. Veftra ultro corpora Deo in holocauftum fuauifsimum of
ferte, inter amplexus angelorû animas effundite, in manus'cp Domini fpiritu com»
mendate. Magnánima: uirginis oratione:fic omnium animi confîrmati, utnilhoc
felici mortis genere ducerenc antiquius ficeam immcdice anhelabant, ut nunquam
moriendi horam adfore rcputarent.Conclamant omncs,ipontc morituras.Ad hac
Pontifex maximus pra gaudio in lachrymas conuerfus, quod diuini tantum ardoris
acroborísínuírgineis tencllis'q? pcc~tonbus intueretur: & quoduiriamulierculis, 3*
Sc a tyronibus ueterani turpiter iupcrari uiderentur • Quare ab eo omnibus eft diui»
no nomincbenediclum: fimul & edi<ftû,quando poftero die moriendum eilet , quo
in manus hoftium erant pcruenture, infomnem earn in fancta oratione no etem duce
rent : Si 1 E S V M clemêtifsimum cxorarent,ne in trucí pralio uirginea corda,que fibi
delegerat,fancdefercrctJlludfuitadmirarionedignifsimum,adna?cnullam e tot mi
libus ingemuifle, nullam expauifie,cV fatum inftans reformidafíe, ñeque detreclafíe
mortem. Curatisaliquantifper corporibus, per uniuerfamclaíTem noclurnum filen
tium indicium: quaque pro fe inftantifsime modo Deum orare, ne déférât: modo
gradas agcre,quddimmature,ac nondum cmenre,aternis militie pramns donaren
tur.diuinaminfepietatemafsidud contemplan, Sí eacontemplatíonerefici&: bea^ 40
ri : nihil minus fuecurrere, quam aut perhorrere , aut deprecari fatu. Aft ubi nodem
tranquillamtranfege're, prímahoradíei facrariteperagunt,&: á décimo lapide fol»
uunt.Ethcríus ecce fponfus occurritA' Pontificem praueneratus,Vrfulam falutat.
Ad qué,Saluc(ínquit illa)Etherí mi,in Chrifto faluatore noftro fuauífsime.Fauftus
& feiíx fit ífte tuus aduentus, quando tanto Creatorís 8C fponfa ardore flagraftí, ut
nobis occurrcrís,dexterrimum fatum pro Chríftí fidefubiturus Et quia uocario no
ftra non patitur, ut terreno hic connubio inceftemur , ne fruftra hue contendifle uù
dcarc,hodieincœlo(mihicrede)foIennes nuptias celebrabimus. Proinde quando
iam iam hoftes aderunt, mecum Deum exora,ut quám prímum apud fuperos per>
petua in Saluatore noftro coniugia confummemus. Vrfulâ diuinaucrbarefonanté 50
Etherius admiratus,eo magis in Domino fponfam amauit. Refpondet,feha(ftenus
propter Vrfulam Deumamaifocontra^nunc Vrfulam amarepropter Deum,illius
gratia
Ъ È С АЪ 1 S I, LIV E% V. 79
gratia elfe felicem:eiufdem'qj precibus adiutum, nihil reformídaturum'níhíícp uche^
mcntius expctiturum,quàm fi cum eapro Chrífto moriliccat. Et quando cius inters
cefsione in ueram lucem aíTertus eft, fe omnia pollicetur pro ucro Domino & Deo
fuo.arquifsímo animo fubiturum. Pontifex in ftrenuifsimí fponfiamorem exar-
dens,repenteíuuenemamplexus,grauifsímísín fideucrbís confirmât: amplexantur
carterí patres, pläufu'qj íngentiáuirginum chorisexcipítur.Sponfardextram perre-
uerenterapprehendit,8¿pudicifsimo earn uno duntaxatofcuIopraelibauit;quod ÔC
Pontifias permííTu factumeft, utquoduirgineumín terris cóíugíum iniuerint iam
dudum,apuddíuos in Chrifto confummarent. Etquumiam ad tertium clafsislapi'
,0 demappropinquafíet, Pontificio mox omnes admonenturedi&o,quó íibihoítes
propíus ímminerent , eo ímpenfius diuinís precibus incumberenr , pras nimia apud
diuínam clementíam pecnitentía delictoruin impunitatcm imploraren! : demum e>
xorarent,quum fibi placítum fuerít,a;rumnis humanis eríperet. IuíTarimperata fací'
unt.gemitíbus 5¿lachrymis omnia complentur. At ubi Colonia: eft applicitum , ho'
ftes qui ucranqj Rheni rípam occuparant,continuo facra agmina circumueniunt , in
ripamqj defeendere patíuntur. Vrlula crucis uexilla feres , in terram prima defiliuit;
mox cum fponfo Pontifex,deinde cartera: ñaues ripa? proras admouent , cer tatím'cp
puellje dcfiliunt,non ut ad martyrium,fed conuiuium ínuitata:. Quas omnes quum
Pontifex plane fpeftaflet , Euolate ( ínquít ) felices anima; , ÔC fragília hace deponíte
10 corpora.Tu autem IES v Chrifteoptimemaxíme,quádotuodu¿luhucappulimus,
fidèles tuos propius reípíce,&: plebis tuae animas in tua regna,quoniam femper in te
fperauimuSjClcmenteradmitte. Víxhapcíntonuerar,quum Gíula Vnnorumprarfe.'
ctus,uexilla crucis abomínatus,infefto in uírgines agmíne ex côpofîto irruit:nec mu
norequídemínmulíerculas acinuírosferociafa?uit.NullarelucT:atur,flexíspars ma
gnagenibusíugulaporrígere, manus Deo ad ccelum efterre , prjs numiníbus com/
mendare animas. Nonnulla; qua; fubfidebant,claufis fatum oculísexpcclarerconuí^
crjsplerarqj irritare íícaríos,au tin díuerfafurentibusfefeofferre:inuíderequandoqj
pra:mortuís,tanquam uíces pra?rípuerínt,Difcurrerealia;,ne cacdifupereíTcnt : pro '
expirantibus orare aliar.qua: primo í&u non cecíderint , facrum qua:cp fatum admo
jo dum fperare. Cyriacus aliquantí fper a Gíula fpecb tus , fub pontificio habitu oppe-
trjt;in carteros patres mox íscuitum eft.ln medio agminc Vrfula, erecto crucis uexib
lo animoííus ftare,orare pro fuis ímpenfius , ínterfectoremq? fuum expe&are. Qua-
mor circiterhorisuirgíneec legiones undiq; fcrecccíderant: fola Vrfula tanquam in
pracíídio ad triaríos redacta , cum paucis uicem fuam Deum exorat. Ecce lulms tan.-
quam longa carde fatiatus, quem Vnní Gíula appellabant , ca;fo in confpeftu fponr
farEthcrio, qui pra; martyrrj grada omnem ferocíam plane remiferat , puellam pro-
culexclamans.benc fperare iubet:eiusuenuftamaíeftate commotusduamforefpon
fam pollicetur. At hare neqüe prophanum canem quenquam ,ñcque dírum hoftem,
caftitatem fuam,quam i E s v Chrifto uouerat,inceftare pofie refpondet. Cóuícrjs ir
♦» ríratus hoftis , & ab ea uíliter afpernatus, uírgineum íllíus pectus fagitta trasfigí t.Ac
illa cum uexíllo crucis procidens , quod adhuc mortua pertinaciter retínebat , in an*
gelorum amplexus anímam efflauít . Sola ex undecim mílibus Cordula uírgo r:*
manfit:quxilla node metu correpta,fub nauís carina delituit. poftero die procíicns,
ne manyríum detre<ftaret,a feriente tyranno letalem ictum exegit . H are ínter díuas
una cum cacterís relata non eft, quiacumrelíquís eo die carfa non fucrít: fed multo
po'ft temporedacra: cuidam uirgíní ín fomnis apparuit, mandauít'q? , collcgio facer-
dotum fuo nominenuncíarct,poftridíe eius díei, quo undfecies mílleuírgínum fefta
fierent,fuafolenníacelebrarent. Sedente Anthero pontífice máximo , & imperante
Maximiniano,quamuís hace gefta fuilfe Annales quidam referunt.ratío tarnen tenv
5o porúnullo modo conftare poteft.Multo reftíus fenfereíllí,quí quum diu poft Con
fiantínum VnniGotthiq? faruíerínt,ha?c imperante Martiano , &anno Salutís tre- v»
ccnccíímo quinquagefimofecúdo accidiíTc tradiderút , Harum corpora Colonia; in
° g 4 commune
6o U*NT. VOVFltiil %E% VKÇ^Z
commune facellum relata. Vndcquum facerdos quidam his deuotifsi'mus , corpus
unius uirg¿nísimpetraíTet,quod in xdem fuam religionis caufa fubinde trans.Snrct,
dum matutina facra fièrent: ilia uirgorefumpto corpore, fpetfáteuniucrfo collcgío
facerdotum, magnam aram pra:uencrata recefsit.Antiftes mox tumulum adiens,^
conditam uirginem non inuenit. Ad harumaras innúmera fîdelium uota nuncupan*
t¡ir,míra:cp tabella: templí ualuís affixae funt.Quendam Germanum harum religio^
níaddíchim ,quum morbo admodüm laborare!, ex hisunadormíentcmadít: edo^
cet'qj, fi undecies mille Dominicam orationem dixerit,totidem uirginym ope ас pa'
trocinio inhoramortisnon carebit. cuius exítus promiiTa probauit. Atilaigitur
quum flagellum Dci fuerit,multis ad falutem.quam plurimis ad fupplicium, fibi dêv to
«icp ad perniriem natus cit. Vniucrfas Gallias, ÔC maximam Germania: partem ipfe
uaibuú:folumTraicc~tum quod inter oftía Rheni fitum eft, díuíno Seruatrj epiTccV
pí patrocinio líbcratum:qu¿ppe qui defertís Tungris,quos ex Vnnorú maníbus eri'
pere nequiuerat, bafiiícxfuae facúltales TraieAum fane tranftulerat.Dcuíro fancbf
limo prodigia miranda feruntur.Illis nanq? temporibus dum ei Гасга fièrent, patefa*
cT:adcíuperxde,columnaígnísaltirsimaecoelo,adtümulumufquefuum,á prima ui
gilía noctis ad auroram ufque pependit:quod non oppídaní folunt, fed fin ítímí quo
quc.ac alienígena: plurímiaperteuiderunt. Quare tanta religionis facía eftoccalío,
ut liunc potilsímum colerent.ínter diuos'q? referrent.Sepulchrum eíus in media ede
fitum,nunduam tefto cooperireualuerunt.Et quamuis íbí fub díuo rem diuinam fa ю
ciunt.uota'qj fufcípíunt:nunquam tarnen facrís neqj imber 6V grando , ñeque nix ÔC
tcmpeftasullaobfuít. Vnnorumquoqj temporibus Genouephauirgo claruít,ne
paruum quídem fanftitatis exemplum. Hanc ením beatus Germanus cum Lupo
(dequibusfupra dictum eft) in Brítanniam profectus, quüad Nemetodorenfem
a:dem orandi gratia diuertííTet , oceurrente fibi magna ciuiu m manu , ubi confpica^
tus cft, ad parentes exclamât, quod ham uirginí nom en eíTetC Quum Genouepham
illi nomen cfle retulilTen t, CV beatam ( inquit ) uirginerri , cuius gratia multi quoque
acterna: felicitatis pra:mia confequentur.Quam ubi propius admoueri iufsit, fubin^
de rogat,an ne i E S v Chrifto dicari, ac intemerata permanere cupiatC Côtinuo' puel>
larefpondit,nilfeuchementiusafFecT:are. In eiustei memöriam illinummum Ger^ 30
manus a:ncum,cruce deeulYum.e eolio fufpendit,ut ie Deo addictam hare bulla quo
tídícadmoneret : quin&faurum , argentum,lapillos Sí uniones eolio ас dígitis in^
tcrdixít- Profc(fto Germano Lupo'cj?, quum paucís po ft menfibus ma ter ad rem fa*
cram proditura,eam domi remancre precíperet , illa côtinuo1 íllachrymans exclama^
uit:Ego'nedatam Germano fidem in Chrifto non feruabo,¿V Saluatöris mei nô fre-
quentabo a:dem ? Moriar potíus.ac materna ímperia detre&abo , quam facri faluta^
rís'cp promifsi rea fiam. Ad hace irata parens,grauignatam colapho collifit:quare lu'
minibus ftatim capta eft, noucm fere menfesorbitatis poena s cxoluit.Qua:cünque
Germanus ante praedíxerat, memoria repetens, mira fe pœnitentia macerauit. E ссе
poft hare uno die filíam orat , ut ad dfluendos oculos putei aquam fibi afferat. Obfe^ 40
quentifsima uirgo ad puteum profecta, dum haurienda: incumbit aqua:, materna;
niferia:memor, cuius feau&oremincufabat,inamarifsimas lachrymas effiinditur:
ùeum exorat, ne fe maternç orbitatis ftatuat au<ftorem,lucem reddat, ut pra:poten«
tífsimi,eiufdemcttclementifsími numinis pietatem intelligat. Moxhauftam fîgho
cruris aquam luitranquam oblatâ parens deuotífsimeaccepit,admota'cpoculís con^
tinuorcuídit.Paucis po'ft diebus oblata cum duab. forte Pontifia' , ut facris initiarè^
tur,quum tertia fcqueretur, Anteferte(inquitille)nouifsimam,quia ccelitus ha:c pri
mafancnficationcmeftadepta.Defunclis parentibus,ParrhifiuminLugdunenfcm
Galliamtranfmigrauit, ubi eius farpe corpus paralyfî ufque adeofacualaborauit, ut
triduo íam exanime rubentibus tantüm genis obferuaretur • Qua: ubi ab aduerfa ua 50
letudinerefpirauít,feadinferos deduebm , beatorum campos Sí fupplícía impiorü
luftrafle affirmauit. Quü AtílaPárrhifiorum finítimos diro pafsim bello uaftaret,
ciues
DECIDIS I. L!%E3t К et
cíues pro fequifcß Urbis excídium reformidantes,fortunas in tutíora uícínofum op'
pida transferre ftudebant.Genouepha matronas conuenit,easorat,uírosadeant,ac:
nefortunas exponent admoneant,quando finítima: regiones omncsab Vnnislatè
dirípientur:diccre,Parrhífionimpra:das& incendia uigilrj s Sí oratíonibus easde^
precarí pofíe , Proinde áb eo confilío uiros dehortcntur , ad díuínam opem confugi
amomncs:quiaParrhífium fub iesvchriSti optimí maxími tutela fitu efíet, qua
nil tutius excogitan poteft.Talía di centí oblatrare multí, & pfeudoprophetam con^
clamare:blattcrare alrj,acdicerc, autlapídibus competendam, autSequana:gurgíte
demergendam. At illa, ne publica: faluti deeflet , eo acrius inflare ac ingemínare,uiv
,„ bem facris precíbus efle protegendam , placatís numinibus tempublícam fore tutik
fîmam. Quidam interca facerdos ab Antífiodoro rniflus aduentat,teífa'monum díuí
Gcrmaní in medio foro referens, Gcnouephama'matrís utero à Dcodelectam ex'
clamat.Gcrmani elogia publice recitata.His ígítur maligna muí titudo confufa abn t.
Accrrimam Atílacobfidioncm, quam Vnni propedíemmolíebantur, fancftifsímís
precibusuírgo facradífíbluit.Parrhifiomagrum, intacta tantumurbc,populantur,
Exquibusconncípotcft, ín calamítoíís temporibus faneca: lingua: quanti fithabeiv
dadeprccatío.Nam quum ex ira díuína,malaproueníant : placatís numinibus cun^
(ftamicefeunt. Sedhuíus uítx aufterítatem &míraculaprofequamur. Äquintode^
cimo ha*c anno,ad quínquagefimum uíq?,hordeaceo tan turn pane & faba contenta,
»» bis in hebdomadecíbum {innere, taba celebrare íeiunía,nunquam aliquidlíbídínís
fomentumedere, inedia corpus macerare. Quínquagenaria,epifcoporum íufluhor
deaceo panilac & pifeem adrj cere, ne ad mortem fere confeítam feftínare uíderctun
Catulacenfcm uícum, ubi diuus Díonyfius morte mulctatus eft, praereuerenter fre^
quentauít: cuibafilícam quoq; deuouerat.Sacerdotum collegiafupplcxadrjt, ut ex
collatapecuníaacdemillífacerent.Atillímodd paupertatem, moddcalcís inopiam
caufarí . contra illa diuinitus efFata:Egredíminí (inquít ) qua:fo,ad pontcm urbís,S¿
quarcunqj audíeritis, nunciate mihí.Egrefsí, dum in foro ftant attenti,fî quid accípc
rent,ecce fubulci duo aduentantes ínter fe uerba facíunt.altcnDum fuis (ait) ueftigí^
um uagantís opertus legerem, maxímam fornacem calcis inuení . Ego quoq? ítídem
3» in fyluan'nquit alten Hace qua: audieruntftupidifacerdotes,uirgíníreferunt:aft illa
pra*gaudíoínlachrymas enunditun Quaiubí cíuibus figníficatafunt, magnífica e'
collata pecunia a?des erecta, Dionyfio'cjj dicata.Nefacraquídcm prodígíaín a:dífv
candabaßlica dcfuçre.Nam quum potus fabrislígnarrjs forte deficeret, cadum acce
pit:quemubi exorato numíne,íígno crucís expíauít,mox operaríjs plenum propina
uít.pancp exuberantiafemperredíntegratus díuínítüs,eorumfitímadconfumma'
tum ufqj opus expleuit. Quum ín fabbato fub gallícinio ad díuí Díonyfn bafilícam
egrederetur, eccefunalepra:latum extínguitunturbanturuírgínes, comítesq? eíus,
ne quid per noftem turpitudinís horrons'uc paterétur. At illa fúñale fibi dari íubet:
quod ubi ínfacra manu conftítít,protinusincenfum eluxít, admotumep languenti'
+° busplerofcp curauít.Mulier,qux eíus calceamentafubtraxít, luminibus repente ca*
ruit;petita'cp uenia, lucem recuperauít. Hildericum Francorum regem uirginí dedí'
tifsimum , quum demagnanoxiorum manu fupplicium fumere itatuííTct, accepík
fct'qj Gcnouepham pro his oraturamaduentare,portasarcís continuo claudiimpe^
ralle ferunt,quíbusadítusínhiberetur. Atillaíntellecfto regís confilio, nihilmínus
remorata,ad eu m contendít.cui tafta: manu continuo fores patuêre. Ante rege con
futa, pra: reí miraculo cunftorum capitalíum impunitatem facile1 ímpetrauít.In
Dionyfi) arde, huius opera energumení complures curatí. Bcatum Simconem ferút
profufaueneratíoneeamfalutaüe:impenfiuscppoftulaire,utinterorandumSímco'
пisquandoф reminifœretur, AbEpíphaniaad coenamufep Domini íncellarcclu^
5° debatur,ut exorando & contemplando Deo expedítiusincííberet.Ad cuius oftíum
quum pucllaueniflet,utquid'nam illa faceret,perrimas exploraretur,eueftígió lu^
mcnamifit;fed exacbquadragefimaliieíunío,eíufdem operalucemreccpit.Quum
( in templo
ег <ЛЪ1Т. VONFINII HEZ. VN GAZ
in templo diui Martini, e PannoAïaoriundi, ad Turonenfem urbeni oraret,corrc
ptum a darmoníoquendam e pfaHehtibus continuo líberauit.In agro Meldenfi im.
imnentetempeftate,perculfisqî meÍroribus,uaftata caetera regíonc, folafuamefsís
ínta<fta permaníít. Annos uíxit oftoginta.ac tanta prarpolluít faneftítate, ut futura di
uinítusínípirataprxdiceret,omníamorborum genera curarct.Tcrtío Nonas Ianua
rias inter diuos relata. Haud parum equidem lector, me hanc naclum occafioncm,
quum a procella Vnníca inultos eius numen exemerit, diui Martini Pannonici non
uitam , fed títulos potáis eíTefcripturum,ne ín Pannonícahirtoría potifsimum Pan-
nonicoru decus uidear fubticere.Martínum Seucrus aít,Sabaria Pannoniç oppído
ormndum,alitúTícíní:ne infimís quidem parentibus ortú,quamuis orthodoxa fide im
carerent. Pater tribunus militumfuít:ípfeápueritíaprímum fub Conftantío,dcinde
fub Iuliano Cacfare meruit,quamuis inuitus : quándo á teneris annis fub Chrífto o .
primo máximo ftipendíum facereuóluít.Scd quum ex edicto Imperatorum, filrj ue.
teranorum nomina dare cogercntur,uiadactus,milítari facraméto obftríclus eft. In
commilitones fibí fuit mírabenígnitas, inaudita charitas , patientia cum humilítate,
fingularis. Ante baptifma tríennium militauit. Quo quidem tempore omnia fie pie.
taris officia compleuít.ut é ftípendío nihil praeter quotidíano uictuí neceflaría refer,
uarít.lri Ambianenfium porta, ua^fanientehyeme dcftitutum pauperê , diiïecTa enfe
chalmyde,contexit. Infequentí nofteChriftum faluatorem uídít infomnis ea parte
te<ftum5qua horridulumrogatorem pie donarat,&dicentem:Martinusadhuccate' м
chumenus hac me uefte contexít. Natus annos duos de uig¿ntí,baptifmate initiatur,
barbaris Galliasínuadentibus. Quum lulíanus coafto exercítuad Vangíonumop
pídum pecuníam cum donatiuó mílítibus erogaret,ftipendíum cum donatiuo reçu.
fauit:ut integrum fibí foret,longe melíorem militare militíam • quod ne faceret,nullis
lmperatoris minis adígípotuít.Milítiaexau&oratus humana, HilariumPi&auíac e.
pifeopum continudpetnt, fpectatacfancb'tatís uírum: a quo exorcíftafa&us eft.Per
foporem admonitus,parentes reuífitnri ítinere latronem ad fidem,fancbmcj? uitam
reuocauit.Quum praeter Mediolanum iter faceret, apparentem fub humana fpecíe
fibí da:monem facro uerbo repulít.Matrem ad ueram fidem reuocauit,índocilem fe
rumep patrem dímifit.Quum Ariana harrefis totum fere lllyrícum infecíílet,dum ín je
coinquínatafacerdotum collegia concionaretur,publiceuirgís caefus eft, uarns'que
contumelias affecftus. In Italíam relatus,quum Hilaríum haereticorum uíinexilium
exactum ассф1'п«^^ю1ат fubftitit,ibicp monafterium fibí ftatuit.Vnde Auxen
trj Arianorumprincípisfaftione eie<ftus,in Gallínariamfecefsit infulam:ubí radící.
bus herbarum, ÔC gramíne uiclum traxit. Helleború ínfcíus fxpe comedít , omneqj
ueneninocumentumínnutrímentumprece conuertit« Fada Hilario redeundico.
pia,RomaEoccurrereconatus,quumnoninuenifiet, ueftígia fequutus adhibuít: ab
eo gratífsime fufeeptus, non longe ab oppido fibí monafterium collocauít. Catechu
menumadfe uenientem,utfuísdifciplinis inftítuerctur ,acmox uitafe abfente de.
fun¿tum,reuerfusreuocauít ínlucem. LupíciniHonoratíferuum, qui laqueo fibiui 40
t-^-n '•nni.-mwt.* =¿ mnrrrfufritauit. Turonícum tandem eoifcopatum inuitus acce.

llJt,lHíltIIlUIlllSrUJJllJU3,lJllu».i-.ígvi*«»i»iii».4»«.»....»»í^»»..... ..j — , ...


denicjj arcta adiri poterat. Octoginta facerdotum ibi fecum collegium inftituít, qui.
bus efus carnium aeuinum erat interdi ¿lu m. Mollis habitus pro crimine iudícatus;
cilicium ex camelorum pilo ferre mos erat.Locum non procul á monafterío fuo , fal.
fa hominum opíníone,pro relígiofifsímo habítum,fuauifitatíone expíauit, propha.
numep dcclarauit.Sordídam ac trucé latronis umbram,palám loquí ímperauit. Ve.
tus altare demolitus,populum ab illofuperftitionis erroreuíndicauit.Diruitínuíco
quodam templum anriquífsímum: mox pinum templo proxímam aggredítur excin 49
dere . aduerfantc antiftite , turbaqj infidelium,inclinatam in fe pínu íntrepidus,dum
excinderetur,expedauit:ruentemq? cum magno fragorearborem^olofalutis figno
repulit,
repulít,tantocp míracúlo adueram fideni eos conüertítiQuüm paucí admodüm,im
mo nulliín Aquítanía Chriftí nomcn audííTent, maximam Gallíar partem orthodox
xarelígioneilluftrauít.Antiquaphanadíruit, facra templa ubique fundauít. lucen*
día occurrensfaepecoercuit.lnuico,cui Librofo nom en erat,templum prophanuní
adorfus demoliri, a magna paganorum manu cum ignominia reíedhis eft.Mox ínv
plorata díuina ope, cum duobus angelís reuerfus, antíquam ardem diruít, ídola curi
ctis fpecbntibus plane diffregit: quo quidem fpecbculo , ad ueram fidem uníuerfa
turba conuerfa eft.In pago Heduorum, cum antiquaphana* aduerfante pagano*
rum turba,dírueret, ut á faifa eos religíonc uindicarct,multos ín fe (tríelo gladío fu*
10 rentes miraculoferepulít, diuina'qj uirtuteconuícit.InTreucrís pucllamdíra para*
Jyficorreptamlíberauit:Tetradí proconfularisuíríferuum,abínclufodemon¿óaíTe
ruit:íneademurbe darn ones e coquo quodam eiecit. Parrhifios íngreíTus, obuium
adportá leprofum,unoduntaxatofculo,fpe<?lante turba¿mundauit.Quartanaríam
Arborrj puellam,folacurauit epilfola .Cilicrj fimbriae, deuotione fubtracbc, uarrjá
morbis medebantur. Paulino oculum panniculí contactu , fublato dolore redimí t;
Martinoe'fcalarumcafumultisuulneribusafFeífto, infequentímoxnofte Angelus
contuß corporis italíuorcs falubri ungüento deliniuit,ut poftero die nil fentiret in*
commodbQuum ad Maximum lmperatorem,ferocis ingenrj uírum, S¿bellorum ci
uílíum uictoria elatum,plures epifeopí conUeniíTent , 8c feruílís eorum adulatío cír*
20 ca principé notaretur.ín folo Martíno Apoftolíca perrnaníít auctoritas quippe qui
quotíes pro alíquo regí íupplícare cogeretur,imperauit potius:quam orau it. Príncí
pisconuíuium farperecufauit , dicens : fe etus men far non poíTe eiTèparttcipem , qui
duos Imperatores,unum regno,uítaalterum eiecííTet. Excufanti fe Maximo, Impe*
rium non fponte fumpfiiTe , impofîtam fîbi a milítibus necefsítatem regní armis de*
fendifle, ¿Vnon alíenamabeoDeí uoluntatemuíderi, penes quem tarn incredibili
tuentuuicloriafuiiTct,nullumq3 exaduerfarrjsniíiínacie occubuíífe, reconcilíame
facile cefsit. Ad prandiumprineipisinuitatus accefsit, in quo Euodíus confuí ÔVprac
fecbs,uiríuftifsimus,adfuít:oblatam Maximinumámíniítropateram.ut ab illius
dextera poculum fumeret,Martinus ubi ebíb¿t,mox presbytère fuo propinauit , ue
jo lutí nullum digniorem exiítímaret, quipoftfeíubínde biberet : conuíuae oírme* fa.»
Лит non temeré admiran funt.Maximo ante prgdíxerat,fiadItaliampergerer,quoí
ire cupiebat, cum Valentíniano congrefííirus, primo fe ímpetu uictorem futurum,
fedparuo po'ft tempore periturum : quod quidem reí exitus approbauit.Nam Va*
lentinianus primo aduentu in fugam uerfus,poft annum refumptis uíribus,capturh
intra Aquileia: muros Maximum interfecit. Martinum angelorú colloquío efleuí*
fum conftat:contrácum da?monibus fa;pe congreflum.quíppequí eíus oculoslate*
re non poterant;eps'q3 conuícíjs Martinum frequenter urfifle, quia fallcre non poC
fentiníidrjs. Omnia díabolorum prarftigíafoluit. Iuuenem nomine Anatolium, rec
uero1 fubornatum diabolum,fubprofefsionemonachi humilitatem ac innocentiant
4.0 cmentitum,ac monachís ínterminatum.ne Martíno credérent, fe'cp à Deo per ange;
los candida ftoladonatumeíTeaffirmantem, uíri fan ¿títas plane detexít. Díabolus
quadam nocle Martíno Chriftí formam ementítus apparuit:ab eo'cjj delufus,ut fu*
mus euanuit.Summa uiro ín fermonegrauitas, & dignitas inaudita : ín abfoluendís
quatftionibus Scrípturarum perquam acer,efficax,promptus Se facílís:diuina in uí>
roreluxithumílítas.QjíodieSeuerumexcepit,uirumprofecT;odo<ft¿fsímum,¿pfea'
quam manibus obtulit, ad uefperum'q? pedes íauit.Animus cedo fem per internus,
temperantia inaudita, in credibilís perfeuerantia, rara abftínentia, nullum uäcuurri
ab opere Dei tempus.Nulla unquam hora momenmm'qj prxterrj t,quin au t oratio*
ni infifteret , aut lectioni . Neminem iudieauit : damnauít contra neminem. Nullius
«índi(ftgmemor,immo perquam immemoriniuriarum.díuínahumaijacp charítate
femper eítuauit.Necp iratus,neqj cômotus,necp mcererts,neqj ridehs ínuentus cfb
Vnum eundem'qj uultum^cclefti quadam arquanimitate furrufum,prafferebat.Ni*
hü in ore eius,pra?ter Chriftum : nihil in cordc, praeter pietatem , pacem , mifericor-
díam&charítatemínuentumeít. Quarcquí fancbfsimum,acínterdiuosiurerela-
tum non crediderit,non alius quam prophanus & facrilegus iure haberi potefiln fe
cretariofedens,nunquamcathedrautiuoluit,ruditantümtripodec5tentus. Aigens
ti pauperi}& intra amphibalum irrumpenti,tunicam latenter obduxit. Quum in fo-
lennibus ante aram conftítutus.rem díuinam faceret, repente flamma caput circunv
lamberé uifa eft.Euantium languore, puerum quoep letali ferpentis morl'u liberauitv
Quum pra?cedens iter faceret , inufitato habitu mulas,quac currum traherent.forte
deterruit:quareab effedarrjs grauiter cefus eft.Mulaepro tali facínore quú loco mo-
ueri non poífent, effedarrj pecnitentía ducb, & ad Martini pedes conftrati , ueníam »o
¿Vabcundi copíam ímplorarunt. Ante epífeopatum duos mortuos,unum ín epífeo'
patu fufeítauit. Nam i n Carnoto uico mortuum matrí filíum,ac e morte reuocatum
planereftituit. Quumadíturo Valentinianus portes iufsíífet occludi, angelí contí-
nuo motu patu ere. A1 Maximo nimium ueneratus,6V pro Deo cultus ab uxorc: quo
rum familiaritaté minime recufauit, quo facilius miferís opitularipo (Tet. In confia
nioBiturigum ¿VTurnorum Claudiomagusuícuseft, Celebris quocjjíbiecclefia, in
cuius fecretario Martínus quandoque peregrinando permanfit , &in ftramento re-
quicuit. Eoabeunte,facerdotes ac uirgínes ftramentumex deuotíonepartíuntur»
Quodquumadenergumeniceruícem lufpendiífent,quí daemoníoagítabatur, cí-
tius didto conualuít. Inter duas flammas pofitus,non fenfit íncendium. Inter ambu- га
landum petítum leporem míferatus, uní ca tantum uoce canes í nhibuit. Veneran-
dam uírgmemprat fama uífurus,repulfam habuít; quia cumnullo unquamuíroíe
loquutum fatebatur.Quareillammírislaudibus commendauít, acmííliim á uirgíne
xenium líbenter accepit. In cubículo á Petro & Paulo, ítem ab Agnete, TheclaÔC
María fe farpíus uifitatum non negauit.Coníultus finem feculí, difcipulis reípondit:
Neronem Sí Antíchrifíum prius eíTe ucnturos:ad Occidentem alterum,alterum ad
Oríentem late dominaturum. Neronem ad Occafum decern reges fubacturum ,ut
colant ídola: Antíchriftum Híerofolymís imperaturum,urbem cum templo reíh'tu-
turum,Chriftianos infe<flaturum,ut á Chrífti fide deficíant, fc'cp Chriftum & Dei fi-
líumcredant. Neronem, totum'qj orbemhuicfanè ceífurum: aceoufqueregnatu- 3e
rum,doneca Chrífto adueniente proteratur. Turonenfes Anícianí comitís crude-
litatcliberauit.Mutam anatíuitatepuellam, colloquy compotem effecít. Briccíonis
presbyteri crimina , fola duntaxat patíentía diluit , íuis'q? precibus ad melíorem fru-
gem rcuocauit. Pagumín Senonico quum quotánis cum uineis fa:ua grando uafta-
ret,Martiní oratíone omnís tempeftas diu longe repulía. Aíferuít Anicíanü á daemo
ne,quityrannumadbarbaramfemperferitatem írritabat.Inuico Aurbacienfifupra
ingcntemmolem fimulachrumquoddamforte confederat,ínfano fumptu factum:
Marcello farpepresbytero mandarat,utidolum dinieret, ne hac ampliusrelígíone
faifa populí cluderentur.Quod,quü ille difficultatem caufaretur,Maninus fola ora
tíone ortatempeftateíubuertit.Símilecmocp idolumíngenti columnas ímpofitum, 40
dcmiífa с coelo paríli columna diffregit« Mulíer quae fanguínís profluuio diu labora
rat,tactaueftimétifimbria,repentecurata. Nonnulli qui in naufragio exdamarant,
Martini Deus mifercre noftri : côtinuo defidente procella liberatí.LycontrJ familia,
eius tantu m epiftola peftilentiam euafit.Quum obitum fuum multo antè prarfeíret,
inflare fibí propediem corporis diffolutionê, dífcípulís fignificauit. Sedantequam
obiret,ad componendam íacerdotum difcordiam,ín Condatenfem diœceiïm côten
dítrratus haud ab re in id tempus fuam mortem incídere,quo pacem eceleíic fuse prg
ftitam dclegaffet. Arcadio igitur & Honorio imperantibus , díuus MartinusTuro-
norum epiieopus, uír omnium fanclitateprarcellens, ocftogefimo primo artatis fuá;
anno, epifeopatusuero uigeíímofexto,apud Condatenfem dicecefis fua:uícum,hac je
uka excefsít. Ab uniuerfapafsím Gallia deploratus,& ínter díuos cum magna ange
lorum pompa relatus eft; quod patres plericß fan¿tifsmu,uelurí Seuerínus Coloní-
enfis
DECIDIS l ЦЪЕИ V. 9f
enfís epífcopus, plane fcnfere. Nunc adhiftoriamredeamus. Dumlulíus Vnno^
rum prarfedus, Gíuiadi<ftus,ad Coloniam Agrippínam tanta in uirgincs feritate
oraíTatur : Atila cum rcliqua parte exercitus, quicquid inter Rhenum <k Sequanam
populorum eflfundítur, id omnediripit & incendit.Batauos,Menapíos,Ambíanos,
iVlorinos,Belluagos,VcnbnescVLeubbiospariterexpugnat.Neqj traieftaSequa^
na Ccn o manís, Venellís, Aulirgís, Díablítis ac Venetis pepcrcít.quín Sí Sífmíos,
Andicanos,Tríca(Tos & Samnítas,L¡geris fluminis accolas,quí A quitaníam á Lug'
dumenfi Gallia feparat,grauífsimisincurfationibus ínfeftat. Etquos nunc Noiv
mannos dicímus, qui inter Lígerim & Sequanam efíunduntur,omnes dirobello fol
» lícítat.Populata'demum Gallia, Rhenum trarjeit, Sícambros&Bufaftresaggredú
tur: qui intra Rhenum Vidrumq? amnem protenduntur. Aftyburgum &Naualia
grauíter oppugnantur. ELituergís Sí Nitrionibus praeda íngens aufertur. Mox
tra ifmíffo Vidro Sí Amafo, Phryfrj , mínores'que Cauchi interíacentes fpolíantur.
Neqj traieclo Vifurgo Albí'cp fluuio, Cauchis maioríbus,Teuthonarrjs ÔC Virunís
ígno tum eft : fed ad Druíí trophara ufquequaqj difeurfum. Quin ¿V: ultra Albim Sa
xones,uniuerfaqj Címbríca Cherfonneíus graui bello follicitata,Sarmatíci'q? iïnus
littora pafsím fpoliata.Víx populí qui cum Vnnis mílítarunt,detrímento ÔC rapinís
carerepotuerunt. Solum Traíe&umad Rheni oftia Oturn, díuina opeferuatum.De
indeínTuríngíam cum uniuerfîs coprjs fe recepit, ¿Vapud Ilínacum urbem no igno
*o bilem diebus aliquot requieuít:ut defeíTa longo bello corpora reficerentur,& animé
populatís totregionibus, ÔC íngentí pra*da exhilarati,aliquanto commodius recrea^
rentur • Atque ut nulla e Catalauníca ftrage detrimenta fe paíTum indícaret,ad ludos
uaria'q? fpe&aculaanímum conuertít:munus edídit gladiatoríum, &uaríauí<floria'
rum íímulachra agenda curauít.Quín &il!ud plane fuccurrít,haudíndígnum fore,
folennia alíqua feita celebrare,ut de domíta Gallía, de Romanis 8c Gothis triumph*
reuíderetur.Nequefíbíuífumeft,quem in bello ,eundem in pace feruare animum*
Ad manfuctudinem comitatemej? conuerfus,felíberalífsimum benígnifsimumcp
exhíbuít : finítimos principes ac populos, tu tí data fide ítínerís,ad fpectacula inuíta^
( uít.Epulum populís excrcitui'cp dedit, fxpein ípecbiculís mífsílía ípar fi t: amicís fe>
30 pcín conuíuio congíarium elargítum , militibus ingens donatiuum erogatum. Prí'
mípili, legíoníí praefecb' , Sí centuríones,ac chílíarchi oppidís agrisqj donatí. Inuíta
tos principes,ne immunes quidem ipfedímífit. Sed qui de Atila nonnulla fcrípfere,
inter fe nimia dííTenííone délirant. Nam funt , qui Atílam pro côminutis Catalauní^
ca ftrage coprjs, utfupplemento Sí auxilrjs ínftauraret, Pannoníamuaíbtta Gallía
repetrjlfe tradunt: inftauratocB exercitu, non ampliusín Gallíam,fed Italíam erupif-
fe. Alij,reparatíslegioníbus Gallíam repetiíTe commémorant: qui admodum aber-»
rant. Nam qua: commodi honoris'cp ratio, ad eas regem oras rcuocarepotuít,quas
uaftatas incenfas'q* relíqueratCln Italíam reftius íntendebatur anímus,qua perdonuV
ta.uniuerfi orbis fperare poterat ímperíum. Abfurdum eft , callídífsímú príncipem,
4в Scimperandí auídífsimum,populatas regiones bello repetere : è quibus non modo*
quicquamerípere, fed ne uíuere quidem ob rerum omnium ínopíam fane líceat.
Quam quidem со niecbiramad confutandos eos fatisefle nouerímus: nifi fortaíTe
Iordanem,grauem quidem híftoricüm,fequamur,quí Atilam e bello Itálico redeun^
tem,in Gallíam írerum Narbonenfem contra Vifigothas caftra mouíflerefert, utin
fequentibus referemus.Etín fecundo bello Gallíco Vrfulam cum comítibus caefam
fuiífe, pleríque non temere4ioluerunt : quia Maxímus poft Ecium Imperíum оссш ^
pauít,Valentiníaniiuíminterfecíbm
Prutenos Venedicí finus accolas,cum Lituanie , per pradfectos dítioni fuae fubígen^ big*.
dos curauít.Permagnamdemum Germaniam Scythicas gentes in inferiorem Pan^
50 noníam reuocauítrSicambríacq? Marti deo patrio uicbmas macbuít, dícauit exuuí*
as,& fpectacula multa edídit. Et eo tempore Vngarorú Annales.obufurpatí Impe*
rrj fufpícionem.Budam fratrem,contra cacterorum feríptorum opinionem,ab Atila
h interfe
e6 лъгт. vow-Finn ъе% vng^tx.
interfecbim tradunt:quibus nos quocp minus adftipulamurdn pacriam rclatus,ínci
perc uclutí longo labore defatigatu s,ad knocinia uoluptacum reuocare an ímum, eis
fponteüdedere,ánamrapropenfura:cdcbrareconuíuía,ludosíccnícos&choreáe
fpc clare , mollefcere ínter muliercuia s : uír non tam audacis animi, quam índomicx
libídinis*' crápulas cum amícísagere,cccnas tota node continuare. Quinqué anno s
in omnem lafcíuiam effufus, íntemperatam uitam duxít, ínglorio dedítus ocio. Ple-
ríauc non temeré id ab aftutífsímo príncipe factum opinantur : utputa qui non то/
doanímos cVconatus hoftium , fedfooorum ac fubdítorum fidem , ceñando tenca*
ret: quid ceteri ín Dcj Hageüummolirencur,cautius experíretur,ac euidentíus íntel-
liocrct. Quaread quatuor ferelmperfj fui límítes,exploratores,tanquam in fpecula »o
colbcafleícrunt:ítcm,efpeculatonb. quenq? continuatosairforeshabuiiTe,quice-
lerrime ad eum cúnela noua perferrent : alterum ín Colonia Agríppina, qui Occi-
dentís:ad Tanaiam alteríí,quí Oricn n's:c<Ttcros partim ad Lítuaniam , partim ladra:
ílatuíffe,qui Septentríonís acMeridieí res nouas cxplorarentJllud in eo rege míra-
bilc,neq? laboré bellicum a libídine ac ucluptatibus umdicaíTe,necpociumabello,
ñeque feritatem a clementía,Scythicum aíTeruííTe hominem • Pacatas ¿nterea prouín
cías per legatos &pra:fidesadmínillrare, finítimos undiquecreberrimiseruptíoní-
bus perprafe&oslegionumacerríme follícítare, ad tutandos regní fines copias dí-
fponere.Quareín ocíofoШcítus,&JnfoJlJcitudineocíofusplerunqueш'derí,çquata
íneouítiorum cVuirtutumíemina. Pannoníos íugo colabore uíque aded grauiue- »•
xare folítus,ut(fi Vngaríca: credamus hiftoria?)relicT:is paftoribus di armentís , im-
petrata á rege mífsíone,quam plurimí in A puliam emigraucrint ♦ ~ Neq? tarnen inte-
readefíjdegíoniscuiufqj fupplcmentum curare, pecunias cogeré, quarcunqj bello
funtufuíímpenfius curare, difponere commcatuum opportunitatem , delect û fen-
fím habere,oppidatim auxilia contrahere, donare largius eméritos, ¿Vuetcranis iam
ettoctís dare nuTsionem:itcm ocrj quinquennío tyrones deligere,dele¿tosqj difcipli-
na militari ddígentíus ínflruere,adolefccntes ÔVpueros ex oppidís Síuícís pafsim со
gerc,educare in caftris,cV fcholas tyronú prouínciatím dííponere. Nouífsímo quin
quennia anno,inftauratísuíribus,I talíam, cuius Imperium tantopereaffec"tarat, ín-
uadereílatuít.Augebatanimum,quddquiefcéti nemo bellum inferre audebat.Iam }♦
bella,ceííanteScytha,ubíquedetíerant: omnes ubique potentatus,ueluti longo de-
fatigatí bcllo.quieuerant.Martianus Confían tinopoli ocíum fcruauit.Greciam,mí*
norem Afiam ,lllyrkum , Thracíam 8¿ Myfiam pacatam habuit. Parí ocio Genferi-
cum , ín Afríca:ín Lugdunenfî Gallia Meroueum , ín Bélgica Burgundiones : Tho-
rifmundum,Sueuos &AIanosinHifpanrjs , Aquitania,Vafconiaq? fuiflelegimus.
Quid eodem quinquennío Valentinianus Roma: geflerit, nondum fatis comper-
tumhabemus.

RERVM VNGARICARVM DECADIS


PRIMAE LIBER VI,

TALiAMadoriturus Atila,quä diu anhelauerat, &eduel maxime, quia


domitis Romanorum uíríbus, fe facile totíus orbís Imperio potiturum
eíTefperabat: atqj admodum uerebatur, ne Vifígotha: Romanum impe- +e
ríumoecuparent.communemorbíspacem ac ocíum íntercepít. Marítú
mam Adriatici finus oram príus expugnare decreuit, neíngreflus Itaham.a tergo ab
hofte Graeco grauiter adurgeretur,& á fronte Romanum haberet infeftú: & fi quid
aduerfi pede.n referre cogcret,reditus inhiberetur.Quare coacflú undiq; exercítum,
priorencquaquâinferiorê,ePannoniaperIllyricumad Adríaticúmareperduxiniii
primis'cp Tragurium aggredítur.ab Ifleis condítíí , Scardonam'cp Liburnica pariter
infeitat. Q_uanquamoppídaniacrius¿níhrent,quía nulla deditioneferumhoftem
fedarepoflèconfiderent: acérrima tarnen oppugnationeuincuntur. Nulla mariti
ma: orae praefidia Martianus impofuerat,nulla'q? munitione firmarat ; uiri ad unuiq
c*efi;om#
ЪЕСАЪ1$ l 113 Èt Vi. %ï
cxfi omnes4fortünaí díreptac: mulíercs cum puerís in íertu'cutem afferta?, píamítu 8¿
uocíferatione completa omnia. Neidquidem Scythae fatis uífum cft:uemftífsimá
oppida diruit,domös incendio deleuít.DiruímrTragürium, ciuium Romanórurn
marmore no tum.Scardona ad Dalmatian ¿ni tíum, hollili manu fubuertinmMox act
Belgradum&Sícum,quodSíbinícumnuTicappelIant ,caftra mouít.haud ignobi>
lcoppidum,ínquem locum diuus Claudius ueteranos mífit.obfeíIumpaucisdí¿>
bus expugnat,in öppidanos pari crudelítate faeuítum , uicos latíus incendie uniuer^
fam'qj Dalmatiám ad Sardoníum ufquc montem, ígni ferro'q? deuaftat,cacdibuf oiñ
niacomplet.Coronam deíndecoIoniamobíidét,adDíomedis Promontorium tol>
le locatáiqüam fada dedítíone, hominibus iuxta ac formnís fpoliauit.Nondum hínc
pedcïfi rhoucrat,quum Salonam , nobilifsimâ populi Romani coloniâm, graui obíi
diôncimperatobduci.cuius ueíiígiaeafuperíunt, ut quanti momenti urbs illa fue*
rit, baud difficulter oftendant. Vix tfibus mílíbus paíluum a mari remota,itl planú
cíe lîta,inter fluente fi umine diuídebatur, opulenta nimis ÔC feceunda : quando Dab
matarum celeb errimum femperhsec fuit emporium. Munítamurbemfortí anime*
Van í aggrediuntuf,uaria moenibus tormenta admouent , turres ac uineas pars adhí
bent. t\ luki allatis fcalis circum ueniunt , aríetibus pleríq? m cenia quatere:portís alá)
admouereteftudínes,cscterí muros diuerfis artibus oppugnare. Contra óppidarií
ínftare fortius,dicere nüllam deditíonem fperarí oportere , le a Romanis oriundos,
te aduerfus Barbaros Romana uirtutecertaturos: ad ha:c fatis commeatuum baberé,
neep inedia, neep fiti defuturos. Contrahis uerbís Atilaítaím'tari»utaütibúotum
exercitum perdere,aut urbe potiri ftatueríí.Quare tertio die íterum pugna: fignurii
dat,foíTam compleri íubet, aggerem quocp proteri,ut fine impedimento mcenia cüi
queadíreliceat:mox turres.arietes, czcterasq? machinas propius admouerúad urbis
portas fíngillatim caftclla erigí, quibus oppídanos a meeníbus r«rpellant,qua:ad
octaua m ufque contignatíoncm extulerat.Qug omnia ubi facb. funt.urbem undiqj
inuadunt:pars moenia confcendunr,rerjciimturcp infantilis ab oppidanís:pars ada*
ctateftudine muros fufFodiút : admotismulti machinis mceniaqüafiadiruunt^adí"
tum'qj ufbipatefacíunt:alrj fefeingerere ftudent,ín mcenibus'qj caeduntur. Contra'
}e óppidani refiriere fortius , &obítinatíus ín ruinís urbis cadere: alrj reclínate» hoftc,
fimo &: egefta terra obftruere adítus, obrjeere uafa uínaria completa faxis.Vbíq? cía
des miferrima oritur,utríncjj cadunt homines:hinc multí a'moenibus detufbatí , aut
faxorú ruina collifi,íllínc fupra moenia fagíttis iacuhs'q? confofsí : quirt 8c mulcí Urbe
íngrefsi.continuo obtruncati funt.Nam ín media urbe prarfidíum collocarant.undé
lïborantibus dato figno,euellígio fuccurrtbatur.Item, mulleres faxa,conflatam pú
ccm,ac fulphur cum aqua feruentífsíma cifcumferre, adiuuare uiros:praeterea horta
ri,ut pro patria acliberis, pro aris 8c focís obníxúis dímicmt, nilplurís sediment
quam pro patria mori.Praeterea illa: plerunq? uírorum fupplementum еЛе,& in de-
martuorum loco fe ultró1 fufficere;pars earum fecuri,nonnullaè faxis déturbarefub>
*э euntes.Harumoperafubfidio'qjoppídaníita confirmât! íuntjUt hoftemundiqjdev
ieccrint. Aula mílitemaboppugnationéreuocat,nefuorúftragemaugeat.Inquo
pr^lioVnnorumduocírcíterrmliadefiderata,exurbanisuíxéeciderécentum:mul<
ti utrinque faucrj.:jCí ucs curatis aliquaníífpeí corporibüs,uígilias ubiq* diíponunt,
ftationem quifque fuam repetít.DírUta moenia aggercalto refarcíunt alrj: alíj, ut tu-
tiusurbem prötegant, interiore foíTauallocp urberrt circumueníunt.crafloqjintüs
aggeremuníunt,utfi forte moenia deferuerint, íntrdfcfereferant. Quibus certurrt
<m,aut obftínatifsíme patriam tueri : ant fi qui foti íníqüitate cógantur, cruentifsk
mamhoftiuicl:oríamrelínqueré.Atilareficiendi acrecreáridí fpaciumoppidanis fi-
bi calamitofifsimum fore ratus j quandoquídém hínc uicíoríam differri; ac fuoruni
Îp caedem augerí intelligebat, iam confilium init , afsídua ürberri ôppugnatione follíci>
tare: & modo eludere.modo'acrius infeftaredecérnít.'ut negataquictejaboribus p*
nter & uígílrj s conficiantur. (¿irietiam pro üifШ paite fumeridí cibi fpacium *bhc>
h t garefW
gare ftuJct,quod prx nimia gentium multitudinc facile potcrat. Quare infequcnti
die perpctuum urbi prarlium indicie : clam prarfeftos cohortium admonec , ut dans
uicibus pra'liumincant:dicoppidanoseludant,nercfpircnt:nocT:u uerd grauiusad*
uroeant.E'compofitopugnamineunt, ¿principio quacuncp poiîûntarteuehemen
fer mfeftanbPôft quintam horam alrj fuccedunt, pugnam redintegrant, pari arte ad
uefpcrum ufque dimicant- Ingruente node alrj continuant,acerrimc quidem oppu*
onant.Pertenebras eludebantur iems, &quandocß exinfperatoinferebantur.Sub
media nocbprxIíumínftauratur,ingentíutrinqueclamore pugna conferitur. Op*
pidaní Taxa trabes'q? deuoluû t , cum pínnís murorum hoftes appropinquare cocpiC-
fent,aliosfecuribusemurodeturbant^bagesinftauratur.Oppidani,côtinuatapU' «•
gna,inediadefefsi,alicubicederecoeperant:contraiftimoeniaconfcendeTe. Quod
ubi in tribus quatuor'uelocis faflum eft , ceflerefenfim illí , ¿V intra fecundam muni/-
tionemferecípíunt. Contra illí a tergo inflare: &dum eos profequiftudent,incav
cam foflâm cadere, unde feredímerenon facile poterant- Innumerabilis multitudo
ínter iorem foflam fane compleuerat , quam oppidaní faxís telis'cfj confodere aggre*
díuntur.quod ubi á fuccedentibus íntelledum eft,ad lucem ufep e muris pugnatum:
quando íftí ípe potiunde urbís percití acríus inftare,contra illi defperata falute obfti
naciu s refiftere.Illucefcente die rex m cenia confccndít.Quod ubi ab uníuerfo ípefta
tumeftexercitu,innumcraundiquemultítudo confhixit : cuius agmine nonmodo'
completa fofíá,fed acquatus agger, alius fuper alium urbem ingredi contendít. His »•
ígítur agmíníbus obruta ciuitas , utríufque fexus caede completur , pafsím díripítur,
cVnobiliacíuium Romanorum acdificiadíruuntur: ñeque templis quícquam con*
ceílüm,& arís.Cíuium fortunar aut prarda abact3e,autigni funt abfumptae.Decurio
nes omnes.ex edicto ante confpcftum Atila; in foro esefi. Nemo ex urbeuita dona*
tus eft. Non in Salonenfes,fed in Romanos íbí tune fçuire Atila uídebatur.Eo'cp ma
gis exultabat Vnnus,quo fupcrbíora Romana? gentis ardíficía fubuerteret.Prarftan
tifsima demum populi Romani colonia tune folo arquata , nunquam pofthac refur*
gere potuit: nífi quo'd ex quibufdam Salonenííum reliqurjs,Spalatrum, no ignobile
oppidum,ad tcrtíum lapídem remotu , pleriq? factum eíTe credidere. Noftra autem
tcmpeftatcuixSalonac ueftígíarecognofceremus,nifi íírasípfe nobilifsímusultro' ?e
profiterctur.TalíuiAoríaita regís iiitumuítanimus,uthíncoccupandí Romaníim*
perrjauguria captaret. Poftharc nonmodo medíterraneam regíonem adAdrium
ufque montem popuIatur,qui Dalmatíam mediam díuidit:uerumetiam Abfyrtium
Pharíumcp quibufdam Salonenííum maníbusaggreditur.Vetuftifsima quidem lo*
ca,quädo altem ab Abfyrto Medee fratre,dum á luís petitur,ibi dífcerpto,nomina*
tumralterú ardificatú á Parrjs,unde Pharíü Demetruí oriundü fuüTe prardicanr. Ve*
rum Parios quondam Romani , cum latrocinios cunДа uaftarent,ín penitíoré terrae
parte reíecerút , & ut colendis agris incumberent adegerunt.l tem Priamonem, Ni*
níam,&: Sinocium nouú ÔC uetuftum oppidum Carfar Auguftus , cum multís slrjs,
quum plureís annos in Romanos armageflerit,ferro igni'qj uaftauit. Quin ¿V Meie* 4e
Tiam,quamCorcyramappellant,cumoppidoaGnidrjsa;dificatopopulatur. Mox
utltalixappropinquaret^dTiciuamne.qmaRhebrjsmontibusdemiiTus.Libur*
nos a Dalmatis dírimens , ínter Salonam ladram'cp ín Adríaticú mare deuoluitur,ca
ftra reuocat.Iadram colóniam Romanam cacterís in eo trac*lu minime cedentem ob*
fidet. Decuriones finitimorûexemplodeterriti,confilium deditionís ineunt.Vrbs
eft ínpeninfularfpeciem redada, a tergo cVutrocp latere marí cireumdata, afronte
adiunftacontinenti. Antecíuítatem ad montes ufque planicies, tribus feremilibus
pafluumeffufaJocíamcenitate acferacibusinfulíscircumuenta,quamaliquí Adríae
maris filiâ.aut uiolam interprétant. Per legatos.quinq? díerú fpacíú fibí darí petunt,
don ce de pacis conditíonib.decernát.Nil ab nuit Atila , partim quia loci benígnítate f
delccbbatur:partim,quía munítifsíma quarcp loca non fine maxima fuorû clade ca*
pere po terat,& fuperiore cede furor magís aliquâto defederatЛnterea Myfcos,Tyn
daros,6í
- . ~ ~ ^ //ы /.
I ЫЪ
LITER Ef. VI. Vi ъ9
darosД' Dryopes , cartera'cp mediterránea regionis oppidapagos'q? dírípit.Euoná',
Cortíniim, Argymntum & Vegliam , marítimas urbiculas,ín dedítionem accepít.
Quinto die legad ab urbe redeunt,dedírionem ultro deferút, grataq? obfequia polli
«cur, Ii homines cum fortunis incólumes fore promiferit:quod ut facilius aífequaiv
tur,bís decíes millenummûm offerunt. Accepit conditíonem Aula : ççpofitis utríii'
que rebus.adeundi fibi copiam fieri mandat. Cum paucis contra ílli fupplicant,urbc
ingredíoportere,nequíd mílítum intemperantía detrimenti committatur. Res ín
diem poíierum prorogatur,deditionem urbis fibi fieri mandat. Decuriones & metu
&promifsís canfufi,quamuís. non deefiènt , qui cam fieriprohibèrent, tandem por-
,0 cas tyranno patcfaciunt.Is ubi urbçm íngreífus, tradítam ipontè arcem accepit , ощ/
nes cíuilíus fegerere mox edicit.At ubi Scythica multitudo opulentam ciuitatem cir
comfpexit, ne facile quidemcontineripotuit.quin bárbaro morelicentius uiueret.
Vi nonnulli utí coepere,pleriqj rapiñas primo1 furtim,mox pafsim agere:malo exem
pío fic alienam audaciam augere. dicere pleríqj , ínuitum hanc conditionem Atilam.
accepiire.exercitum in fterilidifficihq5regioneuerfatum,flicentius uiuere oportere.
Contra oppidani.uimcV rapiñas à principio íniquo animo ferre:rogare ckobtefta^
rife, mitins agerent,íura pacis non fine máximo federe laedí pofle .Intemperatum 8>C
petulantem hoftem quum plerique in gdibus tolerare non poíTent, primo1 clam mu
tuo fefe intcrficere:deinde ubi palám id fieri coeptumeñ,fumma in media noclefedi^
и ció fufeitatur, tumultuaría in urbe pugna conferitur:utrínque multicadunt, muid
quoqj cecís íftibus fuos interímunt.ExperrecT:us Atila.quum mmultum fedarenon
poiTet,ciues ab Vnnis obtruncari , amfta mifeeri ac diripi permifii.E' decurionibus
magna manus quum ín paruam daiïem fortunasJiberos 5¿uxores redegiflent, muí
eis caclîs,ab urbis tergo foluere,ín Italiamq? trarjeere. Qui inconfideratíus fe geifere,
pareim in eo tumultu cacfi funt,partim letali uulnere faucrj : nonnulli ín latebrís ddi-
tuere.Illucefcente die ciuítas Vnno militi in praçdam conceflà, rapinis íncendíocp ua
fbmr.Hacc ubi e fententia euenere, inlapygíam Atilae çaftra mota, faxofam quídem
regionem,gregibus tantumuíno'qj pollentem. ubi Senia ín primis obfidetur , a Se'
nom'busGalh'sdi&aaccondita.E cumsconfpe&u in Italia quoqj SenogalIia,açSe^
}• na ín Hetruría, eodé nomine pracdita.Nam ex Gallis edam Borj in Norícís, ¿V Scor-
difciín Myfia extítere.in funefta nanqs illa peregrínatione fua,multa oppida condide
re.Simíliter ex lllyrrj s Antariatae, Ardei & Dardani,& e Thracibus Triballi fuere:il
qua Straboni danda eft auftoritas. Senjam nulla munitíoneprxfidioqj praeditam,
ftatím occupant 8c diripiuntipari calamitate Orthopliniam,Rhegium,Lepficam,S¿
Tarpfaticam afficíunt. Vicos ínter arduos montes olím recónditos ufqucquaq? du
ripiunt,íncendio omnia abfumunt : uíriagreftes aut cacfi,aut ín fçruitutcaiferti; nub
la feníbus,quum inútiles forent,habita miferatio. AdFlauonam demü, ÔC Aluonam
peruentum eft,qu2e Iftríac fun t, finitim ac: ÔC íftae quoque direpta: pariter ¿V incenfac.
Nulla tunc fuit tarn facua ab Vnnis ex ercitata erudelítas,qu ac illorum rabiem expíe
te repotuerít. Corruitigitur Illyrica:Libumicaîqjgendselatafuperbia,quacfarpean-
tea.floréce imperio Romano,grauiter eft attríta.Nam ínter Arfiam iyluâ, Tícíum'cp
amnê.per totû maris Adriadcílittus cffufa,regnâte Teutanamuliere.populadoni/'
bus & rapinis no contenta,íus adhuegentium maiore facinore uiolare non erubuít.
Quippe legatos populi Romani.quiadcoercendaeorulatrociniauenera't.oVdehis
quidelíquerant íureagebant,nongladio,feduicT:imarúmore,fecuripercufsít:con^
bufsitpracfeclosnauium,&:in contemptum populi Romani mulíerís.ultrdfubiuit
iinperíum.Quare continuo1 fenatufconfulto in Dalmaticam expedírionem Cn.Ful-
uius Centímanus míttitur.qui tra&uuniuerfum perdomuit:& ut cumuladfsímis le*
gatoru manes inferios placaret,in princípum Dalmatarum colla fecures ftrínxír, Ite*
5° rum,quum ín bello Macedónico Perfes rex Illyrícos pecunia conduxñTet.ur Roma
nos á tergo diftringerent ,quia a fide populi Romani defecerant, ab Anido practore
fine mora fubaelífiant ; ddeta'q? Lofcordía, quae caput gends erat,ftatim á caeteris fa

h j cladedi*


po kditío.Tale bellum ante finítum,quam geri,Roni3c nuncíatum.Tertío imperan
_ . dedítío
¿ta oigufto, quum fyluarum occafione latrocínía Dalmata? frequentius agerent,
hos
te Aínccn& urbe Delminío , fere deiruncauerat: poft harc Afiníus Pollío gregíbus,
armis agris'q? mulcbucrat.deínde Vibío perdomandos Auguftusmandauit.Qui
ferum genus hominum,terram & aurum fodere coegit,Romano aerario obnoxíum;
utoensauara in alíenos ufusaurumparans.cumulatasauaríciaepocnaslucret.PopU'
lataincenfacp Dalmatia,uniuerfo'qj Liburnico tractu , Vnni mox lftriam, peninfu-
lx more in longitudine excurrentem,at qj ne inferiore quidem urbium hominumcp
pra'lbntiapollentem.inuadunt.Latein agros excurrunt,uicos populantur,caftella
multa diripiunt,ingentem pra?damabigunt, innumeramagreftiummultitudinem »•
captiuam abducunt,inutilem artatem ca?dunt. Iftria maritimis exornata urbibus to
ta mifcetunquam ab Iftro flumine in Adriam effluente contra Padi oftia,& á Danu
bioinltaliamdiuertete}pleriquefalfdcognominarunt:S<:pra:fertim Cornelius Ne-
pos, etíam Padi accola: quum nullus e Danubio fluuius in mare Adríatícum fluere
uidcatur.Hacduntaxatrationedecepti,quíanon proculáTergeíle nauis Argofe-
cundo flumine in maredefeendit« Conftatenim ,nauím humerís alpina iugatraie-
(Tram, quo amnedefluxerít.Argonauta? nanq? Шго, deíndeSauo, deinde Naupon-
to.cuí ex eacaufanomen eft índitum, ínter Aemonamalpes'qj exoríéti , liquido fu-
bierc.Polam in primis clarifsimam populi Romani coloniam.a Colchis olim condi-
tam,deindeIuliamappeIlatam,obfident.Indiclopra?lio ,poftero die oppugnarea- го
doríuntunpugna acerba commíttitur, quaperterríti oppídani,deditíonemFaciunt,
fubiturí quarcunq? hofti placuerit conditionem.Decuríones in foro obtruncatí,cae-
terís data uenia. Vrbs demum antiquífsima , ab his Colchis condita, qui aduerfus
Medeam mífsi, uoti'q? ímpotes,ac fuga? defperatione follíciti, Graccorú lingua exu-
lum,Colchorum ueroPolam ardificatam ciuítatem (ut Callimachusait)appellaue-
runt,Vnnorum furore corruít.Ne Parentium quidem cum Harmonía immune reli-
Лит eft,quando pari incendio abfumptum eft. id oppidum a Romanis со ndi tum .
Omnes quoep uici qui Phanaticü fînum, a uarfaniente tempeftate dictum , accolunt
(nuncCarnarium,á Carnis montibus nuncupatum)eodem tempore populad. Mf/
díterranea regio paríter íncéfa eft.Quin ¿V Stridonis oppidum, a Gothis prius euer- 3»
fum,quod in Dalmatian quondam.Pannonia/q? confinibus fitum erar,diui Hierony
mí reuerentiainftauratum,ab Vnnis iterum incenfum eft.DeindeadTergeftam иг- |
bem feftinatum , claram quidem coloniam Romanorum, centum ófodogíntafta-
drjsab Aquileia remotam:quampaucísdíebusexpugnam't,diripuítc£.Punícumuí-
no nobile caftcllum, traiecTro Formione, cui nunc Ciíkno nomen eft, ¿V Arfia flumi
ne, ad Natifoncmufque difeurrít, Sí pagos oppída'cp pafsím ferro ígni'cp deuaftat,
Mox ad Aquileiam , animís tali fucceflu adauftís, ab Vnnis properatum eft : quum
facile feurbem capturos eflefperarent, quia caeterarum moreprarfidrjs carere opina
bantur.Neqj nouerantillamTranfpadanarum urbium quondam fuifleprimariam,
a Romanis olímcondítam,haud fecusac íncumbentíbusbarbarísimpofitam,quin- 40
decim milíbus pafluum a marí remotam,quam Alfa,Natífo,Tarrus'qj praeterfluunt.
Ad earn olim aduerfo flumine, onerarijs nauíbus obnauígare folebantperNatifo-
nc amnc,plus ftadrjsfexaginta.Gentcs ad Iftrü Illyrícac ad hoc fubflehebâtur empo
rium : quíbus mos erat , marítimas merces uinum 8¿ oleum conuectare:illis contra,
mancípia, pécora, pelles.Extra Venetian fines in planicie fita eft, 8>C ab ea flumine ab
Aipibusdefluentedifterminatur,perquodad urbem ufeß Noreiamftadrjsrirciter
mille ¿V duecntís fubnauígarí folet:ubí Gn.Carbo,collatis aduerfus Cimbros fignis,
re infecía difcefsít.Locus eft , ut ait Strabo , ad purgandum aurum fuapte natura ni-
mis idoneus , neeminus quídéad ferri fabricas. In ípfo quocp finu templum Diomc
dis fuifle memorant,praeftantifsímum cum amoenífsimo luco aedificíum.Díomedís 50
in Adriático marí potcntatum, non modo' Diomedear teftanturínfutee, & quae de
Daunia gente, ¿V quae ad equeftre Argos memoria* prodita funt ; fedínfignesqui
apud Ve-
7) EC AVIS /. ИЪЕ% VI 9i
apud Vénetos olím cxhibebantur honores , quíbus candtdum Uli cqutim immolare
mos erat.Duo ргачегеа quondam lucí monftrabantur , alter Iunoni Argíua' , Dia-
na: Äcoliac alter dtcacus: in quíbus feras referunt ita foIitasmanfuefccre,utpafsim
cerut cum lupis pafeerentur : canes hîc damís Sc" leporibus diclo cín'us reconcilian
Fabulantur. PrcCterea fama eft , quendam in faciendís uadímonrjs fuífle ftudíoliísv
mum.eoqjofíiciocelebremefFeftum, iocís homínum carpí admodum confueuifTc:
eundem incidilfc in uenatores, qui írreticum lupum haberét : ab his per íocum fu i He.
rogatum.an'ne pro lupo fponte fe uadem ftatuereuellet,ut iliaca ab eo damna perfol
ucrenquod fi faceret, eos recipere, fe continuo írretitam beftiam dimiiîliros. Hunç
te prolupo fideíufsífferemiflum deíndelupum, ac maximum equarumarmentum agí'
tancem,nulla ínuftum nota, ad fidciuíToris ftabulumadduxíífe. Eum recepta gratia,
cqiiabus tupí notam ínufsiífeí&ex hocLupiferas appellaffe.uelocítatemagis quam
pukhritudine excellentes. Nomen 8C notam equarum , fucceflbres generi feruafie;
ex his nullam alieiuffefozmellam.utcis tantum itirpsipfa perduraren equinam hinc
fobolem pernicícatís mira; prominafTe. Verumutadueríorapcrueniamus , ímmi-
nentebello Macedónico, bellum cumIftrismítum,quíppequicoloníam Aquileíam.
deduci prohibebant. Eteodemanno in agro Gallorum Latinacoloníadedudta»
tune florcre Aquíleiaccepic ,quum Romani cum populis Danubrj accolís bellum
inicrc. Neilludquidem, ut Capitolinus ait, pra?tereundum cft, tanta contra Maxi-
» minos fide Aquíleíenfes pro fenatu extítííTe,ut quum ad fagíttas arcuum nerui emit'
tendas deficcrent,e mulíerum criníbus eosinftaurarent. Quin & in marmóreo laptV
deidlegíturíncífuin, ímperatorem Caefarem Auguftum, Aquileieníium reftítuto*
rem.&coiidítorem. Viamquocn geminam,aportaufqueadpontem, pertyrones
iuumtutísnouac Italia; fuá: delectus, pofteriorí longi temporis labecorruptammn
niuít,atquereftituit. Sed ad diverticulum reuoectur oratio. Atíla Aquíleiam cír-
cummenfus, cVmagnitudínem qrbis Se" munítionemadmiratus,non modotumuL*
tuaría oppugnatíone,fed ne díutína quidem obfidíone facile capí poíTe confpicatur.
Nam ubi in ltaliam uêtum eft, Valentínianus maritímís fuis urbíbus ualída prarfidia
impofuerat,Scythicífurorísnonígnarus.Aquileíenfesquocp cíues,utcxpedítíusac
}» tutíus cum bárbaro hoftepugnarcnt,líberos,fortunas, uxorçs.&inutilem etiamav
tatemín próximas ínfulas exegerant. Acérrima tandem obfidíone metropolis ¿pía
ucxatur:contrauero,necquenquam facile patiturappropinquare. Sa*peínterdiu,
quandocpnocbi exurbeín caftra fiebat eruptio, cefis'cp complurimís clandeftínarc-
ceptuí íigna dabantunars arte faepius utrinq? eludebatur.Necp çquo animo fuos te*
mere morí patíebatur Atíla:patétem feracem'cp príus agrú populatur, uicos ÔC mon
tana caftellafuccendit. In Foro íulíenfes, cognomíneTranfpadanos,latcacfolí taim*
mam'tategrauatur. Ne temeré quidem idab Vnno factum , ut prœfenti crudelitate
oppidanorum ánimos confternaret,¿k!addeditíonem adigeret. contra illi liberis,u<
xoribus,fortunísqjleuatí,nec£ facile cô
bene fperare,hoftem anímofius expecbre, irritare farpius, ¿V dimicandí ultro' faceré
poteftatem,tumulmaríofa;pepra?Íiolaceírere,uígílesfopítos'cpexímprouifoaggre
di , ¿V ne mediocre quidem hofti quandocp ínferre detrimentum • Neq? tamé ad hxc
Atila qu íefe ere: ucrerí fa*pe, acideirco grauiter angi,ne in primo Italia: propugnacu
lo uníuerfa eíus opera eluderetur. Quare ad artem aftutiam'cp fuam fe quotídíc reno
care,excogítarequxcun^expugnatíonífintufuí:turreslígneascircumerígere,mu*
nirepluteis, materiam undiqj adcomplendamfoñam cogeré, farpeadmociscírcu m
machinís mcenía tentare, neepunquam fine magna fuorumca:de redire. Neqüeui,
»еф adaftís undíque cuniculis,necp quauis arte urbem capí poíTe ratus, fame dunt?.
xat expugnare fperabat» Ne quid aduerfo Natífone á Romana claffe fubucherctu
5e aut a Garnis Norícís'cp deferretur,animumíntendit.Montíum clauftra occupante-,
cuftodíuntur óftía fluuiorum,cVomnes adítus obftruútur- Contra níhílo fccíus Vu
noprouidendum fuít,ne innúmera multítudoanterceptís commeatibus, fkmeperi«
h 4 n%>
ret Quare latifsim* euagari cogebatur , Sí loca prxfidio carencia longe diripere , ne
qua cibaríorum inopia laboraret.Item,ne dum A.quД«ае obíídione remoratur,ocio
torpeat exercitus.aut fafti feditíone foluatur,finitima.interea oppída expugnat.Par
tcm cquíratus,& expeditos milites ТШадёштатлет trar)cereiubet.Concordíam
perbreui occupât, diruit'q?, ne contemnendam quidempopulí Romani coloniam.
item Alcinumm,oreRauennaeín palude fitum: & Opitergíum.uetufti nominis op-
pidum cuertit.Quar quamuis poftea inftaurata fuerint,eodcm tarnen anno,quo Fo-
rum Popiin„a Longobardis dcleta fuúTe legimus.Ex Alcini ruinis Tortellum ardifi^
catur/rauriííani,Querni,Foretani,Cogí.enf€s,Varcianíparíteraffl]guntur. Taurin
Hum Silusamnisdiuídit, a Venetorum paludibus uígínti milíbuspafíuum fancre«
motum:Alcinum ueró tribus mílibus. Senfim tarnen arcb'us Aquileia ob fídebatur.
Nam ubi caftella multa ante portas ac círcu ere&a funt,nemo ex urbeprodíre,ncque
inferre quicquam,au t efFerre poterat ; fofía egefta terra completurЛат fub m cenib.
conftíterathoftis, & ámocníbusoppídani repcMebantur.Secundus tunc annus age-
batur,cum Carnis,Foroíulienfibus,ca2teriscp finitimís latèfubaclis deletis'q?, adhuc
Aquileia obnixe reftiterat.íllud'qj omnibus certum era t,au t urbem tuer¿,au t cu m ea
pulcherrime cederé:quoniam nihil Vnnorumièruitutemiferiusreputabât. Decern
circiterhominumrmliamburbeceeidçrât.&nihiladhucobeflèpotuére, Spcmdun
taxât in eo coUocarant,adextremum itadefatigarehoftem, ut obfidionem déferre
cogeretur.Necp ab Atila promiisis ullisadduci potue"re,ut fefe dederêt: quibus non 2»
modo peribnarum fortunarum'qj incolumitas, & immu ni tas uecb'galium ofFereba-
tur,fedunicumtantum obfequii fignum poftulabatur. Obftinatius ad hace obftare
oppidani,quiuanamScythicamfidem Se clementiam aliorum exemplo didicerant.
In pofterum cum his Atila fe benignius agere , captum qui forte prodierit ultroî red'
derermunerib. quandoep follicitare decuriones , & hortari utaliquam patriae ас fuo*
rum rationem haberent:dicere,pranerea nullum ПЫ fubfîdium, praeterquam ab ho-
fte,fperandum. Ad hare Uli aures obftruere,nihil prattermittere quae ad propugnan*
dam patríam pertinerent:cibariauiritimdiftribuere,ôi eaquidem quam parcíísime:
uitam pro falute patriae pro nihilo ducere,$£ eo maxime , quando uxores, liberos ÔC
fortunas in Gradenfi infula collocarant. Quum iam tertius elaberetur annus, diuer^ J0
fus admodum Atila trahebatur;pra:fertimquum mufsitantcs milites intelligeret , 8c
feditionem in ter uariasgentes facile orituram nimium formidaret.Quin 6V plerique
proceres de foluenda ad eum obfidione retulerunt, de qua nihil adhuc decernere uo
luerat.Demum,quum urbis mania luftraret,profpexitciconias,que per domorum
faftígía nidos difponerefolent,exurbe pullos educere, per pagorum culmina inftau
rare nidos, omnescertatimfugamcapere.Captato extemplo' augurio , fuos príncí»
pes acciri iubetiConfpícite ( inquit ) proceres, quam dextra nobis aulpicia drj dede<*
rint:qui ne magna coepta temeré deferamus,per aufpicatifsimas aues e ccelo nos ad*
monent.Vrbem diu obfeilam.iamiàm interituram,ciconia: ecce relinquuntan quan
ta rcrum omnium inopia uerfentur hoftes.euidentius oftendunt : cafuras arces,perix +e
culo imminête deferu nt,nobis'qj imminêtem uicloriam portendunt. Proinde eftote
bono animo , commilitones : quoniam haec una dies , quod triennium in graui obfiv
dione pracftare non potuit, cumulate repédet.Tu'qj Mars pater,& inuiebfsime Her
cules,cicteri'q? drj,prazfentía confírmate aufpicia: propius refpicite gentem ueftram,
quam in flagellum populorum emigrareiufsiftis, á facinóroíís'qj nationibus pcenas
exigere uoluiftis. Ego autem fi ope ueftra in Romanos uicbriam continuabo , pro
referenda gratia,tertiam exuuiarum partem uobis ipfe uoueo,Marti'q? patri ex hofti
li fanguineopimambecatombenme faclurum eíTe recipio. His Aula: uerbisficom-
nium animi pafsim fuccenfi funt,qui uictoriam dudum defperarant,ut extremas cui
que uires fe oftenfurum certum elîêt.Dato fubinde fîgno,machinas urbi admouent: 5«
comparacis omnibus qua; huíc rei ufui forent,ita obffinatispugnam anímís ineunt,
ucpnufquam infuam poteftatem urbem redegerint , nunquam pra-lium déférant.
Facb
DECIDIS /. LIVE*. VI ??
FaAo ;mdic(ueagrnine,ita concurium eft,ut tcmcritatc potius quam prudentia freti
cuiivfíationem nullamfccerínt,donecmceniaconfcenderüt.Oppídan¿ indómita ho*
ftium audacia confternati,ne tot quidcm с propugnaculis deturbarc poterant.quor,
ccrtatim pro fe quifq* fubiban t, Completa corruentium cadaueribus fou*a,cV a'jqua*
to íamaggere,p!us hínc animo 8c obftinatíone quam uíribus arte'q? pugnatum; con
tra illi'nc metu & defperatíone certatum Jnftat hic S¿ illic AtiIa,fuos nortatur,íniram
iam uidoriam traníigant : muñera, coronase^ murales , & acterna ftipendía pollice^
tur. Pracdam omnem mílitibus ofterr,opulentifsímam earn еЯе,акегат'ср Romani
exclamât» Nunc cun&atius corrípit agentes, nunc ftrenuos ¿V animólos extollit: S¿
10 modo Imperatoria , modo mílítís pro tempore ас loco gerít officium • Nihil со die
prcrerrmfît,quod fortifsími ducis efle uideretur. Dum oppidanos iam laborare cô^
fpicatur,captam ubique urbem exclamât. Ipfe fumpto clypeo , adieeb's muro fcalís,
cófcendere nititur : quod ubi a exterís fpeftatum eft, tantus in urbem ubique fa&us
cftímpetus.ut ultra defendí nequíuerit.Rexamceníbusprcdam,cacdem,incendíum
&ruínam exclamat.In urbe & publico ¿Vpriuato prarlio res agitur : frementes hínc
uoccs,miferabilcs íllincíntonantululatus. Aquíleicnfesadunum cícíí omnes. Hos
pulcherrime morí, uilúis alios cerneré erat, mortem pleríquelacelTendo carpebanr,
oceurrebant fortius alíquí. Multipraedacdulcedinealledi, dum per latebras íncau*
tiuscuagantur , miferríme catrduntur.Mulíeres quacfuperfuerant,capta: omnes , SC
и proftitutaz funt:nulla honeftatis,pudicitiar, artatis & dementia: habita ratio. Ne П>
xui quidem alíquid índultum . Diftrahebantur pafsim uirgines , íngenuarcp matroz
nx, Si pro hoftislibídine uis cutqj iliaca. Templa,uiae,fora ítem publice príuatírncp
cxdibuSjfurtis &rapinis omnia fœdari. Prae uirorum oculis uxores ínceftarí, caedi
ante ora paretum immanifsime filrj,ínfantes matribus ereptí paríetíbus illídí. Vafta.»
rí omnia ferro Sí igní,cruorís riuos pafsim ag/,extincb. mifericordía,plan(ftis ас ca>
dibus omnia mífeeri» At una prazftantís pudicitíx matrona comm emora tur , quae a
fado hofte perita, dum in tecbtfugít, ut eamtueretur,poftquam non alia uía niít
morte ímpollutum corpus femare pofle cognouít.c fummis ardibus ín fubieclum
Natifonemfluuíum ulero' fepra'CÍpítemdeclit:interdíuasnon immerito referenda,
je quando tam praxlarum feruanda; pudicítig uniuerfae pofteritati legauit exem plum ►
Vrbcm deníque non príus relíquit, quam anno Salutís quadríngenteíímo quínqua
geíímoquarto humi aequatam ferus Scytha proípexir. Rem aliter geftam pleríque
tradiderunt,rebusltalis aflentari potíus qnám feribercueraconati. v tinam his am
bus immanitas barbara fuíflet elufa. Dícunt ením, Aquileíenfes fame fatua laboran*
tesextriennrj obfidíone, hoc commento fàlutem fibíínuenííTerarmataspcrrn cenia
ftatuas,quecuftodumordinem mentirentur,ritediipoiuiüe.Incautum hoftem,prO'
fpeftaurbís munítíonefeígnauius egifle, farpeftationes excubías'qj deferuiíTe fafti>
dítum : ciues cum liberis , uxoríbus §¿ fortunis ex urbe clam abrj fle , ¿V ín proxímam
infulam,quamGradumdicunt,confugiiTe» Vnumfpefua frufiratum cVillufiim,
+t cxciconrjs,quae ftatuis ínfederant,cognouiíTe,occupatam mox urbem, defertam in*
ucniíTe fabulantur. Vtinam id и eráis , quam calamitoííus afíerere líceret. Euer fa A/-
qnileia,ita omnium Italorum anímí côiternati funt , ut pro mœnibus hoftem inflare
reputarennac maxime Romaní,qui non multo ante tempore díreptam á Go tthis ur
btm acceperät,& nuncimmanítatem plus quam Gotthicam reformidabant.Quum
Aquilcienfeexcídiumínfenatu relatumeft, omnes uíqueadeócxanimauít, ut uita
demndis inuideretur, qui ex his malís diuina quadam commiferatione ргаггер ti uí*
derenturtuíuorum conditioníultro commíferarentur,quíadtam mífera témpora
referuatí forent.Silentíum cum gemítu ííngultu'qj aliquandíu celcbratum . Vale- nú
nianus Imperator,difsimulato parum metu,ne cauerorum exemplo fuo ánimos con
jo fternaretjpatres rogare fententías coepít. Paucicenfuere,quando nemo prardoiore
uerbum faceré poterat.E' fenatus tandem confulto,res diuina apud omnia puluína-
•"•a,i«míuftitium,fupplícationes acluftrummdicitur.Etquum fuperíore anno rer*
raemocug
rarmotus afsidui fccometaefuerintntem multa loca de cœlo lacla, uariacp portenta,
expiandam urbem decreue're : praeter« deledum per Italíam pafsim habendum t8C
inoentes copíarum apparatus • Dimiflo fenatu,matrong in forum prodeunt, patriae,
libcris.focis ¿Varis profpíciendum eíTeuociferantur. Suam& Aquileienfiumcala*
mitatem deplorant,ornamenta ofterunt,&: barbaris oceurrendum exclamant. In ur
beubique flucluatur ¿V difcurriturrtumultus ingcns,¿V planñus exöritur. Ex patria
busmultí , qui de relígione bene fenferant,Lconempontíficem maximum adeünt,
quemfanciifsimumuirumeiTenorStreiRomanamfalutemprofuiis lachrymís com*
mendantj.ac fun ul obtcftantur,ut imminens Italís exítíum deprecetur , neue nutanti
Ecckfia; ¿mperío'q? Romano défit. In prophana ltalorum facinora,praefentium ma* l9
lorumcaufasrerjciebatPontifex. Diuinamiram,purgatísmentíbus,&orthodóxa
fide placandam: IES vm Chriftu m optimum maximum pi} s animisnunquamdcfu*
turumaíTeuerabat. Vníuerfaparíterfíu<ftuabatItalia,cVmultí non modo Romani,
feduan) Italia; populi, fi quo potuiflent,ultroemigraiTent:at hinc ab Vnnis , á Van
dalis¿llínc,iftluncáGotthisinhíbebantur.Senarus tarnen confultum omnes prarfta
re conantur.Dum Aquileienfi obfidíoneremoratus eft hoftis, Foroiuüenfes & Car
ni , 8¿ uriiuería fere Venetia, Patauium ufque ac Vicentiam , populata pafsim & in*
cenfa eft. Venetíci fînus accola?, ut in tanta trepídatione propríae faluti confulerenc,
in próximas paludum ínfulas, quasconfluentia flumina comptent ,emigrarunt: 8C
prafertim Patauini quídam proceres ininfulam , cui poftea Riuo alto nomen eft in* î0
dítum. Quin & maxima Patauini agrimultitudo, in foílam Clodíam , Medoacum
Albiolam'qj confluxít.quod finitimorum excmplo factum eft. Quippe ex Aquileía
ad Gradatas aquas, non procula' continenti remotas : ¿Concordia Capreolas, ex
Alcíno in fex propínquas inter fe ín fulas , ea tempeftate emigratum eft. Quas a por*
tarum amiíTf cíuitaris nomínibus,TorceIlum,Maíorbium,Burianum,Maurianum,
Conftantíacum, ÔC Amianum appellauere.Tuta nanque confugia paluftres ínfula?,
ex congefto influentíum amnium limo confeÄa? , alterno'qj maris arftu con firmata?,
ñeque multum ínter fe díftantes.couenís praebuére. Vnnici ad hace íncendrj relíquig
confugere.quae círcumfrementem adhuchoftem perhorrebant.Ä principio e palu»
fíri materia,profugorum multitudo caías facere,uicbim pifeatura queritare,Ichthy* }•
ophagum ritu uíuere, quaeque tumultuofíus agere, terram perínde ac perniocififsí*
mam nouercam deteftari. poft Gotthorum eruptionem Vnnos perpeti,ínftare fub*
inde alias barbarorum eruptíones . Quare ex hac profuga mifera'cj? gente , Véneto*
rum conflata cíuitas,e paruo principio tanta fumpfit íncrementa,ut nunc mole lúa la
boret.Ab anno Salutís quadringentefimo quinquagefimoquarto, urbs prarpotens
cVopulentífsima fumpfit ínítium : quaenifi Atilam círcumftantium urbium euerfo*
rem habuiíTet,nullum adhuc ortum inueniflet.emultarum nancp cíuítatum excídío,
mutato fato nimis effloruít«Ex AquiIeia;,C5cordía?,Alciní,Padua?,Opitergij mon
tis^ilíci^HeracIía^Aquilí^Gradus, Capreolarum , & Lauretí relíqurjs plane con*
ftat.Etquumno parua ex parte ëRomanofanguinecôftet.tantum e prifcaRoma* 4»
norum nobílitate refert , ut cítra ínuidiam caeterís iure pofsit anteferri. Cui nullum
reformídare fas eft excidíum, nífi aut ínteftínís facftíonibus , caeterae'ueItalíac coíura*
tíoneuexetur:autVnnorumbello,quo quondam fumpfit initíum,eodem fane fibi
,qua:rat excidium.Quibus quidem malis fi reAe profpicere poterit,nemini profeAc»
addubítandum eft,quin eorum Imperium ad orbis ufque finem fit omnino perdura*
turû.Sed de his hacftenus. Ad Paduam férus hoftis caftra mouit.urbis nomine per*
citus.-quam etfi munitifsimam eife no(Tet,tamen commeatuum inopia laboratüram:
quando eíus agrum tríennío dírípuerat,diu refiftere non poíTe fperabat.Neq» etiam
ígnorabat,relífta tantum ualidífsima iuuêtute,ca;teros imbelles cum facris ÔC forra*
his paluftres ínfulas oceupafle, ut hoctantum efFugio ab Vnnica fe feritate redime* 5#
rent. Vrbs tandem Celebris ÓVuetufta obfiderur,áTroianiscVHenetis Antenore
ducecondita,populo quondam Romano fiduwmafemper habita. Nam in dífficiUi*
mis rci-
iDECz^ÖIS t. ЫЪЕП Vi 99
wis reípublícae temporibus,pecunía femper 8í armis iuuit« Et quum noui populi ín
colonias deducerentur , non eo quo cañera: modo , Paduam eft deducía colonía.Si'
quídem Paduanísíus Latrj datum eft, quo in comités Roma: fuffragia redderelice^
bat.Tyberi) tempoi e.quíngentí equeftrís ordinís uirí in ea cenfi funt : antiquís üerdí
annis centum Sí uígínti militummilia míñfí'c conítat. Quanta uírorum probitate 8¿
artium bonitate floruerít,magnitudo cum alíarumrerum, máximo apparatuRo'
mammiirarum,tumueropannorum 8¿ ueftímentorum uaria mercatura déclarât»
Vctuftifsímaquoque Iouís aede celebra . i:cuifpolía de CleomenisLacedemonrj uí'
(TtoriaPatauíum relata,affixa fuére:qua¡ n ibi fuífie putant , ubi nunc fuperbifsimum
10 díuaduftína: templum , ut líthoftrata quotidie ibi inuenta teftantur,íntuemur. Nec
minus quidem ha:c uiris fortunata cenletur : quando Tjtum Líuíum,Romana: hifto
ríxparctem : item Volufium,Stellam, & Flaccum poetam prazftantífsímum genuít.
Agro prardita feracifsímo ,quam montes uinetis olíuetís'q? confiti , 8c" pra:fertím Eú
gaim,qua:pra:ftantiauinaproferunt,círcumfpe<ítant. Et quàndo Romanorum ov
lonía fuit, tan tum Romanas nobilitatis ¿V gloria: retulit , ut cum florentifsíma quacp
Italia: ciuítate confcrrí poíTet.Quod eo magis Atila: animum irrítabat, ut tanta urbe
potiretur,quoniam alteram Romam fibi expugnare uídebacur. Quüm paucis acrí
obíídíone diebus earn uexaíTet , oppídani fame adacb'.ut íáluti corifulerent,fefe Vn^
no dcdidc're. At is urbe potítus, qúandofeDei flagellum eflereputabat,nullani
jo foederis ratíonem habuít. Vrbem cum exercítu ingreííus , cuneta hoftilí morepopii
latur,S¿ íncédít:curíam 8¿ theatra díruít, atria qu*eqj cum templis fuperbifsíma fub>
uertit.in uíros relíquascp foeminas parí feritate facuítur: prxda quocp íngens export
tata.Euerfa tune Padua,ícríptores carteri, qui multo elegantíu s ífta fcrípfeVe, Viceri
tiam,Veroná,Medíolanú,ck Ticinuni , quam Papíam dicimus, Scythica caftra mo
ta efle tradút: Sí per Tranípadaná femper regióné iter faftum.Poft hce ad Mincíuni
amnem ftatiua habíta,ut inter amicos , an'ne гесЪ! Romam contenderet , fane decern
neret. Contra Vngaríci Annales referunt , qui ut maíórem fibi gloríam uendícent,
dumAtílamfui regni autorem extolIunt,Rauenriam,Ferrariamhoridumexiften<>
tem , cum plerifque Cííalpína: Gallia: oppidís, Patauíno exitío ádíecéVe. Adgloríam
30 Atila:, nobilitatemurbisnímíumpertinere reputabant , quíppe quam a1 Theílalís
GracciconditamfuiíTeperhibent. QuiquúmTufcoruminíurias tolerare nonpot
fent, ex Vmbrís quofdamultrd populos afliimpfere, qui a:dificatam urbem incole--
rentn'pííuerdínfedes patrias rediére. Ex noftris alíqui Sabínorum oppidum eLíuí)
di cbfuiíTeconrjcmnt.HancTybermsímperator,utín porta áurea feulptum eft,mü
ro cinxit.Ferunt ergo Vngarí,ea tempeftate loannem urbís antiftítem,fuiíTe Ariana
p.erfidiainfeAum,o¿Apoftolíca: fedís hoftempronuncíatum, cuiaqua&ignifue'
ratínterdíAum:quífe pontíficem cumduodecím cardinalibus Romano more íbu
tuerat,&: ad fuftentandam dignitatem multum fîbiauri forte congeflerat.Hûc etiam
ínfulatum,pontíficío habítu cultum, cum uniuerfo collegio facerdotürri aduentanti
4» Atila: occurríffe,procidúTead pedes hoftís,&: patria: ruinam fuifle deprecatum: gra
tumdetulúTe obfequium , &populum dusimperatafacliurum promífiíTe. Deinde
monuíífe regem, ut opinionem in fide fuam ultrd fectaretur , & in carteros Chriftía*
nosirrueret: quod fi faceret,fe talem operam daturum,ut fineullo periculo Italiam
pariter&Afrícamfubiugaret. Ad harcAtilam magis Imperrj fpe,quam fideí gra*
tiaexoratum,rcfpondiffe,nefas eífehumíllime fupplicantíbus non ignofeere : ñeque
dedecére, potentem uírumhumanitatís,utres poftulat , habere ratíonem : quandd
ab horaine nil humani foret alíenunu At in tempore humanítatis & dignitatis fimul
habendam efle rationem:quia altera fine altera, pro femando decore,c5íiderar¿ non
poteft.Promde ut utríuíque & rei 8¿ dígnitati confulatur,fe oblata deditioneítacon
î» tentum , ut calcanda portarum oftïa in limine deponantur , honorificus ac tutus fibi
Wcp exercituiadítus pateat.aliter nunquam dedítíonem admííTurum.Rauennates,
quamcuncp conditionemilledetulííTet,nedumiftam(neomnesperditum irent)
bentífsime
bentifsimeWpiffe: crates
fuiírcjiberumcuramaximahumilitatísacfideioftentationeferíileaditum. ^xcrci-
tum per mediam urbcm finealicuius detrimento traíecifle , ipfum pro arbitratu tuo
ín urbe permanfiíTe : mox Hamímac partem, 8c Ferraríam cum Líguna inuafiíie.
quod apud carteros ínuemre non potui . De Rauenna nihil dixcrím : quando loan*
nem nommathanxfiarcham.ex nomine aliquid oritur coníccbrx , De Ferraría &C
Liguria nihil affirmarím : quiaFerraría non modo non erat oppidum , fed ne pagus
quidem:& Vnnosin Liguria nil legerim fuiíTe demolitos. Tícínum &C Mediola-
numufque furor fflc grallâtuseft. Caetcriuero fcriptores , poft captamPaduam,
non Rauennam, fed Vicentiam & Veronam,Atilam obfedifle fcribunt: quibus au „
«floráatcmagíscrcderecogimur . Vicentia nanque ad Meduacum amnem fita, a
Gallisuna cum Mediolano,Brixia& Verona condita,quiurbemRomam ceperût:
Palcinone grammatico infîgnis.Meduacum, nunc Bachilionem appellamus.Trans
Meduacum Vnnipofuéïe caftra: quibus pérterriti Vicentini,deditionem poil: tri-
duum fecere; quam etfi fecerunt,nihil tarnen ea profeciffe uifi funt.Hoftili nancp m о
re , non modo ípolíatí , uerumetiam immaniccr caefî , pulcherrima quaeque ardificia
fubucrfa. Mox ad Athefim ufque difcurfum: obfeflàqj Verona urbs clarifsima , Si
Gallorum quoq? acdifîcium,nobilifsimo adhuc theatroilluftris, quod practerquam
Romano,nullis alrj s cederé audet. Item uiris fortunata do<ftifsimis,iEmylio Macro,
Catullo,& utroq? Plinio,cui tantu m debet Latina pofterítas.Ha?c cíuitas,ubi ñeque a
profuturamdedítíoncm efle,necp alio tu tiusconfugerepofie, quam feurbetueriar-
bitratunbarbarícum tandem furorem experiri,cx: in patriae defenfione fortiter cade
re maluít , quam defertis focis ÔC aris palantes fugerc, ínter fugíendumq? per agrum
&pagos pecorum more trucídari. Vrbem pro uiriliparteiamdiumuniuerät: quod
eo ftudiofius fecere Véronenfes,quo perniciofifsimum magis appropinquabat exi-
tium.Commeatusundiq? conuexerant,utingentemhoftiummultitudinemmoraac
fámecoficerét.Sedpoftquá ter quaterueoppugnaricœpére,& pugna quidem per
petuaba&i mox pcenitêtia fubit.Nam murorü laxitate,& multorü fuga,qui in tanto
tumultu urbi fe íubtraxerát,maxímis Vnnoru uirib. obftare non poterant.At quan
do imminente mortem fibipropofuerât,nilnouiacciderepoterat,quodc5fternaret •
¿ncautosJntcrobfidendum,&excurfionibus nihil remííTum. Longe late'q? popula-
tur agcr,incendunturpagi,pra:da ingens ex AlpíbusRharticíscpmontibusagitur»
Mantuanus & Cremonenfis ager pafsim diripitur,ad mania ufqj difcurfatur.Man-
tuani paludíbus fe tuentur,Cremonenfes niiferius agunt. Traiecîo Mincio , Cremo
nenfes ÔC Ccnomannos pari modo follicitant.Brixiani munitionem urbis ftudiofius
curant: hoftem quotidíe portís ínfultantem , & ínterPadum Alpes'qj difFufum pro-
fpiciunt,cV: perhorrent. A' Veronêfibus pendent omnes:qui fi reftiterínt,parí fe for-
titudine propugnare no diffidunt.Atillipoftquamfefruftraob reruminopiam ob-
fîdionem foluendam fperarecôfîderant,defaciendadeditionedecernunt. Fit fena-
tus côfultum,ut per legatos ab Atila pacemcumueníapetant:quacunq?pacem dede
rítcondítíonemercentur,6Vaccipiant.Poftero dieoratores mifsí redeunt,níhil pra>
tcrciuiumincolumitatemab Atilaímplorarepotuifíertertíam prarda? partem eum
referut Marti ac Herculi pared óptimo uouífle,reliquampromifiíTemilitibus:neqj
tantam gétíum multitudinem fine praedapofle uñiere, urbem cum cíuibusintacbm
prxftíturum.Dedunt feciucs,patefacb's portís Vnnum cum exercitu excipiíít. Qui
ubi in medio foro cóftítít,pra*dam(pra?ter earn quam uoucrat)omnem militicôcef-
fît.Ad rapiñas pro fe quífque fe cóuertít,cum fortunís uírgines ingenuar'cp matrona;
rapiuntur , fruftra promíflbrum obferuátia poftulatur. Dum uiri uxores cum libe-
rís a raptu uindicare conantur,Scythicam in fe feritatem irritare occoepére : at ubi ín
eos arma couerfa funt,tot in eo furore trucidatí funt,ut mediocris pars euaferit. Ar
géntea Sí áurea ,gemmataq?deorum fimulachra, uafa ¿Cornamenta cartera pafsim
direpta, multa ajdifiria incenfafunc Theatro peperceVe, opens nobilitate placan.
Quum
DECIDIS I. ЫЪЕК VI р?
Qiuim fumantem Veronam Mantua Cremona'cjj profpiceret,quarum altera ab H -
trufeis codita, altera uetus Romanorum colonia fuerat,ingenti utraqj trepidation
quauebatur.Brixiam tarnen caftramota funt,&Cenomäni longelate'qj popular
abafta cum homínibus pécora promifeuecedebantur» Iamingenti preda onera'
erat Vnnus,tot nobilium urbium cxuurjs ditatus,dum ea oppugnatur. Bergom
fiumagerinfeftatur.diripiturt&incenditur. BergomumcumBríxíaá Galliscor.
tum cit(ut uukTrogus)qui Romam occuparût. Aliter fenfilTeuifus eil Catoicjia,
pequiex OrombinorumftirpeBergomum ЪС ComumpromanaíTetradidit, Ce;,
ncli'us Alexander earn gentemconíecturanomínís, Grzecam fuiiîe affirmât, utpc te
«o cuíamontíum accolatu nomen eílínditum. Carcílíus quoque poeta Comcníis fuit.
DeindeComum colonia fuúmedíocris:fedPompeíusStrabo,Cn. Pompeij pater,
in earn colonos reftituit,quam íncumbentes Rheti late'uaftauerant.Cn. Scípío tria
homíaum milía infuperadíecit. Díuus deníqj СгеГаг , qtiíncB ínquilinorum miliaad
inhabitandum deduxit. Ex his quingenti ílluftrifsími fuere Gra?ci, quos ciuitatc do->
natos,inhabitatorum numero deícripímneep ibidem domícilíumhabuere,fedrelíx
fto nomine oppido.Nouo comenfes oppídanos uocauere.Huícquum finitimus ííc
I^arius lacus , ab Adafluuioaucbis,miram pifeium ubertatem oppído afíert. Omi
nes igitur Comenfes 8í Bergomates, uno tempore ab Vnnís infeftati. Sed Brixía
cum ßergomo in deditíonem accepta, uno eodem'qj tempore populatur,8c" incendia
" tur.Poft hace Mcdiolanum, urbs populofifsíma , non minus opulentía & uetuftate,
quam omníú artium uarietate confpicua , Vnnos allexít.Haic, ut Gracci memorant,
quamuis non modo quondam ínfubríum , uerumetiam a dauftis deinde rebus to*
tíus Gallia? metropolis eft habíta:uicum tarnen a principio fuiiTe aíunt. Multi nanqj
popul¿,quíprifcís temporibus ex ulteriore Gallia ín Italíam emígrarunt ,nobilifsi^
marum urbíum feruntur auftores, fi Catonís au&oritatem iure obferuauerimus« Б'
Gallís ením Tranfalpínis profecti quondá Vertamacorí,Vocontiorum Nouariam
condidere:Leuí ac MariciTicínú, Laudem'qj Pomperj : Cenomanní Comu , Bergo
müSíLigíniforum.Iifdemquocp temporibus Borj,Padiac Rheni fuere accolcc: led
muito poft tempore á Romanis eíec1:i,circum¿acentcslftro locos cumTaurifcis ha
J° bitarunt, bellumcp aduerfus Dacos ad ínterítum ufquegeífere.ínfubres deníq; Me>
díolaiiuma:dífícarunt,&optimis ufqueadeoaufpícrjs, utínhodíernum ufqjdicm
totius Galliac princípum regia ÔC metrópolis eiTe uideatur. QiJam aliqui parum do'
<fèc,quia in medio amníum Padi, Adx, Ticini Sí Vmbronis fita fit,nomen hoc fortín
tamfuillcreputaruntdnfubres namqj á principio, quüeGalIíaTraníálpína prodíc-
rmt.patríum fecum adduxere nomen. Multe hoc urbes in Gallia nomine dicïç fun t.
Vnum in Gallia Lugdunenfi Mediolanum eft: in Aquitania ad Oceani litttts,alce>
rum: tertíum,ultraRhenumáGallis quoque conditum,Phryfiis'cß finítímum:quar^
tum in Afia, nulli fluuio proximum. Et ne per alia euagemur,hoc exterorum pracx
ftantifsimum,in Tranípadanaregíonefitum,quod primo ab Infubribus conditum,
♦» deinde á Gallis, qui duce Brenno in Italiam eruperunt,urbemcß Romam cepere,mi-
rifkeadauc1:um,uelexpagisinurbem redactum eft. Vniuerfamáprímo regionem
Infubresincolebant,quieTranfalpinisprodiere: cVquum Alpium accola: forent,
animorum ferocia 8c" ftatura plus quam humana pr£eftabant:in primo congrefiu ue
hementifsimi, moxubipradiomcaluerant,nmiummorclaxabantur, &Tabibant in
ludorem. In Romanos armafumereaufi,Britomaroduce,fe non priusbaltheafo'
luturos, quam Capitoliumafcendinrent,iponteiurauerant. Quos ubi Aemylius fii'
perauitjUtiuramentapracftarentcaptiuos Romam duxit, duetosep in Capitolium
fu binde difeinxit. Redintegrato cum Romanis bello, Aríouífto duce, exhoftium
exuurjs fuo Marti torquem aureum uouere.Sed Capítolínus Iupíter eorum uotum
i° intereepit, quandoquidem Flaminius de torquibus eorum aureum loui trophamm
erexit. Viridomaro rege, Vulcanoquoqj Romano arma uouerant: fed fruftra ta eos
uota alio cecídere.Cgío nancjj rege.Marcellus,tertius poft Romulum,Ferctrio loui
i opima
opima fpolía remlít.ínfubrcs ígícur , anno ab Vrbe condita quadrmgentcfimo fcxa>
gcßmoin ditioncm populí Remaní peruencre. In corum agro Mago frater Наши*
balis uulneraras cft, & in Corfica obij t , dum in Africam per legatos reuocatus , na.
uigare contcndit.L. Furius prartor Romanus , Infubres rebellantes,** Hamilcarcnt
Pccnum inca partebellum molientem.acieuicit.Cicfocp Hamilcare, trigintafexho.
minum mdia'ín со pra>lio defiderata. Cornelius Cethegus confuí, Gallos Infubres
fudít,fugauitq?.Paulo poft L.Furius Purpureo,^ Cl.Marcellus,Boios Sc Infubres
njperaruiH,Marcelluscß darum de his tnumphumegit. DemdeMediolanüpcratv
nos círciter quingentos pacatífsímum fuiíTe ferunt,& ufep adeo floruíífc, ut cam ur.
bem Romaní fepe principes,quo ad per oceupatíones lícebat, ínhabítarint. Statium lo
Ca4¿lium,clarifsimum comoediarú ícríptorem,& contubcrnalcm Ennrj, Infubrem .
fuiflè,aucbr eft Eufebíus. Quú igítur per tot fécula Medíolancnfes illuftres eflent
habíti,eo magis Vnnorum ánimos incendebant , quo nobilitate ac opíbus prarftan.
tiores eíTent. Exiftímabatnamcp Atila,expugnatoMcdíolano,quod Gallíca-gen*
tis caput erat, ceterafe facile confequutururmatq? non minus indelaudís relaturum,
quam fi Romam urbem occupaíTet, Gothorum manibusexínanitam.Motísrcpen.
te caftrís Infubres ínuadit,amplifsimam'qj urbem acérrima obfidione círcumuenit.
Luftrato urbis ambitu ac tracíu, & laxitate fuburbiorum , fe cotínuo earn ciuítatent
inueniífe cognouít,qua? uniuerfum ad obfidendum facile Scytharum laflaret exerci-
tum. Reimagnítudinemadmíratus,remifsíuscum Medíolanenfibusagereccepit. м
Nam munitíísimam frequentifsímam'qj urbem, uíribus facile capere non pofle intel
lígebat,5c fame earn fine communi malo conficerenon poterat. Populata nanqj re.
gioneTranfpadana, faniaannona? caritate tota Gallia laborare coeperat. Qüarcibi
nondíuituseífe,fedcaftrafa?pe regíonatim mutarecogebaturhoftís, neingruente
fame abfumeretur exercitus. Quin & ab ínuadenda Liguria non tam locorum afpe.
ritas,quám inopia commeatuum remorabatur.Itaq? Mediolanenfes per pra?conem
alloquttur,cV:hortatur fpontefefededant:quod fifecerínt,perhumanúeosdomínú
ínuenturospollícetur. Mediolanenfes quid agerent haud facile decernebant, alio,
rum cxempla ab Omni condítíonc deterrebant, nulla ab hofte foedera feruari rumor
erar:&longa populum frequentifsimum obfidione, ad díram famemredigi pofte je
non ignorabant : aliqua tarnen in deditioneuita: fpes inerat,qua? ad patres relata,fe-
natus repente confulto affirmatur. Poftero díead Atilam legatos mittunt, qui fena»
tus popuhíp autorítate deditionem,ut clementiorem hoftem inueniant,honorificen
tifsimis uerbis faciunt: Quam poftulafti urbem, obfequium'cp noftrum ,rex Atila,
ecce fponte deferimus, quâdo tc amplifsimum terrarum dominatorem,Sc* terrorem
gentium diuinonuminecreatumintelleximus.RepugnantiacuncT:aproteris,fuper.
bos dcprimis,&: difficillimaqua?que fuperas.Cedunt Atila? omnía:6Y eo redacîi funC
po tentatus humani,ut beatus hac tempeftate is dici queat,qui a tanto hofte ad faden
dam deditionemexhortetur.Si tibi omnia iubentefato cedunt, cedent quoqueMe-
dioIanenfes,&fpontefededent. quod non modo necefsitateimperante,fedimpel. 4*
lente ftudío faciunt:ne deftínatam e codo tibi gloriam remorétur , ne'ueiuftum mox
exítíum fubcant,pertínacia?cp debitas poenasexpendant.Extremenancptemeritatis
& ílultícía? eft, diuino nutuireluctarí, fata'q? íntercípere, cVpraefertím tua , qua? uel
inconfidcratifsímo cuíque nota eiTe debent.IHyricum, Myfias, Thracíam , Macedo.
níarn ¿V Achaiamdiripuifti:Rha?tos&Noricosfpoliafti: Germaníamcumuníuer.
fa Gallia ígni ferro'cp uaftaftúmunítífsímas Adriatici maris urbes eucrtífti.Iftria,Ve
nctia,&:uniucrfafcreTranfpadanaGallía populata, fumat adhuc: caeteri Italípra?.
tanta trepídatíone,ca?terorum exemplo deterrítí,derelínquenda Italia decreuííTent,
nífi fupero infero'q? marí,ac montium circumfeptu occluderétur. Proindc neuifto.
ría? tue deefrcuideamur,fenatuspopuli'cßMediolanenfis nomine urbem.homínes, y»
& fortunas ultro dedímus : ¿Vadmodum crubcfcímus,quoduelutí dominus píen,
tifsimus iam futurus,nos officio preuenifti:& uti amícos, ne feucrítatem tuam expe.
nremur,
DE CADIS 1. ЫЪ Е% Vi. 99
rircmur,monuifti, uc dedíiíoncm contínucvfaceremus.Quaregratías Mäieftati tu«
fcmperhabebiïnus, mpplicantesquâtopoiTumusaffectu ,quando de uolun tatema
non ueremur,ut edicto milites ca?dibus,rapinís,caneracp uiinhibeantur* focis ¿Varis
parcantjinuiolatamqj macronarum acuirgínumpudicin'amferuent. QuodGMár
ieftatem tuam exorabimus)nunquam officio meritisqj uíncemur- Non modo4 prav
feiuis , ucru'm etiam abfentis tui imperíum íummo ítudío üíribusqj tuebímur : ¿V in
utracju с fortuna tarn gratum tibi femper obfequiumpra*ftabímus, ut pro peculiarly
bus focijs nos habendos efí'e cenfuerís. neqj plus fideí ín Vnnís , quam Mcdiolanen'
ííbus plane reperíes. Nec Maíeftatem quidem tua dedecebit, Mediolaniregíam fta*
M tuere, quam fbccundifsimam omníUm artium officinam omnes iurenuncupannt»
Atqucfidemnoñramexpertus, non minus hanc quam Sicambriam amabis , ¿V ex--
colcnJam cíTereputabis. Quamobrem urbem tibi dedítifsimam,Maieilatí tua' non
indecorem futuram,cum optimísaufpicrjs exoptatusadí.Accipebono animo Ciíal
pina?Gallia^regnum,metropolim'q? dextro pedeíngredere, non plusdiuino quam
noítroiudicio nuncoblatam. Quamuttanquam regíam patriam'cp fedem trades,
quando in tua manu omnia collocamus,iterumiterum'qj deuotifsimè fupplicamus,
Perorantíbus legatís , díuerfus Atila trahebatur , utril potáis faceret: an fuauifsimis
ucrbis placatus,cum cíuíbus benignius agefétranuerba daret, urbe inox aditam po^
pulaturus. Qiium rérum Opulentía ab omni regem humanítate diuerteret , perfidia
to pudorcm íufcitabat, ftudíofa'cp líbera'cp deditio ab omni fraude uíndicare conatur:
tandem dum pudoriacutílitati fuaí Cortfulit , libentí animo , hílaricp uultu deditio^
nemfadamfeaccípereoftertdít.cíüitatem cümfortiinísincolumem ргагШшшроЬ
licewr,nd preterms lmpcrrj áMediolanenfibusunquampetiturum.Expedítionem
fuam imperandi & non populandí gratia fieri: fe'cp gloria:, ¿V non prxdx caufa mili-»
tare fign¿ficat:quorum altcrumlatronisjimperatoris contra gloríofi eft altcrum.Ra^
pinas ,caídcs £¿incend aín obfti'natoscViébellesiure quandocp permíttí. Proindc
omnes bono animo clíe íubet , fpe fimul & promifsis onerat , indulgenrifsímum eis
dominum tururú afleuerans.Leaatí cum lartícia dimíttuntur , omnia urbi tuta ac in^
tegra fore nuncíant. Infequentí dieportas aperiunt , grato Vnnos animo excepturú
je princeps fingulari pompa ingredítur urbem: exercitus longífsimoagmineperur^
bem tranfrjt, in caftris noctem ex edicto achurus , nc qua primo ímpetu uís cuiquam
inferretur. Centuriones tantum.éVprapfectí cumucteranís,&cohortibus prartoría'
nis,pra* tutela príncípis ín urbepcrmífsí,totús ille dies in pompa tranfueeftationís
dus eft.Poftcro ucro cum decurionibus Atila urbem luftrat,pulchritudínem ac çdi
fifia adruiratur.Templum louíslonga religíone celcberrimum perreucrenteradít,
íbi'qj louíMarti'q? rite lítauít:omnia artium genera círcumfpectatj&f obfr.upelcir.at'
queexhísfacultatummagnítudinemconncít. Reucrfusínarcenr^auaricía nimia зг*
ftuaçe cœpit, fecum cogítans-.non ad exornandam,fed delcndam Italíam ueniílerlm-'
perium fibíinPaniipníaftatuifle, hac tantum urbe totum exercítum ditaripofie: ím
40 nip'MedíolanenGu uíres fibí fórmidolofc uidebantur. Quare dum fe infequentí die
excrciturecenfereuelle difsímulat,clam p cr prefectos lcgionum,ÔY qui inurbe per'
n,oclauerant,agit,utdífpofitísp¿riirbemftatíonibus,futur
tur,cíucs ínuadant,cV. omníapo'pulentur.Quod ubi fieri coeptum cft, acerrime tota
noclepugnatum efí. Primores urbisimpofitís e domo prefidns fe tuebantiur, atría
muhafiierantnobilífsima:ciiíufcpinftararcís.Aftubid¿csilluxit,quumplcbcii paC<
fim.£Ur,eptíca:derentur,¿V in muítislocís incendia fa?uirent,tandem decuriones om*
nesfea.pti, partim ca^G,partimb.enígnioremhoftem nach'.máona fe pecunia rédeme--
runcRaptascum matronis uirgínes.Et quamuis in fortunas & decuriones fanutum
elblluçefçentpdieal^^^^ ex edicto finís
50 Л atusaMulta; ingenua; mulí eres uírís reddita*,popuÍus aduectís commeatibus, alí-»
quantulü ex illatis caíamítatíb, refpírauít. Vrbs quamuis grauiter eflet affli<fta,non
**çrcmo tarnen abfumpta eft incendio, A"li íé per edíЛит excufauit,íd fe ínui to ас
:.n • * - í * infeio
wo c^NT: 30KIFIKÏI HEZ. VKÇA%
inicio factum: libidincm tanta- muititudínís, & cupiditatcm haudquaquam facile
contineripofle. DumharcMcdiolaniaguntur.intereaTicínummandatobfidcn»
agrum dírípí, & finítima quarqueuaftari. Eam nanqucurbemhaudparuimomcnti
elfe noucr.at,quam nunc Papiam dicimus, á prafluente amne nomínatárquanquant
PiiniusaLenis&:Maricijs(ut paulo fuprafcripfimus) condítamefletradídit,qui
"Tranfalpiníquoq?popul¿fuere.Nonnullitamen,quo tempore Hannibal in Italiana
ucnít, cam nondum fuifle, ex Líutj feriptis plane conrjeiunt. Nam quum Scipío Pa*
dum traiccít,&: ad Ticinum amnem caftra mouít , & quum utrinque accenfi mílitum
aními forent.Romam'q? ponteTicinum iunxiífent:tunc fi PapíaTirinum'uefuiíTet,
alíquam deurbeLíuíus mentionem fecífict, neep Romani pontemfeeiflen^neq; fa> »•
<fto caftcllum ímpofuiíTent. Nunc fub Sphorciadum imperio florentifsimam efle
confpicimus,eam'cß pra? ceterísarx nobílifsíma,Carthufienfium bafilicainfano fum
ptü facta, litcrarum'q; gymnafium mirifice nuncexcolít.Atila Mediolanenfium prg
daonuftus,Ticinum cum reliqua parte equitatus fubindeconcefsít,ad Padi prxflu'
enta fitum, duodecím milíbus pafluuma Mediolaneníí urberemotum. Ticiníenfes
parem fortunam fubituri,ín tanta rerum omnium perturbatione, quid potífsímum
agerent,nefciebant. Vrbem puíillanimítatís infamia deferere noluerant : facultatcs
cum uxoríbus ac líberís quo potifsimum mitterent, ignorantes , honeftius ac tutius
in urbemanerc,&tuerí patríam reputarunt. Ncqj ullus eis locus fuccurrebat,quí
propria fede tutior eíTe uideretur.Quú agrú ac pagos crudeliter ab Vnnis círcüm di
ripi, incendio pradís'cjí uaftari profpícíunt , indígnatione fimul Se defperatione оЫ
duratí,poftulatamab hofte deditíonem abnegant:rati admodum eíTe indignum,
príus quam dededitioneagatur,fuburbana cum agrouníuerfo ímmaníter díripi.ho
mines cum peconb.omnes abígí:alíos ad feruitutem , ad mortem alíos,pro Scythica
Feritate peti.Proinde generofi optímatum aními , fi res ipfa tulerit , cum patria fimul
interire magna ex parte decernunt.Contraplebs>nobilitatís ínuidia , & cupida noui
tatis,cu¿cum exiguisfortunis exigua quoqj ratio ínefthoneftatís,quumínplebeios
Mcdíolanihaudquaqua faruítum cognouííTet, apertafedítíoneaduerfatur , populi
cómodo &falutíc5fulerecIamatoportere,In tanta tempeftate fatís eíTe, femare uú
tam: fi nccefsítas coegerit,nullam fórtunarumrationé eíTehabendam: fiquid patres j#
obftínatius egerint , fe fada fecefsione a tnoehibus, deditíonem faAuram intermina
tur. Ad hare Atila omnes urbem circumueníre, ac magno ímpetu inuaderc ex ediclo
a'ubct.Teftudines 8c" arietes moeníb. admouétur,adíecb's mccníafcalisfubeunt.Tu>
multus ín urbe ingens excitatur: aliqui dedendam urbem , propugnandam contra a*
liquiexclamabant. Quíín propugnaculisdifpofitierant,partim remifsius agere,ߣ
faceré dcditionem:contráalíquiacerrímeobftare, &deturbare á moenibus hoftes*
Quare extempld Vnní íngreísí, urbe potíuntur : apertis portís , rex equo inuectus,
cum magno plaufu a plebe excípitur.Optimates partim latebras ,parté apertam fu*
gam petuiu.princípís ediclo,íntelle<ftare,maxima ex parte carduntunrapta? cum uír
ginibus matrona%acbona omnia populata.In plebem benignius a&um : templa do 4»
natíuis,preciofis fimulachris, pemmatis'qj fcyphís , parí feritate fpoliata. Liguríam,
qui témpora ífta fcrípferunt, Tranfpadana regíone potitos Vnnos ínuafiífe ñon re*
Feruíit:quando regíonem illam 8>C commeatuum inopia, 8c afperitatelocorum plurí
mum laborare cognouerant.Et nulla re magís quám potíundae utílitatis fpe bellum
inicur,initumcp feruatur. ÄLiguftico igúur tracb , Alpíbus'cp difficíllímis fe abftí^
nucreSc.ytha%ubiparumc5modi,&difficultatisplurimiiinefle,abexploratoribus
mtclligebant. Ad Míncium amnem caftra reuocatarad cuius oftia, quíbus Padüm
influit,ftatíua rex alíquandíu habuít.Dum de ínuadenda dudum Italia mature decer
nitjoptímumfortuna'fuccefiumprofequendumcenfet Atíla, cVfatorumdexterita*
tem nullo modo dèferendam: quam quícuñqj contempferit,fruftra repetat. Tranf 5»
nuteendum continuo Padum deçernit , ne in tanto rerum fucceflu , ipfe fibí defuifle
Uideatur.Muluínprincipísfenten^ampédíbus eunt ; feceíTerealij, quos confilí) ac
fapíentíac
DEtÂbïS 1. 11ЪЕ% Fil. toi
fapícnticc compotes éíTe rumor érar¿S¡: explorata; fideí acprudentíg antehac Temper
habítos.Hi ab urbís Romar obfidíoneimpenfius dehortaf^díUiho potius quam hú
mano cónfilid ductí: ас dieère,Romam diuínís auípícijs fuhdatam, ínuítis quoq; mi
minibus delèri non pofleiDeos non folumhumaní,íeddíuirii etíam ímpcrrj fedem
in Capitolio ftatuiííe:urbem quandocp captam , nunquam delerí pdfle.llliüs loci ge
niumiantümfibinümínisuendicafle, ut aliquo imperio carcrénorípdfsit. Quin'
etiamimperium fine fine, áloue Mafte'qj parente Romana; génti datum. Gallos
urbepo titos, praeter Capítolíumjgrauífsimas pro talifacihorepoenas exolüúTe,úv
gentemftragem,errores'qj longifsimos diu perpeflos, multas peregrinas fédes óccii
n paffe.&adbrcuifsimatempóraibiínterrjire.-paücds démüiri írt patríám reuerfos;
Porfenam,ürbeniobfideréaufum, obfidionemturpíter deindefoluífi^e: Hanniba'
lemídérii facinus adorfum, uitam miferrimefiníuifle.Gothos paüío ânte, dücc Ala'
rico, captam urbemincendílle : Alarícumdírofatoprelíum, uictoria nequáquam
fruí potuífle. Romam.quando deorum eft domícilium, fub Iouis optimí maxími tU'
télá efle.Pröiride Atiläm orare.quandofatfaftumcratjUtopulentirsimaccnriparata
uí<ftoria,uí<ftoré ex'ercitú práedis oriüftühi , 5í muítís éxüurjs 8>C tropharis infígnem¿
in patríam reuocarét. Aut fi latíus imperium propagare certum erar,alid Scythíca ar
ma uerterètjrtë in próphariam expedí tíoncm duceret,qua deorum urbem incendere
pèfgérét.'quia extrema; temeritatis 6Y llulticía; foret,drjs bellum indicerè,& unicuni
« in terris deorum domicilii euertere.Ad hçcdiuerfusadhuc Atíla trahcbaíur,difficií
limam Italia: partem по modduictamratus,fed ad internum ufq? deletarn:ca?terani
nimio térrore pércülfam,ültrol c'cflíiram. Harc procerú confilia.á defatigatís potius
afsiduo bello artírrtís »quajn e fand íudícíó promanare arbítrabatur.Quarcpufillaní
mítatís Síígnauia: acèrbïufcûlè incfcpuií: qúandoquefeíecollígens, ne delira cjuí>
dem eörum confiÍíareputabaC:ea'c{? penfitáns, fortUnam uariam 8¿ ínfidíofam donfí.
derabat. Ñeque ígnorabac Barbarus,illarri rérum dominam, eundém Temper te>
norem nunqüam feruatüram , néminí uncjüam ufquequaque fuiíTe fidam, pro'
libídine fuá rotare ftatushómínum, &hoc ludo hímíum delcctarí. Ñeque tárnert
nimiarri írhperarídi cupíditatem coerceré poterat, caftra praeter Padi ripam Ion;
3C ge Iate'qj diTpófuit » Vbí quando níhií excrcirui dcefie poterat, со ufque permä>
ncre conftítuít i qUOufque a re Sí tempore confilium rhendícatum oblatum'ue*
aíTequeretur»

RERVM VfíGARÍCÁRVM DECADlí


í RIÜAB LIBER VII.

vm ad Míncíurn" amrierri Vríhi ftatiua habent^ uniüerfa tumulrüac inv


genti trepídatione mífeetur & flüetuat Italia. Leo ptíritífcx maxímus,>
Chriftialiaereipublica; calamitafcm rhiferatús, atquenontantuïna Va/
lentiftíano , uerum etíam a feharu populo'qj Romano exofatus , ulero
ad Atiiam legationem pro publica falüté fufeepít. Continuatis in Galliam ítincrí'
4° bus, cum ucnerando facerdötum collcgío fine cünctatióne coritendít: Atil^quí
adhüc anceps ducebatur,ad Mínciüní flümen occiirrit'• Romanum pontificem
quum uriiuerfac Italia; íummam , dedítionemqúe' fibí liOftis afierre fpefaret , ac
ica fibí fuaderet, elatus animo i ac uultu hilaris j coacta concionc, pro uiridígní>
täte eürrt excepít : datadicendí copia v pätrem fanetifsimum mítíbusíntentis'que
auribiis exaüdíuít. Non tam humano, quam! diuirio(ís ínquit^ míhicredcjcorv
filio, Rex mörfalium facínorum cenftíracérrime.adtécüm Apoftolicó órdíncue'
nimùs. Ñeque ignoramus, quando in diuíno cüku , & animorum falutcuerfarnur,
tcflagellum Dei, & terrórem gentium,populís díúína fuífleüolüntate tríbutum.Te
ex ¿mmitífsima gente edítum , ad tantumfaftigium á Deo, non fine maxima ratione
5« cuectümintellígimus, Quando Chriftiana; gentís miquítas & perfidia ufque aded
i j redunda'
rcdundarafcut fînediuino flagello coercen non poíTet : poteftatem exígendarum ab
hominibuspœnarum tibí Deus delcgauit.Et fi ucrítatem tolerantíus audíucrís,te ,
írxfuaudcírco carníficem effccít,undebitís homines pœnisafficcrcs,cx:coufquc tua
fouitia fureres,quoufcß díuínae iufticixfacftum fads reputaueris.Myfias,Thracíam,
Pannonías,lllyricum,Macedoníam & Achaiam ferro incendíoqjuaftaftí; quia has
populi Romaniprouincia: non modo Ariana,fed uaría quoq? ha:rcfi contemerata«,
pcrnícíofifsimelaborarunt.-huíusetiamcrimínis citerior ulteríor'q? Gallíarea fuit*
Quare te cardibus ac incendio late'longe'q? graíTantem, hucufque paífa eft díuína fe^
uerítas,mortalemperndiam&:ingratitudinem abomínala. Nos, qui Dei omnípO'
tentis uíccm gerimus in terris , ас Petri & Pauli tutela & auctoritate potimur , aut in 10
Iílyríco,aut ín PannoníaMacedonía'ue.aut in Gallia tibí occurriíTemus, te'cp díuína;
uolütatísadmonuiíTemus, fi diuínanufticíae putafiemus cumulatifsime fatisfadum.
Nondum tune díuína ira defierat.Nobílífsimum maris Adríaticí tra<ítum,totcolO'
nispopuli Romani, antiquilsímis'cpurbibuscxcultum teinuadentem ,ab urbe tan-»
quam с fpecula proípedlauímus collachrymantes. Tarnen ñeque tibí oceurrímus,
immo ne minimis quidêliteris inhibuimus : quia irata adhuc numína Sc inexorabilía
fcnfcramus.lftríam ¿VTranfpadanam regionem te flammis 8¿. ferro mífeentem uídi-»
mus , nec mínimo quídem níícío adhuc inhibuimus. Quod ideo fccimus,ut hac flam
magentes quandoqjrcfípifccrent, fuurnq? fine labecolerentSaluatorem. Nuncau^
tciTipra,potentisDeiuoluntatéAtílafichabeto:Te lESVS Chríftusoptímusmaxí^ 2«
mus nunc pedem referre íubetmeqj patítur traicelo Pado , te cardibus , fpolrjs ÔC in^
ccndns ultra faruire. Intra Padum gens pía uíget , carteraq? Italia ab omni labe exenv
pta,ínorthodoxafideconfiftít:propugnatorem habet optimum,accedí terra: qj re^
gem,omníumq? rerumereatorem. Si traiefto Pado ultra contenderís, non cum ho'
míníbus,fed dr)simmortalíbus bellum tibí efíefenties.Caue tibí Atíla,8¿ exuta teme
rítate fa?uitia'qj,coercefurorem. Quid enimmagis temeraríum effe potcft,quamad'
uerfus Deum armagerere^Quidmagisingratum , quam íneum a quo uitam,dígní>
tatem,impcríum,cartera'cp innúmera bona acceperís,inftruereaciemC extrema; quú
dem id foret amentíac. Anianus ÔC Nícafius,ítcm plcríqueuírí Deo dedítifsimi, ma^
gnas a furore tuo urbes díuína ope uindicarunt.Quidfacíet Deus, cuius uel mínimo j«
nutu,quum omnia díuingmaieftatipareant, efummo faftígío facillímedeturbaripo
tes : 8¿ ¿ta deturbarí, ut nulla tui tuorumq? Scytharum monumenta fuperfintcTíme
Dcum,díuinonutuíperreuerenterobfcqucre,&feruoínternuncíocp Deílubenter
aufculta.Quandoquídem minimus feruorum Dei, in nomine IES v,quod cftfuper
omne nomen,cV in figno falutís, uno duntaxat dígito , te tuas'qj copias proterct uni'
uerfas. Neaudeas(tequa;fo)Atíla, Romana: urbisfedem, quam fibí Dcusoptaui't,
inuíto numineanhelare : in qua non modo Barbaras gentes , fed ne prolém quídem
Romuleam Deus patítur imperare. Diuíní eft (mihi crede)ílla fedés ímperfj , ubi
Deus per m'caríos pontifices'cß fuos, humana uotaac preces exaudir .Ibi humanam
culpam &delícbremittit:ibiDeus íusquotidíedícit, ibihumanacríminaiudicatac 4
expcndít:ibí Petrus pontífex maxímus , Chrifti legatus,cum collega Paulo domina^
tuníbi ceterí pontificcs,eíus loco rite fufFecb',ac diüína poteftate donatí pra;funt,hu
manam'cp falutem ftudíofifsíme curant. Ne audeas igítur urbem ínuadere, regínam
gcutíum/epulturam martyrum,parentem orbis , ofrícinam tríumphorum,& díuini
potáis quam humaní ímperrj fedem. Parce Apoftolica? fedí,fub Petri Sí Pauli prav
potenti numine tuta::parce pontificia? arci,qua? ex ofsibus fanclorum , & calce mar^
tyrumcruorefufmfa,conftrucfta cft:parce magnae arar Pctri,petrafufFultc.Quicuqj
Romam olím,qua; diuiníímperrj fedes futura erat,inuadcreaufi funt,e tanto fibifa^
cínoreexítíum ínuenere. Senones Gallípari ímpetu ac uiríbue Italiam adortí,ur^
bem ínuafere,pra:ter Capitolíum omnia dírípuere:tot deínde cladibus ¿V erroribus y
afrccb',ac tarn finiftro deníque fato uexati funt , quod urbem Romam nunquam uú
difíe quamcepiflemaluifíent. Porfenna potentifsimus Hctrufcorumrex, non fine
uitaeperi'
t) ÈCA-DlS I ЫЪ Et Vil . ío\
iura? pfficlllö câm obfcdíc , atque non fine ignominia 8¿ detrimento rcínfecTa rcccD
fit: Romanam potiüs amícítíam , quaYri arma cupiuit. Hannibal afflicTís ( nc deletaá
díxcrim) populi Romani uíribus,ad obfidcndamurbem profeclus , non modo non
expugnare, fed ne uidere quídem dirus hoftis potuit: moxíndcconfcifcenda: fibí
mortis necefsitatcm comparauít . Et ne per híftorías eüagemür j Alarícus nuper
Gotthorum rex , idem'que Scy thia ctrïtiiidus , Roma: manus ínneere aùfus , poft foc
datamurbismaicftatem,cömmiiTumcppiacillum, intercepta möx uitä, míferríme
obijt. Mitíusdeínde cum imperio Romano fegeiTercGotthi,ncqueuiribus ñeque
feritate Vnnís inferiores. Proínde diuiní ímpern fedé,Atila , ríühc abftirie. Romam
to deorum domicílium dimitte. Reginarri terrarüm , matrem gentium , patriam popu^
lorum,antíqüitatisfacraríum,monumenta trmmpHorumagnofce,&ücncrare.Pö
ten tífsimam á diuí Petri folio coerce manum : enfiferí Pauli reformída nurnc. Quod
nífeceris, diuinofimul & humano fupplício tu cum tuíscumulate mulctabcrís: S¿
mox fera pecnitentia ductus , temeritatem tuam fruftra deplorábís. Quarc omnípd
teiuís Dei ore , fub cuius tutela degímus , 8¿ principum facrofan&i Apofioíici ordi^
nia mandator copías'cp tuaspedemreferre iubemus . I taque hinc propere caítraa^
moueto,ferasbarbaras'q? gentes abígíto,patríasfedesrepctito.Padum caiteto fupe^
nirCjfuroríaccacdibus finemímponitó, Humano.fanguinipöfthac,quando díuínce:
fan's «rae factum ¿ft,parcíto.Italía¿ac ürbe Röiria abftincto . Extra I talíam , pr o u 1 1 U'
» bet.ctúí in Scy thiá doniíriator.Quod ni fecerisdçtale tibí iudicíum e codo immincre
intelligito.Neq? illud ignorato , íráta huminâ ex inimicís per ínímícós fuas cumula'
tifsimas eíTe poenas éxigere folíta : qudd ric tibí accidat , iterum iterum'q; profpícito,
Sí hute Chriftí uícario credíto,& aüdíto. Harc Lço pontífex mínácí ac díuino fere'
ore loqiuitus.íta regem exterrúit,utnonhlultaUérbá faceré potuerít. Alaricicafum
mente agitans,eö magís Leoni crcdcrecogebattir. Tandem paucarefert.Sc credere
cxuírigrauitateacreuerctíauultuSjdíuinahaícmáhdatafuíírc: ideírco adMíncíuin
amnem fubftítiíTe,utdiuínam uoluntatem e cu neta tío ne ípfa dignofcerët . Alaría
feexemplodeterrítum,alíqüandíuibill:atiuahabuííre,inuítís Padum hümínib.ninv
quam fuperaturíLueqí a&ururh quicquam.PrOindeaífcucfahter póllíccri3fe non uV
3e term's caftra moturum: m oderaturíi furori,quenl ex díüíná mente cóccpcrat : & faiv
crtifsimouiro,Chrífti'cp legato, utimándaraí, eticfiígío aufcúltaturum. Dimiflo
Leone uotí compote , an tiltítís afpechi ucrbiscp continuo uictüm Atilam admiraiv
turomnes-Multi'cp proceres fubindepércun<ftantur,curp5tifíci Chríftíano tam fá»_
eile cclleritjeffoeminatum'q? prac tímoréammumofiendcrít.Nccpárúaquídem(ín/:
quit)facerdotum manus, nec pontífetf ipfé me deterruit:fed duos fenes , qui dem
barba,acuenerandohorribili'cpuultu,fupraillíusuíri caput,díftricl:ísenfibusadlla^
bant,reformídare coaclus fum:qui,riifi legato fuo paruifícmjprarfentem ínfeftis ola/
drjs mihi mortem minabantur. Petrum & Paulum fuo tune uícario pnefíd adfuille,'
credítu. Vnni regís edicto ín Noricú & Pannoniarrt ftaííua moucrc,&: fedato furo
+• rc,ca?dib.&incendrjsabfanereiubcntur. Leo ihípetratátotíus Italie faíutenmmor
talcs Deo gratiasagít:Romamcprcuerfus,publicáEcclefia:líbcratíoncrctulit. Polt
ha:c pater lile optimus,omnes ingenfj neruos ad aflferédam orthodoxaín fidem,qu J¿
abEutychianispotifsímum & Neftórianis catêpeffateadmoduniuexabarur, fane
conuertít. Neñorius énim , Conftantiriopolítanüs antíftes , üírgincm non Dci , fed
hominis tantum matrem fuifi'e aflerebát : ut imam camís , diuinitatís alteram perícv
nam faceret, ac fei'undtum alteram Deí filium,homin*is alteram efle aíTcucrarct. Eiú
tychcs,ne huic adftípularí uídérctur,díuinam cum humana natura in ídem compofi-
tum recidiíTetradídít,ununlcpfa<ftum hulla ratíone ópórtere díffinguí. Flauianus'
metropolitaBysantínusutranc^damnatherefim.SynodusThcodofiiiuíruEphelí
5« habetur.lnquaprefidéteDiofcoro,Eutyches abfoluítur, oVdamnaturFlauíanusf
Contra Leo poitTheodofrj exceíTum.Chalcedoncnfe concilium, Martíamaudorí
«ate ac imperio habendum curaüitjquod frequentifsimu profecto1 fuííFe feríí t,quaiv
: z 4 doèfexceni>
do e fexcentís & triginta facris patribus conftítiíTe dícitur.Vbi facri conuentus coiv
fulco afleueratur,dupliccm in Ghrifto fuiflenatui-am,unum cundem'queChriftum,
DeumcVhomínemeírecredcndum.Deinde aucbresManicha?a:labis,omniumpa
trum confenfu extemplo damnatí,líbri eorum publice1 concremati • Partus Diofcori
conculcatus,ha?refis'q?abrogata. Subidem tempusEcíüspatticíus, uirbellócla-
rifsimus, non modo Âtilae, fed Imperator! quoquc Romano formidolofus ¿uariji
ínuidorum crimíníbus poftulatus , Valentiniani iulTu , a Maximo patricio obtrun*
catur. Traufila deíndeEcrj commilito, ut amicí mortem ulcifceretur,faüerttéqUO'
que Maximo, Roma: Valentínianuminterfecit. Hic quum annis triginta imperaC
fet,maioremqj uitx partem RauênacduxifTet, ad amplificandam urbis dignitatem i«
Rauennati metropolita: duodecim fubiecit epifcopos : utputa Arimini , Cefena:
Forilmn,Foripompilrj,Fauentiaî,Foricorneli7>Brincrj,Bononiaî,Mutinx^egii,
Parm<r,Placentía: : undefyexarchatus nomen huic inditum.Rauei>nae praterea mee
níaamplíficauít. Ioannem epifcopum imperialí habitu,quí ex candida lana con fou
bat,utííufsít. Quarc cum Romanis pontificibusfefcconfcrreaufifuntRauennates.
Maximuspoft Valentinianumufurpato Imperio, Eudoxíam Valétinianí uxoren*
uiraptam fibí coníugauit. Нагс facinorisindígnitate commota,Genfericurn Vaird*
lorum regem, Africa: debcllatorem , adinuadendamltalíam.cV ad ulciícendum Ico
lus fufcítauít.Quí comparato ex Aphrís.Mauris ac Vandalis exercitu hominürn cír
citer trecétorum milium,cum maxima claíTe traíecít ín Latium , deftitutam a cíüíbus го
urbem cacpítdn quorum fuga,Maxímus tyrannus ab Vrfo Romano centurione caí
fus • Genferico urbem íntrantiJLeo quoq? pontifex occurrít,6Y orauit,ut abacia prat
da contentus , urbís ÔC templorum incendio parceret. Quod impetrare non potuit:
quando ínexorabilíorem,quam Atílam,Geníérícum inuenít.Vrbs totaigni ferro
a Vandalis Afris'qj uaftata. Abeuntes Vandalí,per Campaníam iter facíunt , Eudo*
xíam cum filia fecum ducunt , Capuam cum nónullis Campania: oppidis expugnat»
Romani port quartum ас decimum diem,defertam urbem repetunt. Аш tum fenato
rem in demortuí ImperatorislocumfufficiuntrquocumMartíanus pro reipubli'
ca: falute, haud inuitus tunc fecdus iniuit • Leo pontifex ad inrtaUranda templa '
cum urbe animum conuertít. Demetria; relígíofiísima: mulieri,ac ditifsimac per- 3*
fuafit,utdmo Stephano ad tcrtium lapidem, in fuo fundo bafilicam a:dificaret.lpfe
in uía Appía beato Cornelío aliam erexit,diruta têpla 8c" facrauafa ínftaurauít.Treis
cameras in Petri, Pauli, Ioanníscp bafilica fecit. Sepulchrís Apoftolorum excubiíO'
res adíecit,quos cubicularios appcllauit. Monafterium in Vaticano, haud procul a*
Petri bafilica,mulieribus ftatuit. Acephalorum harefim , qui in Chnftofubrtantias
negarunt, fuis epiítolís acerrimc confutauit. Sanftifsimum igitur pontificem (ut
ad V nnoríí hiftoriam redeamus ) Atila perreuerêter coluit, dimifit honorificeapfc-
que cum uniuerfo exercitu , Italicis opibus ÔC exuuijs onurtus, in Noricös eueftigio'
fc rccepit.Sed antcquam ex Italia pedem educeret , illud intermínatus eftjonge gra
uiorafeltalis bella illaturum,nífiHonoriam Valenu'níanifororem,Placidíx'q? Äu> 4»
guftxfilíam,cum legítima principalis gasa: portioneuxorislocodarent. Nam hace
dum Atila ageret in Italia,¿V ipfa honeítatis gratia ínter facras uirgines afleruaretur,
clám ad Atilam cum epíftolamífit eunuchum , quaVnnum ín fratrem irrítabat.
Hortabatur,utaduerfuseum arma caperet,ipfam que coprjsacpecunrjsadíuuaret.
Quod ut honeftíus faceré uideretur,admonebat,ur fuas nuptías.haud talí uífo indi-
gnas,poftularet.Eunuchií Atila grato animo admifineídem clandeftina mádata dat,
quib.Honorià bono animo efTeíubetrAuAiftxuirginíS coniugiú,quodultrodetu^
lerat,fibi charífsimü eíTe fignificat, eam'qj maxime omnium amaturû. Ex compofíto
legatos ad Valentiníanummíttít,quibusHonoriam cum medía Imperíj parte poftu
lat.ut hac affinitate coniugati,u tríufcp ocio, Sí falutí uníuerfí orbis tutíus confulant.
Quodfipra?tera?quum&fas,a Romano princíperepulfamhancpatiatur,feuníuer
famcumlmperatoreltaliam deleturum minatur, Valentiníanus cum his oratores
refponfi*
. DÈCcJDfS I. LIVEt VIL to?
refponfis dímífit:Seaffinitatern tahtí príncipís nonafpernari.ímmo'nil fibí hoc tern;
poreanríquius accidere potuiífe,quám regcm Atilam falubcrrímo uínculo fibi con-;
ciliarí. Hocmodo urrunque Imperium FacilepacarípoíTciproindeanimum fu uní
fponcc id annucre.lnterea fe fororis , ac fenatuspopuli'que Romaní uoluntatem ex
plorant rum, fine quorum iuiîu &■ aucloritate nihil irt república rite fieri pofsm Sub
idem tempus Valcntíníanus,ea,quam fupra diximus , morte diem obrjt . Atilaom-
niiio ucrba fibi darí fufpícabatur. Reuerfum tandem in patriam, alíqui parum uíxíf;
fe prodidércnonnulli in GalhaSjUtillaxurri ab Ecio ¿VTheodoríco Vifigottharurri
rege confliftum ulcifceretur,íterum redrjffefcripferunttcx: quam fcríptorumdifcor-
te diam fupra tangere QCCOEperamus,hk proutrespoftulat,explicabimus. Annales
Vngarici,alncj5 pcrmulti , poftquam Atilacum uícloredítato'qj exercitu ín regnunl
fcreccperat,cumdebello Itálico & Illyrico tríumphaffeferuntiexhíbuiffemunusgli
diatorium,uaria edídiffe fpeétacula: Sicambria? populo ter epulurri dedífie , mí fsilía
fxpcfparfiire,multapopulis conuénientibus prodegíffe. Etquamuisdeínuadenda
Alia atque Africa cogítaret,nefuauirtus remollitauídereturruírum tarnen fumma li
bídineperditum, inter conuíuía cVíngentemeoncubínarum numerummentemro
пхШ(Ге,и t eodem modo relaxati cum corporibus Vnnorum anímí, uehementíus ntí
uabcllarepararent:Ildíco puella eifuítpraeca:terisgratifsima,Ba<ftrianorum regís fl
lía.míra pulchritudine,& íncomparabili ucnuítate:cuíus amore fuecenfus* earn pri-
и marixuxorísloco habere conftítuít.Comparatís pro regís dígnítatenuptrjs, per o-
mnemintemperant¿elícentíam>inconíugalíc5uiuiofibííndulfit.Bacchoac Veneré
corpus ita ea noetc cofecít,ut inter dörmiendumfupino corpore, profluuíofanguí-
nís e naribus cótínud fuffocatus ínteríerit. Experrecta mulíer* uirum ampíexu repé
tens,extín<ítum algentemcß inuenít.Cóuocatis mox cubiculario s,elato lu ¿tu , fatum
regís ¿nopinatum promulgator. Fatum(inquam ) uíro noníndígnum.nam quialie>
numfanguiné tätopereanhelarit, proprio hue expleri& inferiré dêcuit.Martianuss
eanocte,qua hoftís intern c,arcum Atílac in fomnis fraclum uídiíTe, ¿V hínceius ínte>.
ritum prardíxifle traditur.At ubi mors eíus uulgo díffufa eft,omnes Seytharum ani>
mi extemplo confternantur. Confpícanturenim talcactantum imperíum edíuerfis
jo §ciKÍbiis,eífdem'cp inter fe diffentientíbus S¿ infeftís(quando Gepidae ÔC Oftrogot>
rha:,ueluti feruí.praí tímOré cum Atila c5militarant)nunquâ confçruari,neCp tot ná
tionesinobfequío retínerí poffe:omneshaudah recótínuo'defe&uras arbitrantur-
Exequías tandem Chaba ÔC Aladarícus ,uel (utalrj.dicunt) Hernacus &Duríchus,
eíus tílq,cum ceteris príncípíbus,faciendas curát.Funus pro uiridígnítate, ей maxí>
mi pompa,populorum'cp frequentía celebratum:corpus ín íacellum acmaíorú mo>
numenta relatum,dequíb. fupra díxímus.Nam in celebrí uia,ubi columna Vnní ere
xerant.Bela, cacteri'cp Seytharum duces fepultiíuerarit. Hunc Vngarí centum ÔC uí<
gíntíquatuor annos uixiile, praeterea quatuor. ¿V quadraginta, régnaffé , poft ingreí^
fumín Pannonías anno feptuagefimofecundoya'Saluteuero Dominica quadringen 4**í
40 tefimoquinto uitâ excefsíffe ferüfc.Iordanis eíus funus ita prodíditjn medrjs; cafirís^
intra circüftantía tentoríacadauerfuiffepofitum, eleciífsímos Vnnorú équités una
cum Pyrrhichía faltatíone, modula to cantu > eíus laudes cireum conrínuíffé.Círceiv
íium more círcumcurríffe: mox collata ftrena, corpus honeftafíe: commeffatíonerri
cumgaudíofimülac lucíu celebraffe, Subindeclámnocbi,adpradb'tutumlocunl
corpus humicondídíu^jdícaffehofbumexuuíaSímulto'cpdeinde humano fanguíne
•parentafle* Iordanís autem longe' diíüntiens ( cüi an ne fides abroganda fît , ц íudí>
cent, qui cítra inuidiam uetu ftiora Scythicarum recuwjnonumenta perlegerint) A>
tilam refert,poft bellum Italicum , reuerfum in Panne) níam,expedítíonem iterum irt
Galium ad delêdos Vifîgotthas recepiflTe.Quod ut facm'us efficeret , eosqs incautos
So adoríretur,adMartianum Imperatorem legatos continuo mifîffe, per eos'q? acerbíf-
fime poftulafle, quod Theodofn quodamlmperatorís fibí promifia minime praffo
rentur;proinde Grascorum princípi bellum índíxiíTe, Hoc regèm callidifsimum id>
circo fe-
tor cYNr. 309ÍF. HE*- VKGAl. L IЪ VI
rircofeciffe,uthoftes quiGalias occuparant,cVin VaiconiaTolofac imperabanr,
omni fub hocprictextu fufpicione liberaret. Deindemox in Galliam longis itinera
bus cum máximo exercitu comendiffe, Alanosq; priusquam Vifigotthasaggredi
ftatuiffe:ut his fubach's,Viíígotthas IongeTacilius ipfe protereret . At non fcmpcr e
fententia confilia noftra fuccedunt. Ne Thorífmundus quidem, Gotthorum rex,
mcntem AtilxnoninteIlexit:quippequiueritUs,neui(ftis Alanisfortioremhoftem
expcrirctur , rjs cum magnis copr)spra?ftöladrüit. Inuadentibus Vnnis , ne minore
quídcm animo acuíribus occurrít. Cohferto praelío díupugnatum: Vnnus tandem
inclinatus,acfubindedaretergacoacT:us,parsímfünditur, cÍfugatur. Tanta cardes
ibi committítur.ut ne minorem quidem ftragemv-quám ín campis Catalaunicís, te
quos Mauriacos nunc uocant, Scytha paffus fuiflecredatur. Sí Gotthíco feríptori
credendumeírecenfemus,Vnritd^etrimento&ígnomíniaiuxtáaffe<fli, in Pannonü
am fcfereferunt-ExindeAtila.immínuto admodum nomine,cotem ni ccepít: necita
quídem,utanteaformidoIofuserat, Thorífmundus Tolofamuiftorrednt , paulo
poftdíemobrjt. Nam dum tacb uena morbi gratia fanguinem exhaurit,ab Afculo
clienteinimicos adeffe nunciante,fubtracb's armis ipfe cofoditur. Sed ne moreretur
ínulcus, altera manu, quae libera erat, rapto fcabello inimicos nonnullos inrerfecit.
Theodoricus frater in regno fuccefsit. Antcquam ad Atilam redeamus, lordanem
de Vifigottharum rebus plura dicentem,aliquantu|um profequamur.Thcodoricus
regnum adeptus , Riciarium Sueuprü regem , ¿V cognatum fuum, qui in Galatia,Lu a*
fitania'uc confederal , reperitinimicum. Nam quum Ricíaríus totam Hiipaniam oc*
cupare niceretur,Theodoricus moderatius ages¿a principio eum per legatos admo*
nuit,abalienis finibus manus abftineret,necp id auderet quod foret iniquum : fuae
rhoderaretur ambítioní,quippe qua; magnam ííbi foleret inuídíam comparare. At il
le contumaciüs referens,Nullam(ínquit) alienarum rerum curam Theodoríco effe
oportere, necjj decere fe cuíquam negocíum faceffere , ÔC hínc atqj hínc moleftias te*
mere commercarí : нпо ftudíofifsimí'prarcauendum , neSueuos ínfeftet. Quare То
lofaril hoftilí manu uífere cogeretur,ubí omnís gkdio res ageretur • Thorífmundus
his uerbis commptuSjCum omnibus finitimis rem componit , Gundicum ¿V Hilperi
cum Burgundíonum reges ín focíetatem accipit. Moxcummagnísexercitibuscon j»
tendit in Hifpaníam:ad Vrtríum amnem,qui Afturiam Híberíam'qj ínterfluit , Sue/
uis occurrít. ubícommifla pugna, taminfeftís conoredíunturanímis,utmultiutrín
que cecíderint. Sueuí tandem uicti, Sí ad internecionem ufque carfi : Ríciarius rapta
naui, dum falutem fuga difquirit, in Gotthorum manus incidí с : in Theodoricí con*
fpecbim addu(ftus,fibi fuís'que ueníam inuenit: quandoquídem benignus hoftís,
poft uiAoriamamplius faruiendum effe no «enfuit. Domiu's Sueui's Agiulphum cli
entem prafedt, é Vamoram ftirpe natum , quae a Gotthíci fanguinis nobilitate ad*
modu m erat abiunâra. Hunc Sueuorum fuafu rebellantem , Theodoricus míífo exer
Citu per praefcftos cepít,captüm'q* mc»x capíte mulclau ít : ut exemplum caeterís ipfe
proponeret,gratífsími domíni obfequia nunquam detreAanda., Sueuí reformidata 4#
fouitía.ad placandum regem , cum coilegrj$ facerdotum mifêre pontifices.a quibus
itá exoratus ert,ut non modoí Sueuis ignofceret,ucrum etíam de propria gente del*-
gendorum príncípum poteftatem faceret, acRofímundum mox ele&um confirma*
üit. Theodorícus tertio décimo regniannodiem obrjt: fuffeÄo'cploco eius Eurico
fratre , uenení fufpicíonenon caruít^ Mutatio deíndé frequens príncípum & Impe*
ratorum , Vißgotthis amplíficandi Imperrj occafionem obtulit . Nam<:apta prius
Hiípanía , ín Gallís ímperíum amplificarunt » ßuricus Aruevnam occupa*
' * >j iait , Romanorum príncípum fedem. De his -i-
: .ivi/.r»:^ ■'.■•t>>d : haftctuis» - ■; - - / •
."' 11 1!;'»T • •lhf!'- . 'Am >•;•■■. t/4-.. lurr-j?: i-V ■ «ICOLAI

■■' f л!/Ыа^г.т ¡J-.'-oH ,iïï-y \i':.\r.t- :.cic;:3n; . ; [¿ / : . -i


HICÔtcJl OL^fiï, ¿14 Б Т% О 7» Ö L l'f'AÈ JîTÂfc
G 0 H i E N S l S, Р\1МЛГГ* H V N G Л \1 Л Ж, l E Ö <Л t t
fourni dr Secreurijdr Canccllarij S. CdfRcgufa M. AcLocumtt-
nentu Rtgvi, &c. uiri dotfi/itmt,
A T I L A,
С A P V T U
QVo primum tempore H\mrii,fub ducibus Bela,Cheua,& Cadica,&iri ripa Ti
bifci caftra pofuêre,Pannonias incolebât diuerfc gétesrquaru límítíb.ad arcén
dos barbarorû excurfus,aduerfaDanubí} ripa,Maternus,aut(utalrj tradüt)Matrí>
nuspfxfeñus fuit.Híc no eas modo prouincías que núcHungaríaappellatur,fcd e>
tíam Dalmatia,utrafq? Myfîas, Achaiä,Thraciä & Macedonia admíniftrabat.Igítur
cerciora füís facl:us,Hunnom gentís antea incognita: multitudine intra prouínciam
fuá magna ui in rípaTíbííci cattra pofuiiTe,ftatuit Detrici, qui id téporís no mínimae
Germania? parti preerat,quod fe obrjeere tanta: barbarorum multitudiní uereretur,
auxílíum implorare. Is conferípto celeriter magno uícinarum omnium gentium ие/
» lurad commune extinguendum incendium exercitu,inPannOníamadueniens,íneo
qui nunc Zaazhalomuocatur campo, non longe a meridíonali ripa Danubrj confer
dit. Vrbs nô multum ab eo loco aberat Potentíana,ínter campum тетогаш,8с" op
pídiim Thethem,ad eíufdem fluminis rípam fita,loco alijs'cp cômoditatibus memo>
nbilis.Hicquü Maternus ageret , copiase^ ad arcêdum repentinü hoftíum aduentu
coferiptas haberet,ed profecftus eft Detrícus,ut quid fació opus eífet,cú eodem con
fultarct:dccernerentф,preftaretnetraíec^:oDanuЫoHúnosmcaftrisimparatosa'
doríri, an alia ration? eos opprimendiirtire, quís'ue modus cu hoftíb.tam ¿nopí naris
aíqj incognítís cíTe déberet pugnádi.Quareper exploratores Hunnís nucía ta, dum
côfultatio iutto dúm'us ínter Imperatores protrahitur, relicto in caftrís ad uxores S¿
20 res fuas tutandas prxfidio,Hunní cum ca?teramilítummultitudíne,Tibífco traíe<fto
ad loca Danubio propínqua peru enere. Licet aüt DetricuscV Maternus ab expío'
fatorib.accepíffen t, hoftes appropinquate : arbitrati fünt tamS ínter eos murü forte
íiueriectum eifc,Danubr) flumen,quê barbàri no facile eíTéntfuperaturí. Hacducfti
fiducía,quum fcgníorcs ín re fuá curada eífent: Hungarí, haud multí laboris eíTe rati,
poil: toc arduos plurímosq? inuíos montes,pra?cipítia 8¿ flumína fuperata,Danubío
traTuehi: utribus,qUoríjí magnü numerû ad ufum caftrorû habebant,Danubíú,pra?>
ter fpc hoftiú,ínfra Budä emítate traieCéVe.cuí Ioco,ubi nûc oppidum eft,ob hue tra^
ieiftíí polka Hungarice Kelcnfeuulde,id eft terra traíeftus, nomé eft índítú. Híc coa>
cüs & ín ordínem reda&í s m ilítíb. Maternü & D etricú in tentorrjs ad urbem Poten
30 tíanñ,tücquieto3,fomnoqj deditos nocfteintempcftatefubitdinuaférc.Quíínfuetí*
Hunnorü,quos more Scythico edebant,clamoríb.excíti,quídfacerent, qua erumpé
fcnt.qua hoftíbus refiftercnt,non fatis feiebant. Milites quoque & focq eorum non
minus quam duces , tarn repentina hoftíum írruptíone perculfi , arma 8c caftra defe>
rere. Hunni fugíentes perfequi , tota no&e caederc,trucidare,& ferro omnia delcm
Lucefcente die infequétí, Hüní,ut fe ¿V milites caedehoftium nocturna íam feilos re
ficcrent, ínüalleTharnok,n51ongeaPotentíanaurbe,caftrametátur.Hacclade& rtátfc*
iiitcrnccione fuorum Detrícus & Maternus uehementer perturbad, uerfabant dies *«**
cV no eres anímo,quo modo accepta ignominia infigní aliquo facínore delerent.Con
tracb's, ígitur qui adhuc a clade fupererant milítibüs , & his ас omnib.alrjs quoqj qui
4° inprxfidíourbísatquealrjs in locíserant, in ordinemredaftís,antequam Hunni ui>
resrecentí carde fatígatas recuperare poífent, eos ín ipfaualle Tharnok ínuadunt»
Hunni tum clade no cb's pretéritas, fine magno labore hoftíbus á fe Alata* animati,
tum fuorum multitudíne confifi,ftrenuo animo contra hoftes tendere , acriter fe de*
fcnderc.Duces partitís ínter fe exercítus ordinibus,quifque nunc monendo,hortaiv
<fo , nunc hoftíum ím potentiam ÔC paucitatcm eleuando , ut milites acríus for tíus'ué
> hoftíbuí
teS KlCOLzJÏ OLAHl
holLbusínfifterent,fummam operam ñauare :núc ubi hoftes uchcmentíus urgeret.
eti'am ípfi concurrere,ftrcnue fe gerere, pugnare,& uirtutís fuá? facinora edere.Con
Ъчткы rrajiomaniquoqj haud fegniter Hunnorum ímpetum propulfabant, feuitam'qj tu
tt«a«/e*Df- (лЬалщг, magnam noftroru caedem ftragemqj edebant; memores, de facultatíbu s,
*кш' iœ$aerio,&: falutefuain eo agí certamine.Fit igitur atrox pugna , magna utríncp ftra^
ees:campus utriuícp partís cadauerib.conftcrnitur. Ä prima luce cedes adfolís occa
íum protrahítur. Qua ex re uírtuté utriufqj populi,quantum quifque manu 8¿ robo
re ualeret,pofletq?,fatís cerneres.Verum declinante íá fole , res Hunnica fit inferior,
ob pretérita? nodísuígilias,ínquietem,&labores. Dartt igitur noftríterga. Quos,
quiaíam pugnando defefsierant, Detrícus &Maternus perfequinonpotuerunt. ,0
Hungari ea qua príus celeritateDanubium trarjcientes.ad caftra,qug ultra eum reliV
нтктмт quemntamnem,rediere. Centumó¿ uigintiquínque millía Hunnorum in ea pugna
çtferm. defiderata efie tradíítur;inter quos etíam Keuue unus é ducib. ínterficitur. Hoftium
uero ducenta & decern millia dícuntur cefa,praeter eos quiín caftris periere. Funefta
Ггпе pugna, & memoratu digna. Sequenti die Detrícus & Maternus , etfi uídores,
noluerunt tarnen Hunnorum reditum eo'Iociexpedare:acpra?Iiumfequens,quod
futurum eflfe rebantur , tanto fuorum periculo committere ♦ Cum mih'tum igitur
fuorum relíqurj sTulnam oppidum uerfus , quod a Vienna , nunc Auftria: ciuitate,
olim non multum aberat , ceieri itíncre fefe recipiunt,
C*put 1 1.
Hunni accepta hac hoftium fuga, in campum ubi erat pugnatum reuertuntur.In 20
quo conquifitis fuorum cadaueríbus,maxime uero Keuue ducís, eaiuxtauiam
puUí. publica more Scythíco magna pompa fepeliunt. Quoinlocoftatuâ ponunt lapide-»
am , rerum ibí geftarum apud pofteritatem monumentum. Huíc loco addítum no/
men Keuehaza , id eil domus Keuue : qui nunc mutatis 8c detradís literís Keazo ap<>
pellatur.Pdft,ubí fuorum funeribus Hunni morefuoparentarunt, nonmulto tenv
pore omnem Pannonia? inferíoris regíonem quae circa Danubíum eft,partim ui,par
t i m dedítione fubígút. In qua uxorib u s , líberis ÔC omni familia со lio ca tis , fortunam
ulterius experiundam rati, magno exercítu, quem ex omni plebe iamrurfusuahV
dum confcrípferant,uí¿loria íuperíore elati, Tulnam oppidum uerfus tcndunt»
Detrícus 8¿ Maternus poft praelium antea confedum coacto nouo mili te, ín campo 3«
Kefmauur eis occurrunt. Noftri ftatuunt prius morí, quam pugnam detredare,
acloco cederé, & uirtutís fuac príftinac, totiam laboribus & periculis partse,glo^
ríam obfcurare . Primí igitur acíem ínftru entes , ín terrorem hoftium clarnorem
terrificum edere , tympana/more patrio pulfare,íaculis ac telis hoftem eminus ferirc,
ordines turbare coeperunt : ubi turbara omnia indent, im prcisione fada comínus
pugnare. NecDetricuscUm fuis rem fegnitergerebat. Qua' impetus & uismaíor
íngrucrat , ea noftrís refiriere , & fe fuos'que ftrenue defenderé . At Hunni in
quam partem incubuerant .omnia cxdibus profternere . Ä primo diluculo ad ho*
ram díei nonam acerrime pugnatum eft . Ad extremum , hoftes multis acceptís
uulneríbus tergauertunt. Hunni, quofeunque rugientes confequi poterant, paf* 4в
ъштне*. dm omnes trucidant, Maternus ea pugna obtruncatus eft : Detrícus in fronte lagit^
ta grauíter uulneratus , uíx euaíit. ex quo uulnere argre tandem conualuít. Ob quod
uulnus acceptum , cognomen Detríco ab Hunnis índitum Immortalís . quem ín
hunc diem Hungari in fuis cantíoníbus , more Graeco hiftoriam contínentibus,
Detrícumimmortalemnomínant. Teli huíus quo fronte i dus erat partem, ut pla«
ga? accepta? & cicatrice 8>C telí fragmento fidem Imperatori faceret , dicitur Romam
tulííTe. Tantum fanguinís in loco pugnaz fluxit, ut campus fere totus cruore madue*
rit. Nec Hunni lactam & incruentam uidoriam funt confequuti. nam quadragav
ta millia ex eis occifa eiTe dicuntur : inter quosBela , Kerne, & Kaydicha, duces ocx
cubue're. quorum corpora ad ftatuam lapideam, de quafupra diximus , in fepub 5*
chro Keuue, tradita fepulturaifunt. Hoftium maxima pars concidit, prater paút
eos qui
cos qui elabi fuga pôtueré. Nihil poft cam pugnam tentatu futt contra noftfosmec a*
Germanis,nec ab alrjs hoftibus:ita duorum preliorum ftrage ac calamitate uires eo^
rum fuerunt debilitatae ¿V: concifa:,
frput Hi.
POtiti hacHunniuícl:oria,iamuníuerfePannonia^ cVrregionibushis quç Mater
no fuberant.libereimperitare coeperunt;nec erat quifpiam,qui arma illis obten^
dereauderet. Ica magnum Imperium fubita fortunas mutatione,breuitempore,de
manu in manum uenit, Igituramifsis,utdiximus, quatuor alrj s ducibus.arbitra»
ti funt Hungarí, ímperíum magnum, laboribus , periculis 8c ui partum , ita demum
10 duraturú, fi illíus gubernationi quifpíam ÔC animi Sc corporis uiribus prseftans pre/
firiatur. Memores namque erant,adconfcruandanon minore uirtute opusefle»
quámparandaregna* Diu ítaqueínter fe primum agitant , quis'nam potífsímü'm
DareiTettantooneriferendo,cVtantacmultitudini,iamprofperisrebusma2isquam _ „. .
r , «i li< JT'jr ■ - л . ° \ . CauiMíchuttÜ
antea elatae,e bono publico regencia:. 1 andern lententiaomniu,Anno mcarnatioms т%лЛйтм
Domini quadríngentefimo primo , Athila, qui folus e numero ducum Hunnorum гс&лт fuccef-
cum fratre Buda adhucfupcrerat,rexcreatur. Decuiusnatura,moribus,&corpO' 'fe
rie habítu, no abfurdum uideturpaucareferre.Athila,Hungarice Ethelc di¿bjs,fta> *** ^
tura media fuit,pe(ftore ¿V humeri's latís, capitead membra cartera a?quo,fufca facie, sutun er me
oculis nitentibusjipfo intuitu feueritatem quandam prac fe ferentibus , rarus barba, tttAtbiU.
it fimo nafo,inceíTu fuperbus, pronus in uenerem : corpore laboris,inedia?,uigilia?,8£
frigorís iuxtà ас calorís patiente: magna ui animi , con filio bono , audax , manu ftre>
nuus, ÔC in rebus militaribus exercitatus , cupidus gloriaran hoñibus fallendís , do^
lis , ínfidrjsque fírucndís, uítandis'ue , Sí ingeniofus , ÔC callídus : ín praelrjs от/
nía círcunfpíciens , nuncmilítísftrenui, nuncducis optimi agens officium :utillud
Homerícum,

mcrítoeiconuenírct.ergafuperbos ferox,fupplicesuero facilis 8¿ mifericors. Нас


ipfe corporis Sí animi ui prardítus, imperio accepto, agitabatur indies magis ас та/
gis cupiditate rcgní fui proferendi: ÔC eos populos, quorum auxilio Maternus côtra
je Icacfuosbellumgefíera^inuadendi.iniuriar'cp accepte uíndicanda?.Statuitigítur Ik
lyriam,Myfias, Achaiam,Macedoniam &Thrac¿am,quí Materno milites auxilia^
resantea míferanr, primo quoquetempore adorirí. Verum nedomí Imperio fuo
alíquid feabfentedecederet, &ut effet qui fuonomíneregnoprazeffet, Budamfra*
trem çori ílli regioni quae a'Tibífco ufque ad Tanaim amnem ,ad Septentrionem
protenditur, praeficit . Iubet barbaras omnes nationesquae Hungarico iamfubíe^
che erant imperio, illi parère: ipfe uerov ex Sicambríaciuitate, quam fibi regíam de« /цЫ1*арр*п
legerat, cum exercitu decies centum millium milítum(hunc enim copíarum eíus m&copi*.
numerum, prarter nationes illas quae ad eum undíque conuenerant,Chronicon tra^
ditHungaricum) incampum progredítur. Apparatumipfiusbellícumtalem fuif-
40 fe, exferiptoríbus comperimus. Tentoriahabebatuaria.ex moreregnorum qua»
antea fubegerat , mira arte contexta. Id quo ipfemetutebatur, ex ferico, auro, gem*
misintextum ornatum'cp erat , precious ínterieclis lapidib. * huius malí aurei , quo*
rum commifsíones atqj íun&uras uniones fplendidí ornaban t. Aliud , in quo equi
ftabulabantur, fericeû totú. Le&us,quo cubabat,tum menfa; Sí conuíuiorum,pra^
terea culinac inftrumentum , ephippia , phalerac , &C alia equorum ornamenta , auro
gemmis'cB decora. Iam ftatím -ab initio Imperrj,ut erat earumrerum qua: bello u^
fui funt ftudíofus , tormentorum ÔC machínarum bellicarum , ad mecniadíruen^
da, Síaduallum caftrorum fuorum muníendum, nonparuam uím compararan
Conftítueratad hacc,decemmillíacurruum falcatorum,quibus caftrorum fuorum сШтШ'
jo munítionem uelutí muro dnoeret.Gladio utebatur,ut ípfe putabat,díuinitus eí mik t*¿r*figne.
fo. Namquedum quadam nocleper qmetemuidiíTetfeaiMartearmari,poftero die
quidam ex gregarrjs milítíb. detulit ad eum enfcm.in campo patenti,dum ucftigíum
к cuiufdam
no ЯП С 0 Lot! OL A/il
cuíufdam uítula: faucíatcc infequeretur,forteforruna4epertum.Qu aeres fîdem prg-
cedentísfuí fomnrj nonmodíce corrfirmauic, Infígrte cam in fcuto quam uelís gère
t équOm. bac t Afturem auem, coronamincapícegeícancem. mílicumfuorum arma erante*
Scychia exporcaca : clypeus corio tecbis, ferrocp poÜco fupcrindu&us: arcus cum ía-
gun's, lancea: culpidíbus acuminata: , ¿V enlís femöri accincbis.Habitus corporis пб
adeo magnus , at uultu afpcctu'cp horrídus : barba promiíTa , criníbus'qj incompeis.
" *"«i-*Srvtbico. His ornamencis,populis omnibus terrô

&alrjs etîam Hungaria: ducíbus acregmus, u p«


dicemus) in omnibus fuis expedícionibus feruarunt. Déos colebanc,Iouem,Mar.
tcm,Mercuríum,8¿ Venerem : quorum aufpícrjs omnia fibi profpere fucceílura ar.
bicrabancur.Tículus Achílar.quo utebatur,erat: Athila filius Bendegícz, nepos ma»
gní Nemroth, in Engadí nutritus : Dei gratia Hunnorum , Medorum, Gorhorum»
Danorum rex , metus orbís. Cui pofterioríbus temporibus , propter ucrba Ere
mita? adíecit.flagellum Deí : de quo infra fuiïus dicetur. In hune modum compa-
rato ínftraAo'ce exercicu, non modo fuis , uerum etiam omnibus mortalibus Athi-

la admíratíoní atque terrori erat,


. faut
MEmorigitur AthilaJllyricos,Myfos,Achiuos,Macedones&:Thraces,aducr>
fum fe íuoscp,Materno nô mínimo antea fuiiTeauxilio,horumcp opemagnam м>
gentiHunnicaeftragemillatam : eorum prouinciasfummainuadensalacritatediri-
pit, uaftat,ac late populat ur.Iam Byzancio uictor im min eb at , dum inter belli appa-
racumTheodofius imperatormoricur. Sabellicus tradit,Hunnos a Theodofn du
cibusuno praclio iiiperatos. Atuetus noftrorum Chronicon , nulla accepta aut
clad c,au t damno, uiÂores lxto scp magna pra-da cum Athila Sicambriam reuertiilê
refert. Theodofîo fuccefsit Maruanus,qui uircs Athila?, multorum iam regnorum
imperio auflas uerítus,nefcílícet quatuor fimulpotécifsimipopuli, ab OriencePer»
fac,ab Occidente Vífsigochae,ab Aphrica Vandalí , á Septentríone Hunni , eodem
temp ore bello fe premerent,cum Genferico Vandalorum rege,& cum Perfis in cer-
tum tempus inducías pacifcítur:ratus , his quíefeentibus , fe facilíus armís Hunnicís ?•
obuiam icurum.Dum Athila, fiue metuuenturi concrafeex AfiaMarcíanilmpera-
toris,utquidamtradídere:íiue tentorrjfuí, ferenoccelofubitdprolapíí, portento
perculfus,Sicambriam reuerfus fuííTet: dimiíTo exercituadea Pannoniaeloca, qua:
illis ad curanda corpora, quietem'qjaliquancifperagendam diltribuerac ; ipfeneíd
quoque cemporís quodabello fupererat gerendo,inucilicer, ac praeter publicum
iiiorum commodum abfumeret ; ftaeuie, regnum legibus ftabílíre : arbítratus le-
ges regno firmando non minus neceífarías eífe, quám arma. Igitur quum legibus
ex œquo Sí bono publico confcribendis,fubditísín ordinem quo uiuerent redigen
dís,operam daret:reges & populí complures,partim nomínís,fortítudinís,ac ín reb.
militarib. gloriç ipfius fama , qug totü ferè íam penetrauerat orbem, pelle¿tí:partím 4*
exiftímances, depofícaprioré praeferocí nacerá,eu iam ad mores ciuilíores côuerfum
írí, atque regnum fuum legibus nrmacurum,hac'q? re aliquam prarbíturum & conti'
nencia: S¿ íuítíciae fuae ípeciem , ex diuerfis orbis regíoníbus indies ad eum conflue*
banr.Quos,utexternorum ánimos fibi concílíaret, benigne excípiens.liberalibus
donis onerabat.Inter quos Valamirus , Oríentalíum rex Gochorum : Hardericus,
Gepidarum rex ftrenuífsimus , &ob res praeclare geftas infignis :necnon Diet-
marus & Victímarus ex Oftrogochorum regulis : prarcerea popule Marchoman-
ni, Sucui, Quadi , Heruli, Turingi & Rugi) , militari uircuce omnes prarclari,
regís Athila; imperiumacquefociecatemultro fubíerunc. Achila plurimis íam au-
¿tus ui¿torrjs , regum'cp ac mulcorum populorum elacus imperio , arbicrabatur
non magní eíTelaboris totum Occidentem bello fubiugare, Quiut partim opum
fuarum


\A T i t tJ* m
íiiciriimoftcntatíonei partim humanitär^ benefices ¿ & munificentía eos qui non>
dum in fui admirâtiônem excití erant, fibiconciliaret, diem ílatuít, quo non modo
fubditi,fcdctiam alrj externi, quorum effet id faciendi animus, prarftita eis fide&
fccuritate ad fe uenirent. Qua: res fecit,ut multi mortalium ex longinquö populo ad
ipfum ulero commearint. Detricus Véronenfîs, quem cum Materno contra Hurt>
nos rem infeliciter gefsiíTe, fupra doeuimus, cum plerifque Germania?, cüi prarerat,
prineipibus , benignitateadmonitus Athila* s fpöntead eum uenit. Quibus Athilä
fumma hurnanítate acbéneuolentiaappellatís,exceptísc{?, magna muneralargitus
eil. Detricus animum Athila: infe & fuoscomem atque beneuolum eiTeanimad'
»o uertens, eum belli & rerum gerendarum fuapte etiam natura auidum, ad armafu'
periori pfimum Germanise, dein Galliac inferenda accendit. Quodcofaciliusilli
perfuadetj quö'd Sc Germania: & Galliac populos pra:fîdio üaeuös cífe, certo af
firmât. Igitur Athila ingenti&fuorum& externorum, qui ad eum confluxerant,
& quorum berteuolentiam âtcp fidem iam fibi fatis perfpectam effe arbitrabatur,
conferipto exercitu , ex Sicambria caftra mouit. Exercitu eius ad quingenta millia f-°^^™j
armatorum, Sabellicus fuifle tradit. Ducto igitur milite per Auftríam,Bauaríam, ^pfj,il0nfj
Sueuiam, &eas Germania:, qua: Rheni ас Danubijfontibusmclufaifunt, regio
nes :atquc interim omnibus qua: ciobuia erant oppidis, partim propter rebellion
nem, áquódcommeatu prohibebatur, uiarum'qj anguftrj s ubique intercludeba-
» tur/unditus eiicriis , partímín fidem acceptis , Cenftantiamuerfus exercitumdu^
cit. Sigifniundus , eius regíonis ea tempeftate princeps, nonlonge á Bafilea,ad
Rheni ripam fita, magnis coprjs illioccurrit. QuemAthila cum exercitu pene om> sipfmmiui
ni facile profternit, atque fugat. Hie fra(flus pra:lio , pofteaquam uídet fortuna ас rtx*d
uiríbus Athila:
ti fe efle
•«longe
»• inferioremînongrauatim
o i ir i i л cum regno
г in dedítiónem
,nl eius *t ^'"„ül';
aus,rugüus<{i
concedit. Hincauausindiesuifixopibus Athila, Argentinam, adKhenumparú
terfítam, obfidione cïrcûfedit. Eaurbs áncmínc ante id tempus ímperatorum ui
cap ta cífe traditur. Harc non mültís poli obiídiortem díebus expugnata,ín prardam
dírcptionem'qj daturmilitum: omnibus ftru&un's, quae in modum munitiertis in
ea erant xdificata:, dirutis Se" démolit is. Moenia illius in multis locis folo arquata
3° funt, uti in memoriam nominis Athila: cuneáis mortahbus áditus libere pateret.
Promulgatumcjjeftipfiusiuffuperpracconem, ne muros dêmolitos uiuofe íncolg
refïcere anderem:, Hanc ob rem urbí Alemánico uocabuloStraípürgnomen indi' кг&ыЫси*
tumefiedkitur,quodfonat,Arxuia:» Pofthaec,traíecT:o Rheno, per Tulíngos, д^иг* *•
Hcduos 6¿ Sequanos, quinoftra a:tate Burgundí dicuntur, exercítum du ¿tai ,
Gundícaríumeorum regem íam tum magnís uiribusíé Aetio &Theodor¿cocon>
iungereuolentem,cum omnibus fuis coprjs íufto confliclu ínterficít, dele'tquê.Qua
parta infigni uiñoria, multas Sequanorum & Gallia: munitas urbes, opibusuí>
ribus'qj praftantes (ínter quas Lixouíum, Befontionem, Matifconcm,Lugdu'
num, Cabüonem , & Lingonumurbemmemorant) funditus euertíí. Autor eft
*e Sabellicus, eum in Gallia Khemenfes primo adortum eíTe : & Nicafium eíus ur-
bis epifeopum , de quo paulo po'ft dicémus * uirum moríbus , uíta, & fancliV
täte illuftrem, ibi iugulatum ♦ Verum íatis confiât ex híftoríanoftrorum,Rhé'
menfium expugnationem , 8í Nicafij mortem , poft pugnam Catalaünícam eiTe
factam.

PAulo ante quam Athila íntima Gallia:penetraret,uidens fortuna rérú omnium


dominant , quoquo uerfum tenderer , rebus fuis üiAoríam pollícerí : fîmui
etíam arbítratus , neminem in Gallia obuium fibi futurum , qui fortuna: & uírí>
'° bus fuis refifterepoífet: rem fuam fegniusíblito agere, multitudiní fuá: plusiu'
fto fider&Hacex re, quoníam ijondum de Aetrj coprjs aduerfum feíam conferí-
к z ptis cer>

i
m NICO L / V ^ л jj *
pris ccrtiquicquamacccperat, minore excrcitu fatis femunitum eflerebatur, ad
ea qua* ánimo conccpcratpcrficícnda. Tcrtíamigíturcopíarum fuarum partem ad
fines Hifpanicos diripicndos , depopulandos'q? mittit . Refert Chroniconno-
ftrum, hos Achila: milites, Hifpania: alíqua parte ferro ígne'q? uaftata, ufque ad
Kh-ommmt rcculumBetica: prouinciáe, cuí nomen Miromannofuiffet, penetrauiíTe: eumqj
nguhsüetice emor€ Hunnorum , omnia ca:dibus longe lareqj uaftantium , uèhementcrper*
culfum,cx Hífpalí, ubi degebat^, per fauces Gaditani fretí in Africam elapfumfu¿£
fe. Id tarnen pro compertoaffirmare non aufim,quumSc" Galliam Aquitanicam,
&Hífpaníam eo tempore Vifîgothos pofledífle conílet. Nunc tempus admo-
netjUt quoníam in Aetfj mentionem incidímus , qua: de eius origine 8¿ fortuna 10
DcAetijpätri- acccperím,quám paucifsimis referam.Aerius ordínepatrícius,exDoraítanaMy-
ajortgmc çix erat oríundus. Is jnitjo ob uirtutem,& reí bellica: artes ,ab Honorio impera-
tore in locum Conftantfj coprjs fuis prarfe&us, multa prarclara contra Burgundos,
Francos, Hálanos, uirtutis fuá: edíderat facinora. Poftremo, quia Halanis, Vandal-
lis & Sueuís , qui ad Emeritam , qua: ad Aram fluuíum fita eft, confederant,uiríbus
impar, ad interiorem Hífpaniam, fiuc metuhoftium, fiuequdd tanta? multítudini
fuosnon putauit temeré obfjcíendos , exercítum fuum retraxerat : eum Honó-
rius imperio copiarum príuauit. In cuius locum, Caftinum quendam, magiftrum
militum, Scythici generis uirum, fuffecit. Нас Aerius accepta contumelia Romam
reuerfus, ftatuit ruri uitam agere priuatam : in qua nihilö magis ab inimicorum fuo i»
rum aecufatíone tutus eíTepotuít. Itaque reus molícndarum rerum nouarum fa-
<ftus, mortem proculdubío euadere non poterat, ni fuga in Pannoniam occulte a-
Attijfugs in brjfiet: ubiuiuente Honorio commoratus , Athila*& Hunnís charus erat,tam ob
hungmm. ij^gnfg animi иirtutes, quám quodотпет Italícarum rerum ftatum Hunniab eo
didícerant. Hic ígítur Honorio mortuo , ¿V in locum eius Valentíniano fuffec'to,
Romam reuertítur.Vnde ductus ad Valen tíníanum, Placídía: matrís fuafu , gratíg
¿V armaria: Ca:faris(Caftino, quem in locum eius furrogatum fuííTe ante memo/
rauímus, ín exilíum miíTo ) reftítuitur. Huic Aetio Valentiníahus Galliam tuen-
dam commíttit. pollicítus enim eifuerat, fe facile prohibitürum Hunnos, nePan-
nonia: fines egredí auderent. Igitur Athila cum his quos fuprá dixímus regibus ¿V je
populis, Galliam, Aetio magiltratum eius gerente, primum ínuadere ftatuit: fiue
quod Aerius promífla, qua: Hunnís de rebus Italia: olimfecerát, minus feruaflet:
fiue potius, quddGallíadeuíAa,Italía, ad quam dirípíendam íamprídem Aetí) hor-
tatú anímum intenderat, mínori poftea negotio fe potiturum fperaret. Occifo ígí
tur Gundicario rege , ac euerfis, ut fupra retulimus, oppídis Burgundia:, fecus
Rhodanum flumen progreífus , omnibus'cj? locís qua? occurrebänt demolítís , con*
ЛатЛк obpü tendit Aurclíam, urbem ad ripamLígeris fîtam , eam'cp obfidet. Cuius oppugna-
tioni quum totis intenderet uiribus, tum primum certior eft fa¿tus , Aetium follici-
tare reges & populos , uri magna ui contra fe tenderent.Ea res Athila: praeter expe*
cbtionemaccidit, Quareueritus,ne Aerius, qüodiam factum erat,Theodöricum 4»
Gothorum occidentalium regem , cum quo iampridem graue fufeeperat bellum , ß-
. biconcilíaret: ftatuit anímum Theodoricí, Hifpaniarum & Gallia: Aquitanien te-
üd-íbeo/omü nentís imPcríum > an ad & pellicere poíTet , follicítare. Mittít ígittír ad eü m legatos,
regm. qui dícerent fe ueniífe in Galliam, magis utregum populorum'q? amícítíam , quam
ínímícitias quacreret. Nihil autprarclarius , autad ímperíadíuconferuandatutius
fibí uifum,quam beneficio & beneuolentia , ubi eius fît facultas, animo s regû fibi fa-
uétes faceré. Igítur ín_prímis fecupereamícítíá 8>C foedus cú eo ínire,ab omni bellorú
motu ей abeíTe.fibí cü folis Romanis belli eíTe caufam,cjab initio Hunnís infenfi fem
perfuíffent.HisTheodorícofruftrarecítatis,legatire infedareuertütur, Namiam 50
antea
%jÀ TIL с/ iij
antea Áetíü§ fufpicatus Äthilani Theodófici fotíetatem àffecîâWrurri , ípfe prior '
in amícitíárh fuam* bellí'cp communiortérni ilium traxerat, partim promifsis,par'
lim antíquí inter Hunnos& Gothos odrj commcmorationc : Gentem Gothi'câm
magná ölim ab Hunriís cöntümelia,fimulcß ignominia eíft afrVcbm dicb'tans.Maío
resipfiüsafuísfedíbüs illorum rabie expulfos:Hunnos Feciffe> ut extorres Gothí Xrtij apui
patria uírtute nouas fibífedés in Gallia Hifpanijs'q? qua:rerent:iam inflare iterum, rhtodorkum
uthís qúóqueqüas ólini uirtutepáraraht fedíbus,eosdeturbarcnt. VenifTenunc огл&>'Ще1*
Äthilani eo cónfilío in Gallíam,ut ÔC Göthorum ÔC Romanorü Imperium per funv
mümeórumdedecus , ni rebus fuis unaprofpiciant, fimul armisoccupet. Proin^
» dénunceffe a Drjs datam occafiönem, qua antiqua Göthis íllata á barbaris iniu^
ría 8C calamitas üiridicetuf, qúa Hunnórum ferocíaatqué fuperbía refricnari pofsít.
Id aüterri faftüeffé faeíllímurri,fíuíres Theodorícus füaá , uiribus Romanorum
coníungat : fe orriñíbus modis curaturum , ni folus fibi deefle malit, ut fe duce,
ueterés maiörum fuorurn íníürias, Drjs fauentibus fit üindícatürUs, arque Gab
líairi a Barbarorum tyrariníde líberaturus . Нас oratione Theodorícus rcx, fimul
memoria antíquaí ¿tiam inímicítíae permotüs, feAétio belli focium contra Hurt'
nos riollícetür : hiscp condítíonibus foedus cum ilíd firmar , ut paribus uíríbus¿
cornmurií'qj impendió bellum Hunnícumfintádmiiiíílraturi, 8¿ confedurí.
Qäput Vi.
» т-^Ofteaquam Athilade Theodorící Sí Aetrj fœderea fuis lègatis fit cèrtior,pu^
J[ cauit ulterius non effefîbi cuncbtndumi fed fine mora hoftíbus obuíam pnv
deundum, ne mora&cuncbitiörteimmicörumuires exfinitimis populis magísac
magís indies crefeerent« Igiturfolutaobfidíone Aurelíana, cum exercitu adúerfurri
holies ire properat : eö fretus confilío , ut eos incautos, impäratos'cp adoríatur.
Diim iter faceretj repertusá fuisríh.prarcípitío arduí cuiufdam morttís Eremita ^Гш/^ Uittt
quidani, qui , uta mundanísprocuítumultibus,ín Dei njinifteriouitam tranquil' тШаИмЯиг.
lam ageret , eó loci tugurium uík extruxerat , ad Athilam ducítur. Huíus aduen^
turex multum lactams, fcífcitaturquís'nam hominurri effet, cuius Deiculturrtob'
féruaret.quíd inloco afpero uítam fibi agendam decreuíflet? quem fibi Dn cuctum
jo belli promitterent? tspoftdíuturnüm filengium ,uelutínumíneaffiatusdíuíno,rcgí
refpondet;Se homine Galium cffe,8¿ cultorem íllíus Dei , qué Chriftianí ¿n perfona
tríiium,ínfubftantia tarnen 8c diuinitateunicuuere &fancT:ecolcrét:acillum, unde
abdudus effet, elegííTehabítationís fu2elpcû,ut a terrenís tuiriultib. fciunctus , Dea
ipfijCUiusnomeprofiterer^carnerationifub^ . ¿
quíetiori mente famulári,illius'cp lcgemmediiari,&prieceptaferuarepoffet. Qudd ^¿¿¿^
ueroí ¿nquit,fortifsime regum me cogis,ut Deí uoluntatem tibí apcríam'tuicp confia um.
líj euentum:etfi illi'us* qui res mortalíum omnes manu fuá continet, minimus fim
uermículus, utnon fitpofsibile qüempiam ílliusimmenfa eonfilía comprehends
re: tarnen ne arbítreris uoluntatís Deimeí, quem tu ignoras, cuius rcligionem,
¿o populos cultuieiusdeditos , perfequí in anímum índuxífti,me, quatenus eíus fi^
nítbenignitas, ex omni parte effe ignarum : non'fis nefeius, Deum ipfum ob flä'
gítíafüi populí irrítatum,quí uteosáíuftícía& üera relígioneadímpietatempro>
lapfos, ambitione,fuperbia, íníuftaímperandí libídine accenfos, pauperum op>
prefsione plenos, nullí magís reí quam bello ínteftínodedítos,uoluptatcm &cor>
poris delicias ratíone neglecta qua?rentes,turpís lucrí auidos , proborum uirorum
contemptores,adulatoríbus,pernicíofistum PríncipumtumregnorSprOculdubio
euerforibus , alrjs'qj aurium oblecbmentís plufquam ueritate & honeftís ítudrjs
gaudentes , alrjs etiam facínoribus fceleftis contaminatos , S¿ rebus omnibus ímprjs
obnoxios , ad modeftíam, humílitatem, temperantíam , íuftíciam , charítatem,
j<¡ pacemque mutuam , continentíam¿ überalitatenl in pauperes, ad aeftimacionerri
к i probo» .
proborum, ad ucritatcm ( qua: & Regum S¿ Imperí] eft «Wertiatríx ) aücW
dam, & ítudíarccta, alías'qucuírtutes, lucrum fui cul rum (qui praccipue m fid¿
& charicate eraa ípfum arque proximum noftrum confiftít) iuftam'que uitamte
AtKU.vriflt- Simulante reducar, gladi'umfuuminmanus ruas nunc dedír. Tu ením Dei es fía*
jrBnm. jjumj aj uiuaChriítianipopuli corrigenda miflus. Hunca re,reuerfoadfaní>
Гагет fuo populo, dum uoler, rurfusaurcret, Sí alscrí pro fuo arbitrio trader. Te
tantíípcr tua hacpotcntia terrena utí paríerur, dumei uífum fuerit: quiut cerras
fis, cooíratus, confílium,&uires tuas , praeter Deíarbitríum, nihil roboríshabí^
turas : omnia'que non modo1 terrena, fedetiam coelcftiaín ipíius nuru elTe pofira,
aftrorum porrenra te animaduertiire exiftimo. Hoc príclio, quod conttra Ro' <o
manos facturus es , eris inferior. Non ramen porentía ÔC Imperium tuúm e inania
bus ruis moxelabetur:fedeoadidtcmporis ufurus es,quoad Deus , ut populus
fuus ad meliorem teurgente redeatfrugem,tibi conftíruít. Athíla ubi Eremita;
uerba accepit, admíratushomunculihuius ram fapíenrem eloquenriam, inopína^
to ramen perculfus nuncio, iubeteum amoueri,¿Víncuftodíaob prudenría:reue/
renríam honefta feruari: doñee ab arufpicibus , uatibus'qj fuis , quorum magnus
apud eumídremporís eratnumerus, de rerum fuarum euentu certíora intellíge^
ret. Accerfítís igíturillis, quid de pra:lío fururo fentíant, percontatur. Hiextís
pecorumpro fuá difciplinainfpedtis , uaticinia Eremita: uera efíe affirmant; Ad'
dum ad hare, ducem hoftíum prarlío cafurum. Proíndelícet Athila animo erat a»
follicirusde aduerfofuturiprarlrj euentu, maluít tarnen fortuna: fe committere, ÔC
extrema omnia experirí , quam terga uertere , acuírtutís fuacgloriam foedafuga
dedecorare. Eremita donato, ôYinruguriumfuum, ex quoabdu&us erat,remi£
fo, cum toto exercitu fuo campum Catalaunicum ueríiis, ubi Aerius 8c Theodo*
ricus cum Sangíbano Alanorum , ÓYMeroueoFrancorum regibus , atque popu-
lorum , Burgundorum , Francorum , quibus Meroueus rex prarerat, Lucianorum ,
Armoricorum , Saxonum.Ríparioliorum, Brigonum, Lambríonum, Sarmata^
rum,Lutetíanorum ¿VBritannorum,odio potius Athila: quám amícitia Aetrj con^
citatorum ,magniscopi)sconuenerant,celericontendítítinere. Quo dum perue^
nit, edo&us hoftíum numerum longe quám anreacredidiíTet, maioremeíTc,tum j»
primum fañí fui pcenitere coepít , qudd exercitus fui tertiam parte Hifpaniam uer*
fusmifiíTet. Dumígitur ha: fuá: copia: ad fe reuertipoíTent, bellum ducere,trahe^
re'queconftítuít.Itacaftrís fuis, decern illis, de quibus fupraN díximus, curruumfab-
carorum míllibus,e dífciplina militari firmatis, prxtextu pacis mutuo tracftandae
^л^лаЫт "e§atos a<^ Áetíum, inducías petitum míttit. Is, tum qudd confilrj Athilac non onv
' niño ígnarus erat, tum qudd tot regum, populorum acnationum uiríbus plus íu«_
ftofidebat, induciasfe ullas daturum negat. Animus Athila:, ctfi inter ípem 8¿
metum uaríeagitabarur,reuoluensidenridemfecum , fuorum pra: hoftíum multí
tudincpaucitatem:fîmul etiam Eremita: acarufpicum fuorum uaticinia: tarnen du^
eis hoftíum interítu, quem uates pra:dixerant, femet confolabatur, animum'que ^#
fubtrepidumfpe aliquafubleuabat, arbítratus Aetíum proculdubío ea pugna nv
terírurum.Iraque exercirus etiam fui quouis difcrimine,bellí fubire fortunam confti
tuit, modo Aetíum, ut ipfefperabat , ínrerfeclum confpiceret. Muirá prodigia hu*
oftfníM«* ius prarlii atrocitatem praenunciarunt.Luna binam eo anno paflà eft eclipfîm:plunV
buvnm Cita. ^.i -. , ,r. ~r r. ,
UMiampr*. mc urbes rcpetino terrazmotu corruerunt:coelum cruento hiatu apertu,mutuis ha*
tefltrunt. ™s ígnitísid oblique fcindéribus.uífus prçterea cometes aliquot noclib.radíos fuos
Occidente ucrfus porrigens.Quíbus oftentís multi mortales terrebant : &nô Athi
lam tantíí,fcd etiâ Aetíu &Theodorícü magna inceíferat cura, res fuas quám diligé-
tifsime1 fieri poífet,ad futurú confli&u praeparandi,utrifcp utpote rem fuá fuperiorc
futura fperauríbus. In campúigirur CatalaunicûfîueMauriacum,quemhaudpnv
cul á Tholofain longítudmem ducenris , in latitudinem uerd feprjiaginta portendi
leu CIS
leucis Sabcllicus tradit,mâgna tendit feftinatione. Quo diini pérüenifTet. , condone
conuocata, hace ad milites hortandosuerbaloquutus eft*
Cäput y i Л
REs ipfa hortatur , Commilitones & iocrj fortifsímí , hodierno die nié apud кМкШЬ
uos uerba faceré. Ea enim tarn ardua eft , S¿ neceflaria , ut nífi ueJimus o^ '<,m,í*««nf<
pes , faculrates , ¿V falutem noftram in apertum difcrimen poneré , fummam c> '*
ius curam nos habere oporteat . Nam quod omnibus aeratis noftra: temporil ЪхоЫЫт.
bus , acrius, urgentius & pcriculofius propofitum fuit nobis negocium,quam J*™*0*0****
nunc , ubi de regno , falute ÔC uita noftra agitur t Non fum dubius de ucftra,
»• milites optimi 8c" focrj fidifsimi , in rebus gerendis fortitudine , animi conftantia,
omnium'que rcrum aduerfarum incredibili patientia. Quod enim hífee oculis in b'pcrfonU
inultís dubrjs ¿V periculofis rebus intuitus fum,de eo uix meanimo harfitare conue*
nit ♦ Nam prartcrmifsis omnibus alrjs ueftris fadnoribus , iiiperioribus annis
magna fortitudine editis : quid rerum SCarduarum &C difficilium per Germant*
am uniuerfam , atque alias hoftiles terras , per quas nobis armatis proficifeen*
dum erat , non forti animo fuperauiftis С Licet autem id ueftrapte uirtute efiece*
ritis , nonnullum tarnen etíam mea pracfentia , & rerum omnium difficilium pa* tïptrfonè j
tiendarum focietas,ftimulumuirtutisedendacuobis addiderunt. Quid enimun> /"*•
quam curarum,quidlaboris, quid pcriculi, fi quod nobis omnibus fortuna obtule*
»o rie > non pari animo uobifcum una íubierím С Qua; res me unquam profpera e*
latiorem feccrit C" Non ut duccin & Imperatorem iure óptimo faceré conuenit*
me uobis practulí : fed in omni utríufque fortuna: euentu arqua uobifcum fum u*
fus conditione. Quarum rerum caufa non arbitror opus efle , nequetempuspa*
titur, multis me uos ad ea hortari, ad qua? ipfà necefsítas , durum mortaliumte*
lum, uos fuapte natura impeliere debet. Quam potens hoftis,fbct) fortifsimí, pripofiäo*
nunc nobis obie<ftus fît , qua multítudine , quibus apparatibus , confiderate •
Quid opportunitatis commoditatis'ue hoftes ad pugnandum habeant , omnium
maxime uidetis : utpote intra regnum fuum » in patria, in domefticís fedíbus con*
ftituti. Contra, quo nos prae il Lis fîmus numero 4 quam dubíum fît in folo ho*
3* ftílimanum conferere,quemque ueftrüm animo bene perpendere necefle eft. Ho>
dierno die uel uictoríadrjs bene iuuantibus preclara nobis acquirenda eft , ni in A!««*/?»ïrtiv
feruitutem morte acerbíorem deueníre malímus: uel omnibus ad uiium ufque mo
riendum. Eolociprogrefsífumus, Commilitones integerrimí , ut non nifi uír* ,. 1
tute ¿V armis hinc euadendi detur nobis poteftas . Ä fronte hoftes nos urgentí
a dextra Lígeris flumenobftat: a lama Rhodanus:poft nos oppidani,cV reliqua
Gallicana: gentíscolluuíes, itinera, per qua: uenimus, arela obfídent» atquepra**
Ifj huius exitum pracftolantur, prardac noftra; inhiantes . Quod fî perfuafum effet АпАурорЫ
anímo,intramunim enta nos continere,cVordiníbusnoftrisbenefirmatís, paulatím «•
retrocedere:quid ea fpede fuga?,gloríe. noftrgiam multis maxímis'q? uiclorrjs partç,
*e cíTetindígníusCquídínhoneftiusCquid nobis turpiusCquid Scythico nomini,uniuer
fo orbiformidabili,mínus conueníensCquid maiorum noftrorum uírtutibus & for*
titudini magis aduerfum С Satíusfemperhabitumeft,cVpulchríuSjCum dígnítate AbhotuRo» "
gloria'qj mori,Sc" maiorum noftrorum manes inuifere, quam ímbellium atep focor*
dium more,hoftes noftros turpi fuga deuítantes, infamem & dedecoreplenam age*
reuitam.Siforti animo conftiterimus.hoftíb.obuíamprogredientes.fperandumcft
Martern belli,peculiare gentis noftrar numé.nobís propítíum futurú.Sí uictoriâ та д& míh'utt ф
ни ¿V armis noftris parabitur,quid no utilítatis ex ea nobis fequuturú eftfSpolia in* «mmed*
primis hoftium.nobís uiftorib. proponenturrtum regnum Galliae opulentifsímum
^fertilifsímum, imperio noftro accedet:poftremo, gloría non mínima, res ano*
í° bísfortitergeftas abunde cumulabímus. Pfaeterea non ullialrjín tota Europa oc*
currcnt,his delctis,hoftes, qui totíus orbis opes Sc*impcríum nobis fîntremoraturû
к 4 Regnum
ll6 NICOLAI OLAHl
RcgrtUm Gallia; ímpédo noftro PannonicoS¿ Germánico, qüac íugüm noftrüm
iam°fubícrunt,coníunñum , quantam adferet opibus nöftris accefsiöhemfquäiv
tamüita: felícitatem С Quid ádijs immortalíbus commodius , fortunatius ¿V re>
lidus nobis hoc dari potcft 1 Nec uos terreat hoftium multitude , nort alienar re*
Ц*фМ gionís ignoratio. Quid enim in hünc diem aliud egimus , quam quod in alieno
tlcMtm. foi0 muiros reges, natiortescV populos ftrenuedeUicerimusC Höftes* quos nunc
irttuemirti,noirfuntUobisincogniti . Horum robuftiorem ualidiorem'que partem
iam olim uos milites fortifsimi , mecum una e fedibus fuis expulíftís . Veftrarri
ípíí uirtutem i fortítudínem , & arma íamdudum expertí funt . Hos primo lta-*
timefedibus noftris paternís egreffü, prímumfub Emeríco, deinde fub Vinita^ ю
río rege turpíter fugatos, omni regno priuauimus , Non funt hi maioribus fuis
Gothis autprarftantiores , autfortiores ♦ Omni robur Göthicum iampridem a
nobis ueftra uirtute, milites fortifsimi , eft debílitatum , éxdrtcbm , deletuiru
Ha: сша: adhuc fupeffunt fub Theodorico duce Gothorum reliquia; , non im/
petum , non arma, non uires expedabunt ueftras t fi modo uiderint uos forti а/
nímo fe aggrefluros ♦ Pfaetcríta: cladis & calamitatis fua; a mâioribus primum
noftris, tum á uobís, milites optimi, accepta; memoria , uerfatui eis obóculos.
Qua? non mínimum animi,&:, fí qua adhuc eis ineft,uirtutis ,ipfis adimet. De
iteiutio iueti Actio autem tacendum mihi potius apud uos eft, quam pauca dicendüm. Inge^
Ъо&ыт. nuirrl} mores ,&conditio hominis, iampridem non aliter uobís quam mihi com/ гщ
perta funt: quippé quíexpulfus obignauíam fuam Italia, fub imperium noftrum
confugerit, in caftris noftris longo fatis tempore inter uos militauerit , nulla ta*
men unquammaíora quam unus ex uobís minimus * ediderit uirtutis fadnora. L
rao fi quid unquam fecit , id reuera prarftitít , ueftra confinas , munítus Sí anís
сопег^'в. matus j focrj ,focietate . Efto , fit in eo aliqua reí mílítarís fcíentía ♦ Eam certe'
ueftra doctrina dídícít. Nouit ueftra inuífta arma , nouit uírtutem , nouít íh te*
bus gerendis prudentíam , fortítudínem t conftantiam . Non fua ueftris armís
obtendet,fiuíderítnoftro ductu uos íibi oceurfuros ♦ Deníqueinducíte ih aní-
mum, quos ducat milites: nempe Gallos , non tam armís quám ocio aptos: cor^
porís quídem procedíate prarftantes , fed laboris impatientes , poft prímum ar^ j#
Epilog«, c«m morum concurfum oblanguefcere moxfolitos ♦ Quum ígítur, focrj &C commis
fr*mum™ utooes pra;ftantífsimi , hoeprarlío de honore, gloría, falute oYuíta omnium ue/
tiom A*"™ fitdepugnandum : quum regnum amplifsimum nobilífsimum'que hodíeiv
no die Imperio noftro non dífficulter adiungi pofsit: quum uobis cum eo hoftc
fit congredíendum , cuius maiores efedíbus fuis facile expulíftís, atqüeetiam cum
populís quíetí potius quam bello dedítís manus fitis conferturi , quorum Impe*
**»"•«• , , ' rator non minus quam quíuis ex commilitíonibus ueftris \ uobis fit cognitus : fôf>
ti & conftantí decet uos eífe animo , omnía'que bona Sí felícía fpefare . Déos
in prímis immortales , quorum aufpicrjs in hunc locum falui perueniftís , deinde
me S¿ ducem & commílítonem ueftrum fequamíní . Adíuuabunt drj fortunam 4«
Ueftram , augebunt uires , gloríam & opes. Ego uero nufquam fum uobís de^
л-: futurus : uobifeum una omnia perícula , fi fors ita ferat, conftantí animo íubítU'
rus : uobifeum una & uíAurus , & moriturus . Me ígítur proponíte uobis ob
oculos : perficíam,ut meum prius fanguine hoftili tepefactum gladium , quam
ueftra arma cruore refperfa , confpíceré pofsitís . Et uos mea facb ímítemíní :
ac dum me ftrenue rem gerentem uíderitis , alacri intrepido'quc animo hoftem
urgete, proflígate, pro fterníte. Non magno periculo uiebriam confequuturi
fumus , fi parí uírtute ,uno'que animo cum hoftibus depugnauerímus. His ab
AthíIarecitatis,tantumanímorum milites fumpférunt.tantusardor pugnampox ,e
fcentium eft excítatus , tanta undíque omnium acclamatío facía , ut fua íponte
hoftem primi ínuadere optauednt. Verum Athíla prarmifsís alíquíbus faltem
prarcur*
pra*cürfofíbüs' , qui tenuía primüm futùri conflíctus ederent prjcïudia , íuftai
pugnxcommittenda^quaerittempus ¿Voccafionem . Quam in folemiam declinan
tem confilio díffert, ut fi pugna (licuti praediebim ci fuerat ) hoftis fuperior eiïet
fucurus , neclis aduenie uis praefidio fîbi fuis'que profpiccre poflTet ; Dum igi>
tur fol in occafum uergeret , exercitum Athilaiii locum aptum deducit* atque a¿
demitainftruit . Oftrogotthos, cum parte foeiorum ¿ in dcxrrum cornu colk»
cat : iubet eis Valamir um regem prarelfe* Siniftrum cornu ex Gepidis, & par>
te reliqua fo ciorum efficit : quos Ardarieum regem curare iubet ♦ In acie alios reí
gulos cumarmatis militibuslocat -, Ipfe cum roboreíuorum, propter figna con^
ie fiftit *, Exercitus poftremam partem delecto iuucntutís robore ex ordine firmar*
ne hoftes multitudine freti , a tergo circumuenire fuos pofient ¡ At ex alia parte
Aetíus cum Romanorum uiribus finiftrum tenet cornu : Theodóricus cum Vuif-
fegothis , dextrum . Sangibanum regem Alanorum , quoniam iampridem iri
fufpicionem ueneratad Athilamdeficiendi , &urbcm Aurelianam, regiamfuanij
in poteftarem illius dedendi , in medium agmenincludunt. Itainftruc"ro utrinquë
exercitu, Athiladieiamaduefperafcentedat fignum . Acíespaulatímutrínqueiiv
cedit . Vbi intra teli iaeftum uentum eft , Hunni , hoftes íaculis , quibus maxime'
poílunt , emínusferiunt : equosuiros'quepafsím fauciant. Hoftes contra adpro*
peraiit , ut a iaçulorum fagittariorum'que uulneribus liberati ¿ manu gladrjs>
t0 que , queis plurimum fidebant , prajlium cominus conférant. Valamirus ex de*
xtro cornu cum Oftrogothis , Aetium , Romanum'querobur acrius urget . Nec
minor Ardarici Gepidarum régis in Theodoricum & Vuiflêgothos fit ineurfio.
Pofteaquam omnes utríufque partís uires , honorem , fortunam , uitam & falu"
tem fuam ftrenuc defendentes, cardibus atque fanguine permííbe fuiflent : tanta
u trinque infertur éV aeeipitur ftrages , tarn atrox & cruenta , ut uix ulia hominurri
memoria atrocioris unquam meminerit . Gadaueribus ita camj. js replctur , ut
fuperocciforumcadauerapoftremdfueritpugnatum. Tanta u is ianguinis S¿ ho>
minum cVequorumeffufa , ut riuulum, qui in campí medio Lbebatur, torrentís
initar i fanguine Cubito' auc"tum , ínterfecTiorum cadauera deuexífle, autores tradí'
je derint. j ¿\d centum S¿ o clogintamilliahomínum utrinqueea in pugna defiderá' iiumtrui títfá
ta eíTe dicuntur • Theodóricus rex , Trafimundi pater, dum equo círcumue^ rum m
dus fuosadpugnam hortatur, deieclusperquempíam Hunnorum ínterram , a C4í',i<um'tt>•
pugnantibus conculcatur ♦ Sunt qui dicant, cuiuídam Audagis Oftrogothi te*
lo confixum , cxhalafleanímam . Trafimundus Theodoríci hlíus, dum intern'
peftanocte errore uiarum in Hunnorum incídiflet caftra , nccefsíratcm in uirtU'
tem uertens , fortiter dimícat . Quem capíte faucium, equo'quc ob id dclapfum,
fui a>gre liberarunt . Aetius etiam, cladeíuorumturbatus, uix ad fuos crrabun>
dusrednt. Variant feriptores, Hunni 'ne an Romani fuerintfuperiores. Sunt qui
feripfe're, Aetianos ^ cognita Theodoríci morte , primos fe fugac commifiiTe . Non>
4в nulli contra, inter utrumque diu aequo Marte pugnatum, acpoftrcmo Athilairi
carde proftratum,fe in munimenta curruum falcatorum сопшШГе . Vtcunquefît,
fatiscerte confiât, hanepugnam extremo fere utríufque populipericulo , caxleae
internecione comparatam.
frjmt Уlit.
TRaíimundus Theodoríci patris interitum acerbifsrme feréns ,poftero die inv
uento ínter exforum cadauera patrie córpori,rcgali pompa , Hunnisid ex ca>
ftris infpecbntibus,iufta primum facit:tum caftra Athile cum copiarum fuarum re^
^liquqsjdatotemporecommodoinuadereftatuit.mortem'cppatrisHunnorumfan'
guineuindicare. Athilauero.amiiïopraecedentis diei pugna milírum fuorumrov °r*'° A™T«
bore, cognitacß per exploratores Traiimundiuoluntate,rebus luis pene dclperarts, chdrm C4t4.
milites kmum.

I
n9 NICOLAI OLAHl
milites fuos conuocat:orat, monet, ÔC obteftatur,poftquam tot bella obiuerint,
magna ubique fux uirtutís teftimoníaediderint, reges ас régna complurima cum
fumma uirtutís ac fortítudínis fux gloria deuicerint : huneque cundem Roma,
lium hoftem , qui nunc caftrís eorum fuperbus inftaret oppugnandis , & quem
heftefna die infigni affecerint clade , uíres Sí animum refumerent : meminiflent
maiorum, fuar'que tot iam annos parta; uirtutís ас uí&oriac. Si hoftes erampe-
re , eos'que inuadere auderent, quum nulla alia fpes falutís adfît , gloriam labo-
ribus ac pcriculis quarfitam, manu, ferro ас uirtute álacres conferuarent. Hofti-
um úires priftinas elfe fraclas , unícam noclem non multum roborisatque aními
addere illis potuííTe: cum his certamen eis fore.quos hefterna die magna ex par-
te debilítarint , fugarínt , Se pecudum inflar proftrauerint . Sibi ultra animum
ínui<ftum,u¿res quoque , ad extrema omnia fortíter perpetíenda magno iam re-
rum milítarium ufu corroboratas: rem со tutiorem elfe, quo'd caftrís, rebus от/
nibus belli abunde munitís , uelutí fortifsímo muro círcumuallati eflent . ítaque
nihil fonnidinís adefle , fortunam eis futuram propitiam : fe ducem fequeren-
tur, in eum quifqueconrjceret oculos . Eo cîiefefafturum, ut authoftium copi
as, Hunnorum uirtute drjsfauenribus profterneret: aut more maiorum fuorum,
qui femper uíncere folíti fuiflent , non uinci , gloriofam eis ínfpeftantibus mor-
tem oppeteret ♦ Нас exhortarione recreatis parumper müitibus , ipfe nihiloíe-
AihiUpoflcU C|US fluduans animo , uictoríam, fi ingruant hoftes, defperare, omnia timere:
átmcatikum ç ■ rebus, fi quid aduerfi contingat,prouídere . Paucís, quíbus magís fidebat,
WOi conuocatis,docet, rem Hunnicam in dubio elle, le uerenhoraummulutudinem:
ne fi fortius conftantíus'que ínfteterint , fuorum hefterno die debilitatam uim pro-
fternant. At quum fortuna belli gloriam, euentum'queín fuá habeat manu, fe earn
fequuturum:acuna cumeisomni cura, labore, uirtute eniíuram, nehoftesuicto-
riapotiantur. Verum fi fortuna itaferat ( quaeuaríaatquedubiaeft , ac non me*
líoribus femper fauerefolet)ut caftra fuá ab hoftibus expugnentur : femalle fuo
rum manu interíre , quam in hoftíum deucnirepoteftatem , atque his tot iam rebus
fortítudíne eorum pra?clare geftis clarum , períummum dedecus eíTe ludibrio . Iu-
bet ergo ex equorum ephipprjs , ac alrj s impedí mentis,qua: tune ad manum erant,
in utium coníe(ftis,tumulum parari ♦ Amícis , quorum fides ei magís nota erat,
cscterísremotis,confilium fuum clamaperít: fe, fi hoftes caftrís expugnatisfupe-
pomp.raeU ríores futurí fint, fupra congeftum ephippíorum cumulum afcenfurum . Proin-
tr*áú,fapiau ¿e moncre eos , hortari , orare, ut ignem ílli fubiieiant : elepiíTe fe, fuorum ma-
*qui ¡gnibus S,s °Pera morl > quam per lummam ignominiam in holtium uenire íeruitutem»
fcmgmre,cr His íta fieri , atque etiam tubicínibus tuba canere iufsis, ne aliquam tímorís a íe
ñtxé conccP" *Pcc'em hoftibus prarberet , fed potius quo attentus eíTe , & pugnam
<rf' íterum repofeere uelle uideretur , hoftíum irruptionem , ínfomnem ducens no-
Лет , prarftolatur . Nec minus etiam foci) Sí milites attenti , promptíores e-
rant ad omnia, quaecunque fortuna ferret, forti animo perferenda. Dum&Hun-
niin caftris Sí Trafimundus cum fuis fluctuarent animo , confultarent'quc quid '
effet commodíus fadu : Aerius confîlrj Trafimundi non ignaras, uerebatur, ne
fi Hunnorum caftris potirentur Gothi, 8c* res Trafimundi fuperiores forent, ferox
íuuenis,ui<floríarecentitumidus, Hunnis deletis,fidem uiolaret,ac отпет militum
fuorum uim contra feacRomanumpopulumuerteret.Itaque alrjsremotisarbitris,
mmfm"^ пи1и*"ссгпоси orationem ad Trafîmundum habuit:Fcedus,amicitia,8¿ belli primum
^^^^^Л^^^^1^^1^0^0 pâtre interceíTerat: dein tuauirtusacfortítudo,
pltiu. quam S¿antcaínmultísreb.cognoui,cx:herícontrabarbaros,communesbonorum
omnium hoftes,omnibus nobis circumfpecbntibus intrépido animo declarafti,me <
hortantur.rex Trafimunde : ut quod tü ob aetatem iuuenilem,animum'aue licet '
fuapte etiam natura índuftrium,tarnen accepta recenti patria clademagís afftñum,
accenfum,
^tccnfum , férocem'uè , pàrum animaduemre nunc potes . ÍdegOtíbí M iticmö/ иатлМ
ríamrcdígam . Hoftesinuadere, caftraeofuni expugnare , moliri, ad internecio-
hem ufquc delere , magna: funt uirtutis ¿ generofique animí indicia ♦ Nec aliud
ambos curare, conarí , agere'que licet, qua'm âcceptam iriíuriam ferro uindicarer
hoftes,ubi adßt opportunitas , inu adere , expugnare , delere , gloríam prarelaris
facb's dum pofsís augere . Verum ñ uires noftras , magna fuperioris pugna: at' MUntMh
tritas calamitaté : fî belli fbrtunam,quat nohualentíóribus audentíóríbusue,fcd
quibus ex libídine Tua fauet,uí<ítoriam plérunquepra:ftarC folet, dílígentius ani-
mo reuolucrís : fi denique rerum tuarum príUatarum amiffo patre cónditionem cir
»• cumfpexeris : difficile deliberatu eft , quid melius utilius'que fit facTru : nobis'ne nunc
aliquid tentandum, agendum'ue, ac copiarum rioftfarurri reliquias , de cas bello
díuturno uiribus exhauftas, fortuna: temerá committeridutti , an in futurum belli
ufum conferuandum. Höfles, etfi non minimum 8C ipfos hefternaclade frá<ítos: a' fortitutme
tarnen prarter multa eorum facinoravqua: in hurte diem ediderunt* étíam ex ml' ho¡lím'
gna noftrorum ab eis accepta ftfage , pro comperto habemus, eflé feroces, for-
tes , Itfenuos , ¿V extrema prius pati omnia quam uinci folitos . Si tibi eft ani
mus eos ínuaderé , aut uínCent,quod drj aufcrtant;aut ad unum omnes morien>
tur . Horum rriörs nequáquam nobis erit incruenta . Sí contra uicérinc,ín eani
fes noítrar communes redígentur difficultatem, ut de tuo ac Rorrianórum Imperio,
•o non mínimum fit futurum timoris, diferiminis âc periculí . Magna; ferriper uir>
tutis S¿ confiltj fuit, res futuras prauiidere : perícula qua: eueriire poflunt , pru-
dentia anteuertére : confilíum , ut res pofeit , pro tempore mutare : atque duni
tempus adhuc eft , pofsís'que , omnia animo circumuoluere » ne poftea re deplo-
faca , fruftra fapere , confilíum ue mutare Uelle uideare * Êquidem ín tua focié-
täte , amicitia, fide¿ conftanti permanfurus furñ animo : atque ¿ ficuti fortem de>
cet uirum ,eít animus, me omnibus perículis intrepidum obrjeere, fi quid gloria*
ex tcméritate comparan pofsit » Verum maíorem nos non modo utihtatem, AíutiifíiH
fed etíam laudem confequuturoseXiftirnauerim,fi hoftíbusíam füfis fugatis'que, comuunh
àc in oft ra per fummum eorum dedecus hefterno dtc compulfis , milítumno-
Io ftrorum reliquias in futurum noftrum ufum * Imperrj'que tioftrí tutelam in>
tegras cónferuauérímus » Ad hace , Trafimunde rex¿ priuatis etíamrebus tuis
( qua: ut íntegra: fint , pro amicitia ac focietate noftra mutua 4 non mínóri mihi
cura: funt , quam méa: ) maxime' cönducere arbitror , fi eas omnibus alrjs prac-
tulcris : Sí falutem tuorum mílitum 4 qui adhuc fuperfunt , qui'que tibi tüís'qué
rebus ufui effe poterunt , non poftrerrio locó habuerís » Pater tuus té¿ 8í Va*
íamirumfratremdomínunc agentem , regni fui relíquít harredes* Frater regnandí
cupidus , audita patris morte, quid domí te abfente moliatur, non fatis comper»
tum habes. Paucímortalíumpríuatam necefsitudinem,fánguínis uínculum,do-
minandilibídíni prarponunt. Qubd fî is rebus rtouis animum íntendcrit,cupidí*
4>o tatc'queimperandí uúftus , Imperium paternum te excíüfo fibí ucndicauerítjopes
domefticas manibus ímplícuerít,popularíum ánimos ad отпет forturtxflatunt
proclíucs,beneuolentía , munífiecntia , alrjs'que illecebrís fibi concílíauérit: quid
tibi fortuna reh'qui faciet С Quid fupererit , nífi ut ius tuum a1 fratre bello répé
tas 1 regni imperíum , opes que, magno uariantis fortuna: perículo armis uíndi>
ees С Deletis autem , aut faltem attritis in praTcntía mílitum tuorum uiribus *
quid tibí pra:fid¿i fore, aut quid domi fperandum ceníes С Age ígítur Trafimun> zpilàguh
dc,dclíbera,utra res fit urgentior : fratris'netui coníilns obuiandi, & regnum pa
ternum ín ius tuum integris adhuc milítibus uendicandí: an Huimos dubio Mar
te , in re ancipití, ínuadendi. Si meam expetis fentcntiam , fuadeo , noftrarum
copiarum reliquias falúas conferuari : ¿Vte tuis potius rebus , dum tempus eft,
& potes, confulere, quam in nouant belli fortunam nos conrjeere: ne, dum plura ^
confequi uelis , etíam á maioríbus tuis máximo laboreparta , turpiter amittas .
Quando
tzo tJjCOÍ^I OLAffl
Qyandohoftesadhucfupereírenosuiderint,nihiladuerfumnos (utarbitror) mo
lientur nouí . At contra, femper aliquid,nobisintegris,ucríabitur illis ante oculos ,
quoduercantur, formídenr,fugianc . HacActt) íímulatabencuolcrttía, oratio^
TTifimmim nccp,Traßmundus facile perfuafus , dímiflb confilio oppugnationis caftrorum A*
^itífhmm tni'œ > conuocatís fuis , qui patrem fequuti , in earn u encrant belli focietatem , Tho*
rotator, loíam reuertitur. Cuius profeclíoneck Aerius &, hi populi qui Romanis auxilio ue
л eran t , alius alio dilabun tur.Famahuiu s Catalaunica: pugna*,tá atrocis ac cruentar,
uniuerfum iam peruagata fuerat orb em : cuius, tertia eriam illa exercitus Atilac pars,
quam ad Hiipaniam miflam fuiflc , ex relatione Chronici fupra1 m cmorauímus,non
eratignara • Quare ueriti milites iram Athila: , quern fupra quam díci poteft time' to
bant , nunquam ad eum in Pannoniam reuertêre, ne moram fupplicio luerent. Ve^
rum poftipfius excampis Catalaunicis profe&ionem, circa eius campí confinía con
fediiTc, ac a fuis ducibus feu prarfecb's,qui Hungarice Hifpani appcllantur ( ut ab
alqs , qui de eorum fcripferunt origine , diíTcntiam ) regno Híípaniac ( ficutî Chroni
con refert, penes quod fides fit) nomeninditum efle, a noftris nefcio quo argumen
„ n„m„„„,,, Mm nua. antea Iberia ab Ibero dicerctur,

Valenti niani imperatoris iuflu Rom* interhcuur,uue quoa w


«tyraSs uenerit : fine potius , quo'd accufatus fuerit , pnebuiiTe cauiTam quod
Sa,quicumomnibuscopiispoftpugnam memoratam modiconegouo deleri
* КШ1Й jVjMI v«... _ » , ш
poterat , manus Romanorum euaferit.
Caput I X.
POfteaquâAerium&Trafîmundum,alios'quehoftes,Atilaaliumaliddilapfum
cognouit, fupra quam par eratfuperbirecœpit:ratus,Romanorumexercitum
inpoûerumnonfibiobuiamuenireaufurum. Dixífle igitur fertur, fuperbum flU
кМвлпга- lud dictum: Stellas praefecadere, terram tremeré, fe malleum efle uniuerfi orbis.
gmMm. Deininidarrogantia:procefsit,ut iuflcrit, ficuti Eremita dixerat , flagellum Dei
adrjcífuo título: aceoepitheto kdC nominari,& in literas referri. ProfeAusigi-
turad locum pugnae , aliquot ibi dies , ut milites quiete ас ocio reficerentur, commo
ratus eft. Vbi facrificío Marti pro more gentis fuac fació, uotiscp pluribus pro pnv j«
fperis fucccfsibus rerutn féliciter gerendarum folenniternuncupatis , exercítum fu*
um ad relíquas Gallia: ciuitates,maiorequam prius terroreinuadendas,ducit. Prí-»
mum ígítur omnium Trecafsiorumurbem( quae Sí Trecae, Síinterdum Troia dici
tur ) in ñníbus Senonum , ad Humen Sequanam fitam , uenit . Callímachus refert,
cum primu'm ad Tungros profectum , eorum'que metropolim expugnarte , ac ciues
cius fine ullo fexus Sí actatis diferimine ad unum omnes occidiflc . Verum íi quis
recte perpendat , Tungrí funt Eburonum populi , non longe a flumíne Mofa in ter
raLeodienfi,15geab hoc ítinereAthíla:dífsiri.Superflui igitur laborísfuüTet,aTun
gris Trecas eum reuertíífe, ficuti Callímachus dicit . Huius igitur Troiae an tifies
vimiMput, díuusLupus.habituindutus pontifican', cum multitudine cleri Athilae aduenienti 4»
Tr^MtùrUs ^c °bums • Is ^ac"ta falutatíone , ínterrogat Athilam , quis'nam efíet , qui tot regibus
«пиве», deuiftis.nationibusacpopulis proftratis, urbibuseuerfís, cuneta uifibi fubderet:
Cui Athila : Ego,inquit, fum rex Hunnorum , flagellum Dei. Qua uoce Lupus ter^
ritus : Quis , inquit, mortalium flagello Deimeirefiftet, quo minus in omnes,quos
uolet , famiat t Veni igitur , ut dicis, Dei mei flagellum : quo Übet profieifeare : om>
nia tibi , ut Dei miniftro , me non repugnante parebunt. Iubet índe portas urbis re*
ferari , ас Athilam (frenum equi honoris caufamanu tenens)fummaueneratione in*
troducit. Qui fiue humanitate ductus epifcopi, fiue Dei uoluntate, fineullius ca>
de & detrimento, per urbemmediameum omnibus fuis coprjs progrefíus, altera jo
urbis parte egreditur ♦ Chronícon Hungaricum tradit, eum hínc Tholofam ur^
bemuerfusprofedum.eam'queínfidem&amicitíamcius deditam. Scdid uixue^
rífimí'
кА Т / L c*¿ m
rífimilcéíTeuídetur'» Thólofaériim^eridtempüsTrafimuñdi regia* ad fines Gal*
hxNarboncnßs,nönpröCula radicibusPyrena:imöntis,ad ripam Garumnscflu
uijfitacfti ciuitasadhucopulentapopulo.archiepifcopo, Асаскгш'а^ас négocia*
torum commercrjs inclyta . Quoditera propofito Athilae longe fuitalíenum¿
Conftituerat enim , expugnâtis quibufdam Gallia: oppídís ad Borearti Ucrgenti*
bus, Sícambriam regiam fuamreuérti ♦ Dum igítur relíela Tfeca , ad Rhemos
exercitumduceret,maghum lux dementia? in ítínere edidit teftímoníum . Nahi
quiim plcrofque Trecae urbis accolas, metu perterrítos.cumconíugibus ¿V libe*
ris ad fyluas uicinas , falütis fuae tuendaí câufa , profugientes , in itínere confpexifíet i д,^ dmn
•o eosbonoanimo&intrepidöeiTeiuflbs,domumabirepermifit . Inter quosaddu* tu m fagientet
fta eft adeum per milites, ex fipaflumínis,ínquód fe metu fereexanimatajpra?cü totono,>etmi*
pítareuolebát,qua:dam mulieri quae, pafuula filióla, quoi fírius ulna/que facilior«! ц^п/™'
grauarenturonere, eolio faícrjsallígata, acduabusmínoribusiumento,quod age- тш.
bat,ímpofitis, deíndeal-rjsquoque feptem,per annorum feriem maíoríbus , ar*
-cumfeptaerat filiabus . -Mouit Athilammiferae mulieri s ad pedes eíus lachrymo*
fa prouolutío, ac toe prolíum ínfantium numerus : iuífam'que aíTurgere , maní*
bus proprrjs erexít . Quam amplis deinde donis , ut filiólas nutríret , & marítis col
locaret , donatam , domum redire íubet ♦ Paulo po'ft Athila Rhemenfes obfî* AthiLubt*
det-, concepta iamdudum in eos ira : quod , dum ad campum-Catalaunícum ( üt ^sobßitu
*> fuprámemoratum eft) prop eraret, magna calamitate,multís'que malís milites af*
fecerant • Horum igítur memor , uaftata igne ac ferro uníuería Remenfibus ad*
iacente regíone , ciuitatem'que eorum dura cíngens obßdione , macbinis bcllícís
moeníaeíusquatí,diruere,d¿molírí : ita ut tum obtelorumdenfitatem, tormert*
torum'ep fréquentes iaculatíones , tüm obinftantís multitudínis crebram oppügna*
попеггцпето mortaliumadmeeníadefendendaaccedereauderet. Quo factum eil,
ut ciues non modo formidare,trepídare:fed omnia malorum genera, quae in óbfeíía
folent efle ciuitate,tolerare,pati:mulieres, pueri & puellae lachrymarí, eiulare, uoces
adccdumtollere.'alrj uoluentesanímouícl;oriscrudelitate,quáexconícíentíafacl:o>
rum antea in Athilanos áfe perpetratorú,aducrfum fe futura metuebant , omnés uí<
3« as 6V occafiones pertentare,ut periculum uitare pofient, Erat ea tépeftate eíus urbis
epifeopus beatus Nícafius,uír íuftida,moríííntegrítate,íancTimoníaínfigrtis: cVob Ыш
fidem,úitc'qj purítate,Deo acceptus. Híc cum Eutropia forore, uírgine á teneris An- ш fp'/"«>pw
nís Deo dicata(qug no minus pulchritudinecorporis,quamomnib.animidotib.in> Rrmín/íí*
fignis erat)toto boc quo obfidebantur tépore,afsíduis uacabant oratíoníb • : ut Dei
irá, cuius gratía Athilam malis ciues afficcrearbitrabantur,placarent:atcp eíus mife*
rícordiam,fupplícíb.omnibuspraefentemc5fequerentur. Adhunc,quú Athilaob*
fidioni urbis uehementius intéderet,nulla'q? ípes effet reliqua falutis, ciues, pars alta
ex peДоге trahentes fufpiría , pars lachrymabundi , humiles confugiunt. Quem со
tempore oranté,hís uerbís aggredíunturí Nifi copertú nobis efl*ct,uir optíme , Deú
T opt. maximu id gratiae ac milericordiae tibí ímpartitum elle , u t шаг apud ilium prx* puxoufa
ees ob uitae integrítatem íínt gratífsima::atcp hanc omnem calamitatem propter no*
fíra fcelcra nobis ab eo immiffam: ac dum in meliorem uíuendí ordiíiem-nos conuer
terímus.hoftesaceruícíb.ruríus nóftris Deuautdepulfurum , autplacabílioreshu*
maniores'qj reddíturummon eíTet nôbis integrum deliberatu ,utrum ad te cófugiert
dum,uel ex defperatione( qua mails íam quampluíímis crudeliter afflicb',ueh emen*
ter detinemur) aliter reb.noftrís prouidendum nobis eflèt. Verum quü & Dei cU* Btneuolmtídt
mentiam praeter omnes res mortalium omni tempore aeftímauerimus : 8¿ te ex Cu *^^ft
gnís cópluríbus,pater oprime, comptehenderímus illi efle acceptum : no dubitaui*
í<> mus ad te uenire.cuius confilio patrocínio'uecVuíuefecV morí iamdudum cóftituí*
mus. Qua; fit hoftíummultitudo , uides; quae in omnes cfudelíta* , 8¿ tu & nos feí* клтлй».
1 mu».
KlCOLvfl OLA ßl
mus. cuius multa draimiaccim'umurbíum cadaucraapertofuntdocumeïito.Tari
tar barbarorum mulcítudíni díutíus proprrjs uiribus refiftere nequáquam poílu
mus . autfpontenosdedere hofti'busoportet,&fidemquam profefsi iumus mor/ .
tisterrorcabneoare: aut, ncuímeorum , tyrannídem'qucexperiamur,uoluntaría
cd nobis inorsconfcifccda, Alrcrum horum perpetiendum crit, ni aut diuinítus ad^
rutí.aut tu!S pater optimeconfilrjs fpcs alíquapropulfandi a nobis pcriculi, ob оси/
los nropofitafucrit. Honeftas quídemípfainduceret, ut ad cxrremum fpíritus halí»
tum hoili tarn crudelí rcfiftentes,á conftantia, fortítudíne , fide noftra , metu mortis
non auocaremur,íí quid fpei eftet conferuandac urhís. Ñeque etíam ignari fumus,fo
re nobis urilíus ha-c obfidionis mala ad breue aliquod tempus perfcrrc,deuorare'c£, j»
ur pace poftea & libértate cum côiugibus & lib en's frueremur optata : quam per ii>
cordiam & ignauiam,hoftib.non repugnando,in fœdam nos côrjcere, eam'q? perpe
tuam ímiítuté.Scd quid remedrj hmcmaloadhibendum,quidlongisiälaborib.ui»
gilrjs,inedia defatigatis faciendum nobis fit,ut morte immaturâuitemus,non plane
conítat:utpotequibusíam prater fpiritú longa inquietudinehaud bene fpíranté,&
oiIa,cntfm'q;diuturnafameconi'gatä,parüdecoris (utuídes)humanífupereííeuí^
dcarur. Tu,quem Dei uoluntatisnô omnino experte eirccredimus,confule,utrum
ex mail's nobis impendentib.dcligeredebeamus.Sí dedíderimushofti ciuítaté:facul
lutc,uitam'cp omnium noftním in diferimenhaud dubium dederímus. Con»
tatesna
trá,fi ui expugnad fucrimus.qua: non malorum genera nos manebuntí Quibus cru îe.
cíatuu m generib us, quorum ha-c tua plebecula impatiens eft, in nosmiferos a bar»
baris iaruitum non fucrit? Efto , Gnt noftrum aliqui malorum crucíatusuepatien»
tes- At longe plures funt , qui humana uidi imbccillitate , horrore , ui'cp tormenti ,
Deumabnegent, fidem profeflam déférant, animarfua; detrímentumfaciant. Tu»
um igitur eft , uir Dei , nobis his malis uchementerafflí¿lis prouidere , gregi tuo tre .
mebundo coniulere,remedium fi quod potes pro tempore adhibere: ne ab со quod
honeftum eft, ¿Vpíum, malis coaeb'prxfentibus., auocemur,atqueaDeioptimi
maxim i uoluntate defcifcamus •

Ütcaßj ddRc- A Dha'cNicaííus,iamanteexitumrerumoracuIocdoclus,ítapaudsrcrpondet: 3»


"ftonf " Tamctíí non multum , ut uos cenfetis cíues optimi , ineiTe mihi uideo uirtu tis:
' quicquid tarnen eft Dei donorum in mecollocatum, id omneacceptum refero illius
in mccharítatí,mifcrícordíe,bcneficío.quí non meísmerítís,fed propria fuá benígni
tate,me fuargratía*,fuorum inarftimabilium bonorú participem efíe uoluit:cui quio
quid ín meeft.totum adfcríbo. Nec eft cur uos, quod Dei donum eft , meís tribuaria
uiribus. Illeuím,potentíam ,bonítatem'cp fuaminmeexerit-Mihieiusfpiritui.affla
lui oV uoluntati eft parendum.Cuius fi praeceptis obferuandis toto quo poflumus a-
nimoincubucrimus, promiflacp uita? cocleftisfpeindubitataexpeclauerimus, nihil
in rebus his mundanis tarn graue nobis obuenerit,quod non in iilius fide conftanter
pcrlcrrepofsimus.-nibil tarn ardtiHm,tamhoftiIe, quod non peruium,toleratuq? fit 4o
nobis facillimum. Multitudinem,tyrannidem'qj barbarorum , Remenfesuiri , ianv.
piidem ÔC noui,& extremauícínorum populorum calamitate exploratamhabeo.
Qua: certc ipfa ex Deiprocedit permifsione. Athila uobis obefle , uim'q? fuam con»
trauos exercere non poflet, ninoftrisdelicb's Deuminnos concitaffemus . Apud
quem nunc ftatutum eft.quod mihi illius oráculo iam diufatisconftat,urbemhanc
inmanus hoftium poftremd uenturam : uos'que mecum una tyrannídi bárbaro»
rum deftinatos, ut delicto carnis , quibus fumus obnoxrj, momentaneis his nun«
crucíanbus expiantes , ad uifionem diuinam , coeleftem'cp uitam laeti aduolemus, at»
que illius beatas lîmus participes. Agite igitur,fratres charifsimi, quicquid uos ma- p
ncbitcalamitaris-atque periculí ,conftantí S¿ forti perferte animo. Me fequamini*
& paftorem ÔC patremueftrum , meoculisueftris proponite; ut uos fpiritu falui
\Л TIL, чА. \г$
fitis,mc piimum obtiriam periculis. Brema erunt qug a barbaris patíemur tormén
ta.llla coeleftia,qua: Deus nomen fuum in fide & charitate profcfsis ab initio côfti
tuitprxmia,utfenfib. incomprehenííbíliafunthumanís : itafeliciajímmortalia^C
nullisunquam fcculis finíéda.Nonigíturuos corporis terreatautmalum,aut eru^
cíatus:qui inítíum cft,fi confiantes in fide fueritís,uita* perpetuas. Neclicet his qui
uosperfcquuiuur,malum precari:fedimítati ChríftiiESV cVdocftrináSí fac"tum»
pro inímicis ueftriSjUt adueram Dei cognitionem,rec'tam'qj uitáreuertantur, me»
cum una iugíter deprecemíni. Nihilo fecius Eutropia etiam uírgo,cíues ad ea fof
ti animo perfcrenda.quae iamiam aduerfaimmmerét,íntrepidebortatur; fefe,lícet
m foemínam, tarnen ante eorum oculos со nftanti ingenio Dei auxilio declaraturam;
iioftcs,etiamficorporitormétaintendant,n5 menti tarnen côftantiam,acinbono
perfeuerantíam adímere poíTe. His díuorú admonitionibus,tímorepauliíper ci
ues depofito.quacuis aduería alacríore iam animo fuftínenda expectabant. Inte.»
¿eaHunnifupewtísmCEnibus.alrjs'cp deiecb's munímentís,urbemfubitdingredi>
untur:fitubicp milítum armatorum rabídus difcurfus. Hí obuios trucidare,pube
,res 8¿ impúberes necare : non astati , non fexuí parcere . Nícafius Sí Eutropia
uirgo tantae hoffium truculentíaeducíi admíratione , ad sedem beata* Virgínis,
quam beatus hic epifeopus extruxerat, hymnum canentes Ixti profugíünt,eo con
.filio ,ut ubi rebus profperis preces fuderant,íbiin extremis quoqueanimam Deo
i» redderent. Hunni rabie perciti,adcedem etiam ipfam concurrére. QuosNica^ Rfttfy tpifo
fius , maníbus filentíum indicans , paucis alloquítur • Video ego , milites for* й^уШйи
tifsimi , uos á uerorum , fortíum'qj m íh turn (ànguine lönge degenerauilTe ; ас man rtnttu
fuetudiiiis , quae plerifque etiam feris animantibus natura ineiie fol et, omnino ef
.fe immemores. Cuius fîuel minima partem aliquamhaberetis,noncerteuí ¿loria,
quç uí&is fa*pe parcere,& in folos fuperbos facuíre cofucuir, infolefceretis;nec eo'
,crudclitatis progrederemini , ut omnia ferro delere, quam in ufum ueftrû confer*-
uaremalletis: quafialterius, nonueftracíamditíonis fînt,qua: nunc non uiribus
, magis ueftris, quam Dei permifsione confequuti eftís . Ргж fubito furore haud a>
nimaduertitis,&populum omnem in feruitutem , & opes , alia'cp omnianoftra in
. jo ueftrum ornamentum,potitaurbe,cefsiife: Populus Chriftianus fupplcxadgc
nua ueftra accidie, falutem á uobisprecaturus . Carterum uos obuium quemque
.ficuti pecoratrucidatis, prater omnem píetatís humana; morem ♦ Sinullum ue*
, ftra* ferocia* modum ftatuitis, fed pietatis ÔC commodorum ueftrorum obliti,
crudelitate omnia implereuultis : in me , qui illorum fumpaftor , ueftram conuer
tite ( milites )rabíem. Äpernicieftrage'quehorumueftrascontinetemanus; par
cite humilíbus , fupplicibus'que: fuperbos 8¿ contumaces , qui uobisrefiftunt,
. profternite. Me praefulem, ficrudelitas magis quam pietas uos excitât, mein-»
. . quam, qui ueftramhaAenusremoratus fumuídoríam , inuadite, petite, confiy
.. cite: meam,quatenus Deo itauifum eft, eripiteanimam : his meis ouibus, nullum
„ 4» commeritis malum , uitam donate . Quum his hortatibus Hunnorum fero*
cia nihil leniretur , fed in omnes , etia/n in acdem facram congregatos (a*uircnt, di' l&vl
, uusNicafiuspreceslachrymis plenas ad Deum, utantea, rundere coepit; atque
, ubi ílludDauídicum carmen, Anima mea adhatfitpauímento , píállerct,mox a'
• quodam fatrapagladio educto inuafus , capiterruncatur. Cuius caput a mem-
. bro etiam auulfum , diuinum cantícum non íntermifit: fed illud protulitPfalmi/
íbe, Víuifica me Domine fecundum uerbum tuum. Hoc modo beatus hic un*
ínter diuinas laudes in cœtum martyrum gloriofus aduolauit. Poft hge Himno*
rum milites, fine modo furentes , Eutropia* uirginispulchritudine captí,uímillí ÉutropU uit*
„j* intentare, quarconflansínpudícítiaciamprídem Deodeuotarcuftodia, ad Nica- #ш«"»Яля-
fjjin.terfecflorem conuerfa: Crudelifsime omnium, inquit,quos terra genuít,bar- tu'
barorum , an ignoras in quemDei uirum,innocentia ac fan<ftitate uita* ínfignem,
•' " : 1a manus
»24
m anus l
mérito i .
ducis,teuírumplur
dex, hoc cuum facinus temcraríum ímpíum'uc,mc míniftra, inultum non patíetur.
His diAis Eutropía in capillos tyranniinuolat,arrcptis'cp magna uiilliusfaucibus,
oculos mox euellit.. Alrj mílítes,qui forcítudinis huius fcemínea? fpecbtores ade^
rant,commílítonis fui pcriculo commoti,Eutropiam uírginem,& alios qui in tem
pío crane Chriftianos,furibundi muadunt,oc" ad unum omnes trucidant. Fuere
fcríptores,quí tradíderút,Hunnos,poitcaquá"ín omnes ubiqj tum in templo,tum u>
in alr>s urbis locís repertos,truculentur fatis fa>uiiTent,ar.Cß pra?dc ac díreptíoní ur
* bis anímum adiec»íTent,terrorc cedefti íubitd fuílTe perculfos. VidííTe in aeréeos
leftesacíc^dimícarc,audiírefoni:m fragorem'qj terribilem templumedere. Qu¿>
Signi pfurimi
^ busfigm'sexanimatos5aprcdaabftínuiire,S¿:addiuerraqucmcp loca extraurbem
poftciptiKe-
mtn¡.whem tremebundos fugifíe. Vrbcrndeíndc diu uacuamftetiíTe,totmartyrum carde con*
fecratam. Faces ardentes fupra ciuítatis uerticem fxpe ac diu uifasreantus cocleftes
audítos ííiues plerofcß , qui metu tyrannorum aufugerant, uifis tot fîgnis diuinís- ,
qucprodigiis,ac cognitahoftíumabítiqne^durbem tandem reuertiue.'&Nícaírj
ac Eutcapiar, exterorumen martyrum corpora magnislamentis atqj lachrymís fe*

pukuríctradidíík» . ' . , ,;. .


D Vmha'cadRemenfemurbemitautmemorauimusaountur, ínterea Athila ю
quencVm exercitus fui ducem Gyuulam ,uel (ut quidam uolunt) Iulium no
míne,cum parte copiarum miíit,qui Coloniam Agrippinam, cíuítatem túc quocp
(uenune) ¿nfignem &amplam,obfideretJs,utíuiium erat,urbem forticinxítob'
íí'díone. Ea tempeftate Äthcreus Anglorum regís filíus,pulchritudíne, uirtute ac
vrfuUbrim- moribusdiua: Vrfulae,Britannia: regis filia* unigénita:, ardentifsímecommotu's,
nueregisfiiu. cius per legatos apud patrem ambire ccepít cônubium.Quem , quüfollicitus cíTet
quid refponfi dareclegatis,Vrfula anxium meeflumcp admonet,ut depofitaanimí
follicitudine,Äthereo earn defpödeat.Oraculo ením fcaccepiiTe,neiddetrectatU' je
ra effet ea lege matrimoníum,ut tnennium ílli cófummando concederetur,.quo pe
regrinationê a fe uotam in terca exequí poflet. Hanc aút earn eíTe, ut urbem Roma*
nam, comí tata decern millib.uirginu,inuiferct.Promdeipfe et Äthcreusprocus cu
rarent parí opera, decern fpectatar pudicitia* uirgines conquírerc : harum ííngulis
mille,& fibí quoq? totidem fubderc , quam fpecliata effet omnium probítas ac pu^
DiMVr/нЬ dícitía. Lcgatíacceptoápatrc Vrfulxhocreíponfojlartíredeijt.iÉthereus&Bri
dtfcondctm- tannix rex Vrfule pater,côfcripto ut defignatum erat uirgínú agmínc,eas Vrfulae
eh. Calino adiungunt. Quae accepta hacnobmfocíetate,atq? côparatisundecim ma
gnís nauibus,alrjs'q? rebus in peregrínatíonís ufum ncceñarrjs, ex Británia ad ofíia
Rheni,ubi nunc Hollandíac pars eft, applicuít. Vnde aduerfo flumíne Coloniam, +e
cum magno ciuíumapplaufuac lanicia: ex Colonia Bafileam,peruenit. Ibíreliclís
nauibus,cüali),impedimcntis^edcftriitinereRomamproficifcitur.Qua: tandem
fanйогиm relíquiis,8¿ facrís omnibus lods ,ut eíus erat uotum,Roma: perluftfa^
tis,Baíileá reuertítur:Cyríaco papa,cuius alrj ( praeter feriptorem Híftoriae eceleíía
ftíca?,quod feiam) autores nullamfaciuntmentíonem ,eam fummo ubique hono>
reprofequente. ConfcenfaigíturadBafileamnaui,fecundo Rheni flumíneColo
mam deuehitur. Quae egrefía in continentem , nihil'qj hoftile ЛЫ omnia ( ut an*
vtfuUmurfá tea) tura eíTearbítrata, ubi urbi appropinquare ccepít, mox abHunnisundique
m m tÜXl muadícur» atcluc cum omní focíetatís fuat turma crudelifsíme trucidatur. Itafan 5o
,TL?Co7X ftifsíma uírg° > íuo,i£therei fpon fi ( qui accepto VrFulae reditu,cum matre, & fo^
tntiitmr. rore Florentma,n5nulliscp alijs epifc'opis Coloniam ufqj,ei obuiam uenerat)atcp
Cyriaci
Ы Т I L vi. щ
Cyriaci pontifias accaeterarumuirgínum fangm'ne^udirítiam fuam Chriftö Do^
mino,uírginitatísuerdfponfo,confecrauit» Harum relíqurjs ílluítriseft Colo
nía. Inter fcriptores non fatísconuenit, de huiusnecís tempore. Verum quoní*
am Chronica nofíra hoc tempus uírginum trucidatarum tfadunt, creditu n on аЫ
furduni eft,per id tempus quo Athila erat in Gallia,Vrfulam cû fuis uirgínibus füx
iíTeabHunnísnecatam. Athila Remenfibus expugnatís,peruao;ataGallía: a<
Flandría direpta, depopulata'que, ín Thuringiam proficifeitur. Hicüotens ào
darare, feuniuerfacGa^actotius'queOccídentiseífeuícT:orem,rolertnem (utuo шикги.
cant) curiam in Шпаса urbe fe celebraturumíndixír . Plefiqueuíeinorumregum rmgUm fe«.
» acpopulorum, partim metu, partim quo'deumeius'que apparatumuidereopta> wtumjïuecii
bant,co confluxeVe. Quos Athila magnisoneratos donis, liberos remíttit. Efartt
plefiquepopuli circa littora maris Britanníci Sí Balthicí, ííué Germaníeí, degen-»
tes: quibus non adhuc magna; erat formídiní Athila; potentía. Igitur utrj quoque
ciusarmafentirent,delegit aliquot duces: qui cum exereítu Norrrtannos, Cale^
tes, Morinos, Tungros , PhriToSjCimbros SfPruthenos inuadant, omnia'cp ( ni
dus pareant imperio) ferro igneqj uaftent. Hiomnes aduentu hoftium timoré:
perculíí populi, Hunnorum imperium ultra? aeeepere . Athila interim certior fas
citis, Romanos ac Gothos conferibere milites» comparare exercitum, bellum con
tra fe renouare : proinde ueritus , ne ipfe fui'que tot laboribus, tot bellis geftis, ttb
*• clorijsuariafortunapartisjuehemeiuerdefatigati, Circumumiríabhoftibuspo£
fent : reli ftis Gallrjs , Sicambriam , regiam in Hungaria íuain , ubi Budam fratrem
reliquerat,reuertitur .
Çaput X II
О Ccupato Athila in bello Galiico,Budafrater, fiue quod de uíAoríauíta'que шиш*
Athila: dubius erat : fiue potius,quod regnum duos uixadmitterefoleat,im fatcr ,msfc,
perium Hungaricum, exelufo fratre, oceuparein anímum induxit : quod hac ex re, uitu
e libídine fua,domiadminiftrarecccpit. Cuius reí indicium erat ,quod &arcemil
lam, quam Athila prope Sicambriam urbem ardificarí á fe coeptam , íufíerat A dip ■<
lam nominan : ipfe fpreta fratris uoluntate , e fuo nomine uocauit Budam . His Budtunt,
1» nominibusBudainfimulatus,quum Athilapropterau(flamipfiuspotentiam,ma
num ei palam inrj cere non auderet, infidrjs adortum capit , trucidat'q? : ac cadauer
in Danubium , ad cuius ripam Sicambria 8>C Buda , fedes regis Hungarian , fita eft,
detrudi iubet . Sunt autores , qui Budam ante pugnam Catalaunicam in terfo
cbm efle , fcriptum reliquerint . Ego tarnen fequetus Chronicon Hungaricum,
poft earn pugnam id faftumeíTe crediderinb Buda interfecto, iubet edi&o, ut
cam quiique arcem ex Athila; nomine appellet , Buda» memoria abolita» Id ta^
men (utuaria funthominum ingenia, ad prohibitas res magistendcntium)non
fuitá plerifque obferuatum . Hungari earn arcem, ¿Vurbemetíam in prarfentia,
Budam : Teutones uero, nunc Eczelburg, id eft arcem Athila;: nunc á furniscal
4» cis,qua;olimexlapidibusilliccoquebatur,OrFenuocant. Qua ex re fans con^ uuid^Ult
ftac , Alemanos , ueluti iure belli ab Hungaris quarfitos , ea quoque tempeftate °M
AthilccjfuiiTediftoaudientiores» PoftnecemBuda;,rebusomnibus Hunga^
rix pacatis , & in ordinem redaeb's , Athila quinqué annos Sicambria; commora^
tus eft . Interea temporis milites ipfius , rapinis pra?dis'ue aflueti , Myfîam , Ma^
cedoniam , Achaiam , Thefialiam 8¿ Thracíam in feftare , pra*dari , dírípere : quin
& urbes quoque ac populos Hungaria; , Athila; fubdítos , damno afficere, uexa*
re,adedutcolonipleriqueimpatientes tantarum díreptionum , derelíctís pecori»
bus & armentís fuis , impetrata primum ab Athila ad id facúltate , alio mígrare
coacbfuerint,adeaquífquequa;malueruntloca. Ipfeuero Athila, utrerum quae
5° in omnibus orbis reoionibus agerentur eíTet confcíus , quatuor uercdariorum vmitríjk»
eonftituitftationes : prímamia Colonia Agrippina , alteram in ladera ciuitate ' "*
1 г Dalma*
u$ UltO L AI O L A Hl
Dalmatian , tertiam in Lithuania , quartam ad fluuíum Tanaím . Ex his locís fin
óla totíus fere orbis acta, permutatos in locís fuis nuncios , Sícambriam ad eum
deferebantur. Contra, ipfe quo cp illorumquoslibetuoluntatisfuœcertioresfa-
cicbacHísita compofitís,tumopportunítatemrcic5trahoftesáfebenegerenda:
obferuabat: tum quid illi aduerfum fe aggredi ucllent, fatis exploratum in tenv

porehabebat* '
fyut XI 11
Sícambriam urbem, cuius frequentem fedmus mcntíonem,tradunt feríptores,
Gallos , Pánonta duclu Antenorís Troíani uaftata,in fui nomínis memoriam
olimcondidiíTe, ÔCin multos anuos habitaflè. Hanc Athila, pofteaquam Hunni to
Pannonias(ut fupra docuimus)fubegiircnt,inftaurauit,regiamcp fibí delegit.
Qua: fiuea Sícambris populis Germania; Rheno finítima:, quam olim Gallí infe-
ftabant, fiuealía excaufaSícambriauocata fit, non fatis compertum babeo. Hic
licet corpore Athila quietem agereílatuiflet: gloria: tarnen atqueambítionís cu/
.pidus, uoluebat índies animo Imperium propagare , regnum regno adrjeere , po-
pulos quofuis fuae dítíonis faceré, gloriam bello augere . Simul memoriarepe-
tens ftragem fuorum Cataíaunicam , ea uoluere animo , meditan , ad id totis uiri-
bus íncumbere :, omnes uias artes'que querere , quibus iníuri am illius cladis uín-
dícarepofiet r¡ Inter hxc acceptode Aetrj morte nuncio , ratus adeaqua?aní-
moiamdudumconceperat, commode exequenda,diuinitus datam eíTe occafio- %•
nem:atque neminem iamfuperftitemefie, qui fuis uiribus pareíTepoíTe^ftatuit
primo quoep tempore Italiam inuadere:u t ea deuí<fta,pugna: ad campum Catalau
nícum funeftac memoríam,noua üírtute,noua'cj? belli gloria aboleret. Igíturcon
uocatis regibusac populis, qui per id tempus fignafuafequebantur,|iuiufmodi
oratio Athilt uerbis difieruit* Quando uirtutem ucftram , animí ad res bcllícas alacritatcm ,
ifiafuostníe ducesoptimí, milítesqj ftrenui,mecumipfcconfidero: fimul'cp,quot populos,
mmiulùm natíones,prouincias, régna, uirtute ueftra , uiribus, focietatefretus, meo impe-
inudderct. río íubiecerim: quantum deníqucuiAoría: ubique terrarüm pepererím : nonuí-
detur efle opcrarprccíurn , meuosmultís ad ca qua: ueftrapte natura, confilio ac
uirrateducimíni,authortari > aut excitare. Quandoquídem ad omnia ftrenuaac ¡»
militaría facínora , qua: fortes decent uiros , intrépide fubeunda , quam propeníí
ab initio fuerítís,reípfa compertum habeo«Enitendum modo'eft,ac fummís con-
tendendum uiribus , ut reí benegerendar occafionem , qua: rerum omnium apud
mortales prima habctur,dum oceurrerit, haudgrauatim capcflàmus.Quam fiam
pIexabimur,focr¡ optimi,res omnis demum in promptu nobis erit. Si contra ne-
glexerímus, quid non laboris , cura: ac follicitudinisantenobísfubeundumerít,
.quam ea fe nobis rurfus offeratC Romanorum uíres , imperíumcp magnum , am-
plum.magnincü & memorabile fuerit,uniuerfum complectens terrarum orbem,
íampridem uobis fatis eft perfpeclum. Id quo latius,illußrius & cxcellentius an
tea fuerat,eo maíorínuncobnoxium eftpracipitio, ruina:,pericuIo.Síenimdilí- 4«
gentíus condítíoncmillorum con fideraueritis, quid non detriment! atque gene
ris malorum,fiue fatonoftra hac tempeftate pafsi funt, fiue uiribus eorumiam
confenefeentibus ac debilitatísí Vandali,Vífigotthi,Brítanní,Germaní , Roma-
norú imperium fuá ex l¿bidíneinuadentes,funt nobis documento , quam finullo-
rum uíres nunctenues,attrita*,exhaufta?.Africam,lberiam , Gallía: nonminimam
parté,Britanníam,qua: omnia Romano parebant imperio,núc hoftís habet. Pan-
' -"•->!. «i ínífií mnnitM m'rrurefmili-

ciuam utitaiia,oraniurtgiuiiutjurtô uiai —>— -i—


dítionír quod ni occafioné diuinítus uobis datá(mílites)e manib.ignaue turpíter 5»
que emitteremaluerítísdacbi eríc uobis haud difficile, Nâ que oppida , urbes.qui
л deniqî
Т Î í> cs4. > 117 ,
âinity popülí , qurc prouinciar.qua: regna,arma ueftra no £imüerüt,fenferunr,cx'
pertá funtrVQuíd unquä uífum eft(milítes fortiísimi)uobís ta difííctle,quod ueftra
uírcüs , förtitudo,in rebus omnibus coníbmtia , non keile reddíderít С Quod fi in
rcgn¿s&prouínciís,quasmemorau¿,fuo imperio antea parentíbusrefiftere UC'
ftns Romani armis , uirtutíac potentiac haudquaquampotuerunt : quid nunc
contra uos uiribus íntegros , temporis quiete corroboratos , multorum focío'
rumaccefsioneaucT:os, Romanum impcríumíam fracfium poífe cenfebítísC Pu'
gna Catalaunica( nenoftrametíamcladcm,dummala commemoro aliena , filen'
tío pretercam)lícet alíquam focíorum 8¿ commilítonum noftrorum ftragcm, Ae'
•e tij oliiri uirtute intulcrit: fi tarnen hoftíum cacforum numerum noftrís amiTsís
contulerítis, ludumiocum'quc,qua:pafsi fumus, prazhísiudicabítis. Nechanc
criam pugnae^raterita:, fiquamaccepíftís, calamitatem, ignauía: atquefócordíaz
ueftra: expenfam ferre debeo. Qyotusenim quífque ucítrumfuít, cuiusmanus
fanguine hoftíum nonmaduerit , uítam'que hoftís non erípuerít? Verum quic'
quidnobís íllatum fuit malorum , id euenít Manís uarío e'üérttü , acfórtunae:
qux uiros fortes & ígnauos , fine diferimine, detrimento plcrunque afficere
folet. Nuncigítur, focrj $¿ milites ftrenui , tempus eft, ut hancquoqucolím
acceptam eladem noua uirtute uíndíccrhus . Quod fietproculdubio, ni ignauía
torpere, occafioni prarfenti deefie, quam éani prófequi, malucritis. Animus
10 meus, éarum quae feqüuturx íunt rerum uates , mihi pracfagít, Italíam brcuí
non magno labore noftram futuram. Qüa irt poteftatem noftram redada, quid
reíídui in Europa erít, quod non facile iugum ueftrum admittere cogaturíA' npüogutl
giteigítur, focrj optimí, utaliaín hunc diem omnia ,ita hanc quoque expedí'
tíonem Italicam alacrí capefsíte animo. Non defitis fortunx , opibus, &digni'
rati ueftra?. Qu a: ufui funtbello,nuncnuhc paratc.Mecumunaprofcquimínífor'
tunam. Equídem non labore, non pérículó, noiialrjsquxín belloaccídercfo'
lent rebus incomniodis , aueftris opibus augendís ,abamícítía focietate'que co<
lenda, falute ueftra tuenda auocabor. Omnia uobifeum una fubírc.ímo* ante
uos experirí uolo : me modo , Fortunam atque Occafioncm , quxfolx resin
j0 bello prima: habentur, féquamíní ♦ Faciam, Drjs uolentíbus,ut Italia; non mí'
nimaparsueftro antepareatimperio,quam Romanorum uires üobís oceurrant.
Нас oratione Athílx príncípumacmilítUm animi concitan ita fuere , ut magna
aedamatum fit lxticía,fe non modo ad Italiam cu m eö profecluros : fed in omnera
orbis partem, quam Athilaíubcat , illius figrta intrepídefequuturos , íuífa'que
facbros. Coa<fto ígítur Athíla fuo , 8¿ Oítrogothorum , Erulorum, Turcilín' A'b'k in m.
gorum.Quadorum, Rugorum, quos ab initio in focietaté belli habuerat , exer' *■ txPcii'
citu, quum itineri accíncbis equumconfcendefet, dicíturcoruusab oricntcad'
uolans, humero cius dextro infedifíe : ac deinde tantífper in fublíme uolafle,dum
uifum omnium effugeret. Hocaufpícío Ixtus Athíla, mox iter capit:primumqj
4oStiriam, Carinthiam, Ulyriam 8C Dalmatiam inuadit. Qtubus depopulatís,
Salona'que ac Spalato urbibus incenfis , ad littora Adriatící maris peruenit:
dein Tragurium,Scardonam,Síbinícurrt , laderam , Nou am fegniam, Poten'
tiam,Polam , Tergcftum, Capíferiam , urbes opulentísimas íuxtáac fortif-
limas, diruít, ¿V in prxdaih füorum uertít. Nonnulla; Valcntíníani impera
ton's copia; in ípfo Italia; íngreflu, fauces uíarum obfederant , conati Athilam
acccptisauertere.Dumtamencdpropcraret.fubítoomnes metu díftrahuntur. rf„WA.
Annus , quo inuafit Athíla Italíam , erat a natali Domini quadringentefimus Мл u*lim~
quinquagefimus.Eufebiusunum, Sígebertusu ero' quatuor his fupcraddit. Vc' tauafait.
neti.quosregePylemenead Troiam amifib, ad intim û Adriatici maris finu duce
(¡o Anrenoreuenifiejfcriptores memoria: mandarunt,catëpcftatc circa Adriâ habita'
bâcHi cu plerifcß Aquileix ciuibus,ali)s'cß uicinarú urbíuaccolís , metu Athilç fe'
1 4 dibus
u9 NICOLAI OLAtfl
«Mta díbus fuisrelíAis , primita ¿n ínfulam quandam Aquileía:rurbiuidní:dcin ratí,eo
Mtt origi. quoc$ Athíle uím penetraturä,in aliä ínfulam a maris ícftibus tutiorc.cui Kíuo &
to потел eft, migrarunt. Quo in loco hanc , qua; nunc Veneciae dícitur, urbem

edificare cccperunC
Caput XI III
DIrutis memoraos ciuítatibus, dum Achila Aquíleíam uerfus pcrgeret, occuiv
rit ei a íínu Tergeftino Rom'anorum fan's ualidus exercitus. Quo proftrato,
deletocp, Aquíleiá urbem obfídet. Ea licet diffïcilis eífet expugnatu, partim quod
Í£WÍÜ dus accolai auditoiampridem Achila: aduentu, earn omnibus rebus ad fuftinen-
' ' triam, damobfidionem, &fedefendendumneceíTariis}fatismuniuerant: partimquod
pra?fidium numerofum firmuq> eocollocauerant : tarnen neuníca hace regis tarn
magnaminipotentiam uires'qj non perfentifeeret, uoluit extrema quarcp fub ea
experiri. Igitur admotis illius oppugnationi machinis bellicis , quas complures
fecum ferre eracfoIítus,quum res nunquaexanimifententia cederet, triennium
ínobfidíonefruftraabfumit.Intereaomniscírcumquacjíagerdepopulatur. Qua;
resfecic,ucincaftris Athilannopia commeatuum non parum fitlaboratum.Ea'cp
ex caufa tarn homines quam fomenta infuecis uefei cogebantur alimcntis, uaria
morborum genera inferentibus. Eo iam deuentum erat, ut ¿V Athilam obfidionis
eiusurbis txderet : & militum animitum malis diuturna; obfidíonís,cum penuria M
rem neceflaríarum uehemécer fuerint confternati, & corpora admodü debílítata.
Iam pafsim murmur S¿ fremitus in exercitu audiebatur militum indignantium fe
non cum hominibus íufto Marte ,fed lapídibus ¿Vmunimentís uix expugnabili-
bus , rem habere : cuius laboris Sc tolerantiae nec gloria, nec prarmium ullum
cflet futurum. Et honeftius 8C utilius fibi eiTe , Romam caput Italia; ftatím
profieifei, iïobiîdio urbium Athilam delectaret : qua expugnata , carterarum
ciuitatum deditio facile fequeretur , atque totius Italia; opes Hunnís accede^
rent. Ad hare, perpetua gloría res eorum geftas , capta Roma, abunde cumu*
laret.Has militum uocíferatíonespromífcuas, tametfi Athilainiquo ferret animo:
ne tarnen u nica: huíus urbis fortitudo , gloriam fuam multis rebus pra?clare geftis J#
per totum orbemiam fîorencêobfufcaret, militum ánimos partim fpeíamiam po'
tíundaurbís,partím pollicítacionibus magnificís demulcendo,fibiq5 reconcilian^
do,ftatuít tantifper in obfidione perfeu erare, doñee eíus urbís quoquo modo po*
tiretur. Quod ut cítius fieri poíTet,neqj fuo ipííus periculo parcebat, obequítans
frequenterurbismuros,utubiillíus expugnanda; facílior effet íníultus, experíre.»
tur. Itacp quum quadam die taciturnítas obfeíforum, cVmuri folítu do inuítaflet
eumpropiusmœniaaccedere,armaciquidâhoftium per cunículos & cloacas fub'
terraneas,fub moenibus ad Hunnos fallendos producías, clanculum erumpéces ,
fubito cum inuafere. Athila,quum neep in fuga,necin alio fuorum pra?fidio,pra;-
terquam fui ípfius robore ÔC uirtute,fpes ulla íálutís eflet:neinulcus moreretur,úv 40
trepide eos aggredítur:duobuscp interfecb's,quíí reliqui uifa eius audacia non iam
temeré cum inuaderent,faluus ad fuos remeauit.Dicunt,milites hos urbanos rctu*
lifle tandem fuis,cx huius.quicunqj fuerit ( ignoraban! enim Athilam eíTe )militís
oculís.fcincíllas ueluu igneas,quü eos fremebundus circumfpiceret,emícuifle. Ab
tero dein die, dum multis fruftra tentatis oppugnationibus Athila anxius ¿V cura,
rum plenus.more fuo moeníaurbíscircum equitaret,uídit ciconiam auein fummo
cuiufdam turris culmine nidum habere: ex quo auisipfa pullos adhucimplumes,
Exctconiddut unumpoftalium,inamndinetumurbiuicinumroftrodefcrret. Cuius reí fpecta-
frgfaium. culo quum Athíladiutíus cogícabundus conítíciíTet,tandem ad fuos díxíflefertur:
Auê ruine ciuitatis iamiam imminentis prafeiä, pullis fuis preparare fecuritatem. 50
Nam quodínarundínetú" cû pullis migraret,portendere,urbëpropcdië in manus
fuas dcuéturâ;uellecg ckoniä malí futuri prefeiä" , pullos fuos , ne fîmul cû u rbe in.
cendio
<~A TI£. к^4, , tip
cendío aut ruina paulopoft abfumerentur,liberos cflc. Hoc ígítur augurio admo'
nitus Athila,urbís ipfius oppugnatíoní со ípfo die uehcmctius inflare coepir. Ve
rum quum res tune quoqs,ut antea, minus fuccefsiífet,poftero díciubet ephippia
quarti cuiufq? equi, ex omni fuo exercitu côferri,&:in foflam urbís,ex ea parte qua
murus erat debüior,conijci>ince'di'ue>ut murus ardore ignis confecl:us,aut fponte
decideret, auttormentís pofteapetitusruínam daretfacilíorem. Interim Adula in
tfrumentis ad quatíendum murum copoíkís , mílitibusq? ad inuadendam urbem
admonit¿s,expe¿tabattcmpus,quo,fopito incédio,mocníaaggrederetur« Côfiliiï
hoc cum non fefellít . nam murus ignis uehementia confumptus , fponte ruinä de^
tú díííc traditur» Athila,uifa hac capiunda: urbís opportunítate, milites hortatur,vit
prouirtutcquifq5fuaadniteretmceniafuperarc,urbemcpingredi. Himagnaala*
critateíd capeíTentes negotrj, in uulnera acarmatosmuridefenforesruunt.Necar
matí c¿ues,ncc ullú periculum eos ab ineceptis arcebat „ féd intrépido impauido'qj
animo moenia fuperare quifep contendebat. Nimio minore animo obfefsi quoqj
ftatíohéquifq? fuâ,urbem,fe,fuam'q?,coniugum aclíbcrorü uitam defenderé: non
jgnari,nullam aliam fupereífefpcm uitc, quam fi hoftem longo iam labore malis'qj
defatigatumrepellere^curbemuiuirtutecpconferuarepoflènt. Quod Athilaui'
dens , uulneribus со nfectos ad caftra referri , Sí fefsís nouos fuccedere iubet. Ipfe
(quaeres etiamígnauos milites ín re quocp dubia accendere, ftrenuos'qj faceré fo
« let) fpe&ator cuiufq? facinoris atqueuírtutis adeíTe , quemque nomine compelía^
re : hortari, rogare,ne á coepto defiftant ; maximum , quod fuerit , oneris ас peri' >
culi iam fuperatum : ext'guum adhuc fupcrefle urbis potiunda: laborem , cuius *
magna cuílibet apud fe parata eflcnt ргаггш'а. Itaque milites fummaui mccnibus
annixi,triumhorarum fpacio urbem capiunt, diripiunt:iuuencs,uiros,fenespaf' AquilcU
fimtrucidant:nonctati,nonfexuiparcunt:paucis,quibusdecoracpulchritudoin' tW4
erat, feemínis exceptis. Omnia qua: in urbe eraht, in prardam danturmihtum.
Vitra triginta fcptem millia hominum traduntur illic carfa. Erat tum inciui--
tatefoemina, non religíone Sípudícítía minus quam genere nobilis: forma ucro'
taminíígnis,utomnes alias eius urbis feeminas facile prarcelleret.Huicnomen Di
3« ona fuit.Hacc,quumaudiretHunnos in omnesad mortem ufque fanjírc, prater' r3l&**fcniÂ*
quam termnas pulchritudine prarltantes : m lupenorem ardium iuarum par^ Mm(n^e\iu
temeonfugit, ftatuensprius mori, fi quis Hunnorumuím fibí intentare uellet, см raktti
quámpudicitiamamíttere. Igítur dum quífpíam militum , decore ipfius captus, cbrowceiftt-
cam'que infequutus , uíolareconaretur: Digna in fluuiumNatifoncm, fubardes *™ GM«*-
dcHucntcm, fe pra:cípitauit,ita pudicifsíma femina , milúis fpureifsimi turpem chusa- emm
libidinem morte fuá euaiic. . fimpamm.
■- nominalhic
Çtptft X V . Urnen DugnS,
Diruta (unditus Aquíleia , atque fub ea obfidíone dedíto Taruífio,ac Verona:
^u hac,autore Diatherico zilloautem , Helmundopraefule:atque etíamVtino
. per Athilamcxtruc!io,ut memoria fui nomínis,fi AquiIeiapotirinonpoílet,apud
porteros relinqueret: Concordíamuerfus digreditur. Quoin itinere pulcherri- д?^/""
mumforus anímidedit fpecimen, Circulatores plcríque, uicicuíufdamrufticí, 4¡f¡M '
robufta actate ac uiribus.fpe lucellí confequendi ad Athilam ueníunt , ínter gladú
atorum artifkiofos flexus mira arte agiliter faltitantes. Alijs ípecbtoribus inri*
fum hoc fpe&aculo folutis, Athilaturpe ducebat, tamualida corpora , militia:
potius quam huiufcemodi quazftuí circulatorio , 8c rebus inaniter ludicris conue*
nientia, ociofam atcp inutilem agereuitä.Iubet igitur eos armarí,ac fe quocp armis
5o "idutûequoinfilientëimitari. Quod quum propter infuctudincm prarftare non
poíTcnt,cx: neqj arcum tendere, neep neruo fagittam adhibere feirent : corpora üV „
períluo prius per ocíu paftu faginata,ed uíqj tenuí cibo extenúan' mádat,ut poftea
abilinentia&excrcitationejoptimarerûomniû magiftra.edocb'jUtramcj? rê facile
praziU»
NICOLAI 0 L À Hl
prxftiterint.Quorum tandem opera & fortitudineín pluribus eft ufus rebus mi-
litaríbus; faítur dum Concordíam peruenít,eam cum ínternccionc feptem &C do
ccm millmm Hunnorú,cuius moenía primus ¿píe infecít,expugnauit,diripuitqj,
Caueris ítem uícinís urbíbus partim uí capt¿s,dirutis'cp,partim deditís, Athila pri^
я«Мро** mumPatauium(ubíMarullíCalabri poeta: carmen dclaudibus fuis confcríptu,
фпипомЫ ш joncm coníjá iufsit,quialícentia poética origínem Athílaead Déos retulcrat;
ищгоЬли. arj,7tramsimpudcntem efle ímpudcntíam , dum mortales nomines fe a Drjsínv
mortahbustraxiiTeoriginemconfingerent)deinde Vincentiá,Mantuá,Brixiam,
Bcraamum,Cremoná,Herrariam,urbes munitas & opulentas, ui cacpit,&:in prae^
danfconcefsitmilitum.Quibus tarnen omnibus tum propter magnificentiam edi ««
ficiorum, turn amicorum retenais precibus,pepercit,neigneabfumerentur.Vni^
cam Brixiam, ob uulnus in porta urbis , dum acríus illi expugnandae inftaret , fibi
infl ¿(fturn , una cum ciuibus omnibus со1 inclufis , incendio fundíais delere decree
uerat:fedabamicis,abeoquoqjpropofitofuitreuocatus. In Vicentiajquoqjop*
pugnatione egregium fortitudinis ma? teftimonium praebuit. Quû enim milites,,
propter obfeflorumuim, &aqua:profunditatê, propius moenia accederé cunda
мтсгМс rêrur,ipfe in foflam qua urbs ambitur.precipíti curfu defiliens, per aqua papíllarú.
AtbiUfaaim tenus ajram a(j murü euafit.Quo ipfius facto excitati milites , concitante eos uere^
cundia,certatimmurûfuperarecôtendunt, nonnullis eorum altitudineaqua? fub'
merfis. Hinc Rauennamuerfuscaitramouit, Erat ea tempeftate huiusciuitatis ai
СлЙ1шсЬ« prarful Ioannesjhaerefcos Arriane defenfor acernmus. is opibus iam olim conge^
buncepifco fes pracjjues non mmus in a mulationem quam contumelia Romani pontifias»
pm Tonern г ' т » о • л
nominium düodecimcrearatepücopos Amane haîreleos protelioresiuteoruopcraaadmi
fmffcëcit. niculo herefîm fuá latius in Italia d¿ffunderet.Hic Athile Rauennâ appropinquâti,
cum multítudíne cleri ас ciuium obuíam profeclus , eíu s indignationë fupplex d o
precatunpollícitus fe efFectorït,ut fi Athílaipfius profefsionë fufciperet,eos'c|; qui
Romana: ecclefia? ¡dicto audientes funt,perfequeretur,breui Romana urbc,to taqj
Italia, Africaq? fine labore ac perículopotirí pofíet, Adquem Athila, Humilíbus
quidem parcerefe,ait:cVpromífla,fi eapracftarepoflet,libcnter expeñaturú: tame
ne ínterea (inquit)pofteriras ciuium tuorum pacto potius.quam ui urbcm banca ^,
me deuictä efle glorietur,omnes urbís portas mox detrahí uolo , ac per certa moc-
níorum partem dirutam,equorum'q3 noftrorü ungulís attrítá,cum uniuerfo excf
citu noftroarmamsciuitatemipfamuictorísinftaríngredi.loannesepífcopus, cu
ues'cp, accepta Athile uoluntate,portis urbis refignatí s,la;ti iufía faciunt,ac regem
iW/^ort'T' gratu'antes ,n urban deducunt. In ea,cum omnibus fuis coprjs Athíla,tanto tem^
»«, & inhíu, Pore 4uo "oluít eft commoraais. Ticino deinde,qua?nuncPapia dícitur, Placen
tia,Parma ¿V Mutina direptis , Mediolanü ui expugnáncíues trucidât , urbem di*
"'"jíX'it. rip*t>">locp acquat.Militibus hinc,eo loci ubi Míncius Padum ingreditur^in ftauV
McdioUnum ua du<ftis,deliberare fecum cocpít,an exercitum íuum Roma duceret : cafu Alarici
expugnitur. regis Gothorumpermotus,quemea urbe ante fe expugnataatcp direpta, ín opina ^
to fato defunclum fuifíeacceperat. Igitur dum animo dubius in caftrís ha^fitaret,
proceres Romani ueríti ne Athila ad urbis Romane oppuçnarionem properaret,
Lepnem pontificcm adeunt,orát, obteftantur,ad AthilanTfupplex proficífeatur,
irâeius deprecetur,falutê Romanis petat: fe fperare, id eü non grauatim abillo ím*
petraturíí:quí Ioanní Rauenna? urbís archíprarfulí ad pedes cius prouoluto,ueníá
largítus fuerít. Leo tum Romanorü precibus,tu periculo Ecclefia? fuá? ínductos,
conftimít feidfactorü.Tradit Sabellícus,Leonem ad hoc indu <ftum Valentiníani
imperatorishortatu.Dumhajc íta aguntur,interea Athila, nelaboribusacrebus
Temar, dux femper agendis aflueti milites, ocio & quiete torpefeerent: quendam Zouuar
"""'"¡bit 9cerd£us fuí ducem delígít, qui parte copiarum accepta Apulíam , Calabriam,
5
• & ea Italia; loca quae mari adjacent Adriaticoj, depopulatur- Sub cuius tandem
cum ingentí preda redúum, Leo pontífex, uti conftúuerat,curn magno cleri
aomine
в
Ы T.I t cA W
a£>míne , facris ornatiutftimentis, ac( ut Sabellîco placet) altero Cönfujuni,ma' ordtióuonií
gna'quc parte fcnatus Romani , ad regem ueni't , qui ab Athíla obuiam ei pro-' роифк ai
deunteíngenti acceptus honore, Ьагс uerbahabuiife dicitur : Magna olim,rexin> ~
uiftifsime, Romajiorum , totius Orbis uictorum, erat gloría. Romani dare uietis
ueníam, fuppliccs in fidem amiûitiam'que reciperc , uicftoríam miferícordía lení>
re folebant. Quibus rebus ímper.ium,opes'queaugebant: famamuero'aegloriam
jiominís fui immortalem facíebann Ha; , dum uius fercbat, Romanorum eranc
artes, mores, ingenia. Cxterummutata rcrum uíce, quod nobis erípuit, id tí*
bí, rex Athila, nunc fortuna tríbuít. Quantum nobis dctra&um eft , tantumtuaí
»° uírtuti accreuitglorix. Multa licet oppida , nation es & regna deuíccris,pra?cla'
ros reruma te gcltarum tríumphos egerís , omnes feré orbis terrarum regiones,
uirtutis ac fortitudínis tuaefamaíam oceupauerít: non tarnen hxc omníamaiorem
lauJcm,fi rem animo bene perpendas, tribuere poíTunt, quam dies hare hodierna
apud omnem pofieritatem eft tibi comparatura. Populus Romanus olim totius
muл di dominus, á quomultí antea populi ac regesiura legcs'quepetebant,nunc
tua du (ftuspotentia,iupplcx adteuenit, paccmatepetiturus, ÔC omnes quas uelis
fpôte iubiturus pacis cöditiones,modd tua nos dignos putes mifericordía,fide,ami
î0 citia. Non necelîe cil te armis Romanam urbem,6V ca quae illí parent,tíbiuendícare.
Sua fponte tua eft Roma, nos tui fumus : tua omnia funt, qua; noftra. Omnia ex tua
fac libídine , fruere tuis legibus : fîngula tuo nutui parebunt,uerbis pro armis ute^
re. Ageigitur,rexpotentifsime,qui inhunediem alios uincere folitus es , nunc tu
teuince: animum oftenfum reprime, iram comme , qua forte contra nos feuerior
eiTeconftitueras. Nulla re propíus immortalítati accederé potes, Deo'queeflefî'
millimus, quam parcerehumilibus, &miferícordíam petentibus impartirí. Poífc
hxc confuí & Romanus lenatus ad genua Athílae lachrymabundí accidunt.Quíbus
Athila aíTu rgere, bono'que animo elfe íufsis , ueníam paccm'que fe daturum , ac eos
in fidem , focietatem ¿V amícítíam recepturum affirmât. Accepta igiturcondirio>
nctributíapopulo Romano deínceps Athíla: quotannis pendendi,Leopontifcx
omnia qua; petíuít,uoluít'que, liberaliser ab eoimpetrauít. Dimífsís Pontífice &
Romanis fenatoríbus, duces qui fub eo milítabant, ínterrogauére Athilam : Cuius
reí caufa , praeter folitum , tarn facilís ¿V indulgerts erga Romanos fuiiTct:atquele^
nibus íllorummotuslachrymís ac precibus , tamcertamemaníbusemífifletuic'f.O'
ríam,totius'que Europa; ímperíum>m omnibus rebus Pontíficis confentíensuo'
Iuntati? Quibus Athíla refportdít : Ita facbim &conueniíFe, 8¿oportuííTe. Satis
elfe,fupplícesad fe ueniflc,pedíbus fuis totius mundi dominos proftratos:Romam,
qua; uniuerfo orbí olím í mperitabat , fe uí&am faterí , fuo nunc fubditá ímperiortrí'
butum Romanos ímperatum fponte fufcepííTc, omnía'qj íuffa fa&uros. Quod uero'
40 omnium maximum eífet, fe fupra caput Leonis, quiadeum uenerat , uídilfe homú
nem habitu auguftíore,ueneranda canicie, ftricto enfe afsíftentem.'fibi'qj, ni illíus uo ,
tísparéYet, m ortem mínítantem. Hinc milítum ioeofum dictum uulgo ía&abatur;
Athilam plus timere ferarum immaníum fola nomina, qüámexercítumarmatum:
qui in Gallia contra Lupum, in Italia uero aduerfusLeonem,fuonon ufus fuiilet
imperio, . ; ;; , .. ., .
Qaput XVI
AThilaRauennatrireuerius,Ioannem archípra;fuíem in uínculaconrjcít: acce*
ptis'q? ab со acá ciuíbus Rauennatibus fexaginta marcarú aurí míllíbus,ípfum.
¿V eos qui Arriana infecti erant ha;refi trucidari iubet : fiue quod Leo pontífex id ab
eo impetrauerit : fiuepot/us, quod aliquid eo abfente finiftri contra ipfummolití J¿ d'fff^*
*° fuerínt. Poft hecc eonuocatis exercítus fui regíbus ac ducíbus , breuiter enumerat, хег»т^лш
que bella ipforû uirtuteconfecerinquám potentes reges,populos,urbes,oppídadi^ taurti ncM
tionísfua; feccrít:quibuslaboríb. acperículis,utillísgloriáímmortalépaicret,fepc '^^*rum
fecommi'
1?г ti l COt AI ÖL AHI
fe'commíferit. Nuncfe in animum induxifle, omnesmortaleseo!aborare,utuItra
perennemgloriam,quietíetíam corporis non diu fpírantís, quantum liccrct, poil
duros díuturnosq? labores bene confultum efleuelint. Proinde íí nomen laudcm'q?
afccíshaftenuspartam, fatis Ш ducerent: feconftituifí'ein Hungaríam, deftina*
tam fuse Ы ipforum quietís fedem, poft tantí temporís moram Sí labores reuertüfa*
tis íam opum , fatis triumphi gloriare^ , fatis omamentí apud omnes gentes eífe par^
tum. Decere quietcmlaborum comitem eíTe, his'cp illam fuccedere, poftcaquam
omnia cum fummalaudeperegerint. Omnes hóminesexanclatíslaboribusocium
ample¿ri folitos , prxmium fcilicet curarum , follicitudinum , ac ínquíetudínum aiv
teacurum. Comprobatoá ducibus confilio, Athíla in Pannoniam redire pro- m
Väfntirimi perat. Valentíniano imperatori , cuius fupra meminimus , foror eratHohoría,
гяот;сги ¡o Quxclam fratre,miíTo nuncio Athilam orat,utfi id non dedignaretur matrimo^
roraenoru. n|um ^ çc duceret uxorem» Quac,íí ci uíderetur, aut rediret, aut ad Valentínia'
num fratrem mitteret Lcgatum , fuum connubium Athila? depofeentem . Italíae
fines rex íam exceflerat, quum nuncius ad eum peruenit. Licet autem gratum eí
erat de tarn honefto infignis püdícitía: ac nobílitatis Femínac matrimonio , dela^
tum ad fe nuncíum: maximt tarnen tum laboris ene , tum etiam dedecoris arbí'
tratus eft, exercitum fuum íam abltalia amotum, & tot itíneribus laíliim, ¿Vqui
Pannonía; íam propioreÜct quam Italia, uníus mulíerculae amore reducere. Jra'
que mino Legato ad Valentinianum, Honoriam fororem cumlmperrj parte fibí 2*
depofeít: quod nífaceret ,reuerfurum fe mox ad Italíam, &ülum uniuerfoimpe*
río prúmurum, fororis'que uí potíturum mínatur. DímífTo nuncio, ipfemetín
Pannoniam regredítur. Dum Sicambríae ín regia fuá uítam degeret , etfi (utfu*
pra dictum eft) ocium agere, pofttot bella ex aními fui fententia íam confe&a,
ftatuerat : non facile tarnen fît , ut animus ad alíquíd femper agendum natus,
bello inftru&us, magnarum rerum cupidus, quiefeere pofsit.Non contenais ígí-
tu r parta to t íam rebus geftis gloría , contra id quod prius mílitibus appr obantibus
decreuerat, cogitabat dies acnoAcs, utdeuiÂa iam Europa, uiresfuas in Afiam,
Afiyriam, Aegyptum conuerteret:afbitratusparum laudisimperrj'quea fequacíí'
tum , niíi illa? quoqueorbis regiones' fortitudinem Sc" arma eius experirentur, eicp ¿»
parèrent» Tradit lornandís , Athilam per id tempus mifîiTe Legatos ad Martia--
num Orientisimperatorem,quidicerent, ni Theodofrj prarcefloris promiflâ fibi
feruareE,fcillius imperiumuaftaturum. Hoc autem Athilam eo animo feciíTedi*
cit, neTrafimundus Vifigothorum rex conatusipiîuspracfcirepoflet. Nam paulo
po'ft Alanos populos , quoi trans Ligerim flumen fub Vuiffegothorum imperio ha
biraüe teftatur , Athila fubito inuafiiîet : quem Tranfîmundus nihilo fecius prarue^
mens, iufto praclio deuiftum coegifTetin Pannoniam turpiter refugere. Regem
Arhilam in Galliam fecundo reumille, 8¿ cladem a Trafimundo accepifle, non fatis
memini me apud alios comperífle: reu era neep Chronico , neqj alrj s autonbus,aIí о-
qui retícentíbus tarn longam eius profeftionem , ¿Vdedecus aeeeptum , fi quid certi 4«
dceoconftítiífet. Dum igituranimo.ùtdnflumeft »fluAuaret, impotentiaamoris
uictus,non expeAato Valentiniani refponfo de Honorig connubio,filiam regis Ba
Arianorum Mycoltham nomine uxorem ducít, uírgíné omnibus corporis dotíbus
illuftrem , cun Ais'qj alrjs femínis pulchriorem: in cuius nuptrjs regali apparatu cele
bratis , quû folito largius feuino ingurgitaflet , noAeinfequenti illam comprimens,
uenereis rebus plus a'quodatoperam. Quibuejutrifcp , uino fcilicet & uencreinv
modíca,etí;T adolefcentibus periculofis, nedum feni , quum fanguis in uniuerfo cor*
, pbreefFerbuíflret,naris profluuio,dumaltiore tenetur fomno,fuíFocatur: annoDo/
mini( utChroníconteftaturHungarícú)quadringentefimoquadragefimo quinto: ■ :
non , ut Eufebius ac Sigebertus tradunt , hic quadringentefîmo quinquagefimo^ 5»
quinto,illequinquagefimoquarto;Mycoltha fanguinisin finum fuum profluentis
calore
• - \A Tit, ¿33
calore cxpcrre&a.maritum attrc ftarc,excitare u e cccp it. Cu /us côrptis qüüni ëxànx
gucfrigidû'q? tactu fcn(îflct,ac nihil in со fpíricus incite, inopinato malo cernea , cos
quiad tores cubículi accubabâr,magno eiulatu acclamât. Qui excitan regínc clamo
re.facibuscp incenfis,xdes Athíla? interiores ingrcfsi, illum anima cu íánguine iam-
dudumefflaflecôperiunti Fit mox clamor omniû.ululatus ad codumuíqj tollítur;
Sicambríatota lamentis excítatur , quífq? tanti regís mortem magno finguku de;
flentes.Fama de eius morte per totam Hungariam breui díuülgata : lugubrem quif;
queinduit ueftem : mccrore'cp ita omnia complcnturloca,utdíuab omnibus lxti*
cíxfignisfuerittemperatum. Facftis ígiturmore Hunnícoíuftís:ludis'cp Círcen>
lo ííummoreequeftribus circa cadaucrcelcbratís , atque cantufunebrí qui laudes S¿
res regis geftas contíncbac íolcnniter decantato , tandem Athíla regali apparatu fe;
pditur in maiorum fuorum fepulchro, in ualle Keazo , prope lapideam column
namrubiKeme^euuejCadicacVBela.ut fuprámemoratumeft.fueranttumulati.
Nocte illa qua Athíla extín(fmsfucrat,Martianusímpcrator Conltantínopolita^
nuSjUidiíTedíciturínfomnís, arcum Athíla: fracbim eiTe. Memoraiit, Athílam
eodíenatumfuiíTe,quoG. IuIíumCaeíarem: 5¿ Idíbus Martrjs mortuum,quibus
illein Capitolio tribus acuígihtíconfo flus erat uulncríbus. Vixítautem, utnoftra
tradunt Chronica , centum & uígínti quatuor annos ♦ Sabcllícus dicít ,• eum P^*^Aw
mortuum Anno artatis quinquagcíimofcxto:quod non uídetur eíTe uerífimile.nam ^'¡¡^ **"
lo fatis confiât , Athilam inter alios Hunnorum duces unum fuífle ca tempeftate,
qua Hunni cxpulerunt Gotthos e fedibus fuis , Sípoftea ingrcfsi funt Hun^
garíam . Nort abfurdum autem eft creditu , cum id quoque temporís a'tatcm
egifle uírílem : quifcílícet e tot míllibus hominum a gentibus ad bellum natís,
obaními confilium, reí bellica? peritiam, ¿V corporis uígorem, ín numcrumal:o>
rum ducum fuerít delecíus . Ingrcfsi áutem fuerunt Hunpari Pannoníam , ut
fuprá memoratum eft , Anno a nato Chrifto, trecentefimo feptuagefimo tertio: 37?;
poft quem annum electus fuit in regem Athíla, uigefîmooclauo anno , qui erat
Annus Domini quadringentefimusprimus : a quo regnauit quadragintaqua*
tuor annos. Si Athíla , fecundum Sabcllicum , anno a?tatis fua? quinquagefi^
jo mofexto mortem obrjflet, quum clcclrus fuit in regem, agebat annum duodeci^
mum : quod uix eft rauoni confonum • Nam non facile a populo bellicofo,'
ac. multis rebus geftis tunc quoque claré, rex impubis, Se non modo rerum pu ^
blicarum , fed ne fuarum quoque priuatarum admirtiftrandarum peritus , maxi;
mein initio regni armis acquirendi, ÔC ftrepitu bellorum fuiilet admiffus . Se>
cundum igitur fupputátíonem praxh&am , qua? uerítatí magís eft conformist
dum creatus fuerat Athila in regem , fcptuagefimumfecundum agebat a?tatís an>
Hum . Hinc ergo liquet, eum eo temporís quo Hunni Scythia egrefsi fue're, na>
turn funTe quinquagefimumfecundum annum . Quae omnia fi in numerum rc;
^ digas , Athilam uixífle comperies centum ÔC uigintiquatuor : non , ut Sabcllí^ Ámiitíiá
- cus tradít , quinquagintafex annos ♦ Pra?terea tarn Eufcbius quam Sigibertus A'bÜ£'
in fuis Chronicis concordant , ab Hunnis proflígalos elfe Gottliös , &f Hürnig
cum imperium incoeptum efle Anno nati Domini trecentefimo oftuagefimo :
mortuum autem Athilam quadríngentefimo quinquagefimoquarto . Quorum
temporum annos fi contulcrís , cognofees Athíla? uítam fuiflè féptuagíntaqua^
tuor annorum : etíamíi tum fuííTet natos , quum Hunni Gotthos regno príua>
rant , Sic Sabellicus conuinci etiam horum duorum teftimonio poteft . Quod
«witem tot annos exegifle traditum fit , id nihil mirum uideri poteft . Nam in *
ter mukös , quos nunc coilfulco* praetereo, etiam Emenricus Vifigotthorumrcx,
jo de quo in initio Operis mentionem feci , tantundem fereannorum tranfegit. Pra?>
" terca parcíus mírabímur annorum uita; Athilae multitudinem, fi in animum i\\<
duxerimus,Hunnos quoque anni tempus potuifle breuiori ípacío computarc,ficU'
lit tiArea*
NICOLAI
NICOLAI О L,
и LA Hl.
si и .
4+ ~ . пи с V Acarnanes fex, Äeyp«i in initio quatuor menfium
tí Arcades trium.Charcs
habucrant annum .. Aut, quod Atnuaoo
natuf| fortitudinem , bonamcp cor,
n*iui» л« . ronhCere potuenc.
annum Aut, quod Achila od™
porisremperaturam,tancum annorumfolarium, ut alrj,racflè conficere potuenc
Vrùâgk.iué Plurima mortem eius prodigia pracfîgnauére. Nuptiali eius die , equus quo in
mortan Ш- pra-lrjscV óptimo &fibifidífsímoutebatur,nullo (ïgno prarcedentis morbi appa^
U ргхсф- rente j fubíto eft mortuus . Mycoltha etíam fponfa íngreflura cubiculum , tam for^
titer pedemdextrumlímíniimpegít,ut ex dolore nimio aliquandíu defidere fucrít
coafta . Cometes ante eíus mortemuigintí círcíternortibus ad ortum folisuer^
numuifus. Adhoc,traditurqua?dammulier fanática, equoínuecb , Athílacrcde,
unti ex Italiain Pannoniam , fub traiechim Lyci amnís , ínter Rhetos &•Víndelícos ,«
defluentís,ter frementiuoce acclamauífle, Retro Athíla.
Caput XVI 1.
MOrtuo rege Athíla , duo legítimí , ¿V animo 8¿ uírtute nothís filrjá ргге*
ftantíores ( alter Chaba , ex Herríche , Honorrj Graecorum ímperatoris
Chaba. filia : alter Aladaricus , ex matre Kreínheilts , filia ducis Bauaria?,geniti ) de ínv
tikitricuf perío certabant . Dctricus á Verona , qui neptím Athíla: ex forore, uxorem
duxifle dícitur , cuius fcilícet fuprá mentionem fecimus , princeps mílítiac Athi>-
la: , cum reliquís Germanorum ÔC aliarum exterarum nationum principibus ,
qui Athílam fequebantur , Aladaríco adhaeferat: utpote ex genere nationís fuae i*
Alemanníca: orto . Chaba maioremHunnorum partem fîbi fauentem habebat»
Hi duo regrj íuuenes dominandi libídine percítí , quifque Imperium Hunnícum .
pro fe oceupare ftudebat. Compáralo ígíturutrinque magno exercítu, in canv
pum Sícambricum caftra pofuere ♦ Vbí acie collata, tanta commífla eft cardes,
mngtrorum ut Oanubrj aqua , á Sicambría ad Potentíanam ufque urbem , mixta fanguine
cities, defiuxífle tradatur . Durauit harepugna ad quíntumdecimumdíem : nec finí»
eíus ante fuit , quam maíor pars externorum militum ab Hunnís trucídata fue»
rít . Aladaricus ín prarlio cecidít . Víctor prímum Chaba : poftrcmo Detríci
Veronenfîs arte uictus, cum fexaginta fuis fratríbus, nothís Athílae , ac uigin*
tiquínque míllíbus Hunnorum , qui ex clade adhuc fupererant , ín Grarciamad 3*
Honorium ímperatorem , auunculum fuum , confugit . Apud quem trede^
cím annos commoratus , derelífta ea regní parte , quae ex materna harreditate
eum attingcbat , ín Scythíam ítinere uníus fere anní reuerfus eft . Nondum
Bcndegícz auus ípfius paternus , uíta ( ut Chronícon tradit , penes quod fi^
des fit ) defunctus erat . Cuius,extremo iam fenío confe¿ti,confilío , duxit uxo^
rem ex gente Corofmanorum , Scythiae uícína , ortam . Ex qua duos fufeepít
ziemm er Ed filíos , Edemen & Ed . Qui memor fertilitatis regni Hungariar, fa*pe filios ad'
<.btb*flij. monebat , ut dum per actatem liceret , Hungariam répétèrent. Cuius admo^
nitionem pofteri eorumpoftea obferuarunt. nam á morte Athíla?, poft annum
círciter trecentefimum , Hunní ex Scythía magno exercítu reueríí , Hungaríam 4»
fecundo1 oceupauére . Is Chaba non ita diu in Scythía uiuens , fato concefsit .
Non defunt autores , qui a Chroníco díflentientes , de Hunníco poft Athílse
mortem ín Pannonía imperio , ufque ad Mauricrj ímperatoris fere témpora,
memincrint. Non tarnen eft ínftitutí noftri , hiftoríam ultra Athíla; mortem in
prarfentiaproducere: quam fequentem, his qui me plus & ocrj &uirium habent,
relinquo defcribendam.
Caput XV HI.
T) Oft pugnam in agro Sicambríco commiflâm, praeter exercítum Chabaï.qui
J. in Graciant erat profecTus , tria millia Hunnorum cardem elapfa , in campo 5«
Csegled , ubi nunc oppidum eft eíus nomínís , confedere . Hi metuentcs Detríci
& aliorum Germanorum potentiam,íneam Dada: partem qua:noftra hactenv
peftate
pcftateTranfïyluania, fîueScptem caftfa( a fcptem ducíbüsHunnícís ,qtinrtuV
cundo íngreífu Hnnorum in Pannoniam , caftra fuá cd loci fixeränt ) denominan
tur, celcri itincreappulcre ♦ Qui ut facilius perfuaderent fe non eíTe Hunnor ürrt
reliquias, mutatoagnominé Hunniío, fe Skulos denominarunt ♦ Hid popülus"
etiam nunc a noftrís putantur uétufhores eíTe Hunnorum > qui in Hungaria reman
ferint. Suntin euffl hí au&iiamnumerum * ut dum bellum eis ingruat , facile ad
quinquagínta&amplius armatorum hominummilliâ cortfcribere, in campümqí
educerepofsint. Grauatim patiuntur fuam familiam,domum'cp , externar, natioms
ím'fceri connubio: moribus,rítibus ас legibus aliorum Hungarorû funt Iöngedif>
te íímílcs. Adexplicandamanímifuí fententiam ас uoluntatem quotidianam, Bra*'
terufumpapyri&atrarncnti,autchara<iterisaliarum linguarum» notas quafdant
bacilli's ligneis incidunt , aliquid inter fe figníficantes : quibus ita íncifis , apud ami/
cos ас uicinos uíce nuncrj, epiftolac'ue utuntur. Hi Sículi in hunc diem credu nr,
Chabamnon rcuertúTein Scythiam,fedinGraiçiaperemptum. Cuius reí gratia,
inhomincm ex alíquo loco remoto nunquam redítürum,hoC utuntur dicterio:
Eurrttuncreucrfurum,dum Chaba ex Gracia in Hungariam . Volunt fe omnes siruío'rm ы
haberíingenuos,utpotequ¿ íintueterum Hunnorum reliquia?. Necabsrecauci "*гаФ^ш
curantlibertatís praerogatíua . neminem enim patiuntur inter felibertate efl'e fupe' ''
ríorcm . Minimus eorum cam habet inter eos immunitatem , quam maxirtius,
to Sunt diuifi in comítatus , Cztk, Gyrgyö, Kyfdy, Orbay, ¿V alios aliquot: quos
ipß regiones, uelpotiusfedes uoeant. lnquibuâ, ex his qüífunt uetultioriS rami>
lix,ditiorcsacpotcntiorcs, coiiftituunt fibi capitaneos fiucpatronos , quos lírt».
guafua Lofyfekel uocant t hosobferuant »uerentüf ,atque colunt. Si quidcoii-»
traeos excitatum fuerit hoftile,horum fignafequuttir. Hi poteftatem fummant
habent eos íudicandí , Conuocandi , d¿ de fumma totius rei cum eis Una dccCr>
ttendi» Tributüm ncmini nec rCgi rtcC alrjS pendunt, prarterqUamqudd * quurrt
rex coronatur Hungafiai , aut uxorem ducit , aut nafeitur ei filius,uiritim fingulos
Cortfcrunt regí boues « Vcíurrt id quoque ПОП fine magna difficultate plerurt'
quefaciunt : quod mea artate , non line patris mei incommode , eucnit . Nam
jo quum Paulus ThomoreuS iiiifu Vladislai regis, fub tempore natíuitatis Ludo*
uici filí), ad hosboucs Sículosit:gmar¿nOtandos( Cauterio enim boues regido-»
natí , inuruntur ) cum aliqin.nto miJittiitl numero miflus fuiífet * atque iil CiuS
auxilium fedecím équités Stephanus Olahus patCr meus mífilTet, Paulus ipfere>
petens boucs regi pro inore gcntis débitos, quum illi feeain re difficiles prarbe>
rent,& contraeumteiidcrent, coactas efteum illísmanum conferere. Qui, lor-»
tioribus multitudme Siculis , cum fuis coprjs , quasadnumerum quingcnforuirt
Sí ultra equitum habebat , üi&us , proftratus'que , uiginti fauciatus fuit ( fi faris
tnemíni) uulneribuS. Quoin conflnítu mültifuorummilítUmfuerürttOccifi:ma
iorpars rebus ipoliati.acgre domum rccurrerunt: inter quos patris etiam mei equi>
4« tes tres occubucrc,reliquís femilaccrísredeuntibus. Pocnahacín fuos delinquen ПаАцтр»*
tes utuntur. Quum quempíam eorum contra Rempublícam bonumep commu>
nealiquid perpetraíTe, aut contra libertatem, quam ultra res omnes mortalium шп
mérito arftimant, clam moliri fenferínt: aut ad edicbim eorum publicum contra
hoftes non aífurgere, comparere'queuiderínt: direptis ipfius faCultatibus aC re
bus, domum fundítus demolíuntur. Et fi eius copíam haberepoífunt.occidunt.
Parent, poft regem, nemini quam Vayuuoda: Tranílyluano : quem rex Comí*
tem eorum , dum hanc Vayuupdatus conferí aut mutat prarfechiram , fempef
creat. Verum huic quoque fxpefuntinobedientes. Superioribus anuís, quum
diclo Ioannís á ZapoIya( tune comitisScepufieníis, ÔC Vayuuodx Tranflylua«
je ni,ac Siculorum comitis : nunc uerd. regís ) minime parèrent , coaftus eft con
tra illos exercitum comparare , arm i fumere , ui eos perfequí. HíC uírilíter ante
»ciem exercitus fui , aliquot íaltcm fuorum itípatus , omnibus mfpectanribus
m X ' pr«ccur>
pra-currens,cum eísconflíxít:ac eos proflígalos, diclo audícntes eílecocgít. Ità
hac quoque tcmpcftate Sículí , ueterum morum ac libertatum Scythicarum nec*

dumfuntoblítú шЯсш Nt'cc/«' OLM AáñU : fcquitorfionfimufi


4 S E Dutadrcmnoftram rcdcamus,poft Atílar mortem facía dííTenfione, Va>
lamír&Theodemir Ofrrogotharum , & Arderícus Gcpídarum reges , prími ab
Vnnoriim regno dcficíunt Jcquein libertärem uindícant. Idípfum Marcomanni,
HeruIúTuringi&Quadí factitant : ñeque poftAtilam, ínErnaci &Durichi,A'
tila: fili'orum,ícruitutem recídercpatíuntur. quarein Oftrogothas ac Gepidas ,Vn
norum principes arma íumúr. Ernacusín Gepidas cum trigíntamilíbushomínum ю
profecías , primo congreíTu ab Ardcrico fuperatur , Sí carditur» Durichus a Vala*
mire cVThcodemirefufusacfugatus, cum Vnnisin Scythíam ferecípere cogítur»
Pofihac in Oilrogothas Vnní arma ultra fumere formídarunt.Gepidar,ut Iordanís
au clor ell, triginta fere Vnnorum mílía trucídarunt. Ellacum Atilac filium , fortík
fnncpugnantem,interfeccre: reliquoseius fratres,íuxtalíttusPontíci maris, ubi
Gothí confedere, fugarunt. Varía: gentes hoc bello libertatem nacía:, ín prouíiv
cías populí Romaní ucnicntes,gratifsímo animo a Martiano fufeepta: funt,díftribu
tasqj fibí fedes acceperunt. Gepídx fugatís Vnnís, ueluti iure belli totam Dacíam
fibí ucndicarunt. Nil aliud a Romano ímpcrio,pra>ter pacem annua'cp folennía , ut
ftreimi uiri,amícapaclíonepoftuIarunt: quod Imperator lubenterannuit. OftrO' 20
gotha: fedes a Romano imperio petiere , Pannoniam'q? ímpetrarunt . Sarmata: ÔC
Ccmandrí , ac ex Vnnís quídam, ín parte lllyrící,iuxta maritímam urbem fedes ínue
ncre:exquogenereBílinaduxPentapolitanus,cíus'q? fraterFroíla,Beílácppatricius
promanarunt. Scyrí , Sedagarrj , сачеп'ср Alani, Scythíam minorem 6c" inferiorem
Myfiam acceperunt. Rugi, o¿nonnulla:nationes,Byzím Ô£ Arcadíapolím incolen
dam petiere. Ernacus,íuníor Atila: filius,cum fuis in extrema mínorí Scythia federn,
delcgít. Eumedzur& VuItizíntur,eíusconfanguinei, rípenfi Dacía potíti. Pars
ctíam Vnnorum, in Macedoníam ÓYGrarcíam diuertcrunt,qui Sacromantifrj SC
Foílatifn dícuntur. Minores uerd Gothí, populus quídem ímmenfus , Vufila duce,
pontífice fuo, ín Myíía regionem Ncapolitanam , ad radices Ha?mí montis,incolue 30
re. Gothí ¿gitur, qui ínPannonía confedere, régnante Valamire,ín partes treisdi-
uííí íimt , uelutí tres fratres uno confenfu imperabant . Valamír ínter Scarmurgam
cVAquamnígramamnes,Thíndímerpra,terlacumPelfodis, Vidímerinterutrof'
que quícuít. Oefunclo Atíla,quíd fuccefTcrít,Vngaricí aliter Annales referunt:dtt
os eíus nIíos,ímperio maturos,pra: carteris fuperfuiíTe. Germanos , quíbusThetri"
cus Vcroncnfís pracrat,atque Vnnos,facla fedítione, díuerfa fenfiflè. Alios Cha*
bam,cxHonorrj imperatorísgnatagenitum,Aladarium alios,exilluftri Germano
rumprofapíagenitum,poftulaíTe. 1 hetrícus cum Vnnís paucís, Aladariofauebat,
quando Germano illefanguínenatuserat,ratus Vnnorüínteftínadífcordía eorum
imperíum facilcruituru.undeíngensortafedítio, Vnnorü pars cum Germanis, ей 49
alijs gentibus alrj fentiunt.Tantû utríncp prxlíum comittítur ,& tam dírum 6c acre,
ut uix díebus quíndecím fit ab in teílína clade ceflatum. Cruorem gentium ín Dami'
bíum ríuos cgííTe perhíbent.ln hac pugna femper pars Chaba: fuperíor habíta,Th¿
trici tandem arte proteritur. Chaba cum fexagínta fratribus natu mínoribus,ac Vn^
norumquíndecím milibus,quí ebello fuperfueràt, in Grecíam aufugifTe fertur ; ubi
honorificeexceptus,annostredecímegit.Deíndepatrí?haudímmemor,uníusahni
ítinere ínteríorem Scythíam fepe'tnlfe, oVauumadhucuiuuinuenifTedicitunquocl
omníno uidetur íncredibile.Eius cófilío uxorem quoq?,de Corofmaua, uícina Scy>
thía- gente,duxíírc:ex ca'cp Edemen 8¿Eden filíos habm'ífe.Quoad uixerit,de repe*
tenda fémper Pannonía monuífíegnatos,& Pannoníac ac Sicambría: nomen ad no 49
uifsímumufcpdíemoreagítaíre:Nc9,uttempeftatcnoítrauidcmus,VnniPanno^
nijs fuerepenitus exacli. nam qui captiui ë carde fuperfuerant?quum prope Germa
nos^uí*
DÈCAT>ÎS i UtE% VI ф
nos, qùibuseraritinfenfi, commode habitare non poíTent, mpofterioremDadse
oram^uamTranflylùaniamdicimùs, fecefíere. SeqjSiculós,mutata T in с lite-
ram, appellarunc : quóníam Vrinörum nomen, omnibus turtc finitímís gen tíbus ni
misirifenfum cfle íntellígebant; Hi adhuc fuá matrimonia externis non communis
cant, nepröprium fanguineminficiantSeuerioresadhucmoresretinent, multum-
que a ea:t¿rís Vngaris dífferunt. Literas Stytla'cas habent , quas non in papyro ícri
bunt, fed breuifsímo ligno excidünt,paUcis notis mUltäfenfa comprehendunt.Bar
baníncedür, &aufteri:abundántpecoribus,ckexagrieulturaacpafl:uraui(flumtra
hunt-Seruítutisimpatientiüimirquippequíufqueadedlibertatem colunt,utmori
m quam tributa foluere malint. Vngaria; regibus nunquam ftiperidíá penderé uolúe^
runt:neq?,utidfacerent,ullauicogípotuere.Noftrauero tempéftateprecibustan>
tuni.ac regís gratia adacti funt, ut díuo Matthiae quibufdam temporibus domefti'
catíni bouem foluant.Qüinetiam (utaíunt) quum Vnnos , quos deínde Vrigaros
appellauímüs,Párioniasrepetereaccepifíent,hábito delectu,eisínRuteniam,quam
Roxt'am nuc dicímus.a'Roxolanís olirri habitatani,occurrere. lunclo ín Pannonias
agmineredíeré,útirifequentibuslatius óftendemus. HíChabam in Gracia ínterin
íiíéréputárünt.ürtde orta prouerbialis oratio, adhuc per Vngarórum ora uagatür:
Turicredeas,, quum Chaba e García reuertetur. Chabaigítur ín Scythíam reucrfus,
quiaexniatreGrarcanatus erat,8t" uxorem peregrinam acccperat * Scythis согнет--
» píui haben cccpit,quandoquidemfuumfanguineminfecíne uidebatur. Aladaríus
& Germani,cum paucis Vnnis,c£teris'q? reliquíj s exercitus Athilac, in Pannonía re-»
maniere. Aladarium cum Thetrico ín ea feditione cacfos fuifíe credunt. Proí nde ua*
riaru gentium in Vngaría remaniere populi,qui ufq? ad Vnnorumredítum.fub O'
ftrogothis maxima ex parte fuere. Atqj ideirco faftum eft, ut Germanos Vngarís
pafsimadmíxtOs.adhucDaciam 8c"utrancp Pannoniamíncolere uideamus» Quia
defuri&o híc Atila,utriqj populí ex Aladario Sí Thetrico principe remaniere. Sed
iléfció quo fató datu erat,ut defuncto Atila,acfrafto Dei flagello,8c" extínclo acerri
irio hófte Romanórú , adhuc eius reliquia; Italíam íterum &infeftare 8C perdóma^
reperrexerínt. Scilicet armis dútaxat Scythícís,imperq Romani faftus femperpro>
je terendús erat. Adhuc mortuus Atila Italíam infectátür.Herulí nanq; &Turingi, ¿'
xer'citus Athíla:rcl¿qüia*,quí fuperatis ÔC fugatis Vnnís ¿ ad Danubij oftía cónfede¿
re.poft Atila; mortem anno fere uigeíímo,0dóácreduce,imperante Auguftulö , V
taliam adoriuntur . Aquíleia ad la»uá relicta , in Tauriimos , Vicentinosq? , ac indc
in Brixianos flexerunt . Odoacer Oreftem patricium apud Ticinum fuperauit , fu
peratum'cp interfecít.Auguftulum éíus filium.imperio eie&um.adLucuIIánú Cani
paníaroppídüm relcgauít:ubi depofito palúdamcnto,príuat"áuitam egit. Romanu
igitur imperi5,quod ab Aügufto funipíit inítiú,ab Auguftulo exitium accepít. In>
terfe&o patrício,Róma côuerfum Odoacrem,prodeüntes obuiam Romani fauftis
ácclamatíonibusadmíferunt,S¿ cum tríumphali pompa iri Capitolium duxere.Quí
j9 pacata mox Italía,tredecim annis cum fumma tranquilízate regnauít , tertiam agro-
ftini partem fibi fuis'cß díuífit.Nec folí quídem patrrj regnú afpernatus éft. nam quit
Felcheus Rugorümrex,qui&Fena dictuseft ( RugiemmulterioremDanúbrjriV
pamín Germania tenuere)Herulos,qüídomí remanferant, infcftarct,acproprrjs
fedibus cijceréníteretur,ualidifsímas habito delccftu copias aduerfüs éum compara
úít:fuperatoq? Danubío,cu Feltheo c5nixít,regem interferir, Rugos ad internecioV
nem penedeIeuít:eorum prouinciam,neampííus habitarí poflet,totam ferro ígní'cp
uaftauit. His prarlrjs ab Odoacre RomanorûregepartauicT:oria,futura:Itahs cala
mitatis prxbuitinitiúm.Síquídem Lo ngobardi.tunc primum pópuli Romani pro^
Wncifi noti,Rúgilandíam,habitatoribus uacuam, Codaoro rege oceuparút , quam
fe ad Andoiní regis ufqj tempora.annís circiter uigintí,tenuere. Poft Atila; obitum
(utréalíquanto altíusrepetamus)Oftrogothe,üaría;^iIlíusexerdrnsreliquíe,Pan1
^niasincôluerûc,Apùdhoï Valamír cUniThíndímere S¿ Vadimerefratribus , uc
m j paulo?
i58 c^îVT. SOKFIKIJ Xß& VNÇAZ
paulo fupradi&ú eft, fat quiete rcgnauí t. Annua a Marciano príncipe dona,uti¿ta
fcedcra feruarct,loco ftrena: accípcre folebac. Qua; quum per côtemptuirt intercipi
confpicaretur,uná cum fracrib. furore percítus , coacío exercícu , in Illyrícum erum/
picomníamifccc acpopulatur.MartianûTacbpœnitec, eíusenim acluperiorísan'
ni promifía dona mittit:futurí uero temporisaifeuerantcr fe quotannis cetera miflli
rum recepítrpacís'qj obfidem,Theodoricum Thindimeris filium,e concubina Ereli
na natum,ac optimze índolisínfantem,accepít.Qu¿ Conftantínopolím ducbis,ah>
quantonatu grandiorfaeftus, Leonis imperatoris gratiam promeruit. Hinc inter
Oftrogothas ac Romanos cocordia firmier efTecb- Sed Gothi, quû uirtutem fuam
ocíodclítefceregrauitcr fcrrent,uirescp fuasoftentarepercuperéc, expeditionema' to
liquam fumeredecernút.Primurn contra Sagadas , qui ulteríorem Pannoniam poC-
fidcbanc,arma capíunt.Quod ubi Duízía rex Vnnoríí & Atilíe filiusíntellexit,coa'
tftris paucis quos habebat Vnnís, Vltíngures , Angíftros , Bittugures , Bardores fe*
cum in belli focíetaté accepít.ad Bafsianam Pannonía? ciuitatem caftra mouít , earn
obíídet,ac populatur agrum.Quod ubi Gothi cópertum habuere, dimifla in Saga*
das expedítionc,adueríus Vnnos fefe couertunequos no modo fuderunt,fed fulos
efedib.fuís eíecerunt:5t"quí remanferát,adhuc Gochícaarmaformídant.Quiefcen.'
tib. Vnnís,intcr Gothos ¿V Sueuos bellum obrepit. Hunimundus Sueuorum dux,
dum ad populandam Dalmatiam erumpitn'ter'q? facit , Gothorum armenta in canv
piscrrantiaabigít: quando Sueuí a Dalmatís ¿kPannonrjshaud proculabfunt.Id ю
a-gre tulcrc Gothi. Quarc S ueuis redeímbus,Thíndimere duce , ad lacum Pelfodís
cum magno prarfídío íníídias collocant : non cam huius prxdse dolore, quam maio* _
ris liccntíarmctuducti.intempeíta nocfle praeter lacum adoríuntur«quíínopínato
pra:lío conftcrnací,haud multum obftitcre.In ea pugna Hunímüdus rex captus,uú
cb'q? Sueuí:quibusomnibus,in prímís'q? regí data uenía:eius'qj filíus á Thíndímerc
adoptatus,paulo pdft in Sueuiam cum fuis honorífice dímiflus eft. At ille accepti be
nefieij immemor, non multo poft tempore Scyros,qui fupraDanubium tune forte'
confederante^ cum Gothís quiete uerfabantur , fuicitauit in Gothos. lili autem ex
compofíto hos adortí , non tarn metu quam admiratíone perculere : fiquídem haud
medíocrem ííbi cum eis confuctudinem intercederé Gothi nouerant : acerrímam in» jo
terfepugnamconferunt. Scyrí tandem ab hisadinternecionemufque ca'fí. E'Go/
thfs Valamírcquoexcuílus ,hoftilimanu occubuit. Poena; à Scyris cumulate funt
схасЪг. Hunimundus ÔC Alaricus, Sueuorum principes, idemueritijcVSarmatac
rum auxilio freti.in Oftrogothas item arma fumunt. Quin & Beuca ¿V Babais,Sar>
matarum reges.fecum Scyrorum reliquias, 6V Gepidaru Rugorum'q? primates , ua*
rías'cp gentes, in auxilium Sueuorum corrogarunt.ad Baliam Pannonia? amncm ca*
ftra colIocarunt.Hís infefti occurreVe Gothi:quí ubi in hoftium cofpeclum uenerC1,
educbacie manus conférant. Tantum fanguinishauriunt,ut per campos cruoris
ríui agerentur:hoftíum innúmera multitudo defiderata eft. Thindimer ca*fis hofti'
bus elatus, ac fratrís morté , Gothorum'qj iniurias ultus,in fedes fuas ferecepit.Nec 4e
multo quidem pdft tempore, ¿s no n fat fibi a Sueuis poenarum exolutum elle ratus,
quum Danubius glacieconftituTet , magnum in Sueuos traiecit cxercitum , a tcrgo
eos ex improuifo aggreditur.Quandp Sueui ab Oriente Bauaros , ab Occafu Frarv
cos,aMerídieBurgundiones,áSeptentrioneTuringoshabent,qui una cú Alemán
nis,qui ingentes Alpes accolunt, cum Sueuis plane confenferant. Gothi Sueuiam,
fmítimascp prouincias dirípiuntpariter,&:incendunt,hoftesomnes proteruncafpr
portata'cßingcntiprarda.inPannoniasredeunt, Quum uiДог ас diues e Germania
Thindimer redrjflct,paucis pdft diebus Theodorícum filiumhonorificétifsíme ab
ímperatore Leone remífTum, hetifsimo animo recepit.Theodorícus, ne tanto patre
indignus uíderetur,annos íam natus duodeuiginti,fex mílía uirorum clám fibi conv yo
parar : fuperato Danubio , Babaím Sarmataru regem clandeftino ímpetu adoritur;
quíinterfecb Camundo Romanorum duce,imperiofîfsimedominabamr.confter<
natum
*DEC<l4D\S I LIS Et fit до
natuiri praf timore regem obtruncat:regiam,l¿beros,uxorem 8¡f fortunasjpapi'c , çxr
tera diripit &incendit«MoxantequamSarmatacfefecompararft,opjmaadpai:rem
fpoiia retulit.Singidauam urbem á Sarmatis occupatam, in ditionem rcccpit:quam
ne Romanis quidem reftituit,fed fibi ipfe uendicauit.Quum Gothis finitimoru fpo
lía defuiílent,quando eos longe late'ep diripuerant , caetera quoque bona qux uitae
iiint ufui,decfle uidebantur,quare pacem habere ab eo coepere¿ Thindimercm exoi>
rabant,nouaacutilía bella difquireret: Gothis oeium neqj commodum,ncq3 faluta>
rc futurum.Tunc Thindimer Vindimerem fratrem acecriï iubet , qua; fien oportet
enarracllludcumeo decernit,ne gens Gothicabellicofifsima,frequê'scV Fortunata
to ocio contabefcar,ac famelaboret, relicto ibi praifide emigrandum efleicV quû praw
cipuainorbeimpcriaduo fiiperfint.utnalterü contínga^mííTa forte definiré lubec*.
Vmdimeri Occidentale, Orientale Thíndimcrí contigít. Arduas expeditiones for
titi,fLiâuterqjprouincianiciirant.Pannonnspra:iîdemrelinquîit.Vmdimer quuml
in ltaliamintraiIet,cuiGlycerius pracerat,immatura morte interceptuscñ.Eíufdera
nominis filium reliquit , cui expeditionem cum bonis & exercitu legauit. At is Gly>
ceri] muneribusuicbiSjfelictamox Italia, inGalliascontcndít, qua.*abinfeftiscir'
cum gentibus mífcebantur.Quod utlubentius faceret,Vifigotharum, qui cognati
eranc,ratio hortabatur.Poftquam in Galliasperuentum eft, Oftrogotharüexercí'
tus cum Vííígothis,uí fanguinis utrinque fponte coniungitur,unum(ut ita dicam)
ao corpus faciuntjUt olim fuerant: prifeam redintegrant coiun&ionem, &" ita per Hi'
ípanias Galliasq? regnant , ut parem hoftem no inueniant. Thindimer Illyricum in'
uafurus,traiedo Sauo,cûfta longe late'q» difcurfat,pagosSc'oppidadiripit: Nifam»
primam urbem occupât, Se* incendit . Aradeam & LariffarrtiiiTheflalia expugnat,
mox Naifitanam urbem in deditionem accipit;impofito'q? íbi pra?fidio,TheíTaloní>
cam petrjt.quam Alaríanus patrícíus cum magno equítatu tuebatur.Gothorum ta>
men multitudmem uerítus , maximis hoftem largítionibus ab eius obfidíone díuer>
tit- Ido fcedere,íncolenda his loca fponte d¿ftribuit:ínprimis'qj Cerras1Peliam,Eu>
ropam,Mediuiuam ,'Petiuiam,Bereunl,ck Sium.Gothi inuentís fedibus,inita pace
quíefcút.Thíndimcr Cerris graui morbo confecl:us,Theodoricum regni hxredem
30 declaraba Gothis omnibus cxoptatum:ípfe mox íngrauefeente ualetudine , uíta ex>
cefsit. QiiodubíZenocognouitjgratifsímo afeitum regem animo fufeepít, ínter
proceres collocauit : Sí ut maíore eumafficeret honore , loco filrj adoptauít , creauis
confuiente*: ut aliqua 3emú immortalitate donaret, eí pro palatío equeftrê ftatuant
dicauit : quacunqj eum potuit dignítate exornauít. Theodorícus autem paulo poft
tempore,quamuís omnibus Byzantrj honoribus frueretur,tamen cum animo repe*
tebat,Gothos quos ín Illyrico dimíferat,rerum quandoq? inopia laborare, neep ho*
neitum ibi ui¿tum poíTe ducere:clarifsímo fudore potius quam turpifsimo ocio ui*
ueredecernit.Zenonem dám adit, & exorat, ut quum Italia terrarú domina ín Ru*
gorum S¿Turingorumferuituteuerfetur,ac Odoacrem rcgem uilifsímúpatíatur*
+° aíferendum a fece gentium Romanum fibí mandet imperíum. Id magno utricp сто
lumento futurum cenfet:quandoquídem Imperator grauifsímo Gothicg gemís im
perioleuabitur,Romam áBarbaris uíndicabit: quoda maíeftatefua non erit alíe>
num,fiefententiacoepta fucceflerínt. Quando filii locoaZenoneadoptatus erat,
baud iniquum futurum,fî beneficio fuo imperíum Romanum, Gothicis fumptíbus
iiiribuscp recuperatum.Gothorum quoqj regipotiundum permiferit.Quod fiaffev
quatur,pollicetur fe fenatum populumqj Romanum pie fanAe'q? gubernaturum,
& precario nomine poíTeíTurum. Imperator ne iuuenem magnanímü exaeerbaret,
annuit,donatum honorifice dimittit:ratus fore fatius,recuperatam Italiam adoptati
fil') nomme pofsideri,quampati utperpetuafœdegentisferuituteprematur.Theo
doricus uoti compos , á Zenone dimiflus , ingentem parat excrcitum , curat cxtera
цих bello funtufui.Per SyrmiumaclocaPannoniacuicina,in Noricositer facit.Ve
nctiamíngreíTus,ad Soncium amnem caftra locat;ibi'cp aliquandiu, uthominum iu*
m 4 memo*
metorumcB corpora refícerétur, quiefcít.Incerea Odoaccr habito dele ¿tú, excrcí-
turn côparat,obuiam'cp progredítur.Gochuscum exerricü in Verönenfem agrum
caftra mouec, cuimox Odoacer occurrit.manusutrinq? conferítur,acerrime'cp pu-
gn atur.Rugí'acTuringi dare terga coacti,palantes funduntur,fugantur'q? : in fu ga
itrages maxîma pacracur.Odoacercumreliqua parce equitatus,pauciscß peditibus,
Rauennâ fe recepíc,ubi regía Gbí federn ípfe ftacuerac¿ Theodoricus cranfmifio Pa-
do hoftem pecit:adau<?taqj audacía,ín Italiam pénétrât, ad píneta , ad tertíú ab urbe
lapídem caftra ponít.Odoacer inftrufta acíe,cum hofte íterú congredí no aufus , in
urbem fereccpit.eamq? uallo fofíacp muníuic.Improuifis eruptionibus hoftem infe
ftatmocte farpíus ilaciones adorítur,paucis'q? carfis in urbe refugit.Neq? hac quidé so
artequicquamproficít, quiauníuerfa regem ас dominum fibiTheodorícum opta-
bac Italia.Tríennio tarnen obfídetur,fameqj quocidíe ас bello uexatur. Per legatos
demum ab hofteueníam poftulatrquam (î impétrant, feTheodoricum in Italicí re-
gui focíctatem admiflurum.ultro pollicetur.lmpetrata uenia, non multo pdft tem
pore ad cœnâ inuitatus occidícur.hic Odoacris fui с exicus. Theodoricus igítur ter
tio ( ut fuprá dictum eft) anno Jcalíae regno potítur,Quod ut uaríorü regum affîni
tateftabílíret,miíralegatione,áLudouicoFrancorumrege,Andefledam gnatoíuo
matrimonio coníugari pctrjt.Quam illelubentifsíme concefsit:quín & gnatos treis
cum ea,ad confirmandi oftentatíonem fcederís,Romam mißt. Sed intercidentia fe-
pe bella,affinícas ifta dirimere nequiuit, quae pro regni finibus fufeitabantur , ante- 2*
quam ex uxoreliberos haberes ThendígitonécV Oftrogothonem,quas illegitimo
concubítu in My fia examícaconceperat,alccram Alaríco Vifigotharum regi,Sígif-
mundo Burgundíonum príncípí alteram deipönfat. Ex Alarico Amalaricus nafei-
tur,quem ucrocp parente orbatú Theodoricus auus in tutelam accepít. IntereaEu-
tharícum Vitcricí filíum.&BerithímundíThorifmundí'cp nepotem,Amalorü ftír-
peeditum,íuuenem nonminus corporis quamanímí dotibus exccllentcm ,ín Hi-
fpaníacomperít:quem uenireíuífum, Amalafuentae filia; fuarconiugauit. Adpro-
pagandum quoq? fuum fanguínem , Amalarredamfororem,&Theodatimatrém,
qui portea in Africa late regnauit , Thrafamundo Vandalorum regí in uxorem tra-
didíc.Amalabergamíndegenicam,ErmanfredoTuringorumregiconfociat. Mifit 3
eodem fere tempore Petanum prajfe&um equicum,cum plerifq? cohortibus in Pari
noniam,ut Syrmíum TranfaricoTrafiftila: filio eriperetilllyrícum'cp.declo Sabíriíá
nomagíftro equitum, qui cum Mundonelatrocinrjsibilategraífantepugnaréfta- (
tuerat.occuparet.quodutrumqj efencencíaprarftitit.Petanus fiquidem Tranfaricö
matrem,Syrmíumq?,&Sabíniano Illyricum, commiíTo féliciter adMargum oppi
dum pra:lio,quod ínter DanubíúcV Margumamnem fitumefl,tuncademít. Mun
do Atillanorum genere natu s,du m Gepidarû furôrem fugít,traie<fto Danubio , 8C
collecta n5 mediocrí latronum тапщегеЛа'ф in Danubr) ripa quadafn turrí,quam
Ertarn dicunt,per inculta loca longe late'q? grafiatur.Hunc igítur Sabiniani helio la>
borantem,Petza fubueníens ab hofte liberauít, & ad gratû Theodorici redegit ob- *
fequium.Tanta Suit eo temporeTheodoricí fortuna,ut quamuís regnum propaga-
tisaffinítatíbusmunitumhabuiíTet,fuorum tarnen ducum omnisexpeditio delegá-
tafuccederet.Nam quaeínGallíageftafunt,nec minus quídem profpere',quam quíe
in Pannonia & Illyrico, fucceífere.Hibla enim,qucm aduerfus Francos miferat, car-
fis hoftium mílíbus círciter trigínta, clarifsímá índe uicloriam retulit.Mortuo Ala-
rico genero,Burgundionum rege,Amalaríco Titídem praefectum mílítü, tutorem
dedicfed pupillus Francorum infidrjs írretícus,regrtum pariter 5c" uíta amífic. Nul'
lain Occidental!' plaga gens fuít,qu e ad Theodorici nutum,auíamicítiam eius,fœ-
duscpfponcenon iuerit.autobfequiumultrd praîftiterit* Sicilíam eius'cpcircum-
ftances ínfulas ad Dalmatiá fuo regno adíccít.Quum nouifsímam íam fibi díem im-
mínercíntelligeret,aduocatís proceríbus Gothorú, Athalarícu ex filia Malafuenta
nepocem,nondum duodecimum tunenatum annum,& Eutharíco patre orbatum,
Italíacre-
DÉC^iT>lS I Lit Et ? \l. ц§
Italia: regem declarauit. Ac omnes habita concíone precatus eft , ut creatüm regem
tolèrent, & fenatum populum'q? Romailum uehemcnteramarent 8¿ obferuarent.
Ipfepaucispdftdicbus, Rauenna:, ubi regíam fibifedemfemperhabücrat,díerri cv
btjt, nulla grauínotafugíllandus: nifíquod Boetiú, Latinorum fanedoctifs¿rrium¿ BoetijcUsytiu-
ac uírum fenatorium,ob fufpicíonem afteftata? libertatís, exilio ante mulcbitum , ac w«fco íníc;
poWiminioVeuocatum^ra:torio'qjpra:fe<fturn,unacumSynimachofenatDre,roce ntus.
ro fuo, alrjs'c^ praeftantibus uíris,fupcriore anno quam uita exceiîerar ¿ dum ííbí re^
gnocptimet,obtruncarííufsít.TheodoricusígíturBarbarorü omnium mít¿fsímus,
ieprxftantifsimúpríncipem prebuít.Bafilicas multas exa?dificjcuit,0(ftaurj Mau>
« folea ínftaurauítjde more fpccbculaedidit, Trídentum muro cínxitjtaliamab ex-
temo hofte líberauit.Herulos in extremis Italia: partibus ad pratoriam Auguftarrt
collocauít: interfecto Odoacre,aliö regem dedit: uígíntiquinquedenicp annís ín Ita-
liaregnauít.AthalarícuscummatreJmaternisfefegcrcns aufpícns ob artateir^oc'td
annísquiete regnauít. Exafta iam adolefcentia,quo tutíus regnaretjüftíníano prírv
cipí fe cum uidua parente comendauít , libenter princeps cômendationê ¿V tutelam
accepít. At ílleinfelix , immaturo fato ínterceptus obrj t. Matcr , nefemella? more a
Gothiscontemneretur,Thcodatûefororefratrê, cVpriuatá inThufcía uítaagcn*
tem^accerfi iubet,regnum'cj? communicat.At facinoroms ille coniàngUii. isatis ас be>
neficrj immemor,imperandí cupidítate tractus , paulo poll tempore earn captam in
i« uincula conrjcinmox Rauenna eduftam , ad Bulfinenfis lacus infulam relegat.-pau^
cispoiftdiebus,afsiduis calamitatemfuamIachrymisdeplorantem,intcrlauandumj
in balneis áfatellítibus ftrangulari mandat. ¡Juítiníanus Imperator , aúdíto Amala;
fuenta: fato,cuíus tutelam acceperat , hancnotam fibiínuftam ratus, Belli farium ex
Africa expugnata íamdudum reuerfum, 8í adhuc Vandalörum cruore madentem*
bdlatorem glorio fifsimum,coacto mox exercítu ín Italia aduerfus Gothos prope-
rareíubet,ei'q; Italíama barbárico fcruitío uindicandamdclegat. DelcgatamBclli'
fariusprouinciam,uír bello fortunatifsímus,fortianímo(utfolet)aggredítur. Qui
quum haud facile Gothos fuperari pofle arbitraretur,nífí Sicilia bellorñ caufe exige
rentur,Syracufasprius ualidaclaflcadorítur.Qui urbe cum prarfidío tcnebant Go/
;в thi,dcfperatapropugnatione,cüSínderico duce ulrro' feBellííario dedidcre.Thee^
datus.poftquam Sicilíam ab hofte captam eíTecognouit , Eucrmothem germanurrí
fuum,defenfandae Italie gratia ad fretum Sículum míttit. Ad Rhcgíum oppidum is
caftralocat.QuíquúGothorum partibus diffideret,relicloclam exercítu, cum pau
ciscomitibus propoßti fui confeijs adBellifarium proficíícítur , Se confternatus ad
pedes ueniamexorat: feqj Romanis, cknonGnthís príncípibus feruírc uclle tefta
tur.Gothi quíincaftrís erant,nunciatare,commotí eueftígid fedítíonem fufeítant;
Theodatum cum hofte со níuratum, quod e germano transfuga conrjcí poterat, re
gno abdicandum Sí explodendum clamítant: Vitigem cius ducem regem créant.
Qiii,ncqua fortunas dexterítaremígnauíapatereturelabi,fineain<ítat¿one Romani
contenditjcV occupât Rauennam quocp eodem tempore*Fidclifsímos quofdam mí
lites fubornatos mittít.qui Theodatum incautum obtruncent: obtruncato'cprege*
Vitigem fuffedum pronuncien t.llli diligenter ¿k eíententia ímperatafaeiunt:ca:faf
TheodatOjCreatumín caftris Vítígem exclamant Interea Bellifaríus:traíecí:ofrcto
Sículo , Neapolim expugnat : mox urbem Romain adöritur , unde paucis ante die'
bus Vítígis egreíTus, Rauenna contenderat,Mathafuentam'cp Amalafuentg filiamj
legitimo iibi coníugrj uínculo obftrínxerat,nuptías'q? folennes cum Gothís celebra
b»t.Dumharcaguntur,Bellifaríus Romamcapit, eapta'cpurbeinHetruríamcon^
tenditjcVmunítifsímaquaeque loca expugnar. Quod poftquam Vitigínuncíaturri
eft,Cumunílam Gothorúducé cummultiscohortibus, & magna parte equitatus,
5« Perufiam repente míttit:ubí dum is longo muñirá prarfidio urbem recípere ftudet,-
fuperueníéteBellifarío,adinternecíonemufcp cum exercítu deletur. VitígesrebuSt
tarn male fuccedentibus,extremas Gothörum uíres eogit.Rauéná egreflus , urbem
Romara
,4г vtKT. 20^F!tJll ZEZ. VKÇA%
Romam trcdecim mcnfibus obiîdct.Mox ui foluta urbis obfîdione, Anmínum cir
cumuenireaufus,pari fpe fruftratus.fugam rapere coactus eft.Quum Rauennam fe
rcccpiflct, graui obfidionc circumuentus.una cum Mathafuenta uxore,omnibuscp
fortunis uidorf dedícionemuitroTecííTedicitur.ConftantínopoIím aBellífario du-
ctus,a luftiniano ímperatore, patricio honore donatus , ac honorífke admiííus eft.
Secundo,poftquamuenit,anno¡díem obijt.Mathafuentáuxorc germano fratrifuo
patricio luftiníanuscontugauit,exquibus pofthumuseftedítus, HicígiturOftro-
ootharum Amalorum'qj fuit exitus.luftinianus uerd cum Belliíario , confenfu om
nium acq? fufFragi}s,Vandalicus,Africanus,&: Gothicus cognomínatus eft, De his
hacftcnus. Hucufque Pannoniam, quam Vngariam nuncdicimus,aquibus poft t*
exactos Vnnos populis 6V habitata & recb fuerit,qu2do magnum fuit Gothorum
imperium,quapotuimusbrcuitate defcripfimus. Nunc haudab re futurum exifti-
mamus.fi eos qui poft Vîmes Si Oftrogothas Vngariam occuparint, ordineprofe
quamur. Adoinus,Longobardonimrexdecimus,quiGepidasfuperauit,quum
Gothorum rcgnunutareintellexiflct.his fere temporibus, quibusBcllifariusJufti-
níanoimpcrante,de Perfis tríumpharedícebatur,cum innúmera gentium multitu-
dine Pannonias ingrciTus eft. Scd genu's huius origo,urfolidïorêhiftoriâcontexa"
mus,aliquantoremotiusvcpctendaeft.ExScandinauia,fcccundifsimaq5 Germania
Gochos, VandaIos,Quados, Hcrulos ¿VTuringos, ôVplerafcp barbaras nationes,
utiuníoresfenferealiquí,promanaírelegimus: Vuinulosquocphincprouenifleac- г*
cepímus, quosLongobardos appellant.lnfulacnanqj Germanícífinus,tenuífsimo
mari circumfuía:,tantapopulorumfoecunditateIuxuríantur,ut non modo Germa-
niam complcfle,fed uanos emígrantium fœtus pcperiíTeferantur«Longobardiigí-
tur,AgioneIbore'cp duce, Scandinauia tenia ex parte egrefsí, in Scoríngam profe-
¿ti, aliquot ibi annís confedereJFinitimam regionem Vandali late régnâtes pofside-
bant: qui audito Longobardorum conatu,perlegatospendenda fibi quotannis fti-
pcndiapoftulant. Con tráillí, pugnare quam feruire fe malle refpondent.Res Mar
ti commiíTa, primo congrcíTu definirá eft.Nam Longobardi primo prarlio fuperío-
rcs,uírtute tantum fe á Vandalorú feruitío uíndicarunt.Mox rcrü inopia exlocí fte
ril¿tatelaborantes,ín Mauríngam tranfeunt, traníítum'cp ab Afsípícb's.elíngularij*
ccrtamíneafíequutí funt. Deindein Gronlandiam uenere,quumperplurespopu>
los iter tráquille facerent.cV fecurítate du(fti,negle(ftis uígilrjs ftationíbuscjj quiefee-
rcnt.cccc Bulgari incautos adoriútur,multos caedunt,magna fa?uítia per caftra grak
fantur.Agelmundum regem ínterimunt,filíam'cp captiuam abducunt. Rcfumptií
mox uiríbus íllí,ac reuocatisanímis,LamiíTonem regifufficiút.Quí uír : robore cor
porís:cVanimimagnítudineiuxtá clarus^mto regno nil affeclatíus curauit,quám
ut Agelmundi regis песет ulcifceretur.Quare comparato mox exercitu, ín Búlga
ros írruír,& in primo congrelTü,quum ínclínatosTuos cerneret,ac íamiam terga da-
turosjtanta uerborum aíperítare corripuít,ut ín hoftes reuocati, patrata magna ftra
ge fu perarint. Vi ftoria,pra:da,cV hoftíles exuuig ufque aded auxere ánimos, ut Ion* +e
gcmaiorafpontedifcríminaiamobírét.HícigíturSecundus Longobardorum rex
glonofercgnauit:eíLethus,IldeochuscVGodenus rite fucceflere. His quoqj tem-
ponbus,interOdoacremHeruIorû,in Italia late régnante, ÔVPheletheûRugorum
rcgcm,utfuprád¿cerecoepimus,nonmediocrisorta dúTeníío. Nam quumPhele-
theus,qui ultcríorem Danubrj rípam incolebat, iuxta Humen oceupareniteretur,
haud mediocre quídem hinc odium exarfit.ln Norícorum finibus beatí tune Seueri-
nícoenobíum erat,quiuir maxima abftinentia.fanftitateac au&orítateclarus,code'
ftifa'pe admonítíone Pheletheum cumGefa uxore corripuit,utáfolitainíquitate
dcl7ncrct:eiCB futura mala pra?dixít.Quarehunc Odoacer,coa(fto magno Hcrulo-
rum acTuringoru exerc¿tu,ab Italia progreíTus adorítur:hoftem cum coprjs proie- V>
rit,ac ca:dít. Abada íngenti Rugoríí multitudine, ín Italíam uictor redir.Defertam
mpxRugilandiam, Noricis fereoppoíítam,reü'<ftis quashabebant fedibus,Longo
bardi oc-
Í>EC<l4DIS I. ЫЪЕ± Vil' ,4j
bafdíomiparuntJLandiaenim barbara lingua, patriam fignificat. Hinc egrcfsí iri
patentes Feldix agros defeendere. ubi tertio port anno,quum propter mortem fra-
trisreoís.áRurltheruda Totonis filia facínorofifsímeínterfefti, bellum oríreturj
Longobardi Herulosjprofligant, Radulphú Herulorú rege interficiunt* Heruli ex
eo tempore ufqueadeoadmternecíonécgfi,utpofthacregemnunquamhabuerínt.
Adauáo totbellísprofperegcftís exercítu,Longobardi time bella ultrd capeíTunt,
uírtutegentísgloríam amplificare ftudent.Cum Gepidis, Vualterio Vacchonis rc«
oís filio régnante, bellum ineunt.Defun<ítoVuaIterio, Andoínusnon fine magna
cedehoftem fuperauít. Parta tam clara uicfroriaj milites regem orant,ut Albuinû re-
m oisfiliumiquiinacieThorífmundumobtruncarat, §¿ cuius potífsimum uírtuteuí>
cíflentjinfolenniconuíuiofecú aecubarepatíatur: ut cuius uírtutéínpradiófpefta
tam habuit,eius dignitatem triclínn communícatione decoret. Atille:Non fcítís,in-
quitJLongobardorum npn efie morem,regis filium patris efle conuiuam, nifi prius
ab externo quouís rege arma fufeipíat. Quod ille audíens,adTurifindum Gepida-
rií regem,quo cum bellum gefíerat, proficífeitur. A quo honorífice'exceptus, com/
mííTainconuiuiorixajThorifmundi afepriusca?fiarma cócedentepatre retulit:ad
Longobardosq? reuerfus,laudata i uuenis audacia,regale conuiuiü iure promeruit.
Hícregno fuccedens, ufquequaq? clarus iam habitus , Clodífuíntam Lotharrj regís
Francorum filíam , uxorem accepít, ex qua Albifuínclam tantum filíolam genuirj.
» Cum Turifindo Gepidarum regí Cunímundusfilíusín regno fu ccefsíífet, patrís'q?
mortem ab Albuíno ínterfecti ftuderet ulcifcijaríb Longobardorum foedere, eos
bello lacefsít.Albuínus cum Auaribus,qui prius Vnní dic"ti, deinde Auares a reg¿
nominatifuntiperpetuú foedus ínit.Mox cum focrjs Gepidaríí fines ínuadit , hofti>
bus'qj ad ¿nternecíonem ufque deletís,Cunimundú obtruncat.c cuius capíte fibi po
culum parauít» Captíuam abduxit cum magna multitudine hominum , regis filíam,
cuiRofimundaenomen erat : quam,quum prole caruífíet, non fine exitio fuo duxít
uxorcm.Gepidarex eo conflí¿luítauiríbusattenuatífunt,ut ultra regnarenequiue>
rínt.Nam quícuncp bello fuperfuerant.autLongobardísparuere, aut Vnnís calo'
catenentíbusgrauíferuitíoprefsiíh'pendia pendunt. Amplificato regno, gloría'qj
30 Longobardorurri^quumTotilaeGóthorümrelíqurísíncendíum ín Italia fufeítaf-
fet,quos Bellifaríus paulo ante1 contríuerat(Gothi ením,quí remanferant,hoflis ab'
fentíaunáconuenere,Hildebadum, deinde Ataricum,poftea Totílam regem crea-
uere)delíberandaquoq3 prorfus Italia IüfíinianuscogítabanNarfetéCartuIaríurri
cognomento diclum,patriciumcrearat,ei<qj expedítionem hanc magnäultroman-
darat.Hic cum Longobardis,quí cum Albuino rege Pannoniam oceuparát , una'cH
tumAuaribus,deletís fere Gepídis,íncolebant, foedus icít,í<ftocp fbedereaduerfus
Gothosauxílíum expofcit.Maximum ualidifsimum'qj auxílium iureíbeictatis Nar
fctidatur.Quiubi cum Romano exercí tu in Italiam traíecít,Totilam'cp cum Gothís
omninodelcuít,multismuneribusonuñusín Pannoniam redrjt. Quo ufque ígitur
+° Longobardi Pannonías íncoluere, Romanum femper imperíum adiuuarút. Qua-
reLongobardí trigefimo Salutís anno íiipfa quingentefimumjufííniano imperan- Ko
te,Pannoniasíngrefsi, annos circiterquadragintaduos eas íncoluere, &f tribus aiv
nis ante quám Bellifaríus ín Africam profectus, Vandalorum gentem íanedclcuc-
rit.Scdquomodo hi deinde in Italia traíecerint* ex ordineuídeamus. Verum ením-
него multa Italia? infaufta&infelida fîgnaapparuere, qua? futura mala portende-
bant.Inprimisítapeftisufquequaq? grafláta,utnullalu<ftusexpersdomusínuenire
turEuitanda:labísgratia,domícilía,faailtatesacpecoradeferebantur:ccírabatagrí
tulturajcacteraf'cp artes acftudía omnia deftítuebantur.Parentes a liberís,aclibcria
parentibus deftituti,nullum píetatís officium retínebant. His etenim malis etfi uní-
Й uerfaltalia ad Norícos ufqj laborarít,prac caeteris tarnen Liguria eftabfumpta.Sub
ha*c témpora luflinianus ín amentíam cadens, rebus humanís excefsít.Paulo poft
monftralpngefaíuíoraaccíde'reJgnexinCoeloacíesperltaJíamuifae, quaefanguí-
ncm ef>
l44 «^5Vr. SOKFIKII X£Z VJtÇA*.
„cmeffundcren^ybcrisurbemimindauK^
per totam Jtaliam, continuarte dtebus fuere imbres. íuftínus minor , Iultmiano de.
fünfte» fuccefsit,cui Sophia uxor fuit,quâ tanti malí caufam fuiílepcrhibent. Quum
Narfcs Gothís ítaliam liberaflet , magnumep ex tot belli fuccefsibus quarftum feeif.
fet.ne medioerem quidemfibia Romanis inuidiam confiafle dicitur. Quippe qui
Imperaron ßgnificafle feruntur, Romanis multo fatiusdîe,Gothis quam Gratis
obfequium prarítare,quum Narfetis ímperiofa fouacp tyrannidead miferam feruí.
tutcmredadtieireuideantur.Quodfi Romanar reípublíca:nonconfulatur,utNar.
fetiscunuchi liberentur imperio, extcrnísfefegentibusdedíturosincerminati. His
commotus Imperator, fufr'efto in cius locum Longíno,Narfctcm mox Imperio ab. ю
dicàuit.Sophiam quoq? luftini coniugem,ha?c literis ei minatam fuifle ferunt,fc от/
ш'по huncEunuchum, de república male meritum,addifpcnfanda in gynxcio puel.
lis lana: penfa,redac~turam.lllum ad harc contra refpondifle/Talemei tclam feexor.
furum,qualem nunquam ípferetur expedituram.Is igirur partim odio, partim metu
pcrcitus,Neapolim lecefsit,legatos ad Longobardos mifitrquib. rclieb mifera Pan.
nonia,adoccupandam locuplctem feracifsimamqj Italiam hortatur. Atilli,quum ea
fibiofïcrriconfpicarentur,qua: femper optarant, mandata libenteraeeipiunt. AI.
buinusrexingcntifpeelatus,coa<ftis omnium Longobardorum families, aeeeptisq?
fecuinc'Saxonibusfociis, cum liberis &uxoribus,circiteruigintimihbus,ad emi.
grandumfecomparat.Pannoniam Vnnis, quibus cum perpetuo foedcrcobftrícb' îe
fuerant,reIínquereftatuit,quando cum Vnnisquoq? Pannoniasannos olim duos
cV quadragintaincoluerant-Ea tarnen conditio fedibus cedendi Albuino cumVn.
nis intereisitjUt fiquaunquam necefsitudo ad reuertendum adegerit, propria cui.
quearuarecipcreliccat. Ad prarftítutum ígítur diem, quem calendarum Aprilium
56$ fu,i{Iefcrunt,quuma fidelibus Pafcha; folennia celebrarentur, & anno Salutis quin,
gentefimo fexagefimooftauOjLongobardiomnes Pannonrjs emigrant. Per Syrmi.
um itcrfaciunt:Saxonesquoqj,quos diximus, fecum dueunt. Quorum mox-fedes,
Lotharrj ac Sigisberti Francorum regis edicto.Sueui occuparunt,

RERVM VNGARICARVM D E С A D I S
PRIMAE LIBER V I I Í.

TALIAM Longobarditertio,quoemigrarunti menfe , cum Saxonibüs


^ attingunt.Albuinusrex montem in finibus editifsimum confcendit,uc !•
Щ\ hincprícftantifsimaicelebratifsímaccp regionis fitum pulchrítudínem'cp
VtrtùUs Ы. *&зе^.-^2«, profpiccret- quaremons illepofthac Regius appellatus :ubit uifontes
font» opprí. ems magnitudiniscapi folent,utuniuspelle(ueluti Paulus auftor eft) homines fere
Lt'z™iin 4uíndecim cubare queant. Italiam fubinde ingrefliis, quando nemo hucufque his
impedimento fuerat, Venetiam occupât , & Foroiulianos : quibus nepotefii
Gifulphum , cum delecb's Longobardorum familrjs , uelut ille petierat , fane*
prafecit. Metropolita Aquileienfis , cui Paulo nomen erat, fingulari fancb'.
täte uenerandus, dum fibi fuce'quc bafilicx timet , cum facra fupellecftili ¿Vcol.
lcgio facerdotum in Gradum infulam confugit , ne quid forte detriment! á feris
Barbaris ccclefia patcretur. Eo quoque tempore Benedicbs,uir fanftifsimus, 4«
pontificatum maximum gerebat. Atque Vnni,qui& Auares dich' funt,& Panno.
nias,abcuntibusLonoobardís,índitíonemfuam aflerüerant, audita Lotharijmor.
te,Francorum regis , lpepropagandi imperrj, in Francos bella mouent. Fuerunt au.
tern Auarcs Vnnorum genus,& exercitus Athilaereliquiie:quos diximus defuncb
Athila à Gepídís fuperatos,qui feiterum fubfjei recufabant.Vnni uero,qui cladi fu.
perfucrant , Vnnorum nomen exofi, ab Auario,qui Zeliorbi fuccefsit in regno.fefe
Auares lwncupauere^elicbs'cpPannonijsin NoricumreceíTerunt;aquíbuseare. 5*
gioBaua.

i
,VEC^T>IS I, ЦЪЕК VI IL 14$
Auares nuncupaut?rc,relí<ftisqj Pannonrjs in Noricum receflèrunt, à quibüs ea re*
gio Bauariadiclaeft.Strabo eam potiùs Boióariam,áBoíís,qüieam relífta Itäliater
ram habitare uolucrunr,appcllandamcfTearbitratur.ExLothArio quâroorfuperfuê
refilrj.quipartito regno dominariuolucre.AdilbmusParrhifiis irrt pcrabat» Aurelia
nis Guntranus,Safinnenfibus Upericus,8í Sigibertüs dertícp Mctcnfibüs ,ih qüém
Vnni magno ímpetu írruerc. Atille ne minore quídem audacia frerós,mTuríngí'
amhis occurrit: Se" ad Albim fluuiû conferta manu , fundit, fugatqp , pacemqj peten>
tibus ca data. Paulo poll: tempore.refumptis Vnni uiribus,eodem in locó cum Fran
eis conflixêre:ui<ftoriacp potítí, ípolrjs ас praedís önufti, in Pannoníam redíere. Nár/
|0 fes Eunuch us,quum Ljongobardos ¿ compofito aduenifie cognouüTet. Romam fe
recepit,ubi non multo pôit tempore diem obrjt. Corpus in plúmbea arca cum auró
Sargento multo recondítum , Conftantínopolint perlatum eft. AlbuinoTauriíía>
nisappropínquanti, Felixmoxepífcópusad Planem fluuium occurrit,8¿Utnequid
cedefix fux detrimenri fieret,grau¡ afleuerâtione impetrauít» Deinde Vkentiám*
Veronam,Montem filicís,Mantuam,ac cañeras (praeter Paduam)V<nctia:ciüita*
tesLongobardi capíunt.Mediolanum poft Brixiam Bergomumfp captümcXpu'
gnant, paulo ante multis calamitatíbus afflicbim.Quíppc quod,quú ad Bellífarium
dcfcciíTet, à Gotthis deindereceptum , pene fubueríum eft.ln qua quídem üaíh'tare,
tríginta Mediolanenfium ciuium milia caria fuiflètradunt. Vniuería regio Tranfpa
^° dana,pra?terTicinum, in Longobardorum pot<ftatcperbreuiredacbeft*Atillud
triennio obfeíTum,tandc expugnatur.Rex urbem íngrediens, una cum equo itt potf
rajquarad Oríentem fpecbt,concidi(Iè,ne<ç unquam furgerepotuiflefertur: doñee
facb uoto , quo Chriftianum populum,quí deditionem in tempore non fecifléf/e ¿
medio fublaturum obftrinxerat.Ticinenííbus diu refiften tibus pepercit,popuiUsu¿
níadonatuSjfauftís regem aedamationibus ad palatíúuíC£,quod olim Theodorícus!
crexerat,pratfequutus,acomnidefperatione leuatus , non íam illum prius odífle,
quàm pofthacamaiïèuifuseft.Sed dumTicinenfiobfidionedetinebätuf,ne torpea
fceretocio,príctcr urbem Romam 8c" Raucnnam,acpleraqjlittorís Adríatíd óppi'
dajOmm'ainHetruríamufquedomuerat. Quumpoftanni lupenoris ubertatemac
,e peftem.íacua Italíam fames inceiiiflet,multos ex uarijs gentibus colónos eó contra>
xííTedidtur.Díftríbuti Gallix pleriqueuici,adhuc Gepidarum,Bulgarorüm,Sar'
matarum, Pannoniorum,Sueuorum âc Norícórum nomina redolent. Demum,
quum ínltaliaannos tres cV lex menlcs ípfe regnarct,coniugis infidas mteremptus
eft.Nam quum Verona? in conuíuío exhilara tus,uxorcm ad bibertdum liccntítls in>
uttaflet, porrexifletq? poculum e Cunimundi foceri capitc fabrefacbim , ut cu ni pa*
tre profufiúsbíberet:Rofimunda dolore correptájinfidiaeexcógitareadurgentepíe;
tatccogítur.Peredeum uírunifortifsimumadít.multishuncpollítítátiónibusin uírí
cedem allícere nititur. Quod quú aflèqui nón poíTet, artíbus eum círcumüehíf. Ami
ca quardam Peredeo fuerat, quam farpe noftü adírefolebat: regina fe fubornat,ícq?
4» m leftoamicammcntita,aduenienti Peredeo fuppónit, DeceptUm patrata Venere
Percdeum ínterrogat,qua cum fibi rem futííe putarit:reípOndít,fe cum ueftíaría coi*
uifle. At illa le ubi patefecit, Peredee (inquit) aut te Albuínum ínterncerí,autab
со te interfici opus eft, regalcm quando thorum inceftafti : ni parUeris , paternameß
mortem ultus fueris,te adulterrj poftulatum,díra morte feito moríturum.Ille tímorí
perculfus, fe regem interfectururrt pollíceturreumq? meridiantem,unà cum Elmicho
coníuratíonis auc"tore,dato ab uxore figno adoriturjcV obtruncat.Eíus corpus ftatu
ra procerum,ac bello alperrímum, pro palatió Verona?,cum máximo Longobardo
rum omnium luclu, ícpulchro reconditum« Elmíchus poft hunc fCgnum dccüpare
conatus.quum Rofimundam ííbi deíponfaflet,Longíno prarfe&dRauennatieX'
ro templo mandat, comparatam continuó nauírít adfe mittat, quam Elmíchus cürrt
Rofimunda,ck: AlbiGnda regís fflia,regiacp ga^a confondit, Quum Rauennam
peruenüTentjLongínus Roíímunda: perluader,Elmichum interficiat , fecj uirüm caí
n piar,
piat,utRjuenn»dominatufrutpoffît.Annui4inconftantifsimafœmma,Elmichoiri
balncis ucnenum propinat: quod illc bibcns,ubi fc letali potionatum pharmaco
intcllexit,reliquum quod ín póculo fuperfuerat,díftricT:o gladio uxorem haurire со-
eoit.Quod quum illa ui adach feciflèt.uenenum u triq» uitam pariter intercepit. Ex
quo quàm iuftafiiitnumina comí cere licet,quandofacinorofos mutua fefe carde in-
terficerecogunt,Hisuiradefimctis,Longínus Albífindam filiamregís.cumuníuer-
fis opibus ad Iuftínum Impcracorem,Bysantium mißt, Percdeum cum Elmicho
& Rofimunda aufugiflc,dciude cum Albifinda Cóftantínopolim una traiecifle,ple
riqueferunt. Qui quum horrenda: maonítud¿nísleoneminharenaconfecifíét,atqj
ideo Imperaron formidolofusfactus efiet, AuguftiiuíTu oculis capáis eft. Sednec *
minus quidem fe caecum,quàm uídentem exhibuit. Nam quú indígnam caccitatem
ulturus.fecretum principis colloquiü poftularet,ut eorum qua; funtreipublica? ma*
ximè neceíTaría commonefaceret:duobus cultris fub utraquemanu delitefcentibus,
patricios duos internuncios interferir. Longobardi,habito Ticíni conuentu, Da*
phonem regem créant: qui quum Romanos mukös cacdiiuiïîilèt, alios extra fines.
Italia: rclegafièt, uix annum ununi&fex menfes,à pucrofuoiugulatus,clauderepç»
tuít.Multi nobiles,ô£ ingés multitudo populorum,dum Longobardorum feuitiara
fugíunt, Venerias traíecére,fcq; marino tune afylo à barbara feritate uindicarunr.
Daphone mortuo, decern annos Longobardí fine regibus uixlre, oprimís tantùm
ducibusufi.TotamfereltaliamjprarterurbemRomam.quam nunquam caperepo a
tuerunt,in ditíonem fuam aííeruérejcVprarfccbirasregioníí ac urbium,pro ducum
numero diuíferunt+Zaban Ticinum, Vullaríus Bergamum, Halaius В rixíam.Euí-
nus Trídentum,Hifulphus Forum Iulium,atqucalrj deniquealias urbes rite fortiun
tur.Trigtnta praeter hos pra:fec*ri creati, qui uarijs urbibuspra:eflent.QuurnRo
manorummulti ob auaricfcm morte mul¿tarétur,reliquís per uaría loca díuifis, tan*
dem factum eft,ut terriam frugíí partem, quo ftipendiarrj Longobardorum eflè uí-
derentur,quotannis foluerent.Sub tot tyrannorá imperio multa: urbes diruta?,miüV
tadeorum templa populata, multíquocpíácérdotesimmanitertraddati.ck' maxima
denique pars Italia: in Longobardorum feruimtemaíIérta.Longobardi,amplifican
di Imperrj gratía,in ulteríorem Galliam trafj cere decernunt: potioribus harc prouin- i
ciaducíbus tríbuirur. Ferae gentis eruptionem,Hofpitius uir fan&ífsimus,qui ad Ni
ceam monachis prarerat,diuinitùs afflatus farpe pracdixerat.Ciues Nicenfes quadocg
monuerat, mores uítamcj mutarent, iufticiam colcrént.cV pietatem : írata Gallis nur
mina,pcenitentia magna placarent: quandoquidem dira Longobardorum ím mine-
ret eruptio,quí feptem urbes eruerét,quum fidem &religioneerjciant,períurfjs, fur*
tis ЪС rapinis obnoxia: .homicídia pro nihilo ducant, nüllaqj charitatis bí miferícor-
diacueftigíaferuent.Quare non mediocre futurum hinc populis exitium aríolaba-
tur: quin & monachos emigrare iubebat,haudquaquam diuína: uoluntatís ignaras,
Hatc uirillemáticinabatur: qui tanta uitaeauíteritateutcbatur,ut praeter cilicium ЪС
1oricam ferream pro interiore tuníca,nullum aliud noucrit indumentum, pane dun- 4«
taxât bí cariéis aquaqj contentus:quadragefimale ieiunium, radicibus duntaxat her-
barumtranfigerefolitus,Monachiuiro grauifsimo aufeultantes abiêre,eumcp íblum
in cœnobio deferuêre.Víx prouinciarfinibus exceíTerunt, quum hoftes aduolarunt:
qui quum uniuerfa difquírercnt,defertum coenobium ínuenerunt+Hoípitius quum
fe è turri oftendiÎïèt,eam confcendunt,homincm catenis obftrícTrum , ciliciùqj inuo- %
lutum inueníunt,E'catenis noxium 8£facínorofum rati, quarhomicidialatrociniáue
patrarit,fubinde fcifcítabatur:at ille,omniü crimínü reum fe fatetur. quare quum in
eum unus gladium díftríngeret, ut ultimo miferum fupplicío afficerer, elata cörinuö
dextra carnificis ríguít,obftupuitq»:quam quuillereuocarenon poíTet, in fignú íálu-
tís uir ille fan&ifsimus repente exoratue.reftituiflefertur.Longobardus reftimtú fibi
brachíú admiratus,orthodoxaftatimChrífi:i fide,deinde facris initiaríuoluit,in еоф .
cœnobio ad extremum ufqj diem religiofîfsimè uixit.Quicunqj Hofpitij uerbis fidé
adhibuére , foípítes in patriam rediere : contra qui aípernati funt, in ea expeditione
crudclj
!D£C^ÍT>/S I LIVE*. VI IK H7
crudclí faro obíere.Gallias igitur Longobardi difcurfantes, pagos &C oppída quarq»
dirípíunt,ferfó Sí incendio cuneta ualtant. Arnatuitlpatricium, Guntram Franco
rum regis iuflTu, cum ualidilsimo excrcitu occürrentemproteruní.lngens Burgun-
diorum exfa mulritudo, abada demum maxima prarda. Ditatiín Italiam ièfe recipi
unt : paulo pôft Italiam íterum ínuadunt, fed non fine alíqua ia&ura rediere. Saxo-
neSjCjuicum Longobardis in Italiam uenerunt, eorum exemploprouocati,ín Gal-
lias erupcre.Sed соаЛат prardanv'nterccdente Mumulo patricio, qui Galliam tue-
batur,relínqucic coacb'.re infecía redíere.Non multo pôft, quum íníquo animo fer-
rentre in Italia habitare non pofte,nífi Longobardis ucch'galia penderent, Sígiperti
,c regís auxilio,inpriftinasfedes,cumliberis& uxoribus,quas Sueui occuparát,relatí
funt.Quas quum uireciperecogerentur,necp tertiammedíam'ueparté,quarn Sueui
fpontcconcefierant¿reciperé uellentr duplici tandem .cademcpingenticladeaffecti
quicuéVc.Hoc tempore poftTybcrium Mauritius imperauit,quiper prarfecTtos re
bellantes Armenios Sí Perfas domuit.Ingcns diluuium,prxfertim in Liguria ¿V Ve
netia:Calendis Oâobribus magna tonítruaaccidéVe.RomarexuberansTybcris ¿n-
undatío,íngcnsq; fector è ferpentíbus in ripas eiectis exortus eftrunde magna peftis
fubfequuta. Prar Niliinundatione uaria animalium monftra apparuêre,mafculini
feeminini generis , qua? ad lumbos ufque humanam effî'gicm referebant : adiura-
taep per Dcum , à prima díei hora ufque ad лопат , fe uidenda exhíbuerunt. Exa-
*° öo decern гугаппогцт imperio.Longobardi Antharim Daphonis filium regem de
fignant, qui&Flauius ex cognomen to dicftusrundeca'tcriquoque reges, Flaurj co-
gnommatí.Hocduccíniquisaufpicrjsurbcm Rcmam obfident: cuius obfîdionem,
atlicluisinibribustempeftatibusqjdcrerriti, non fine magna hominum pecorumep
iaÄura foluere coacb' funt: peftilentia fubinde uehemens cVpernicioià íucceífít»Ea
quoqs rempeftate Mauritius Imperator Childcbcrrum Francorum regem , i<fto fibi
fordere obftríngit r èc quu quinquagies mille iè (terri 6m mififlèt, ab inrerêdum Lon
gobardis bellum ímpcllít. Qui quum innúmera Francorum multitudine Italiam in
ua(iuct,multis muncribus à Longobardis exoratu s, re infecía receflit« Mauritius à
prarpoten te rege afpernatus,pecu niam fruftra reperiram amific. An tharis rex Brixel
je lum,quoDru<frhulphusSueuagcntenatus,cjuià Longobardis ad lmperatorem
defecerat,c5fugiffe dicebatur,expugnat, diruitqj. Druclhulphus cum prarfîdio iuo
Rauénamdàm aufugit . Deinde Longobardis cum Smaragdopatricio.qui Rauen-
nam cum prarfidio tuebatur, rriennrj icedus ieftum in terceffit. Mauritius capta Chil-
depertiregisforore,itcrííperleeatoshortatur,uti cum Longobardis bellum gerat:
qiios fi Italia excgerit.non тоЗо fororcm, fed cumulatifsima prarmia pollicetur,
Quodquumillcneceffitateadacbisfaceret,comparato ex Alemannis Franciscpex-
ercitUjItaliam íterum adoritur.Sed ortainter Alemannos Francosqj feditione, dimif
fa expedition e.turpiter in Galliam fe recepit. Longobardi profperojfucceflu elati,
Tridendno duce, ne mediocri quidem exercitu in lftriam côtendunt, regionem om-
40 nemlatèpopulantunqua quidem pacata, cum maxima prarda rediere, InAmarí-
cína infula,Francíonem magiftrum equitum, Narfetís partes plane feAatum, qui aii-
noscircíteruígíntifeíbí continuerai, obfident. Qui poft fextum menfem fa&aab-
eundi copia infulam dedíditroc" cum impedimentis,uxoreac líberís Rauennam tuto
nauígauit. Antharis Flauíus à Childeperto Germanam in uxorem petrjtrfed ille
nulla promiffi ac largitíonis habita ratione, quam à Longobardorum legatís accepe
«■at,íntcrcedentibus Gotthorum legatis,qui in Hifpaniaregnabant,ad catholicamcjí
fidem fe conuerterant,mutata fententia,Hifpano regí ultrö fpopondir. Quum hanc
affinitatem Mauritius Imperator accepiflet, Childeperto clam nunriat: &hortarur,
Vtquod antea non fecerat,nunc prarftet,in Longobardos hoftes arma fumar. Rex
,0 Francorum delecTru habito.tertiùm Italiam inuadit, ut Longobardorum feruítío li-
beret.Qui quum fortifsimè reftitiffent, ne parta perderent, magnam ac memorabí-
fcm Francis cladé íntulerei At Flauíus rex iam Gallíca ftrage clarus,ad Garibaldum
n 2. Bauarorum
Bauarorum regem legatos mittit, qui eiusfiliam fuo nomine in uxorem poltuknf;
eux Teudelínd£enomcnerat.E, fententia mandata peraguntjconiundraaftinitaterc'
deunt. Antharis paulo pôft,cum quibufdam legatorum nomine, ad uidendam Грот
famfubornatusprofidfcimr.regiamqjrpcciemdiffimulatjquumo; fibi à fponfapro
pmaripoftularet.dàmfponfifignumedidit.nam ab ea dimíiTus,fecuríquamarbo
rigrauiterinfîxerat,quis'nam eifet.euidentiùsollendit.Garibaldusà Francis incur*
fantibus infeftatus,filiam cum Gundolpho gnato in Italiam nuptui tradidit. Spon»
fus fpe&ata uirtute ac pulchritudine iuuenis.paulö fupra Veronam, inSardorum a*
gro Teudelindac occurritJdibus Maps, magno cum apparatu paricç lartieia nuptias
celebrant LongobardúEodem die tacb de ccclo arbor,haud procul à rege Anthari. f »
AgilulphusTaurincnfiumdux,arufpicem íuuenem confuluit: quifponfam.cuius
primae tunc nuptiaecelebrarentur, non multo pôft Agilulpho nuptui concefluram
eflfe refpondit.Quartum cum Longobardis bellum, Maurítrj rogatu,ChiIdepcrtus
Francorum rex gerere cogitur,uiginti fecum pracfe&os legionum ducít, forti animo
Alpes fuperat.Sedrexadßiluicionis meenia, laitali fub pedore uulnere faucius oc
cubuit: duces ultra progrefli,haud procul à Mediolàno caftraponût.Lcgati Impera
toris protinus occurrunt,ualida auxilia propedié allaturos fepollicentur. Quorum
uritapromitTa ad decimum ufquc diemquum expecbtTent, defpcratis auxilrjs,adle<
mmTranipadanamregionemincurlant,cunClaferroincendiocp mifeent.Veronam
ufquepopulatur,multaoppida in deditionem accipiunt, multo plura diripiunt.êi *•
in agroprxfertimTrídentínofxuíunt.Magnapecorum hominumep pracdaabacta
eft.Tresmenfes cardibus S¿"rapinís late graíratí,nil tarnen Longobardis , quiTicim
fe cômuniuerant,obeiîèpotuêrc.Moxingruentefâme dyiènteriacp italaboràrunr,uc
uix fefe in patriara reciperent.Sub hace témpora, Antharim Flauium per mediam Ira
iiam fedfle iter, prartcrSpoletum tranfîuilïè, ca?piflè Beneuentum cVSamnttesrac
demum cum exerdtu Rhegium ufquepcnetraiTe,extremam Italia; cíuitatem:colum
nam adfretumSiculumftatuiflc,eamcpdeclaraiïè ferunt Longobardorum imperrj
foreterminum,quamnoftraquocptempcftate Antherianam dicunt.ZottusBene'
uento à rege pra;fe¿bjs,annis uiginti in Samnioregnauit. Antharis autem miiîis ad
Guntranum Francorum regem legatis, uirum quidem quíetís &C ocrj amatorem, je
qui de pace agerent, quum lex annis pulchrè regnaflèt.Ticiniuenenoabfumptus
eft.Longobardi,Teudelindae eius uxori,prae manfuetudine Ы. cfcmitate nimia poto
ftatem fecêre,quem uirum optaret, eum fibi fumere liceret, eumcp.fe pro rege habí-
turos pollícentur^At illa optato Agilulpho Taurinatumduce,adfcuenireiuflum,
ex aufpicato(ut paulo fuprà dictum cft) coniugauit. Mediolani celebratx nuptias
ubi omnium confenlu Longobardorum rexille declaratur.Quum habenas Impesrj
Agilulphus, qui & Mago díctus eft,accepiiîèt, Agnellum Tridentium epifeopum,
ut captiuos rcdimeret,& de pace cum Gallorûrege ageret,mifiiïc fertur.eumq? от*
nia è lententia peregiflè aiunr,Eo tempore,pra:cedente maxima ficdtatc,inauditalcv
euftarum multirudo fubfequuta,qux abfumptis biennio longe' latecp fegetibus.gra ^
ui&imam Italia? famem reliquere. Cometes per menièm in ccelo uims. Munulpiw,
ínfula; fànériluliani dux,quia Francis le dediderat,àrege carfus ed. Gaidulphus Bcr
gemenfis dux,qui à rege dcfecerat,cidcmrec5cilíatus hon fuílTc dicitur* Hoc etiam
tempore bcatífsímuc GregoriusDialogum de Vins fan clorS.Teudelindac regina;
dicauit» cuius gratia itapromeruit,ut eius opera Agilulphum regê,ca»teroscp Lon
gobardos ad ueram fidem redegerit,ecdefîas depreflas Ieuarit,exa<flos epifcopos re*
ftituerit> Romanus autem patrícius, SC hexarchus Raucnna Romam profedu»,
inter redeundum,duitates à Longobardis occupatas in priftinam ditionem rede*
git.Exhispotiores fuere.SutriumlPolimarcium, Hortum»Tuder,Ameria,&: Peru*
fia. Quod ubi Agilulpho nunciatüm cft, Tidno ftatim egreiTus,tumultuarío exerd f9
tu Perufiam contendit. Gráui urbem obfidione, cum Marifione Longobardorum v

duce,quiad Romanas panes defccerat,circumdüdt«Haudmultisp6ft diebus capta


urbe,
ЪЕСЫЪП I LI'S ER Vitt' 14p
urbe.Marifíonemad fe dedu&um,rcpcjuinadefe<fk>rém morte intêrcepicpopulaca
regione,magnaprsedaditatus,in CiíalpináGalliamreuerfuseft. Eius aduentucum
Gregorrj pontifias animus admodú confternatus effet, Tcudelinda?reginae impló
rata ope patrociniocp,perpctuum cum Agilulpho fccdus íníuít.QuodÍndiui Gre
gory Epíftolisintuerilicct,quíbus deconceffa pacc,tngentesregiregina?qj Longo*
bardorum gradas agit.Iifdem quocptempor¡busBauarí,quú in Sclauos irruiífent,
fuperueniente Chacanno AuarüVnnomm'ucrege,ad interneción? uíqj cedüntur.
Et Childepertus Francorum rcx una cum uxore ueneno potionatus,ínterrjt.Eadem
quocp tempeftate Vnni,qui 8c* Auares dicti funr, Pannonía egreílí, Turingiam ínua
|0 ferc, grauiffima cum Francis geifere bella. Burunnichildis rcgina,cumTheudeper'
to&íTheodoricomepotibusadhucparuuliSjin Gallía imperabat. Data íngentipe*
cunia.Vnnos- regno cxegit: ipfacp Guntranno mortuo, cumnepotibus regnauit.
Tuncpacem cum Chacanno Vnnoru m rege, Sc" Agilulpho faftamtradunt.Defun'
ño Romano patricio & hexarcho, Gallicinus ritéíuccefílt,quícum Agilulpho paU
lopöftpacem íniuit. Agilulphus quocp cum Theodorico Francorû rege perpetuû
fccdus percuffiífe tradíturJVIahumetus pfcudopropheta,qui leges Saracenis dedit,
in Arabia nafcitur.Zangulphum Veronenfííí,Gaidulphum Pcrgamenííum duces,
quamuis bis data uenía pertinatiùs rebellantes,ultimo fupplício is afFecít. In fequen
tianno non modo maritimam íinus Adriatici region em,fed paulo poftTranipada*
10 namjpcftilcntia^rauisínceíIír^Pofthacchorrcnda íígna fubfequuta:hafbc incóelo
fanguínoIenra:,e¿ lux per totam noctem apparuit.hîtrc portenderemala,Theodeper
tusrex Gallorum, grauífsimum Clothario patrueli conflíclüm intulit. Infequenti
anno, Ariulphus dux Spoletanus , qui Faroaldo fuccefllt, díem obrjt .Etquumante
mortem aduerfus Romanos apud Camertes bellum gereret, m'&öriäadeptus, mox
fuos milites percunctatus eft,quis 'nam ille fuerit, qui tarn fe ftrenuè in pnclio geíle>
ritfRefpondentibusillis.FuíífepríncipemPrxpolIentiorcmfuifl^^nquiOípfeuidi:
quippc qui femper me proprio adurgente hoftc,clypeo protexít.DeíndeSpólctoap
propmquans,fpecbtadíuíSabinibaíílica,ubi corpus eius recondítum elr,intcrrO'
gauit, cuius'nam illa foret ncdesíOiintn г*Гг.^„ ,ь . - i- 1

„„„^„.^iiuiivnw« cum uirum, qui inter conferios hoftes pu'


giuntem feprotcxerat, adíeclo íuramento, fuiífe afFirmauit. Ex quö mox credítum
elt,diuumSabinum,pientifsimummilitumpatronum,AriulphöadhucChfiftianiC
reli^ionis cxperti deeífe noluifse. Ariulpho Tendclapius dux gnatusép fucceífit.Eo
dem quocp tempore diuí Benedi&i cccnobium,in Cafîno monte fitum,à Löngobar
disimmaniter fpoliatum. Mortuo Zotto Beneuentanorum duce, Agilulphí regis
auebritate Aríchís filius fubrogatur,ad quem diui quocp Gregorrj extant Epíftola\
His etiam diebus Agilulphí filia una, cum Godefcalco Pai тспп\ ab equítibus Gab
licinipatricrj capta, Rauennam duda eft.Et Agilulphus fabrícandarum fiauíumar'
40 tifices adChacannum Auarum Vnnorurnucducem mífír,quibus qüandamín Gal
liainfulamexpugnauír. ItemTcudelíndareginaJbeatiloannís bafilícam,ad duode*
ctmum lapídem iupra Mediolanum.in Moicia ardificauir,pra:drjs ac facra fupelledi*.
liprofufèdonauit. ubi quondam TheodoricusGotthorùrcx,utmolliùsa:rt:iuarer,
amecnifsimam uiilam ínfano fumptu exardíficatam habuit:diucp Alpíum uícínitate,
&aerisfalubritatetemperiecpallecl:usfrequentauit.lbidcm Teudelinda fuperbum
palatiumerexítjubíLongobardorum habitum ritumep cemefe erat. Quibus mos
mt,à ceruiceaduerricemufcpradere.à fronte capillos diferímínatos ad osufquedi*
mittere,ucíbmenta ferre laxa,fluítantiacp ac linea, Saxonum Sí Brítanndrürrl more,
qua: lymbo quocp colore uarío exornare folebant:ítem uti cakeís ad pollícem ufque
íe htifcentibus,eoscp lígularum multitudíneobligare.PauIopoft Patauíum , nequte-
quam relujante piWfidio,à Longobardis deficit.cV Agilulphí iuífu iníecloigni ab
fumptumeft,Equiutus,quí auxüij giatiaucnerat, Rauennam rediré permiflus.Eo-

n 5 dem
dem ctiam tempore perpetuum cum Longobardis & Auaribus idum fccdus, miffi*
quocpàChacannoAuarumregein Galitaslegatis.quiearum regibus fignificarent,
ut ueluti cum Auaribus,ita cum Longobardis pacem fieri oportere iudicarent. \n>
tereaLongobardicû Auaribus ÔiSclauislftriam ingrefii,igniferrocp omniauafta-
uêre. Agílulpho regí filiusex Tcudelindain Moicia nafckur, Adoloaldus.Infequeiv
tí anno Longobardí Montis filicis oppidum inuafere. Smaragdus,quiprius fucrac
Rauenna:patrícíus,ex urbe àGallinico repulfuseft.Mauritiusigiturquuanrmu'
num8íuigíntí cum Theodofio, Tyberío S¿ Conftantino filias imperaffet, à Phoca
tandem ínterficitun cuius uírtutcVnnideuícti funt,quum adhuc bellum Longobar
dis cum Romanis obeífet. Ob filia? regís captiuítatem AlgílulphusMedíolano pro*
fe&us,Cremonar.icum magnis Sclauorum auxilias, quae à Chacannorege Vniio^
rum acccperat,obiedít,quam duodecimo Calendas Septembres capta diruít. Man*
tuam quoquc parifucceflu expugnauit, Romano prarfidiomunítam. Milites autem
cum impedimentas Rauennam tutos 8C incólumes dímífit. Vulturníaíndítíonem
accepta.Filía regís à Smaragdo patricio, cum uiro,líberís Sí fortunís reddita. Quare
pax ínter Romanos & Longobardos facía eft.Scd quum illaRauenna profe<fta,Par
mam perueniílét,partus difticultateínterrjt.HocannoTheodepertus o¿Theodorí'
cus Francorum reges, aduerfus Clotharíü patruum arma ílimpíere:ubi multa utrin
que hominummílíadeíiderata+lnfequentí anno, Adoloaldus apud Longobardos
rexàpatredeclaratuneodemqj díeTheodepertí Francorum regís filia,nouo Longo **
bardorúm regí defponíata proniinciatur. quare perpetua cum Francis pax fublC'
quuta.Bellum eodem tempore graueaeperniciofum Frauds cum Saxonibusinter*
c'eilit.Agilulphus cum Smaragdo patricio, Гэсрс accepta mercede.redíntegrauít in*
duciasrquo anno cometem quoqj apparuiíTe tradunt. Coníen tiente Phocá,8¿feden
te Bonifacio pontífice máximo , (tatutum fuit,eccleíía Romana ut cacterarum caput
eíTet,quamuis id Conftantinopolitana fa?pe fibi ufurpare tétafiet.Eadem etiam tenv
peftate Chacannus Vnnorum rex,quos Auares appellauím'us.habitomaximo dele
ctu,per Ulyricum Italíam íngrefíus,lftriam Ы Forum Iulium incurfat, oppída ac pa*
gosdíripít &ínccndit.Cuiquum.Gifulphus cum ínftrucb Longobardorum acie,
quiForoiulienfibusprxera^occumiTetjabinnumerahoftiummultitudinecircum^ j«
uétus occubuit. Cícterí deíperatís rebus,ín finítima oppída fe recipíunt,relí¿tiscp ca»
ftris oppídorum municione fe tuentur. Tomilda Gifulphi ducís uxor, cum his,qui ê
pugna fupererant,ín Forum Iulium fe recepít.Chacannus belli fucceffum fequutus, '
acrí Forum Iulium obfidionecoercet.Dum mœnialuftrat,quapotifsimùm parte ex;
pugnariqueant, adhuc uirentiaetateformacp confpicuus, Tomilda in uifum conti? -
nuohoftemexarfît.Çlam perinternuncium ftultamulíer Chacanni coníugíum pe>
tit; quodfi annuerír , cíuítatis dedítíonem pollicetur. Accepít rex condítionem.por*
tas fibi patefieri poftulat:quod quum illa feciffet,íngreffus hoftis,practer райа oppi'
danos pafíímca:dít,populaturomn)a,urbem inflammat:omnes qui à cícde fuper^
fuerantjcaptiuos abducít, in finíbus Раппош'гс fe collocaturú pollicetur : fed in Pan/ 41*
noníam reueríus , abacios captiuos aetate grandiores ad unum omnes obtruncat:
puerorumacmulíerum,C2Cterarumq}rerumpra:dam uirítim diuidit. ProfpeAa Vn
norumimmanitare,Gífulphí8<rRomuld3cfilrj con fcenfis equis fe fuga pncripiunt*
Grímoaldus tantùm puerabinfequentíbuscapitur.Qui quum ab Auare captíuus
duceretur,clarífsimum facinus aufus>ca:fo qm'pradbathofterefugit.Adhibítiscjfra
tribus praecoci fortítudínc,fe ab Auarum feruítute uindicauít+Mulieres ac puerí om
ries,Vnnorum graui feruítio preffi.Tomílda,qu3E tanti malí caufafuerat,ut fibi pro*
miíTapraeftaríuíderentur , una tantùm node Chacanni regís thoro potita : deinde
duodecim Auaribus concefTa,quí affiduo coituindomítam eius libidínem (atiarent,
in campo demum ad palum allígatam , iaculís configí, confixam¿p ad песет palo /'*
praefigi ímperauit. Dignum quidem libidinofifsima ícemína fupplicium à Barbara
«xcügitatum finite сепГетг^шррс quac,qualem mcrai^eftforaumajit^mjnaud^
DE СЫТ) I S I. ЫЪЕЯ VI II : 151
те mulícris audacia,S¿ imperiofà libídine concepta,qua? fatiarido appctitui,quàm pa
tria?,fuorumcp faluri côfulere mahiit.CQi)tràuerôciusfilia;haudquaquammatrisia
ttmpcrañtiam fequurcu lunc,fccj cóícryandaecaftítatisgratíajne à Barbaris procaci*
bus coiitamínarctut'jpulcherrírrium ас fumma laude dígnum facinus excogitarune
Puilorum carnes mámilis íuppcu^bant, qua:cx calore contabefeentes , teterrítnum
odorcm emittercnt.lrrucr.es continuo. procí,quum cas maníbus traclare occoepere,
olidmnfccrorcmabqmínatí,nonmodo dímirtcre,fed execran cogebantur, quando
Loiigobardasomncsolcntifsimasexclamabant.Quumuirginitateluamitapropu^
gnaiïent.diuino quídembqieficíopromewére,uthonoríficennrsimaconn^bíaíbr#
»'° tircniurmam altera Alanorumreg¿Bauarorum altera nuptuí tradita fuífle dicitur.
Poll Gifulphi mortem, quem Foroíulíeniem ducem fuiffe díximus, TaíTo 6¿ Caco^
filiirucceíIerCjquiregíonisdominatumparitcrobíere.Harc regio, quxhís fubdita1
fuerat,à Sclauorum parte,qua? Azellía dicitur, adMcclariam uique protendebarur.
Quaread Rachis ufque témpora Sclaui,qui Dalmatiam ac Iftriam inundaran!, Fo/
roiulianorumueâigalesfuére+Hosigitur fratres,quum Grcgorius Romanorum
pam'ciiisOpitergíumíuffifíctaccerfí.ut raíaexmorebarbafiliósadoptaret.urbem
ingreíTbs,ácollatis íníídijs capíacobtruncarí prxcípíc:allatocp Taflonis capiti.ut
promiíía facinorofifsímé prarítaretjbarbam abrafît.C*cfïs his duobus , Graíulphus
patruus domínatúoccupauit* Quod Radoaldus & Grímoaldus inique ferentes,
10 confccnfanauículainSamníumtraieccrc:ad Aríchim Beneuentanum,fuumquon'
dam pardagogum peruencre: à quohemorifice excepti,filíorü locohabítí funt+ Hí*
quoquetcmporibus,mortuoTafiloneBauarorum duce, Garibaldus eius filiusad
Águntum à Sclauis pronígatur»Qu¿infolenti uí¿loríaelati,dum agrum late difeur*
runt,paffimcp prxdantur,rcfumptis Bauarianimís par»tcr& uiríbus , eosjrepetunt:
redíntegrato pra?lio,ac recuperara praeda,innigamucrtunt,pajantes^ e fuis finibus
erjcíuntNSclauí(utín primo Libro rctulimus) ¿regionibus Tranfiftríanis proma*
narunt,atcp Iftríam S¿ Dalmatiam oecuparunt,eamcp à fèSdauo'iliâ dixere. Primas
fed es trans Danubíúnonrcliquere:exquíbus Boemt, Poloní , Amaxobfj fiue Ru*
tcni,& Roxíaniadhuc permanentstem Bulgari,qui Myfías oceuparunt, eandem
|9 linguam retínente Quin ckVandalícodem gloíTematc utuntur,quífub Genferico
regeHífpaniam,deinde Afiícam o ecu partim: quorum reliquias; .Víndelicos,Sa>-
xoníbus contérminos pleriqj tradiderc.Ego au tern contra, potiùs Vándalos à Vin
délias logé celebratioribus uctuftionbusqj populis denomínalos íudícarím. Agi-
lulphusfa^pecumRomanis oiFrâcis inducías fecícEo tamêanno.quo Sclauimííé'
rabiliterIílriam,cxfispra?fidi7spopulatiíunt,Thcodepertusrex Francorû à fratría
busca:fuscft.AtqueClodiaríus,,ut(blus rcgnaret,Tneodoricû patrem interfecit.
Etpaucis poftmcnfibus Agilulphus,quum annos quinqué acuígínti regnaffet,'ex/
tremumdiem obit* Adoloaldus cumTeudelinda matre in regno íucccfíit.Paulo an
tèPhocas ab Heraclío patricio ca?fus erat.Regnans cum filio Tcudelindadeccrn an
4e nos.inter Lôgobardos acltalos pacem fcruauit.Multas ¿nítaurauítecelefias barba-»
rico bello collapfas,ingcntiqj cas donatíuo exornauit. Sed quum filiusad infàniam
dcdínaflct,rcgno côfeTtim eijcitur,S¿in locû eius Arioldus lubrogatur . Qui quum
duodecím anuís imperaflcî,moxcxtincl:us cft,Rotheriusép creatus : qui quamuis in
fticía: cultor cfTe uideretur,Ariana tarnen labe contabuít . Duos in quaque ciuitatc
cpífcopos,ob Arianam hxrefimpaflus eft «A* Romanis demumper AionemAnV
, chis Beneuen tañí ducís filíum,ínfaníe pharmaco potíonatus,á príftina fapíentia pJa
ne defecít. Sed ad Heracliü redeamu$:cuius praxlarum facinus, quod in Danubrj
ponte patrarat,nc ííne magno quidemfcelerepraeteríre poíTem.Híc ením poftínv
lumimperium,anno quínto,grauifsimoPerfarum bello uexatur:quippe quorum
f0 rex Cofdroas,Pala:ftínam infanís copfjs íngreííus.cunc'ta ferro ignicp uaftat. Hiero
folymam capit,ubi nonagmtahomïnurn milía ímmaniter trucidata. Crux noftrí Sal
^uatoris aufertur,in captiuiutem patríarcharcdigimr.Expugnatur mox DamafcusJ
04 Sepulchium
bcpulchrumDomininoftriniercioquaremoratu$religione,fubircnon aufu8,neq>
fandifsimumid facellum pollui autdirui paflus eft. Exorari ab Heraclionullisuiv
quamprecíbuspotuít, ut acceptis quíbufuís uecftígalibus quotannis,facrâurbem
relinqueret,crucem redderet^ patríarcharh.Sed paulo pôft Alexandria expugnat,
totamóp Aegyptum,& capta Carthagine.Lybiam in ditionem redegit. Heraclius
defperatapace,Conftantinü fibífilium fubrogáüít,quem Sergio patriarchs, ÔY Bo*
nofo parricio commendauit. Ipfe re licb Conltantínopolí,&: cómparato ingenti ex*
ercitu,per Scythia in Perfas iter fecitBeatifsimsc Virginis iconem Tecum tulit,mor-
tali ncquajquä manu facbm+Gazotem uenrt,ubi Cofdroas eíTe folebat . Qui quum
Ь o ftemaduen tañe nouúTet, in Perfidem aufugiens,fubaduftiscp fegetibus, utpabu ■•
locommeatucpcare'retexercitus,inPcrfidérerecepít.Duos Heraclio cuni magnis
exercitibus duces obíecít,quorumalteri Sambacar,Sabaro alteri nomen erat: quoa
traiecb Euphrate Romana: copiaefortiterexpugnarunt-Perfam gigantea: procer^
tatis Imperator lanceain ponte transfodit. Sarjm tertio fibi occurrentem fingulari
certamínc.díuac Virginis numine adiu tus , exuperauit ♦ Irruente mox grandine, ex
hoftibus multi cecidêre, Romana acies ilbefapermanfit, Cofdroas poftremö Raza-
tem pra?fc<itum,colle(ftis undiejue copijs oppofuit.Qui pari feto cum ingentimuld
tudine3amiffisnigintifeptem mHiraribusfignis,ui(ihis oeeubuit. Nondum infokn-
tifsímus Codroas animo confterriátunquippequi díuinos fibi honores inftituerat,
pro Deo paffim coli,& regem rcgum,& dominantium dominû à gentibus appella* г •
ri.ex edi&o mandauerat-Turrürt fibi argenteam dicarat,illucefcenribus lapillis exor
natam.ltem folemíunamcp cumftellarumuarietate confixerat, conftruxeratcp thro-
num,Ô£ demiflbs hinc imbres & tonitrua fulminacp mentiebatur . Ad poftremû со
■actis undtque coprjs,innumeriscp gentiumauxilrjs , filius Heraclio ad Danubiû ос
currít«Quumhíhc РегГаг, hinс Romani conftiriflènt.multaqj antehac calamítoía
útrínqj pra:lia mrercefiíffent,imperatóres ambo fuprapontem D anubrj quemTra-
ianus uidis olím Dacis erexerat,fingularicertamine d epugnare decernunt,ututrí-
ufquereipublicäcfaluti hac dühtaxat conditione confulerent:uicbjri,quicuncpfb.'
ret,excompoffto omnesultrôcederent,&impetratafkccrentfQuiirninpontemiiTi
perator merque defccndiíTet,nuncupatís utrinque uotis,conferto duello,Heraclius ; •
tädem noftriSaluatorís numinc adiutus,Barbarú interfccít.Opima I Б S v Feretrio
fpoliarcrulit.Perfa:omnes,parta uictoria,ul tro paniere, 8¿ orthodoxa fide ínítiati
funr. Ad ha;cSyroehius,Cofdroam patrem fratremep Medarfcm Heraclío feprodt*
turumpollícetur,firregnum Perfarü fibi delegaret.Oblatam condítionemaccepít
Heraclius, dummodb pons adTygrim amnem erecbis,Romano praefidío femare
tur.Deínde quum in Perfidem contendííTet,Cofdroam in thronofedentem cum fi'
liointerfecít«Syrochíum regno prarfccit.ponticp Romanum praefidium impoluit*
Crucem Saluatoris,abacla gaza regia, Hierofolymam rctulit.Sed illud diduper-
quam admirabilt.nequaquam prxtcrmittendum.Quum portac urbis qua: ad mon
tem fpeebt Oliuetijmperatörpaludatus equo phalerato inuecbis,crucem dextrafe 4«
rens,fîngulari pompa appropinquaiîèt,repentècongruentibus utrinque lapídibus
obftruitur*Multitudo infolenti miraculo perculfa,extantem in ccelo crucé, « ange*
lum portx defidentem fufpicit,haec uerba referen tem: Quando Rex coelorij, ad rc»
dimendum genus humanum,hancporumingredicbatur,Heracli, non paludatus,
non equo infidens purpurato,non coronatus, fed humilis afelli trego ueftus intra*
uti.utfuis cúltoribus humilitatis relinqueretexemplum. Ad hecne minoriquidem
ftupore,quàm leticia Imperator affccbs.depofitis triumphalibus ornamentis ;nu>
dis pedibus,linea uefte fuccin<fhis,profufo lachrymarum profluuio , fumpta cruce,
cum uniuerfo exercitu progreditur. Obftrucb iamdudum porta,cV cedentibus ex*
ésmplo lapídibus patefacliajmperatoremcrucemelaumanu ferentem admifit.Se*
quebatur&innumeramultitudo,qua:alternatim modulato cantu concinebat, O)
cruxfplendidioraíЫs4emdeibí^ndeereptafuerac,rвcôdiшrf Quinetiam odora-
ti&ima
Я ЕСЛЪ I S Г. LIIEZ VU U r#
tífsíma è Perfide aura,in Palacftinâufqj prouinciam,eam (utatunt) fubfequuiia eft*
Sedad Longobardosreuocetur oratio. D efundo iùbHeradio ArichtBèneuen
tanoduce,Aiofilius dominatumfufcepit, cui Radoaldum Grimoaldumq» fratres
minores natu ultrô paruiiTe ferunt. Quum uix hic annum unu№> ¿V fee menfes-quiç '
te dominarctur,ccce Sclauorum claffîs haud procul à Siponto I taliam adoritur,pa-
cos & oppidapopulatur, Aionem temeré prodeuntem obtruncat* Quod quum ira
tres cognouiiîênt,cum tumultuario exercitu extêplo fubueniunt,fternunt Sdauoe*
abachm ad littora praîdam récupérant, cañeros qui fuperfuerät fundunt,fugantép.
Eodem ferè tempore Rotarius Longobardorum rex,quicquid à Luneniî porçu ad
«e ulterioremufque Gallíamintcríacet.ín ditíonem iiiamrecepit,Opitcrgium,quod
Taurifiumôi Forum luliumínteríacetjdíruit. Impetrante quo<ç Heraclío Mahu-
metus.quemaliqui Arabem.PeriampleriqjfuiiTeuölunt, nobili patre natus.deos
gentium adorante,matre uerô Hebrara,atcplfmaelira,quum acri foret ingenio, S£
Chriftianorumconfuetudínemnonabomínaretur,peftifera fuá lege magnumaní*
marumparauitexitíum.ScmagrtumícterniDei prophetam dixít,multos Alice atep
Africa: populos in perníciofam opiníonem aíTeruit» Quos falla religione ínfeftos,
SaracenosàSara,legitima Abrahazuxore, appellari iuflít,ueluti legítimos diuina»
promiffiohis fucceííores.Hunc quídam Germanus fcríptor,q*uí fanctae terrae itinera
riumritè confcripfît, ЪС ex perle&o Alchorano multa retulit, Saracenae cuíuldam,
» dumperArabiamiterfaceret,amorecoiTepriimfuiiîètradit:àqua quum efflagita-
tumeoitumimpeírarenon pomïffet,moxafellam,quainuecbiserat,ex indómito \i>
bidinis ardore compreffit. Mortuo Radoaldo Beneuentano duce , Grímoaídus
germanus ricé fucccíí¡c,Samnitíbuscp annis quinqué ac uígínti imperauít ,uír domi
foriscp prxftans.Qirippc qui Grarcorum dafíém,ad Garganum montem ea tempes
ftatedefcendentem,ut cceleftís arehangelí templum ingentí donatiuo dítifsímum
popularetur,ultíma ftrage confecit.Rotariusrex, Longobardorû leges , quas men*
te dutaxatantea feruarát,in codices redegit,edícbcp regía nomínauít, uita Conftaiv
te imperante exceffit.Radoaldus filius mox regnum iniuit,Gundípergam AgiluI'
phi Sí TheudeIindacfilíam,uxorem duxiuHazcoptimc parentis exemplo, diui loan
je m's Baptílbc bafilícam Ticini magnifico fumptu fundauit, uecb'galibusq? fundí am»
plèdonauit.Adulterrj apuduirum falío poftulatur*Carellus eius feruus à rege im--
ploratjUt fuac dominas delatorem,ad ííngularc certamen fibi prouocare liceret,ut ue
ritas ex hoc periculo regina; pudicitia euidentifsime mere tur. Data dímicádí copia,
delatorpopulo fpectâte fuccubuit:quarc regina omni crimine líberata, in príftínáre
íbtuitur dignitatem.Radoald*us rex,ut pleriqp tradidêre.quinto fui regni anno ,fn a*
dulterio deprehenfus interfídtur.Aripertus Gundoaldi filius , qui Teuddindaeira
terfuit,rex creatur.Saluatorís aedem ad Occidentale porta exardíficat, annis nouem
regnat, regnum Bertarito &C Godeperto filt)s delegatum.Diuiíeregno,Bertarítus
Mediolani,Ticini Godepertus imperandí fîbi fedem optarar. Suborfa diflenfione,
4e Godepertus ad Grimoaldum Beneuen tanû ducem,regno quoq; , uirtute ac íapíen*
tía non indignum,legatum míttitjUt quàm primùm aduerfus fratrem fibi opcmfc
ratrpro referenda gratia germanam pollicetur*Contrà legatus.preter mädata regis,
«um ad occupandum Longobardorum regnum hortatur, quod fratres reguli.fada
feditione,ad interitum redigere conantur,comparatis eueftigiö coprj s, properare ni
tatur.Grimoaldusacceptalegatione.omnes ad occupandum Longobardorum Im
perium ingenrj uíres intendit.Filium fîbi in Samnio íufficít, ipiè delecta manuTid*
num contendió Qui nuptiàrû cau(à,à Godeperto in regía exceptus , intentis à legà*
to infîdijs,Godepertuminterficit,occupat regnum. Quod ubi Bertarito fratri nun*
ciatumeft,quiMediolanidiuifîoregnoimperabat,dicto dtiùs in Pannoniâfugam
J' ampuit,adChacannumcp Auarum regem fane peruenir. Rodelindam uxorem,8£
Cunipertum filium reliquit,quosBeneuentum Grimoaldus relegauit . Sed legatos
buiufcemali аиЛог, qui Garipaldus di<íms^ft,Taurín*cíum dux,nondiu fraude
ifta
ij4 wxT. tow F /я /7 âîa v-ng^t,
ifta feüípotuít»nam in temploà Godeperti fámulo cacfus eíhqui dum fuïdomim fa-
tum ulcifcitur,mortemiubire minime formidauit« In Beneuentanorum deinde du-
cummanusLongobardorumreciditimperiû,quamuisrxeâdem gente foret. Con
firmato nanqueregno,TiciniGrimoaldus promiíTam fibi Godeperti fororcm,uxO'
rem dú*ittSamnitiüm exerciturn,cuius ope regnumadeptus erat,amplifsimc dona
tumdimifit:quôs dimitiere noluit milites, feracibus praedrjs profufè donauit. Sed
poftquàm Bertaritum ad Chacannum Vnnorum regem transfu giflé nouít,ad et:m
continuó legatos míttít: quibus íígnificat,ut auc Bertaritum ínímicum regno ei}-
ciat,aut fractum ínter Vnnos 8c* Longobardos antiquum feedus credat.Quarc Bcr
tarítüsab Vnnorumrcge extempló dímífíuseft. Qui.quando quo tutiùs iugeret »*>
nonhabebat,8¿ Grimoaldum clementifsimum eflè nouerat,fiad ínímicum fugeret,
fefacilíorem apud benignum ínímicum ueníam inuenire poflè repùtauit. proinde
hacfpeinltaliamredítA^JumadLaudam Pompeij ueniflèt, Vnulphü familiärem
fuum ad Grimoaldum Ticinú pnemífit , qui eíus nuncíaret aduentñ.ac pro explora
ta Grimoaldi benígnitate Bertaritum profugú ,ad ipfum quàm ad Barbaros confu
gércmaluifle,díceret.Grimoaldusaudito nuncio,commiferatione percitus demen
ter admífit:atque nondum fufpicione correptus, honorificè tractauit . Sed quum
huncàtotaurbeaffeAatiùs frequentarinouiflèt,ueneno ftatím è medio tollend um
eflè ceníuit^Sed aftufretus.fub contumeliofi ferui perfona obduclas íníídias Berta-
rítuseuafit,adGaJloscpfuperat¿s Alpíbus transfugít.Quum rex eum Vnulphi& *°
ferai arte manu euaiîiïè cognouiflèt, utriufque fidem quàm maxime laudauit:a£
fumptosincubículariorumnumerum,eandem fibi fidem perfoluendam exorauit.
Bertaritus in Longobardos Narbonenfem Galliam concitauit. Gallí fuperatís AI«
píbus,quum in Aftenfem agrum defcendiflènt,pulchro ftrategemateelufi funt. Gri
moaldus ením fimulatafuga,metuqj ingenrijca-ftra Gallis íntegra relinquít. Irruen-
tes Gallí, quum Longobardorum caftra inuafîflènt , ас uini сэлегогшпер comma'
tuum copíaminueníflent,fortuna elati laurifsimè licetifsimeqj ccenarunt ♦ In tempes-
ña nocte uino fomnocp grauatos Grímoaldus ex infperato aggreditur, ac tanta ex*
de per caftra graflàtur,ut è Gallis pauci in patriam rediren tXocu s pugna? haud pro
4i% cul ab Afta urbe,adhuc Francorum ríuus appellatur, ab anno Salutís fexagefimo fe * ?
cundo fupra íexcentefimum, Conftans Imperator, quum Longobardorum fer-
uitío fuos Italos ulteriù s premi, tolerare nô poflèt, Amenas primó defcédít.deínde
Comparata íngenti daflè,Tarentû: nauígauít. Quacuncp iter fecerat, omnes Lon go-
bardorum urbes cxpugnauic,Luceríam,opulentam Apulia: ciuítatem,díruit. Mox
Beneuentanum agrum íngreflus, latéomnú mífcet8¿ populatur, urbéfubindea-
cerrima obfidíone circumducit »Romoaldus dux Beneuentanus,Grimoaldi regís
Longobardorú filius,Sefualdum alumnum confeftim ad patrem mittít, qui grauik
fimamoppugnatíonemnuncíet,8¿auxílium implorer.. Mandata dilígenter peragtt
alum nus, Grimoaldum cum magno exercítu properare iubet.quüad uigefîmumà
Beneuento lapídem perueníflrt.Sefualdus à rege pracire iubetur,ut clàm urbemin-. *e
grcffiis,filio patris auxilíum praefto figruficet adfuturu.Capítur à Grarcis internun-
cius,qui quum itíneris fui cauíam d¿ rem omnéretegere cogeretur , rite omnia cnar-
rauít, Conftans ualidífsimas hoftíum copias reformidans, de fbluenda obfidíone со
gitabat,Quod ut honeftíús faceret,ac Neapolim fe reciperer,Gifám Romoaldí foro
rem loco obfidís fibi dari poftulat:data obfide,fcedus percutítur* Seíualdus ad mu
ros urbis ducítur,ab Imperator« edoctus , utRomoaldo patris aduentü nequaquá
expecTandü eflè diceret.C5trà ille productus exclamât, Bono (ínquít ) animo efto
Romoalde,quádoquidempaterpra?ftóaderít:proinde nil tibí cum hoftefub turpi
conditíone pacífcendum. Me autem quia íola mors manet, pro explorata fide libe-
ros cum uxore commendatos habeto.Adhuc plura fubrja'entí,imperatorío íuflu ca- ,0
put continuó abfciflùm eft, baliftarqj impofitü ín urbem iaa'tur. Quodubi ad Ro-
moaldum delatum eft,8C multís lachrymís ЪС crepítantibus ofcuü's excipítur , atque
i i honori-

*
Ю Е С Л T>\I SI L 1Ъ EK VIH 155
honorificcntifsimo dcmumfcpulchro" recondítur. Imperator cognito Grimoaldire-
oís aductUjfolutaobíídioneNcapolím prófidfcitur.Initínere ad Caloran fluuium
aMitala Campano comíte,haud mediocri ftrageafficitur.Saburus quû uiginti mi'
liahominum ab lmperatore,quum Neapoli moram traherer;impetraflèt, pollicitus
fe cum hoc tantùm excrcitu Longobardbs expugna turum,haud procul à Beneuen-
toáRomoaldoadinternccíoncmufcpfuperatur+Quum omnem in Longobardos
operam Conftans Imperator elufíflet,ad crudelitatem , íuorumq? rapiñas animum
conuertít.QuumRomamueníflét,8í Vitallíanuspontifexmaximus cumuniuerfo
collegiofacerdotum ad fextumufq* lapidcm officij gratia occumflet,duodecim
tantùm in Vrbe dies fuitreâ ornamentis omnibus, Ьс améis quàm maxime fpoliauit.
10 Pantheon tcgulisxneis,quibus tectum erat, exuit, Conftantinopolimcp tranftuhV ReiAwn
Repetita NeapoIi,Rhegiumcontendit. Quüm in Sicüiam traiedflet, Syracufis c*^*'
moram longam traxit:acnil aliud egít,nífi quod Síciliam, Cálabriam, Africam, t*r.
Sardiniamq? pari íxuitía fpoliauit. Quin & maritis fa?pe uxores abftulit, pareniibus
filio* erípuit.aurea argentcâcp iîmulachra & precióla ¿ tcmplis uafafubtraxit: íacrí-
legia,ca:des,rapinas & latrocínía Verre frequentiùs exercuit« Syracufis demum in
thermiscaçfuseftàfuis. PoftImperatorisinteritum,Mezentius Imperium ulurpa-
uit.Qui quum imperare pcrgeret,aduentante claiTe Graecoru, à Con ftantino, Con- Kt*fntm
ftantis filio,imàcum caeterís' coniuratis, qui Imperatorem interfeccrant, caefus eft.'
Quum harc Saraccniaüdiuíflént,qui paulo ante Alexandríam Aegyptumq» incur- surictnî.
>• faran^magna cum claíleSiciliam ínuadunt.Syracuías ingreílí,patrata maxima ftra-
ge.omnía díripiurit,8¿ c'a potifsïmùm quae Conftans Roma abftuleratrmox abada-
ingentiprccda,Alexandríarnrcpetunt+Eo tempore Ticinum faéúk peftílentía uno
anno deftitutum.Ignís máximo omnium terroredíes decern in ccclo emicuít: íncu-
bueremoximbresufqueadeôfa:ui,8t'ita horrenda frcquentíacp fulmina, ut homi
nes iuxtàac pécora de calo ta&acadererit*Quareeo- anno tanta leguminum copia
fucceffit,utlegíomnínonequiuerint:quaeautem neglecta fuerant,ultrô renata ad
maturítatem peruenere* Grímoaldus^quum ómnes Beneuentanorum finítimos
populos in dítíonéfuam redegífler,pacato Samnio, Campania 6¿ Apulia, Ticinum
redijt/Thrafimundo Campano comiti,ob operam fibi bene nauatä aduerfus Con-
5° ftantem,filíam fpopbndit*EíeftoTatone,Potatonem Spoleto pnefedt. Pöftquam
Ticinum reueríiis eft?Lupo , cui regni gubernationéabiens delcgarat, ob malam in*
folentem9admimfeationemualdefuccenfuit:quareíllemaléconfcius, à rege defe-
cít.Grimoaldus,ne ínter Longobardos ciuile bellum fufcitarct,ad Chacannum Vrt
norum regem fcribítjUtéPannoniaín Lupum Foroiulíanorum ducem caftra mo-
ueat,grauiísímouirum bello caftiget.Chacannus,coa<ftaingenti Auarum multítu-
dine,mandata peragit.Inuadit máximo ímpetu Foroíulianos: cuncb íncuríans dirt-
pit,uaftatcp.Lupusinftrucl:aoccurrítacie, tribus diebus continuata uiftoríahoftcis
mfequitunquartofuperuenienteVnnortmmultítudineobrótus, ínter confertifsí-
moshoftes cum fualegione occubuit : caeteri fu fi, fugaticp , ín próxima feíeoppída
4o recipiuntrager. umuerfusín hoftíúmpoteftate,defertus maxima ex parte,díripítur^
cVinflammatur.Qiium à uaftatíone Auares haudquaquam defifterent, Grimoaldi
literis admonentur,utí à bello feíam abftínerent,quandó íarpecnarú Lupus expeni
derat:quin Sí hínc decedere iubct.quod ni continuo fecerint,acerrimum à Longo-
bardis bellum interminatur. MíttúturTíciníí à Chacannolegatí,quibushaecman*
datafuerantrVnnosagrum Foroiulianum nunquam relicTuros, quando quazcun-
que bello parta fuerant, ftultifsimum foret pro níhilo penderé: qua: auterri iure bet
bcompararantjfearmis aflerturos.Grímoaldus quum bellum fepropediemindiebi
rum mínaretur,corarri legatís,quando bellum ínftaret,fe Longobardorü exerciturii
ю recenfuram eíTe fimulauit.In tranfuecb'one,quum paucac forent copia: , eadem fsepe
agminarepetebantur.utmaximus uíderetur exercitus.HocIegati commento à bel»
bdctmitijiníknasLongobajdowmuires Chacannoreferunt,quo unà pereulfus
&eIufus,uaítetaregi'onc,ínPannoniam praeda8¿ rapinís onuftus redrjt. Anaphr
tusLupifilíus, Caruntum ad Sdauos plané confugit,ratuseorumauxilns,inuu-
ctíam Grímoaldo,Foroiulíanorum domínatum recuperaturum . Sed longé alitei
acíperarac,eueiiit.Agrumingreflus,ad Nemas oppidum cotínuo fugatus accarfm
eft, Vetarius Vicencíaoríundus, Foroíulíanorum dux creatur,uir bello & pace
daras,qu¿ parua manu irruentes ctíam — Sdauos
с grauícer
—nti.v^ afflixit,
afflivit Grímoaldusínbcb
Grimoaldus in beb
lo Grarcorum omnes de ipfomalè méritos cumulate ulcus cft:ne Forum quidem po
pulí Romanorum oppidum impune dímiíít.Nam íncautam die Pafcalíj fabbati ci'
uitatem adorcus.omnes ad ínteritum ufep crccídít:urbcm uniuerfam díruit, quae no*
ftra uix tempeftate refurgere potuit.Opícergíum.ubí Taflbn S¿ Cacó fiatres cacfos
ferunt, fundíais ita deleuit,ut uix hodíe ucftígia pauca reperiantur. Aleco Búlgaro
rum dux,à Grimoaldo fedes fibi darí poftulauít.Qui Beneuentum ab со ad Romo*
aldum filium míífus,Sepíano,Ouiano 8c"lfernia,acplerifque defertis urbibus dorau
tus eft:6¿ cam Bulgarütaliarregioncm incoluerunt ♦ Qui quamuis Itala núc lingua
utantur,propriam tarnen ne adhuc quidem omníno dimiferunt. Grimoaldus Loiv
gobardorum rex,ob fractam ex arcus intcntíone uenam , quam utmedicí compré
merent,mala uenena appofueranr.Beneucn ti diem claufitmon minus cóOito quam
robore piteftans.uir ab obeúda perícula íatis audax,caluo capite,& demífía barba.
Corpus in díuí AmbroG] bafilicam,Ticinum eft rclatum. Garibaldus filius regnum
inic.ícd Bertaritus ¿n ulteríorem Galliam rclegarus,rcpetítaltalía,Garímbaldorc^ ie
gnum abftiüi^ÓÉanuís oAo regnauitreum Cuniperto uerô filio, annis decern , libe*
ratoriDeo bafflicam adTicíni fluentaexxdificanit.Rodclínda uxor díua: Genítri'
CÍ in fiiburbano, quod Perneas appellant, nobiliiïîmam ;rdem erexit»Quum diu
quieté rcgnaflet,ccce Halaris Tridcntinorum düx,regentina defedíone ocium Lon
gobardorum íntercepit.Tridenti obfeiïùs,ac in regia caftra facía eruptíone, fugatis
hofhbus obfidione fe libérât. Curtípert i demú opera regí condliatur : Sí paulo pô ft
eiuídem precibus,Brixianam praefefturam ab inuito rege aíTequítur:quippe qui fa:
piusabnucnsexdamauit,ín Cunípertifilrjperniciem id futurum. Vita defunftus,
ad Seruatorís a:dcm,ab Aríperto parre sedirkatam fepultus eftXongobardorü tan
dem regnum.quumad Cuniperti manum redigeretur.Halaris beneheiorum imme ) o
mor,quu m Bríxianorum dux efíet,duos muneribus fubornat,qui regem collocatís
ita in (îdrj s círcumueniant,utcíusad fe caput referan t:qu od fí fe cerínc, cumulating
mam gratíam pollicetur. D ímiíli ab eun t,Sí contra mandata fadunt i Ticinum cn>
cumuagantem regem rcuocant,facinorolâ mandata retegunc Cunipertus , соаЛо
cxerdtu,aduerfus Halarim uirum ingratifsímum caftra mouet. Collocatís utrinque
caftris, quuminCoronareagroconfediflTenc, de fíngularí certamineagicceptum,
quod Cunipertus nímís affeAabac,detrcdabat contra Halaris. Solenni tandem mo
nomachix ftatutus eft dies.Seno díaconus bafilicx díuí Ioannis Baptiftar, à Gundú
pcrga quondam regina a:dificatac,dum Cuniperto regí uehementer timet, ei perfua
det,mquandoconumilesíunt,ipíepro rege fubornerur, in certameng? defeendar. 40
QuodubifaÄumeft,finguIarem pugnamineunt.diaconuscp demumab Halariob
bttncátur.Vi&ordumelacadcxtracarfi caput oftentat, ut regia uí&oría glorietur»
exu ta galea derící caput eiïè compcrit-Deluíum feiè comperiens , grauiter excand o
fot,8í nuncupatis uotis .Si ueré uicfcoriar compotem di) fecerint, alciffim um cleríco
jjiím teftibus puteum fe completurum exclamar. Ad harc Cunipertus in medium
prodienSjièhoftigloriofo ftatim offert rpromptacp audacia, confternatos fuorum
ánimos leuat.Infbucfta utrinque acicHalarimaltiflîma uoee prouoeat ad finguiare
certamcn.ut Longobardorum iàluti confulatur» Reculât Halaris , quiaMichaelem
krçhangelum fuprapilahoftium,diftri«fto enfe infeftum fibi uidere uidebatur. Ex*
clamantibus ainc"b's,iftum prarpauorehsec cernere:inter urranepaciem cece pugna /о
conferítunrèx cum rege,milesparicer cum milite congredirur.Straçes magna com*
mittitundemum Hàlaris Cunçerti regis dextra fuccubuic. Qui exlHalarifuperfuê'
re,

t
f> В С А Ъ / S I LIU Et bill ttf
fe»palantes &f prarcipiu fuga correptos.amnis Abdua plane corripuit. Hakri caput
abíriííum.Foroiulianianteinituni prírlíum, neu tram partem íequutíabicrc, caereri
magna casde confedi : pars tarnen Cunipcrti longe luperior.Scnor.is diaconicor-
pus,quia pro regia fide ultrö fatum obicrat, magnifico íumptu pro IoannisBapti-
ftíbafilícafepultum.Cunípertusuíc'tor rícinuinreucrfus,dccarfishoílibushonori
ficétriumphauit»Dumín Gallia Cifalpinah.vcaguntur,RomoaldusduX Beneuen-
tanusTarentumjBrundufiumcp, & uníucrfam balentinorum oram câpit, ¿Vannos
ibifedecím doraínatur.,PoftquemGrmioaldus,qui Vlindam Cunipertifororem fí-
biconíugauít,tribus annís Samnítes gubernauít. Huic Gifulphusfrater plané fuc-
»° ceffit,qui decern ex" feptemdominatusannos, ex Vnniburgi uxore Romoaldumfu-
fcepit. Amphridus, quum Foroiulíanum domínatum inuito Cuniperto rege oo
cupauer.ab eoq» defeciíTet,paulo pôft Verona? deprchenfus, Cunípcrtí iufíu oculís
captusefhHoceriam tempore Cedoaldus Saxonum rex,qui in Britannia со fede-
runt poft maxima bella, quae in patria geflèrat,ad orthodoxam fidem conuerfus,Ro
mam confondit, à Cuniperto prodigmtate exceptus,hononricentífsimeqj dimiflùs.
Quum ad Sergium pontífice peruemiTct.facro baptífmate ¿ni tiams-fft, S¿ paulopôft
uita Roma; exceíTít. Corpus in diui Petri bafilica fcpultû, fortuna: in diuinum ufum
omnes ex teftamétoerogata:,CunípertumduodecimannosrecT:é domina tum.mox
uitam obr)(re,Líntperto guato adhuc puero Longorbadoru regnum delegate , Au
*° fprandumq?tutoremadhibuifletradunt:quemuix octomenubuaregnafte ferunt.
Lampcrtus Hundípertí filíus, fuperato Aufprando Longobardorum regnum inua
íít;quod uix anno uno retiñere potaít. Sed Áripertus tune eius filius, reparato exer-
citu.cum Lintperto regeapud Tícinum conflixítnnclínaris hoftibus,Lintpertum
in pugna uíuumcepiuAufprandumínRécomacinam infulam fugientem obfedit,
Rotharítum , Bcrgamum confiigientem, capta urbe ín fuam poteftatem redegit: ra-
faq) barba in notamínfignis ignominar.Taurinum relcgauít,ubí paulo pôft obijt»
Lintpertus in balneojeiusiuiîujpaucis pôft menfibus furFocatur. Oppidum infulac,
quô Aufprandus fugerat,paritcr expugnatum. Aufprandus ad Teutpertum Baua-
rorum ducé,pcrRhaetos confugít^ibí fexannisfuiíTe fertur. Sígíprádus ueroeiusfí
lius,ab Aripcrto deinde captus, oculís príuatus cft:ccctcrí u ero eius cognati uarrjs
fupplícrjs affiifti funt.Alter Aufprandí filius,minornatu,in carcercm coníc<fhiS:cu-
iustenellam adhuc «ctatemmiferatusjnon folùm omnifeuitia carerc uoluit.uerùm
etiamadpatrem ueníendi poteftatem fecit. Qui quum ad regnû] euafurus eíTet,diuí-
na cum numína indulgentifsimè tractari permifere . Quare Líntprandus libérta
te donatuSjín Bauariam continuo ad patrem proficifcitur:cuíus aduentus Auípran-
dum mirificérecreauit.Sed neparem quidem fortunam Theoderada mater.ck' Auro
na foror,fortita: funt : quando ambabus in uincula conie<fhs,abfciffis auríbus ÔC na-
fo.quum alterultra regina fè fore gloriaretur , dehoneftatec fades.Poft Adonis mor
tem,quiForoíulianísprxfuerat,Ferdulphus¿ Liguria ortus pra;fefturam¿nit:qui
40 dum Sdauorum uíctoriam afFec"bt,maxima iaAuraprouíncíam arFecirtNamdum
temeraria Sclauorum exercitum audaría círcumueníre contendit, afpernatusloci
íniquítatem,uná cum uniueríís coprjsadinternecioncm acfus eft. Cuí quum Cor-
bulusínmagiftratu fiicceííííTet, quiaregiam maieftatem laeíerat, execlis oculísmiíer-
rimè uitam duxít.SedPcnno longe pneftantior, prouinciarcp commodíorfuit^qui
delegatüfibimunusmoxaccepít.Híc omnes pupillos.quorum patres ín bello Scla-
uomco occubuerantdane coegit,8¿ una cum fuis liberis parí charítate ac ftudio edu-
cauitJBodemferè tempore,GífulphusBeneuentanorum dux,Goram,Hirpinum,6¿
pleraqj Latrj oppida occupauít,incendio ex" rapinís cuncb turbauit.Sed Joannis Ro
manípontíficispíalegationemuneribuscpfedatus,Beneuentumferecepít.Idemea-
,e dem quoq? tempeftate, Aripertum Longobardorum regem,Scotía* alpes ¿Longo
bardis olim ufurpatas,quac Apoftolicac ledís efíe confueuerat,fpontereftituic,roaxi-
rooç pontificireftítutam donatíóncra , aurciscp conferíptam Uteris mifit« ln demor-
o mi
tui Trafemundi locum, qui Spolctanus dux erat, Farnaldus films fubrogatur H*£
uftiniano,Leone, Philippe Anaftafioc? imperantibus gefta funt.l une Aufprajv
dus iam схасЪ nono exilrj anno, quum 1 cutpcrtum Bauarorum ducem ad Itab
cum bellum fufcítaffe^coadismagníscopiisjtaltamínuafit. Haud procula 1 icino
cum Aríperto conflixit, Quamuis pari fere fpe ad uefperum ufc? pugnaretur tarnen
dum nox pnriium dirimeret,iam Bauari tergauertere cccperant.Sed quum Anpcr-
tus dimiífus caflris , Ticin um redr)ífet,hoftíbus ánimos addídít:contra íuisademit.
MoxfkctípccnitenriaduAus.quuminultcriorem Galliam fijgere decrciuífet,auro
ön«atus,dum Tfcínum aranera tranfnare contendít,plan¿ demergímr,duodecimo
reaní anno defxmclustCuí mos erat diffîmulareperfonam. clàm ciuitates &oppida ,«
fuá Iuftrare,percuntar¡ quales lu forent qui íudicía gérèrent, quomodo populi rege-
rentur,quis de fe rumor & opinio foret. Humili Temper ucfte fupdlecblicp conteiv
tusera^quínetíamlegatorumnihílímmutabataduentu. Poft Arípertifunus, Au-
fprandus Longobardorum regnum aífequitur,uíxqj menfes treis imperauicuir in-
-gentiuirtuteacfapientiaprardicus.Sed omnium mox Longobardorum confenfu,
Luitprandusadregnifatligiumeuecluseft.Anaftafius hoc tempore Philippumin
priuatam uitam red1gens,Romanum Imperium ufurpauit. Thcodofius ab exercítu
imperare iuífus, Anaftafium expulit. Et tunc Aegidium fanditate ас fapientia cía,
ruiiTeferunt/Tybcris etíam tanta inundado fucceflit.ut fuperatís longe ripis arua tra
xcrít, plures in urbe domos fubuerterit: aponte Myulioadualuasufquediui Petri x#
bafilíca; inundarit,&inuialataadduodccimumufquepalmumcxcrcucrit.Theodo
fíus à Leone imperio eíe&us,acfacrisínítiatus,príuatam deinde uitam degít. Eodc
fere tempore Mauri,qui oceupatas decern annis Hifpanias tenuerunt, quum Gab
lías inuafiífent,non fine magna fuorum ftrage uicbrediére* Saraceni quoque tribus
annis Conftantinopolím,in caftrís & in urbe uaeíaniente peftilentia, obfederunt.Re
tandem infecb.ín Bulgarorum gentes , quae Danubium accolebant , írruere : & ab
his reíe&i, quum daífem abeundi gratia confeendiflent, tantum ex tempeftate nau-
fragíum perpeffifunt,;utpaucieuaTerínt. Conftantinopolí trecenta hominum milia
ex peftilentia pericre. Quum Búlgaros ínuaferunt,duo Ô£ trigínta Saracenorum mi
liaoccubuere, caeterí naufragio abfumptí. Régnante in Italia Luitbrando Longo, j«
bárdorum rcge,inter Gregoríum pontificem Romanum &C Leonem ímperatorem
ortadifcordía.Quareaduerfuspontificem Paulus Hexarchus in Italiam müTus cft:
quo interfecb,ín demortui locum Eutychius íurFecbis eft.In quo quídem bello,díui
ía Italia, A nthepharum Longobardorum ducem, pontifia auxilia pnebuífie con
fiât.Quin & cometa: duo, díebus quindceim in Italia uífi, quorum alter exorientem
prarcedebat, contra occidente folcm fubfequebaturalter+Нгес etíam témpora Pipí-
numFrancorum regem,princípem darifsimum,protulere:quí tantacfortitudinis(ne
díxerím audacix)fuiíTe tradítur,ut traíedo Rheno cum uno íatellite ín hoftem irrue
rit,eumq? in cubículo cum fuis refidentem trucidarit,multacp bella cum Saxonibus,
S¿maximécumRapottoPhryfiorumregeprofper¿ geíferít» Sedutad Longobar- 4e
doriires reuocetur oratio,confirmatoLuitprandus regno,fuorum infidías cognato-
rum aequo animo pati coa&us eft*At profperex audacia fucceffît exitus. Rotharijas
cognatus,quum ad conuíuium rum inuitaífet,ut inter epulas domí obtruncaret:fpe
deinde fruftratus,deteclís ínfidrjs,uná cum filrjs caefus eft, Alpium pnctereá Scotia-
rumdonationem,Luitprandusrcxpontificí Romano confirmauít: filíamqj Theo-
depertí Bauarorum regís,apud quem fuerat relegatus,duxit uxorem,unamcp tan-
tùm filiam ex ea fufcepit.Eadem tempeftate Penno Foroíulianoríí praefeclús^quum
bis ter ue grauem Sclauís conflidtu intulííTet,íuorum ultus iniurias , pacem demum
cum peregrina gente contraxit. Deinde quú Saraceni Sardaníá adortí díripuiílent,
ac templa paftím dírepta amolírentur: Luitprandusdiui Auguftiní corpus , quod /•
ibieffenouerat,maonamercederèdemptùm,Tidnum cum fingulari pompa tranf
mht,honortôcenti{simoç fepukhro donauit. Paulo pôft Rauennam obfçdit,da£

t
.2) Е С Л Ъ I S T." L 1Ъ E X V ГЦ ijo
fecp oppidum continuó captain diruír.Paulus criam patrícíus, tune Romam quoi'
dam fubornatos míttere uoluit5qui Grcgorium pontifkem intcrficerent.Scd quum
Longobardí,Thuíci3SpoIetaniq; aduerlarentur, Rauennatú concilium díflolutum
eft, nihílcp decerní potuit.Orta deindeinter pontífice 5c Longobardos iongè maio
redifcordia,Luitprandus Aemyliícoppida, utputa Fcronianum ,Montcmbellum,
Bruxcta,Pcrdiccca:itcm Bononíam.Pcntapolim 5¿ Auxiniü, bí paulopóft Sutríum
ui cepit:quar poft dies aliquot Romanis reddita fu»t,Eodem quoque tempore Leo
]mperator,omnes diuorum imagines quum deponi combuncp iujfôflèr,iufiacpdc'
trectantes morte mulcbúTe^Gernianum patriarcham intcrccdcnrcm, magiftraru ab
ie dicauir, Anaftafiuméj fuffecit. Dcínde frequensaduerius Leoncm Roma: habita
fynodusepífcoporum mílle,quorum facro coniiilto damnatus eft Impcrator.Romo
aldus dux Bcneuctanus Guntpergam, Auronx ibroris Luitprandi regis filiam,uxo
rem fibi coniugauit,ex qua Gifulphum tulit. Qua defuncra, Ragimundam fumpfit,
Gaidualdi Brixiani ducisgnatam.Item inter Pcnnoncm Foroiulianum ducemSC
Calliftum patriarcham ortadifícnííonCjCaptum patrem tyrannus ad caftellum Po'
cium, quod mariprominet, in uincla coniecit, immanitercg tracbuít, Audito Luit"
prandus fcelerc ualde fuccenfus , hominem muñere abdicauic. Rachis in eius locum
filius fubrogatur,qui Pennonem patrem ad Sclauos trans fugcre uolentem remora*
tus.regi reconcilíame* Sed paulo pôft regis edicto, pater cum cet ten's filijs in uincla
»o com'ecrus cft*Rachis Foroiulianorum dux,Carnorum regione ingrcilus,quam Car*
niolam nuncdicuntjàScIauisolimoccupacam^apiniscV incendrjs cuncbiuaftauit:
patrata ingentiftragc.multos homines ac pecora abcgit.Quinetiam his fere tempo-
ribus Carolus primi Pipini filius, Francorum rex,Pipinum fihum ad Luitprandum
miiit,ut ex more gentís caria com?.,in locu filn adoptaretrquem dcinde Luitprandus
honeftifsimèdonatum,remifitad Carolum . Item paulo póft quum Saraccni Gdlias
ítcruminuaííííent, magnamcp Narbonenfîs Gallia: partem uaftafient,haudprocul
aNarbonahis Carolus íMartellusoccurrít.'ac magna hoftíumcceía manu, ne igno-
bilem quidem ui<ftoriam retuh't. Prxtcrea quum in fequenti anno rrdrjffenr, SC Are*
latum quotp oppidum caprum amolirentur; Carolus fibi diffifus Luitprandi regis
jo auxilíumímplorauitrcuíusopeSaracenosmditjhjgauitéy.PofthccomniajLuitpran
dus bclla,qua:aduerfus Romanos iniuerat, féliciter geffit : prxrcrquàm id quod ad
Arimínumgeftumeít,ubifeabfentccxfus eft exercims:3¿ quod ad uícum Pilcum,
quum res Pentapoli moraretur: 8¿* quod in Rauennatedeniqueagro, quum Hilde-
prandus regis nepos &C Peredco dux Viccnrinus Rauennâ occupaient ubi irruen-
u'busundicp Veneris, Hildcprandus capitur, & interficitur Peredco. Infequenti
quocp tempore, Romani fuperíorem'Ctoría elatí, Agathonedu.ce Perufix prxfe&o,
adoccupandam Bononiam contenderuin:ubi Peredco&Rotharíus Bulgarorum
principes caftrahabebant*Quicomperto Romanorum aduentu eos aggreífí, non
fine magna ftragefugarunt, quum Conftantinus Leonis filius extíníto parre Impe-
40 ríumaccepiíTet.Sub ha?c témpora Trafemundus dux Spoletanus,quûàLuitpraft
do Longobardorum rege poft reconciliarionem defeciffet, ad Romanos confugír,
publicamfidemimplorans:quem Ethannus duxRomanus una cum pontífice de-
fendendumefíecenfuit. Rex ira fuccenfus urbem Romam obfedítrdeínde folutaob
fidione,Ameriam,Ortam, Palima, Maríum, Bloramq? Romanis abftulit. Hildérí-
cum Spoletanís ducem fubrogauit: mox Bcneuentum petnt, uti poft Romoaldí
mortem, Gifulphum eius filíum à Longobardis patrí fuftecT:um,írnmaturum adhuc
ducem, magíftratuabdícaret.Hildebrandumcp nepotem eí fubftítucret.Tícinum
deindereuerfus.idto cumRomanis fcedere,quum ín aduerfa ualetudine de morte du
bitaretJiunc nepotem regní confortemfuccefloremcç conftituít. Sed Romani pau-
/о lo poft pace dítati, Trafemundum in Beneuentum reftítueredecreuére.FaUiretíáei
Godeftallus Bencuentanorumdux, qui poft Gregorrj mortem dyeis tyrarti^tein
»nuaferattltemStephanuspatricius, quum íe Godeftallí coprjsplancconíunxinet,
4 a Marfos,
¡£> г с ^„V Valümfes Pinnenfesc? , Spolewrt* ditionís populo* , inTrafc.
Marfos,FurcomoS,Valucn^
Marf^Fur^V^-^—. recupera,
mundí poteftatem C™ Jg potuit. Quum Luitprand
•——
crimine 1 ingratítudinis in Romanos carcrc no
crimincin^atítudm^inRomano^arcrc iw ¡juimn^u., r ín,um cum mi'
rr,iturL
x¿mocquitatu,multíscpcohombus Romanipropedicm rediturum íntcllígrrent.á
Trafemundi foeietate , licet íngratíjdefíccre nolucrunt.Iunctis unà caítris, ad Form
nicfanum Longobardís oceurrunnin íyluis prxlíurn ex templo conferitur. Vbi quu
Rachífius Foroíulianusdux,fíngiilartccrtamine Longobardum quendam Spoíe^
taníducísequitem,in proxímam exequopaludem prxcipitem egiílet,rdíquimox
íníquisperculííaufpícrjSjin fugam uerfifunt.Stephanus Romam redrjt. Luitprai»'
dus Spoletum obfedn%Moxcaptis finitimorum oppidis, ad urbe caítramouerc fta- 19
tuít.Sedinterea Gregorio fecundi pon tifiéis maxímimors intercept, cui Zacharias
Gríteus plane fucceflit:qui quum aducrius Trafemundum Luítprando auxilia mi'
fifletjRomanos regí rec5áliauít>c>: à Longobardís ablata ex compacto recepít. Tr«u
femundus deípemisrebus,feultróLuitpranditradídit potcítati.dimilTaqj tvranní
deadfaccrdotium fe redegit. Agrandus Luítprandi nepos.SpolctanuSjpoíthunc
dux creatus eft^Sed quumLongobardorú rex.quarreftitucrepromíferat, longe dif
ferret,pontifex ad cum Narniam ufque profectus cft. Cui rexad oelauum uíque mí'
liarium,praftandíofficr) pratiatuncoecurrinfediq» Apoftolicœ non modo cíuitatcs
quatuor ex fcederelponte reddidit, fed Sabinum quoqucpatrímoníum,quod annis
circítertrígintaLongobardí pofíederant, item Narniam, in Píccntibus Anconem, 10
Chumam , Sutrinum deníque agrum dono dedit. Ticinum reuerius,in fuburbio
diui Petri bafilicam,multaqj tcmplanobilífsimaxdificauit,in regía Saluatorisœdcm
dicauit.Demumquumannos trigintacxClexmeniesapud Longobardos gloriofère
gnaflet:uitaexceffit,corpusin Adrianibafilicafepultum.Huncmultis uircutibus iU
luftremferunt>quan^ouirfummaprudentia,fingulari pictate,item beneficentia fii-
íflTefertur.Bauarorumoppída multa uiccpít»Francorum pacem,& Auarum,quos
Vimos quocp dícímus, amicitiam diligcntifsime feruauít. Poft Luirprandí mortem,
nediuquídcmLongobardorum durauit imperíum.Nam Rachís, quí íucccffcrat,
Romanis infeftu«, Zacharias pontíficís i uafu, relicto regno monafticam uitamini'
uit.Aftulphusfrater,quífucceflérat,quum Romanos fibí ítipendiaríos lacere cotv je
tenderetjStephanus pontífex ín Gallíam profectus, Pípíní Francorum regis auxi
,1шт implorauit. Qui cummaximís GallormncopiísItaliamingrcíTuSjfufomgatoqp
Longobardommexercitu,AfmlphumregemadTicinumobfidct,atquearc"tirs}ma
obíídíone ad facíendam deditionécompellit. Pontifici ultra Rauenn;vamplífs¿m£í
hexarchatú, Arímín¡j,Concliá,PífaurLÍ,Faníí, Vrbínum,Cales,Luceolos , Narniiï,
bí in Picétibus Efim,8¿ Senogalli5,& plcracp oppida dono dat,L5s>oberdía ablata.
Conftâtinus Imperator omni Icelere imbutus,quâ in Chriftianos in Oriente longe
Jateçp graiïàretur,fancl:orûqj imagines deponi abolcriq? ediceret : Stephanus pontic
fex Romanus prophanûdetcftaBilcmcp prinçipêabominatus, imperialem dignita^
il títulos % omneis inFrancorûreges,de Apoftoljca fede bene méritos, tranftulír. 40
.Pipinû, cum pofteritate Romanú rege dcclarauit:eä cajteris dignj tatë interdixit.Per
Bonifacium Maguntiniï epifcopu,delegataauctoritatc,Pipinuiàcro(exmore)oleo
f>crunxft,atcp fenatuspopuliqj Romani nomine patricium côfulemqj pronunciauit.
nfequénti anno Aftulphus de ccclo tadus occidit,quum annis 3z regnafièt. In au
iuslocû Defiderius,Longobardorûrcxultimus.,ruftcc'tuse{T,quiuix annis dec? èC
ocTfôdominari potuit. nam CarolusPipinifilius,quinonimmcritô geftarïï rerum
gloría ex cognomêto Magnus diems eft, Adriani pontificis precibus accitus,Italt'
amcpjueluti pater fecerat, cum máximo exercitu ingreflùsjCxpugnatoTicino, profil
gatispafsim Longobardis,Deiîderiumregemcûuxoreacliberiscaptîi in Gallíam
abduxit.Quareà Romano pontifice.ob rem pptimègeftam.confirmata imperandi ft
í^gnitate.amplifsimis titulís Síhonoribus donaíus : extincío Lôgobardom neu
¿y, X r minc,quizo4 aimismltaliaplan¿regnarüt,inpatriararcdrjt,
BERVM
;/
I6t
RERVM VNGARICAKVM DE С A DIS PRIMA
UBER NONVSi,

N T E Q.V A m Longobardorum in Italia à Carolo Magno deleretuí ReiítusVn
imperium,duobuscirciter&trígintaannís Vnní,quí pofthac Vnga; gmrmin
rí dícfti funt,Pannoníasrepetrjfie dicuntur* Namfieoi4im Annalíbus ^мпони.
ЩЩЁШШ fortaiïè credíderímus , ab anno Salutís quadragcíímoquarto fupra fcp^
tingenccumum,à morte uerôAtdae trecentcfimoprimo,Lonftant¿no Leonis filio Апло744
imperatore,8£ Zacharia pontífice máximo, redierc» Cocteri ueroScriptoresmaíO'
ri ex parte, quas fcmeloccuparunt Pannonias, nunquam defcruúlé traduiit* Quod
in fupcriore Libro, ex Longobardorum bello facile conrjcí poteft: quibus cum
Vnni, qui & Auares dich' íunt, longum farpe feedus Cachanno rege ícerunt, ía?pé
,0 que exacto feedere magna bella geifere, Auares quumíedes firpe mutaflènt,noii
tamàrcge,quàm ab inconftantta(ucmcafert opinio) íumpíerc nomen,&uetufóís¿>
míScythía:ruercpopulí,magna cum Vnnis cognatíoneconíun<íh',5£pro Vnnisha
bíti.Sed quum Vindclícos occupairent,Bauari,utpleriquc fentiunt,à Boijs & Aua-
ribus appcllatí: nonnullí(utfuprádííferuímus) Baioarios cos dixere.Quarédeftítu
tas ab Vnnis Pannonias,annos circiter treccntos,aliorum aditipulatione,häUd fad«*
lè reputarim.Ñeque tantum uirium duobus & tríginta anuís in aliena terra fibi com
paraflent,ut grauifsimum Caroli bellum facilè fuftinercnt;neque fedes uacuas mue
nire potuiífent, nimia libértate S¿ benígnitate coeli non modo à finítimís , uerurrt etí'
amáremotifsímis gentíbusexpetitas.Ncquccorumínríciantur Annales, exínanítas
*o in reditu.rcpcnjflè fedes: quíppe quas ex parte Sarmatas,quos Polonos dícímus,
tcnuífse teftantur:Suathemqj Polonum Marothi filíum ( ut infrà feferetur ) ad Da'
nubium ínueniffelaté dominantem.Vnni igitur bí maíoj um hortatu, S>C eorum qui
remanferant, líterísmemoriáquepercití, ¿reconditisac afperis Scythiae fedibus itc*
rum emigrare conftítuunr,8£ cognatos fibi populos repetere plane decernunt, Emi'
grationísftatodíeturmatímprodeunt,liberos,uxores,pccora,&uníuerfasdenique
facultatesabducût. SuperatoTanai,pcrRoxolanos,Sannatas,Amaxobios 8¿ Tau
rofcythas iter faciunt.Per díuerías gentes agmína duccbantur,quum innúmera muí
títudo fimul iter faceré nonpofseüxiitínere manus íniurrjsabftínebaí,eas*quepro.»
pulfarepotíús quam prouocarcuidebatur,Sa:pe dum aquatum&lignatumuíripe'
I* terent,abíncolisregionumaliquídínferebaturincommodí:quoddílíimulátíonepo
tiùsquàmferro,ne quo forte bello retínerentur,ulcifcebantur, Tanto Pannoníarum
defiderío trahebantur,utlcgítímam curandís fa?pe corporíbus quietcm denegaren t.
Iam in Baftarnarum & Chumorum gentemíanéperuenerant,8¿ín Belfos S¿ Alba^
nos lacé díffundebantur.quum longo itinefe defatígati de quiete cogitabant. Multi
Siculos,quí extrem am Daciae partem cum Atila occuparant,& hucuíqüe ténuerant,
quamTráníIyluaniam nuncappellant,hís in Roxolanos ufque,audíto cognatOrum
aduentu,S¿ Amaxobíos,quos nunc Ruthenös Roffîos 'uc dicun t,occurrilfe referút*
Quumfub Amadocis& Peucinis montibus, longo ítínere defatígati fubftítiílent,
&deíncolendis his locis fortè decernerent,tanta¿ montibus aquílarum multitude*
4« defluxit,utnon folùm equos d>C pécora caetera unguibus roftrisqj peteret,ueruetíam
«pulas é menfis eriperent.Quo quídem augurio ftatíua mouere perfuafi (tres in fupc
randis montibus menfes fortè contriuerant)díuinacp numína fequutí,in Tranílyl'
uaniam^nVngariaífinibuspofitam.penetrarunt.QuodquamuisBaftern^Peücmá
Albi,Chumaní,BeíTiqueiníquetulifiént, Vngarorum tarnen ímpetum coercerene
N quiuerunuQuum inhac extrema Dada? parte coftítífsent, non prateribat eos,auítt
régna recuparare non poífe, ñeque recuperata feruarení more maiorüm cúnela
ui armis'queagercnt,finítimorum ímpetus affiduo bello coercerent.Quare omneía
mílitía» compotes in feptem caftra díuiíére , feptem quoque propoíiiere duces : ad;
didere prœfecbs legionum , centuriones 6¿ decanos,ut rite omnia gererentur.
03 Exerd-;'
l6i UKT. 2 0 MF П* It ZE'X. V <R Ç Л Ъ.
Exercitus quífqj cx triginta milibus hominum,&: ocb'ngcntis quinquagintafcptem
plané conftabat. Nam in hac fecunda Vnnorum emigratione, ex centum bi ocb tri
bubus ducenta Ы fedecim hominum milia forte educía funt,ut liberos Si uxorcs
cum fortunis tutos haberent.Septemcaftra pro exercituum numero díuífa,uaIloac
foftaaltifsímamuníucre.Quin&regio ilia, in hodíernum ufqj díem Septem caftra
nomínátur.Scptem duces,non folùm pro ib quífque caftra dilígentifsimécuftodic
bant:ucrumetiâcertan'm fines, rcicdisnnitimís,ampliarenítcbantur+ Sed Arpadus
AImí fi!íus,ne minus quídem uiríbus &C díuiti)s,quam nobilítate,ca?terís pracpollere
uidebatur.Matrem Almi quum grauída efler,aquilamper fomniú in gremio reclí^
nato capitc íacentem,uídíüé memorät:& mox ex utero eius fluuium erupíífe, eumqj
quo longíus per aliena loca flueret, eo maíora fibi augmenta feciíTe. Ne mulier qui-
demclbuofomnofruíl:rata,quandoexhac gloriofa rcgum multitudoin aliena ter
ra dcfluxit. Quare Almus hinc editus, ab Almo qué V nni fumnum dicunt,nomen
accepittcuíus longiísimam proíapiam referunt. Almus ením exElendo,Elendus
cx Vegeco, V'cgccus ex Edo, Edusex Chaba, Chabas ex Atila, AtilaexBendecU'
co,BendecucusexTurda,Turda exStemene,StemenesexEcheo,Etheusex Opo,
Opus ex Cadica,Cadica ex Berendo , Berendus è Sulthano , Sulthanus ex Bulcho,
В ulchu s ex Bal ugo, Baluous cx Zambure , Zambur ex Léchele , Lcchel ex Leuen*
ta.Leuentas ex Chulcha.Chulchas ex Ompude,Ompudes ex Mifce, Mífces cx Mi
ca, Micas ex Bczture,Beztur ex Ruido, Ruldus ex Cañado, Canadus exBucene,
Bucenes ex Bondofardo, Bondoíardus exSarcante , Sarcans ex Othmare, Othmar
cx Radare, Radar ex Bclere, Bcler ex Cheare, Chear ex Cene, Cenes ex Cheledo,
Chcledusex Dama.'Damas ex Bora, Boras ex Hunore, Hunor ex Nembrotho,
Nëbrothus*ex Chufe, Chus ex Cham, Cham cx Iapheth,!apheth dcníque cx Noe
natus eft. Pra?terea Almus Arpadumgenuit,exquoZolthan,&ex ZolthaneTo-
xus ortus eft*GenealogiamhancundefcríptoresjAnnalium Vngarícorumexpifca
ti fuerínt,nifiaut commenta edíderínt,aut à maioribus per ctates ad pofteríorum со
gnítionem íftaperuenerint.nondum compertum habeo. Etilludadmodummirari
u¿dcor,quumproprrjsiftífcriptoribuscaruerint,quibúsnam monumentis in Noe
genus(quod necp Graeci necp Latini uerè faftitarunt) referre poíTint.Prífcarum for-
taffc more gentium,parentes ifta liberís per fuccedentia fécula tradidere,quemadmo
dum de Longobardis fupra retulimus»Sedutadhiftoriamredeamus : Almusuír
Vngarorumlanèclarifsimus, Pannoníam,uelutipromiflionís terram , intrare non
potuit:inTranßyluania nanqj cacfus eíLQjiarealiquandíu Vngari, antequàm Pan-
noniaspenetrarent,hícíntermunita, quardiximus, caftra, una cú pecoríbusaclibe-
ris quieuere:cum ne ingrata quídem,ibí oda traherenr, Pannoníarum ubertas,& Da
nubrj adaures famaperuencratfAd explorandaígítur regíonem totuotis bptatam,
habita concione,Cufidum Chundífilium,ingenioacuiribus iuxtà pollentem,mít-
tendum eíTe decernunt,Cufidus miflus cum paucis com itíbus,Carpathias in prímís
alpes fuperat: deínde quum in fpaciantes Dacía: campos defcendiflet, rraiefto Tibí*
íco,per Metanaftas iter facíens,ad Danubium ufque pcruenit.Profufifsimam regio '
nem,ubertatem foli,Danubrj parentis commoda,ccclic¡j clementiam admiraturrne-
que temeré maiores ín Pannonrjs ac Dacia conftitiíTe confpícatur: Suathem Sarma-
tam,&Marothifilium, in Pannonialatèregnantemadit, cauíam aduentuscV man
data figillatím exponit. Quum à peregrina gente nouas fedes poftulari accepiílér,
nemediocri quídem la?títia Suathes amcitur,legatum hilari animo excípit.|Ratus nil
fibi commodiùs accederé potuííTe,quám regíonem feracifsimam exhauftamép inco-
lis,ab Vngarís,quam rufticam gentem eflè opinabatur,ínftantífsímépoftuIari.Qua.
re fe peregrinam multitutidmem lubentí animo recipít exccpturum, agríscp ac íaluta
ríbusetiamfedibusamplífsímédonaturumrdeindelegatumhonoríficedonatum di
mifit.Cufidus uoti compos,nigrí folí glebam,iteherbas,&:aquacDanubrj lagcnam,
adindicanda regionís commoda,ín Septena caftrarctulit. Arpadus inlpecb terra*
hcrbis
VECWblS I Lit Et tX. ■ 163
JierbisSéaqua.aduocata condone, omnia è fentcntia euenifle profatur: ex tellurís
¿¿herbarum indicio, regionis elementíam 5¿ ubertatem aufpicatur.Mox cornu
aquamínfudit,altaq5 uoee: Mars pater(ínquit) tucp parens Hercules,quorum
auíbtcíjSjiTiaíorum excmplo, almas tam procul Pannonías pctíuimiis, perpetuas
hasnobisiedes conccdítc. Veftramhîc gentcmfiftíte,erroribusnoftris finem ím-
ponite,Danubiumcppatrem nobis perpetuo conciliate. Ita denique ueftrisnumi-
nibusnobisfempcradeftcjiieabinfeftis finítimis obruamurrimmô quandoueftrís
aufpiciis ducluq? inilitainus,eas prarftate uircs,ut degrum bí homínum propu-
gnatorcs ubique gentium prerdicemur. Haríprafatus, Marti ac Herculí proge-
»e nitorilftrianamaquamexmorelíbauir.Multasq? uiclimas patrijs drjs,per fingula
caftra macbrícdíxir.Ter ab omnibus féliciter acclamatum. Poil quatuor dies fre-
quens conuentus in Vngaros habetur, ubi omnium confenfu plané decernitur,
cundem uirum ad Suathem remtttendum,qui ut à Pannonia* principe terram , her-
bam Sí aquamimpetret Vngarorum nomine, candídum equum ephíppío frenoq»
áureo cultum ei dono dct.in grati íemper obfequrj fpecícm»Legatus quum ad Sua-
themredi)fict,equumq?dono dediflet, rem ufqueadeö gratamilli feeifle uifuseft,
uttemcamplitudínem pro arbitratufuo impetrante Quum ad fuos redrjflet,rite
omniaretulit,àregecallidèimpetrata, &C nimia quadam anímí(nedono fuperare-
tur)liberalitateconcclîà,Hituncaudaciam coneipiunt. Arpadus cum ceteris du-
to abus ínuadendas efle Pannonias cenfet, ueluti harreditario iure recuperandas. Re-
fccb'scorporibusarmaparant,adpra;ftitutumdiem ftatiua mouent. Quum mon
tes Carpathios tranfcendíiTent, Danubíocp appropinquaflènt,legatum ad Sua
them tertio míttendum ceníent,qui feptem ducum nomine fionificaret,ut terra,
quamequo'uendidcrat,extemplödccederet:quando Vngarí,Pannoniamtellurem
rquo,herbam freno, 8¿ ephíppío aquam mercati:Ô£ is hare tría, immodica cupidítate
abalíenarat.Adha,cill,efubridnis,cquumligneaclaua collidendum eiïè refert,fre
numinprata, ephíppíuminDanubn fluenta prorjcíendum. Contra Vngarorum
nuncius, Quid (inquit) íllis hinc malí faciesr Quíppefiequum cardere iuflerís,
noftris canibus eícam obiectabis:fi frenum in pratadeiecerís aureum,alíquem ¿no
jo ftrís pabulatum forte prorícifccntcm,ínfperata ínuentione ditabís:fiautem ín fluen
ta ftramentum demiferís,pifcatores forte beabís.nihíl igítur ex hac re lucri facies»
Proindefifolum,herbam8¿aquammercatifunt VngaríjOmnía coemífleuidentur.
SuatheshisaudítiSjíntrifticíam repente conuerfus, delectum habet: tumultuarías
quoque copias practímore nimio comparât,'auxilia undíque cogit. Comparato e-
xercitu,trans Danubium caftra locat, haud procul ab Vngaris: prodit in hoftium
quandoqueconípectum, 8¿ per leuís armatura; milites pugnam aliquam aufpica-
tur.Concepta tandem audacía,cum Vngarís infeftis fîgnis plané congreditunFa-
ño ftatim afperrima; gen tís agmine,ínclínata acie terga uertir. Dum ad Danubium
cumfuispaíÍímfugíentibusfeíerecipit,in(bntibushoftibus,dumpra;properafefti
40 nationeamncmretrónatarecontendítjcum maxima Sarmatummanu fane demer-
gitur.Ca?teriinulteriorcDanubrjripacaßfunt,perquäm ab his paucicaptúVtpa
eatioremrcgíonem habercnt,his tantùm ignouiflè placítum eft, quos lingua; com-
mercia conciharunt.Nam multí Vnní,qui poft Atilam in Pannonia remanière, Sua
this caftra fequuti fuerant , nefeíentes eos fibi efle cognatos » Quum Scytham mos
cftetjUt quamuís plures ín expedítione duces eflent,unus tarnen potiísímus habere-
tur.quiin ducendo exercitupra*cedebat, contra in reducédo fubfequebatur : Arpa
dus inter carteros principatûobtinuit: proflígatís incolís, traíeclo Danubio,inmor»
te cuiNoenomen eft, caftra pofuít,haud procul ab Alba:quam diuus Stephanus,
Vngarorum rex hercle fanftifsimus, & Arpadí genere natus , haud ímmemor fuae
t° genu's,qua? ex aufpicato in hoc loco confederat,a*díficauít. Sed nequáquam ab re
iortaflèfuerit,fi ducum rítériominaprofequemur,undenobiliísimarpleraccp Vnga
forum familia; promanarunt.Zobolchus dux alter di&us eft, unde Cacorum gens
o 4. magna
i¿4 ^W77 ЗОКРПШ HEZ* VnCAK.
magnadefluxir.Hic in Pannonixagro confcdít,ubí Cacuaron fuit oppidum, aCa,
cisxdificatunuVar cnim, lingua Vngarica oppidum fignificat. Id prius Zobol»
chumdi(flum,aZobokho condirore nomen accepit: deindc Cacuaron appella.
tum,quoddeinde Andre Belc& Leuente tcmporibus communi omnium Vnga-
roram confenfii delctum eft* Giula tcrtius didus eft,unde Giulam Ladislai filium
nominatumfuifleferunt.Hic in Tranflyluania,quum uenatum proficifceretur, fyl»
uasqj difcurrcret.Albam uemfafsimamurbem,multaRomanorum monumcntare
ferentem,fuccrefcentibus undiqj uepríbus Siarbuftis occupaiam inuenit-Antiqui'
tatemueneratus,adempto fitu inftaurare cccpit:quanuncAlbamIulam appellant,
non tam à Iulio,quàm à Giula Vnnorum ducenominatam. Sarolthahuic erat filia, , e
prxftanti fpccie,procciaqî ftatura,à multís fxpe príncípibus poftulata: quam Gcyfa
dux, Belíudi confilío 5¿ ope , qui Ciulanum agrum late poífcderat , uxorem duxit»
Chulas enim fîliam Belíndodefpófauit,utaduerfus Cheamfratrem armamouerer.
Quod quum fecíflet,foccri iufíu,poft eíus obitum, legatum fibi Chulanum agrum
uédícauít,Hínctertíus quídam Giula defluxit,quí quum Vngarís infenfus cíTet,díui
StephaníuíribusadaduSjinPannonías cmigrauit. Quartum ducemCundum di'
xerunt:cuí duo fuêre filrj, Cufidus & Cupan.qui quum prope Nyrin amnem caftra
fixífíent,adorthodoxam ubi fidcm peruenere,nobile cocnobíum erexerunt, Quin»
tus Lehel uocatus eftrqui eieclís Bulgaris,¡VIyfi"am occupauit, qui cum Boemis lin»
guaecommercioplanéconíuncliifunt.ibícpdiutiús habitafícfertur, HincZuardO' «o
rum familia promanauít. Scxtusdux Verbulchus,adlacum Pannoníx quemBa'
latonem nunc appellant,caftra locauir» Vrfus uerô feptímus,in Seio agro conftítít»
Çxterauerô Vngarorum genera,'pro arbitratufuo fibi fedes ultra citraqj Danubio
um inuencreJEt ab initio Dacíx ufquein Illyricum,& à Noricis Sí Germanís ufque
in Getas extremosqj Myííos effufí,patentifsímas (quas diximus)regiones inunda»
runt+Prxterducum familías,innumerxquoquealíxfuerunt,parí nobílitate certan
tcsJPoftquam Vngari generatím per uicos oppídacp díuífi funt,ad fubígcdas in pri»
mis prouíncialiúhoftíum reliquias fefe cóuertuntnec: prius arma deponunt , quàra,
pannonías pacatas effieiunt.cumVnnis 8¿ Auaribusquipriùsuencrant,fe{ècon'
íuguntjUnamrempublícamftaíuunt.Sub rjfdemíígnís,pro cognationís iure, com jo
militant:finitímorum iníurías communi fortuna propulfant , &C propulfare Scytha»
rumimperíum omnino decernút+Compofítaígiturrcpublica,8¿ íedibus tríbutím
a Septemuíris íam diftríbutís,ad propugnandam in prímís Vngariam, Martíalís lu
dícríaream,ingenmmíntendunt+Exeo deindetemporemagnaprouinciarum facía
confuíío,quibuspromutatíonererum coerceré Sí amplificare términos fxpe con»
tingit.Quare Vngaria,utramque Pannoníam,Danubrj ripas nequaquâ olim exce»
dentem,item Iazíges,Metanaftas acDacíam,hacScytharum redundantialatè com»
plecÜtur. lneptiísímos Vngarorú Annales hîc deteftari licenquippe qui bella muí»
tamemoratu dígna,qux cum Germanis 8¿ Gallísgcftafunt,prophanaquadam ob»
liuionepractermifere.Nosautemhanctemporumiacbiram exLeoprâdo, ccterísqj 40
fcriptoribus.quantum in nobis fitum eft,reíarcire conabimur , Dum occupatis uní»
uerfîs ferè Pannonrjs,Vngari ín nouis fedíbus fe componunt, regionem pacant, ir»
ruentíumqj finitímorumímpetum,tanquam ab hoftibus undíque circumuenti, со»
creeré nituntur: Carolus ex cognométo Magnus ар pcllatus ,non modo rex Franco
rum,íed Romanus Imperator Heinde creatus,grauífsímum in Italia bellum,Roma»
ni pontifias gratía,adueríus Longobardos ea tépeftate gerebat. Nam quáuís fem»
per uarrjs expedítíoníbus diftraheretur, omnes tarnen mira proíperitatetraníégit.
Non folùm inaudita animimagnitudinem.fummamcß íkpientiam ín díuo Impera»
tore recognofcerelícebat:fed religíonem diuína Ъс humana illi patrodnía fuggereru*
tem,aimmefíábihfan<fritateconiuncTam,ín tanto principe quífep poterat íntueri» fo
Aduerfus Vanfredum Aquítaníx ducem,quí à regía fide defecerat, adhuc adole»
icens h Pipíno patreroiflus,Barbpmum Clarûç montentmulta uí oppidá explUgna
uit*
I, L/ЪЕЯ XI, tÇg
^4,Fclfcíteritapugnauit,ut Aquitaniam,in qua pater arftatibus ocfto bciligcrsrar,
Franconmiditioniftipendiariamfcccrit. Mortuo Carlomanno fratrc,quum Ber
tha cius uxor,pra? nimia qua in Hildegard;! Carolíconiugcfcrcbatur inuidia.Ando
i arrjconfiliounàcumlibcriyadDciîderiuminkaliam plané profugcret, ut Longo«-'
bardorum uiribus ab Adriano pontífice maxi'mo,fi!rj fui rc^es Gallia? approba-
rentur,maxímum inter Francos 5¿ Longobardos diu concepta fimultas bellum exi
citauit.Defideriuspontificemratus,inGallorum inuidíam nunquam Carlomann»
filiosregesapprobaturum,bellincceffitatecum adigendum cffcdecernit.Quarc со
ttâoexercitu,inRauennatcs caftramouit. Faucntiam,Ferrariam, Comadum uicC'
» pit.Pontificiablata rcpetentijlcgatis fa:pe refponditjfe de расе nihil nifi cum pontifi
ccpra?rentea¿iurum.Archiepifcopus tresqj tribuni Raucnnam pro uiribus tueban
tur,fubfidium quotidie à pontífice poftulabant. Intcrea montem Feretrum,Vr.bi-
num.SenogalliamjEugubiumLongobardiceperc.Quin peruaría loca late difeur-
runt, Vmbriam paffim populantur,o¿ Spoletum ufque perucniunt.Lcgatos ponti
ficios itcrum reinfectadimíttunt,urbísRoma:obfidioncínterminantur.Adríanus
urbem munire non definirmoxtreisadDefidcrmcpifcopos mitcír.qui Dcfiderio,
(i Romanorum fines hoftili manuingrcdiatur,fub anathema tc ignem S¿ aquam W'
terdicant.Quodubifactumeft,pudörequodamrexconfi.iius .Ttcinumíc recepir»
Adquemmox Carolilcgatiucnere,hortantcs,ut oppida, qua: pontifici rapuerar,
и ultrôrcddcret:redreinfeda,adCarolumrcdicrc. Succcníusitaadmodum Impera-
tor.magnis uiribus in Italiam contcndit+Defiderius coach's undíque auxilijs , Fran
cos adicu prohiberc cona tur. Partem copiarum Carolus per montem louís iter face-
reiubetjipfcpermotem Cínífiumingrediftatuít.Hofhs Italiam à Francis adírínun
quam potöc ípcrabat, partim propter ta prefidia qucc.adítibus fingulis ímpofucrat:
partim propterauialocajöc'hoftibus ferè inacceílibilía qux quidçm duo,Defidc-
riumfanèfruftratafunt.Atubi Carolum cummagnis cxercitibus Italiam pcnetraile
cognouit,dimiflîs auxilrjs , fc Ticini communiuit ♦ Adaîgifium filium , SC Bertham
CaroromanniuxoremcumlibcrisVcronam mifir.Carolus,quuminTrâfpadanam
rcgionemdefcendiíTct,Dcfíderrj caufaTicinum moxobfidct, uniuerfumcp agrum
I» populatur.QuodubiSpoletani&Reatinicognouerc,cxtê'plo diuo Pctro pontifi»
ciacep uitioni fcfe dedunt,in Petrin bafihea barbam capillosqj dcponunr, Hildebran
dumLongobardorumnobiliisimum, ÁdrianusSpolctanumduccmdeclarauít,cu
ius poteftasFurconenfes,nunc Aqu ilanös,ValucnfcSjPinncnfcSjMarros.Picenti-
nos,Rcatinos,Interamnêiêsqj complc&ebatur. Omnibus quoq? Longobardis Ro-
mamtranfmigrareuolentibus,uicus in Vaticano pontifias auctoriratc datus. Pa-
rcm quoqj pontifici ea tempeftate dedittoncm fecerc,cx Piccntibus Firmiani, Auxi-
mates,Anconitani:quiin Petribafilica barba crinibuscpdetoniis.fidelis obíéquijiu
ramentOjUtSpoletani fecerant,ada<fti funt. Carolus Bernardum patruelem,cum ma
gna parte copiarum in Ticini obfîdione dímíñtíipfe cum uxorc ас Iibcris,quos è-
40 Gallijs euocarat,Veronam proficifctmr.urbem fine diclationcin poteftatem fuam
redegit.Qiiâdo Bertha cum liberie Caroloßatim fcdedidcrejAdclgífiusDcfidcrrj
filiueadConftantinum Imperatorem aufugir* Omnes Tranfpadanac urbes, fa<fta.
fpontèdeditione.inCaroliditionemperuenere. Quûad Pafchcc folennia Romam.
cumuxorelíberiscp ueniflTctjpontíficis pedes perrcuerenter deofeulatus , cum eo ac
um'uerfo collegío facerdo tum bâfilicas 8c" cuivíta templa lu ftrauíc , perpetuum cum
Romana ecclefiafccdusicít.Donati'oné à Pipino patrefacbm ultrô confirmauif,
in qua Liguria cum Corfica ínfula continetur.Surrianumadíccit,montem^ Berthe
cum:quae loca inter Lucam 8¿Parmam fita funt. Parmam Se Rhcgium,Mantuam
& Montem fílicis,ac uníuerfum denique Rauennatem hexarebarum : preferca Ve-
' netiam&lftríam,qua: Foroíulíenfis ducatus erat, pôft Spoletanu Beneuentariücp
ducatumadiunxit.Ticinumreuerfus,Defiderium in dedítionem accepít, eumqj Le
odium relegaumPapiicaçMçdiolanq Francos prœfçcit, qui Longobardos ad Al
pes ufej
bes ufquc difFuíbs bcncrcgcrcnt,pacatoscç feruarent:Rec non & Bcncuentanís,Fo-
roiulianisqt Longobardis,¿ Francorum gente uiros prapofuit.Bertham cum libc-
ris fecum ín üallias rcduxit.Feftí nauit eíus rcditum Saxonum dira rebellio ,quos ílc
pe domitosuix anuís tribus S¿trígíntaad Imperium & orthodoxâ fidcm redígcre
potuitfltcm ad Lippiam amncm Heresburgium erexit : ac nc quid noui moliri pof
fentjualidifsimum prxfidium impofuidntcreaSaracenbqui Aqiritania? fines inco-
lebant,ut à fuo rege dcficercnt,auxilium à Carolo poftulabant.Quod ubi is acccpit,
'habitó ingenti dclccbi,cum maximis aduerfus Hifpaniam coprjs contendit.-obfedit
continuo Pampilonemurbcmamplifsimam,eamcp diu obfclfam ,& tandem ui ca-
ptam funditùs euertit.Dchinc fuperatis Pyrenaeis montibus,perucnit Cxfaraugu- • »
ftamrquorum ingreflu ita trium regum,qui Saracenis pneerant,animi funt confter-
nati,utfuisuiribus plané diffîfi. Carolum muneribus exorandum efle cenfuerint.
lbualaSjDenifes SC Alarius,Saracenorum tuncreges erant .Bellum hac conditione
diremptû,ut Híípanía citerior &C Vafconia Carolo dimitteretur,ipfî in ulteriorc Hi-
фата imperarcnt.Ecceiterum rebellant Saxoncs,gensbeUoa^era,& a diuíno cul-
tu nimis aliena»quod bellum deceunío quidem.ôi uario euentu geftum, Perdomiti
tandem funtSaxones. Et BritonesjquíGallíaeoramaccolebantjin Caroli ditionem
«oncciTere.Aragifîus dux Beneuentanus.dum Campania: urbes Conftantinopolí-
taño fubdítis Imperatori,Ô£deinde Pontíficí,fibi uendicare ftudet, Carolí íuííuab
ínceepto deffcítit.Qui quum paulo pöft Salerni diem nouífsimum obíjífet, mox filrj *•
cum rmitimis Grarcis bellum ineunt.Nam adhuc Conftantinus imperator &C Leo,
quaecunque à Neapolí bC Siponto,quam nuncManfredoníam dicímus, ínter Supe
rum Inferumq? mare continebantur,tub ditionefuaunà cum Sicilia retinebaiitrquin
6¿ NeapolisadhucGraccis fídeminuíolatam plané feruabat. Нас quoq? tempeftate
Conftantínus,quamuis pauloantè paratam in eos magnam claflèm per naufragiurn
amíferatjin Búlgaros tarnen bellum redintegrat:qui oceupatas Danubrj ripas in in
feriore Myfía,obftinatíus inuítis ¿mperatoríbusj-ctinebant.Bulgari poftulatapace,
quam obímperatorís morbum facile impetrarat,deftinatum bellum dírimút.Sed
intellecfia Cónftantíni feritate.anímicp malicia, qui non humaní tatis gratia , fed mor-
bi neceffîtate pacem dederat, bellúVmftaurant,Conftantinus aegritudinc lenta non- j •
dum grauarusjcum multis cohortibus 6¿ ingenti equitatu Búlgaros per Thraciam
temeré uagátes adorítur^ncautos magna ftrage proflígateCaefîs fugatísq» Barbaris,
triumphant Conftátínopolim mgreditur.Dirodeínde elephantía: morbo íncrebe-
ícentc correptus obrj t:eum quídem fortitus interítum,qui facinoríbus fuis non fuit
iniquus. Hic Leoquartus, hereditario iure fucceífit :legataq> natura: iure à pâtre
uítia,íí per uítarn lícuiíTet,longé fpeftau'oraredidiiïet. Ad coercêdas Saracenorum
incuriîones in Syriam profedus.turpif&'mèredrjfcSaaiam corona in íanebe Sophia;
fccrario recondítam publice ferre,lapíllorum amore , non erubuit« Dum apud Ca
lcium & Con ftantimim quinturnàcfextumhaec ita geruntur, Vngari regnunon
modo pacauerantjfed cum finitímís plerífquebell a nequáquam contemnenda gere 4»
bant. Multos iure íbeíetatís inïtac fibiconcíliafe.nonnullos caedibus 5C rapinis laeek
Îère,àpotentioribus pacem quandoquemercari,per fociorum amicos iter facere,la-
n'us longiusij» popularijOmnes uicinos pro uiribu s exterrere,hos ui, officio illos, ne
circumftantium populorum bello obruerentur, affiduo remorari: omnia demum
agere.ut oceupatas ui fedes.uí quoq» retiñerent. Sed nil eis inaufpicatiùs accidere po
tuit,quàm Caroli magni temporibus,qui cum gloriofifsimo quoque uetuftate con
ferripoteratjfuíregniauípícía captait, O* quantofacilius& fundare imperium, ЪС
fondatum propagare potuiiïènt,fî in ea témpora non inddiiTent, Arduum nanque
crat,acperquàm difficile, tunc aliquodregnum fundari poiTe,quum is cui diuinitùs
erat ampia data poteftas latifsimè dominabatur.Circa Vngarici regni príncípia,pra* f9
terea quae deChacanno Vnnorüm rege diximus, grauifsimum ínter Vngaros
& Francos bellum exorítur; quodfenfîm 5C gradarim à Bauaris fumpiît iiiitium,
Nam

*
2>£C^4V/S 1. Lit EIL. IX. 167
Nam Saxorribus Briionibuscp domitís,cum cxcrcitu Carolus Italia repetit.Quum
Bcneucntanum duccm cum Adriano pontificc,ne latís quidcm benefe gerereintcb
lexiííet,reuífaR.oma,Capuam contcndít:pofitísépcaftris, Bencuentanis bellum in-
tcrmiuatur,nifi quamprimùm dedítioncm faccrent.Quod quum Aragifius duxac
-ccpiílct,Imperatoris famítiam rcformídans,Rímoldum Sí Grimoaldíí gnatos obíí
dum locoobuíam mittít.Goceffa Carolus ucnia^acceptísqj obfidibus, bí pacata Ita*
lú,in Gallias rcucratur.Bauarícúm dcinde fufcítatur béllumrquod ueluti répète or^
tumcíbtacelcrícxpcditioneconfectum ,ld cním ex Taflilonis Bauarorum ducis
iiifolentiafimul bC focordíaortum efbquippe qui, dumftukè credit uxori, temeré
10 quoq; domínatum amific.Huíc Deííderrj Longobardoru olim regís filia uxor erat,
qua? ufque adeö die nocbicp uirum uexafle fertur,donec eum impulit,ut ab Impera*
tore deficerer,ut paths exilai m per maritum hoc bello ulcifccretur.Quod cofaciliùs
fieri poíkíperauít,fi ^entern Vngaricam bello acerrirrtam Bauarisq? finitimam,ín
focíctatcm afciícerct.bed cjuum facile fit uxorio impone're uiro, ad Vngarorum du--
ces legatos Ta ffi! o repente mittít,quibus eos horra tur 8¿ orat,ut pro utriuíquepar>
tíscommodoíbcictatemfccumtranfigant:admoncns,Bauaros S¿ Vngaros ínter
duoslmpcratores faruífsimosqj tyrannos effe pofitosieoscp nil impènfîùs curare,
quàm fub eorum imperíum gentcm utranque redígérc.Idípfum Bulgarie Confian,
tinopolitano tvrannoproxímisaccidiíIe,quiquotidiano bello uexantur.Saxones,
*» Britones&Vafcones,Aquitanos9 Carolo finitimoSjideeiTe perpeiTos,Pipini filí^
uniforms orbis imperium anhelare. Vtríufcp partís eíTe,propria libértate falutemép
rucri:S¿ Vngarorum quàm maxim¿,qui alienas nuperrime fedes ufurparunt. Proín
de eos orare, ut cum Bauaris una perpctuum feedus íncant,apud quos optimam
femperuíciníxfocietatcm ín:, enere. AJiosiniuriis&incurfionibus ScythasafFecif'
fc>Bauaros peregrina? profugarq? gentis comiferatione duelos, femper cum Vngfc»
rísamicéuixiíTe.Quin S¿ aliquod cognatíonis uínculum fibicum eis interceffifle»
quando Bauari ab Auaríbus Vnnorum cognatis»unde Vngari ortí funt, progenie
tores fuos habuifleingenuèprofitentur* Quùmh'oclegati ríténarrarlent,uniueríg
gentis conuentushabctur,ubiprincipcsferèomnes harcunà cenfebant , Finítimo^
3a rum focíctatem & amícítíam non folùm non ¿fíe contemnendam : fed quum ín alie*
nofolopcrcgriní fint,ultröappetcndam:SipraccipueBauarorurh,quibuscumfem
per amice quíeteqj uíxerunt. Quin & aliorum quoq? uenandas cfTe focietates, utalie
ñas fcdcs,quas armis occuparint,officiÖ potiùs quàm íníurrjs 8£ bello retíneant. Fa*
ctumeftígítur decrctum,ut cum Bauaris fidelifsímum perpetuumcs feedusineatur;
quod ¿nfequenti die rite eftjcum Bauaris initum.Dimiffi honorífice oratores,íc1:um
feedus refcrunt,quod utrífquc haudquaquam féliciter euênit, Bauarí poft Kaec non
modo Caroli imperara detrectant,fed bello regem prouocare nitutur+ Intellecta ho*
rum temerítate, Carolus amplifsímum deleclumhabet,auxíliaundiqj conogat.Ipfe
reí indígnitate como tus,cum maxima parte equitatus ac duabus legíoníbus, ad Le;
<e chumamncmpropcrar.quíab Alcmannis Bauaros dírimit. Inrípa fluminis caílra
locat:5£dum cartera hîcprœftolatur auxilia, Taflílonís ducis anímíí per legatps fta*
tiiitcxpcriri.QuíubiducemíiiconfLiltumadícrc/amicisq} uerbis defeclionem eíus
^iiiconftantiaincorripuc^inrefipifcentiiircuocauerehominem. Atillc'facli рое'

; quicunque íubercntur,ultro daturum,&: impetrara fa&urum pollí


tur.Thcodon ínter carteros obfidesfiliusdatus ¿ft:quín5«:iureíurandoperpetuíob
íequíj confírmala fídcs.Quare bello,quod maximum herdè futurum uídebatur,hic
datuscftcxítus.TáiTdoad Carolum cuocatus,quümnüllamiffione donaretur,Ba¿
baria ampliúsutinonpotuitrcuífuos deinde comités Imperátorípfc praefedt» Alr|
alio modo id acftum effe referunt.Carolum aíunt,intercedente Adriano pontífice,
cumTaffilon?à principio paccm fccifTe^ius^ feruandi gratia obildes рготШ|
fed ab со accerfîtum,necp accedere,nc<ç promiflos ex campado obfides dare uoluiC
fc.Quare Carolum máximo cum excrcitu ucrufle Auguftam,primariam Vindelico
rum urbcm,dtuifo in partes treisexercitu.eum cum una parte copiarum inloco cui
Lothfredo nomcn eftdocafle caftra:altcram parte, qua: ex Auftrianis ,Turingis,Sa-
xonibuscp conftabat,ad Saríngam Danubio adiacenté conftítííTe : Pipinum hlium,
cum Italicis copns.adTridcntum ЪС Banzanum eönfediflcT Aft ubil affîlo feab im
mínentíbus tribus undique excrcítibus circumuentum confpicatur,deditionem,ne
maiora mala fubiret,continuo fecit.Datis cum Theodone filio obfidibus.Carolum
adijt:àquoaliquandiuremoratus,defperata tyranníde,quum fe apud Francos lo*
dibrioíntelligerethaberijiTionaftícam cum filio religiont fpontè fubiuit.Eaquocp ■ •
tempeftate,quum Conftantinus fextus Carolum Bauarico bello ímplicítum intellú
geret,omncs quos adhucín Italia fub ditione fuá Gnecos retinebat, Spoletan i, Be*
neuentaniqj ducatus fines, hoftili manu ínuadere ¿ubet:rapinas quocp pecorum ho*
minumép iuxtà agcre,ferro ac incendio cú¿ta uaftare.Qui dum imperata faciunt, ab
Aterno amne, quem nunc Pifeariam dicimus,ad Beneuentum ufep omnia popu*
lantur.Verum quum his Hildebrandus Spoletantis,Grimoaldusq? Beneuentanu»
clux tumultuario mox exercitu occurriflènt,tali Graecos ftrage aftecerunt,ut longo
rjoft tempore ultrô quíeuerínt.Quum res Carolí bene íuccederent,fccundum Baua
rícum tumultum bellum Sclauisindi<ílum,quosGalli Viul20s,ipfîucro fe Vuebu
. tabos appe'tlant.In qua quidem expedí tí one, magna à Saxonibus auxilia, fub ueri a*
pretextu obfequrj miíla lunt.Caufa belli fuerat,quod Obddritos FracOrum focios,
calamítofis incuríionibus infeftarantrneque mínís,ncq» prcc»bus,necf Caroli denicp
imperio coerceri poterant,quo minus eos armís farpe laceílerent . Sinus quidam ab
Océano in Orientcm forte porrigitur, incompertae quidem lôgitudinis, latitudinit
«ero longe diuerfar,hunc innumeri populi aecolunt. Dani Ы Sueones , quos Norb-
mannus uocamus,aIrj uerö Ruiios,Septentrionale latus ЪС omnes cms Ínfulas poíu>
denn Auftrale uero,Sclaui & Aífti,díuerfj:q» nationes,ex quibus uel pra?cipui crant
Jnieletabi.Quibus quidem Sclauis Danubium accolentibus indicium tunc à Caro'
lo beflum,una tantùm aeftate confecbi'm eíbomnium uero maximum, praeter Saxo»
jaicum.Huic bello fucceffit Vngaricum,diutinum quidem Sc horribile, quod 0Л0 j»
annos durafle ferunt.Gens enim âcythica,& Vnnorum prcfertim,qui femper in pa
trrjs alieniscp fedibus longé lateqj dominari confueuerant,iugi impatiens,6c bello in
domita,haud quaquam facile perdomari poterat« Quarebellum quäto formido^
П ùs, tanto animofiùs atep apparatiùs à Carolo initum eil. Pannonicâis expedition?,
urpote qua; maximi foret momenri, per fe fufeepit, cameras per Pipinum filiumua^
rioscp legatos in Vngariageffit; & antequàm prouincia pacaretur,multumfanguú
ms utrinque difFufum. Quot preclia in eo conferta,quot &C quanta? clades utrincj pa
tratarfint.exinanitaadhucPannonia plane teftatur* Quin&locus ubiCachanrex
fibi regiam habere fblebar,ne minima quidem adhuc ueftigía feruat. Hinc tota Vn^
garorum nobílítas concídít.hínc uires omnes exhauíhe.cx' exínaní tum xrarium, tot 49
populorum fpolijs,tot hoftium exuuij s.tot gentium rapinis ante refertum . Franci,
qui quondam exiguis fàcultatibus fucrant,hincita ditati rediêre, ut Gallias opibus
latècompleucrinnquod rerum uiciffitudo facile paflâ,quando quae alrjs erípuerant
amifêre Vngarí.Tantumaurick: argenti in coram regia rcpertum.tam precióla in
prarlrjscrcptaípolía,utneplus quidem prardarum ¿Macedónico bello Paulum Ac
myliumretuliíreputent.Sed tamçn gens Vngarica, tanta ftrage & rapinis affefta,
nullo unquam bello deleri,uel Pannonrjs erjei extirpariep potuit. Quin & fueeifafre
quenttus,tta tempeftate noftra repullulauit,ut nonmod© partatueri, fed ab Adriati
со ad Sarmancum,& à Vindelicis ad Euxinum ufep mare, imperante diuo Matthía
Coruino,propagaritimperiii. Vngariigitur.quum Carolum corrogatis è toto Oc- /•
adenteauxilijsin feirrucre cognouiflent,pufillanímítatemac ftultíciam Taffilonis
¿rgrétuliíTént,quodípíís mfcjjs hofti prac tímore fe dedidiífet, fortunas cVuxores
mm
■• V Е С Л Т> / S' I L /% E г /jr.* ч- . 169

cumliberís, ímbcllcmcp omncm crtatcm in Danubrj ínfulas redegercreascp uallo car


(ifllíscp.tmpofitís ubique pia?fidns,muniuere:ncc urbes lîbi erant,quibus tutiùs icfe
tumpolTeitt.Quodubifa&umcl^coa&oingenti cxcrcitu.ad tutandos fuperioris
Pannonia? fines Francis obuiam occurrere.Carolus intclleclo Vngaroru m appara
tiijinDanubioapud Víndelícos ciallem comparât, cuimultas cohorres cum com*
meatibus ímponít,cactcrascp copias cunl cquitum turmis fe terra fubfequi iubet«
CiaíTem fequundo amnedimittít.Non modo Danubrj alueum,fed ripas utrafque,
Francorumcxcrcitumlatiùsmundaiïe cerneré erat. Quum nihil ïnconfultis ínexo^
ratiscpnuminibusrexagerct,quumhoíliun4 fines caputep Pannonia: fuperioris atti
»o giflct,quando cum prophana gente 6c Chriftianí nominis inimica fibires erat, folen
nía triduo lacra in frequenti (sima mílitum concioneoperatur. Pijs preeibus i es v M
Chriftum optimum maximum, 8¿ unicum htimam'Seruacorcgcr.ciiSjOmncsinuo
care ex edicto iubet. Cúnela, íacrísritéperactis,numína fibi arquilsima S¿" propitia
reddít.Et díui pnc carterís Martini numen exorat, ut (íbi fuiscp C¡a!l:s,apud quos Sí
uíueredignatus eft, 5¿" uita defuntfhia quiefcere,ac pro mirabilibus meritís pientifsi'
m?coli:pra:tereaPannomísundeortusefr,fcmpi:radeíreuelit,neuc natale folumpa
tíaturfemper bellorum cííe aream , barbarärumcp gentium ludibrium. Vel (íquo
peregrinamnationemfatoibipatiatur,quumtotpopulorumiiicurfionibusacbellís
fitexhaufh,incolas, quícunq» fuerint,ope laboreq? Gallorum, qui eins numíni funt
ia addidijínorthodoxa fidera aflerí iubeat,Sacris rite peracbs, capta tisqj aufpícrjs infç
quétidíe caftrapariter cum dafiemouet, achóíhbus appropinquat. Qui ubi omnia
hoftili manu late completa profpec*l:ant,dcfertis ftatiombusquasmnnibusdifpofue
rant, quum fe Gaüís impares fore íntclligerent, retro le fuoscplintres intra Rabam
fluuiúm recipíunt,apud ueteres quondam Araboncm nominatumjaurínumcp prac
ttrfluétem,quíiuperiorem ab inferiori Pannonia diuidebar, Quum Carolus eos ter
gauertíflcfenfiílét,cum expedito ínícquiturequitaturpalantes nuil tos íntercepít, pa
gos S¿ opptda deftitutafuccendit.Hí in oppoficam partim ínfuiam fe recipiunt, ut li'
bcrosjuxores Sí fortunas tueantur:partim ad Arabonem , ubi nunc laurinum eft,&
munitisíbicaftrisfetuerí poífo confidunt. Nam quum ínter Araboncm SfDanU'
)* bíunytd confluents, caftralocaiïènt.àduobus fe lateríbus utroepamne tuebantur:
ácartenspartibusaltifsimafoíTa uallocp fe muníuerant. lrrucntem Vngari hoftem
forti animo praeítolantur. Carolus cum equitatu 3C quinqué legíonibus Arabonem
ficb ponte trarjeitf multi fine ponte fuperant,ubi uado tranfin poterat: à latere daß
fem per Danubíum círcumducít:mox pugnar figna dari ¿uber. Cadra à Francis ob-
ducb,acerrimèoppugnantur,Nam primö eminus pugnarchí,uallo,íaculis 6¿ fagít»
tisprohibereVngarosrcontráíllítclís à fofla rcrjcere,pars materíam congerere,\jf
foífamcompleantrnonnullí uiribus cam fuperare, fub uallocp in ftantiùs & cominùs
dimicare+Complcndascfleioiïàs rex exclamatrillí pro uallo S¿ portís audaciùs ob-
(hrc.dafïèm ripe admotam repeliere obftinatiùs Sed quumcertatím tríremis queqj
41 ïipxappellere níreretur.miferabilís ínter Vngaros orta confufio,cui potífsímúm oc
currerent nefcíebant.In ripa res cominus agitur,o¿ita confería quandoque pugna
conferítur.ut uíxagendís gladrjs locus cífer. Cardes non parua utrinqj committitur:
nonnulli timoremortís in profluetcm fe prorje¿unt,alíqui honeftíús humi inter con-
fertos hoftes cadere cup¿unt»Quum à ripa ualidiùs Vngaris pugnare liceret,è çlaTsc
multosinterfecere»Ab Arabone,pra:alurialtitudine,grauiùsinfeftari nôpoterant.
Sedubi àGallisfoiîàundique completa eít,tam pernicíofafub uallo pugna conferí'
tJr,utmultiutrínquecaderent.Pipinus,dum caftrorum portís,fa(ftoagmine, graui-
ttrínfultat.multisqj caefis penetrare contendit,nimío telorum íacftu equo excuíTus.á :
ftípante ueteranorü multitudine adíuuatur. Quod ubi profpexerehoftes, adaucb's
animisjcummortuuméírerati.caftríserumpere audebant. Sed quum prctorianale
gio oceurriiTetjä uallo quàm campo cenare tutiùs eilè cenfuerunt, Preelium ín ueípc
rum ufque protracl:um,uaJlum in loas plerífcj fra¿lum;caftra,nífi obftinatifsimè re*
p ftitífíent,
ftítííTent,eo profecîô die fuúTent capta. Nam ex Vngaris plures quam Gáñis ccdd<*
rerobrutí nancp hoftium telis eflè uidebanrar«CaroTus ut fuis parceret, quum со die
fatisa<fhjmeiTet,rcceptui canere íubet. Dirempta pugna, curant utrícp corpora: (êd
Vngarí in ftatione quifque fuá cibum capiunt, quam neminiíin tanto periculo dele*
rere licebat.Galli partim felfa quiete membra recreant : partim, ne quid ab hoftibue *'
detrimentiinferatur,excubias ubique dilponút. .Atillí intempefta no&e dàm aduo
' ,;'nrart?diim.exneceffitatedecernunt.Res Vn

ominum mílía hueuiq? deliaerata шш m ишм» —


juingeti caríi: íauciorum innúmera multítudo,cx Gallis circiter tría mília. Qua*
je medía node.dato dám figno prodeunt,in diípofitas mox hoftium excubias eruni
puntîpriùscuftodum maxima pars trucidatur, quàm in caftris Gallorum tumultúe
excitaretur.Quoubi omnesexperrcÄifunt, primó perturban, fibicp admodum ri-
mere,mox in eos arma capere cceperunt:item credere ad cacdem potiys, quam ad (w
f»am erupííTe.lam illi pailuum circiter duomilia fugerät, anteqi k<n per uniuerfa Gal a «
oram caftratumultus efrundererar:pramíffisímpedímcnas,& ínftrucíoutrínque
carrorum ordine iter faciunt.Galli adhuccos caftra tenere rati,iupcrato uallo in ten*
toriapeneträtjcx centone confecta: multa pratpoperafeftinatione геЬЛа dirípiunt*
Moxillucçfccnte die.íllos dífflmulatafuga euolaffe cofpicati, céleri curfu fubfequü-
tunpríus quàm eos confequí poiïènt,finitimos Budx montes occupaíTeprolpiciur*
Quos ubi confediiTeuident,8C carrorum circumfeptu , pro uallo radices montium
communiuííTe conípicantur.lentiore gradu progredi ceepere: quo quum ueníflént,
rnontem à planicie caftrorum circumduAu daudunt, fauces montium , exterosep a»
ditus ímpoíítispraeíídiísobílruunt,inediapotiús quàm armíshoftemíuperare con
tendunt.Carolus díípoíitis circùm ílationibuí,ita acrí eum obfidíone adurget,ut nc $ •
quehincexíre,nccp comeatus ínferrí queant, quorum inopia propediem laboraru
rum efle íperabat.Mox claflèm unà cum terreftribus coprjsdefcendere iuflàm.à ripa
Danubrj collocat ne quis exire pofli t. Duode triginta diebus hoftis fame abíumptus
it tuetur: tandem quum nemo pedibus conftarepoiïèt inecha,deditionë fàdt.Et earn
quam Carolus conditionem obtulcrat, aeeipere cogitur Vngarus, Qui in facra»
fanebm Chrifti fidem ultrô iè aiTererent,ô£ uita, ЪС cum fortunís libértate donaban*
«ur.Qui in prophana Scytharum relígione perftitiflent, his adempta cum fortunís Ii
bertate,uíta duntaxat permíflá. Multi patria r digione íe exuerunt, ne ue¿lígales fo-
rent,& facultares amítterent:paucí diuina chántate íücccnfi, inièquenti tandem die
quum íéíédederent,ímmenfusobfl:inatorum numerus bonis exuituncum facílíorí- 4*
bus dementeraÄum.Demdemotis caftris ad Budam ueterem, quam Sicambríam
príus appellabant,peruentum eft, ubi Chabarex Vngarorum refidebar. Qui quum
per legatos bellum perquàm grauifsimum ger<ret,nimiaopumexuberantiapra?pol
leus, quas ex multis rapínis,achoftium exuurj s plané congeíTerat,reformídatis Gallo
rum uíribus,8¿ Caroli fortuna cum fapientía iànè coniunAa , in munitifsíma urbe íé
tuen pofíe fperauit.Sed loge aliter atquefperarat,res ipfa obtigít.Nam audita uaíu*
exercítus deditione,confternato penitus animo, ín diuerfa trahebatur, Fxhauftam
populo duitatem retiñere díffidebat.ck: aduerfus ualídiísimos hoftes commode pu*
gnarc poflè deíperabat.Ecce urbs à Gallis drdter centum milíbus obfideeur.obfide
tur etíam à fuistqui diflîmulanter hortantes oppidanos.miièrum fibí ípecbculum.
propofîcumhabebant.At illi poftulata dedítíonerení tentes,quamuís pro urbis a'nv
pk'mclmepaud»grereiîfterçnç,poftero tarnen die pugnâ cxpeiUor, Carolus à Da
nubío
rtubio nauibus oppugnat,à cerera parte inftructa acie circumuenit . Maximam Vn
garorummanum,in primo congreflu, Gallicis agminibus antcponit:ut fuos priùs
Gppidani.quàmhoftcscxderecogâtur.Ciuium pars magna fuos ac hoftes seque tra
cbre.multi longé crudeliùsjremifliùs contra plcrique,& hoftem potiùs admitiere,
quàm ciuilifcfanguinefcedárcritidem facultare dedítícrj .Tota die parí utrincpfpe pu
oiutumindinantefoleGallis fortuna fauit, quacCarolum nunquam fere delèruit.
Nam dum.Vngarorum obiedhi proteditutíúsfubnituntur,admotisfcalís meenáa
pleríqueconfcendunt.Quodubiablmperatore uifum, per agmína cuneta difeur^
rens.captam urbem exclamat,fímulcf dextrafuís oftendit.Quare tantusundíqueim
10 petus ciato clamore faöus,utreie(ftis extempló ciuibus,urbem inuaderent. Quam
ubi captam iri uídere Vngari,qui fuperiore die fe dediderant , Anguila per uicos ac
foramiferícordíam exclamant,Carolí pietatem ingeminât, fuo languiniparcendum
eífe uocíferan tur* Supplices ínter inferías acíesíetc ingcrmit,proruííscp lachrymis
utrinque utarmadeponantur exorant. Deíndemitiúspugnarí ccrptum,8c"interce'
dentíum uoces melius exaudicar.Quum pars utracp fenfím cciïàre occoepííret,eo ue-
hementiùs ad implorandam ueniam & mítem deditionem mos hortantur. Oppida*
ni defperata publica propugnatione,armadeponunt,6£uíta fe cum uxoribus& Übe
rísdonarííupplícant.Commíferatíomox uí<ftorcmínceífit:6íquamuís ¿Gallís pie
ríque cecidiísentjfupplícum tarnen precíbus ultrö ceiîère .Muníta urbís loca fibi da*
ripoRulant:qüaímoxtradítaJpr??fidrjscomplent,ad portas & fora multacp compí-
. ta (tationes rite dífponunt,ne detrímenti quid abVngaris patíantur.Carolus urbem
ingrefsus,regiamfibidedípoftuIat.Renitcntealiquátulum Chaba rege,arcem cum
regia munítíisimam,&antíquís tothoftíum cxuurjs bi rapinis íané completam , de^
ditam tandem accepitíAerariumauro argentoép refertífsimum fubíndcfpoliat:re'
gem ín uíncula cenie&um ,& confeita fibi morte peremptum honorific? fepeliuit*
Quicquídauri,argenti,Scythicarcp prsedae totannos undique congeft«e,Sicambríaí
inuentum eft.una die à Franco ereptum eíhpriuaEe opes militibus pro dígnitate di'
ftributar.matronarum feruata pudicrtia,nulla uis cuiquam illata, populus uíta dona
tus,8¿ (lípcndianus círec"tus.Pannonia opulentifsíma populi Romaní prouíncía, ab
^ extera gente ufurpata,ad Romanum princípem reda&a. Paucís pöft díebus, aduo*
ata condone, Carolu s populum hortatur,ut Chriftiana¡fe fuosq? liberos fideinitiec
uerum Deusn, omnium rcrum creatorem ,& Seruatorcmhumani generis agnofear.
I E s V M Chriíhum иш'ш Dei filium intclligere, intellectumcp diligere 8c" adorare со
netunChriftianae rclígionís dogma fectetur : Martern Sí Herculé,ca?carum figmen
tagentíum,afpernetur:diuína myftería difcat, quibus anímarum immortalitatem a*
dipifeatur: fanenfsimä i E s V Ghrifti doctrinam imitetur, ex qua tanrum uerítas íllu
xinfiidolisfatôsq? drjsrenundarint,recípcrcfe clementifsimum indulgctifsímumcj
dominum Vngaris futurum,atque Vngaroshaud aliter ас Francos benigne tracla
turum. Híecper interprctem cloquutus3paucos inuenít.quos in и cram fidem alîère
4e ret. Prophanam ас obftinatam gemís mentem confpícatüs, feuerítate potiùs quàm
manfuetudíneincamutendumefíe cognouír* Quare urbís moenía prímúm derjee>
re, ne facile rebellaret : deinde ftata uccb'galia penderé, arma cun&a tradere,cV tenv
plaucteracum ídolisdemoliriíubet. Quífacrofancftafide iníriatí fuerât, benigne tra
tributorum ímmunitate donatí.Qui ut feirent ubi facra Chríftiano ritu face*
rentan extrema parteurbis fub monte,diuae genitricis María? templum ítatuít : quô
deuotifsimè finítimi undícp tempeftate noftra populi fupplicatum confluunt,8¿ AV
ba?iMariaeíacellum prímúm Chríílíanis in Vngaríanuroínibusdicacum, appellant:
idqj lapis adhucíndícat excífus+Dcínde pacata urbe,8¿ compoííta república, íapien
tifsímum magnanímumeg uírü urbi praefecít : íacerdotes relíquit, amplificandae gra
0 tiarebgíonís:haudígnarus,fccdosanímosadueram fidem non facile pofléconuertú
ExpugnataSícambríaprouíncíxmetropoli,quae Germanica olím legío dí¿ta,demy
de Budauetus appellata eft, utlatè fupra diximus, omnes pagí,8¿ quaecunque erant

P * urbes,
a *7 T 2 0 îtf F [ЩТ7 1 Ъ E%+ V N. Ç A
?7£,< miflS Carolum lePatis,ukrö imperata fe facbras polUcetur+CaitraadTau

nnum uiqueprui j MovnrrSvrmiumrecro caftrarctuht^ traie-

quomaximä Vngarorum partem,cum uxoribusac liDeris tortumscp toniugun.is*


tulimus.Hancadaucbdaffecircumuemt.actridui oppugn
^uaccaftcllisimpofiufuerant,occupauit.Näinfulaniiniqua fuoru fortuna confter-
nati,obih'natiùs rcfiftcrc uerebantur,ne quid crudclius experírentur:8¿ facilem dedi
tíonem fané diftulerant,Danubií uaftítatc munitionibuscp fretúQuum è Gallis pau
ci cecidiflcntjCum ui(ftis haud inclemcntcr aclum , fortunar cum armis omnes ádenv ю
ptazileges cum pncfidrjs , ubicunqj res tulcrat,rite impoßtaeiitem prarfccti acfacerdo
tes.qui conuocato populo fupplicarent,facram legem tradercnt,8£ Chriftianam de-
niquerelígíonemamplificarent.In Vngarico bello è Francorû proceribus duo tan-
tùm occubuêre:alter,Henricus dux Foroiulianus, in Liburnia iuxta Tariàticam ma
ritimam urbcm,mfidi)s(u t aiunt)oppidanorum intcrceptus: S>C Geroldus , В auarise
prarfecms,alter,quí quum eduftam in Vngarosacíem equo infidens ardentiùshors
taretur3ínterfecluseft,Pra:terho$íncruentunihoc Francis bellum Leoprandus fu-
iíTe tradit,quamuisdíutiús pro magnítudíne fui traheretur. Ali) cruore pauco fa(fKí
negant,quando gens fera 6¿índomítahaudquaquam facile fuperarí poteft*Scdde
Henrico 8¿ Geroldo quoddi&um eft,ídin fecunda acctdit expeditíone, ut paulo xé
inferíús oftendetur. Luftratis igítur pacatisqj Pannomj s,Carolus iníígniuíctoría
pracditus, Gallias,8£ in prímis natale iolum, cu; nunc Fran cornac nom en en^uiícre
decemit» Vbi quum fecundum annum ageret.nuncíatum eft,Saxones, quibus
cum totannos bella geílerat ut Chrifti fidem fecbrentur.átraditísuersefideí docu
mentis defciuiffe, S¿ in barbarícam execrabilemqj pcrfidiam recídiíle. Quo nuncio
ufque adeö ira fuccenfus eft,ut nationem perfidam.óí ab omni píctate alícnam, nô fi
neuiac magno eius malo ad rcíipifcentiam reuocare ftatucrit.Necminoriquídcm
obfanationeSaxomimanímiobduruerant: quippe qui morí,aut miferrima qucqj
perpeti mala, quam uerum Dcum colere,6¿ imperata faceré malcbant.EducT:a utrin
que acie,pari quoq» и trinque pertinacia &¿ crudelirate certatum: fed ea tandem pars }•
effèfta fuperior,qua: iuftiore caufa nitcbatur. Nam è Saxonibus eo pnclio trigínta
rniliacacfafunt,terra ubique uaftata. Vndenonfolùm abducti obfides, principum
filrj:fed uteorum uires honeftiùsextenuarçntur,multae quocp exhis inDacíam, Pan
noniam,diuerfascp regiones deducía: colonix: quarü adhuc innúmera; Sarmatiam,
ulteríoremcpDaciamincolunt.lntereaAdrianuspÓtifex maxímusuitadefungitur,
defundtocp Leo uirfandifsimus legitimé fubrogatur. Eo quoq? tempore Irene Con
ftantím filrj perofa flagitía,á Conftantinopolitanís ciuibus impul(a,eum dolo captu,
cruris oculis coniecít in çarcerem:ubi nimia percítus indígnitate ac rabie, anímam ef
flauít» Dum ha:c íta geruntur.ccce grauifsimo ac multiplia Rotmnum Imperium
bello reflucluat. Saxones enim contêp ta fupcríorc ftrage, ac patriar uaftitate, ítem Sí 4*
Vngarí,eodem cxemplo à Carolo deficiunt.PrartereaBauari cum his fere contara^
ti,proxirposForoiulianos,L5gobardos ас Ítalos acri bello lacefTunt. NecSaraceni
quidê deíunt,qui partim ex Barchinone.partim ex Vlyflîpone.Chriftianos incurfio
nibus&rapinis infeftant» Omnibus his Carolus prolpicere cogebatun &í quando
ubique unus adeíTe non poterat,multa perlegatos bella geffir.Pipinum filium in ex*
pedirionem Vngaricam delcgauit.Henricum autem Francum,quem Foroiulianis
pnefecerat,aBauarorum iniuri)slraliam tueri iubct. Aldophondo, AfturiseGah>
riaccpregi Chriftiano.auxiliares ex Aquitania copias mí fir, & ut Lufi tanfc Beticsecp
Saracenos armis arceret,orauiu Ad Barchinoneniès coercendos ipfe contendit: quo
quum perueniiTet,Zatus,quiurbem fub ditione Saracena tenebat,ad Carolum defe /в
dbQuareceptaurbe,maximâpropugnandae citerions Hifpaniac occaiïonënaAus
cft,8¿grauüsímo curarumoncre leuatus.Pipinus prouinciâfortitus,^ Vngariam
contendit*
IDKC^Í'DIS /, LIVETL ГХ> rft
córitcndit.Valídífsimo qiudein excrcitu cam ingreílús,íngenti audacicpanímOoc-
currentes fibí Vngaros adoricurrquos alíquandiu rcfiftcntes índínat,ínclínatoscp re
fumptisanimís fundit>fugatq?.Necfatís quídem fuít,hos uno prarlío {uperaflè.fed re
dintcgransíIvpeuíribuSjl-icrcukce hydra: more perdomuit+Quosut in fide confie
maret,hybcrnare apudRcginum oppidum in prouinciauoluít. Quoquídem tem
pore Henrícus Foroiulíenfium duXjNouíomíriSdauiducís S¿ legatí fui opera,ab
Auaribus,quí cum Vngarís pro ueteri cognatione foedus ¿n eo bello ferrant, cumu-
latas pecnas excgit,quial talis bellum inferre tentauerant, Nouíomirus nana» Re-
gínú,primarium Bauariacgentísducem,pra:lio fuperatum occtdit. Et quum paulo
ie pôftCazagOnlugurramqîduceSjCum çoprjs una in deditionem accepiiIèt,eorum
urbes Ы. oppida hoftili more dirípuít. Iam res Chrí ftianorum ubique profperè gère-
bantur,& ne minore quidein Hifpania profperitate» Nâ Aldephondus Galicia? 8C
Afturia: rex,deSaracenis,qui Lufitaniäoccuparant, claram uictoriam retulit. Vlyf-
fiponeni Lufitanorum metropolim,ui expugnatam rapinis militum conceffit : mul-
taqfpreciofa fpoliaSaracenorum exhacurbe erepta, ad Carolum, ne uicTroria? pra:<
roijs redderet immunem,utputa loricas caifidesq» aureas,dono mißt. Eo tempore to
talcalia,quum Irene rcrum Orientalium potita,omnes quos adhucin Italia populos
retinebat,ut Carolo gratíficaretur, cíuiliter fc cum Romanis d¿ Beneuentanis gerere
iuílilleí,in ocio uenabatur.Romanustantùmpopulus, noua monftra molitur.Leo
10 enimpontifexmaximuSj&uir omni docTxina &¿ fapícntía prardítus.quiderümcV
populumfaníítiisimísfempcrmoribus S¿ documentís excoluít, quum pompan? ín
agendis fupphcatiombus per urbem duceret,ad íancti Sylueftri a;dcm,áPafchalí prí
micerío , Pampuloép presby tero, quorum turpífsimam uítam uerbís feepe corrípue
ratjCumprophanaconiuratorummultitudine humí peíTundatus,poinificisíníigní-
busexuitur: cuímox lingua cum oculís exerue're.Moxín diuí Erafmí ccenobium
delatus, Albíní cubícularrj opera ,índíuíPetríbafilicamrelatus,ineocarnobiolín-
guam & oculos díuína ope Leoni reddi tos fuùTc aiunt. Vinigiííus Spoletanus dux,
accepto nuncio, cum cohortíbus plerífque Romam fefb'nauit,líberatumcj» pontifí-
cemad Carolum mifit,utadpacandas res Romanas Italia rcuiferehortaretunà quo
)o pen-euerenter exceptus,pacatis rebus.cum máximo equitatu Rom a remittitur. Áp-
pfopinquantí populus Romanus , 8¿ omnes ordines , ad pontem ufque Miluím
obuiamcongratulatumoccurrunt.Caroluscompofítis in Occidente rebus,clafTecp
ad piratas inhibendos ín Océano inftituta,Aquífgrano profectus,perMaguntinum
8¿ Viennenfem agrum,ítem per Npricos Sí Iftrianos, ín Foroíulíanos peruenit, Vbi
quum Henricum ducem Tauriímorum fraude carfum ofFendí{Tct,alíumin demor-
tui locum fubrogauit:pcenasq? cumulatas à cóíuratís accepit.Deínde claíTeRauen-
nam delatus eft,Longobardos Beneuentumincolentes,quú noua in finítimos Grae
cosmoliri fcnfifíettper Pípínum ftatím filium,cum tumultuarrjs cohortíbus, ac auxi
liaríbus cpprjs bellum compofuít*ln urbem Romam fingularí pompa admiflus.ín
40 díui Petri atrio requícuir.Tertío die.frequentífsímo fanctorum patrum fenatu,eoru
caufam,quí praeter a?quum8¿ fas pontificiammaieltatemfccdaflcntjaudire uoluít»
Perorata utrinepcaufa,eos aequeac reos l2cfarmaieftatis,capitaleseiTecenfuit»Pon'
tifexíntercedens,utuitaredonarentur,implorauít»Quare in Galliam Pafchalís &C
Pampulus cum exterís coníuratisrelegati funt.Ad conuentum Saluatoris nofbri na
talibusíndicT:um,Pipinuspopulatís Beneuentanis aduenít:quibus cocrcendís Vi-
nígifium Spoletanum ducem prefecít,cuius coprjs in eo bello auxiliaríbus ufus erat,
Carolus inter folennía, fenatus confulto,fcíto plebis.populi Romaníprecíbus, 8C
poiuificiademumauctoritate.ín Petri bafilíca, Auguftali díademate a Leone cum
üimma omnium gentium acclamatione coronatur: Carolo Augufto à Deo corona-
,e to féliciter, Carolo Magno féliciter* Carolo patrí patriae, Sí pientifsímo Chríftíanae
reipublicacaiTertori,paciscgparenti féliciter. Secundum acdamationem pontífex fit
стoíânftoQleopeшnxit,'adЙp^numdeindeШшnconueгfus,eum Italiacregem de-