You are on page 1of 4

29. – 30. 6. | 21.

30 | jún 2018
O prievozníkovi Jozefovi
LODENICA | Piate pokračovanie Príbehov z Trenčína.

„„ DIVADLO 16. 6. | 19.00 | SĽUK – To piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting „„ NEDAJTE SI UJSŤ
najlepšie zo SĽUKu – ZMENA na Juhu
15. 6. | 20.00 | Blázon TERMÍNU KC AKTIVITY | Schôdzka 32. skautské- 18. 6. | 10.00 |
PKDS | Monodráma o chlapcovi, ktorý žije MS ŠPORTOVÁ HALA Predstavenie je
| ho zboru. Info R. Kopecká 0908  683  393, O prievozníkovi Jozefovi
vo svojom vnútornom svete a  neuvedo- z  technických príčin presunuté na  20. romcako@gmail.com. VKMR HASIČSKÁ | Uvedenie novej tren-
muje si, čo presne sa okolo neho odohráva. 10. 2018. Zakúpené vstupenky zostávajú čianskej legendy v  literárnej podobe
Podľa predlohy francúzskeho autora Pat- do 31. 8. |
Dobový tábor so za  účasti autorov Vlada Kulíška (text)
v platnosti. sokoliarmi
ricka Grégoire „Le Imbecile“. a  Jozefa Vydrnáka (ilustrácia). Súčas-
16. 6. | 20.00 | ToCaLo – ťou podujatia bude aj tlačová beseda
24. 6. | 19.00 | Odchody vlakov Flamencové trio k  nočnej open air show s  rovnomen-
POSÁDKOVÝ KLUB | Hudobno-tanečné vy- ným názvom.
stúpenie, v  ktorom sa prepojí slovensko-
-španielsky temperament. Účinkujú:  La
Libu – tanec (Slovensko);  Juan Cardénas
– spev (Španielsko); Valle Monje – gitara
(Španielsko).
16. 6. | 20.00 | Postižená oblast
(CZ) + Bumfrang3 (CZ) TRENČIANSKY HRAD | Návštevu hradu v let-
KLUB LÚČ | Koncert. ných mesiacoch spestrí tradičný dobový
KINO HVIEZDA | Adela a Viktor Vinczeoví sa 22. – 24. 6. | Letná Edmania tábor, sokoliarske a lukostrelecké umenie,
predstavia v invenčnej komédii úspešného EXPO CENTER | Elektronická tanečná dobové atrakcie aj hry pre deti.
českého režiséra Petra Zelenku. Komédia hudba.
rozpráva príbeh dvoch neúspešných her- 4. – 8. 6. | 10.00 | Celé 18. – 24. 6. | ORA ET ARS
cov, ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu Slovensko číta deťom SKALKA 2018
snažia zachrániť svoje predstavenie, dobrú „„ PRE DETI VKMR HASIČSKÁ | Štvrtý týždeň čítania ob-
SKALKA PRI TRENČÍNE | 11. ročník me-
povesť a zvláštny milenecký vzťah. ľúbenej detskej knihy v rámci celosloven- dzinárodného výtvarno-literárneho
denne |Brick by Brick – zábava ského projektu. Účasť treba vopred nahlá-
28. 6. | 20.00 | Višegrád-1 s Legom
sympózia privíta 20 umelcov, z toho 4
siť na 032/746 0715 alebo deti@vkmr.sk. zahraničných a 9 slovenských výtvarní-
PKDS | Svetová premiéra divadelnej insce- KREATIVO | Kurzy i  voľné hodiny hier
nácie dramatického textu enfant terrible 4. – 22. 6. | Čítajme všetci, kov a 7 literátov.
s  kockami pre deti s  rodičmi i  bez nich.
českej literatúry a  drámy Davida Zábran- Viac na  www.kreativotn.sk alebo čítanie je super 19. 6. | 9.30 | Okno
ského. 0918 883 505. VKMR HASIČSKÁ Séria slávnostných vy-
|
do histórie pozorovania
hodnotení 54. ročníka medziškolskej
pondelok | 10.00 – 11.00 | a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčí- hviezd
„„ KONCERTY Outdoorové cvičenia rodičov ne v čítaní. KONGRESOVÁ SÁLA TSK | Kultúrno-his-
s deťmi
torický seminár v rámci sympózia ORA
8. 6. | 16.00 | Gympelrock 6., 13. 6. | 10.00 – 11.00 | ET ARS SKALKA 2018.
KLUB LÚČ |Neprehliadnuteľná udalosť, HOSS SPORT CENTER |
Keramické patlámo 20. 6. | 10.00 | Autorské
ktorá každoročne dáva domácim kapelám pondelok | 16.00 – 17.00 | streda KC AKTIVITY Od  2 r. v  sprievode rodiča.
|
priestor ukázať sa. | 16.00 – 18.00 | Tanečná škola Info 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. čítanie
VKMR | Čítajú účastníci literárnej sekcie
8. 6. | 18.45 | Tancuj, spievaj, Goonies 8. 6. | 10.00 | Rozprávky Aleny sympózia ORA ET ARS SKALKA 2018.
zahraj si KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info Penzešovej
MIEROVÉ NÁMESTIE | Pozvánka na 38. roč- 0915 101 051. 29. – 30. 6. | 21.30 |
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ s  au-
ník Trenčianskych folklórnych slávností torkou obľúbených detských kníh Alenou O prievozníkovi Jozefovi
pondelok, utorok, štvrtok |
v  Mníchovej Lehote. Účinkujú FS Družba, LODENICA | Piate pokračovanie Príbe-
16.30 – 18.00 | Karate klub Penzešovou (nielen) o  jej najnovšej lite-
Trenčan, Radosť a Kornička. rárnej tvorbe. Účasť treba vopred nahlásiť hov z Trenčína sa tento raz bude odo-
Ekonóm hrávať na brehu Váhu v priestore medzi
10. 6. | 18.00 – 19.30 | Klavírny KC AKTIVITY | Info 0911 603 068. na 032/746 07 15 alebo deti@vkmr.sk.
cestným mostom a  starým železnič-
recitál Magdalény Bajuszovej pondelok, streda a piatok | 10. 6. | 16.00 | Detský divadelný ným mostom. Uvidíme lietajúcich ar-
ZUŠ | Klub priateľov vážnej hudby pozýva Tanečná škola Aura dance klub: Aero tistov, akrobatov nad i  pod vodou,
na záverečný koncert sezóny 2017/2018. KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r.). KLUB LÚČ | Vzdušné laboratórium pre deti premietanie na vodnú stenu, svetelné
15. 6. | 16.30 | Koncoročný Info 0908 731 125. od 1,5 do 3 rokov, ich rodičov a všetkých, a ohňové divadlo. Vstup je voľný.
koncert žiakov hudobných ktorí majú chuť si uletieť. 1. 7. | 16.00 | Janko Hraško
utorok, streda | 15.00 – 16.30 |
kurzov Klub keramikárov 14. 6. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo ÁTRIUM POD MS VEŽOU | Prvé z  cyklu
KC SIHOŤ | KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 5 GMAB |Tvorivé dielničky pre malé deti nedeľných detských Divadielok pod ve-
15. 6. | 18.00 – 22.00 | Sviatok r. Info 0918 561 320,mirka@kcaktivity.sk. od 18 mesiacov do 5 rokov. žou. Účinkuje Divadlo pod balkónom.
hudby utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 16. 6. | 10.00 – 18.00 | LEGO® 1. 7. | 17.00 | Krajka
COFFEE SHEEP | V uličke Marka Aurélia za- Korzo dance EVENT – Veľký hrací deň a členovia orchestra Zlaté
hrajú študenti Základnej umeleckej školy KC AKTIVITY | Škola moderného tanca SZUŠ OC MAX | Veľký hrací deň sa koná v rámci husle
K. Pádivého a  po  nich Komorný orches- Trenčín (3 – 20 r.). Info 0903 793 557. LEGO® festivalu (14. – 27. 6.). Pripravené MIEROVÉ NÁMESTIE | Prvý z nedeľných
ter mesta Trenčín. Na záver sa návštevníci budú hracie bazéniky s  LEGO kockami aj letných koncertov ponúkne spojenie
môžu tešiť na trenčiansku premiéru diela streda | 9.00 – 10.00 | rôzne súťaže o zaujímavé LEGO ceny. výnimočného ženského tria s  virtuóz-
minimalistického skladateľa Phillipa Glas- Riekankovo nymi muzikantmi so strhujúcim štý-
22. 6. | 16.00 | Dovidenia
sa v prevedení Fera Királya spoločne s vi- KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč- lom, ktorí s ľahkosťou hrajú slovenský
nej hre učia aj riekanky. školička
deoprojekciou na mieru. KC AKTIVITY | Rozlúčka detí z MŠ Šafáriko-
folklór, balkánske a cigánske melódie.
va so škôlkou.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 6 | ročník XX

22. 6. | 16.30 | Tancujúce tigríky príležitosti 21. Majstrovstiev sveta vo fut- sveta v mätúcej internetovej realite dneš-
„„ FILM – 10. výročie bale v Rusku. ka.
COFFEE SHEEP MIEROVÉ NÁMESTIE| Oslávte s Tancujúcimi do 30. 6. | V zdravom tele 28. 6. – 12. 8. | MIROIR NOIR
tigríkmi 10 rokov ich činnosti. – MRB
14. 6. | 19.00 – 21.00 | Miro zdravý duch
Remo – Arsy Versy 23. 6. | 15.00 – 18.00 | 13. VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh GMAB | Skupinu Miroir Noir (v  preklade
Premietanie s  diskusiou. Film je život- trenčianske vodnícke s  podtitulom Deti, zoznámte sa s  niečím Čierne zrkadlo) tvoria Katalánec Rai Esca-
ným príbehom matky a jej syna Ľuboša, stretnutie „Vodník párty“ novým! lé a Slovák Miloš Kopták, ktorí na výstave
ktorý otočil svet hore nohami. Realizo- predstavia svoje maliarske interpretácie
do 30. 6. | Žena krásna pôvodných Bazovského kresieb.
val jedinečný výskum netopierov. Ľudia, v každom veku
ktorí ho „poznali“, si mysleli, že je blá- CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografií Jú- 29. 6. – 25. 7. | Trenčín – Brezina
zon, ale len dovtedy, kým nevideli film liusa Kákoša. archeologické nálezisko
hore nohami. Teraz sú z toho oni blázni! TRENČIANSKY HRAD | V letnej veži si môže-
do 1. 7. | Žiaci te pozrieť exponáty z depozitára Trenčian-
GMAB | Výstava absolventských prác žia- skeho múzea. 
ARTKINO METRO
kov výtvarného odboru ZUŠ K. Pádivého
6. 6. | 20.00 | Tom of Finland v Trenčíne. 29. 6. – 30. 7. | Sylvia Juhászová
Príbeh dôstojníka Touka Laaksonena, – Vášnivá žena
ktorý hľadá útočisko z  povojnových ŠTÚROVO NÁMESTIE | Deti a rodičia preob-
do 2. 7. | AMFO Trenčianskeho MESTSKÁ VEŽA | Výstava malieb.
Helsínk, kde sú všetci muži nútení, aby lečení do masiek vodníkov, víl alebo vod- kraja 2018
TSK | Amatérska fotografická tvorba.
sa oženili a  mali deti. Jeho umelecká
tvorba prispela k  rozdúchaniu gay re-
ných živočíchov budú súťažiť o  získanie
vodníckeho preukazu. do 30. 8. | Da Vinciho
„„ PRE SENIOROV
volúcie. 25. 6. | 10.00 | Hľadáme lietajúceho stroje – streda | 15.00 | DIA mapa
7. 6. | 18.00 | 8. 6. | 17.00 | stratenú rozprávku interaktívna výstava CENTRUM SENIOROV |
Mária Magdaléna VKMR Čítanie rozprávok pre najmenšie
| Aeronautica 12. 6. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
Dojemný a pôsobivý príbeh ženy, ktorá deti a  ich rodičov v  pobočkách na  Hasič- TRENČIANSKY HRAD | seniorov
sa previnila tým, že sa narodila do zlej skej, Juhu (v  KC Aktivity), na  Dlhých Ho- GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov
doby. V  hlavných úlohách historickej noch a v Kubrej. 4. 6. – 29. 6. | Makety
drevených kostolíkov na rôzne témy a techniky prepojené s vy-
drámy sa predstavia na  Oscara nomi- 26. 6. | 17.00 | Máme radi stavenými dielami.
novaní Rooney Mara, Joaquin Phoenix POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava makiet dre-
a Chiwetel Ejiofor. umenie vených kostolíkov vyrobených z  drevených 21. 6. | 15.00 | Juniáles
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia umeleckej špajdlí a papiera od autora Štefana Mihálika. POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
7. 6. | 20.15 | Červená volavka činnosti žiakov Súkromnej ZUŠ Trenčín. seniorov.
Jennifer Lawrence v úlohe bývalej ba- 5. 6. – 25. 6. | NÁŠ SVET 7
letky prejde tvrdým výcvikom ruskej 27. 6. | 9.30 | Dovidenia škola POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných 28. 6. | 15.00 | Skleróza
KC AKTIVITY | Tanečný a zábavný program prác žiakov Súkromnej základnej umelec- multiplex
tajnej spravodajskej služby, aby vyu-
žívala svoje telo a myseľ ako dokonalé pre deti zo ZŠ na Juhu. kej školy Trenčín, Novomeského. CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.
zbrane. Je nasadená na dôstojníka CIA 30. 6. | 15.00 – 18.00 | Hurá 7. 6. – 29. 6. | Jaroslav Svetlík –
– Joela Edgertona. Dokáže ju presved-
čiť, že jemu jedinému môže veriť?
prázdniny
OC LAUGARÍCIO | Rozlúčka so školským ro-
Vám pre potešenie „„ CVIČENIE
GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž sa uskutoční 7.
8., 9. 6. | 19.00 | 13. 6. | 20.00 | kom plná zábavy, súťažných hier a  tvori- 6. o 17.00, hudobným hosťom bude vokál- pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
Niť z prízrakov vých dielničiek pre deti a ich rodičov. na skupina Vocalatté z Bratislavy. system
Romantická dráma rozpráva príbeh KC AKTIVITY | Komplexný cvičebný sys-
7. 6. – 31. 8. | Aký kroj, tak sa
muža posadnutého zničujúcou doko- „„ VÝSTAVY stroj...
tém zameraný na  odstránenie bolestí
a problémov s pohybovým aparátom. Info:
nalosťou. Muža natoľko sústredeného
na každučký detail, že mu medzi prsta- do 24. 6. | Ján H. Blicha 1939 TRENČIANSKY HRAD | Slávnostné otvorenie 0905 705 431.
mi uniká všetko podstatné. Muža, kto- – 1999 bude 7. 6. o 16.30 v kasárni na Trenčian- pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
rého láska zničila, ale aj zachránila. skom hrade. Účinkuje FS Kubrá. KC KUBRÁ |
od 8. 6. | Ghost Stories 7. 6. – 30. 6. | Ján Kostaa – pondelok | 18.15 – 19.30 |
Britský horor o skeptickom profesorovi Parafráza sociálnej ťarchy Kruhový tréning s Monikou
Phillipovi Goodmanovi, ktorý sa zao- na pleciach jednotlivca II. KC AKTIVITY | Súbor cvikov s využitím fit-
berá vyvracaním zdanlivo nadprirodze- NOVÁ VLNA | Voľné pokračovanie výsta- ness náčinia.
ných udalostí. Vo chvíli, keď začne riešiť vy Jana Kostuu Parafráza sociálnej ťarchy
tri nevysvetliteľné prípady, sa on sám na pleciach jednotlivca I. Vernisáž sa usku- pondelok | 19.00 – 20.00 |
dostane do desivej hororovej špirály. toční 7. 6. o  19.00 v  ateliéri budovy NOE Strong by Zumba
(na 4. poschodí v areáli bývalej Meriny). KD OPATOVÁ | Info a  prihlasovanie
10. 6. | 16.00 | Ukradnutá na 0903 949 966.
princezná – detské GMAB Prierez najviac charakteristických
| 12. – 14. 6. | AQUA 2018
predstavenie prác všestranne tvorivého autora Jána H. EXPO CENTER | 22. ročník medzinárodnej pondelok | 19.30 – 20.30 | streda
Blichu od urbanizmu cez architektúru, in- výstavy vodného a odpadového hospodár- | 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00–
Čarovný príbeh Ruslana a Mily sa odo-
hráva v dobe statočných rytierov, krás- teriér a sochu až po grafický dizajn. stva, hydroenergetiky a ochrany životného 20.00 | Cvičenie pre ženy
nych princezien a  zlých čarodejníkov. prostredia. KC AKTIVITY | Info 0903 793 557.
do 24. 6. | Spoza katedry
Podarí sa im zdolať všetky nástrahy GMAB | Kolektívna výstava pedagógov SUŠ 14. 6. – 27. 6. | LEGO® Festival pondelok – štvrtok | 18.45 –
a dokázať, že skutočná láska je silnej- v Trenčíne. OC MAX | Výstava sôch a modelov z LEGO® 20.00 | Joga pre začiatočníkov
šia než akékoľvek čary? kociek pre celú rodinu. Počas celej výstavy GEMINI CENTRUM |
do 27. 6. | Martin Kopunec –
10. 6. | 18.00 | Obyčajná tvár Keď farby hovoria bude k dispozícii LEGO® hracia zóna. utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
Dojímavý príbeh o  tom, aké ťažké je MESTSKÁ VEŽA| Výstava malieb. mamičky
pre 10-ročného chlapca so zdeformo- 24. 6. | 17.00 | Finisáž výstavy
do 30. 6. | Nadežda Koyšová Ján H. Blicha 1939 – 1999 KC STRED | Joga pre mamičky vhodná už 6
vanou tvárou zapadnúť medzi normál- týždňov po pôrode. Opatrovanie detí je za-
nych rovesníkov v škole. – Kvety GMAB | Oficiálne ukončenie výstavy spoje-
KIC | Výstava akrylových malieb. né s komentovanou prehliadkou v podaní bezpečené.
10. 6. | 20.00 | Eric Clapton autorky výstavy Lucie Mlynčekovej.
do 30. 6. | Vanda Kráľovičová – utorok | 16.45 – 17.45 |
Dokumentárny film prináša divákom
nevšedný intímny pohľad na  umelcov Abstraktnou líniou 26. 6. – 31. 7. | Svet očami detí Zdravotný pilates
osobný život, kariéru, vzostupy a pády.  POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výstava KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov
SAVANNA CAFÉ | Diela Vandy Kráľovičovej
vyjadrujú snahu o oslobodenie sa od pred- prác žiakov Súkromnej základnej umelec- a ľudí s bolesťami chrbta.
13. 6. | 20.00 | Niť prízrakov kej školy Trenčín, Gagarinova.
metného sveta a  tendenciu „nechať sa utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
14. 6. | 18.00 | 15. – 16. 6. viesť abstraktnou líniou“. 28. 6. – 12. 8. | Martina 18.00 – 19.00 | Pilates pokročilí
| 19.00 | 17. 6. | 18.00 | Ja, KC AKTIVITY | Info na 0905 705 431.
do 30. 6. | Za cisára v boji Rötlingová, Simona Papšová –
Simon
i na popraviskách Selfie Yourself! utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 |
Americká rodinná komédia je otvo-
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. GMAB | Autorky sa zaoberajú vplyvom so- Capoeira
reným príbehom o  dospievaní, ceste
k nájdeniu seba samého a najmä o hľa- do 30. 6. | Inšpirácie ciálnych sietí na  súčasnú generáciu. Kon- KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie
daní pravej lásky. (futbalového) Ruska frontáciou ich tvorby a  zároveň prepo- spojené s  akrobaciou, hudbou a  tan-
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri jením ich diel v  rámci inštalácie vznikne com. Info a  prihlasovanie: Michal Jančár,
celistvý výstup venujúci sa téme ženského 0911 087 631.
5. jún 2018 kam v trenčíne KAM | 3

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga 5. 6. | 16.00 | Prehliadky 21. 6. | 16.00 | Prvá výstava
KC AKTIVITY |Vhodné aj pre začiatoční- včelstiev – Zdravotná poštových známok „„ FILM
kov. Info a  prihlasovanie: Alena Spurná, problematika na Slovensku – Trenčín 1928 14. 6. | 20.00 | 15. 6. | 21.00 |
0903 271 444. POSÁDKOVÝ KLUB | Vieroslav Pelech poroz- POSÁDKOVÝ KLUB Prednáška o  výstave
|
Pablo Escobar: Nenávidený
streda | 17.00 | Cvičenie pre práva o  témach týkajúcich sa zabezpeče- poštových známok v roku 1928. a milovaný
tehotné – profylaxia nia vzoriek do súťaže o najlepší slovenský 21. 6. | 16.00 | Psychická
med, medovinu, peľ. 15. 6. | 17.00 | 17. 6. | 16.00
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza- traumatizácia v detstve | Luis a ufóni – detské
na Duncová. 5. 6. | 16.30 | Veronika a možné dôsledky v dospelosti predstavenie
streda | 18.00 – 19.00 | Krásnohorská: Vo vetre života VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s Veronikou Krás- borníkmi na  podporu duševného zdravia. 16. 6. | 21.00 | 17. 6. | 20.00 |
Bodywork a tabata
nohorskou – výtvarníčkou, baletnou cho- Diskutuje: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. The Post: Aféra v Pentagone
KC AKTIVITY |Hodina s  prvkami dan- reografkou, spisovateľkou, držiteľkou I. Napínavá dráma z  prostredia najvyš-
ce aerobiku, posilňovaním a  strečin- medzinárodnej ceny UNICEF spojená s pre- 21. 6. | 16.30 | Mamičkovské
ších politických kruhov USA. Rozprá-
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157, zentáciou jej románu Vo vetre života. tvorenie va skutočný príbeh Kay Grahamovej
0907 673 887. KC STRED | Téma: Fimo – výroba náušníc a  Bena Bradleho z  The Washington
6. 6. | 17.00 | Zdravý životný alebo iných ozdôbok. Opatrovanie detí je
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty Post, ktorí sa pustia do boja s vládnou
štýl – Mentálna sila zabezpečené, záujemkyne hláste sa vo-
a bodywork mašinériou a chcú zverejniť informácie
SAVANNA CAFÉ | Ako si udržať mozog pred, poplatok 5 €.
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: o tzv. Pentagon Papers.
v  dobrej kondícii? Ste unavený, neviete
0948 855 870. sa sústrediť? Diskusia na  tému mentálna 23. 6. | 9.30 – 16.30 | Škola 21., 22. 6. | 19.00 | Dvojitý
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong sila s Mgr. Dašou Miščíkovou. intuície milenec
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne- Mladá krehká žena sa počas psychote-
by Zumba 7. 6. | 16.00 | Literárny klub ho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti
KD OPATOVÁ | Info a  prihlasovanie rapie zaľúbi do svojho psychológa. Po-
Omega rozvoja pravej hemisféry, intuície a vedo-
na 0903 949 966. stupne zisťuje, že v jeho minulosti niečo
mej tvorby života. www.intuicia.eu. Info: nehrá. Prečo pred všetkými tají, že má
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates pelachova@3balance.sk, 0915 850 251. brata? Aké dávne tajomstvo ich spája?
začiatočníci a mierne pokročilí 23. 6. | 18.00 | Prednáškový
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie 22., 23. 6. | 21.00 | Flákači
cyklus: Architektúra Americká dráma o stratenom tínedžero-
0905 705 431. GMAB | Adriana Mlynčeková, Martin Be- vi, ktorý prežíva náročné leto medzi cho-
piatok | 18.30 – 20.00 | Čakra ďatš a  Alexander Topilin porozprávajú rým otcom a matkou, ktorá trvá na tom,
Joga viac o  urbanistickom vývoji Trenčína, zá- aby si našiel priateľku. V  snahe uniknúť
GEMINI CENTRUM | Harmonizovanie čakier sadných vývojových momentoch, ktoré realite nadväzuje kontakt s delikventami,
pomocou jogy, meditácie a  mantier. Info ovplyvnili jeho rozvoj, ako aj o urbanistic- ktorý bude mať neočakávané dôsledky.
0944 548 885, www.geminicentrum.sk. VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie je spojené kej štúdii mesta.
23. 6 | 19.00 | Ismaelove
1. – 30. 6. | Centrum pohybu s  predstavením novej knihy predsedu LK 24. 6. | 15.00 | Vlastivedná prízraky
Omega Jána Maršálka – Kristus prichádza. prechádzka II.
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: TK Bambula 7. 6. | 16.30 | Cyklus
od 1 do 5 r., cvičenie na fit loptách pre deti rodičovských diskusií
od 5 mesiacov, balet s profesionálnou lek- s psychologičkou
torkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cvičenia KC STRED | Štvrtkové vzdelávanie v MC Sr-
step, Tabata, body work, Port de Bras. Kon- diečko pokračuje diskusiou s psychologič-
takt: 0903 449 732. kou Mgr.  Veronikou Kuricovou na  tému
5. 6. | 18.45 – 20.15 | Joga pre detská hra.
začiatočníkov 8. 6. | 10.30 | Projekt Green Life
GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz pre za- – ochrana dažďových pralesov Francúzska dráma o  režisérovi Ismae-
čiatočníkov. VKMR HASIČSKÁ |Prednáška (nielen) pre JUH | Prejdite sa s autorkou výstavy Ján H. lovi, ktorému záhadne zmizla manžel-
študentov zameraná na  ochranu dažďo- Blicha 1939 – 1999 Luciou Mlynčekovou ka. Po  20 rokoch, keď nadviaže vzťah
6., 20., 27. 6. | 18.30 – 19.30 | vého pralesa a ohrozených druhov zvierat po stopách tohto trenčianskeho architekta
Zumba s Petrou s inou ženou, sa objaví žena, ktorá tvr-
v Indonézii. z Juhu (od Domu smútku) do GMAB. dí, že je jeho manželka a začne sa od-
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966.
11. 6. | 16.00 | Integrovaná 28. 6. | 16.00 | Trenčín – Brezina víjať celkom nepredvídateľný príbeh.
13. 6. | 19.15 – 20.15 | Zumba ochrana ovocných drevín archeologické nálezisko 24. 6. | 16.00 | Ferdinand –
s Petrou a zeleniny TRENČIANSKE MÚZEUM | Čo ukrýva depozi- detské predstavenie
KC AKTIVITY | Prihlasovanie: 0903 949 966. POSÁDKOVÝ KLUB | tár alebo pohľad do minulosti s Mgr. Pet- Animovaná rozprávka o  veľkom pria-
30. 6. | 9.00 – 13.00 | Zdravý rom Schreiberom. teľstve medzi Ninou a  veľkým býkom
13. 6. | 16.00 | Ján Čomaj: Knieža
chrbát Matúš Ferdinandom.
GEMINI CENTRUM | Workshop zamera-
ný na  prevenciu a  úľavu od  bolesti chrb-
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Beseda s profe- „„ KURZY 24. 6. | 18.00 | Ready Player
sorom Matúšom Kučerom spojená s  pre- One: Hra sa začína
ta.  Rezervácie  www.geminicentrum.sk, zentáciou knihy Jána Čomaja o  živote pondelok, utorok | 18.00 – 20.00
| streda | 17.00 – 19.30 | Klub
Americký akčný sci-fi film legendárne-
0944 548 885. a  diele významného slovenského histori- ho režiséra Stevena Spielberga. 
ka, diplomata a spisovateľa. keramikárov dospelí
27., 28. 6. | 20.00 | 29. 6. |
„„ PREDNÁŠKY 14. 6. | 17.00 | Povedz mi, čo
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Info: info@kcaktivity.sk. 19.00 | Láska bez bariér
čítaš... Branko Radivojevič Jocelyn je úspešný podnikateľ, suknič-
utorok | 10.00 | Podporná utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
VKMR HASIČSKÁ | Talkšou herečky Zuzany kár a  nenapraviteľný klamár. Snaží sa
skupina mamičiek v dojčení Mišákovej v  knižnici nielen o  literatúre. ateliér pre dospelých zviesť mladú a krásnu Júliu predstiera-
KC STRED | Podporná skupina mamičiek Hosťom bude Branko Radivojevič. OC LAUGARÍCIO | 5. a  12. 6. Farebné ním, že je telesne postihnutý. Ona mu
v dojčení, vhodné aj pre tehotné, ako prí- mandaly, 19. a  26. 6. Kamienkové ob- však predstaví svoju sestru Florence,
prava na dojčenie. Vedie : laktačná porad- 14. 6. | 17.00 | Pokračujeme rázky. Prihlásenie na  0918  561  320,
s kváskom ktorá je na invalidnom vozíku.
kyňa Milka Hromníková mirka@kcaktivity.sk.
KC STRED | Lenka Pillárová poradí, ako pra- 29., 30. 6. | 21.00 | Sicario 2.
utorok | 10.00 | Mami spricht covať s kváskom a poskytne kvások na pe- štvrtok | 16.30 – 18.30, 19.00 – Soldado
Deutsch čenie vlastného chleba. 21.00 | Kurz keramiky a točenie V  pokračovaní úspešného americko-
MC SRDIEČKO Mamičky sa rozprávajú
| na kruhu -talianskeho thrilleru eskaluje vojna
po nemecky a deti sa pri nich hrajú. 18. 6. | 17.00 – 19.00 | Fakty
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: drogových kartelov, v  ktorej neplatia
a mýty o potravinových mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
streda | 10.00 | Mommie‘s žiadne pravidlá.
alergiách a intoleranciách
English Club FACILITY SYSTEM HUB | Máte o  potravino- 5. 6. | 17.00 | Fotostredisko 29. 6. | 17.00 | 30. 6. | 19.00 |
MC SRDIEČKO Mamičky sa rozprávajú
|
vých alergiách a  intoleranciách správne TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál- 1. 7. | 16.00 | Pat a Mat znovu
po anglicky a deti sa pri nich hrajú. informácie? Prednáša Veronika Mičianová, nych fotografov – téma mesiaca: Klobúky. v akci
štvrtok | 10.00 |
Podporná ktorá sa dlhodobo zaoberá tematikou vedy 7. 6. | 16.30 – 18.30 | Gurmánsky Séria obľúbených rozprávok o  Patovi
skupina nosenia detí a zdravej výživy. workshop: Šaláty a zálievky I. a Matovi.
MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia – FACILITY SYSTEM HUB | Executive Chef Ján
Zuzana Čižmárová a Janka Mištinová. Duda vás naučí, ako správne pripraviť
4 | KAM kam v trenčíne číslo 6 | ročník XX

najobľúbenejšie šaláty na  svete. Viac in- 22. 6. | 15.30 | Srdiečkovské podujatím bude TechDay tnTEL, na ktorom
„„ FILM formácií a registrácia na: www.fsh.sk. dvojičkovo si môžete vyskúšať, ako funguje termody-
CINEMAX 12. 6. | 16.00 – 18.30 | Večerný KC STRED | Stretnutie rodičov a detí dvoji- namika, virtuálna realita, 3D tlač, elektro-
ateliér pre dospelých čiek v pobočke MC Srdiečko v KC Stred. bicykle či elektromobily, odviezť sa na Tes-
od 7. 6. | Ghost Stories le alebo segwayi.
Britský horor o skeptickom profesorovi GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých 28. 6. | Burza barefoot obuvi
Phillipovi Goodmanovi, ktorý sa zao- na rôzne témy a techniky, prepojené s vy- KC STRED | 7. 7. | 8.00 – 12.00 | Farmársky
berá vyvracaním zdanlivo nadprirodze- stavenými dielami. 30. 6. | Burza starožitností jarmok
ných udalostí. Vo chvíli, keď začne riešiť 15. – 17. 6. | Divadelná dielňa a Gazdovské trhy MIEROVÉ NÁMESTIE | Na  júlovom farmár-
tri nevysvetliteľné prípady, sa on sám 2018 skom jarmoku si môžete kúpiť čerstvé ovo-
dostane do desivej hororovej špirály. ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA | Séria predná- cie a zeleninu, kvety, syry, bryndzu, mäso-
od 14. 6. | Luis a ufóni šok a workshopov zameraných na podpo- vé špeciality, med, džemy a ďalšie poctivé
Animovaná komédia o  troch mimo- ru amatérskej divadelnej tvorivosti s dôra- farmárske produkty.
zemšťanoch, ktorí urobia všetko pre zom na činoherné divadlo.
7. 7. | 16.00 |Prechádzky
to, aby získali bezkonkurenčne naj- 16. 6. | 14.00 | 27. 6. | 16.00 |
lepší masážny matrac z  teleshoppin- mestom so sprievodcom:
Ako dokonale fotiť jedlo aj Mestské hradby
gu. Pri svojej ceste na Zem stroskotajú
mobilom KIC | Právo vybudovať kamenné mestské
a stretnú samotárskeho chlapca Luisa,
s  ktorými zažijú nečakané veľkolepé SAVANNA CAFÉ | Naučte sa vybrať hradby získalo mesto Trenčín na  základe
dobrodružstvá. správne jedlo, zvoliť vhodné miesto, EXPO CENTER | Burza starožitností, zbera- výsad od  uhorského panovníka Žigmun-
svetlo, štýl aj doplnky. Registrácia teľských predmetov, zaujímavostí a  Gaz-
od 14. 6. |
Pablo Escobar: na kurzy@zoerentals.eu. da Luxemburského v  roku 1412. Hradby
dovské trhy prispeli k rozvoju mesta, obchodu, reme-
Nenávidený a milovaný
Životopisná dráma o  legendárnom 1. – 30. 6. | Burza kníh siel a bezpečnosti jeho obyvateľov. Udržia-
narkobarónovi Pablovi Escobarovi. „„ INÉ VKMR JASELSKÁ | vanie hradieb však bolo finančne náročné.
V  hlavnej úlohe sa predstaví oscarový utorok | 17.00 – 20.00 | Klub 30. 6. | 10.00 – 21.30 | Preteky Ktorá časť mesta bola najskôr opevnená?
Javier Bardem. Rozprávačom príbehu dronov a TechDay Prečo boli hradby a  opevnenie zrušené?
spoločenských hier
o  jednom z  najväčších zločincov všet- KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov mo- FACILITY SYSTEM HUB | Na Svetovom pohári Aká výbušnina bola použitá pri odstraňo-
kých čias je novinárka, ktorá s Escoba- derných spoločenských hier. Prihlasovanie v pretekoch dronov FPV sa predstavia pre- vaní mestského opevnenia? Príďte na pre-
rom prežila vášnivý milenecký vzťah. na peterbiras@gmail.com. tekári z  viac ako 20 krajín. Sprievodným chádzku mestom a dozviete sa viac o his-
Vo filme ju hrá Bardemova životná tórii Trenčína.
partnerka Penélope Cruz. 7. 6. | 13.00 | 100. výročie
Kragujevskej vzbury KONTAKTY
od 28. 6. |
Jim Gombička,
POSÁDKOVÝ KLUB | Spomienkové stretnu- CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
Lukáš a lokomotíva Ema tie začne o 13.00 prednáškovým pásmom,
Dobrodružný rodinný film rozpráva príbeh CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
o 14.30 bude pokračovať premietaním fil-
z malého ostrova Morrowland, na ktorom mu Štyridsaťštyri. Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
žije len päť obyvateľov. Jedným je rušňo- GALÉRIA VÁŽKA
microinvent.com
vodič Lukáš, ktorý má starú lokomotívou 7. 6. | 16.00 | Stretnutie členov
Mierové nám. 14/14, 0944 548 885, gemini.cen-
Emu. Jedného dňa príde na ostrov poštár Klubu vojenských výsadkárov GEMINI CENTRUM
a prinesie záhadný balík, v ktorom je bá- POSÁDKOVÝ KLUB | trum.zdravia@gmail.com
bätko. Čo z neho vyrastie? Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
7. 6. | 19.00 – 21.00 | Večer GMAB Galéria M. A. Bazovského
od 28. 6. | Psí detektív nezabudnuteľných svetových 032/650 61 11
Americká rodinná komédia o  jednom reklám KAVIARNIČKA NA CESTE Katov dom, Matúšova
z  najlepších policajných psov. Ten sa KLUB LÚČ | Šéfredaktor portálu Kinema.sk COFFEE SHEEP Marka Aurélia 930/9
musí v prestrojení zúčastniť prestížnej vybral viac ako 150 reklám, ktoré považuje KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
výstavy psov, aby so svojím partnerom za  výnimočné v  symbióze kreatívy a  pre-
z  FBI odhalili medzinárodný gang pa- KC Kubrá Kubranská 94, kckubra2@gmail.com, 0907 516 720
vedenia.
šerákov zvierat. KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
8. 6. | 9.00 – 14.00 | Naše Mesto KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
12. 6. | Labutie jazero – 2018
ARTMAX BALET KC AKTIVITY | Stretnutie firemných dobro-
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10
Romantický príbeh princa Siegfrieda voľníkov za účelom úpravy zelene, sadenia KIC Kultúrno-informačné Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711,
a krásnej princeznej Odetty. kvetov, opravy mozaiky a pod. centrum 6504 712 
26. 6. | Trubadúr zo 10. 6. | 9.00 – 12.00 | Výmenné KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Salzburgu – ARTMAX OPERA stretnutie zberateľov pivných KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
Sopranistka Anna Netrebko svieti ako kuriozít KRAV MAGA ACADEMY www.kma.sk, 0903 467 617, 0905 575 041
Leonora v  tragickej opere Giuseppe POSÁDKOVÝ KLUB | KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861
Verdiho Trubadúr s Plácido Domingom
ako grófom di Luna. 14. 6. | 17.00 – 20.00 | Burza MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
platní MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
KLUB LÚČ | MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
16. 6. | 13.30 – 20.30 | Víno pod
„„ ŠPORT hradom
NOVÁ VLNA
OC LAUGARICIO
Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina
Belá
13. 6. | 8.00 – 18.00 | OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
Majstrovstvá Slovenska PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5
MINIcoolvolley PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal, finálový
turnaj trojíc. PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM Mierové námestie
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
24. 6. | 8.00 – 18.00 | Mini
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
hádzaná HK AS TRENČÍN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná. SAD Zlatovská
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1
25. 6. | 8.00 – 18.00 | Mini
hádzaná HK AS TRENČÍN SOKOLOVŃA Mládežnícka
MIEROVÉ A  ŠTÚROVO NÁMESTIE | 35 viná-
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná. rov, 300 druhov vína. Zažite pohodovú TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
27. 6. | 8.00 – 18.00 | sobotu pod hradom vďaka skvelému vínu. TŠ ANIDE Kyjevská 3183
Majstrovstvá Slovenska 21. 6. | 20.00 | Ódy módy Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
VKMR
MIDIcoolvolley TRENČIANSKY HRAD | Módna prehliadka ská a Hasičská 1
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal, finálový bývalých študentov Strednej umeleckej VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
turnaj trojíc. školy v  Trenčíne, v  súčasnosti úspešných ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA
slovenských návrhárov, na  Trenčianskom Braneckého 4, 032/652 94 06
A BENEDIKTA
hrade.
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2