You are on page 1of 3

Soal

TryOutOFTOBi
dangFi
si
ka
Pr
aOSP
Wakt
u :3,
5jam

1.(
poin 15) Di
beri
kan suat
u sistem sedemi ki
an r
upa sehi
ngga
mengal
amikeset
imbanganpadaruangandenganmedangr
avit
asi→
g
,
batangdi sambungdenganduabuahbol ay angdi mensiny
adapat
diabaikanrel
atifterhadappanjangbatangsehinggadapatdi anggap
sebagaimassat i
tik.Jikamassabat angdiabaikandankeduabuah
bolaber massam1danm2ser tasudutyangdi bentuktal
i2dengan
sumbuhor i
zontaladalahθ1dansudutantarabat angdengansumbu
horizontali
alahθ2,makat entukanl
ahbesarT1dal am besar
any ang
ada!

θ1

θ2

2.(poin28)Sebuahsilinderberonggadengandi ndingt i
pisbermassaM
dan berjari
-j
ariR memi li
kiper mukaan dal
am y ang sangatkasar.
Sil
inderdapatberotasiterhadapsumbuhor izont alOZmel ewat
itit
ik
pusatsili
nder.Sumbuzt egaklurusdankeluarbi dangbaca.Sebuah
sil
inderpejalhomogenber massam menggel i
ndingt anpasl i
pdalam
permukaandal am sili
nder,ter
hadapsumbupusatmassany asendir
i
yangsejajarsumbuOZ.semuasudutdal am radian.
X
M

R
Y
r
θ
A.(8poi n)Padasaatt =0,sil
il
nderM mul ai ber ot
asidari
keadaandi am keti
kasi l
inderm masi hber adapadat i
ti
k
terendah.Set elahwakt ut,posisiangulardar i
pusatmassam
adalahθ( li
h.Gambar )danpadasaati tusilinderM tel
ah
berput arterhadapsumbuny asebesarθ.Ber apa
radian(dil
ambangkanol ehθ)si li
nderm t elahberputar
terhadappusatmassany arelat
ifter
hadapsembar anggar
is
acuant et
ap( misal
ny asumbu–y )?Ny atakanj awabanAnda
dalam v ariabel
-var
iabelθ, ∅,R,danr!
2

B.(6poi
n)Tent
ukanper
cepat
ansudutsil
i
nderm,yai
tu 2,
dt
nyat
akanj
awabanAndadal
am R,r,ser
tatur
unanper
tama∅
danθ!

C.(14poin)Tentukanperi
odeosilasi
dari
sil
inderm unt
uk
amplit
udoosilasikeci
l
,saatsil
i
nderM berotasi
dengan
kecepatansudutkonstan!Nyat
akanjawabanAndadal am R,
r,dang!

3.(20poin)Duabuahbendaber massam t er pi
sahpadasuat ujarakl
.
Asumsi kanhanyagay aat raktifgravitasiantarkeduabendacukup
besarsehinggainteraksigr avit
asi bumi diabaikan.Jikaket
ikat=0,
bendamul aidarikeadaandi am, tentukanlahber apalamadihit
ung
sej
akt=0sebel um akhi r
ny akeduamassaber tumbukan?Asumsi kan
l≫ rdi manari alahradiusdar ikeduamassa! (hint:
r 1 r (l-r
)
∫ dr= - r (
l-
r )-tan
-
)
l-
r r-l
4.(20poin)Sebuahkeretabermassam bergerakmel aluil
ingkaran
verti
kaldenganradi
usR.Asumsi kanukurankeret
aj auhl ebi
hkecil
dibandi
ngkandenganl i
ngkarandanabaikanefekiner si
ar ot
asidari
roda-r
odaker et
a.Si
stem ber
adadalam medangr av i
tasi→g
.Terdapat
gayagesekant arakeretadenganli
ngkaransaatmel ajudengan
koefisi
enμk.Tent ukanl
ahnilai
v0darikeret
asupay akeret
atidak
ter
lepaspadasel uruhtr
eky angdil
alui
nya!(hi
nt:gunakanpendekatan
persamaandiferensiall
inearorde1padaper samaanener giAnda
sertajanganl
upamenambahkanef ekusahaakibatgay agesek)

5.(poin17)Sebuahbi dangtelahdibuatsangatl i
cindanringan.Pada
permukaanat asny aterdapat2buahper mukaany angmi ringdengan
kemi r
inganαt erhadaphor i
zontal.Lalu,
di taruhbolabermassam
yangdi am didasarper mukaanmi r
ingbidang.Sement ara,bolalai
n
bermassaM di letakkandi t
empaty anglebi hti
nggiyai
tudi puncak
bidangpalingkananl aludil
epaskan.Tent ukanlahsyaratM agarbol a
bermassam hampi rakanslipdanmenai ki permukaanbi dangmi r
ing
kiri
.Abaikangay agesekant arasemuaper mukaanbenda- bendapada
sistem.